EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE"

Transkrypt

1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych Oznaczenie kwalifikacji: B23 Wersja arkusza: SG Czas trwania egzaminu: 60 minut EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok CZĘŚĆ PISEMNA B23-SG-.01 PODSTAWA PROGRAMOWA 17 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 14 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego. 2. Do arkusza dołączona jest KARTA ODPOWIEDZI, na której w oznaczonych miejscach: wpisz oznaczenie kwalifikacji, zamaluj kratkę z oznaczeniem wersji arkusza, wpisz swój numer PESEL*, wpisz swoją datę urodzenia, przyklej naklejkę ze swoim numerem PESEL. 3. Arkusz egzaminacyjny zawiera test składający się z 40 zadań. 4. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie możesz uzyskać 1 punkt.. Aby zdać część pisemną egzaminu musisz uzyskać co najmniej punktów. 6. Czytaj uważnie wszystkie zadania. 7. Rozwiązania zaznaczaj na KARCIE ODPOWIEDZI długopisem lub piórem z czarnym tuszem/ atramentem. 8. Do każdego zadania podane są cztery możliwe odpowiedzi: A, B, C, Odpowiada im następujący układ kratek w KARCIE ODPOWIEDZI: 9. Tylko jedna odpowiedź jest poprawna. 10. Wybierz właściwą odpowiedź i zamaluj kratkę z odpowiadającą jej literą np., gdy wybrałeś odpowiedź A : 11. Staraj się wyraźnie zaznaczać odpowiedzi. Jeżeli się pomylisz i błędnie zaznaczysz odpowiedź, otocz ją kółkiem i zaznacz odpowiedź, którą uważasz za poprawną, np. 12. Po rozwiązaniu testu sprawdź, czy zaznaczyłeś wszystkie odpowiedzi na KARCIE ODPOWIEDZI i wprowadziłeś wszystkie dane, o których mowa w punkcie 2 tej instrukcji. Pamiętaj, że oddajesz przewodniczącemu zespołu nadzorującego tylko KARTĘ ODPOWIEDZI. * w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Powodzenia! Układ graficzny CKE 19

2 Zadanie 1. Tablica. Standardy konstrukcyjne nawierzchni dla torów klasy 4* Rozstaw podkładów [m] Typ przytwierdzenia szyn 0,80 SB S49(49E1) reprofilowane kl. III lub regenerowane PS-83 INBK 7 PBS 1 INBK 8 INBK 3 0,60 S49(49E1) reprofilowane kl. III lub regenerowane S49(49E1) reprofilowane kl. III lub regenerowane S49(49E1) reprofilowane kl. III lub regenerowane INBK 4 III/B III/O miękkie nowe lub regenerowane IV/O miękkie nowe lub regenerowane III/B III/O miękkie nowe lub regenerowane Wariant Szyny Typ podkładów 0,80 0,70 K Grubość warstwy podsypki [m] 0, 0,80 K 0, 0,70 K 0, 0,60 K 0, *Załącznik nr 2 do Instrukcji kolejowej Id-1 Korzystając z zamieszczonej tablicy, określ rozstaw podkładów w wariancie ,60 m 0,6 m 0,70 m 0,80 m Zadanie 2. Na rysunku literą e oznaczono szerokość ławy torowiska. głębokość rowu bocznego. grubość warstwy podsypki. grubość warstwy ochronnej. Zadanie 3. Do połączenia szyn z 30 podkładami należy użyć podkładek żebrowych międzyzłączowych w liczbie Strona 2 z 14

3 Zadanie 4. Ilość szyn kolejowych niezbędnych do budowy toru kolejowego przedmiaruje się w Zadanie. t m m² W celu dokładnego i bezpośredniego zbadania cech mechanicznych gruntu należy pobrać jego próbkę o Zadanie 6. naturalnej wilgotności (NW) naturalnym uziarnieniu (NU) nienaruszonej strukturze (NNS) nienaruszonej wilgotności (NNW) Podczas naprawy głównej toru kolejowego, wymieniając całe przęsła torowe, należy zastosować technologię Zadanie 7. potokową. termiczną. przęsłową. bezprzęsłową. Do wykonania złącza wiszącego szyn należy wykorzystać Zadanie 8. śruby stopowe. łapki sprężyste. łubki czterootworowe. łubki sześciootworowe. W celu zwiększenia nośności podtorza w gruntach spoistych do jego budowy należy zastosować Zadanie 9. piasek. popiół. korund. klinkier. Rozprowadzając tłuczeń w okienkach międzypodkładowych, należy zastosować profilarkę tłucznia. podbijarkę tłucznia. profilomierz torowiska. stabilizator dynamiczny. Strona 3 z 14

4 Zadanie 10. Która z wymienionych napraw nawierzchni kolejowej jest zakresem naprawy bieżącej? Zadanie 11. Dokręcanie złączek. Ciągła wymiana podkładów. Pojedyncza wymiana podkładów. Wymiana kompletu podrozjezdnic. Do transportu szyn długich należy zastosować Zadanie 12. suwnicę SBT 6. wózek motorowy. żuraw układkowy. wagon platformę. Do układania podsypki z tłucznia należy wykorzystać Zadanie 13. suwnicę portalową. zgarniarkę tłucznia. koparkę podsiębierną. wagon hopper-dozator. Oblicz objętość wykopanego gruntu podczas wykonania 100 m przekopu o przekroju jak na rysunku, pomijając wykonanie rowów bocznych. 1 9 m³ m³ 2 8 m³ m³ Strona 4 z 14

5 Zadanie 14. Przy zastosowaniu niwelacji ze środka, oblicz różnicę wysokości terenu, jeśli odczyt na łacie A wynosi 1 60 mm, a na łacie B 1 7 mm. cm 7 cm 10 cm 12 cm Zadanie. Tabela. Poszerzenie rozstawu toru w łukach [mm] W przypadku przechyłki toru zewnętrznego większej od przechyłki w torze wewnętrznym na szlaku w torach głównych na stacjach Promień łuku R [m] W pozostałych przypadkach dla linii kolejowych o prędkości v [km/h] v <v 160 v>160 v <v 160 v>160 v <v 160 v> Korzystając z danych zawartych w tabeli, określ poszerzenie rozstawu torów w łukach R = m na szlaku dla linii kolejowych o prędkości v = 1 km/h. 90 mm 100 mm 110 mm 170 mm Zadanie 16. W celu kontroli wykonania nasypu drogi kolejowej należy przeprowadzić badanie nośności podłoża za pomocą płyty sztywnej. świdra talerzowego. wagonu pomiarowego. wiertnicy mechanicznej. Strona z 14

6 Zadanie 17. Materiały nawierzchniowe dla toru bezstykowego z przytwierdzeniem K z szyn UIC 60 na podkładach strunobetonowych Nakłady na 1 km Tablica 0104 (fragment) WYSZCZEGÓLNIENIE Lp. Symbole eto Rodzaj materiałów a b c Jednostka miary Oznaczenie Ilość dla poszczególnych wariantów 3.1/K cyfrowe literowe d e 01 Szyny UIC t 1, Podkłady strunobetonowe Podkładki żebrowe międzyzłączowe PS Wkręty do podkładów strunobetonowych 42R Pierścienie sprężyste 2-zwojowe Pds a Przekładki polietylenowe pod podkładki żebrowe Łapki Łpa Pierścienie sprężyste 3-zwojowe Pds b Śruby stopowe M 2272 z nakrętkami Przekładki podszynowe polietylenowe B t 26,639 Masa złączek Na podstawie fragmentu tablicy 0104 z KNR-W 2-37, oblicz potrzebną liczbę pierścieni sprężystych 2-zwojowych Pds a do budowy 00 m toru bezstykowego Zadanie 18. Ile podkładów strunobetonowych INBK pozostało z 2 00 podczas wykonywania nawierzchni kolejowej o długości 1, km, jeśli na 1 km toru należy wykorzystać 1 38 sztuk? Strona 6 z 14

7 Zadanie 19. Tabela 1. Określenie cyklu dozorowania* Kryteria Cykl dozorowania Pozostałe tory Tory szlakowe oraz główne stacyjne (główne, zasadnicze dodatkowe, boczne) 14 dni przy 10 dni jak w torach intensywności o intensywności głównych obciążenia obciążenia zasadniczych I 80 80<I dni Kategoria użytkowania Klasa intensywnośc i obciążenia KTU-1 KIO-1 KTU-2 KIO-2 KTU-3 KIO-3 dni KTU-4 KIO-4 2 razy w tygodniu Tory czasowo wyłączone z eksploatacji lub zamknięte 6 miesięcy 7 dni *Instrukcja kolejowa Id-7 Korzystając z tabeli, odczytaj cykl dozorowania torów szlakowych przy kategorii użytkowania KTU-3. dni. 7 dni. 10 dni. 14 dni. Zadanie. Pomiar przechyłki toru metodą bezpośrednią należy wykonywać przy pomocy falistomierza. profilomierza. wagonu pomiarowego. toromierza uniwersalnego. Strona 7 z 14

8 Zadanie 21. Tabela 2. Wartości dopuszczalnych odchyłek podstawowych parametrów położenia toru zapewniających spokojność jazdy (dla pomiarów ręcznych)* Różnica Różnica Różnice strzał. Różnice Różnice niwelety w wysokości Prędkość w nominalnej na cięciwie w poziomie od od znaków położenia [km/h] szerokości toru 10 m znaków regulacji regulacji toków [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] 0 nie prowadzi się ręcznych pomiarów w celach diagnostycznych 180 Różnica luzu w stykach: ma./min. [mm] nie prowadzi się ręcznych pomiarów w celach diagnostycznych , , , , , , , , , , , *Załącznik nr 1a do Instrukcji kolejowej Id-14 Korzystając z danych zawartych w tabeli wskaż prawidłową wartość szerokości toru dla prędkości 100 km/h przy pomiarach ręcznych. 14 mm 1427 mm 1442 mm 1446 mm Zadanie 22. Pomiar i obserwację miejsc podatnych na pełzanie toków szynowych w torze bezstykowym należy przeprowadzić przy zastosowaniu metody punktów stałych. punktów pośrednich. małej mechanizacji. pełnej mechanizacji. Zadanie 23. Wartość pełzania szyn należy podawać w metrach. kilometrach. milimetrach. centymetrach. Strona 8 z 14

9 Zadanie 24. Rysunek przedstawia oznakowanie wady Zadanie. ciągłej kwalifikującej szynę do wymiany. ciągłej kwalifikującej szynę do obserwacji. o długości <10 cm kwalifikującej szynę do wymiany. o długości <10 cm kwalifikującej szynę do obserwacji. Worki podsypkowe należy zaliczyć do uszkodzenia Zadanie 26. skarp. drenaży. podtorza. odwodnienia. Do oznaczenia miejsca, w którym z jakichkolwiek powodów konieczne jest zatrzymanie pociągu, należy ustawić sygnał D1 sygnał Z2 wskaźnik W7 wskaźnik W6 Strona 9 z 14

10 Zadanie 27. Schemat wyznaczenia warunków widoczności Zgodnie z oznaczeniami podanymi na rysunku oraz wzorami z tabeli oblicz długość odcinka widoczności czoła pojazdu szynowego z drogi, z odległości 10 m od skrajnej szyny dla jednego toru i prędkości ma. 80 km/h. Zadanie m 360 m 440 m 660 m Naprawa ostateczna pękniętej szyny w torze bezstykowym w temperaturze niższej od temperatury neutralnej wymaga zastosowania Zadanie 29. śrub stopowych. śrub łubkowych. ściągów szynowych. naprężaczy szynowych. Która technologia wykonania dróg kolejowych polega na łączeniu przęseł za pomocą łubków? Potokowa. Przęsłowa. Bezstykowa. Bezprzęsłowa. Strona 10 z 14

11 Zadanie 30. Fragment zapisów w Książce kontroli stanu toru Data badania szyny Rodzaj toru [TB] Typ [UIC 60] podkłady Typ [BET/PS-94] Rozstaw [600] Rok produkcji [10] Ocena uszkodzeń [UM] Korzystając z fragmentu zapisów w Książce kontroli stanu toru określ, jaki tor był objęty badaniem technicznym. Przęsłowy na podkładach betonowych. Przęsłowy na podkładach drewnianych. Bezstykowy na podkładach betonowych. Bezstykowy na podkładach drewnianych. Zadanie 31. Który zapis określa naprawę bieżącą? Wymiana części rozjazdowych. Wymiana przęsłowa nawierzchni. Wzmacnianie podłoża przez iniektowanie. Wzmacnianie skarp torowiska przez obsianie. Zadanie 32. Prawidłowy proces stabilizacji mechanicznej gruntów w podtorzu polega na jego właściwym zagęszczeniu przy optymalnej wilgotności gruntu. minimalnym wskaźniku piaskowym. jednofrakcyjnych mieszankach gruntu. maksymalnych warstwach zagęszczanych. Zadanie 33. Grunt wysadzinowy w podtorzu należy zamienić na pył. ił pylasty. pospółkę. glinę zwięzłą. Strona 11 z 14

12 Zadanie 34. Do swobodnego i bezpiecznego obracania szyny wokół jej osi podłużnej na składowiskach oraz wagonach przy załadunku i wyładunku należy zastosować trawers. zakrętarkę. podnośnik. kantownicę. Zadanie 3. Do ciągłej wymiany szyn i podkładów toru bezstykowego należy zastosować kombajn torowy. żuraw układkowy. przeciągarkę szyn. wagon pomiarowy. Zadanie 36. Do przeprowadzenia prac stabilizacyjnych podtorza należy zastosować podbijarkę torową. frezarko-mieszarkę. oczyszczarkę tłucznia. koparkę dwudrogową. Zadanie 37. Harmonogram pracy sprzętu i maszyn podczas naprawy głównej nawierzchni (fragment) Lp. Rodzaj sprzętu i maszyn Kolejny dzień robót Wózek motorowy WM- 2. Wagony platformy 3. Suwnice SBT-B i skład zrywkowo-układkowy 4. Spycharka do 110 kw. Lokomotywa spalinowa 6. Zgarniarka tłucznia Korzystając z fragmentu harmonogramu pracy sprzętu i maszyn podczas naprawy głównej nawierzchni określ liczbę dni pracy dla lokomotywy spalinowej. 1 dzień. 2 dni. 4 dni. dni. Strona 12 z 14

13 Zadanie 38. Tabela 12. Sposoby zabezpieczenia miejsca robót (fragment)* Sposób zabezpieczenia miejsca robót Lp. Rodzaj wykonywanych robót 3. Wymiana pojedynczych szyn tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) 4. Wymiana złączek szynowych sygnalista Uzupełnienie podsypki sposobem zmechanizowanym Ciągła wymiana szyn tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) b) w czasie wymiany tor zamknięty; sygnał D1"Stój" zgodnie z Instrukcją Ie-1(E-1) Uwagi na liniach zelektryfikowanych roboty prowadzić zgodnie z instrukcją regulującą sprawy bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu wymianę pojedynczych wkrętów, śrub, łapek i pierścieni może wykonywać monter nawierzchni, obowiązek posiadania przeszkolenia z obsługi wagonów samowyładowczych na liniach zelektryfikowanych roboty prowadzić zgodnie z instrukcją regulującą sprawy bezpieczeństwa pracy przy sieci trakcyjnej i w jej pobliżu *Instrukcja kolejowa Id-1 Korzystając z zamieszczonej tabeli określ, dla którego rodzaju wykonywanych robót należy ustawić sygnalistę. Wymiana pojedynczych szyn. Wymiana złączek szynowych. Ciągła wymiana szyn, w czasie wymiany. Uzupełnianie podsypki sposobem zmechanizowanym. Strona 13 z 14

14 Zadanie 39. Tabela 8. Sprawdzenie robót pomiarowych* Uwaga: Zaleca się objęcie pomiarami sprawdzającymi również innych punktów charakterystycznych (wg umowy) Lp. Wyszczególnienie Sposób kontroli Położenie osi podtorza (osłona budowlanomontażowa) 2. Położenie roboczych punktów wysokościowych 3 Pomiar na wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz co 100 m na prostych Niwelatorem na całej długości odcinka co ok. 0 m (sieć kwadratów) i obok każdego obiektu inżynierskiego 3. Wyznaczenie obiektów (w tym również odwodnień) Niwelatorem i taśmą na każdym obiekcie Wyznaczenie nasypów i przekopów Taśmą i szablonem z poziomnicą, co najmniej w 10 miejscach na każdym kilometrze, w miejscach zmian konstrukcyjnych, w miejscach budzących wątpliwości 4. Odchyłki dopuszczalne 4 Uwagi w planie ±10 cm w profilu ±1 cm ± cm Repery powinny być zabezpieczone przed zniszczeniem w czasie robót i oznaczone trwałą farbą w planie ±10 cm w profilu ±1 cm ±10 cm Krawędzie podstaw nasypów i przypór oraz zewnętrzne krawędzie przekopów powinny być oznaczone w sposób trwały palikami w odstępach ma. 0 m *Instrukcja kolejowa Id-3 Korzystając z danych zawartych w tabeli określ dopuszczalne odchyłki położenia roboczych punktów wysokościowych. ±1 cm ± cm ±7 cm ±10 cm Zadanie 40. Zalecane długości przęsła (ciągu) oraz odstępy pomiędzy kolejnymi przęsłami, dla różnych rodzajów zasłon* Rodzaj zasłony odśnieżnej Długość przęsła (ciągu) odstępu żywopłoty 100 m 3m płotki drewniane 6 m (ma 100 m) 2 m (3 m) siatka z tworzywa sztucznego min m 3m *Instrukcja kolejowa Ir-17 Korzystając z fragmentu instrukcji o zapewnieniu sprawności kolei w zimie, określ długość odstępu przy zasłonie odśnieżnej z siatki z tworzywa sztucznego 3m 6m m 100 m Strona 14 z 14

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik dróg i mostów kolejowych Symbol cyfrowy zawodu: 311[06] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[06]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE LINII KOLEJOWYCH KLASY TECHNICZNE TORÓW

KATEGORIE LINII KOLEJOWYCH KLASY TECHNICZNE TORÓW KATEGORIE LINII KOLEJOWYCH Kwalifikacyjne wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych Lp Kategoria linii Natężenie przewozów T [Tg/rok] Wartość parametrów techniczno-eksploatacyjnych Prędkośćmaksym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg kolejowych Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

KATEGORIE LINII KOLEJOWYCH KLASY TECHNICZNE TORÓW

KATEGORIE LINII KOLEJOWYCH KLASY TECHNICZNE TORÓW KATEGORIE LINII KOLEJOWYCH Kwalifikacyjne wartości parametrów techniczno-eksploatacyjnych Lp Kategoria linii Wartość parametrów techniczno-eksploatacyjnych Natężenie Prędkośćmaksym Prędkość przewozów T

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Przekrój normalny na prostej i na łuku Linia magistralna jednotorowa i kat. 1: na prostej i w łuku

Przekrój normalny na prostej i na łuku Linia magistralna jednotorowa i kat. 1: na prostej i w łuku 1. Zasady trasowania linii kolejowej A) ryterium najmniejszej odległości jak najmniej łuków B) Możliwie duże łuki poziome C) Możliwie małe pochylenia podłużne D) Unikanie przecięć z innymi drogami i rzekami,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

5. Utrzymanie linii kolejowej

5. Utrzymanie linii kolejowej TECHNOLOGIA ROBÓT KOLEJOWYCH 5. Utrzymanie linii kolejowej dr inż. Jarosław Zwolski Wg ID 1 Warunki techniczne utrzymania nawierzchni na liniach kolejowych Utrzymanie nawierzchni kolejowej - działania

Bardziej szczegółowo

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik dróg i mostów kolejowych 311[06]

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik dróg i mostów kolejowych 311[06] Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik dróg i mostów kolejowych 311[06] 1 2 3 4 5 6 7 8 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót drogowych Oznaczenie kwalifikacji: B.02 Numer zadania: 01 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.35 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik inżynierii środowiska i melioracji Symbol cyfrowy zawodu: 311[19] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[19]-01-102 Czas trwania

Bardziej szczegółowo

Komentarz Technik dróg i mostów kolejowych 311[06] Czerwiec [06] strona 1 z 14

Komentarz Technik dróg i mostów kolejowych 311[06] Czerwiec [06] strona 1 z 14 311[06]-01-122 strona 1 z 14 strona 2 z 14 strona 3 z 14 strona 4 z 14 strona 5 z 14 strona 6 z 14 W pracy egzaminacyjnej ocenie podlegały następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 08 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji: M.9

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie kwalifikacji: B.30 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI

KOSZTORYS INWESTORSKI KOSZTORYS INWESTORSKI NAZWA INWESTYCJI : Remont toru nr 203 i rozjazdów nr 524 i 554 ADRES INWESTYCJI : Stacja Iława INWESTOR : Warmińsko - Mazurskie Przewozy Reginalne BRANŻA : torowa Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.33 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.33 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.33 Numer

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 08 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B. Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

Bardziej szczegółowo

ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘTEJ LUB USZKODZONEJ SZYNY

ZABEZPIECZENIE PĘKNIĘTEJ LUB USZKODZONEJ SZYNY Załącznik nr 16 ZABEZPECZENE PĘKNĘTEJ LUB USZKODZONEJ SZYNY 1. Sposoby zabezpieczania pękniętych lub uszkodzonych szyn w torze klasycznym i bezstykowym, zależnie od rodzaju zaistniałego uszkodzenia, przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik budownictwa Symbol cyfrowy zawodu: 311[04] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[04]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie kwalifikacji: B.30 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie kwalifikacji: B.30 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót drogowych Oznaczenie arkusza: B.0-01-18.06 Oznaczenie kwalifikacji: B.0 zadania: 01 Kod ośrodka Kod egzaminatora EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 08 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji: M.9

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2018 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.33 Numer

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2017 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizowanie i kontrolowanie prac wykończeniowych we wnętrzach Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Oznaczenie kwalifikacji: B.34 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem dróg i obiektów mostowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.35 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Oznaczenie kwalifikacji: M.20 Numer zadania: 01

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Oznaczenie kwalifikacji: M.20 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2016 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

1. Budowa toru. Metoda przęsłowa Metoda bezprzęsłowa Metoda bezprzęsłowa zautomatyzowana. dr inż. Jarosław Zwolski

1. Budowa toru. Metoda przęsłowa Metoda bezprzęsłowa Metoda bezprzęsłowa zautomatyzowana. dr inż. Jarosław Zwolski 1. Budowa toru 1. Metody budowy toru kolejowego o nawierzchni klasycznej Metoda przęsłowa Metoda bezprzęsłowa Metoda bezprzęsłowa zautomatyzowana dr inż. Jarosław Zwolski 1. Dz. U. nr 151.: Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.14 Numer zadania: 01 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 ZASADY OCENIANIA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 ZASADY OCENIANIA Układ graficzny CKE 2019 EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 ZASADY OCENIANIA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

TYPY PODKŁADÓW, PODROZJAZDNIC I MOSTOWNIC ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

TYPY PODKŁADÓW, PODROZJAZDNIC I MOSTOWNIC ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Załącznik 5 TYPY PODKŁADÓW, PODROZJAZDNIC I MOSTOWNIC ORAZ ICH CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 1. Podkłady, podrozjazdnice i mostownice drewniane 1) Podkłady drewniane z uwagi na kształt przekroju poprzecznego

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: 35 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Diagnozowanie oraz naprawa mechatronicznych układów pojazdów samochodowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

4. Modernizacja linii kolejowej

4. Modernizacja linii kolejowej TECHNOLOGIA ROBÓT KOLEJOWYCH 4. Modernizacja linii kolejowej dr inż. Jarosław Zwolski Modernizacja toru kolejowego może przebiegać bez zmiany jego geometrii i składa się z następujących czynności: Poprawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.04.01 NAWIERZCHNIE NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.04.01 NAWIERZCHNIE NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.04.01 NAWIERZCHNIE NA PRZEJAZDACH KOLEJOWYCH 2 Nawierzchnie na przejazdach kolejowych i tramwajowych D-10.04.01 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

EKSPLOATACYJNE METODY ZWIĘKSZENIA TRWAŁOŚCI ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH

EKSPLOATACYJNE METODY ZWIĘKSZENIA TRWAŁOŚCI ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH EKSPLOATACYJNE METODY ZWIĘKSZENIA TRWAŁOŚCI ROZJAZDÓW KOLEJOWYCH Henryk Bałuch Maria Bałuch SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 7 2. PODSTAWY OBLICZEŃ TRWAŁOŚCI ROZJAZDÓW... 10 2.1. Uwagi ogólne... 10 2.2. Trwałość

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń Oznaczenie kwalifikacji:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI MAJ 2013 POZIOM PODSTAWOWY. Czas pracy: 170 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót drogowych Oznaczenie kwalifikacji: B.02 Wersja arkusza: X B.02-X-18.01

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: B.35 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury

Bardziej szczegółowo

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót

Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Wartość kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45234100-7, -, Budowle, kolei Grupa Azoty Zakładów Chemicznych "Police" S.A. Stacja Zakładowa Jasienica Grupa Azoty Zakład Chemiczny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych Oznaczenie kwalifikacji: E.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2019 Nazwa kwalifikacji: Organizacja robót związanych z budową i utrzymaniem obiektów mostowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1, Poznań KOSZTORYS OFERTOWY

31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1, Poznań KOSZTORYS OFERTOWY 31 Baza Lotnictwa Taktyczneo ul. Silniki 1, 61-325 Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót w. Wspólneo Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY REMONTOWE

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2016 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: 35 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie Układ graficzny CKE 2017 chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Nazwa kwalifikacji: Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie prac wiertniczych Oznaczenie kwalifikacji: M.08 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Numer PESEL zdającego* Wypełnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE CZĘŚĆ PRAKTYCZNA azwa kwalifikacji: Eksploatacja złóż podziemnych Oznaczenie kwalifikacji: M. Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu umer PESEL zdającego* Wypełnia zdający Miejsce na

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Oznaczenie kwalifikacji: B.34 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Prowadzenie produkcji rolniczej Oznaczenie kwalifikacji: R.03 Numer zadania: 04

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Użytkowanie zasobów leśnych Oznaczenie kwalifikacji: R.14 Numer zadania: 01 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2017 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2016 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie ruchu pociągów Oznaczenie kwalifikacji: A.44 Numer zadania:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów Oznaczenie kwalifikacji: B.34 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie robót ciesielskich Oznaczenie kwalifikacji: B.15 Numer zadania: 01 Wypełnia

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2018 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2017 Nazwa kwalifikacji: Organizacja i prowadzenie prac związanych z przeładunkiem oraz magazynowaniem towarów

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia r.

Gdańsk, dnia r. Gdańsk, dnia 28.07.2016r. Odpowiedzi na pytania dot. postepowania IU/IL/2016/097 Remont wybranych torów i rozjazdów kolejowych usytuowanych na terenie Basenu Górniczego w Porcie Gdańsk Część II Pytanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PRAKTYCZNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wytwarzanie wyrobów stolarskich Oznaczenie kwalifikacji: A.13 Numer zadania: 01

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2019 CZĘŚĆ PISEMNA Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych Oznaczenie kwalifikacji: 35 Wersja arkusza:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WYKONANIE WYKOPÓW

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D WYKONANIE WYKOPÓW SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D 02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie sworznia Swb6 szt indywidualna

Uzupełnienie sworznia Swb6 szt indywidualna BFZ4b-073-PR-64/2013 załącznik nr 2 do SIWZ Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Obmiar Razem 1,00 r. 647 Rkpd S49-190-1:9 ssd nap. elektr. 1 d.1 Uzupełnienie sworznia Swb6 szt. 1.000 1.000 2,00 2 d.2 KNP

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik eksploatacji portów i terminali Symbol cyfrowy zawodu: 342[03] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 342[03]-01-102 Czas trwania egzaminu:

Bardziej szczegółowo

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość

* w przypadku braku numeru PESEL seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu Układ graficzny CKE 2018 Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów

Bardziej szczegółowo