JĘZYK POLSKI. Próbny egzamin ósmoklasisty Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 8. Zasady oceniania zadań

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "JĘZYK POLSKI. Próbny egzamin ósmoklasisty Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 8. Zasady oceniania zadań"

Transkrypt

1 JĘZYK POLSKI Próbny egzamin ósmoklasisty Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 8 Zasady oceniania zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

2 Kartoteka testu Numer zadania Wymaganie ogólne Uczeń: Wymagania szczegółowe Maksymalna liczba punktów 3 4 II. Kształcenie je zykowe 5 II. Kształcenie je zykowe II. Kształcenie je zykowe 4.) okres la tematyke i problematyke utworu.7) przedstawia własne rozumienie utworu i je uzasadnia.0) wskazuje wartos ci w utworze [ ].5) objas nia znaczenia dosłowne i przenos ne w tekstach.) rozpoznaje w wypowiedziach cze s ci mowy (rzeczownik, przymiotnik).4) rozpoznaje formy przypadko w, odpowiednio: rzeczownika, przymiotnika 4.) poprawnie uz ywa znako w interpunkcyjnych: przecinka.4) zna i rozpoznaje w teks cie literackim: przenos nie [ ] oraz okres la jej funkcje.) rozpoznaje rodzaje literackie: [ ] liryke, okres la cechy charakterystyczne dla poszczego lnych rodzajo w i przypisuje czytany utwo r do odpowiedniego rodzaju.3) okres la temat i gło wna mys l tekstu.) porza dkuje informacje w zalez nos ci od ich funkcji w przekazie.) wyszukuje w teks cie potrzebne informacje [ ].) porza dkuje informacje w zalez nos ci od ich funkcji w przekazie.6) odro z nia informacje o faktach od opinii.5) rozpoznaje w wypowiedziach zwia zki frazeologiczne, dostrzega ich bogactwo, rozumie ich znaczenie [ ].) identyfikuje wypowiedz jako tekst informacyjny [ ] Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

3 5 6 III. Tworzenie wypowiedzi 7 8 II. Kształcenie je zykowe II. Kształcenie je zykowe 9 II. Kształcenie je zykowe 0 III. Tworzenie wypowiedzi III. Tworzenie wypowiedzi.3) interpretuje dzieła sztuki (obraz) [Klasy VII i VIII].4) wykorzystuje znajomos c zasad tworzenia [ ] argumento w [ ] [Klasy VII i VIII].6) zna poje cie ironii, rozpoznaje ja w tekstach oraz okres la jej funkcje.4) rozumie dosłowne i przenos ne znaczenie wyrazo w w wypowiedzi [ ] 4.) [ ] stosuje reguły pisowni.9) charakteryzuje [ ] bohatero w w czytanych utworach.4) rozumie dosłowne i przenos ne znaczenie wyrazo w w wypowiedzi; rozpoznaje wyrazy wieloznaczne, rozumie ich znaczenie w teks cie [ ] [klasy IV VI].) rozpoznaje w wypowiedziach cze s ci mowy (zaimek, spo jnik) [ ].) rozpoznaje typy wypowiedzeń: zdania złoz one podrze dnie [ ] rozumie ich funkcje [ ] [klasy IV VI].) tworzy spo jne wypowiedzi w naste puja cych formach gatunkowych: [ ] dedykacja [ ] [klasy VII VIII].) tworzy spo jne wypowiedzi w naste puja cych formach gatunkowych: [ ] przemo wienie [ ] [klasy VII VIII].) tworzy spo jne wypowiedzi w naste puja cych formach gatunkowych: [ ] opis przez yc wewne trznych [ ] Schemat oceniania zadań Numer zadania Odpowiedź Liczba punktów FP 0 Na przykład: a) Według Jana Kochanowskiego warunkiem szcze s liwego z ycia jest czyste sumienie. b) Człowiek o czystym sumieniu umie cieszyc sie pie knem s wiata/korzystac z z ycia/czuje sie wolny. 0 Zasady przyznawania punktów Poprawna ocena prawdziwos ci zdań punkt. a) Poprawna odpowiedz punkt. b) Poprawne sformułowanie dwo ch argumento w punkt. niepełna lub odpowiedz błe dna Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 3

4 3 D 0 4 przymiotnik i rzeczownik, wołacza 0 5 Przecinki wydzielaja zdanie wtra cone. 0 6 C 0 7 AC 0 8 PF 0 9 B, C, 3A 0 0 Na przykład: Człowiek i jego sumienie sa przyjacio łmi albo wrogami. Przyjacio łmi sa wtedy, gdy człowiek słucha swego sumienia, wrogami staja sie wtedy, gdy człowiek stara sie zagłuszyc głos sumienia. Lub Kiedy człowiek nie słucha swego sumienia, ono staje sie jego wrogiem, przysparzaja c mu cierpienia. 0 B 0 BD 0 3 C 0 4 B 0 5 D 0 Wskazanie poprawnej odpowiedzi punkt. Poprawna odpowiedz punkt. Brak odpowiedzi, odpowiedz niepełna lub odpowiedz błe dna Poprawna odpowiedz punkt. Wskazanie poprawnej odpowiedzi punkt. Wskazanie poprawnych odpowiedzi punkt. Poprawna ocena prawdziwos ci zdań punkt. Poprawne przyporza dkowanie wszystkich pytań punkt. Poprawne wyjas nienie skomplikowanych relacji człowieka z sumieniem punkt. Brak odpowiedzi, odpowiedz niepełna lub odpowiedz błe dna Wskazanie poprawnego dokończenia zadania i poprawnego uzasadnienia punkt. Wskazanie poprawnych odpowiedzi punkt. Wskazanie poprawnej odpowiedzi punkt. Wskazanie poprawnego dokończenia zadania i poprawnego uzasadnienia punkt. Wskazanie poprawnej odpowiedzi punkt. 4 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

5 6 Na przykład: Zgadzam sie z opinia autora tekstu. Poczucie winy moz e utrudniac człowiekowi normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Poczucie winy uniemoz liwia osia gnie cie ro wnowagi duchowej i szcze s cia. Lub Nie zgadzam sie z opinia autora tekstu. Tłumienie poczucia winy nie pozwala człowiekowi uczciwie ocenic własnego poste powania. Zwalczanie poczucia winy jest ro wnoznaczne z zagłuszaniem głosu sumienia. 0 Zaje cie stanowiska i podanie dwo ch trafnych argumento w punkty. Zaje cie stanowiska i podanie jednego trafnego argumentu punkt. 7 a)bc b)pp 0 a) Wskazanie poprawnych odpowiedzi punkt. b) Poprawna ocena prawdziwos ci zdań punkt. a) Autor: Henryk Sienkiewicz Tytuł: Quo vadis b) Pozbawił ja beztroskiego z ycia; spowodował, z e musiała odejs c z domu, w kto rym była szcze s liwa, ukrywac sie ; z yc w niedostatku; naraził ja na niebezpieczeństwo (mogła byc obwiniona o s mierc co rki Nerona). a) Poprawna odpowiedz punkt. b) Poprawne podanie trzech krzywd, kto re Winicjusz wyrza dził Ligii w przeszłos ci i jednej krzywdy, kto ra chciał jej wyrza dzic punkty. 8 Chciał ja porwac i uczynic swoja niewolnica. c) Cos, co łagodzi cierpienie moralne; przynosi ulge, spoko j; pociecha. 0 4 Poprawne podanie trzech krzywd, kto re Winicjusz wyrza dził Ligii w przeszłos ci lub jednej krzywdy, kto ra chciał jej wyrza dzic punkt. Brak odpowiedzi, odpowiedz niepełna lub odpowiedz błe dna c) Poprawne podanie znaczenia wyrazu punkt. 9 AD 0 0 Według oddzielnych kryterio w Według oddzielnych kryterio w Wskazanie poprawnych odpowiedzi punkt. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 5

6 Zadanie 0. Zasady oceniania Treść i forma (0 ) Tres c zgodna z poleceniem; uwzgle dnione cztery elementy dotycza ce formy: kto? komu? Z jakiej okazji? gdzie i kiedy?; zawarta zache ta do przeczytania ksia z ki punkty. Tres c zgodna z poleceniem; uwzgle dnione trzy elementy dotycza ce formy: kto? ORAZ/ALBO komu? ORAZ/ALBO Z jakiej okazji? ORAZ/ALBO gdzie i kiedy?; zawarta zache ta do przeczytania ksia z ki punkt. Brak pracy, praca nie na temat lub zawieraja ca mniej niz trzy elementy dotycza ce formy Poprawność językowa, ortograficzna i interpunkcyjna (0 ) Nie wie cej niz dwa błe dy (je zykowe, ortograficzne, interpunkcyjne) punktów. Wie cej niz dwa błe dy (je zykowe, ortograficzne, interpunkcyjne) Zadanie.. Realizacja tematu wypowiedzi p. p. 0 p. Forma wypowiedzi zgodna ze wskazaną w poleceniu. Wszystkie pozostałe elementy polecenia uwzględnione. Wypowiedz w całości dotyczy problemu wskazanego w poleceniu. Forma wypowiedzi zgodna ze wskazaną w poleceniu. Nieuwzględniony jeden element polecenia (inny niż forma). ORAZ/LUB W pracy występują fragmenty niedotyczące problemu wskazanego w poleceniu. Forma wypowiedzi niezgodna z formą wskazaną w poleceniu. LUB Nieuwzgle dnione co najmniej dwa elementy polecenia (inne niz forma). Uwaga: jez eli za wypowiedz przyznano 0 p. w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje sie 0 p.. Elementy retoryczne 5 p. Pogłębiona argumentacja. Argumenty odwołujące się np. do faktów, logiki, emocji, zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykłado w w funkcji argumentacyjnej. Argumenty/przykłady uporządkowane, np. zhierarchizowane. 4 p. Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 p. i niekto re na 5 p. 3 p. Powierzchowna argumentacja; w wypowiedzi brak wnikliwości. Niektóre argumenty zilustrowane odpowiednimi przykładami ORAZ/LUB wykorzystanie przykładów w funkcji argumentacyjnej. Argumenty/przykłady częściowo uporządkowane. p. Praca spełnia wszystkie wymagania na p. i niekto re na 3 p. p. Podjęta próba argumentowania. Ograniczenie do wyliczenia powierzchownie omówionych przykładów, powiązanych z problemem okres lonym w temacie. 0 p. Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania okres lonego na p. 6 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

7 Elementy twórcze 5 p. Funkcjonalna narracja. Logiczny układ zdarzeń. Urozmaicona fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 6 spośród następujących elemento w: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. Twórcze wykorzystanie treści lektury. 4 p. Praca spełnia wszystkie wymagania na 3 p. i niekto re na 5 p. 3 p. Funkcjonalna narracja. Logiczny układ zdarzeń. Prosta fabuła, w tym funkcjonalne wykorzystanie co najmniej 4 spośród następujących elementów: opis, charakterystyka bohatera, czas akcji, miejsce akcji, zwrot akcji, puenta, punkt kulminacyjny, dialog, monolog, retrospekcja. p. Praca spełnia wszystkie wymagania na p. i niekto re na 3 p. p. Narracja częściowo funkcjonalna. Dopuszczalne usterki w logicznym układzie zdarzeń. Prosta fabuła. 0 p. Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania okres lonego na p. 3. Kompetencje literackie p. p. Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jez eli polecenie tego wymaga). Poprawność rzeczowa. Funkcjonalne wykorzystanie znajomości lektury obowiązkowej wskazanej w poleceniu (oraz cze s ciowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jez eli polecenie tego wymaga). ALBO Cze s ciowo funkcjonalne wykorzystanie znajomos ci lektury obowia zkowej wskazanej w poleceniu (oraz funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jez eli polecenie tego wymaga). ALBO Cze s ciowo funkcjonalne wykorzystanie znajomos ci lektury obowia zkowej wskazanej w poleceniu (oraz cze s ciowo funkcjonalne wykorzystanie innego tekstu literackiego lub tekstu kultury, jez eli polecenie tego wymaga). Dopuszczalne błędy rzeczowe. 0 p. Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania okres lonego na p. 4. Kompozycja tekstu p. p. Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. Graficznie wyodrębnione akapity. Dopuszczalna usterka w zakresie spójności ALBO logiki wypowiedzi, ALBO podziału wypowiedzi na funkcjonalne akapity. Kompozycja zgodna z formą wypowiedzi. Graficznie wyodrębnione akapity. Dopuszczalne łącznie 3 usterki w zakresie spójności ORAZ/ALBO logiki wypowiedzi. 0 p. Praca nie spełnia co najmniej jednego wymagania okres lonego na p. Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 7

8 5. Styl p. Odpowiedni do treści i formy wypowiedzi. Jednolity. p. Sporadyczne usterki w odpowiednios ci ORAZ/LUB jednolitos ci stylu. 0 p. Praca nie spełnia wymagań okres lonych na p. 6. Język Poprawnos c s rodko w Zakres s rodko w Szeroki zakres s rodko w je zykowych, tzn. zróżnicowana składnia zróżnicowana leksyka, w tym np. bogata frazeologia, precyzyjne słownictwo, umoz liwiaja ce pełna i swobodna realizacje tematu. Zadowalaja cy zakres s rodko w je zykowych, tzn. składnia i leksyka stosowane / odpowiednie do realizacji tematu. Wa ski zakres s rodko w je zykowych, tzn. składnia i leksyka proste / ograniczone, utrudniaja ce realizacje tematu. Nie wie cej niz błe dy je zykowe 3 4 błe dy je zykowe 5 6 błe do w je zykowych 7 9 błe do w je zykowych 0 lub wie cej błe do w je zykowych 4 p. 3 p. p. p. 0 p. 3 p. p. p. 0 p. 0 p. p. p. 0 p. 0 p. 0 p. 7. Ortografia p. Nie wie cej niz bła d ortograficzny. p. 3 błe dy ortograficzne. 0 p. 4 lub wie cej błe do w ortograficznych. 8. Interpunkcja p. Nie wie cej niz 5 błe do w interpunkcyjnych. 0 p. 6 lub wie cej błe do w interpunkcyjnych. 8 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaj e się 0 pkt.

Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaj e się 0 pkt. Kryteria oceny pisemnych form wypowiedzi w klasach 7-8 szkoły podstawowej 1. Realizacja tematu wypowiedzi wypowiedź jest zgodna z formą wskazaną w poleceniu, w wypowiedzi ujęte zostały wszystkie kluczowe

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI. Próbny egzamin ósmoklasisty Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 Kwiecień Zasady oceniania zadań

JĘZYK POLSKI. Próbny egzamin ósmoklasisty Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 Kwiecień Zasady oceniania zadań JĘZYK POLSKI Próbny egzamin ósmoklasisty Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 Kwiecień 08 Zasady oceniania zadań Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza TUTOR Toruń, ul. Warszawska 14/2 tel

Oficyna Wydawnicza TUTOR Toruń, ul. Warszawska 14/2 tel Oficyna Wydawnicza TUTOR Toruń, ul. Warszawska 4/ tel. 603-99-7 www.tutor.torun.pl Ogólnopolski Próbny Egzamin z Tutorem dla uczniów klas siódmych szkoły podstawowej z zakresu języka polskiego KLUCZ ODPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 8 Listopad 208 Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty. Język polski / Opis badania Opis badania

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język polski Klucz punktowania

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język polski Klucz punktowania Język polski Klucz punktowania W niniejszym schemacie oceniania są prezentowane przykładowe poprawne zadań otwartych. W tego typu ch należy również uznać ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język polski Klucz punktowania

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język polski Klucz punktowania Język polski Klucz punktowania W niniejszym schemacie oceniania są prezentowane przykładowe poprawne zadań otwartych. W tego typu ch należy również uznać ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich

Bardziej szczegółowo

Klucz oceniania zadań na III etapie II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim

Klucz oceniania zadań na III etapie II Wojewódzkiego Konkursu z Języka Polskiego dla uczniów szkół podstawowych w województwie świętokrzyskim Uwaga: jeżeli za wypowiedź przyznano 0 pkt w kryterium Realizacja tematu wypowiedzi, we wszystkich pozostałych kryteriach przyznaje się 0 pkt. Kielce, dn. 9 marca 2019 r. Klucz oceniania zadań na III etapie

Bardziej szczegółowo

Opracowali: Magdalena Chilińska - Ratajczak,Marzena Rokaszewicz, Krzysztof Jaskuła PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO

Opracowali: Magdalena Chilińska - Ratajczak,Marzena Rokaszewicz, Krzysztof Jaskuła PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO I. Ogólne zasady oceniania uczniów. 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela postępów w opanowaniu przez ucznia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język polski Klucz punktowania

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język polski Klucz punktowania Język polski Klucz punktowania W niniejszym schemacie oceniania są prezentowane przykładowe poprawne zadań otwartych. W tego typu ch należy również uznać ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale ich

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów semestrze (minimalna ilość ocen w roku szkolnym)

Sposoby sprawdzania wiedzy i umiejętności uczniów semestrze (minimalna ilość ocen w roku szkolnym) ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO dla klas VII /VIII w ZESPOLE SZKÓŁ Mistrzostwa Sportowego w Gorzowie Wielkopolskim tj. Szkoła Podstawowa nr 3 Mistrzostwa Sportowego i Szkoła Podstawowa

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P2 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) FP Zadanie 2. (0 1) B Zadanie 3. (0 1)

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język polski Klucz punktowania

Ogólnopolski Próbny Egzamin Ósmoklasisty z OPERONEM. Język polski Klucz punktowania Klucz punktowania 1. PP 1 1 pkt wskazanie poprawnych brak 2. D 1 1 pkt wskazanie poprawnej albo brak 3. D 1 1 pkt wskazanie poprawnej albo brak 4. A1 1 1 pkt wskazanie poprawnych brak 5. NN 1 1 pkt wskazanie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ: GH-P7 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZAMIN W KLASIE TRZEIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 ZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIEIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) 9) wyciąga wnioski wynikające z przesłanek zawartych

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2015/2016 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) Wymagania szczegółowe 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P2 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) PF Zadanie 2. (0 1) II. Analiza i interpretacja

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE JĘZYK POLSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE JĘZYK POLSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA KLAS IV-VIII SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W PELPLINIE JĘZYK POLSKI I. WSTĘP Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego został opracowany na podstawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ]. PP Zadanie

Bardziej szczegółowo

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE

OCENIANIE PRZEDMIOTOWE OCENIANIE PRZEDMIOTOWE Język polski Klasy 4-8 Szkoła Podstawowa nr 5 w Gorzowie Wlkp. Wprowadzenie Podczas sprawdzianów i kartkówek uczeń zdobywa punkty, które nauczyciel przelicza na procenty. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OPOP-800-1904 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z NOWĄ ERĄ 2018/2019 JĘZYK POLSKI

PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z NOWĄ ERĄ 2018/2019 JĘZYK POLSKI PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z NOWĄ ERĄ 2018/2019 JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 1. Wyrabianie i rozwijanie zdolności rozumienia utworów

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego

Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceny I TREŚĆ (0 4) 1. Treść: a) próba realizacji tematu 1p. b) ubogie, niepełne rozwinięcie tematu 2p. c) bogate, pełne rozwinięcie tematu.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2017 Zadanie 1. (0 1) 2) wyszukuje w wypowiedzi potrzebne informacje [ ].

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne - język francuski Grupa FIII/1 Podręcznik: Le Nouveau Taxi 2 jednostki 5-9

Wymagania edukacyjne - język francuski Grupa FIII/1 Podręcznik: Le Nouveau Taxi 2 jednostki 5-9 Wymagania edukacyjne - język francuski Grupa FIII/1 Podręcznik: Le Nouveau Taxi 2 jednostki 5-9 Wymagania edukacyjne zostały opracowane na podstawie planów wynikowych nauczania języka francuskiego w szkole

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników

Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP KWIECIEŃ Analiza wyników Próbny egzamin ósmoklasisty z WSiP Przygotowanie do egzaminu zewnętrznego z języka polskiego dla klasy 7 KWIECIEŃ 2018 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 23 zadań. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2018 Zadanie 1. (0 1) Zadanie 2. (0 1) C Zadanie 3. (0 1) 3. Świadomość językowa.

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w pierwszej klasie gimnazjum MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych. Zadania sprawdzały

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie z obniżoną sprawnością intelektualną OCENA NIEDOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VII Na daną ocenę obowiązują ucznia również wymagania na wszystkie oceny niższe oraz

Bardziej szczegółowo

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje; SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE II w I okresie Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: opanował technikę czytania; śledzi tok lekcji, zapamiętuje najważniejsze informacje;

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA

I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ I. ZASADY PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA 1. Oceny ucznia dokonuje nauczyciel przedmiotu oraz uczniowie (samoocena

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_Q) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 1) 1. Wyrabianie

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Cele kształcenia wymagania ogólne konieczne ocena: dopuszczająca podstawowe ocena: dostateczna rozszerzone ocena: dobra dopełniające ocena: bardzo dobra ponadprogramowe ocena: celująca I Kształcenie literackie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P7 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) PP Zadanie 2. (0 1) Zadanie 3. (0 1) II. naliza i interpretacja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 14.02.2017r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OPOP-Q00-1904 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna JĘZYK POLSKI Arkusz egzaminu próbnego składał się z 22 zadań różnego. Zadania sprawdzały umiejętności

Bardziej szczegółowo

KLASA VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych).

KLASA VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). KLASA VII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV - VI. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych). OCENA CELUJĄCA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia.

Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Kryteria oceniania osiągnięć uczniów (wymagania konieczne wiadomości i umiejętności): Dostosowane dla wszystkich etapów kształcenia. Ocena dopuszczająca: 1. Zna treść omawianych utworów ujętych w podstawie

Bardziej szczegółowo

1. Opis egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego

1. Opis egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego Opis egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego 5 1. Opis egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego WSTĘP Język polski jest jednym z obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych na egzaminie ósmoklasisty i na

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA. L.p. Kryteria oceny Punktacja

KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA. L.p. Kryteria oceny Punktacja KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZYCH FORM WYPOWIEDZI PISEMNYCH NOTATKA L. Kryteria oceny Punktacja Realizacja tematu 1 Zgodność całości tekstu z tematem 0 2 Kompozycja 2 Zachowanie spójności tekstu Język i styl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2015/2016 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2015/2016 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2015/2016 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 18.01.2016r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2014 r. Test humanistyczny język polski Zestaw standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych dominowały

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_C) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 1) 1. Wyrabianie

Bardziej szczegółowo

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI FORMY SPRAWDZANIA WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Grupa A Praca klasowa: Odpowiedź ustna a) praca z tekstem nieliterackim b) wypracowanie Sprawdzian wiadomości i/lub umiejętności Grupa B Ustne Praca na lekcji,

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy JĘZYK POLSKI Temat 1 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 3 zadań.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2014/2015 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 21.04.2015r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW PRÓBNEGO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO- ROK SZKOLNY 2017/2018 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 16.01.2018r. odbył się próbny egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do

Bardziej szczegółowo

Kartoteka testu Oblicza miłości

Kartoteka testu Oblicza miłości Kartoteka testu Oblicza miłości Nr zad.. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Nazwa sprawdzanej umiejętności (z numerem standardu) Uczeń I/ odczytuje teksty kultury na poziomie dosłownym. dostrzega w odczytywanych tekstach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA VIII

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA VIII WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KLASA VIII Uczniów obowiązują wiadomości i umiejętności nabyte w klasach IV - VII. (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OPOP-700-1904 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski

Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Analiza wyników egzaminu gimnazjalnego 2016 r. Test humanistyczny język polski Arkusz standardowy zawierał 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych i 2 zadania otwarte. Wśród zadań zamkniętych pojawiły się

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W LIPINKACH ŁUŻYCKICH

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W LIPINKACH ŁUŻYCKICH WYMAGANIA PROGRAMOWE Z JĘZYKA POLSKIEGO NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE III W PUBLICZNYM GIMNAZJUM W LIPINKACH ŁUŻYCKICH DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH ZE WZGLĘDU NA ORZECZENIA PPP Schemat oceniania

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z próbnego arkusza egzaminacyjnego (OPOP-100-1812) GRUDZIEŃ 2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z próbnego arkusza egzaminacyjnego (OPOP-100-1812) GRUDZIEŃ 2018 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa ZASADY OCENIANIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP

Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP Wymagania edukacyjne dla ucznia klasy siódmej SP z orzeczeniem PPP 3445.208.2017 KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Ocena dopuszczająca: Ocena dostateczna: Ocena dobra: Ocena bardzo dobra: klasyfikuje

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE V OCENA CELUJĄCĄ otrzymuje ją uczeń, który opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania dla klasy V oraz: twórczo i samodzielnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OPOP-500-1904 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OPOP-100-1904 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OPOP-100-1904 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENY PISEMNYCH FORM WYPOWIEDZI

KRYTERIA OCENY PISEMNYCH FORM WYPOWIEDZI Gimnazjum nr 67 im ks. prof. Józefa Tischnera w Poznaniu KRYTERIA OCENY PISEMNYCH FORM WYPOWIEDZI *Rozprawka *Charakterystyka *Opowiadanie *Notatka *Plan twórczy własnej wypowiedzi *Opis dzieła sztuki

Bardziej szczegółowo

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE

VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Kryteria ocen w klasie VI KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE Wymagania konieczne ( ocena dopuszczająca) - poprawnie czyta i wygłasza z pamięci tekst poetycki -wyodrębnia elementy świata przedstawionego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO KL. VI OCENĘ CELUJĄCĄ: - rozszerza czytelnictwo o lektury nadobowiązkowe - ogląda widowiska teatralne dla dzieci i młodzieży oraz potrafi o nich opowiedzieć kolegom

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego

Kryteria oceny sprawności rozumienia tekstu czytanego Direkt 3 Zakres tematyczny człowiek (uczucia, emocje, plany na przyszłość, cechy charakteru, wygląd zewnętrzny, plany, marzenia) szkoła (życie szkoły) życie rodzinne i towarzyskie (nawiązywanie kontaktów,

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 EGZMIN W KLSIE TRZECIEJ GIMNZJUM W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI ZSDY OCENINI ROZWIĄZŃ ZDŃ RKUSZ GH-P8 KWIECIEŃ 2019 Zadanie 1. (0 1) D Zadanie 2. (0 1) NIE Zadanie 3. (0 1) II. naliza

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OPOP-200-1904 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Strona 1 z 36 Uwaga! Akceptowane są

Bardziej szczegółowo

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników

Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum. Część humanistyczna MARZEC Analiza wyników Próbny egzamin z języka polskiego z WSiP w drugiej klasie gimnazjum Część humanistyczna MARZEC 2016 Analiza wyników Arkusz egzaminu próbnego składał się z 20 zadań zamkniętych różnego typu i 2 zadań otwartych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO-ROK SZKOLNY 2016/2017 Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH- JĘZYK POLSKI W dniu 18.04.2016r. odbył się egzamin gimnazjalny z języka polskiego. Do badania diagnostycznego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY VI ZGODNE Z PROGRAMEM NAUCZANIA JĘZYKA POLSKIEGO SŁOWA NA START W KLASIE VI Uczniowie w normie intelektualnej OCENA NIEDOSTATECZNA Otrzymuje ją

Bardziej szczegółowo

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) KLASA IV (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA CELUJĄCA Wiedza ucznia znacznie wykracza poza obowiązujący program nauczania. Doskonale opanował

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ Opracowała: Tetyana Ouerghi I. ZASADY: 1. Każdy uczeń jest oceniany zgodnie z zasadami sprawiedliwości. 2. Ocenie podlegają wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DŁUŻSZEJ PRACY PISEMNEJ OCENA CELUJACA orginalne, ciekawe i samodzielne ujęcie tematu materiał literacki wykracza poza treści programowe wnikliwa, pogłębiona interpretacja

Bardziej szczegółowo

Struktura zestawu zadań z języka polskiego. Kompetencje piątoklasistów 2015

Struktura zestawu zadań z języka polskiego. Kompetencje piątoklasistów 2015 Struktura zestawu zadań z języka polskiego Kompetencje piątoklasistów 2015 Zadanie 1. Po przeczytaniu wiersza można stwierdzić, że jego tytuł wyraża 2. Wybierz poprawne wypełnienie luk. 3. Zdanie Teraz

Bardziej szczegółowo

Schemat oceniania zadań Konkursu języka polskiego dla uczniów gimnazjum etap wojewódzki 1 marca 2019r.

Schemat oceniania zadań Konkursu języka polskiego dla uczniów gimnazjum etap wojewódzki 1 marca 2019r. Schemat oceniania zadań Konkursu języka polskiego dla uczniów gimnazjum etap wojewódzki 1 marca 2019r. Numer Kryteria oceniania zadania 1 Armia faraona nie mogła przejść przez drogę z powodu świętego żuka

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom podstawowy JĘZYK POLSKI Temat 2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z 3 zadań.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_7) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 1) I. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SPRAWDZIAN W KLASIE VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 CZĘŚĆ 1. JĘZYK POLSKI I MATEMATYKA ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ SP-8 KWIECIEŃ 2015 Zadanie 1. (0 1) JĘZYK POLSKI A Zadanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź dopuszczalna mimo usterek Kolumny są proste w budowie. Kolumny nie mają. Odpowiedzi niedopuszczalne. Kolumny podtrzymują

Odpowiedź dopuszczalna mimo usterek Kolumny są proste w budowie. Kolumny nie mają. Odpowiedzi niedopuszczalne. Kolumny podtrzymują Próbny egzamin gimnazjalny z zakresu przedmiotów humanistycznych Odpowiedzi i punktacja zadań do testu Podróż do źródeł Klucz odpowiedzi do zadań zamkniętych 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum

Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kryteria oceniania z języka polskiego dla klasy III gimnazjum Kształcenie literackie Ocena celująca Otrzymuje ją uczeń, którego wiedza i umiejętności znacznie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonego wśród uczniów klas III KWIECIEŃ 2012 ROK

ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonego wśród uczniów klas III KWIECIEŃ 2012 ROK ANALIZA EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA POLSKIEGO przeprowadzonego wśród uczniów klas III KWIECIEŃ 2012 ROK Zestaw egzaminacyjny zawierał 22 zadania, wśród których było 20 zadań zamkniętych oraz 2 zadania

Bardziej szczegółowo

- opanował w stopniu dopuszczaj cym. - rozpoznaje czasownik i okre la. rzeczownik i czasownik, - zna podstawowe cz ci mowy:

- opanował w stopniu dopuszczaj cym. - rozpoznaje czasownik i okre la. rzeczownik i czasownik, - zna podstawowe cz ci mowy: Ocena dopuszczaj ca Kryteria oceniania z j zyka polskiego Klasa IV Kształcenie literackie i kulturalne Formy wypowiedzi Nauka o j zyku - poprawnie czyta i wygłasza tekst poetycki, - w formie opowiadania

Bardziej szczegółowo

Egzamin ósmoklasisty język polski. Opracowanie: Jolanta Kuśmierczyk Zespół Szkół w Woli Uhruskiej

Egzamin ósmoklasisty język polski. Opracowanie: Jolanta Kuśmierczyk Zespół Szkół w Woli Uhruskiej Egzamin ósmoklasisty język polski Opracowanie: Jolanta Kuśmierczyk Zespół Szkół w Woli Uhruskiej Termin 15 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) Godzina 9:00 Czas trwania 120 minut Czas trwania egzaminu może

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V

Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Wymagania edukacyjne z języka polskiego w roku szkolnym 2012/2013 Kryteria ocen w klasie V Opracowała: Bożena Jop WYMAGANIA KONIECZNE (ocena dopuszczająca) Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który w

Bardziej szczegółowo

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM

PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM PRÓBNA MATURA z WSIP dla klas 3 LO i 4 TECHNIKUM MARZEC 2018 Analiza wyników próbnego egzaminu maturalnego Poziom rozszerzony JĘZYK POLSKI Temat 2 Arkusz próbnego egzaminu maturalnego składał się z jednego

Bardziej szczegółowo

Model oceniania. Wolność niejedno ma imię. Klucz odpowiedzi

Model oceniania. Wolność niejedno ma imię. Klucz odpowiedzi Model oceniania Wolność niejedno ma imię Klucz odpowiedzi Nr zad. Poprawna odpowiedź Punkty 1. D 2. B 3. C 4. D 5. D 6. C 7. D 8. B 9. A 10. C 11. C 12. A 13. B 14. D 15. C 16. A 17. B 18. D 19. B 20.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY od roku szkolnego 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z przykładowego arkusza egzaminacyjnego (EO_2) GRUDZIEŃ 2017 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Zadanie 1. (0 1) 1. Wyrabianie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI I KARTOTEKA TESTU JPG3/1A U źródeł konflikt i porozumienie

KLUCZ ODPOWIEDZI I KARTOTEKA TESTU JPG3/1A U źródeł konflikt i porozumienie KLUZ ODPOWIEDZI I KARTOTEKA TESTU JPG3/1A U źródeł konflikt i porozumienie 1. 3P I.1.1) odbiera komunikaty pisane II.2.4) wskazuje funkcje użytych w utworze środków stylistycznych PF I.1.9) wyciąga wnioski

Bardziej szczegółowo

0-1 *U ucznia dyslektycznego bierze się pod uwagę błędy z rz-ż, ch-h, ó-u i rozpoczynanie zdania wielką literą.

0-1 *U ucznia dyslektycznego bierze się pod uwagę błędy z rz-ż, ch-h, ó-u i rozpoczynanie zdania wielką literą. Kryteria oceniania prac pisemnych z języka polskiego Kryteria oceny I TREŚĆ (0 4) 1. Treść: a) próba realizacji tematu 1p. b) ubogie, niepełne rozwinięcie tematu 2p. c) bogate, pełne rozwinięcie tematu.

Bardziej szczegółowo

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii.

PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI. a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. PSO JEZYK POLSKI KL. IV - VI I) OBSZARY AKTYWNOŚCI UCZNIÓW PODLEGAJĄCE OCENIE 1. WIEDZA a. konkretne wiadomości z kształcenia literackiego, kulturowego oraz nauki o języku i ortografii. 2. UMIEJĘTNOŚCI

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI EGZAMIN ÓSMOKLASISTY JĘZYK POLSKI ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ MATERIAŁ ĆWICZENIOWY DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI MARZEC 2019 Zestaw zadań został opracowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Jaworznie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 EGZAMIN ÓSMOKLASISTY rok szkolny 2018/2019 JĘZYK POLSKI rozwiązań zadań z arkusza egzaminacyjnego OPOP-C00-1904 KWIECIEŃ 2019 Centralna Komisja Egzaminacyjna Warszawa Uwaga! Akceptowane są wszystkie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V

JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V JĘZYK POLSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA KLASA V (ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) OCENA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV - VIII Publiczna Szkoła Podstawowa nr12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV - VIII Publiczna Szkoła Podstawowa nr12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA JĘZYK POLSKI KLASY IV - VIII Publiczna Szkoła Podstawowa nr12 im. kadeta Zygmunta Kuczyńskiego w Kędzierzynie - Koźlu Podstawa prawna: Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo