ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR /9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji."

Transkrypt

1 ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR /9/MK/2013 Gdynia, dnia r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. H. Kołłątaja Gdynia tel: ; fax: Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami: Marta Kanczkowska Koordynator projektu tel w.116 II. Tryb udzielania zamówienia Zapytanie cenowe zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro, obowiązującym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gdyni. III. Zamówienie stanowiące przedmiot niniejszego postępowania jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji POKL. IV. Przedmiot zamówienia 1. Zakup i dostawa teczek z logo projektu (500 sztuk) 2. Zakup i dostawa długopisów metalowych z logo projektu (500 sztuk) 3. Zakup i dostawa pendrive ów z logo projektu (150 sztuk) Wymagania dot. teczek: teczka konferencyjna / organizer z notatnikiem w formacie A4, szlufką na długopis i kieszonką na dokumenty; teczka ma być wykonana z tworzywa sztucznego zapinana na zamek lub zatrzask lub magnetyczne zapięcie; Wykonawca przygotuje do 3 różnych propozycji wizualizacji teczki; projekty należy dostarczyć w wersji podglądowej w formacie PDF lub JPG; nadruk kolorowy; na teczce muszą się znaleźć:

2 logotypy, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; logo Lidera oraz Partnera projektu (przekazane przez Zamawiającego); adres strony internetowej projektu; Wymagania dot. długopisów: aluminiowy długopis z metalową skuwką, błyszczącym korpusem i gumowym uchwytem; wyposażony we wkład w kolorze niebieskim; nadruk kolorowy; na długopisie muszą się znaleźć: logotypy, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; logo Lidera oraz Partnera projektu (przekazane przez Zamawiającego; adres strony internetowej projektu; Wykonawca przygotuje do 3 różnych propozycji wizualizacji długopisu; projekty należy dostarczyć w wersji podglądowej w formacie PDF lub JPG. Wymagania dot. pendrive ów: pendrive w kształcie karty kredytowej; nadruk kolorowy, obustronny; pojemność 8 GB opcjonalnie plastikowe etui na kartę na pendrive ie muszą się znaleźć: logotypy, informacja o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ; logo Lidera oraz Partnera projektu (przekazane przez Zamawiającego); adres strony internetowej projektu; Wykonawca przygotuje do 3 różnych propozycji wizualizacji pendrive a; projekty należy dostarczyć w wersji podglądowej w formacie PDF lub JPG. V. Termin realizacji zamówienia Zamówienie musi zostać zrealizowane do r. VI. Kryteria wyboru oferty 1. Wybór najkorzystniejszej oferty dokonany będzie w oparciu o następujące kryterium: cena brutto 100%. 2. Cenę oferty stanowi łączna cena brutto (wraz z podatkiem VAT), jaką Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Wykonawcy za oferowany przedmiot zamówienia. 3. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia i nie

3 może ulec zmianie. 4. Cena brutto musi być wyrażona w polskich złotych, liczbowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Ocena kryterium ceny dokonana zostanie według wzoru: Lp = (Cn / Co) x 100 gdzie: Lp = liczba punktów, Cn = cena brutto najniższa wśród ofert, Co = cena brutto danego wykonawcy, Otrzymana ilość punktów zostanie zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku. 6. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, który otrzyma najwyższą ilość punktów. VII. Sposób przygotowania oferty 1. Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. 2. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę. 3. Oferta musi zostać sporządzona w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 4. Oferta ma być napisana czytelnie, najlepiej pismem komputerowym lub inną czytelną i trwałą techniką. 5. Oferta Wykonawcy wraz z załącznikami musi zostać podpisana przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną przez Wykonawcę w miejscu do tego wskazanym. Pozostałe strony oferty powinny być zaparafowane. Zamawiający nie wymaga podpisywania czystych stron. 6. Poprawki powinny być naniesione poprzez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej, z zachowaniem czytelności błędnego zapisu oraz podpisane przez Wykonawcę. VIII. Miejsce oraz termin składania ofert: 1. Ofertę z dopiskiem: Oferta na zakup i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach projektu Laboratorium edukacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego. 2. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz. 15:00 Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. 3. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów: a) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, Gdynia, w pokoju nr 101 kancelaria (I piętro) od poniedziałku do piątku od ; b) listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. Kołłątaja 8, Gdynia; c) za pośrednictwem faksu na nr: ; d) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferta musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

4 IX. Uwagi końcowe 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o wynikach postępowania. 2. Wykonawcy nie przysługują środki ochrony prawnej określone w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759, z późn. zm.).

5 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY Dane Wykonawcy: Nazwa firmy: Adres firmy:.. NIP:... REGON: Numer konta bankowego:.. Numer telefonu:. Numer faksu:.. Osoba upoważniona do podpisywania umowy (imię, nazwisko i stanowisko): Osoba wyznaczona do kontaktów z Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni:..... Dane Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni ul. H. Kołłątaja Gdynia tel: ; fax: I. Zobowiązanie Wykonawcy: Odpowiadając na zapytanie ofertowe nr PR /9/MK/2013 z dnia r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych, w ramach projektu Laboratorium edukacji oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z wymogami zawartymi w zapytaniu za następujące ceny: 1. Opracowanie, wykonanie i dostawa teczek (500 szt.): wartość netto... zł (słownie:... złotych) VAT... zł (słownie:... złotych) wartość brutto... zł (słownie :... złotych).

6 2. Opracowanie, wykonanie i dostawa długopisów (500 sztuk): wartość netto... zł (słownie:... złotych) VAT... zł (słownie:... złotych) wartość brutto... zł (słownie :... złotych). 3. Opracowanie, wykonanie i dostawa pendrive ów (150 sztuk): wartość netto... zł (słownie:... złotych) VAT... zł (słownie:... złotych) wartość brutto... zł (słownie :... złotych). II. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń oraz zdobyłem/am informacje niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia. III. Oferuję realizację zamówienia w sposób, który został opisany w Zapytaniu ofertowym. IV. Oświadczam, że zapoznałem/am się ze wzorem istotnych postanowień do treści zawieranej umowy (załącznik Nr 2) i przyjmuję go bez zastrzeżeń.... Data i miejsce.. Podpis oraz pieczęć osoby uprawnionej do składania składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

7 Załącznik 2 ISTOTNE POSTANOWIENIA DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY UMOWA NR dot. zakupu i dostawy materiałów promocyjnych, w ramach projektu Laboratorium edukacji w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.6 Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałanie Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji zawarta w dniu xxxxxxxxxxxxx r. pomiędzy : Miastem Gdynia - Powiatowym Urzędem Pracy w Gdyni, Gdynia, ul. Kołłątaja 8, NIP: , REGON: , reprezentowanym przez , działającą na podstawie upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni, zwanym w treści umowy Zamawiającym a (firma / imię i nazwisko). (adres) zarejestrowanym w (Sąd Rejestrowy / Urząd Gminy) pod numerem: NIP:. REGON: reprezentowanym przez: zwanym w treści umowy Wykonawcą o następującej treści: W związku z tym, że wartość przedmiotowego zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości euro zawarto umowę nie stosując przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) w oparciu o art. 4 pkt 8 tej ustawy.

8 1 Niniejsza umowa reguluje zasady zakupu i dostawy materiałów promocyjnych, w ramach projektu Laboratorium edukacji współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania Doradztwo dla osób dorosłych w zakresie diagnozy potrzeb oraz wyboru kierunków i formy podnoszenia swoich kompetencji i podwyższania kwalifikacji" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przedmiotem umowy jest zakup i dostawa materiałów promocyjnych, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w rozdziale IV Zapytania ofertowego Strony zobowiązują się do wzajemnego przekazywania sobie niezwłocznie wszelkich informacji mogących mieć wpływ na realizację Umowy. 2. Do bieżącej współpracy, w zakresie wykonywania niniejszej Umowy upoważnione są następujące osoby: a) Po stronie Zamawiającego:.., lub inne osoby wskazane przez Zamawiającego. b) Po stronie Wykonawcy:. lub inne osoby wskazane przez Wykonawcę Wykonawca zobowiązuje się do opracowania i wykonania teczek, długopisów i pendrive ów zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt IV Zapytania ofertowego nr. z dnia 2. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekty: teczki, długopisu oraz pendrive a w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 3. Po otrzymaniu od Wykonawcy projektów: teczki, długopisu oraz pendrive a Zamawiający zastrzega sobie prawo do dokonania w nich drobnych poprawek, korekty treści, jak również wniesienia uwag o charakterze merytorycznym oraz dotyczących szaty graficznej. Wykonawca w ciągu 3 dni od uzyskania ostatecznej akceptacji projektów dostarczy zamówienie Zamawiającemu. 4. Wykonawca zrealizuje dostawę na własny koszt i ryzyko, w miejsce wskazane przez Zamawiającego tj. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni, ul. H. Kołłątaja 8, Gdynia Za wykonanie całego zakresu Przedmiotu Umowy Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie (cena brutto), w wysokości.. zł brutto (słownie: zł), obejmujące wszelkie obciążenia związane z realizacją Umowy oraz wynikające z przepisów obowiązującego prawa. W powyższej kwocie zawarty jest koszt:

9 a) opracowania, wykonania i dostawy teczek (500 sztuk): wartość brutto...zł (słownie :... złotych); b) opracowania, wykonania i dostawy długopisów (500 sztuk): wartość brutto... zł (słownie :... złotych); c) opracowania, wykonania i dostawy pendrive ów (150 sztuk): wartość brutto... zł (słownie :... złotych). 2. Wartość przedmiotu umowy, określona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania umowy, będące podstawą do wyliczenia ceny ofertowej. 3. Zapłata należności, o której mowa w ust. 1 będzie dokonana przez Zamawiającego na konto Wykonawcy wskazane w fakturze w terminie do 7 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury. 4. Za dzień wypłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadku stwierdzenia nienależytego wykonywania bądź niewykonywania umowy przez Wykonawcę (z winy Wykonawcy), bez możliwości dochodzenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu. 2. W przypadku określonym w ust. 1 jak również w przypadku odstąpienia od realizacji umowy przez Wykonawcę, Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30% ceny brutto, o której mowa w 5 ust W przypadku gdyby kara określona w ust. 2 nie pokryła całej szkody poniesionej przez Zamawiającego, Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego. 4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z kwot przysługującego mu wynagrodzenia, z chwilą zapłaty faktury. 5. W przypadku zwłoki w terminie zapłaty za fakturę, o którym mowa w 5 ust. 3 Wykonawca ma prawo do odsetek w wysokości ustawowej za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu zapłaty Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym Zamawiający może odstąpić od umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży już w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 2. Odstąpienie od umowy w przypadku, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. 3. W przypadku wystąpienia zdarzenia, wymienionego w ust. 2 - nie stosuje się zapisów, o których mowa w 6.

10 4. Przed upływem terminu na jaki została zawarta umowa, umowa może być w każdym czasie rozwiązana za zgodą Stron, a także rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego Zmiana treści umowy może nastąpić jedynie za zgodą obu stron, w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy, pod rygorem nieważności. 2. Możliwa jest zmiana niniejszej umowy, na uzasadniony wniosek Wykonawcy / Zamawiającego. Dokonywanie zmian jest możliwe o ile wynika to z okoliczności, których, pomimo zachowania należytej staranności, nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, i zmiany takie są niezależne od woli stron umowy lub są korzystne dla Zamawiającego W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu postępowania cywilnego oraz aktów wykonawczych do tych ustaw. 2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej umowy Strony rozstrzygną na drodze polubownej, a w przypadku braku porozumienia podlegać będą rozpatrzeniu przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 3. Umowę sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Załączniki: 1. Formularz oferty ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR

Zaproszenie do składania ofert. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zaproszenie do składania ofert Warszawa dnia 19.11.2013 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego do 14.000 EUR Zamawiający Fundacja Euro Nation z siedzibą w Warszawie przy ul. Raciborskiej

Bardziej szczegółowo

Zapytanie o cenę usługa hotelowa

Zapytanie o cenę usługa hotelowa 04/03/013/ UDA-POKL.09.03.00--04/11-00 Zapytanie o cenę usługa hotelowa 1. Nazwa i adres Zamawiającego 1.1. Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, ul. Augustyńskiego 1, 1..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. 3-go Maja 7 98-200 Sieradz Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1 Przedmiot umowy

UMOWA. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 1 do siwz Umowa nr RARR/COI/ /2011 UMOWA Zawarta w dniu... 2011 r. w Rzeszowie, pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, wpisaną przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo