WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH. Zapytanie ofertowe"

Transkrypt

1 WYDZIAŁ ZAOPATRZENIA I INWESTYCJI KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W KIELCACH ZP/533/2012 Kielce, dn r. Zapytanie ofertowe Wyszczególnienie wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia (Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia) Załącznik nr 1 I. Zamawiający: Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach, ul. Seminaryjska 12, Kielce, woj. świętokrzyskie. II. Przedmiot zamówienia: II.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa gadżetów reklamowych w postaci: II.1.1 długopisów metalowych typu Calipso w ilości szt. II.1.2 scyzoryków narzędzie 9 funkcyjne w ilości 40 szt. II.1.3 pamięci USB - pendrive 8 GB, obrotowy wykonany z metalu i plastiku w ilości 70 szt. II.1.4 pamięci USB - pendrive 16 GB, obrotowy wykonany z metalu i plastiku w ilości 20 szt. II.2 Tryb udzielenia zamówienia : zapytanie ofertowe. II.3 Kryteria wyboru ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie - 1. cena estetyka, jakość, funkcjonalność 30 II.4 Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej : nie. II.5 Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej : nie. II.6 Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie. II.7 Przedmiot zamówienia musi posiadać elementy graficzne: - logo KWP w Kielcach i napis POLICJA ŚWIĘTOKRZYSKA - oraz w jednym poziomie logotypy: - logo Unii Europejskiej spełniające normy graficzne /określone w załączniku I do Rozporządzenia Komisji nr 1828/2006 / z odwołaniem słownym do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, - Herb województwa świętokrzyskiego z podpisem WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE, - logo Program Regionalny / Narodowa Strategia Spójności, oraz poniżej logotypów - hasło RPOWŚ dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego. d l a r o z w o j u W o j e w ó d z t w a Ś w i ę t o k r z y s k i e g o ul. Kusocińskiego 51 tel tel. resort. (802) Kielce fax fax. resort. (802)

2 Logotyp Unii Europejskiej / herbu województwa świętokrzyskiego / Program Regionalny / Narodowa Strategia Spójności oraz hasło RPOWŚ dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego obrazowo przedstawia poniższy załącznik. Szczegółowo logotypy te znajdują się na stroniewww.rpo-swietokrzyskie.pl pod linkiem: Animation III. Informacje dotyczące przedmiotu zamówienia: Nazwa: Wykonanie i dostawa metalowych długopisów typu Calipso wyposażonych w niebieski wkład. Długopis ze znakowaniem wymienionym w pkt. II.7 Przedmiotu zamówienia wykonany techniką grawerki laserowej po obu stronach długopisu w ilości szt. Kolor długopisu: niebieski. Nazwa: Wykonanie i dostawa scyzoryków narzędzie 9 funkcyjne o wymiarach całkowitych: min. 10 cm x 4,5 cm x 2,2 cm, ze znakowaniem wymienionym w pkt. II.7 Przedmiotu zamówienia, znakowanie : grawer laserowy, w ilości 40 szt. Kolor: niebieski. Scyzoryk 9 funkcyjny (z kombinerkami) wykonany ze stali nierdzewnej w aluminiowej obudowie. Scyzoryk pakowany w poliestrowe etui. Nazwa: Wykonanie i dostawa pamięci USB pendrive 8 GB obrotowy wykonany z metalu i plastiku o wymiarach całkowitych: min. 5,5 cm x 1,9 cm x 1 cm, posiadających miejsce na nadruk: min. 2,3 cm x 1,2 cm; ze znakowaniem dwustronnym wymienionym w pkt. II.7 Przedmiotu zamówienia, znakowanie : grawer laserowy w ilości 70 szt. Pendrive 8 GB powinien znajdować się w opakowaniu kartonowym. Nazwa: Wykonanie i dostawa pamięci USB pendrive 16 GB obrotowy wykonany z metalu i plastiku o wymiarach całkowitych: min. 5,5 cm x 1,9 cm x 1 cm, posiadających miejsce na nadruk: min. 2,3 cm x 1,2 cm; ze znakowaniem dwustronnym wymienionym w pkt. II.7 Przedmiotu zamówienia, znakowanie : grawer laserowy w ilości 20 szt. Pendrive 16 GB powinien znajdować się w opakowaniu kartonowym. IV. W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć próbki, opisy lub fotografie. V. Gadżety reklamowe będą promocją projektu pn.: Termomodernizacja obiektów Policji Garnizonu Świętokrzyskiego realizowanego przez KWP w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata VI. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do siedziby zamawiającego pod adres: KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51, Kielce. Wartość zamówienia obejmuje również koszty dostarczenia przesyłki. VII. Ostateczny termin wykonania zamówienia: r. Dokumenty jakie należy złożyć wraz z ofertą cenową: - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia ul. Kusocińskiego 51 tel tel. resort. (802) Kielce fax fax. resort. (802)

3 do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, - oświadczenia: załącznik nr 3 i załącznik nr 4, - próbki, opisy lub fotografie przedmiotu zamówienia. Na kopercie zewnętrznej oferty należy zamieścić następujące informacje: Postępowanie nr ZP / 533 / 2012 Nie otwierać przed r. godz. 11:10. Termin składania ofert: r. do godziny 11:00. Otwarcie ofert: r. o godzinie 11:10. Miejsce składania ofert: Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji KWP w Kielcach, ul. Kusocińskiego 51, pok Tel. kontaktowy: ul. Kusocińskiego 51 tel tel. resort. (802) Kielce fax fax. resort. (802)

4 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 2 - druk oferty cenowej Numer postępowania: ZP/533/2012 pieczęć adresowa wykonawcy... dnia... miejscowość Nr tel.:... Nr faksu:... adres ... O F E R T A C E N O W A Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie zapytania cenowego (zamówienie zwolnione ze stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt.8) pn.: Wykonanie oraz dostawa gadżetów reklamowych oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia: za cenę brutto razem (z VAT):.- złotych (słownie:...) w tym Lp. Nazwa produktu Ilość sztuk zamawiana 1 Długopis metalowy typu Calipso Scyzoryk 9 funkcyjny z kombinerkami 40 3 Pendrive 8 GB obrotowy wykonany z metalu i plastiku 4 Pendrive 16 GB obrotowy wykonany z metalu i plastiku Cena jednostkowa brutto Razem: Wartość brutto zamówienia 1) Oświadczam, że przedmiot zamówienia wykonam i dostarczę do siedziby Zamawiającego KWP w Kielcach ul. Kusocińskiego 51 w terminie do dnia r Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 1 z 2

5 2) Oświadczam, że zapoznałem się z postanowieniami specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnoszę żadnych zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia. 3) Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone w SIWZ. 4) Oświadczam, że zawarty w specyfikacji istotnych warunków zamówienia projekt umowy został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia tej umowy w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 5) Oświadczam, że uważam się związany ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert. 6) Oświadczam, że wszystkie kartki naszej oferty łącznie ze wszystkimi załącznikami są ponumerowane i cała oferta składa się z... kartek. 7) Załącznikami do niniejszej oferty są:... Podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Strona 2 z 2

6 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 3 Numer postępowania: ZP/533/2012 pieczęć adresowa wykonawcy... dnia... miejscowość OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, którego reprezentuję spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy)

7 dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 4 Numer postępowania: ZP/533/2012 pieczęć adresowa wykonawcy... dnia... miejscowość OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA Oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję */Podmiot, na zasobach którego polega Wykonawca/ nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (imię i nazwisko, podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy) */ niepotrzebne skreślić str. 1/1

8 Numer postępowania: ZP/533/2012 Załącznik nr 5 Projekt umowy U m o w a Nr ZP/ 533 /2012 zawarta w dniu... w Kielcach pomiędzy: Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach Kielce, ul Seminaryjska 12, NIP: , Regon: , reprezentowaną z upoważnienia Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach przez: Zastępcę Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. mgr inż. Waldemar Wódkowski Wykonawca: NIP:..., reprezentowana przez: W wyniku przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, na podstawie niniejszej umowy Zamawiający nabywa, a Wykonawca sprzedaje przedmiot umowy: Wykonanie oraz dostawa gadżetów reklamowych w postaci : 1. długopisy metalowe typu Calipso szt. 2. scyzoryki 9 funkcyjny z kombinerkami 40 szt. 3. pendrive 8 GB 70 szt. 4. pendrive 16 GB 20 szt. 2. Zakres przedmiotu umowy, określa Szczegółowy opis przedmiotu umowy, stanowiący załącznik nr 1 do umowy. 3. Zamawiający zapłaci za wykonany i dostarczony przedmiot umowy, określony w ust.1, do wysokości ceny brutto razem /z VAT/, tj.... zł. (słownie:.../100). 4. Cena brutto razem określona w ust. 2 obejmuje wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo do ograniczenia przedmiotu umowy, w przypadku ograniczenia finansowego Zamawiającego, niezależnego od Zamawiającego. Przedmiot zamówienia Wykonawca dostarczy w terminie do dnia r Po odbiorze przedmiotu umowy Wykonawca wystawi Zamawiającemu prawidłowo wypełnione faktury wraz z numerem postępowania ZP/500/ Zapłata za wykonany i dostarczony przedmiot umowy, nastąpi w terminie do 30 dni po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej faktury, przelewem na rachunek Wykonawcy. 4 Zamawiającemu może odstąpić od umowy w następujących sytuacjach, gdy: 1) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych; 2) Wykonawca nie wykonał przedmiotu umowy w terminie, a opóźnienie przekroczy 1 dzień roboczy. str. 1/2 d l a r o z w o j u W o j e w ó d z t w a Ś w i ę t o k r z y s k i e g o

9 Załącznik nr 5 Projekt umowy Numer postępowania: ZP/533/ Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: a) za zwłokę w dostawie przedmiotu umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia, określonego w 1 ust. 3 umowy za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia w realizacji umowy. b) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie zawinionych przez Zamawiającego lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego na podstawie 5 pkt 2 w wysokości 50 % wynagrodzenia, określonego w 1 ust.3 umowy. 2. W przypadku nie zapłacenia kar umownych przez Wykonawcę, Zamawiający zastrzega sobie możliwość naliczania kar umownych i potrącenia ich z faktury, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 3. Postanowienia ust. 1 nie wyłączają prawa Zamawiającego do dochodzenia od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, jeżeli wartość powstałej szkody przekroczy wysokość kar umownych. 6 Integralną część niniejszej umowy stanowi Zapytanie cenowe -specyfikacja istotnych warunków zamówienia postępowania nr: ZP/500/2012 oraz oferta Wykonawcy Wszelkie zmiany treści niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Sądem właściwym do rozpatrywania ewentualnych sporów związanych z realizacją umowy będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową znajdują zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca str. 2/2

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 ZATWIERDZAM Małgorzata Filipek Zastępca Dyrektora 03.02.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BAF-VI-2377-6-1/1-PN/2015 Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zapewnienie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przetarg nieograniczony KTM TELEKOM KRZYSZTOF TRZOP Czarna Góra, 30.06.2013 r. Czarna Góra, ul. Podgórska 15 34-532 Jurgów SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na wyłonienie dostawcy wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH

WYBÓR BIEGŁEGO REWIDENTA BADAJĄCEGO ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA ZESPOLONEGO W SKIERNIEWICACH WSZ.XIII.2511/156/1/2014 Zamawiający: WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W SKIERNIEWICACH ul. Rybickiego 1 96-100 Skierniewice tel/fax. 46 834-08-21 www.wsz-skier.pl zaprasza do postępowania ofertowego na: WYBÓR

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/40/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) ZATWIERDZAM DYREKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej Cezary Pyl /-/ Warszawa, dnia 10 października 2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/40/2013

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych

OGŁOSZENIE. Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych OGŁOSZENIE Przeprowadzenie pozalekcyjnych godzin zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży na otwartych strefach zlokalizowanych przy PSP Nr 1, PSP Nr 3 oraz PG Nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262.

I. 1) NAZWA I ADRES: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych, ul. Starołęcka 31, 60-963 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 61 8712200, faks 61 8793262. Poznań: Sprzęt do rejestracji badań i prezentacji wyników prac badawczych Numer ogłoszenia: 235454-2012; data zamieszczenia: 04.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM. II. OKREŚLENIE TRYBU ZAMÓWIENIA Zapytanie ofertowe o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 300 000 zł. Nr sprawy: TT-15.1-81/2012 Dzierżoniów, dnia 17.09.2012 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU SEKTOROWYM I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Kilińskiego 25A, 58-200 Dzierżoniów woj.

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ

Załącznik nr 6 do SIWZ Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, gdzie przedmiotem zamówienia jest OPRACOWANIE GRAFICZNE, REDAKCYJNE, SKŁAD, ŁAMANIE, KOREKTA, WYDRUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON

UMOWA DOSTAWY 1 OŚWIADCZENIA STRON Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego: projekt umowy UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu.. w pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Funduszem Pożyczkowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Toruniu ul.

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012

Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 Łańcut, dnia 11 grudnia 2012 r. OA.2630.20.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE Kieruję Zapytanie Ofertowe i zapraszam do złożenia oferty na świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla Urzędu Miasta Łańcuta. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r.

. Nowy Sącz, 27.06.2013 r. . Nowy Sącz, 27.06.2013 r. (pieczęć nagłówkowa Wnioskodawcy) ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2013 z dnia 27.06.2013 r. upublicznione dnia 27.06.2013 r. na stronie internetowej Beneficjenta: www.fundacjatarcza.pl

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie 36-051 Górno, ul. Rzeszowska 5, woj. podkarpackie S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

ZP-11-078BN. Załączniki:

ZP-11-078BN. Załączniki: ZP-11-078BN SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 125.000 EURO Prowadzonego na

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I

REALIZACJA PROMOCJI I REKLAMY. Park Kulturowo - Przyrodniczy Twierdzy Nysa etap I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżet państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 130 000 EURO NA WYDANIE SZEŚCIU KSIĄŻEK DLA ODDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo