Szanowni Państwo. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori,"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo. Gdy w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej ubiegłej jesieni zrodziła się koncepcja zorganizowania imprezy, którą roboczo nazwaliśmy Dniami Włoskimi we Wrocławiu, nawet przez myśl nam nie przeszło, jak bardzo początkowo luźna idea nabierze charakteru imprezy nad wyraz prestiżowej - z honorowym patronatem Ambasady Republiki Włoch oraz patronatami władz miasta i regionu, jak również przy dużym zaangażowaniu ICE a przy tym budzącej zainteresowanie wśród włoskich przedsiębiorców, zarówno tych działających w Polsce, jak i na Półwyspie Apenińskim. A rosnąca skala przedsięwzięcia uzmysłowiła nam, że będzie to największa impreza zorganizowana przez DIG w 17-letniej historii istnienia Izby. W okresie poprzedzających akcesję Polski do Unii Europejskiej przenosiliśmy na dolnośląski grunt doświadczenia unijne firm irlandzkich, hiszpańskich i austriackich, które wchodziły na wspólnotowy rynek w kolejnych dekadach. Dziś korzystając już z pełni praw unijnych przybliżamy Włochy. Zapyta ktoś dlaczego właśnie ten kraj? Może dlatego, że tak we Wrocławiu, jak i w regionie, od kilku lat trwa nieustający festiwal dni koreańskich, japońskich, amerykańskich czy niemieckich, mierzony wielkością nakładów kapitałowych przez wiodące światowe koncerny. Ale Włochy, na liście inwestorów jakby schowane za plecami gigantów, od początku naszej transformacji gospodarczej i ustrojowej umacniają swą obecność na dolnośląskim rynku, na który zrazu weszły bez rozgłosu, jako że pierwszy włoski ślad w mieście znaczyły lokale gastronomiczne, by w miarę przybliżania się Polski do Unii Europejskiej wprowadzać do nas firmy handlowe, dystrybucyjne, agencje pośrednictwa i szkoleń czy przedstawicielstwa. Z czasem także włoscy producenci znaleźli na Dolnym Śląsku sprzyjające warunki do transferu technologii, co zaowocowało napływem kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza do prężnie rozwijających się stref ekonomicznych. Z jednej więc strony Dni mają przybliżyć potencjalnym włoskim inwestorom zalety dolnośląskiego rynku i pokazać im, że w trzy lata po wstąpieniu do UE coraz szybciej nadrabiamy dystans do starej Unii 15 państw, z drugiej liczymy, iż kontakt z włoskimi przedsiębiorcami pozwoli dolnośląskim biznesmenom zrozumieć fenomen włoskiej gospodarki; jej siła opiera się na małych i średnich firmach rodzinnych, która przez dziesięciolecia rozwijała się niezależnie od kolejnych kryzysów rządowych, i która zajęła na trwale miejsce w grupie G-7 skupiającej najbogatsze kraje świata, gdzie Włochy traktowane są na równi z USA, Niemcami czy Japonią. Od takiego nauczyciela można się wiele się nauczyć. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori, quando alla Camera di Commercio della Bassa Slesia è nata l idea di organizzare questo evento, a cui fin dall inizio abbiamo dato il nome di Giornate Italiane a Wrocław, non pensavamo che la nostra iniziativa, all inizio così vaga e poco precisa, sarebbe diventata un avvenimento di grandissimo prestigio con il patrocinio d onore dell Ambasciata Italiana, i patrocini dei governi locali della Città e della Regione stessa, nonché con il grande impegno dell ICE. Le Giornate Italiane hanno suscitato inoltre un grande interesse fra gli imprenditori italiani che commerciano sia in Polonia sia in Italia. Le crescenti necessità organizzative ci hanno fatto capire che esso sarà il più grande evento organizzato dalla Camera di Commercio della Bassa Slesia nell arco dei 17 anni della sua storia. Nel periodo che ha preceduto l accesso della Polonia all Unione Europea abbiamo cercato di fare tesoro delle esperienze comunitarie acquisite dalle imprese dei paesi che, come l Irlanda, la Spagna e l Austria, stavano entrando in successione a far parte della UE. Oggi, già godendo in pieno dei diritti dell Unione Europea, cerchiamo di avvicinare a noi anche l Italia. Qualcuno potrebbe chiedere, perché proprio questo paese? Da qualche anno, a Wrocław e nella regione della Bassa Slesia, si ripetono giornate coreane, giapponesi, americane e tedesche, il cui successo si può misurare dalla grande quantità di investimenti fatti qui dalle principali multinazionali straniere. In questa scena, l Italia, fin dall inizio della trasformazione politica ed economica del nostro paese, ha avuto un ruolo di secondo piano. I primi imprenditori che hanno avviato la presenza italiana nella nostra città sono stati i ristoratori venuti a portare la bontà della tipica cucina italiana. Con l avvicinarsi dell ingresso della Polonia nella UE, poi, questi pionieri sono stati seguiti da altre ditte italiane operanti nel commercio, nella distribuzione, nell intermediazione e nella formazione professionale e dalle diverse rappresentanze commerciali. Col tempo i produttori italiani hanno trovato in Bassa Slesia le condizioni favorevoli per poter trasferire le loro tecnologie e ciò ha dato grande impulso agli investimenti, specialmente nelle zone economiche speciali. Da una parte vorremmo che le Giornate Italiane servano a far conoscere i pregi del mercato della Bassa Slesia ai potenziali investitori italiani ed a mostrare loro che, a tre anni dal nostro ingresso nella UE, stiamo cercando sempre più velocemente di recuperare la distanza nello sviluppo che ancora ci divide dai paesi della vecchia Unione a 15; dall altra parte è nelle nostre speranze che il contatto tra gli imprenditori polacchi e quelli italiani aiuterà i primi a capire il fenomeno dell economia italiana. La sua forza si appoggia sulle piccole e medie imprese, di cui molte a conduzione familiare, che si sono sviluppate per decenni indipendentemente dalle molte crisi dei diversi governi italiani. In questo modo l Italia si è collocata fermamente nel gruppo dei G-7, i paesi più ricchi del mondo, dove viene trattata alla pari degli USA, della Germania e del Giappone. Da tale insegnamento è nostra volontà imparare molto. Zbigniew Sebastian Presidente della Camera di Commercio della Bassa Slesia 3

4 Włochy i Polska - to ważni partnerzy w Unii Europejskiej złączeni silnymi i trwałymi więzami przyjaźni i współpracy kulturalnej. Wielokrotnie w historii losy Polski i Włoch przeplatały się wzajemnie pozostawiając po sobie wyraziste ślady, na tyle wyraziste, że nawet w hymnach narodowych oba kraje wspominają o sobie nawzajem. Ta bliskość obu narodów w ostatnich latach objawia się w formie skonsolidowanego partnerstwa gospodarczego, wyróżniającego się dużym poziomem wymiany handlowej (która przy rocznym wzroście w wysokości 25 proc. osiągnęła wartość 12,4 miliardów euro) oraz zdecydowanym zainteresowaniem inwestycjami w Polsce - a szczególnie w najbardziej dynamicznych regionach, takich jak Dolny Śląsk - małych i średnich przedsiębiorstw włoskich - które stanowią trzon włoskiej gospodarki i przynoszą ze sobą ducha przedsiębiorczości, know-how oraz nowe miejsca pracy. Ambasada Włoska dąży do rozwoju stosunków pomiędzy naszymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w dziedzinie badań naukowych i wymiany studentów oraz promocji inwestycji polskich we Włoszech. Dolny Śląsk jest regionem szczególnie aktywnym pod względem gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Pozostaję nadal pod wrażeniem dynamizmu Wrocławia - który miałam przyjemność odwiedzić dwukrotnie - oraz jego mieszkańców i jestem przekonana, że miasto to będzie się rozwijać coraz intensywniej, i osiągając coraz większe sukcesy. Jak mogłam się sama przekonać, we Wrocławiu jest duży popyt na Włochy i trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę wielokulturową rolę, jaką miasto odegrało w historii. Z tego względu Ambasada przyjęła z wielkim zainteresowaniem projekt zorganizowania Dni Włoskich we Wrocławiu i udzieliła swojego poparcia dla inicjatyw takich, jak ofiarowanie 150 książek na rzecz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Wyrażam nadzieję, że imprezy objęte programem uroczystości staną się początkiem obiecującej współpracy, która umocni więzi pomiędzy Włochami i poszczególnymi regionami włoskimi, a Dolnym Śląskiem. Staną się w ten sposób wkładem w budowę Europy kroczącej ku coraz większej integracji, która przyczyni się do poprawy warunków życia jej mieszkańców, ale przede wszystkim do ochrony wartości duchowych i moralnych, bez których naszemu życiu nie można zapewnić autentycznej jakości. Anna Blefari Melazzi Italia e Polonia sono due partner importanti nell ambito dell Unione Europea, legati da solidi ed antichi rapporti culturali e di amicizia. La storia italiana e quella polacca si sono intrecciate nel corso dei secoli, lasciando dei solchi profondi, tanto profondi che, nei rispettivi inni nazionali, ognuno dei due Paesi fa riferimento all altro. Questa vicinanza spirituale tra i due popoli si è tradotta negli ultimi anni in un forte partenariato economico, caratterizzato da un consistente interscambio commerciale (che cresce al ritmo del 25 % annuo e che ha raggiunto i 12,4 miliardi di ) e da una decisa propensione delle piccole e medie aziende italiane che costituiscono il fulcro del sistema economico italiano e che sono portatrici di mentalità imprenditoriale e know-how e sono creatrici di posti di lavoro ad investire in Polonia e, soprattutto, nelle sue regioni più dinamiche, come quella della Bassa Slesia. L Ambasciata sta lavorando per intensificare i rapporti fra i due Paesi, con particolare riguardo anche ai settori della ricerca e dello scambio di studenti, nonché per promuovere gli investimenti polacchi in Italia. La Bassa Slesia è una regione particolarmente attiva della vita economica, culturale e scientifica polacca. Sono rimasta assai impressionata dal dinamismo di Wrocław dove ho avuto l onore ed il piacere di effettuare due visite e dei suoi abitanti, e credo che la città sia destinata a svilupparsi ad un ritmo sempre più intenso e a riscuotere notevoli successi. Crescente è la domanda di Italia che ho potuto registrare a Wrocław, un interesse che non stupisce, data la funzione multiculturale che la città ha svolto attraverso i secoli. Ed è per questo che l Ambasciata ha accolto con grande interesse la proposta di tenere le Giornate italiane a Wrocław e ha sostenuto iniziative come quella di donare 150 volumi italiani alla sezione internazionale della Biblioteca della Bassa Slesia. Spero che gli eventi previsti nel programma segnino l inizio di una ricca e promettente collaborazione che cementi legami sempre più fruttuosi fra l Italia e le sue regioni, da un lato, e la Bassa Slesia, dall altro, contribuendo così ad arricchire la costruzione di un Europa in cammino verso una maggiore integrazione e tale da portare ai suoi cittadini un benessere sempre più diffuso, ma anche e soprattutto quei valori spirituali e morali senza i quali non si può assicurare un autentica qualità alla nostra vita. Anna Blefari Melazzi Ambasciatore d Italia in Polonia 4

5 Szanowni Państwo! Czerwiec w naszym mieście bywa zazwyczaj słoneczny i ciepły. Może nie tak, jak w pięknej Italii, ale ufam, że zarówno aura, ludzie, przewidziane spotkania właśnie tu w stolicy Dolnego Śląska, oczarują Państwa, przyniosą wiele pozytywnych wrażeń. Okazja jest ku temu znakomita. Oto rozpoczynamy Dni Włoskie we Wrocławiu! To ważna i oczekiwana przez nas impreza. Witam wszystkich uczestników! Dzięki tego rodzaju wydarzeniom, będziemy mogli poznać się lepiej, zaprezentować nasze dokonania, nawiązać ciekawe kontakty, podjąć nowe przedsięwzięcia. Wrocław jest dobrym miejscem do takich spotkań. To miasto otwarte, ciekawe świata. Stolica Dolnego Śląska jest jednym z największych, najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Wrocław leży nad Odrą drugą co wielkości rzeką w Polsce. Ze względu na liczbę wysp i mostów, liczne kanały i dopływy nazywany jest polską Wenecją. Wrocław to miasto pięknej, bogatej architektury. Ostrów Tumski, wspaniały ratusz i rynek, Uniwersytet Wrocławski z Aulą Leopoldyńską - to tylko kilka z wielu miejsc godnych zobaczenia. Dawna i współczesna architektura, wkomponowana jest w obfitość zieleni. Wrocław jest najbardziej zielonym miastem Polski. Teatry, opera, filharmonia, muzea i galerie, liczne kafejki, restauracje, kluby, zapewniają nieprzerwany ciąg wydarzeń artystycznych oraz rozrywkę i możliwość dobrego spędzenia wolnego czasu. Wrocław to miasto kultury i rozrywki. Mówi się, że to miejsce, które nigdy nie zasypia... Współczesny Wrocław to miasto nowoczesne i dynamiczne. Bardzo atrakcyjne dla nowych, uznanych inwestorów. Zainwestowały u nas m.in. LG Philips, Toshiba, Siemens, Volvo, Hewlett Packard. Wrocław ma ambicje stać się ważnym europejskim centrum nauki trwają nasze starania o lokalizację w stolicy Dolnego Śląska Europejskiego Instytutu Technologicznego. Aspirujemy do prawa organizacji wystawy tematycznej EXPO w roku Wrocław jako jedno z polskich miast będzie organizatorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Szanowni Państwo! Jeszcze raz chciałbym serdecznie powitać i pozdrowić szanownych gości, uczestników oraz organizatorów Dni Włoskich. Wrocław to miasto magiczne, o niepowtarzalnym klimacie, znane z gościnności i otwartości jego mieszkańców. Ponadto o tej porze roku jest to miejsce wyjątkowo piękne. Zachęcam zatem do spacerów. Do przekonania się o tym osobiście... Życzę Państwu miłego pobytu w naszym mieście! Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia Gentili Signori, di solito il mese di giugno nella nostra città è caldo e pieno di sole. Sicuramente non come nella bella Italia, ma sono convinto che sia l atmosfera, sia la gente, sia gli incontri qui previsti vi daranno un ottima impressione della città. L occasione è eccellente.stiamo per iniziare le Giornate Italiane a Wrocław. È un avvenimento importante e tanto atteso. Un benvenuto di cuore a tutti i partecipanti. Grazie a manifestazioni di questo genere possiamo conoscerci meglio, presentare il nostro operato, avviare interessanti contatti e intraprendere nuove opere. Wrocław è il luogo ideale per gli incontri di questo tipo. È una città aperta. Aperta al mondo.il capoluogo della Bassa Slesia è una delle più grandi, delle più antiche e, secondo un opinione diffusa, una delle più belle città in Polonia. Wrocław è situata lungo il fiume Oder il secondo fiume polacco per lunghezza. Avendo presente i numerosi isolotti, i ponti, i tanti canali ed affluenti, viene chiamata la Venezia Polacca. Wrocław è una città dall architettura ricca ed insolita. L isola di Ostrów Tumski, il palazzo municipale, la famosa Piazza del mercato, l Università Breslaviana con la sua Aula Leopoldina. Mi sono permesso di nominare solo alcuni posti degni di essere ammirati. L architettura antica e quella moderna sono incorniciate in un mare di verde. Davvero, Wrocław é la più verde città polacca. Numerosi teatri, il Teatro dell Opera, la filarmonica, musei, gallerie, numerosissimi caffè, ristoranti e club garantiscono un continuo afflusso in città di eventi artistici, di possibilità di divertimento e di numerose occasioni per passare il tempo libero in modo veramente interessante. Wrocław è ricca di cultura e di svago. Si dice che è una città che non si addormenta mai La Wrocław di oggi è una città moderna e dinamica. Molto attraente sia per gli investitori nuovi che per quelli già affermati. Famose società, fra le quali cito LG Philips, Toshiba, Siemens, Volvo, Hawlett Packard, hanno già fatto i loro fortunati investimenti proprio qui da noi. Wrocław ha la convinta ambizione di diventare un centro della scienza europeo di grande rilievo. Stiamo portando avanti i nostri tentativi per localizzare nella capitale della Bassa Slesia un Istituto Tecnologico Europeo. In più, aspiriamo ad ottenere il diritto ad organizzare l esposizione tematica EXPO nel Wrocław è una delle città polacche impegnate nell organizzazione del Campionato Europeo di Calcio Spettabili e Cari Nostri Ospiti! Ancora una volta vorrei darvi il mio benvenuto. Saluto tutti i partecipanti e gli organizzatori delle Giornate Italiane a Wrocław. Wrocław è una città magica, possiede un clima irrepetibile ed inconfondibile. È nota l ospitalità dei suoi abitanti e la loro apertura. Inoltre, visto che la bella stagione é in corso, troverete la città eccezionalmente bella. Non mi resta che invogliarvi a fare una passeggiata per la città per convincervi in prima persona di quanto è bella la nostra Wroclaw. Vi auguro, Egregi Signori, di passare un lieto e proficuo soggiorno in questa città. Sono pienamente convinto che le Giornate Italiane saranno per tutti un avvenimento di grande rilevo. Rafał Dutkiewicz Sindaco della città di Wrocław 5

6 Szanowni Państwo! W ramach współpracy z regionami partnerskimi Dolnego Śląska podejmujemy szereg inicjatyw. Dni Włoskie organizowane we Wrocławiu w ostatnim tygodniu czerwca są istotnym elementem zacieśniania współpracy pomiędzy Emilią Romanią a Dolnym Śląskiem. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 10 września 2004 roku. Obszarem naszych wspólnych działań jest: realizowanie polityki w stosunku do młodzieży, równego statusu kobiet i mężczyzn, współdziałania szkół, kultury, wzajemnej promocji i współpracy gospodarczej. Niezwykle istotna jest kooperacja w dziedzinie rozwoju ekonomicznego oraz innowacyjności, temu mają służyć Dni Włoskie, jak również wymianie doświadczeń w sferze pozyskiwania funduszy europejskich. Obserwujemy duże zainteresowanie ze strony inwestorów włoskich, którzy z podziwem obserwują dynamikę inwestycji na Dolnym Śląsku i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W naszym regionie działa 5217 podmiotów gospodarczych spoza granic Polski, co sytuuje region na czwartym miejscu w kraju, ale to wciąż za mało. Dolny Śląsk jest najbardziej atrakcyjnym regionem w Polsce. W dobie rozszerzającej się Unii Europejskiej nasze położenie geograficzne pomiędzy Niemcami a Republiką Czeską, stosunkowo dobry system transportu powoduje, że jesteśmy najbardziej otwartym regionem nowoczesnej Europy. Jesteśmy przekonani, że Euro 2012 nie będzie jedynie kilkudniowym wydarzeniem, ale przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego i dynamicznego rozwoju Dolnego Śląska. Wielokulturowość naszego regionu, liczne zabytki klasy UNESCO, dostępność gór i dziewiczej przyrody czyni z naszego regionu atrakcyjne miejsce do życia. Dolny Śląsk należy do grupy najbardziej różnorodnych regionów znajdzie w nim coś dla siebie i turysta, i inwestor, i mieszkaniec wolny czas można tu spędzać w rozmaity sposób: uprawiając sporty zimowe i letnie, wspinając się i wędrując po górach, odpoczywając w jednym z dolnośląskich uzdrowisk, uczestnicząc w festiwalach muzycznych i teatralnych, przeglądach piosenki lub podziwiając występy ulicznych artystów. Wrocław, stolica regionu, z sukcesem pretenduje do miana europejskiej metropolii. Jednak najistotniejszym czynnikiem decydującym o dynamice rozwoju Dolnego Śląska są ludzie zdolni, otwarci na świat i innych, znający języki obce, dobrze wykształceni Dolnoślązacy. Bez ich potencjału intelektualnego oraz pracowitości sukces regionu byłby mrzonką. Wszystkim uczestnikom Dni Włoskich życzę wielu wrażeń, nawiązania ciekawych i trwałych kontaktów.jestem przekonany, że wrócą Państwo na Dolny Śląsk - najbardziej otwarty region nowej Europy. Andrzej Łoś Marszałek Województwa Dolnośląskiego Gentilissimi Signori, stiamo continuando la collaborazione con i partner regionali della Bassa Slesia intraprendendo una serie di iniziative. Le Giornate Italiane organizzate a Wrocław per l ultima settimana di giugno sono un sostanziale elemento per stringere la collaborazione fra l Emilia Romania e la Bassa Slesia. Il nostro accordo di collaborazione è stato firmato il 10 settembre Lo spazio delle nostre azioni comuni si situa nei seguenti campi: la realizzazione della politica giovanile, la ricerca di uno status uniforme tra donne e uomini, la cooperazione degli istituti didattici, la cultura, la reciproca promozione e una valida collaborazione economica. La cooperazione reciproca è un punto di riferimento di notevole importanza nel settore dello sviluppo economico e dell innovazione. Proprio a questo scopo sono state pensate le Giornate Italiane a Wrocław. Serviranno anche al vicendevole scambio delle esperienze per l ottenimento dei fondi europei. Notiamo un notevole interessamento da parte degli investitori italiani, i quali stanno osservando attentamente la dinamica degli investimenti nel territorio della Bassa Slesia. Il loro interessamento, però, non sembra essere qualcosa di straordinario. Infatti, sul nostro territorio funzionano ben 5217 soggetti economici stranieri. Questo fatto sta collocando la nostra regione al quarto posto in Polonia. Nonostante, quindi, una notevole crescita, pensiamo che gli investitori italiani siano ancora pochi. Pensiamo che la Bassa Slesia sia una tra le regioni più attraenti in Polonia. Nell epoca del continuo allargamento ad est dell Europa unita, la nostra collocazione geografica fra la Germania e la Repubblica Ceca, con un sistema di trasporto relativamente buono, ci fa ritenere che la nostra regione sia una delle più aperte nell Europa di oggi. Siamo pienamente convinti che il campionato di calcio Euro 2012 non sarà soltanto un evento di alcuni giorni, ma contribuirà sicuramente all incremento del turismo e al dinamico sviluppo della Bassa Slesia. La multiculturalità della nostra regione, i numerosi monumenti iscritti nel patrimonio dell UNESCO, la vicinanza di incantevoli montagne e di foreste vergini fanno della Bassa Slesia un luogo molto attraente dove vivere. La Bassa Slesia è una regione molto eterogenea. Qui si possono trovare attrazioni veramente interessanti sia per un turista che per un investitore come per un semplice cittadino. Si può passare Il tempo libero in modi assai differenti. È possibile praticare gli sport invernali ed estivi, visitare o scalare le montagne. È possibile curarsi e riposarsi nelle numerose località termali, partecipare ai tanti festival musicali e teatrali e alle rassegne musicali. Si possono ammirare gli spettacoli degli artisti di strada. Wrocław, il capoluogo della regione, vuole diventare a pieno titolo una metropoli europea. Non possiamo dimenticare che il fattore costitutivo del nostro dinamico sviluppo sono le persone che qui vivono e lavorano. Sono persone dotate, aperte al mondo e agli altri. Conoscono le lingue straniere, sono adeguatamente istruite. Senza il potenziale intellettuale degli abitanti della Bassa Slesia e senza la loro operosità, il successo della nostra regione sarebbe un illusione. Ai tutti i partecipanti alle Giornate Italiane auguro le più positive impressioni. Sono convinto che sarà possibile stringere contatti interessanti e saldi. Inoltre, sono convinto che tornerete presto nella nostra Bassa Slesia la regione più aperta ed ospitale d Europa. Andrzej Łoś Presidente della Regione Bassa Slesia 6

7 Bassa Slesia, una regione aperta all`europa La Bassa Slesia è un territorio particolare, un luogo per tante occasioni, possibilità e attrazioni. Situata nella parte sud-ovest della Polonia, confinante con la Germania e la Repubblica Ceca, crea buone condizioni per lavorare, riposare e divertirsi, sia ai suoi abitanti sia ai turisti. Il paesaggio della Bassa Slesia è vario. Nel sud della regione si trova la catena dei Sudeti con il monte Śnieżka che raggiunge la massima altezza (1602m s.l.m.). La regione è attraversata dal secondo fiume della Polonia in quanto a lunghezza l Oder. La parte occidentale è ricoperta dalla Foresta della Bassa Slesia. Ad est degni di nota sono gli Stagni di Milicz, utilizzati fin dai tempi del medioevo. Nel territorio della Bassa Slesia si trovano due parchi nazionali: quello dei Monti Karkonosze e quello dei Monti Stołowe, nonché ben nove parchi regionali. La Bassa Slesia è il posto ideale per tutti coloro che apprezzano le attività ricreative. Solo nei Sudeti esistono più di 2000 km di itinerari turistici segnalati. Tanta soddisfazione troveranno qui gli amatori della mountain-bike e del cicloturismo. I Sudeti sono famosissimi per gli itinerari ciclistici. I monti Izerskie sembrano nati per il cicloturismo grazie alle loro colline dai dolci pendii, e con un bellissimo panorama offerto dai vicini monti Karkonosze. Anche gli amanti di altre forme di turismo attivo troveranno ciò che cercano in Bassa Slesia. Il posto prediletto per gli alpinisti sono le Rudawy Janowickie e Sokoliki. Anche gli amanti degli sport d aria potranno realizzare le loro passioni, soprattutto sul monte Szybowcowa (Monte dell Aliante) nella zona di Jelenia Góra. I centri più importanti per gli sport invernali in Bassa Slesia sono: Szklarska Poręba e Karpacz nei Karkonosze nonché la stazione Czarna Góra nel Masyw Śnieżnika (Massiccio di Śnieżnik) e Zieleniec nei Monti Orlickie. Le montagne dei Sudati, inoltre, offrono favorevoli condizioni per praticare lo sci di fondo. Sulla radura di Jakuszyce situata nei monti Izerskie, viene organizzata la gara di sci di fondo più grande in Polonia Bieg Piastów (Gara dei Piast). Il biglietto da visita della Bassa Slesia è senz altro il suo capoluogo Wrocław. La città, che supera i 600 mila abitanti, è un dinamico centro economico, amministrativo, culturale e scientifico. Il punto di forza della Bassa Slesia è l economia che, essendo in fase di dinamico sviluppo, unisce le tradizioni industriali con le più moderne tecnologie. La regione è diventata un polo dell industria automobilistica, detiene il primato nella produzione di porcellana e cristallo, farmaceutica ed elettronica ed è un importante nodo stradale, ferroviario, aereo e fluviale. La Bassa Slesia è famosa anche per le sue acque termali. Conosciute fin dal medioevo, attiravano già nei secoli XVIII e XIX numerosi pazienti da tutta Europa. Le località termali della Bassa Slesia hanno un microclima incomparabile, che favorisce il riposo e le attività ricreative. Le acque sorgive aiutano le cure di tante malattie, come reumatismi, malattie cardiache, circolatorie, dermopatie e altre. I centri di cura più importanti in Bassa Slesia sono: Complesso Climatico di Kłodzko (Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój), Lądek Zdrój, Cieplice Zdrój, Świeradów e Czerniawa Zdrój. Gli istituti di istruzione universitaria della Bassa Slesia sono frequentati da oltre 145 mila studenti. I centri universitari della regione come l Università di Breslavia, che vanta più di 300 anni di storia, nonché il Politecnico di Breslavia, si trovano da anni all avanguardia tra gli istituti polacchi. Il complicato corso della sua storia, l incontro e la reciproca influenza di diverse culture hanno lasciato in Bassa Slesia numerosi monumenti storici e testimonianze della cultura materiale, tra cui i più preziosi sono stati inclusi nella lista dei patrimoni dell umanità dell UNESCO: le chiese della Pace a Świdnica e Jawor nonché il Padiglione del Centennio a Wrocław. Tra i monumenti storici della Bassa Slesia bisogna nominare i numerosi castelli e fortezze, primo tra tutti il Castello Książ, le fortificazioni di Srebrna Góra e Kłodzko, nonché le gallerie dei Monti Sowie, i magnifici palazzi (Krasków) e gli edifici dedicati al culto religioso, come le abbazie cistercensi a Krzeszów, Henryków e Lubiąż oppure il tempio Wang a Karpacz. Notevoli anche i centri storici delle città e dei paesi la Città Vecchia di Kłodzko, la Torre Pendente di Ząbkowice Śląskie, il centro di Bystrzyca Kłodzka con le case disposte a scalare lungo il pendio, la piazza del mercato a Świdnica, l isola di Ostrów Tumski a Wrocław. Per i turisti, molto interessanti sono anche: il Panorama Racławicka e il Padiglione del Centennio a Wrocław, il medioevale Tesoro del Millennio di Środa Śląska. La Bassa Slesia è un luogo dove si svolge una vita culturale molto ricca. Uno dei simboli della cultura della Bassa Slesia è il Festival Internazionale Wratislavia Cantans, organizzato qui fin dal Il Teatro dell Opera di Wrocław è l unico in Polonia a realizzare dei mega-spettacoli preparati in grandi spazi non convenzionali, per migliaia di spettatori, per esempio Il Trovatore di G.Verdi oppure L anello del Nibelungo di R. Wagner. Il calendario delle manifestazioni culturali in Bassa Slesia è composto, inoltre, da altri eventi importanti come il Festival Internazionale Chopin a Duszniki Zdrój, il Festival Internazionale Dialog, il Festival della Canzone d Attore, il Festival dei Film di Commedia a Lubomierz. A Wrocław funzionano oltre venti teatri. Importanti sono i successi del Teatro Dramatyczny di Jerzy Szaniawski a Wałbrzych e del Teatro di Helena Modrzejewska a Legnica. 7

8 Włoski Instytut Handlu Zagranicznego w Polsce Bursztynowy szlak, który wiódł od Bałtyku po Adriatyk, przebiegał również przez Wrocław. Ten odwieczny trakt handlowy wciąż się zmienia i ewoluuje. Ale kontakty trwają do dziś. Redukcja odległości, brak granic, bursztyn zastąpiony przez produkty, usługi, kulturę. Czas mija zmieniając formę i istotę rzeczy, ale pozostaje ciągłość i obecność. Na Dolnym Śląsku działa wiele firm włoskich, z zakładami produkcyjnymi bądź prowadzących działalność handlową i usługową. Branża elektromechaniczna, wyposażenie wnętrz, prace instalacyjne - to tylko niektóre obszary, w których działają firmy włoskie. Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (w skrócie ICE = Istituto nazionale per il Commercio Estero) z zaangażowaniem i profesjonalizmem współdziała z instytucjami oraz firmami polskimi w celu jeszcze lepszego rozwoju stosunków między Dolnym Śląskiem i Włochami. Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (ICE) to agenda rządowa utworzona w 1926 roku, której zadaniem jest promocja współpracy handlowej i przemysłowej, pomiędzy firmami włoskimi i partnerami na całym świecie. Codziennie, poprzez sieć ponad 100 oddziałów w 80 krajach świata oraz poprzez 16 biur regionalnych we Włoszech, ICE realizuje różnorakie projekty promocyjne, kursy szkoleniowe, świadczy wyspecjalizowane usługi dla firm, zapewniając im szeroki dostęp do informacji rynkowych oraz wsparcie i doradztwo w zakresie zdobywania rynków zagranicznych specjalistów, w tym ponad 700 zatrudnionych w biurach zagranicznych, pozostaje do dyspozycji blisko włoskich eksporterów. Polskie biuro ICE z siedzibą w Warszawie działa nieprzerwanie od 1959 roku i zaprasza do kontaktu firmy polskie pragnące nawiązać kontakty z firmami włoskimi. Francesco Alfonsi Dyrektor biura ICE w Polsce Siedziba ICE w Warszawie Sede dell ICE a Varsavia Istituto nazionale per il Commercio Estero in Polonia La via dell ambra correva dal Baltico fino all Adriatico, passando per Wroclaw. Un sentiero tracciato nei secoli che si trasforma e si evolve. I contatti continuano. Distanze abbreviate, frontiere scomparse, e l ambra sostituita da beni, servizi, cultura. Il tempo passa, mutando forma e sostanza delle cose, ma resta la continuità e la presenza. In Bassa Slesia operano diverse imprese italiane, con insediamenti produttivi ed attività commerciali e di servizi. Elettromeccanica, arredo, impiantistica, sono alcuni dei settori in cui sono attive le aziende italiane. L ICE offre impegno e professionalità alle istituzioni ed alle aziende polacche per sviluppare ancora di più le relazioni tra la Bassa Slesia e l Italia. L Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) è l agenzia governativa italiana, fondata nel 1926, che promuove gli scambi, gli investimenti, le opportunità d affari e la cooperazione industriale fra imprese italiane ed estere. Ogni giorno, attraverso la propria rete di oltre 100 uffici in 80 paesi del mondo e 16 uffici regionali in Italia, l ICE organizza iniziative promozionali, cura corsi di formazione, fornisce servizi specializzati e personalizzati alle imprese, assicurando informazioni di base ed un sostegno specifico alle strategie di penetrazione e consolidamento sui mercati specialisti, di cui oltre 700 nelle sedi estere, forniscono un assistenza tecnica specifica tarata sulle diverse esigenze delle aziende esportatrici italiane. L ufficio ICE in Polonia, a Varsavia, opera ininterrottamente dal 1959 ed è sempre disponibile per gli operatori polacchi desiderosi di entrare in contatto con la realtà economica italiana. Francesco Alfonsi Dirigente 8

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione.

Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Lo Studio, costituito nel 1957, ha Sede a Roma nel quartiere Prati, adiacente la Corte di Cassazione. Si compone di cinque Avvocati i quali si avvalgono della consulenza di Collaboratori di loro fiducia,

Bardziej szczegółowo

Storia dell Uomo, storie di cibo

Storia dell Uomo, storie di cibo Expo Milano 2015 è l Esposizione Universale che l Italia ospiterà dal primo maggio al 31 ottobre 2015. Per sei mesi Milano diventerà una vetrina mondiale in cui i Paesi mostreranno il meglio delle proprie

Bardziej szczegółowo

Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare

Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare Mercato polacco di macchine per l agricoltura e trasformazione alimentare Polish market of agricultural machinery and food processing industry Dott. ing. Maciej Zaborowicz prof. dott.ass. Jacek Przybył

Bardziej szczegółowo

Oggetto: invito a partecipare al Festival Viva l Italia, Polonia 2016

Oggetto: invito a partecipare al Festival Viva l Italia, Polonia 2016 Oggetto: invito a partecipare al Festival Viva l Italia, Polonia 2016 Con la presente siamo ad invitarla a partecipare al Festival Viva l Italia. Tale manifestazione nasce nel 2012 a Łódź con lo scopo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. F

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Dokumenty sądowe i notarialne

Rozdział I. Dokumenty sądowe i notarialne Rozdział I Dokumenty sądowe i notarialne 1 Dokumenty sądowe i notarialne 1.1. 3 Rozdział I 1.2. 4 Dokumenty sądowe i notarialne 1.3. 5 Rozdział I 1.4. 6 245 Tłumaczenia przykładowych dokumentów Tłumaczenia

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. C 1.2. B 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d) C

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

zaprasza w podróż na Pomorze z kursem języka polskiego vi invita a un Viaggio in Pomerania con corso di Lingua polacca

zaprasza w podróż na Pomorze z kursem języka polskiego vi invita a un Viaggio in Pomerania con corso di Lingua polacca zaprasza w podróż na Pomorze z kursem języka polskiego vi invita a un Viaggio in Pomerania con corso di Lingua polacca 15 dni 15 giorni Termin Periodo : 04.08 18.08.2014 Organizuje Fundacja Ital-Gedania.

Bardziej szczegółowo

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Polacco-Italiano

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Polacco-Italiano Auguri : Matrimonio Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! La gioia di questo giorno

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 23 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 23 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Pokaż Język Jazłowieckiej JĘZYK WŁOSKI ON-LINE POZIOM PODSTAWOWY LEKCJA VII

Pokaż Język Jazłowieckiej JĘZYK WŁOSKI ON-LINE POZIOM PODSTAWOWY LEKCJA VII Dzisiaj będzie wesoło - posłuchasz piosenki L italiano piosenkarza Toto Cutugno i : - nauczysz się części ciała, - nauczysz się niektórych nazw dotyczących żywności, - zwrotu MI PIACE / MI PIACCIONO. L

Bardziej szczegółowo

I n f o r m a t o r K S S E c z e r w i e c 2 0 0 6 ISSN 1644-5163

I n f o r m a t o r K S S E c z e r w i e c 2 0 0 6 ISSN 1644-5163 I n f o r m a t o r K S S E c z e r w i e c 2 0 0 6 w y d a n i e s ISSN 1644-5163 w y d a n i e s Sono passati 10 anni Zona Economica Speciale a Katowice è stata istituita per assistere e accelerare

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI

SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI SPRAWDZIAN OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA UCZNIÓW NIESŁYSZĄCYCH I SŁABOSŁYSZĄCYCH (S7) Czas pracy: 45 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII W POZNANIU SYLABUS JĘZYK WŁOSKI

WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII W POZNANIU SYLABUS JĘZYK WŁOSKI WYŻSZA SZKOŁA HOTELARSTWA I GASTRONOMII W POZNANIU SYLABUS JĘZYK WŁOSKI Profil kształcenia praktyczny Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i rekreacja Specjalność wszystkie Semestr: I-II-III

Bardziej szczegółowo

FIRENZE: NUOVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CENTRO STORICO

FIRENZE: NUOVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CENTRO STORICO LIFE BEYOND TOURISM - OLTRE IL TURISMO FIRENZE: NUOVA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E CENTRO STORICO Paolo Del Bianco Paolo Del Bianco Prezydent Fundacji Romualdo Del Bianco LIFE BEYOND TOURISM - POZA TURYSTYKĄ

Bardziej szczegółowo

Corso di Polacco per Italiani 2

Corso di Polacco per Italiani 2 Corso di Polacco per Italiani 2 Język polski ieuzzic polschi La lingua polacca Język włoski ieuzzic vuoschi La lingua italiana Uczymy się języka polskiego uceme scieu ieuseca polschiego - Noi impariamo

Bardziej szczegółowo

CRACOVIA ZAKOPANE TRAVERSATA LUNGO LE ANSE DEL FIUME DUNAJEC SOGGIORNO NEI MONTI BESKID NISKI

CRACOVIA ZAKOPANE TRAVERSATA LUNGO LE ANSE DEL FIUME DUNAJEC SOGGIORNO NEI MONTI BESKID NISKI CRACOVIA ZAKOPANE TRAVERSATA LUNGO LE ANSE DEL FIUME DUNAJEC SOGGIORNO NEI MONTI BESKID NISKI Seguendo le orme di Giovanni Paolo II visiteremo i luoghi del sentiero dell architettura di legno. 1 1 giorno

Bardziej szczegółowo

CERAMIKA HIGH TECH ZDROWIE I OCHRONA ŚRODOWISKA DLA TWOJEGO DOMU ALTA TECNOLOGIA IN CERAMICA IGIENE E SOSTENIBILITÁ PER LA TUA CASA

CERAMIKA HIGH TECH ZDROWIE I OCHRONA ŚRODOWISKA DLA TWOJEGO DOMU ALTA TECNOLOGIA IN CERAMICA IGIENE E SOSTENIBILITÁ PER LA TUA CASA GRESPANIA TECHNICAL SOLUTIONS CERAMIKA HIGH TECH ZDROWIE I OCHRONA ŚRODOWISKA DLA TWOJEGO DOMU ALTA TECNOLOGIA IN CERAMICA IGIENE E SOSTENIBILITÁ PER LA TUA CASA OCZYSZCZANIE POWIETRZA PURIFICA L ARIA

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Life Beyond Tourism Auditorium al Duomo Cerimonia per l intitolazione della Sala Anfiteatro ad Andrzej Tomaszewski Mercoledì 14 settembre 2011 ore 16.30 Life Beyond Tourism Auditorium al Duomo Via de Cerretani

Bardziej szczegółowo

Il Tuo consulente in Polonia

Il Tuo consulente in Polonia Il Tuo consulente in Polonia Twój doradca w Polsce www.bosetti.pl Esperienza e presenza Dzielimy się doświadczenie m 2 Benvenuti in BGC Group Witamy w BGC Group BGC Group gestisce lo sviluppo del gruppo

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Przykład: >Andiamo in pizzeria. (noi)

Przykład: >Andiamo in pizzeria. (noi) Czasownik andare (iść, jechać) odmienia się nieregularnie: io vado ja idę tu vai ty idziesz lui/lei/lei va on/ona/pan, pani idzie noi andiamo my idziemy voi andate wy idziecie loro/loro vanno oni, one/

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009

RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Partnerzy badania: RYNEK PRACY I ZASOBY LUDZKIE NA DOLNYM ŚLĄSKU I W MIEŚCIE WROCŁAWIU 2009 Zebranie oraz opracowanie wyników: Advisory Group TEST Human Resources 50-136 ul. Wita Stwosza 15 tel. 71/ 78

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI

SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ BADANIE DIAGNOSTYCZNE CZĘŚĆ 2. JĘZYK WŁOSKI Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2015 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę SPRAWDZIAN W KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa uchowska. Egzamin. na tłumacza przysi głego. Zbiór dokumentów włoskich

Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa uchowska. Egzamin. na tłumacza przysi głego. Zbiór dokumentów włoskich Katarzyna Biernacka-Licznar, Ewa uchowska Egzamin na tłumacza przysi głego Zbiór dokumentów włoskich Egzamin na tłumacza przysi głego Zbiór dokumentów włoskich Katarzyna Biernacka-Licznar Ewa uchowska

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Nr GW/029/2011 Dostawca Adres Reprezentujący Producenta Elettronica Italiana Sp. z o.o. ul. Jana Pawła 80/98, 00-175 Warszawa Gewiss S.p.A. Via A. Volta, 1 24069 Cenate Sotto (BG)

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-włoski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-włoski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! La gioia di questo

Bardziej szczegółowo

2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

2015 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Język włoski 1 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 215 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Język włoski 2 Sprawozdanie z egzaminu maturalnego 215 Opracowanie Anna Opolska-Waszkiewicz (Centralna Komisja Egzaminacyjna)

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

ALLEGATO. Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue:

ALLEGATO. Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue: ALLEGATO Gli allegati da 1 a 7 e gli allegati 9 e 10 del regolamento (CEE) n. 574/72 sono modificati come segue: 1. Nell'allegato 1, la rubrica «S. AUSTRIA» è sostituita dal testo seguente: «S. AUSTRIA

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK WŁOSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. B 1.2. C 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1

Bardziej szczegółowo

Aniołowie w życiu ludzi. Redakcja ks. Andrzej Żądło

Aniołowie w życiu ludzi. Redakcja ks. Andrzej Żądło Aniołowie w życiu ludzi Redakcja ks. Andrzej Żądło Katowice 2009 257 Spis treści WSTĘP...5 Ks. Janusz Czerski Angelologia biblijna...9 Angelologia Starego Testamentu...9 Aniołowie w Nowym Testamencie...16

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE Nr GW/035/2011 Dostawca Adres Reprezentujący Producenta Wyrób Elettronica Italiana Sp. z o.o. ul. Jana Pawła 80/98, 00-175 Warszawa Gewiss S.p.A. Via A. Volta, 1 24069 Cenate Sotto

Bardziej szczegółowo

Codice delle societ commerciali Kodeks spó ek handlowych

Codice delle societ commerciali Kodeks spó ek handlowych Testo bilingue Tekst dwuj zyczny Codice delle societ commerciali Kodeks spó ek handlowych T umaczenie Alfio Mancani Adjustacja j zykowa Patrycja Kuryszko Konsultacja merytoryczna Kancelaria prawnicza Bojarska&Stusiƒski

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Qui Italiana Nuova Edizione Corso Elementare Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Qui Italiana Nuova Edizione Corso Elementare Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY Qui Italiana Nuova Edizione Corso Elementare Czas trwania: 120 godzin POZIOM KOMPETENCJI JĘZYKOWEJ WG CEF A1/A2 JEDNOSTK I LEKCYJNE 90 MIN. DZIAŁ TEMATYKA SŁOWNICTWO FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE

PODSTAWOWE INFORMACJE PODSTAWOWE INFORMACJE Głównym zadaniem i celem Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera jest promocja gospodarcza i wspieranie rozwoju województwa śląskiego, a także zwiększenie napływu inwestycji

Bardziej szczegółowo

IT - Un cambio importante nei criteri di sottomisura 4.5.1.- Piano Operativo Economia Innovativa

IT - Un cambio importante nei criteri di sottomisura 4.5.1.- Piano Operativo Economia Innovativa IT - Un cambio importante nei criteri di sottomisura 4.5.1.- Piano Operativo Economia Innovativa Il cambio riguarda la riduzione dei posti di lavoro che vanno creati nell ambito dell investimento. Secondo

Bardziej szczegółowo

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE

LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE LINGUA POLACCA CORSO DI LAUREA SPECIALISTICA IN LINGUE E CULTURE EUROPEE E AMERICANE Prof.ssa Janina Janas Tel.080571.7433; e-mail: j.janas@lingue.uniba.it Anno Acc. 2007-2008 I Anno Elementi della storia

Bardziej szczegółowo

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku

Jacek Szlachta. Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego. Białystok 20 luty 2014 roku Jacek Szlachta Panel 2 Rola współpracy transgranicznej dla rozwoju województwa podlaskiego Białystok 20 luty 2014 roku 1 Struktura prezentacji 1. Zapisy strategii województwa podlaskiego do roku 2020 w

Bardziej szczegółowo

FESTIWAL VIVA L ITALIA

FESTIWAL VIVA L ITALIA FESTIWAL VIVA L ITALIA Łódź, 18-20 września 2015 Rynek Manufaktury PROGRAM 18 września 2015 Festiwal transmitowany na żywo w Radiu I jak Italia Prowadzący: Enrico Buscema W godzinach otwarcia Manufaktury

Bardziej szczegółowo

Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004)

Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004) Mieczysław Żochowski TERMINOLOGIA POLSKO WŁOSKA W ZAKRESIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Lingua Legis, Wydawnictwo TEPIS, Nr 12 (2004) Autor jest doktorem nauk humanistycznych, historykiem specjalizującym się

Bardziej szczegółowo

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski

Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce. prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Podstawy i formy współpracy międzynarodowej jednostek samorządu terytorialnego w Polsce prof. dr hab. Bernadetta Nitschke Uniwersytet Zielonogórski Skuteczny samorząd to coraz częściej samorząd, który

Bardziej szczegółowo

DRIM ROBOTICS S.P.ZO.O WE ARE THE KEY

DRIM ROBOTICS S.P.ZO.O WE ARE THE KEY DRIM ROBOTICS S.P.ZO.O WE ARE THE KEY KIM JESTEŚMY Drim sp z o.o. jest integratorem kontroli. Jesteśmy firmą podwykonawczą projektującą i realizującą systemy zrobotyzowanej kontroli maszyn przemysłowych,

Bardziej szczegółowo

Słuchanie. 2. Cecilia spiega a Daniele che: a) la terrazza è molto più grande dell appartamento. b) che la terrazza è grande quanto l appartamento.

Słuchanie. 2. Cecilia spiega a Daniele che: a) la terrazza è molto più grande dell appartamento. b) che la terrazza è grande quanto l appartamento. 1 Test modelowy Język włoski A2E Imię Data Nazwisko Punkty Numer indeksu Słuchanie 15 pkt 1. Vero / Falso - Prawda / Fałsz. Należy odpowiedzieć na pytania zgodnie z informacją zawartą w wysłuchanym tekście.

Bardziej szczegółowo

Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła. Redakcja ks. Andrzej Żądło

Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła. Redakcja ks. Andrzej Żądło Egzorcyzmy w tradycji i życiu Kościoła Redakcja ks. Andrzej Żądło Katowice 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...5 I EGZORCYZMY W TRADYCJI BIBLIJNEJ Ks. Janusz Czerski Egzorcyzmy w Piśmie Świętym...11 Egzorcyzmy w

Bardziej szczegółowo

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie

Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Krakowie w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie Instytucje otoczenia biznesu w subregionie krakowskim L.p. Instytucja Adres www Rodzaje oferowany usług 1. Agencja Rozwoju Miasta S.A. www.arm.krakow.pl ul. Floriańska 31 31-019 Kraków 12/ 429-25-13 12/

Bardziej szczegółowo

PROVINCIA DI VENEZIA FONDAZIONE DI VENEZIA. PROGETTO INTERCULTURA La Mediazione Linguistico Culturale

PROVINCIA DI VENEZIA FONDAZIONE DI VENEZIA. PROGETTO INTERCULTURA La Mediazione Linguistico Culturale PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI: FOR INFORMATION TURN TO: PROVINCIA DI VENEZIA PROGETTO INTERCULTURA Settore istruzione Provincia di Venezia Via Forte Marghera191, Mestre Venezia Giuseppina Trevisan 0412501916

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014. UZUPEŁNIA UCZEŃ miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z

Bardziej szczegółowo

Włoski elementarz 2015-06-12 14:57:38

Włoski elementarz 2015-06-12 14:57:38 Włoski elementarz 2015-06-12 14:57:38 2 Włochy to jeden z najbogatszych krajów świata. Kultura i tradycja, sięgająca czasów starożytnego Rzymu, wywarła ogromny wpływ na europejską kulturę i sztukę. Republika

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu. Termin realizacji zadania Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014

II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 M i ędzynarodo w e Targ i P oznańsk i e II POWSZECHNA WYSTAWA KRAJOWA KONKURENCYJNA POLSKA POZNAŃ, 2-15 CZERWCA 2014 Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego WWW.PEWUKA.PL

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu

Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Termin ogłoszenia konkursu Harmonogram konkursów na realizację zadań publicznych Województwa Dolnosląskiego w 2013 r. Wydział odpowiedzialny Nazwa zadania priorytetowego/konkursu Termin ogłoszenia konkursu Termin realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe)

SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Przyjdź i przekonaj się, że droga do sukcesu jest krótsza niż Ci się wydaje! SPECJALNOŚĆ Przedsiębiorstwo i dyplomacja gospodarcza w Europie (Business and economic diplomacy in Europe) Bachelor s degree

Bardziej szczegółowo

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia

Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia Wrocław przyjazny przedsiębiorcom Marzena Horak Biuro Rozwoju Gospodarczego Urząd Miejski Wrocławia 1 lipiec 2009 Rozwój obecna dekada 2000: 650 000 mieszkańców 130 000 studentów 18 000 absolwentów uczelni

Bardziej szczegółowo

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych

Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych Wsparcie WCTT w dziedzinie energii odnawialnych dr Agnieszka Turyńska-Gmur Kierownik Działu Transferu Technologii Wrocławskie Centrum Transferu Technologii WCTT doświadczenie i działalność w Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Costituzione della Repubblica Polacca

Costituzione della Repubblica Polacca LE COSTITUZIONI DEGLI ALTRI Banca documenti del Consiglio regionale del Veneto a cura della Direzione regionale rapporti e attività istituzionali drai@consiglio.regione.veneto.it Konstytucja Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r.

Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. 1 2 Seminarium naukowe nt. Współpraca transgranicznamałych i średnich przedsiębiorstw po stronie polskiej i czeskiej Wrocław, dn. 17 czerwca 2010 r. Projekt transgraniczny przyczynia się do tworzenia trwałych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY JĘZYK WŁOSKI. Poziom rozszerzony ZBIÓR ZADAŃ. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli

EGZAMIN MATURALNY JĘZYK WŁOSKI. Poziom rozszerzony ZBIÓR ZADAŃ. Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli EGZAMIN MATURALNY JĘZYK WŁOSKI Poziom rozszerzony ZBIÓR ZADAŃ Materiały pomocnicze dla uczniów i nauczycieli Centralna Komisja Egzaminacyjna 2015 Publikacja opracowana przez zespół koordynowany przez Joannę

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA WŁOSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2012. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU

KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU ROMAN CIEPIELA WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKEIGO MOSKWA 18-19 WRZEŚNIA 2009 odzyskanie KULTURA JAKO ISTOTNY CZYNNIK POLITYKI ROZWOJU NAJISTOTNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Festiwal Nauki

Dolnośląski Festiwal Nauki Barbara Cader-Sroka Pełnomocnik Środowiskowego Koordynatora DFN ds. Współpracy Międzynarodowej Wrocław Stolica Dolnego Śląska mająca prawie 600 000 mieszkańców; Naukowe, przemysłowe i kulturalne centrum

Bardziej szczegółowo

Il Gatto Fantasma. Rozdział 11. Wskazówka

Il Gatto Fantasma. Rozdział 11. Wskazówka Il Gatto Fantasma Derek wraca do akademii, gdzie spotyka hrabinę Giò. Kiedy Anita próbowała śledzić taksówkę (ha provato a seguire il taxi), Contessa przyjechała do la Accademia i czekała na Dereka (io

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DOLNOŚLĄSKA IZBA GOSPODARCZA LIDER REGIONALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Dolnośląska Izba Gospodarcza Dolnośląska Izba Gospodarcza zrzesza około 400 firm z terenu Dolnego Śląska. DIG jest członkiem Krajowej Izby

Bardziej szczegółowo

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY, DLA KTÓRYCH ORGANIZATOREM JEST SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO data wynikająca ze u, jeżeli a instytucje akt o utworzeniu 1. 2/1999 22 listopad 1999 r. Muzeum Karkonoskie w Jeleniej Górze 58-500 Jelenia Góra ul. Matejki 28 zarządzenie nr 14/75 Wojewody Jeleniogórskiego

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACJI

KONCEPCJA ORGANIZACJI Otwartość na zrozumienie innych kultur jest kluczem do rozumienia nas samych. Stowarzyszenie YUJIN Spotkania organizowane przez Stowarzyszenie Współpracy Polsko-Japońskiej YUJIN oraz agencję public relations

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców

Pożyczki dla przedsiębiorców Pożyczki dla przedsiębiorców Tytuł prezentacji Województwa Dolnośląskiego BGK Miasto, Wrocław, data 2014 Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) z siedzibą w Szczecinie funkcjonuje od 1997 roku i jest

Bardziej szczegółowo

UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM LISTOPAD 2012 POZIOM PODSTAWOWY. miejsce na naklejk z kodem

UZUPE NIA ZESPÓ NADZORUJ CY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM LISTOPAD 2012 POZIOM PODSTAWOWY. miejsce na naklejk z kodem Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu. Ukad graficzny CKE 2011 UZUPENIA ZESPÓ NADZORUJCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejk z kodem

Bardziej szczegółowo

PRESENTA. spettacolo musicale dedicato alla MARINO MARINI 22 novembre 2013 ore 18:30

PRESENTA. spettacolo musicale dedicato alla MARINO MARINI 22 novembre 2013 ore 18:30 PRESENTA CIAO CIAO BAMBINA LA DOLCE VITA spettacolo musicale dedicato alla vita di spettacolo musicale dedicato alla MARINO MARINI 22 novembre 2013 ore 18:30 CANZONE ITALIANA NEL MONDO 31 dicembre 2013

Bardziej szczegółowo

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY

DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY DATA TEMAT MIEJSCE GODZINA GRUPY 28.08.2006 r. 4.09.2006 r. 5.09.2006 r. Spotkanie B2B Fundusze strukturalne dla sektora MSP w nowej perspektywie finansowej na lata 2007 2013 Czas na eksport cz. I Unijne

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa

Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Centrum Projektów Europejskich 1 czerwca 2016 Warszawa Powstanie programu Kreatywna Europa Kultura Media Media Mundus KREATYWNA EUROPA (2014-2020) Struktura programu Komponent MEDIA Kreatywna Europa Komponent

Bardziej szczegółowo

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013

BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY 08 / LISTOPAD 2013 BIAŁORUŚ BIULETYN ELEKTRONICZNY STOSUNKI POLSKO-BIAŁORUSKIE Białoruś jest ważnym partnerem dla Polski ze względu na jej bliskie sąsiedztwo i wspólną historię. Dlatego Polska, również w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość

Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Profesjonalizm, przewidywalność, jakość Założenia programu wspierania inwestycji w Małopolsce Marek Sowa Członek Zarządu Województwa Małopolskiego 29 października 2010 Pozycja wyjściowa i potencjałregionalny

Bardziej szczegółowo

STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO Wymiana doświadczeń we Włoszech

STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO Wymiana doświadczeń we Włoszech STAWIAM NA RODZINNE RZEMIOSŁO W ramach Programu Leonardo da Vinci projekt: STAWIAM NA RODZINNE. zrealizowano RZEMIOSŁO Czas trwania wymiany: 05 maja 2013 roku 18 maja 2013 Miejsce wymiany: Włochy Brescia

Bardziej szczegółowo

Z czym kojarzy się Wrocław?

Z czym kojarzy się Wrocław? IMAS International Wrocław Z czym kojarzy się Wrocław? Wrocław, luty 2009 Sprawdziliśmy, z czym Polakom kojarzy się nazwa Wrocław. Wyniki badania mogą posłużyć osobom zajmującym się promocją i wizerunkiem

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju

Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Przedsiębiorczość na wsi współczesne wyzwania i koncepcja rozwoju Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Marcin Twardokus Departament Programów Regionalnych Główny Punkt

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

I Piani di comunicazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Linee Guida

I Piani di comunicazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Linee Guida I Piani di comunicazione dei Fondi strutturali 2007-2013. Linee Guida Ai sensi dell articolo 69 del Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo

Bardziej szczegółowo

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku

Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Dolnośląski Fundusz Powierniczy szansa rozwoju dla mikro, mały i średnich firm na Dolnym Śląsku Bank Gospodarstwa Krajowego Wrocław, dn. 21.09.2011 r. Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium

Bardziej szczegółowo

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU

OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU OD POMYSŁU DO PRZEMYSŁU TRANSFER WIEDZY NA PRZYKŁADZIE WDROŻEŃ WZORNICZYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Seminarium podsumowujące prace zespołów wdrożeniowych w ramach projektu: Dolnośląska Sieć Wzornictwa Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski

Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Polskie Stowarzyszenie Studenckie na Uniwersytecie w Cambridge Cambridge University Polish Society Najambitniejsi polscy studenci Najlepsze firmy i instytucje z Polski Uniwersytet w Cambridge, styczeń

Bardziej szczegółowo

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI COMUNICATIVI

QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI COMUNICATIVI Associazione IBVA Centro Italiano per Tutti 02/49.52.46.00 italianopertutti@ibva.it www.ibva.it QUESTIONARIO DI RILEVAZIONE DEI BISOGNI COMUNICATIVI 1. Dati generali ( Dane ogólne) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE KONFERENCJA WOJEWÓDZKA nt. Wykorzystanie lokalnych wartości w rozwoju społeczno gospodarczym obszarów w wiejskich prof. nadzw. dr hab. Mirosław Boruszczak WYKORZYSTANIE TRADYCJI KULTUROWYCH W AGROTURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE

WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE WSPIERAMY I FINANSUJEMY INNOWACJE DOTACJE STRATEGIE POŻYCZKI SZKOLENIA DOTACJE Obsługujemy Klientów z 3 sektorów: -przedsiębiorcy -sektor finansów publicznych (miasta, powiaty, spółki komunalne, uczelnie

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O PROJEKCIE

INFORMATOR O PROJEKCIE INFORMATOR O PROJEKCIE Trinity Capital Business Network Trinity Capital Business Network jest projektem budującym ogólnopolskie sieci wspierające sektor małych i średnich przedsiębiorstw oraz inwestycje

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY Grupy Kapitałowej Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu za okres 01.01.2014-31.12.2014 Wrocław, dnia 3 czerwca 2015r. Spis treści I. List do Akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców

Enterprise Europe Network. Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Enterprise Europe Network Wsparcie dla internacjonalizacji i innowacyjności przedsiębiorców Kim jesteśmy? ok. 600 organizacji, w tym izby handlowe, regionalne agencje rozwoju i ośrodki transferu technologii,

Bardziej szczegółowo

UNIVERSO Fonte: Polskie Badania General 2010

UNIVERSO Fonte: Polskie Badania General 2010 UNIVERSO Fonte: Polskie Badania General 2010 TOTALE POPOLAZIONE: 38.463.689 UNIVERSO LETTORI: 30.136.052 SESSO: donne: 51.0% - uomini 49.0% ETA : 15-24: 18.0%, 25-34: 21.0%, 35-44: 16.0% 45-54: 18.0%,

Bardziej szczegółowo

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście

Witamy w Krakowie najbardziej magnetycznym polskim mieście Są na świecie miasta o magnetycznej aurze, przyciągające nie turystów, a tłumy entuzjastów, nie inwestorów, a wielki światowy biznes. To miasta o określonym stylu życia, rozpoznawane, kosmopolityczne,

Bardziej szczegółowo

Cele statutowe fundacji Piłka jest Piękna :

Cele statutowe fundacji Piłka jest Piękna : undacja Piłka jest Piękna to niezależna pozarządowa organizacja non-profit, transparentnie realizująca cele statutowe, jednocząc Przyjaciół Piłki Nożnej. Z pożytkiem dla piłki,. ele statutowe fundacji

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

SCRIPTA MANENT. La Chiesa e la svolta degli anni 80/90 in Europa centro orientale

SCRIPTA MANENT. La Chiesa e la svolta degli anni 80/90 in Europa centro orientale SCRIPTA MANENT Pubblicazione a cura di Monika niewójt Progetto grafico e realizzazione anna wawrzyniak Maoloni L Ambasciata della Repubblica di Polonia presso la Santa Sede ringrazia calorosamente GrzeGorz

Bardziej szczegółowo