Szanowni Państwo. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori,"

Transkrypt

1

2

3 Szanowni Państwo. Gdy w Dolnośląskiej Izbie Gospodarczej ubiegłej jesieni zrodziła się koncepcja zorganizowania imprezy, którą roboczo nazwaliśmy Dniami Włoskimi we Wrocławiu, nawet przez myśl nam nie przeszło, jak bardzo początkowo luźna idea nabierze charakteru imprezy nad wyraz prestiżowej - z honorowym patronatem Ambasady Republiki Włoch oraz patronatami władz miasta i regionu, jak również przy dużym zaangażowaniu ICE a przy tym budzącej zainteresowanie wśród włoskich przedsiębiorców, zarówno tych działających w Polsce, jak i na Półwyspie Apenińskim. A rosnąca skala przedsięwzięcia uzmysłowiła nam, że będzie to największa impreza zorganizowana przez DIG w 17-letniej historii istnienia Izby. W okresie poprzedzających akcesję Polski do Unii Europejskiej przenosiliśmy na dolnośląski grunt doświadczenia unijne firm irlandzkich, hiszpańskich i austriackich, które wchodziły na wspólnotowy rynek w kolejnych dekadach. Dziś korzystając już z pełni praw unijnych przybliżamy Włochy. Zapyta ktoś dlaczego właśnie ten kraj? Może dlatego, że tak we Wrocławiu, jak i w regionie, od kilku lat trwa nieustający festiwal dni koreańskich, japońskich, amerykańskich czy niemieckich, mierzony wielkością nakładów kapitałowych przez wiodące światowe koncerny. Ale Włochy, na liście inwestorów jakby schowane za plecami gigantów, od początku naszej transformacji gospodarczej i ustrojowej umacniają swą obecność na dolnośląskim rynku, na który zrazu weszły bez rozgłosu, jako że pierwszy włoski ślad w mieście znaczyły lokale gastronomiczne, by w miarę przybliżania się Polski do Unii Europejskiej wprowadzać do nas firmy handlowe, dystrybucyjne, agencje pośrednictwa i szkoleń czy przedstawicielstwa. Z czasem także włoscy producenci znaleźli na Dolnym Śląsku sprzyjające warunki do transferu technologii, co zaowocowało napływem kapitału inwestycyjnego, zwłaszcza do prężnie rozwijających się stref ekonomicznych. Z jednej więc strony Dni mają przybliżyć potencjalnym włoskim inwestorom zalety dolnośląskiego rynku i pokazać im, że w trzy lata po wstąpieniu do UE coraz szybciej nadrabiamy dystans do starej Unii 15 państw, z drugiej liczymy, iż kontakt z włoskimi przedsiębiorcami pozwoli dolnośląskim biznesmenom zrozumieć fenomen włoskiej gospodarki; jej siła opiera się na małych i średnich firmach rodzinnych, która przez dziesięciolecia rozwijała się niezależnie od kolejnych kryzysów rządowych, i która zajęła na trwale miejsce w grupie G-7 skupiającej najbogatsze kraje świata, gdzie Włochy traktowane są na równi z USA, Niemcami czy Japonią. Od takiego nauczyciela można się wiele się nauczyć. Zbigniew Sebastian Prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej Gentili Signore e Signori, quando alla Camera di Commercio della Bassa Slesia è nata l idea di organizzare questo evento, a cui fin dall inizio abbiamo dato il nome di Giornate Italiane a Wrocław, non pensavamo che la nostra iniziativa, all inizio così vaga e poco precisa, sarebbe diventata un avvenimento di grandissimo prestigio con il patrocinio d onore dell Ambasciata Italiana, i patrocini dei governi locali della Città e della Regione stessa, nonché con il grande impegno dell ICE. Le Giornate Italiane hanno suscitato inoltre un grande interesse fra gli imprenditori italiani che commerciano sia in Polonia sia in Italia. Le crescenti necessità organizzative ci hanno fatto capire che esso sarà il più grande evento organizzato dalla Camera di Commercio della Bassa Slesia nell arco dei 17 anni della sua storia. Nel periodo che ha preceduto l accesso della Polonia all Unione Europea abbiamo cercato di fare tesoro delle esperienze comunitarie acquisite dalle imprese dei paesi che, come l Irlanda, la Spagna e l Austria, stavano entrando in successione a far parte della UE. Oggi, già godendo in pieno dei diritti dell Unione Europea, cerchiamo di avvicinare a noi anche l Italia. Qualcuno potrebbe chiedere, perché proprio questo paese? Da qualche anno, a Wrocław e nella regione della Bassa Slesia, si ripetono giornate coreane, giapponesi, americane e tedesche, il cui successo si può misurare dalla grande quantità di investimenti fatti qui dalle principali multinazionali straniere. In questa scena, l Italia, fin dall inizio della trasformazione politica ed economica del nostro paese, ha avuto un ruolo di secondo piano. I primi imprenditori che hanno avviato la presenza italiana nella nostra città sono stati i ristoratori venuti a portare la bontà della tipica cucina italiana. Con l avvicinarsi dell ingresso della Polonia nella UE, poi, questi pionieri sono stati seguiti da altre ditte italiane operanti nel commercio, nella distribuzione, nell intermediazione e nella formazione professionale e dalle diverse rappresentanze commerciali. Col tempo i produttori italiani hanno trovato in Bassa Slesia le condizioni favorevoli per poter trasferire le loro tecnologie e ciò ha dato grande impulso agli investimenti, specialmente nelle zone economiche speciali. Da una parte vorremmo che le Giornate Italiane servano a far conoscere i pregi del mercato della Bassa Slesia ai potenziali investitori italiani ed a mostrare loro che, a tre anni dal nostro ingresso nella UE, stiamo cercando sempre più velocemente di recuperare la distanza nello sviluppo che ancora ci divide dai paesi della vecchia Unione a 15; dall altra parte è nelle nostre speranze che il contatto tra gli imprenditori polacchi e quelli italiani aiuterà i primi a capire il fenomeno dell economia italiana. La sua forza si appoggia sulle piccole e medie imprese, di cui molte a conduzione familiare, che si sono sviluppate per decenni indipendentemente dalle molte crisi dei diversi governi italiani. In questo modo l Italia si è collocata fermamente nel gruppo dei G-7, i paesi più ricchi del mondo, dove viene trattata alla pari degli USA, della Germania e del Giappone. Da tale insegnamento è nostra volontà imparare molto. Zbigniew Sebastian Presidente della Camera di Commercio della Bassa Slesia 3

4 Włochy i Polska - to ważni partnerzy w Unii Europejskiej złączeni silnymi i trwałymi więzami przyjaźni i współpracy kulturalnej. Wielokrotnie w historii losy Polski i Włoch przeplatały się wzajemnie pozostawiając po sobie wyraziste ślady, na tyle wyraziste, że nawet w hymnach narodowych oba kraje wspominają o sobie nawzajem. Ta bliskość obu narodów w ostatnich latach objawia się w formie skonsolidowanego partnerstwa gospodarczego, wyróżniającego się dużym poziomem wymiany handlowej (która przy rocznym wzroście w wysokości 25 proc. osiągnęła wartość 12,4 miliardów euro) oraz zdecydowanym zainteresowaniem inwestycjami w Polsce - a szczególnie w najbardziej dynamicznych regionach, takich jak Dolny Śląsk - małych i średnich przedsiębiorstw włoskich - które stanowią trzon włoskiej gospodarki i przynoszą ze sobą ducha przedsiębiorczości, know-how oraz nowe miejsca pracy. Ambasada Włoska dąży do rozwoju stosunków pomiędzy naszymi krajami, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy w dziedzinie badań naukowych i wymiany studentów oraz promocji inwestycji polskich we Włoszech. Dolny Śląsk jest regionem szczególnie aktywnym pod względem gospodarczym, kulturalnym i naukowym. Pozostaję nadal pod wrażeniem dynamizmu Wrocławia - który miałam przyjemność odwiedzić dwukrotnie - oraz jego mieszkańców i jestem przekonana, że miasto to będzie się rozwijać coraz intensywniej, i osiągając coraz większe sukcesy. Jak mogłam się sama przekonać, we Wrocławiu jest duży popyt na Włochy i trudno się temu dziwić, biorąc pod uwagę wielokulturową rolę, jaką miasto odegrało w historii. Z tego względu Ambasada przyjęła z wielkim zainteresowaniem projekt zorganizowania Dni Włoskich we Wrocławiu i udzieliła swojego poparcia dla inicjatyw takich, jak ofiarowanie 150 książek na rzecz Dolnośląskiej Biblioteki Publicznej. Wyrażam nadzieję, że imprezy objęte programem uroczystości staną się początkiem obiecującej współpracy, która umocni więzi pomiędzy Włochami i poszczególnymi regionami włoskimi, a Dolnym Śląskiem. Staną się w ten sposób wkładem w budowę Europy kroczącej ku coraz większej integracji, która przyczyni się do poprawy warunków życia jej mieszkańców, ale przede wszystkim do ochrony wartości duchowych i moralnych, bez których naszemu życiu nie można zapewnić autentycznej jakości. Anna Blefari Melazzi Italia e Polonia sono due partner importanti nell ambito dell Unione Europea, legati da solidi ed antichi rapporti culturali e di amicizia. La storia italiana e quella polacca si sono intrecciate nel corso dei secoli, lasciando dei solchi profondi, tanto profondi che, nei rispettivi inni nazionali, ognuno dei due Paesi fa riferimento all altro. Questa vicinanza spirituale tra i due popoli si è tradotta negli ultimi anni in un forte partenariato economico, caratterizzato da un consistente interscambio commerciale (che cresce al ritmo del 25 % annuo e che ha raggiunto i 12,4 miliardi di ) e da una decisa propensione delle piccole e medie aziende italiane che costituiscono il fulcro del sistema economico italiano e che sono portatrici di mentalità imprenditoriale e know-how e sono creatrici di posti di lavoro ad investire in Polonia e, soprattutto, nelle sue regioni più dinamiche, come quella della Bassa Slesia. L Ambasciata sta lavorando per intensificare i rapporti fra i due Paesi, con particolare riguardo anche ai settori della ricerca e dello scambio di studenti, nonché per promuovere gli investimenti polacchi in Italia. La Bassa Slesia è una regione particolarmente attiva della vita economica, culturale e scientifica polacca. Sono rimasta assai impressionata dal dinamismo di Wrocław dove ho avuto l onore ed il piacere di effettuare due visite e dei suoi abitanti, e credo che la città sia destinata a svilupparsi ad un ritmo sempre più intenso e a riscuotere notevoli successi. Crescente è la domanda di Italia che ho potuto registrare a Wrocław, un interesse che non stupisce, data la funzione multiculturale che la città ha svolto attraverso i secoli. Ed è per questo che l Ambasciata ha accolto con grande interesse la proposta di tenere le Giornate italiane a Wrocław e ha sostenuto iniziative come quella di donare 150 volumi italiani alla sezione internazionale della Biblioteca della Bassa Slesia. Spero che gli eventi previsti nel programma segnino l inizio di una ricca e promettente collaborazione che cementi legami sempre più fruttuosi fra l Italia e le sue regioni, da un lato, e la Bassa Slesia, dall altro, contribuendo così ad arricchire la costruzione di un Europa in cammino verso una maggiore integrazione e tale da portare ai suoi cittadini un benessere sempre più diffuso, ma anche e soprattutto quei valori spirituali e morali senza i quali non si può assicurare un autentica qualità alla nostra vita. Anna Blefari Melazzi Ambasciatore d Italia in Polonia 4

5 Szanowni Państwo! Czerwiec w naszym mieście bywa zazwyczaj słoneczny i ciepły. Może nie tak, jak w pięknej Italii, ale ufam, że zarówno aura, ludzie, przewidziane spotkania właśnie tu w stolicy Dolnego Śląska, oczarują Państwa, przyniosą wiele pozytywnych wrażeń. Okazja jest ku temu znakomita. Oto rozpoczynamy Dni Włoskie we Wrocławiu! To ważna i oczekiwana przez nas impreza. Witam wszystkich uczestników! Dzięki tego rodzaju wydarzeniom, będziemy mogli poznać się lepiej, zaprezentować nasze dokonania, nawiązać ciekawe kontakty, podjąć nowe przedsięwzięcia. Wrocław jest dobrym miejscem do takich spotkań. To miasto otwarte, ciekawe świata. Stolica Dolnego Śląska jest jednym z największych, najstarszych i najpiękniejszych miast w Polsce. Wrocław leży nad Odrą drugą co wielkości rzeką w Polsce. Ze względu na liczbę wysp i mostów, liczne kanały i dopływy nazywany jest polską Wenecją. Wrocław to miasto pięknej, bogatej architektury. Ostrów Tumski, wspaniały ratusz i rynek, Uniwersytet Wrocławski z Aulą Leopoldyńską - to tylko kilka z wielu miejsc godnych zobaczenia. Dawna i współczesna architektura, wkomponowana jest w obfitość zieleni. Wrocław jest najbardziej zielonym miastem Polski. Teatry, opera, filharmonia, muzea i galerie, liczne kafejki, restauracje, kluby, zapewniają nieprzerwany ciąg wydarzeń artystycznych oraz rozrywkę i możliwość dobrego spędzenia wolnego czasu. Wrocław to miasto kultury i rozrywki. Mówi się, że to miejsce, które nigdy nie zasypia... Współczesny Wrocław to miasto nowoczesne i dynamiczne. Bardzo atrakcyjne dla nowych, uznanych inwestorów. Zainwestowały u nas m.in. LG Philips, Toshiba, Siemens, Volvo, Hewlett Packard. Wrocław ma ambicje stać się ważnym europejskim centrum nauki trwają nasze starania o lokalizację w stolicy Dolnego Śląska Europejskiego Instytutu Technologicznego. Aspirujemy do prawa organizacji wystawy tematycznej EXPO w roku Wrocław jako jedno z polskich miast będzie organizatorem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Szanowni Państwo! Jeszcze raz chciałbym serdecznie powitać i pozdrowić szanownych gości, uczestników oraz organizatorów Dni Włoskich. Wrocław to miasto magiczne, o niepowtarzalnym klimacie, znane z gościnności i otwartości jego mieszkańców. Ponadto o tej porze roku jest to miejsce wyjątkowo piękne. Zachęcam zatem do spacerów. Do przekonania się o tym osobiście... Życzę Państwu miłego pobytu w naszym mieście! Rafał Dutkiewicz Prezydent Wrocławia Gentili Signori, di solito il mese di giugno nella nostra città è caldo e pieno di sole. Sicuramente non come nella bella Italia, ma sono convinto che sia l atmosfera, sia la gente, sia gli incontri qui previsti vi daranno un ottima impressione della città. L occasione è eccellente.stiamo per iniziare le Giornate Italiane a Wrocław. È un avvenimento importante e tanto atteso. Un benvenuto di cuore a tutti i partecipanti. Grazie a manifestazioni di questo genere possiamo conoscerci meglio, presentare il nostro operato, avviare interessanti contatti e intraprendere nuove opere. Wrocław è il luogo ideale per gli incontri di questo tipo. È una città aperta. Aperta al mondo.il capoluogo della Bassa Slesia è una delle più grandi, delle più antiche e, secondo un opinione diffusa, una delle più belle città in Polonia. Wrocław è situata lungo il fiume Oder il secondo fiume polacco per lunghezza. Avendo presente i numerosi isolotti, i ponti, i tanti canali ed affluenti, viene chiamata la Venezia Polacca. Wrocław è una città dall architettura ricca ed insolita. L isola di Ostrów Tumski, il palazzo municipale, la famosa Piazza del mercato, l Università Breslaviana con la sua Aula Leopoldina. Mi sono permesso di nominare solo alcuni posti degni di essere ammirati. L architettura antica e quella moderna sono incorniciate in un mare di verde. Davvero, Wrocław é la più verde città polacca. Numerosi teatri, il Teatro dell Opera, la filarmonica, musei, gallerie, numerosissimi caffè, ristoranti e club garantiscono un continuo afflusso in città di eventi artistici, di possibilità di divertimento e di numerose occasioni per passare il tempo libero in modo veramente interessante. Wrocław è ricca di cultura e di svago. Si dice che è una città che non si addormenta mai La Wrocław di oggi è una città moderna e dinamica. Molto attraente sia per gli investitori nuovi che per quelli già affermati. Famose società, fra le quali cito LG Philips, Toshiba, Siemens, Volvo, Hawlett Packard, hanno già fatto i loro fortunati investimenti proprio qui da noi. Wrocław ha la convinta ambizione di diventare un centro della scienza europeo di grande rilievo. Stiamo portando avanti i nostri tentativi per localizzare nella capitale della Bassa Slesia un Istituto Tecnologico Europeo. In più, aspiriamo ad ottenere il diritto ad organizzare l esposizione tematica EXPO nel Wrocław è una delle città polacche impegnate nell organizzazione del Campionato Europeo di Calcio Spettabili e Cari Nostri Ospiti! Ancora una volta vorrei darvi il mio benvenuto. Saluto tutti i partecipanti e gli organizzatori delle Giornate Italiane a Wrocław. Wrocław è una città magica, possiede un clima irrepetibile ed inconfondibile. È nota l ospitalità dei suoi abitanti e la loro apertura. Inoltre, visto che la bella stagione é in corso, troverete la città eccezionalmente bella. Non mi resta che invogliarvi a fare una passeggiata per la città per convincervi in prima persona di quanto è bella la nostra Wroclaw. Vi auguro, Egregi Signori, di passare un lieto e proficuo soggiorno in questa città. Sono pienamente convinto che le Giornate Italiane saranno per tutti un avvenimento di grande rilevo. Rafał Dutkiewicz Sindaco della città di Wrocław 5

6 Szanowni Państwo! W ramach współpracy z regionami partnerskimi Dolnego Śląska podejmujemy szereg inicjatyw. Dni Włoskie organizowane we Wrocławiu w ostatnim tygodniu czerwca są istotnym elementem zacieśniania współpracy pomiędzy Emilią Romanią a Dolnym Śląskiem. Porozumienie o współpracy zostało podpisane w dniu 10 września 2004 roku. Obszarem naszych wspólnych działań jest: realizowanie polityki w stosunku do młodzieży, równego statusu kobiet i mężczyzn, współdziałania szkół, kultury, wzajemnej promocji i współpracy gospodarczej. Niezwykle istotna jest kooperacja w dziedzinie rozwoju ekonomicznego oraz innowacyjności, temu mają służyć Dni Włoskie, jak również wymianie doświadczeń w sferze pozyskiwania funduszy europejskich. Obserwujemy duże zainteresowanie ze strony inwestorów włoskich, którzy z podziwem obserwują dynamikę inwestycji na Dolnym Śląsku i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. W naszym regionie działa 5217 podmiotów gospodarczych spoza granic Polski, co sytuuje region na czwartym miejscu w kraju, ale to wciąż za mało. Dolny Śląsk jest najbardziej atrakcyjnym regionem w Polsce. W dobie rozszerzającej się Unii Europejskiej nasze położenie geograficzne pomiędzy Niemcami a Republiką Czeską, stosunkowo dobry system transportu powoduje, że jesteśmy najbardziej otwartym regionem nowoczesnej Europy. Jesteśmy przekonani, że Euro 2012 nie będzie jedynie kilkudniowym wydarzeniem, ale przyczyni się do wzrostu ruchu turystycznego i dynamicznego rozwoju Dolnego Śląska. Wielokulturowość naszego regionu, liczne zabytki klasy UNESCO, dostępność gór i dziewiczej przyrody czyni z naszego regionu atrakcyjne miejsce do życia. Dolny Śląsk należy do grupy najbardziej różnorodnych regionów znajdzie w nim coś dla siebie i turysta, i inwestor, i mieszkaniec wolny czas można tu spędzać w rozmaity sposób: uprawiając sporty zimowe i letnie, wspinając się i wędrując po górach, odpoczywając w jednym z dolnośląskich uzdrowisk, uczestnicząc w festiwalach muzycznych i teatralnych, przeglądach piosenki lub podziwiając występy ulicznych artystów. Wrocław, stolica regionu, z sukcesem pretenduje do miana europejskiej metropolii. Jednak najistotniejszym czynnikiem decydującym o dynamice rozwoju Dolnego Śląska są ludzie zdolni, otwarci na świat i innych, znający języki obce, dobrze wykształceni Dolnoślązacy. Bez ich potencjału intelektualnego oraz pracowitości sukces regionu byłby mrzonką. Wszystkim uczestnikom Dni Włoskich życzę wielu wrażeń, nawiązania ciekawych i trwałych kontaktów.jestem przekonany, że wrócą Państwo na Dolny Śląsk - najbardziej otwarty region nowej Europy. Andrzej Łoś Marszałek Województwa Dolnośląskiego Gentilissimi Signori, stiamo continuando la collaborazione con i partner regionali della Bassa Slesia intraprendendo una serie di iniziative. Le Giornate Italiane organizzate a Wrocław per l ultima settimana di giugno sono un sostanziale elemento per stringere la collaborazione fra l Emilia Romania e la Bassa Slesia. Il nostro accordo di collaborazione è stato firmato il 10 settembre Lo spazio delle nostre azioni comuni si situa nei seguenti campi: la realizzazione della politica giovanile, la ricerca di uno status uniforme tra donne e uomini, la cooperazione degli istituti didattici, la cultura, la reciproca promozione e una valida collaborazione economica. La cooperazione reciproca è un punto di riferimento di notevole importanza nel settore dello sviluppo economico e dell innovazione. Proprio a questo scopo sono state pensate le Giornate Italiane a Wrocław. Serviranno anche al vicendevole scambio delle esperienze per l ottenimento dei fondi europei. Notiamo un notevole interessamento da parte degli investitori italiani, i quali stanno osservando attentamente la dinamica degli investimenti nel territorio della Bassa Slesia. Il loro interessamento, però, non sembra essere qualcosa di straordinario. Infatti, sul nostro territorio funzionano ben 5217 soggetti economici stranieri. Questo fatto sta collocando la nostra regione al quarto posto in Polonia. Nonostante, quindi, una notevole crescita, pensiamo che gli investitori italiani siano ancora pochi. Pensiamo che la Bassa Slesia sia una tra le regioni più attraenti in Polonia. Nell epoca del continuo allargamento ad est dell Europa unita, la nostra collocazione geografica fra la Germania e la Repubblica Ceca, con un sistema di trasporto relativamente buono, ci fa ritenere che la nostra regione sia una delle più aperte nell Europa di oggi. Siamo pienamente convinti che il campionato di calcio Euro 2012 non sarà soltanto un evento di alcuni giorni, ma contribuirà sicuramente all incremento del turismo e al dinamico sviluppo della Bassa Slesia. La multiculturalità della nostra regione, i numerosi monumenti iscritti nel patrimonio dell UNESCO, la vicinanza di incantevoli montagne e di foreste vergini fanno della Bassa Slesia un luogo molto attraente dove vivere. La Bassa Slesia è una regione molto eterogenea. Qui si possono trovare attrazioni veramente interessanti sia per un turista che per un investitore come per un semplice cittadino. Si può passare Il tempo libero in modi assai differenti. È possibile praticare gli sport invernali ed estivi, visitare o scalare le montagne. È possibile curarsi e riposarsi nelle numerose località termali, partecipare ai tanti festival musicali e teatrali e alle rassegne musicali. Si possono ammirare gli spettacoli degli artisti di strada. Wrocław, il capoluogo della regione, vuole diventare a pieno titolo una metropoli europea. Non possiamo dimenticare che il fattore costitutivo del nostro dinamico sviluppo sono le persone che qui vivono e lavorano. Sono persone dotate, aperte al mondo e agli altri. Conoscono le lingue straniere, sono adeguatamente istruite. Senza il potenziale intellettuale degli abitanti della Bassa Slesia e senza la loro operosità, il successo della nostra regione sarebbe un illusione. Ai tutti i partecipanti alle Giornate Italiane auguro le più positive impressioni. Sono convinto che sarà possibile stringere contatti interessanti e saldi. Inoltre, sono convinto che tornerete presto nella nostra Bassa Slesia la regione più aperta ed ospitale d Europa. Andrzej Łoś Presidente della Regione Bassa Slesia 6

7 Bassa Slesia, una regione aperta all`europa La Bassa Slesia è un territorio particolare, un luogo per tante occasioni, possibilità e attrazioni. Situata nella parte sud-ovest della Polonia, confinante con la Germania e la Repubblica Ceca, crea buone condizioni per lavorare, riposare e divertirsi, sia ai suoi abitanti sia ai turisti. Il paesaggio della Bassa Slesia è vario. Nel sud della regione si trova la catena dei Sudeti con il monte Śnieżka che raggiunge la massima altezza (1602m s.l.m.). La regione è attraversata dal secondo fiume della Polonia in quanto a lunghezza l Oder. La parte occidentale è ricoperta dalla Foresta della Bassa Slesia. Ad est degni di nota sono gli Stagni di Milicz, utilizzati fin dai tempi del medioevo. Nel territorio della Bassa Slesia si trovano due parchi nazionali: quello dei Monti Karkonosze e quello dei Monti Stołowe, nonché ben nove parchi regionali. La Bassa Slesia è il posto ideale per tutti coloro che apprezzano le attività ricreative. Solo nei Sudeti esistono più di 2000 km di itinerari turistici segnalati. Tanta soddisfazione troveranno qui gli amatori della mountain-bike e del cicloturismo. I Sudeti sono famosissimi per gli itinerari ciclistici. I monti Izerskie sembrano nati per il cicloturismo grazie alle loro colline dai dolci pendii, e con un bellissimo panorama offerto dai vicini monti Karkonosze. Anche gli amanti di altre forme di turismo attivo troveranno ciò che cercano in Bassa Slesia. Il posto prediletto per gli alpinisti sono le Rudawy Janowickie e Sokoliki. Anche gli amanti degli sport d aria potranno realizzare le loro passioni, soprattutto sul monte Szybowcowa (Monte dell Aliante) nella zona di Jelenia Góra. I centri più importanti per gli sport invernali in Bassa Slesia sono: Szklarska Poręba e Karpacz nei Karkonosze nonché la stazione Czarna Góra nel Masyw Śnieżnika (Massiccio di Śnieżnik) e Zieleniec nei Monti Orlickie. Le montagne dei Sudati, inoltre, offrono favorevoli condizioni per praticare lo sci di fondo. Sulla radura di Jakuszyce situata nei monti Izerskie, viene organizzata la gara di sci di fondo più grande in Polonia Bieg Piastów (Gara dei Piast). Il biglietto da visita della Bassa Slesia è senz altro il suo capoluogo Wrocław. La città, che supera i 600 mila abitanti, è un dinamico centro economico, amministrativo, culturale e scientifico. Il punto di forza della Bassa Slesia è l economia che, essendo in fase di dinamico sviluppo, unisce le tradizioni industriali con le più moderne tecnologie. La regione è diventata un polo dell industria automobilistica, detiene il primato nella produzione di porcellana e cristallo, farmaceutica ed elettronica ed è un importante nodo stradale, ferroviario, aereo e fluviale. La Bassa Slesia è famosa anche per le sue acque termali. Conosciute fin dal medioevo, attiravano già nei secoli XVIII e XIX numerosi pazienti da tutta Europa. Le località termali della Bassa Slesia hanno un microclima incomparabile, che favorisce il riposo e le attività ricreative. Le acque sorgive aiutano le cure di tante malattie, come reumatismi, malattie cardiache, circolatorie, dermopatie e altre. I centri di cura più importanti in Bassa Slesia sono: Complesso Climatico di Kłodzko (Kudowa Zdrój, Polanica Zdrój, Duszniki Zdrój), Lądek Zdrój, Cieplice Zdrój, Świeradów e Czerniawa Zdrój. Gli istituti di istruzione universitaria della Bassa Slesia sono frequentati da oltre 145 mila studenti. I centri universitari della regione come l Università di Breslavia, che vanta più di 300 anni di storia, nonché il Politecnico di Breslavia, si trovano da anni all avanguardia tra gli istituti polacchi. Il complicato corso della sua storia, l incontro e la reciproca influenza di diverse culture hanno lasciato in Bassa Slesia numerosi monumenti storici e testimonianze della cultura materiale, tra cui i più preziosi sono stati inclusi nella lista dei patrimoni dell umanità dell UNESCO: le chiese della Pace a Świdnica e Jawor nonché il Padiglione del Centennio a Wrocław. Tra i monumenti storici della Bassa Slesia bisogna nominare i numerosi castelli e fortezze, primo tra tutti il Castello Książ, le fortificazioni di Srebrna Góra e Kłodzko, nonché le gallerie dei Monti Sowie, i magnifici palazzi (Krasków) e gli edifici dedicati al culto religioso, come le abbazie cistercensi a Krzeszów, Henryków e Lubiąż oppure il tempio Wang a Karpacz. Notevoli anche i centri storici delle città e dei paesi la Città Vecchia di Kłodzko, la Torre Pendente di Ząbkowice Śląskie, il centro di Bystrzyca Kłodzka con le case disposte a scalare lungo il pendio, la piazza del mercato a Świdnica, l isola di Ostrów Tumski a Wrocław. Per i turisti, molto interessanti sono anche: il Panorama Racławicka e il Padiglione del Centennio a Wrocław, il medioevale Tesoro del Millennio di Środa Śląska. La Bassa Slesia è un luogo dove si svolge una vita culturale molto ricca. Uno dei simboli della cultura della Bassa Slesia è il Festival Internazionale Wratislavia Cantans, organizzato qui fin dal Il Teatro dell Opera di Wrocław è l unico in Polonia a realizzare dei mega-spettacoli preparati in grandi spazi non convenzionali, per migliaia di spettatori, per esempio Il Trovatore di G.Verdi oppure L anello del Nibelungo di R. Wagner. Il calendario delle manifestazioni culturali in Bassa Slesia è composto, inoltre, da altri eventi importanti come il Festival Internazionale Chopin a Duszniki Zdrój, il Festival Internazionale Dialog, il Festival della Canzone d Attore, il Festival dei Film di Commedia a Lubomierz. A Wrocław funzionano oltre venti teatri. Importanti sono i successi del Teatro Dramatyczny di Jerzy Szaniawski a Wałbrzych e del Teatro di Helena Modrzejewska a Legnica. 7

8 Włoski Instytut Handlu Zagranicznego w Polsce Bursztynowy szlak, który wiódł od Bałtyku po Adriatyk, przebiegał również przez Wrocław. Ten odwieczny trakt handlowy wciąż się zmienia i ewoluuje. Ale kontakty trwają do dziś. Redukcja odległości, brak granic, bursztyn zastąpiony przez produkty, usługi, kulturę. Czas mija zmieniając formę i istotę rzeczy, ale pozostaje ciągłość i obecność. Na Dolnym Śląsku działa wiele firm włoskich, z zakładami produkcyjnymi bądź prowadzących działalność handlową i usługową. Branża elektromechaniczna, wyposażenie wnętrz, prace instalacyjne - to tylko niektóre obszary, w których działają firmy włoskie. Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (w skrócie ICE = Istituto nazionale per il Commercio Estero) z zaangażowaniem i profesjonalizmem współdziała z instytucjami oraz firmami polskimi w celu jeszcze lepszego rozwoju stosunków między Dolnym Śląskiem i Włochami. Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (ICE) to agenda rządowa utworzona w 1926 roku, której zadaniem jest promocja współpracy handlowej i przemysłowej, pomiędzy firmami włoskimi i partnerami na całym świecie. Codziennie, poprzez sieć ponad 100 oddziałów w 80 krajach świata oraz poprzez 16 biur regionalnych we Włoszech, ICE realizuje różnorakie projekty promocyjne, kursy szkoleniowe, świadczy wyspecjalizowane usługi dla firm, zapewniając im szeroki dostęp do informacji rynkowych oraz wsparcie i doradztwo w zakresie zdobywania rynków zagranicznych specjalistów, w tym ponad 700 zatrudnionych w biurach zagranicznych, pozostaje do dyspozycji blisko włoskich eksporterów. Polskie biuro ICE z siedzibą w Warszawie działa nieprzerwanie od 1959 roku i zaprasza do kontaktu firmy polskie pragnące nawiązać kontakty z firmami włoskimi. Francesco Alfonsi Dyrektor biura ICE w Polsce Siedziba ICE w Warszawie Sede dell ICE a Varsavia Istituto nazionale per il Commercio Estero in Polonia La via dell ambra correva dal Baltico fino all Adriatico, passando per Wroclaw. Un sentiero tracciato nei secoli che si trasforma e si evolve. I contatti continuano. Distanze abbreviate, frontiere scomparse, e l ambra sostituita da beni, servizi, cultura. Il tempo passa, mutando forma e sostanza delle cose, ma resta la continuità e la presenza. In Bassa Slesia operano diverse imprese italiane, con insediamenti produttivi ed attività commerciali e di servizi. Elettromeccanica, arredo, impiantistica, sono alcuni dei settori in cui sono attive le aziende italiane. L ICE offre impegno e professionalità alle istituzioni ed alle aziende polacche per sviluppare ancora di più le relazioni tra la Bassa Slesia e l Italia. L Istituto nazionale per il Commercio Estero (ICE) è l agenzia governativa italiana, fondata nel 1926, che promuove gli scambi, gli investimenti, le opportunità d affari e la cooperazione industriale fra imprese italiane ed estere. Ogni giorno, attraverso la propria rete di oltre 100 uffici in 80 paesi del mondo e 16 uffici regionali in Italia, l ICE organizza iniziative promozionali, cura corsi di formazione, fornisce servizi specializzati e personalizzati alle imprese, assicurando informazioni di base ed un sostegno specifico alle strategie di penetrazione e consolidamento sui mercati specialisti, di cui oltre 700 nelle sedi estere, forniscono un assistenza tecnica specifica tarata sulle diverse esigenze delle aziende esportatrici italiane. L ufficio ICE in Polonia, a Varsavia, opera ininterrottamente dal 1959 ed è sempre disponibile per gli operatori polacchi desiderosi di entrare in contatto con la realtà economica italiana. Francesco Alfonsi Dirigente 8

Il Tuo consulente in Polonia

Il Tuo consulente in Polonia Il Tuo consulente in Polonia Twój doradca w Polsce www.bosetti.pl Esperienza e presenza Dzielimy się doświadczenie m 2 Benvenuti in BGC Group Witamy w BGC Group BGC Group gestisce lo sviluppo del gruppo

Bardziej szczegółowo

Indice. ATTENZIONE! Ricordate che se telefonate da cellulari con operatori esteri è necessario digitare +48 prima del numero 22

Indice. ATTENZIONE! Ricordate che se telefonate da cellulari con operatori esteri è necessario digitare +48 prima del numero 22 Varsavia in breve Indice photo: PZ Studio COME ARRIVARE A VARSAVIA 2 COME MUOVERSI PER VARSAVIA 3 INFORMAZIONI TURISTICHE 7 INFORMAZIONI PRATICHE 8 DOVE DORMIRE 16 ATTRAZIONI TURISTICHE 19 SALE DA CONCERTO,

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI Dobra perspektywa dla przestrzeni publicznej oznacza nie tylko przyjemny widok z każdej strony. To przede wszystkim organizacja urbanistyczna, która w każdym detalu zwraca uwagę na korzystającego z tej

Bardziej szczegółowo

AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE

AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE AMICIZIE: LA STORIA DI JASMINE Opera a cura di Annunziata Marciano Hanno contribuito i Dirigenti Scolastici, gli insegnanti, gli alunni dei seguenti Istituti Scolastici Pertner del Progetto Comenius: Knowlede

Bardziej szczegółowo

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, 2, 3

PROGETTO ITALIANO JUNIOR 1, 2, 3 Podręcznik zgodny z najnowszą ustawą o systemie oświaty z 204 roku! PROGETTO ITALIANO JUNIOR, 2, Seria podręczników do nauki języka włoskiego dla gimnazjum na rok szkolny 205/206, opracowana ściśle według

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, str. NR 7/8 (176/177) WROCŁ AW, L I P I E C / S I E R P I E Ń 2 0 0 7 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 7-11

Bardziej szczegółowo

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska

Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku. Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej. Kapitał Dolnego Śląska Kapitał Dolnego Śląska 1 Kapitał Dolnego Śląska Współpraca polsko-niemiecka na Dolnym Śląsku Dolnośląskie Forum Polityczne i Gospodarcze w Krzyżowej 2 Poznając Kapitał Dolnego Śląska dodatek informacyjno

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167)

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 10 (167) NR 10 (167) WROCŁ AW, PA ŹDZIERNIK 2006 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 Krzysztof Bramorski (w środku)

Bardziej szczegółowo

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005 m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j wydanie specjalne czerwiec 2005 d o l n o ś l ą s k i e j izby gospodarcze j 15lat kierowali izbą

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1

gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1 gl@ss Stratford Fire products Lucerne Warsaw Total system Hamar Ouest Alu Montpellier N 1 September 2000 T H E I N T E R N A T I O N A L M A G A Z I N E F O R G L A S S A N D D E S I G N Summary Number

Bardziej szczegółowo

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE

Impuls MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE MAGAZYN PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I INTEGRACJI REGIONALNEJ Impuls Nr 1(8) sierpień 2014 TYSKI LIDER PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014 10 LAT POLSKI W UE WYBRANE WYDARZENIA Z PRACY OIPH 2010-2014 UCZESTNICY PROJEKTÓW Pismo

Bardziej szczegółowo

Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ

Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ O ORGANIZACJI WZORNICTWA ZA GRANICĄ Wzornictwo przemysłowe to dziedzina stosunkowo młoda, ściśle związana

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego

język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego język, kultura, komunikacja filary twojej przyszłości Wydział Filologiczny Uniwersytetu Opolskiego spis treści *Kliknij na nazwę, aby przejść do danego działu. R.01 S.03 R.02 S.04 R.03 S.14 R.04 S.26 R.05

Bardziej szczegółowo

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce

Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Wejście smoka Przypadki chińskich inwestycji w Polsce Od Ambasady Chińskiej Republiki Ludowej W ostatnich latach polsko-chińskie stosunki polityczno-gospodarcze przechodzą ogromne zmiany. Wizyta Prezydenta

Bardziej szczegółowo

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456 Sponsorzy 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans Sponsors 43rd International Festival Wratislavia Cantans 456 RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza

Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza Eugeniusz Wycisło: Technologiczny lot w przestworza nr 83/1 OD REDAKCJI Money, money, money... W roku 1976 hitem roku na rynku pop-muzycznym była piosenka słynnego zespołu ABBA pt. Money,Money,Money.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016

PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 (PROJEKT) Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr... z dnia... 2014 r. PROGRAM WIELOLETNI EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016 1 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Diagnoza 5 2. Cel PW ESK 2016 13 3. Adresaci PW ESK 2016

Bardziej szczegółowo

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz

MÓWIĆ. jednym głosem. Zaskakująco zgodni. Dossier Adama Szejnfelda. Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Numer 1 2009 Magazyn bezpłatny Dystrybuowany bezpośrednio do wielkopolskich przedsiębiorców Zaskakująco zgodni Relacja z debaty Grobelny - Dutkiewicz Dossier Adama Szejnfelda MÓWIĆ jednym głosem Rozmowa

Bardziej szczegółowo

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str.

M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007. str. NR 2 (171) WROCŁ AW, LUT Y 2007 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J str. 8-9 GRZEGORZ PĘDRAS PREZES SECUS ASSET

Bardziej szczegółowo

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 6 Wywiad z Ministrem Gospodarki Polska - USA relacje gospodarcze e-marketing nadchodzi nowe SSE - Raport EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 6 e-marketing nadchodzi nowe Wywiad z Ministrem Gospodarki SSE - Raport Polska - USA relacje gospodarcze EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Skandynawskie inwestycje w Polsce

Skandynawskie inwestycje w Polsce Spis treści Wstęp... 1 Skandynawsko-Polska Izba Gospodarcza... 2 Profil firm członkowskich... 4... 8 I. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce... 8 1. Polska pozycja rankingowa... 8 2. Napływ BIZ

Bardziej szczegółowo

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 4 WSPIERAMY TWÓJ BIZNES EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego

Międzynarodowe. Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego BIZNES EXPO - szansa na zysk Wydawnictwo bezpłatne. ISSN: 1424-610X Wrzesień 2011 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Konferencja

Bardziej szczegółowo

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński

dossier Zapraszam Państwa do współpracy. Tomasz Rowiński redaktor naczelny reklama@magazynsplendor.pl, tel. 887 092 320, 720 846 991 Tomasz Rowiński S zanowni Państwo! Splendor to przepych w pozytywnym znaczeniu, ale także okazałość, wspaniałość i blask. W języku łacińskim splendor znaczy błyszczeć. Nie mogliśmy wybrać chyba bardziej trafnego tytułu,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010

RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 1 2 RAPORT Z PRACY WŁADZ MIASTA V KADENCJI 2006 2010 3 Wydawca: Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. (+4858) 323 63 00, 323 60 05 e-mail: umg@gdansk.gda.pl www.gdansk.pl Opracowanie:

Bardziej szczegółowo