REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI Nowa Sól

2 Spis treści 1 Pojęcia Postanowienia ogólne Zakres usług Opłaty Podłączenie do sieci Odłączenie od sieci Prawa Abonenta Obowiązki Abonenta Odpowiedzialność Abonenta Prawa Usługodawcy Obowiązki Usługodawcy Odpowiedzialność Usługodawcy Postanowienia końcowe Obowiązki Usługodawcy 1. Informować Abonenta o zmianach w Cenniku usług, Regulaminie korzystania z sieci oraz innych zmianach bezpośrednio dotyczących Abonenta. 2. Usługodawca zobowiązuje się zachowania tajemnicy korespondencji elektronicznej prowadzonej przez Abonenta w ramach świadczonych mu usług i w zakresie ograniczonym do urządzeń które są jego własnością. 3. Usługodawca przydziela każdemu Abonentowi unikalną nazwę oraz hasło dostępowe do usług służące do autoryzowanego połączenia się z siecią. 12 Odpowiedzialność Usługodawcy 1. Usługodawca odpowiada za obsługę serwerów i urządzeń dostępowych sieci z aktualnym poziomem techniki i wiedzy informatycznej. 2. Usługodawca odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu przez Abonentów. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedniej jakości usługi, lub przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniem czynników od niego niezależnych i tzw. "siły wyższej". 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich przechowywania i wykorzystania, b. jakiekolwiek szkody Abonenta wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o kodach dostępu do usługi, c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie kodów Abonenta niezależnie od przyczyny, która to spowodowała, d. sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają z usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, e. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Abonenta warunków niniejszego Regulaminu, f. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych Usługodawcy 13 Postanowienia końcowe 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą dokonane z godnie z przyjętymi zasadami. 2. Ewentualne spory lub roszczenia stron rozpatruje właściwy Sąd powszechny w Zielonej Górze. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. Wszelkie prawa zastrzeżone PROGrak 2007 Strona 2 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 11 z 11

3 9 Odpowiedzialność Abonenta 1. Zamawiając usługę, Abonent oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim przypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wynikające z użytkowania skradzionego sprzętu do momentu zgłoszenia tego faktu. 3. Nie dopuszcza się wykorzystywania numerów IP i MAC innych niż przydzielone przez Usługodawcę. Podłączanie się do sieci korzystając z ustawień innego Abonenta, serwerów lub urządzeń będzie skutkowało odłączeniem danego Abonenta z sieci na czas określony. 4. Abonent zobowiązany jest informować Usługodawcę o wszystkich zmianach związanych ze stroną formalną jego działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od zaistnienia takiego faktu. 5. Abonent zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Usługodawcę o kradzieży lub uszkodzeniu sprzętu w celu blokady usługi dla danego Zakończenia sieciowego. 6. Abonent ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje przechowywane na e-dysku, witrynie WWW, korespondencje oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przy współudziale sieci. 10 Prawa Usługodawcy 1. W przypadku, gdy Usługodawca stwierdzi usterkę, wadę lub właściwość sprzętu Abonenta wpływającą negatywnie na działanie sieci ma prawo wezwać Abonenta do usunięcia usterki albo wymiany na sprzęt wolny od wad na koszt Abonenta. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a. okresowego wyłączania sieci w celu jej rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu Abonentów, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem, b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn, c. rekonfiguracji urządzeń oraz oprogramowania po stronie Abonenta w celu polepszenia funkcjonalności sieci, d. prowadzenia badań technicznych i obserwacji pracy urządzeń stanowiących jego własność na terenie obiektów Abonenta. Dotyczy urządzeń bezpośrednio podłączonych do sieci Usługodawcy. 3. W przypadku zmiany przez Abonenta pakietu i niedostosowania się do jego parametrów Usługodawca ma prawo do usunięcia danych przekraczających wielkość mu przydzieloną. 1 Pojęcia Regulamin regulamin świadczenia usług w sieci PROGrak Sp. z o.o. Aktualna wersja znajduje się pod adresem Usługodawca PROGrak Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli ul. Czereśniowa 26. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot utworzony zgodnie z przepisami prawa, który podpisał umowę na świadczenie usług. Administrator pracownik Usługodawcy wykonujący instalacje, konserwacje, konfiguracje komputerów i innych urządzeń sieciowych uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie zawieszenia oraz blokady usługi w przypadku naruszenia Regulaminu oraz innych ważnych dla sieci decyzji. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Abonament opłata pobierana w każdym okresie rozliczeniowym za umożliwienie korzystania z usług nazwanych w Umowie, do której odnosi się niniejszy Regulamin. Zakończenie sieciowe elektroniczne, aktywne lub pasywne urządzenie sieciowe będące własnością Usługodawcy wydane i zainstalowane u Abonenta. Tryb pełny korzystanie z usług w pełnym zakresie. Tryb testowy korzystanie z usługi przez określony czas, mające na celu przetestowanie jej możliwości (najczęściej jest to okres pomiędzy instalacją a rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, nie dłuższy niż 28 dni). Tryb zawieszenia - zawieszenie działania usługi (blokada dostępu do e-dysku, dostępu do serwera oraz dostępu do Internetu), uniemożliwiające korzystanie z niej przez Abonenta. Zasoby są nadal gromadzone i przechowywane. Tryb blokady - zablokowanie działania usługi (blokada dostępu do e-dysku, dostępu do serwera oraz dostępu do Internetu). Zasoby nie są gromadzone, zaś aktualnie przechowywane informacje mogą zostać przeniesione lub usunięte. Zamówienie zestaw danych uzyskanych od Abonenta w celu świadczenia mu usług, wraz z postanowieniem woli zawarcia Umowy na świadczenie tych usług. Ident unikalna nazwa jednoznacznie określająca Abonenta w sieci powiązana ze wszystkimi pozostałymi usługami. Sieć serwery, modemy, routery, switch e, skrzynki, kable i wszelkie inne urządzenia sieciowe potrzebne do świadczenia usługi. Router brzegowy elektroniczne, aktywne urządzenie sieciowe pozwalające na kierowanie pakietów danych w sieci, zgodnie z zawartą w nich informacją adresową, zainstalowane na styku sieci Internet u Usługodawcy i każdego Abonenta. Usługa dodatkowa niezależna usługa wzbogacająca użyteczność pakietu usług o parametrach wymienionych w ofercie. Niektóre usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy. Cennik usług cennik za usługi związane bezpośrednio z umową jak i wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Cennik może zawierać okazjonalne usługi w cenach promocyjnych. Aktualny Cennik znajduje się pod adresem Panel zarządzania miejsce w sieci pod określonym adresem chronione loginem i hasłem dostępu umożliwiający zmianę parametrów usługi. Jednostki: kbps kilo bitów na sekundę, Mbps mega bitów na sekundę, GB giga bajt. Strona 10 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 3 z 11

4 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z sieci, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług na rzecz Abonenta w sieci. 2. Sieć jest własnością Usługodawcy. Wyjątek mogą stanowić Zakończenia sieciowe, które mogą być wykupione na własność Abonenta (aneks do umowy). 3. Jeżeli z rodzaju usługi wynika konieczność zainstalowania u Abonenta Zakończenia sieciowego, Abonent nie ponosi z tytułu instalacji i używania żadnych innych opłat niż przewidziane w Cenniku usług. W stosunku do wydanego Abonentowi Zakończenia sieciowego stosuje się przepisy jak dla stosunku użyczenia rzeczy, przy czym czas użyczenia jest równoznaczny z czasem trwania zawartej Umowy. 4. Usługodawca może oferować niektóre usługi sieci wyłącznie Abonentom, którzy posiadają odpowiednie taryfy, lub korzystają z odpowiednich usług. Szczegółowe zależności określa Cennik usług. 5. Umowa o korzystanie z usług w sieci zawierana jest na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Abonenta. 6. Umowa zostaje anulowana bez dodatkowych skutków finansowych dla Abonenta w przypadku gdy usługa nie zostanie zainstalowana w terminie 30 dni od dnia wpływu zamówienia, zaś zaliczka wpłacona na poczet instalacji zostanie zwrócona. 7. Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usługi, jeżeli: a) Abonent podczas składania zamówienia nie poda wymaganych danych lub nie złoży wymaganych oświadczeń, b) Abonent ubiega się powtórnie o dostęp do usługi, a przyczyna utraty wcześniej otrzymanego wynikała z naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy, c) Usługodawca prowadzi w stosunku do Abonenta postępowanie windykacyjne w związku z płatnościami wynikającymi z Umowy o świadczenie usługi, d) nie ma możliwości technicznych, lub parametry techniczne oferowanej usługi są niewystarczające do realizacji usługi na odpowiednim poziomie. 8. Czas świadczenia usługi jest nieokreślony i dzieli się na kolejne Okresy rozliczeniowe. 9. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych, statystycznych oraz innych, które okażą się niezbędne do właściwej realizacji usługi. 10. Abonent przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Usunięcie danych jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. 8 Obowiązki Abonenta 1. W razie zmiany adresu zamieszkania, siedziby lub korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska Abonenta, Abonent zobowiązany jest poinformować Usługodawcę w terminie 14 od dnia dokonania zmiany powyższych danych przedkładając odpowiednie dokumenty. 2. W przypadku niewykonania przez Abonenta ustępu 1 niniejszego paragrafu uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne. Jednoczenie w takim przypadku Usługodawca może ustawić usługę w Tryb zawieszenia do czasu wykonania powyższego zobowiązania. 3. Udostępnienia lokalu lub posesji do przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia usterek w Zakończeniu sieciowym będących własnością Usługodawcy zainstalowanych u Abonenta. 4. Zakaz przekazywania osobom trzecim informacji dostępowych do usług w szczególności haseł dostępu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zobowiązuje się Abonenta do zmiany hasła i poinformowania o tym fakcie Usługodawcę 5. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia sieci jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła. W szczególności przed działaniem wirusów i robaków komputerowych. 6. Do obowiązków Abonenta należy zapewnienie sobie właściwej ochrony antywirusowej, oraz dbanie o kondycję własnego sprzętu, systemu operacyjnego i zainstalowanych programów, gdyż głównie od ich stanu zależy stabilność całej sieci. 7. Bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi 8. Nie umieszczania żadnych treści, których publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności stron, grafik, tekstów, nagrań audio i video itp. materiałów zawierających treści pornograficzne. 9. Nie umieszczania na serwerze plików, programów itp, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn WWW innych użytkowników. 10. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Internetu do prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem. Z chwilą powzięcia podejrzenia o tego rodzaju działanie Usługodawca podejmie postępowanie wyjaśniające. 11. Użytkownik jest zobowiązany do nie podejmowania jakichkolwiek prób łamania haseł innych użytkowników oraz innych czynności mogących wywołać destabilizację systemu. 12. Wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu). 13. Nie działania na szkodę innych użytkowników. 14. Odłączania się fizycznie od sieci na czas burzy. 15. Stosowania się do poleceń Administratorów sieci. Strona 4 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 9 z 11

5 7 Prawa Abonenta 1. Abonent może w dowolnym momencie na piśmie lub przez odpowiedni Panel zarządzania poinformować o chęci zmiany pakietu na inny. Takie zlecenie zacznie obowiązywać od następnego Okresu rozliczeniowego. Uwaga! Zmiana pakietu na niższy powoduje dostosowanie parametrów w pakiecie. Dane przekraczające wyznaczony limit zostaną usunięte losowo do wielkości dozwolonej. 2. Abonent może zmienić lokalizacje świadczenia usługi w inne miejsce w zasięgu sieci. Opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług. 3. Abonent ma prawo do reklamacji usługi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę w szczególności: a. złej pod względem technicznym, b. wadliwie rozliczonej 4. W przypadku uznania reklamacji określonej w pkt. 3 niniejszego paragrafu Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 3 % wniesionej opłaty abonamentowej za każdy dzień. 5. Abonent ma prawo do wymiany Zakończenia sieciowego na nowe bez dodatkowych opłat w przypadku wadliwie działającego lub uszkodzonego przez siły wyższe. 6. Abonent ma prawo do rezygnacji z usługi w każdym czasie po okresie karencyjnym wynikającym z umowy oraz z co najmniej jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 7. Abonent może posiadać więcej jak jedno Zakończenie sieciowe. Parametry tej opcji definiuje Regulamin zaś opłaty określone są w Cenniku usług. 3 Zakres usług 1. Utrzymanie sieci w gotowości do świadczenia usług Abonentowi, w tym: zapewnienia dostępu do sieci Internet, korzystania z e-dysku, wysyłania i odbierania poczty, prezentacji WWW. 2. Usługodawca udostępnia przepustowość do sieci Internet nie mniejszą jak zadeklarowana w pakiecie dla Abonenta oraz zapewnia mu gwarancje pasma minimalnego 15% dla pakietów Internet oraz 25% dla pakietu Internet Biznes. Suma przepustowości gwarantowanych nie przekroczy pasma, jakim dysponuje Usługodawca. 3. Internet dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 265 kbps, wysyłanie 128 kbps, 4. Internet dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 512 kbps, wysyłanie 256 kbps, przekierowanie 2 portów TCP i UDP z publicznego adresu IP do Abonenta. 5. Internet M1 - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 1 Mbps, wysyłanie 512 kbps, przekierowanie 2 portów TCP i UDP z publicznego adresu IP do Abonenta. 6. Internet M2 - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 2 Mbps, wysyłanie 1 Mbps, przekierowanie 2 portów TCP i UDP z publicznego adresu IP do Abonenta. 7. Internet 512 biznes - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 512 kbps, wysyłanie 256 kbps, przekierowanie portów TCP/UDP lub uzyskanie publicznego adresu IP, możliwość podłączenia dowolnej liczby końcówek we własnym zakresie. 8. Internet M1 biznes - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 1 Mbps, wysyłanie 512 kbps, przekierowanie portów TCP/UDP lub uzyskanie publicznego adresu IP, możliwość podłączenia dowolnej liczby końcówek we własnym zakresie. 9. Internet M2 biznes - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 2 Mbps, wysyłanie 1 Mbps, przekierowanie portów TCP/UDP lub uzyskanie publicznego adresu IP, możliwość podłączenia dowolnej liczby końcówek we własnym zakresie. 10. Współdzielenie - opcja umożliwiająca korzystanie przez Abonenta z usługi za pomocą więcej jak jednego Zakończenia sieciowego ramach jednego abonamentu. Strona 8 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 5 z 11

6 4 Opłaty 1. Wysokość cen za usługi określa aktualny Cennik usług zatwierdzony przez Usługodawcę znajdujący się pod adresem 2. Abonent zobowiązuje się do regulowania należnych płatności z tytułu świadczonych na jego rzecz usług określonych w pakietach w terminie do 10 dni od rozpoczęcia Okresu rozliczeniowego 3. Abonent, który nie wniesie opłat za zrealizowane usługi w terminie, zostanie automatycznie przełączony w Tryb zawieszenia świadczonych mu usług. Tryb ten obowiązuje tylko do końca Okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku, gdy zwłoka z wniesieniem opłat przekracza jeden Okres rozliczeniowy świadczone usługi przechodzą w Tryb blokady (szczegóły w 6). 5. W przypadku odłączenia od sieci określonego w 6 ust. 4 Abonent zapłaci karę umowną ustaloną w Cenniku usług i pokryje wszelkie koszta związane z wyrządzoną szkodą. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w Cenniku usług, a zmiana cen nie wymaga zmiany umowy. Abonent zachowuje prawo do wypowiedzenia umowy z powodu zmiany ceny do końca następnego Okresu rozliczeniowego, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Niezłożenie wypowiedzenia w określonym wyżej terminie jest równoznaczne z przyjęciem nowych warunków umownych. 7. Opłaty za usługi jednorazowe lub nie mające charakteru stałego wykonane na zlecenie Abonenta rozliczane będą osobną opłata zgodną z Cennikiem usług wystawioną po wykonaniu wspomnianych usług. 8. W przypadku uszkodzenia elementu sieci lub Zakończenia sieciowego z przyczyn leżących po stronie Abonenta, usuwane są na jego koszt. 9. Opłaty za usługi można wpłacać w siedzibie Usługodawcy lub na rachunek bankowy BPH o/zielona Góra W tytule przelewu należy wpisać swój identyfikator lub nazwisko i imię oraz Okres rozliczeniowy np. Alicja85 za Podstawą rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Abonentem jest faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiony z tytułu świadczenia usługi. Faktury i paragony są wystawiane na początku każdego cyklu rozliczeniowego według obowiązujących przepisów prawa. 11. Przejście usługi w Tryb zawieszenia lub w Tryb blokady nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania Abonamentu w całości. 5 Podłączenie do sieci 1. Po złożeniu Zamówienia i podpisaniu Umowy Abonent jest podłączany do sieci. 2. Abonent, którego usługa znajduję się w Trybie zawieszenia zostaje ponownie podłączony do sieci po uregulowaniu należności. 3. Abonent, który został usunięty z sieci w trybie natychmiastowym może zostać podłączony ponowienie do sieci po uregulowaniu kary umownej. 4. Aktywacji kolejnego Zakończenia sieciowego na zasadzie: a. wykupienia dodatkowego niezależnego pakietu b. współdzielenia istniejącego pakietu 5. Usługodawca przydziela Abonentowi stały adres IP i unikalną nazwę. W przypadku zmiany parametrów łącza lub pakietu usług Usługodawca może zmienić adres IP na stosowny do usługi lub łącza. 6 Odłączenie od sieci 1. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie do 10 dnia od rozpoczęcia Okresu rozliczeniowego następuje automatyczne przełączenie Abonenta w Tryb zawieszenia. Abonentowi ukazuje się odpowiednia informacja. 2. W przypadku nieuregulowania płatności do czasu rozpoczęcia nowego Okresu rozliczeniowego za poprzedni Okres następuje automatyczne przełączenie Abonenta w Tryb blokady. Po 7 dniach od zablokowania, Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy. 3. W przypadku braku akceptacji nowego Cennika usług lub Regulaminu korzystania z sieci następuje automatyczne wypowiedzenie Umowy. 4. Odłącznie od sieci nastąpi w trybie natychmiastowym z chwilą podjęcia próby przez Abonenta lub osoby trzecie za pomocą komputera Abonenta nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieci lokalnej lub sieci Internet. W szczególności: a. podszywane się pod innego Abonenta, b. naruszenie prywatności innego Abonenta, c. nieprzestrzeganie etykiety sieciowej, d. nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 5. Prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem. 6. Abonent bez zgody Usługodawcy wynajął, wydzierżawił lub oddał do bezpłatnego użytkowania udostępnionych mu przez Usługodawcę usług. 7. Ujawnienia podania przez Abonenta nieprawdziwych danych. Strona 6 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 7 z 11

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez:

Adres instalacji: PESEL/NIP: Telefon: E-mail: reprezentowany przez: UMOWA NR /2012 NA ŚWIADCZENIE USŁUGI SZEROKOPASMOWEGO DOSTĘPU DO SIECI INTERNET 1 Dane o stronach umowy 1. Data i miejsce zawarcia Umowy: Mogilany, dnia: -12-2012 2. Usługodawca: 3. Abonent: Imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet

Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet Regulamin Świadczenia Usług Internetowych w Sieci DIALnet I. DEFINICJE II. ZASADY OGÓLNE III. ZAWARCIE UMOWY IV. ZMIANY DO UMOWY V. INSTALACJA I AKTYWACJA USŁUGI VI. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES

Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C.

Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Regulamin dostarczania Usług Dostępu do Sieci Internet przez firmę Automatyka- Control S.C. Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Firma Automatyka- Control S.C. z siedzibą w Policach na ul. Marii Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU IST s.c. Małgorzata Trawińska, Mariusz Trawiński, ul. Mazowiecka 6G, 18-400 Łomża REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO SIECI OSIEDLOWEJ Z DOSTĘPEM DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH DLA FIRM CZĘŚĆ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. ZAKRES Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych Dla Firm (zwany dalej Regulaminem ) określa ogólne

Bardziej szczegółowo

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie:

Umowa o Świadczenie Usług. 1 Przedmiot Umowy 1. [Definicje] Słowa pisane w Umowie wielką literą mają następujące znaczenie: Virtual Line Sp. z o.o. Tuwima Juliana 6/5, 90-010 Łódź NIP: 7251927560, KRS: 0000260511 Regon: 100230688 Tel.: 42 663 66 66 ; fax: 42 630 44 27 Umowa o Świadczenie Usług Zawarta w dniu - w Łódź pomiędzy...,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH SŁAWOMIR CISŁO PHU PC-et Rozdział I Postanowienia ogólne i definicje 1. 1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych przez Sławomir Cisło PHU PC-et,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl

Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Umowa. netia.pl Regulamin Świadczenia Usług przez Spółki Grupy Netia Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie wyrażenia oznaczają: Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ OBSŁUGIWANEJ PRZEZ OPERATORA NETDRIVE.PL POSTANOWIENIA OGÓLNE I. SŁOWNICZEK W treści niniejszego Regulaminu użyte w nim określenia

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r.

REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. REGULAMIN Świadczenia Usługi Dostępu do Sieci Internet w sieci Biel.NET Dariusz Bielak z dnia 24.11.2014r. Przepis wstępny oraz definicje 1 Niniejszy regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia Usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych.

1 Zmiana nie dotyczy Abonentów którzy przed dniem 18.01.2013 zawarli Umowę o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych. Szanowni Państwo Uprzejmie informujemy, że w związku z ustawą z dnia 16 listopada 2012 r. o zmianie ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz w związku z Uchwałą Zarządu Voice-Net sp. z o.o. z dniem 20.05.2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. Kraków, dnia 01.08.2012 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH PRZEZ SPÓŁKĘ GRUPA KKI-BCI SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady i warunki świadczenia usług przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki. Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ TepsaNet Stanisław Nowacki Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin, dalej zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo