REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI"

Transkrypt

1 REGULAMIN KORZYSTANIA Z SIECI Nowa Sól

2 Spis treści 1 Pojęcia Postanowienia ogólne Zakres usług Opłaty Podłączenie do sieci Odłączenie od sieci Prawa Abonenta Obowiązki Abonenta Odpowiedzialność Abonenta Prawa Usługodawcy Obowiązki Usługodawcy Odpowiedzialność Usługodawcy Postanowienia końcowe Obowiązki Usługodawcy 1. Informować Abonenta o zmianach w Cenniku usług, Regulaminie korzystania z sieci oraz innych zmianach bezpośrednio dotyczących Abonenta. 2. Usługodawca zobowiązuje się zachowania tajemnicy korespondencji elektronicznej prowadzonej przez Abonenta w ramach świadczonych mu usług i w zakresie ograniczonym do urządzeń które są jego własnością. 3. Usługodawca przydziela każdemu Abonentowi unikalną nazwę oraz hasło dostępowe do usług służące do autoryzowanego połączenia się z siecią. 12 Odpowiedzialność Usługodawcy 1. Usługodawca odpowiada za obsługę serwerów i urządzeń dostępowych sieci z aktualnym poziomem techniki i wiedzy informatycznej. 2. Usługodawca odpowiada za nadzór nad przestrzeganiem Regulaminu przez Abonentów. 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiedniej jakości usługi, lub przerwy w świadczeniu usług spowodowane działaniem czynników od niego niezależnych i tzw. "siły wyższej". 4. W szczególności Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za: a. informacje oraz materiały pobrane z sieci Internet, ani za skutki ich przechowywania i wykorzystania, b. jakiekolwiek szkody Abonenta wynikające z nieprawidłowego udostępniania osobom trzecim informacji o kodach dostępu do usługi, c. skutki wynikłe z wejścia w posiadanie przez osoby trzecie kodów Abonenta niezależnie od przyczyny, która to spowodowała, d. sposób, w jaki inni użytkownicy korzystają z usługi, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki, e. szkody powstałe w wyniku niedotrzymania przez Abonenta warunków niniejszego Regulaminu, f. szkody powstałe w wyniku ingerencji osób trzecich, wadliwego działania czynników i innych systemów (np. sieci telekomunikacyjnych) niezależnych Usługodawcy 13 Postanowienia końcowe 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą dokonane z godnie z przyjętymi zasadami. 2. Ewentualne spory lub roszczenia stron rozpatruje właściwy Sąd powszechny w Zielonej Górze. 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007r. Wszelkie prawa zastrzeżone PROGrak 2007 Strona 2 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 11 z 11

3 9 Odpowiedzialność Abonenta 1. Zamawiając usługę, Abonent oświadcza, że podane dane są zgodne z prawdą. Wpisanie nieprawdziwych danych upoważnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi, niezależnie od faktu dokonania opłaty za usługę. W takim przypadku wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. 2. Abonent ponosi wyłączną odpowiedzialność za skutki wynikające z użytkowania skradzionego sprzętu do momentu zgłoszenia tego faktu. 3. Nie dopuszcza się wykorzystywania numerów IP i MAC innych niż przydzielone przez Usługodawcę. Podłączanie się do sieci korzystając z ustawień innego Abonenta, serwerów lub urządzeń będzie skutkowało odłączeniem danego Abonenta z sieci na czas określony. 4. Abonent zobowiązany jest informować Usługodawcę o wszystkich zmianach związanych ze stroną formalną jego działalności gospodarczej w ciągu 14 dni od zaistnienia takiego faktu. 5. Abonent zobowiązany jest powiadomić niezwłocznie Usługodawcę o kradzieży lub uszkodzeniu sprzętu w celu blokady usługi dla danego Zakończenia sieciowego. 6. Abonent ponosi całkowitą odpowiedzialność za informacje przechowywane na e-dysku, witrynie WWW, korespondencje oraz wszelkiego rodzaju działania prowadzone przy współudziale sieci. 10 Prawa Usługodawcy 1. W przypadku, gdy Usługodawca stwierdzi usterkę, wadę lub właściwość sprzętu Abonenta wpływającą negatywnie na działanie sieci ma prawo wezwać Abonenta do usunięcia usterki albo wymiany na sprzęt wolny od wad na koszt Abonenta. 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do: a. okresowego wyłączania sieci w celu jej rozbudowy lub konserwacji po wcześniejszym poinformowaniu Abonentów, co najmniej na 24 godziny przed planowanym wyłączeniem, b. sporadycznych, krótkich przerw w dostępie do usług bez podania przyczyn, c. rekonfiguracji urządzeń oraz oprogramowania po stronie Abonenta w celu polepszenia funkcjonalności sieci, d. prowadzenia badań technicznych i obserwacji pracy urządzeń stanowiących jego własność na terenie obiektów Abonenta. Dotyczy urządzeń bezpośrednio podłączonych do sieci Usługodawcy. 3. W przypadku zmiany przez Abonenta pakietu i niedostosowania się do jego parametrów Usługodawca ma prawo do usunięcia danych przekraczających wielkość mu przydzieloną. 1 Pojęcia Regulamin regulamin świadczenia usług w sieci PROGrak Sp. z o.o. Aktualna wersja znajduje się pod adresem Usługodawca PROGrak Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli ul. Czereśniowa 26. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub inny podmiot utworzony zgodnie z przepisami prawa, który podpisał umowę na świadczenie usług. Administrator pracownik Usługodawcy wykonujący instalacje, konserwacje, konfiguracje komputerów i innych urządzeń sieciowych uprawniony do podjęcia decyzji w sprawie zawieszenia oraz blokady usługi w przypadku naruszenia Regulaminu oraz innych ważnych dla sieci decyzji. Okres rozliczeniowy miesiąc kalendarzowy liczony od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca. Abonament opłata pobierana w każdym okresie rozliczeniowym za umożliwienie korzystania z usług nazwanych w Umowie, do której odnosi się niniejszy Regulamin. Zakończenie sieciowe elektroniczne, aktywne lub pasywne urządzenie sieciowe będące własnością Usługodawcy wydane i zainstalowane u Abonenta. Tryb pełny korzystanie z usług w pełnym zakresie. Tryb testowy korzystanie z usługi przez określony czas, mające na celu przetestowanie jej możliwości (najczęściej jest to okres pomiędzy instalacją a rozpoczęciem okresu rozliczeniowego, nie dłuższy niż 28 dni). Tryb zawieszenia - zawieszenie działania usługi (blokada dostępu do e-dysku, dostępu do serwera oraz dostępu do Internetu), uniemożliwiające korzystanie z niej przez Abonenta. Zasoby są nadal gromadzone i przechowywane. Tryb blokady - zablokowanie działania usługi (blokada dostępu do e-dysku, dostępu do serwera oraz dostępu do Internetu). Zasoby nie są gromadzone, zaś aktualnie przechowywane informacje mogą zostać przeniesione lub usunięte. Zamówienie zestaw danych uzyskanych od Abonenta w celu świadczenia mu usług, wraz z postanowieniem woli zawarcia Umowy na świadczenie tych usług. Ident unikalna nazwa jednoznacznie określająca Abonenta w sieci powiązana ze wszystkimi pozostałymi usługami. Sieć serwery, modemy, routery, switch e, skrzynki, kable i wszelkie inne urządzenia sieciowe potrzebne do świadczenia usługi. Router brzegowy elektroniczne, aktywne urządzenie sieciowe pozwalające na kierowanie pakietów danych w sieci, zgodnie z zawartą w nich informacją adresową, zainstalowane na styku sieci Internet u Usługodawcy i każdego Abonenta. Usługa dodatkowa niezależna usługa wzbogacająca użyteczność pakietu usług o parametrach wymienionych w ofercie. Niektóre usługi dodatkowe mogą posiadać własne regulaminy. Cennik usług cennik za usługi związane bezpośrednio z umową jak i wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe wykonywane przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Cennik może zawierać okazjonalne usługi w cenach promocyjnych. Aktualny Cennik znajduje się pod adresem Panel zarządzania miejsce w sieci pod określonym adresem chronione loginem i hasłem dostępu umożliwiający zmianę parametrów usługi. Jednostki: kbps kilo bitów na sekundę, Mbps mega bitów na sekundę, GB giga bajt. Strona 10 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 3 z 11

4 2 Postanowienia ogólne 1. Regulamin korzystania z sieci, zwany dalej Regulaminem, określa zakres i warunki wykonywania usług na rzecz Abonenta w sieci. 2. Sieć jest własnością Usługodawcy. Wyjątek mogą stanowić Zakończenia sieciowe, które mogą być wykupione na własność Abonenta (aneks do umowy). 3. Jeżeli z rodzaju usługi wynika konieczność zainstalowania u Abonenta Zakończenia sieciowego, Abonent nie ponosi z tytułu instalacji i używania żadnych innych opłat niż przewidziane w Cenniku usług. W stosunku do wydanego Abonentowi Zakończenia sieciowego stosuje się przepisy jak dla stosunku użyczenia rzeczy, przy czym czas użyczenia jest równoznaczny z czasem trwania zawartej Umowy. 4. Usługodawca może oferować niektóre usługi sieci wyłącznie Abonentom, którzy posiadają odpowiednie taryfy, lub korzystają z odpowiednich usług. Szczegółowe zależności określa Cennik usług. 5. Umowa o korzystanie z usług w sieci zawierana jest na podstawie pisemnego zamówienia złożonego przez Abonenta. 6. Umowa zostaje anulowana bez dodatkowych skutków finansowych dla Abonenta w przypadku gdy usługa nie zostanie zainstalowana w terminie 30 dni od dnia wpływu zamówienia, zaś zaliczka wpłacona na poczet instalacji zostanie zwrócona. 7. Usługodawca może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usługi, jeżeli: a) Abonent podczas składania zamówienia nie poda wymaganych danych lub nie złoży wymaganych oświadczeń, b) Abonent ubiega się powtórnie o dostęp do usługi, a przyczyna utraty wcześniej otrzymanego wynikała z naruszenia postanowień Regulaminu lub Umowy, c) Usługodawca prowadzi w stosunku do Abonenta postępowanie windykacyjne w związku z płatnościami wynikającymi z Umowy o świadczenie usługi, d) nie ma możliwości technicznych, lub parametry techniczne oferowanej usługi są niewystarczające do realizacji usługi na odpowiednim poziomie. 8. Czas świadczenia usługi jest nieokreślony i dzieli się na kolejne Okresy rozliczeniowe. 9. Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Usługodawcę w celach marketingowych, statystycznych oraz innych, które okażą się niezbędne do właściwej realizacji usługi. 10. Abonent przyjmuje do wiadomości, że ma prawo wglądu do danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i żądania ich usunięcia. Usunięcie danych jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy. 8 Obowiązki Abonenta 1. W razie zmiany adresu zamieszkania, siedziby lub korespondencji, a także w przypadku zmiany nazwy firmy lub nazwiska Abonenta, Abonent zobowiązany jest poinformować Usługodawcę w terminie 14 od dnia dokonania zmiany powyższych danych przedkładając odpowiednie dokumenty. 2. W przypadku niewykonania przez Abonenta ustępu 1 niniejszego paragrafu uznaje się, iż wszelka korespondencja kierowana do Abonenta pod jego dotychczasowym oznaczeniem i adresem jest prawidłowo doręczona i wywołuje skutki prawne. Jednoczenie w takim przypadku Usługodawca może ustawić usługę w Tryb zawieszenia do czasu wykonania powyższego zobowiązania. 3. Udostępnienia lokalu lub posesji do przeprowadzenia konserwacji lub usunięcia usterek w Zakończeniu sieciowym będących własnością Usługodawcy zainstalowanych u Abonenta. 4. Zakaz przekazywania osobom trzecim informacji dostępowych do usług w szczególności haseł dostępu. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji zobowiązuje się Abonenta do zmiany hasła i poinformowania o tym fakcie Usługodawcę 5. Abonent przyjmuje do wiadomości, iż technologia zastosowana do utworzenia sieci jest na najwyższym dostępnym obecnie poziomie technologicznym, ale może nie stanowić doskonałego zabezpieczenia chroniącego przed włamaniem dokonanym przez osoby trzecie lub złamaniem hasła. W szczególności przed działaniem wirusów i robaków komputerowych. 6. Do obowiązków Abonenta należy zapewnienie sobie właściwej ochrony antywirusowej, oraz dbanie o kondycję własnego sprzętu, systemu operacyjnego i zainstalowanych programów, gdyż głównie od ich stanu zależy stabilność całej sieci. 7. Bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian Regulaminu i zapoznawania się z nimi 8. Nie umieszczania żadnych treści, których publikowanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie jest niezgodne z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, w szczególności stron, grafik, tekstów, nagrań audio i video itp. materiałów zawierających treści pornograficzne. 9. Nie umieszczania na serwerze plików, programów itp, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn WWW innych użytkowników. 10. Użytkownik nie będzie wykorzystywał Internetu do prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem. Z chwilą powzięcia podejrzenia o tego rodzaju działanie Usługodawca podejmie postępowanie wyjaśniające. 11. Użytkownik jest zobowiązany do nie podejmowania jakichkolwiek prób łamania haseł innych użytkowników oraz innych czynności mogących wywołać destabilizację systemu. 12. Wykorzystania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety sieciowej (etykiety użytkowników Internetu). 13. Nie działania na szkodę innych użytkowników. 14. Odłączania się fizycznie od sieci na czas burzy. 15. Stosowania się do poleceń Administratorów sieci. Strona 4 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 9 z 11

5 7 Prawa Abonenta 1. Abonent może w dowolnym momencie na piśmie lub przez odpowiedni Panel zarządzania poinformować o chęci zmiany pakietu na inny. Takie zlecenie zacznie obowiązywać od następnego Okresu rozliczeniowego. Uwaga! Zmiana pakietu na niższy powoduje dostosowanie parametrów w pakiecie. Dane przekraczające wyznaczony limit zostaną usunięte losowo do wielkości dozwolonej. 2. Abonent może zmienić lokalizacje świadczenia usługi w inne miejsce w zasięgu sieci. Opłata zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług. 3. Abonent ma prawo do reklamacji usługi w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi przez Usługodawcę w szczególności: a. złej pod względem technicznym, b. wadliwie rozliczonej 4. W przypadku uznania reklamacji określonej w pkt. 3 niniejszego paragrafu Abonentowi przysługuje odszkodowanie w wysokości 3 % wniesionej opłaty abonamentowej za każdy dzień. 5. Abonent ma prawo do wymiany Zakończenia sieciowego na nowe bez dodatkowych opłat w przypadku wadliwie działającego lub uszkodzonego przez siły wyższe. 6. Abonent ma prawo do rezygnacji z usługi w każdym czasie po okresie karencyjnym wynikającym z umowy oraz z co najmniej jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia 7. Abonent może posiadać więcej jak jedno Zakończenie sieciowe. Parametry tej opcji definiuje Regulamin zaś opłaty określone są w Cenniku usług. 3 Zakres usług 1. Utrzymanie sieci w gotowości do świadczenia usług Abonentowi, w tym: zapewnienia dostępu do sieci Internet, korzystania z e-dysku, wysyłania i odbierania poczty, prezentacji WWW. 2. Usługodawca udostępnia przepustowość do sieci Internet nie mniejszą jak zadeklarowana w pakiecie dla Abonenta oraz zapewnia mu gwarancje pasma minimalnego 15% dla pakietów Internet oraz 25% dla pakietu Internet Biznes. Suma przepustowości gwarantowanych nie przekroczy pasma, jakim dysponuje Usługodawca. 3. Internet dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 265 kbps, wysyłanie 128 kbps, 4. Internet dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 512 kbps, wysyłanie 256 kbps, przekierowanie 2 portów TCP i UDP z publicznego adresu IP do Abonenta. 5. Internet M1 - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 1 Mbps, wysyłanie 512 kbps, przekierowanie 2 portów TCP i UDP z publicznego adresu IP do Abonenta. 6. Internet M2 - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 2 Mbps, wysyłanie 1 Mbps, przekierowanie 2 portów TCP i UDP z publicznego adresu IP do Abonenta. 7. Internet 512 biznes - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 512 kbps, wysyłanie 256 kbps, przekierowanie portów TCP/UDP lub uzyskanie publicznego adresu IP, możliwość podłączenia dowolnej liczby końcówek we własnym zakresie. 8. Internet M1 biznes - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 1 Mbps, wysyłanie 512 kbps, przekierowanie portów TCP/UDP lub uzyskanie publicznego adresu IP, możliwość podłączenia dowolnej liczby końcówek we własnym zakresie. 9. Internet M2 biznes - dostęp do sieci Internet o przepustowości: ściąganie 2 Mbps, wysyłanie 1 Mbps, przekierowanie portów TCP/UDP lub uzyskanie publicznego adresu IP, możliwość podłączenia dowolnej liczby końcówek we własnym zakresie. 10. Współdzielenie - opcja umożliwiająca korzystanie przez Abonenta z usługi za pomocą więcej jak jednego Zakończenia sieciowego ramach jednego abonamentu. Strona 8 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 5 z 11

6 4 Opłaty 1. Wysokość cen za usługi określa aktualny Cennik usług zatwierdzony przez Usługodawcę znajdujący się pod adresem 2. Abonent zobowiązuje się do regulowania należnych płatności z tytułu świadczonych na jego rzecz usług określonych w pakietach w terminie do 10 dni od rozpoczęcia Okresu rozliczeniowego 3. Abonent, który nie wniesie opłat za zrealizowane usługi w terminie, zostanie automatycznie przełączony w Tryb zawieszenia świadczonych mu usług. Tryb ten obowiązuje tylko do końca Okresu rozliczeniowego. 4. W przypadku, gdy zwłoka z wniesieniem opłat przekracza jeden Okres rozliczeniowy świadczone usługi przechodzą w Tryb blokady (szczegóły w 6). 5. W przypadku odłączenia od sieci określonego w 6 ust. 4 Abonent zapłaci karę umowną ustaloną w Cenniku usług i pokryje wszelkie koszta związane z wyrządzoną szkodą. 6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen określonych w Cenniku usług, a zmiana cen nie wymaga zmiany umowy. Abonent zachowuje prawo do wypowiedzenia umowy z powodu zmiany ceny do końca następnego Okresu rozliczeniowego, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia. Niezłożenie wypowiedzenia w określonym wyżej terminie jest równoznaczne z przyjęciem nowych warunków umownych. 7. Opłaty za usługi jednorazowe lub nie mające charakteru stałego wykonane na zlecenie Abonenta rozliczane będą osobną opłata zgodną z Cennikiem usług wystawioną po wykonaniu wspomnianych usług. 8. W przypadku uszkodzenia elementu sieci lub Zakończenia sieciowego z przyczyn leżących po stronie Abonenta, usuwane są na jego koszt. 9. Opłaty za usługi można wpłacać w siedzibie Usługodawcy lub na rachunek bankowy BPH o/zielona Góra W tytule przelewu należy wpisać swój identyfikator lub nazwisko i imię oraz Okres rozliczeniowy np. Alicja85 za Podstawą rozliczeń pomiędzy Usługodawcą a Abonentem jest faktura VAT lub paragon fiskalny wystawiony z tytułu świadczenia usługi. Faktury i paragony są wystawiane na początku każdego cyklu rozliczeniowego według obowiązujących przepisów prawa. 11. Przejście usługi w Tryb zawieszenia lub w Tryb blokady nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania Abonamentu w całości. 5 Podłączenie do sieci 1. Po złożeniu Zamówienia i podpisaniu Umowy Abonent jest podłączany do sieci. 2. Abonent, którego usługa znajduję się w Trybie zawieszenia zostaje ponownie podłączony do sieci po uregulowaniu należności. 3. Abonent, który został usunięty z sieci w trybie natychmiastowym może zostać podłączony ponowienie do sieci po uregulowaniu kary umownej. 4. Aktywacji kolejnego Zakończenia sieciowego na zasadzie: a. wykupienia dodatkowego niezależnego pakietu b. współdzielenia istniejącego pakietu 5. Usługodawca przydziela Abonentowi stały adres IP i unikalną nazwę. W przypadku zmiany parametrów łącza lub pakietu usług Usługodawca może zmienić adres IP na stosowny do usługi lub łącza. 6 Odłączenie od sieci 1. W przypadku nieuregulowania płatności w terminie do 10 dnia od rozpoczęcia Okresu rozliczeniowego następuje automatyczne przełączenie Abonenta w Tryb zawieszenia. Abonentowi ukazuje się odpowiednia informacja. 2. W przypadku nieuregulowania płatności do czasu rozpoczęcia nowego Okresu rozliczeniowego za poprzedni Okres następuje automatyczne przełączenie Abonenta w Tryb blokady. Po 7 dniach od zablokowania, Usługodawcy przysługuje prawo do rozwiązania Umowy. 3. W przypadku braku akceptacji nowego Cennika usług lub Regulaminu korzystania z sieci następuje automatyczne wypowiedzenie Umowy. 4. Odłącznie od sieci nastąpi w trybie natychmiastowym z chwilą podjęcia próby przez Abonenta lub osoby trzecie za pomocą komputera Abonenta nieautoryzowanego dostępu do zasobów sieci lokalnej lub sieci Internet. W szczególności: a. podszywane się pod innego Abonenta, b. naruszenie prywatności innego Abonenta, c. nieprzestrzeganie etykiety sieciowej, d. nieprzestrzegania zasad niniejszego Regulaminu. 5. Prowadzenia działalności niezgodnej z obowiązującym prawem i niniejszym Regulaminem. 6. Abonent bez zgody Usługodawcy wynajął, wydzierżawił lub oddał do bezpłatnego użytkowania udostępnionych mu przez Usługodawcę usług. 7. Ujawnienia podania przez Abonenta nieprawdziwych danych. Strona 6 z 11 Bank BPH o/zielona Góra Bank BPH o/zielona Góra Strona 7 z 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11

1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU ROZDZIAŁ I Terminologia 1. Operator WOJMOR Wojciech Nowicki z siedzibą w Baninie ul. Polna 11 2. Abonent osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna

Bardziej szczegółowo

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres

Abonent wyraża zgodę na przetwarzanie przez Dostawcę następujących danych kontaktowych: telefon stacjonarny telefon komórkowy adres Umowa o świadczenie przez Sieć Chojnet usług telekomunikacyjnych dla abonentów indywidualnych numer 2014/1846 zawarta dnia 2014-03-10 w Chojnicach na czas nieokreślony, pomiędzy CHOJNET Maciej Szypryt

Bardziej szczegółowo

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG

I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG I. TERMIN OCZEKIWANIA NA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI, TERMIN ROZPOCZĘCIA ŚWIADCZENIA USŁUG Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Operatora nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni roboczych

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług nr

Umowa o świadczenie usług nr Umowa o świadczenie usług nr Zawarta w dniu. w Poznaniu pomiędzy: Firmą AirCity, Krzysztof Arkadiusz Janukowicz, wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej w Poznaniu pod nr ewid. 44326/2004/S z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dane teleadresowe abonenta: Adres,

Dane teleadresowe abonenta: Adres, Umowa nr zawarta pomiędzy Bajt Computers (operator), z siedzibą i adresem w Busku Zdroju (28-100) przy ul. Partyzantów 25a zarejestrowaną pod nr 2993.w Urzędzie Miasta i Gminy Busko zwanym dalej operatorem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy. Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet dla mieszkańców gminy Mrozy Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady usługi bezpłatnego dostępu do sieci Internet

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski

Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Regulamin świadczenia usług hostingowych przez HSNETWORKS Dariusz Michałowski Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia usług hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet

Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Spis treści: Regulamin świadczenia usługi dostępu do Internetu za pomocą sieci przez firmę Sejnet Dział I Definicje. Dział II Zakres i warunki świadczenia Usługi dostępu do Internetu za pomocą Sieci przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r.

Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. Regulamin korzystania z łącza VollandNet do sieci Internet zatwierdzony w dniu 01.05.2005 r. I. Postanowienia ogólne 1.Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki Operatora oraz Abonenta. 1

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy:

UMOWA NR DPR.III zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: UMOWA NR DPR.III.433.9.5.2014 zawarta w dniu..2014 r. w Kielcach pomiędzy: Województwem Świętokrzyskim z siedzibą w Kielcach, al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP: 9591506120, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy

Ogólne warunki umowy Ogólne warunki umowy zawarta w dniu... 2012 r. w Szczecinie pomiędzy : MIEJSKĄ JEDNOSTKĄ OBSŁUGI GOSPODARCZEJ z siedzibą w Szczecinie, pl. Armii Krajowej 1, NIP 851-313-69-96, REGON 320933250, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo

Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo Regulamin Sklepów Internetowych Wiollo 1. Przedmiot Umowy 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem sklepów internetowych Wiollo, określa zasady świadczenia przez Wiollo Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY

Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych ZAMAWIAJĄCY PARAMETRY USŁUGI INSTALACJA CZAS TRWANIA UMOWY Telnet Solutions Ul. Czarnieckiego 11/42 37-450 Stalowa Wola Tel. +48 665-343-227 Umowa nr Kraków dn - - Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych dla klientów biznesowych 1 ZAMAWIAJĄCY Nazwa NIP

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

TWOJA RECEPCJA. Regulamin świadczenia usług

TWOJA RECEPCJA. Regulamin świadczenia usług TWOJA RECEPCJA Regulamin świadczenia usług 1 Rodzaj i zakres usługi 1. Usługa Twoja Recepcja (Usługa) jest udostępniana przez dcs.pl Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 303, 02-785 Warszawa, zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ZPS 22/2016

U M O W A nr ZPS 22/2016 Załącznik nr 6 Projekt umowy (po zmianach z dnia 04.10.2016 r.) U M O W A nr ZPS 22/2016 Zawarta dnia... r. w Warszawie pomiędzy Transportowym Dozorem Technicznym - państwową osobą prawną działającą na

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot

Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.01.2010r.

Obowiązuje od 01.01.2010r. Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu firmy NetSeven grupa ArtSeven S.C. Andrzej Dziuk, Grzegorz Adamczyk Obowiązuje od 01.01.2010r. Pojęcia używane e regulaminie 1 1. Operator - Firma NetSeven

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy:

Umowa najmu. Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Umowa najmu Zawarta w dniu r w..pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl

Regulamin usług hostingowych Domeny.pl I. Postanowienia ogólne Regulamin usług hostingowych Domeny.pl 1. Regulamin określa zasady świadczenia przez Domeny.pl usług hostingowych. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin szczególny w rozumieniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Użytkowników Indywidualnych I. Definicje Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Czas Pracy

Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy Regulamin Serwisu Czas Pracy, określany dalej jako Regulamin - definiuje podstawowe zasady udostępnienia przez dcs.pl Sp. z o.o., nazywanego dalej Operatorem Serwisu, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:

REGULAMIN Usługi Billin DEFINICJE. Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: REGULAMIN Usługi Billin 1 DEFINICJE Następujące wyrażenia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie: Cennik -stanowiący integralną część Umowy dokument określający wysokość wynagrodzenia Usługodawcy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2010. Przedmiot umowy

UMOWA NR /2010. Przedmiot umowy Zawarta w dniu / / r. UMOWA NR /2010 pomiędzy: Zamieszkały(a) przy ul.: Legitymujący się dowodem osobistym nr.: PESEL/NIP: Tel.: G-G/Tlen: email: MAC: Login hasło: Adres IP: Nazwa nadajnika: zwany dalej

Bardziej szczegółowo

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu efakturka.pl. Regulamin obowiązuje od momentu rejestracji w serwisie i jego akceptacji przez Użytkownika.

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM

Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM Regulamin korzystania z usługi telefonii internetowej I-KOM 1 Definicje Zwroty użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Operator (Optolan) - Optolan Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej 56, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM)

Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) Regulamin usług CWWM (Ogólne warunki sprzedaży usług CWWM) a. definicje 1 Postanowienia ogólne CWWM Centrum Wspierania Wspólnot Mieszkaniowych Marcin Bednarski i wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin.

REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. 2.1. Regulaminie rozumie się przez to niniejszy Regulamin. REGULAMIN SERWISU WITKAC.PL z dnia 3 lipca 2014 r. Operatorem serwisu jest Witkac sp. z o. o. z siedzibą w Słupsku. 1. Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja Turystyka Dane Usługodawcy: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Integracja

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w

Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w Umowa o świadczenie Usług NovumNet WiMax nr: Zawarta w w dniu: pomiędzy: NOVUM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Racławickiej 146, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW

Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW Regulamin użytkowania responsywnych stron WWW (z dnia 16.03.2016 roku) 1 Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin został przygotowany zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Hostingowych

Regulamin świadczenia usług Hostingowych Regulamin świadczenia usług Hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez firmę DEO usług hostingowych pod marką NajlepszySerwer.pl. Podjęcie współpracy z firmą DEO jest jednoznaczne

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ;

Umowa Nr. ul., kod pocztowy - _ ; Dotyczy postępowania pn.: Świadczenie usługi dostępu do sieci Internet z doprowadzeniem łącza internetowego i instalacją niezbędnych urządzeń sieciowych w Obwodzie Utrzymania Drogi Krajowej S17 podległym

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH

UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH UMOWA ABONENCKA NR... NA ŚWIADCZENIE USŁUG INTERNETOWYCH Zawarta w dniu... w Bierutowie na zasadach określonych w niniejszej Umowie oraz w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych pomiędzy: 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego Regulamin przestrzeni wspólnej pracy o nazwie Centroom w ramach Inkubatora Technologicznego Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu

REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP. 1 Przedmiot Regulaminu REGULAMIN SUPERHOST.PL SP. Z.O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI WISE SHOP 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin Świadczenia Usługi Wise Shop ( zwany dalej Regulaminem), określa zasady i warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach.

Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. Regulamin szczegółowy świadczenia usług dostępu do Internetu przez Firmę MS-NET z siedzibą w Dobczycach. 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin szczegółowy, zwany dalej Regulaminem internetowym

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 03.10.2013 r.

Wersja z dnia 03.10.2013 r. Szczegółowe warunki korzystania z usługi Hosted Exchange 2013 Wersja z dnia 03.10.2013 r. Artykuł 1 Cel Celem niniejszego dokumentu jest określenie szczegółowych warunków technicznych instalacji na Platformie

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dostęp do Sieci Internet- Indywidualne radiolinie

Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dostęp do Sieci Internet- Indywidualne radiolinie Miejscowość i data Obowiązuje dla umów podpisywanych od 01.07.2015r Umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych Dostęp do Sieci Internet- Indywidualne radiolinie zawarta pomiędzy firmą TralNet z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną

WSTĘP. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.) Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej

Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych dokumentów w formie elektronicznej PGNiG SA w Warszawie Dolnośląski Oddział Handlowy we Wrocławiu Górnośląski Oddział Handlowy w Zabrzu Wielkopolski Oddział Handlowy w Poznaniu Regulamin usługi udostępniania obrazów faktur VAT i innych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa...

a firmą z siedzibą w...wpisaną do..., NIP... REGON... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa... Załącznik 4 Umowa -wzór zawarta w dniu... w Warszawie w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO

Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO Regulamin rezerwacji kajaków w wypożyczalni KAJAKI.PRO WSTĘP Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia Usług przez Usługodawcę, prawa i obowiązki Usługodawcy i Usługobiorców związane z wypożyczaniem

Bardziej szczegółowo

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. Regulamin aktywacji i korzystania z darmowego Pakietu Poczty Elektronicznej oraz strony WWW w Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej. I. Aktywacja Pakietu Poczty Elektronicznej oraz stron WWW. 1. W celu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu

Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów świadczenia usługi hostingu Ogólne warunki umów stanową zasady i warunki na jakich świadczone są usługi pozycjonowania stron internetowych ( OWU ), przez firmę MAKSYM Maksym Pękosz

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS

Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS Regulamin świadczenia usług hostingowych firmy ABAKS 1. Definicje Operator firma pod nazwą ABAKS Adam Długosz, z siedzibą w Skowarcz ul. Gdańska 82 83-032 Pszczółki, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ)

Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) Regulamin Pracowni Pozytywnych Zmian (PPZ) 1. Wykupienie uczestnictwa na kurs/konferencję jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na jego przestrzeganie. 2. PPZ zastrzega sobie prawo do zmiany dat poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Mini Ethernet. Start Ethernet

Mini Ethernet. Start Ethernet Internet dla budynków jednorodzinnych pobierania w nocy Parametry pobierania w dzień wysyłania [KBit] Nieokreślony 12 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy Mini Start Basic Optimum Max 1 2 4 8 12 0,5 1 2 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Artykuł 1. Definicje.

Artykuł 1. Definicje. Artykuł 1. Definicje. Cumulus TS Cumulus Technology Systems Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-495) przy ul. Sosnkowskiego 29, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia

UMOWA PROJEKT. a... Przedmiot zamówienia Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA PROJEKT w dniu. 2015r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Ireneusz Kozecki - Starosta Nowotomyski

Bardziej szczegółowo

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy:

UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: UMOWA DZIERŻAWY ŁĄCZY (Ramowa) zawarta w dniu... r. pomiędzy: Zakładem Energetycznym Łódź - Teren SA z siedzibą w (90-950) Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 58 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INFOR-TECH.pl Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług drogą elektroniczną, w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM Regulamin świadczenia usług dostępu do Internetu REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI DOSTĘPU DO INTERNETU Przez STI,,INGRAM 1. ZNACZENIE POJĘĆ UŻYTYCH W TREŚCI REGULAMINU ABONAMENT miesięczna opłata uiszczana

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ZP.271.19.3.2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Przedmiot zamówienia 1. PRZEDMIOTEM Z UMOWY JEST świadczenie usług pocztowych w rozumieniu art. 2

Bardziej szczegółowo

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy:

ID: [ID KLIENTA] Umowa najmu. Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Umowa najmu ID: [ID KLIENTA] Zawarta w dniu [data] w [miasto] pomiędzy: Spółką Grupa Optima Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Bandurskiego 66 lok.4, 31-515 Kraków, NIP: 6783097265, REGON: 121065514, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu:

Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 5. Dodaje się ust. 2.15 o następującym brzmieniu: Zmiany w Regulaminie Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL: 1. Dodaje się ust. 2.11 o następującym brzmieniu: 2.11 Udostępniony Abonentowi przez Operatora Sprzęt przeznaczony jest wyłącznie do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług hostingowych

Regulamin świadczenia usług hostingowych Regulamin świadczenia usług hostingowych Niniejszy Regulamin jest podstawą świadczenia przez Grupę Adweb usług hostingowych. Podjęcie współpracy z Grupą Adweb jest jednoznaczne z akceptacją dla Regulaminu.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi e-rachunek

Regulamin usługi e-rachunek Regulamin usługi e-rachunek Regulamin określa zasady korzystania z usługi e-rachunek w sieci Plus, świadczonej przez Polkomtel Sp z o.o., z siedzibą ul. Postępu 3, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 2. Ilekroć w Regulaminie użyto podane niżej słowa, należy je rozumieć w podanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. 1 Przedmiot umowy

UMOWA NR /2015. 1 Przedmiot umowy Zawarta w dniu / / r. UMOWA NR /2015 pomiędzy: Zamieszkały(a) przy Legitymujący się dowodem osobistym nr.: PESEL/NIP: Tel.: G-G/Tlen: email: Dane do panelu klienta i-bok.pronet-serwis.pl Login: Hasło:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl

Regulamin usług hostingowych na Linux.pl Regulamin usług hostingowych na Linux.pl 1. Definicje 1. Terminy użyte w regulaminie: "Linux.pl" - firma AB-Com Arkadiusz Bednarczyk, z siedzibą przy ul.wodnej 19A, 76-251 Kobylnica - wpisaną do ewindencji

Bardziej szczegółowo

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy:

Umowa zawarta w dniu r. w Lublinie pomiędzy: OAK.KCB.2621/54/15 Załącznik nr 1 do Zaproszenia do składania ofert- Wzór umowy Umowa na świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wraz z dzierżawą centrali telefonicznej w obiekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji

REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji REGULAMIN Korzystania z 3S System dla Firm i Instytucji I. Definicje 1. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o: Regulaminie - rozumie się przez to niniejszy Regulamin korzystania z kreatora 3S System,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sieci Net-NG

REGULAMIN sieci Net-NG REGULAMIN sieci Net-NG prowadzonej przez NetGate Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Definicje 1. OPERATOR NetGate s.c. ul. Spółdzielcza 5 w Kłodzku, NIP 883-10-25-372, REGON 890380192, uprawniona do świadczenia

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24

REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 REGULAMIN USŁUGI FREEWIFI24 Definicje Użyte w treści niniejszego Regulaminu pojęcia należy rozumieć następująco: Regulamin niniejszy Regulamin regulujący warunki współpracy pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem.

Bardziej szczegółowo

Cennik usług dostępu do Internetu

Cennik usług dostępu do Internetu cennik usług dostępu do Internetu JPK - strona 1/9 Cennik usług dostępu do Internetu Ważny od: 01-02-2014 Stawka VAT: 23% 1. Opłata przyłączeniowe: tabela 1 lp. rodzaj usługi cena netto VAT cena brutto

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ

REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ REGULAMIN DZIERŻAWY SERWERA DEDYKOWANEGO EcoGreen z dnia 30.10.2013 r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA- Firma MUCHA s.c.

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć:

SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: REGULAMIN USŁUG HOSTINGOWYCH Z DNIA 01.01.2006r. Regulamin obowiązuje od dnia 01.01.2006r. SŁOWNIK POJĘĆ Ilekroć w niniejszym regulaminie występują n/w pojęcia należy przez nie rozumieć: 1. USŁUGODAWCA-

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A.

Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia r. świadczonych przez. Spółkę Telefony Podlaskie S.A. Załącznik do Uchwały nr 76/13 Zarządu Spółki Telefony Podlaskie S.A. z dnia 29.12013 r. Cennik usług SOKOLNET świadczonych przez Spółkę Telefony Podlaskie S.A. LUTY 2014 SPIS TREŚCI A. Opłaty. 3 Tabela

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia r.

Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu  przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia r. Regulamin świadczenia usług Internetowego Serwisu http://laboratoria.net/pl/ przegladarka-przetargow obowiązujący od dnia 11.04.2012r. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki Stron w zakresie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o.

Regulamin uczestnictwa. w szkoleniach BHP realizowanych w formie e - learningu prowadzonych przez Spółkę Szkoleniową Sp. z o.o. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) Spółka Szkoleniowa Sp. z o.o. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum

XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum XVIII Forum Energetyki Wiatrowej 24 Listopada 2015r. Warszawa, hotel Radisson Blu Centrum REGULAMIN XVIII FORUM ENERGETYKI WIATROWEJ organizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej ( Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT

MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT REGULAMIN MY LIFE CROWDFUNDING NONPROFIT Spis treści: Wstęp Definicja Zasady korzystania z Portalu Odpowiedzialność WSTĘP 1 Niniejszy Regulamin, został sporządzony według przepisów prawa, w oparciu o implementację

Bardziej szczegółowo

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15)

I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI. II. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny LTE 15) III. OPŁATY dla Pakietów Internet Mobilny Max LTE 15) MULTIMEDIA POLSKA-POŁUDNIE S.A. CENNIK USŁUGI INTERNET MOBILNY obowiązuje dla Umów Abonenckich oraz Aneksów do Umów Abonenckich zawartych od dnia 01.01.2017 r. I. OPŁATA ZA PRZYŁĄCZENIE DO SIECI Lp. Tytuł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne

REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ. 1. Postanowienia Ogólne REGULAMIN UŻYCZENIA PIECZĘCI PREWENCYJNEJ 1. Postanowienia Ogólne 1.1 Regulamin użyczenia pieczęci prewencyjnej, zwany Regulaminem, określa zasady świadczenia usługi użyczenia pieczęci prewencyjnej na

Bardziej szczegółowo

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A.

V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. V Warsztaty Energetyki Wiatrowej Integracja energetyki wiatrowej w sieci 21 października 2015, Konstancin Jeziorna, siedziba PSE S.A. REGULAMIN V WARSZTATÓW ENERGETYKI WIATROWEJ 2015 organizowanego przez

Bardziej szczegółowo