INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP"

Transkrypt

1 INTEGRACJA RUCHU TELEFONICZNEGO Z TRANSMISJ DANYCH: TECHNOLOGIA VOICE OVER IP WŁODZIMIERZ MOSOROW Politechnika Łódzka DOMINIK SANKOWSKI Politechnika Łódzka 1. Wst p W artykule została przedstawiona analiza technologii VoIP (Voice over IP) wraz z jej dokładnym opisem mo liwo ci i wymogów. VoIP jest technologi słu ca do przesyłania głosu poprzez sie pakietow. Jej głównym zało eniem jest integracja ruchu telefonicznego z transmisj danych i stworzenie jednej uniwersalnej sieci mog cej przenosi ka dy rodzaj danych. Poł czenie sieci transmisji danych i głosu, powoduje m.in. obni enie kosztów rozmów telefonicznych. VoIP (Voice over IP) technology and its possibilities are presented. It has been shown that VoIP is technology, which enables voice transmission in a packet network. The technology based on integration between phone traffic and data transmission creates joint universal network to transmit any type of data. Such integration decreases a cost of phone calls in practice. Poczta elektroniczna, IRC, chat, to s usługi, z których na co dzie korzystaj miliony u ytkowników Internetu. Porozumiewanie si za pomoc klawiatury komputerów nie wyeliminuje jednak potrzeby, czy te konieczno ci, przeprowadzenia zwykłej rozmowy telefonicznej. Ten znany, od ponad stu lat, sposób komunikowania si jest wci najch tniej stosowany. W dobie powszechnej integracji wszelkich usług telekomunikacyjnych nic nie stoi na przeszkodzie, aby komputer spełniał funkcj zwykłego telefonu. Jeszcze do niedawna, głos mo na było przesyła tylko przez konwencjonalne sieci telefoniczne, w postaci sygnałów analogowych lub impulsów cyfrowych. Dost pne obecnie sieci komputerowe, które jeszcze kilka lat temu słu yły wył cznie do przesyłania danych, pracuj teraz tak szybko, e mo na przez nie przesyła głos. Technologia, która umo liwia przesyłanie głosu z wykorzystaniem ł czy transmisji danych to Voice over IP, czyli technologia przesyłania głosu przez sie IP [1]. Jej głównym zało eniem jest integracja ruchu telefonicznego z transmisj danych i stworzenie jednej uniwersalnej sieci, która mo e przenosi ka dy rodzaj ruchu.

2 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr3, Technologi VoIP zajmuje si wiele firm produkuj cych sprz t i oprogramowanie dla telekomunikacji, a tak e wi kszo operatorów telekomunikacyjnych. Niniejszy artykuł przedstawia przegl d technologii VoIP, zalety i wady jej stosowania. Ponadto w artykule zaprezentowano wyniki bada na temat rynku VoIP w Polsce i przedstawiono zagadnienia prawne dotycz ce tej technologii oraz perspektywy jej dynamicznego rozwoju. 2. Telefonia internetowa Historia VoIP si ga roku 1995, kiedy firma VocalTec (www.vocaltec.com) opracowała pierwsze oprogramowanie komputerowe umo liwiaj ce rozmow przez sie IP. Rys. 1 przedstawia okno aplikacji Internet Phone tego pierwszy umo liwiaj cego rozmow w Internecie. Rysunek 1. Internet Phone pierwszy program umo liwiaj cy rozmow w Internecie. ródło: [6] Pojawiły si spekulacje, e nowy, rewolucyjny produkt b dzie bardzo powa n konkurencj dla zwykłej telefonii. Przeciwnicy twierdzili, e u ytkownicy sieciowych telefonów doprowadz w szybkim czasie do całkowitego zapchania ł cz, jednak adna z tych prognoz nie sprawdziła si. Wprawdzie, po sukcesie prekursora, programy do telefonowania przez Internet zacz ły by bardzo popularne, jednak ich znaczenie jest obecnie daleko mniejsze ni to pierwotnie przewidywano. Mo liwo wykorzystania sieci IP do przenoszenia ruchu telefonicznego stała si ostatnio punktem zainteresowania wielu firm i organizacji zajmuj cych si telekomunikacj. Pocz tkowo prace nad VoIP skupiały si nad produktami pozwalaj cymi obni y koszty rozmów mi dzymiastowych i mi dzynarodowych, które

3 214 Włodzimierz Mosorow, Dominik Sankowski Integracja ruchu telefonicznego z transmisj danych: technologia Voice over IP w publicznych sieciach telefonicznych s wysokie i zale od odległo ci miejsca, z którym chcemy si poł czy. Obecnie VoIP zaczyna by postrzegany jako alternatywa dla zwykłych sieci telefonicznych. W Polsce technologi VoIP wprowadziła Polska Telefonia Cyfrowa (operator sieci Era GSM) w 2000 r., jako alternatyw dla poł cze zagranicznych id cych drogami Telekomunikacji Polskiej S.A. Fakt ten spowodował wiele zamieszania; Ministerstwo Ł czno ci, PITiP i kilka innych urz dów wystosowało pisma, e wykorzystanie tej technologii jest niezgodne z polskim prawem. Nast pnie jednak okazało si, e to ustawa o ł czno ci jest po prostu przestarzała [3]. 3. Zasada funkcjonowania pakietowego przesyłania głosu [5] Nazwa VoIP wynika z zastosowania protokołu internetowego IP (Internet Protocol) do transmisji mowy. Przyj te poj cie nie zawsze jednak jest rozumiane w sposób cisły, poniewa struktura Internetu zawiera w sobie stos ró nych protokołów. W szkielecie sieci mog wyst powa technologie ATM (Asynchronous Transfer Mode) i Frame Relay (FR), a sie dost powa mo e by zbudowana na bazie protokołów xdsl (Digital Subscriber Line) (rys.2). Rysunek 2. Sie oparta o protokół IP. ródło: [5]. Dlatego te, cz sto mo na si spotyka z poj ciami VoATM (Voice over ATM), VoFR (Voice over Frame Relay), VoDSL (Voice over DSL) okre laj cymi pakietowe przesyłanie głosu. Sieci szkieletowe zbudowane w technologiach ATM i Frame Relay s przezroczyste dla protokołów wy szego rz du, w tym IP. Dodatkowo, technologia ATM, poprzez odpowiednie warstwy adaptacyjne, ma mo liwo przesyłania informacji charakteryzuj cych si ró nymi parametrami,. Pomimo istniej cej mo liwo ci przesyłania głosu poprzez ATM, przy wykorzystaniu zaawansowanych technik kompresji, typowo korzysta si z warstwy adaptacyjnej przystosowanej do transmisji danych. Przez ni przesyła si pakiety w standardzie IP, które przenosz dane

4 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr3, zawieraj ce głos przetworzony do tej postaci dzi ki technice VoIP. Wida zatem, e pomimo wykorzystania na drodze transmisyjnej struktury sieci opartej na protokole ATM, technologia transmisji głosu przez ATM nie musi zosta wykorzystana. Podobne rozumowanie mo na przeprowadzi dla sieci szkieletowej opartej o protokół Frame Relay. Z tym wyj tkiem, e termin VoFR ma w tym przypadku pełne uzasadnienie. Bior c pod uwag powy sze przykłady nale y stwierdzi, e wykorzystanie technologii sieci szkieletowych opartych o protokoły inne ni protokół IP nie wyklucza stosowania tam technologii VoIP w przedstawiony sposób. Usługa VoIP polega na stworzeniu cyfrowej reprezentacji sygnału mowy, poddaniu go odpowiedniej kompresji i podzieleniu na pakiety. Taki strumie pakietów jest nast pnie przesyłany za pomoc sieci pakietowej, wraz z innymi danymi pochodz cymi na przykład od komputerów. W w le odbiorczym cały proces jest odtwarzany w odwrotnym kierunku, dzi ki czemu otrzymujemy ponownie sygnał głosu [2,4]. Sie IP mo e by dowoln sieci z komutacj pakietów tak jak Internet, Intranet, ATM, Frame Relay czy te sie oparta na ł czach T1 (E1) lub zwykłe poł czenie telefoniczne. Słowa wypowiadane przez człowieka to fala akustyczna. Tradycyjna telefonia przekształca słowa na sygnał analogowy (albo cyfrowy) i transmituje go przez sie ; jednak razem z sygnałem wyst puj równie szumy. Proporcjonalnie do wzmacniania sygnału szumy s równie wzmacniane. Je li natomiast przekonwertujemy mow na posta cyfrow, mamy do czynienia wył cznie z bitami. Głos w postaci bitów (takich jak przy przesyłaniu danych) mo na przesyła w sieciach o mniejszej przepustowo ci ni sieci wykorzystywane w tradycyjnej telefonii cyfrowej. Wykorzystuj c tradycyjn telefoni cyfrow, aplikacja przesyłaj ca głos musi mie do dyspozycji pasmo przenoszenia danych o szeroko ci 64 kbps. Przy u yciu technologii VoIP wystarczy pasmo 16 kb/s, a po zastosowaniu dodatkowych technik (kompresowanie danych) wystarczy nawet ł cze oferuj ce przepustowo rz du 6 kb/s. Nie ma tu adnych szumów i mow tak mo na wielokrotnie powiela, bez obawy o pogorszenie jej jako ci. Jest to jedna z podstawowych zalet technologii cyfrowej. Do przekształcenia głosu na posta cyfrow u ywana jest modulacja impulsowo-kodowa (PCM - Pulse Code Modulation) [2]. Cała droga głosu w technologii VoIP jest pokazana na rys. 3. sygnał mowy sygnał mowy A/C kompresja podział na pakiety IP ł czenie pakietów dekompresja C/A Rysunek 3. Droga głosu w technologii VoIP. ródło: opracowanie własne.

5 216 Włodzimierz Mosorow, Dominik Sankowski Integracja ruchu telefonicznego z transmisj danych: technologia Voice over IP Przy u yciu modulacji impulsowo-kodowej mo na przedstawi standardowy sygnał telefoniczny o pa mie 4 khz, za pomoc cyfrowego ci gu znaków (0 i 1), w pa mie o przepływno ci 64 kbit/s. Jest to mo liwe, poniewa PCM próbkuje sygnał analogowy 8 tysi cy razy na sekund i u ywa 8 bitów do kodowania. Z modulacji impulsowokodowej korzysta specyfikacja G.711 opracowana przez organizacj ITU. W latach osiemdziesi tych wprowadzono i uzgodniono szereg standardów (poza istniej cym ju wcze niej standardem G.711). Standardy te precyzuj ró ne techniki zaawansowanej kompresji głosu w czasie rzeczywistym, dla niejednakowych wymaga rynkowych. Do najpopularniejszych z nich nale : G PCM (Pulse Code Modulation)definiuje kompresj sygnału audio w pa mie telefonicznym: Hz o przepustowo ci 64 kbit/s. Wielko 64 kb/s przyj to jako poziom odniesienia do wyznaczenia stopnia kompresji dla innych, od PCM, standardów. Wynika z tego, e stopie kompresji dla G.711 jest równy 1:1. Standard ten jest obecnie najbardziej dominuj cy. G ADPCM (Adaptive Differential Pule Code Modulation). jest zbli ony do standardowego G.711, ale działa nie na warto ciach bezwzgl dnych tych próbek, lecz w oparciu o ró nic wyst puj c mi dzy kolejnymi próbkami głosowymi. ADPCM 32 kompresuje sygnał w stosunku 2:1 w porównaniu z PCM 64, czyli do przepływno ci 32 kb/s. G SB-ADPCM (Sub-Band Adaptive Differential Pule Code Modulation)to standard koduj cy sygnał audio o pa mie 7 khz z wykorzystaniem metody podpasmowego kodowania SB-ADPCM dla potrzeb transmisji z pr dko ci 64 kb/s. Kompresowany sygnał dzielony jest w tym przypadku, z u yciem filtrów QMF - kwadraturowych filtrów lustrzanych, na dwa podpasma: pasmo małych cz stotliwo ci (do 4 khz) i pasmo powy ej cz stotliwo ci 4 khz, a nast pnie poddawany kodowaniu adaptacyjnemu DPSM (kompresji ADPCM). Górne pasmo kodowane jest 4 - poziomowo, dolne za zale nie od dost pnej w systemie przepływno ci: 60-poziomowo (dla 64kbit/s), 30-poziomowo (56kbit/s) lub 15- poziomowo (48kbit/s). Jako uzyskiwana przy kodowaniu G.722 wy sza jest ni dla kodowania wg zalecenia G.711.

6 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr3, Na rys. 4 pokazane s fazy przekształcenie sygnału mowy na sygnał PCM Filtracja Próbkowanie Kwantyzacja Kodowanie Rysunek 4. Fazy przekształcania d wi ku na sygnał cyfrowy w PCM. ródło: opracowanie własne Głos przekształcony na posta cyfrow mo na równie przesła przez pasmo o szybko ci 32 kb/s. Jest to mo liwe dzi ki systemowi kodowania ró nicowego PCM, który jest wykorzystywany przy poł czeniach długodystansowych. W tym systemie u ywane s 4 bity, gdzie bit reprezentuje wył cznie zmian w stosunku do poprzedniej warto ci. Z systemu ADPCM korzystaj wszystkie pozostałe specyfikacje G.XXX ITU, czyli: G.722, G.723.1, G.728, G.729. Dzi ki stosowaniu ADPCM i LPC, technologii VoIP mo na u ywa w pa mie o szybko ci 5.3/6.3 kb/s. Jedn z korzy ci wynikaj cych z przesyłania głosu w sieciach pakietowych, w tym w Internecie, jest mo liwo obróbki i kompresji sygnałów mowy. Wymagania stawiane układom przetwarzaj cym sygnały mowy dla transmisji czasu rzeczywistego to: niewielka przepływno binarna zakodowanego sygnału głosu, małe opó nienia wnoszone podczas kodowania, minimalizacja waha opó nie, zachowanie odpowiedniej jako ci brzmienia głosu po stronie odbiorczy. Wybór metody kompresji i jej stopnia musi wynika z analizy wszystkich czterech wy ej wymienionych cech. Wiadomo, e im wi kszy stopie kompresji, tym gorsza jako odtworzonego sygnału oraz im bardziej skomplikowany algorytm, tym wi ksze

7 218 Włodzimierz Mosorow, Dominik Sankowski Integracja ruchu telefonicznego z transmisj danych: technologia Voice over IP opó nienia wprowadzane podczas kodowania i dekodowania. Wybór metody kompresji musi by daleko id cym kompromisem. Nale y przede wszystkim bra pod uwag, e dla u ytkownika ko cowego priorytetem jest jako docieraj cego sygnału mowy, a zwłaszcza jego zrozumiało. Wyposa enie odpowiedzialne za przetwarzanie głosu, w celu jego pó niejszego transportu przez sie IP, musi by zdolne do zachowywania wszystkich cech ludzkiej mowy. Modulacja głosu i pauzy, które wyst puj podczas konwersacji, musz pozosta w sygnale po jego odtworzeniu. Nie nale y si spodziewa, e abonent b dzie tolerował nisk jako odtwarzanego głosu, tylko z tego wzgl du. Słaba jako odtwarzanego u odbiorcy sygnału mowy jest w chwili obecnej jedn z przyczyn, dla których VoIP w sieciach pakietowych nie jest tak powszechny jak nale ałoby si spodziewa bior c pod uwag korzy ci, jakie ta usługa ze sob niesie [7]. Kolejn ró nic, pomi dzy tradycyjn cyfrow sieci telefoniczn, a telefoni opart na technologii VoIP, jest to, e w tradycyjnej telefonii mowa jest transmitowana przez synchroniczne kanały cyfrowe. Wi e si to z ci głym przepływem bitów, nawet, je li w kanale jest cisza. W przypadku VoIP, natomiast, je li w sieci panuje cisza, to aden pakiet nie jest wysyłany; dopiero w chwili wypowiedzenia jakiego słowa bity s grupowane w ramach pakietów, które s nast pnie transmitowane przez sie IP. 4. Jako a usługa VoIP Teoretycznie nic nie stoi na przeszkodzie, aby dzi ki aplikacji VoIP, głos zamieniony na pakiety mo na było transmitowa przez globaln sie Internetu. Jednak jak dot d problemem jest nieprzewidywalna jako transmisji w globalnej sieci IP. W przypadku przekazu "czystych" danych komputerowych niska jako tej sieci ma stosunkowo niewielkie znaczenie, gdy pakiety danych odebrane w niewła ciwej kolejno ci, mog by odpowiednio uszeregowane, a fragmenty uszkodzone b d stracone mog by przesłane powtórnie, natomiast na pakiety opó nione mo na przez pewien czas poczeka. Inaczej wygl da sytuacja w przypadku transmisji głosu czy obrazu, gdzie jako sieci przesyłowej ma zasadnicze znaczenie. Uszkodzonych lub straconych pakietów głosowych zwykle nie mo na retransmitowa. Na poprawne uporz dkowanie równie brak czasu, a znów nadmierne opó nienia pakietów czyni cały przekaz głosowy nieu ytecznym. Wraz z pojawieniem si w sieciach IP aplikacji czasu rzeczywistego, stały si wa ne parametry, na które nie zwracano uwagi, gdy przez sie w drowały tylko dane niezwi zane z tego typu ruchem. Gwarantowana jako usług (Quality of Service) jest jedn z najwa niejszych charakterystyk wymaganych dzi w Internecie. Definiuje si j jako zbiór technologii, które pozwalaj u ytkownikom otrzymywa od sieci przewidywalny poziom usług w kontek cie przepustowo ci (bandwith), opó nienia (delay) i zmienno ci opó nienia (jitter). Oryginalna architektura TCP/IP nie zapewnia gwarantowania jako ci usług. W zwi zku z powy szym stosuje si tak e okre lenie QoIP (Quality over IP), które informuje o nowej, dodatkowej funkcjonalno ci sieci. Obecne mo liwo ci w zakresie gwarantowanej jako ci usług w Internecie oraz innych sieciach z protokołem IP s niewielkie. Zagadnienie jako ci w

8 POLSKIE STOWARZYSZENIE ZARZ DZANIA WIEDZ Seria: Studia i Materiały, nr3, telefonii IP, jak równie wsz dzie tam, gdzie wymaga si działalno ci w czasie rzeczywistym, jest bardzo skomplikowane. Wska nikiem oceny Quality of Service jest zadowolenie u ytkownika.. W telefonii internetowej najwa niejsza jest jako odbieranego głosu i opó nienia w dwustronnej konwersacji. Sytuacj komplikuje po cz ci fakt, e te parametry s ze sob powi zane, poniewa lepsza jako głosu wymaga wi kszego strumienia bitów, a wi kszy strumie bitów wprowadza wi ksze opó nienia. W celu zapewnienia wymaganej jako ci nale y zna przyczyny powstawania niekorzystnych zjawisk podczas transmisji pakietów. Nast pnie do rozległych sieci pakietowych nale y wprowadzi mechanizmy pozwalaj ce poprawi istniej c obecnie sytuacj. Istniej trzy czynniki, które maj zasadniczy wpływ na jako usługi w technologii VoIP : Opó nienie (Delay) Zmienno opó nienia (Jitter) Utrata pakietów (Packet Loss) W publicznych sieciach telefonicznych opó nienie waha si pomi dzy 50 a 90 ms. Przy VoIP poprzez Internet warto ta znacznie wzrasta i dochodzi do 400 ms. Czas oczekiwania wpływa na tempo rozmowy; do ok. 200 ms człowiek nie zauwa y opó nienia, a powy ej 300 ms opó nienie jest ju bardzo wyra ne dla u ytkownika. W sieci transmituj cej głos opó nienia powinny by niewielkie - do 150 ms. Ponadto, aby unikn sytuacji, w której opó nienie wynosi np. raz 60ms a innym razem 180ms itp., opó nienia powinny by w miar stabilne, czyli jitter powinien wynosi nie wi cej ni 20 ms Je eli chodzi o utrat pakietów to eksperci twierdz, e niedopuszczalna jest utrata pakietów powy ej 5%. W telefonii sieciowej lepsza jako d wi ku wymaga wi kszej transmisji bitów, co wi e si z wi kszymi opó nieniami. W przeprowadzonych badaniach ustalono, e dla 77% u ytkowników VoIP, opó nienia były nie do zaakceptowania. W Internecie brak jest narz dzi gwarantuj cych, e dane dotr do adresata w okre lonym czasie. Mog wi c wyst powa absolutnie ró ne opó nienia. Do przesyłania pakietów zawieraj cych głos u ywa si protokołu UDP (User Datagram Protocol). Protokół ten nie stosuje znaczników czasu, dlatego nie mo e kontrolowa opó nie. Projektanci VoIP wprowadzili wi c protokół RTP (Real Time Protocol), który znajduje si na szczycie UDP. RTP utrzymuje sekwencje pakietów oraz doł cza do pakietów znaczniki czasu (time stamp), na podstawie, których pakiety dochodz do stacji przeznaczenia w okre lonym czasie. Prace RTP wspiera protokół RTCP (Real Time Control Protocol), który obsługuje tryb punkt - wiele punktów. Protokoły te działaj w czwartej warstwie modelu OSI, a zatem urz dzenia pracuj ce w trzeciej warstwie (jak np. routery) posiadaj dodatkowo takie protokoły jak RSVP (Resource Reservation Protocol), dzi ki

9 220 Włodzimierz Mosorow, Dominik Sankowski Integracja ruchu telefonicznego z transmisj danych: technologia Voice over IP którym mog rezerwowa odpowiednie pasmo przenoszenia dla pakietów zawieraj cych głos [8]. Według bada przeprowadzonych przez Forrester Research i AT&T, w 2000 r. główn barier w stosowaniu VoIP przez przemysł była niewystarczaj ca jako d wi ku (ponad 50% respondentów). QoS w sieciach IP jest niski, a szczególnie dotyczy to Internetu. Dlatego trwaj prace, które maj na celu poprawienie QoS i wydaje si, e efekt tych prac zale y od tego jak szybko b d zaimplementowane nowe techniki. Trzeba zwróci uwag na to, e im lepsza jako, tym wi ksze zwi zane z ni koszty. Jednak u ytkownik przy wyborze cz sto sugeruje si cen ; nawet wtedy, gdy wi e si to z gorsz jako ci usługi. 5. Podsumowanie Voice over IP to technologia słu ca do przesyłania głosu poprzez sie pakietow. Jej głównym zało eniem jest integracja ruchu telefonicznego z transmisj danych i stworzenie jednej uniwersalnej sieci mog cej przenosi ka dy rodzaj ruchu. Obecnie technologia VoIP ma dwa podstawowe zastosowania. Pierwszy z nich to wykorzystanie jej do prowadzenia mi dzynarodowych lub mi dzymiastowych rozmów telefonicznych a tak e rozmów głosowych mi dzy u ytkownikami Internetu. Drugim popularnym zastosowaniem, jest integracja sieci korporacyjnych. Poł czenie sieci transmisji danych i głosu, powoduje m.in. obni enie kosztów wdro enia i konserwacji takiej sieci. Bibliografia 1. Douskalis B., IP Telephony - The Integration of Robust VoIP Services, Prentice Hall, PTR Izydorczyk J., Płonka G., Tyma G., Teoria sygnałów, Helion Gliwice, Kami ski J. M., Głos ponad protokołami, [w:] ENTER nr 1, 2001 r 4. Mulgrew B., Grant P., Thompson J., Digital Signal Processing, Macmillan Press, Wielka Brytania, Szczukiewicz M., Analiza mo liwo ci realizacji usług telekomunikacyjnych przez sie Internet, Praca dyplomowa, Politechnika Wrocławska, WŁODZIMIERZ MOSOROW

Komuniukacja Komputer-Komputer

Komuniukacja Komputer-Komputer Komuniukacja Komputer-Komputer Komunikacja komputer-komputer prowadzi do powstania sieci komputerowych LAN sieci lokalne (do 1 km) WAN sieci rozleg e (powy ej 1 km) Internet Sie Intranet ograniczony Internet

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Przesył mowy przez internet

Przesył mowy przez internet Damian Goworko Zuzanna Dziewulska Przesył mowy przez internet organizacja transmisji głosu, wybrane kodeki oraz rozwiązania podnoszące jakość połączenia głosowego Telefonia internetowa / voice over IP

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny

OpenCom 1010. DECT & VoIP. Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny OpenCom 1010 DECT & VoIP Nowoczesność, mobilność, elastyczność Modułowy system telekomunikacyjny Nowoczesność System OpenCom 1010 jest nowoczesnym produktem firmy DeTeWe naleŝącym do rodziny małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM

Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 SKONTRUM PROGRAM INWENTARYZACJI Poznań 2011 Spis treści 1. WSTĘP...4 2. SPIS INWENTARZA (EWIDENCJA)...5 3. STAŁE UBYTKI...7 4. INTERPRETACJA ZAŁĄCZNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16

Chmura obliczeniowa. do przechowywania plików online. Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 Chmura obliczeniowa do przechowywania plików online Anna Walkowiak CEN Koszalin 2015-10-16 1 Chmura, czyli co? Chmura obliczeniowa (cloud computing) to usługa przechowywania i wykorzystywania danych, do

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone

OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone OmniTouch 8400 Instant Communications Suite 4980 Softphone Przewodnik informacyjny R6.0 Czym jest aplikacja 4980 Softphone? Działająca w systemie Windows aplikacja kliencka Alcatel-Lucent 4980 Softphone

Bardziej szczegółowo

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń

Miesięczne opłaty abonamentowa w promocji DIALOG bez ograniczeń Megaszybki internet o prędkości do 12 Mb/s i rozmowy bez ograniczeń w ramach abonamentu telefonicznego to nowa oferta promocyjna Telefonii DIALOG SA. Od 27 lutego Klienci wybrać mogą jedną z trzech opcji

Bardziej szczegółowo

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach

4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach 4.3. Struktura bazy noclegowej oraz jej wykorzystanie w Bieszczadach Baza noclegowa stanowi podstawową bazę turystyczną, warunkującą w zasadzie ruch turystyczny. Dlatego projektując nowy szlak należy ją

Bardziej szczegółowo

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna

Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Logowanie do systemu Faktura elektroniczna Dostęp do Systemu Faktury Elektronicznej możliwy jest poprzez kliknięcie odnośnika Moja faktura w prawym górnym rogu strony www.wist.com.pl, a następnie przycisku

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r.

Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynków komunalnych. Oświetlenie publiczne. Kraków, 27 września 2010 r. w sprawie charakterystyki energetycznej budynków oraz postanowienia przekształconej dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków Ogólnopolska konferencja Świadectwa charakterystyki energetycznej

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: 06.03.2002, PCT/DE02/000790 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego: RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 206300 (21) Numer zgłoszenia: 356960 (22) Data zgłoszenia: 06.03.2002 (86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego:

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power

newss.pl Ultraszybki internet nowej generacji - UPC Fiber Power UPC Polska, lider w zakresie prędkości przesyłu danych i jeden z największych polskich dostawców usług internetowych, wprowadza na rynek ultraszybki internet kablowy najnowszej generacji UPC Fiber Power,

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Rektora nr 36 z dnia 28 czerwca 2013 r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA OCEN OKRESOWYCH PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH NAUCZYCIELAMI AKADEMICKIMI SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ).

Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). {tab=opis} Oprogramowanie FonTel służy do prezentacji nagranych rozmów oraz zarządzania rejestratorami ( zapoznaj się z rodziną rejestratorów FonTel ). Aplikacja umożliwia wygodne przeglądanie, wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP

Instrukcja obsługi. Sterownik ścienny KJR10B/DP Instrukcja obsługi Sterownik ścienny KJR10B/DP Wyłączny importer Spis treści Parametry sterownika... 3 Parametry sterownika... 3 Nazwy i funkcje wyświetlacza sterownika ściennego... 4 Przyciski sterownika

Bardziej szczegółowo

www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r.

www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r. www.exatel.pl Warszawa, 19.05.2011 r. ROZWÓJ SIECI NOWEJ GENERACJI (NGN) Piotr Błędziński Wiceprezes Zarządu ds. Marketingu i Sprzedaży EXATEL SA 2 DEFINICJA SIECI NGN (ANG. NEXT GENERATION NETWORK) Sieć

Bardziej szczegółowo

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS

Akademickie Centrum Informatyki PS. Wydział Informatyki PS Akademickie Centrum Informatyki PS Wydział Informatyki PS Wydział Informatyki Sieci komputerowe i Telekomunikacyjne ROUTING Krzysztof Bogusławski tel. 4 333 950 kbogu@man.szczecin.pl 1. Wstęp 2. Tablica

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego.

Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej. Tabela nr [1]: Kwoty zobowiązań w zależności od wybranego Planu Taryfowego. Regulamin Oferty Promocyjnej Play MIXtura All Inclusive dla Migrujących w ramach Oferty Play MIXtura (Plan Cenowy III) obowiązuje od 12.04.2011 roku do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r.

STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. STANOWISKO Nr 22/14/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO KONCEPCJA NAUCZANIA PRZEDMIOTU RACHUNKOWOŚĆ SKOMPUTERYZOWANA" NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Grzegorz Bucior Uniwersytet Gdański, Katedra Rachunkowości 1. Wprowadzenie Rachunkowość przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

KLAUZULE ARBITRAŻOWE

KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE ARBITRAŻOWE KLAUZULE arbitrażowe ICC Zalecane jest, aby strony chcące w swych kontraktach zawrzeć odniesienie do arbitrażu ICC, skorzystały ze standardowych klauzul, wskazanych poniżej. Standardowa

Bardziej szczegółowo

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny

Spis zawartości Lp. Str. Zastosowanie Budowa wzmacniacza RS485 Dane techniczne Schemat elektryczny Spis zawartości Lp. Str. 1. Zastosowanie 2 2. Budowa wzmacniacza RS485 3 3. Dane techniczne 4 4. Schemat elektryczny 5 5. Konfiguracja sieci z wykorzystaniem wzmacniacza RS485 6 6. Montaż i demontaż wzmacniacza

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com

Jabra Link 850. Podręcznik użytkownika. www.jabra.com Jabra Link 850 Podręcznik użytkownika www.jabra.com SPIS treści 1. Prezentacja produktu...3 1.1 Jabra LINK 850...3 1.2 Akcesoria dodatkowe...4 2. PODŁĄCZENIE URZĄDZENIA Jabra LINK 850...5 2.1 PODŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku.

INFORMACJA PRASOWA. Cel: zakup komputerów, budowa sieci LAN, zakup i wdroŝenie aplikacji aktualnie dostępnych na rynku. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI BIURO MINISTRA WYDZIAŁ INFORMACJI Warszawa, dnia 13 października 2007 r. INFORMACJA PRASOWA Minione dwa lata przyniosły przełom w informatyzacji polskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Usługi Certyfikat SSL. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Usługi Certyfikat SSL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin reguluje zasady świadczenia Usługi Certyfikat SSL ( zwanej dalej : Usługa Certyfikat SSL) przez Az.pl Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2011. Warszawa: Przygotowanie zbioru metadanych o wykonanych w Polsce archiwalnych badaniach magnetotellurycznych. Numer ogłoszenia: 134471-2011; data zamieszczenia: 11.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu 19.05 w Sklepie Internetowym oraz Telesales obowiązuje od 9 sierpnia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE

Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA WYJAŚNIENIE Oświadczenie w zakresie stosowanie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect DOBRA PRAKTYKA 1. Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych

Bardziej szczegółowo

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH

str. 1 WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH WSTĘP Instrukcja użytkowania dla zaciskarek ręcznych typów SYQ 14-20A i SYQ14-32A (lipiec 2008) Złączki F5 profil U Złączki F7 profil TH Zaciskarki ręczne produkowane są w dwóch typach : SYQ 14-20A i SYQ14-32A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha

Implant ślimakowy wszczepiany jest w ślimak ucha wewnętrznego (przeczytaj artykuł Budowa ucha Co to jest implant ślimakowy Implant ślimakowy to bardzo nowoczesne, uznane, bezpieczne i szeroko stosowane urządzenie, które pozwala dzieciom z bardzo głębokimi ubytkami słuchu odbierać (słyszeć) dźwięki.

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas*

CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* CENNIK Lepszy Telefon Cały Czas* obowiązuje od 1.12.2008 * Plan taryfowy Lepszy Telefon Cały Czas dostępny jest tylko i wyłącznie dla konsumentów w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce

Nie racjonalnych powodów dla dopuszczenia GMO w Polsce JANUSZ WOJCIECHOWSKI POSEŁ DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO WICEPRZEWODNICZĄCY KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI Tekst wystąpienia na Konferencji: "TRADYCYJNE NASIONA - NASZE DZIEDZICTWO I SKARB NARODOWY. Tradycyjne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Internet w szkołach

ANKIETA - Internet w szkołach ANKIETA - Internet w szkołach I. Wstęp Szanowni Państwo, Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Minister Cyfryzacji Anna Streżyńska pracują wspólnie nad programem, którego celem jest dostarczenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

Przewodnik dla klienta Sigillum PCCE USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. USŁUGI CERTYFIKACJI ELEKTRONICZNEJ Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. Sigillum Polskie Centrum Certyfikacji Elektronicznej oraz firma 4proweb.net Producent oprogramowanie Elektronicznych Dzienników

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA II część zamówienia Załącznik nr 1a do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dotyczący zakupu instalacji i dostępu do sieci Internetowej dla 153 beneficjentów ostatecznych (150 beneficjentów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH

CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH CENNIK US UG TELEKOMUNIKACYJNYCH US UGI PODSTAWOWE Taryfa Darmowe Rozmowy Pakiet 60. obowi zuje od 05.03.2007 r. www.netia.pl SPIS TRE CI OP ATY AKTYWACYJNE (JEDNORAZOWE)... 3 2. OP ATY ABONAMENTOWE (MIESI

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA W KRAKOWIE KATEDRA TELEKOMUNIKACJI KIERUNEK: TELEINFORMATYKA ROK: II Media transmisyjne Laboratoria Ćwiczenie nr 3 Badanie wydajności urządzeń HomePlug AV 500 Mbit/s z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Karta adaptacyjna GSM

Karta adaptacyjna GSM Proste zamontowanie karty adaptacyjnej GSM Karta adaptacyjna GSM Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini SIM Skrócona instrukcja obsługi Zainstalowanie karty SIM w karcie adaptacyjnej mini

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami).

1 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa: publikacji książkowych i nutowych wydanych przez. (dalej zwanych: Publikacjami). WZÓR UMOWY ANALOGICZNY dla CZĘŚCI 1-10 UMOWA o wykonanie zamówienia publicznego zawarta w dniu.. w Krakowie pomiędzy: Polskim Wydawnictwem Muzycznym z siedzibą w Krakowie 31-111, al. Krasińskiego 11a wpisanym

Bardziej szczegółowo

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania

WYKŁAD 8. Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania WYKŁAD 8 Reprezentacja obrazu Elementy edycji (tworzenia) obrazu Postacie obrazów na różnych etapach procesu przetwarzania Klasy obrazów Klasa 1: Obrazy o pełnej skali stopni jasności, typowe parametry:

Bardziej szczegółowo