zgłoszonych w ramach uzgodnień konsultacji społecznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zgłoszonych w ramach uzgodnień konsultacji społecznych"

Transkrypt

1 Departament Spraw Obronnych MI 1 czerwca 2011 Zestawienie uwag do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umoŝliwiających wykonywanie zadań i obowiązków na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego (art. 182 ustawy - Prawo telekomunikacyjne) zgłoszonych w ramach uzgodnień konsultacji społecznych Lp Jedn. red. Zgłaszający Treść uwagi Uzgodnienie Uwagi ogólne Prawodawca określił w nim wymagania techniczne i eksploatacyjne dla interfejsów, pomijając ustawowy wymóg kierowania się zasadą minimalizacji nakładów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i podmiotów uprawnionych (przykłady w uwagach nr 2, 3, 25, 26, 28) Nie uwzględniono aktualnego stanu technologicznego i jego kierunków rozwoju w zakresie dostępnych funkcjonalności LI dla poszczególnych generacji telefonii komórkowej (np.: LTE, Voice over LTE), a takŝe konwergencji usług np. przenikanie się sieci mobilnych i stacjonarnych tak jak świadczenie usług sieci stacjonarnej z wykorzystaniem sieci ruchomej. Nie wzięto pod uwagę moŝliwości stosowania innych, nowoczesnych identyfikatorów uŝytkowników jako kryteriów wyboru obiektu obserwacji np. ENUM. Budowane wg zaproponowanej w projekcie specyfikacji interfejsów systemy LEMF i ADMF z załoŝenia będą przestarzałe" technologicznie juŝ w trakcie ich budowy. Pominięto potrzebę unifikacji rozwiązań systemowych budowanych na potrzeby uprawnionych podmiotów oraz na potrzeby sądów i prokuratorów (np. moŝliwość przekazywania postanowień prokuratorskich w postaci elektronicznej - styk HI1 interfejsu HI i interfejs HI A- B), powodując tym samym zwiększenie kosztów ponoszonych przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego. Projekt rozporządzenia nie uwzględnia rozwiązań interfejsowych przygotowanych przed dniem wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw, spełniających wymagania określone w art. 179 ust. 4-4b i art. 180d Prawa telekomunikacyjnego. MoŜliwość stosowania i eksploatacji takich rozwiązań została dopuszczona na mocy art. 15 ust. 1 powołanej wyŝej ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. NaleŜy przy tym zaznaczyć, Ŝe w latach , gdy uprawnione podmioty budowały systemy LEMF nowej generacji, specyfikacja interfejsów dot. tych systemów została uzgodniona z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz interfejsy te zostały przetestowane, a następnie systemy posiadające uzgodnione interfejsy zostały akredytowane przez ABW i wdroŝone do eksploatacji Projekt nie uwzględnia faktu istnienia roamingu krajowego pomijając wymagania na funkcjonalność LI w rozbiciu na kaŝdego partnera roamingowego, co powoduje takŝe brak unormowań w zakresie podziału odpowiedzialności tych partnerów roamingowych za przygotowanie odpowiedniej infrastruktury specjalnej zapewniającej ciągłość i efektywną dostępność uprawnionych podmiotów do treści kontrolowanych przekazów telekomunikacyjnych. Projektodawca pominął fakt uwarunkowań zawartych w zasadach i procedurach określonych w przepisach odrębnych, o których mowa w art. 180d Prawa telekomunikacyjnego, przykładowo pominięto konieczność posiadania dostępu pracowników przedsiębiorcy telekomunikacyjnego do funkcjonalności niezbędnych do pełnienia przez tego przedsiębiorcę roli gestora systemu ADMF, odpowiedzialnego prawnie za ich gotowość eksploatacyjną. 1

2 TP 11 - W rozporządzeniu powinien znaleźć się zapis, Ŝe z obowiązku posiadania rozwiązania zgodnego z proponowaną specyfikacją zwolnieni są wszyscy operatorzy, którzy juŝ posiadają zawarte porozumienia z podmiotami uprawnionymi na udostępnianie treści przekazów telekomunikacyjnych za pośrednictwem interfejsów Z uwagi na skalę proponowanych zmian, oraz istotność regulowanej materii, wskazane jest aby przedmiotowe rozporządzenie zapewniało trwałości obecnie funkcjonujących rozwiązań. W projekcie rozporządzenia powinien znaleźć się zapis zwalniający operatorów którzy juŝ posiadają zawarte porozumienia z podmiotami uprawnionymi na udostępnianie treści przekazów telekomunikacyjnych za pośrednictwem interfejsów z obowiązku posiadania rozwiązania zgodnego z proponowaną w nowelizacji specyfikacją. Brak zapisu o bezwarunkowym dopuszczeniu do dalszego uŝytkowania rozwiązań, które funkcjonują juŝ teraz trudno odczytać inaczej, jak swego rodzaju sankcję nałoŝoną na tych operatorów, którzy wychodząc naprzeciw potrzebom Państwa zainwestowali olbrzymie środki (zarówno finansowe, jak i ludzkie) w wypracowanie, uzgodnienie a następnie zaimplementowanie interfejsu. Podkreślić trzeba, Ŝe konieczność dostosowania obecnie uŝytkowanych rozwiązań do proponowanego rozporządzenia będzie zmuszała operatorów do rozwaŝenia czy ponosić dalsze koszty dostosowywania i utrzymywania interfejsu, czy teŝ powrócić do sytuacji sprzed kilku lat, kiedy nie było interfejsów. Nie ulega wątpliwości, Ŝe w przypadku wyłączenia interfejsów najbardziej zmianę tę odczują podmioty uprawnione, które inwestowały olbrzymie publiczne środki w budowę systemów, które teraz trzeba będzie albo zmienić, albo wręcz w niektórych obszarach wyłączyć. Warto teŝ zauwaŝyć, Ŝe w przypadku gdy operator jednak zdecyduje się na dostosowanie systemu do nowych wymagań, to i tak przez okres kilku miesięcy (czas na przebudowę i ponowną certyfikacji systemu) podmioty uprawnione, które juŝ teraz mają podpisane stosowne porozumienia, zostaną pozbawione moŝliwości korzystania z interfejsu. Aby uniknąć wyŝej opisanych problemów wystarczy zapisać w rozporządzeniu, Ŝe specyfikacja dotyczy wyłącznie interfejsu do tych podmiotów, które w chwili wejścia w Ŝycie rozporządzenia nie miały podpisanego porozumienia o którym mowa w art. 179 ust 4a. Postulujemy, by w Rozporządzeniu znalazł się przepis, który przewiduje, Ŝe wszyscy przedsiębiorcy telekomunikacyjni, którzy juŝ wykonują za pomocą interfejsów zadania i obowiązki na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwolnieni zostali z obowiązku posiadania rozwiązania zgodnego z nową specyfikacją wprowadzaną przedmiotowym Rozporządzeniem albo, aby uelastycznić treść rozporządzenia w taki sposób, aby istniejące rozwiązania mogły się w nim zmieścić. W naszej ocenie, przedsiębiorcy, którzy juŝ posiadają lub negocjują porozumienia/umowy z podmiotami uprawnionymi powinni mieć zagwarantowaną moŝliwość stosowania interfejsu w wersji juŝ uzgodnionej i zaakceptowanej przez strony umowy (przedsiębiorcę telekomunikacyjnego i podmiot uprawniony) bez konieczności migrowania na interfejsy o nowej specyfikacji, którą narzuca projekt Rozporządzenia. Taka migracja wymuszałaby na operatorach ponoszenie dodatkowych kosztów i de facto karałaby tych operatorów, którzy - wobec próŝni prawnej - podjęli dobrowolną (i na własny koszt) inicjatywę wypracowania standardów interfejsów, stwarzając tym samym warunki do realizacji zadań na rzecz obronności, bezpieczeństwa państwa oraz bezpieczeństwa i porządku publicznego. NaleŜy dopuścić moŝliwość podpisania umowy z zainteresowanymi słuŝbami np. na implementację interfejsu H1, H2, H3 /Legal Intercept/ bez konieczności implementacji interfejsu HI A-B. Rozumiejąc, Ŝe w warstwie technologicznej niezbędna jest identyfikacja uprawnionego podmiotu pragniemy podkreślić, Ŝe format LIID identyfikuje jednoznacznie uprawniony podmiot, co jest sprzeczne z wymaganiami ABW stawianymi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w procesie akredytacji systemów zaimplementowanie dodatkowych mechanizmów anonimizacji LIID w sieci telekomunikacyjnej stanowi dodatkowy, koszt po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. uwaŝa ze wymagania w zakresie konstruowania black box winny zostać wyraźnie określone w rozporządzeniu w taki sposób, aby ochrona informacji nie powodowała 2

3 I.1 18 III.3 nadmiernych kosztów Projekt nie uwzględnia standardu IPv6, co moŝe spowodować konieczność róŝnego rodzaju mechanizmów opakowania IPv6 w IPv4 co skomplikuje i podwyŝszy koszty budowy interfejsów równieŝ ze względu na kończący się zapas adresów Treść projektu rozporządzenia, uzasadnienie, OSR Z uwagi na harmonogram budŝetowania środków u przedsiębiorców telekomunikacyjnych, czas niezbędny na opracowania i wdroŝenia zmian oraz wielomiesięczny proces certyfikacji rozwiązania przez ABW, konieczne jest zapewnienia odpowiedniego okresu na wejście w Rozporządzenia w Ŝycie. Proponuje się, by vacatio legis dla rozporządzenia wynosił 36 miesięcy. Przewidziany w projekcie termin wejścia w Ŝycie rozporządzania po upływie 6 miesięcy o dnia ogłoszenia powinien zostać znacznie wydłuŝony. Istotnym jest, iŝ harmonogramy budŝetowania środków u największych operatorów nie umoŝliwiają dokonania istotnych zmian w nagłym trybie. Ponadto, naleŝy wskazać, iŝ niezbędne jest zachowanie odpowiedniego czasu dla operatorów na opracowanie i wdroŝenie zmian przewidzianych w projekcie rozporządzenia. Dodatkowo naleŝy wskazać, iŝ zaimplementowane nowe rozwiązanie winno przejść proces certyfikacji dokonywanej przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który to proces trwa wiele miesięcy. Mając na uwadze powyŝsze stoi na stanowisku, iŝ wejście w Ŝycie rozporządzenia winno nastąpić z zachowaniem co najmniej 36- miesięcznego vacatio legis. Krótszy okres na dostosowanie do nowej sytuacji prawnej będzie dodatkowym argumentem dla operatorów za tym, aby nie ponosić ryzyka braku zgodności posiadanych rozwiązań z przepisami, tylko wyłączyć moŝliwość korzystania z interfejsu. Podkreślenia wymaga, iŝ zgodnie z delegacją ustawową zawartą w art. 182 ustawy Prawo telekomunikacyjne projekt rozporządzenia winien być opracowywany z zachowaniem zasady minimalizacji nakładów przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i podmiotów uprawnionych. Zakładany okres vacatio legis jest nie do przyjęcia, poniewaŝ okres niezbędny jest co najmniej 36 miesięczny okres na procedury budŝetowania, zamawiania, wdroŝenia oraz akredytacji w ABW systemów Lawfull Interception. Dla operatorów telefonii stacjonarnej, na skutek duŝego wolumenu ruchu oraz róŝnorodności usług, wprowadzenie proponowanego standardu interfejsu wiązać się będzie z koniecznością przebudowy sieci, baz danych oraz istniejących systemów LI. Ze względu na juŝ przyjęte rozwiązania (często chronione patentami), wolumen i architekturę sieci przebudowa systemu wiązać się będzie z bardzo duŝymi kosztami po stronie operatora i nie będzie mogła być wykonana w nakazanym czasie Załącznik nr 1 W projekcie znajduje się aŝ 21 odwołań do róŝnych dokumentów nie funkcjonujących w polskim porządku prawnym (np. w pkt: IV. 1.1, IV. 1.2, IV.2.13, IV.3.2, IV.3.4, IV.3.6, IV.4.3, IV.4.4, IV.4.5, IV.4.6, IV.4.7, V.1.2, V.1.3, V.1.5, V.1.10 Załącznika nr 1 do rozporządzenia). Aby moŝliwe było powoływanie się na te dokumenty muszą być one wcześniej wprowadzone do stosowania w polskim systemie prawnym przez ministra właściwego do spraw łączności w drodze rozporządzenia na mocy delegacji zawartej w art. 3 ust. 3 Prawa telekomunikacyjnego. Wobec powyŝszego zarzutu właściwym rozwiązaniem jest przeniesienie odwołań do przywołanych dokumentów do umów, o których mowa w art. 179 ust. 4a Prawa telekomunikacyjnego. W definicji obiektu monitorowanego naleŝy usunąć słowa uŝytkownik lub abonent" 19 IV.1.1 Zamiast 1000BASE-T" zapisać 100/1000BASE-T" 3

4 IV.1.2 IV.1.3 IV IV IV.1.6 TP 25 IV IV W projekcie w wymaganiach ogólnych dla interfejsu LI HI wymagania w zakresie wyboru protokołu są sprzeczne. Projektodawca dokładnie specyfikując w pkt IV.4.3 Załącznika nr 1 kodeki i format plików audio i wideo wymusza ingerencję przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w treść przekazu telekomunikacyjnego mającą wpływ na jego jakość (w sieciach czwartej generacji (Rel.4) często stosowane są inne kodeki niŝ wskazany kodek G.711A). Zamknięta lista kodeków wideo wydaje się równieŝ niewłaściwym rozwiązaniem poniewaŝ wyklucza nowsze rozwiązania w przyszłości. W projekcie naleŝy określić jakie funkcje administracyjne miałyby być realizowane poprzez interfejs HI1, poniewaŝ aktualne zapisy (Załącznik nr 1 pkt a) wskazują, Ŝe system ADMF u przedsiębiorcy telekomunikacyjnego będzie administrowany przez wszystkich uŝytkowników systemów LEMF, co jest niedopuszczalne. Zamiast wymagane" zapisać zalecane"; Bezwzględnie naleŝy uwzględnić IPv6: operatorzy telekomunikacyjni przechodzą niedługo na IPv6 z powodu kończenia się puli adresów IPv4. W związku z tym wprowadzenie na interfejsie tylko IPv4 moŝe spowodować konieczność wprowadzenia róŝnego rodzaju mechanizmów opakowywania IPv6 w IPv4 co skomplikuje (zapewnienie niezmienności monitorowanych danych i ich integracji) i podwyŝszy koszt całego przedsięwzięcia Zamiast wymagane" zapisać zalecane"; NaleŜy doprecyzować o jaki protokół chodzi Proponujemy nowe brzmienie całego punktu, zgodne z obowiązującą specyfikacją LIHI na której wzorował się ustawodawca: LIID dla danego typu obiektu (MSISDN, IMEI itp.) zawiera tylko jedna usługę do monitorowania (jedna usługa per LIID). Jeśli obiekt będzie wymagał monitorowania kilku usług, system LEMF powinien za kaŝdym razem przydzielić nowe LIID. Z punktu widzenia uŝytkownika systemu LEMF nie powinno to przysparzać problemów z gromadzeniem treści róŝnych usług dla jednego monitorowanego obiektu". Format LI ID identyfikuje jednoznacznie uprawniony podmiot, co jest sprzeczne z wymaganiami ABW stawianymi przedsiębiorcom telekomunikacyjnym w procesie akredytacji systemów - zaimplementowanie dodatkowych mechanizmów anonimizacji LIID w sieci telekomunikacyjnej stanowi dodatkowy, zbędny koszt po stronie przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Bezpodstawne nałoŝenie (przekroczenie delegacji ustawowej) na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego nowego obowiązku buforowania (przechowywania przez 72 godziny i przetwarzania) treści kontrolowanych przekazów telekomunikacyjnych na wypadek wystąpienia awarii powodującej brak transmisji pomiędzy ADMF, a LEMF - sugeruje to, Ŝe systemy LEMF eksploatowane przez uprawnione podmioty z załoŝenia mają gorszą niezawodność niŝ sieć i systemy ADMF przedsiębiorcy telekomunikacyjnego, zatem obowiązek zapewnienia właściwego poziomu dostępności w systemach LEMF do udostępnionych treści przekazów telekomunikacyjnych przerzucony został na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co wpływa na znaczne podwyŝszenie kosztów ponoszonych przez tych przedsiębiorców, zaznaczyć naleŝy takŝe, Ŝe przedsiębiorca telekomunikacyjny ma prawo przechowywać treść przekazów telekomunikacyjnych jedynie na potrzeby świadczenia usług telekomunikacyjnych Rozporządzenie nakłada na przedsiębiorcę telekomunikacyjnego nowy obowiązek buforowania (przechowywania przez 72 godziny i przetwarzania) treści kontrolowanych przekazów telekomunikacyjnych na wypadek wystąpienia awarii powodującej brak transmisji 4

5 28 IV.2 pomiędzy ADMF a LEMF, budzi to zasadnicze wątpliwości prawne czy nie przekracza to zakresu delegacji ustawowej i czy operator telekomunikacyjny jest na podstawie ustawy uprawniony do zatrzymywania tych treści? moŝe to wskazywać takŝe na to, Ŝe obowiązek zapewnienia właściwego poziomu dostępności w systemach LEMF do udostępnionych treści przekazów telekomunikacyjnych przerzucony został na przedsiębiorców telekomunikacyjnych, co wpływa na znaczne podwyŝszenie kosztów ponoszonych przez tych przedsiębiorców, buforowanie winno być, co najwyŝej opcją dopuszczalna wyłącznie z przyczyn technicznych, ale dopuszczać stosowanie innych rozwiązań zabezpieczających Specyfikacja interfejsu HI1 została przygotowana przy współudziale części przedsiębiorców telekomunikacyjnych (wskazanych w uzasadnieniu projektu), co stawia ich i dostawców ich ADMF w uprzywilejowanej sytuacji, wpływając na podwyŝszenie kosztów budowy rozwiązania funkcjonalności LI u pozostałych przedsiębiorców telekomunikacyjnych 29 IV.2.2 TP Po lit. d naleŝy dodać lit. e - parametr okres monitorowania. 30 IV.2.3 IV.2.4 Zamiast obu punktów proponujemy umieszczenie tabeli (macierzy) pokazującej, jakie kryteria obserwacji (parametry) mogą wystąpić w kaŝdej z usług 31 IV.2.3.a TP NaleŜy dodać do zestawienia skrót VoIP 32 IV.2.4.c 33 IV.2.4.d 34 IV.2.5.a TP 35 IV IV TP 38 IV.2.10 Zamiast dostęp do internetu" powinno być zapisane usługi dostępu do internetu np.: wlan, dsl" Brak w 2.3 kryteriów monitorowania dla IMSa MoŜe istnieć problem w monitorowaniu IRI + SMS. Uzasadnienie: W sieci TP SMS jest inaczej przesyłany niŝ w sieciach operatorów mobilnych i moŝe istnieć moŝliwość ich monitorowania jedynie w trybie IRI + CC Punkt wewnętrznie sprzeczny skutkujący brakiem moŝliwości implementacji rozporządzenia w systemie operatora Brak technicznych moŝliwości realizacji takiego wymagania w systemie operatora. Dodatkowo zapis wykracza poza obowiązki określone w ustawie prawo telekomunikacyjne Wskazanie sposobu określenia zasięgu, jako przesłanie numerów central, nie ma sensu dla usług, których realizacja nie opiera się o centrale; naleŝy ten fragment wykreślić, chyba istotną informacją jest, kto w danym momencie nie moŝe być monitorowany a nie, który element sieci uległ awarii - a co z numerami przeniesionymi?. Ten punkt trzeba uściślić, czy chodzi o przypadki awarii sieci operatora czy elementów systemu monitoringu? Brak technicznej moŝliwości realizacji takiego wymagania w systemie operatora. Dodatkowo zapis wykracza poza obowiązki określone w ustawie prawo telekomunikacyjne 5

6 39 IV IV.2.15 TP 41 IV.3.1 TP 42 IV.3.2 IV IV.3.6 TP 44 IV.4.1 TP Zapis w obecnym kształcie stanowi bardzo powaŝne zagroŝenie bezpieczeństwa, w tym związane z ujawnieniem celu (obiektu monitorowanego) - naleŝy usunąć słowa włączenia/wyłączenia trybu online oraz" W przypadku kiedy warunki techniczne usługi nie zezwolą na monitorowanie jej przy uŝyciu interfejsu LI HI w trybie automatycznym, zgoda Uprawnionego Podmiotu na realizację jej w trybie półautomatycznym powinna zawierać ustalone timeouty dotyczące czasu realizacji, ustanowienia monitorowania, które będą obowiązywać wszystkie słuŝby. W związku z róŝnorodnością platform VoIP i systemów dostępu do Internetu /ATM, GBE/ wystąpi konieczność weryfikacji w niektórych przypadkach konfiguracji abonenta lub wykonania prac przygotowawczych. W związku z powyŝszym preferowany będzie w TP tryb półautomatyczny pracy interfejsu dla usług internetowych. TP proponuje w związku z powyŝszym zapisanie w rozporządzeniu lub załączniku, z którym Uprawnionym Podmiotem jedynym i wskazanym, operator będzie musiał uzgodnić szczegóły pracy w trybie półautomatycznym i które to uzgodnienia będą wiąŝące dla pozostałych Uprawnionych Podmiotów. Uzasadnienie: Zapis w punkcie 2.15 wskazuje, Ŝe kaŝdy Uprawniony Podmiot musi wyrazić zgodę na realizację w trybie półautomatycznym. W związku z tym dla operatora moŝliwe są dwa warianty: Uprawniony Podmiot godzi się na tryb półautomatyczny na warunkach (timeouty) operatora lub monitoring danej usługi jest realizowany w sposób tradycyjny. Uprawnione Podmioty/SłuŜby/ dysponują bardzo róŝnymi rozwiązaniami i platformami; jeŝeli więc operator będzie musiał uzgadniać ten tryb pracy kaŝdorazowo przed podpisaniem porozumienia z kaŝdym Uprawnionym Podmiotem oddzielnie to będzie to proces kosztowny, długotrwały, nieefektywny Czas na przesłanie danych skojarzonych z przekazem do 10 minut jest nie realny i nie jest do przyjęcia. TP proponuje czas do 24 godzin i doprecyzowanie pojęcia dane skojarzone lub ograniczenie ich do telefonii. Uzasadnienie: W TP rozmowy w technologii VoIP są bilingowane w systemie kolekcji danych, gdzie proces przetwarzania danych trwa do 8 godzin, a z kolei dane o sesji internetowej są on-line dostępne tylko w systemie Radius i w zasadzie niczego nie wnoszą poza tym, ze klient ma włączony modem i jest zalogowany do sieci. Systemy monitorowania ruchu internetowego w TP nie korzystają z Radiusa/systemu autentykacji/ lecz wykorzystują inne parametry jednoznacznie identyfikujące abonenta. Tak krótki czas nie ma takŝe uzasadnienia operacyjnego gdyŝ w naszej ocenie najwaŝniejsza jest treść danych obiektu monitorowanego a poniewaŝ dane są transferowane on-line to Uprawniony Podmiot ma moŝliwość uzyskania wszelkich danych poprzez analizę treści czy czasu rozpoczęcia czy zakończenia transferu danych poprzez interfejs HI3 Wskazany standard ETSI dotyczy tylko usług mobilnych; naleŝy sprawdzić, czy faktycznie wyłącznie dla usług mobilnych ma być realizowane to wymaganie. NaleŜy określić jakie są dopuszczalne wartości pola z nazwą rozszerzenia - ext W sieci TP tylko jeden z systemów (VoIP) koduje dane w systemie ASN.1, dla pozostałych systemów dane są pobierane ręcznie z systemów kolekcji naleŝy dopuścić za porozumieniem stosowanie formatu.txt, naleŝy uszczegółowić co to są dane skojarzone jeśli chodzi o dostęp do Internetu Zapis jest niejednoznaczny. Czy dotyczy całości treści sesji,czy pojedynczych ramek (w przypadku usług dostępu do internetu) czego przekazu 45 IV.4.3 Podział na online i offline ma tylko zastosowanie dla usług rozmów głosowych w sieciach mobilnych 6

7 46 IV.4.4 Wskazana norma nie dotyczy ULIC 47 Zamiast LI HI" powinno być HI A-B" 48 V.1.3 TP Dopisać IPv6 systemy SłuŜb muszą być gotowe na IPv6. 49 TP Bezwzględnie naleŝy uwzględnić IPv6 50 V.1.6 TP Dopuścić format.txt. ASN1 nie jest stosowany poza jednym systemem w TP, przebudowa systemów byłaby kosztowna , 1.4, 1.5, 2 1.3, 1.4, 1.5, 2 57 str str. 22 NaleŜy usunąć zapis dot. RTRequest Załącznik nr 2 NaleŜy usunąć Dopuszcza się wysłanie zlecenia aktywacji z pewnym wyprzedzeniem", gdyŝ taki zapis jest sprzeczny z punktem 2.6 Zapis jest sprzeczny z punktem 2.8 Brak zdefiniowanych wymaganych minimalnych parametrów kryptograficznych - długości klucza, algorytmy. Załączone struktury ASN.1 są niepoprawne i nie kompilują się - np. UnsignedRequestDetail (specyfikacja ASN.1 dla UnsignedRequestDetail) - skutkuje to brakiem moŝliwości implementacji w systemie operatora, co z kolei będzie skutkować koniecznością wyłączenia interfejsu i powrotu do bezinterfejsowego" obsługiwania wniosków podmiotów uprawnionych. W strukturach ASN.1 usunięto komentarze, które są niezbędne do właściwego i jednoznacznego zaimplementowania w systemie operatora wymagań określonych w rozporządzeniu Brak określonego sposobu kodowania dla parametrów takich jak MSISDN, IMSI np. w UnsignedRequestDetail Umieszczony w strukturze ASN.1 Regon powinien być opcjonalny 7

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT]

OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] OPINIA Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji [PIIT] z dnia 27 maja 2011 roku dotycząca projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wymagań technicznych i eksploatacyjnych dla interfejsów umoŝliwiających

Bardziej szczegółowo

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących

Jednocześnie, kierując się kryterium wskazanym w delegacji ustawowej, jakim jest konieczność zapewnienia sprawnej kontroli w podmiotach prowadzących Uzasadnienie Projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie urzędowego sprawdzenia jest efektem oceny dokonanej po rocznym okresie obowiązywania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiet Internet dla Firm obowiązuje od 15 marca 2011r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiet Internet dla Firm (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci korzystający

Bardziej szczegółowo

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r.

Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2009 r. Projekt ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i trybu oddelegowania funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do wykonywania zadań

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania

Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Regulamin Usługi Pakiety Internet obowiązuje od 30 marca 2012 r. do odwołania Jak skorzystać z usługi 1. Z usługi Pakiety Internet (zwanej dalej usługą ) mogą korzystać Abonenci Oferty LongPlay (Play Cenowy

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 01 stycznia 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1

Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1 Regulamin akcji Testuj usługi z Play obowiązuje od 20.04.2010 r. 1 Ogólne warunki udziału w Akcji Testuj usługi z Play 1) Akcja Testuj usługi z Play" (zwana w dalszej części niniejszego Regulaminu Akcją

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Jedna wizyta dla Firm - MNP dla Oferty Nowy Play dla Firm. obowiązuje od 06.04.2009 r. do odwołania. Słownik: abonent osoba, która składa wniosek w P4 o przeniesienie Numeru

Bardziej szczegółowo

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Stanowisko MRR

Treść uwagi Propozycja zmian zapisu Stanowisko MRR Nazwa projektu dokumentu: Projekt rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na wspieranie tworzenia i rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Cennik usług - w ofercie M2M

Cennik usług - w ofercie M2M Cennik usług w ofercie M2M obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku Cennik usług w ofercie M2M, dalej zwany Cennikiem Usług, obowiązuje od dnia 08 czerwca 2014 roku do odwołania dla Abonentów będących przedsiębiorcami

Bardziej szczegółowo

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne

Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne Biuro Prawne Warszawa, dnia 1 lipca 2011 r. Centralne Biuro Antykorupcyjne ZESTAWIENIE uwag do projektu rozporządzenia w sprawie sposobu dokumentowania prowadzonej przez Centralne Biuro Antykorupcyjne

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Dokument konsultacyjny Wzajemne relacje stawek stosowanych w rozliczeniach międzyoperatorskich na krajowym rynku telefonii ruchomej dla różnych modeli współpracy z operatorem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców

Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0 8. Do wykonawców RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, 05 sierpnia 2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-2 3 / 0

Bardziej szczegółowo

1. złagodzenia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia;

1. złagodzenia warunku udziału w postępowaniu w zakresie wymaganego doświadczenia; R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 13.06.2008 r. B D G - I I I - 3 8 2 0-0 4 / 0 8 NET Technology S.A.

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Zenon Decyk Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) Od 2001 roku funkcjonowała w postaci kontroli finansowej, która dotyczyła

Bardziej szczegółowo

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE

Zharmonizowane wymogi Część B. Dokument IV. Składowa opracowania Rekomendacji Agencji zgodnie z postanowieniami art. 15 Dyrektywy 2004/49/WE Zharmonizowane wymogi Część B Dokument IV Celem wykorzystania przez Krajowe Władze Bezpieczeństwa Ruchu przy ocenie zgodności z wymogami certyfikatów bezpieczeństwa Część B wydanych zgodnie z art. 10(2)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. Projekt z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie stawek uposaŝenia zasadniczego na poszczególnych stanowiskach słuŝbowych funkcjonariuszy Centralnego Biura

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS

Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS Wersja 1.1 Instrukcja dla upowaŝnionych eksporterów w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych z zastosowaniem procedury uproszczonej w systemie ECS A. Informacje ogólne Od dnia 31 sierpnia 2007 r., w związku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Jana Chrystiana Szucha 25, 00-918 Warszawa, woj. Page 1 of 5 Warszawa: Dostawa i wdroŝenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego na potrzeby Ministerstwa Edukacji Narodowej. Postępowanie nr DE-WZP-BgS- 321-47/09. Numer ogłoszenia: 326238-2009; data

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw

Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw Zbiorniki naziemne to nie stacje paliw Autorzy: Małgorzata Jaszkowska, dr Zdzisław Muras - Departament Przedsiębiorstw Energetycznych, Urząd Regulacji Energetyki Do zadań realizowanych przez Prezesa URE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 3 stycznia 2012. Nowelizacja Pt - PRS

Warszawa, 3 stycznia 2012. Nowelizacja Pt - PRS Warszawa, 3 stycznia 2012 Nowelizacja Pt - PRS Założenia ogólne Nowela dotyczy usług o podwyższonej opłacie dotyczy wszystkich funkcjonalności W sieci stacjonarnej dla WLR obecnie nie są świadczone SMS

Bardziej szczegółowo

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI

PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI PREZES URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW CEZARY BANASIŃSKI DOK2-073-66/06/MKK Warszawa, dnia grudnia 2006 r. Pani Anna Streżyńska Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej W związku z prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO

Oceny oddziaływania na. a)środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe. Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. WZIĘĆ ŚRODOWISKO Oceny oddziaływania na środowisko. Wymagania krajowe i wspólnotowe Seminarium internetowe 18 maja 2010 r. 1 OOŚ PRZEDSIĘWZI WZIĘĆ dopuszczalność przedsięwzięcia z punktu negatywnych oddziaływań na środowisko

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Do wykonawców Pytanie nr 1. Odpowied na pytanie nr 1. Pytanie nr 2.

Do wykonawców Pytanie nr 1. Odpowied na pytanie nr 1. Pytanie nr 2. R Z E C Z P O S P O L I T A P O L S K A MINISTERSTW O SPRAW IEDLIW OŚCI Al. Ujazdowskie 11 00-950 WARSZAWA Skr. Poczt. 33 Centrala tel. 52-12-888 fax 627-21-93 Warszawa, dnia 18 lipca 2008 r. BDG-III-3820-23/08

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer obowiązuje od 1 lipca 2014r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer skierowana jest do osób, które w

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r.

PISMO OKÓLNE. Nr 8/2013. Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. z dnia 30 sierpnia 2013 r. PISMO OKÓLNE Nr 8/2013 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie procedur związanych z systemami informatycznymi Uniwersytetu przetwarzającymi dane osobowe

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 3 marca 2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzoru informacji o środkach zomadzonych przez oszczędzającego na indywidualnym

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie:

Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10. Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626. Prowadzący postępowanie: Nr sprawy: OR.VII.3331-27/10 Zamawiający: Województwo Łódzkie Al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Regon 472057626 Prowadzący postępowanie: Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r.

Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. Oferta Promocyjna Umowa bez telefonu od 30.09 obowiązuje od 30 września 2010 do odwołania, zmieniony dnia 01.01.2011r. 1. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Umowa bez telefonu 1. Oferta Promocyjna

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie wykorzystywać transmisję danych w telefonie opartym na Android OS

Jak efektywnie wykorzystywać transmisję danych w telefonie opartym na Android OS Jak efektywnie wykorzystywać transmisję danych w telefonie opartym na Android OS 1) Zwracaj uwagę na sygnalizację transmisji danych Dzięki temu będziesz w stanie kontrolować sesje nie wywołane przez Ciebie.

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO, WSPARCIA UśYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Serwis gwarancyjny oraz wsparcie uŝytkowników Help Desk 1. Wykonawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania

Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Regulamin Usługi Internet w Telefonie obowiązuje od 18 czerwca 2010 r. do odwołania Jak skorzystać z Usługi 1. Z usługi Internet w Telefonie (zwanej dalej Usługą ) mogą korzystać Abonenci (Oferty LongPlay,

Bardziej szczegółowo

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r.

Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia r. Cennik świadczenia Usług w trakcie trwania przeniesienia numeru do ITI Neovision S.A. z dnia 7.03.2016 r. Zestawienie Opłat dla produktów i Usług świadczonych przez ITI Neovision S.A., w trakcie przenoszenia

Bardziej szczegółowo

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ

WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r. wyjaśnienia do SIWZ modyfikacja SIWZ PREZYDENT MIASTA OTWOCKA ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25 www.otwock.pl e-mail: umotwock@otwock.pl WZP.271.38.2012 Otwock, dnia 16.11.2012 r.

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY w Warszawie DZP/185/04/11 Warszawa, 21.04.2011r. Do wszystkich zainteresowanych dotyczy: przetargu nieograniczonego PN/13UK/04/2011

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ

Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Wrocław, 02.11.2010 r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW POBIERAJĄCYCH SIWZ Dotyczy udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI WYKONAWCY (1)

SZANOWNI WYKONAWCY (1) ZASTĘPCA BURMISTRZA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY ul. Nowogrodzka 43, pok. 233, 00-691 Warszawa, tel. 22 699 83 34, faks 22 699 83 21 poczta@srodmiescie.warszawa.pl, www.srodmiescie.warszawa.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Ekskluzywne Przejście do Red

Regulamin Oferty Promocyjnej Ekskluzywne Przejście do Red Regulamin Oferty Promocyjnej Ekskluzywne Przejście do Red Bull MOBILE obowiązuje od 02 września 2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej z

Bardziej szczegółowo

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta

Bardziej szczegółowo

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu

Tabela 1 Maksymalny poziom opłaty dodatkowej dla połączeń wykonywanych, wysłanych SMS i transmisji danych w roamingu Informacja dla konsumentów w zakresie nowych zasad roamingu międzynarodowego obowiązujących na obszarze Unii Europejskiej (UE) i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) Celem regulacji roamingu międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo

BeamYourScreen Bezpieczeństwo BeamYourScreen Bezpieczeństwo Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami

Bardziej szczegółowo

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje

I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży detalicznych usług Roamingu Regulowanego oraz definicje Informacja o warunkach realizacji uprawnień abonentów związanych ze zmianą dostawcy roamingu międzynarodowego na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego I. Cel informacji dotyczącej odrębnej sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania

Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach Korzystnych dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Regulamin korzystania z Usług Dodatkowych w Planach ch dla Firm obowiązuje od dnia 24 sierpnia 2012 roku do odwołania Definicje 1. Na potrzeby niniejszego Regulaminu zostają przyjęte następujące definicje

Bardziej szczegółowo

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r.

Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Firmy inwestycyjne Art. 2 pkt 2 16/03/2010 r. Czy zmiana danych akcjonariusza w księdze akcyjnej lub w depozycie dokonywana przez dom maklerski na podstawie zrealizowanej umowy kupna-sprzedaŝy akcji jest

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Integracji

Podręcznik Integracji Podręcznik Integracji Spis treści 1. Integracja oferty... 3 1.1. Samodzielne wprowadzanie oferty sklepu... 3 1.2. Automatyczne wprowadzanie oferty z pliku XML... 3 1.3. Cyklicznie pobieranie oferty ze

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi

SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Załącznik nr 10 do specyfikacji BPM.ZZP.271.479.2012 SZCZEGÓŁOWE OKREŚLENIE System zarządzania urządzeniami sieciowymi Oprogramowanie musi być zgodne, równowaŝne lub o wyŝszych parametrach technicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich

Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich Regulamin usługi Pakiet minut do wszystkich obowiązuje od 24 listopada 2015. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Pakiet minut do wszystkich jest przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne.

Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Poznań, dnia 2009-04-15 EZ/ 1902/3./2009 Wg rozdzielnika: do wszystkich uczestników postępowania o zamówienie publiczne. Dotyczy: Przetarg nieograniczony nr 19/2009 ŚWIADCZENIE USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Zastosowane nazwy i skróty... 4 3. Opis procesu... 5 4. Informowanie... 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, faks: 22 667 17 33 993200/370/IN-402/2012 Warszawa, dnia 22.05.2012 r. Informacja dla

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06

Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa. Poznań, 2006-06-06 Zarządzanie informacją i wiedzą w usługach o podwyŝszonym poziomie bezpieczeństwa ZałoŜenia Nacisk w badaniach połoŝony został na opracowanie takiego zestawu usług, który po okresie zakończenia projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE

Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Regulamin Usługi CHAT IVR 1 DEFINICJE Następujące wyraŝenia i zwroty uŝyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. "Organizator - Telestar S.A. z siedzibą przy ul. śurawiej 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

oddala protest w całości

oddala protest w całości RZECZPOSPOLITA POLSKA DYREKTOR GENERALNY MINISTERSTWA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 2007 r. BDG-III-3820-24/07 B3System Spółka Akcyjna ul. Puławska 352A 02-819 WARSZAWA dotyczy: postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny

na podstawie Oferty Promocyjnej usługi Przychodzący SMS/MMS specjalny Regulamin usługi Prenumerata świadczonej przez Agora S.A. na podstawie Oferty Promocyjnej usługi SMS/ 1. Postanowienia ogólne 1. UŜyte w Regulaminie zwroty mają znaczenie przyjęte w Ofercie Promocyjnej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do umowy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą komórkowych aparatów telefonicznych I WYMAGANIA PODSTAWOWE 1. Ewentualne przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437)

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych. (druk nr 437) Warszawa, 10 września 2013 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (druk nr 437) I. Cel i przedmiot ustawy Opiniowana ustawa dodaje do ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1

Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone. MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone MASH.PL Wymagania i zalecenia dla usługi głosowej w Sieci FreePhone Strona 1 SPIS TREŚCI: Wymagania ogólne stawiane połączeniom głosowym-----------------------------------------3

Bardziej szczegółowo

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych

Związek Zawodowy Techników Farmaceutycznych TF/20/09/14 RP Łódź, 20.09.2014 Pan Piotr Warczyński Podsekretarz Stanu Ministerstwo Zdrowia ul. Miodowa 15 00-952 Warszawa wyraŝa oburzenie faktem pominięcia naszej organizacji i nie powiadamiania w naleŝytym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania.

Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. Regulamin Oferty Promocyjnej Drugi numer dla Firm obowiązuje od 16 października 2013 r. do odwołania. I. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Oferta Promocyjna Drugi numer dla Firm skierowana

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. Projekt z dnia 29.07.2009 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nakładania kary grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia skarbowe Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Zadania PCSS w Polskiej Platformie Bezpieczeństwa Wewnętrznego Maciej Stroiński stroins@man.poznan.pl Norbert Meyer meyer@man.poznan.pl Plan prezentacji Jakość, bezpieczeństwo i zarządzanie heterogeniczną

Bardziej szczegółowo

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net

Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Czym jest EDGE? Opracowanie: Paweł Rabinek Bydgoszcz, styczeń 2007 http://blog.xradar.net Wstęp. Aby zrozumieć istotę EDGE, niezbędne jest zapoznanie się z technologią GPRS. General Packet Radio Service

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna Stan Darmowy bez telefonu obowiązuje od 10 luty 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej Stan Darmowy bez telefonu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usługi Play24

Regulamin korzystania z usługi Play24 Regulamin korzystania z usługi Play24 I. Postanowienia ogólne 1 W ramach Play24, P4 umoŝliwia uzyskanie informacji o stanie Konta Klienta w zakresie posiadanych przez niego Numerów MSISDN oraz składanie,

Bardziej szczegółowo

WYMOGI TECHNICZNE DLA KLUBÓW EKSTRAKLASY DOTYCZĄCE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI OSÓB

WYMOGI TECHNICZNE DLA KLUBÓW EKSTRAKLASY DOTYCZĄCE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI OSÓB WYMOGI TECHNICZNE DLA KLUBÓW EKSTRAKLASY DOTYCZĄCE ELEKTRONICZNYCH SYSTEMÓW IDENTYFIKACJI OSÓB Wstępne określenie warunków technicznych jakie muszą zostać zapewnione przez Kluby Ekstraklasy w celu osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia... r. w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych dla systemu teleinformatycznego służącego identyfikacji

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r.

Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. OGSM/PDF01/1214 Regulamin promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez limitu w ramach usługi Muzyka Tu i Tam" obowiązuje od dnia 27 grudnia 2014 r. włącznie 1. Organizatorem Promocji Zimowe brzmienia z Muzą bez

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zadanie pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na

Odpowiedzi na zadanie pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na Odpowiedzi na zadanie pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji projektowej I Etapu Parku Naukowo - Technologicznego POMERANIA w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania.

Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Oferta Promocyjna LongPlay bez telefonu 30.09 obowiązuje od 22 stycznia 2011 r. do odwołania. Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Aby skorzystać z Oferty Promocyjnej LongPlay bez telefonu

Bardziej szczegółowo

oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a.

oraz centrali tranzytowej DGT SKB z oprogramowaniem Millenium zainstalowanej w Radomiu ul. Potkanowska 54a. Informacje dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych ubiegających się o dostęp do publicznej sieci telefonii stacjonarnej MNI Telecom S.A. w zakresie usług zakańczania w niej połączeń: CZĘŚĆ TECHNICZNA Podstawowa

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Moduł wysyłania wiadomości SMS Kraków, grudzień 2008r. Moduł wysyłania wiadomości tekstowych SMS Moduł SMS umoŝliwia wysyłanie krótkich

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi na pytania Znak sprawy ZP.272.06.2012 Kościan, dnia 05.03.2012 r. Do wszystkich wykonawców, którzy pobrali SIWZ Dot. Przetargu nieograniczonego na zakup energii elektrycznej Odpowiedzi na pytania W załączeniu Wójt

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE dla projektu ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych

UZASADNIENIE dla projektu ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych UZASADNIENIE dla projektu ustawy o zmianie ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej

Bardziej szczegółowo

LongPlay II 49 (All Inclusive MAX 65)

LongPlay II 49 (All Inclusive MAX 65) Regulamin Oferty Promocyjnej All Inclusive MAX 30.03 obowiązuje od 30 maja 2012r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej 1. Z niniejszej Oferty Promocyjnej moŝna skorzystać zawierając

Bardziej szczegółowo

Program do obsługi ubezpieczeń minifort

Program do obsługi ubezpieczeń minifort Program do obsługi ubezpieczeń minifort Dokumentacja uŝytkownika Rozliczanie z TU Kraków, grudzień 2008r. Rozliczanie z TU Pod pojęciem Rozliczenie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym będziemy rozumieć ogół

Bardziej szczegółowo

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce

Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Informacja o wsparciu działalności b+r w Polsce Warszawa, 8 października 2009 1. Przedsiębiorca, który nie ma siedziby na terytorium RP moŝe korzystać ze wsparcia działalności b+r w ramach konsorcjów naukowo-przemysłowych

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych

Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Technologia VoIP w aspekcie dostępu do numerów alarmowych Jerzy Paczocha - gł. specjalista Waldemar Szczęsny - adiunkt Debata o przyszłych regulacjach usługi VoIP Urząd Komunikacji Elektronicznej 26 listopad

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo!

Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo! Wrocław, dnia 3 czerwca 2007 r. Szanowni Państwo! Poniżej przedstawiam główne uwagi do projektu nowego rozporządzenia KE w sprawie wyłączeń grupowych - w zakresie dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych.

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ

PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ PRAKTYCZNE ASPEKTY REALIZACJI PROJEKTÓW PPP REWITALIZACJA BUDYNKU WŁADZY PUBLICZNEJ JAKO INFRASTRUKTURY NIEZBĘDNEJ DO ŚWIADCZENIA USŁUGI OŚWIATOWEJ Jacek Kosiński Chadbourne & Parke Wrzesień 2009 Główne

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W dniu 15 grudnia 2006 r. (znak: SG-Greffe (2006)D/2007989; zał. K(2006)6136) przekazane zostały Polsce zarzuty formalne na mocy art. 226 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską,

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną:

Obowiązkowi sporządzenia planu nie podlega przedsiębiorca, który wykonuje działalność telekomunikacyjną: brzmienie pierwotne (od 2010-02-17) Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie planu działań przedsiębiorcy telekomunikacyjnego w sytuacjach szczególnych zagrożeń z dnia 4 stycznia 2010 r. (Dz.U. Nr 15, poz.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa

Pytanie nr 4 Zamawiający oczekuje, by dla prac modernizacyjnych na linii 400kV Rokitnica Tucznawa Załącznik nr 1 Pytanie nr 1 Zamawiający informuje, Ŝe uzyskanie pozwolenia na budowę linii relacji: stacja Łagisza istniejąca linia 400kV Rokitnica Tucznawa jest przedmiotem odrębnego zadania. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie

Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie Najbardziej istotne zmiany w funkcjonalności B2B (niniejsze podsumowanie nie stanowi instrukcji uŝytkowania całego systemu, tylko informacje dla uŝytkowników korzystających z poprzedniej wersji wraz z

Bardziej szczegółowo

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych.

Dla przytoczonego w niniejszym punkcie stanu faktycznego pozostaje aktualna uwaga z ostatniego akapitu punktu 1, dotycząca podatków dochodowych. W związku z sygnalizowanymi problemami w ustalaniu właściwości miejscowej organów podatkowych i wyznaczaniu wierzyciela zobowiązań podatkowych Ministerstwo Finansów uprzejmie wyjaśnia, co następuje: Przepis

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. Projekt z dnia 28 kwietnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie sposobu i trybu przekształcenia gospodarstw pomocniczych państwowych jednostek budŝetowych w instytucje gospodarki

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r.

ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 2015 r. w Szpitalu Pediatrycznym Instytutu Centrum w Łodzi ZARZĄDZENIE SŁUśBOWE NR 79 DYREKTORA INSTYTUTU CENTRUM ZDROWIA MATKI POLKI Z DNIA 21 LIPCA 215 r. w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych drogą kablową dla Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii komórkowej i pakietowej transmisji danych oraz dostawa aparatów telefonicznych oraz w razie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp

Szanowni Państwo, https://www.celina.krakow.uc.gov.pl/appcel/index.jsp Szanowni Państwo, Jednym z największych wyzwań dla polskiej SłuŜby Celnej jest integracja obecnie działających systemów informatycznych. Od 2009 r. podejmowane są działania przygotowawcze, które mają tę

Bardziej szczegółowo