INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM 20"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM I. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMU 1. System ma charakter hybrydowy, złożony i rozległy. 2. System informatyczny bazuje na gwiaździstej strukturze sieci wykonanych w standardzie Ethernet o przepustowości 100Mbps lub 1Gbps, w technologii skrętki nieekranowanej UTP oraz radiowej (IEEE b/g/n). Poszczególne sieci lokalne połączone są za pośrednictwem technologii światłowodowych i DSL. 3. W szczególności system informatyczny stanowią stacje klienckie rozmieszczone w poszczególnych biurach, pracujące pod kontrolą licencjonowanych systemów operacyjnych Microsoft Windows, serwery (Linux, Windows Server), serwery NAS, serwery wydruku oraz urządzenia aktywne (routery, przełączniki, wzmacniaki, punkty dostępowe, etc.). 4. Użytkownicy systemu informatycznego mają możliwość dostępu do sieci wewnętrznych, umożliwiających pracę w systemie dziekanatowym oraz systemie finansowo-księgowym. Użytkownicy, znajdujący się poza sieciami lokalnymi, mają możliwość pracy w trybie terminalowym za pomocą usługi RDS. Użytkownicy mają dostęp do sieci Internet. 5. Użytkownicy otrzymują osobiste adresy poczty elektronicznej generowane według schematu: z pominięciem polskich znaków diakrytycznych. Adres jest jednocześnie identyfikatorem do aplikacji web (wirtualny dziekanat, system zarządzania informacją, cms strony Uniwersytetu). 6. System informatyczny zabezpieczony jest oprogramowaniem antywirusowym zainstalowanym na stacjach klienckich oraz programowymi lub/i sprzętowymi zaporami sieciowymi. 7. Kluczowe serwery oraz urządzenia sieciowe zabezpieczone są zasilaczami awaryjnymi utrzymującymi właściwe parametry zasilania. II. OGÓLNE ZASADY PRACY W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM 1. Użyte w dalszym ciągu Instrukcji określenia oznaczają, co następuje:

2 a) ABI- Administrator Bezpieczeństwa Informacji osoba wyznaczona przez Administratora, w rozumieniu art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). b) ASI- Administratorzy Systemów Informatycznych pracownicy wyznaczeni przez ABI odpowiedzialni za wdrożenie i stosowanie zasad bezpieczeństwa systemów informatycznych, zobowiązani do stosowania technicznych i organizacyjnych środków ochrony przewidzianych w systemach informatycznych. c) Uczelniana Sieć Informatyczna - sieć lokalna/rozległa, umożliwiająca połączenie systemów informatycznych Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przy wykorzystaniu specjalistycznych dedykowanych urządzeń i sieci telekomunikacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z późn. zm.). 2. ABI odpowiada za korygowanie niniejszej instrukcji w przypadku zmian w przepisach prawnych dotyczących przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych, jak również zmian organizacyjno-funkcjonalnych, o ile zmiany, o których mowa, mają wpływ na uregulowania opisane w niniejszej instrukcji. 3. Przetwarzanie danych w systemie informatycznym może być realizowane wyłącznie poprzez dopuszczone przez ASI do eksploatacji licencjonowane oprogramowanie. 4. ASI prowadzi ewidencję oprogramowania. 5. Do eksploatacji dopuszcza się systemy informatyczne wyposażone w: a) mechanizmy kontroli dostępu umożliwiające autoryzację użytkownika, z pominięciem narzędzi do edycji tekstu; b) mechanizmy ochrony poufności, dostępności i integralności informacji, z uwzględnieniem potrzeby ochrony kryptograficznej; c) mechanizmy umożliwiające wykonanie kopii bezpieczeństwa oraz archiwizację danych, niezbędne do przywrócenia prawidłowego działania systemu po awarii; d) urządzenia niwelujące zakłócenia i podtrzymujące zasilanie; e) mechanizmy monitorowania w celu identyfikacji i zapobiegania zagrożeniom, w szczególności pozwalające na wykrycie prób nieautoryzowanego dostępu do informacji lub przekroczenia przyznanych uprawnień w systemie; f) mechanizmy zarządzania zmianami. 6. Użytkownikom zabrania się: a) udostępniania stanowisk roboczych osobom nieuprawnionym;

3 b) wykorzystywania sprzętu oraz Uczelnianej Sieci Komputerowej w celach innych niż wyznaczone przez kierownika jednostki; c) korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania oraz wykonywania jakichkolwiek działań niezgodnych z ustawą o ochronie praw autorskich; d) umożliwiania dostępu do zasobów wewnętrznej sieci informatycznej oraz sieci Internet osobom nieuprawnionym; e) używania komputera bez zainstalowanego aktualnego oprogramowania antywirusowego. III. ROZPOCZĘCIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE PRACY PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMÓW 1. Procedura rozpoczęcia pracy: a) uruchomić komputer wchodzący w skład systemu informatycznego, podłączony fizycznie do sieci lokalnej i zalogować się podając własny identyfikator i hasło dostępu; b) uruchomić wybrany system/aplikację (w szczególności aplikację bazodanową m.in. przetwarzającą dane); c) zalogować się do systemu/aplikacji w sposób analogiczny do przedstawionego powyżej. 2. Procedura zawieszenia pracy w systemie/aplikacji. Przy każdorazowym opuszczeniu stanowiska komputerowego, należy dopilnować, aby na ekranie nie były wyświetlane informacje lub dane, poprzez zablokowanie komputera. Każdy użytkownik ma obowiązek stosowania wygaszacza ekranu zabezpieczonego hasłem lub wylogowania się z systemu. 3. Procedura zakończenia pracy w systemie: a) zamknąć system/aplikację; b) zamknąć system operacyjny komputera i zaczekać na jego wyłączenie; c) wyłączyć monitor; d) sprawdzić, czy elektroniczne nośniki informacji zawierające dane osobowe nie zostały pozostawione bez nadzoru. 4. Użytkownik w pełnym zakresie odpowiada za powierzony mu sprzęt komputerowy i wykonywane czynności aż do momentu rozliczenia ze sprzętu komputerowego.

4 IV. PROCEDURY NADAWANIA UPRAWNIEŃ DO PRZETWARZANIA DANYCH I REJESTROWANIA TYCH UPRAWNIEŃ W SYSTEMIE INFORMATYCZNYM ORAZ WSKAZANIE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA TE CZYNNOŚCI 1. Użytkowników systemu informatycznego tworzy oraz usuwa ASI na wniosek kierownika odpowiedniej jednostki. Do przetwarzania danych osobowych zgromadzonych w systemie informatycznym jak również w rejestrach tradycyjnych wymagane jest pisemne upoważnienie. 2. Wprowadza się rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej dokumentacji. 3. Uprawnienia do pracy w systemie informatycznym odbierane są czasowo, poprzez zablokowanie konta w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków służbowych. 4. Uprawnienia do przetwarzania danych osobowych odbierane są trwale w przypadku ustania stosunku pracy. 5. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są obowiązane zachować w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia nawet w przypadku ustania stosunku pracy. V. STOSOWANE METODY I ŚRODKI UWIERZYTELNIENIA ORAZ PROCEDURY ZWIĄZANE Z ICH ZARZĄDZANIEM I UŻYTKOWANIEM 1. System informatyczny przetwarzający dane osobowe wykorzystuje mechanizm identyfikatora i hasła jako narzędzi umożliwiających bezpieczne uwierzytelnienie. 2. Każdy użytkownik systemu informatycznego powinien posiadać odrębny identyfikator. 3. Hasło składa się z co najmniej ośmiu znaków, zawiera co najmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę i jeden znak specjalny. 4. Hasła nie mogą być powszechnie używanymi słowami. W szczególności nie należy jako haseł wykorzystywać: dat, imion, nazwisk bądź innych bezpośrednio kojarzących się z użytkownikiem. 5. Zmiany hasła należy dokonywać nie rzadziej niż co 30 dni. System wymusza zmianę hasła. 6. Hasła tymczasowe generuje ASI. Hasło i identyfikator użytkownika wraz z dodatkowymi informacjami są przekazywane w formie papierowej lub osobiście.

5 7. Hasło nie może być zapisywane i przechowywane. 8. Użytkownik nie może udostępniać identyfikatora oraz haseł osobom nieupoważnionym. VI. PROCEDURY TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH 1. W celu zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych gromadzonych w systemach informatycznych Uniwersytetu, przyjęto zasadę przetwarzania informacji zawartych w bazach danych w oparciu o architekturę klient serwer. Wynika stąd praktyka przetwarzania danych w bazach danych na dedykowanych dla systemu/aplikacji serwerach. 2. Kopie zapasowe baz danych na serwerach powinny być sporządzane na nośnikach znajdujących się fizycznie poza serwerownią, której dotyczy procedura. Optymalnie w innym budynku. Za sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych na serwerach odpowiedzialny jest ASI. 3. Kopie zapasowe plików pozostających na stanowiskach komputerowych winne być sporządzane na wyznaczonych do tego celu dyskowych serwerach sieciowych (NAS) lub nośnikach przenośnych (dyski przenośne, nośniki flash, płyty CD\DVD). Za sporządzanie kopii bezpieczeństwa danych na stanowiskach komputerowych odpowiedzialni są ich użytkownicy. 4. Kopie baz danych serwerów wykonywane są w cyklu dobowym w godzinach nocnych. Kopie zapasowe pozostałych danych w cyklu tygodniowym. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE W sprawach nieuregulowanych niniejszą Instrukcją zastosowanie znajdują: 1. Norma PN-I Technika informatyczna. Wytyczne do zarządzania bezpieczeństwem systemów informatycznych. 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz.U. Nr 100 poz. 1024).

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r.

Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. z dnia 19 lipca 2012 r. Warszawa, dnia 19 lipca 2012 r. Poz. 49 ZARZĄDZENIE NR 49 MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 19 lipca 2012 r. w sprawie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności wraz z instrukcją

Polityka prywatności wraz z instrukcją Profitta sp. z o.o. Polityka prywatności wraz z instrukcją Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.) oraz Rozdziału VIII ust. 2 Regulaminu Partnera

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM Załącznik nr 2 do zarządzenia Rektora UŚ nr 59 z 16 kwietnia 2015 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH Egz. nr 0 INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska

Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA Środowiska I GŁÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA Załącznik do nru 4, poz. 79 z dnia 12 grudnia 2008 r. tekst załącznika do zarządzenia ministra środowiska MINISTER środowiska

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r.

Polityka Bezpieczeństwa. w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka. Białystok, maj 2012 r. Polityka Bezpieczeństwa w Axami s.c. Anna Gołębiowska, Edyta Skutnicka Białystok, maj 2012 r. SPIS TREŚCI 1. Terminologia i skróty 4 2. Wstęp 5 3. Cele Polityki Bezpieczeństwa 6 4. Zakres Polityki Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r.

Z A T W I E R D Z A M ORA.142.2.2013. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Dokument nadzorowany w wersji elektronicznej 8.01.2013r. Z A T W I E R D Z A M Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 284/2013 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 8 stycznia 2013 r... Administrator Danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach

Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa w Gliwicach Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2012 z dnia 02.01.2012 r. Dyrektora Instytutu Spawalnictwa Instrukcja zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Instytucie Spawalnictwa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA przetwarzania danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Toruniu. Identyfikacja zasobów systemu informatycznego Niniejszy załącznik uwzględnia: - zarządzenie (pierwotne) Nr 18/04 Starosty z 28.12.2004 r. - zarządzenie zmieniające Nr 33/09 z 10.12.2009 r. - zarządzenie zmieniające Nr 37/10 z 23.07.2010 r. - zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015

ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 ZARZĄDZENIE NR 3 /2015 z dnia 31.03.2015r. Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Tursku w sprawie "POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURSKU" i "INSTRUKCJI ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Spis treści: POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA WRAZ Z INSTRUKCJĄ ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM W ART N MEDIA FUJARSKA S.K.A. Z SIEDZIBĄ W WOJKOWICACH Polityka bezpieczeństwa: I. Postanowienia ogólne. II. Wykaz

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom bezpieczeństwa... 3 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 5.

1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom bezpieczeństwa... 3 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 5. 1. Wstęp... 3 2. Definicje... 3 3. Poziom bezpieczeństwa... 3 4. Zabezpieczenia infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej... 3 5. Zabezpieczenia baz danych i oprogramowania przetwarzającego dane

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Załącznik nr 2 do Regulaminu ochrony danych osobowych Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATCZNYM SŁUŻĄCYM DO PRZETWARZANIA DANYCH Lublin, czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym

Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym Polityka bezpieczeństwa ochrony i przetwarzania danych osobowych wraz z instrukcją zarządzania systemem informatycznym w Indywidualnej Specjalistycznej Praktyce Lekarskiej Piotr Wiśniewski wydana w dniu

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex

Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Sklepie Wulkanex Na podstawie art. 36 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101, poz.926 ze zm.) oraz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W NAZWA FIRMY 1. CEL POLITYKI... 4 2. ŹRÓDŁA WYMAGAŃ... 4 3. DOKUMENTY POWIĄZANE... 4 4. ZAKRES STOSOWANIA... 4 5. BEZPIECZEŃSTWO PRZETWARZANIA DANYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Podstawa prawna 1

Rozdział 1 Podstawa prawna 1 Załącznik Nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 2 Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie z dnia 3 stycznia 2013r. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA w zakresie odnoszącym się do sposobu przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku

Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku Uchwała nr O 06 II 2010 Krajowej Rady Izby Architektów z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Izbie Architektów RP oraz instrukcji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych

Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Bezpieczna Firma Bezpieczeństwo teleinformatyczne danych osobowych Andrzej Guzik stopień trudności System informatyczny, w którym przetwarza się dane osobowe, powinien oprócz wymagań wynikających z przepisów

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O.

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP. Z O.O. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W FOOD ARTS HOLDING SP.Z O.O. 1. CEL POLITYKI...4 2. ŹRÓDŁA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW ZATWIERDZAM.. (data i podpis Administratora Danych) INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM SPÓŁDZIELNI PRACY SPECJALISTÓW RENTGENOLOGÓW 1 Spis treści Cel i zakres stosowania instrukcji... 3 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

W sprawie przetwarzania danych osobowych.

W sprawie przetwarzania danych osobowych. Uchwała nr 16/2014 Rady Krajowej Partii Libertariańskiej z dnia 5 lipca 2014 roku W sprawie przetwarzania danych osobowych. Na podstawie 6 Statutu Partii Libertariańskiej, zarządzamy co następuje: Powołuje

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych

Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych Załącznik do Zarządzenia Nr 11 Rektora PP z dnia 14 kwietnia 2014 r. (RO/IV/11/2014) SPIS TREŚCI Polityka Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych I Definicje... 2 II Źródła wymagań... 3 III Cel...

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa

Polityka Bezpieczeństwa Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 28/2015 Wójta Gminy Secemin z dnia 27 kwietnia 2015 r. Urząd Gminy Secemin Polityka Bezpieczeństwa Polityka Bezpieczeństwa Przetwarzania Danych Osobowych Projekt e-urząd

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013

Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Załącznik nr 1 do zarządzenia 11 KZ/ 2013 Instrukcja zarządzania systemem przetwarzania danych osobowych przy użyciu systemu informatycznego i w sposób tradycyjny w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 5 lipca 2013 roku. Zarządzenie nr 7 /2013 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury z dnia 5 lipca 2013 roku w sprawie wprowadzenia Polityki bezpieczeństwa informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym

Bardziej szczegółowo

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej.

Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Uwaga przypominamy o obowiązkach związanych z ochroną danych osobowych w praktyce lekarskiej i dentystycznej. Każdy lekarz i lekarz dentysta prowadzący praktykę lekarską, mimo, że nie jest zobowiązany

Bardziej szczegółowo

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH Załącznik nr 1 do zarządzenia Rektora UŚ nr 59 z 16 kwietnia 2015 r. UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH W UNIWERSYTECIE ŚLĄSKIM W KATOWICACH K A

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu

INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu INSTRUKCJA organizacji przetwarzania danych osobowych w Liceum Ogólnokształcącym Nr XVII im. Agnieszki Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Regulamin. ochrony danych osobowych. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Regulamin ochrony danych osobowych Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Tarnów 2012 1 Regulamin ochrony danych osobowych I. POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo