PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ"

Transkrypt

1 PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH

2 PERSPEKTYWA FINANSOWA Projekty PUP Środa Wlkp. Przygotowane w ramach Priorytetu I SPO RZL PRIORYTET I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej. Edycja Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży Szansa dla młodzieży Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Powrót do pracy Edycja Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży Dobry start lepsze jutro Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Pewna przyszłość Działanie 1.6. Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Szansa dla kobiet Edycja Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży Aktywni bliżej pracy Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Aktywny Powrót Edycja 2007 Działanie 1.2. Perspektywy dla młodzieży Krok do kariery Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Ponowny Start Działanie 1.3. Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Nowe Perspektywy

3 Edycja Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Projekt posiłkowy dla WUP Poznań zakończony Tytuł: Szansa dla młodzieży Okres wdrażania projektu: Rodzaj wsparcia: szkolenia 10 osób, staż 174 osoby, dotacje 2 osoby Rodzaj wsparcia towarzyszącego: stypendia 184 osoby refundacja kosztów dojazdu na miejsce szkolenia 5 osób, Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 186 osób, w tym: młodzież do 25 roku życia 183 osoby absolwenci 3 osoby. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 80 osób ,05 PLN, w tym: ,76 PLN (72,6% / wkład wspólnotowy EFS) ,29 PLN (27,40% / krajowy wkład publiczny) Niezbędne było zwiększenie szans absolwentów na uzyskanie pierwszego doświadczenia zawodowego m. in. Przez pobudzenie aktywności zawodowej. Założenia programu sprzyjały wdrażaniu takich rozwiązań, które wzmocniły umiejętności do samodzielnego poruszania się młodych ludzi po rynku pracy. Przedmiotowy projekt pozwolił na organizację staży dla 174 osób oraz kursu języka angielskiego dla 10 osób. Po zakończeniu udziału w projekcie zatrudnienie znalazło 80 osób. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte.

4 Edycja Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Projekt posiłkowy dla WUP Poznań zakończony Tytuł: Powrót do Pracy Okres wdrażania projektu: Rodzaj wsparcia: szkolenia 151 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 15 osób, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 31 osób. Rodzaj wsparcia towarzyszącego: dodatki szkoleniowe 151 osób, refundacja kosztów dojazdu na miejsce szkolenia 73 osób, stypendia 31 osób Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 197 osób, w tym: długotrwale bezrobotni 71 osób. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 40 osób ,80 PLN, w tym: ,75 PLN (73,70% / wkład wspólnotowy EFS), ,05 PLN (26,30% / krajowy wkład publiczny). Realizacja projektu pozwoliła na pobudzenie aktywności zawodowej bezrobotnych pozostających bez pracy do 12 miesięcy oraz od 12 do 24 miesięcy. Zostali oni zaktywizowani poprzez: przygotowania zawodowe dla 31 osób, szkolenia dla 151 osób oraz udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej 15 osobom. Celem projektu było również ułatwienie powrotu osób długotrwale bezrobotnych na rynek pracy, ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia wśród kobiet i mężczyzn. Prowadzenie szkoleń zawodowych miało na celu dostosowanie kwalifikacji zawodowych do wymagań rynku pracy poprzez nabycie nowych kwalifikacji lub ich zmianę. Działania podjęte przez Urząd Pracy ułatwiły ponowną integrację osób długotrwale bezrobotnych z rynkiem pracy. Projekt pozwolił powrócić na rynek pracy osobom, których umiejętności i kwalifikacje uległy dezaktualizacji. Główny cel, którym było uzyskanie zatrudnienia przez 20% beneficjentów został osiągnięty.

5 Edycja Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Projekt posiłkowy dla WUP Poznań zakończony Tytuł: Dobry Start Lepsze Jutro Okres wdrażania projektu: Rodzaj wsparcia: szkolenia 25 osób, staż zawodowy 126 osoby przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 46 osób. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 197 osób, w tym: młodzież do 25 roku życia 197 osób. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 71 osób ,80 PLN, w tym: ,49 PLN (72,57% / wkład wspólnotowy EFS) ,31 PLN (27,43% / krajowy wkład publiczny) Realizacja projektu zagwarantowała przede wszystkim włączenie ludzi młodych do grupy beneficjentów korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. Cel projektu pokrywał się z celami Priorytetu I SPO RZL i stanowił on udzielenie wsparcia 197 młodym ludziom na rynku pracy, dzięki któremu 172 osoby uzyskało pierwsze doświadczenia zawodowe w miejscu pracy dzięki uczestnictwu w stażach i przygotowaniu zawodowym w miejscu pracy, a także 25 osób podniosło swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursie języka angielskiego dla średniozaawansowanych oraz kursie operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych. Po zakończeniu udziału w Projekcie 71 osób podjęło zatrudnienie.

6 Edycja Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Projekt posiłkowy dla WUP Poznań zakończony Tytuł: Pewna Przyszłość Okres wdrażania projektu: Rodzaj wsparcia: szkolenia 14 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 22 osoby, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 37 osób. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 73 osoby, w tym: długotrwale bezrobotni 46 osób. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 52 osoby ,29 PLN, w tym: ,34 PLN (73,74% / wkład wspólnotowy EFS), ,95 PLN (26,26% / krajowy wkład publiczny). Realizacja projektu zagwarantowała przede wszystkim włączenie osób długotrwale bezrobotnych do grupy beneficjentów korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. Celem Projektu było udzielenie wsparcia 73 osobom długotrwale bezrobotnym na rynku pracy. Dzięki wsparciu podniósł się ich status zawodowy i społeczny, a przede wszystkim stworzone zostały warunki sprzyjające ich powrotowi do pracy, pełnego zatrudnienia lub samozatrudnienie. Formami ich aktywizacji były bowiem przygotowania zawodowe w miejscu pracy dla 37 osób, kurs magazyniera z obsługą komputera i uprawnieniami na wózki jezdniowe dla 14 osób bezrobotnych oraz dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej dla 22 osób. Po zakończeniu udziału w Projekcie zatrudnienie znalazły 52 osoby.

7 Edycja Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Działanie 1.6 Integracja i reintegracja zawodowa kobiet Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Tytuł: Szansa dla kobiet Okres wdrażania projektu: Rodzaj wsparcia: staże 10 osób przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 24 osoby. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 34 osoby, w tym: długotrwale bezrobotni 23 osób Młodzież do 25 roku życia 22 osób. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 20 osób ,53 PLN, w tym: ,84 PLN (80,00% / wkład wspólnotowy EFS), ,69 PLN (20,00% / krajowy wkład publiczny). Realizacja projektu SZANSA DLA KOBIET gwarantuje przede wszystkim włączenie kobiet do grupy beneficjentów korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. Cel projektu pokrywa się z celami Priorytetu I SPO RZL i stanowi on udzielenie wsparcia kobietom na rynku pracy, dzięki któremu podniesie się ich status zawodowy i społeczny, a przede wszystkim stworzone zostaną warunki sprzyjające ich pełnemu zatrudnieniu. Jest to projekt skierowany dla kobiet bezrobotnych i poszukujących pracy, o niskich kwalifikacjach zawodowych oraz powracających na rynek pracy. Projekt zakłada aktywizacją 34 kobiet, z których 10 zostanie skierowanych na staże, natomiast 24 kobiety zostaną skierowane na przygotowania zawodowe w miejscu pracy do firm i zakładów, które zadeklarowały chęć ich przyjęcia.

8 Edycja Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Tytuł: Aktywni bliżej pracy Założenia i opis projektu: Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY Rodzaje wsparcia: szkolenia 15 osób, staże 208 osób, przygotowania zawodowe w miejscu pracy 20 osób, doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą 24 osoby, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 24 osoby. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 265 osób, w tym: młodzież do 25 roku życia 265 osób, długotrwale bezrobotne 62 osoby. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 169 osób ,00 PLN, w tym: ,00 PLN (72,57% / wkład wspólnotowy EFS) ,00 PLN (27,43% / krajowy wkład publiczny). Realizacja projektu gwarantowała przede wszystkim włączenie ludzi młodych do grupy beneficjentów korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. Celem projektu było udzielenie wsparcia ludziom młodym na rynku pracy, dzięki któremu podniósł się ich status zawodowy i społeczny, a przede wszystkim stworzone zostały warunki sprzyjające ich pełnemu zatrudnieniu. Staże, szkolenia i przygotowania zawodowe w miejscu pracy przeznaczone były dla ludzi młodych w celu umożliwienia im zdobycia nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań u pracodawcy. Szkolenie natomiast dotyczyło profesjonalnego przygotowania do pracy na stanowisku sekretarki asystentki. 10 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby kończące udział w projekcie otrzymały stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu, stażu czy też przygotowania zawodowego. Uczestnictwo w projekcie kończyło się badaniem ankietowym.

9 Opis projektu: Edycja Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Tytuł: Aktywny Powrót Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY Rodzaje wsparcia: szkolenia 20 osób, doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą 46 osób, jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 46 osób, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy 54 osób. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 120 osób, w tym: długotrwale bezrobotni 80 osób. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 92 osoby ,55 PLN, w tym: ,58 PLN (73,74% / wkład wspólnotowy EFS), ,97 PLN (26,26% / krajowy wkład publiczny). Realizacja projektu gwarantowała przede wszystkim włączenie osób długotrwale bezrobotnych do grupy beneficjentów korzystających z aktywnych form walki z bezrobociem. Celem projektu było udzielenie wsparcia długotrwale bezrobotnym na rynku pracy, dzięki któremu podniósł się ich status zawodowy i społeczny, a przede wszystkim stworzone zostały warunki sprzyjające ich pełnemu zatrudnieniu. Przygotowania zawodowe w miejscu pracy, szkolenia i dotacje przeznaczone były dla beneficjentów ostatecznych w celu umożliwienia im zdobycia nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań u pracodawcy lub poprzez samozatrudnienie. Przeszkolonych zostało 20 osób, szkolenie dotyczyło profesjonalnego przygotowania do pracy na murarz tynkarz oraz magazynier. 46 osób otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej. Osoby kończące udział w projekcie otrzymały stosowne zaświadczenia o ukończeniu kursu czy też przygotowania zawodowego.

10 Edycja 2007 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Tytuł: Ponowny Start Założenia i opis projektu: Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY Rodzaje wsparcia: szkolenia 98 osób, przygotowania zawodowe w miejscu pracy 27 osób, doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą 50 osób, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 50 osób. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 151 osób, w tym: długotrwale bezrobotni 53 osób. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 79 osoby ,00 PLN, w tym: ,71 PLN (73,74% / wkład wspólnotowy EFS) ,29 PLN (26,26% / krajowy wkład publiczny). Projekt Ponowny Start gwarantował ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn poprzez wsparcie dla 151 osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, którzy dzięki wsparciu podnieśli swój status zawodowy i społeczny. Przede wszystkim jednak stworzone zostały warunki sprzyjające ich powrotowi do pracy, pełnego zatrudnienia lub samozatrudnienia. Formami ich aktywizacji były bowiem w ramach projektu przygotowania zawodowe w miejscu pracy dla 27 osób, szkolenia zawodowe dla 48 osób lub szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą oraz otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 50 osób. Beneficjenci ostateczni przeszli pełną ścieżkę aktywizacji zawodowej. Cel projektu pokrywał się z celami Priorytetu I SPO RZL, Działanie 1.3 schemat a).

11 Edycja 2007 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.3 Przeciwdziałanie i zwalczanie długotrwałego bezrobocia Tytuł: Nowe Perspektywy Założenia i opis projektu: Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY rodzaje wsparcia: szkolenia 14 osób, doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą 11 osób, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 11 osób. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 25 osób, w tym: długotrwale bezrobotni 3 osoby. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 11 osób ,20 PLN, w tym: ,43 PLN (73,74% / wkład wspólnotowy EFS) ,77 PLN (26,26% / krajowy wkład publiczny). NOWE PERSPEKTYWY był to projekt gwarantujący ograniczenie zjawiska długotrwałego bezrobocia i jego przyczyn w powiecie średzkim. W ramach Projektu wsparcie otrzymało 25 osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych powyżej 25 roku życia z wyłączeniem bezrobotnych absolwentów, którzy dzięki wsparciu podnieśli swój status zawodowy i społeczny. Przede wszystkim jednak otwarta została dla tych osób droga do ponownego wejścia na rynek pracy poprzez samozatrudnienie. Formami aktywizacji bowiem dla beneficjentów były w ramach projektu szkolenia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą dla 14 osób bezrobotnych oraz otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 11 osób. Cel projektu pokrywa się z celami Priorytetu I SPO RZL, Działanie 1.3 schemat a).

12 Edycja 2007 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej Działanie 1.2 Perspektywy dla młodzieży Tytuł: Krok do kariery Założenia i opis projektu: Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY Rodzaje wsparcia: szkolenia 45 osób, staże 82 osoby, doradztwo dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą 16 osób, dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 16 osób. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 137 osób, w tym: młodzież do 25 roku życia 137 osób, długotrwale bezrobotni 22 osoby. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 71 osób ,40 PLN, w tym: ,16 PLN (72,57% / wkład wspólnotowy EFS) ,24 PLN (27,43% / krajowy wkład publiczny). Projekt KROK DO KARIERY gwarantował przede wszystkim udzielenie możliwie pełnego wsparcia poprzez działania wspierające i promujące zatrudnienie oraz samozatrudnienie młodzieży, w tym absolwentom wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych tak, aby nie stawali się i nie pozostawali bezrobotnymi. Poprzez wsparcie dla 137 osób młodych osób poniżej 25 roku życia oraz bezrobotnych absolwentów wszystkich typów szkół Projekt podniósł ich status zawodowy, 16 osobom pozwolił uzyskać kwalifikacje potrzebne do prowadzenia własnej działalności oraz umożliwił otrzymanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej. Ze stażu skorzystały 82 osoby, natomiast ze szkoleń zawodowych 45 osób. Beneficjenci ostateczni przeszli pełną ścieżkę aktywizacji zawodowej. Cel Projektu pokrywał się z celami Priorytetu I SPO RZL Działanie1.2 schemat a).

13 PERSPEKTYWA FINANSOWA PROJEKT POSTAW NA PRZYSZLOŚĆ PROJEKT DOBRA KADRA EUROPEJSKA JAKOŚĆ PROJEKT EUROPEJSKA KADRA PROJEKT DRUGA SZANSA

14 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia praz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych. Założenia i opis projektu: Tytuł: POSTAW NA PRZYSZŁOŚĆ Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY Rodzaje wsparcia: * szkolenia 292 osoby, * staże 1435 osób, * przygotowania zawodowe w miejscu pracy 39 osób * dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 338 osób. Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni osób, w tym: * młodzież do 25 roku życia osób, * osoby po 50 r. ż. 271 osób, * długotrwale bezrobotni 607 osób, * osoby z terenów wiejskich osób, * osoby niepełnosprawne 66 osób. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie osób ,75 PLN, w tym: * ,73 PLN (85% / wkład wspólnotowy EFS) * ,02 PLN (15% / krajowy wkład publiczny). Podstawowym celem realizowanego projektu była aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia, szczególnie tych, które doświadczają największych trudności związanych z wejściem i utrzymaniem się na rynku pracy. Stworzono warunki dla rozwoju aktywności zawodowej w powiecie średzkim, poprzez działania na rzecz dalszego doskonalenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego. RAPORT Z BADANIA EWALUACYJNEGO

15 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia praz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Założenia i opis projektu: Tytuł: DOBRA KADRA EUROPEJSKA JAKOŚĆ Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY ,38 PLN w tym: * ,37 PLN (wkład wspólnotowy EFS) * ,01 PLN (krajowy wkład publiczny). Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu było zwiększenie liczby doradców zawodowych i pośredników pracy, zgodnie z założeniami ustawodawcy, dzięki czemu pracownicy urzędu mieli możliwość poświęcenia większej uwagi problemom i barierom poszczególnych osób bezrobotnych. W ramach projektu finansowane było wynagrodzenie 4 doradców zawodowych i 7 pośredników pracy oraz szkolenia: Doradcy zawodowi: 1. IPD dla pośredników pracy i doradców zawodowych Metoda edukacyjna jako narzędzie pracy w doradztwie zawodowym Metody prowadzenia zajęć doradczych Pośrednicy pracy: 1. Współpraca pośrednika pracy, doradcy zawodowego, lidera klubu pracy i specjalisty ds. rozwoju zawodowego Współpraca pośrednika pracy z pracodawcami IPD dla pośredników pracy i doradców zawodowych. 2011

16 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia praz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie. Założenia i opis projektu: Tytuł: EUROPEJSKA KADRA Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY ,98 PLN w tym: * ,28 PLN (wkład wspólnotowy EFS) * ,70 PLN (krajowy wkład publiczny). Efektem wdrożenia przedmiotowego projektu było zwiększenie liczby doradców zawodowych i pośredników pracy, w celu wzmocnienia kadry PUP. W skutek tego poprawiła się jakość i efektywność świadczonych usług, polepszenie wizerunku PUP. Wyższa jakość usług przyczyniła się do rozbudowania kontaktów pomiędzy urzędem a pracodawcami oraz polepszenia nastawienia wobec PUP przez osoby bezrobotne. W ramach projektu finansowane było wynagrodzenie 4 doradców zawodowych i 7 pośredników pracy oraz szkolenia indywidualne i grupowe pracowników kluczowych PUP.

17 Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienia praz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Założenia i opis projektu: Tytuł: DRUGA SZANSA Okres wdrażania projektu: ZAKOŃCZONY Rodzaje wsparcia: * szkolenia 10 osób, * staże 30 osób, Ostateczni beneficjenci projektu: Bezrobotni 40 osób, w tym: * osoby po 50 r. ż. 40 osób, * długotrwale bezrobotni 38 osób, * osoby z terenów wiejskich 20 osób, * osoby niepełnosprawne 4 osoby. Status beneficjentów ostatecznych na rynku pracy bezpośrednio po zakończeniu projektu: Liczba beneficjentów ostatecznych, którzy podjęli zatrudnienie 25 osób ,43 PLN, w tym: * ,43 PLN (85% / wkład wspólnotowy EFS) Podstawowym celem realizowanego projektu było podniesienie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 r. ż. Stworzono warunki dla rozwoju aktywności zawodowej w powiecie średzkim, poprzez działania na rzecz dalszego doskonalenia lub zmiany kwalifikacji zawodowych oraz możliwości zdobycia doświadczenia zawodowego.

18 PERSPEKTYWA FINANSOWA PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY

19 PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ, EDYCJA I Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (I) EDYCJA II Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (II)

20 EDYCJA I Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (I) Założenia i opis projektu: Okres wdrażania projektu: Rodzaje wsparcia: * szkolenia 15 osób, * staże 208 osób, * środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 53 osoby. Grupa docelowa projektu: Wyłącznie osoby bezrobotne poniżej 30 lat, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym: * kobiety 176 osób, * osoby do 30 r. ż. 276 osób, * długotrwale bezrobotni 120 osób, * osoby niepełnosprawne 6 osób ,00 PLN Źródło finansowania: Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO WER, osi priorytetowej I: w części UE 84,28%, w części wkładu krajowego 15,72% CEL GŁÓWNY: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie średzkim. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie średzkim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 107 osób zarejestrowanych w PUP. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

21 EDYCJA II Program Operacyjny WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Oś priorytetowa I. Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy Poddziałanie Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego Tytuł: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie średzkim (II) Założenia i opis projektu: Okres wdrażania projektu: Rodzaje wsparcia: * szkolenia 5 osób, * staże 160 osób, * środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 40 osób. Grupa docelowa projektu: Wyłącznie osoby bezrobotne poniżej 30 lat, należące do I lub II profilu pomocy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), w tym: * Kobiety 123 osoby, * osoby do 30 r. ż. 205 osób, * długotrwale bezrobotni 46 osób, * osoby niepełnosprawne 3 osoby ,80 PLN Źródło finansowania: Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO WER, osi priorytetowej I: w części UE 84,28%, w części wkładu krajowego 15,72% CEL GŁÓWNY: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia, pozostających bez pracy w powiecie średzkim. Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych poniżej 30 roku życia pozostających bez pracy w powiecie średzkim. Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez 90 osób zarejestrowanych w PUP. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby poniżej 30 roku życia zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu pomocy II (tzw. wymagający wsparcia). W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

22 WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY EDYCJA I Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I) EDYCJA II Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (II)

23 EDYCJA I Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Tytuł: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (I) Założenia i opis projektu: Okres wdrażania projektu: Rodzaje wsparcia: * szkolenia 10 osób, * staże 109 osób, * środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 30 osób. Grupa docelowa projektu: Wyłącznie osoby bezrobotne powyżej 30 lat, należące do I lub II profilu pomocy 149 os., w tym: * kobiety 85 osób, * długotrwale bezrobotni 45 osób, * osoby niepełnosprawne 10 osób, * osoby z terenów wiejskich 60 osób, * osoby w wieku pow. 50 lat 39 osób, * osoby o niskich kwalifikacjach 43 osoby ,00 PLN Źródło finansowania: Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO WER, osi priorytetowej I: w części UE 85%, w części wkładu krajowego 15% CEL GŁÓWNY: Podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 149 osób bezrobotnych, powyżej 29 lat, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 85 kobiet, zamieszkujących powiat średzki, do końca czerwca 2016 r. W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej realizuje kompleksowe wsparcie oparte na trzech ścieżkach aktywizacji zawodowej. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty identyfikacją potrzeb oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy (profilowanie i IPD). Następnie oferowane jest wsparcie w ramach szkoleń, staży lub środków na otwarcie działalności gospodarczej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 43%.

24 EDYCJA II Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny Oś priorytetowa 6: Rynek pracy Działanie 6.1. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ Tytuł: Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie średzkim (II) Założenia i opis projektu: Okres wdrażania projektu: Rodzaje wsparcia: * szkolenia 5 osób, * staże 75 osób, * środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej 20 osób. Grupa docelowa projektu: Wyłącznie osoby bezrobotne powyżej 30 lat, należące do I lub II profilu pomocy 100 os., w tym: * kobiety 60 osób, * długotrwale bezrobotni 45 osób, * osoby niepełnosprawne 6 osób, * osoby z terenów wiejskich 30 osób, * osoby w wieku pow. 50 lat 15 osób, * osoby o niskich kwalifikacjach 20 osoby ,20 PLN Źródło finansowania: Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PO WER, osi priorytetowej I: w części UE 85%, w części wkładu krajowego 15% CEL GŁÓWNY: Podniesienie zdolności do zatrudnienia przez 100 osób bezrobotnych, powyżej 29 lat, zakwalifikowanych do I lub II profilu pomocy znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy, w tym 60 kobiet, zamieszkujących powiat średzki, do końca czerwca 2016 r. W ramach projektu Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wielkopolskiej realizuje kompleksowe wsparcie oparte na trzech ścieżkach aktywizacji zawodowej. Każdy z uczestników projektu zostanie objęty identyfikacją potrzeb oraz identyfikacją stopnia oddalenia od rynku pracy (profilowanie i IPD). Następnie oferowane jest wsparcie w ramach szkoleń, staży lub środków na otwarcie działalności gospodarczej. Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia efektywności zatrudnieniowej na poziomie min. 43%.

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r.

Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Opis projektów planowanych do realizacji w ramach PO WER w 2016 r. Zgodnie z uchwałą nr 31 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 3/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów wyboru projektów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy projekty konkursowe

Bardziej szczegółowo

Kraków, 28 października 2008 r.

Kraków, 28 października 2008 r. Możliwości pozyskiwania środków na projekty związane z rynkiem pracy w ramach PO KL Kacper Michna Wojewódzki Urząd d Pracy w Krakowie Kraków, 28 października 2008 r. 1 Działanie anie 6.1 Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020

ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 ROCZNY PLAN DZIAŁANIA PO WER 2014-2020 PLAN DZIAŁANIA NA ROK 2015 INFORMACJE O INSTYTUCJI OPRACOWUJĄCEJ PLAN DZIAŁANIA Numer i nazwa osi priorytetowej Oś I Osoby młode na rynku pracy Instytucja Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

sektora oświaty objętych programem zwolnień

sektora oświaty objętych programem zwolnień Wsparcie pracowników instytucji sektora oświaty objętych programem zwolnień Zakres możliwej interwencji Osoby zwolnione w okresie do 6 miesięcy przed przystąpieniem do projektu, osoby zagrożone zwolnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

4. Za osobę długotrwale bezrobotną, zgodnie z definicją wskaźników PO WER uznaje się: 1) osobę pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres

4. Za osobę długotrwale bezrobotną, zgodnie z definicją wskaźników PO WER uznaje się: 1) osobę pozostającą bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Beneficjentów Ostatecznych w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie puławskim (I) realizowanym w ramach Poddziałania 1.1.2 Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Działanie 9.5 PO KL Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich Kielce, 6 września 2013 PRZEDMIOT KONKURSU Projekty określone dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014-2015

Plan działania na rok 2014-2015 Plan działania na rok 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ VII Promocja integracji społecznej Województwo Kujawsko-Pomorskie Instytucja

Bardziej szczegółowo

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców

Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Dotacje unijne dla młodych przedsiębiorców Autor: R.P. / IPO.pl 18.07.2008. Portal finansowy IPO.pl Przeciętnemu Polakowi dotacje unijne kojarzą się z wielkimi inwestycjami infrastrukturalnymi oraz dopłatami

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013

Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Europejski Fundusz Społeczny w Województwie Pomorskim w latach 2007-2013 Obszary wsparcia EFS: -Rynek pracy -Integracja społeczna -Przedsiębiorczość -Edukacja -Obszary wiejskie Struktura PO Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku

UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 Zarządu Powiatu Złotowskiego z dnia 3 marca 2010 roku UCHWAŁA NR 173/ 354 /2010 w sprawie: przystąpienia do realizacji projektu unijnego pn. "Zawód kierowcy nadzieją na lepsze jutro" Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 17 i art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2016 ROKU Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu

Warunki realizacji projektu Warunki realizacji projektu Przedmiot konkursu- typy projektów podlegających dofinansowaniu. Niniejszy konkurs w ramach Osi Priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy PO WER, Działanie 1.2 Wsparcie osób

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26

Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Poradnictwo zawodowe 2007-10-26 Zmieniony 2014-06-26 Uwaga!!! - Aktualny harmonogram Porad Zawodowych Grupowych znajduje się na stronach WWW Urzędu Pracy: www.praca.lukow.pl (dokumenty do pobrania dla

Bardziej szczegółowo

Forum Społeczne CASE

Forum Społeczne CASE Forum Społeczne CASE Europejska Strategia Zatrudnienia (ESZ) w Polsce. Próba postawienia pytań. Mateusz Walewski, CASE, 14 marca 2003 roku. LICZBOWE CELE HORYZONTALNE ESZ 2005 2010 Ogólna stopa 67% 70%

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Poddziałania 1.2.1. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej

Program szkolenia. Standardy współpracy międzysektorowej Program szkolenia Standardy współpracy międzysektorowej przygotowany w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim współfinansowanego ze środków Unii Priorytet V Dobre Rządzenie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w

Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Załącznik 13 Definicje wskaźników monitorowania Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 dotyczące realizacji projektów konkursowych w Poddziałaniu 1.2.1. (wyciąg) Wskaźniki kluczowe PO WER,

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy

R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy R E G U L A M I N rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym : Teraz czas na Ciebie realizowanym przez : O rodek Pomocy Spo ecznej w Rozprzy Program Operacyjny Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02.

Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02. Projekt pn. JAK? Jakość Aktywność Kompetencje realizowany w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez WUP w Poznaniu nr RPWP.06.02.00-IZ-00-30-001/15 Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Bardziej szczegółowo

"A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE"

A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE Regulamin rekrutacji do projektu systemowego "A JAK AKTYWNOŚĆ. AKTYWZACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM NA TERENIE GMINY NOWE" realizowanego przez Gminę Nowe/Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Plan działania na rok 2014 2015

Plan działania na rok 2014 2015 Plan działania na rok 204 205 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny VI. Rynek pracy otwarty dla

Bardziej szczegółowo

Priorytetu VIII i IX

Priorytetu VIII i IX Możliwo liwości wsparcia w ramach Priorytetu VIII i IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Urząd d Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicz redniczącaca Łęczyca, 2.04.2012

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Lepszy start dla zawodowca

Lepszy start dla zawodowca Miasto Stołeczne Warszawa, ul. Miodowa 6/8, pok. II, piętro I, 00-251 Warszawa, www.um.warszawa.pl/lepszystart e-mail: lepszystart@um.warszawa.pl tel. (22) 443 07 56, fax (22) 656 63 38 Regulamin rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4 do SIWZ BZP.243.1.2012.KP Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Usługa polegająca na przygotowaniu i przeprowadzeniu badania ewaluacyjnego projektu pn. Rozwój potencjału i oferty edukacyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci.

Osoby, do których skierowany jest powyższy projekt opisane zostały w zakładce Beneficjenci. O projekcie Fundacja Ekspert-Kujawy, w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Inowrocławiu, rozpoczyna realizację projektu Wsparcie dla zwalnianych pracowników przedsiębiorstwa Poczta Polska. Celem

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach

Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Analiza sytuacji na rynku pracy osób do 30 roku życia Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach Słubice 2011 1 Wstęp W niniejszym opracowaniu dokonano charakterystyki sytuacji na lokalnym rynku pracy

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r.

Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. Jak zostać przedsiębiorcą, czyli własna firma za unijne pieniądze Anna Szymańska Wiceprezes Zarządu DGA S.A. Poznań, 20 kwietnia 2016 r. UWAGA w obecnej perspektywie UE maksymalna kwota dotacji nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przezunię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przezunię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer zapytania ofertowego: ŚTZPS/7.4/.2012 Ostrowiec Św., dnia 19.11.2012r ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT w sprawie zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14

Bardziej szczegółowo

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane

Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane Ι. WPROWADZENIE Program Aktywności Lokalnej dla Gminy Michałowice wskazuje na problemy związane z funkcjonowaniem społeczności lokalnych i grup społecznych oraz wyznacza kierunki działań, mających na celu

Bardziej szczegółowo

Badanie podmiotów. gospodarczej

Badanie podmiotów. gospodarczej Badanie podmiotów powstałych dzięki dotacjom na podjęcie działalno alności gospodarczej Spotkanie robocze z pracownikami PUP odpowiedzialnymi za realizacjębadania pracodawców w ramach projektu Rynek Pracy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Lubuska Akademia Sportu

Lubuska Akademia Sportu Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Lubuska Akademia Sportu Zespół projektu Patrycja Górniak p.o. Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862

Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu. Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 1 Ogłoszenie o otwartym naborze partnera w celu wspólnej realizacji projektu Ogłaszający konkurs: Gmina Nowy Tomyśl NIP: 7881916753 REGON: 631258862 Strona internetowa: www.nowytomysl.pl I. OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku...

Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku... Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku... Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

TRENER TRENING KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH OFERTA PRACY Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Spytkowicach w związku z realizacją projektu systemowego Czas odnowy klientów GOPS w Spytkowicach realizowanego w ramach POKL, Priorytet VII

Bardziej szczegółowo

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie

Typ projektów mogących uzyskać dofinansowanie Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2016 rok, dla Działań, w ramach których Instytucją Pośredniczącą

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu

Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 5 do Regulaminu Projektu Projekt Dobry pomysł na firmę wspomagamy przedsiębiorczość w Koninie, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Miasto Konin

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

Pytania 7.2.1 dot. konkursów POKL/7.2.1/IA/12 i POKL/7.2.1/IB/12

Pytania 7.2.1 dot. konkursów POKL/7.2.1/IA/12 i POKL/7.2.1/IB/12 Pytania 7.2.1 dot. konkursów POKL/7.2.1/IA/12 i POKL/7.2.1/IB/12 1. Jak należy rozumieć inne podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej? Szczegółowy Opis Priorytetów PO KL dopuszcza obok

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 R.

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 R. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W BIAŁYMSTOKU REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 R. WRRP 8.12.2014 R. Ustawa z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jedn.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, 98-400 Wieruszów tel. 062-7841553 fax. 0-62 7841149 e-mail: lowe@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki

Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wojewódzki Urz d Pracy w Katowicach Dzia ania na rzecz sektora P w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Konferencja pt. Fundusze europejskie dla przedsi biorców województwa skiego do wiadczenia i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak

Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Zamierzenia województwa pomorskiego w zakresie wsparcia kształcenia ogólnego w RPO 2014-2020 UMWP DEFS Z-ca Dyrektora Kamila Siwak Warszawa, dn. 04.04.2013 r. WARSZTATY EFS- PODSUMOWANIE I WNIOSKI W OBSZARZE

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan

Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY. Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Data wpływu do Organizatora: Dodatkowe punkty.. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Do projektu Małopolski Uniwersytet Kompetencji szkolenia językowe i komputerowe dla Małopolan Wybieram kurs: ECDL Start (szkolenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji

Załącznik nr 5 - Plan komunikacji 9 Plan działania Komunikacja w procesie tworzenia i wdrażania lokalnej strategii rozwoju jest warunkiem nieodzownym w osiąganiu założonych efektów. Podstawowym warunkiem w planowaniu skutecznej jest jej

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie

Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie Załącznik do Uchwały 66 Komitetu Monitorującego PROW 2007-2013 z dnia 16 grudnia 2011 r. Lp. Dotyczy działania Obecny tekst Tekst po zmianie 1. 5.3.4 Oś 4 Leader Poziom wsparcia Usunięcie zapisu. Maksymalny

Bardziej szczegółowo

Wizyta studyjna w Wielkopolsce

Wizyta studyjna w Wielkopolsce Wizyta studyjna w Wielkopolsce W dniach 2-4 września 2014 r. zorganizowano trzydniową wizytę studyjną w podmiotach ekonomii społecznej na terenie woj. wielkopolskiego. W wizycie uczestniczyło 18 osób -

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ SUKCES Strona 1 realizowanego przez Centrum Edukacji i Kultury ZENIT - Ryszard Girczyc w ramach Priorytetu VII Promocja Integracji

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 3 do Aneksu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1 ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Certyfikacja jest przeprowadzana

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. 11 Listopada 68, 07-410 Ostrołęka, tel./fax (29) 760 45 62, 760 33 77 e-mail: kancelaria@pup-ostroleka.pl Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2014 roku

Bardziej szczegółowo

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych

Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych Grant Blokowy Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Fundusz dla Organizacji Pozarządowych ECORYS Polska Sp. z o.o. Poznań, 16 listopada 2012 PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo