INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie ul. Waryńskiego 15, Wieruszów tel fax INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIERUSZOWSKIM ZA OKRES 5 MIESIĘCY 2012 ROKU CZERWIEC 2012 R. 1

2 WSTĘP Wszystkim zainteresowanym problemem bezrobocia w powiecie wieruszowskim Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie przekazuje kolejne opracowanie obrazujące aktualną sytuację na lokalnym rynku pracy. Opracowana analiza stanu i struktury bezrobocia ma na celu przedstawienie aktualnej sytuacji oraz zachodzących zmian na lokalnym rynku pracy w okresie pierwszych 5 miesięcy 2012 roku. Na pełny obraz zmian w strukturze bezrobocia w wydaniu globalnym decydujący wpływ mają czynniki społeczne, gospodarcze oraz demograficzne kraju. Czynniki te również w dużej mierze oddziaływają na lokalny rynek pracy. Przedstawione w opracowaniu dane statystyczne, pochodzące głównie ze źródeł Powiatowego Urzędu Pracy oraz obowiązującej sprawozdawczości, w ścisły sposób przybliżają i określają występujące tendencje w strukturze bezrobocia. Pozwalają w sposób obiektywny ocenić stan oraz rozmiary bezrobocia w powiecie wieruszowskim, a także sposób wykorzystania środków Funduszu Pracy na finansowanie w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej. Analizę opracowano na podstawie obowiązującej sprawozdawczości statystycznej rynku pracy oraz materiałów własnych Powiatowego Urzędu Pracy. 2

3 I. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOTNYCH W POWIECIE WIERUSZOWSKIM NA KONIEC MAJA 2011 ROKU 1. Stopa bezrobocia Stopa bezrobocia jest to ukazana w procentach relacja pomiędzy liczbą zarejestrowanych osób bezrobotnych, a liczbą czynnych zawodowo. Ta ostania grupa obejmuje wszystkich zdolnych do pracy w wieku od 18 do 65 lat (kobiety do 60 roku życia). Stopa bezrobocia w powiecie wieruszowskim kształtowała się w miesiącu kwietniu 2012 r. na poziomie 12,0% tj. o 1,8% punkta procentowego poniżej stopy bezrobocia województwa łódzkiego, która wynosiła 13,8%. Stopa bezrobocia w kraju wynosiła 13,3%. W analogicznym okresie roku 2011 stopa bezrobocia była niższa i wynosiła: w powiecie wieruszowskim 11,4% w województwie łódzkim 12,7%,w kraju 12,6%. 2. Liczba bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy na koniec maja 2012 roku wynosiła osób, przeważały kobiety osób, co stanowiło 55,78% ogółu bezrobotnych. W stosunku do analogicznego okresu roku 2011 liczba bezrobotnych spadła o 175 osób, (V r osób ). Liczba bezrobotnych z prawem do zasiłku na koniec maja 2012 roku wynosiła 331 osób, co stanowiło16,23% ogółu bezrobotnych, a ich liczba była niższa o 69 osób w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 (V r osób). Liczba osób poszukujących pracy na koniec maja b.r. wynosiła 85 osoby w tym 41 kobiet, (V r. 84 osoby). Liczba osób bezrobotnych niepełnosprawnych wynosiła 103 osoby, (V r. - osób). Liczbę osób bezrobotnych od stycznia do maja w 2011 i 2012 r., w poszczególnych miesiącach przedstawia poniższy wykres. Wykres 1: Liczba osób bezrobotnych od stycznia do maja w 2011 i 2012 roku w powiecie wieruszowskim styczeń luty marzec kwiecień maj Z analizy powyższego wykresu wynika, że bezrobocie w 2012 roku w powiecie wieruszowskim, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 generalnie spada. Po załamaniu spadku w miesiącu lutym (2.288osób), w kolejnych miesiącach br. można już zauważyć systematyczny spadek bezrobocia. Średnia miesięczna za 5 miesięcy 2011 roku wynosiła osób bezrobotnych. Średnia miesięczna za 5 miesięcy 2012 roku wynosiła osoby bezrobotne. 3

4 3. Zróżnicowanie terytorialne bezrobocia Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie obejmuje zasięgiem działania: Miasto Wieruszów oraz gminy Wieruszów, Sokolniki, Bolesławiec, Łubnice, Galewice, Czastary, Lututów. Bezrobotni zamieszkali na wsi, w końcu maja 2012 roku stanowili 75,0%, ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj osób, w tym 847 kobiet. W analogicznym okresie roku 2011 było to 74,8% i osób, w tym 878 kobiet. Natomiast liczba bezrobotnych zamieszkałych w mieście w końcu maju 2012 roku wynosiła 24,9% ogółu zarejestrowanych bezrobotnych, tj. 509 osób, w tym 291 kobiet, (V r. 25,2%, tj. 558 osób, w tym 302 kobiety). Liczbę bezrobotnych w przekroju na miasto oraz gminy powiatu wieruszowskiego wg stanu na koniec maja 2011 i 2012 roku przedstawia poniższy wykres. Wykres 2: Liczba bezrobotnych w podziale na miasto Wieruszów i gminy powiatu wieruszowskiego na koniec maja 2011 i 2012 roku miasto Wieruszów gmina Wieruszów gmina Bolesławiec gmina Czastary gmina Galewice gmina Lututów gmina Łubnice gmina Sokolniki Struktura bezrobotnych 4.1. Bezrobotni wg wieku Na koniec maja b.r. w strukturze bezrobotnych najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku lata, których liczba wynosiła 585 osób, w stosunku do analogicznego okresu roku 2011 liczba ta spadła o 58 osób, (V 2011 r osoby). Udział tej grupy osób w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 28,7% ogółu bezrobotnych. Natomiast liczba osób bezrobotnych w wieku produkcyjno mobilnym lata wniosła osób, co stanowiło 71,9% ogółu bezrobotnych. Strukturę bezrobotnych na koniec maja 2011 i 2012 roku, według wieku przedstawia poniższa tabela. 4

5 60-64 lata lat lata lata lata lata Wykres 3: Struktura bezrobotnych wg wieku na koniec maja 2011 i 2012 roku Bezrobotni wg wykształcenia Na koniec maja 2012 roku najbardziej liczną grupę bezrobotnych wg wykształcenia stanowiły osoby posiadające wykształcenie zasadnicze zawodowe, liczba ta wynosiła 685 osób, co stanowiło aż 33,6% ogółu bezrobotnych, (V r osób, 35,2%). Drugą z punktu widzenia liczebności grupą osób bezrobotnych w omawianym okresie byli bezrobotni posiadający wykształcenie gimnazjalne i poniżej, których liczba na koniec maja br. wyniosła 468 osób, co stanowiło 22,9% ogółu bezrobotnych, (V r osób, 24,2%). Najniższy odsetek wszystkich zarejestrowanych odnotowano w grupach wykształceniem: wyższym 188 osób, którzy stanowili 9,2% ogółu bezrobotnych średnim ogólnym 240 osób, którzy stanowili 11,8% ogółu bezrobotnych. Bardzo dużą grupę bezrobotnych stanowią osoby bez kwalifikacji zawodowych. Na koniec maja 2012 roku było ich zarejestrowanych aż 769 osób, w tym 414 kobiet. Natomiast w okresie od stycznia do końca maja 2012 roku zarejestrowało się 364 osoby, w tym 172 kobiety. Według statystyki do tej grupy należą bezrobotni nieposiadający kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonego dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowych lub innym dokumentem uprawniający do wykonywania zawodu. Wykres 4: Bezrobotni wg wykształcenia, stan na koniec maja 2010 i 2011roku wyższe średnie ogólne policealne i średnie zawodowe zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej 5

6 Bezrobotni wg czasu pozostawania bez pracy Na koniec maja br. osoby pozostające bez pracy przez okres dłuższy niż 12 miesięcy stanowiły 35,4%, tj. 722 osoby ogółu bezrobotnych, (V r. 29%, 642 osoby). Udział kobiet w tej kategorii bezrobotnych od dłuższego czasu utrzymuje się na wysokim poziomie tj. 54,3% osób omawianej populacji. Najmniej osób pozostających bez pracy jest do 1 miesiąca, którzy stanowili 8,1%, tj. 165 osób ogółu bezrobotnych. W okresie 5 miesięcy 2012 r. mieliśmy do czynienia ze spadkiem w grupie osób pozostających bez pracy w okresie od 3-6 miesięcy, gdzie ich liczba wynosiła 407 osób i była niższa o 168 osób w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Natomiast odnotowano wzrost w grupie osób pozostających bez pracy od miesięcy, gdzie ich liczba wynosiła 393 osoby i wzrosła o 85 osób w porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. Wykres 5: Struktura wg czasu pozostawania bez pracy na koniec maja 2011 i 2012r Bezrobotni wg stażu pracy Jednym z najczęściej podawanych przez pracodawców wymogów jest posiadanie odpowiedniego doświadczenia zawodowego, dlatego też trudności ze znalezieniem pracy mają częściej osoby o krótkim stażu pracy lub te, które dopiero wchodzą na rynek pracy. Wśród ogółu bezrobotnych na koniec maja 2012 roku najliczniejszą grupę stanowiły osoby bezrobotne ze stażem pracy od 1roku do 5 lat, która stanowiła aż 26,2% ogółu bezrobotnych, tj. 534 osoby, (V r. 23,3%, 517 osób), następną grupą są osoby bezrobotne bez stażu pracy, którzy stanowili 17,8% ogółu bezrobotnych, tj. 363 osoby, (V r. 19,0%, 421 osób). Do grupy osób bez doświadczenia zawodowego należ również zaliczyć osoby bezrobotne, których okres zatrudnienia jest krótszy niż 6 miesięcy. Ogółem osób bez doświadczenia zawodowego na koniec maja 2012 było zarejestrowanych 473 osoby, w tym 298 kobiet. Natomiast w okresie od stycznia 2012 r. do końca maja 2012 r. zarejestrowało się 201 osób, w tym 101 kobiet. Liczbę osób bezrobotnych pozostających bez pracy według stażu pracy przedstawia poniższa tabela. 6

7 Wykres 6: Bezrobotni wg stażu pracy stan w końcu maja 2011 i 2012r do 1 roku 1-5 lat 5-10 lat lat lat 30 lat i więcej bez stażu pracy II. PŁYNNOŚĆ BEZROBOCIA Na pojęcie płynności bezrobocia składają się zagadnienia związane z napływem i odpływem bezrobotnych, czyli liczba rejestracji i wyłączeń z ewidencji. 1. Napływ do bezrobocia Na przestrzeni 5 miesięcy 2012 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie zarejestrowały się ogółem osoby, w tym 502 kobiety, (I - V osoby, w tym 624 kobiety) tak więc mamy do czynienia z niewielkim spadkiem liczby osób rejestrujących się, ich liczba w porównaniu do analogicznego okresu roku 2011 spadła o 190 osób. W strukturze osób rejestrujących się przeważały osoby: zamieszkałe na wsi, które stanowiły 74,8%, tj. 750 osób, poprzednio pracujące, które stanowiły 85,5%, tj. 858 osób. Ponadto należy wyodrębnić wśród osób rejestrujących się bezrobotnych: bezrobotni do 25 roku życia, którzy stanowili 30,5% tj.306 osób, długotrwale bezrobotnych, którzy stanowili 39,1 %, tj. 392 osoby, bez kwalifikacji zawodowych, którzy stanowili 36,3%, tj.364 osoby. Z ogółu napływu zaledwie 23,9% (tj. 240 osób) to napływ bezrobotnych, którzy zarejestrowali się w PUP po raz pierwszy, natomiast aż 76,1 % (tj.763 osoby) stanowiły rejestracje po raz kolejny. 7

8 Wykres 7: Napływ osób bezrobotnych w okresie od stycznia do maja 2011/2012 roku styczeń luty marzec kwiecień maj W bieżącym roku na przestrzeni 5 miesięcy największą liczbę rejestracji odnotowaliśmy w miesiącu styczniu tj. 282 osoby, (2011 r., styczeń 370 osób), natomiast najniższa liczba bezrobotnych napłynęła do ewidencji w miesiącu kwietniu 169 osoby, (2011 r. kwiecień osób). 2. Odpływ z bezrobocia W okresie 5 miesięcy b.r. tut. urząd pracy wyłączył z ewidencji ogółem 919 osób, (dla porównania w okresie I-V osób), tj. o 66 osoby mniej niż w roku Główną częścią odpływu były podjęcia pracy, które stanowiły 48,0%, tj. 441 wszystkich wyrejestrowań. Dość znaczną grupę w omawianym okresie b.r. stanowiły osoby wyłączone z ewidencji na skutek niepotwierdzenia gotowości do podjęcia pracy tj. 32,0% (294 osoby) ogółu odpływu, (I-V 2011 rok osoby tj. 30,7% ogółu odpływu). Przyczyny odpływu z ewidencji: podjęcia pracy 441 osób, nie potwierdzenie gotowości w wyznaczonym terminie -294 osoby, dobrowolna rezygnacja ze statusu bezrobotnego 69 osób, prace interwencyjne 16 osób, roboty publiczne 8 osób podjęcia działalności gospodarczej 17 osób, podjecie pracy w ramach refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego 2 osoby, udział w kontraktach socjalnych 6 osób, inne ( m. in.: podjecie nauki, nabycie prawa do emerytury lub renty, nabycie prawa do świadczenia przedemerytalnego 66 osób. Odpływ osób z bezrobocia w poszczególnych miesiącach, I V 2011 i 2012 roku przedstawia poniższa tabela 8

9 Wykres 8: Odpływ z bezrobocia od I do V 2011 i 2012 rok styczeń luty marzec kwiecień maj Największą liczbę wyrejestrowań w okresie pięciu miesięcy 2012 roku odnotowano w miesiącu maju osób i kwietniu tj. 226 osób, (2011w kwietniu 281 osób i maju 214 osób), natomiast najniższą liczbę wyrejestrowań odnotowano w miesiącach lutym tj.123 osoby (2011 styczeń 133 osoby). Wykres 9: Napływ i Odpływ bezrobotnych w okresie od I do V 2011 r. w porównaniu do analogicznego okresu roku napływ bezrobotnych odpływ bezrobotnych Na przestrzeni 5 miesięcy 2012 r. napływ osób bezrobotnych wynosił 3 osoby i był wyższy od odpływu o 84 osoby. Mniej korzystna relacja między tymi zmiennymi miała miejsce w analogicznym okresie roku 2011gdzie napływ wynosił osoby i był wyższy od odpływu o 208 osób. 9

10 III. REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE EWIDENCJI I ŚWIADCZEŃ 1. Rejestracja osób bezrobotnych W okresie od r. do r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wieruszowie zarejestrowało się ogółem 3 osoby bezrobotne, w tym 502 kobiety i 23 osoby poszukujące pracy. Spośród bezrobotnych, zarejestrowanych na dzień r. najliczniejsze grupy stanowiły osoby: Długotrwale bezrobotni 392, Bez kwalifikacji zawodowych 364, - Bez doświadczenia zawodowego 201, Do 25 roku życia 306, Powyżej 50 roku życia 185. Od dnia r. do r. przyznano: zasiłki dla osób bezrobotnych dodatków aktywizacyjnych stypendiów, z tego: 8 - stypendiów z tytułu szkolenia, 99 - stypendiów z tytułu odbywania stażu. - W okresie r r. Urząd zarejestrował 2osoby poszukujące pracy uprawnione do zasiłku transferowego. Zasiłek taki przyznawany jest przez kraj UE w którym osoba pozostawała w zatrudnieniu i na wniosek osoby, transferowany do kraju do którego poszukujący pracy udał się w celu poszukiwania zatrudnienia. Maksymalny okres trwania transferu to 3 miesiące. Po wyczerpaniu tego okresu, osoba winna powrócić do kraju w którym przyznano zasiłek. W związku z obsługą osób bezrobotnych i poszukujących pracy Urząd w okresie r r. wydał: decyzje administracyjne, zaświadczeń (celem przedłożenia w Ośrodku Pomocy Społecznej, Sądach, Spółdzielniach Mieszkaniowych, Bankach, ZUS i innych.) Wynikiem współpracy z partnerami rynku pracy było wydanie 138 pisemnych odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osób zarejestrowanych w tutejszym urzędzie. Uprawnione osoby bezrobotne objęte są ubezpieczeniem zdrowotnym, czego wynikiem było: wydanie 6 legitymacji ubezpieczeniowych dla członków rodzin. 2. Rejestracja osób niepełnosprawnych 3. Na dzień r. w rejestrze osób niepełnosprawnych pozostawało 103 bezrobotnych w tym: 7 - osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, 19 - osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, 77 - osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. Wśród niepełnosprawnych bezrobotnych zarejestrowanych na dzień r. najliczniejszą grupę stanowili: 40 - osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym 90 - osób poprzednio pracujące 52 - osoby pozostające bez pracy powyżej 12 miesięcy. Osoby niepełnosprawne poszukujące pracy to osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, które są uprawnione do pobierania renty lub inny świadczeń z tytułu stopnia niepełnosprawności bądź pozostają w zatrudnieniu. Wśród 32 osób niepełnosprawnych poszukujących pracy zarejestrowanych na dzień r. to: osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, ooo 8 - osób z lekkim stopniem niepełnosprawności. 10

11 IV. USŁUGI RYNKU PRACY 1. Pośrednictwo pracy W okresie od 1 stycznia do 31 maja 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Wieruszowie wpłynęło 309 ofert pracy, tj. o 119 oferty więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Należy zaznaczyć, że zdecydowanie dominował udział ofert subsydiowanych, które stanowiły 51,1% ogółu ofert pracy. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego ich udział procentowy spadł o 4,7%, (tj. o 52 oferty) niewątpliwie miało na to wpływ dość znaczne ograniczenie środków finansowych na realizację subsydiowanych form zatrudnienia. Ponadto mamy w dalszym ciągu do czynienia z trudną sytuacji na rynku pracy pracodawców, którzy potrzebują coraz częściej wsparcia finansowego przy zatrudnianiu dodatkowych pracowników. Należy także zaznaczyć, że pomoc finansowa nie zawsze skutkuje zatrudnieniem bezrobotnych na dalszy okres. Oferty pracy niesubsydiowanej stanowiły 48,9% ogółu ofert wpływających do urzędu pracy, a ich udział procentowy w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrósł tylko o 4,7%. 2. Napływ ofert pracy w okresie I-V 2011 i 2012 przedstawia poniższe zestawienie I-V 2011 I-V 2012 Wyszczególnienie Udział % do Udział % do Ilość ofert ogółu ofert Ilość ofert ogółu ofert Ogółem w tym: oferty niesubsydiowane oferty subsydiowane w tym: ,2 55, ,9 51,1 - prace interwencyjne 14 7,4 16 5,2 - staże 47 24, ,0 - roboty publiczne 11 5,8 8 2,6 - refundacja kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy 5 2,6 2 0,6 - prace społecznie użyteczne 29 15, ,7 3. Organizacja szkoleń Szkolenia, jako forma wspierająca zatrudnienie polegają na udzieleniu osobom bezrobotnym, poszukującym pracy i zagrożonym utratą pracy pomocy w uzyskaniu kwalifikacji, dostosowanych do potrzeb rynku pracy i obejmują: przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie (zmianę zawodu), podwyższenie kwalifikacji zawodowych. W okresie od r. do r. szkoleniami objęto łącznie 8 osób. 4. Rodzaje szkoleń L.p. Nazwa szkolenia Liczba osób 1. Kwalifikacja wstępna kat. C 2 2. Kwalifikacja wstępna przyśpieszona kat. C 2 3. Prawo jazdy kat. C 3 4. Operator koparko-ładowarki 1 Razem 8 11

12 5. Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy Klub Pracy L.p. Rodzaj usługi Liczba osób w poszczególnych miesiącach 2012 r. I II III IV V Ogółem 1. Zajęcia aktywizacyjne Szkolenie z zakresu umiejętności 2. postukiwania pracy Ogółem Usługi doradcze świadczone w ramach poradnictwa zawodowego L.p. Rodzaj usługi Liczba osób korzystająca z usług doradczych w poszczególnych miesiącach 2012 roku I II III IV V Ogółem 1. Porady indywidualne Porady grupowe Grupowa informacja zawodowa Indywidualne informacje zawodowej Przygotowanie IPD (Indywidualny plan działania) Poradnictwo zawodowe Ogółem L.p. Rodzaj usługi Liczba osób korzystająca z usług doradczych w poszczególnych miesiącach 2012 roku I II III IV V Ogółem 1. Poradnictwo zawodowe Informacja zawodowa Ogółem

13 8. Usługi /Instrumenty Rynku Pracy L.p. Forma wsparcia Kwota śr. FP w 2012 r. w zł (Stan na dz r.) Planowana ilość osób do zaktywizowania Ilość osób zaktywizowanych 1. Staże , Prace interwencyjne.000, Refundacja wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy , Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , Szkolenia bezrobotnych , Prace społecznie użyteczne , Roboty publiczne , Zwrot kosztów dojazdu 1., Składka na ubezpieczenia społeczne 9. rolników KRUS 5.000, Koszty studiów podyplomowych 2.000,00 zob. z 2010 r Koszty badań lekarskich 4.000, Koszty realizacji programu specjalnego , Razem , W okresie od stycznia do końca maja 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie łącznie zaktywizował 183 osoby bezrobotne. Największą liczbę bo aż 99 osób zostało skierowanych na staż. 13

14 Informacja o pozyskanych środkach Funduszu Pracy w 2012 r., podział na aktywne formy wsparcia oraz planowana liczba osób do zaktywizowanych (stan na dzień r.) L.p. Środki Funduszu Pracy w 2012 r. 1) ,00 zł Algorytm, środki na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej (w tym ,00 środki na realizację Programu specjalnego), 2) ,00 zł PO KL, środki na realizację w 2012 r. projektów PO KL - Poddziałanie współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. 3) ,00 zł Rezerwa MPiPS, środki na realizację programu specjalnego RAZEM ,00 zł Forma wsparcia 1. Staże (stypendia) Kwota (limit) środków. FP w zł ,00 Kwota środków FP wg Programów w zł ,00 Algorytm ,00 PO KL ,00 Pr. Spec. śr. Alg ,00 Pr. Spec. śr. MPiPS Planowana liczba osób zaktywizowanych 2. Prace interwencyjne , ,00 Algorytm 20 Refundacja wyposażenia lub 3. doposażenia stanowiska pracy , ,00 Algorytm Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej , ,00 Algorytm ,00 PO KL Szkolenia bezrobotnych , ,00 Algorytm Prace społecznie użyteczne , ,00 Algorytm Roboty publiczne , ,00 Algorytm ,00 Algorytm 8. Zwrot kosztów dojazd , ,00 PO KL ,00 Pr. Spec. śr. Alg. 9. Składka na ubezpieczenia społeczne rolników KRUS 5.000, ,00 Algorytm Koszty studiów podyplomowych 2.000, ,00 Algorytm (zob. z 2010r.) Koszty badań lekarskich , ,00 Algorytm 1.450,00 PO KL ,00 Pr. spec. śr. Alg. 12. Premia motywacyjna (dot. programu specjalnego , ,00 Pr. spec. śr. MPiPS RAZEM , ,00 Algorytm ,00 PO KL ,00 Pr. Spec , Powiatowy Urząd Pracy w Wieruszowie poza kwotą środków Funduszu Pracy, ustalonych według algorytmu na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w 2012 roku posiada dodatkowo pozyskane środki 14

15 z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie w kwocie ,00 zł oraz z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu specjalnego w kwocie ,00 zł. W ramach PO KL Poddziałanie Kierunek Praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, który skierowany jest do osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy, głownie osób do 25 roku życia, osób długotrwale bezrobotnych, osób bezrobotnych po 50 roku życia oraz osób bezrobotnych niepełnosprawnych urząd pracy realizuje 59 staż i 25 osobom przyznać jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej. Natomiast w ramach programu specjalnego Praca dla młodych Przeciwdziałanie wykluczeniu, który skierowany jest do 45 osób długotrwale bezrobotnych do 30 roku życia planujemy następujące formy wsparcia: porady indywidualne u Doradcy zarodowego w celu wypracowania Indywidualnego Planu Działania (IPD), grupowe porady zawodowe (poznanie zasad sporządzania dokumentów aplikacyjnych oraz nabycie praktycznych umiejętności poprawnego pisania dokumentów), organizacja 5 miesięcznych staży u Pracodawców. Osobie bezrobotnej, która zostanie zakwalifikowana do udziału w Programie specjalnym zostanie przyznane stypendium stażowe. Ponadto zostaną sfinansowane badania lekarskiego, zwrot kosztów dojazdu i powrotu z miejsca realizacji stażu, a na zakończenie osobą skierowanym, które uzyskają zatrudnienie na okres minimum 3 miesięcy zostanie przyznana premia motywacyjna w wysokości zł. 15

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU

DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŻYWCU Zgodnie z projektem Planu Finansowego Funduszu Pracy ustalonego na rok 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Żywcu planuje przeznaczyć w roku bieżącym na poszczególne

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w maju 2011r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014

Informacja o cieszyńskim rynku pracy. Grudzień 2014 Informacja o cieszyńskim rynku pracy Grudzień 2014 Zmiany na lokalnym rynku pracy 1. Dane statystyczne Wyszczególnienie Listopad Grudzień Różnica Liczba bezrobotnych na koniec miesiąca sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec stycznia 2016 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec stycznia 2016 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pacy w Kluczborku w 2009 roku aktywizacja zawodowa bezrobotnych Na koniec 2009 roku w rejestrach PUP figurowało 3.346 osób, w tym 1.837 kobiet. Zdecydowana

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi

Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi Bezrobocie w powiecie złotoryjskim oraz aktywne działania w zakresie zmniejszania jego skutków w 2003 roku Złotoryja marzec 2004 r. 1. INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu

POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu POWIATOWY URZĄD PRACY w Zgierzu ul. Barona 10, 95-100 Zgierz, tel.716-49-41, fax(0-42)717-41-60 Zgierz, kwiecień`2010 1/2010 SPIS TREŚCI Wstęp 1 RYNEK PRACY W ROKU 2009... 4 1.1 Poziom, stopa i dynamika

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Małopolsce

Bezrobocie w Małopolsce III 21 IV 21 V 21 VI 21 VII 21 VIII 21 IX 21 X 21 XI 21 XII 21 I 211 II 211 III 211 IV 211 V 211 VI 211 VII 211 VIII 211 IX 211 X 211 XI 211 XII 211 I 212 II 212 III 212 IV 212 V 212 VI 212 VII 212 VIII

Bardziej szczegółowo

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013

Liczba bezrobotnych XII 2012 I 2013 II 2013 XII 2012 I 2013 II 2013 Powiatowy Urz d Pracy w Grodzisku Mazowieckim STAN BEZROBOCIA I AKTYWIZACJA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM Grodzisku Mazowiecki dnia 27 marca 2013 r. LICZBA BEZROBOTNYCH W POWIECIE GRODZISKIM W OKRESIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim we wrześniu 2009r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2015r.

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE INFORMACJA MIESIĘCZNA. o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim w listopadzie 2015r. POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE

POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl INFORMACJA MIESIĘCZNA o stanie bezrobocia w powiecie kościerskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GOŁDAPI ul. śeromskiego 18, 19-500 GOŁDAP (087) 615-03-95, www.goldap.pup.gov.pl, e-mail: olgo@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W POWIECIE GOŁDAPSKIM W 2012

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku

Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku GŁÓWNE KIERUNKI DZIAŁANIA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY DLA POWIATU TORUŃSKIEGO W TORUNIU NA RZECZ AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ I ZATRUDNIENIA BEZROBOTNYCH W 2016 ROKU Toruń, dnia 08 lutego 2016 roku SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy

Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Usługi dla niepełnosprawnych poszukujących pracy Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy jako: osoba bezrobotna - posiadająca aktualny orzeczony stopień niepełnosprawności,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu

Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu ZAWODOWY START Poddziałanie 6.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE GOŁDAPSKIM PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2011 R.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE GOŁDAPSKIM PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Gołdapi 19 500 Gołdap, ul. Żeromskiego 18, tel/fax (87) 615 03 95, (87) 615 03 70 www.goldap.pup.gov.pl e-mail: olgo@praca.gov.pl INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r.

INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA. GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. INFORMACJA O STANIE BEZROBOCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY GOŁAŃCZ ORAZ O MOŻLIWOŚCIACH JEGO OGRANICZENIA GOŁAŃCZ, 25 maja 2016r. 04.14 05.14 06.14 07.14 08.14 09.14 10.14 11.14 12.14 01.15 02.15 03.15 04.15

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj

Europejski Fundusz Społeczny W 2005r. Powiatowy Urz d Pracy w Kozienicach rozpocz ł realizacj Europejski Fundusz Społeczny Udzielanie wsparcia na rzecz rozwoju sfery zatrudnienia poprzez promowanie zachowań przyczyniających się do zwiększenia szans zatrudnienia (employability), warunków przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu

Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu RYNEK PRACY W POWIECIE ELBLĄSKIM W I PÓŁROCZU 2015 R. Elbląg, lipiec 2015 r. 1 SPIS TREŚCI strona Wstęp 4 Podstawowe definicje 5 Sytuacja społeczno gospodarcza

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 2002 ROKU. Konin, styczeń 2003 r. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KONINIE W 22 ROKU Konin, styczeń 23 r. S P I S T R E Ś C I I. Analiza bezrobocia w 22 r... 3 1. Sytuacja na rynku pracy... 3 2. Struktura osób bezrobotnych...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zada

Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zada Informacja o stanie i strukturze bezrobotnych oraz realizacji zadań na rzecz promocji zatrudnienia i przeciwdziałania bezrobociu w 2013 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Suchej Beskidzkiej I. Stan i struktura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ)

Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) Do zadań podstawowych Centrum Aktywizacji Zawodowej (CAZ) należy realizacja zadań w zakresie usług rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy. W skład CAZ wchodzą następujące komórki organizacyjne: 1. Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDYNI z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Stycze

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Sierpie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM ZA 2010 R. URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY WE WŁODAWIE ul. Niecała 2 22-200 Włodawa, tel. 082 5725-240 fax 5724-043 e-mail: sekretariat@pup.wlodawa.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WŁODAWSKIM

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy. 1.1 Pracodawcy. 2. Liczba bezrobotnych. 2.1 Zmiany w poziomie bezrobocia

1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy. 1.1 Pracodawcy. 2. Liczba bezrobotnych. 2.1 Zmiany w poziomie bezrobocia 1. Charakterystyka lokalnego rynku pracy Powiat Piski połoŝony jest w północno wschodniej części Polski w województwie warmińsko - mazurskim. W skład powiatu wchodzą cztery gminy miejsko - wiejskie: Pisz,

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 47 400 Racibórz, ul. Klasztorna 6 tel.:+48 32 415 45 50 faks: +48 32 414 04 98 e-mail: kara@praca.gov.pl; sekretariat@pup-raciborz.pl www.pup-raciborz.pl;

Bardziej szczegółowo

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku

Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W PUŁAWACH Ocena efektywności podstawowych form aktywizacji zawodowej w Powiecie Puławskim w 2011 roku Opracowała Anna Malicka Puławy, 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZYJĘTA METODYKA

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999

Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999 Informacja o sytuacji na rynku pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w okresie od 01.01-31.12.1999 1. Stan i zmiany w poziomie bezrobotnych Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędzie pracy powiatu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez

wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez KLUB INTEGRACJI DLACZEGO KLUB INTEGRACJI? wysoka stopa bezrobocia ponad 28%, bezrobocie dotyczy co 8 mieszkańca (około 27,500 osób bezrobotnych), około 11.000 to osoby, które pozostają bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 POWIATOWY URZĄD PRACY w STRZELINIE ul. Kamienna 10, 57-100 Strzelin tel/fax(071) 39-21-981, e-mail wrst@praca.gov.pl Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie strzelińskim w roku 2009 część

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4.

1. Nazwa i adres siedziby pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia działalności. 3. Osoba upowaŝniona do kontaktów z PUP:...tel... 4. ... (pieczęć firmowa pracodawcy)... ( miejscowość, data ) Starosta Nowodworski Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Dworze Gdańskim WNIOSEK O ORGANIZACJĘ ROBÓT PUBLICZNYCH I. Dane dotyczące pracodawcy: 1. Nazwa

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół

Egz. nr 2. Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie. Protokół Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie Protokół z kontroli problemowej przeprowadzonej w trybie zwykłym w okresie od dnia 26 kwietnia 2012 r. do dnia 27 kwietnia 2012 r. w Powiatowym Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku...

Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku... Załącznik do uchwały Nr...V/40/2007... Rady Powiatu w Busku Zdroju z dnia...29 marca 2007 roku... Powiatowy program przeciwdziałania bezrobociu, promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć firmowa)

... (pieczęć firmowa) Pracodawca: Ustrzyki Dolne, dnia... (pieczęć firmowa) STAROSTA BIESZCZADZKI WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2003

INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2003 POWIATOWY URZĄD PRACY W OPOLU ul. mjr Hubala 21, 45-266 Opole tel. 44 22 929, fax 44 22 928, e-mail: opop@praca.gov.pl INFORMACJA O SYTUACJI NA RYNKU PRACY W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU ZA ROK 2003

Bardziej szczegółowo

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej

2) w 13 w ust. 1 po lit. c) dodaje się lit. d) w brzmieniu: d) Centrum Aktywizacji Zawodowej Uchwała Nr 103/261/09 Zarządu Powiatu w Opatowie z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Opatowie Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem:

Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: Powiatowy Urząd Pracy Usługi dla osób niepełnosprawnych Osoba niepełnosprawna może być zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy ze statusem: osoby bezrobotnej posiadającej aktualny orzeczony stopień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku

Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku Analiza skuteczności i efektywności szkoleń organizowanych w 2015 roku Rzeszów 2016 r. Zgodnie z 84 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ AKTUALNOŚCI PERSPEKTYWA FINANSOWA 2004 2006 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2007 2013 PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014 2020 INNE STRONY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW UNIJNYCH PERSPEKTYWA

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r.

UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. UCHWAŁA NR VI/133//15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 23 marca 2015r. w sprawie określenia zadań Samorządu Województwa Świętokrzyskiego, które mogą być finansowane w 2015r. ze środków Państwowego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy.

Wniosek o organizowanie prac interwencyjnych pracodawca składa do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy. Zatrudnianie niepełnosprawnych 1. Staż Staż pozwala osobie niepełnosprawnej nabyć praktyczne umiejętności do wykonywania pracy przez wykonywanie określonych zadań przewidzianych w programie stażu bez nawiązywania

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1.

U S T AWA. z dnia 2015 r. Art. 1. Projekt U S T AWA z dnia 2015 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę Art. 1. W ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r., Nr 200, poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

STAN BEZROBOCIA W POWIECIE I DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU.

STAN BEZROBOCIA W POWIECIE I DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU. URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Złotoryi STAN BEZROBOCIA W POWIECIE I DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZWIĘKSZENIE ZATRUDNIENIA W 2012 ROKU. Złotoryja LUTY 2013 rok Spis treści I. STAN BEZROBOCIA W POWIECIE...

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupklb.one.

Sprawozdanie z działalności urzędu w 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork www.pupklb.one. Sprawozdanie z działalności urzędu w 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku ul. Sienkiewicza 22 b, 46 200 Kluczbork Na koniec 2010 roku w rejestrze osób bezrobotnych figurowało 3 310 osób (w tym 1

Bardziej szczegółowo

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013.

Tnij koszty! Twórz etaty! StaŜe, refundacje, szkolenia czyli o tym, jak skorzystać ze środków Funduszu Pracy oraz PFRON. Warszawa, 2013. Urząd Pracy m.st. Warszawy oferuje profesjonalne rozwiązania w zakresie pośrednictwa pracy i wsparcia pracodawców w rekrutacji przeszkolenia kandydatów do pracy zgodnie z potrzebami pracodawcy instrumentów

Bardziej szczegółowo

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dzia 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, -513 Warszawa Powiatowy Urz d Pracy w Ostrowie Wielkopolskim MPiPS-1 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 2596542 Luty

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy DA.5410..2015

Nr sprawy DA.5410..2015 Pełna nazwa podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą / imię i nazwisko oraz numer Pesel w przypadku osoby fizycznej Imię i nazwisko osób reprezentujących/stanowisko służbowe Siedziba i adres albo

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy

Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Strona1 Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej - oferta wsparcia i współpracy Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej (WOES) to Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości akredytowany przez

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU

ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w MRĄGOWIE ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POWIECIE MRĄGOWSKIM W 2013 ROKU II CZĘŚĆ RAPORTU MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Mrągowo, lipiec 2014r. SPIS TREŚĆI

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku

Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku Uchwała Rady Miejskiej Kalisza z dnia 22 lutego 2007 roku w sprawie wyrażenia woli realizacji projektu w ramach Działania 1.3 schemat a) Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006,

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ

ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ ANALIZA SKUTECZNOŚCI I EFEKTYWNOŚCI SZKOLEŃ zorganizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Jastrzębiu Zdroju w 2010 r. Opracowanie: Barbara Milewska - specjalista do spraw rozwoju zawodowego stażysta Magdalena

Bardziej szczegółowo

P R O C E D U R Y - ZASADY

P R O C E D U R Y - ZASADY ZASADY REKRUTACJI DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO I GMINA POŁANIEC NA ROK SZKOLNY 2016/2017 P R O C E D U R Y

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji:

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU. Wnioskuję o skierowanie... bezrobotnego(-ych) do odbycia stażu według specyfikacji: Elbląg, dnia...... (pieczęć firmowa Wnioskodawcy) Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAŻU Na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok

Sprawozdanie z działalności za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Sprawozdanie z działalności za 2012 rok Stalowa Wola, luty 2013 r. Spis treści 1. Bezrobocie w powiecie stalowowolskim 3 2. Działania w zakresie aktywizacji bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU

SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU SYTUACJA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA RYNKU PRACY W POLSCE W 2008 ROKU W świetle wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w maju 2002 r. liczba

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ŚREMSKIM W 2015 ROKU

SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ŚREMSKIM W 2015 ROKU SYTUACJA NA RYNKU PRACY W POWIECIE ŚREMSKIM W 2015 ROKU ŚREM, MARZEC 2016 ROK SPIS TREŚCI Wstęp 1. Podmioty funkcjonujące na terenie powiatu śremskiego...4 2. Bezrobocie w powiecie śremskim w 2015 roku.....5

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umskarzysko.bip.doc.pl Skarżysko-Kamienna: Zatrudnienie specjalisty ds. praktyk - 2 asystentów

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja budŝetowa ( ) 2 Wynagrodzenia 4010 889 836 420 000. 3 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 467 258

Klasyfikacja budŝetowa ( ) 2 Wynagrodzenia 4010 889 836 420 000. 3 Składki na ubezpieczenie społeczne 4110 1 467 258 . FUNDUSZ PRACY Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest minister właściwy do spraw. Środki Funduszu przeznacza się na finansowanie zadań w województwie przez samorządy powiatowe

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Bezrobocie na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu w latach 1990-2000

WSTĘP Bezrobocie na obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zwoleniu w latach 1990-2000 WSTĘP U progu dekady lat dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku rozpoczął się w dziejach Polski nowy etap, który zmierzał do przekształcenia gospodarki centralnie planowanej w gospodarkę rynkową. Proces

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Projekt z dnia 27 maja 2013 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych

Dział 1. STRUKTURA I BILANS BEZROBOTNYCH 1.1. Struktura bezrobotnych w MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy Ostrzeszowie MPiPS-01 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny REGON za 250965637 październik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim za 2009 rok

SPRAWOZDANIE z DZIAŁALNOŚCI Powiatowego Urzędu Pracy w Tomaszowie Mazowieckim za 2009 rok POWIATOWY URZĄD PRACY 97200 Tomaszów Maz., ul. Konstytucji 3go Maja 46 tel. (044) 7246079, (044) 7246282, (044) 7242675, fax (044) 7242675 email: loto@praca.gov.pl strona WWW: www.puptomaszow.pl SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa

MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa Powiatowy Urząd Pracy MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY PL. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa w Słubicach MPiPS - 01 ul.piłsudskiego 19 Sprawozdanie o rynku pracy Numer identyfikacyjny-regon za miesiąc

Bardziej szczegółowo

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Działania wdrażane przez SW PROW 2014-2020 Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Kościerzyna, 25 września 2015 Działanie: Inwestycje w środki trwałe/ scalanie gruntów Beneficjent: Starosta Koszty

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Powierzenie pracy cudzoziemcom na podstawie oświadczenia pracodawcy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę w województwie zachodniopomorskim w 2013 roku Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN

ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ URZĄD MIASTA SZCZECIN Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Realizator projektu: Urząd Miasta Szczecin Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Pl. Armii Krajowej

Bardziej szczegółowo