NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne"

Transkrypt

1 Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

2 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką ), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Żurawiej 8, Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion (zwanej dalej Grupą ), w skład której wchodzą jednostki zależne należące bezpośrednio lub pośrednio do spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., której podstawowa działalność obejmuje handel hurtowy i detaliczny prowadzony na terenie Polski, Czech i Słowacji. NFI Empik Media & Fashion S.A. działa nadal na mocy określonych przepisów regulujących działalność narodowych funduszy inwestycyjnych. Akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Działalność handlowa Grupy jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Moda i uroda. Segment ten obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, perfum i kosmetyków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. Media i rozrywka. Segment ten obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych dla dzieci, wzornictwa i produktów papierniczych, gier i oprogramowania komputerów osobistych oraz sprzętu i produktów fotograficznych. Pozostała działalność. Segment ten obejmuje spółki holdingowe NFI Empik Media & Fashion S.A. i EMF Investment Project Sp. z o.o. Oprócz ww. spółek, Grupa posiada udziały w spółkach będących własnością NFI Empik Media & Fashion S.A., które nie zostały sprzedane przed przeprowadzeniem transakcji odwrotnego przejęcia. Udziały te przeznaczone są do zbycia w najbliższej przyszłości. Istotna część rocznych przychodów Grupy generowana jest w ostatnim kwartale roku, tj. w okresie od października do grudnia. W 2004 roku przychody ze sprzedaży za ten okres w segmentach moda i uroda oraz media i rozrywka wyniosły odpowiednio 35% (2003: 35%) i 34% (2003: 34%) rocznych przychodów ze sprzedaży. Ze względu na dużą wysokość przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale roku (głównie w grudniu), oraz wyższe marże na sprzedaży w tym okresie, przy przeważnie stałych kosztach działalności operacyjnej, istotna cześć rocznego zysku operacyjnego z działalności podstawowej generowana jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Niniejsza skrócona skonsolidowana śródroczna informacja finansowa została zatwierdzona przez Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. dnia 16 maja 2005 r.. Maciej Dyjas Christopher Weston Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 2

3 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Spis treści Strona Definicje 4 Wybrane dane finansowe 5 Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat 6 Śródroczny skonsolidowany bilans 7 Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 8 Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 9 Informacja dodatkowa do skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji 10 finansowej Śródroczna jednostkowa informacja finansowa 21 Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 3

4 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Definicje W niniejszej informacji finansowej zastosowano następujące terminy: Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( Grupa SSDH ) w jej skład wchodzą spółki prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, jak również działalność handlową w Szwajcarii, należące bezpośrednio lub pośrednio do Eastbridge B.V./S.a.r.l., które wniesiono aportem do NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za akcje tej spółki. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej powiększona o spółkę NFI Empik Media & Fashion S.A. w wyniku odwrotnego przejęcia. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion stanowi kontynuację Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Grupa Grupa NFI Empik Media & Fashion lub Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, zależnie od kontekstu. Grupa Eastbridge Eastbridge N.V. (z dniem 6 sierpnia 2004 r. Eastbridge N.V. zmieniła nazwę na Eastbridge B.V./S.a.r.l.) i jej jednostki zależne, w tym Grupa. W tekście użyto obu nazw: Eastbridge N.V. w kontekście historycznym oraz Eastbridge B.V./S.a.r.l. w odniesieniu do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce po zmianie nazwy. NFI Empik Media & Fashion S.A. poprzednia nazwa NFI Empik Media & Fashion S.A. stosowana jest w odniesieniu do wydarzeń i transakcji, które miały miejsce przed faktyczną zmianą nazwy w dniu 7 września 2004 r. Pozostałe spółki Eastbridge spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l. (zobacz akapit powyżej dotyczący zmiany na B.V.) i jej jednostki zależne nie należące do Grupy. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 4

5 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Wybrane dane finansowe dla śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej sporządzonej zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r.: w tys. zł. w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał 2004 oraz 1 kwartał 2004 oraz 1 kwartał r. 1 kwartał r. I. Przychody netto ze sprzedaży II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 270) (8 198) (1 312) (1 710) III. Zysk (strata) brutto (5 373) (11 504) (1 338) (2 400) IV. Zysk (strata) netto (5 795) (13 191) (1 443) (2 752) V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (46 023) (34 352) (11 462) (7 166) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 847) (2 967) (3 200) (619) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (58 120) (36 681) (7 652) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,05-0,13-0,01-0,29 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,18 2,43 0,53 6,34 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 5

6 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. Noty '000' PLN '000' PLN Działalność kontynuowana Przychody netto ze sprzedaży Zakup produktów i zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Koszty osobowe (41 222) (39 376) Pozostałe koszty operacyjne (55 921) (57 814) Amortyzacja (7 939) (6 410) Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu aktualizacji wartości opcji - Sephora Zysk na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Strata z działalności operacyjnej (5 270) (8 198) Przychody/koszty finansowe netto 3 (211) (3 306) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych Strata przed opodatkowaniem (5 373) (11 504) Podatek dochodowy (422) (317) Strata netto z działalności kontunuowanej (5 795) (11 821) Działalność zaniechana Strata na działalności zaniechanej - (1 370) Zysk roku obrotowego (5 795) (13 191) Przypadający na: Akcjonariuszy Spółki (5 803) (13 202) Udziałowców Mniejszościowych 8 11 (5 795) (13 191) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję 4 (0,0530) (0,1320) (nie w tysiącach) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 6

7 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany bilans na 31 marca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r. Noty '000' PLN '000' PLN AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe i pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Pochodne instrumenty finansowe Należności handlowe i pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma aktywów PASYWA Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Pozostałe kapitały rezerwowe (1 135) Niepodzielony wynik fiansowy (91 670) (85 867) Udziały mniejszości Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Razem zobowiązania Razem pasywa Suma pasywów Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 7

8 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczne skonsolidowane zestawienie zainwestowanego kapitału za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Kapitał podstawowy Przypadający na akcjonariuszy Grupy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Udziały Mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2005 r (1 135) (85 867) Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych po uwzględnieniu podatku Różnice kursowe z przeliczenia Przychody netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Strata netto okresu obrotowego (5 803) 8 (5 795) Suma przychodów netto ujętych bezpośrednio w kapitale własnym (5 803) 8 (4 495) Stan na 31 marca 2005 r (91 670) za kwartał zakończony 31 marca 2004 r. Kapitał podstawowy Przypadający na akcjonariuszy Grupy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Udziały Mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2004 r ( ) Wyemitowany kapitał własny Alokacja kapitału wsłasnego Grupy SSDH ( ) Różnice kursowe z przeliczenia (1 792) - - (1 792) Koszty netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (1 792) - - (1 792) Strata netto okresu obrotowego (13 202) 11 (13 191) Suma przychodów netto za rok 2004 ujętych bezpośrednio w kapitale własnym (13 202) 11 (13 191) Korekta kapitału mniejszości (534) - Zwiększenie kapitału podstawowego (469) 65 Stan na 31 marca 2004 r ( ) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 8

9 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. '000' PLN '000' PLN Zysk z działalności operacyjnej przed podatkiem i udziałami mniejszości (5 373) (12 874) Korekta o : Amortyzacja Zysk na sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych 188 (3 231) Rezerwy Koszty finansowe netto (392) Zysk/strata ze zbycia investycji i części działalności (723) (670) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych (108) - Zysk operacyjny przed zmianami w kapitalach obrotowych (5 223) Zmiany w kapitale obrotowym: Zapasy (4 942) Należności handlowe i pozostałe Zobowiązania handlowe i pozostałe (64 428) (40 368) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (43 234) (31 194) Odsetki zapłacone (1 345) (1 941) Podatek zapłacony (1 444) (1 217) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (46 023) (34 352) Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (13 514) (8 563) Nabycie spółek zależnych Odsetki otrzymane Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedazy - - Przepływy pieniężne netto z działąlności inwestycyjnej (12 847) (2 967) Wpływy netto z dopłat wspólników - 65 Kredyty i pożyczki Finansowanie netto w ramach jednostek powiązanych Spłaty kredytów i pożyczek (2 797) (9 234) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (58 120) (36 681) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (58 120) (36 681) Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 246 (1 578) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 9

10 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Informacja dodatkowa do skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 1. Zasady rachunkowości Podstawa sporządzenia Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa zawiera dane porównawcze za kwartał zakończony 31 marca 2004 r., które obejmują wyniki działalności oraz wartość aktywów i pasywów Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, a od daty transakcji wymiany akcji z NFI Empik Media & Fashion S.A., aktywa netto nabyte na mocy tej transakcji z dnia 16 marca 2004 r. Wyniki działalności oraz wartość aktywów i pasywów sprzed dnia 16 marca 2004 r. wynikają z połączenia historycznych danych finansowych spółek z Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej pochodzących ze sprawozdań finansowych Grupy Eastbridge po dokonaniu stosownych korekt konsolidacyjnych. Od dnia 16 marca 2004 r. niniejsza informacja finansowa odzwierciedla skonsolidowany wynik działalności, aktywa i pasywa Grupy NFI Empik Media & Fashion, gdzie jednostką dominującą jest NFI Empik Media & Fashion S.A. Transakcja wymiany akcji Szczegółowe informacje o transakcji wymiany akcji z dnia 16 marca 2004 r. oraz jej ujęciu księgowym przedstawiono w części A skonsolidowanej informacji finansowej sporządzonej zgodnie z MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa Grupa prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z lokalnymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi. Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa została przygotowana w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone dla celów sprawozdawczości Grupowej, aby przedstawić skonsolidowaną sytuację majątkową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa została przygotowana zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości zastosowane przy przygotowaniu skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanej informacji finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r. Niniejszą skróconą śródroczną skonsolidowaną informację finansową należy odczytywać w powiązaniu ze zbadaną skonsolidowaną informacją finansową grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. oraz razem ze związaną z nią informacją dodatkową. Koszty, które powstają w sposób nieregularny w ciągu roku obrotowego, są naliczane lub rozliczane w czasie w śródrocznej informacji finansowej, jedynie jeśli ich naliczenie lub rozliczanie w czasie byłoby również uzasadnione na koniec roku obrotowego. Koszty z tytułu podatku dochodowego są wykazywane w oparciu o najlepsze szacunki średniej ważonej rocznej stopy podatku dochodowego spodziewanej za pełny rok obrotowy. Roczna stopa podatku dochodowego za rok 2005 wyniosła 19% (stopa podatku dochodowego za pierwszy kwartał 2004 r. wyniosła 27%). O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty przedstawiono w tysiącach złotych. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 10

11 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Przygotowanie informacji finansowej wymaga, aby zarząd dokonał oszacowań i przyjął założenia, które mają wpływ na wykazywane wartości aktywów i zobowiązań oraz ujawnienie warunkowych aktywów i zobowiązań na dzień sporządzenia informacji finansowej oraz wykazywane wartości przychodów i kosztów w ciągu roku obrotowego. Faktyczne wyniki różnią się od tych wartości szacunkowych. Szacunki są stosowane głównie przy wykazywaniu utraty wartości aktywów, amortyzacji i obciążeń podatkowych. Podstawa sporządzenia Skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej. Transakcje wyrażone w walutach obcych Jak już podano w zbadanej skonsolidowanej informacji finansowej na dzień 31 grudnia 2004 r., Grupa jest narażona na ryzyko wynikające z wahań kursów wymiany walut obcych. Zmiany najważniejszych kursów wymiany mających wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy w okresach sprawozdawczych przedstawiają się następująco: 31 marca 2005 r. 31 grudnia 2004 r. 31 marca 2004 r. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni EUR 4,08 4,03 4,08 4,53 4,75 4,78 USD 3,15 3,07 2,99 3,65 3,88 3,82 CZK 7,14 7,69 7,46 7,04 6,94 6,88 Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 11

12 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 2. Informacja o segmentach działalności Podstawowy układ sprawozdawczy - segmenty rzeczowe Okres zakończony 31 marca 2005 r. Moda i uroda Media Pozostałe Grupa i rozrywka Sprzedaż (Strata)/zysk z działalności operacyjnej (4 838) 502 (935) (5 270) Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych Koszty finansowe (336) (402) 528 (211) Wynik segmentu (5 174) 100 (299) (5 373) Podatek dochodowy (422) Strata na działalności gospodarczej (5 795) Podstawowy układ sprawozdawczy - segmenty rzeczowe Okres zakończony 31 marca 2004 r. Moda i uroda Media Razem Grupa i rozrywka Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży (Strata)/zysk z działalności operacyjnej * (12 294) (8 198) (1 269) (9 467) Koszty finansowe (2 386) (919) (3 306) (101) (3 407) Wynik segmentu (14 680) (11 504) (1 370) (12 874) Podatek dochodowy (317) Zysk na działalności gospodarczej (13 191) Dnia 20 września 2004 r. Grupa sprzedała udziały w jednostce zależnej E-Foto sro, co w powyższym zestawieniu wykazano jako działalność zaniechaną. Pozycja pozostałe odzwierciedla wyniki NFI Empik Media & Fashion S.A. i EMF Investment Project Sp. z o.o. w okresie do 31 marca 2005 r., i obejmuje głownie koszty rzeczowe. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 12

13 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 3. Koszty finansowe netto Przychody z tytułu odsetek od jednostek nie powiązanych Przychody z tytułu odsetek od jednostek powiązanych (12) 5 Koszty z tytułu odsetek dla jednostek niepowiązanych (907) (895) Koszty z tytułu odsetek dla jednostek powiązanych - (143) Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego (656) (710) Różnice kursowe netto 873 (1 897) Suma (211) (3 306) Zmniejszenie kosztów finansowych netto w porównaniu do pierwszego kwartału 2004 r. wynika głównie z różnic kursowych: zysków w wysokości 873 w 2005 r. i straty w wysokości 1,896 w 2004 r. Przychody z tytułu odsetek przychody stron trzecich z tytułu depozytów bankowych, bonów komercyjnych i innych inwestycji o wysokiej płynności. Koszty z tytułu odsetek koszty stron trzecich z tytułu odsetek bankowych płatnych na rzecz ABN AMRO i ING w 2005 r. oraz na rzecz Amerbanku (później DZ Bank), ING i Fortis w 2004 r. Różnice kursowe powstają z tytułu zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych oraz wyrażonego w EUR i USD leasingu finansowego, kredytów i pożyczek od stron trzecich i banków. 4. Zysk na jedną akcję Podstawowy zysk na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku netto przysługującego akcjonariuszom i średniej ważonej liczby akcji zwykłych będących w obrocie w ciągu danego okresu. Dla celów wyliczenia zysku na akcję przyjęto, że liczba akcji wyemitowanych przez NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za udziały w spółkach Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( udziałów) była równa liczbie akcji nie objętych w okresie przed połączeniem Zysk netto przysługujący akcjonariuszom (w tys. zł) (5 803) (13 202) Średnia ważona liczba akcji (w tysiącach) Podstawowa i rozwodniona strata na akcję (zł) (0,05) (0,13) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 13

14 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 5. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Grunty i budynki Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe Środki trwałe w środki trwałe budowie Suma Wartosc księgowa brutto Umorzenie (41 021) (29 948) (1 360) (71 166) - ( ) Wartosc księgowa netto Zmiany w ciągu roku były następujące : Koszt nabycia 1 stycznia 2005 r Umorzenie 1 stycznia 2005 r. (39 612) (29 542) (1 722) (69 728) - ( ) Wartość księgowa netto 1 stycznia 2005 r Zwiększenia Zmniejszenia (74) (104) (25) 139 (2 395) (2 459) Odpis amortyzacyjny (1 531) (1 581) (87) (3 689) - (6 888) Odpis z tytułu utraty wartości (340) - - (217) - (557) Różnice kursowe - (3) (1) (35) (3) (42) Pozostałe Wartość księgowa netto 31 marca 2005 r Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne Oprogramowanie Pozostałe wartości niematerialne Suma Wartosc księgowa brutto Umorzenie (9 211) (1 231) (10 442) Wartosc księgowa netto Zmiany w ciągu roku były następujące : Koszt nabycia 1 stycznia 2005 r Umorzenie 1 stycznia 2005 r. (8 839) (1 145) (9 984) Wartość księgowa netto 1 stycznia 2005 r Zwiększenia Zmniejszenia Odpis amortyzacyjny (383) (111) (494) Różnice kursowe (1) (2) (3) Wartość księgowa netto 31 marca 2005 r Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 14

15 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 7. Inwestycje dostępne do sprzedaży Inwestycje dostępne do sprzedaży obejmują pozostałe inwestycje Empik Media & Fashion S.A. w 75 spółkach pozostałych z okresu, gdy Empik Media & Fashion S.A. zarządzała spółkami w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Na dzień 31 marca 2005 r. portfel spółek przedstawiał się następująco: Spółki portfelowe 2 Nienotowane udziały mniejszościowe 73 Razem 75 Dwie spółki portfelowe ogłosiły upadłość i na dzień realizacji transakcji nabycia miały wartość zerową. Pozostałe udziały mniejszościowe wykazywane są według wartości godziwej. 8. Pochodne instrumenty finansowe Dnia 23 grudnia 2004 r. cztery podmioty zależne NFI Empik Media & Fashion, tj. Ultimate Fashion Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o. i Galeria Centrum Sp. z o.o. podpisały umowy na zawarcie terminowych transakcji walutowych z Bankiem BPH S.A. w celu zabezpieczenia płatności czynszowych przewidywanych w roku Dnia 17 i 18 marca ww. spółki jak również Optimum Distribution Sp. z o.o. zawarły dalsze umowy z Bankiem BPH S.A. w celu zabezpieczenia płatności z tytułu czynszów, leasingu finansowego i dostaw towarów przewidywanych w roku Wartość transakcji terminowych przedstawiała się następująco: Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania Terminowe kontrakty walutowe typu forward zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty kapitałowe z tytułu terminowych kontraktów walutowych na 31 marca 2005 r. zostaną ujęte w rachunku zysków i strat w różnych terminach do 31 grudnia 2005 r. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 15

16 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 9. Kapitał podstawowy Na dzień 31 grudnia 2003 r. kapitał własny Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej obejmował: kapitał zakładowy spółek Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, które zostały wniesione bezpośrednio do NFI Hetman S.A., oraz dopłaty wniesione przez akcjonariuszy/udziałowców na poczet kapitałów tych spółek, alokowane przez Grupę Eastbridge koszty pracownicze i koszty rzeczowe, w tym koszty usług księgowych, prawnych i doradczych, jak również inne wydatki poniesione przez Grupę Eastbridge i jej jednostki stowarzyszone w imieniu jednostek zależnych, którymi nie obciążono tych jednostek zależnych, pomniejszone o podatek dochodowy. Kapitał własny Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej na dzień połączenia z NFI Hetman S.A. wykazano w pozycji Dopłaty na poczet kapitału. Różnicę pomiędzy wartością nominalną akcji wyemitowanych przez NFI Hetman S.A. a wartością transakcji (wartość godziwa aktywów netto NFI Hetman S.A.) wykazano w pozycji Dopłaty na poczet kapitału. Autoryzowany kapitał podstawowy NFI Empik Media & Fashion S.A. wynosi zł. Wyemitowany kapitał podstawowy NFI Empik Media & Fashion S.A. na dzień 31 marca 2005 r. wynosił: Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej Liczba wartości Akcje akcji Akcje zwykłe nominalnej własne Razem Stan na 31 marca 2005 r Całkowita liczba akcji na dzień 31 marca 2005 r. wynosi i obejmuje akcji serii A i akcji serii B. Na dzień 15 maja 2005 r. głównymi akcjonariuszami NFI Empik Media & Fashion S.A. byli: Nazwa Liczba akcji (praw głosu) Bezpośredni udział w kapitale 1. Empik Centrum Investments S.A ,24% 2. Flime Investments S.A ,53% 3. Eastbridge B.V./S.a.r.l ,21% 4. Bank Austria Creditanstalt AG ,71% Szczegółowe zestawienie kapitałów własnych na 31 grudnia 2004 r. przedstawiono na stronie nr 5 oraz w punktach 21 i 22 informacji dodatkowej do skonsolidowanej informacji finansowej za rok Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 16

17 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 10. Kapitał rezerwowy Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał rezerwowy z tytułu zabezpieczeń przepływu środków piewniężnych Razem 1 stycznia 2004 r Różnice kursowe z przeliczenia (1 792) - (1 792) 31 marca 2004 r stycznia 2005 r. (902) (233) (1 135) Różnice kursowe z przeliczenia Zabezpieczenia przepływów pieniężnych: - Strata z tytułu wartości godziwej Podatek odroczony od straty - (295) (295) 31 marca 2005 r. (860) W związku z umowami na zawarcie terminowych transakcji walutowych pomiędzy pięcioma jednostkami zależnymi NFI Empik Media & Fashion, tj. Ultimate Fashion Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. i Galerią Centrum Sp. z o.o. a Bankiem BPH S.A., jak również Fortis Bankiem Polska S.A., w grudniu 2004 r. i marcu 2005 r., Grupa przyjęła zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Zabezpieczenia dotyczą przewidywanych w roku 2005 płatności z tytułu czynszów, leasingu finansowego i dostawę towarów w roku 2005 (zobacz punkt 8 informacji dodatkowej). Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 17

18 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 11. Kredyty i pożyczki Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania Suma Struktura zapadalności długoterminowych kredytów bankowych : 1-2 lata lat - - Suma Dnia 26 maja 2004 r., NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Empik, Galeria Centrum, Smyk, Ultimate Fashion, Young Fashion, Optimum Distribution, LEM i Pol Perfect zawarły umowę kredytową z ABN AMRO Bankiem (dalej zwanym Bankiem ). Bank udzielił Grupie kredytu w łącznej wysokości 39,1 miliona zł i zgodził się na wyemitowanie gwarancji na kwotę około 8 milionów zł. Kredyt został wykorzystany na refinansowanie istniejących kredytów obrotowych oraz na bieżącą działalność. Zabezpieczenie kredytu stanowią zapasy oraz polisy ubezpieczeniowe kredytobiorców Kredyty w rachunku bieżącym - - Krótkoterminowe kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostale zobowiąznia Suma Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 18

19 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Zmiany salda kredytów i pożyczek w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2005 r. przedstawiają się następująco: Bilans otwarcie Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata kredytów i pożyczek (430) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 377) Bilans zamknięcia Zobowiązania warunkowe W okresie od zakończenia roku obrotowego 2004 nie nastąpiły żadne zmiany w saldzie zobowiązań warunkowych Grupy. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 29 informacji dodatkowej do skonsolidowanej informacji finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. 13. Transakcje z jednostkami powiązanymi Salda transakcji z jednostkami powiązanymi na koniec okresów sprawozdawczych przedstawiają się następująco: Należności krótkoterminowe od Empik Centrum Investments S.A. i jej jednostek zależnych Należności krótkoterminowe od Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostek zależnych Zobowiązania krótkoterminowe wobec Empik Centrum Investments S.A. i jej jednostek zależnych Zobowiązania krótkoterminowe wobec Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostek zależnych Przychody i koszty z transakcji z jednostkami powiązanymi w okresach sprawozdawczych przedstawiały się następująco: Płatności z tytułu leasingu operacyjnego na rzecz jednostek zależnych Empik Centrum Investments S.A Opłaty za zarządzanie na rzecz Eastbridge B.V./S.a.r.l Opłaty za zarządzanie na rzecz Empik Centrum Investments S.A Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 19

20 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 14. Wydarzenia po dacie bilansu Dnia 7 kwietnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion SA ( NFI EMF ) otrzymała informację od swojej jednostki zależnej Empik Sp. z o.o. ( Empik ), że Eastbridge BV/Sarl, jednostka powiązana NFI EMF, wyraziła zgodę na zwrot spółce Empik, w terminie do 30 czerwca, kwoty euro, którą Empik zapłaciła spółce Empik Centrum Investments SA ( ECI ) jako przedpłatę na zakup od ECI części akcji spółki Domy Towarowe Centrum SA na mocy umowy z dnia 12 marca 2004 r. W związku z tym, umowa z dnia 12 marca 2004 r. pomiędzy ECI a spółką Empik została rozwiązana. Dnia 14 kwietnia 2005 r., NFI EMF podpisała term-sheet ze spółką Inditex SA zarejestrowaną w Hiszpanii, będącą właścicielem, między innymi, marki Zara. Na mocy tej umowy, przy założeniu że spełnione zostaną określone warunki, Inditex SA dokona w bieżącym roku zakupu 51% udziałów w Young Fashion Sp. z o.o. będącej jednostką zależną NFI EMF i franszyzobiorcą marki Zara w Polsce. Zakup pozostałych 29% udziałów nastąpi w 2008 r. Dnia 29 kwietnia 2005 r. Empik wyemitował obligacje średnioterminowe o wartości 10 milionów zł z terminem zapadalności 8 maja 2009 r. Dnia 29 grudnia 2005 r. NFI EMF i jej jednostki zależne Empik, LEM Sp. z o.o., Pol Perfect Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Ultimate Fashion, Galeria Centrum Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. oraz Smyk Sp. z o.o. zawarły umowę z ABN Amro Bankiem w celu przedłużenia, na dotychczasowych warunkach, umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 39 mln zł oraz umowy gwarancji na kwotę 8 mln zł, które zostały zawarte 26 maja 2004 r. Dnia 5 maja 2005 r. Ultimate Fashion Sp. z o.o. ( Ultimate Fashion ), jednostka zależna NFI EMF, otrzymała umowę franszyzy podpisaną przez przedstawicieli Mexx Europe B.V. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Liz Clairborne) będącej właścicielem kilku czołowych światowych marek odzieżowych. Na mocy umowy franszyzy spółka Ultimate Fashion będzie miała przez 10 lat wyłączne prawo do prowadzenia w Polsce sklepów Mexx z odzieżą i dodatkami. Ponadto, Ultimate Fashion podpisała wstępną umowę z Aldo Group International AG ( Aldo ) na wyłączną dystrybucję butów i akcesoriów pod marką Aldo. Aldo jest jednym z największych światowych dystrybutorów butów i akcesoriów ze średniego przedziału cenowego. Ostateczna umowa ma zostać zawarta do 18 lipca 2005 r. Dnia 5 maja 2005 r. Sephora Polska Sp. z o.o. ( Sephora ) poinformowała NFI EMF, że przyjęła gwarancję na kwotę 4,5 mln euro dostarczoną przez NFI EMF na rzecz spółki Empik w miejsce poprzedniej gwarancji dostarczonej spółce Sephora przez ECI i dotyczącej perfumerii wniesionych przez Empik do Sephory w lipcu 2003 r. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 20

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Kernel Holding S.A. i Spółki Zależne I KWARTAŁ ROKU OBROTOWEGO 2014 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 30 września 2013 roku DRODZY AKCJONARIUSZE! Pełna wersja skróconego skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 12.11.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 31.12.2007 AKTYWA Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 25.02.2009 BILANS w tys. PLN AKTYWA Aktywa trwałe 378 954 279 352 Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A.

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach

CENTRAL EUROPEAN DISTRIBUTION CORPORATION SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE BILANSE (NIEZAUDYTOWANE) Kwoty w tabelach wyrażone są w tysiącach 31 marca 31 grudnia AKTYWA Aktywa obrotowe Środki pieniężne i ich ekwiwalenty $64,295 $107,601 Należności pomniejszone

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.09.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GRUPA KAPITAŁOWA POLNORD SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 29.02.2008 SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. PLN 30.09.2007 30.09.2006 AKTYWA Aktywa

Bardziej szczegółowo

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa

GRUPA ERGIS ul. Tamka Warszawa GRUPA ERGIS ul. Tamka 16 00 349 Warszawa SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2016 ROKU (01.01.2016 31.03.2016) sporządzone zgodnie z MSSF SPIS TREŚCI: I. Wybrane dane finansowe... 2 II.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R.

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, R. POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA II KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF GDAŃSK, 14.08.2007 R. BILANS w tys. PLN AKTYWA 31.03.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF

POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF POLNORD SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA III KWARTAŁY 2007 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF Gdynia, 14.11.2007 BILANS w tys. PLN AKTYWA 30.06.2007 31.12.2006 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2014 roku Mysłowice, 25 lipca 2014 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2015 -- 30.09.2015 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2016 31.03.2016 roku Bilans Aktywa LSI SOFTWARE GRUPA KAPITAŁOWA podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 4 kwartały narastająco / 2003 okres od 20030101 do 20031231

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2017 roku Mysłowice, 10 maja 2017 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 3 miesięcy kończący się 31 marca 2011 r. Spis treści I. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 3 II. Skrócone

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2015 roku Mysłowice, 24 lipca 2015 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A.

STALEXPORT AUTOSTRADY S.A. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 6 miesięcy kończący się 30 czerwca 2016 roku Mysłowice, 1 sierpnia 2016 roku Spis treści Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za 2008 rok RS... () Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PE ELKOP S.A. za rok SKONSOLIDOWANY BILANS Nota A k t y w a I. Aktywa trwałe 7734 5062 1. Wartości niematerialne 1 51 10 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY

INFORMACJA FINANSOWA RAPORT KWARTALNY INFORMACJA FINANSOWA 01.07.2014 30.09.2014 RAPORT KWARTALNY 1 CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo