NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne"

Transkrypt

1 Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

2 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką ), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Żurawiej 8, Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion (zwanej dalej Grupą ), w skład której wchodzą jednostki zależne należące bezpośrednio lub pośrednio do spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., której podstawowa działalność obejmuje handel hurtowy i detaliczny prowadzony na terenie Polski, Czech i Słowacji. NFI Empik Media & Fashion S.A. działa nadal na mocy określonych przepisów regulujących działalność narodowych funduszy inwestycyjnych. Akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Działalność handlowa Grupy jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Moda i uroda. Segment ten obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, perfum i kosmetyków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. Media i rozrywka. Segment ten obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych dla dzieci, wzornictwa i produktów papierniczych, gier i oprogramowania komputerów osobistych oraz sprzętu i produktów fotograficznych. Pozostała działalność. Segment ten obejmuje spółki holdingowe NFI Empik Media & Fashion S.A. i EMF Investment Project Sp. z o.o. Oprócz ww. spółek, Grupa posiada udziały w spółkach będących własnością NFI Empik Media & Fashion S.A., które nie zostały sprzedane przed przeprowadzeniem transakcji odwrotnego przejęcia. Udziały te przeznaczone są do zbycia w najbliższej przyszłości. Istotna część rocznych przychodów Grupy generowana jest w ostatnim kwartale roku, tj. w okresie od października do grudnia. W 2004 roku przychody ze sprzedaży za ten okres w segmentach moda i uroda oraz media i rozrywka wyniosły odpowiednio 35% (2003: 35%) i 34% (2003: 34%) rocznych przychodów ze sprzedaży. Ze względu na dużą wysokość przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale roku (głównie w grudniu), oraz wyższe marże na sprzedaży w tym okresie, przy przeważnie stałych kosztach działalności operacyjnej, istotna cześć rocznego zysku operacyjnego z działalności podstawowej generowana jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Niniejsza skrócona skonsolidowana śródroczna informacja finansowa została zatwierdzona przez Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. dnia 16 maja 2005 r.. Maciej Dyjas Christopher Weston Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 2

3 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Spis treści Strona Definicje 4 Wybrane dane finansowe 5 Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat 6 Śródroczny skonsolidowany bilans 7 Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 8 Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 9 Informacja dodatkowa do skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji 10 finansowej Śródroczna jednostkowa informacja finansowa 21 Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 3

4 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Definicje W niniejszej informacji finansowej zastosowano następujące terminy: Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( Grupa SSDH ) w jej skład wchodzą spółki prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, jak również działalność handlową w Szwajcarii, należące bezpośrednio lub pośrednio do Eastbridge B.V./S.a.r.l., które wniesiono aportem do NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za akcje tej spółki. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej powiększona o spółkę NFI Empik Media & Fashion S.A. w wyniku odwrotnego przejęcia. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion stanowi kontynuację Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Grupa Grupa NFI Empik Media & Fashion lub Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, zależnie od kontekstu. Grupa Eastbridge Eastbridge N.V. (z dniem 6 sierpnia 2004 r. Eastbridge N.V. zmieniła nazwę na Eastbridge B.V./S.a.r.l.) i jej jednostki zależne, w tym Grupa. W tekście użyto obu nazw: Eastbridge N.V. w kontekście historycznym oraz Eastbridge B.V./S.a.r.l. w odniesieniu do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce po zmianie nazwy. NFI Empik Media & Fashion S.A. poprzednia nazwa NFI Empik Media & Fashion S.A. stosowana jest w odniesieniu do wydarzeń i transakcji, które miały miejsce przed faktyczną zmianą nazwy w dniu 7 września 2004 r. Pozostałe spółki Eastbridge spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l. (zobacz akapit powyżej dotyczący zmiany na B.V.) i jej jednostki zależne nie należące do Grupy. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 4

5 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Wybrane dane finansowe dla śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej sporządzonej zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r.: w tys. zł. w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał 2004 oraz 1 kwartał 2004 oraz 1 kwartał r. 1 kwartał r. I. Przychody netto ze sprzedaży II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 270) (8 198) (1 312) (1 710) III. Zysk (strata) brutto (5 373) (11 504) (1 338) (2 400) IV. Zysk (strata) netto (5 795) (13 191) (1 443) (2 752) V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (46 023) (34 352) (11 462) (7 166) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 847) (2 967) (3 200) (619) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (58 120) (36 681) (7 652) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,05-0,13-0,01-0,29 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,18 2,43 0,53 6,34 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 5

6 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. Noty '000' PLN '000' PLN Działalność kontynuowana Przychody netto ze sprzedaży Zakup produktów i zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Koszty osobowe (41 222) (39 376) Pozostałe koszty operacyjne (55 921) (57 814) Amortyzacja (7 939) (6 410) Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu aktualizacji wartości opcji - Sephora Zysk na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Strata z działalności operacyjnej (5 270) (8 198) Przychody/koszty finansowe netto 3 (211) (3 306) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych Strata przed opodatkowaniem (5 373) (11 504) Podatek dochodowy (422) (317) Strata netto z działalności kontunuowanej (5 795) (11 821) Działalność zaniechana Strata na działalności zaniechanej - (1 370) Zysk roku obrotowego (5 795) (13 191) Przypadający na: Akcjonariuszy Spółki (5 803) (13 202) Udziałowców Mniejszościowych 8 11 (5 795) (13 191) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję 4 (0,0530) (0,1320) (nie w tysiącach) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 6

7 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany bilans na 31 marca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r. Noty '000' PLN '000' PLN AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe i pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Pochodne instrumenty finansowe Należności handlowe i pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma aktywów PASYWA Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Pozostałe kapitały rezerwowe (1 135) Niepodzielony wynik fiansowy (91 670) (85 867) Udziały mniejszości Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Razem zobowiązania Razem pasywa Suma pasywów Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 7

8 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczne skonsolidowane zestawienie zainwestowanego kapitału za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Kapitał podstawowy Przypadający na akcjonariuszy Grupy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Udziały Mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2005 r (1 135) (85 867) Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych po uwzględnieniu podatku Różnice kursowe z przeliczenia Przychody netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Strata netto okresu obrotowego (5 803) 8 (5 795) Suma przychodów netto ujętych bezpośrednio w kapitale własnym (5 803) 8 (4 495) Stan na 31 marca 2005 r (91 670) za kwartał zakończony 31 marca 2004 r. Kapitał podstawowy Przypadający na akcjonariuszy Grupy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Udziały Mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2004 r ( ) Wyemitowany kapitał własny Alokacja kapitału wsłasnego Grupy SSDH ( ) Różnice kursowe z przeliczenia (1 792) - - (1 792) Koszty netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (1 792) - - (1 792) Strata netto okresu obrotowego (13 202) 11 (13 191) Suma przychodów netto za rok 2004 ujętych bezpośrednio w kapitale własnym (13 202) 11 (13 191) Korekta kapitału mniejszości (534) - Zwiększenie kapitału podstawowego (469) 65 Stan na 31 marca 2004 r ( ) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 8

9 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. '000' PLN '000' PLN Zysk z działalności operacyjnej przed podatkiem i udziałami mniejszości (5 373) (12 874) Korekta o : Amortyzacja Zysk na sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych 188 (3 231) Rezerwy Koszty finansowe netto (392) Zysk/strata ze zbycia investycji i części działalności (723) (670) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych (108) - Zysk operacyjny przed zmianami w kapitalach obrotowych (5 223) Zmiany w kapitale obrotowym: Zapasy (4 942) Należności handlowe i pozostałe Zobowiązania handlowe i pozostałe (64 428) (40 368) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (43 234) (31 194) Odsetki zapłacone (1 345) (1 941) Podatek zapłacony (1 444) (1 217) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (46 023) (34 352) Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (13 514) (8 563) Nabycie spółek zależnych Odsetki otrzymane Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedazy - - Przepływy pieniężne netto z działąlności inwestycyjnej (12 847) (2 967) Wpływy netto z dopłat wspólników - 65 Kredyty i pożyczki Finansowanie netto w ramach jednostek powiązanych Spłaty kredytów i pożyczek (2 797) (9 234) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (58 120) (36 681) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (58 120) (36 681) Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 246 (1 578) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 9

10 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Informacja dodatkowa do skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 1. Zasady rachunkowości Podstawa sporządzenia Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa zawiera dane porównawcze za kwartał zakończony 31 marca 2004 r., które obejmują wyniki działalności oraz wartość aktywów i pasywów Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, a od daty transakcji wymiany akcji z NFI Empik Media & Fashion S.A., aktywa netto nabyte na mocy tej transakcji z dnia 16 marca 2004 r. Wyniki działalności oraz wartość aktywów i pasywów sprzed dnia 16 marca 2004 r. wynikają z połączenia historycznych danych finansowych spółek z Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej pochodzących ze sprawozdań finansowych Grupy Eastbridge po dokonaniu stosownych korekt konsolidacyjnych. Od dnia 16 marca 2004 r. niniejsza informacja finansowa odzwierciedla skonsolidowany wynik działalności, aktywa i pasywa Grupy NFI Empik Media & Fashion, gdzie jednostką dominującą jest NFI Empik Media & Fashion S.A. Transakcja wymiany akcji Szczegółowe informacje o transakcji wymiany akcji z dnia 16 marca 2004 r. oraz jej ujęciu księgowym przedstawiono w części A skonsolidowanej informacji finansowej sporządzonej zgodnie z MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa Grupa prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z lokalnymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi. Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa została przygotowana w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone dla celów sprawozdawczości Grupowej, aby przedstawić skonsolidowaną sytuację majątkową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa została przygotowana zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości zastosowane przy przygotowaniu skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanej informacji finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r. Niniejszą skróconą śródroczną skonsolidowaną informację finansową należy odczytywać w powiązaniu ze zbadaną skonsolidowaną informacją finansową grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. oraz razem ze związaną z nią informacją dodatkową. Koszty, które powstają w sposób nieregularny w ciągu roku obrotowego, są naliczane lub rozliczane w czasie w śródrocznej informacji finansowej, jedynie jeśli ich naliczenie lub rozliczanie w czasie byłoby również uzasadnione na koniec roku obrotowego. Koszty z tytułu podatku dochodowego są wykazywane w oparciu o najlepsze szacunki średniej ważonej rocznej stopy podatku dochodowego spodziewanej za pełny rok obrotowy. Roczna stopa podatku dochodowego za rok 2005 wyniosła 19% (stopa podatku dochodowego za pierwszy kwartał 2004 r. wyniosła 27%). O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty przedstawiono w tysiącach złotych. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 10

11 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Przygotowanie informacji finansowej wymaga, aby zarząd dokonał oszacowań i przyjął założenia, które mają wpływ na wykazywane wartości aktywów i zobowiązań oraz ujawnienie warunkowych aktywów i zobowiązań na dzień sporządzenia informacji finansowej oraz wykazywane wartości przychodów i kosztów w ciągu roku obrotowego. Faktyczne wyniki różnią się od tych wartości szacunkowych. Szacunki są stosowane głównie przy wykazywaniu utraty wartości aktywów, amortyzacji i obciążeń podatkowych. Podstawa sporządzenia Skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej. Transakcje wyrażone w walutach obcych Jak już podano w zbadanej skonsolidowanej informacji finansowej na dzień 31 grudnia 2004 r., Grupa jest narażona na ryzyko wynikające z wahań kursów wymiany walut obcych. Zmiany najważniejszych kursów wymiany mających wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy w okresach sprawozdawczych przedstawiają się następująco: 31 marca 2005 r. 31 grudnia 2004 r. 31 marca 2004 r. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni EUR 4,08 4,03 4,08 4,53 4,75 4,78 USD 3,15 3,07 2,99 3,65 3,88 3,82 CZK 7,14 7,69 7,46 7,04 6,94 6,88 Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 11

12 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 2. Informacja o segmentach działalności Podstawowy układ sprawozdawczy - segmenty rzeczowe Okres zakończony 31 marca 2005 r. Moda i uroda Media Pozostałe Grupa i rozrywka Sprzedaż (Strata)/zysk z działalności operacyjnej (4 838) 502 (935) (5 270) Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych Koszty finansowe (336) (402) 528 (211) Wynik segmentu (5 174) 100 (299) (5 373) Podatek dochodowy (422) Strata na działalności gospodarczej (5 795) Podstawowy układ sprawozdawczy - segmenty rzeczowe Okres zakończony 31 marca 2004 r. Moda i uroda Media Razem Grupa i rozrywka Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży (Strata)/zysk z działalności operacyjnej * (12 294) (8 198) (1 269) (9 467) Koszty finansowe (2 386) (919) (3 306) (101) (3 407) Wynik segmentu (14 680) (11 504) (1 370) (12 874) Podatek dochodowy (317) Zysk na działalności gospodarczej (13 191) Dnia 20 września 2004 r. Grupa sprzedała udziały w jednostce zależnej E-Foto sro, co w powyższym zestawieniu wykazano jako działalność zaniechaną. Pozycja pozostałe odzwierciedla wyniki NFI Empik Media & Fashion S.A. i EMF Investment Project Sp. z o.o. w okresie do 31 marca 2005 r., i obejmuje głownie koszty rzeczowe. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 12

13 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 3. Koszty finansowe netto Przychody z tytułu odsetek od jednostek nie powiązanych Przychody z tytułu odsetek od jednostek powiązanych (12) 5 Koszty z tytułu odsetek dla jednostek niepowiązanych (907) (895) Koszty z tytułu odsetek dla jednostek powiązanych - (143) Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego (656) (710) Różnice kursowe netto 873 (1 897) Suma (211) (3 306) Zmniejszenie kosztów finansowych netto w porównaniu do pierwszego kwartału 2004 r. wynika głównie z różnic kursowych: zysków w wysokości 873 w 2005 r. i straty w wysokości 1,896 w 2004 r. Przychody z tytułu odsetek przychody stron trzecich z tytułu depozytów bankowych, bonów komercyjnych i innych inwestycji o wysokiej płynności. Koszty z tytułu odsetek koszty stron trzecich z tytułu odsetek bankowych płatnych na rzecz ABN AMRO i ING w 2005 r. oraz na rzecz Amerbanku (później DZ Bank), ING i Fortis w 2004 r. Różnice kursowe powstają z tytułu zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych oraz wyrażonego w EUR i USD leasingu finansowego, kredytów i pożyczek od stron trzecich i banków. 4. Zysk na jedną akcję Podstawowy zysk na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku netto przysługującego akcjonariuszom i średniej ważonej liczby akcji zwykłych będących w obrocie w ciągu danego okresu. Dla celów wyliczenia zysku na akcję przyjęto, że liczba akcji wyemitowanych przez NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za udziały w spółkach Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( udziałów) była równa liczbie akcji nie objętych w okresie przed połączeniem Zysk netto przysługujący akcjonariuszom (w tys. zł) (5 803) (13 202) Średnia ważona liczba akcji (w tysiącach) Podstawowa i rozwodniona strata na akcję (zł) (0,05) (0,13) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 13

14 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 5. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Grunty i budynki Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe Środki trwałe w środki trwałe budowie Suma Wartosc księgowa brutto Umorzenie (41 021) (29 948) (1 360) (71 166) - ( ) Wartosc księgowa netto Zmiany w ciągu roku były następujące : Koszt nabycia 1 stycznia 2005 r Umorzenie 1 stycznia 2005 r. (39 612) (29 542) (1 722) (69 728) - ( ) Wartość księgowa netto 1 stycznia 2005 r Zwiększenia Zmniejszenia (74) (104) (25) 139 (2 395) (2 459) Odpis amortyzacyjny (1 531) (1 581) (87) (3 689) - (6 888) Odpis z tytułu utraty wartości (340) - - (217) - (557) Różnice kursowe - (3) (1) (35) (3) (42) Pozostałe Wartość księgowa netto 31 marca 2005 r Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne Oprogramowanie Pozostałe wartości niematerialne Suma Wartosc księgowa brutto Umorzenie (9 211) (1 231) (10 442) Wartosc księgowa netto Zmiany w ciągu roku były następujące : Koszt nabycia 1 stycznia 2005 r Umorzenie 1 stycznia 2005 r. (8 839) (1 145) (9 984) Wartość księgowa netto 1 stycznia 2005 r Zwiększenia Zmniejszenia Odpis amortyzacyjny (383) (111) (494) Różnice kursowe (1) (2) (3) Wartość księgowa netto 31 marca 2005 r Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 14

15 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 7. Inwestycje dostępne do sprzedaży Inwestycje dostępne do sprzedaży obejmują pozostałe inwestycje Empik Media & Fashion S.A. w 75 spółkach pozostałych z okresu, gdy Empik Media & Fashion S.A. zarządzała spółkami w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Na dzień 31 marca 2005 r. portfel spółek przedstawiał się następująco: Spółki portfelowe 2 Nienotowane udziały mniejszościowe 73 Razem 75 Dwie spółki portfelowe ogłosiły upadłość i na dzień realizacji transakcji nabycia miały wartość zerową. Pozostałe udziały mniejszościowe wykazywane są według wartości godziwej. 8. Pochodne instrumenty finansowe Dnia 23 grudnia 2004 r. cztery podmioty zależne NFI Empik Media & Fashion, tj. Ultimate Fashion Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o. i Galeria Centrum Sp. z o.o. podpisały umowy na zawarcie terminowych transakcji walutowych z Bankiem BPH S.A. w celu zabezpieczenia płatności czynszowych przewidywanych w roku Dnia 17 i 18 marca ww. spółki jak również Optimum Distribution Sp. z o.o. zawarły dalsze umowy z Bankiem BPH S.A. w celu zabezpieczenia płatności z tytułu czynszów, leasingu finansowego i dostaw towarów przewidywanych w roku Wartość transakcji terminowych przedstawiała się następująco: Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania Terminowe kontrakty walutowe typu forward zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty kapitałowe z tytułu terminowych kontraktów walutowych na 31 marca 2005 r. zostaną ujęte w rachunku zysków i strat w różnych terminach do 31 grudnia 2005 r. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 15

16 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 9. Kapitał podstawowy Na dzień 31 grudnia 2003 r. kapitał własny Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej obejmował: kapitał zakładowy spółek Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, które zostały wniesione bezpośrednio do NFI Hetman S.A., oraz dopłaty wniesione przez akcjonariuszy/udziałowców na poczet kapitałów tych spółek, alokowane przez Grupę Eastbridge koszty pracownicze i koszty rzeczowe, w tym koszty usług księgowych, prawnych i doradczych, jak również inne wydatki poniesione przez Grupę Eastbridge i jej jednostki stowarzyszone w imieniu jednostek zależnych, którymi nie obciążono tych jednostek zależnych, pomniejszone o podatek dochodowy. Kapitał własny Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej na dzień połączenia z NFI Hetman S.A. wykazano w pozycji Dopłaty na poczet kapitału. Różnicę pomiędzy wartością nominalną akcji wyemitowanych przez NFI Hetman S.A. a wartością transakcji (wartość godziwa aktywów netto NFI Hetman S.A.) wykazano w pozycji Dopłaty na poczet kapitału. Autoryzowany kapitał podstawowy NFI Empik Media & Fashion S.A. wynosi zł. Wyemitowany kapitał podstawowy NFI Empik Media & Fashion S.A. na dzień 31 marca 2005 r. wynosił: Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej Liczba wartości Akcje akcji Akcje zwykłe nominalnej własne Razem Stan na 31 marca 2005 r Całkowita liczba akcji na dzień 31 marca 2005 r. wynosi i obejmuje akcji serii A i akcji serii B. Na dzień 15 maja 2005 r. głównymi akcjonariuszami NFI Empik Media & Fashion S.A. byli: Nazwa Liczba akcji (praw głosu) Bezpośredni udział w kapitale 1. Empik Centrum Investments S.A ,24% 2. Flime Investments S.A ,53% 3. Eastbridge B.V./S.a.r.l ,21% 4. Bank Austria Creditanstalt AG ,71% Szczegółowe zestawienie kapitałów własnych na 31 grudnia 2004 r. przedstawiono na stronie nr 5 oraz w punktach 21 i 22 informacji dodatkowej do skonsolidowanej informacji finansowej za rok Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 16

17 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 10. Kapitał rezerwowy Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał rezerwowy z tytułu zabezpieczeń przepływu środków piewniężnych Razem 1 stycznia 2004 r Różnice kursowe z przeliczenia (1 792) - (1 792) 31 marca 2004 r stycznia 2005 r. (902) (233) (1 135) Różnice kursowe z przeliczenia Zabezpieczenia przepływów pieniężnych: - Strata z tytułu wartości godziwej Podatek odroczony od straty - (295) (295) 31 marca 2005 r. (860) W związku z umowami na zawarcie terminowych transakcji walutowych pomiędzy pięcioma jednostkami zależnymi NFI Empik Media & Fashion, tj. Ultimate Fashion Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. i Galerią Centrum Sp. z o.o. a Bankiem BPH S.A., jak również Fortis Bankiem Polska S.A., w grudniu 2004 r. i marcu 2005 r., Grupa przyjęła zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Zabezpieczenia dotyczą przewidywanych w roku 2005 płatności z tytułu czynszów, leasingu finansowego i dostawę towarów w roku 2005 (zobacz punkt 8 informacji dodatkowej). Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 17

18 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 11. Kredyty i pożyczki Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania Suma Struktura zapadalności długoterminowych kredytów bankowych : 1-2 lata lat - - Suma Dnia 26 maja 2004 r., NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Empik, Galeria Centrum, Smyk, Ultimate Fashion, Young Fashion, Optimum Distribution, LEM i Pol Perfect zawarły umowę kredytową z ABN AMRO Bankiem (dalej zwanym Bankiem ). Bank udzielił Grupie kredytu w łącznej wysokości 39,1 miliona zł i zgodził się na wyemitowanie gwarancji na kwotę około 8 milionów zł. Kredyt został wykorzystany na refinansowanie istniejących kredytów obrotowych oraz na bieżącą działalność. Zabezpieczenie kredytu stanowią zapasy oraz polisy ubezpieczeniowe kredytobiorców Kredyty w rachunku bieżącym - - Krótkoterminowe kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostale zobowiąznia Suma Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 18

19 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Zmiany salda kredytów i pożyczek w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2005 r. przedstawiają się następująco: Bilans otwarcie Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata kredytów i pożyczek (430) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 377) Bilans zamknięcia Zobowiązania warunkowe W okresie od zakończenia roku obrotowego 2004 nie nastąpiły żadne zmiany w saldzie zobowiązań warunkowych Grupy. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 29 informacji dodatkowej do skonsolidowanej informacji finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. 13. Transakcje z jednostkami powiązanymi Salda transakcji z jednostkami powiązanymi na koniec okresów sprawozdawczych przedstawiają się następująco: Należności krótkoterminowe od Empik Centrum Investments S.A. i jej jednostek zależnych Należności krótkoterminowe od Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostek zależnych Zobowiązania krótkoterminowe wobec Empik Centrum Investments S.A. i jej jednostek zależnych Zobowiązania krótkoterminowe wobec Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostek zależnych Przychody i koszty z transakcji z jednostkami powiązanymi w okresach sprawozdawczych przedstawiały się następująco: Płatności z tytułu leasingu operacyjnego na rzecz jednostek zależnych Empik Centrum Investments S.A Opłaty za zarządzanie na rzecz Eastbridge B.V./S.a.r.l Opłaty za zarządzanie na rzecz Empik Centrum Investments S.A Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 19

20 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 14. Wydarzenia po dacie bilansu Dnia 7 kwietnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion SA ( NFI EMF ) otrzymała informację od swojej jednostki zależnej Empik Sp. z o.o. ( Empik ), że Eastbridge BV/Sarl, jednostka powiązana NFI EMF, wyraziła zgodę na zwrot spółce Empik, w terminie do 30 czerwca, kwoty euro, którą Empik zapłaciła spółce Empik Centrum Investments SA ( ECI ) jako przedpłatę na zakup od ECI części akcji spółki Domy Towarowe Centrum SA na mocy umowy z dnia 12 marca 2004 r. W związku z tym, umowa z dnia 12 marca 2004 r. pomiędzy ECI a spółką Empik została rozwiązana. Dnia 14 kwietnia 2005 r., NFI EMF podpisała term-sheet ze spółką Inditex SA zarejestrowaną w Hiszpanii, będącą właścicielem, między innymi, marki Zara. Na mocy tej umowy, przy założeniu że spełnione zostaną określone warunki, Inditex SA dokona w bieżącym roku zakupu 51% udziałów w Young Fashion Sp. z o.o. będącej jednostką zależną NFI EMF i franszyzobiorcą marki Zara w Polsce. Zakup pozostałych 29% udziałów nastąpi w 2008 r. Dnia 29 kwietnia 2005 r. Empik wyemitował obligacje średnioterminowe o wartości 10 milionów zł z terminem zapadalności 8 maja 2009 r. Dnia 29 grudnia 2005 r. NFI EMF i jej jednostki zależne Empik, LEM Sp. z o.o., Pol Perfect Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Ultimate Fashion, Galeria Centrum Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. oraz Smyk Sp. z o.o. zawarły umowę z ABN Amro Bankiem w celu przedłużenia, na dotychczasowych warunkach, umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 39 mln zł oraz umowy gwarancji na kwotę 8 mln zł, które zostały zawarte 26 maja 2004 r. Dnia 5 maja 2005 r. Ultimate Fashion Sp. z o.o. ( Ultimate Fashion ), jednostka zależna NFI EMF, otrzymała umowę franszyzy podpisaną przez przedstawicieli Mexx Europe B.V. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Liz Clairborne) będącej właścicielem kilku czołowych światowych marek odzieżowych. Na mocy umowy franszyzy spółka Ultimate Fashion będzie miała przez 10 lat wyłączne prawo do prowadzenia w Polsce sklepów Mexx z odzieżą i dodatkami. Ponadto, Ultimate Fashion podpisała wstępną umowę z Aldo Group International AG ( Aldo ) na wyłączną dystrybucję butów i akcesoriów pod marką Aldo. Aldo jest jednym z największych światowych dystrybutorów butów i akcesoriów ze średniego przedziału cenowego. Ostateczna umowa ma zostać zawarta do 18 lipca 2005 r. Dnia 5 maja 2005 r. Sephora Polska Sp. z o.o. ( Sephora ) poinformowała NFI EMF, że przyjęła gwarancję na kwotę 4,5 mln euro dostarczoną przez NFI EMF na rzecz spółki Empik w miejsce poprzedniej gwarancji dostarczonej spółce Sephora przez ECI i dotyczącej perfumerii wniesionych przez Empik do Sephory w lipcu 2003 r. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 20

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. Na dzień 31 grudnia 2014 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 1 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A.

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. na dzień 31marca 2015 r. Empik Media & Fashion S.A. 1 Niniejsze skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Empik Media & Fashion S.A. dnia 15.05.2015 r.. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 9 MIESIĘCY 2014 ROKU - Kraków, 7 listopada 2014 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za I półrocze 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Skrócony

Bardziej szczegółowo

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku

Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku . Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSR 34 za okres 3 miesięcy zakończony dnia 31 marca 2015 roku SPIS TREŚCI SKRÓCONY ŚRÓDROCZNY JEDNOSTKOWY RACHUNEK ZYSKÓW LUB STRAT...

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach

GRUPA KAPITAŁOWA FABRYKI MEBLI FORTE S.A. skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca 2015 QSr1/2015 (w tysiącach za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) 0 za okres 3 miesięcy zakończony 31 marca QSr1/ (w tysiącach PLN) SPIS TREŚCI Wybrane dane finansowe sprawozdania skonsolidowanego... 3 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BARLINEK S.A. Grupa Kapitałowa Barlinek SA Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień i za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca roku. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku Indeks do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...5

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Grupa Kapitałowa Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 roku Bogdanka, 29 maja 2009 roku Spis treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego SKONSOLIDOWANY BILANS... 4

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2012 r. Grupy Kapitałowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA ROK 2013 SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ROCZNE GRUPY KAPITAŁOWEJ VOTUM ZA OKRES 01.01.2013 31.12.2013 R. (wszystkie kwoty w tys. PLN, o ile

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku

ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU. - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku ALMA MARKET S.A. JEDNOSTKOWE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 ROKU - Kraków, 27 sierpnia 2010 roku INDEKS DO SKRÓCONEGO JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA PÓŁROCZNEGO SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ 2008 SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ (DANE W TYS PLN) LUBLIN, MARZEC 2009 ROKU EMPERIA HOLDING SA Spis

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

Raport roczny. Zawierający:

Raport roczny. Zawierający: Raport roczny Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Prezesa Zarządu Oświadczenia Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport z badania sprawozdania finansowego Sprawozdanie finansowe na

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001

Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2001 (Zgodnie z 46 ust. 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998r. - Dz.U. Nr 163, poz. 1160) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 06MAGNA QSr 2/2006 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2 Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zamet Industry za okres 01.01.2011 31.12.2011 Piotrków Trybunalski, dnia 20 marzec 2012 r. SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo