NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne"

Transkrypt

1 Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

2 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI Empik Media & Fashion S.A. lub Spółką ), spółka prawa polskiego z siedzibą przy ulicy Żurawiej 8, Warszawa, jest jednostką dominującą grupy kapitałowej NFI Empik Media & Fashion (zwanej dalej Grupą ), w skład której wchodzą jednostki zależne należące bezpośrednio lub pośrednio do spółki NFI Empik Media & Fashion S.A., której podstawowa działalność obejmuje handel hurtowy i detaliczny prowadzony na terenie Polski, Czech i Słowacji. NFI Empik Media & Fashion S.A. działa nadal na mocy określonych przepisów regulujących działalność narodowych funduszy inwestycyjnych. Akcje NFI Empik Media & Fashion S.A. notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Działalność handlowa Grupy jest podzielona na niżej przedstawione segmenty: Moda i uroda. Segment ten obejmuje sprzedaż markowej odzieży oraz akcesoriów i dodatków, perfum i kosmetyków, głównie licencjonowanych od największych światowych producentów. Media i rozrywka. Segment ten obejmuje sprzedaż książek i prasy, nagrań muzycznych, filmów, produktów edukacyjnych dla dzieci, wzornictwa i produktów papierniczych, gier i oprogramowania komputerów osobistych oraz sprzętu i produktów fotograficznych. Pozostała działalność. Segment ten obejmuje spółki holdingowe NFI Empik Media & Fashion S.A. i EMF Investment Project Sp. z o.o. Oprócz ww. spółek, Grupa posiada udziały w spółkach będących własnością NFI Empik Media & Fashion S.A., które nie zostały sprzedane przed przeprowadzeniem transakcji odwrotnego przejęcia. Udziały te przeznaczone są do zbycia w najbliższej przyszłości. Istotna część rocznych przychodów Grupy generowana jest w ostatnim kwartale roku, tj. w okresie od października do grudnia. W 2004 roku przychody ze sprzedaży za ten okres w segmentach moda i uroda oraz media i rozrywka wyniosły odpowiednio 35% (2003: 35%) i 34% (2003: 34%) rocznych przychodów ze sprzedaży. Ze względu na dużą wysokość przychodów ze sprzedaży w ostatnim kwartale roku (głównie w grudniu), oraz wyższe marże na sprzedaży w tym okresie, przy przeważnie stałych kosztach działalności operacyjnej, istotna cześć rocznego zysku operacyjnego z działalności podstawowej generowana jest w ostatnim kwartale roku kalendarzowego. Niniejsza skrócona skonsolidowana śródroczna informacja finansowa została zatwierdzona przez Zarząd NFI Empik Media & Fashion S.A. dnia 16 maja 2005 r.. Maciej Dyjas Christopher Weston Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 2

3 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Spis treści Strona Definicje 4 Wybrane dane finansowe 5 Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat 6 Śródroczny skonsolidowany bilans 7 Śródroczne skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym 8 Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych 9 Informacja dodatkowa do skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji 10 finansowej Śródroczna jednostkowa informacja finansowa 21 Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 3

4 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Definicje W niniejszej informacji finansowej zastosowano następujące terminy: Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( Grupa SSDH ) w jej skład wchodzą spółki prowadzące sprzedaż detaliczną i hurtową w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji, jak również działalność handlową w Szwajcarii, należące bezpośrednio lub pośrednio do Eastbridge B.V./S.a.r.l., które wniesiono aportem do NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za akcje tej spółki. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej powiększona o spółkę NFI Empik Media & Fashion S.A. w wyniku odwrotnego przejęcia. Grupa kapitałowa NFI Empik Media & Fashion stanowi kontynuację Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej. Grupa Grupa NFI Empik Media & Fashion lub Grupa Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, zależnie od kontekstu. Grupa Eastbridge Eastbridge N.V. (z dniem 6 sierpnia 2004 r. Eastbridge N.V. zmieniła nazwę na Eastbridge B.V./S.a.r.l.) i jej jednostki zależne, w tym Grupa. W tekście użyto obu nazw: Eastbridge N.V. w kontekście historycznym oraz Eastbridge B.V./S.a.r.l. w odniesieniu do ostatnich wydarzeń, które miały miejsce po zmianie nazwy. NFI Empik Media & Fashion S.A. poprzednia nazwa NFI Empik Media & Fashion S.A. stosowana jest w odniesieniu do wydarzeń i transakcji, które miały miejsce przed faktyczną zmianą nazwy w dniu 7 września 2004 r. Pozostałe spółki Eastbridge spółka Eastbridge B.V./S.a.r.l. (zobacz akapit powyżej dotyczący zmiany na B.V.) i jej jednostki zależne nie należące do Grupy. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 4

5 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Wybrane dane finansowe dla śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej sporządzonej zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r.: w tys. zł. w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 1 kwartał 2004 oraz 1 kwartał 2004 oraz 1 kwartał r. 1 kwartał r. I. Przychody netto ze sprzedaży II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (5 270) (8 198) (1 312) (1 710) III. Zysk (strata) brutto (5 373) (11 504) (1 338) (2 400) IV. Zysk (strata) netto (5 795) (13 191) (1 443) (2 752) V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (46 023) (34 352) (11 462) (7 166) VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 847) (2 967) (3 200) (619) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej VIII. Przepływy pieniężne netto, razem (58 120) (36 681) (7 652) IX. Aktywa razem X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI. Zobowiązania długoterminowe XII. Zobowiązania krótkoterminowe XIII. Kapitał własny XIV. Kapitał zakładowy XV. Liczba akcji XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,05-0,13-0,01-0,29 XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) 2,18 2,43 0,53 6,34 XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 5

6 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany rachunek zysków i strat za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. Noty '000' PLN '000' PLN Działalność kontynuowana Przychody netto ze sprzedaży Zakup produktów i zmiana stanu zapasów ( ) ( ) Koszty osobowe (41 222) (39 376) Pozostałe koszty operacyjne (55 921) (57 814) Amortyzacja (7 939) (6 410) Pozostałe przychody operacyjne Zysk z tytułu aktualizacji wartości opcji - Sephora Zysk na sprzedaży aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży Strata z działalności operacyjnej (5 270) (8 198) Przychody/koszty finansowe netto 3 (211) (3 306) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych Strata przed opodatkowaniem (5 373) (11 504) Podatek dochodowy (422) (317) Strata netto z działalności kontunuowanej (5 795) (11 821) Działalność zaniechana Strata na działalności zaniechanej - (1 370) Zysk roku obrotowego (5 795) (13 191) Przypadający na: Akcjonariuszy Spółki (5 803) (13 202) Udziałowców Mniejszościowych 8 11 (5 795) (13 191) Podstawowy i rozwodniony zysk na akcję 4 (0,0530) (0,1320) (nie w tysiącach) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 6

7 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany bilans na 31 marca 2005 r. i 31 grudnia 2004 r. Noty '000' PLN '000' PLN AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży Należności handlowe i pozostałe należności Aktywa obrotowe Zapasy Pochodne instrumenty finansowe Należności handlowe i pozostałe należności Środki pieniężne i ich ekwiwalenty Suma aktywów PASYWA Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki Kapitał podstawowy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Pozostałe kapitały rezerwowe (1 135) Niepodzielony wynik fiansowy (91 670) (85 867) Udziały mniejszości Razem kapitał własny ZOBOWIĄZANIA Zobowiązania długoterminowe Pozostałe zobowiązania Kredyty i pożyczki Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania handlowe i pozostałe zobowiązania Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego Kredyty i pożyczki Pochodne instrumenty finansowe Razem zobowiązania Razem pasywa Suma pasywów Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 7

8 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczne skonsolidowane zestawienie zainwestowanego kapitału za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Kapitał podstawowy Przypadający na akcjonariuszy Grupy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Udziały Mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2005 r (1 135) (85 867) Wpływ zabezpieczeń przepływów pieniężnych po uwzględnieniu podatku Różnice kursowe z przeliczenia Przychody netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym Strata netto okresu obrotowego (5 803) 8 (5 795) Suma przychodów netto ujętych bezpośrednio w kapitale własnym (5 803) 8 (4 495) Stan na 31 marca 2005 r (91 670) za kwartał zakończony 31 marca 2004 r. Kapitał podstawowy Przypadający na akcjonariuszy Grupy Dodatkowe wpłaty na poczet kapitału Kapitał Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej Pozostałe kapitały rezerwowe Niepodzielony wynik fiansowy Udziały Mniejszości Razem Stan na 1 stycznia 2004 r ( ) Wyemitowany kapitał własny Alokacja kapitału wsłasnego Grupy SSDH ( ) Różnice kursowe z przeliczenia (1 792) - - (1 792) Koszty netto ujęte bezpośrednio w kapitale własnym (1 792) - - (1 792) Strata netto okresu obrotowego (13 202) 11 (13 191) Suma przychodów netto za rok 2004 ujętych bezpośrednio w kapitale własnym (13 202) 11 (13 191) Korekta kapitału mniejszości (534) - Zwiększenie kapitału podstawowego (469) 65 Stan na 31 marca 2004 r ( ) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 8

9 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Śródroczny skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za kwartały zakończone 31 marca 2005 r. i 31 marca 2004 r. '000' PLN '000' PLN Zysk z działalności operacyjnej przed podatkiem i udziałami mniejszości (5 373) (12 874) Korekta o : Amortyzacja Zysk na sprzedaży aktywów trwałych i wartości niematerialnych 188 (3 231) Rezerwy Koszty finansowe netto (392) Zysk/strata ze zbycia investycji i części działalności (723) (670) Udział w stracie jednostek stowarzyszonych (108) - Zysk operacyjny przed zmianami w kapitalach obrotowych (5 223) Zmiany w kapitale obrotowym: Zapasy (4 942) Należności handlowe i pozostałe Zobowiązania handlowe i pozostałe (64 428) (40 368) Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej (43 234) (31 194) Odsetki zapłacone (1 345) (1 941) Podatek zapłacony (1 444) (1 217) Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (46 023) (34 352) Nabycie rzeczowych aktywów trwałych (13 514) (8 563) Nabycie spółek zależnych Odsetki otrzymane Wpływy ze sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych Wpływy ze sprzedaży inwestycji dostępnych do sprzedazy - - Przepływy pieniężne netto z działąlności inwestycyjnej (12 847) (2 967) Wpływy netto z dopłat wspólników - 65 Kredyty i pożyczki Finansowanie netto w ramach jednostek powiązanych Spłaty kredytów i pożyczek (2 797) (9 234) Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (58 120) (36 681) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu Zwiększenie/(zmniejszenie) stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (58 120) (36 681) Różnice kursowe z wyceny środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 246 (1 578) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 9

10 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Informacja dodatkowa do skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 1. Zasady rachunkowości Podstawa sporządzenia Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa zawiera dane porównawcze za kwartał zakończony 31 marca 2004 r., które obejmują wyniki działalności oraz wartość aktywów i pasywów Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, a od daty transakcji wymiany akcji z NFI Empik Media & Fashion S.A., aktywa netto nabyte na mocy tej transakcji z dnia 16 marca 2004 r. Wyniki działalności oraz wartość aktywów i pasywów sprzed dnia 16 marca 2004 r. wynikają z połączenia historycznych danych finansowych spółek z Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej pochodzących ze sprawozdań finansowych Grupy Eastbridge po dokonaniu stosownych korekt konsolidacyjnych. Od dnia 16 marca 2004 r. niniejsza informacja finansowa odzwierciedla skonsolidowany wynik działalności, aktywa i pasywa Grupy NFI Empik Media & Fashion, gdzie jednostką dominującą jest NFI Empik Media & Fashion S.A. Transakcja wymiany akcji Szczegółowe informacje o transakcji wymiany akcji z dnia 16 marca 2004 r. oraz jej ujęciu księgowym przedstawiono w części A skonsolidowanej informacji finansowej sporządzonej zgodnie z MSSF za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. Księgi rachunkowe i sprawozdawczość finansowa Grupa prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z lokalnymi przepisami rachunkowymi i podatkowymi. Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa została przygotowana w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone dla celów sprawozdawczości Grupowej, aby przedstawić skonsolidowaną sytuację majątkową, wyniki finansowe oraz przepływy pieniężne Grupy zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Niniejsza skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa została przygotowana zgodnie z MSR 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa. Zasady rachunkowości zastosowane przy przygotowaniu skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej są zgodne z zasadami zastosowanymi przy sporządzaniu skonsolidowanej informacji finansowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2004 r. Niniejszą skróconą śródroczną skonsolidowaną informację finansową należy odczytywać w powiązaniu ze zbadaną skonsolidowaną informacją finansową grupy kapitałowej za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. oraz razem ze związaną z nią informacją dodatkową. Koszty, które powstają w sposób nieregularny w ciągu roku obrotowego, są naliczane lub rozliczane w czasie w śródrocznej informacji finansowej, jedynie jeśli ich naliczenie lub rozliczanie w czasie byłoby również uzasadnione na koniec roku obrotowego. Koszty z tytułu podatku dochodowego są wykazywane w oparciu o najlepsze szacunki średniej ważonej rocznej stopy podatku dochodowego spodziewanej za pełny rok obrotowy. Roczna stopa podatku dochodowego za rok 2005 wyniosła 19% (stopa podatku dochodowego za pierwszy kwartał 2004 r. wyniosła 27%). O ile nie wskazano inaczej, wszystkie kwoty przedstawiono w tysiącach złotych. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 10

11 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Przygotowanie informacji finansowej wymaga, aby zarząd dokonał oszacowań i przyjął założenia, które mają wpływ na wykazywane wartości aktywów i zobowiązań oraz ujawnienie warunkowych aktywów i zobowiązań na dzień sporządzenia informacji finansowej oraz wykazywane wartości przychodów i kosztów w ciągu roku obrotowego. Faktyczne wyniki różnią się od tych wartości szacunkowych. Szacunki są stosowane głównie przy wykazywaniu utraty wartości aktywów, amortyzacji i obciążeń podatkowych. Podstawa sporządzenia Skonsolidowana informacja finansowa została sporządzona według zasady kosztu historycznego, z wyjątkiem aktywów finansowych wycenianych według wartości godziwej. Transakcje wyrażone w walutach obcych Jak już podano w zbadanej skonsolidowanej informacji finansowej na dzień 31 grudnia 2004 r., Grupa jest narażona na ryzyko wynikające z wahań kursów wymiany walut obcych. Zmiany najważniejszych kursów wymiany mających wpływ na sytuację finansową i wyniki Grupy w okresach sprawozdawczych przedstawiają się następująco: 31 marca 2005 r. 31 grudnia 2004 r. 31 marca 2004 r. Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu Kurs średni EUR 4,08 4,03 4,08 4,53 4,75 4,78 USD 3,15 3,07 2,99 3,65 3,88 3,82 CZK 7,14 7,69 7,46 7,04 6,94 6,88 Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 11

12 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 2. Informacja o segmentach działalności Podstawowy układ sprawozdawczy - segmenty rzeczowe Okres zakończony 31 marca 2005 r. Moda i uroda Media Pozostałe Grupa i rozrywka Sprzedaż (Strata)/zysk z działalności operacyjnej (4 838) 502 (935) (5 270) Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych Koszty finansowe (336) (402) 528 (211) Wynik segmentu (5 174) 100 (299) (5 373) Podatek dochodowy (422) Strata na działalności gospodarczej (5 795) Podstawowy układ sprawozdawczy - segmenty rzeczowe Okres zakończony 31 marca 2004 r. Moda i uroda Media Razem Grupa i rozrywka Działalność kontynuowana Działalność zaniechana Przychody ze sprzedaży (Strata)/zysk z działalności operacyjnej * (12 294) (8 198) (1 269) (9 467) Koszty finansowe (2 386) (919) (3 306) (101) (3 407) Wynik segmentu (14 680) (11 504) (1 370) (12 874) Podatek dochodowy (317) Zysk na działalności gospodarczej (13 191) Dnia 20 września 2004 r. Grupa sprzedała udziały w jednostce zależnej E-Foto sro, co w powyższym zestawieniu wykazano jako działalność zaniechaną. Pozycja pozostałe odzwierciedla wyniki NFI Empik Media & Fashion S.A. i EMF Investment Project Sp. z o.o. w okresie do 31 marca 2005 r., i obejmuje głownie koszty rzeczowe. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 12

13 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 3. Koszty finansowe netto Przychody z tytułu odsetek od jednostek nie powiązanych Przychody z tytułu odsetek od jednostek powiązanych (12) 5 Koszty z tytułu odsetek dla jednostek niepowiązanych (907) (895) Koszty z tytułu odsetek dla jednostek powiązanych - (143) Koszty odsetek z tytułu leasingu finansowego (656) (710) Różnice kursowe netto 873 (1 897) Suma (211) (3 306) Zmniejszenie kosztów finansowych netto w porównaniu do pierwszego kwartału 2004 r. wynika głównie z różnic kursowych: zysków w wysokości 873 w 2005 r. i straty w wysokości 1,896 w 2004 r. Przychody z tytułu odsetek przychody stron trzecich z tytułu depozytów bankowych, bonów komercyjnych i innych inwestycji o wysokiej płynności. Koszty z tytułu odsetek koszty stron trzecich z tytułu odsetek bankowych płatnych na rzecz ABN AMRO i ING w 2005 r. oraz na rzecz Amerbanku (później DZ Bank), ING i Fortis w 2004 r. Różnice kursowe powstają z tytułu zobowiązań z tytułu dostaw i usług wyrażonych w walutach obcych oraz wyrażonego w EUR i USD leasingu finansowego, kredytów i pożyczek od stron trzecich i banków. 4. Zysk na jedną akcję Podstawowy zysk na jedną akcję wylicza się jako iloraz zysku netto przysługującego akcjonariuszom i średniej ważonej liczby akcji zwykłych będących w obrocie w ciągu danego okresu. Dla celów wyliczenia zysku na akcję przyjęto, że liczba akcji wyemitowanych przez NFI Empik Media & Fashion S.A. w zamian za udziały w spółkach Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej ( udziałów) była równa liczbie akcji nie objętych w okresie przed połączeniem Zysk netto przysługujący akcjonariuszom (w tys. zł) (5 803) (13 202) Średnia ważona liczba akcji (w tysiącach) Podstawowa i rozwodniona strata na akcję (zł) (0,05) (0,13) Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 13

14 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 5. Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Grunty i budynki Urządzenia techniczne i maszyny Środki transportu Pozostałe Środki trwałe w środki trwałe budowie Suma Wartosc księgowa brutto Umorzenie (41 021) (29 948) (1 360) (71 166) - ( ) Wartosc księgowa netto Zmiany w ciągu roku były następujące : Koszt nabycia 1 stycznia 2005 r Umorzenie 1 stycznia 2005 r. (39 612) (29 542) (1 722) (69 728) - ( ) Wartość księgowa netto 1 stycznia 2005 r Zwiększenia Zmniejszenia (74) (104) (25) 139 (2 395) (2 459) Odpis amortyzacyjny (1 531) (1 581) (87) (3 689) - (6 888) Odpis z tytułu utraty wartości (340) - - (217) - (557) Różnice kursowe - (3) (1) (35) (3) (42) Pozostałe Wartość księgowa netto 31 marca 2005 r Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne Oprogramowanie Pozostałe wartości niematerialne Suma Wartosc księgowa brutto Umorzenie (9 211) (1 231) (10 442) Wartosc księgowa netto Zmiany w ciągu roku były następujące : Koszt nabycia 1 stycznia 2005 r Umorzenie 1 stycznia 2005 r. (8 839) (1 145) (9 984) Wartość księgowa netto 1 stycznia 2005 r Zwiększenia Zmniejszenia Odpis amortyzacyjny (383) (111) (494) Różnice kursowe (1) (2) (3) Wartość księgowa netto 31 marca 2005 r Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 14

15 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 7. Inwestycje dostępne do sprzedaży Inwestycje dostępne do sprzedaży obejmują pozostałe inwestycje Empik Media & Fashion S.A. w 75 spółkach pozostałych z okresu, gdy Empik Media & Fashion S.A. zarządzała spółkami w ramach Programu Powszechnej Prywatyzacji. Na dzień 31 marca 2005 r. portfel spółek przedstawiał się następująco: Spółki portfelowe 2 Nienotowane udziały mniejszościowe 73 Razem 75 Dwie spółki portfelowe ogłosiły upadłość i na dzień realizacji transakcji nabycia miały wartość zerową. Pozostałe udziały mniejszościowe wykazywane są według wartości godziwej. 8. Pochodne instrumenty finansowe Dnia 23 grudnia 2004 r. cztery podmioty zależne NFI Empik Media & Fashion, tj. Ultimate Fashion Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o. i Galeria Centrum Sp. z o.o. podpisały umowy na zawarcie terminowych transakcji walutowych z Bankiem BPH S.A. w celu zabezpieczenia płatności czynszowych przewidywanych w roku Dnia 17 i 18 marca ww. spółki jak również Optimum Distribution Sp. z o.o. zawarły dalsze umowy z Bankiem BPH S.A. w celu zabezpieczenia płatności z tytułu czynszów, leasingu finansowego i dostaw towarów przewidywanych w roku Wartość transakcji terminowych przedstawiała się następująco: Aktywa Zobowiązania Aktywa Zobowiązania Terminowe kontrakty walutowe typu forward zabezpieczenia przepływów pieniężnych Zyski i straty kapitałowe z tytułu terminowych kontraktów walutowych na 31 marca 2005 r. zostaną ujęte w rachunku zysków i strat w różnych terminach do 31 grudnia 2005 r. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 15

16 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 9. Kapitał podstawowy Na dzień 31 grudnia 2003 r. kapitał własny Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej obejmował: kapitał zakładowy spółek Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej, które zostały wniesione bezpośrednio do NFI Hetman S.A., oraz dopłaty wniesione przez akcjonariuszy/udziałowców na poczet kapitałów tych spółek, alokowane przez Grupę Eastbridge koszty pracownicze i koszty rzeczowe, w tym koszty usług księgowych, prawnych i doradczych, jak również inne wydatki poniesione przez Grupę Eastbridge i jej jednostki stowarzyszone w imieniu jednostek zależnych, którymi nie obciążono tych jednostek zależnych, pomniejszone o podatek dochodowy. Kapitał własny Grupy Spółek Sprzedaży Detalicznej i Hurtowej na dzień połączenia z NFI Hetman S.A. wykazano w pozycji Dopłaty na poczet kapitału. Różnicę pomiędzy wartością nominalną akcji wyemitowanych przez NFI Hetman S.A. a wartością transakcji (wartość godziwa aktywów netto NFI Hetman S.A.) wykazano w pozycji Dopłaty na poczet kapitału. Autoryzowany kapitał podstawowy NFI Empik Media & Fashion S.A. wynosi zł. Wyemitowany kapitał podstawowy NFI Empik Media & Fashion S.A. na dzień 31 marca 2005 r. wynosił: Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej Liczba wartości Akcje akcji Akcje zwykłe nominalnej własne Razem Stan na 31 marca 2005 r Całkowita liczba akcji na dzień 31 marca 2005 r. wynosi i obejmuje akcji serii A i akcji serii B. Na dzień 15 maja 2005 r. głównymi akcjonariuszami NFI Empik Media & Fashion S.A. byli: Nazwa Liczba akcji (praw głosu) Bezpośredni udział w kapitale 1. Empik Centrum Investments S.A ,24% 2. Flime Investments S.A ,53% 3. Eastbridge B.V./S.a.r.l ,21% 4. Bank Austria Creditanstalt AG ,71% Szczegółowe zestawienie kapitałów własnych na 31 grudnia 2004 r. przedstawiono na stronie nr 5 oraz w punktach 21 i 22 informacji dodatkowej do skonsolidowanej informacji finansowej za rok Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 16

17 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 10. Kapitał rezerwowy Różnice kursowe z przeliczenia Kapitał rezerwowy z tytułu zabezpieczeń przepływu środków piewniężnych Razem 1 stycznia 2004 r Różnice kursowe z przeliczenia (1 792) - (1 792) 31 marca 2004 r stycznia 2005 r. (902) (233) (1 135) Różnice kursowe z przeliczenia Zabezpieczenia przepływów pieniężnych: - Strata z tytułu wartości godziwej Podatek odroczony od straty - (295) (295) 31 marca 2005 r. (860) W związku z umowami na zawarcie terminowych transakcji walutowych pomiędzy pięcioma jednostkami zależnymi NFI Empik Media & Fashion, tj. Ultimate Fashion Sp. z o.o., Empik Sp. z o.o., Smyk Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. i Galerią Centrum Sp. z o.o. a Bankiem BPH S.A., jak również Fortis Bankiem Polska S.A., w grudniu 2004 r. i marcu 2005 r., Grupa przyjęła zasady rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych. Zabezpieczenia dotyczą przewidywanych w roku 2005 płatności z tytułu czynszów, leasingu finansowego i dostawę towarów w roku 2005 (zobacz punkt 8 informacji dodatkowej). Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 17

18 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 11. Kredyty i pożyczki Zobowiązania długoterminowe Kredyty bankowe długoterminowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostałe zobowiązania Suma Struktura zapadalności długoterminowych kredytów bankowych : 1-2 lata lat - - Suma Dnia 26 maja 2004 r., NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Empik, Galeria Centrum, Smyk, Ultimate Fashion, Young Fashion, Optimum Distribution, LEM i Pol Perfect zawarły umowę kredytową z ABN AMRO Bankiem (dalej zwanym Bankiem ). Bank udzielił Grupie kredytu w łącznej wysokości 39,1 miliona zł i zgodził się na wyemitowanie gwarancji na kwotę około 8 milionów zł. Kredyt został wykorzystany na refinansowanie istniejących kredytów obrotowych oraz na bieżącą działalność. Zabezpieczenie kredytu stanowią zapasy oraz polisy ubezpieczeniowe kredytobiorców Kredyty w rachunku bieżącym - - Krótkoterminowe kredyty bankowe Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego Pozostale zobowiąznia Suma Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 18

19 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. Zmiany salda kredytów i pożyczek w okresie 3 miesięcy zakończonym 31 marca 2005 r. przedstawiają się następująco: Bilans otwarcie Zaciągnięcie zobowiązań z tytułu leasingu finansowego Spłata kredytów i pożyczek (430) Spłata zobowiązań z tytułu leasingu finansowego (1 377) Bilans zamknięcia Zobowiązania warunkowe W okresie od zakończenia roku obrotowego 2004 nie nastąpiły żadne zmiany w saldzie zobowiązań warunkowych Grupy. Szczegółowe informacje na ten temat przedstawiono w punkcie 29 informacji dodatkowej do skonsolidowanej informacji finansowej za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. 13. Transakcje z jednostkami powiązanymi Salda transakcji z jednostkami powiązanymi na koniec okresów sprawozdawczych przedstawiają się następująco: Należności krótkoterminowe od Empik Centrum Investments S.A. i jej jednostek zależnych Należności krótkoterminowe od Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostek zależnych Zobowiązania krótkoterminowe wobec Empik Centrum Investments S.A. i jej jednostek zależnych Zobowiązania krótkoterminowe wobec Eastbridge B.V./S.a.r.l. i jej jednostek zależnych Przychody i koszty z transakcji z jednostkami powiązanymi w okresach sprawozdawczych przedstawiały się następująco: Płatności z tytułu leasingu operacyjnego na rzecz jednostek zależnych Empik Centrum Investments S.A Opłaty za zarządzanie na rzecz Eastbridge B.V./S.a.r.l Opłaty za zarządzanie na rzecz Empik Centrum Investments S.A Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 19

20 i jej jednostki zależne Skrócona śródroczna skonsolidowana informacja finansowa sporządzona zgodnie z MSSF za kwartał zakończony 31 marca 2005 r. 14. Wydarzenia po dacie bilansu Dnia 7 kwietnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion SA ( NFI EMF ) otrzymała informację od swojej jednostki zależnej Empik Sp. z o.o. ( Empik ), że Eastbridge BV/Sarl, jednostka powiązana NFI EMF, wyraziła zgodę na zwrot spółce Empik, w terminie do 30 czerwca, kwoty euro, którą Empik zapłaciła spółce Empik Centrum Investments SA ( ECI ) jako przedpłatę na zakup od ECI części akcji spółki Domy Towarowe Centrum SA na mocy umowy z dnia 12 marca 2004 r. W związku z tym, umowa z dnia 12 marca 2004 r. pomiędzy ECI a spółką Empik została rozwiązana. Dnia 14 kwietnia 2005 r., NFI EMF podpisała term-sheet ze spółką Inditex SA zarejestrowaną w Hiszpanii, będącą właścicielem, między innymi, marki Zara. Na mocy tej umowy, przy założeniu że spełnione zostaną określone warunki, Inditex SA dokona w bieżącym roku zakupu 51% udziałów w Young Fashion Sp. z o.o. będącej jednostką zależną NFI EMF i franszyzobiorcą marki Zara w Polsce. Zakup pozostałych 29% udziałów nastąpi w 2008 r. Dnia 29 kwietnia 2005 r. Empik wyemitował obligacje średnioterminowe o wartości 10 milionów zł z terminem zapadalności 8 maja 2009 r. Dnia 29 grudnia 2005 r. NFI EMF i jej jednostki zależne Empik, LEM Sp. z o.o., Pol Perfect Sp. z o.o., Young Fashion Sp. z o.o., Ultimate Fashion, Galeria Centrum Sp. z o.o., Optimum Distribution Sp. z o.o. oraz Smyk Sp. z o.o. zawarły umowę z ABN Amro Bankiem w celu przedłużenia, na dotychczasowych warunkach, umowy kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 39 mln zł oraz umowy gwarancji na kwotę 8 mln zł, które zostały zawarte 26 maja 2004 r. Dnia 5 maja 2005 r. Ultimate Fashion Sp. z o.o. ( Ultimate Fashion ), jednostka zależna NFI EMF, otrzymała umowę franszyzy podpisaną przez przedstawicieli Mexx Europe B.V. (spółki wchodzącej w skład grupy kapitałowej Liz Clairborne) będącej właścicielem kilku czołowych światowych marek odzieżowych. Na mocy umowy franszyzy spółka Ultimate Fashion będzie miała przez 10 lat wyłączne prawo do prowadzenia w Polsce sklepów Mexx z odzieżą i dodatkami. Ponadto, Ultimate Fashion podpisała wstępną umowę z Aldo Group International AG ( Aldo ) na wyłączną dystrybucję butów i akcesoriów pod marką Aldo. Aldo jest jednym z największych światowych dystrybutorów butów i akcesoriów ze średniego przedziału cenowego. Ostateczna umowa ma zostać zawarta do 18 lipca 2005 r. Dnia 5 maja 2005 r. Sephora Polska Sp. z o.o. ( Sephora ) poinformowała NFI EMF, że przyjęła gwarancję na kwotę 4,5 mln euro dostarczoną przez NFI EMF na rzecz spółki Empik w miejsce poprzedniej gwarancji dostarczonej spółce Sephora przez ECI i dotyczącej perfumerii wniesionych przez Empik do Sephory w lipcu 2003 r. Informacja dodatkowa przedstawiona na stronach od 10 do 20 stanowi nieodłączną część niniejszej skróconej śródrocznej skonsolidowanej informacji finansowej 20

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r.

Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A.

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony 31 marca 2006 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za kwartał zakończony

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze,

KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE. Szanowni Akcjonariusze, KERNEL HO LDI NG S. A. I SPÓŁKI ZALEŻNE Szanowni Akcjonariusze, Uprzejmie informujemy, że pełna wersja Skróconego Sprawozdania Finansowego w języku polskim za 3 miesiące zakończone 31 grudnia 2011 zostanie

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania:

od 2005-04-01 do 2005-06- 30 2005-08-12 FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA (pełna nazwa emitenta) 10FOKSAL obejmujący okres data przekazania: Strona 1 z 17 SAF-Q: Data: 2005-08-12 Firma: FOKSAL NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. POZOSTAŁE INFORMACJE 5. BILANS 6. ZREALIZOWANY

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU

CUBE.ITG S.A KORETA RAPORTU 3Q2013 SSF SKONSOLIDOWANE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2013 ROKU AKTYWA Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 2 645 3 027 Nieruchomości inwestycyjne 0 Wartość firmy 47 189 35

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004

Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 POCZTA Od : EM 12 NFI Piast Jolanta Klechniowska Data odbioru : 04-05-14 16:18:34 Do : EM Kancelaria Publiczna KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SAF-Q 1/2004 (dla Narodowych Funduszy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r.

SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. SYNTHOS S.A Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06.2010 r. Oświęcim, 31 sierpień 2010 r. Skrócone śródroczne jednostkowe

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468

stan na dzień 30/09/08 stan na dzień 30/09/08 Razem kapitał własny 29 205 28 051 26 874 26 468 BILANS AKTYWA 30/09/08 30/06/08 31/12/07 30/09/07 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 23 431 24 114 23 485 23 787 Wartość firmy 0 0 0 0 Pozostałe wartości niematerialne 42 49 30 38 Aktywa finansowe Aktywa

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE 30 CZERWCA 2009 R. DODATKOWE INFORMACJE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA R. S p i s t r e ś c i Strona Niezbadany skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R.

ASBISC ENTERPRISES PLC NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. RAPORT I NIEZBADANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 30 WRZEŚNIA 2007 R. Spis treści Str. Niezbadany skonsolidowany rachunek

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013

ANEKS DO RAPORTU ROCZNEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 GRUPY KAPITAŁOWEJ KINO POLSKA TV S.A. ZA ROK 2013 Warszawa, dn. 29 marca 2014 r. Zawartość aneksu do raportu rocznego Grupy Kapitałowej Kino Polska TV S.A. ( Grupa ) za rok 2013: I. Oświadczenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 października 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Lublin, 1 marca 2013 roku Spis treści: Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2011. Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (pełna nazwa i numer funduszu)

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2011. Black Lion Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. (pełna nazwa i numer funduszu) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 3/2011 (zgodnie z 82 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku

ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku ROZSZERZONY SKONSOLIDOWANY RAPORT OKRESOWY GRUPY KAPITAŁOWEJ INTERBUD-LUBLIN obejmujący okres od 1 lipca 2012 roku do 30 września 2012 roku Lublin, 14 listopada 2012 roku Spis treści: Wprowadzenie... 5

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Mercator Medical S.A.

Mercator Medical S.A. Mercator Medical S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres sześciu miesięcy zakończony 30 czerwca 2015 r. SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Kraków,

Bardziej szczegółowo

KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 31.12.2006 w tys. zł

KOPEX S.A. INFORMACJE FINANSOWE PRO FORMA 31.12.2006 w tys. zł Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z wykonania usługi poświadczającej informacje finansowe pro forma obejmujące okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. Dla Akcjonariuszy, Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO "BALTONA" S.A. PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30 CZERWCA 2013 R. Półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne

NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki zależne Skonsolidowana informacja finansowa za rok zakończony 31 grudnia 2004 r. sporządzona zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) NFI Empik Media & Fashion S.A. i jednostki

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny PIAST Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q 12PIAST: Narodowy Fundusz Inwestycyjny "PIAST" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ (Emitent PAP poniedziałek, 10 lutego 16:52 Raport kwartalny SAFQ ) WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys.

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej?

W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? W jaki sposób dokonać tej wyceny zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej? Wycena jednostki działającej za granicą w sprawozdaniu finansowym jednostki sporządzonym zgodnie z MSSF

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU 2010 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET KWARTALNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE... 3 WYBRANE

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku

HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku HARPER HYGIENICS S.A. Skrócone jednostkowe kwartalne sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW 1.07.2011-1.01.2011-30.09.2011

Bardziej szczegółowo

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A.

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN S.A. SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE ZA OKRESY 6 I 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2005 ROKU I 30 CZERWCA 2004 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WG MSSF PRAGMA INWESTYCJE SPÓŁKA Z O.O. ZA OKRES 01.01.2013 30.06.2013 Katowice, 29 sierpień 2013 WPROWADZENIE DO SKRÓCONEGO ŚRÓDROCZNEGO JEDNOSTKOWEGO

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE

SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE LSI Software Codzienna praca staje się łatwiejsza SKONSOLIDOWANE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ LSI SOFTWARE za okres 01.01.2016 30.06.2016 roku Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2009. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. (IV) (pełna nazwa i numer funduszu)

Raport kwartalny SAF- QSr 3/2009. Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A. (IV) (pełna nazwa i numer funduszu) KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA, PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport kwartalny SAF- QSr 3/2009 (zgodnie z 82 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji

Bardziej szczegółowo

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ

OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ dr Roman Seredyñski Katarzyna Szaruga Marta Dziedzia Arkadiusz Lenarcik OPERACJE GOSPODARCZE W PRAKTYCE KSIÊGOWEJ Wycena i ujêcie na kontach wed³ug polskiego prawa bilansowego (w tym KSR) MSR/MSSF prawa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU

ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ ZA III KWARTAŁ 2015 ROKU ROPCZYCE, 5 listopada

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.)

Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Załącznik Nr 4 do planu połączenia Spółek SUWARY S.A., Boryszew ERG S.A. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej ( SUWARY S.A.) Zgodnie z art. 499 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, do planu

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A.

Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. SAP 2007.12.31 w tys. zł Wybrane dane finansowe Bakalland S.A. 200707200712 200607200706 200607200612 PLN EUR PLN EUR PLN EUR Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 93 263 25 172

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ REDWOOD ZA III KWARTAŁ 2014 ROKU ZAKOŃCZONY DNIA 30 WRZEŚNIA 2014 ROKU PREZENTOWANY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Łódź,

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2005 r. NFI Empik Media & Fashion S.A. i jej jednostki zależne Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny Empik Media & Fashion Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. NFI EMPiK Media & Fashion S.A.

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. NFI EMPiK Media & Fashion S.A. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2006 r. NFI EMPiK Media & Fashion S.A. Wstęp Narodowy Fundusz Inwestycyjny EMPiK Media & Fashion Spółka Akcyjna (zwany dalej NFI

Bardziej szczegółowo