REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE"

Transkrypt

1 REGULAMIN AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW, zwanej dalej Akcją, jest firma MediaS Mobile Katarzyna Mysiorek z siedzibą przy ul. Kwiatowej 30, Łódź, nr NIP , nr Regon zwana dalej Organizatorem. 2. Organizator działa w imieniu własnym w ramach świadczenia usług na rzecz firmy L Oréal Polska Sp. z o.o. 3. Fundatorem nagród w Akcji jest firma L Oréal Polska Sp. z o.o. 4. Akcja prowadzona będzie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 5. Czas trwania Akcji obejmuje okres od do Celem przeprowadzenia Akcji jest przekazanie 1001 Uczestnikom, zwanych dalej Testującymi, produktów do testowania w postaci olejku Nutri-Gold Olejkowy Rytuał, aby poznać opinie klientów i sposób zastosowania wyżej wymienionego produktu. Produkty na potrzeby przeprowadzenia Akcji zostaną dostarczone przez Organizatora do rąk Uczestników. 7. Uczestnicy poprzez fakt przystąpienia do Akcji wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora dla potrzeb przeprowadzenia niniejszej Akcji na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002, Nr 101, poz. 926). 8. W Akcji nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie najbliższej rodziny Organizatora oraz L Oréal Polska Sp. z o.o a także inne osoby współpracujące przy organizacji i przeprowadzeniu Akcji. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. 9. Uczestnikiem Akcji może być każda osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w dniu rozpoczęcia Akcji spełnia następujące warunki: a. posiada miejsce stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; b. zapoznała się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia; c. jest osobą pełnoletnią (za osobę pełnoletnią Organizator uważać będzie osobę, która w dniu wysłania Zgłoszenia do Akcji ukończyła18 lat). 10. Zgłoszenie udziału w Akcji musi być dokonane w sposób wskazany w niniejszym Regulaminie. Niespełnienie któregokolwiek z warunków zgłoszenia udziału lub przesłanie zgłoszenia po terminie spowoduje nieważność zgłoszenia. 11. Zgłoszenie udziału w Akcji jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu. 12. Akcja ani żaden z jej elementów, nie są grą losową w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. nr 201, poz z późn. zm.). NADZÓR NAD PRAWIDŁOWOŚCIĄ PRZEPROWADZENIA AKCJI 13. Do nadzoru nad prawidłowością przeprowadzenia Akcji zostanie powołana Komisja. Komisja zostanie powołana z dniem r. Komisja składa się z 3 członków. W skład Komisji wchodzi: 2 przedstawicieli Organizatora oraz vlogerka

2 Radzka Magdalena Kanoniak. 14. Do zadań Komisji należy: a. zapewnienie uczestnictwa w ocenie przez Komisję wszystkim prawidłowym Zgłoszeniom; b. rozstrzygnięcie Akcji (ocena Zgłoszeń przesłanych przez Uczestników) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami pełnej rzetelności przeprowadzonych czynności; c. podpisanie listy Laureatów Akcji, którzy otrzymali prawo do nagrody; d. prowadzenie postępowań reklamacyjnych. 15. Decyzje Komisji są ostateczne. Jednakże zapis ten nie wyłącza dochodzenia przez Uczestnika roszczenia w postępowaniu reklamacyjnym. WARUNKI UCZESTNICTWA W AKCJI 16. Aby wziąć udział w Akcji Uczestnik powinien się zastosować do następującej procedury: a. w dniach wykonać zadanie polegające na pozostawieniu kreatywnej odpowiedzi na pytanie (Zgłoszenie) Dlaczego chcesz przetestować olejek Nutri-Gold Olejkowy Rytuał? na stronie b. wypełnić formularz zgłoszeniowy c. wyrazić zgodę na nieodpłatne upublicznienie wypowiedzi, imienia, pierwszej litery nazwiska w środkach masowego przekazu. 17. Każdy Uczestnik ma do dyspozycji maksimum 300 znaków wraz ze spacjami. 18. Odpowiedź na pytanie musi być wynikiem osobistej twórczości Uczestniczka, nie może zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich, jak również nie może zawierać treści reklamowych dotyczących jakichkolwiek podmiotów, z wyłączeniem treści reklamowych dotyczących firmy L Oréal Polska Sp. z o. o. Uczestnik oświadcza, że posiada całość praw autorskich do odpowiedzi na pytanie. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków nie będą brane pod uwagę przez Komisję. 19. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora oraz Fundatora z odpowiedzi na pytanie nadesłanej w związku z Akcją nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. 20. Organizator oraz Fundator nabywają prawo do korzystania z odpowiedzi przesłanych w Zgłoszeniu na zasadzie niewyłącznej licencji, nieodpłatnie, z chwilą przesłania przez Uczestnika Zgłoszenia na wszelkich polach eksploatacji określonych w art. 50 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez ograniczenia: czasu, terytorium, nakładu, liczby emisji. 21. Organizator oraz Fundator zastrzega sobie prawo do wykorzystania przesłanych odpowiedzi przez Uczestników Akcji dla własnych celów reklamowych i promocyjnych, jak również na potrzeby prowadzenia Akcji, na wszelkiego rodzaju nośnikach w szczególności na publikację przesłanego Zgłoszenia nadesłanego w związku z Akcją. 22. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania zapłaty za wykorzystanie treści przesłanego Zgłoszenia. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora oraz Fundatora treści przesłanego Zgłoszenia w ww. zakresie, w tym również do celów wewnętrznych, archiwalnych oraz szkoleniowych i zgadza się na publikację, jak również do dokonania zmian, modyfikacji, w tym skrótów i korzystania z tak zmienionych odpowiedzi w zakresie wskazanym powyżej.

3 23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia opóźnione/utracone z przyczyn spowodowanych siłą wyższą lub okolicznościami obiektywnie niezależnymi od Organizatora, w szczególności spowodowane błędami w transmisji danych. 24. W Akcji nie będą uwzględniane Zgłoszenia, które nie spełniają warunków określonych w niniejszym Regulaminie. 25. Przez cały czas trwania Akcji może zostać uwzględnione maksymalnie jedno Zgłoszenie pochodzące od jednego Uczestnika. W przypadku przesłania więcej niż jednej Zgłoszenia od danego Uczestnika rozpatrywane będzie tylko pierwsze otrzymane Zgłoszenie. NAGRODY 26. Nagrodami w Akcji jest 10 zestawów kosmetyków marki L Oreal Paris zgodnie z poniższą specyfikacją. Wartość pojedynczej Nagrody wynosi 371 zł brutto każda wraz z Nagrodą Gotówkową w kwocie 42,00 zł. Łączna wartość pojedynczej Nagrody wynosi 413,00 zł brutto. Ideal Soft Żel-Krem Oczyszczający 200 ml Ideal Soft Mleczko 200 ml Ideal Soft Płyn Micelarny 200 ml Ideal Soft Żel Micelarny 125 ml Odżywczy Krem Nutri-Gold Olejkowy Rytuał 50 ml Infallible 24h Podkład 24h 30 ml Maskara Volume Million Lashes So Couture So Black Róż Le Blush True Match Color Riche Extraordinaire 600 Szminka Elseve Fibralogy Szampon do włosów 250 ml Elseve Fibralogy Odżywka 250 ml Elseve Fibralogy Aktywator gęstości 30 ml 27. Nagroda Gotówkowa, o której mowa w powyższym punkcie, nie zostanie wydana do rąk Uczestnika, lecz zostanie potrącona przez Organizatora i przeznaczona na pokrycie należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej, na co Uczestnik biorąc udział w Konkursie wyraża zgodę. 28. Nagrody w Akcji zostaną wydane Laureatom zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w tym w szczególności w oparciu o Ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz. U nr 80 poz. 350). 29. Zwycięzcom w Akcji nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości nagród ani otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za nagrody określone w niniejszym Regulaminie. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD W AKCJI 30. Zgłoszenie Uczestnika może zostać niedopuszczone do Akcji na podstawie decyzji Komisji. W szczególności odrzucone mogą zostać Zgłoszenia:

4 - naruszające dobre obyczaje, - będące pustymi wpisami, - niezgodne z tematyką Akcji, - niezgodne z zasadami Akcji. 31. W ocenie wykonania zadania przez Uczestników, Komisja będzie stosowała następujące kryteria: - oryginalność wykonania zadania, - pomysłowość, kreatywność, - powiązanie z promowaną gamą produktów, - słownictwo i stylistykę, - formę i treść. 32. Do dnia Komisja wybierze 1001 najlepszych spośród wszystkich nadesłanych Zgłoszeń przez Uczestników, którzy otrzymają produkt do testowania w postaci Olejku do twarzy Nutri-Gold Olejkowy Rytuał 30 ml do dnia Lista zakwalifikowanych Testujących, wraz z imieniem i nazwiskiem, zostanie opublikowana do na stronie 33. Każdy Uczestnik, który otrzyma produkt do testowania w postaci Olejku do twarzy Nutri-Gold Olejkowy Rytuał 30 ml ma prawo do pozostawienia obiektywnej opinii i sposobu jego zastosowania (maksimum 400 znaków) na stronie w dniach od do Do dnia Komisja wybierze 10 najlepszych spośród wszystkich pozostawionych opinii przez Uczestników, którzy otrzymają nagrody w postaci 10 zestawów kosmetyków. Lista Laureatów nagród, wraz z imieniem i nazwiskiem, zostanie opublikowana do na stronie WERYFIKACJA ZWYCIĘZCÓW 35. Z Laureatami nagród Organizator skontaktuje się poprzez przesłanie bezpłatnej wiadomości (na adres, który Laureat pozostawił podczas Zgłoszenia), informującej o wygranej z załączonym Formularzem Oświadczenie Laureata stanowiącym Załącznik nr 1 niniejszego Regulaminu najpóźniej w terminie do dnia W odpowiedzi na otrzymaną informację, o której mowa w punkcie powyższym Uczestnik w terminie 7 dni zobowiązany jest wypełnić i przesłać listem poleconym na adres Organizatora Formularz Oświadczenie Laureata. Niedopełnienie tej czynności w całości lub części przez Laureata skutkować będzie utratą prawa do nagrody. 37. Laureat jest traktowany, jako powiadomiony o wynikach Akcji w dniu wysłania wiadomości informującej o nagrodzie. 38. Z chwilą przyznania Nagrody, Uczestnik przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanego Zgłoszenia poprzez podpisanie Oświadczenia Laureata Akcji. Uczestnikom Akcji nie będzie przysługiwać z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych. 39. Jeśli Laureat traci prawo do nagrody, to w ciągu 3 dni roboczych zostanie do niego wysłana bezpłatna wiadomość z podaniem przyczyny utraty prawa do nagrody. W przypadku nieprzyznania nagrody, nagroda pozostaje do dyspozycji Organizatora. Nagrodę można wygrać tylko raz podczas trwania Akcji. Jeżeli przy weryfikacji zgłoszeń okaże się, że jeden Laureat wygrał więcej niż jedną nagrodę, to każde kolejne wytypowane Zgłoszenie traci prawo do otrzymania nagrody.

5 OGŁOSZENIE WYNIKÓW 40. Lista Laureatów Akcji zostanie opublikowana do dnia na stronie internetowej WYDANIE NAGRÓD 41. Wszystkie nagrody rzeczowe w Akcji zostaną wydane do dnia r, na adresy podane przez Laureatów. 42. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem nagrody wynikające z błędnego podania przez Laureata danych koniecznych dla prawidłowego doręczenia Nagrody. 43. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę adresu zamieszkania podanego przez Laureata lub zmianę innych danych uniemożliwiającą przesłanie Laureatowi nagrody. W takim przypadku Laureat traci prawo do nagrody, która przechodzi na własność Organizatora. 44. Laureat nie może domagać się zamiany wygranej nagrody na inną ani wypłaty jej równowartości w pieniądzach oraz nie przysługuje prawo cesji praw do nagrody na osoby trzecie. 45. Nagrody zostaną wydane Laureatom po podpisaniu przez niech stosownego protokołu przekazania nagrody dostarczonego wraz z nagrodą. ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO 46. Reklamacje mogą być zgłaszane przez Uczestników Akcji na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do Reklamacje, które wpłyną do Organizatora po terminie wskazanym powyżej (zgodnie z datą stempla pocztowego) nie będą uwzględniane, pomimo ich prawidłowego złożenia. Reklamacje rozpatruje Komisja. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej (listem poleconym) na adres Organizatora z dopiskiem NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW - reklamacja. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, numer telefonu kontaktowego, dokładny adres zgłaszającego reklamację, opis i wskazanie przyczyn reklamacji, datę zaistnienia stanu lub wystąpienia zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji, treść żądania oraz podpis. 48. Czas rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 14 dni od daty ich doręczenia, włączając w to wysłanie zawiadomienia Uczestnika o wyniku reklamacji. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 49. Lista Laureatów Akcji będzie dostępna w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 50. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Akcji będzie L Oréal Polska Sp. z o.o. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z Akcją, tj. w celach związanych z ustaleniem prawa danego Uczestnika do uzyskania Nagrody, wydania Nagrody, ogłoszenia wyników Akcji, rozpatrzenia ew. reklamacji oraz sprawozdawczości księgowej i podatkowej

6 zgodnie z odrębnym przepisami. 51. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny udziału w Akcji i wydania Nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych oraz ich poprawiania bądź usunięcia w każdym momencie. 52. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Akcji, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Akcji. W takim przypadku Regulamin może ulec zmianie. 53. Regulamin Akcji będzie dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 54. Organizator ma prawo w każdym momencie trwania Akcji wykluczyć Uczestnika z udziału, jak również odmówić mu przyznania nagrody, w stosunku, do którego powziął podejrzenie o działania sprzeczne z Regulaminem. 55. Zasady przeprowadzenia Akcji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. W sprawach nieunormowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa.

7 Załącznik nr 1 OŚWIADCZENIE LAUREATA AKCJI NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW Dane Laureata: Imię i nazwisko... Ulica, numer domu i mieszkania... Kod i miejscowość... OŚWIADCZENIE: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz użycia wizerunku w celu przeprowadzenia Akcji pod nazwą NUTRI-GOLD 1001 SPOSOBÓW Przetwarzanie danych podanych powyżej następuje zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymania nagrody. Osobom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści ich danych oraz prawo ich poprawiania. Wyrażam zgodę na publikację na liście zwycięzców mojego imienia i nazwiska. Z chwilą przyznania Nagrody, Laureat przenosi na Organizatora całość praw autorskich majątkowych do przesłanego Zgłoszenia. Laureatowi Akcji nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. Przeniesienie autorskich praw majątkowych nastąpi bez ograniczeń czasowych i terytorialnych Oświadczam, że nie jestem pracownikiem ani przedstawicielem Organizatora ani L Oréal Polska sp. z o.o. nie współpracuję przy organizacji i przeprowadzeniu Akcji. Nie jestem również członkiem najbliższej rodziny tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia. Jestem osobą pełnoletnią. Akceptuję zasady Regulaminu.... czytelny podpis Laureata

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Konkursu ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą ZNAJDŹ SWÓJ IDEAŁ, zwanej dalej Konkursem, jest Michał Michalik, wpisany do Centralnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokochaj lato z Garnierem 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulamin, określa zasady i warunki uczestnictwa w konkursie urządzanym pod nazwą Pokochaj lato

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Historia opowiedziana smartfonem 1 Postanowienia ogólne. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Historia opowiedziana smartfonem oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU DADA Szkrabie uśmiechy 1 Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Szkrabie uśmiechy (dalej: Konkursu ) jest HYPERhouse of media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Konkurs nosi nazwę Wyjątkowe święta to Twoja zasługa! i jest organizowany przez Organizatora, w terminie i na zasadach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Stwórz własnego fińskiego trolla 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Stwórz własnego fińskiego trolla oraz zasady jego przebiegu, a także

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. w sieci sklepów Carrefour. Zostań Miss Soleil. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU w sieci sklepów Carrefour Zostań Miss Soleil I. Postanowienia ogólne 1. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polski. 2. Organizatorem konkursu pod nazwą Zostań Miss

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI

REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ KUCHNIA LEPIEJ WYGLĄDA W CAŁOŚCI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Promocji pod nazwą Kuchnia lepiej wygląda w całości zwanej dalej: Promocją, jest Stokrotka S.C.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or

Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or Regulamin Konkursu Francuskie wakacje z Carte d Or 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Francuskie wakacje z Carte d Or zwanym dalej Konkursem jest Advalue Sp. z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie

Regulamin konkursu. Opakowanie to wyzwanie Regulamin konkursu Opakowanie to wyzwanie Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady konkursu Opakowanie to wyzwanie (zwanego dalej Konkursem ) organizowanego przez Tetra Pak sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Letnie orzeźwienie z DecoMorreno, zwanego dalej Regulaminem 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Letnie orzeźwienie z DecoMorreno oraz zasady

Bardziej szczegółowo

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: Regulamin Konkursu TY ALBO VAN NISTELROOY! 1. DEFINICJE 1.1 Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator Smolar Agencja Promocyjno Reklamowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN KONKURSU Nowy Smak przerwy z Żabką 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany za pośrednictwem strony marki Sunbites na stronie internetowej: www.przerwanabierasmaku.pl 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zaprojektuj kartę debetową (dalej Regulamin ) 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Regulamin określa ogólne warunki przeprowadzenia konkursu o nazwie Zaprojektuj kartę debetową (dalej Konkurs

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize. 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Poznaj Huawei z Charlize 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Poznaj Huawei z Charlize oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje

Regulamin konkursu. Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble. Definicje Regulamin konkursu Samsung Modowe zakupy z Samsung Eco Bubble 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu

Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem. 1. Organizator. 2 Czas trwania konkursu Regulamin Konkursu Złóż życzenia Biedronce zwany dalej Regulaminem 1. Organizator 1. Organizatorem Konkursu Złóż życzenia Biedronce (dalej Konkurs ) jest Isobar Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZE APLIKACJE MOBILNE BADACUP2 I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem i przyrzekającym nagrody w konkursie na najlepsze aplikacje mobilne (dalej: "Konkurs") jest Samsung Electronics

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak. Postanowienia ogólne Regulamin konkursu smartdom Powiedz to wspak 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu smartdom Powiedz to wspak (dalej zwanego Konkursem jest M2.0 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Karwińskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin testowania Czy znasz BB?

Regulamin testowania Czy znasz BB? Regulamin testowania Czy znasz BB? 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich odbywa się testowanie pod nazwą Czy znasz BB? zwany dalej Testowaniem. Testowanie jest organizowane

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) REGULAMIN KONKURSU Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Regulamin ) 1. Regulamin określa zasady konkursu prowadzonego pod nazwą Zostań superbohaterem z Żywiec Zdrój (dalej: Konkurs ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r.

Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. Regulamin konkursu promocyjnego Radość z zakupów Termin konkursu od 28 kwietnia 2011 r. do 22 czerwca 2011 r. I Postanowienia ogólne 1.1. Konkurs promocyjny skierowany jest do klientów detalicznych nabywających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków

REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków REGULAMIN KONKURSU Festiwal wypieków 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem Promocji organizowanego pod nazwą "Festiwal wypieków", zwanego dalej "Konkursem" jest Brand Support Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu "Jestem w Play"

Regulamin Konkursu Jestem w Play Regulamin Konkursu "Jestem w Play" 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Jestem w Play" ( Konkurs ) jest Artegence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 9a, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN KONKURSU. Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. REGULAMIN KONKURSU Zostań detektywem! 1 Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie Zostań detektywem! oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Pokażcie styl Trójmiasta! 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Pokażcie styl Trójmiasta! (dalej: Konkurs ) jest Gong Sp. z o.o., z siedzibą w Gliwicach ul. Długosza

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu

Regulamin konkursu Wakacje bez bólu Regulamin konkursu Wakacje bez bólu 1. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Wakacje bez bólu" ( Konkurs ) jest USP Zdrowie Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Poleczki 35, kod

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") Postanowienia ogólne

Regulamin konkursu Lubelskie Rymy (Regulamin) Postanowienia ogólne Regulamin konkursu "Lubelskie Rymy" ("Regulamin") 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki konkursu Lubelskie Rymy, zwany dalej Konkursem. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN LOTERII PROMOCYJNEJ Wyjedź na letni festiwal z MasterCard (dalej zwany Regulaminem ) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem loterii promocyjnej Wyjedź na letni festiwal z MasterCard zwanej

Bardziej szczegółowo

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59.

5. Konkurs rozpoczyna się 25 lipca 2014 r. o godzinie 8.00 i trwa do 21 sierpnia 2014 r. do godziny 23.59. Regulamin konkursu Pepsi Light - Lekka strona orzeźwienia Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie zorganizowanym dla osób zarejestrowanych na portalu działającym pod adresem

Bardziej szczegółowo