KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE. BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów"

Transkrypt

1

2 . KOMPONENT I DEMOKRACJA I SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE BudŜet 12,6 mln euro 5 edycji konkursów

3 Fundusz dla Organizacji Pozarządowych FOP został ustanowiony w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Celem FOP jest: zmniejszenie róŝnic ekonomicznych i społecznych w obrębie EOG zwiększenie roli społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Rozwój współpracy między Polską a państwami-darczyńcami tj. Norwegią, Islandią i Liechtensteinem BudŜet: 37,8 mln euro jest przeznaczony na trzy komponenty: I. Demokracja i społeczeństwo obywatelskie II. Ochrona środowiska i zrównowaŝony rozwój III. Równe szanse i integracja społeczna

4 Cele KOMPONENTU I propagowanie rządów prawa; rozwój postaw obywatelskich; upowszechnianie wiedzy na temat praw i obowiązków obywateli i równouprawnienia płci; promowanie angaŝowania się organizacji pozarządowych w Ŝycie publiczne, w tym społeczną kontrolę instytucji publicznych szczebla lokalnego i centralnego; wzmacnianie organizacji pozarządowych, które mają zasadniczy wpływ na jakość demokracji i przestrzegania praw człowieka;

5 Obszary tematyczne A. Poszanowanie zasad demokracji B. Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych C. Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego

6 A. Poszanowanie zasad demokracji Przykładowe działania: ochrona praw człowieka; zwiększenie równouprawnienia i praw obu płci (zarówno na polu zawodowym jak i prywatnym); zapobieganie handlowi kobietami i dziećmi; walka z rasizmem, ksenofobią i wszelkimi formami dyskryminacji (w szczególności w stosunku do mniejszości i grup zepchniętych na margines społeczny, w tym uchodźców i imigrantów).

7 Przykładowe działania: B. Podniesienie stanu wiedzy na temat społeczeństwa obywatelskiego i procesów demokratycznych zapobieganie korupcji; edukacja obywatelska dzieci i młodzieŝy; monitorowanie działań władz publicznych; zwiększenie zainteresowania i zaangaŝowania obywateli w Ŝycie publiczne.

8 C. Rozbudowywanie instytucjonalnych zdolności organizacji pozarządowych i rozwój sektora pozarządowego inwestowanie w zasoby ludzkie Wnioskodawcy: szkolenia, doradztwo, konsultacje; inwestowanie w infrastrukturę i aktywa organizacji Wnioskodawcy; poprawa jakości usług księgowych, ewaluacji oraz efektywnego zarządzanie zasobami ludzkimi i finansowymi w organizacji Wnioskodawcy; rozwój długookresowych strategii działania. UWAGA: Obszar C jest przeznaczony wyłącznie dla projektów typu MIKRO

9 Wnioskodawcami mogą być: organizacje pozarządowe, a w szczególności fundacje i stowarzyszenia; organizacje załoŝone przez kościoły lub związki wyznaniowe; partnerzy społeczni. Wnioskodawcami nie mogą być: Wnioskodawcy partie polityczne oraz organizacje załoŝone lub wspierające działalność partii politycznych.

10 Wnioskodawcy Wnioskodawcy muszą spełniać następujące warunki: posiadać osobowość prawną; być zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złoŝeniem wniosku, z wyjątkiem projektów MIKRO; być zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; działać na zasadzie non-profit lub non for profit tj. działać nie dla osiągnięcia zysku lub wygenerowany zysk przeznaczać na cele statutowe.

11 Partnerzy w projekcie: Partnerzy w projekcie muszą: być organizacją lub inną instytucją (np. władze lokalne, instytucje publiczne, firmy prywatne). Osoby fizyczne nie mogą pełnić roli partnera; pochodzić z krajów EOG/EFTA: Islandii, Liechtensteinu, Norwegii lub z państw naleŝących do Unii Europejskiej; mieć uzasadniony udział w projekcie w kontekście realizacji celów projektu. udział Partnera w projekcie musi mieć charakter nonprofit, to znaczy partner projektu nie moŝe czerpać zysków z uczestnictwa w projekcie.

12 Partnerzy w projekcie cd. udział partnera moŝliwy w kaŝdym projekcie bez względu na wysokość dofinansowania; udział partnera obowiązkowy w projektach duŝych o kwocie dofinansowanie powyŝej EUR. UWAGA: Podmiot występujący w roli Partnera moŝe wystąpić w takim charakterze w maksymalnie 2 wnioskach złoŝonych przez róŝnych Wnioskodawców w ramach jednej edycji konkursu projektów.

13 Typy projektów I. Projekty MIKRO II. Projekty MAŁE III. Projekty ŚREDNIE IV. Projekty DUśE

14 Projekty MIKRO Kwota dofinansowania: od euro do euro Okres realizacji: do 12 miesięcy. Przeznaczone wyłącznie dla organizacji, które rozpoczynają swoją działalność, tj. takie, które są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w innym właściwym rejestrze nie dłuŝej niŝ 12 miesięcy przed złoŝeniem wniosku w danej edycji konkursu. Dofinansowanie moŝe być wykorzystane na rozwój organizacji Wnioskodawcy, w tym na podnoszenie kwalifikacji pracowników lub/i rozwój merytoryczny element obowiązkowy oraz na inwestycje w infrastrukturę Wnioskodawcy (np. na zakup środków trwałych, modernizację biura, usługi remontowo-adaptacyjne). Nie jest wymagana realizacja działań merytorycznych z obszarów działań A i B. UWAGA: Wnioskodawca moŝe złoŝyć tylko jeden wniosek MIKRO w ramach danej edycji konkursu FOP. Organizacja moŝe otrzymać dofinansowanie MIKRO tylko jeden raz podczas wdraŝania FOP w Polsce.

15 Projekty MAŁE Kwota dofinansowania: od euro do euro. Okres realizacji: do 12 miesięcy. Przeznaczone dla organizacji, które zostały zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złoŝeniem wniosku. Obszary tematyczne: A i/lub B Wydatki związane z inwestycjami w zasoby ludzkie i/lub infrastrukturę Wnioskodawcy muszą być ściśle powiązane z działaniami merytorycznymi realizowanymi w ramach jednego z obszarów tematycznych komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.

16 Projekty ŚREDNIE Kwota dofinansowania: od euro do euro Okres realizacji: do 18 miesięcy. Przeznaczone dla organizacji, które zostały zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złoŝeniem wniosku. Obszary tematyczne: A i/lub B Wydatki związane z inwestycjami w zasoby ludzkie i/lub infrastrukturę Wnioskodawcy muszą być ściśle powiązane z działaniami merytorycznymi realizowanymi w ramach obszarów tematycznych komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.

17 Projekty DUśE Kwota dofinansowania: od euro do euro Okres realizacji: do 24 miesięcy. Przeznaczone dla organizacji, które zostały zarejestrowane co najmniej 12 miesięcy przed złoŝeniem wniosku. Obszary tematyczne: A i/lub B. Mogą być składane wyłącznie z udziałem Partnera/ów. Wydatki związane z inwestycjami w zasoby ludzkie i/lub infrastrukturę Wnioskodawcy muszą być ściśle powiązane z działaniami merytorycznymi realizowanymi w ramach obszarów tematycznych komponentu Demokracja i społeczeństwo obywatelskie.

18 BudŜet projektu Minimalna wartość dotacji euro Maksymalna wartość dotacji euro Maksymalna wartość dofinansowania całkowitych projektu 90% kosztów Wymagany wkład własny 10% kosztów całkowitych (w tym min. 2% wkład finansowy)

19 Kategorie kosztów 1. Koszty osobowe personelu zarządzającego projektem. 2. Koszty wynikające ze specyfiki realizowanego projektu. 3. Koszty zakupu wyposaŝenia niezbędnego do realizacji projektu. 4. Koszty rozbudowy, remontu, odbudowy pomieszczeń biurowych i innych pomieszczeń przeznaczonych na potrzeby projektu. 5. Koszty biurowe. 6. Upowszechnianie i promocja.

20 Koszty kwalifikowalne Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne jeśli: są bezpośrednio związane z realizowanym projektem i niezbędne dla jego realizacji; są uwzględnione w budŝecie projektu; są racjonalnie skalkulowane w oparciu o ceny rynkowe; odzwierciedlają koszty rzeczywiste oraz są skalkulowane proporcjonalnie do przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem; zostały poniesione przez Beneficjenta i Partnerów w okresie uprawnionym zgodnym z umową o dofinansowanie; są poparte właściwymi dowodami księgowymi oraz prawidłowo odzwierciedlone w ewidencji księgowej Beneficjenta.

21 WNIOSEK O DOFINANSOWANIE Formularz wniosku naleŝy wypełnić poprzez aplikację internetową umieszczoną na stronie: Wzór wniosku dla projektów MAŁYCH, ŚREDNICH i DUśYCH (jeden rodzaj formularza) oraz dla projektów MIKRO znajduje się w Wytycznych dla wnioskodawców.

22 Ogólne zalecenia dotyczące opracowania wniosku A. Przed rozpoczęciem wypełniania aplikacji naleŝy zapoznać się z instrukcją uzupełniania wniosku w bazie oraz z Wytycznymi dla wnioskodawców. B. Wniosek naleŝy sporządzić w języku polskim. C. Zapisany w bazie wniosek naleŝy wydrukować, podpisać (wymagany jest podpis/y osób uprawnionych) i dostarczyć w odpowiedniej dla danego typu wniosku liczbie egzemplarzy do Operatora. D. Do wniosku naleŝy dołączyć wymagane załączniki.

23 Lista załączników do wniosku Statut Wnioskodawcy lub jego kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem Aktualny odpis z KRS lub innego właściwego rejestru oraz jeśli dotyczy Bilans oraz rachunek wyników za ostatni rok obrachunkowy (dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie powyŝej Euro) List intencyjny od partnera/ów projektu Informacja z banku (nie starsza niŝ 3 mies.) potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min. 2% kosztów całkowitych projektu (wyłącznie w przypadku projektów ŚREDNICH i DUśYCH) w przypadku wkładu finansowego wnoszonego przez Partnera projektu: oświadczenie o zapewnieniu wymaganego wkładu finansowego oraz informacja z banku (nie starsza niŝ 3 mies.) potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości min.2% kosztów całkowitych projektu ( wyłącznie w przypadku projektów ŚREDNICH i DUśYCH)

24 Ocena wniosków ocena formalna ocena merytoryczna decyzja Komisji Oceniającej

25 Ocena merytoryczna Projekty MIKRO Cele Projektu Metodologia Rezultaty i oddziaływanie Kompetencje Wnioskodawcy BudŜet Razem: 35 pkt 20 pkt 25 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt

26 Ocena merytoryczna cd. Projekty MAŁE, ŚREDNIE, DUśE Cele Projektu Metodologia Rezultaty i oddziaływanie Kompetencje Wnioskodawcy Zarządzanie projektem BudŜet Razem: 35 pkt 20 pkt 15 pkt 10 pkt 10 pkt 10 pkt 100 pkt

27 Punktacja Eksperci przyznają punktację w skali łącznej Łączna ocena projektu to średnia arytmetyczna punktów przyznanych przez ekspertów oceniających projekt Wniosek musi otrzymać minimum 20 punktów w ramach w kryterium oceny Cele projektu w przeciwnym razie nie będzie dalej oceniany Jeśli Wnioskodawca otrzymał juŝ dofinansowanie w poprzednich edycjach konkursów FOP (w ramach komponentu I, II, lub III) ogólna ocena zostanie pomniejszona o 5 punktów Jeśli rozbieŝność między ocenami ekspertów wyniesie więcej niŝ 30 punktów, wniosek zostanie przekazany do oceny trzeciego eksperta

28 Wyniki konkursu Lista ocenionych projektów jest przekazywana Komisji Oceniającej powołanej przez Zarząd Fundacji Fundusz Współpracy. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 60 dni od końcowego terminu wniosków.

29 Realizacja projektów

30 Umowa o dofinansowanie W celu podpisania umowy Beneficjent zostanie poproszony o dostarczenie następujących dokumentów: Informacja o numerze rachunku bankowego utworzonego specjalnie na potrzeby projektu. Aktualne zaświadczenia z US i ZUS o niezaleganiu z naleŝnościami wobec Skarbu Państwa. Zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osób uprawnionych do podpisywania umów. Oświadczenie zawierające spis zadań, w ramach których wystąpi w trakcie projektu pomoc publiczna. Jeśli dotyczy: Umowa o partnerstwie. Weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową - w przypadku projektów o kwocie dofinansowania większej niŝ Euro. Karta zmian do wniosku

31 Okres realizacji projektu Okres kwalifikowalności: początkowa data kwalifikowalności: najwcześniej dzień podpisania umowy przez drugą ze stron końcowa data kwalifikowalności: w zaleŝności od typu projektu - 12 miesięcy projekty mikro i małe, 18 miesięcy projekty średnie, 24 miesiące projekty duŝe.

32 Płatności Wypłaty będą dokonywane w formie zaliczek: I. Dla projektów MIKRO oraz MAŁYCH: Pierwsza płatność: do 80% przyznanego dofinansowania Końcowa płatność: pozostała kwota dofinansowania na podstawie raportu końcowego zaakceptowanego przez Operatora

33 II. Płatności Dla projektów ŚREDNICH oraz DUśYCH: Pierwsza płatność: maksymalnie do 50% przyznanego dofinansowania, ale nie więcej niŝ Euro Kolejna płatność: nie więcej niŝ Euro kaŝda, po udokumentowanym wydatkowaniu co najmniej 70% poprzedniej płatności, na podstawie raportu cząstkowego zatwierdzonego przez Operatora Końcowa płatność: pozostała kwota dofinansowania na podstawie raportu końcowego zatwierdzonego przez Operatora

34 Zasady rozliczania projektu Beneficjent jest zobowiązany do wykorzystania przekazanego dofinansowania zgodnie z zasadami FOP, z celem na jaki je uzyskał i na warunkach określonych umową. Rozliczenie dofinansowania odbywa się na podstawie dowodów księgowych.

35 Raportowanie W ramach rozliczania projektu stosuje się dwa rodzaje raportów: 1. Raport cząstkowy (dotyczy wyłącznie projektów średnich i duŝych) składany kaŝdorazowo po wykorzystaniu minimum 70% otrzymanej płatności cząstkowej 2. Raport końcowy składany w terminie do dwóch miesięcy od zakończenia projektu. UWAGA: wniosek o płatność stanowi integralną część raportu cząstkowego i końcowego.

36 Raportowanie Do raportów dołączamy: zestawienie wszystkich faktur lub innych dowodów księgowych kopie (poświadczone za zgodność z oryginałem) trzech dokumentów o najwyŝszej wartości kwotowej, z kaŝdej rozliczanej kategorii budŝetu wyciąg z rachunku bankowego

37 Raportowanie Raporty naleŝy: wypełnić w wersji elektronicznej przesyłać na adres Operatora w formie papierowej wraz z wymaganymi załącznikami. Raporty będą rozpatrywane w terminie 35 dni roboczych od daty ich wpływu do Operatora.

38 HARMONOGRAM NABORU WNIOSKÓW (w ramach Komponentu I) Edycja konkursu Termin naboru wniosków Typ projektu Alokacja (na typ projektu w ramach edycji) Alokacja (na edycję) I do 8 czerwca 2007 r. (nabór zakończony) Mikro Małe EUR EUR EUR Mikro EUR II do 22 października 2007 r. Małe Średnie EUR EUR EUR DuŜe EUR Małe EUR III II kwartał 2008 r. Średnie EUR EUR DuŜe EUR IV IV kwartał 2008 r. Mikro Średnie EUR EUR EUR V II kwartał 2009 r. Mikro Małe EUR EUR EUR

39 Kontakt z Operatorem: Fundacja Fundusz Współpracy Dział Funduszu dla Organizacji Pozarządowych ul. Górnośląska 4a Warszawa Tel: (022) strona internetowa:

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH

GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH GRANT BLOKOWY SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY PODRĘCZNIK PROCEDUR FUNDUSZU DLA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH Podręcznik Procedur Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego dla

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Marka lokalna szansą rozwoju przedsiębiorczości na Szlacheckim Szlaku w województwie lubelskim WYTYCZNE DLA NASTĘPUJACYCH TYPÓW WNIOSKODAWCÓW: A. Funkcjonujących przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

5. Finansowanie zadania:

5. Finansowanie zadania: R E G U L A M I N konkursu ofert dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadania "Pomoc humanitarna dla Darfuru ", zwany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH GRUDZIEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością

Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością Wydanie z dnia 11.05.2010r. Regulamin uczestnictwa w projekcie Zakładam firmę ze świadomością realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-032/08-00 zawartej w dniu 25.02.2009r. pomiędzy: Samorządem

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2012 Data wejścia w Ŝycie: 1 stycznia 2013 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015

REGULAMIN KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE EDYCJA 2015 FUNDACJA BIURO INICJATYW SPOŁECZNYCH, STOWARZYSZENIE FORUM OŚWIATOWE KLUCZE, FUNDACJA SZTUKI, PRZYGODY I PRZYJEMNOŚCI ARTS, BABIOGÓRSKIE STOWARZYSZENIE ZIELONA LINIA OGŁASZAJĄ KONKURS GRANTOWY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji

Opis zadania Grupa docelowa Maks. liczba dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu dla organizacji pozarządowych, publicznych i niepublicznych szkół wyŝszych, jednostek naukowo-badawczych, jednostek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015

REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 REGULAMIN NABORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY NA ROK 2015 Numer naboru: RPLD.08.01.00-IP.01-10-001/15 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL

REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL REALIZACJA PROJEKTU W RAMACH PO KL Konferencja inaugurująca realizację pilotaŝowych projektów powiatowych w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Warszawa, 4-5 września 2013 r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r.

Regulamin. Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Regulamin Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2014 r. Spis treści I. CELE PROGRAMU - LUBESLKIE LOKALNIE MIKRODOTACJE FIO... 3 II. KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O PRZYZNANIE DOTACJI?... 4 III. CZAS REALIZACJI PROJEKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MRR/POIG/1(1)10/2007 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 30 grudnia 2009 r. Podsekretarz Stanu Akceptuję: Jarosław Pawłowski SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEKAZYWANIE ŚRODKÓW W RAMACH PO KL... 4

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach

PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO. wdrażanego w ramach Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Strona 1 z 131 PODRĘCZNIK PROCEDUR I ŚCIEŻEK AUDYTU FUNDUSZU STYPENDIALNEGO I SZKOLENIOWEGO wdrażanego w ramach Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2014 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich REGULAMIN projektu Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw. Wzmacnianie oddziaływania inicjatyw lokalnych poprzez animację oraz udzielanie małych grantów 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu mikrograntów

Regulamin konkursu mikrograntów Regulamin konkursu mikrograntów I. Definicje 1. Operator podmiot wyłoniony przez Urząd Miasta w Gorzowie Wlkp. odpowiedzialny za wspieranie potencjalnych projektodawców, przeprowadzenie naboru ofert w

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT

Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Załącznik do Uchwały Nr 33 / 65 /5 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 05 r.. Ogłoszenie OTWARTEGO KONKURSU OFERT Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłasza otwarty konkurs ofert

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo