NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"

Transkrypt

1 NIEZBĘDNIK PRZEDSIĘBIORCY W ZAKRESIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Jak uniknąć sankc ji w związku z kontrolą GIO DO i PIP? Z kontroli PIP i GIODO wynika, że wiedza przedsiębiorców i pracowników firm na temat przestrzegania obowiązków wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych jest niewystarczająca, wymaga uzupełnienia i usystematyzowania. Dzięki szkoleniu uc zestnic y dowiedzą się jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekc ji Prac y, która w porozumieniu o z Generalnym Inspektorem O c hrony Danyc h O sobowyc h ma obec nie obowiązek kontrolowania jednostek w zakresie przestrzegania przepisów o oc hronie danyc h osobowyc h. Podczas zajęć zostaną omówione problemy związane z rejestracją zbiorów danych osobowych w rejestrze prowadzonym przez GIODO (bazy Klientów, bazy Newsletter, bazy konkursowe, rejestry korespondencji itp.) oraz z życia wzięte przypadki udostępniania i powierzania przetwarzania danych, które w praktyce przysparzają jednostkom wiele trudności. Uczestnicy poznają obowiązki Firm w przypadku powierzania danych osobowych podmiotom zewnętrznym, np. usługa ochrony osób i mienia związana jest z legitymowaniem osób na bramach zakładów, świadczenie usług księgowych i kadrowych w outsourcingu, kampanie reklamowe, tworzenie i obsługa programów lojalnościowych - to także operacje na danych osobowych, których inny podmiot staje się administratorem. Uczestnicy szkolenia poznają zasady przetwarzania przez przedsiębiorcę lub inną jednostkę organizacyjną informacji dotyczących pracowników (akta pracownicze), zleceniobiorców będących osobami fizycznym, wykonawców, klientów lub kontrahentów (bazy danych klientów, zestawienia faktur, itp.)które stanowią zbiory danych osobowych podlegające ochronie na mocy ustawy o ochronie danych osobowych. Wykładowca zapozna uczestników z aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez GIODO oraz najnowszym orzecznictwem. Osoby biorące udział w szkoleniu dowiedzą się jak opracować i wdrożyć wymaganą prawem dokumentację związaną z ochroną danych osobowych, jak również będą miały możliwość omówienia z ekspertem nurtujących je, konkretnych kazusów związanych z przetwarzaniem danych osobowych w codziennej pracy. Trener zwróci uwagę na najbliższe zmiany w ustawodawstwie krajowym i unijnym w tej dziedzinie (projekt unijnego rozporządzenia i tzw. dyrektywy policyjnej, nowelizacja polskiej ustawy o ochronie danych osobowych zmiana statusu ABI, nowe zasady rejestracji zbiorów, uproszczona kontrola wykonywana na wniosek GIODO przez niezależnego ABI). PROGRAM SZKOLENIA: 1. O c hrona danyc h osobowyc h uprawnienie c zy obowiązek? krajowe i unijne regulacje prawne relacja przepisów szczególnych (m.in. kodeksu pracy, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną) do ustawy o ochronie danych osobowych które przepisy stosować? 2. Najważniejsze definic je z ustawy o oc hronie danyc h osobowyc h problemy interpretacyjne pojęcia: - dane osobowe - zbiór danych, przetwarzanie - administrator danych osobowych - ABI - GIODO aktualne orzecznictwo sądowe oraz stanowiska Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i doktryny 3. Stosowanie ustawy o oc hronie danyc h osobowyc h w aspekc ie podmiotowym i przedmiotowym. 4. Kiedy jednostka organizac yjna może przetwarzać dane osobowe? Przesłanki przetwarzania danych wiedza fundamentalna: zgoda osoby, której dane dotyczą przetwarzanie na podstawie przepisów prawa realizacja umowy zadania realizowane dla dobra publicznego usprawiedliwiony cel

2 5. Najważniejsze obowiązki przedsiębiorstwa jako administratora danyc h osobowyc h zasady legalnego przetwarzania danych czy do nas również odnosi się obowiązek informacyjny wobec osób, których dane dotyczą? Ć wic zenie: opracowanie klauzuli informacyjnej 6. Prawa osób, któryc h dane dotyc zą informac yjne, korekc yjne i zakazowe 7. Kim jest Administrator Bezpiec zeństwa Informac ji i c zy musi zostać wyznac zony w firmie? 8. Z akres obowiązków i uprawnień ABI 9. Dane osobowe poza siedzibą przedsiębiorstwa - udostępnienie danyc h i powierzenie przetwarzania instytucja powierzenia przetwarzania danych danych (outsourcing): podobieństwa i różnice umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych charakter prawny i wymagana treść. 10. Rejestrac ja zbiorów danyc h osobowyc h w rejestrze prowadzonym przez GIO DO Aspekty teoretyczne i praktyczne. Ć wic zenie: czy wszystkie zbiory danych podlegają rejestracji? z życia wzięte kontrowersje 11. Generalny Insp ekto r O c hro ny Danyc h O so b o wyc h: uprawnienia i zadania, procedura kontroli kompetencje egzekucyjne odpowiedzialność za nieprzestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych: administracyjna, karna, cywilna i porządkowa 12. Porozumienie GIO DO z Państwową wą Inspekc ją Prac y odnośnie o d kontroli przestrzegania p przepisów o oc hronie danyc h osobowyc h Jakie niebezpiec zeństwa dla działu kadr? zasady i zakres współdziałania konsekwencje praktyczne porozumienia kontrola PIPu dotycząca danych osobowych - wiadomości z pierwszej ręki wybrane zagadnienia praktyczne: - jak postępować z CV kandydatów do pracy? - co zrobić z telefonami banków w sprawach kredytów udzielanych pracownikom? - kwestionariusze osobowe pracowników - przetwarzanie danych biometrycznych w stosunkach pracy - czy monitoring wobec pracowników jest dozwolony? 13. O bowiązki przedsiębiorstwa związane z oc hroną i bezpiec zeństwem danyc h osobowyc h wymagane ustawą środki techniczne i organizacyjne wymagania rozporządzenia wykonawczego do ustawy dotyczące dokumentacji oraz zabezpieczeń informatycznych dokumentacja dotycząca bezpieczeństwa danych osobowych: - polityka bezpieczeństwa danych osobowych - instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych - pozostałe drobne dokumenty wewnętrzne. 14. Jak zorganizować system oc hrony danyc h osobowyc h w przedsiębiorstwie? Czynności niezbędne przy opracowaniu dokumentacji wewnętrznej i wdrożeniu systemu ochrony danych osobowych. 15. C o c zeka nas w najbliższej przyszłośc i? Planowane zmiany przepisów krajowych i unijnych dotyczących obszaru ochrony danych osobowych: projekt unijnego rozporządzenia i tzw. dyrektywy policyjnej,

3 nowelizacja polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. 16. Podsumowanie, d dyskusja d. Indywidualne konsultacje z wykładowcą. METODY PROWADZENIA WARSZTATÓW: Warsztaty będą prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach, połączonym z warsztatami. wykład interaktywny prezentacja multimedialna studia przypadków (case study) ćwiczenia indywidualne i grupowe dyskusje moderowane konsultacje indywidualne Szkolenie stanowi wykład połączony z pytaniami zadawanymi na bieżąco. Ponieważ jest ono adresowane jest do osób zaawansowanych w tematyce ochrony danych osobowych, proponowane ćwiczenia indywidualne i grupowe bazują na posiadanej już wiedzy uczestników. Przewidywana część problemowa zajęć oparta jest na dyskusji uczestników i prowadzącego oraz wymianie doświadczeń wynikających z codziennej praktyki związanej z przetwarzaniem danych osobowych. W trakcie godzin szkolenia jest możliwość indywidualnych konsultacji z ekspertem. SZKOLENIE ADRESOWANE JEST DO: Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr Osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m.in. specjaliści ds. marketingu, osoby obsługujące bazy danych klientów) Osób przygotowujących się do zajmowania funkcji Administratora Bezpieczeństwa Informacji w przedsiębiorstwie Osób zainteresowanych tematyką ochrony danych osobowych WYKŁADOWCĄ NA SZKOLENIU BĘDZIE: Mag d alena Ko rg a Specjalista w zakresie ochrony danych osobowych, prawa cywilnego i gospodarczego. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. Doktorantka w Katedrze Prawa Cywilnego i Prawa Prywatnego Międzynarodowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego - przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą zagadnienia danyc h osobowyc h w aspekc ie praktyc znym. Jest członkiem Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych oraz Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji, biorącego czynny udział w procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych. W maju tego roku na wniosek Kapituły Konkursu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony Informacji Niejawnych otrzymała tytuł Lidera O c hrony Info rmac ji Niejawnyc h, Bizneso wyc h i Danyc h O so b o wyc h w kateg o rii O c hro na Danyc h O so b o wyc h. Publikac je: Dane biometryczne i ich wykorzystywanie na gruncie stosunku pracy - Monitor Prawa Pracy 12/2011, Przetwarzanie danych biometrycznych pracowników w świetle orzeczenia NSA z dnia 1 grudnia 2009r. - Studia Prawnicze 2011/1/187. Zajmuje się doradztwem prawnym, w tym w szczególności specjalizując się w tematyce ochrony danych osobowych, prowadzi wdrożenia systemów ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwach oraz pełni funkcje Administratora bezpieczeństwa informacji we współpracujących spółkach. Bierze udział w licznych konferencjach naukowych, seminariach, wykładach i szkoleniach dotyczących problematyki ochrony danych osobowych, zarówno jako uczestnik, jak i prelegent. Jest trenerem szkoleń i warsztatów specjalistycznych dotyczących problematyki danych osobowych. Do chwili obecnej przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń oraz warsztatów jednodniowych, a także trzydniowych dotyczących tematyki ochrony

4 danych osobowych, m.in. współpracując stale w tym zakresie z Krajowym Stowarzyszeniem Ochrony Informacji Niejawnych. Do tej pory prowadziła szkolenia miedzy innymi dla Żandarmerii Wojskowej, Tauron Wytwarzanie SA, Urzędu Miasta Dąbrowa Górnicza, Kombinatu Koksochemicznego Zabrze SA, MPWiK sp. z o.o. w Jaworznie, Bielskiej Wyższej Szkoły im. J. Tyszkiewicza oraz Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego itd. Do chwili obecnej przeszkoliła około 1000 osób. Prelegent na konferencjach naukowych na konferencji naukowej w Warszawie pt. Bezpieczeństwo technologii biometrycznych ochrona danych biometrycznych, IX Kongresie Ochrony Informacji Niejawnych, Biznesowych i Danych Osobowych, gdzie była moderatorem debaty pod tytułem Ochrona danych osobowych w praktyce jak powinno być, a jak jest na co dzień? Swoje doświadczenie wzbogaciła także prowadząc wykłady dotyczące ochrony danych osobowych dla studentów Wydziału Informatyki i Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, na kierunku Ochrona informacji niejawnych i administracja bezpieczeństwa informacji. Prowadziła egzamin końcowy dla studentów Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości Krakowie, na kierunku Ochrona danych osobowych i informacji prawnie chronionych w administracji i biznesie. SZKOLENIE ODBĘDZIE SIĘ W TERMINIE: maja 2014r. - Hotel Nosalowy Dwór *** Zakopane, ul. Balzera 21D Hotel Nosalowy Dwór r *** urzeka klientów regionalnym wystrojem i jedną najlepszych zakopiańskich restauracji. Do dyspozycji Gości Resort Odnowy Biologicznej składający się z basenu, jacuzzi, saun. Możliwe jest zakwaterowanie w hotelu na dzień przed rozpoczęciem szkolenia od godziny 16:00 bez dodatkowych opłat. Kolacja w tym dniu w godz. 18:00-22:00. Cena szkolenia wynosi 1390 zł brutto Dla firm, które uczestniczyły w naszych szkoleniach cena wynosi 1340 zł brutto Cena szkolenia bez zakwaterowania wynosi 890 zł brutto Dopłata do pokoju jednoosobowego wynosi 2o0 zł brutto C ena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, konsultacje indywidualne z wykładowcami, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, zakwaterowanie (noclegi w komfortowych pokojach dwuosobowych z pełnym węzłem sanitarnym, TVSAT, telefon, Internet), pełne wyżywienie, przerwy kawowe, zorganizowanie czasu wolnego, korzystanie z Centrum Odnowy Biologicznej, parkingu hotelowego. WSZELKICH DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ: Dag mara Tro ska tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Joanna Jarosz - O polka tel. (32) fax (32) tel. kom effect.edu.pl Serdecznie zapraszamy!

5 Ta strona używa plików cookies Zamknij Więcej informacji o plikach cookies

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r.

Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. Szkolenie otwarte Zmiany w ustawie o ochronie danych osobowych od dnia 1 stycznia 2015 r. 8 czerwca 2015 r. Katowice Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560

Bardziej szczegółowo

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO 1 STYCZNIA 2015 Oferta szkoleniowa W dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Problemy interpretacyjne

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy

ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: ADMINISTRATOR BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI warsztaty z uwzględnieniem nowelizacji ustawy 18-19 czerwca 2015 r. Centrum

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia

Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Oferta szkoleń dla pracowników ochrony zdrowia Informacje organizacyjne Spis treści Informacje organizacyjne Szkolenia na zamówienie Klienta Szkolenia dla kadry zarządzającej placówkami ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń

www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń www.akademiamddp.pl podatki / rachunkowość / finanse Katalog konferencji i szkoleń wrzesień październik 2014 Szkolenia zamknięte Akademia Biznesu MDDP, wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom, proponuje

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy na rok 2014

Program szkoleniowy na rok 2014 2 Bezpieczeństwo informacji Program szkoleniowy na rok 2014 chroń SERCE Twojej firmy CIS - Twój standard bezpieczeństwa 2 Spis treści 3 Profil jednostki certyfikującej CIS Certification & Information Security

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 5 listopad 2012 Znaczenie znajomości prawa w prowadzeniu firmy Prawo pracy w Twojej firmie Przedsiębiorco, orientuj się w

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 22 KIERUNKI I AŻ 14 NOWOŚCI GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY DOBRA ORGANIZACJA PROCESU KSZTAŁCENIA A o uczelni Kształcimy kadrę dla regionu...1 W biznesie

Bardziej szczegółowo

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY:

Konferencja GDZIE I KIEDY: MiFID i CRD wyzwania i praktyka NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: Patron honorowy: Konferencja GDZIE I KIEDY: 27-28 marca 2012, Warszawa Hotel Rialto, ul. Wilcza 73 NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA: DO UDZIAŁU ZAPRASZAMY: wdrożenie dyrektywy MiFID w Polsce doświadczenia nadzorcze

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013

KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW. Na lata 2012-2013 KATALOG SZKOLEŃ i KURSÓW Na lata 2012-2013 Kursy i szkolenia BHP i Ppoż. SZKOLENIE OKRESOWE BHP - dla osób kierujących pracownikami, - dla pracowników inżynieryjno-technicznych, - dla pracowników administracyjno-biurowych,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY

PRAWO PRACY WYPOWIEDZI UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ Z ZAKRESU PRAWA PRACY nowelizacje, najnowsze orzecznictwo, interpretacje przepisów, praktyka dla menedżerów, biura zarządu i rady nadzorczej, biur prawnych, departamentów organizacyjno-kadrowych Szanowni Państwo WYPOWIEDZI

Bardziej szczegółowo

w Grupach Kapitałowych

w Grupach Kapitałowych 2-3 września 2015 r. Hotel Sheraton Warszawa Główne Zagadnienia KONSEKWENCJE ZMIAN W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH - NOWY STATUS ADMINISTRATORÓW BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI PRAWO MARKETINGU - PRZETWARZANIE

Bardziej szczegółowo

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych

prawo, organizacja i kontrola czynności powierzonych Strona tytułowa Program Dzień I Program Dzień II Informacje ogólne Prelegenci EKSPERT ZARZĄDZANIA Formularz zgłoszeniowy 5 6 grudnia 2013 r. Centrum Konferencyjne GOLDEN FLOOR w budynku Millennium Plaza

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

CERTYFIKOWANY MANAGER EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ WSPÓŁPRACA MERYTORYCZNA: PARTNER CERTYFIKUJĄCY KURSU: 23-25 WRZEŚNIA 2014 WARSZAWA PRAKTYKA ĆWICZENIA KOMPUTEROWE PRAWO z wyliczania efektywności energetycznej w Instytucie Techniki Cieplnej Politechniki

Bardziej szczegółowo

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8

C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 C o m p a n y p r o f i l e 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Instytut Rachunkowości i Podatków Sp. z o.o. ul. Szpitalna 1, 00-020 Warszawa tel. 022 464 97 05, 022 464 97 17, faks 022 537 01 90 NIP: 525-22-54-518 Kim

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2014/2015 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 53 KIERUNKI, 21 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego

Monitorowanie obrotu outsourcingu bankowego WARSZTATY Główne zagadnienia Nowelizacja ustawy Prawo Bankowe - omówienie założeń i zmian w dotychczasowych regulacjach Umowy outsourcingowe - analiza podstawowych elementów umowy Narzędzia i sposoby monitorowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych

ABC rejestracji zbiorów danych osobowych ABC rejestracji zbiorów danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl www.giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY

studia podyplomowe www.wsb.pl Informator 2015/2016 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI PROGRAMY OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY studia podyplomowe www.wsb.pl 62 KIERUNKI, 20 NOWOŚCI Y OPRACOWANE PRZEZ PRAKTYKÓW GRY BIZNESOWE, CASE STUDIES, WARSZTATY 4 BEZPŁATNE SZKOLENIA BIZNESOWE FAKULTATYWNE KURSY JĘZYKOWE CAN-DO Informator 2015/2016

Bardziej szczegółowo

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW

PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW PLAN WARSZTATÓW PROWADZONYCH PRZEZ PRACODAWCÓW 18.10.2013 Warsztat Umiejętności Specjalistycznych - Leasing w praktyce księgowego. Umowy leasingu operacyjno-finansowego od A do Z - rozliczanie w bilansie

Bardziej szczegółowo

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa

Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa Kurs dla kandydatów do Rad Nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa NR 79/2014 PŁOCK, CZERWIEC 2014. POUFNOSĆ OFERTY Dokument ten zawiera informacje poufne i przeznaczony wyłącznie dla podmiotu lub

Bardziej szczegółowo

PTE jest również organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

PTE jest również organizatorem Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Polskie Towarzystwo Ekonomiczne jest niezależnym, ogólnopolskim stowarzyszeniem ekonomistów zrzeszającym zarówno praktyków, jak i teoretyków. Powstało nawiązując do tradycji zawodowych ruchów ekonomistów

Bardziej szczegółowo