katalog cennik 2009/A

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "katalog cennik 2009/A"

Transkrypt

1 katalog cennik 2009/A

2 Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi stanowi¹ du ¹ czêœæ wszystkich wypadków przy pracy - szczególnie œmiertelnych. Rocznie w Polsce dochodzi do oko³o 5000 wypadków bêd¹cych nastêpstwem upadku z wysokoœci, w wyniku których 150 osób ponosi œmieræ na miejscu lub odnosi ciê kie obra enia. (Ÿród³o: GUS - dane 2005r.) Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy zobowi¹zuj¹ pracodawców zatrudniaj¹cych osoby wykonuj¹ce prace na wysokoœci do zapewnienia w³aœciwych œrodków chroni¹cych przed upadkiem. Je eli jest to mo liwe, prace nale y organizowaæ tak, aby pracownicy znajdowali siê poza stref¹ zagro enia upadkiem z wysokoœci. W przypadku jednak, gdy prace na wysokoœci bêd¹ wykonywane w miejscu i w sposób zagra aj¹cy bezpieczeñstwu nale y dokonaæ wyboru najbardziej odpowiedniego sprzêtu, który zapewni w³aœciwe warunki pracy. Stosuje siê przy tym zasadê pierwszeñstwa œrodków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad œrodkami ochrony osobistej (indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci). Prawid³owy wybór sprzêtu powinien uwzglêdniaæ charakter wykonywanej pracy. Wyborowi i u ywaniu œrodków ochronnych w³aœciwych dla ka dego stanowiska pracy powinno towarzyszyæ specjalistyczne szkolenie i badanie lekarskie. Ponadto pracodawca zobowi¹zany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokoœciowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeñstwa. Indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci podlega okresowym przegl¹dom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Przegl¹dy okresowe nie zwalniaj¹ u ytkowników z ka dorazowej kontroli sprzêtu przed u yciem. Jako Œrodek Ochrony Indywidualnej (PPE), sprzêt chroni¹cy przed upadkiem musi spe³niaæ wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie na wyrobach oznakowania CE zawieraj¹cego miêdzy innymi numer odnoœnej normy europejskiej. NORMY PN-EN Urz¹dzenia samozaciskowe ze sztywn¹ prowadnic¹ PN-EN Urz¹dzenia samozaciskowe z giêtk¹ prowadnic¹ PN-EN 354 Linki bezpieczeñstwa PN-EN 355 Amortyzatory PN-EN 358 Systemy ustalaj¹ce pozycjê przy pracy PN-EN 360 Urz¹dzenia samohamowne PN-EN 361 Szelki bezpieczeñstwa PN-EN 362 ¹czniki PN-EN 363 Systemy powstrzymywania spadania PN-EN 795-A1 Punkty kotwicz¹ce umieszczone na powierzchniach pionowych, poziomych i pochy³ych (urz¹dzenia tej klasy nie s¹ œrodkami ochrony indywidualnej) PN-EN 795-A2 Punkty kotwicz¹ce umieszczone na pochy³ych œcianach (urz¹dzenia tej klasy nie s¹ œrodkami ochrony indywidualnej). PN-EN 795-B Tymczasowe urz¹dzenia kotwicz¹ce umo liwiaj¹ce demonta i transport PN-EN 795-C Urz¹dzenia kotwicz¹ce wyposa one w prowadnice giêtkie poziome, lina ycia dopuszczalne nachylenie 15 (urz¹dzenia tej klasy nie s¹ œrodkami ochrony indywidualnej) PN-EN 795-D Urz¹dzenia kotwicz¹ce wyposa one w sztywn¹ poziom¹ prowadnicê w postaci szyny (urz¹dzenia tej klasy nie s¹ œrodkami ochrony indywidualnej) PN-EN 813 Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu PN-EN 1496 Ratunkowe urz¹dzenie podnosz¹co-opuszczaj¹ce PN-EN 1497 Sprzêt ratowniczy (szelki ratownicze) Szelki bezpieczeñstwa 7 Urz¹dzenia samozaciskowe przesuwne 14 Urz¹dzenia samohamowne 15 Urz¹dzenia do nadawania pozycji przy pracy 16 Amortyzatory bezpieczeñstwa typ ABM 19 Amortyzatory bezpieczeñstwa typ ABW 26 Linki bezpieczeñstwa 30 Poziome liny kotwicz¹ce 35 Urz¹dzenia zaczepowe 40 Zatrzaœniki aluminiowe 42 Zatrzaœniki stalowe 44 Sta³e systemy asekuracji pionowej 46 Statywy, systemy ewakuacyjne 47 awki do pracy na wysokoœci 50 S³upo³azy, drzewo³azy 51 Urz¹dzenia do instalowania liny roboczej 53 He³my, ochrona wzroku s³uchu 54 Drabiny, rusztowania 58 Akcesoria 60 System do malowania linii poziomych 64 Sprzêt stra acki 65 Kamizelki 66 Niniejszy cennik ma charakter wy³¹cznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art Kodeksu Cywilnego. Firma Protekt zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupe³nienia lub usuniêcia podanych informacji. Do podanych cen nale y doliczyæ 22% podatku VAT. W przypadku pewnych grup wyrobów istnieje mo liwoœæ zamówienia urz¹dzeñ w innej konfiguracji ni podano. sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci

3 METODY ASEKURACJI Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagro eniami wynikaj¹cymi z pracy na wysokoœci. W sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych, technicznych lub ekonomicznych nie mo na zainstalowaæ sta³ych konstrukcji zapobiegaj¹cych zagro eniu upadkiem z wysokoœci nale y stosowaæ œrodki ochrony zbiorowej, takie jak siatki lub balustrady ochronne. Czêstym rozwi¹zaniem jest wykorzystywanie rusztowañ, podnoœników lub ruchomych pomostów zapewniaj¹cych wygodny i bezpieczny dostêp. Je eli jednak adna z powy szych metod nie jest mo liwa do realizacji, nale y stosowaæ indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy praca odbywa siê na niezabezpieczonych powierzchniach, jak równie podczas pracy na s³upach, masztach, konstrukcjach wie owych oraz podczas korzystania z technik dostêpu linowego. Powierzchnia os³oniêta œcianami o wysokoœci min. 1,5 m lub wyposa ona w inne sta³e konstrukcje chroni¹ce przed upadkiem. (praca wykonywana na tej powierzni nie jest prac¹ na wysokoœci) Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci PODSTAWY Œrodki ochrony zbiorowej: siatki i balustrady ochronne. (nale y stosowaæ wszêdzie tam gdzie jest to mo liwe) Indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci. (tê metodê zabezpieczenia nale y stosowaæ je eli nie ma mo liwoœci u ycia innych œrodków ochronnych) 3 Zasadnicze funkcje jakie musi spe³niaæ indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci to: 1) ustalanie pozycji podczas pracy lub niedopuszczanie do przyjêcia przez pracownika po³o enia, w którym istnieje mo liwoœæ upadku z wysokoœci, zgodnie z PN-EN 358:2002 (Indywidualny sprzêt ochronny ustalaj¹cy pozycjê podczas pracy i zapobiegaj¹cy upadkom z wysokoœci); 2) w sytuacji zaistnienia upadku - zatrzymanie upadku w powietrzu i ograniczenie si³y towarzysz¹cej zatrzymaniu oraz umo liwienie poszkodowanemu na bezpieczne oczekiwanie na nadejœcie pomocy, zgodnie z PN-EN 363:2005 (Indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci - systemy powstrzymywania spadania). Prawid³owy wybór metod i sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci mo e jedynie zapewniæ specjalistyczne przeszkolenie pracowników i kadry kierowniczej. Praca na masztach, konstrukcjach wie owych i kominach - wymaga stosowania indywidualnych systemów ochrony przed upadkiem Metody dostêpu Dostêp linowy i techniki pozycjonowania - z tych metod pracy mo na korzystaæ gdy inne bezpieczniejsze metody nie s¹ mo liwe do zastosowania. Nale y przy tym przestrzegaæ przepisów szczególnych dotycz¹cych korzystania z wejœæ linowych i technik pozycjonowania a przede wszystkim stosowaæ indywidualne systemy ochrony przed upadkiem. Dostêp przy pomocy rusztowañ i ruchomych platform - je eli praca przebiega w sposób niewymagaj¹cy od pracownika wychylania siê poza obrys urz¹dzenia lub przyjmowania innych wymuszonych pozycji - nie ma koniecznoœci stosowania indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci. PN-EN 358 System ochronny ustalaj¹cy pozycjê podczas pracy (1) i zapobiegaj¹cy upadkom z wysokoœci (2) PN-EN 363 System powstrzymywania spadania 2 1

4 SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA PODSTAWY 4 System powstrzymywania spadania musi zawieraæ trzy podstawowe sk³adniki: Punkt kotwicz¹cy Punkt kotwicz¹cy stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego sytemu ochrony przed upadkiem. Jest on zwi¹zany ze stanowiskiem pracy a jego zadaniem jest zaczepienie podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego do konstrukcji noœnej. Wymagania jakie musi spe³niaæ punkt kotwicz¹cy okreœla norma PN-EN 795. Punkty kotwicz¹ce mog¹ byæ sta³e (np. systemy poziome z lin¹ stalow¹, s³upki kotwicz¹ce) oraz przenoœne (statywy bezpieczeñstwa, w³ókiennicze poziome liny kotwicz¹ce, zaczepy linkowe, zaczepy taœmowe, belki zaczepowe). Punkty kotwicz¹ce musz¹ byæ po³¹czone ze sta³ymi elementami konstrukcji, które posiadaj¹ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ i stabilnoœæ. Przenoœny punkt kotwicz¹cy zgodny z PN-EN 795-B) Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy ³¹czy klamrê zaczepow¹ szelek bezpieczeñstwa, z punktem kotwicz¹cym. W przypadku gdy nast¹pi spadanie podzespó³ ³¹cz¹coamortyzuj¹cy musi zatrzymaæ upadek oraz z³agodziæ si³ê powstaj¹c¹ w czasie wyhamowania upadku. Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy poch³ania energiê kinetyczn¹ i ogranicza si³ê udarow¹ do bezpiecznej wartoœci (poni ej 6 kn), eliminuj¹c zagro enie wyst¹pienia niebezpiecznych dla organizmu nastêpstw nag³ej utraty prêdkoœci spadania. Funkcje podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzyj¹ceg mog¹ pe³niæ: amortyzatory z link¹ bezpieczeñstwa, urz¹dzenia samohamowne, urz¹dzenia samozaciskowe i inne. Szelki bezpieczeñstwa zgodne z PN-EN 361 Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy zgodny z PN-EN 355 Szelki bezpieczeñstwa Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeñstwa jest utrzymanie cia³a cz³owieka w trakcie spadania oraz bezpieczne roz³o enie si³ dynamicznych towarzysz¹cych powstrzymywaniu spadania. Ponadto po zatrzymaniu konstrukcja szelek powinna umo liwiæ bezpieczne i w miarê wygodne oczekiwanie na nadejœcie pomocy. Konstrukcja szelek bezpieczeñstwa zosta³a œciœle okreœlona norm¹ europejsk¹ PN-EN 361, któr¹ musz¹ spe³niaæ szelki stosowane jako sprzêt ochronny dla pracowników. Tylko pe³ne szelki bezpieczeñstwa czyli posiadaj¹ce pasy barkowe i udowe s¹ urz¹dzeniami dopuszczonymi do u ytkowania jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoœci. Niedopuszczalne jest stosowanie pasów biodrowych, pasów monterskich oraz alpinistycznych uprzê y udowych. Dobre szelki bezpieczeñstwa powinny posiadaæ ergonomiczn¹ konstrukcjê i zapewniaæ odpowiedni komfort pracy. W zale noœci od typu, szelki bezpieczeñstwa posiadaj¹ jeden lub wiêcej punktów zaczepowych wspó³pracuj¹cych z podzespo³em ³¹cz¹coamortyzuj¹cym oraz link¹ urz¹dzenia ustalaj¹cego pozycjê przy pracy (w szelkach z pasem biodrowym). Iloœæ i rozmieszczenie punktów zaczepowych decyduje o funkcjonalnoœci szelek bezpieczeñstwa. System powstrzymywania spadania mo e byæ u ytkowany ³¹cznie z systemem ustalaj¹cym pozycjê przy pracy. Konfiguracja tego typu umo liwia wygodne wykonywanie pracy na s³upach, kominach lub innych konstrukcjach. Sk³adnikami systemu ustalaj¹cego pozycjê przy pracy s¹: 1) szelki bezpieczeñstwa z pasem biodrowym (sk³adnik wspólny z systemem powstrzymywania spadania) 2) urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy - najczêœciej linka w³ókiennicza o regulowanej d³ugoœci zgodna z norm¹ PN-EN 358. Podzespó³ systemu powstrzymywania spadania Szelki bezpieczeñstwa z pasem biodrowym zgodne z PN-EN 361 i PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy z link¹ regulowan¹ zgodne z PN-EN 358

5 SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA Zastosowanie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metod¹ ostateczn¹, w³aœciw¹ wtedy, gdy inne œrodki zabezpieczaj¹ce nie mog¹ byæ u yte. Zadaniem systemu nie jest zapobieganie upadkowi lecz bezpieczne zatrzymanie spadaj¹cego cz³owieka oraz z³agodzenie niebezpiecznych nastêpstw nag³ej utraty prêdkoœci. Aby zapewniæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa, podczas konfiguracji indywidualnego systemu powstrzymywania spadania, nale y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce czynniki ryzyka: Minimalna wolna przestrzeñ Bezpieczne zatrzymanie spadaj¹cego cz³owieka musi nast¹piæ w powietrzu (po fazie tzw. swobodnego upadku). Je eli nast¹pi uderzenie w pod³o e lub przeszkodê konsekwencje bêd¹ zawsze groÿne dla ycia lub zdrowia. Aby zapobiec takiemu niebezpieczeñstwu nale y zapewniæ woln¹ przestrzeñ poni ej u ytkownika. Jest to przestrzeñ pozbawiona przeszkód o które mo na uderzyæ podczas upadku. Okreœlaj¹c wielkoœæ wolnej przestrzeni nale y uwzglêdniæ parametry podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego oraz po³o enie punktu kotwicz¹cego w stosunku do u ytkownika. Minimalna wolna przestrzeñ - przyk³adowe obliczenie Wielkoœæ minimalnej wolnej przestrzeni = 6,2 m. Po³o enie punktu kotwicz¹cego linki bezpieczeñstwa z amortyzatorem i zatrzaœnikami Maksymalne wyd³u enie amortyzatora bezpieczeñstwa Wysokoœæ cz³owieka Margines bezpieczeñstwa PODSTAWY 5. 1,2 m.. 1,0 m. Po³o enie punktu kotwicz¹cego Droga swobodnego spadania zawsze powinna byæ jak najkrótsza. Wysokoœæ po³o enia punktu kotwicz¹cego w stosunku do po³o enia u ytkownika systemu determinuje d³ugoœæ drogi swobodnego spadania. Je eli punkt kotwiczenia podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego znajduje siê nad pracownikiem droga spadania bêdzie maksymalnie zmniejszona. Natomiast po³o enie punktu kotwicz¹cego poni ej pracownika znacznie zwiêkszy drogê spadania, co mo e doprowadziæ do uderzenia w powierzchniê znajduj¹c¹ siê poni ej lub spowodowaæ zagro enie zwi¹zane z przekroczeniem si³y udarowej towarzysz¹cej powstrzymywaniu spadania. W sytuacji gdy istnieje alternatywa, u ytkownik powinien wybieraæ punkt kotwicz¹cy p³o ony mo liwie najwy ej. Punkt kotwicz¹cy po³o ony powy ej g³owy u ytkownika - wspó³czynnik ryzyka niski Punkt kotwicz¹cy po³o ony na wysokoœci klamry zaczepowej szelek bezpieczeñstwa - wspó³czynnik ryzyka œredni Punkt kotwicz¹cy po³o ony poni ej stóp u ytkownika - wspó³czynnik ryzyka wysoki Efekt wahad³a Jest to niebezpieczne zjawisko polegaj¹ce na wahad³owym charakterze swobodnego upadku, podczas którego istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody znajduj¹ce siê z boku. Oddalenie siê u ytkownika od pionu wyznaczanego przez liniê poprowadzon¹ od punktu kotwicz¹cego, zwiêksza mo liwoœæ wyst¹pienia efektu wahad³a. Efekt wahad³a mo e tak e powodowaæ niew³aœciwe dzia³anie niektórych typów podzespo³ów ³¹cz¹co-amortyzuj¹cych np. urz¹dzeñ samohamownych. Dlatego przy wyborze punktu kotwicz¹cego nale y d¹ yæ do zmniejszenia zagro enia zwi¹zanego z efektem wahad³a. Efekt wahad³a - poziom zagro enia okreœla siê wielkoœci¹ k¹ta zawartym pomiêdzy lini¹ pionu, a lini¹ ³¹cz¹ca punkt zaczepowy szelek bezpieczeñstwa z punktem kotwicz¹cym K¹t odchylenia od pionu < 30 - zagro enie wyst¹pienia efektu waha³a niskie K¹t odchylenia od pionu > 30 - zagro enie wyst¹pienia efektu wahad³a wysokie Poniewa ocena ryzyka musi uwzglêdniaæ parametry u ytych podzespo³ów indywidualnego systemu powstrzymywania spadania, zawsze przed konfiguracj¹ i u yciem systemu nale y zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w instrukcjach u ytkowania poszczególnych urz¹dzeñ.

6 SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA PODSTAWY 6 P r z y k ³ a d o w e k o n f i g u r a c j e s y s t e m u p o w s t r z y m y w a n i a s p a d a n i a. 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Amortyzator bezpieczeñstwa z podwójn¹ link¹ (PN-EN 355) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Lina do pracy na dachu 3 - Urz¹dzenie samohamowne (PN-EN 360) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Urz¹dzenie samohamowne (PN-EN 360) 3 - Przenoœny punkt kotwicz¹cy (PN-EN 795) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ (PN-EN 355) 3 - Sta³y punkt kotwicz¹cy (PN-EN 795) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 3 - Sta³y system asekuracji pionowej ze sztywn¹ prowadnic¹ i mechanizmem samozaciskowym (PN-EN 353-1) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Urz¹dzenie samozaciskowe-przesuwne z w³ókiennicz¹ lin¹ robocz¹ (PN-EN 353-2) 3 - Sta³y system kotwicz¹cy z lin¹ stalow¹ (PN-EN 795) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Urz¹dzenie samozaciskowe-przesuwne z w³ókiennicz¹ lin¹ robocz¹ (PN-EN 353-2)

7 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-01 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-02 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 7 Rozmiar M-XL XXL 72,00 72,00 Rozmiar M-XL XXL 142,00 142,00 Szelki bezpieczeñstwa P-01S Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-02S Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 75,00 75,00 Rozmiar M-XL XXL 155,00 155,00

8 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-03 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-05 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 8 Rozmiar M-XL XXL 88,00 88,00 Rozmiar M-XL XXL 158,00 158,00 Szelki bezpieczeñstwa P-03S Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-05S Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 91,00 91,00 Rozmiar M-XL XXL 161,00 161,00

9 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-10 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-20 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 9 7 Rozmiar M-XL XXL 122,00 122,00 Rozmiar M-XL XXL 210,00 210,00 Szelki bezpieczeñstwa P-30 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ i przedni punk zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-50 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 125,00 125,00 Rozmiar M-XL XXL 230,00 230,00

10 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-60 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-61 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 10 Rozmiar M-XL XXL 259,00 259,00 Rozmiar M-XL XXL 275,00 275,00 Szelki bezpieczeñstwa P-60E Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taœmy elastycznej. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-61E Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taœmy elastycznej. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 279,00 279,00 Rozmiar M-XL XXL 289,00 289,00

11 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-51E Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taœmy elastycznej; automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-70 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 PN-EN 813 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasa biodrowego i pasów barkowych; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu zgodny z norm¹ PN-EN 813; automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 11 9 Rozmiar M-XL XXL 349,00 349,00 Rozmiar M-XL XXL 390,00 390,00 Szelki bezpieczeñstwa P-40 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ i przednie klamry zaczepowe; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; specjalnie dostosowane do wspó³pracy z zawiesiem dwupunktowym AT 300. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-10R Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 1497 Szelki wyposa one w przedni¹ i tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz specjalny punkt zaczepowy do celów ratunkowo-ewakuacyjnych; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 130,00 130,00 Rozmiar M-XL XXL 140,00 140,00

12 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-12 Pro Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki z podk³adkami na barki i uda, wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-22 Pro Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki z podk³adkami na barki i uda oraz pasem biodrowym, wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 12 9 Rozmiar M-XL XXL 199,00 199,00 Rozmiar M-XL XXL 299,00 299,00 Szelki bezpieczeñstwa P.-51E ISOLA Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki izolacyjne bez ods³oniêtych elementów metalowych. Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taœmy elastycznej; automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-10F Nr kat.: AB PN-EN 361 Ergonomiczne szelki przeznaczone dla kobiet, chroni¹ biust i brzuch. Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych. Automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 490,00 490,00 Rozmiar M-XL XXL 215,00 215,00

13 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-30N Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Szelki wykonane z taœm kewlarowo-nomexowych do tzw. prac gor¹cych spawanie, ciêcie metalu, itp. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-30HV+ Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki + kamizelka z taœmami odblaskowymi, wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ i przedni punk zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Szelki wykonane z jaskrawej taœmy pomarañczowej. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 13 Rozmiar M-XL XXL 790,00 790,00 Rozmiar Kolor M-XL 170,00 Jaskrawo pomarañczowy XXL 170,00 M-XL 170,00 Jaskrawo ó³to-zielony XXL 170,00 Kombinezon KB 020 Nr kat.: KB PN-EN 361 Kombinezon zintegrowany z szelkami bezpieczeñstwa dostêpny tak e w wersji odblaskowej. Kombinezon o nazwie KB 020 wykonany jest z poliestrowobawe³nianej, wysokiej jakoœci tkaniny firmy KLOPMAN. Wewn¹trz kombinezonu zaszyte s¹ szelki bezpieczeñstwa z wyprowadzon¹ na zewn¹trz tyln¹ klamr¹ zaczepow¹. Materia³: 65% poliester, 35% bawe³na. Waga: 1,50 kg Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Inne kolory na zamówienie. Rozmiar M 198,00 L 198,00 XL 198,00 XXL 198,00 Szelki bezpieczeñstwa P-50HV+ Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki + kamizelka z taœmami odblaskowymi, wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Szelki wykonane z jaskrawej taœmy ó³to-zielonej. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar Kolor M-XL 280,00 Jaskrawo pomarañczowy XXL 280,00 M-XL 280,00 Jaskrawo ó³to-zielony XXL 280,00

14 URZ DZENIA SAMOZACISKOWE PRZESUWNE PRODUKTY 14 5 Urz¹dzenie samozaciskowe LINOSTOP II Urz¹dzenie samozaciskowe AC 010 BLOCMAX Nr kat.: AC 060 Nr kat.: AC m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 179,00 209,00 229,00 249,00 269,00 289,00 319,00 339,00 359,00 379,00 Urz¹dzenie samozaciskowe przesuwne LINOSTOP II z lin¹ robocz¹ poliamidow¹ o œrednicy 12 mm. Urz¹dzenie sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: 1) lina robocza z jednej strony zakoñczona pêtl¹ z kausz¹, a z drugiej zaplotem koñcowym; 2) mechanizm zaciskowo-przesuwny wykonany ze stali nierdzewnej, montowany na sta³e na linê robocz¹, bez mo liwoœci zdejmowania go z liny; 3) mikroamortyzator bezpieczeñstwa; 4) zatrzaœnik mikroamortyzatora. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. Urz¹dzenie LINOSTOP II jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN ,00 Urz¹dzenie samozaciskowe przesuwne BLOCMAX do stosowania z lin¹ robocz¹ AC poliamidow¹ o œrednicy 14 mm. Urz¹dzenie sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: 1) mechanizm zaciskowo-przesuwny; 2) mikroamortyzator bezpieczeñstwa; 3) zatrzaœnik mikroamortyzatora - stalowy z zapadk¹ blokuj¹ca AZ 002. Urz¹dzenie BLOCMAX jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN Urz¹dzenie przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Urz¹dzenie nale y stosowaæ z linami roboczymi o œrednicy 14 mm produkcji firmy PROTEKT. Urz¹dzenie samozaciskowe AC 040 SKR-BLOCK Nr kat.: AC 040 Urz¹dzenie samozaciskowe AC 012 Nr kat.: AC ,00 Urz¹dzenie samiozaciskowe przesuwne SKR-BLOCK do stosowania z lin¹ robocz¹ AC poliamidow¹ o œrednicy 12 mm. Urz¹dzenie nale y ³¹czyæ z szelkami bezpieczeñstwa za pomoc¹ zatrzaœnika owalnego np. AZ 011. Urz¹dzenie AC 040 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN Urz¹dzenie przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Urz¹dzenie nale y stosowaæ z linami roboczymi o œrednicy 12 mm produkcji firmy PROTEKT. 270,00 Urz¹dzenie samozaciskowe przesuwne AC 012 do stosowania z giêtk¹ prowadnic¹ linow¹ np. lina robocza AC 100 o œrednicy 14 mm. Parametry urz¹dzenia umo liwiaj¹ bezpoœrednie ³¹czenie z szelkami bezpieczeñstwa - bez mikroamortyzatora. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. Zgodnoœæ z norm¹ PN-EN Urz¹dzenie AC 012 przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. AC lina robocza systemu SKR-BLOCK Nr kat.: AC 200 AC lina robocza systemu BLOCMAX Nr kat.: AC m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m 55,00 77,00 99,00 124,00 149,00 169,00 189,00 239,00 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m 69,00 99,00 129,00 159,00 189,00 219,00 249,00 309,00 Lina robocza poliamidowa w oplocie o œrednicy 12 mm. Przeznaczona do stosowania z urz¹dzeniem samozaciskowym przesuwnym AC 040 SKR-BLOCK. Lina obustronnie zakoñczona pêtl¹ z kausz¹. PN-EN Lina robocza poliamidowa w oplocie o œrednicy 14 mm. Przeznaczona do stosowania z urz¹dzeniem samozaciskowym przesuwnym AC 010 BLOCMAX i AC 012. Lina obustronnie zakoñczona pêtl¹ z kausz¹. PN-EN 353-2

15 URZ DZENIA SAMOHAMOWNE Urz¹dzenia samohamowne ROLEX Nr kat.: AH 210 Urz¹dzenie samohamowne CR 200 Nr kat.: CR 200 PRODUKTY ,00 Urz¹dzenie samohamowne ROLEX z rozwijan¹ taœm¹ w³ókiennicz¹. 2,25 m Masa: 1,2 kg. Mechanizm blokuj¹cy w obudowie antyudarowej. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne ROLEX jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN 360. Masa: CR ,10 kg Masa: CR ,30 kg Masa: CR ,90 kg Masa: CR ,10 kg Wersje urz¹dzenia CR d³. liny 6 m CR d³. liny 10 m CR d³. liny 12 m CR d³. liny 15 m 510,00 530,00 540,00 550,00 Urz¹dzenie samohamowne CR 200 z rozwijan¹ lin¹ stalow¹. Œrednica linki 4 mm. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne CR 200 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN 360. Urz¹dzenie samohamowne CR 210 Nr kat.: CR 210 Urz¹dzenie samohamowne CR 220 Nr kat.: CR 220 Masa: CR ,30 kg Masa: CR ,50 kg Masa: CR ,20 kg Masa: CR ,50 kg Wersje urz¹dzenia CR d³. liny 6 m CR d³. liny 10 m CR d³. liny 12 m CR d³. liny 15 m 510,00 530,00 540,00 550,00 Urz¹dzenie samohamowne CR 210 w metalowej obudowie z rozwijan¹ lin¹ stalow¹. Œrednica linki 4 mm. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne CR 210 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN 360. Masa: CR ,10 kg Masa: CR ,30 kg Masa: CR ,90 kg Wersje urz¹dzenia CR d³. liny 6 m CR d³. liny 10 m CR d³. liny 11 m 610,00 630,00 640,00 Urz¹dzenie samohamowne CR 220 z rozwijan¹ lin¹ stalow¹. Œrednica linki 5 mm. Urz¹dzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne CR 220 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN 360. Urz¹dzenie samohamowne CR 300 Nr kat.: CR 300 AZ lina do pracy na dachu Nr kat.: AZ 800 Masa: CR ,15 kg Masa: CR ,25 kg Masa: CR ,50 kg Masa: CR ,65 kg Wersje urz¹dzenia CR d³. liny 18 m CR d³. liny 20 m CR d³. liny 25 m CR d³. liny 28 m 1150, , , ,00 Urz¹dzenie samohamowne CR 300 z rozwijan¹ lin¹ stalow¹. Œtrednica linki 4 mm. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne CR 300 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN ,00 AZ lina do pracy na dachu o d³ugoœci 2 m, wspó³pracuj¹ca z urz¹dzeniemi samohamownymi CR 200, CR 210, CR 220, CR 300.

16 URZ DZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PRODUKTY 16 5 PB-10 Nr kat.: AP 010 PN-EN 358 PB-11 Nr kat.: AP 011 PN-EN 358 Pas do pracy "w podparciu" AP 010. Pas wyposa ony w odpowiednio profilowan¹ poduszkê, klamrê ³¹cz¹co-regulacyjn¹ oraz boczne klamry zaczepowe. PN-EN 358. Pas do pracy "w podparciu" AP 010 stanowi uzupe³nienie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci i s³u y do zapobiegania wyst¹pieniu upadku z wysokoœci podczas pracy na s³upach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (œredni), XXL (du y). Masa: M-XL g, XXL g. Pas do pracy "w podparciu" AP 011. Pas wyposaýony w odpowiednio profilowan¹ poduszkê, klamrê ³¹cz¹co-regulacyjn¹ oraz tyln¹ i boczne klamry zaczepowe. PN-EN 358. Pas do pracy "w podparciu" AP 011 stanowi uzupe³nienie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci i s³u y do zapobiegania wyst¹pieniu upadku z wysokoœci podczas pracy na s³upach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (œredni), XXL (du y). Masa: M-XL g, XXL g. Rozmiar M-XL XXL 79,00 79,00 Rozmiar M-XL XXL 89,00 89,00 PB-20 Nr kat.: AP 020 PN-EN 358 PB-70 Nr kat.: AP 070 PN-EN 358, PN-EN 813 Pas do pracy "w podparciu" AP 020. Pas wyposa ony w odpowiednio profilowan¹ poduszkê, klamrê ³¹cz¹co-regulacyjn¹ oraz boczne klamry zaczepowe. PN-EN 358. Pas do pracy "w podparciu" AP 020 stanowi uzupe³nienie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci i s³u y do zapobiegania wyst¹pieniu upadku z wysokoœci podczas pracy na s³upach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (œredni), XXL (du y). Masa: M-XL g, XXL g. Pas do pracy "w podparciu" AP 070. Pas wyposa ony w odpowiednio profilowan¹ poduszkê, klamrê ³¹cz¹co-regulacyjn¹, boczne klamry zaczepowe oraz punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu. PN-EN 358, PN-EN 813. Pas do pracy "w podparciu" AP 070 stanowi uzupe³nienie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci i s³u y do zapobiegania wyst¹pieniu upadku z wysokoœci podczas pracy na s³upach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (œredni), XXL (du y). Rozmiar M-XL XXL 109,00 109,00 Rozmiar M-XL XXL 220,00 220,00

17 URZ DZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PRODUKTY 17 5 PROT-2 Nr kat.: AF 201 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina poliamidowa w oplocie o œrednicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-2 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). PROT-3 Nr kat.: AF 130 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina poliamidowa w oplocie o œrednicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stalniklowana, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-3 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF ,00 225,00 230,00 240,00 250,00 300,00 400,00 Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF m AF ,00 225,00 230,00 240,00 430,00 460,00 490,00 PROT-10 Nr kat.: AF 150 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina stalowa w oplocie poliestrowym o œrednicy 16 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-10 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). PROT-11 Nr kat.: AF 101 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina poliamidowa w oplocie o œrednicy 12 mm, mechanizm regulacyjny - stalniklowana, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-11 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). Numer katalogowy AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF ,00 380,00 440,00 500,00 Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF m AF ,00 215,00 220,00 240,00 300,00 350,00 400,00

18 URZ DZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PRODUKTY 18 5 PROT-30 Nr kat.: AF 160 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina stalowa w oplocie poliestrowym o œrednicy 16 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-30 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). AF-500 Nr kat.: AF 500 PN-EN 358 Numer katalogowy AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF ,00 380,00 440,00 500,00 Wersje urz¹dzenia bez zatrzaœników 50,00 z dwoma zatrzaœnikami AZ ,00 Taœma do ustalania pozycji przy pracy zgodna z norm¹ PN-EN 358 o regulowanej d³ugoœci, max. d³ugoœæ 2m.

19 AMORTYZATORY BEZPIECZEÑSTWA TYP ABM ABM / LB 100 z link¹ bezpieczeñstwa LB 100 AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: BW 200 / LB 100 / 2 AZ 011 PRODUKTY 131,00 19 z link¹ bezpieczeñstwa LB 100 Nr. kat: BW 200 / LB 100 / 2 AZ ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ bezpieczeñstwa regulowan¹ poliamidow¹. Amortyzator wykonany z taœmy poliamidowej. Max. wyd³u enie amortyzatora:~1m. z link¹ bezpieczeñstwa LB 100 Nr. kat: BW 200 / LB 100 / 2 AZ 003 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: BW 200 / LB 100 / AZ 002 / AZ 022 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 AZ 023 (stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr. kat: BW200 / LB 100 / AZ 003 / AZ 023 z link¹ bezpieczeñstwa LB 100 Bez zatrzaœników Nr. kat: BW 200 / LB ,00 1,8 m 95,00 INNE KONFIGURACJE URZ DZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / 2 LB 100 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeñstwa z podwójn¹ link¹ bezpieczeñstwa regulowan¹ poliamidow¹. Amortyzator wykonany z taœmy poliamidowej. Max. wyd³u enie amortyzatora:~1m. z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB 100 3xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / 3 AZ 003 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB ,00 2xAZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 002 / 2 AZ 022 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB 100 2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 65 mm) 235,00 Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 003 / 2 AZ 023 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB ,00 2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 002 / 2 AZ 025 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB 100 z dwoma zatrzaœnikami 545,00 AZ 003 (aluminium, otwarcie 18 mm) 2xAZ 024 (stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 003 / 2 AZ 024 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB 100 Bez zatrzaœników Nr. kat: BW 200 / 2 LB ,00 1,8 m 140,00 INNE KONFIGURACJE URZ DZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

20 AMORTYZATORY BEZPIECZEÑSTWA TYP ABM ABM / LB 101 z link¹ bezpieczeñstwa LB 101 i zatrzaœnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 200 / LB 101 / 2 AZ 011 PRODUKTY 128,00 20 z link¹ bezpieczeñstwa LB 101 Nr kat: BW 200 / LB 101 / 2 AZ ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ bezpieczeñstwa poliamidow¹, rdzeniow¹ w oplocie. Amortyzator wykonany z taœmy poliamidowej. Max. wyd³u enie amortyzatora:~1m. z link¹ bezpieczeñstwa LB 101 Nr kat: BW 200 / LB 101 / 2 AZ 003 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: BW 200 / LB 101 / AZ 002 / AZ 022 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 AZ 023 (stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: BW 200 / LB 101 / AZ 003 / AZ 023 z link¹ bezpieczeñstwa LB 101 Bez zatrzaœników Nr kat: BW200 / LB ,00 1,8 m 92,00 INNE KONFIGURACJE URZ DZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / LB 102 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeñstwa z podwójn¹ link¹ bezpieczeñstwa poliamidow¹, rdzeniow¹ w oplocie. Amortyzator wykonany z taœmy poliamidowej. Max. wyd³u enie amortyzatora:~1m. z link¹ bezpieczeñstwa LB 102 3xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 200 / LB 102 / 3 AZ 011 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 2xAZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: BW 200 / LB 102 / AZ 002 / 2 AZ 022 z link¹ bezpieczeñstwa LB 102 2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 65 mm) 220,00 Nr kat: BW 200 / LB 102 / AZ 003 / 2 AZ 023 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: BW 200 / LB 102 / AZ 002 / 2 AZ 025 Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ bezpieczeñstwa ABM / LB 102 z dwoma zatrzaœnikami 530,00 2xAZ 024 (stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: BW 200 / LB 102 / AZ 003 / 2 AZ 024 z link¹ bezpieczeñstwa LB 102 Bez zatrzaœników Nr kat: BW 200 / LB ,00 1,8 m 125,00 INNE KONFIGURACJE URZ DZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi Klasa C

Instrukcja obs³ugi Klasa C Instrukcja obs³ugi Klasa C Serdeczne gratulacje z okazji nabycia nowego Mercedesa! Przed odbyciem pierwszej jazdy nale y poznaæ budowê i funkcje samochodu marki Mercedes-Benz oraz przeczytaæ instrukcjê

Bardziej szczegółowo

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLE LCD 18 DDLE LCD 18/21/24 DDLE LCD 27 Elektronicznie regulowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna i instalacja elektryczna), pierwsze

Bardziej szczegółowo

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA

3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA ZASADY OCHRONY RADIOLOGICZNEJ Czêœæ 3, rozdzia³ 2, podrozdzia³ 3, str. 1 3.2. Biologiczne skutki promieniowania jonizuj¹cego 3.2.3. KLASYFIKACJA BIOLOGICZNYCH SKUTKÓW PROMIENIOWANIA Ze wzglêdu na mechanizm

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA

KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA Kaseta elektroniki KE-9/5 INSTRUKCJA INSTALACJI I U YTKOWANIA SPIS TREŒCI. Warunki eksploatacji.... Przeznaczenie i charakterystyka... 3. Wykonanie instalacji elektrycznej...3. Monta i uruchomienie...

Bardziej szczegółowo

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody

Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Technika Grzewcza DDLT PinControl 13 DDLT PinControl 18 DDLT PinControl 21 DDLT PinControl 24 Hydraulicznie sterowany przep³ywowy ogrzewacz wody Instrukcja obs³ugi i instalowania Monta (instalacja wodna

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia

Oœwietlenie w szkole Oprawy Stan prawny Z³udzenia ISSN 1731-9366 Kwartalnik Klubu Œwiat³a www.klubswiatla.pl nr 1 (2) / wiosna 2004 wydawany przez Philips Lighting Farel Mazury e Oœwietlenie w szkole - str.8 Oprawy do oœwietlenia obiektów dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA

PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA KLIMATYZATOR ŒCIENNY PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA UWAGA: Warunkiem udzielenia gwarancji jest przeprowadzenie co najmniej dwukrotnych przegl¹dów technicznych klimatyzatorów w ci¹gu roku (w okresie wiosenno-letnim

Bardziej szczegółowo

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne

OWU. Firma & Planowanie. Ogólne warunki ubezpieczenia ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Postanowienia ogólne wspólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue

Elektrokardiograf. AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue ASPEL S.A. 32-080 ZABIERZÓW, os. Sienkiewicza 33 tel. +48 12 285-22-22, fax +48 12 285-30-30 www.aspel.com.pl Elektrokardiograf AsCARD Mr. Red AsCARD Mr. Blue Instrukcja obs³ugi ZABIERZÓW, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI I

INSTRUKCJA OBS UGI I TYPOSZEREG EQ 280 X EQ 380 X INSTRUKCJA OBS UGI I MONTA U ZASOBNIKOWE PODGRZEWACZE C.W.U Wstêp Przed przyst¹pieniem do monta u urz¹dzenia prosimy najpierw zapoznaæ siê ze wskazówkami dotycz¹cymi monta

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ S.A. 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 042 63 44 700, fax 042 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58 Kapita³ zak³adowy i wp³acony:

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE

MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE MIÊDZYNARODOWY STANDARD REWIZJI FINANSOWEJ 600 BADANIE SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH GRUPY (W TYM PRACA BIEG YCH REWIDENTÓW CZÊŒCI GRUPY) UWAGI SZCZEGÓLNE Wprowadzenie (Stosuje siê przy badaniu sprawozdañ finansowych

Bardziej szczegółowo