katalog cennik 2009/A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "katalog cennik 2009/A"

Transkrypt

1 katalog cennik 2009/A

2 Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi stanowi¹ du ¹ czêœæ wszystkich wypadków przy pracy - szczególnie œmiertelnych. Rocznie w Polsce dochodzi do oko³o 5000 wypadków bêd¹cych nastêpstwem upadku z wysokoœci, w wyniku których 150 osób ponosi œmieræ na miejscu lub odnosi ciê kie obra enia. (Ÿród³o: GUS - dane 2005r.) Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy zobowi¹zuj¹ pracodawców zatrudniaj¹cych osoby wykonuj¹ce prace na wysokoœci do zapewnienia w³aœciwych œrodków chroni¹cych przed upadkiem. Je eli jest to mo liwe, prace nale y organizowaæ tak, aby pracownicy znajdowali siê poza stref¹ zagro enia upadkiem z wysokoœci. W przypadku jednak, gdy prace na wysokoœci bêd¹ wykonywane w miejscu i w sposób zagra aj¹cy bezpieczeñstwu nale y dokonaæ wyboru najbardziej odpowiedniego sprzêtu, który zapewni w³aœciwe warunki pracy. Stosuje siê przy tym zasadê pierwszeñstwa œrodków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad œrodkami ochrony osobistej (indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci). Prawid³owy wybór sprzêtu powinien uwzglêdniaæ charakter wykonywanej pracy. Wyborowi i u ywaniu œrodków ochronnych w³aœciwych dla ka dego stanowiska pracy powinno towarzyszyæ specjalistyczne szkolenie i badanie lekarskie. Ponadto pracodawca zobowi¹zany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokoœciowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeñstwa. Indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci podlega okresowym przegl¹dom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Przegl¹dy okresowe nie zwalniaj¹ u ytkowników z ka dorazowej kontroli sprzêtu przed u yciem. Jako Œrodek Ochrony Indywidualnej (PPE), sprzêt chroni¹cy przed upadkiem musi spe³niaæ wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie na wyrobach oznakowania CE zawieraj¹cego miêdzy innymi numer odnoœnej normy europejskiej. NORMY PN-EN Urz¹dzenia samozaciskowe ze sztywn¹ prowadnic¹ PN-EN Urz¹dzenia samozaciskowe z giêtk¹ prowadnic¹ PN-EN 354 Linki bezpieczeñstwa PN-EN 355 Amortyzatory PN-EN 358 Systemy ustalaj¹ce pozycjê przy pracy PN-EN 360 Urz¹dzenia samohamowne PN-EN 361 Szelki bezpieczeñstwa PN-EN 362 ¹czniki PN-EN 363 Systemy powstrzymywania spadania PN-EN 795-A1 Punkty kotwicz¹ce umieszczone na powierzchniach pionowych, poziomych i pochy³ych (urz¹dzenia tej klasy nie s¹ œrodkami ochrony indywidualnej) PN-EN 795-A2 Punkty kotwicz¹ce umieszczone na pochy³ych œcianach (urz¹dzenia tej klasy nie s¹ œrodkami ochrony indywidualnej). PN-EN 795-B Tymczasowe urz¹dzenia kotwicz¹ce umo liwiaj¹ce demonta i transport PN-EN 795-C Urz¹dzenia kotwicz¹ce wyposa one w prowadnice giêtkie poziome, lina ycia dopuszczalne nachylenie 15 (urz¹dzenia tej klasy nie s¹ œrodkami ochrony indywidualnej) PN-EN 795-D Urz¹dzenia kotwicz¹ce wyposa one w sztywn¹ poziom¹ prowadnicê w postaci szyny (urz¹dzenia tej klasy nie s¹ œrodkami ochrony indywidualnej) PN-EN 813 Pasy biodrowe do pracy w podwieszeniu PN-EN 1496 Ratunkowe urz¹dzenie podnosz¹co-opuszczaj¹ce PN-EN 1497 Sprzêt ratowniczy (szelki ratownicze) Szelki bezpieczeñstwa 7 Urz¹dzenia samozaciskowe przesuwne 14 Urz¹dzenia samohamowne 15 Urz¹dzenia do nadawania pozycji przy pracy 16 Amortyzatory bezpieczeñstwa typ ABM 19 Amortyzatory bezpieczeñstwa typ ABW 26 Linki bezpieczeñstwa 30 Poziome liny kotwicz¹ce 35 Urz¹dzenia zaczepowe 40 Zatrzaœniki aluminiowe 42 Zatrzaœniki stalowe 44 Sta³e systemy asekuracji pionowej 46 Statywy, systemy ewakuacyjne 47 awki do pracy na wysokoœci 50 S³upo³azy, drzewo³azy 51 Urz¹dzenia do instalowania liny roboczej 53 He³my, ochrona wzroku s³uchu 54 Drabiny, rusztowania 58 Akcesoria 60 System do malowania linii poziomych 64 Sprzêt stra acki 65 Kamizelki 66 Niniejszy cennik ma charakter wy³¹cznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art Kodeksu Cywilnego. Firma Protekt zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupe³nienia lub usuniêcia podanych informacji. Do podanych cen nale y doliczyæ 22% podatku VAT. W przypadku pewnych grup wyrobów istnieje mo liwoœæ zamówienia urz¹dzeñ w innej konfiguracji ni podano. sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci

3 METODY ASEKURACJI Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagro eniami wynikaj¹cymi z pracy na wysokoœci. W sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych, technicznych lub ekonomicznych nie mo na zainstalowaæ sta³ych konstrukcji zapobiegaj¹cych zagro eniu upadkiem z wysokoœci nale y stosowaæ œrodki ochrony zbiorowej, takie jak siatki lub balustrady ochronne. Czêstym rozwi¹zaniem jest wykorzystywanie rusztowañ, podnoœników lub ruchomych pomostów zapewniaj¹cych wygodny i bezpieczny dostêp. Je eli jednak adna z powy szych metod nie jest mo liwa do realizacji, nale y stosowaæ indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci. Dotyczy to zarówno sytuacji, gdy praca odbywa siê na niezabezpieczonych powierzchniach, jak równie podczas pracy na s³upach, masztach, konstrukcjach wie owych oraz podczas korzystania z technik dostêpu linowego. Powierzchnia os³oniêta œcianami o wysokoœci min. 1,5 m lub wyposa ona w inne sta³e konstrukcje chroni¹ce przed upadkiem. (praca wykonywana na tej powierzni nie jest prac¹ na wysokoœci) Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci PODSTAWY Œrodki ochrony zbiorowej: siatki i balustrady ochronne. (nale y stosowaæ wszêdzie tam gdzie jest to mo liwe) Indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci. (tê metodê zabezpieczenia nale y stosowaæ je eli nie ma mo liwoœci u ycia innych œrodków ochronnych) 3 Zasadnicze funkcje jakie musi spe³niaæ indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci to: 1) ustalanie pozycji podczas pracy lub niedopuszczanie do przyjêcia przez pracownika po³o enia, w którym istnieje mo liwoœæ upadku z wysokoœci, zgodnie z PN-EN 358:2002 (Indywidualny sprzêt ochronny ustalaj¹cy pozycjê podczas pracy i zapobiegaj¹cy upadkom z wysokoœci); 2) w sytuacji zaistnienia upadku - zatrzymanie upadku w powietrzu i ograniczenie si³y towarzysz¹cej zatrzymaniu oraz umo liwienie poszkodowanemu na bezpieczne oczekiwanie na nadejœcie pomocy, zgodnie z PN-EN 363:2005 (Indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci - systemy powstrzymywania spadania). Prawid³owy wybór metod i sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci mo e jedynie zapewniæ specjalistyczne przeszkolenie pracowników i kadry kierowniczej. Praca na masztach, konstrukcjach wie owych i kominach - wymaga stosowania indywidualnych systemów ochrony przed upadkiem Metody dostêpu Dostêp linowy i techniki pozycjonowania - z tych metod pracy mo na korzystaæ gdy inne bezpieczniejsze metody nie s¹ mo liwe do zastosowania. Nale y przy tym przestrzegaæ przepisów szczególnych dotycz¹cych korzystania z wejœæ linowych i technik pozycjonowania a przede wszystkim stosowaæ indywidualne systemy ochrony przed upadkiem. Dostêp przy pomocy rusztowañ i ruchomych platform - je eli praca przebiega w sposób niewymagaj¹cy od pracownika wychylania siê poza obrys urz¹dzenia lub przyjmowania innych wymuszonych pozycji - nie ma koniecznoœci stosowania indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci. PN-EN 358 System ochronny ustalaj¹cy pozycjê podczas pracy (1) i zapobiegaj¹cy upadkom z wysokoœci (2) PN-EN 363 System powstrzymywania spadania 2 1

4 SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA PODSTAWY 4 System powstrzymywania spadania musi zawieraæ trzy podstawowe sk³adniki: Punkt kotwicz¹cy Punkt kotwicz¹cy stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo indywidualnego sytemu ochrony przed upadkiem. Jest on zwi¹zany ze stanowiskiem pracy a jego zadaniem jest zaczepienie podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego do konstrukcji noœnej. Wymagania jakie musi spe³niaæ punkt kotwicz¹cy okreœla norma PN-EN 795. Punkty kotwicz¹ce mog¹ byæ sta³e (np. systemy poziome z lin¹ stalow¹, s³upki kotwicz¹ce) oraz przenoœne (statywy bezpieczeñstwa, w³ókiennicze poziome liny kotwicz¹ce, zaczepy linkowe, zaczepy taœmowe, belki zaczepowe). Punkty kotwicz¹ce musz¹ byæ po³¹czone ze sta³ymi elementami konstrukcji, które posiadaj¹ odpowiedni¹ wytrzyma³oœæ i stabilnoœæ. Przenoœny punkt kotwicz¹cy zgodny z PN-EN 795-B) Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy ³¹czy klamrê zaczepow¹ szelek bezpieczeñstwa, z punktem kotwicz¹cym. W przypadku gdy nast¹pi spadanie podzespó³ ³¹cz¹coamortyzuj¹cy musi zatrzymaæ upadek oraz z³agodziæ si³ê powstaj¹c¹ w czasie wyhamowania upadku. Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy poch³ania energiê kinetyczn¹ i ogranicza si³ê udarow¹ do bezpiecznej wartoœci (poni ej 6 kn), eliminuj¹c zagro enie wyst¹pienia niebezpiecznych dla organizmu nastêpstw nag³ej utraty prêdkoœci spadania. Funkcje podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzyj¹ceg mog¹ pe³niæ: amortyzatory z link¹ bezpieczeñstwa, urz¹dzenia samohamowne, urz¹dzenia samozaciskowe i inne. Szelki bezpieczeñstwa zgodne z PN-EN 361 Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy zgodny z PN-EN 355 Szelki bezpieczeñstwa Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeñstwa jest utrzymanie cia³a cz³owieka w trakcie spadania oraz bezpieczne roz³o enie si³ dynamicznych towarzysz¹cych powstrzymywaniu spadania. Ponadto po zatrzymaniu konstrukcja szelek powinna umo liwiæ bezpieczne i w miarê wygodne oczekiwanie na nadejœcie pomocy. Konstrukcja szelek bezpieczeñstwa zosta³a œciœle okreœlona norm¹ europejsk¹ PN-EN 361, któr¹ musz¹ spe³niaæ szelki stosowane jako sprzêt ochronny dla pracowników. Tylko pe³ne szelki bezpieczeñstwa czyli posiadaj¹ce pasy barkowe i udowe s¹ urz¹dzeniami dopuszczonymi do u ytkowania jako zabezpieczenie przed upadkiem z wysokoœci. Niedopuszczalne jest stosowanie pasów biodrowych, pasów monterskich oraz alpinistycznych uprzê y udowych. Dobre szelki bezpieczeñstwa powinny posiadaæ ergonomiczn¹ konstrukcjê i zapewniaæ odpowiedni komfort pracy. W zale noœci od typu, szelki bezpieczeñstwa posiadaj¹ jeden lub wiêcej punktów zaczepowych wspó³pracuj¹cych z podzespo³em ³¹cz¹coamortyzuj¹cym oraz link¹ urz¹dzenia ustalaj¹cego pozycjê przy pracy (w szelkach z pasem biodrowym). Iloœæ i rozmieszczenie punktów zaczepowych decyduje o funkcjonalnoœci szelek bezpieczeñstwa. System powstrzymywania spadania mo e byæ u ytkowany ³¹cznie z systemem ustalaj¹cym pozycjê przy pracy. Konfiguracja tego typu umo liwia wygodne wykonywanie pracy na s³upach, kominach lub innych konstrukcjach. Sk³adnikami systemu ustalaj¹cego pozycjê przy pracy s¹: 1) szelki bezpieczeñstwa z pasem biodrowym (sk³adnik wspólny z systemem powstrzymywania spadania) 2) urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy - najczêœciej linka w³ókiennicza o regulowanej d³ugoœci zgodna z norm¹ PN-EN 358. Podzespó³ systemu powstrzymywania spadania Szelki bezpieczeñstwa z pasem biodrowym zgodne z PN-EN 361 i PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy z link¹ regulowan¹ zgodne z PN-EN 358

5 SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA Zastosowanie indywidualnego systemu powstrzymywania spadania jest metod¹ ostateczn¹, w³aœciw¹ wtedy, gdy inne œrodki zabezpieczaj¹ce nie mog¹ byæ u yte. Zadaniem systemu nie jest zapobieganie upadkowi lecz bezpieczne zatrzymanie spadaj¹cego cz³owieka oraz z³agodzenie niebezpiecznych nastêpstw nag³ej utraty prêdkoœci. Aby zapewniæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa, podczas konfiguracji indywidualnego systemu powstrzymywania spadania, nale y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce czynniki ryzyka: Minimalna wolna przestrzeñ Bezpieczne zatrzymanie spadaj¹cego cz³owieka musi nast¹piæ w powietrzu (po fazie tzw. swobodnego upadku). Je eli nast¹pi uderzenie w pod³o e lub przeszkodê konsekwencje bêd¹ zawsze groÿne dla ycia lub zdrowia. Aby zapobiec takiemu niebezpieczeñstwu nale y zapewniæ woln¹ przestrzeñ poni ej u ytkownika. Jest to przestrzeñ pozbawiona przeszkód o które mo na uderzyæ podczas upadku. Okreœlaj¹c wielkoœæ wolnej przestrzeni nale y uwzglêdniæ parametry podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego oraz po³o enie punktu kotwicz¹cego w stosunku do u ytkownika. Minimalna wolna przestrzeñ - przyk³adowe obliczenie Wielkoœæ minimalnej wolnej przestrzeni = 6,2 m. Po³o enie punktu kotwicz¹cego linki bezpieczeñstwa z amortyzatorem i zatrzaœnikami Maksymalne wyd³u enie amortyzatora bezpieczeñstwa Wysokoœæ cz³owieka Margines bezpieczeñstwa PODSTAWY 5. 1,2 m.. 1,0 m. Po³o enie punktu kotwicz¹cego Droga swobodnego spadania zawsze powinna byæ jak najkrótsza. Wysokoœæ po³o enia punktu kotwicz¹cego w stosunku do po³o enia u ytkownika systemu determinuje d³ugoœæ drogi swobodnego spadania. Je eli punkt kotwiczenia podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego znajduje siê nad pracownikiem droga spadania bêdzie maksymalnie zmniejszona. Natomiast po³o enie punktu kotwicz¹cego poni ej pracownika znacznie zwiêkszy drogê spadania, co mo e doprowadziæ do uderzenia w powierzchniê znajduj¹c¹ siê poni ej lub spowodowaæ zagro enie zwi¹zane z przekroczeniem si³y udarowej towarzysz¹cej powstrzymywaniu spadania. W sytuacji gdy istnieje alternatywa, u ytkownik powinien wybieraæ punkt kotwicz¹cy p³o ony mo liwie najwy ej. Punkt kotwicz¹cy po³o ony powy ej g³owy u ytkownika - wspó³czynnik ryzyka niski Punkt kotwicz¹cy po³o ony na wysokoœci klamry zaczepowej szelek bezpieczeñstwa - wspó³czynnik ryzyka œredni Punkt kotwicz¹cy po³o ony poni ej stóp u ytkownika - wspó³czynnik ryzyka wysoki Efekt wahad³a Jest to niebezpieczne zjawisko polegaj¹ce na wahad³owym charakterze swobodnego upadku, podczas którego istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody znajduj¹ce siê z boku. Oddalenie siê u ytkownika od pionu wyznaczanego przez liniê poprowadzon¹ od punktu kotwicz¹cego, zwiêksza mo liwoœæ wyst¹pienia efektu wahad³a. Efekt wahad³a mo e tak e powodowaæ niew³aœciwe dzia³anie niektórych typów podzespo³ów ³¹cz¹co-amortyzuj¹cych np. urz¹dzeñ samohamownych. Dlatego przy wyborze punktu kotwicz¹cego nale y d¹ yæ do zmniejszenia zagro enia zwi¹zanego z efektem wahad³a. Efekt wahad³a - poziom zagro enia okreœla siê wielkoœci¹ k¹ta zawartym pomiêdzy lini¹ pionu, a lini¹ ³¹cz¹ca punkt zaczepowy szelek bezpieczeñstwa z punktem kotwicz¹cym K¹t odchylenia od pionu < 30 - zagro enie wyst¹pienia efektu waha³a niskie K¹t odchylenia od pionu > 30 - zagro enie wyst¹pienia efektu wahad³a wysokie Poniewa ocena ryzyka musi uwzglêdniaæ parametry u ytych podzespo³ów indywidualnego systemu powstrzymywania spadania, zawsze przed konfiguracj¹ i u yciem systemu nale y zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w instrukcjach u ytkowania poszczególnych urz¹dzeñ.

6 SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA PODSTAWY 6 P r z y k ³ a d o w e k o n f i g u r a c j e s y s t e m u p o w s t r z y m y w a n i a s p a d a n i a. 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Amortyzator bezpieczeñstwa z podwójn¹ link¹ (PN-EN 355) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Lina do pracy na dachu 3 - Urz¹dzenie samohamowne (PN-EN 360) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Urz¹dzenie samohamowne (PN-EN 360) 3 - Przenoœny punkt kotwicz¹cy (PN-EN 795) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ (PN-EN 355) 3 - Sta³y punkt kotwicz¹cy (PN-EN 795) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 3 - Sta³y system asekuracji pionowej ze sztywn¹ prowadnic¹ i mechanizmem samozaciskowym (PN-EN 353-1) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Urz¹dzenie samozaciskowe-przesuwne z w³ókiennicz¹ lin¹ robocz¹ (PN-EN 353-2) 3 - Sta³y system kotwicz¹cy z lin¹ stalow¹ (PN-EN 795) 1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361) 2 - Urz¹dzenie samozaciskowe-przesuwne z w³ókiennicz¹ lin¹ robocz¹ (PN-EN 353-2)

7 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-01 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-02 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 7 Rozmiar M-XL XXL 72,00 72,00 Rozmiar M-XL XXL 142,00 142,00 Szelki bezpieczeñstwa P-01S Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-02S Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 75,00 75,00 Rozmiar M-XL XXL 155,00 155,00

8 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-03 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-05 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 8 Rozmiar M-XL XXL 88,00 88,00 Rozmiar M-XL XXL 158,00 158,00 Szelki bezpieczeñstwa P-03S Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-05S Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 91,00 91,00 Rozmiar M-XL XXL 161,00 161,00

9 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-10 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-20 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 9 7 Rozmiar M-XL XXL 122,00 122,00 Rozmiar M-XL XXL 210,00 210,00 Szelki bezpieczeñstwa P-30 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ i przedni punk zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-50 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 125,00 125,00 Rozmiar M-XL XXL 230,00 230,00

10 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-60 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-61 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 10 Rozmiar M-XL XXL 259,00 259,00 Rozmiar M-XL XXL 275,00 275,00 Szelki bezpieczeñstwa P-60E Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taœmy elastycznej. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-61E Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taœmy elastycznej. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 279,00 279,00 Rozmiar M-XL XXL 289,00 289,00

11 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-51E Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taœmy elastycznej; automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-70 Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 PN-EN 813 Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasa biodrowego i pasów barkowych; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu zgodny z norm¹ PN-EN 813; automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 11 9 Rozmiar M-XL XXL 349,00 349,00 Rozmiar M-XL XXL 390,00 390,00 Szelki bezpieczeñstwa P-40 Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ i przednie klamry zaczepowe; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; specjalnie dostosowane do wspó³pracy z zawiesiem dwupunktowym AT 300. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-10R Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 1497 Szelki wyposa one w przedni¹ i tyln¹ klamrê zaczepow¹ oraz specjalny punkt zaczepowy do celów ratunkowo-ewakuacyjnych; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 130,00 130,00 Rozmiar M-XL XXL 140,00 140,00

12 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-12 Pro Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki z podk³adkami na barki i uda, wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-22 Pro Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki z podk³adkami na barki i uda oraz pasem biodrowym, wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 12 9 Rozmiar M-XL XXL 199,00 199,00 Rozmiar M-XL XXL 299,00 299,00 Szelki bezpieczeñstwa P.-51E ISOLA Nr kat.: AB PN-EN 361 PN-EN 358 Szelki izolacyjne bez ods³oniêtych elementów metalowych. Szelki wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; obrotowy pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358; pasy barkowe wykonane z taœmy elastycznej; automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-10F Nr kat.: AB PN-EN 361 Ergonomiczne szelki przeznaczone dla kobiet, chroni¹ biust i brzuch. Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych. Automatyczne klamry ³¹cz¹co-regulacyjne. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar M-XL XXL 490,00 490,00 Rozmiar M-XL XXL 215,00 215,00

13 SZELKI BEZPIECZEÑSTWA Szelki bezpieczeñstwa P-30N Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹; regulacja pasów udowych i pasa piersiowego. Szelki wykonane z taœm kewlarowo-nomexowych do tzw. prac gor¹cych spawanie, ciêcie metalu, itp. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Szelki bezpieczeñstwa P-30HV+ Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki + kamizelka z taœmami odblaskowymi, wyposa one w tyln¹ klamrê zaczepow¹ i przedni punk zaczepowy; regulacja pasów udowych, pasów barkowych i pasa piersiowego. Szelki wykonane z jaskrawej taœmy pomarañczowej. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. PRODUKTY 13 Rozmiar M-XL XXL 790,00 790,00 Rozmiar Kolor M-XL 170,00 Jaskrawo pomarañczowy XXL 170,00 M-XL 170,00 Jaskrawo ó³to-zielony XXL 170,00 Kombinezon KB 020 Nr kat.: KB PN-EN 361 Kombinezon zintegrowany z szelkami bezpieczeñstwa dostêpny tak e w wersji odblaskowej. Kombinezon o nazwie KB 020 wykonany jest z poliestrowobawe³nianej, wysokiej jakoœci tkaniny firmy KLOPMAN. Wewn¹trz kombinezonu zaszyte s¹ szelki bezpieczeñstwa z wyprowadzon¹ na zewn¹trz tyln¹ klamr¹ zaczepow¹. Materia³: 65% poliester, 35% bawe³na. Waga: 1,50 kg Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Inne kolory na zamówienie. Rozmiar M 198,00 L 198,00 XL 198,00 XXL 198,00 Szelki bezpieczeñstwa P-50HV+ Nr kat.: AB PN-EN 361 Szelki + kamizelka z taœmami odblaskowymi, wyposa one w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego; pas do pracy w podparciu z bocznymi klamrami zaczepowymi zgodny z norm¹ PN-EN 358. Szelki wykonane z jaskrawej taœmy ó³to-zielonej. Rozmiary: - M-XL (œredni) - XXL (du y) Masa: - M-XL g - XXL g Szelki posiadaj¹ certyfikat CE. Rozmiar Kolor M-XL 280,00 Jaskrawo pomarañczowy XXL 280,00 M-XL 280,00 Jaskrawo ó³to-zielony XXL 280,00

14 URZ DZENIA SAMOZACISKOWE PRZESUWNE PRODUKTY 14 5 Urz¹dzenie samozaciskowe LINOSTOP II Urz¹dzenie samozaciskowe AC 010 BLOCMAX Nr kat.: AC 060 Nr kat.: AC m 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 45 m 50 m 179,00 209,00 229,00 249,00 269,00 289,00 319,00 339,00 359,00 379,00 Urz¹dzenie samozaciskowe przesuwne LINOSTOP II z lin¹ robocz¹ poliamidow¹ o œrednicy 12 mm. Urz¹dzenie sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: 1) lina robocza z jednej strony zakoñczona pêtl¹ z kausz¹, a z drugiej zaplotem koñcowym; 2) mechanizm zaciskowo-przesuwny wykonany ze stali nierdzewnej, montowany na sta³e na linê robocz¹, bez mo liwoœci zdejmowania go z liny; 3) mikroamortyzator bezpieczeñstwa; 4) zatrzaœnik mikroamortyzatora. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. Urz¹dzenie LINOSTOP II jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN ,00 Urz¹dzenie samozaciskowe przesuwne BLOCMAX do stosowania z lin¹ robocz¹ AC poliamidow¹ o œrednicy 14 mm. Urz¹dzenie sk³ada siê z nastêpuj¹cych czêœci: 1) mechanizm zaciskowo-przesuwny; 2) mikroamortyzator bezpieczeñstwa; 3) zatrzaœnik mikroamortyzatora - stalowy z zapadk¹ blokuj¹ca AZ 002. Urz¹dzenie BLOCMAX jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN Urz¹dzenie przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Urz¹dzenie nale y stosowaæ z linami roboczymi o œrednicy 14 mm produkcji firmy PROTEKT. Urz¹dzenie samozaciskowe AC 040 SKR-BLOCK Nr kat.: AC 040 Urz¹dzenie samozaciskowe AC 012 Nr kat.: AC ,00 Urz¹dzenie samiozaciskowe przesuwne SKR-BLOCK do stosowania z lin¹ robocz¹ AC poliamidow¹ o œrednicy 12 mm. Urz¹dzenie nale y ³¹czyæ z szelkami bezpieczeñstwa za pomoc¹ zatrzaœnika owalnego np. AZ 011. Urz¹dzenie AC 040 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN Urz¹dzenie przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. Urz¹dzenie nale y stosowaæ z linami roboczymi o œrednicy 12 mm produkcji firmy PROTEKT. 270,00 Urz¹dzenie samozaciskowe przesuwne AC 012 do stosowania z giêtk¹ prowadnic¹ linow¹ np. lina robocza AC 100 o œrednicy 14 mm. Parametry urz¹dzenia umo liwiaj¹ bezpoœrednie ³¹czenie z szelkami bezpieczeñstwa - bez mikroamortyzatora. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. Zgodnoœæ z norm¹ PN-EN Urz¹dzenie AC 012 przeznaczone jest do ochrony jednego pracownika. AC lina robocza systemu SKR-BLOCK Nr kat.: AC 200 AC lina robocza systemu BLOCMAX Nr kat.: AC m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m 55,00 77,00 99,00 124,00 149,00 169,00 189,00 239,00 10 m 15 m 20 m 25 m 30 m 35 m 40 m 50 m 69,00 99,00 129,00 159,00 189,00 219,00 249,00 309,00 Lina robocza poliamidowa w oplocie o œrednicy 12 mm. Przeznaczona do stosowania z urz¹dzeniem samozaciskowym przesuwnym AC 040 SKR-BLOCK. Lina obustronnie zakoñczona pêtl¹ z kausz¹. PN-EN Lina robocza poliamidowa w oplocie o œrednicy 14 mm. Przeznaczona do stosowania z urz¹dzeniem samozaciskowym przesuwnym AC 010 BLOCMAX i AC 012. Lina obustronnie zakoñczona pêtl¹ z kausz¹. PN-EN 353-2

15 URZ DZENIA SAMOHAMOWNE Urz¹dzenia samohamowne ROLEX Nr kat.: AH 210 Urz¹dzenie samohamowne CR 200 Nr kat.: CR 200 PRODUKTY ,00 Urz¹dzenie samohamowne ROLEX z rozwijan¹ taœm¹ w³ókiennicz¹. 2,25 m Masa: 1,2 kg. Mechanizm blokuj¹cy w obudowie antyudarowej. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne ROLEX jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN 360. Masa: CR ,10 kg Masa: CR ,30 kg Masa: CR ,90 kg Masa: CR ,10 kg Wersje urz¹dzenia CR d³. liny 6 m CR d³. liny 10 m CR d³. liny 12 m CR d³. liny 15 m 510,00 530,00 540,00 550,00 Urz¹dzenie samohamowne CR 200 z rozwijan¹ lin¹ stalow¹. Œrednica linki 4 mm. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne CR 200 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN 360. Urz¹dzenie samohamowne CR 210 Nr kat.: CR 210 Urz¹dzenie samohamowne CR 220 Nr kat.: CR 220 Masa: CR ,30 kg Masa: CR ,50 kg Masa: CR ,20 kg Masa: CR ,50 kg Wersje urz¹dzenia CR d³. liny 6 m CR d³. liny 10 m CR d³. liny 12 m CR d³. liny 15 m 510,00 530,00 540,00 550,00 Urz¹dzenie samohamowne CR 210 w metalowej obudowie z rozwijan¹ lin¹ stalow¹. Œrednica linki 4 mm. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne CR 210 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN 360. Masa: CR ,10 kg Masa: CR ,30 kg Masa: CR ,90 kg Wersje urz¹dzenia CR d³. liny 6 m CR d³. liny 10 m CR d³. liny 11 m 610,00 630,00 640,00 Urz¹dzenie samohamowne CR 220 z rozwijan¹ lin¹ stalow¹. Œrednica linki 5 mm. Urz¹dzenie wykonane ze stali nierdzewnej. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne CR 220 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN 360. Urz¹dzenie samohamowne CR 300 Nr kat.: CR 300 AZ lina do pracy na dachu Nr kat.: AZ 800 Masa: CR ,15 kg Masa: CR ,25 kg Masa: CR ,50 kg Masa: CR ,65 kg Wersje urz¹dzenia CR d³. liny 18 m CR d³. liny 20 m CR d³. liny 25 m CR d³. liny 28 m 1150, , , ,00 Urz¹dzenie samohamowne CR 300 z rozwijan¹ lin¹ stalow¹. Œtrednica linki 4 mm. Urz¹dzenie przeznaczone jest do prac wymagaj¹cych znacznego przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Brak koniecznoœci stosowania amortyzatora bezpieczeñstwa. Urz¹dzenie samohamowne CR 300 jest sk³adnikiem indywidualnego sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci zgodnym z norm¹ PN-EN ,00 AZ lina do pracy na dachu o d³ugoœci 2 m, wspó³pracuj¹ca z urz¹dzeniemi samohamownymi CR 200, CR 210, CR 220, CR 300.

16 URZ DZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PRODUKTY 16 5 PB-10 Nr kat.: AP 010 PN-EN 358 PB-11 Nr kat.: AP 011 PN-EN 358 Pas do pracy "w podparciu" AP 010. Pas wyposa ony w odpowiednio profilowan¹ poduszkê, klamrê ³¹cz¹co-regulacyjn¹ oraz boczne klamry zaczepowe. PN-EN 358. Pas do pracy "w podparciu" AP 010 stanowi uzupe³nienie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci i s³u y do zapobiegania wyst¹pieniu upadku z wysokoœci podczas pracy na s³upach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (œredni), XXL (du y). Masa: M-XL g, XXL g. Pas do pracy "w podparciu" AP 011. Pas wyposaýony w odpowiednio profilowan¹ poduszkê, klamrê ³¹cz¹co-regulacyjn¹ oraz tyln¹ i boczne klamry zaczepowe. PN-EN 358. Pas do pracy "w podparciu" AP 011 stanowi uzupe³nienie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci i s³u y do zapobiegania wyst¹pieniu upadku z wysokoœci podczas pracy na s³upach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (œredni), XXL (du y). Masa: M-XL g, XXL g. Rozmiar M-XL XXL 79,00 79,00 Rozmiar M-XL XXL 89,00 89,00 PB-20 Nr kat.: AP 020 PN-EN 358 PB-70 Nr kat.: AP 070 PN-EN 358, PN-EN 813 Pas do pracy "w podparciu" AP 020. Pas wyposa ony w odpowiednio profilowan¹ poduszkê, klamrê ³¹cz¹co-regulacyjn¹ oraz boczne klamry zaczepowe. PN-EN 358. Pas do pracy "w podparciu" AP 020 stanowi uzupe³nienie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci i s³u y do zapobiegania wyst¹pieniu upadku z wysokoœci podczas pracy na s³upach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (œredni), XXL (du y). Masa: M-XL g, XXL g. Pas do pracy "w podparciu" AP 070. Pas wyposa ony w odpowiednio profilowan¹ poduszkê, klamrê ³¹cz¹co-regulacyjn¹, boczne klamry zaczepowe oraz punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu. PN-EN 358, PN-EN 813. Pas do pracy "w podparciu" AP 070 stanowi uzupe³nienie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci i s³u y do zapobiegania wyst¹pieniu upadku z wysokoœci podczas pracy na s³upach, drzewach, konstrukcjach budowlanych itp. Rozmiary M-XL (œredni), XXL (du y). Rozmiar M-XL XXL 109,00 109,00 Rozmiar M-XL XXL 220,00 220,00

17 URZ DZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PRODUKTY 17 5 PROT-2 Nr kat.: AF 201 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina poliamidowa w oplocie o œrednicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-2 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). PROT-3 Nr kat.: AF 130 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina poliamidowa w oplocie o œrednicy 14 mm, mechanizm regulacyjny - stalniklowana, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-3 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF ,00 225,00 230,00 240,00 250,00 300,00 400,00 Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF m AF ,00 225,00 230,00 240,00 430,00 460,00 490,00 PROT-10 Nr kat.: AF 150 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina stalowa w oplocie poliestrowym o œrednicy 16 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-10 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). PROT-11 Nr kat.: AF 101 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina poliamidowa w oplocie o œrednicy 12 mm, mechanizm regulacyjny - stalniklowana, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-11 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 002 (otwarcie 18 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). Numer katalogowy AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF ,00 380,00 440,00 500,00 Numer katalogowy AF ,5 m AF ,0 m AF ,0 m AF m AF m AF m AF ,00 215,00 220,00 240,00 300,00 350,00 400,00

18 URZ DZENIA DO NADAWANIA POZYCJI PRZY PRACY PRODUKTY 18 5 PROT-30 Nr kat.: AF 160 PN-EN 358 Urz¹dzenie do ustalania pozycji przy pracy zgodne z norm¹ PN-EN 358. Materia³: lina opasuj¹ca - lina stalowa w oplocie poliestrowym o œrednicy 16 mm, mechanizm regulacyjny - stal nierdzewna, rêkawek ochronny liny - tkanina powlekana. Urz¹dzenie posiada certyfikat CE. PN-EN 358. Urz¹dzenie do pracy w podparciu PROT-30 sprzedawane jest w komplecie stalowymi AZ 060 (otwarcie 21 mm) i AZ 011 (otwarcie 18 mm). AF-500 Nr kat.: AF 500 PN-EN 358 Numer katalogowy AF ,0 m AF ,0 m AF ,0 m AF ,00 380,00 440,00 500,00 Wersje urz¹dzenia bez zatrzaœników 50,00 z dwoma zatrzaœnikami AZ ,00 Taœma do ustalania pozycji przy pracy zgodna z norm¹ PN-EN 358 o regulowanej d³ugoœci, max. d³ugoœæ 2m.

19 AMORTYZATORY BEZPIECZEÑSTWA TYP ABM ABM / LB 100 z link¹ bezpieczeñstwa LB 100 AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: BW 200 / LB 100 / 2 AZ 011 PRODUKTY 131,00 19 z link¹ bezpieczeñstwa LB 100 Nr. kat: BW 200 / LB 100 / 2 AZ ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ bezpieczeñstwa regulowan¹ poliamidow¹. Amortyzator wykonany z taœmy poliamidowej. Max. wyd³u enie amortyzatora:~1m. z link¹ bezpieczeñstwa LB 100 Nr. kat: BW 200 / LB 100 / 2 AZ 003 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: BW 200 / LB 100 / AZ 002 / AZ 022 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 AZ 023 (stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr. kat: BW200 / LB 100 / AZ 003 / AZ 023 z link¹ bezpieczeñstwa LB 100 Bez zatrzaœników Nr. kat: BW 200 / LB ,00 1,8 m 95,00 INNE KONFIGURACJE URZ DZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / 2 LB 100 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeñstwa z podwójn¹ link¹ bezpieczeñstwa regulowan¹ poliamidow¹. Amortyzator wykonany z taœmy poliamidowej. Max. wyd³u enie amortyzatora:~1m. z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB 100 3xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / 3 AZ 003 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB ,00 2xAZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 002 / 2 AZ 022 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB 100 2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 65 mm) 235,00 Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 003 / 2 AZ 023 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB ,00 2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 002 / 2 AZ 025 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB 100 z dwoma zatrzaœnikami 545,00 AZ 003 (aluminium, otwarcie 18 mm) 2xAZ 024 (stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr. kat: BW 200 / 2 LB 100 / AZ 003 / 2 AZ 024 z link¹ bezpieczeñstwa 2 LB 100 Bez zatrzaœników Nr. kat: BW 200 / 2 LB ,00 1,8 m 140,00 INNE KONFIGURACJE URZ DZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

20 AMORTYZATORY BEZPIECZEÑSTWA TYP ABM ABM / LB 101 z link¹ bezpieczeñstwa LB 101 i zatrzaœnikami AZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 200 / LB 101 / 2 AZ 011 PRODUKTY 128,00 20 z link¹ bezpieczeñstwa LB 101 Nr kat: BW 200 / LB 101 / 2 AZ ,00 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ bezpieczeñstwa poliamidow¹, rdzeniow¹ w oplocie. Amortyzator wykonany z taœmy poliamidowej. Max. wyd³u enie amortyzatora:~1m. z link¹ bezpieczeñstwa LB 101 Nr kat: BW 200 / LB 101 / 2 AZ 003 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 AZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: BW 200 / LB 101 / AZ 002 / AZ 022 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 AZ 023 (stal galwanizowana, otwarcie 65 mm) Nr kat: BW 200 / LB 101 / AZ 003 / AZ 023 z link¹ bezpieczeñstwa LB 101 Bez zatrzaœników Nr kat: BW200 / LB ,00 1,8 m 92,00 INNE KONFIGURACJE URZ DZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE ABM / LB 102 PN-EN 354 PN-EN 355 PN-EN 362 Amortyzator bezpieczeñstwa z podwójn¹ link¹ bezpieczeñstwa poliamidow¹, rdzeniow¹ w oplocie. Amortyzator wykonany z taœmy poliamidowej. Max. wyd³u enie amortyzatora:~1m. z link¹ bezpieczeñstwa LB 102 3xAZ 011 (stal galwanizowana, otwarcie 18 mm) Nr kat: BW 200 / LB 102 / 3 AZ 011 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 2xAZ 022 (stal galwanizowana, otwarcie 50 mm) Nr kat: BW 200 / LB 102 / AZ 002 / 2 AZ 022 z link¹ bezpieczeñstwa LB 102 2xAZ 023 (aluminium, otwarcie 65 mm) 220,00 Nr kat: BW 200 / LB 102 / AZ 003 / 2 AZ 023 z link¹ bezpieczeñstwa LB ,00 2xAZ 025 (stal galwanizowana, otwarcie 80 mm) Nr kat: BW 200 / LB 102 / AZ 002 / 2 AZ 025 Amortyzator bezpieczeñstwa z link¹ bezpieczeñstwa ABM / LB 102 z dwoma zatrzaœnikami 530,00 2xAZ 024 (stal galwanizowana, otwarcie 100 mm) Nr kat: BW 200 / LB 102 / AZ 003 / 2 AZ 024 z link¹ bezpieczeñstwa LB 102 Bez zatrzaœników Nr kat: BW 200 / LB ,00 1,8 m 125,00 INNE KONFIGURACJE URZ DZENIA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE

katalog cennik 2010/A

katalog cennik 2010/A katalog cennik 2010/A Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

Szelki bezpieczeństwa 5. Urządzenia samozaciskowe przesuwne 10. Urządzenia samohamowne 11. Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy 12

Szelki bezpieczeństwa 5. Urządzenia samozaciskowe przesuwne 10. Urządzenia samohamowne 11. Urządzenia do nadawania pozycji przy pracy 12 Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą

Bardziej szczegółowo

Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci

Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci METODY ASEKURACJI Wybór odpowiedniej metody asekuracyjnej jest kluczowym elementem sytemu ochrony pracownika przed zagro eniami wynikaj¹cymi z pracy na wysokoœci. W sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

katalog cennik 2009/B

katalog cennik 2009/B katalog cennik 2009/B Praca na wysokoœci mo e naraziæ pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub ycia na skutek upadku lub innego powa nego zdarzenia. Wypadki zwi¹zane z pracami wysokoœciowymi

Bardziej szczegółowo

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497 Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG CENNIK 2012 /E PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI WWW.PROTEKT.COM.PL

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG 2012 /D PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łodź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI SPIS TREŚCI PROMOCYJNE ZESTAWY

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG 2012 /D PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łodź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI WWW.PROTEKT.COM.PL SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

sta³e systemy ochronne

sta³e systemy ochronne sta³e systemy ochronne [ ] SPRZÊT CHRONI CY PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŒCI Praktyka stosowania indywidualnych œrodków ochrony przed upadkiem wskazuje, e jednym z kluczowych elementów prawid³owej konfiguracji

Bardziej szczegółowo

SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL

SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL KARTA KATALOGOWA Nazwa: Szelki bezpieczeństwa Typ: EG- Szelki SZELKI BEZPIECZENSTWA P-51E ISOL Szelki izolacyjne bez odsłoniętych elementów metalowych. Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy;

Bardziej szczegółowo

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-61

SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-61 SZELKI BEZPIECZEŃSTWA P-51E ISOL Szelki izolacyjne bez odsłoniętych elementów metalowych. Szelki wyposażone w tylny i przedni punkt zaczepowy; regulacja pasów udowych; pasów barkowych i pasa piersiowego;

Bardziej szczegółowo

Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się

Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się Stać i chodzić uczymy się już w najmłodszym wieku. Jednocześnie dowiadujemy się o niebezpieczeństwie upadku, nawet, jeśli na początku mamy w pobliżu pomocną dłoń. Ryzyko upadku i urazów towarzyszy nam

Bardziej szczegółowo

Rozważ to wcześniej. SPRZĘT ASEKURACYJNY Szelki bezpieczeństwa... 158 Linki / Amortyzatory...159 Urządzenia pomocnicze...160 Zatrzaśniki...

Rozważ to wcześniej. SPRZĘT ASEKURACYJNY Szelki bezpieczeństwa... 158 Linki / Amortyzatory...159 Urządzenia pomocnicze...160 Zatrzaśniki... Rozważ to wcześniej Środki ochrony pracy chronią pracownika przed wszelkimi wypadkami, tymi lekkimi i tymi cięższymi, czasem tylko podnoszą komfort pracy. Zabezpieczenie przed upadkiem to jednak często

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej 1 Indywidualny system ochrony przed upadkiem z wysokości Jacek Sosnowski Protekt Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów pracą

Bardziej szczegółowo

2013 a OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG / CENNIK. PROTEKT ul. Starorudzka Łódź

2013 a OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI KATALOG / CENNIK. PROTEKT ul. Starorudzka Łódź KATALOG / CENNIK 2013 a PROTEKT ul. Starorudzka 9 93-403 Łódź tel: +48 42 29-29-500 info@protekt.com.pl tel: +48 42 680-20-83 fax: +48 42 680-20-93 OCHRONA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI SPIS TREŚCI ZESTAWY

Bardziej szczegółowo

Zestaw Grider. Zestaw asekuracyjny do pracy na konstrukcjach kratownicowych i rusztowaniach

Zestaw Grider. Zestaw asekuracyjny do pracy na konstrukcjach kratownicowych i rusztowaniach Zestaw Grider P 05 z m i m punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011 i 2 x AZ 022 linka bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PROTEKT DZIAŁ HANDLOWY DZIAŁ TECHNICZNY

PROTEKT DZIAŁ HANDLOWY DZIAŁ TECHNICZNY ZestawY asekuracyjne KATALOG 2014 Grider 299,00 ROLER 2 699,00 P 05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T oraz zatrzaśnikami AZ 011

Bardziej szczegółowo

Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości

Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości Zestawy asekuracyjne do prac na wysokości 2016 GRIDER 299,00 P 05 z przednim i tylnym punktem zaczepowym oraz z pasem i bocznymi klamrami amortyzator bezpieczeństwa z podwójną taśmą poliamidową ABM-2T

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed upadkiem z wysokości

Ochrona przed upadkiem z wysokości Ochrona przed upadkiem z wysokości ABISSYN szelkokamizelka sygnalizacyjna Szelki z kamizelką. Gama wyrobów Pro, 2 punkty zaczepienia HA544J, nierozdzielne, zawierająca szelki chroniące przed upadkiem z

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI Każda praca wykonywana na wysokości powyżej 2 m wymaga stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Gdy brak jest możliwości zastosowania ochron zbiorowych (rusztowania,

Bardziej szczegółowo

PLANOVA KATALOG 2012

PLANOVA KATALOG 2012 KATALOG 2012 GONDOLA NA KWIATY gondola - cynk galwaniczny + farba proszkowa, standardowe kolory - podest RAL 7045, obudowa - RAL 1003. pó³ka metalowa przykrêcana do gondoli ma 11 okr¹g³ych otworów do wk³adania

Bardziej szczegółowo

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy.

Nasze produkty. Obrotniki rolkowe rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Urz¹dzenie do spawania rur, walczaków oraz arkuszy blachy. Elko-77 dzia³a na polskim rynku spawalniczym od 35 lat i ma ponad 150 firm - partnerów wspó³pracuj¹cych na bie ¹co. Specjalizacj¹ firmy jest mechanizacja i wyposa enie w Ÿród³a pr¹du indywidualnych stanowisk

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 04/2015

SYSTEMY CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 04/2015 SYSTEMY CHRONIĄCE PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI 04/2015 Lekcja nr 1 z 7 1 Systemy chroniące przed upadkiem z wysokości 2 Punkty kotwiczące 3 Przestrzenie zamknięte 4 Dostęp linowy 5 Ewakuacja 6 System asekuracji

Bardziej szczegółowo

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR

L A K M A R. Rega³y DE LAKMAR Rega³y DE LAKMAR Strona 2 I. KONSTRUKCJA REGA ÓW 7 1 2 8 3 4 1 5 6 Rys. 1. Rega³ przyœcienny: 1 noga, 2 ty³, 3 wspornik pó³ki, 4pó³ka, 5 stopka, 6 os³ona dolna, 7 zaœlepka, 8 os³ona górna 1 2 3 4 9 8 1

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE

C5 - D4EB0FP0 - Informacje ogólne : Poduszki powietrzne INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE Strona 1 z 7 INFORMACJE OGÓLNE : PODUSZKI POWIETRZNE 1. Przedmowa Poduszka powietrzna niezależnie, czy czołowa, czy boczna, jest elementem wyposażenia, który uzupełnia ochronę jaką zapewnia pas bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne

OPIS TECHNICZNY. 1. ZałoŜenia ogólne Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ B.02. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 - Place

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią

Załącznik nr 2. 20 pkt - szafa metalowa certyfikowana, posiadająca klasę odporności odpowiednią Załącznik nr 2 ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO, ICH DOBÓR DO POZIOMU ZAGROŻEŃ I ZAKRES ICH STOSOWANIA W STRAŻY GRANICZNEJ 1. DOBÓR ŚRODKÓW BEZPIECZEŃSTWA FIZYCZNEGO KATEGORIA K1 - urządzenia do przechowywania/przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

DWP. NOWOή: Dysza wentylacji po arowej

DWP. NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej NOWOŒÆ: Dysza wentylacji po arowej DWP Aprobata Techniczna AT-15-550/2007 SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 78 18 80 / fax. +48 12 78 18 88 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do odprowadzania spalin

Urządzenie do odprowadzania spalin Urządzenie do odprowadzania spalin Nr. Art. 158930 INSTRUKCJA OBSŁUGI Informacje wstępne: Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić czy opakowanie jest w stanie nienaruszonym. Jeśli po dostarczeniu produktu

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa

ROZPORZĄDZENIE. z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Projekt z dnia 14 kwietnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPORTU 1 z dnia 2006 r. w sprawie uprawiania żeglarstwa Na podstawie art.53a ust.6 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej ( Dz.

Bardziej szczegółowo

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino

ORLIK 2012 Zespół boisk sportowych dz.nr 917/3, 916/3, 915/4, 935,936, 937, 939/3, 940, 941/2, Luzino, gm. Luzino Załącznik nr 1 do SZCZEGÓŁOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ 4/ZT.04. PLAC ZABAW OPIS TECHNICZNY 1. ZałoŜenia ogólne Wszystkie obiekty mają być zrealizowane według norm Unii Europejskiej EN 1176-1:1998 Place

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych epuap. Załącznik nr 1 Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 204/2014 Burmistrza Miasta Kudowa-Zdrój z dnia 5 sierpnia 2014 r. Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania, przedłuŝania waŝności i uniewaŝniania profili zaufanych

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Szelki bezpieczeństwa. bezpečnostní postroje Szelki bezpieczeństwa

Szelki bezpieczeństwa. bezpečnostní postroje Szelki bezpieczeństwa bezpečnostní postroje 440 VYSVĚTLIVKY WYJASNIENIA - jištění proti pádu - výstup a sestup - zadní připojovací prvek - zachycovač pádu - zabezpieczenie przed upadkiem - wejście i zejście - tylny punkt zaczepowy

Bardziej szczegółowo

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Tychy, 17.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Miejskie Centrum Kultury w Tychach zaprasza do złożenia na sukcesywne świadczenie usług Inspektora Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą

Pojazd podstawowy AT. łączników w automatycznych. Wymaganie to nie dotyczy następuj. łączników. w: - od akumulatora do układu zimnego startu i wyłą POJAZD AT Średnice przewodów w powinny być na tyle duże, aby nie dochodziło o do ich przegrzewania. Przewody powinny być należycie izolowane. Wszystkie obwody elektryczne powinny być zabezpieczone za pomocą

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

Producent / nr katalogowy

Producent / nr katalogowy Załącznik nr 2 do SIWZ Nr postępowania: DYR.Zam.Publ.-33-III/11 FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY Lp. Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymagany parametrów. Parametry oferowane

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie

Procedura nadawania uprawnień do potwierdzania Profili Zaufanych w Urzędzie Gminy w Ryjewie WÓJT GMINY RYJEWO Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 13/15 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 20 lutego 2015 roku w sprawie zmiany treści zarządzenia Nr 45/14 Wójta Gminy Ryjewo z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Systemy asekuracji sta³ej. System Zabezpieczenia Poziomego

Systemy asekuracji sta³ej. System Zabezpieczenia Poziomego Systemy asekuracji sta³ej Xenon System Zabezpieczenia Poziomego System zabezpieczenia poziomego Wszêdzie tam, gdzie przeprowadzane s¹ prace konserwacyjne, przegl¹dy instalacji lub gdzie konieczne jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

z dnia 6 lutego 2009 r.

z dnia 6 lutego 2009 r. Pieczęć podłuŝna o treści Burmistrz Lądka Zdroju ZARZĄDZENIE NR 19 /09 Burmistrza Lądka Zdroju z dnia 6 lutego 2009 r. w sprawie ustalenia programu przeprowadzania szkoleń pracowników Urzędu Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

Ojcowski Park Narodowy

Ojcowski Park Narodowy Znak sprawy: DNE 50/13/2011 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy 32 047 OJCÓW 9, POLSKA tel.: 12 389 10 39, 12 389 14 90, 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl

Bardziej szczegółowo

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm

RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR SA. Seria R obejm Roz³¹czniki izolacyjne Roz³¹czniki izolacyjne z bezpiecznikami SERII R RA100P3 RA100P3/R RA160P3N/R RA160P3N RA400P3 RA400P3/R RA630P3N/R Roz³¹czniki izolacyjne serii R s¹ nowym opracowaniem firmy APATOR

Bardziej szczegółowo

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne

CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne CZUJNIKI TEMPERATURY Dane techniczne Str. 1 typ T1001 2000mm 45mm 6mm Czujnik ogólnego przeznaczenia wykonany z giêtkiego przewodu igielitowego. Os³ona elementu pomiarowego zosta³a wykonana ze stali nierdzewnej.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK. opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy ELEKTRYK opracowanie: Henryk Batarowski pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl 1 z 5 2014-03-18 10:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń biurowych

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-10 DT, VAC-20 DT, VAC-20 DT L, VAC-20 DT L 2A VAC-40 DT, VAC-63 DT, VAC-100 DT Modele elektroniczne z cyfrowym panelem Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM

OCHRONA PRZED UPADKIEM OCHRONA PRZED UPADKIEM 6 Szelki bezpieczeństwa 67 Systemy ustalające pozycję podczas pracy 70 Liny 71 Urządzenia samohamowne 7 Amortyzatory 74 Urządzenia samozaciskowe na linie kotwiczącej 7 Urządzenia

Bardziej szczegółowo

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE

SPAWANIE KATALOG PRO ESIONALNY. Iskra VARJENJE PRO ESIONALNY Iskra SPAWANIE KATALOG Metaltrade Sp. z o.o. ul. Wolska 84/86 01-141 Warszawa tel: 22 6321324 fax: 22 6323341 biuro@metaltrade.pl www.metaltrade.pl Iskra PRO ESIONALNY MIG MIG 150 MIG 170

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZED UPADKIEM

OCHRONA PRZED UPADKIEM OCHRONA PRZED UPADKIEM 3 Szelki bezpieczeństwa 37 Systemy ustalające pozycję podczas pracy 40 Liny 4 Urządzenia samohamowne 4 Amortyzatory 44 Urządzenia samozaciskowe na linie kotwiczącej 4 Zestawy sprzętu

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21)

Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Regulator różnicy ciśnień AFP / VFG 2 (VFG 21) Zastosowanie AFP / VFG 2 (VFG 21) jest regulatorem różnicy ciśnień bezpośredniego działania, stosowanym głównie do regulacji układów ciepłowniczych. Regulator

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

wykonane z rusztowañ ramowych

wykonane z rusztowañ ramowych wykonane z rusztowañ ramowych PLATFORMA JEZDNA SZEROKA PLATFORMA JEZDNA W SKA Rusztowania przejezdne przeznaczone sà do prac budowlanych i montaýowych wewnàtrz i na zewnàtrz budynków - tam, gdzie waýna

Bardziej szczegółowo

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips

PILNE Informacje dotyczące bezpieczeństwa Aparat ultrasonograficzny AFFINITI 70 firmy Philips Strona 1 z 5 Szanowni Państwo! W aparatach ultrasonograficznych AFFINITI 70 firmy Philips wykryto usterkę, która może stanowić potencjalne zagrożenie dla pacjentów lub użytkowników. Niniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia ZFE-II.042.2. 24.2015 Szczegółowy opis zamówienia I. Zasady przeprowadzenia procedury zamówienia 1. Zamówienie realizowane jest na podstawie art.70 1 i 70 3 70 5 Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2014 r. poz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Czujnik ciœnienia gazu

Czujnik ciœnienia gazu Instrukcja monta u Czujnik ciœnienia gazu do kot³ów gazowych SUPRASTAR KN 45 do 117-9... 6 720 611 420-00.1DD Nr katalogowy 7 719 002 273 GDW 1 6 720 611 420 (03.06) PL (94861496/8368-4570) WSKAZÓWKI DOTYCZ

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ROZBIÓRKA NIEUŻYTKOWANYCH ZDEWASTOWANYCH BUDYNKÓW WARSZTATOWO MAGAZYNOWYCH USYTUOWANYCH NA NIERUCHOMOŚCI PRZY UL. KAŁUSA 29 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ - WIREK

Bardziej szczegółowo

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE

888 A 888 V 1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA GENERATOR NAPIĘCIA 3-FAZOWEGO L2 L3 N PE 1. ZASTOSOWANIE Walizka serwisowa typu W-28 została zaprojektowana i wyprodukowana na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Przeznaczona jest przede wszystkim do

Bardziej szczegółowo

oznakowanie aktywne LED

oznakowanie aktywne LED oznakowanie aktywne LED katalog produktów VI-IX 2010 Szanowni Pañstwo, Oddajemy w Wasze rêce Katalog oznakowania aktywnego VI - IX 2010. Zawarte w nim zosta³y rozwi¹zania oparte na technologii LED dedykowane

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Sterownik Silnika Krokowego GS 600

Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Sterownik Silnika Krokowego GS 600 Spis Treści 1. Informacje podstawowe... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 5 2.1. Podłączenie zasilania... 5 2.2. Podłączenie silnika... 6 2.3. Złącza sterujące... 8 2.4.

Bardziej szczegółowo

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE

STO Y I FOTELE OKULISTYCZNO - LARYNGOLOGICZNE ELEKTRO-MECHANICZNY STÓ OKULISTYCZNY TYP LS COMFORT dodatkowy panel sterowania Cena od 12 000,00 ruch sto³u w p³aszczyÿnie poziomej 35 system do przemieszczania sto³u dodatkowy podg³ówek powietrzny Stó³

Bardziej szczegółowo

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością.

Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. DACHOWE Z IONOWYM WYŁYWEM OWIETRZA WDVS i WDVSC Wentylatory WDVSC są odmianą wentylatorów WDVS i wyróżniają się niską głośnością w obszarze pracy z największą sprawnością. 5 ZASTOSOWANIE Wentylatory dachowe

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ

Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Warszawa, dnia 08.11.2013 r. Pytania i odpowiedzi oraz zmiana treści SIWZ Dotyczy: postępowania na rozbudowę sieci lokalnej, strukturalnej i dedykowanej 230V w budynku Teatru Wielkiego Opery Narodowej,

Bardziej szczegółowo

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C.

KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. KATALOG DRZWI 2011 MR GASTRO STAL S.C. ul. Katowicka 91/5 61-131 Poznań tel. 509-589-484 tel. 509-589-485 tel./fax. 61-221-83-48 NIP: 782-249-19-67 e-mail: biuro@mrgastrostal.pl www.mrgastrostal.pl Diaframma

Bardziej szczegółowo

KATALOG AKCESORIA P-PO.

KATALOG AKCESORIA P-PO. KTLOG KCESORI P-PO. Elektrozaczepy Rewersyjne do drzwi p-po. 0F,5 32,6 29,5 M4 46,1 52 4,2 12,4 Wytrzyma³oœæ mechaniczna 7500 N SERI 0F 1F 12- V C/DC - h* Rodzaj elektrozaczepu podstawowy Temperatura obudowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

4. Zestawy instalacyjne ZI

4. Zestawy instalacyjne ZI 4. Zestawy instalacyjne ZI Charakterystyka ogólna...owoœæ... Zestaw instalacyjny ZI Str.44 Zestaw instalacyjny ZI posiada roz³¹cznik I lub prze³¹cznik LOP w obudowie o stopniu ochrony IP44 lub IP7, wyposa

Bardziej szczegółowo

C310-1 wersja 06:15 EN

C310-1 wersja 06:15 EN Klamry samozaciskowe wykonane ze stali o dużej wytrzymałości, kutej na gorąco, precyzyjnie obrobionej i kadmowanej. Zaprojektowane do napinania kabli i przewodów z różnych materiałów oraz o różnych średnicach.

Bardziej szczegółowo

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE

TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12. PKWiU Amperomierze i woltomierze DANE TECHNICZNE TABLICOWE MIERNIKI ELEKTROMAGNETYCZNE Amperomierze i woltomierze TYPU EA16, EB16, EA17, EA19, EA12 PKWiU 33.20.43-30.37 DANE TECHNICZNE Klasa dok³adnoœci 1, Zakresy pomiarowe, moc pobierana, wymiary ramki

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO SIŁOWNI TERENOWEJ 1 Dane wyjściowe 1.1 Przedmiot i podstawa opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa budowy siłowni terenowej na dz. nr ewid.

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zakup i dostawę kontenerów do selektywnej zbiórki odpadów

Bardziej szczegółowo

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44

Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Regulatory ciœnienia bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-0 B reduktor ciœnienia pary Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN 40 i DN 50 ciœnienie

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2

Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Nr sprawy: ZP.271.058.2016 Załącznik nr 2 Budowa bieżni i skoczni przy Szkole Podstawowej nr 9 oraz przy Zespole Szkół nr 3 w Suwałkach Opis przedmiotu zamówienia Budowa bieżni, skoczni i placu zabaw przy

Bardziej szczegółowo