Commission legislation proposal for and initial position of Poland

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Commission legislation proposal for 2014-2020 and initial position of Poland"

Transkrypt

1 Commission legislation proposal for and initial position of Poland Szczecin, 18 January 2012

2 Local Action Group selection Ministry of Agriculture and Rural Development - Managing Authority information on LAG selection LAG Local Action Group LDS Local Development Strategy Voivodship Self-Government - Implementing Institution application for LDS implementation concluding contracts between the selected LAGs and voivodship selfgovernment Local Action Group formal check of the application and content check of LAGs and LDS, rankings

3 Projects selection by LAGs under the measures of Axis 3 RDP and small projects Decision list of selected projects Decision-making body of LAG selection of the applications for financing under the LDS LAG Local Action Group LAG verification of the applications and check in terms of compliance with the LDS, accessibility criteria and local selection criteria; financial accessibility check LDS Local Development Strategy application for aid Applicant under the measures of the Axis 3 and small projects

4 Concluding contract of financial aid and check of realisation projects under the measures of Axis 3 and small projects Voiviodship Self-Government - Implementing Institution contract for financial aid for project Village renewal and development; Small projects Payment claim information on concluding contracts application transfer - selected and not selected by decision making body + list of applications LAG Not involved in paying procedure Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture - Paying Agency Establishment and development of micro-enterprises; Diversification into nonagricultural activities Payment claim contract for financial aid for project LAG Local Action Group Applicant under the measures of Axis 3 and small projects

5 Główne założenia Większa koordynacja wsparcia udzielanego w ramach funduszy europejskich a) wspólne ramy strategiczne (przygotowywane przez Komisję Europejską) dotyczących wszystkich funduszy i wskazujący tematyczne cele związane z realizacją strategii Europa 2020 b) kontrakt partnerski (przygotowywany przez Państwa Członkowskie) prezentujący planowane wykorzystanie funduszy europejskich w celu realizacji celów WRS Jeden program jeden fundusz Podejście Leader jako rozwój lokalny kierowany przez lokalną społeczność obecny w przepisach ogólnych dotyczących wszystkich funduszy

6 Priorytety polityki rozwoju obszarów wiejskich Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich

7 Podejście Leader Leader jako rozwój lokalny wskazany jest w priorytecie nr 6 ale nie wyklucza się możliwości realizowania projektów spełniających cele pozostałych priorytetów Określenie Leader jedynie dla EFRROW i EFM Ogólna nazwa: rozwój lokalny kierowany przez lokalną społeczność wspólny instrument oparty na jednolitym pakiecie zasad z uwzględnieniem specyficznych elementów związanych z daną polityką

8 Cele KE odnośnie podejścia lokalnego Wzmocnienie wielopoziomowego zarządzania poprzez wielofunduszowe lokalne strategie rozwoju Poprawa strategicznych wyborów na poziomie państw członkowskich odnośnie lokalnego rozwoju Osiągnięcie tych celów poprzez skoordynowane działania państwa członkowskiego w zakresie realizowania programów współfinansowanych z funduszy europejskich strategiczne decyzje odnośnie realizowania pewnych elementów polityk rozwojowych na poziomie lokalnym z uwzględnieniem udziału lokalnej społeczności

9 Leader/rozwój kierowany przez lokalną społeczność Podstawa prawna: art rozporzadzenia dot. WRS (umbrella) + art rozporzadzenia dotyczącego EFRROW - art. 28: definicja, spójność i koordynacja pomiędzy WRS, możliwość wyznaczenia funduszu wiodącego (?) Rozwój kierowany przez lokalną społeczność jest: a) Skoncentrowany na konkretnych terytoriach subregionalnych b) Kierowany przez społeczność lokalną, przy czym na poziome decyzji ani sektor publiczny ani żadna z grup interesu nie reprezentuje więcej niż 49% głosów (?) c) Prowadzony na podstawie zintegrowanych i wielosektorowych strategii d) Zaprojektowany z uwzględnieniem lokalnych potrzeb i potencjału oraz zawiera elementy innowacyjne w kontekście lokalnym i zakłada tworzenie sieci kontaktów i współpracę

10 Koordynacja pomiędzy funduszami Poprzez a) Budowanie zdolności b)wybór i zatwierdzenie lokalnych strategii c) finansowanie wdrażania lokalnych strategii Wybór strategii przez komitet powołany przy właściwej IZ, opcjonalnie kilka IZ jeśli wielofunduszowość, możliwość wyboru funduszu wiodącego (na pokrycie kosztów bieżących i animacji)

11 Leader/rozwój lokalny kierowany przez lokalną społeczność art. 29 art. 29: lokalne strategie rozwoju minimalne wymogi, procedura wyboru w kontekście wielofunduszowości Elementy strategii: 1. Definicja obszaru i ludności objętych strategią 2. Analiza potrzeb i potencjału obszaru (SWOT) 3. Opis strategii i jej celów, opis zintegrowanego i innowacyjnego charakteru strategii oraz hierarchię celów, w tym jasne i wymierne cele dotyczące produktów /usług lub rezultatów 4. Opis procesu zaangażowania społeczności w opracowanie strategii 5. Plan działania wskazujący w jaki sposób cele przekładają się na działania 6. Opis rozwiązań w zakresie zarządzania i monitorowania strategii 7. Plan finansowy w tym planowaną alokację każdego z funduszy objętych zakresem WRS.

12 Leader/rozwój lokalny kierowany przez lokalną społeczność art Kryteria wyboru określają państwa członkowskie, mogą je określać przepisy dotyczące poszczególnych funduszy - Strategię wybiera komisja utworzona przez instytucje zarządzające do dnia 31 grudnia 2015 r. - W decyzji określa się alokację każdego z funduszy oraz określa się rolę organów odpowiedzialnych za realizację odpowiednich programów w odniesieniu do wszystkich zadań wykonawczych dotyczących realizacji strategii

13 Leader/rozwój lokalny kierowany przez lokalną społeczność art. 30 zadania LGD 1. Rozwijanie potencjału podmiotów lokalnych do opracowywania i realizowania operacji 2. Opracowanie niedyskryminującej i przejrzystej procedury i kryteriów wyboru operacji, które pozwalają uniknąć konfliktu interesu, gwarantują, że co najmniej 50% głosów w decyzjach dotyczących wyboru pochodzi od partnerów spoza sektora publicznego, przewidują możliwość odwołania się od decyzji i umożliwiają wybór w drodze procedury pisemnej (obiegowej?) 3. Zapewnianie spójności ze strategią rozwoju lokalnego podczas wyboru operacji poprzez uszeregowanie ich pod względem ważności w zależności od ich wkładu w realizację celów strategii 4. Opracowanie i publikowanie zaproszeń do składania wniosków w tym określenie kryteriów wyboru 5. Przyjmowanie wniosków o wsparcie i dokonywanie ich oceny 6. Wybór operacji i ustalenie kwoty wsparcia oraz w stosownych przypadkach przedkładania wniosków do organu odpowiedzialnego za ostateczną weryfikację kwalifikowalności przed zatwierdzeniem 7. Monitorowanie realizacji strategii i operacji i przeprowadzanie oceny strategii

14 Leader/rozwój lokalny kierowany przez lokalną społeczność art. 31 zakres wsparcia 1. Pomoc przygotowawcza 2. Realizacja operacji 3. Przygotowanie i realizacja operacji z zakresie współpracy z LGD 4. Koszty bieżące i związane z aktywizacją do wysokości 25% całkowitych wydatków publicznych poniesionych w ramach strategii Dodatkowo Art. 43 EFRROW wsparcie przygotowawcze w tym pakiet startowy dla nowych LGD Art. 44 projekty współpracy Art. 45 definicja kosztów bieżących i animacji

15 Pomoc przygotowawcza art (EFRROW) 1. pakiet startowy dla nowych LGD a) Budowanie zdolności b) Wdrażanie małych projektów pilotażowych 2. przygotowanie strategii Państwo członkowskie może zdecydować o wdrażaniu pakietu startowego, korzystanie z tego wsparcia zależy od dojrzałości LGD

16 Koszty kwalifikowalne pakiet startowy W akcie wykonawczym, póki co przewiduje się koszty: a) Szkoleń dla lokalnych społeczności b) Badania nad obszarem c) PR d) Koszty administracyjne związane z wdrażaniem pilotażowych projektów e) Wdrażanie pilotażowych projektów (?)

17 Koszty kwalifikowalne wsparcie przygotowania LSR W akcie wykonawczym, póki co przewiduje się koszty: a) Szkoleń b) Badań nad obszarem c) PR d) Koszty administracyjne istniejących LGD, ale w mniejszym zakresie niż po wyborze Konieczna koordynacja pomiędzy wsparciem przygotowawczym w ramach EFRROW oraz WRS

18 Wdrażanie operacji w ramach LSR NIE NALEŻY SIĘ OGRANICZAĆ DO STANDARDOWYCH DZIAŁAŃ 1. Operacje powinny przyczyniać się do osiągnięcia jednego lub kilku priorytetów rozwoju obszarów wiejskich 2. Konieczna koordynacja wsparcia z różnych funduszy

19 Projekty współpracy art art. 44 EFRROW 1. Przygotowanie projektów wsparcie techniczne, pod warunkiem że LGD wykaże, że przewiduje realizację projektu 2. Dotyczy również LGD z krajów trzecich i LGD na obszarach miejskich 3. Ciągły nabór wniosków 4. Zatwierdzenie międzynarodowych projektów współpracy nie później niż 4 miesiące po złożeniu wniosku 5. Poinformowanie KE o zatwierdzeniu takiego projektu

20 Koszty bieżące i animacja art art. 45 EFRROW 1. Koszty administracyjne związane z zarządzeniem wdrażaniem LSR 2. Koszty animacji informowanie o LSR, zadania związane z rozwojem projektu Maksymalny limit na koszty bieżące i animacje 25 % całkowitych wydatków publicznych w ramach LSR art. 31 d WRS Możliwość uzyskania zaliczki maksymalnie 50% wsparcia związanego z kosztami bieżącymi i animacją

21 Minimalny poziom wydatkowania LEADER jest obowiązkowy w ramach EFRROW, minimalny poziom to 5% Poziom wsparcia: - Maksymalnie 80% a w przypadku regionów o niskim poziomie rozwoju do 90%

22 Sieciowanie Na poziomie europejskim Europejska Sieć Obszarów Wiejskich Dodatkowo wsparcie dla sieci narodowych (art. 52 EFRROW)) oraz transnarodowych inicjatyw współpracy (art. 52 ERROW) nie tylko dla Leadera Instrumenty sieciowe dla Leadera a) Wspieranie monitoringu i ewaluacji LSR b) Szkolenia c) Działania sieciujące w szczególności pomoc techniczna dla projektów współpracy międzyterytorialnej i międzynarodowej

23 Initial Polish position Support for multi-fund proposal, but doubts and questions concerning coordination of actions between funds (accreditation, eligible costs, controls, LAG selection including common selection criteria) Incoherence of provisions in EAFRD and CSF (role of managing authorities and paying agencies and scope of tasks which could be delegated to LAGs) Leaving different administrative and institutional rules can limit the possibility of achieving the goal of simplification Support for a lead Fund proposal

24 Initial Polish position Doubts concerning feasibility of LAG selection up to 31 December 2015 (finalisation of Union legislation, not clear provisions concerning common selection and LDS approval) 2 years after Programme approval Allocation for local development in all funds Implementatio of local development not in the framework odf standard measurea versus demarcation lines and eligibility criteria.

25 Initial Polish position Proposal to have standard rules on accreditation at least in community-led local development Proposal of: a) separate methodological fund concerning community-led local development with common implementation rules in all European Funds or b) Global grant Proposal to allow LAG to implement projects including investments

26 Initial Polish position proposal of including of preparatory support in transition rules Proposal to increase of advance payment (80%?) for running costs and animation (important cheaper than a bank guarantee instruments to secure advances) Proposal not to include animation cost in the limit of 25% In cooperation instead of wording conrete project discription of the planned project

27 Dziękuję za uwagę Thank you for your attention Joanna Gierulska Leader Unit, MARD

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER)

Rozwój kierowany przez społeczność lokalną (CLLD / RKSL / LEADER) () Spotkanie Krajowej Sieci Tematycznej ds. Partnerstwa Augustów, 13-14 czerwca 2013 r. Joanna Sokólska Podlaska Sieć Lokalnych Grup Działania Instrument CLLD Komisja Europejska Projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Planowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 Zasady realizacji instrumentu Rozwój lokalny kierowany przez społeczność w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 r. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Spis

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020

POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 ROZWÓJ LOKALNY KIEROWANY PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ POLITYKA SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 W grudniu 2013 r. Rada Unii Europejskiej formalnie zatwierdziła nowe przepisy i ustawodawstwo dotyczące kolejnej rundy inwestycji

Bardziej szczegółowo

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER w ramach rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi LEADER a RLKS Podstawy prawne LEADER i RLKS przepisy wspólnotowe

Bardziej szczegółowo

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487

20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/487 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR L 227/18 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.7.2014 ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 808/2014 z dnia 17 lipca 2014 r. ustanawiające zasady stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,

a) rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach PO IR oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów, Informacja o systemie monitorowania i sprawozdawczości, systemie ewaluacji, systemie kontroli, systemie informatycznym, systemie informacji i promocji oraz o zarządzaniu finansowym POIR elementy Programu,

Bardziej szczegółowo

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa

Europejski kodeks postępowania. w zakresie partnerstwa. Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa Społeczna Europa Europejski kodeks postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 23.12.2006 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 368/15 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020

Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Strona1 Projekt wytycznych do strategii realizacji zasady partnerstwa w perspektywie finansowej 2014-2020 Warszawa, 14 października 2013 Przygotowany dla Departamentu Zarządzania EFS Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Warszawa, 30 czerwca 2014 r. Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting S.A. Spis

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego o Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Wersja wstępna Warszawa, 28 maja 2014 r Autorzy: Zespół Sektora Publicznego Deloitte Business Consulting

Bardziej szczegółowo