URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015

2 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska 2 2. Bezpieczniej na drogach 2 3. O kontroli migracji 3 4. UE i jej sąsiedzi 5 5. EBI inwestuje w Polskę 5 6. Sprawiedliwość na tablicy 6 7. Lepsze prawo, mniej biurokracji 7 8. Rzecznik pyta o inicjatywy 7 9. Europarlament o Niemcowie Eurostat: bezrobocie spada Owoce dla szkół Podatkowa przejrzystość Szczyt Rady Europejskiej o gospodarce i bezpieczeństwie Razem dla lepszych inwestycji 13 II. Z BIURA W BRUKSELI Promocja oferty turystycznej Warmii i Mazur Przygotowania do Open Days Przygotowania do Open Doors Przygotowania do obchodów w Brukseli 25-lecia polskiej samorządności Europejskie Dni Rozwoju 16 III. WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ Działania w lutym 16 IV. ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA Konkurs: Ja Obywatel Unii Europejskiej Rozwój w obiektywie Eurodesk Programy, stypendia i staże według terminów zgłoszeń 18 1

3 I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 1. Lepiej z ochroną środowiska Powietrze i woda w Europie są czystsze niż pięć lat temu, obywatele zwiększają recykling i wyrzucają mniej odpadów na składowiska to efekty skoordynowanej polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska. Jednocześnie ta polityka pobudza wzrost gospodarczy i umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak w sprawozdaniu podkreślono, że długoterminowego celu Europy, jakim jest dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety cel ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska (7. EAP) nie można osiągnąć przy obecnym poziomie ambicji polityki ochrony środowiska i innych powiązanych z nią polityk. W sprawozdaniu pt. Środowisko Europy stan i prognozy (SOER 2015) przygotowanym przez Europejską Agencję Środowiska przedstawiono zintegrowaną ocenę środowiska w Europie, opracowaną w oparciu o dane na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym, jak również porównano ze sobą poszczególne państwa. Ocena obejmuje również prognozy na następnych 5 lat i lata kolejne i zawiera wyraźne ostrzeżenie o zagrożeniu, jakie niesie degradacja środowiska naturalnego wpływająca na dobrostan i dobrobyt ludzi. W analizie wezwano do bardziej zintegrowanego kształtowania polityki Komisja odpowiada na to wezwanie, przedstawiając szereg inicjatyw na rzecz ochrony środowiska na 2015 r., w tym nowy, szerzej zakrojony pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, przegląd wspólnotowej strategii ochrony różnorodności biologicznej, plan działania dotyczący zarządzania oceanami i zmieniony pakiet dotyczący jakości powietrza. Więcej informacji: 2. Bezpieczniej na drogach 515 mln euro z unijnego Funduszu Spójności i 94 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczone na realizację czterech inwestycji i jednego dużego projektu, które wpłyną na jakość drogowego i miejskiego transportu w Polsce. Inwestycje podniosą poziom bezpieczeństwa i zwiększą przepustowość dróg korytarzy transportowych. Pierwsza inwestycja polega na budowie ośmiokilometrowego odcinka Trasy Sucharskiego w Gdańsku. Trasa ta połączy port w Gdańsku z siecią TEN-T Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa drogowego i dostępności Gdańska oraz Północnej Polski. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, sfinansuje 94 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej ponad 118 mln euro. Zakończenie projektu planowane jest na 2015 r. 2

4 Drugi projekt związany jest z budową dziesięciokilometrowego odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku, obejmującego tunel pod Martwą Wisłą. Droga będzie jedną z najważniejszych arterii w Gdańsku na osi Wschód-Zachód i usprawni połączenie miasta z portem morskim oraz portem lotniczym, udrażniając ruch w mieście. Trzeci projekt ma na celu modernizację transportu publicznego na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wymianę taboru na nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje o większej pojemności, a także usprawnienie systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Projekt podniesie komfort podróży na większości popularnych linii tramwajowych i zwiększy udział przyjaznego dla środowiska taboru obsługującego mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Co równie ważne, uproszczenie systemu sprzedaży biletów będzie miało pozytywny wpływ na gospodarczą i turystyczną aktrakcyjność regionu. Zakończenie projektu jest planowane na grudzień 2015 r. Zarówno czwarta jak i piąta inwestycja obejmują budowę obwodnic, pierwsza w Stargardzie Szczecińskim, druga na Podlasiu. Obydwa projekty, będące częścią sieci TEN-T, mają na celu podniesienie komfortu i szybkości podróżowania w ruchu dalekobieżnym, a także zwiększenie dostępności tych regionów. Projekty przyczynią się również do podniesienia jakości życia okolicznych mieszkańców, gwarantując odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nowych dróg, a także zwiększając konkurencyjność gospodarczą regionu. O ile pierwszy projekt zrealizowano już w 2012 r., o tyle zakończenie drugiego jest planowane na 2016 r. Wszystkie inwestycje są finansowane w ramach polskiego programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Pierwszy projekt objęty jest priorytetem Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Drugi i trzeci projekt objęte są priorytetem Transport przyjazny środowisku. Czwarty i piąty projekt objęte są priorytetem Drogowa i lotnicza sieć TEN-T. Są to duże projekty, dla których łączna wartość inwestycji (w tym VAT) wynosi powyżej 50 mln EUR i w związku z tym zatwierdza się je w drodze specjalnej decyzji Komisji Europejskiej, natomiast projekty o niższej wartości zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym. Decyzja o współfinansowaniu tego projektu obowiązuje w ramach okresu programowania Polsce przyznano około 67 mld EUR w ramach finansowania polityki spójności w latach oraz 77,3 mld EUR na lata Więcej informacji: 3. O kontroli migracji Komisja Europejska rozpoczęła prace dotyczące realizacji kompleksowego europejskiego programu w dziedzinie migracji. Kolegium komisarzy przeprowadziło 3

5 pierwszą debatę na temat kluczowych działań, które pogłębią współpracę w zarządzaniu przepływem migrantów z państw trzecich. Lepsze zarządzanie migracjami jest, po raz pierwszy, wyraźnym priorytetem Komisji Europejskiej, zgodnie z wytycznymi politycznymi przedstawionymi przez przewodniczącego Junckera. Migracja jest zagadnieniem przekrojowym dotyczącym różnych dziedzin polityki i różnych podmiotów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz UE. Nowa struktura i metody pracy Komisji Europejskiej stanowią pierwszy krok w całościowym podejmowaniu wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą migracja. Skuteczny wspólny system azylowy Aby zapewnić ochronę potrzebującym, Unia Europejska dysponuje jednymi z najbardziej zaawansowanych ram legislacyjnych na świecie. Nadszedł czas, aby w pełni i spójnie wdrożyć niedawno przyjęty wspólny europejski system azylowy. Komisja dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania istniejących rozbieżności między krajowymi praktykami w zakresie polityki azylowej. Pogłębienie współpracy z państwami trzecimi będzie mieć zasadnicze znaczenie dla usunięcia pierwotnych przyczyn migracji, a także dla uwzględnienia migracji w opracowaniu strategii rozwoju. Komisja angażuje się ponadto na rzecz korzystania na większą skalę przez Unię Europejską z relokacji i przesiedleń, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i państwami trzecimi, które przyjmują dużą liczbę uchodźców. Nowa polityka europejska w dziedzinie legalnej migracji Próbując z jednej strony sprostać istniejącemu bezrobociu, Europa będzie musiała z drugiej strony przyciągać osoby o odpowiednich kompetencjach, aby być bardziej konkurencyjną na poziomie światowym. Jest to długoterminowe działanie, które musimy przygotowywać już od dzisiaj. Dlatego też Komisja Europejska rozpocznie przegląd unijnej dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. Jest to złożony i długotrwały proces, który może zostać przeprowadzony wyłącznie w ramach dialogu z państwami członkowskimi, obejmującego kwestie bardziej horyzontalnego podejścia do polityki dotyczącej legalnej migracji. Zdecydowane zwalczanie nielegalnej migracji i handlu ludźmi Nielegalna migracja wynika z różnych powodów. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Frontex w 2014 r. zdarzyło się około przypadków nielegalnych przekroczeń granicy dwa razy więcej niż w 2011 r. Wielu nielegalnych migrantów korzysta z pomocy przemytników lub jest wykorzystywanych przez handlarzy ludźmi. Komisja zamierza wzmocnić swoje działania w tej dziedzinie, opierając się na obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nielegalnej migracji i walki z handlem ludźmi. Komisja pracuje nad stworzeniem kompleksowego zestawu działań dotyczących problemu przemytu ludzi i pragnie dalej opracowywać konkretne środki ukierunkowane na priorytetowe państwa i szlaki przemytu, w ścisłej współpracy z państwami trzecimi, w tym w ramach istniejących umów o readmisji i współpracy (np. proces rabacki, proces chartumski lub proces budapeszteński). Zapewnienie szczelności granic zewnętrznych 4

6 Obszar bez granic wewnętrznych oraz solidna polityka azylowa i migracyjna mogą trwale funkcjonować jedynie wówczas, gdy Europa zarządza swoimi granicami zewnętrznymi przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. Zarządzanie granicami należy do kompetencji dzielonych między UE i państwa członkowskie, a wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych UE ma ogromne znaczenie dla wszystkich. Przygotowanie europejskiego programu w dziedzinie migracji będzie okazją do dyskusji na temat tego, czy i do jakiego stopnia unijna agencja ds. granic FRONTEX potrzebuje większych środków budżetowych, aktywów operacyjnych oraz zasobów ludzkich, aby skuteczniej podjąć kwestię zmieniających się wyzwań na zewnętrznych granicach UE. Państwa członkowskie muszą zwiększyć wspólną pulę zasobów, aby usprawnić pracę agencji FRONTEX i umożliwić pracę europejskim zespołom straży granicznej. Więcej informacji: 4. UE i jej sąsiedzi Rozpoczęły się konsultacje na temat przyszłości europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Ostatniego przeglądu tego zagadnienia dokonano w 2011 r., jednak, ze względu na ważne wydarzenia w państwach sąsiadujących UE, jakie miały miejsce od tamtego czasu, konieczny jest gruntowny przegląd zasad, zakresu i sposobu wykorzystania instrumentów EPS. Celem jest przeprowadzenie do końca czerwca konsultacji na jak najszerszą skalę, zarówno z partnerami z państw sąsiadujących, jak i z zainteresowanymi stronami w całej UE. Po konsultacjach jesienią zostanie wydany komunikat, zawierający propozycje dotyczące przyszłego kierunku europejskiej polityki sąsiedztwa. Konsultacje skupione będą wokół czterech priorytetowych zagadnień: zróżnicowania; ukierunkowania; elastyczności; odpowiedzialności i widoczności. Wskazano już pięć dziedzin, w których obie strony mają wspólne interesy: handel i rozwój gospodarczy; łączność; bezpieczeństwo; sprawowanie rządów; migracja i mobilność. Więcej informacji: 5. EBI inwestuje w Polskę W 2015 roku Europejski Banki Inwestycyjny przeznaczy na działalność w Polsce co najmniej 5,5 mld euro czyli co najmniej tyle co w roku ubiegłym zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI László Baranyay. Podkreślał, że wybierając inwestycje EBI zwraca uwagę przede wszystkim na to, by kierować finansowanie tam, gdzie realizacja projektów przyniesie długotrwały efekt społeczny. Piątego marca 2015 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się doroczna konferencja Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Główny gość spotkania László 5

7 Baranyay, wiceprezes EBI opowiedział o zeszłorocznej działalności banku, podkreślając rolę inwestycji w Polsce. Baranyay wskazywał, że EBI zmienia świat inwestując w projekty niosące korzyści dla obywateli. Wśród głównych obszarów zeszłorocznej aktywności banku znalazła się pomoc dla przedsiębiorstw (290 tysięcy dofinansowanych firm), tworzenie nowych miejsc pracy i wsparcie osób młodych (kredyty studenckie, oferty pracy), ograniczanie emisji dwutlenku węgla, digitalizacja czy rozwój transportu. Jak zaznaczył Baranyay, wybierając swoje inwestycje EBI zwraca uwagę przede wszystkim na to, by kierować finansowanie tam, gdzie realizacja projektów coś zmieni, przyniesie długotrwały efekt społeczny, a niekoniecznie zysk. Łącznie w 2014 roku na wszelkie inwestycje przeznaczono 80,3 mld euro, z czego 3,3 mld pochodziło z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), kierującego pomoc opartą na kapitale podwyższonego ryzyka dla sektora MŚP. W Polsce, podobnie jak w innych państwach UE, bank wspiera inwestycje zmniejszające dysproporcje w rozwoju regionów i wzmacniające konkurencyjność gospodarczą. Środki EBI były tu w 2014 r. przeznaczone głównie na infrastrukturę drogową (1,8 mld euro) i kolejową (550 mln euro), miasta (466 mln euro) i MŚP (1,3 mld euro). Wśród strategicznych inwestycji w dziedzinie transportu wyróżnić można środki na budowę dróg ekspresowych, w tym dwa odcinki obwodnicy Warszawy oraz kredyty na modernizację linii kolejowych. W sektorze rozwoju miast wsparcie finansowe EBI przyczynia się do podniesienia poziomu życia i zwiększenia konkurencyjności polskich aglomeracji. Kredyty przeznaczono na projekty związane z modernizacją transportu miejskiego, zapleczem edukacyjnym i zdrowotnym, czy rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska. Bank wspiera także polski przemysł, kierując środki do przedsiębiorstw cechujących się innowacyjnością i coraz mocniejszą pozycją na rynku (np. kredyt w wysokości 2 mld zł udzielony spółce KGHM Polska Miedź S.A. w celu optymalizacji środowiskowej produkcji miedzi). Więcej informacji: 6. Sprawiedliwość na tablicy Trzecia edycja unijnej tablicy wymiaru sprawiedliwości pokazuje wskaźniki jakości, niezależności i skuteczności sądownictwa państw członkowskich UE. Polska znalazła się wśród państw, gdzie na rozstrzygnięcie sporu w pierwszej instancji potrzeba około 200 dni. Opublikowane przez Komisję Europejską dane pomogą tworzyć bardziej efektywne systemy wymiaru sprawiedliwości i kontynuować reformy tego sektora, co umocni demokrację i przyczyni się do zwiększenia zaufania między państwami. 6

8 Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości jest narzędziem informacyjnym służącym wspieraniu państw członkowskich w zapewnieniu bardziej efektywnego wymiaru sprawiedliwości poprzez dostarczenie obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, handlowych i administracyjnych. Informacje te są wykorzystywane w ramach europejskiego semestru narzędzia dorocznej koordynacji polityki gospodarczej. Wraz z ocenami dotyczącymi poszczególnych krajów, unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości przyczynia się do identyfikacji ewentualnych niedociągnięć oraz do zachęcania państw członkowskich do przeprowadzenia, w razie potrzeby, reform strukturalnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Więcej informacji: 7. Lepsze prawo, mniej biurokracji Zgodnie z zapowiedziami Komisja Europejska wycofała 73 wnioski legislacyjne, które do tej pory czekały na rozpatrzenie. Ich wykaz został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Zgodnie z deklaracjami, nowa KE dąży do lepszego stanowienia prawa, co ma skutkować zmniejszeniem biurokracji i usunięciem obciążeń regulacyjnych. Przyjmując program prac na rok 2015 w dniu 16 grudnia 2014 r., Komisja postanowiła wycofać 73 oczekujące na rozpatrzenie wnioski legislacyjne. Wykaz wycofanych wniosków został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Potwierdzenie wycofania wniosków jest wynikiem konstruktywnych rozmów z innymi instytucjami, podczas których Komisja wysłuchała ich opinii. Komisja będzie w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz wdrożenia swojego programu prac w ścisłej współpracy z innymi instytucjami, w tym poprzez przedstawienie bardziej ambitnych i kompleksowych wniosków w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, po dzisiejszym wycofaniu pakietu dotyczącego odpadów. Więcej informacji: 8. Rzecznik pyta o inicjatywy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera europejskie inicjatywy obywatelskie umożliwiające milionowi obywateli UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki Unii. W swoich jedenastu postulatach wzywa Komisję do nadania takim projektom większego znaczenia politycznego i sprawienia, że inicjatywy będą przejrzyste oraz dostępne dla wszystkich obywateli UE. Emily O'Reilly, Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich, przedstawiła propozycje mające na celu wzmocnienie roli europejskich inicjatyw obywatelskich (ECI) tak, by miały większe znaczenie w demokratycznej debacie politycznej na poziomie europejskim. Rzecznik apeluje o lepsze wytyczne dla organizatorów ECI, większe zaangażowanie Parlamentu 7

9 Europejskiego i Rady oraz zwiększenia nacisku na państwa członkowskie, aby mieć pewność, że wszyscy obywatele UE mogą podpisać ECI, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Jedenaście propozycji poprawy ECI Europejska inicjatywa obywatelska działa od kwietnia Od tego czasu trzem projektom udało się zebrać niezbędny milion podpisów w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Najnowsza inicjatywa "Stop wiwisekcji" proponuje przepisy unijne mające na celu wycofywanie doświadczeń na zwierzętach. W grudniu 2013 roku Rzecznik rozpoczęła badanie funkcjonowania ECI, uwzględniając w tym z konsultacje społeczne, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można poprawić funkcjonowanie inicjatyw. Po przeanalizowaniu opinii Komisji o swoich konsultacjach, ombudsman sformułowała jedenaście propozycji dotyczących ECI. Zwraca się do Komisji o uzasadnienie tych decyzji, w których odrzucono ECI oraz o wyjaśnienia wyborów politycznych Komisji w odniesieniu do dalszych działań związanych z ECI, które uzyskały milion podpisów. Rzecznik wzywa także Komisję do poprawy systemu online do zbierania podpisów, a także kontroli jakości w celu zapewnienia, że informacje o finansowaniu i sponsoringu są poprawne. Ze względu na różne zasady zbierania podpisów w państwach członkowskich, nie wszyscy obywatele UE są obecnie w stanie podpisać inicjatywy. Rzecznik apeluje do Komisji, aby po raz kolejny zaproponowała prostsze i jednolite wymagania dla wszystkich państw członkowskich. Więcej informacji: 9. Europarlament o Niemcowie Zabójstwo rosyjskiego opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa wymaga niezależnego międzynarodowego śledztwa, mówią posłowie w przyjętej 12 marca rezolucji. To najbardziej znaczący mord polityczny w najnowszej historii Rosji uznał Parlament ostrzegając jednocześnie przed haniebną propagandą Kremla, która czyni z Rosji państwo represji, nienawiści i strachu. Posłowie wezwali do niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie morderstwa Borysa Niemcowa, który zbierał dowody na temat rosyjskiego zaangażowania w wojnę we wschodniej Ukrainie i miał zamiar opublikować raport w tej sprawie. Niemcow został zamordowany na dwa dni przed demonstracją, która miał poprowadzić, by zaprotestować przeciwko takiej polityce Kremla. Parlament Europejski złożył hołd Borysowi Niemcowowi, który poświęcił swoje życie pracy na rzecz bardziej demokratycznej, dostatniej i otwartej Rosji oraz solidnego partnerstwa Rosji z jej sąsiadami i potępił decyzję Rosji uniemożliwiającą niektórym posłom do Parlamentu Europejskiego i zagranicznym politykom o zakazie wjazdu do Rosji i tym samym udział w jego pogrzebie. 8

10 Przeciwieństwo dobrze funkcjonującej demokracji Rosja przesuwa się w kierunku przeciwnym do kierunku dobrze funkcjonującej demokracji uznali posłowie i wezwali Kreml do zaprzestania politycznych i sądowych nacisków oraz represji i zastraszania w stosunku do liderów opozycji, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Domagali się też uwolnienia w trybie pilnym więźniów politycznych, miedzy innymi ukraińskiej posłanki Nadii Sawczenko i estońskiego policjanta Estona Kohvera. Posłowie po raz kolejny wyrazili zaniepokojenie brakiem współpracy władz rosyjskich z niezależnymi i międzynarodowymi organami śledczymi w sprawie zestrzelenia samolotu odbywającego lot MH17. Przypomnieli także, że pomimo licznych wezwań rosyjskie władze odmówiły zwrócenia Polsce wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego Tu-154, który rozbił się w okolicach Smoleńska w kwietniu 2010 r. Unia Europejska powinna zachować jedność Posłowie wyrazili poparcie Parlamentu dla sił demokratycznych w Rosji i wezwali Radę UE do zobowiązania 28 państw członkowskich do prezentowania wspólnego zdecydowanego stanowiska w sprawie roli praw człowieka w stosunkach między UE a Rosją, oraz w sprawie konieczności zaprzestania w Rosji ograniczania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń. Domagali się też opracowania solidniejszego programu wsparcia rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i na okupowanym Krymie. Więcej informacji: 10. Eurostat: bezrobocie spada Eurostat zaprezentował statystyki dotyczące poziomu zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej na koniec 2014 r. oraz poziomu wzrostu cen w lutym 2015 r. W czwartym kwartale ubiegłego roku zarówno w wymiarze całej UE, jak i w strefie euro odnotowano zwiększenie liczby osób pracujących w porównaniu do trzeciego kwartału. Tymczasem, według informacji z lutego br., roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła -0,3 proc., a w całej UE -0,2 proc. Według najnowszych danych, opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w ostatnim kwartale 2014 r. liczba osób pracujących wzrosła o 0,1 proc w strefie euro (UE18) i 0,2 proc. w całej Unii Europejskiej (UE28) w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz odpowiednio o 0,9 proc. i 1 proc. w odniesieniu do końcówki roku 2013 r. Wyniki pochodzą z korygowanych sezonowo danych pochodzących ze statystyk narodowych. Największy wzrost poziomu zatrudnienia w ostatnim kwartale 2014 r. w porównaniu do okresu poprzedzającego wykazały Hiszpania i Łotwa (+ 0,7 proc. w obu przypadkach) oraz Irlandia i Słowacja (po 0,6 proc.). Polska znalazła się wśród państw, które odnotowały spadek zatrudnienia (-0,3 proc.). Gorszy wynik miała Portugalia (-1,4 proc.) i Cypr (-0,6 proc.). 9

11 Wykazywany poziom zatrudnienia obejmuje pracowników i pracujących na własny rachunek w krajowych jednostkach produkcyjnych. Standardowo przyjmuje się osobę jako jednostkę pomiarową. Inflacja Równocześnie Eurostat przedstawił najnowsze dane dotyczące poziomu inflacji w państwach UE według stanu na luty 2014 r. W porównaniu ze styczniem 2015 r. inflacja spadła w sześciu państwach członkowskich, pozostała stabilna w czterech, a wzrosła w siedemnastu. Najbardziej ujemne wskaźniki odnotowano w Grecji, Bułgarii i na Litwie, z kolei dodatnie w Szwecji, na Malcie, czy w Austrii. Według statystyk, największe wpływ na inflację w strefie euro miał wzrost cen w punktach gastronomicznych (restauracje i kawiarnie), podwyżka czynszów i cen wyrobów tytoniowych tytoniu. Jednocześnie odnotowano spadek cen paliw wykorzystywanych w transporcie, oleju opałowego oraz usług telekomunikacyjnych. Więcej informacji: 11. Owoce dla szkół 150 milionów euro z funduszy unijnych zostanie przeznaczonych w roku szkolnym 2015/2016 na realizację programu "Owoce w szkole". Unia Europejska kolejny raz wspiera państwa członkowskie we wprowadzaniu zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku szkolnym oraz w walce z problemem otyłości. Program ma na celu dostarczanie porcji owoców i warzyw nawet 12 milionom uczniów wieku od 6 do 10 lat w państwach UE. Inicjatywa ruszyła w 2009 r., aby odwrócić trend malejącej konsumpcji owoców i warzyw, szczególnie wśród dzieci. Wprowadzanie do codziennych posiłków warzyw i owoców to sposób na ustanawianie zdrowszych nawyków wśród młodzieży szkolnej i zwiększenie szansy na przeniesienie wypracowanych w ten sposób przyzwyczajeń do dorosłego życia. Jednak na program "Owoce w szkole" składają się również liczne działania towarzyszące. W ramach projektu państwa członkowskie mają edukować młodzież i zwiększać ich samoświadomość w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych. Przekazywanie wiedzy w tym zakresie jest w ostatnich latach szczególnie ważne, gdyż jak alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia otyłość stała się w Europie poważnym problemem cywilizacyjnym. Obecnie ponad 200 mln dorosłych i 14 mln dzieci w państwach członkowskich ma nadwagę, z roku na rok takie problemy ma więcej najmłodszych. Nadwaga może powodować poważne problemy zdrowotne, jak choroby serca, cukrzyca typu 2 czy niektóre nowotwory. W ramach organizowanych wydarzeń, takich jak konkursy, festyny, degustacje, czy prowadzenie ogródków szkolnych, dzieci mogą wyrobić sobie nawyk jedzenia owoców 10

12 i warzyw, a także dowiedzieć się jak ważne są dla rozwoju: stanowią doskonałe źródło składników odżywczych, witamin, minerałów i błonnika, zawierają mało tłuszczu i kalorii. Więcej informacji: 12. Podatkowa przejrzystość Pakiet środków wpływających na przejrzystość podatkową zaprezentowała Komisja Europejska. Jego głównym elementem jest propozycja automatycznej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ich indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. To kolejny etap walki ze szkodliwą konkurencją podatkową w UE i z firmami, które próbują omijać przepisy. Szacuje się, że unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa kosztuje budżety publiczne państw członkowskich miliardy euro każdego roku. Praktyki te podważają także sprawiedliwy podział obciążenia między podatnikami i zakłócają uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami. Spółki wykorzystują złożoność systemów podatkowych i brak współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, aby sztucznie przesuwać zyski i minimalizować płacone przez siebie podatki. Zwiększenie przejrzystości i zacieśnienie współpracy ma zatem kluczowe znaczenie dla walki z agresywnym planowaniem podatkowym i nadużyciami podatkowymi. Przedstawiony pakiet dotyczący przejrzystości podatkowej ma na celu zapewnienie państwom członkowskim informacji potrzebnych im, aby mogły chronić swoje bazy podatkowe i identyfikować przedsiębiorstwa, które usiłują uniknąć płacenia należytego wkładu podatkowego. Więcej informacji: 13. Szczyt Rady Europejskiej o gospodarce i bezpieczeństwie Przywódcy państw i rządów krajów UE spotykali się w Brukseli w dn marca 2015 r. na szczycie Rady Europejskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska. Spotkanie poświęcone było trzem istotnym kwestiom: unii energetycznej, ożywieniu gospodarczemu oraz stosunkom zewnętrznym. Szczyt rozpoczął się tradycyjną wymianą poglądów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Na pierwszej sesji roboczej omówione zostały zagadnienia związane z unią energetyczną. Polityka energetyczno-klimatyczna to jeden z pięciu priorytetów UE na najbliższe 5 lat wyznaczonych w czerwcu 2014 r. Uczestnicy szczytu skupili się na trzech aspektach tego zagadnienia: zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, utworzeniu wewnątrzunijnego rynku energii oraz zwiększeniu liczby odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Uczestnicy spotkania dyskutowali również na temat stosunków zewnętrznych. Przywódcy UE ustalili wytyczne do celów szczytu Partnerstwa Wschodniego zaplanowanego na maja 11

13 2015 r. w Rydze. Rada Europejska omówiła także stosunki z Rosją i sytuację na Ukrainie (zwłaszcza realizację porozumienia mińskiego). Drugiego dnia obrad przywódcy UE dyskutowali o kwestiach gospodarczych gościem szczytu był Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego. Uczestnicy spotkania wymienili poglądy i zamknęli pierwszy etap europejskiego semestru Ustalili też wskazówki, według których państwa członkowskie powinny przygotować krajowe programy reform oraz programy stabilności lub konwergencji. Dyskutowano także o postępie prac nad Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz o stanie negocjacji z USA nad Transatlantyckim Partnerstwem w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Ważnym tematem była również trudna sytuacja w Libii i jej wpływ na bezpieczeństwo UE. Unia Energetyczna Rada Europejska uzgodniła, że rozpocznie budowę unii energetycznej. Przywódcy zobowiązali się do zapewnienia niedrogiej, bezpiecznej i zrównoważonej energii w UE. Ich dyskusje skupiły się na bezpieczeństwie energetycznym i przejrzystości umów o dostawach gazu. Wszystkie takie umowy muszą być zgodne z prawem UE, bardziej przejrzyste i nie powinny negatywnie wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Europy. Przywódcy UE postanowili również: rozwijać innowacyjne strategie dla energii odnawialnej nowej generacji i zwiększać efektywność energetyczną nasilić działania dyplomatyczne UE w dziedzinie zmiany klimatu z myślą o powodzeniu szczytu klimatycznego w Paryżu w grudniu 2015 Stosunki zewnętrzne Partnerstwo Wschodnie Przywódcy UE uzgodnili cele szczytu Partnerstwa Wschodniego zaplanowanego na maja 2015 r. w Rydze. Rada Europejska ponownie podkreśliła swoje zaangażowanie w relacje ze wschodnimi partnerami i za jeden ze swoich priorytetów uznała wzmocnienie instytucji demokratycznych w tych krajach. Stosunki z Rosją i Ukrainą Przywódcy postanowili powiązać istniejący system sankcji z wykonaniem porozumień mińskich. Sankcje gospodarcze pozostaną w mocy do końca 2015 r., kiedy to ma zostać wdrożony ostatni punkt planu pokojowego: Ukraina odzyska kontrolę nad swoją wschodnią granicą. Przywódcy UE podkreślili też potrzebę sprzeciwienia się prowadzonej przez Rosję kampanii dezinformacyjnej w sprawie konfliktu na Ukrainie. Wysoka przedstawiciel Federica Mogherini 12

14 przygotuje przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej plan działania dotyczący strategicznej komunikacji. Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie unii energetycznej (19 marca 2015): Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie stosunków zewnętrznych (19 marca 2015 r.): Więcej informacji: 14. Razem dla lepszych inwestycji Komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu zainaugurowała w Berlinie wspólny projekt pilotażowy Pakt Integralności, stworzony wraz z Transparency International. Jego celem jest zapewnienie, że środki z funduszy polityki regionalnej będą wydawane w sposób dający prawdziwe korzyści ludziom. Jest to jedna z serii nowych metod, jakie Komisja wprowadza, aby pomóc państwom członkowskim, regionom i miastom w skutecznym zarządzaniu inwestycjami unijnymi. Pakt Integralności został opracowany przez Transparency International, aby wesprzeć rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie we wzmacnianiu zaufania i przejrzystości zamówień publicznych. Komisja chce, żeby pilotaż był realizowany w kilku unijnych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Pakt Integralności będzie prawnie wiążącym porozumieniem między zamawiającym a firmą ubiegającą się o publiczne kontrakty, które będzie skutkować przejrzystym i skutecznym procesem zamówień. W celu zapewnienia większej odpowiedzialności, pakt obejmie także system monitoringu prowadzony przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Państwa członkowskie zachęca się do korzystania z tej inicjatywy po tym, jak wyrażą one zainteresowanie, program zostanie ostatecznie uruchomiony w maju 2015 roku. Na dzień 5 maja Transparency International zaplanował także konferencję w Brukseli, która ma na celu promowanie paktu. Doświadczenia z projektów pilotażowych zostaną udostępnione i rozpowszechniane wśród władz publicznych w całej Europie. Więcej informacji: 13

15 II. Z BIURA W BRUKSELI W lutym dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli uczestniczyła w szeregu spotkań i konferencji, a także przygotowań do nadchodzących wydarzeń informacyjno promocyjnych organizowanych zarówno przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego jak i Dom Polski Wschodniej, którego pracami w 2015 r. kieruje Województwo Warmińsko-Mazurskie. 1. Promocja oferty turystycznej Warmii i Mazur W dniach 6-10 lutego odbyło się w Brukseli jedno na największych turystycznych wydarzeń wystawienniczych Salon des Vacances. Udział w nim wzięli również przedstawiciele z Warmii i Mazur. Podczas imprezy promowane były usługi SPA oraz Wellness na Warmii i Mazurach, a także ścieżki rowerowe w Polsce Wschodniej. Tematem przewodnim organizowanego już po raz 57 wydarzenia była turystyka rowerowa i rodzinna. W targach wzięło udział ponad 700 wystawców z 57 krajów. Stoiska wystawiennicze ulokowano w czterech halach, z podziałem na Europę, Belgię, Francję oraz kraje latynoamerykańskie. W ciągu pięciu dni targi odwiedziło ponad 115 tys. osób. 5 lutego Dominika Szulc, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli, otworzyła uroczyście polskie stoisko na targach Salon des Vacances. Obecni też byli: Artur Harazim, Ambasador Polski w Belgii, Krzysztof Turowski, I Radca WPHiI oraz Małgorzata Wasilenko, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wśród kilkudziesięciu gości znaleźli się belgijscy touroperatorzy i dziennikarze, którzy zaproszeni zostali do odwiedzenia stoiska i degustacji polskich specjałów. W promocji regionów uczestniczył Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli oraz województwa: małopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, warmińskomazurskie oraz po raz pierwszy przedstawiciele pięciu województw Szlaku Rowerowego Green Velo. Dopełnienie stoiska turystycznego stanowiły: Galeria Styl z Gdańska, prezentująca wyroby z bursztynu oraz licznie odwiedzana przez gości targowych Restauracja Polska serwująca tradycyjne dania kuchni polskiej. Na stoisku Warmii i Mazur promowano usługi SPA i Wellness w oparciu o nowo wydany katalog pn. Warmia i Mazury SPA&Wellness. Była to kontynuacja działań podjętych w ubiegłym roku przez Departament Turystyki, m.in. podróży studyjnej dla dziennikarzy z Belgii oraz prezentacji SPA w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, który mieści się w Domu Polski Wschodniej. Ponadto dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się turystyka rowerowa oraz Kraina Kanału Elbląskiego. Wiele pytań dotyczyło również turystyki rodzinnej i atrakcji dedykowanych dzieciom. 14

16 2. Przygotowania do Open Days 5 lutego odbyło się spotkanie dotyczące tegorocznej edycji Open Days: Trzynasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2015, która odbędzie się w dniach października 2015 roku w Brukseli oraz wielu miastach i regionach Europy. Ustalono, iż konglomerat przygotuje warsztaty pt. Modernizacja Europy Unia Energertyczna. Partnerzy w tym projekcie to biura następujących regionów: Środkowa Norwegia, Zachodnia Norwegia, Centralna Dania, Wschodnia Anglia, Żupania Splicko-Dalmatyńska, Województwo Śląskie, Centralna Portugalia oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie. 3. Przygotowania do Open Doors 9 maja 1950 r. Robert Schuman, minister spraw zagranicznych Francji, zaprezentował projekt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która dała początek idei integracji europejskiej. Dla uczczenia propozycji francuskiego polityka, Unia Europejska obchodzi 9 maja jako Dzień Europy. Z tej okazji w Brukseli organizowany jest Międzyinstytucjonalny Dzień Otwarty Unii Europejskiej Open Doors. Celem wydarzenia jest przybliżenie działalności instytucji UE oraz promocja polskich regionów. Open Doors stwarza możliwość zwiedzenia instytucji UE szerokiemu gronu odbiorców. Tegoroczna edycja Open Doors odbędzie się właśnie 9 maja. Jak co roku udział w nim weźmie również Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które będzie miało swoje stoisko w siedzibie Komitetu Regionów przy innych stoiskach regionów skupionych w Domu Polski Wschodniej. Warmia i Mazury zaprezentują ofertę turystyczną regionu oraz aplikację My Guide. 4. Przygotowania do obchodów w Brukseli 25-lecia polskiej samorządności 20 lutego w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do obchodów 25-lecia samorządności. Hasło przewodnie: Poland sparkling, które ma ilustrować to, że Polska jest krajem błyskotliwym, błyszczącym. Przedstawiciele SP zaproponowali współorganizację następujących wydarzeń: Iskry smaku. Pokaz gotowania w dużej restauracji w Brukseli. Click Poland konkurs fotograficzny, zdjęcia inspirowane światłem, skierowany do urzędników UE, dziennikarzy. Organizacja wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. Nagrody z województw. Kreacje i inspiracje najprawdopodobniej podczas Open Days (12-15 października): prezentacja myśli twórczej mieszkańców naszych regionów, sztuka. V wieczór filmowy 7 czerwca we Flagey. Teatr 250 lat polskiego teatru publicznego teatry publiczne w Brukseli wrzesień. 15

17 Grudzień wieczór wigilijny (Bozar lub Flagey bardzo prestiżowe miejsca) pokaz tradycji wigilijnej, kolędnicy, malowanie bombek, itp.) tu może warto jako DPW wspólnie sfinansować. Obecnie trwają dyskusje dotyczące udziału w poszczególnych propozycjach. 5. Europejskie Dni Rozwoju 3-4 czerwca odbędą się Brukseli Europejskie Dni Rozwoju. ERD to jedno z największych spotkań poświęconych pomocy rozwojowej na świecie, organizowane cyklicznie od 2006 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Biorą w nim udział najwyżsi przedstawiciele państw, instytucji unijnych i ONZ oraz reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, a także sektora prywatnego. Będzie to flagowe wydarzenie Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015, a tematem przewodnim spotkań jest motto Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość. Prezentacje i dyskusje będą miały na celu wskazanie sposobów w jaki państwa UE, a także ich obywatele mogą działać na rzecz zmniejszenia ubóstwa oraz promocji praw człowieka na świecie. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji EDR będą się pojawiały na stronie internetowej wydarzenia: III. WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ 1. Działania w lutym 3 lutego 2015 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował spotkanie eksperckie dot. wdrażania polityki transportowej Unii Europejskiej. W roli eksperta wystąpił Paweł Stelmaszczyk z Komisji Europejskiej (DG MOVE). Na wstępie ekspert przedstawił pokrótce informacje o Białej Księdze z 2011 r., która stanowi o najważniejszych planach utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego. Tym samym dąży się do osiągnięcia możliwie najbardziej konkurencyjnego i oszczędnego systemu transportowego działającego w ramach Unii Europejskiej. Jak podkreślił ekspert głównym założeniem zespołu powołanego w ramach Komisji Europejskiej do napisania ww. dokumentu było szeroko rozumiane podejście systemowe z nastawieniem na międzynarodowe korytarze transportowe łączące najodleglejsze miejsca kontynentu europejskiego. Obok Białej Księgi jako dokumentu bazowego powstały instrumenty wdrożeniowe tj. polityka TEN-T z siecią bazową (realizacja do 2030 r.) i siecią uzupełniającą (realizacja do2050 r.), a także wyasygnowano środki finansowe zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci Transportowej (INEA), pozwalające zrealizować niejednokrotnie ambitne plany państw członkowskich. 16

18 Pan Stelmaszczyk podkreślił możliwość aplikowania do konkursów transportowych ogłaszanych przez INEA. Na chwilę obecną priorytetowo traktowane są duże projekty infrastrukturalne na kolei. Ma to ścisły związek z podziałem środków w ramach nowego instrumentu finansowego Łącząc Europę gdzie pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld EUR. Harmonogram przedstawia się następująco: 26 lutego 2015 r. termin składania wniosków, marzec maj 2015 r. ocena wniosków, lipiec 2015 r. przyjęcie listy projektów do dofinansowania, październik grudzień 2015 r. - podpisanie indywidualnych umów grantowych. Więcej informacji o naborze : _2014.htm IV. ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA 1. Konkurs: Ja Obywatel Unii Europejskiej Ja Obywatel Unii Europejskiej to konkurs dla 3-osobowych zespołów uczniowskich klas I-II szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorami trzeciej edycji konkursu dla młodzieży z Warmii i Mazur są Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wystarczy nakręcić maksymalnie 1-minutowy film, w którym autorzy pokażą mieszkańcom swojego regionu pozytywne aspekty ponad 10-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, a także pogłębią chęć do aktywnego i świadomego uczestnictwa w wydarzeniach społecznopolitycznych w zjednoczonej Europie. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany i zorganizowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który odbędzie się we wrześniu 2015 roku. Nagrodami za zajęcie II i III miejsca będą nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie: 17

19 2. Rozwój w obiektywie Zdrowie tak brzmi kwietniowy temat w konkursie fotograficznym Be our guest photographer!, ogłoszonym przez Parlament Europejski. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział wszyscy utalentowani młodzi fotograficy, pod warunkiem, że skończyli 18-ty rok życia. Ich zadaniem jest nadsyłanie zdjęć związanych z ogłaszanym co miesiąc tematem, nawiązującym do celów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju Z nadesłanych fotografii jury co miesiąc wybierać będzie dziesięć najlepszych, a następnie wskazywać zwycięzcę. Laureaci pierwszych nagród z kolejnych miesięcy znajdą się w finale spośród nich wyłoniony zostanie zdobywca nagrody głównej. Równocześnie na najciekawsze zdjęcia będzie można głosować w Internecie na profilach społecznościowych Parlamentu Europejskiego. Faworyt internautów również otrzyma nagrodę. Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają zaproszenie na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w listopadzie 2015 r. w Strasburgu. Będą tam mogli przygotować fotoreportaż z tego wydarzenia. Jury czeka na prace do końca każdego miesiąca. Dany uczestnik może nadesłać co miesiąc tylko jedno zdjęcie, opatrzone komentarzem liczącym nie więcej niż 100 słów. Fotografie należy przesyłać na adres Konkurs potrwa do września 2015 r. Więcej informacji: 3. Eurodesk Programy, stypendia i staże według terminów zgłoszeń Termin składania wniosków: Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe Rada Europy wspiera finansowo międzynarodowe działania młodzieżowe podejmowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Fundator: Rada Europy Europejskie Centrum Młodzieży Granty na międzynarodowe działania młodzieży Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne. Fundator: Rada Europy Europejskie Centrum Młodzieży 18

20 Praktyki w Radzie UE Kilkumiesięczne praktyki płatne i niepłatne w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego. Fundator: Rada Unii Europejskiej Sekretariat Generalny EU Aid Volunteers Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie. Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Termin składania wniosków: Erasmus+ Budowanie Potencjału Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartej na wielostronnym partnerstwie między organizacjami aktywnymi w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń a sektorem społeczno-ekonomicznym w krajach programu i państwach partnerskich. Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Erasmus+ Mobilność edukacyjna Duże projekty Wolontariatu Europejskiego Duże projekty Wolontariatu Europejskiego umożliwiają grupom co najmniej 30 wolontariuszy w wieku lat podjęcie pracy społecznej za granicą przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Termin składania wniosków: Edukacja globalna Konkurs na realizację projektów w dziedzinie edukacji globalnej w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców. Fundator: Fundacja Edukacja dla Demokracji Termin składania wniosków: Staże w unijnych instytucjach OHIM Pięciomiesięczne płatne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Fundator: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Termin składania wniosków: Działania programu Maria Skłodowska-Curie Horyzont

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska

Bogusław Kotarba. Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska Bogusław Kotarba Współpraca transgraniczna w świetle założeń umowy partnerstwa Polska Unia Europejska 2014-2020 Europejska współpraca terytorialna (EWT) EWT stanowi jeden z dwóch celów polityki spójności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r.

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020. Giżycko, 21 października 2015 r. PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA-ROSJA 2014-2020 Giżycko, 21 października 2015 r. Program Polska-Rosja 2014-2020 Program Polska - Rosja 2014-2020 przygotowywany jest przez współpracujące ze sobą

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem"

Spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem Spotkanie z cyklu "Kawa z ekspertem" 26 września w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Kawa z ekspertem poświęcone polityce zdrowotnej Unii Europejskiej w nowej perspektywie

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu.

Delegacje otrzymują w załączeniu konkluzje przyjęte przez Radę Europejską na wyżej wymienionym posiedzeniu. Rada Europejska Bruksela, 18 marca 2016 r. (OR. en) EUCO 12/1/16 REV 1 CO EUR 3 CONCL 2 PISMO PRZEWODNIE Od: Sekretariat Generalny Rady Do: Delegacje Dotyczy: Posiedzenie Rady Europejskiej (17 i 18 marca

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo Wschodnie

Partnerstwo Wschodnie Partnerstwo Wschodnie PW proces rozwoju partnerskich relacji UE z państwami Europy Wschodniej mający na celu stopniową integrację tych państw i ich społeczeństw na bazie unijnych norm, standardów i wartości

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 12.3.2013 COM(2013) 144 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Inicjatywa na rzecz

Bardziej szczegółowo

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego

Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego Transnarodowy program Interreg Region Morza Bałtyckiego (BSR) Katowice, 24 listopada 2014 r. Obszar programu Dania Niemcy (częściowo) Polska Litwa Łotwa Estonia Finlandia Szwecja Norwegia Rosja (częściowo,

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r.

Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele. Gdańsk, 3 marca 2016 r. Doradztwo Energetyczne w WFOŚiGW w Gdańsku Porozumienie Burmistrzów idea i cele Gdańsk, 3 marca 2016 r. Porozumienie Burmistrzów Dobrowolna, ogólnoeuropejska inicjatywa, zrzeszająca elitę środowisk dążących

Bardziej szczegółowo

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76

11294/09 TRANS 257 AVIATION 96 MAR 96 ENV 457 ENER 234 IND 76 RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 5 października 2009 r. (06.10) (OR. en) 14075/09 TRANS 373 MAR 136 AVIATION 156 ENV 634 ENER 320 IND 121 NOTA Od: Do: Nr wniosku Kom.: Dotyczy: Sekretariat Generalny Rady

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat!

Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądź wolontariuszem! Zmieniaj siebie i świat! Bądźwolontariuszem!

Bardziej szczegółowo

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw

Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce. Zespół do spraw Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Działania Rządu na rzecz CSR w Polsce 2 Trendy yglobalne Globalizacja Zmiany demograficzne Zmiany klimatu WYZWANIE: Konieczność budowania trwałych podstaw wzrostu umożliwiających realizację aspiracji rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach

Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach Spotkanie konsultacyjne na temat polsko-słowackiej współpracy transgranicznej w latach 2014-2020 Nowy Targ, 15.01.2014 r. Spotkanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. Polsko-słowacka strategia działania

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020

Erasmus+ Młodzież w działaniu 2007-2013. Erasmus+ Młodzież 2014-2020 Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Młodzież w działaniu 2007-2013 Erasmus+ Młodzież

Bardziej szczegółowo

TAK/NIE + uzasadnienie

TAK/NIE + uzasadnienie TAK/NIE + uzasadnienie 0. Podstawowym problemem Zagłębia Ruhry po II wojnie światowej był brak infrastruktury transportowej. 1. Podstawowym problemem Mezzogiorno był brak kapitału społecznego. 2. Globalizacja

Bardziej szczegółowo

"Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski."

Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski. "Plan Junckera szansą na inwestycyjne ożywienie w Europie. Korzyści dla Polski." Danuta JAZŁOWIECKA Posłanka do Parlamentu Europejskiego BIPE, 1 czerwiec 2015 Dlaczego Europa potrzebuje nowej strategii

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Energetyki 2012 CEF

Wyzwania Energetyki 2012 CEF Wyzwania Energetyki 2012 CEF Janusz Piechociński Luty 2012 Nowe narzędzie CEF Dnia 29 czerwca 2011 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych obejmujących lata

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz

Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją. dr Violetta Florkiewicz Strategia EUROPA 2020 i wyzwania stojące przed edukacją dr Violetta Florkiewicz Strategia Europa 2020 Jest to unijna strategia wzrostu do 2020 roku. Jej celem jest osiągnięcie wzrostu gospodarczego, który

Bardziej szczegółowo

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG

Obywatele dla Demokracji. program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji program dla organizacji pozarządowych finansowany z funduszy EOG Obywatele dla Demokracji Realizatorzy: Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i

Bardziej szczegółowo

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie

Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Europejska strategia zatrudnienia W kierunku poprawy sytuacji pod względem zatrudnienia w Europie Komisja Europejska Czym jest europejska strategia zatrudnienia? Każdy potrzebuje pracy. Wszyscy musimy

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska

Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej. Wykład VIII Strategia lizbońska Gospodarka i funkcjonowanie Unii Europejskiej Wykład VIII Strategia lizbońska Pomyśl tylko, czym mogłaby być Europa. Pomyśl o wrodzonej sile naszej rozszerzonej Unii. Pomyśl o jej niewykorzystanym potencjale

Bardziej szczegółowo

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A

6052/16 mkk/gt 1 DG C 2A Rada Unii Europejskiej Bruksela, 15 lutego 2016 r. (OR. en) 6052/16 COEST 30 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 15 lutego 2016 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 5946/16 COEST 22 Dotyczy: STOSUNKI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE

STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE STRATEGIA LIZBOŃSKA A POLITYKA ZATRUDNIENIA W POLSCE Wpływ funduszy unijnych na tworzenie nowych miejsc pracy dr Jerzy Kwieciński Podsekretarz Stanu Warszawa, 17 maja 2007 r. 1 Odnowiona Strategia Lizbońska

Bardziej szczegółowo

15169/15 pas/en 1 DG C 2B

15169/15 pas/en 1 DG C 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 14 grudnia 2015 r. (OR. en) 15169/15 MAMA 205 COEST 381 MED 43 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 14 grudnia 2015 r. Do: Delegacje Nr poprz. dok.: 15011/15

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski

Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej. Piotr Borys Parlament Europejski Priorytety Dolnego Śląska w Unii Europejskiej Piotr Borys Parlament Europejski Strategia EUROPA 2020 Inicjatywy przewodnie: Unia Innowacji Mobilna młodzież Europejska agenda cyfrowa Europa efektywnie korzystająca

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 FUNDUSZE STRUKTURALNE ĆWICZENIA SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 Książki Małgorzata Sikora- Gaca, Urszula Kosowska (Fundusze Europejskie w teorii i praktyce, Warszawa 2014 Magdalena Krasuska, Fundusze Unijne w

Bardziej szczegółowo

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+.

ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. ERASMUS+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy młodzieżowe oraz sportowe w całej Europie. Połączy w jedną całość 7 dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Instrumenty finansowania w okresie programowania 2014-2020 Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytut Nauk Ekonomicznych i Społecznych Invest Expo, Katowice, 08.12.2014 Fundusze Europejskie 2014-2020 innowacje

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne na lata

Fundusze unijne na lata Fundusze unijne na lata 2014-2020 źródło prezentacji: www.mrr.gov.pl Budżet 2014-2020 (mld euro) Administracja 62 56 UE jako partner globalny 60 56 Obywatelstwo, wolność, bezpieczeństwo 16 12 2014-2020

Bardziej szczegółowo

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego

AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego AKCJA 2 Partnerstwa Strategiczne Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Przedsiębiorczego CELE Rozwój oraz wdrażanie innowacyjnych rozwiązań i praktyk w obszarze edukacji pozaformalnej młodzieży i osób pracujących

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020

Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 Polityka spójności a ochrona środowiska w okresie programowania 2014-2020 V Posiedzenie Plenarne uczestników sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju Warszawa, 10 11 grudnia 2013 Agata Payne Komisja Europejska,

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ

POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ POLITYKA EKOINNOWACYJNA UNII EUROPEJSKIEJ Katowice, dnia 17 maja 2012 rok Wyzwaniem w zakresie innowacji w obecnym stuleciu będzie wydłużenie okresu wykorzystywania zasobów osiąganie więcej mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny Europejski Fundusz Społeczny wsparcie dla młodzieży 11/4/2014 Sytuacja osób młodych w UE Ponad 5,5 mln młodych Europejczyków jest bezrobotnych; Stopa bezrobocia młodzieży wynosi obecnie 23,5 %; 13,2 %

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ

Punkt Informacji Europejskiej EUROPE DIRECT - POZNAŃ EUROPA 2020 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, zapoczątkowana w 2010 roku. W obliczu stale zmieniającej się zglobalizowanej rzeczywistości niezbędnym jest funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r.

I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju. 2 czerwca 2015 r. I spotkanie Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu w ramach działania krajowej sieci Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju 2 czerwca 2015 r. Plan prezentacji Sieć Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC)

RADA UNII EUROPEJSKIEJ. Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) 8749/06. Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) RADA UNII EUROPEJSKIEJ Bruksela, 28 kwietnia 2006 r. (03.05) (OR. en) Międzyinstytucjonalny numer referencyjny: 2004/0166 (AVC) 8749/06 FC 14 CADREFIN 107 OC 317 NOTA Od: Grupa Robocza ds. Środków Strukturalnych

Bardziej szczegółowo

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis

Młody obywatel. 18 sierpnia 2010 r. Opis 18 sierpnia 2010 r. Młody obywatel Opis Młodzie ludzie przy wsparciu nauczycieli i władz samorządowych badają kapitał społeczny w swojej miejscowości. Przedstawiają wnioski władzom lokalnym. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne

Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus + w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 - Partnerstwa Strategiczne Program Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe Program wspiera działania instytucji partnerskich, które

Bardziej szczegółowo

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE

inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE inwestowanie w działania na rzecz klimatu inwestowanie w program LIFE PRZEGLĄD NOWEGO PODPROGRAMU LIFE DOTYCZĄCEGO DZIAŁAŃ NA RZECZ KLIMATU NA LATA 2014 2020 Czym jest nowy podprogram LIFE dotyczący działań

Bardziej szczegółowo

Środowisko dla Rozwoju

Środowisko dla Rozwoju ENEA Krajowa sieć partnerstwa Środowisko dla Rozwoju na rzecz promowania zasad zrównowaŝonego rozwoju i jej rola we wdraŝaniu POIiŚ 27 maja 2010 r. Zamość Spis treści 1. Europejska Sieć Organów Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Plan inwestycyjny dla Europy

Plan inwestycyjny dla Europy Plan inwestycyjny dla Europy ma na celu stymulowanie inwestycji w strategiczne projekty w całej Unii Europejskiej. W ramach Planu do roku 2018 wsparciem zostaną objęte inwestycje o łącznej wysokości co

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART

ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART ŹRÓDŁA I METODY FINANSOWANIA PROJEKTÓW SMART PANELIŚCI Przedstawiciel MIiR: Agnieszka Dawydzik, Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju Przedstawiciel

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA. z dnia 13 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR XII/134/11 RADY MIASTA KRAKOWA z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie rozwoju gospodarczego i innowacji na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 27.10.2015 r. COM(2015) 610 final ANNEX 4 ZAŁĄCZNIK KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

Bardziej szczegółowo

VIII FORUM ENERGETYCZNE

VIII FORUM ENERGETYCZNE VIII Forum Energetyczne 1 VIII FORUM ENERGETYCZNE Sopot, 16 18 Grudnia 2013 r. Europa znalazła się w sytuacji paradoksu energetycznego. Spowolnienie gospodarcze, wzrost efektywności energetycznej i udziału

Bardziej szczegółowo

10254/16 dh/en 1 DGC 2B

10254/16 dh/en 1 DGC 2B Rada Unii Europejskiej Bruksela, 20 czerwca 2016 r. (OR. en) 10254/16 WYNIK PRAC Od: Sekretariat Generalny Rady Data: 20 czerwca 2016 r. Do: Delegacje COHOM 78 CONUN 115 DEVGEN 132 FREMP 115 COPS 191 CFSP/PESC

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010

Dokument z posiedzenia B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 29.3.2010 B7-0204/2010 PROJEKT REZOLUCJI złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7 0204/2010 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Perspektywa finansowania PPP w Polsce

Perspektywa finansowania PPP w Polsce Perspektywa finansowania PPP w Polsce Bezpieczne finansowanie rozwoju, Seminarium II -Obszar infrastrukturalny (kapitał-dług) 23 czerwca 2016 Paweł Szaciłło Dyrektor Departamentu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

Bardziej szczegółowo

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie

Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie Europejski Bank Inwestycyjny w skrócie EBI, jako bank UE, oferuje finansowanie i służy fachową wiedzą na rzecz solidnych i trwałych projektów inwestycyjnych w Europie i poza jej granicami. Bank jest własnością

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 12-13.02.2015 r. 1 Projekt PO RYBY 2014-2020 został opracowany w oparciu o: przepisy prawa UE: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia

Bardziej szczegółowo

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004

Wydział Programowania Rozwoju i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego. Katowice, 2 grudzień 2004 KSZTAŁTOWANIE I REALIZACJA POLITYKI ENERGETYCZNEJ NA POZIOMIE WOJEWÓDZTWA STAN OBECNY, PRIORYTETY NA PRZYSZŁOŚĆ W KONTEKŚCIE PROWADZONEJ AKTUALIZACJI STRATEGII ROZWOJU WOJEWÓDZTWA. Wydział Programowania

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3.

W UE PRACY OBLIGACJE W LATACH 2014-2020 ROCZNIE W CIĄGU 3 LAT 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. NOWE POROZUMIENIE NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEJ EUROPY 582 MLD NA ZIELONE INWESTYCJE, TWORZĄCE 5 MLN MIEJSC PRACY W CIĄGU PIERWSZYCH 3. LAT plan INWESTYCYJNY W WYS. 194 MLD ROCZNIE INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013

Dokument z posiedzenia B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI. złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Dokument z posiedzenia 22.4.2013 B7-0000/2013 PROJEKT REZOLUCJI złożony w następstwie pytania wymagającego odpowiedzi ustnej B7-0000/2013 zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Jak działa Unia Europejska?

Jak działa Unia Europejska? Jak działa Unia Europejska? Z Europą do szkół: Europamobil http://www.europamobil-online.eu/index.php?bereich=home_fr 20 studentów // 11 szkół // ponad 3000 uczniów // 1 autobus Europamobil to projekt

Bardziej szczegółowo

CoopEst. Włodzimierz Grudziński

CoopEst. Włodzimierz Grudziński CoopEst Włodzimierz Grudziński CoopEst jest funduszem kapitałowym z siedzibą w Brukseli, którego celem jest wspieranie rozwoju ekonomii społecznej w nowych i przyszłych krajach członkowskich Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE

ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE ANNA BIERNACKA-RYGIEL TEAM EUROPE Programy Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego Erasmus + Kreatywna Europa Europa dla obywateli Eurydyka Agencja Wykonawcza ds. Edukacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013

Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Projekt MAŁOPOLSKA 2015 -przygotowania do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 Bożena PIETRAS-GOC Koordynator projektu Kancelaria Zarządu Województwa Małopolskiego Kontekst projektu

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Wzmacnianie wymiaru miejskiego perspektywa europejska i krajowa. 13 lipca 2016 r., Warszawa

Wzmacnianie wymiaru miejskiego perspektywa europejska i krajowa. 13 lipca 2016 r., Warszawa Wzmacnianie wymiaru miejskiego perspektywa europejska i krajowa 13 lipca 2016 r., Warszawa Agenda Miejska Unii Europejskiej Jerzy Kwieciński Sekretarz Stanu Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 13 lipca 2016

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r.

Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Fundusze unijne dla odnawialnych źródeł energii w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 3 kwietnia 2013 r. Dokumenty strategiczne KOMUNIKAT KOMISJI EUROPA 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r.

Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Warszawa, 20 marca 2015 r. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Warszawa, 20 marca 2015 r. UMOWA PARTNERSTWA Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY

EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY EUROPEJSKI BANK INWESTYCYJNY Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) realizuje cele Unii Europejskiej poprzez zapewnianie długoterminowego finansowania projektów, udzielanie gwarancji i doradztwo. Wspiera projekty

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych

Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Harmonogram konkursów dla organizacji pozarządowych Nazwa konkursu 1 Europejskie sektorowe rady umiejętności" w ramach Programu na rzecz innowacji i innowacji społecznych (EaSI) na lata 2014-2020 3 wrzesień

Bardziej szczegółowo

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju

Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Analiza wdrażania funduszy UE w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego pod kątem realizacji zasady zrównoważonego rozwoju Olsztyn 2013-09-23 Regionalny Program Operacyjny Warmia

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności UE na lata 2014 2020

Polityka spójności UE na lata 2014 2020 UE na lata 2014 2020 Propozycje Komisji Europejskiej Unii Europejskiej Struktura prezentacji 1. Jakie konsekwencje będzie miała polityka spójności UE? 2. Dlaczego Komisja proponuje zmiany w latach 2014

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA

EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA INTERREG EUROPA 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny Program INTERREG EUROPA Warszawa Katowice, - 8 października 24 listopada 2014 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020

PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 PROGRAM WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ, SZKOLENIA, MŁODZIEŻ I SPORT NA LATA 2014-2020 E R A S M U S+ 1 stycznia 2014 roku ruszy nowy program Unii Europejskiej ERASMUS+. Będzie wspierał edukację, szkolenia, inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ będzie wspierał:

Program Erasmus+ będzie wspierał: Zawartość Program Erasmus+ będzie wspierał:... 2 EDUKACJA SZKOLNA... 3 Mobilność kadry... 3 Partnerstwa strategiczne... 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji... 3 SZKOLNICTWO WYŻSZE... 4 Mobilność

Bardziej szczegółowo

Instytucje Unii Europejskiej

Instytucje Unii Europejskiej Instytucje Unii Europejskiej Parlament Europejski Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co

Bardziej szczegółowo

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r.

11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja grudnia 2008 r. Rada Europy i Sport MSL11 (2008 r.) 8 wersja ostateczna 17.12.2008 r. 11 Konferencja Ministrów ds. Sportu państw członkowskich Rady Europy Ateny, Grecja 10-12 grudnia 2008 r. przyjęła rezolucję nr 3 Bieżące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r.

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. Grudzień 2013 r. RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Grudzień 2013 r. 1 1. Podstawy prawne Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach

Bardziej szczegółowo

Dariusz SZYMAŃSKI. Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej.

Dariusz SZYMAŃSKI. Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej. Dariusz SZYMAŃSKI Współpraca Unii Europejskiej w ramach pomocy humanitarnej i rozwojowej. Plan prezentacji 1. Wprowadzenie 2. Podstawa Prawna. 3. ECHO 4. MDG`s Millenijne Cele Rozwoju 5. Podsumowanie/wnioski

Bardziej szczegółowo

Seminaria europejskie

Seminaria europejskie Seminaria europejskie koordynatorka: Aleksandra Saczuk a.saczuk@schuman.org.pl SE(5) 7.12.2009 Partnerstwo Wschodnie polski sukces w unijnej polityce zewnętrznej Partnerstwo Wschodnie jest polskim sukcesem

Bardziej szczegółowo

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego

Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego newsletter numer 23 Europejska Nagroda Młodzieżowa im. Karola Wielkiego Pięć tysięcy euro nagrody zainkasują zdobywcy Nagrody im. Karola Wielkiego na najlepszy projekt młodzieżowy w Europie. Największe

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ

FINANSOWANIE PROJEKTÓW ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ ENERGETYCZNYCH Z PROGRAMÓW EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ POMORSKIE DNI ENERGII Ludwik Szakiel Kierownik Referatu Instrumentów Współpracy Terytorialnej Departament Rozwoju Regionalnego i Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo