URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO. Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska"

Transkrypt

1 URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Biuletyn Informacyjny Warmia i Mazury, Polska, Unia Europejska Olsztyn, marzec 2015

2 SPIS TREŚCI I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 2 1. Lepiej z ochroną środowiska 2 2. Bezpieczniej na drogach 2 3. O kontroli migracji 3 4. UE i jej sąsiedzi 5 5. EBI inwestuje w Polskę 5 6. Sprawiedliwość na tablicy 6 7. Lepsze prawo, mniej biurokracji 7 8. Rzecznik pyta o inicjatywy 7 9. Europarlament o Niemcowie Eurostat: bezrobocie spada Owoce dla szkół Podatkowa przejrzystość Szczyt Rady Europejskiej o gospodarce i bezpieczeństwie Razem dla lepszych inwestycji 13 II. Z BIURA W BRUKSELI Promocja oferty turystycznej Warmii i Mazur Przygotowania do Open Days Przygotowania do Open Doors Przygotowania do obchodów w Brukseli 25-lecia polskiej samorządności Europejskie Dni Rozwoju 16 III. WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ Działania w lutym 16 IV. ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA Konkurs: Ja Obywatel Unii Europejskiej Rozwój w obiektywie Eurodesk Programy, stypendia i staże według terminów zgłoszeń 18 1

3 I. UNIJNE AKTUALNOŚCI 1. Lepiej z ochroną środowiska Powietrze i woda w Europie są czystsze niż pięć lat temu, obywatele zwiększają recykling i wyrzucają mniej odpadów na składowiska to efekty skoordynowanej polityki UE w dziedzinie ochrony środowiska. Jednocześnie ta polityka pobudza wzrost gospodarczy i umożliwia tworzenie nowych miejsc pracy. Jednak w sprawozdaniu podkreślono, że długoterminowego celu Europy, jakim jest dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety cel ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska (7. EAP) nie można osiągnąć przy obecnym poziomie ambicji polityki ochrony środowiska i innych powiązanych z nią polityk. W sprawozdaniu pt. Środowisko Europy stan i prognozy (SOER 2015) przygotowanym przez Europejską Agencję Środowiska przedstawiono zintegrowaną ocenę środowiska w Europie, opracowaną w oparciu o dane na poziomie globalnym, regionalnym i krajowym, jak również porównano ze sobą poszczególne państwa. Ocena obejmuje również prognozy na następnych 5 lat i lata kolejne i zawiera wyraźne ostrzeżenie o zagrożeniu, jakie niesie degradacja środowiska naturalnego wpływająca na dobrostan i dobrobyt ludzi. W analizie wezwano do bardziej zintegrowanego kształtowania polityki Komisja odpowiada na to wezwanie, przedstawiając szereg inicjatyw na rzecz ochrony środowiska na 2015 r., w tym nowy, szerzej zakrojony pakiet dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym, przegląd wspólnotowej strategii ochrony różnorodności biologicznej, plan działania dotyczący zarządzania oceanami i zmieniony pakiet dotyczący jakości powietrza. Więcej informacji: 2. Bezpieczniej na drogach 515 mln euro z unijnego Funduszu Spójności i 94 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zostanie przeznaczone na realizację czterech inwestycji i jednego dużego projektu, które wpłyną na jakość drogowego i miejskiego transportu w Polsce. Inwestycje podniosą poziom bezpieczeństwa i zwiększą przepustowość dróg korytarzy transportowych. Pierwsza inwestycja polega na budowie ośmiokilometrowego odcinka Trasy Sucharskiego w Gdańsku. Trasa ta połączy port w Gdańsku z siecią TEN-T Gdańsk-Brno/Bratysława-Wiedeń. Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa drogowego i dostępności Gdańska oraz Północnej Polski. Unia Europejska, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, sfinansuje 94 mln euro z całkowitej kwoty inwestycji wynoszącej ponad 118 mln euro. Zakończenie projektu planowane jest na 2015 r. 2

4 Drugi projekt związany jest z budową dziesięciokilometrowego odcinka Trasy Słowackiego w Gdańsku, obejmującego tunel pod Martwą Wisłą. Droga będzie jedną z najważniejszych arterii w Gdańsku na osi Wschód-Zachód i usprawni połączenie miasta z portem morskim oraz portem lotniczym, udrażniając ruch w mieście. Trzeci projekt ma na celu modernizację transportu publicznego na terenie Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego poprzez wymianę taboru na nowoczesne, niskopodłogowe tramwaje o większej pojemności, a także usprawnienie systemu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej. Projekt podniesie komfort podróży na większości popularnych linii tramwajowych i zwiększy udział przyjaznego dla środowiska taboru obsługującego mieszkańców Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego. Co równie ważne, uproszczenie systemu sprzedaży biletów będzie miało pozytywny wpływ na gospodarczą i turystyczną aktrakcyjność regionu. Zakończenie projektu jest planowane na grudzień 2015 r. Zarówno czwarta jak i piąta inwestycja obejmują budowę obwodnic, pierwsza w Stargardzie Szczecińskim, druga na Podlasiu. Obydwa projekty, będące częścią sieci TEN-T, mają na celu podniesienie komfortu i szybkości podróżowania w ruchu dalekobieżnym, a także zwiększenie dostępności tych regionów. Projekty przyczynią się również do podniesienia jakości życia okolicznych mieszkańców, gwarantując odpowiedni poziom bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom nowych dróg, a także zwiększając konkurencyjność gospodarczą regionu. O ile pierwszy projekt zrealizowano już w 2012 r., o tyle zakończenie drugiego jest planowane na 2016 r. Wszystkie inwestycje są finansowane w ramach polskiego programu operacyjnego Infrastruktura i środowisko. Pierwszy projekt objęty jest priorytetem Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe. Drugi i trzeci projekt objęte są priorytetem Transport przyjazny środowisku. Czwarty i piąty projekt objęte są priorytetem Drogowa i lotnicza sieć TEN-T. Są to duże projekty, dla których łączna wartość inwestycji (w tym VAT) wynosi powyżej 50 mln EUR i w związku z tym zatwierdza się je w drodze specjalnej decyzji Komisji Europejskiej, natomiast projekty o niższej wartości zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym. Decyzja o współfinansowaniu tego projektu obowiązuje w ramach okresu programowania Polsce przyznano około 67 mld EUR w ramach finansowania polityki spójności w latach oraz 77,3 mld EUR na lata Więcej informacji: 3. O kontroli migracji Komisja Europejska rozpoczęła prace dotyczące realizacji kompleksowego europejskiego programu w dziedzinie migracji. Kolegium komisarzy przeprowadziło 3

5 pierwszą debatę na temat kluczowych działań, które pogłębią współpracę w zarządzaniu przepływem migrantów z państw trzecich. Lepsze zarządzanie migracjami jest, po raz pierwszy, wyraźnym priorytetem Komisji Europejskiej, zgodnie z wytycznymi politycznymi przedstawionymi przez przewodniczącego Junckera. Migracja jest zagadnieniem przekrojowym dotyczącym różnych dziedzin polityki i różnych podmiotów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz UE. Nowa struktura i metody pracy Komisji Europejskiej stanowią pierwszy krok w całościowym podejmowaniu wyzwań i możliwości, jakie niesie ze sobą migracja. Skuteczny wspólny system azylowy Aby zapewnić ochronę potrzebującym, Unia Europejska dysponuje jednymi z najbardziej zaawansowanych ram legislacyjnych na świecie. Nadszedł czas, aby w pełni i spójnie wdrożyć niedawno przyjęty wspólny europejski system azylowy. Komisja dołoży wszelkich starań w celu wyeliminowania istniejących rozbieżności między krajowymi praktykami w zakresie polityki azylowej. Pogłębienie współpracy z państwami trzecimi będzie mieć zasadnicze znaczenie dla usunięcia pierwotnych przyczyn migracji, a także dla uwzględnienia migracji w opracowaniu strategii rozwoju. Komisja angażuje się ponadto na rzecz korzystania na większą skalę przez Unię Europejską z relokacji i przesiedleń, w ścisłej współpracy z państwami członkowskim i państwami trzecimi, które przyjmują dużą liczbę uchodźców. Nowa polityka europejska w dziedzinie legalnej migracji Próbując z jednej strony sprostać istniejącemu bezrobociu, Europa będzie musiała z drugiej strony przyciągać osoby o odpowiednich kompetencjach, aby być bardziej konkurencyjną na poziomie światowym. Jest to długoterminowe działanie, które musimy przygotowywać już od dzisiaj. Dlatego też Komisja Europejska rozpocznie przegląd unijnej dyrektywy w sprawie niebieskiej karty. Jest to złożony i długotrwały proces, który może zostać przeprowadzony wyłącznie w ramach dialogu z państwami członkowskimi, obejmującego kwestie bardziej horyzontalnego podejścia do polityki dotyczącej legalnej migracji. Zdecydowane zwalczanie nielegalnej migracji i handlu ludźmi Nielegalna migracja wynika z różnych powodów. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez Frontex w 2014 r. zdarzyło się około przypadków nielegalnych przekroczeń granicy dwa razy więcej niż w 2011 r. Wielu nielegalnych migrantów korzysta z pomocy przemytników lub jest wykorzystywanych przez handlarzy ludźmi. Komisja zamierza wzmocnić swoje działania w tej dziedzinie, opierając się na obowiązujących przepisach prawnych dotyczących nielegalnej migracji i walki z handlem ludźmi. Komisja pracuje nad stworzeniem kompleksowego zestawu działań dotyczących problemu przemytu ludzi i pragnie dalej opracowywać konkretne środki ukierunkowane na priorytetowe państwa i szlaki przemytu, w ścisłej współpracy z państwami trzecimi, w tym w ramach istniejących umów o readmisji i współpracy (np. proces rabacki, proces chartumski lub proces budapeszteński). Zapewnienie szczelności granic zewnętrznych 4

6 Obszar bez granic wewnętrznych oraz solidna polityka azylowa i migracyjna mogą trwale funkcjonować jedynie wówczas, gdy Europa zarządza swoimi granicami zewnętrznymi przy pełnym poszanowaniu praw podstawowych. Zarządzanie granicami należy do kompetencji dzielonych między UE i państwa członkowskie, a wzmocnienie kontroli granic zewnętrznych UE ma ogromne znaczenie dla wszystkich. Przygotowanie europejskiego programu w dziedzinie migracji będzie okazją do dyskusji na temat tego, czy i do jakiego stopnia unijna agencja ds. granic FRONTEX potrzebuje większych środków budżetowych, aktywów operacyjnych oraz zasobów ludzkich, aby skuteczniej podjąć kwestię zmieniających się wyzwań na zewnętrznych granicach UE. Państwa członkowskie muszą zwiększyć wspólną pulę zasobów, aby usprawnić pracę agencji FRONTEX i umożliwić pracę europejskim zespołom straży granicznej. Więcej informacji: 4. UE i jej sąsiedzi Rozpoczęły się konsultacje na temat przyszłości europejskiej polityki sąsiedztwa (EPS). Ostatniego przeglądu tego zagadnienia dokonano w 2011 r., jednak, ze względu na ważne wydarzenia w państwach sąsiadujących UE, jakie miały miejsce od tamtego czasu, konieczny jest gruntowny przegląd zasad, zakresu i sposobu wykorzystania instrumentów EPS. Celem jest przeprowadzenie do końca czerwca konsultacji na jak najszerszą skalę, zarówno z partnerami z państw sąsiadujących, jak i z zainteresowanymi stronami w całej UE. Po konsultacjach jesienią zostanie wydany komunikat, zawierający propozycje dotyczące przyszłego kierunku europejskiej polityki sąsiedztwa. Konsultacje skupione będą wokół czterech priorytetowych zagadnień: zróżnicowania; ukierunkowania; elastyczności; odpowiedzialności i widoczności. Wskazano już pięć dziedzin, w których obie strony mają wspólne interesy: handel i rozwój gospodarczy; łączność; bezpieczeństwo; sprawowanie rządów; migracja i mobilność. Więcej informacji: 5. EBI inwestuje w Polskę W 2015 roku Europejski Banki Inwestycyjny przeznaczy na działalność w Polsce co najmniej 5,5 mld euro czyli co najmniej tyle co w roku ubiegłym zadeklarował w Warszawie wiceprezes EBI László Baranyay. Podkreślał, że wybierając inwestycje EBI zwraca uwagę przede wszystkim na to, by kierować finansowanie tam, gdzie realizacja projektów przyniesie długotrwały efekt społeczny. Piątego marca 2015 r. w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce odbyła się doroczna konferencja Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Główny gość spotkania László 5

7 Baranyay, wiceprezes EBI opowiedział o zeszłorocznej działalności banku, podkreślając rolę inwestycji w Polsce. Baranyay wskazywał, że EBI zmienia świat inwestując w projekty niosące korzyści dla obywateli. Wśród głównych obszarów zeszłorocznej aktywności banku znalazła się pomoc dla przedsiębiorstw (290 tysięcy dofinansowanych firm), tworzenie nowych miejsc pracy i wsparcie osób młodych (kredyty studenckie, oferty pracy), ograniczanie emisji dwutlenku węgla, digitalizacja czy rozwój transportu. Jak zaznaczył Baranyay, wybierając swoje inwestycje EBI zwraca uwagę przede wszystkim na to, by kierować finansowanie tam, gdzie realizacja projektów coś zmieni, przyniesie długotrwały efekt społeczny, a niekoniecznie zysk. Łącznie w 2014 roku na wszelkie inwestycje przeznaczono 80,3 mld euro, z czego 3,3 mld pochodziło z Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI), kierującego pomoc opartą na kapitale podwyższonego ryzyka dla sektora MŚP. W Polsce, podobnie jak w innych państwach UE, bank wspiera inwestycje zmniejszające dysproporcje w rozwoju regionów i wzmacniające konkurencyjność gospodarczą. Środki EBI były tu w 2014 r. przeznaczone głównie na infrastrukturę drogową (1,8 mld euro) i kolejową (550 mln euro), miasta (466 mln euro) i MŚP (1,3 mld euro). Wśród strategicznych inwestycji w dziedzinie transportu wyróżnić można środki na budowę dróg ekspresowych, w tym dwa odcinki obwodnicy Warszawy oraz kredyty na modernizację linii kolejowych. W sektorze rozwoju miast wsparcie finansowe EBI przyczynia się do podniesienia poziomu życia i zwiększenia konkurencyjności polskich aglomeracji. Kredyty przeznaczono na projekty związane z modernizacją transportu miejskiego, zapleczem edukacyjnym i zdrowotnym, czy rozbudowę infrastruktury ochrony środowiska. Bank wspiera także polski przemysł, kierując środki do przedsiębiorstw cechujących się innowacyjnością i coraz mocniejszą pozycją na rynku (np. kredyt w wysokości 2 mld zł udzielony spółce KGHM Polska Miedź S.A. w celu optymalizacji środowiskowej produkcji miedzi). Więcej informacji: 6. Sprawiedliwość na tablicy Trzecia edycja unijnej tablicy wymiaru sprawiedliwości pokazuje wskaźniki jakości, niezależności i skuteczności sądownictwa państw członkowskich UE. Polska znalazła się wśród państw, gdzie na rozstrzygnięcie sporu w pierwszej instancji potrzeba około 200 dni. Opublikowane przez Komisję Europejską dane pomogą tworzyć bardziej efektywne systemy wymiaru sprawiedliwości i kontynuować reformy tego sektora, co umocni demokrację i przyczyni się do zwiększenia zaufania między państwami. 6

8 Unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości jest narzędziem informacyjnym służącym wspieraniu państw członkowskich w zapewnieniu bardziej efektywnego wymiaru sprawiedliwości poprzez dostarczenie obiektywnych, wiarygodnych i porównywalnych danych dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach cywilnych, handlowych i administracyjnych. Informacje te są wykorzystywane w ramach europejskiego semestru narzędzia dorocznej koordynacji polityki gospodarczej. Wraz z ocenami dotyczącymi poszczególnych krajów, unijna tablica wyników wymiaru sprawiedliwości przyczynia się do identyfikacji ewentualnych niedociągnięć oraz do zachęcania państw członkowskich do przeprowadzenia, w razie potrzeby, reform strukturalnych w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Więcej informacji: 7. Lepsze prawo, mniej biurokracji Zgodnie z zapowiedziami Komisja Europejska wycofała 73 wnioski legislacyjne, które do tej pory czekały na rozpatrzenie. Ich wykaz został opublikowany w Dzienniku Urzędowym UE. Zgodnie z deklaracjami, nowa KE dąży do lepszego stanowienia prawa, co ma skutkować zmniejszeniem biurokracji i usunięciem obciążeń regulacyjnych. Przyjmując program prac na rok 2015 w dniu 16 grudnia 2014 r., Komisja postanowiła wycofać 73 oczekujące na rozpatrzenie wnioski legislacyjne. Wykaz wycofanych wniosków został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Potwierdzenie wycofania wniosków jest wynikiem konstruktywnych rozmów z innymi instytucjami, podczas których Komisja wysłuchała ich opinii. Komisja będzie w dalszym ciągu podejmować działania na rzecz wdrożenia swojego programu prac w ścisłej współpracy z innymi instytucjami, w tym poprzez przedstawienie bardziej ambitnych i kompleksowych wniosków w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym, po dzisiejszym wycofaniu pakietu dotyczącego odpadów. Więcej informacji: 8. Rzecznik pyta o inicjatywy Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich wspiera europejskie inicjatywy obywatelskie umożliwiające milionowi obywateli UE bezpośrednie uczestnictwo w kształtowaniu polityki Unii. W swoich jedenastu postulatach wzywa Komisję do nadania takim projektom większego znaczenia politycznego i sprawienia, że inicjatywy będą przejrzyste oraz dostępne dla wszystkich obywateli UE. Emily O'Reilly, Europejska Rzeczniczka Praw Obywatelskich, przedstawiła propozycje mające na celu wzmocnienie roli europejskich inicjatyw obywatelskich (ECI) tak, by miały większe znaczenie w demokratycznej debacie politycznej na poziomie europejskim. Rzecznik apeluje o lepsze wytyczne dla organizatorów ECI, większe zaangażowanie Parlamentu 7

9 Europejskiego i Rady oraz zwiększenia nacisku na państwa członkowskie, aby mieć pewność, że wszyscy obywatele UE mogą podpisać ECI, niezależnie od ich miejsca zamieszkania. Jedenaście propozycji poprawy ECI Europejska inicjatywa obywatelska działa od kwietnia Od tego czasu trzem projektom udało się zebrać niezbędny milion podpisów w co najmniej siedmiu państwach członkowskich. Najnowsza inicjatywa "Stop wiwisekcji" proponuje przepisy unijne mające na celu wycofywanie doświadczeń na zwierzętach. W grudniu 2013 roku Rzecznik rozpoczęła badanie funkcjonowania ECI, uwzględniając w tym z konsultacje społeczne, aby dowiedzieć się, w jaki sposób można poprawić funkcjonowanie inicjatyw. Po przeanalizowaniu opinii Komisji o swoich konsultacjach, ombudsman sformułowała jedenaście propozycji dotyczących ECI. Zwraca się do Komisji o uzasadnienie tych decyzji, w których odrzucono ECI oraz o wyjaśnienia wyborów politycznych Komisji w odniesieniu do dalszych działań związanych z ECI, które uzyskały milion podpisów. Rzecznik wzywa także Komisję do poprawy systemu online do zbierania podpisów, a także kontroli jakości w celu zapewnienia, że informacje o finansowaniu i sponsoringu są poprawne. Ze względu na różne zasady zbierania podpisów w państwach członkowskich, nie wszyscy obywatele UE są obecnie w stanie podpisać inicjatywy. Rzecznik apeluje do Komisji, aby po raz kolejny zaproponowała prostsze i jednolite wymagania dla wszystkich państw członkowskich. Więcej informacji: 9. Europarlament o Niemcowie Zabójstwo rosyjskiego opozycyjnego polityka Borysa Niemcowa wymaga niezależnego międzynarodowego śledztwa, mówią posłowie w przyjętej 12 marca rezolucji. To najbardziej znaczący mord polityczny w najnowszej historii Rosji uznał Parlament ostrzegając jednocześnie przed haniebną propagandą Kremla, która czyni z Rosji państwo represji, nienawiści i strachu. Posłowie wezwali do niezależnego międzynarodowego śledztwa w sprawie morderstwa Borysa Niemcowa, który zbierał dowody na temat rosyjskiego zaangażowania w wojnę we wschodniej Ukrainie i miał zamiar opublikować raport w tej sprawie. Niemcow został zamordowany na dwa dni przed demonstracją, która miał poprowadzić, by zaprotestować przeciwko takiej polityce Kremla. Parlament Europejski złożył hołd Borysowi Niemcowowi, który poświęcił swoje życie pracy na rzecz bardziej demokratycznej, dostatniej i otwartej Rosji oraz solidnego partnerstwa Rosji z jej sąsiadami i potępił decyzję Rosji uniemożliwiającą niektórym posłom do Parlamentu Europejskiego i zagranicznym politykom o zakazie wjazdu do Rosji i tym samym udział w jego pogrzebie. 8

10 Przeciwieństwo dobrze funkcjonującej demokracji Rosja przesuwa się w kierunku przeciwnym do kierunku dobrze funkcjonującej demokracji uznali posłowie i wezwali Kreml do zaprzestania politycznych i sądowych nacisków oraz represji i zastraszania w stosunku do liderów opozycji, przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów. Domagali się też uwolnienia w trybie pilnym więźniów politycznych, miedzy innymi ukraińskiej posłanki Nadii Sawczenko i estońskiego policjanta Estona Kohvera. Posłowie po raz kolejny wyrazili zaniepokojenie brakiem współpracy władz rosyjskich z niezależnymi i międzynarodowymi organami śledczymi w sprawie zestrzelenia samolotu odbywającego lot MH17. Przypomnieli także, że pomimo licznych wezwań rosyjskie władze odmówiły zwrócenia Polsce wraku i czarnych skrzynek polskiego samolotu rządowego Tu-154, który rozbił się w okolicach Smoleńska w kwietniu 2010 r. Unia Europejska powinna zachować jedność Posłowie wyrazili poparcie Parlamentu dla sił demokratycznych w Rosji i wezwali Radę UE do zobowiązania 28 państw członkowskich do prezentowania wspólnego zdecydowanego stanowiska w sprawie roli praw człowieka w stosunkach między UE a Rosją, oraz w sprawie konieczności zaprzestania w Rosji ograniczania wolności słowa, zgromadzeń i stowarzyszeń. Domagali się też opracowania solidniejszego programu wsparcia rosyjskiego społeczeństwa obywatelskiego w Rosji i na okupowanym Krymie. Więcej informacji: 10. Eurostat: bezrobocie spada Eurostat zaprezentował statystyki dotyczące poziomu zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej na koniec 2014 r. oraz poziomu wzrostu cen w lutym 2015 r. W czwartym kwartale ubiegłego roku zarówno w wymiarze całej UE, jak i w strefie euro odnotowano zwiększenie liczby osób pracujących w porównaniu do trzeciego kwartału. Tymczasem, według informacji z lutego br., roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła -0,3 proc., a w całej UE -0,2 proc. Według najnowszych danych, opublikowanych przez Europejski Urząd Statystyczny, w ostatnim kwartale 2014 r. liczba osób pracujących wzrosła o 0,1 proc w strefie euro (UE18) i 0,2 proc. w całej Unii Europejskiej (UE28) w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz odpowiednio o 0,9 proc. i 1 proc. w odniesieniu do końcówki roku 2013 r. Wyniki pochodzą z korygowanych sezonowo danych pochodzących ze statystyk narodowych. Największy wzrost poziomu zatrudnienia w ostatnim kwartale 2014 r. w porównaniu do okresu poprzedzającego wykazały Hiszpania i Łotwa (+ 0,7 proc. w obu przypadkach) oraz Irlandia i Słowacja (po 0,6 proc.). Polska znalazła się wśród państw, które odnotowały spadek zatrudnienia (-0,3 proc.). Gorszy wynik miała Portugalia (-1,4 proc.) i Cypr (-0,6 proc.). 9

11 Wykazywany poziom zatrudnienia obejmuje pracowników i pracujących na własny rachunek w krajowych jednostkach produkcyjnych. Standardowo przyjmuje się osobę jako jednostkę pomiarową. Inflacja Równocześnie Eurostat przedstawił najnowsze dane dotyczące poziomu inflacji w państwach UE według stanu na luty 2014 r. W porównaniu ze styczniem 2015 r. inflacja spadła w sześciu państwach członkowskich, pozostała stabilna w czterech, a wzrosła w siedemnastu. Najbardziej ujemne wskaźniki odnotowano w Grecji, Bułgarii i na Litwie, z kolei dodatnie w Szwecji, na Malcie, czy w Austrii. Według statystyk, największe wpływ na inflację w strefie euro miał wzrost cen w punktach gastronomicznych (restauracje i kawiarnie), podwyżka czynszów i cen wyrobów tytoniowych tytoniu. Jednocześnie odnotowano spadek cen paliw wykorzystywanych w transporcie, oleju opałowego oraz usług telekomunikacyjnych. Więcej informacji: 11. Owoce dla szkół 150 milionów euro z funduszy unijnych zostanie przeznaczonych w roku szkolnym 2015/2016 na realizację programu "Owoce w szkole". Unia Europejska kolejny raz wspiera państwa członkowskie we wprowadzaniu zdrowych nawyków żywieniowych u dzieci w wieku szkolnym oraz w walce z problemem otyłości. Program ma na celu dostarczanie porcji owoców i warzyw nawet 12 milionom uczniów wieku od 6 do 10 lat w państwach UE. Inicjatywa ruszyła w 2009 r., aby odwrócić trend malejącej konsumpcji owoców i warzyw, szczególnie wśród dzieci. Wprowadzanie do codziennych posiłków warzyw i owoców to sposób na ustanawianie zdrowszych nawyków wśród młodzieży szkolnej i zwiększenie szansy na przeniesienie wypracowanych w ten sposób przyzwyczajeń do dorosłego życia. Jednak na program "Owoce w szkole" składają się również liczne działania towarzyszące. W ramach projektu państwa członkowskie mają edukować młodzież i zwiększać ich samoświadomość w zakresie zdrowych nawyków żywieniowych. Przekazywanie wiedzy w tym zakresie jest w ostatnich latach szczególnie ważne, gdyż jak alarmuje Światowa Organizacja Zdrowia otyłość stała się w Europie poważnym problemem cywilizacyjnym. Obecnie ponad 200 mln dorosłych i 14 mln dzieci w państwach członkowskich ma nadwagę, z roku na rok takie problemy ma więcej najmłodszych. Nadwaga może powodować poważne problemy zdrowotne, jak choroby serca, cukrzyca typu 2 czy niektóre nowotwory. W ramach organizowanych wydarzeń, takich jak konkursy, festyny, degustacje, czy prowadzenie ogródków szkolnych, dzieci mogą wyrobić sobie nawyk jedzenia owoców 10

12 i warzyw, a także dowiedzieć się jak ważne są dla rozwoju: stanowią doskonałe źródło składników odżywczych, witamin, minerałów i błonnika, zawierają mało tłuszczu i kalorii. Więcej informacji: 12. Podatkowa przejrzystość Pakiet środków wpływających na przejrzystość podatkową zaprezentowała Komisja Europejska. Jego głównym elementem jest propozycja automatycznej wymiany informacji pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie ich indywidualnych interpretacji prawa podatkowego. To kolejny etap walki ze szkodliwą konkurencją podatkową w UE i z firmami, które próbują omijać przepisy. Szacuje się, że unikanie opodatkowania przez przedsiębiorstwa kosztuje budżety publiczne państw członkowskich miliardy euro każdego roku. Praktyki te podważają także sprawiedliwy podział obciążenia między podatnikami i zakłócają uczciwą konkurencję między przedsiębiorstwami. Spółki wykorzystują złożoność systemów podatkowych i brak współpracy pomiędzy państwami członkowskimi, aby sztucznie przesuwać zyski i minimalizować płacone przez siebie podatki. Zwiększenie przejrzystości i zacieśnienie współpracy ma zatem kluczowe znaczenie dla walki z agresywnym planowaniem podatkowym i nadużyciami podatkowymi. Przedstawiony pakiet dotyczący przejrzystości podatkowej ma na celu zapewnienie państwom członkowskim informacji potrzebnych im, aby mogły chronić swoje bazy podatkowe i identyfikować przedsiębiorstwa, które usiłują uniknąć płacenia należytego wkładu podatkowego. Więcej informacji: 13. Szczyt Rady Europejskiej o gospodarce i bezpieczeństwie Przywódcy państw i rządów krajów UE spotykali się w Brukseli w dn marca 2015 r. na szczycie Rady Europejskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska. Spotkanie poświęcone było trzem istotnym kwestiom: unii energetycznej, ożywieniu gospodarczemu oraz stosunkom zewnętrznym. Szczyt rozpoczął się tradycyjną wymianą poglądów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Na pierwszej sesji roboczej omówione zostały zagadnienia związane z unią energetyczną. Polityka energetyczno-klimatyczna to jeden z pięciu priorytetów UE na najbliższe 5 lat wyznaczonych w czerwcu 2014 r. Uczestnicy szczytu skupili się na trzech aspektach tego zagadnienia: zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, utworzeniu wewnątrzunijnego rynku energii oraz zwiększeniu liczby odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej. Uczestnicy spotkania dyskutowali również na temat stosunków zewnętrznych. Przywódcy UE ustalili wytyczne do celów szczytu Partnerstwa Wschodniego zaplanowanego na maja 11

13 2015 r. w Rydze. Rada Europejska omówiła także stosunki z Rosją i sytuację na Ukrainie (zwłaszcza realizację porozumienia mińskiego). Drugiego dnia obrad przywódcy UE dyskutowali o kwestiach gospodarczych gościem szczytu był Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego. Uczestnicy spotkania wymienili poglądy i zamknęli pierwszy etap europejskiego semestru Ustalili też wskazówki, według których państwa członkowskie powinny przygotować krajowe programy reform oraz programy stabilności lub konwergencji. Dyskutowano także o postępie prac nad Europejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz o stanie negocjacji z USA nad Transatlantyckim Partnerstwem w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Ważnym tematem była również trudna sytuacja w Libii i jej wpływ na bezpieczeństwo UE. Unia Energetyczna Rada Europejska uzgodniła, że rozpocznie budowę unii energetycznej. Przywódcy zobowiązali się do zapewnienia niedrogiej, bezpiecznej i zrównoważonej energii w UE. Ich dyskusje skupiły się na bezpieczeństwie energetycznym i przejrzystości umów o dostawach gazu. Wszystkie takie umowy muszą być zgodne z prawem UE, bardziej przejrzyste i nie powinny negatywnie wpływać na bezpieczeństwo energetyczne Europy. Przywódcy UE postanowili również: rozwijać innowacyjne strategie dla energii odnawialnej nowej generacji i zwiększać efektywność energetyczną nasilić działania dyplomatyczne UE w dziedzinie zmiany klimatu z myślą o powodzeniu szczytu klimatycznego w Paryżu w grudniu 2015 Stosunki zewnętrzne Partnerstwo Wschodnie Przywódcy UE uzgodnili cele szczytu Partnerstwa Wschodniego zaplanowanego na maja 2015 r. w Rydze. Rada Europejska ponownie podkreśliła swoje zaangażowanie w relacje ze wschodnimi partnerami i za jeden ze swoich priorytetów uznała wzmocnienie instytucji demokratycznych w tych krajach. Stosunki z Rosją i Ukrainą Przywódcy postanowili powiązać istniejący system sankcji z wykonaniem porozumień mińskich. Sankcje gospodarcze pozostaną w mocy do końca 2015 r., kiedy to ma zostać wdrożony ostatni punkt planu pokojowego: Ukraina odzyska kontrolę nad swoją wschodnią granicą. Przywódcy UE podkreślili też potrzebę sprzeciwienia się prowadzonej przez Rosję kampanii dezinformacyjnej w sprawie konfliktu na Ukrainie. Wysoka przedstawiciel Federica Mogherini 12

14 przygotuje przed czerwcowym posiedzeniem Rady Europejskiej plan działania dotyczący strategicznej komunikacji. Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie unii energetycznej (19 marca 2015): Konkluzje Rady Europejskiej w sprawie stosunków zewnętrznych (19 marca 2015 r.): Więcej informacji: 14. Razem dla lepszych inwestycji Komisarz ds. polityki regionalnej, Corina Creţu zainaugurowała w Berlinie wspólny projekt pilotażowy Pakt Integralności, stworzony wraz z Transparency International. Jego celem jest zapewnienie, że środki z funduszy polityki regionalnej będą wydawane w sposób dający prawdziwe korzyści ludziom. Jest to jedna z serii nowych metod, jakie Komisja wprowadza, aby pomóc państwom członkowskim, regionom i miastom w skutecznym zarządzaniu inwestycjami unijnymi. Pakt Integralności został opracowany przez Transparency International, aby wesprzeć rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwo obywatelskie we wzmacnianiu zaufania i przejrzystości zamówień publicznych. Komisja chce, żeby pilotaż był realizowany w kilku unijnych projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Pakt Integralności będzie prawnie wiążącym porozumieniem między zamawiającym a firmą ubiegającą się o publiczne kontrakty, które będzie skutkować przejrzystym i skutecznym procesem zamówień. W celu zapewnienia większej odpowiedzialności, pakt obejmie także system monitoringu prowadzony przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego. Państwa członkowskie zachęca się do korzystania z tej inicjatywy po tym, jak wyrażą one zainteresowanie, program zostanie ostatecznie uruchomiony w maju 2015 roku. Na dzień 5 maja Transparency International zaplanował także konferencję w Brukseli, która ma na celu promowanie paktu. Doświadczenia z projektów pilotażowych zostaną udostępnione i rozpowszechniane wśród władz publicznych w całej Europie. Więcej informacji: 13

15 II. Z BIURA W BRUKSELI W lutym dyrektor Biura Regionalnego w Brukseli uczestniczyła w szeregu spotkań i konferencji, a także przygotowań do nadchodzących wydarzeń informacyjno promocyjnych organizowanych zarówno przez Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego jak i Dom Polski Wschodniej, którego pracami w 2015 r. kieruje Województwo Warmińsko-Mazurskie. 1. Promocja oferty turystycznej Warmii i Mazur W dniach 6-10 lutego odbyło się w Brukseli jedno na największych turystycznych wydarzeń wystawienniczych Salon des Vacances. Udział w nim wzięli również przedstawiciele z Warmii i Mazur. Podczas imprezy promowane były usługi SPA oraz Wellness na Warmii i Mazurach, a także ścieżki rowerowe w Polsce Wschodniej. Tematem przewodnim organizowanego już po raz 57 wydarzenia była turystyka rowerowa i rodzinna. W targach wzięło udział ponad 700 wystawców z 57 krajów. Stoiska wystawiennicze ulokowano w czterech halach, z podziałem na Europę, Belgię, Francję oraz kraje latynoamerykańskie. W ciągu pięciu dni targi odwiedziło ponad 115 tys. osób. 5 lutego Dominika Szulc, dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli, otworzyła uroczyście polskie stoisko na targach Salon des Vacances. Obecni też byli: Artur Harazim, Ambasador Polski w Belgii, Krzysztof Turowski, I Radca WPHiI oraz Małgorzata Wasilenko, Dyrektor Biura Regionalnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli. Wśród kilkudziesięciu gości znaleźli się belgijscy touroperatorzy i dziennikarze, którzy zaproszeni zostali do odwiedzenia stoiska i degustacji polskich specjałów. W promocji regionów uczestniczył Zagraniczny Ośrodek Polskiej Organizacji Turystycznej w Brukseli oraz województwa: małopolskie, zachodniopomorskie, śląskie, warmińskomazurskie oraz po raz pierwszy przedstawiciele pięciu województw Szlaku Rowerowego Green Velo. Dopełnienie stoiska turystycznego stanowiły: Galeria Styl z Gdańska, prezentująca wyroby z bursztynu oraz licznie odwiedzana przez gości targowych Restauracja Polska serwująca tradycyjne dania kuchni polskiej. Na stoisku Warmii i Mazur promowano usługi SPA i Wellness w oparciu o nowo wydany katalog pn. Warmia i Mazury SPA&Wellness. Była to kontynuacja działań podjętych w ubiegłym roku przez Departament Turystyki, m.in. podróży studyjnej dla dziennikarzy z Belgii oraz prezentacji SPA w Biurze Regionalnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Brukseli, który mieści się w Domu Polski Wschodniej. Ponadto dużym zainteresowaniem odwiedzających cieszyła się turystyka rowerowa oraz Kraina Kanału Elbląskiego. Wiele pytań dotyczyło również turystyki rodzinnej i atrakcji dedykowanych dzieciom. 14

16 2. Przygotowania do Open Days 5 lutego odbyło się spotkanie dotyczące tegorocznej edycji Open Days: Trzynasta edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast Open Days 2015, która odbędzie się w dniach października 2015 roku w Brukseli oraz wielu miastach i regionach Europy. Ustalono, iż konglomerat przygotuje warsztaty pt. Modernizacja Europy Unia Energertyczna. Partnerzy w tym projekcie to biura następujących regionów: Środkowa Norwegia, Zachodnia Norwegia, Centralna Dania, Wschodnia Anglia, Żupania Splicko-Dalmatyńska, Województwo Śląskie, Centralna Portugalia oraz Województwo Warmińsko-Mazurskie. 3. Przygotowania do Open Doors 9 maja 1950 r. Robert Schuman, minister spraw zagranicznych Francji, zaprezentował projekt utworzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która dała początek idei integracji europejskiej. Dla uczczenia propozycji francuskiego polityka, Unia Europejska obchodzi 9 maja jako Dzień Europy. Z tej okazji w Brukseli organizowany jest Międzyinstytucjonalny Dzień Otwarty Unii Europejskiej Open Doors. Celem wydarzenia jest przybliżenie działalności instytucji UE oraz promocja polskich regionów. Open Doors stwarza możliwość zwiedzenia instytucji UE szerokiemu gronu odbiorców. Tegoroczna edycja Open Doors odbędzie się właśnie 9 maja. Jak co roku udział w nim weźmie również Biuro Regionalne Województwa Warmińsko-Mazurskiego, które będzie miało swoje stoisko w siedzibie Komitetu Regionów przy innych stoiskach regionów skupionych w Domu Polski Wschodniej. Warmia i Mazury zaprezentują ofertę turystyczną regionu oraz aplikację My Guide. 4. Przygotowania do obchodów w Brukseli 25-lecia polskiej samorządności 20 lutego w siedzibie Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE odbyło się spotkanie dotyczące przygotowań do obchodów 25-lecia samorządności. Hasło przewodnie: Poland sparkling, które ma ilustrować to, że Polska jest krajem błyskotliwym, błyszczącym. Przedstawiciele SP zaproponowali współorganizację następujących wydarzeń: Iskry smaku. Pokaz gotowania w dużej restauracji w Brukseli. Click Poland konkurs fotograficzny, zdjęcia inspirowane światłem, skierowany do urzędników UE, dziennikarzy. Organizacja wspólnie z Polską Organizacją Turystyczną. Nagrody z województw. Kreacje i inspiracje najprawdopodobniej podczas Open Days (12-15 października): prezentacja myśli twórczej mieszkańców naszych regionów, sztuka. V wieczór filmowy 7 czerwca we Flagey. Teatr 250 lat polskiego teatru publicznego teatry publiczne w Brukseli wrzesień. 15

17 Grudzień wieczór wigilijny (Bozar lub Flagey bardzo prestiżowe miejsca) pokaz tradycji wigilijnej, kolędnicy, malowanie bombek, itp.) tu może warto jako DPW wspólnie sfinansować. Obecnie trwają dyskusje dotyczące udziału w poszczególnych propozycjach. 5. Europejskie Dni Rozwoju 3-4 czerwca odbędą się Brukseli Europejskie Dni Rozwoju. ERD to jedno z największych spotkań poświęconych pomocy rozwojowej na świecie, organizowane cyklicznie od 2006 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej. Biorą w nim udział najwyżsi przedstawiciele państw, instytucji unijnych i ONZ oraz reprezentanci społeczeństwa obywatelskiego, środowiska akademickiego, a także sektora prywatnego. Będzie to flagowe wydarzenie Europejskiego Roku na Rzecz Rozwoju 2015, a tematem przewodnim spotkań jest motto Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość. Prezentacje i dyskusje będą miały na celu wskazanie sposobów w jaki państwa UE, a także ich obywatele mogą działać na rzecz zmniejszenia ubóstwa oraz promocji praw człowieka na świecie. Szczegółowe informacje na temat tegorocznej edycji EDR będą się pojawiały na stronie internetowej wydarzenia: III. WYDARZENIA W DOMU POLSKI WSCHODNIEJ 1. Działania w lutym 3 lutego 2015 r. Dom Polski Wschodniej w Brukseli zorganizował spotkanie eksperckie dot. wdrażania polityki transportowej Unii Europejskiej. W roli eksperta wystąpił Paweł Stelmaszczyk z Komisji Europejskiej (DG MOVE). Na wstępie ekspert przedstawił pokrótce informacje o Białej Księdze z 2011 r., która stanowi o najważniejszych planach utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportowego. Tym samym dąży się do osiągnięcia możliwie najbardziej konkurencyjnego i oszczędnego systemu transportowego działającego w ramach Unii Europejskiej. Jak podkreślił ekspert głównym założeniem zespołu powołanego w ramach Komisji Europejskiej do napisania ww. dokumentu było szeroko rozumiane podejście systemowe z nastawieniem na międzynarodowe korytarze transportowe łączące najodleglejsze miejsca kontynentu europejskiego. Obok Białej Księgi jako dokumentu bazowego powstały instrumenty wdrożeniowe tj. polityka TEN-T z siecią bazową (realizacja do 2030 r.) i siecią uzupełniającą (realizacja do2050 r.), a także wyasygnowano środki finansowe zarządzane przez Agencję Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci Transportowej (INEA), pozwalające zrealizować niejednokrotnie ambitne plany państw członkowskich. 16

18 Pan Stelmaszczyk podkreślił możliwość aplikowania do konkursów transportowych ogłaszanych przez INEA. Na chwilę obecną priorytetowo traktowane są duże projekty infrastrukturalne na kolei. Ma to ścisły związek z podziałem środków w ramach nowego instrumentu finansowego Łącząc Europę gdzie pula środków na inwestycje w sektorze transportu wynosi 26,25 mld EUR. Harmonogram przedstawia się następująco: 26 lutego 2015 r. termin składania wniosków, marzec maj 2015 r. ocena wniosków, lipiec 2015 r. przyjęcie listy projektów do dofinansowania, październik grudzień 2015 r. - podpisanie indywidualnych umów grantowych. Więcej informacji o naborze : _2014.htm IV. ZAPROSZENIA, PROGRAMY, PROJEKTY, STAŻE, STYPENDIA 1. Konkurs: Ja Obywatel Unii Europejskiej Ja Obywatel Unii Europejskiej to konkurs dla 3-osobowych zespołów uczniowskich klas I-II szkół ponadgimnazjalnych z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorami trzeciej edycji konkursu dla młodzieży z Warmii i Mazur są Departament Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Wystarczy nakręcić maksymalnie 1-minutowy film, w którym autorzy pokażą mieszkańcom swojego regionu pozytywne aspekty ponad 10-letniej obecności Polski w Unii Europejskiej, a także pogłębią chęć do aktywnego i świadomego uczestnictwa w wydarzeniach społecznopolitycznych w zjednoczonej Europie. Główną nagrodą w konkursie jest wyjazd studyjny do Brukseli ufundowany i zorganizowany przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, który odbędzie się we wrześniu 2015 roku. Nagrodami za zajęcie II i III miejsca będą nagrody rzeczowe w postaci sprzętu sportowego. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2015 roku. Formularz zgłoszeniowy oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronie: 17

19 2. Rozwój w obiektywie Zdrowie tak brzmi kwietniowy temat w konkursie fotograficznym Be our guest photographer!, ogłoszonym przez Parlament Europejski. W przedsięwzięciu mogą wziąć udział wszyscy utalentowani młodzi fotograficy, pod warunkiem, że skończyli 18-ty rok życia. Ich zadaniem jest nadsyłanie zdjęć związanych z ogłaszanym co miesiąc tematem, nawiązującym do celów Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju Z nadesłanych fotografii jury co miesiąc wybierać będzie dziesięć najlepszych, a następnie wskazywać zwycięzcę. Laureaci pierwszych nagród z kolejnych miesięcy znajdą się w finale spośród nich wyłoniony zostanie zdobywca nagrody głównej. Równocześnie na najciekawsze zdjęcia będzie można głosować w Internecie na profilach społecznościowych Parlamentu Europejskiego. Faworyt internautów również otrzyma nagrodę. Zwycięzcy w obu kategoriach otrzymają zaproszenie na sesję plenarną Parlamentu Europejskiego, która odbędzie się w listopadzie 2015 r. w Strasburgu. Będą tam mogli przygotować fotoreportaż z tego wydarzenia. Jury czeka na prace do końca każdego miesiąca. Dany uczestnik może nadesłać co miesiąc tylko jedno zdjęcie, opatrzone komentarzem liczącym nie więcej niż 100 słów. Fotografie należy przesyłać na adres Konkurs potrwa do września 2015 r. Więcej informacji: 3. Eurodesk Programy, stypendia i staże według terminów zgłoszeń Termin składania wniosków: Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe Rada Europy wspiera finansowo międzynarodowe działania młodzieżowe podejmowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Fundator: Rada Europy Europejskie Centrum Młodzieży Granty na międzynarodowe działania młodzieży Europejskie Centra Młodzieży w Strasburgu i Budapeszcie to miejsca, gdzie pozarządowe organizacje młodzieżowe, sieci i inne struktury pozarządowe zaangażowane w pracę z młodzieżą mogą przeprowadzać sesje studyjne lub innowacyjne, międzynarodowe lub wielostronne projekty edukacyjne. Fundator: Rada Europy Europejskie Centrum Młodzieży 18

20 Praktyki w Radzie UE Kilkumiesięczne praktyki płatne i niepłatne w Sekretariacie Generalnym Rady Unii Europejskiej dla studentów, absolwentów oraz pracowników sektora publicznego i prywatnego. Fundator: Rada Unii Europejskiej Sekretariat Generalny EU Aid Volunteers Inicjatywa EU Aid Volunteers skupia wolontariuszy i organizacje z wielu krajów zainteresowanych współpracą w ramach projektów humanitarnych na całym świecie. Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Termin składania wniosków: Erasmus+ Budowanie Potencjału Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartej na wielostronnym partnerstwie między organizacjami aktywnymi w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń a sektorem społeczno-ekonomicznym w krajach programu i państwach partnerskich. Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Erasmus+ Mobilność edukacyjna Duże projekty Wolontariatu Europejskiego Duże projekty Wolontariatu Europejskiego umożliwiają grupom co najmniej 30 wolontariuszy w wieku lat podjęcie pracy społecznej za granicą przez okres od 2 tygodni do 2 miesięcy. Fundator: Komisja Europejska Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury Termin składania wniosków: Edukacja globalna Konkurs na realizację projektów w dziedzinie edukacji globalnej w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców. Fundator: Fundacja Edukacja dla Demokracji Termin składania wniosków: Staże w unijnych instytucjach OHIM Pięciomiesięczne płatne staże dla absolwentów i studentów ostatnich lat w jednej z komórek Urzędu ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM). Fundator: Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) Termin składania wniosków: Działania programu Maria Skłodowska-Curie Horyzont

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final

Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 28.11.2014 r. COM(2014) 902 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r.

Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Sprawozdanie ze stażu Aleksandry Kruszewskiej w Biurze Regionalnym Województwa Śląskiego w Brukseli w dniach: 07.11. 02.12.2005 r. Urząd Miasta Ruda Śląska Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje

Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje 7.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 68 E/63 Budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2013 wszystkie sekcje P7_TA(2012)0359 Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 23 października 2012

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Wytyczne polityczne. Przemówienie inauguracyjne wygłoszone podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego Nowy początek dla Europy: Mój program na rzecz zatrudnienia, wzrostu, sprawiedliwości oraz zmian demokratycznych Wytyczne polityczne na następną kadencję Komisji Europejskiej Przemówienie inauguracyjne

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Przewodnik po programie

Erasmus+ Przewodnik po programie Erasmus+ Przewodnik po programie W przypadku rozbieżności między poszczególnymi wersjami językowymi wersją nadrzędną jest wersja angielska. Wersja 3 (2015): 16/01/2015 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 7 CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu

PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu PANEL GŁÓWNY: Wzmocnienie gospodarki w dobie światowego kryzysu Działania rządu PO-PSL zbiegły się w czasie z jednym z największych w historii, światowym kryzysem gospodarczym. Jednak polska gospodarka

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

Twój przewodnik po funduszach UE

Twój przewodnik po funduszach UE 2 0 1 4 ++ EUROPEJSKIE FUNDUSZE STRUKTURALNE I INWESTYCYJNE (Fundusze ESI) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO (EFRR) ++ EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY (EFS) ++ INICJATYWA NA RZECZ ZATRUDNIENIA LUDZI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011

panorama strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego inforegio zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania Wiosna 2011 panorama inforegio 37 Wiosna 2011 strategia eu na rzecz regionu naddunajskiego zgodna odpowiedź na wspólne wyzwania pl spis treści 3 ARTYKUŁ WSTĘPNY 4-7 PRZEGLĄD Strategia UE na rzecz zamożnego regionu

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 6.4.2005 KOM(2005) 121 końcowy 2005/0050 (COD) Wniosek dotyczący DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY ustanawiającej program ramowy na rzecz konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach

Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Komisja Europejska Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Promowanie rozwoju i dobrego rządzenia w regionach UE i miastach Szósty raport na temat spójności gospodarczej, społecznej i

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH 1 Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne 2014-2020 PRZEWODNIK DLA ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH With the support

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA POLSKI

STRATEGIA DLA POLSKI DOKUMENT EUROPEJSKIEGO BANKU ODBUDOWY I ROZWOJU STRATEGIA DLA POLSKI Zatwierdzona przez Zarząd na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2013 r. Tłumaczenie oryginalnego (angielskiego) tekstu dokumentu zostało

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 6.6.2012 r. COM(2012) 271 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Energia odnawialna:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo