INFORMACJA INICJATYWY I DZIAŁANIA MINISTERSTWA ZDROWIA ZWIĄZANE Z POLSKĄ PREZYDENCJĄ W GRUPIE WYSZECHRADZKIEJ.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA INICJATYWY I DZIAŁANIA MINISTERSTWA ZDROWIA ZWIĄZANE Z POLSKĄ PREZYDENCJĄ W GRUPIE WYSZECHRADZKIEJ."

Transkrypt

1 Biuro Prasy i Promocji Rzecznik Prasowy tel.: faks: Warszawa, 17 czerwca 2009 r. INFORMACJA NT. GRUPY WYSZEHRADZKIEJ, POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE ORAZ INICJATYW PODEJMOWANYCH PRZEZ MINISTERSTWO ZDROWIA PODCZAS POLSKIEGO PRZEWODNICTWA INICJATYWY I DZIAŁANIA MINISTERSTWA ZDROWIA ZWIĄZANE Z POLSKĄ PREZYDENCJĄ W GRUPIE WYSZECHRADZKIEJ. 1. Spotkanie Ministrów Zdrowia Grupy Wyszehradzkiej w Brnie 21 października 2008 r., zorganizowane przez stronę czeską, dotyczące kwestii reformy systemów ochrony zdrowia w regionie oraz priorytetów Prezydencji Czeskiej w Unii Europejskiej. Organizacja w/w spotkania planowana była pierwotnie, w ramach czeskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, na czerwiec 2008 r. 2. Konferencja Państw Grupy Wyszehradzkiej Poświęcona Kontroli Reklamy Produktów Leczniczych w Warszawie w dniach listopada 2008 r., zorganizowana przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. W konferencji wzięli udział eksperci z państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Holandii i Norwegii. 3. Warsztaty dotyczące stabilności finansowej oraz opieki długoterminowej, zorganizowane przez Ministerstwo Zdrowia Republiki Czeskiej w Pradze w dniu 3 grudnia 2008 r. spotkanie eksperckie, w którym wzięli udział eksperci z WHO, OECD, międzynarodowych organizacji pozarządowych oraz Grupy Wyszehradzkiej. 4. Spotkanie Grupy Wyszehradzkiej zorganizowane przez stronę węgierską w dniach 3-5 czerwca br., poświęcone problemom zdrowia publicznego, w którym Ministerstwo Zdrowia oraz Główny Inspektorat Sanitarny były reprezentowane przez

2 prof. dr hab. n. med. Andrzeja Zielińskiego, zastępcę Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii w Państwowym Zakładzie Higieny. Dokonując - z perspektywy Ministerstwa Zdrowia - podsumowania okresu polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej, należy zauważyć, że współpraca podejmowana była zarówno na szczeblu ministerialnym, jak i eksperckim. Z inicjatywą organizacji spotkań wychodziła nie tylko strona polska, ale również węgierska i czeska, które odpowiednio obejmą przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej po Polsce lub sprawowały je wcześniej. Dodatkową okolicznością, mającą wpływ na współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, był fakt objęcia przez Republikę Czeską Prezydencji w Unii Europejskiej w styczniu 2009 roku. PRZEWODNICTWO POLSKI W GW LIPIEC CZERWIEC 2009 POD HASŁEM SOLIDARNI W REGIONIE - RAZEM DLA DEMOKRACJI" Program polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej przypadł na okres bardzo dynamicznie kształtującej się sytuacji w Unii Europejskiej i na świecie wywołanej globalnym kryzysem ekonomicznym. Wbrew oczekiwaniom nie wszedł w życie Traktat Lizboński, z powodu odrzucenia go przez obywateli Irlandii oraz braku zakończenia procedur ratyfikacyjnych w kilku innych państwa unijnych. Dodatkowo w sierpniu 2008 r. świat był świadkiem kryzysu rosyjsko-gruzińskiego, a na początku 2009 r. doszło do rosyjskoukraińskiego kryzysu energetycznego, którego negatywne skutki odbiły się na innych krajach regionu Europy Środkowej i Południowej (w tym szczególnie dotkliwie na partnerach z Grupy Wyszehradzkiej). Fakty te spowodowały, że nastąpiła weryfikacja agend wielu struktur międzynarodowych, m.in. NATO i UE, co nie pozostało bez wpływu również na działania podejmowane przez polską prezydencję. Sytuacja kryzysowa spowodowała również, że część z zaplanowanych spotkań i konsultacji musiała zostać przesunięta na okres późniejszy. Osobnym wyzwaniem była realizacja programu w okresie czeskiej prezydencji w UE, która ze względu na swoją aktywność wymusiła pewne limitowanie kontaktów w formacie wyszehradzkim (m.in. z tego względu na lipiec 2009 zostały przeniesione spotkania Ministrów Rozwoju Regionalnego i Ministrów Środowiska). Mając na uwadze te dodatkowe uwarunkowania należy stwierdzić, że dialog wyszehradzki w czasie polskiej prezydencji w Grupie toczył się bardzo intensywnie. Szczególnie aktywne było Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które zrealizowało 22 2

3 spotkania i konsultacje na różnych szczeblach (ekspertów, dyrektorów politycznych, podsekretarzy stanu i Ministrów Spraw Zagranicznych). Podejmowane były działania mające na celu z jednej strony intensyfikację współpracy wyszehradzkiej (po raz pierwszy spotkali się dyrektorzy departamentów MSZ realizujących dyplomację publiczną, wznowione zostały konsultacje ws. polityki rozwojowej i problematyki konsularnej), jak i ukierunkowane na zwiększenie efektywności tej współpracy (m.in. Ministerstwo Infrastruktury zainicjowało powołanie grup tematycznych do wypracowania stanowisk w określonych dziedzinach; Ministerstwa Sprawiedliwości podpisały Memorandum ws. wymiany informacji i bliskiej współpracy przy realizacji m.in. programu e-sądownictwa; departamenty ds. strategii MSZ krajów GW zainicjowały dyskusję nad mechanizmami przyszłego funkcjonowania GW). Realizując priorytety polskiego przewodnictwa w GW Ministerstwo Spraw Zagranicznych koncentrowało się szczególnie na kwestiach związanych z przygotowaniem i wdrożeniem unijnego programu Partnerstwa Wschodniego, zainicjowanego przez Polskę i Szwecję, również we współpracy z partnerami wyszehradzkimi. Organizowane były konsultacje poświęcone kształtowi samego projektu, także z udziałem krajów, które miałyby być jego beneficjantami, jak Białoruś, Mołdowa i Ukraina. Ważne miejsce zajmowały kontakty ekspertów i instytucji w krajach wyszehradzkich odpowiedzialnych za realizację polityki rozwojowej. Cztery tury konsultacji, w tym raz z udziałem partnerów szwedzkich, miały na celu nie tylko wymianę dobrych doświadczeń w tej dziedzinie pomiędzy poszczególnymi krajami wyszehradzkimi, ale także wypracowanie mechanizmów, które w przyszłości pozwolą na uruchomienie wyszehradzkich projektów pomocowych w wyselekcjonowanych krajach wspólnych. W czasie polskiego przewodnictwa został dokonany poważny krok w tym kierunku. Prowadzony był dialog w dziedzinie polityki bezpieczeństwa, poświęcony m.in. kwestiom miejsca Ukrainy w europejskiej polityce bezpieczeństwa. Istotne miejsce zajmowała kwestia swobodnego przepływu osób. Problematykę tę podejmowały zarówno organizacje pozarządowe (m.in. konferencja nt. polityki wizowej państw regionu zorganizowana przez Fundację Batorego), jak i eksperci ds. konsularnych. W czasie konsultacji dyrektorów departamentów konsularnych omawiana była sprawa liberalizacji ruchu wizowego z krajami objętymi programem Partnerstwa Wschodniego 3

4 i Bałkanów Zachodnich. Na początku kwietnia 2009 r. Ministrowie Spraw Zagranicznych GW oraz Litwy, Łotwy, Słowenii i Włoch zwrócili się z listem do wysokich przedstawicieli UE ws. potrzeby liberalizacji ruchu wizowego z krajami Bałkanów Zachodnich. Postulat ten, (choć nie jest jeszcze pewne, w jakim wymiarze) zostanie zrealizowany w czasie szwedzkiego przewodnictwa w Radzie UE. Ważnym instrumentem budującym jedność GW i promującym ją w krajach trzecich był w okresie polskiego przewodnictwa Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. W 2008 r. opracowane zostały zasady realizowania projektów w ramach tzw. programu V4+, adresowane do krajów, które znalazły się wśród priorytetów GW ustalonych jeszcze w czasie czeskiego przewodnictwa w Grupie, tj. Białorusi, Serbii i Gruzji. Pierwszym beneficjentem takiego programu była Białoruś, gdzie został zrealizowany projekt promujący w mediach wizerunek dobrze współpracujących krajów Europy Środkowej, które pomyślnie przeszły proces transformacji ustrojowej. W 2009 r. uruchomiony również został, z polskiej inicjatywy, program stypendialny dla studentów białoruskich, który w pierwszej edycji oferuje do 80 semestrów stypendiów w krajach wyszehradzkich. Z inicjatywy polskiej po raz pierwszy działalność Funduszu została przedstawiona partnerom unijnym w Brukseli, m.in. dzięki udziałowi jego wicedyrektora w konferencji poświęconej unijnemu systemowi stypendialnemu adresowanemu do krajów Bałkanów Zachodnich, w czasie której przedstawione zostały wyszehradzkie działania w tej dziedzinie. Kontynuowany był dialog z partnerami zewnętrznymi GW. Poza intensywnymi kontaktami z krajami bałtyckimi, Bułgarią i Rumunią, oraz przyszłą prezydencją szwedzką w Radzie UE (dwukrotny udział ministra Spraw Zagranicznych C. Bildta w spotkaniach ministrów państw GW listopad 2008, maj 2009) odbywały się spotkania i konsultacje z Izraelem, Japonią, Nordycką Radą Ministrów i krajami Beneluksu, a także po raz pierwszy, z Rosją. Spotkanie Ministrów Spraw Zagranicznych GW+Japonia, które odbyło się 25 maja 2009 r. w Hanoi doprowadziło do jakościowej zmiany współpracy w tym formacie - podjęto decyzję o realizacji kilku wspólnych projektów, w tym m.in. tzw. Zielonego Wyszehradu. W ostatnim roku doszło do znacznej intensyfikacji kontaktów politycznych i eksperckich w sprawach związanych z UE. Specjalne miejsce we współpracy wyszehradzkiej zajmowały spotkania Premierów państw GW. Na zaproszenie premiera Donalda Tuska nie tylko uczestniczyli oni w 4

5 przewidzianych programem przewodnictwa dwóch spotkaniach na jesieni i na koniec polskiego przewodnictwa w Grupie, ale także spotykali się przy okazji niemal wszystkich posiedzeń Rady Europejskiej, a także przy okazji uroczystości związanych z rocznicą wręczenia nagrody Nobla byłemu przewodniczącemu ZZ Solidarność i byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie (Gdańsk, grudzień 2008), jak i podczas uroczystego wprowadzania na Słowacji unijnej waluty (Bratysława, styczeń 2009). Okazje te służyły wymianie poglądów w aktualnych sprawach, a przede wszystkim formułowaniu wspólnych stanowisk, które były prezentowane następnie na forum unijnym. Z uwagi na trwający wówczas rosyjsko-ukraiński kryzys gazowy bratysławskie rozmowy w gronie wyszehradzkim zdominowała kwestia bezpieczeństwa energetycznego. Sprawa ta znalazła się również w agendzie spotkania Ministrów Spraw Zagranicznych ( ). W czasie spotkania Premierów krajów GW kończącego polskie przewodnictwo w Grupie (Kraków, ) zdecydowano o utworzeniu wyszehradzkiej grupy pełnomocników rządów ds. infrastruktury energetycznej. Wśród priorytetów polskiego przewodnictwa znajdowały się: promowanie dialogu społeczno-obywatelskiego i pogłębianie więzi między krajami tworzącymi Grupę Wyszehradzką; wspieranie działań czeskiej prezydencji w Radzie UE, m.in. poprzez regionalną synchronizację celów; współpraca państw GW z partnerami zewnętrznymi (państwa GUAM, Rada Nordycka, kraje Beneluksu, Japonia, Izrael). Ważnymi tematami polskiego przewodnictwa były m.in.: działania na rzecz wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztw; liberalizacja polityki wizowej, szczególnie wobec Białorusi; rozwój regionalny; budżet UE; Wspólna Polityka Rolna; bezpieczeństwo energetyczne; rozwój społeczeństwa informatycznego; problematyka infrastrukturalna; 5

6 szeroko rozumiane zagadnienia związane z administracją, sprawami wewnętrznymi i sądownictwem (m.in. e-sądownictwo); kwestie ochrony środowiska. POWSTANIE I HISTORIA GRUPY WYSZEHRADZKIEJ Grupa Wyszehradzka (GW, V4) jest pozbawionym zaplecza instytucjonalnego nieformalnym ugrupowaniem regionalnym skupiającym 4 państwa Europy Środkowej: Polskę, Czechy, Węgry i Słowację. Ugrupowanie (początkowo pod nazwą Trójkąt Wyszehradzki) zostało powołane do życia 15 lutego 1991 roku na spotkaniu prezydentów: Polski Lecha Wałęsy, Czechosłowacji Vaclava Havla oraz premiera Węgier Józsefa Antale. W 1993 roku do Trójkąta Wyszehradzkiego (w wyniku rozpadu Czechosłowacji) dołączyła Słowacja dając ostateczny kształt obecnej Grupie Wyszehradzkiej. W początkach działalności głównym celem Grupy była współpraca z Unią Europejską i NATO w kwestii przystąpienia państw GW do struktur euro-atlantyckich, współpraca pomiędzy państwami-członkami oraz koordynacja ich polityk zagranicznych. W 1993 r. w ramach grupy zostało zawarte Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), pomiędzy Polską a Czechami, Słowacją i Węgrami. W 2004 r. wszystkie państwa V4 stały się formalnie członkami Unii Europejskiej. Grupa Wyszehradzka nie zaprzestała swojej działalności po tym wydarzeniu, służąc w dalszym ciągu jako regionalne forum koordynacji współpracy i stanowisk w wielu kwestiach międzynarodowych. W grudniu 2007 r. państwa V4 weszły do Strefy Schengen, czego konsekwencją było formalne i rzeczywiste zniesienie granic wewnętrznych pomiędzy nimi. FUNKCJONOWANIE GRUPY GW jest elastycznym mechanizmem współpracy i trwałym elementem polityki zagranicznej opartym na rocznym, rotacyjnym przewodnictwie jej czterech członków - Republiki Czeskiej, Słowacji, Węgier i Polski 1 oraz spotkaniach przedstawicieli GW na różnym szczeblu. Kraj sprawujący prezydencję opracowuje program współpracy oraz raport, oceniany na corocznym szczycie premierów GW, służącym podsumowaniu dotychczasowych działań i wyznaczeniu nowych celów. Koordynacją bieżącej współpracy zajmują się Narodowi Koordynatorzy powoływani przez MSZ. W ramach GW, co pół roku odbywają się spotkania premierów (przeważnie w czerwcu i grudniu), a co roku spotkania prezydentów (najczęściej we wrześniu) i przewodniczących parlamentów (przeważnie w czerwcu). 1 Przewodnictwo GW, ustanowione w 1999 r., funkcjonuje na zasadzie rotacji od połowy roku, zainaugurowane przez Republikę Czeską na okres 1999/2000. Polska dotychczas obejmowała dwa razy przewodnictwo w latach 2000/2001 i 2004/2005. Po czeskim przywództwie (2007/2008), od lipca 2008 r. Polska objęła przewodnictwo kończące się 30 czerwca br. 6

7 PŁASZCZYZNY WSPÓŁPRACY WYSZEHRADZKIEJ Można wyodrębnić następujące płaszczyzny współpracy: wewnątrz Grupy, w formule V4+ państwa trzecie (lub inne ugrupowania regionalne) oraz w ramach struktur UE i na forach innych organizacji międzynarodowych. Ma również miejsce wyszehradzka współpraca organizacji pozarządowych na poziomie lokalnym oraz samorządowym w ramach Forum Regionów Wyszehradzkich. Współpraca wewnątrz GW 2 opiera się na dialogu politycznym (spotkania prezydentów, premierów, parlamentarzystów) oraz na działaniach resortów i władz samorządowych. Główną formą kooperacji są konsultacje międzyresortowe kreujące wspólne programy działań, realizowane później przez zainteresowane ministerstwa i urzędy. Współpraca z państwami trzecimi w formule V4+ dotyczy przede wszystkim państw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Południowo-Wschodniej oraz Kaukazu, ponieważ jako członkowie NATO i UE państwa GW uznają swoją odpowiedzialność za najbliższe sąsiedztwo - pozostające poza tymi strukturami. Istotne są także kontakty GW z ugrupowaniami regionalnymi - Radą Nordycką, Beneluksem i Państwami Bałtyckimi. MIĘDZYNARODOWY FUNDUSZ WYSZEHRADZKI (MFW) Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (MFW), istniejący od 2000 r., jest jedyną wspólną instytucją państw GW. Fundusz posiada swoje ciała statutowe - są to Konferencja Ministrów Spraw Zagranicznych, Rada Ambasadorów i Sekretariat MFW w Bratysławie kierowany przez Dyrektora Wykonawczego i jego zastępcę. Dodatkowo, na zasadzie rotacji, funkcjonowanie Funduszu znajduje się pod kierunkiem i nadzorem kolejnego kraju wyszehradzkiego. Siedziba MFW jest również siedzibą specjalisty ds. promocji GW (funkcji ustanowionej w 2007r.), który odpowiada m.in. za stronę internetową Fundusz finansowany jest z corocznych składek, w równej wysokości, wpłacanych przez wszystkie państwa GW. Od 2007 r. budżet MFW wynosi 5 mln euro. Z pieniędzy tych wspierane są działania organizacji pozarządowych na polu kultury, edukacji, badań naukowych, współpracy transgranicznej, wymiany młodzieży i promocji turystyki. Od 2003 r. Fundusz prowadzi również programy stypendialne, z których do 2008 r. skorzystało 380 studentów i młodych pracowników nauki 3. 2 Obejmuje ona takie dziedziny, jak polityka zagraniczna i obronna, infrastruktura i transport, gospodarka, ochrona środowiska, problematyka społeczno - kulturalna /04: uruchomienie wyszehradzkiego funduszu stypendialnego dla studentów i młodszych pracowników nauki z krajów GW; r.: rozszerzenie programu o stypendia dla młodych ludzi z krajów objętych EPS pragnących studiować w krajach GW oraz osobny program skierowany do studentów z Ukrainy; r.: uruchomienie programu stypendialnego dla młodych artystów i historyków sztuki z państw GW; r.: wdrażanie projektu wspierania studiów podejmujących problematykę związaną z krajami wyszehradzkimi. 7

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013

RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 RAPORT POLSKIEGO PRZEWODNICTWA W GRUPIE WYSZEHRADZKIEJ LIPIEC 2012 CZERWIEC 2013 WARSZAWA 2013 Redakcja: Piotr Bajda Współpraca:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 14. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 13 i 14 czerwca 2012 r. Warszawa 2012 r. ISSN 0867-261X

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016

PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 PRIORYTETY POLSKIEJ POLITYKI ZAGRANICZNEJ 2012-2016 Warszawa, marzec 2012 r. Wstęp Rada Ministrów przyjęła niniejsze priorytety polskiej polityki zagranicznej, w tym strategię w ramach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13)

Biuletyn Europejski. Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa. W tym numerze: 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Biuletyn Europejski Punkt Informacyjny EUROPE DIRECT Warszawa 29 stycznia 2010 r. Numer 1 (13) Szanowni Państwo, Biuletyn Europejski zawiera zbiór informacji z zakresu tematyki europejskiej oraz moŝliwości

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001

POLSKA. Informacja. do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 POLSKA Informacja do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postępów Polski na drodze do członkostwa w UE 2000-2001 Dokument przyjęty przez Komitet Integracji Europejskiej 27 czerwca 2001 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 18.11.2011 KOM(2011) 743 wersja ostateczna KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Globalne

Bardziej szczegółowo

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich

ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ. Jak działa. Unia Europejska. Przewodnik po instytucjach europejskich ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Jak działa Unia Europejska Przewodnik po instytucjach europejskich Unia Europejska ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Niniejsza publikacja jest częścią serii wyjaśniającej

Bardziej szczegółowo

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski

Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna we Włocławku Paweł Churski Programy wspólnotowe i ich struktura w systemie środków pomocowych dla Polski 1. Wprowadzenie Pogłębiające się zróżnicowanie poziomu rozwoju

Bardziej szczegółowo

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI

POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI POTENCJALNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WKŁADU WŁASNEGO W PROJEKTACH SPÓŁFINANSOWANYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU EUROPA DLA OBYWATELI zebrała i opracowała Marcela Wasilewska przy współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę

Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę G R E T A grupa ekspertów do spraw działań przeciwko handlowi ludźmi GRETA(2013)6 Raport z wdrażania Konwencji Rady Europy w sprawie działań przeciwko handlowi ludźmi przez Polskę Pierwszy etap oceny Strasburg,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY

STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY STRATEGIA LIZBOŃSKA DROGA DO SUKCESU ZJEDNOCZONEJ EUROPY 1 Opracowanie zostało przygotowane przez zespół w składzie: Agata Budzyńska Maciej Duszczyk Marcin Gancarz Edyta Gieroczyńska Marcin Jatczak Karolina

Bardziej szczegółowo

Polska pomoc rozwojowa

Polska pomoc rozwojowa Polska pomoc rozwojowa Niezależne badanie przeprowadzone przez organizacje pozarządowe Grupa Zagranica Warszawa 2007 Raport: Polska pomoc rozwojowa 1/35 Raport jest wynikiem pracy grupy roboczej ds. monitoringu

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej

Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Formuła zarządzania Strategią UE dla regionu Morza Bałtyckiego. Ekspertyza na zamówienie Departamentu Analiz i Strategii Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej 14 sierpnia 2008 roku Paweł Świeboda Na

Bardziej szczegółowo

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport

Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR. 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Śląski Okrągły Stółnt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Wzmocnienie regionalnego wymiaru CSR 21 czerwca 2012, Bruksela Raport Spis treści Wstęp... 3 Odnowiona Strategia UE 2011 2014 na rzecz Społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Dialog polityczny

1. Dialog polityczny Program współpracy przyjęty przez Rządy Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Federalnej Niemiec z okazji 20. rocznicy podpisania Traktatu między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Federalną Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości

Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości Zestaw narzędzi dla Eurotrenerów Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i bronić usług publicznych wysokiej jakości EPSU FSESP EGÖD Integracja europejska: Aby rozwijać dialog społeczny i

Bardziej szczegółowo

PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY

PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY PAKIET WSPARCIA DLA UKRAINY W niniejszym dokumencie przedstawiono najważniejsze krótko i średnio-terminowe konkretne środki, jakie Komisja oferuje jako pomoc na rzecz stabilizacji

Bardziej szczegółowo

Unia Europejska. Pascal Fontaine

Unia Europejska. Pascal Fontaine Unia Europejska Pascal Fontaine Niniejsza publikacja oraz inne krótkie i przystępne informacje na temat UE są dostępne w Internecie pod adresem: ec.europa.eu/publications Komisja Europejska Dyrekcja Generalna

Bardziej szczegółowo

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r.

Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Plan współpracy rozwojowej w 2015 r. realizowany za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP ze środków rezerwy celowej przeznaczonej na współpracę rozwojową,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej

Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Przewodnik po prawie Unii Europejskiej Okładka: Praca autorstwa Wiktorii Kałwak z Państwowego Zespołu Szkół Plastycznych im. L. Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na plakat

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane)

Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) Bruksela, dnia 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie nr 100/2010 Inicjatywy i opinie Komisji Europejskiej grudzień 2010 (wybrane) 1. RYNEK WEWNĘTRZNY I USŁUGI Patenty: Komisja daje możliwość pewnej grupie państw

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt. 2. Siedzibą Biura jest Warszawa. 3. Siedzibą Sekretariatu jest Warszawa.

Projekt. 2. Siedzibą Biura jest Warszawa. 3. Siedzibą Sekretariatu jest Warszawa. Projekt Ustawa z dnia. o Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz o Sekretariacie Wspólnoty Demokracji. Art. 1 Ustawa określa zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie

Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Bolesław Rok Odpowiedzialny biznes w nieodpowiedzialnym świecie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce Forum Odpowiedzialnego Biznesu Warszawa 2004 Nowe wyzwania kształtują nowe trendy. To zasada, przed

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej,

Przewodnik po europejskiej. polityce społecznej, The Policy Przewodnik po europejskiej polityce społecznej Guide de la politique sociale européenne Manual de Política Social Europeia, Guida della politica sociale europea, Europäische Sozialpolitik im

Bardziej szczegółowo

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020

Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 WIELKOPOLSKA AGENCJA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ SP. Z O.O. Strategia wzrostu efektywności energetycznej i rozwoju odnawialnych źródeł energii w Wielkopolsce na lata 2012-2020 Poznań 2012 Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII KADENCJA Warszawa, dnia 20 maja 2010 r. Druk nr 879 MINISTERSTWO SPRAW ZAGRANICZNYCH SEKRETARZ STANU SEKRETARZ DO SPRAW EUROPEJSKICH Mikołaj DOWGIELEWICZ Pan Bogdan

Bardziej szczegółowo