Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0"

Transkrypt

1 Dokumentacja programu SOTEeSKLEP 4.0 Spis tre±ci 17 maja 2007 I Instalacja sklepu 5 1 Wymagania systemowe 5 2 Wymagania sprz towe 6 3 Instalacja Przygotowanie do instalacji Uruchomienie programu instalacyjnego Przebieg instalacji Reinstalacja sklepu Uruchomienie sklepu II Opis podstawowych funkcji panelu 12 4 Autoryzacja 12 5 Struktura panelu 12 6 Konguracja sklepu Dane sprzedawcy Konguracja ogólna Konguracja trybu katalog Konguracja systemu punktowego Konguracja produktu Koszyk/Przechowalnia Konguracja systemów pªatno±ci Konguracja - Polcard Konguracja - Przelewy24.pl

2 6.7.3 Konguracja - Platnosci.pl Konguracja - ecard Konguracja Allpay Konguracja moduªów Konguracja wersji j zykowych Konguracja newsletter Konguracja newsedit - moduª zarz dzania najnowszymi wiadomo±ciami Konguracja krajów dostawy Konguracja edycji wygl du Produkty Dodanie nowego produktu Edycja podstawowa Edycja opcji Edycja zdj Edycja opisu Wyszukiwanie Usuwanie Dost pno± /Magazyn Dost pno± Magazyn Konguracja dziaªu Magazyn Dostawcy magazynowi Moduª Import/Export Opis pliku cennika do aktualizacji o-line Šadowanie pliku cennika Export danych Import zdj Opis importu zdj Opis utworzenia pliku importu zdj Edycja stron www Edytor WYSIWYG Klienci Transakcje - Zamówienia Optymalizacja kategorii Raporty, statystyki Przykªadowy wykres raportu Dost pne raporty

3 15 Wersje j zykowe - konguracja Sªownik dynamiczny Import nazw kategorii do sªownika Przykªadowa lista sªownika Zmiana wygl du sklepu Edycja tematu gracznego III Opis zaawansowanych funkcji sklepu - przykªady Przechowalnia Integracja z Onet Pasa» Konguracja Nadanie produktom atrybutów z pasa»u ONET Przesªanie produktów do pasa»u ONET Rozliczanie transakcji Zakªadka Bª dy Integracja z WP Pasa» Konguracja Przygotowanie produktów do eksportu Export produktów Import danych Export transakcji Porównywarku Moduª Partnerów Moduª atrybutów Opis Atrybuty Wªa±ciwo±ci produktu Deniowanie atrybutów/cen/zdj Przykªad danych w formacie pliku z arkusza kalkulacyjnego Przykªad prezentacji Wyposa»enie Przykªad prezentacji Kongurator Przykªad prezentacji Atrybuty w trybie o-line Opis pliku/przykªady Šadowanie atrybutów

4 23.6 Podsumowanie Rabaty w SOTEeSKLEP Opis Rabat dla produktu Sprzeda» z rabatem Przekre±lona stara cena Rabat maksymalny Edycja rabatu dla produktu Deniowanie grup rabatowych Rabat Happy Hour Indywidualne rabaty dla kategorii Deniowanie rabatu Produkty z danej grupy rabatowej Indywidualne rabaty dla producenta Indywidualne rabaty dla kategorii i producenta Hierarchia rabatów Przykªady deniowania rabatów Przykªad promocji z wykorzystaniem rabatów dla produktów Wykorzystanie maksymalnego rabatu do promowania wybranych produktów dla wybranych klientów Prowadzenie wyprzeda»y poprzez sklep internetowy Tworzenie indywidualnej oferty dla 1 klienta Wykorzystanie rabatów w sprzeda»y B2B Promocje Dodanie nowej promocji Sprawdzenie dziaªania promocji Promocje w wersjach j zykowych System punktowy W jaki sposób s przyznawane punkty za polecenie produktu? Jak przydzielane s punkty za recenzj? Wybór mi dzy opcj punkty za kwot zamówienia a opcj punkty za zakup produktu Punkty za kwot zamówienia Punkty za zakup produktu Jak doda /odj punkty klientowi? Sprawdzanie stanu konta przez u»ytkownika Zakupy za punkty w sklepie Deniowanie produktów, za które mo»na zapªaci zdobytymi punktami Procedura zakupów za punkty Podsumowanie

5 28 Zaawansowane zarz dzanie kosztami dostawy Panel administracyjny Moduª jednostek miary Deniowanie jednostki miary Moduª deniowania stref Moduª dostawcy Przykªadowe deniowanie kosztów dostawy Dostawa standardowa Strefa domy±lna Edycja kodów - moduª sprzeda»y licencji/kodów/pinów/plików itp. online Sprzeda» online Edycja kodów Edycja plików ftp IV Aktualizacje oraz patche Aktualizacje oraz patche 101 V Dokumentacja dla webmasterów 103 Cz ± I Instalacja sklepu 1 Wymagania systemowe Linux (j dro m.in 2.2.x), FreeBSD Apache (lub wy»sze, tak»e Apache 2.x) PHP lub wy»sze, wymagane opcje np. przy kompilacji: enable-ftp with-mysql enable-track-vars enable-trans-sid with-zlib with-openssl with-gd with-ttf enable-gd-native-ttf with-freetype with-freetype-dir with-jpeg-dir enable-soap PHP dziaªaj ce w trybie moduªu Apache (nie jako CGI) Obsªuga plików.htaccess (standardowych dla Apache) Mo»liwo± wª czenia trybu safe_mode=1 i register_globals=o dla PHP Dost pne opcje zmiany parametrów PHP w plikach.htaccess (php_ag) Brak naªo»onych ogranicze«open_basedir 5

6 Dost pne 16 megabajtów pami ci dla php na serwerze MySQL 4.1.x. (takze MySQL 5.x) Mo»liwo± ustawienia 2 subdomen dla wybranych katalogów np.: admin.twojanazwasklepu.pl->soteesklepx/admin Na serwerze musi by uruchomiony serwer FTP. Opcja przyjaznych linkow (SEO) wymaga wlaczenia mod_rewrite na serwerze Mo»liwo±c rozpakowania pakietu przez: tar -zxvpf soteesklep4.0.x.tar.gz lub przeslania na serwer rozpakowanego wczesniej pakietu sklepu Przegl darka internetowa w aktualnej wersji np. Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer itp. 2 Wymagania sprz towe Minimalne (kilkadziesi t tysi cy odsªon miesi cznie): Pentium II 200MHz, 64MB RAM. Zalecane dla serwerów o du»ej ogl dalno±ci (kilkaset tysi cy odsªon miesi cznie): Pentium III 500, 256 MB RAM, dysk SCSI. Dla zastosowa«profesjonalnych (od kilku do kilkudziesi ciu milionów odsªon miesi cznie): 2-4 procesory PIII(PIV), 1-4GB RAM, dyski SCSI. 3 Instalacja 3.1 Przygotowanie do instalacji Zakupiony pakiet nale»y rozpakowa ( tar -zxvpf soteesklep4.x.x.x.tar.gz) z poziomu u»ytkownika, na którego koncie b dzie zainstalowany sklep. Je±li nie mo»emy zrobi tego samodzielnie, wystarczy poprosi o pomoc administratora naszego serwera. UWAGA! Pakietu nie wolno rozpakowywa z poziomu root'a. Nale»y upewni si, czy w ramach wykupionej usªugi mamy dost p do bazy danych MySQL. Potrzebna nam b dzie nazwa bazy danych, u»ytkownik bazy oraz hasªo dost pu. Nale»y upewni si, czy mamy odpowiednio ustawione serwery wirtualne. W tym celu mo»na równie» poprosi o pomoc naszego administratora. Przykªadowy wpis w pliku httpd.conf powinien wygl da nastepuj co: 6

7 NameVirtualHost <VirtualHost > ServerAdmin DocumentRoot /home/sklep/soteesklep4/htdocs ServerName soteesklep4 <Directory "/home/sklep/soteesklep4/htdocs/"> AllowOverride All Options FollowSymLinks Order deny,allow </Directory> UserDir disabled php_admin_value safe_mode 1 ErrorLog /var/log/apache_error_log.soteesklep 4 TransferLog /var/log/apache_access_log.soteesklep 4 </VirtualHost> <VirtualHost > ServerAdmin DocumentRoot /home/sklep/soteesklep4/admin ServerName admin.soteesklep4 <Directory "/home/sklep/soteesklep4/admin/"> AllowOverride All Options FollowSymLinks Order deny,allow </Directory> UserDir disabled php_admin_value safe_mode 1 ErrorLog /var/log/apache_error_log.admin.soteesklep 4 TransferLog /var/log/apache_access_log.admin.soteesklep 4 </VirtualHost> W przypadku gdy uruchamiamy sklep lokalnie, nale»y wpisa w /etc/hosts: soteesklep admin.soteesklep4 UWAGA!!! Domena, pod któr znajduje si panel administracyjny MUSI zawiera sªowo admin w którymkolwiek miejscu nazwy. 3.2 Uruchomienie programu instalacyjnego Je±li wszystkie wymienione wcze±niej warunki zostan speªnione, mo»emy przyst - pi do uruchomienia programu instalacyjnego. Caªy proces instalacji b dzie prze- 7

8 prowadzany za pomoc przegl darki internetowej. W celu uruchomienia programu instalacyjnego nale»y wpisa w oknie naszej przegl darki np Przebieg instalacji Je±li wszystko do tej pory zostaªo zrobione prawdªowo, to po wpisaniu odpowiedniego adresu (punkt 3.2) zobaczymy poni»sze okienko. teraz nale»y wybra j zyk instalacji i klikn przycisk dalej, pojawi si kolejne okienko po zaakceptowaniu umowy licencyjnej b dziemy mieli mo»liwo± wyboru rodzaju instalacji 8

9 Uwaga! Przej±cie do kolejnego etapu instalacji nie b dzie mo»liwe, je»eli serwer nie speªnia wymaga«sklepu! W tym wypadku zaznaczone na czerwono b d wymagane opcje konguracji, które nie zostaªy speªnione. wybieramy odpowiednie parametry instalacji i klikamy dalej 9

10 teraz b dziemy musieli wpisa wszystkie potrzebne dane, by zainstalowa sklep, s to: Dane dost pu do bazy MySQL Dane dost pu do konta FTP Dane dotycz ce kodowania danych i licencji programu W cz sci dotycz cej dost pu do bazy MySQL nale»y wpisa : nazw serwera bazy danych (lub IP), nazw bazy danych, u»ytkownika bazy i hasªo dost pu do bazy. W cz sci dotycz cej dost pu do konta FTP nale»y wpisa : nazw serwera FTP (lub IP), u»ytkownika ftp i hasªo dost pu. W cz ±ci dotycz cej kodowania danych i licencji programu musimy wypeªni 3 pola. Nalezy wpisa numer przyznanej przez producenta licencji, nazw rmy b d¹ osoby, na któr wa»na jest licencja oraz numer PIN, który jest osobistym identykatorem u»ytkownika korzystaj cego ze sklepu. UWAGA! U»ytkownik instaluj cy sklep staje si automatycznie administratorem sklepu. B dzie miaª pó¹niej mo»liwo±c dodawania nowych u»ytkowników sklepu. Je»eli wybrali±my instalacj w trybie multishop, nale»y do ka»dego z instalowanych sklepów poda inny numer licencji - w przeciwnym wypadku instalacja zako«czy si zainstalowaniem dwóch sklepów korzystaj cych z dokªadnie tej samej bazy danych - a wi c dziel cych asortyment i wszystkie ustawienia zwi zane z baz danych. teraz pozostaje nam ju» tylko wybra katalog FTP z aplikacj 10

11 je±li proces instalacji zako«czyª si prawidªowo, zobaczymy ko«cowe okno z napisem GRATULACJE! Sklep zostaª zainstalowany Reinstalacja sklepu W niektórych sytuacjach - takich jak przeniesienie sklepu, zmiana parametrów sklepu (dane dost pu do bazy danych czy konta ftp), ch odtworzenia konguracji sklepu (w przypadku jej utraty) czy zagubienia kodu PIN sklepu - niepo» dane jest instalowanie sklepu od zera. W bazie znajduj si cenne informacje takie jak listy produktów czy zamówienia, a pliki sklepu moga zawiera modykacje czy dodatkowe moduªu lub tematy u»ytkownika. W takiej sytuacji mo»liwa jest reinstalacja sklepu - przez wybranie odpowiedniej opcji na etapie wybierania rodzaju instalacji. Po wybraniu opcji Reinstalacja i podaniu danych dost pu do sklepu (tych samych lub odpowiednio zmienionych co podczas normalnej instalacji) baza danych pozostaje nieruszona (z wyj tkiem wpisów dotycz cych u»ytkowników panelu administracyjnego). Ponownie generowane s pliki konguracyjne, przy czym zmieniane s tylko wymagane opcje. UWAGA!!! Po reinstalacji sklepu, je»eli korzystano wcze±niej z moduªu pªatno±ciami kart oine - dane kart s bezpowrotnie tracone. 11

12 3.4 Uruchomienie sklepu Po pomy±lnym zako«czeniu instalacji b dziemy mieli mo»liwo± sprawdzenia czy rzeczywi±cie wszystko dziaªa prawidªowo. Aby dosta si do panelu administracyjnego sklepu wystarczy wpisa w oknie przegl darki adres np. System poprosi nas o login i hasªo dost pu. Nale»y poda login i hasªo takie, jak podawali±my dla bazy danych MySQL. Je±li werykacja b dzie poprawna system poprosi o podanie osobistego numeru identykacyjnego (PIN). Aby dosta si do sklepu wystarczy wpisa np. Cz ± II Opis podstawowych funkcji panelu 4 Autoryzacja Aby uruchomi panel administracyjny wystarczy wpisa w przegl darce np. admin.soteesklep3. Je±li uruchamiamy panel pierwszy raz, system poprosi nas o podanie loginu i hasªa, nast pnie poka»e si okienko, w którym nale»y wpisa numer PIN. Przy kolejnym wywoªaniu panelu, je±li wybrali±my opcj zapami tania loginu i hasªa, poka»e si okienko ju» z wypeªnionymi polami (login i hasªo) - nale»y potwierdzi dane klikaj c OK, teraz system poprosi o osobisty numer identykacji. 5 Struktura panelu Po podaniu prawidªowego numeru PIN wejdziemy na gªówn stron panelu administracyjnego. Jego interfejs jest przejrzysty i intuicyjny, tak wi c nie powininen sprawia trudno±ci. Zastosowanie wielopoziomowych zakªadek oraz dodatkowych linków znacznie uªatwia nawigacj po wielu funkcjach dost pnych z poziomu panelu administracyjnego. Panel zostaª podzielony na dwie cz ±ci. Po lewej stronie administrator ma mo»liwo± dodawania nowych produktów oraz wyszukiwania ju» 12

13 istniej cych. Prawa strona panelu umo»liwia dost p do zaawansowanych opcji aplikacji. Opcje te umo»liwiaj m.in. edycj stron www, aktualizacj sklepu oine, zarz dzanie danymi klientów, transakcjami, kosztami dostawy oraz dost pno±ci produktów. Opis wszystkich mo»liwo±ci panelu administracyjnego zostanie przedstawiony w kolejnych punktach. Poni»ej przykªadowy zrzut ekranu ilustruj cy bazow stron panelu: 6 Konguracja sklepu Administracja ka»dym elementem sklepu jest zadaniem zªo»onym. Aby je uªatwi, utworzono specjalne kategorie panelu, które grupuj najwa»niejsze opcje w jednym miejscu. Po klikni ciu w ikon Konguracja znajduj c si na stronie gªównej panelu, otrzymujemy list mo»liwych kategorii konguracyjnych - kontroluj cych podstawowe elementy dziaªania samego sklepu - pokazana jest ona na poni»szym zrzucie ekranowym. 13

14 Poszczególne opcje konguracyjne s pogrupowane wedªug zada«, które speªniaj. 6.1 Dane sprzedawcy Po klikni ciu w link Dane sprzedawcy uzyskamy dost p do ich edycji. B dziemy mogli zdeniowa podstawowe dane sprzedawcy takie jak: nazwa, adres, telefon itp. B dziemy mogli te» zdeniowa adres , na który przychodzi b d zamówienia. UWAGA!!! Aby poprawnie funkcjonowaªy niektóre moduªy sklepu (przechowalnia dla u»ytkowników niezalogowanych, moduª partnerów, moduªy pªatno±ci online) konieczne jest wprowadzenie poprawnego adresu sklepu! 14

15 6.2 Konguracja ogólna To podmenu zawiera opcje konguruj ce podstawowe aspekty dziaªania sklepu, takie jak: Typ pokazywania ceny - okre±la, jakie ceny b d pokazywane w sklepie: netto, brutto, netto/brutto Rodzaj listy produktów - okre±la, czy lista produktów b dzie list skrócon czy te» list peªn Sortowanie produktów wedªug - okre±la, czy produkty wy±wietlan b d wg ceny, producenta czy nazwy Ilo± produktów na li±cie skróconej - okre±la, ile produktów b dzie wy- ±wietlanych na jednej stronie listy skróconej Ilo± produktów na li±cie peªnej - okre±la, ile produktów b dzie wy±wietlanych na jednej stronie listy peªnej Sªowa kluczowe, Tytuª strony, Opis znakowy - To wªa±nie te pola decyduj o tym, z jakimi sªowami powi zana jest nasza strona w sieci internet, i w jaki sposób jest ona wy±wietlana podczas wy±wietlania wyników wyszukiwania zapyta«w wyszukiwarkach internetowych. Je±li chcesz zdeniowa w/w pola dla wersji j zykowych, wyedytuj odpowiednie zmienne w Start-> ikonka [J zyki]-> Staªe denicje j zykowe (poprzez wyszukanie zmiennej o nazwie "google"). Podaj jednostk miary, wg której obliczane s koszty dostawy np. kg,szt itp. Ilo± produktów znajduj cych si w oknach promocyjnych: promocje, nowo±ci, bestseller. Ostatnie id transakcji - opcja ta pozwala na zdeniowanie numeru, od którego b dzie liczone id transakcji. Uwaga! Nie mo»na nada id ni»szego ni» id ostatniej transakcji. Je±li chcemy wyzerowa numerowanie, musimy usun wszystkie transakcje (np. je±li robili±my testowe transakcje przed otwarciem sklepu) i nada id 0. Wtedy pierwsza transakcja po zmianie b dzie miaªa id 1 itd. Ilo± zagnie»dze«przy innych produktach z tej samej kategorii - okre±la ile kategorii w dóª ma przegl da, program wy±wietlaj c produkty nale» ce do tej samej kategorii, podczas wy±wietlania informacji dotycz cych danego produktu. Dost pno± jednego produktu w kilku kategoriach jednocze±nie - je»eli to pole b dzie zaznaczone, jeden produkt b dzie mógª wyst powa w wi cej jak jednej kategorii jednocze±nie. 15

16 Umie± okienko newslettera na stronie - czy na stronie gªównej ma by wy±wietlana mo»liwo± subskrypcji newslettera Umie± list z walutami do wyboru na stronie - je±li pole b dzie zaznaczone, na stronie mo»e pojawia si lista z mo»liwymi do wyboru walutami Wª cz mo»liwo± pªacenia za zaliczeniem - pole okre±la, czy podczas realizacji zamówienia klient b dzie miaª mo»liwo± zamówienia produktu za zaliczeniem pocztowym Wª cz mo»liwo± pªacenia przelewem - pole okre±la, czy podczas realizacji zamówienia klient b dzie miaª mo»liwo± zamówienia produktu i zapªaty przelewem (przedpªata na konto wªa±ciciela sklepu) Umie± u»ytkowników on-line na stronie - pole okre±la,a czy na stronach sklepu b dzie widoczna informacja o ilo±ci u»ytkowników znajduj cych si w sklepie w danym momencie. Pokazuj w sklepie informacj o dost pno±ci produktów - pole okre±la, czy na stronach sklepu b dzie widoczna informacja o dostepno±ci produktów. Pokazuj id produktu w sklepie Wª cz obsªug przyjaznych linków SEO w sklepie Wª cz obsªug dynamicznej pomocy Po klikni ciu w ikon Zapisz zmiany, ustawienia s zapisywane i natychmiast wprowadzane do sklepu. 6.3 Konguracja trybu katalog Od wersji 3.1 sklepu dodana zostaªa opcja KATALOG, która w prosty sposób przeksztaªca caªy sklep w katalog produktów (wyª cza mo»liwo± wªo»enia produktu do koszyka i dokonania zakupu). 16

17 Tryb Katalog - po zaznaczeniu tej opcji sklep b dzie katalogiem, nie mo»na b dzie nic w nim kupi, gdy» wyª czone zostan wszystkie opcje zw zane z koszykiem. Wª cz liste z walutami w katalogu - po zaznaczeniu tej opcji wª czona zostaje lista z walutami do wyboru w katalogu. Wª cz obsªug klientów w katalogu - po zaznaczeniu dla klienta bed widoczne opcje zwi zane z logowaniem i rejestracj. Wª cz okienko newsletter w katalogu - po zaznaczeniu tej opcji pojawi si okno newsletter w katalogu. Wª cz okienko z najnowszymi wiadomo±ciami w katalogu - po zaznaczeniu tej opcji pojawi si najnowsze wiadomo±ci w katalogu. Wszystkie powy»sze opcje dziaªaj wyª cznie po wª czeniu trybu katalog, i klikni ciu w ikon Zapisz zmiany. 6.4 Konguracja systemu punktowego Patrz rozdziaª System punktowy. 6.5 Konguracja produktu Tutaj mo»esz zdeniowa 3 dowolne pola dotycz ce produktu, nazwa te pola i okre±li, czy maj pojawia si w opisie szczegóªowym produktu, na li±cie peªnej czy te» na obu listach. Zawarto± tych pól edytujesz w edycji produktów. 6.6 Koszyk/Przechowalnia Tutaj deniujesz czy ID produktu i punkty przyznane za zakup produktu maj si pokaza w koszyku i przechowalni. Mo»esz wª czy lub wyª czy wy±wietlanie przechowalni w sklepie oraz przenoszenie produktu do koszyka/przechowalni bez przeªadowywania strony. 6.7 Konguracja systemów pªatno±ci Konguracja - Polcard PolCard wdro»yª model pªatno±ci w Internecie w oparciu o SSL. Szyfrowane po- ª czenia internetowe SSL, stworzone dla bezpiecze«stwa transakcji internetowych, uniemo»liwiaj odczytanie przesyªanych danych przez osoby niepowoªane. Podstawowym zaªo»eniem przyj tym podczas opracowywania w PolCardzie modelu obsªugi kart w internecie byªo zapewnienie bezpiecze«stwa danych pªac cego. Przyj to zatem,»e poª czenie pomi dzy kupuj cym (pªac cy kart ) a rozliczaj cym transakcje (PolCard) odbywa si b dzie z pomini ciem sprzedawcy (sklep www). 17

18 Oznacza to, i» poufne dane posiadacza karty nie b d ujawniane w punkcie handlowousªugowym. Aby aktywowa pªatno± za po±rednictwem Polcardu nale»y: 1. Skontaktowa si z przedstawicielem rmy PolCard celem przydzielenia kodu POSID. 2. Adresy wymagane przez PolCard znajduj si pod zakªadk Generuj linki, powinny one wskazywa na podstrony sklepu - je»eli nie wskazuj na Pa«- stwa domen (maj posta prosz sprawdzi ustawienia w panelu Dane sprzedawcy, a konkretnie ustawi zawarto± pola Adres internetowy sklepu tak, aby wskazywaªo ono na rzeczywisty adres Pa«stwa sklepu. Aby automatycznie wysªa informacj z adresami wymaganymi przez PolCard wystarczy klikn na przycisk Wy±lij automatycznego maila do PolCardu. 3. Po przydzieleniu kodu POSID, nale»y wykona kilka (5-6) transakcji w trybie testowym - celem sprawdzenia komunikacji systemu pomi dzy sklepem i PolCard. Testy te polegaj na zªo»eniu zamówienia, i potwierdzeniu jego realizacji. Transakcje testowe s sprawdzane przez PolCard pomi dzy godzinami 9 i Do testów nale»y u»ywa karty o numerze , dacie wa»- no±ci 10/10 i kodzie CVV Po testach nale»y zgªosi si do rmy PolCard, je»eli potwierdzi ona pomy±lne zako«czenie wszystkich testów - mo»na przeª czy moduª na tryb produkcyjny. Pªatno±ci mog by wyª czone w sklepie (nie zaznaczone b dzie wtedy pole Wstaw w sklepie system pªatno±ci przez PolCard), oraz dziaªa w trybie testowym (nie zaznaczone powinno by wtedy pole Wª cz tryb produkcyjny). 18

19 6.7.2 Konguracja - Przelewy24.pl W celu aktywacji tej pªatno±ci w sklepie nale»y wcze±niej podpisa umow z Przelewy24.pl. W tej sprawie prosz kontaktowa si z Przelewy24.pl, pisz c na adres Po podpisaniu umowy, sprzedawca otrzymuje identykator nadany przez przelewy24.pl, który nale»y wprowadzi w panelu administracyjnym sklepu (Konguracja). Konguracja tej metody pªatno±ci przebiega podobnie jak w przypadku PolCard, i polega na wpisaniu w odpowiednie pole identykatora nadanego przez przelewy24.pl, aktywowaniu metody pªatno±ci, oraz wª czeniu trybu produkcyjnego po pomy±lnie przeprowadzonych testach. Kolejna zakªadka sªu»y przegl daniu listy transakcji dokonanych w sklepie, a opªacanych t wªa±nie metod Konguracja - Platnosci.pl System Platno±ciPl (www.platnosci.pl) to serwis adresowany do wszystkich serwisów o charakterze e-commerce, które dla swojej aktywnosci wymagaj profesjonalnych rozwi za«pªatniczych. Platnosci.pl to szybkie, bezpieczne i proste metody 19

20 zapªaty za towary oraz usªugi oferowane w Internecie, tak,aby klienci odczuwali peªen komfort i wygod. Aby móc poprawnie skongurowa ten system pªatno±ci nale»y: 1. Wej± na stron https://www.platnosci.pl/paygw/register.jsp i przej± przez proces rejestracji. 2. Po poprawnej werykacji naszych danych otrzymamy z serwisu platnosci.pl dane do uruchomienia tego systemu w sklepie. 3. Uzupeªniamy w panelu administracyjnym trzy pola: Identykator nadany przez platnosci.pl - wartosc nadana przez Platnosci.pl. Klucz (MD5) - klucz konieczny do szyfrowania trasakcji nadany przez Platnosci.pl. Drugi klucz (MD5) - drugi klucz konieczny do szyfrowania trasakcji nadany przez Platnosci.pl. Dodatkowo mo»na zdeniowa jeszcze 2 pola: sposób prezentacji pªatno±ci w sklepie - dotyczy pªatno±ci do wyboru dost pnych w ramach systemu pªatno±ci (przelewy do ró»nych banków, karta kredytowa). Ilo± kolumn w widoku z obrazkami Powy»sze dane odczytujemy z serwisu platnosci.pl po poprawnym zalogowaniu na konto. Zaznaczenie checkboxa Aktywuj pªatno± (wstaw link do sklepu przy wyborze pªatno±ci) umo»liwia wykonanie transakcji w sklepie interentowym poprzez system platnosci.pl Konguracja - ecard 20

21 System ecard pozwala na dokonywanie pªatno±ci w sklepie kartami pªatniczymi a tak»e bezpo±rednio z kont bankowych. Aby móc poprawnie skongurowa ten system pªatno±ci nale»y: 1. Skontaktowa si z przedstawicielem rmy ecard celem przydzielenia kodu (identykator) oraz hasªa. 2. Adres wymagany do autoryzacji przez ecard znajduje si w polu Adres potwierdzenia transakcji, powinien on wskazywa na podstrony sklepu - je-»eli nie wskazuj na Pa«stwa domen (maj posta lub prosz sprawdzi ustawienia w panelu Dane sprzedawcy, a konkretnie ustawi zawarto± pola Adres internetowy sklepu tak aby wskazywaªo ono na rzeczywisty adres Pa«stwa sklepu. 3. Z listy rozwijanej która znajduje si w konguracji systemu ecard nale»y wybra typ pªatno±ci Wszystkie dost pne pªatno± i Karty pªatniczne - obsªuga wyª cznie kart pªatniczych Przelewy internetowe - obsªuga wyªacznie przelewów internetowych 4. Po przydzieleniu identykatora oraz hasªa nale»y wykona kilka (5-6) transakcji w trybie testowym - celem sprawdzenia komunikacji systemu pomi dzy sklepem i ecard. Testy te polegaj na zªo»eniu zamówienia, i podtwierdzeniu jego realizacji. 5. Do testów nale»y u»ywa karty o numerze , o dowolnej dacie wa»no±ci i kodzie CVV. 6. Po testach nale»y zgªosi si do rmy ecard, je»eli potwierdzi ona pomy±lne zako«czenie wszystkich testów - mo»na przeª czy moduª na tryb produkcyjny. 21

22 6.7.5 Konguracja Allpay 6.8 Konguracja moduªów Poniewa» SOTEeSKLEP ma budow modularn z ªatwo±ci mo»na tworzy do niego dodatkowe moduªy poszerzaj ce sklep o nowe funkcje i mo»liwo±ci. Tutaj mo»na przej± do okre±lonego moduªu, i rozpocz jego konguracj. Zazwyczaj do konguracji danego moduªu mo»na przej± równie» z innych miejsc panelu administracyjnym, jednak linki do danych podpaneli s dost pne równie» tutaj, aby uªatwi zarz dzanie sklepem. Domy±lnie dost pne moduªy to: Konguracja wersji j zykowych Patrz J zyki Konguracja newsletter System Newsletter sªu»y do wysyªania informacji do wcze±niej zarejestrowanych u»ytkowników. Administrator mo»e wysªa wiadomo± do wszystkich aktywnych u»ytkowników lub do poszczególnych grup klientów, które mo»e edytowa po klikni ciu w przycisk Grupy. Wysyªanie konkretnej wiadomo±ci wi»e si z przyciskiami Wy±lij Newsletter lub Nowa wiadomo±. Po wybraniu j zyka, danej grupy, wpisaniu tytuªu i tre±ci wiadomo±ci, nale»y klikn w przycisk Wysªanie Newslettera i nasz news pow druje do odpowiednich klientów. Wa»na jest tak»e opcja Konguracja, w niej to wªa±nie administrator ustawia adres nadawcy e- maila, a tak»e ustala, do jakiej grupy zostan przypisani klienci, którzy podali 22

23 swój adres na stronie sklepu. Mo»na tak»e okre±li powitanie w ka»dej wysªanej wiadomo±ci oraz skongurowa zawarto± listów i linków dotycz cych klientów, którzy zapisali si b d¹ wypisali si z systemu newsletter. Wszystkie zmiany w Konguracji nale»y potwierdzi przyciskiem Zapisz Konguracja newsedit - moduª zarz dzania najnowszymi wiadomo- ±ciami. Istnieje mo»liwo± umieszczania na stronie sklepu najnowszych informacji o dowolnej tre±ci. W gªównym oknie konguracji dost pnych jest kilka opcji: Dost pne pola okre±laj czy wiadomo±ci b d si pojawia na gªównej stronie sklepu, czy pod nimi pokazany b dzie link do RSS 1 zawieraj cego tematy wiadomo±ci. Dodawanie wiadomo±ci Wiadomo± dla klientów sklepu dodaje si przez przyci±ni cie klawisza Dodaj wiadomo±. 1Rich Site Summary (RSS) - oparta na j zyku XML technika przesyªania nagªówków wiadomo±ci. Umieszczony na serwerze plik w formacie RSS mo»na zaabonowa w specjalnym czytniku RSS, zarówno samodzielnym programie, jak i wtyczce do przegl darki internetowej. U»ytkownik pobiera nagªówki wiadomo±ci (tytuªy i krótkie opisy) i mo»e wczyta interesuj ce go informacje znajduj ce si na stronach WWW. Zalet RSS jest mo»no± zaabonowania wielu ¹ródeª informacji jednocze±nie i przegl dania nagªówków oraz czytania wiadomo±ci w jednym programie. 23

24 Otworzy si okno, w którym wprowadzamy informacje o wiadomo±ci, jej zawarto±, zaª czne pliki graczne. Pola dost pne maj nast puj c funkconalno± : Wybierz wersje j zykow - pole okre±la, przy jakiej wersji j zykowej sklepu 24

25 widoczna b dzie dana wiadomo±. UWAGA! Wiadomo±ci napisane dla polskiej wersji j zykowej, nie b d widoczne w angloj zycznej wersji sklepu! Grupa - pole to okre±la, do jakiej grupy wiadomo±ci nale»y edytowany wªa- ±nie news. Wy±wietlaj tak»e w grupach - za tym polem pojawi si lista grup, u których mo»na wy±wietla równie» tego newsa. UWAGA! Maksymalnie mog istnie trzy takie grupy jednocze±nie. RSS - zaznaczenie tego pola powoduje,»e wiadomo± pojawia si w±ród przesyªanych nagªówków. DATA - data dodania wiadomo±ci Aktywny - okre±la, czy wiadomo± b dzie wy±wietlana Sortowanie - okre±la kolejno±, w jakiej wy±wietlane b d wiadomo±ci Temat - pole wymagane - okre±la ono, czego dotyczy wiadomo± Link do wiadomo±ci - je»eli wiadomo± nie znajduje si w naszym sklepie, w tym polu nale»y wpisa URL, do strony, na której ona si znajduje, pole to jest wypeªniane automatycznie po dodaniu wiadomo±ci i wskazywa b dzie na odpowiedni strone w naszym sklepie Kategoria - wiadomo±ciom mo»na nadawa opisowe kategorie, je»eli wpisze si je w to pole Streszczenie - w tym polu wpisujemy tre± wiadomo±ci, która b dzie widoczna na gªównej stronie sklepu obok innych wiadomo±ci. Krótkie wiadomo±ci nie musz posiada wypeªnionego pola Tre±, je»eli mieszcz si one w tym polu. Wiadomo±ci moga by zwykªym tekstem lub mog by napisane w j zyku html. Aby uªatwi edycj wiadomo±ci w formacie html, mo»liwe jest skorzystanie z wbudowanego edytora WYSWIG Tre± - wªa±ciwa tre± wiadomo±ci, widoczna po klikni ciu na link znajduj cy si w temacie streszczenia wiadomo±ci na stronie gªównej, lub w RSS. UWAGA! Korzystaj c z wbudowanego edytora WYSIWYG do newsa mo»na doª czy wszystkie rodzaje plików gracznych, obiekty multimedialne: ash, shockware, quicktime (streaming), windowsmedia (streaming), realmedia (streaming). Mo»na te» wstawia opisy przygotowane w wordzie bez obawy o utrat formatu. 25

26 Newsy powi zane s w grupy, zarz dzanie grupami znajduje si po klikni ciu w link Edytuj grupy. Dana grupa przyporz dkowana jest linkowi i na przykªad newsy z grupy "strona gªowna" znajduj si na stronie gªównej. Oczywi±cie po uprzednim dodaniu do odpowiedniego pliku linku do grupy wiadomo±ci. Edycja poszczególnych wiadomo±ci odbywa si przez wybranie szukanego newsa przez klikni cie odpowiedniego tematu w zakªadce Lista Newsów => Lista i edycja Edycja grup wiadomo±ci Wiadomo±ci mo»na ª czy w grupy tak, by wy- ±wietlane byªy na okre±lonych stronach. Po klikni ciu na klawisz Edytuj grupy otrzymujemy panel z dwiema zakªadkami - Lista grup, w której to mo»emy przegl da list grup, a po klikni ciu na któr ± grup mo»emy edytowa jej wªa±ciwo±ci. Drug zakªadk dost pn w panelu lista grup jest Dodaj grup, po klikni ciu na któr przegl darka otworzy nowe okno (widoczne na nast pnym zrzucie ekranu), w którym mo»emy edytowa dan grup. Okno to ma zawarto± identyczn z tym, które pojawi si w trakcie edycji dowolnej grupy. Pola, które zobaczymy maj nast puj ce znaczenie: Nazwa grupy - w tym polu wpisujemy nazw grupy wiadomo±ci Link do grupy wiadomo±ci - pokazuje nam link do grupy wiadomo±ci, do wykorzystania wewn trz naszego sklepu - dodaj c domene do podanego tekstu (www.mojadomena.com/plugins/_newsedit/index.php?group=3) otrzymamy link, który mo»emy wykorzysta do przekierowania naszych klientów na stron z okre±lonymi wiadomo±ciami Mo»liwo± dodania wiadomo±ci z innych grup - zaznaczenie tego pola spowoduje,»e edytowana grupa wiadomo±ci b dzie mogªa zawiera tak»e wiadomo±ci z innych grup UWAGA! Jednocze±nie mog istnie tylko trzy grupy wiadom±ci maj ce zaznaczon t mo»liwo±. 6.9 Konguracja krajów dostawy W zakªadce konguracja/kraje zaznaczamy, do których krajów sprzedajemy towar. Wi cej informacji na temat korzystania i konguracji moduªu dostawy mo»na znale±

27 6.10 Konguracja edycji wygl du W tym menu mo»na znale¹ odno±nik do panelu konguracyjnego sklepu odpowiedzialnego za Zarz dzanie tematami - jest odno±nikiem do panelu Edycja wygl du, bli»ej opisanego na stronie Produkty Aplikacja SOTEeSKLEP umo»liwia wpisywanie produktów zarówno on-line (ka»dy produkt jest wpisywany osobno z poziomu panelu administracyjnego), jak i o-line (nast puje zaªadowanie wcze±niej przygotowanego pliku cennika). W tym rozdziale zajmiemy si aktualizacj on-line. Aktualizacja o-line zostanie dokªadnie opisana w rozdziale Import/Export Aplikacja SOTEeSKLEP umo»liwia wpisywanie produktów zarówno on-line (ka»dy produkt jest wpisywany osobno z poziomu panelu administracyjnego), jak i o-line (nast puje zaªadowanie wcze±niej przygotowanego pliku cennika). W tym rozdziale zajmiemy si aktualizacj on-line. Aktualizacja o-line zostanie dokªadnie opisana w rozdziale Import/Export. 7.1 Dodanie nowego produktu Dodanie nowego produktu mo»liwe jest po klikni ciu w klawisz Dodaj produkt. Otrzymamy nowe okienko z miejscem na podstawowe dane dotycz ce produktu. ID produktu - Identykator produktu, mo»e zawiera cyfry, litery (bez polskich znaków), a tak»e znaki: - i _. Wypeªnienie tego pola jest wymagane, aby doda produkt. Po dodaniu produktu nie b dzie ju» zmiany mo»liwo±ci tego pola. Nazwa - Nazwa produktu. Wypeªnienie tego pola jest wymagane, aby doda produkt. 27

28 Cena - Cena produktu, mo»na j wprowadza zarówno w brutto jaki i netto. VAT - Stawka Vat, na podstawie tej warto±ci, liczona jest cena netto lub brutto produktu. Cena hurtowa - Cena dla klientów, którzy s zaznaczeni jako hurtowi. Stara cena - Poprzednia cena towaru. Cena ta zostanie przekre±lona przy produkcie, szczególnie cz sto u»ywa si tej opcji, kiedy przeceniamy jaki± produkt. Stan magazynowy - Ile sztuk produktu znajduje si w magazynie sklepu. Dost pno± - Wybór dost pno±ci produktu, gdy wprowadzony jest stan magazynowy, dost pno± produktu wybierana jest automatycznie. Aktywny - Zaznaczenie tej opcji powoduje wy±wietlenie si produktu po stronie sklepu. Dostawca magazynowy - Dostawca magazynowy - dostarcza produkt wªa- ±cicielowi sklepu Jednostka miary - Waga lub wielko± produktu, na podstawie tej warto±ci obliczany jest koszt dostawy produktu. Producent - Producent, wytwórca produktu. Po klikni ciu lewym klawiszem myszy na miejsce do wpisania producenta, pojawi si do wyboru wprowadzeni wcze±niej producenci. Kategoria 1 - Gªówna kategoria produktu. Po klikni ciu lewym klawiszem myszy na miejsce do wpisania kategorii 1, pojawi si do wyboru wprowadzone wcze±niej kategorie gªówne. Wypeªnienie tego pola jest wymagane, aby doda produkt. Kategoria Podkategorie produktu. Po klikni ciu lewym klawiszem myszy na miejsce do wpisania kategorii, pojawi si do wyboru wprowadzone wcze±niej kategorie. System automatycznie generuje drzewo kategorii na podstawie danych produktów. Je»eli dodamy nowy produkt i przypiszemy mu jak ± kategori, to automatycznie nowa kategoria pojawi si w sklepie. Podobnie jest z usuwaniem kategorii. Je»eli usuniemy ostatni produkt z danej kategorii, to kategoria ta zostanie automatycznie usuni ta ze sklepu. Nale»y pami ta,»eby po ka»dej zmianie kategorii lub producenta nale»y wykona optymalizacj. Po wprowadzeniu wszystkich potrzebnych informacji i naci±ni ciu przycisku Dodaj produkt nowy produkt zostanie dodany do bazy danych, a system umo»liwi nam bardziej szczegóªow edycj produktu. 28

29 7.2 Edycja podstawowa Po dodaniu produktu mamy mo»liwo± zmiany pól opisanych w punkcie Dodanie nowego produktu. Zdj cia - Gdy produkt nie ma przypisanych»adnych zdj, to mo»na z poziomu tej strony doda zdj cie do produktu. W tym miejscu mo»na zobaczy jakie zdj cia s aktualnie powi zane z produktem i które ze zdj pokazuje si jako zdj cie gªówne produktu (wida je b dzie w opisie szczegóªowym produktu), a które jako maªe zdj cie produktu (wida je na listach produktów po stronie sklepu). Po klikni ciu w którekolwiek ze zdj b d¹ w zakªadk wi cej opcji wejdziemy do edycji zdj. Wprowad¹ opis produktu - Miejsce na wprowadzenie opisu produktu. Zaªaduj opis produktu z pliku - Zaªadowanie opisu z pliku HTML lub 29

30 TXT, system stworzy plik, który b dzie doª czany do opisu szczegóªowego produktu. Plik ten nie b dzie edytowalny z poziomu panelu administrac 7.3 Edycja opcji Edycja opcji pozwala na bardziej zaawansowan edycj opcji produktu. Strona gªówna - Wy±wietlenie produktu na stronie gªównej. Nowo± - Wy±wietlenie produktu w grupie promocyjnej Nowo±. Promocja - Wy±wietlenie produktu w grupie promocyjnej Promocja. Bestseller - Wy±wietlenie produktu w grupie promocyjnej Bestseller UWAGA!!! Nale»y wybra tylko jedn grup promocyjn : zaznaczenie Bestseller i Promocja spowoduje wy±wietlanie produktu tylko w jednej z nich. Nie pokazuj ceny - Ukrycie ceny produktu. Sprzeda»y online - Wª czenie mo»liwo± i sprzeda»y produktu online. Zapytaj o cen - Cena produktu zast piona zostaje linkiem do formularza zapytaj o cen. Sprzeda» bez VAT - Produkt sprzedawany jest bez VAT 30

31 Produkt za SMS - Mo»liwo± sprzeda»y produktu poprzez mikropªatno± (SMS). Produkty za punkty - Po wª czeniu tej opcji produkt sprzedawany jest za warto± punktow. Warto± w punktach - Liczba ta jest wykorzystywana jako koszt produktu w punktach, w przeciwnym wypadku - okre±la ona ile punktów zyska klient za zakup danego produktu. Rabat - Warto± rabatu dla produktu, nale»y pami ta, aby stara cena byªa ustawiona na 0,»eby system uwzgl dniaª rabat. Maksymalny rabat - Jaki maksymalny rabat ma by przyporz dkowany produktowi. Warto± w tym miejscu jest potrzebna gdy stosujemy globalne rabaty na dane kategori, producentów itd. Domy±lnie w edycji produktu wy±wietlaj ceny netto - Konguracja samej edycji produktu, wª czenie opcji pozwala na domy±lne wy±wietlanie cen netto. Tytuª strony - Tytuª strony opisu szczegóªowego produktu w sklepie. Opis strony - Opis strony do opisu szczegóªowego produktu w sklepie. Sªowa kluczowe - Sªowa kluczowe do opisu szczegóªowego produktu w sklepie. Gdy nic nie jest wprowadzone w powy»szych trzech polach, to system ustawia jako tytuª nazw zdj cia, a opis i sªowa kluczowe generuje na podstawie opisu produktu. Edycja dodatkowych kategorii produktu (Dodatkowe kategorie 1-2) - Pozawala na przyporz dkowanie produktu do wielu kategorii jednocze- ±nie. Wprowadzane kategorie nale»y rozdzieli znakiem /. Na przykªad je±li chcemy, aby produkt równie» wy±wietlaª si w kategorii Monitory i podkategorii LCD to w pole Dodatkowe kategorie 1 wpisa nale»y Monitory/LCD. Akcesoria - Przypisujemy do produktu podaj c po ±rednikach (w polu akcesoria) kolejne identykatory produktów, które maj speªnia rol akcesoriów. Kolejne identykatory maj by oddzielone od siebie ±rednikiem (;). Przypisane akcesoria pojawi si w sklepie (po klikni ciu w zakªadk akcesoria) oraz w panelu administracyjnym podobnie jak na powy»szym rysunku. 7.4 Edycja zdj Edycja zdj pozwala doda nowe zdj cie do produktu, zamieni ju» istniej ce oraz ustawia poszczególne zdj cia jako gªówne b d¹ maªe. Reszta zdj b dzie wy±wietla si w galerii w opisie szczegóªowym produktu. Zdj cia kasowa mo»na poprzez 31

32 przycisk umieszczony w prawym dolnym rogu edytowanego obrazu. Przykªadowy zrzut ekranu poni»ej: 7.5 Edycja opisu Zarz dzanie opisem produktu. 32

33 Nazwa - Nazwa produktu Peªny opis produktu - opis pojawiaj cy si w informacji szczegóªowej o produkcie, mo»na go wpisa w formie HTML, zaªadowa z pliku, jaki stworzy go za pomoc edytora HTML. Skrócony opis produktu - opis pojawiaj cy si na listach produktów, mo»na go wpisa w formie HTML, zaªadowa z pliku, jaki stworzy go za pomoc edytora HTML. Dodatkowe pola - dodatkowe wªa±ciwo±ci produktu, wcze±niej nale»y zde- nowa nazwy dodatkowych pól w konguracji produktu. PDF - Doª czenie pliku PDF do produktu, link do pliku b dzie wy±wietlaª si w opisie szczegóªowym produktu. DOC - Doª czenie pliku DOC do produktu, link do pliku b dzie wy±wietlaª si w opisie szczegóªowym produktu. Dodaj dodatkowy link do produktu w innej lokalizacji - Istnieje mo»- liwo± dodania linku do produktu w pole url wpisujemy adres, na który nasz 33

34 link ma kierowa (wraz z natomiast w pole nazwa linku nale»y umie±ci tekst jaki ma kierowa na dan stron w sieci web. Dodaj recenzj - Mo»liwo± dodania recenzji do produktu. 7.6 Wyszukiwanie Produkty mo»emy wyszukiwa na dwa sposoby: Wpisujemy szukany ci g znaków np. nazw produktu w lewej górnej cz ±ci panelu administracyjnego i klikamy szukaj. Wybieramy interesuj c nas kategori z listy kategorii (ewentualnie podkategori itd.). List kategorii mo»emy zaw zi poprzez wybranie producenta. W ka»dym z tych przypadków system wy±wietli list produktów speªniaj cych kryteria wyszukiwania. Edycja danych produktu jest mo»liwa po klikni ciu w nazw produktu. Dost p do peªnej listy produktów uzyskamy po klikni ciu na przycisk Wszystkie produkty. List produktów obrazuje poni»szy rysunek: 34

35 System umo»liwia równie» sortowanie produktów (malej co lub rosn co) wedªug ró»nych pól. Wystarczy klikn w nazw pola,»eby posortowa wyniki na stronie. Ponowne klikni cie w nazw spowoduje odwrócenie sortowania. 7.7 Usuwanie Produkty przeznaczone do usuni cia nale»y zaznaczy, klikaj c pole obok napisu usu«. Klikni cie przycisku Usu«pod list spowoduje usuni cie wybranych produktów z bazy danych. 8 Dost pno± /Magazyn Moduª Dost pno± /Magazyn zostaª zbudowany w taki sposób, by mo»liwa byªa kontrola stanu magazynowego i dost pno±ci w sklepie wybranych produktów. W menu gªównym panelu administracyjnego znajduje si on pod ikonk Dost pno± /Magazyn: Moduª ten skªada si z trzech gªównych dziaªów: Dost pno± : dziaª umo»liwia wprowadzanie i edycj ró»nych przedziaªów dost pno±ci wraz z ich nazwami, np.: oczekujemy dostawy - od 0 do 2 produktów, na zamówienie - od 3 do 5 produktów, jest - od 6 produktów. Nazwy przedziaªów dost pno±ci pojawiaj sie w sklepie przy produktach. Magazyn: dziaª do zarz dzania stanem magazynowym wybranych produktów. Dostawcy magazynowi: dziaª umozliwia dodawanie, edycj i usuwanie dostawców magazynowych. W Magazynie ka»dy produkt mo»e by dostarczany przez jakiego± dostawc magazynowego i dzi ki tej informacji mo»liwe jest szybkie wyszukanie tych dostawców, których towary maj bardzo niski stan magazynowy. 8.1 Dost pno± Za pomoc panelu Dost pno± sprzedawca mo»e informowa klientów, jaka jest dost pno± danego produktu w sklepie. Mo»e to ªatwo zrobi poprzez zdeniowanie okresów dost pno±ci, a nast pnie powi zanie ich z okre±lonymi produktami, na przykªad w oknie Edycji produktu. 35

36 Podczas edycji lub dodawania nowego rodzaju dost pno±ci wa»ne jest, by poprawnie wpisa granice stanu magazynowego, którego dana dost pno± mo»e dotyczy. Granice te s wykorzystywane w module Magazyn. Je»eli stan magazynowy danego produktu wynosi np. 5, to w bazie dost pno±ci szukana jest taka dost pno±, której przedziaª obejmuje 5, np. od 3 do 5. Wpisuj c te warto±ci nale»y stosowa si do kilku prostych zasad: granica Od nie mo»e by dla danej dost pno±ci wi ksza od granicy Do (mo»e by równa, np. dost pno± Brak towaru mo»e mie przedziaª od 0 do 0), granica Od jednego przedziaªu musi by dokªadnie o 1 wi ksza od granicy Do poprzedniego przedziaªu - przedziaªy nie mog si nakªada ani nie mo»e by mi dzy nimi przerw, najni»sza dost pno± (np. oczekujemy dostawy) musi mie przedziaª z warto±ci Od wynosz c 0 (zero), najwy»sza dost pno± (np. jest) musi mie przedziaª z warto±ci Do wynosz c * (gwiazdka) - oznacza to,»e stan magazynowy dla tego przedziaªu mo»e by niesko«czenie du»y (gwiazdka jest tu symbolem niesko«czono±ci), Dost pno± konkretnego produktu mo»e zosta wprowadzona na dwa ró»ne sposoby: poprzez jawnie wybran opcj w oknie edycji produktu (na samym spodzie tego okna). zobacz rozdziaª edycja produktu dost pno± danego produktu mo»e wynika z jego stanu magazynowego, pole to jest wypeªnione w edycji produktu. 8.2 Magazyn Magazyn jest moduªem umo»liwiaj cym podstawow kontrol stanów magazynowych produktów w sklepie. Wybranym produktom w sklepie przypisa mo»na stan magazynowy (liczba dost pnych sztuk w magazynie) i stan ten mo»e si odpowiednio zmienia - w zale»no±ci od skªadanych zamówie«, ustawie«i konguracji. Zmiany stanu magazynowego (np. podczas dokonywaniu transakcji) mog wpªywa na dost pno± produktu przedstawian w sklepie. Wprowadzaj c nowy stan magazynowy, okre±li nale»y: 36

37 id produktu, którego dany stan b dzie dotyczyª, aktualn warto± stanu magazynowego produktu, stan minimalny (system umo»liwia wyszukanie produktów, których stan magazynowy zbli»a si lub spada poni»ej wyznaczonego stanu minimalnego), opcjonalnie: dostawca magazynowy - mo»na wybra jednego z dostawców magazynowych wprowadzonych w dziale Dostawcy magazynowi. Stan magazynowy oraz dostawc magazynowego mo»na równie» wprowadzi / odczyta w oknie edycji danego produktu: Patrz edycja produktu W momencie, gdy zmienia si warto± stanu magazynowego danego produktu (w trakcie edycji lub w wyniku obsªugi zamówie«z tym produktem), sprawdzane s przedziaªy zdeniowane w dziale Dost pno± i aktualizowany jest rodzaj dost pno±ci przypisany temu produktowi. Dla przykªadu: maj c zdeniowane nast puj ce przedziaªy dost pno±ci: oczekujemy dostawy: od 0 do 2, na zamówienie: od 3 do 5, jest: od 6, oraz produkt, którego warto± stanu magazynowego wynosi 10, b dzie miaª przypisan dost pno± jest. Gdy stan magazynowy tego produktu spadnie do 5, jego dost pno± automatycznie zmieni si na na zamówienie. W sklepie przy prezentacji produktów widoczna jest informacja o ich dost pno±ci: W oknie gªównym dziaªu Magazyn prezentowana jest lista stanów magazynowych. Mo»liwe jest tu ich sortowanie ze wzgl du na np. dostawc, stan w magazynie, ró»nic mi dzy stanem magazynowym produktu a zdeniowanym minimalnym stanem tego produktu Konguracja dziaªu Magazyn Konguracja umo»liwia wykonanie nast puj cych ustawie«: pole Pokazuj towar, którego nie ma w magazynie: je»eli pole to nie b dzie zaznaczone, produkty niedost pne (patrz: podpunkt poni»ej) nie b d wy±wietlane w sklepie, 37

38 lista Typ dost pno±ci, dla którego produkty b d niedost pne: wskazanie tego typu dost pno±ci, w której produkty traktowane b d jako niedost pne, pole Domy±lny stan minimalny: domy±lna warto± stanu minimalnego proponowana podczas dodawania stanów magazynowych, pole wyboru Zdejmuj produkty z magazynu: mo»liwo± wyboru zdarzenia, które powodowa b dzie zdejmowanie produktów ze stanu magazynowego, np. w chwili zªo»enia zamówienia lub w chwili potwierdzenia zamówienia pole Przywracaj stan magazynowy przy anulowaniu zamówienia: je±li to pole jest zaznaczone, anulowanie zamówienia spowoduje przywrócenie stanu magazynowego produktów z zamówienia. 8.3 Dostawcy magazynowi Moduª dostawców magazynowych sªu»y do zarz dzania baz rm dostarczaj - cych produkty do magazynu sklepu. Moduª ten pozwala na dodawanie i edycj poszczególnych dostawców magazynowych. Moduª Dostawcy magazynowi jest ±ci±le zwi zany z moduªem Magazyn: ka»dej pozycji magazynowej przypisa mo»na dostawc magazynowego i informowa go o niskim stanie magazynowym danego produktu. 9 Moduª Import/Export Oprócz aktualizacji on-line przedstawionej powy»ej, system umo»liwia aktualizacj sklepu o-line. Oznacza to,»e mo»emy przygotowa cennik np. w Excelu i pó¹niej zaktualizowa caªo± oferty sklepu. Przykªadowe pliki mo»emy wygenerowa dodaj c do sklepu jeden produkt za po±rednictwem panelu administracyjnego, a nast pnie eksportuj c cennik. Zapisuj c plik np. z Excela, nale»y zapisa go jako plik z przecinkiem jako znakiem separacji oraz " jako ograniczaj cym pola. UWAGA! Po dokonaniu aktualizacji o-line nale»y wywoªa Optymalizacj!!!! W pliku nie mog znajdowa si znaki ", polecamy aby wszystkie cydzysªowy zamienia na podwójne apostrofy!!! Aby zachowa polskie znaki opisach produktów, nale»y wybra kodowanie iso poczas zapisu pliku!!! 38

39 9.1 Opis pliku cennika do aktualizacji o-line Plik tekstowy sªu» cy do aktualizacji cennika o-line skªada si z kilkudziesi ciu kolumn, które zostaªy obja±nione poni»ej. W standardowej konguracji sklepu wyst puje 5 j zyków, j zyk polski jest domy±lnym j zykiem, a kolejne j zyki b d oznaczane nast puj co: L1 - angielski, L2 - niemiecki, L3 - czeski, L4 - rosyjski. SYMBOL (warto±ci A,U,D) A - sªu»y do dodania produktu do bazy danych U - aktualizacja rekordu, D - usuni cie rekordu. Je»eli pole b dzie puste - domy±lnie przyjmowana jest warto± U ID - unikatowy identykator produktu, zawieraj cy jedynie znaki z zakresu a-za-z0-9_ Znaki z poza tego zakresu zostan usuni te, a spacje zamienione na '_'. UWAGA!!! To pole jest wymagane w cenniku. Pozostaªe pola s opcjonalne - ale to pole pozwala okre±li do którego produktu si odnosz. NAZWA - nazwa produktu w domy±lnym j zyku sklepu UWAGA!!! To pole jest wymagane je»eli chcemy doda produkt do sklepu. NAZWAL1, NAZWAL2, NAZWAL3, NAZWAL4 - nazwy produktu w kolejnych j zykach sklepu OPIS_SKR - opis skrócony produktu w domy±lnym j zyku sklepu OPIS_SKRL1, OPIS_SKRL2, OPIS_SKRL3, OPIS_SKRL4 - skrócone opisy produktu w kolejnych j zykach sklepu OPIS - peªen opis produktu OPISL1, OPISL2, OPISL3, OPISL4 - peªen opis produktu w kolejnych j zykach sklepu ATR_ZAAW - atrybuty zaawansowane produktu (wi ce informacji na stronie67) PROMOCJA - warto±ci TAK, YES, JA, 1 w tym polu oznaczaj»e produkt ma by wy±wietlany w li±cie produktów promocyjnych. Ka»da inna warto± w tym polu traktowana jest jako NIE i tym samym eliminuje produkt z tej listy. NOWOSC - warto±ci TAK, YES, JA, 1 w tym polu oznaczaj»e produkt jest nowo±ci i b dzie miaª zaznaczon odpowiedni. Ka»da inna warto± w tym polu traktowana jest jako NIE i powoduje»e produkt przestaje by wy±wietlany w oknie nowo±ci. 39

40 STR_GL - jak wy»ej, odno±nie pokazywania produktu na stronie gªównej BESTSELL - jak wy»ej, odno±nie oznaczania produktu jako bestseller AKTYWNY - jak wy»ej, odno±nie oznaczania produktu jako aktywny ZA_PUNKTY - jak wy»ej, odno±nie umo»liwienia zakupu danego produktu za punkty zebrane w sklepie CENEO - jak wy»ej, odno±nie eksportu produktu do porównywarki cen ceneo ZA_SMS - jak wy»ej, odno±nie umo»liwienia zakupu produktu za sms, w ramach mikropªatno±ci w usªudze Pªatno±ci.pl ONLINE - jak wy»ej, odno±nie sprzeda»y kodów oraz plików przypisanych do danego produktu (wi cej informacji na stronie??) ZAPYTAJ_O_CENE - jak wy»ej, odno±nie tego czy cena produktu ma by widoczna i czy klient mo»e o ni zapyta sprzedawce. UKRYJ_CENE - jak wy»ej, odno±nie tego czy pokazywa cene i umo»liwia zakup danego produktu PUNKTOW - liczba caªkowita odpowiadaj ca ilo±ci punktów któr klient otrzymuje za zakup danego produktu lub któr musi wyda aby produkt zakupi PRODUCENT - nazwa producenta produktu KAT1, KAT2, KAT3, KAT4, KAT5 - nazwy kolejnych kategorii do których przypisany jest dany produkt. Nie mog zawiera - ka»de jego wyst pienie zostanie zast pione tekstem (at). UWAGA!!! Pole KAT1 jest wymagane je»eli chcemy doda produkt do sklepu. EKSTRA_KAT, EKSTRA_KAT2 - dodatkowe kategorie w których b d widoczne produkty. Kolejne kategorie rozdzielone s znakami /. Nazwy kategorii odznaczone tym»e znakiem powinny istnie w sklepie. CENA_BRUTTO - cena produktu - UWAGA!!! Nie mo»e by zerowa! To pole jest wymagane je»eli chcemy doda produkt do sklepu. CENA_HURT - cena produktu dla klientów hurtowych STARA_CENA - cena produktu która b dzie przekre±lona w sklepie (daj c klientowi do zrozumienia»e zostaªa ona obni»ona) 40

41 MAX_RABAT - liczba caªkowita z zakresu okre±laj ca jaki procentowo rabat mo»na maksymalnie udzieli na dany produkt RABAT - liczba caªkowita z zakresu okre±laj ca jaki jest procentowy rabat na cene danego produktu DOSTEPNOSC - tekstowa reprezentacja dost pno±ci która zostaªa wcze- ±niej wprowadzona w panelu administracyjnym, lub liczbowy identykator tej dost pno±ci. Je»eli taka dost pno± nie istnieje, przyjmowana jest warto± 0 VAT - liczba caªkowita z zakresu 0-99 okre±laj ca wysoko± podatku vat przypisanego do danego produktu. Je»eli dana stawka vat nie zostaªa wcze- ±niej dodana w panelu administracyjnym - jest ona dodawana. AKCESORIA - identykatory akcesoriów (ID innych produktów) przypisanych do danego produktu, kolejne akcesoria rozdzielane s ±rednikami ONET_KAT - 32 znakowy ci g b d cy identykatorem kategori produktu w pasa»u onet ONET_USUN - warto±ci TAK, YES, JA, 1 w tym polu oznaczaj»e produkt zostanie usuni ty z pasa»u onet, inne warto±ci rozumiane s jako 'NIE' i produkt nie zostanie wtedy usuni ty ONET_EXP - jak wy»ej, z tym»e pole to odnosi si do tego czy dany produkt zostanie w ogóle wysªany wraz z pozostaªymi ofertami do pasa»u w celu aktualizacji/dodania/usuni cia z niego ONET_OBRAZEK - jak wy»ej, z tym pole okre±la czy do wyeksportowanego produktu ma zosta wyeskportowany równie» domy±lny obrazek ze sklepu ONET_OBRAZEK_TYTUL - tutuª obrazka - je»eli jest on eksportowany wraz z produktem do onetu ONET_ATRYBUTY - dodatkowe atrybuty onetowe PDF - nazwa pliku pdf który jest przypisany do danego produktu META_TITLE - tutuª strony - je»eli nie jest zdeniowany w sklepie, jest on generowany automatycznie na podstawie nazwy produktu META_DESC - opis strony, widoczny w meta-tagach strony - wykorzystywany przez wyszukiwarki takie jak google META_KEYWORDS - sªowa kluczowe najlepiej opisuj ce produkt, rozdzielone przecinkami - wykorzystywane przez wyszukiwarki internetowe takie jak google 41

42 VAT? - warto±ci TAK, YES, JA, 1 w tym polu oznaczaj»e cena produktu zostanie pomniejszona o podatek vat po werykacji numeru NIP u»ytkownika, pole te zwi zane jest z mo»liwo±ci sprzeda»y zagranicznej WAGA - warto± caªkowita oznaczaj ca wage/obj to± /dªugo± lub inn umown jednostke produktu wykorzystywan podczas obliczania kosztów dostawy DOC - nazwa pliku.doc który jest przypisany do danego produktu, plik powinien znajdowa si w katalogu soteesklep4/htdocs/photo/_doc LINK - adres url przywi zany do danego produktu (link na stronie produktu który odsyªa np. do strony producenta) LINK_NAME - nazwa linku przypisanego do danego produktu 9.2 Šadowanie pliku cennika Aby zaªadowa wcze±niej przygotowany plik cennika wedªug przedstawionych powy»ej wytycznych nale»y: Klikn na zakªadk Import/Export Nast pnie wybra Cennik Teraz wskaza przygotowany plik (przycisk Browse) Zaª czy wskazany plik (przycisk Zaª cz) Klikn przycisk Aktualizuj dane. Po sko«czonym imporcie powinien pokaza si nast puj cy ekran: W przypadku wygenerowania bª dów przez system aktualizacji o-line, nale»y zapozna si ze szczegóªami klikaj c zakªadk Status 42

43 9.3 Export danych Export danych umo»liwia pobranie peªnej informacji o produktach w sklepie i zapisanie jej w pliku zewn trznym w formacie, który umo»liwia ponowne zaªadowanie tego pliku do bazy sklepu. Chc c wykona eksport, nale»y przej± do zakªadki Import/Export->Cennik i wcisn przycisk Eksport. Przejdziemy do strony, która umo»liwia wykonanie eksportu danych do pliku. Kolumny - w tym miejscu nale»y wybra kolumny, które chcemy eksportowa do pliku. Mo»na wykona peªny eksport danych, jak równie» wyselekcjonowa pola do ekportu. Dla uªatwienia pod list pól znajduj si linki umo»liwiaj ce zaznaczenie lub odzanaczenie wszystkich pól. Typ pliku exportu - w jakim formacie exportujemy dane. Aktualnie dost pny jest tylko format CSV. W przygotowaniu format XML. Kodowanie pliku - kodowanie polskich znaków w exportowanych danych. Aktualnie dost pny jest tylko format ISO Tryb ªadowania pliku - ta opcja zwi zana jest z importem danych do sklepu. Je±li wybierzemy opcj Aktualizacja cennika po ponownym zaªadowaniu pliku, dane zostan zaktualizowane. Je±li wybierzemy opcj Šadowanie caªego cennika, rekordy zostan skasowane, a nast pnie zaªadowane ponownie. Po wci±ni ciu przycisku eksport pojawia si okno ze statusem exportu. Po klikni ciu na link pobierz plik, b dzie mo»na zapisa plik z danymi na dysku. 9.4 Import zdj Oprócz dodawania zdj dla pojedynczego produktu z poziomu edycji zdj w panelu administracyjnym mo»emy równie» zaimportowa zdj cia dla wszystkich produktów w sklepie. 43

44 9.4.1 Opis importu zdj Przed zaimportowaniem zdj nale»y wykona nast puj ce czynno±ci: zalogowa sie na konto FTP, na którym znajduj si sklep przekopiowa zdj cia do katalogu soteesklep3/htdocs/photo/upload (dozwolone formaty zdje : jpg, png oraz gif) utworzy plik importu za pomoc programu Microsoft Oce Excel lub podobnego (opis utworzenia pliku importu zdj patrz 9.4.2) Po wykonaniu powy»szych czynno±ci nale»y: Klikn na zakªadk Import/Export Nast pnie wybra Import zdj Teraz wskaza przygotowany plik (Krok 1) Zaª czy wskazany plik (Krok 2) Po zaª czeniu pliku importujemy zdj cia (przycisk Importuj zdj cia) W przypadku przerwania importu zdj, mo»na wznowi operacj przechodz c do zakªadki import i zaznaczaj c Doko«cz przerwany import 44

45 W przypadku wyst pienia bª dów podczas importu zdj zostan wy±wietlone odpowiednie komunikaty Opis utworzenia pliku importu zdj Plik tekstowy sªu» cy do importu zdj skªada si z 4 kolumn, które zostaªy obja- ±nione poni»ej: ID produktu - identykator produktu Zdj cia - nazwy zdj z katalogu soteesklep3/htdocs/photo/upload jakie maj zosta zaimportowane dla danego produktu. Poszczególne nazwy zdj musz by oddzielone przecinkami np: nazwa1.jpg, nazwa2.png, nazwa3.gif,...itd. UWAGA! Ka»de zaimportowane zdj cie jest natychmiast usuwane, dlatego nie mo»na przypisywa tego samego zdj cia dla ró»nych produktów. Zdj cie du»e - nazwa zdj cia, które ma zosta ustawione jako zdj cie du»e produktu (pokazywane w opisie szczególowym produktu). W przypadku nie podania nazwy zdj cia, przyjmowana jest pierwsza wprowadzona nazwa w kolumnie Zdj cia. Zdj cie maªe - nazwa zdj cia, które ma zosta ustawione jako zdj cie maªe produktu (pokazywane w liscie peªnej, bestseller, nowo±ciach oraz promocjach).w przypadku nie podania nazwy zdj cia, przyjmowana jest pierwsza wprowadzona nazwa w kolumnie Zdj cia. Przykªadowy plik importu zdj znajduje si w panelu administracyjnym Import/Export- >Import zdj ->Przykªadowy plik importu. Zapisuj c plik w programie np. Microsoft Oce Excel nale»y pami ta, aby zapisa go z tabulatorem jako znakiem separacji. 10 Edycja stron www Opcja pozwala na zmian tekstów w wybranych podstronach sklepu: np. regulamin, o rmie, kontakt itp. Klikni cie, na którykolwiek z poni»szych linków umo»liwi nam edycj odpowiednich plików. System umo»liwia równie» zmian tekstów dla innej wersji j zykowej. W tym celu nale»y wybra j zyk przed edycj odpowiedniego pliku. 45

46 Edytuj c dowolny plik mo»emy wstawia znaczniki HTML. Plik domy±lnie jest edytowany we wbudowanym edytorze HTML, ale mo»liwa jest równie» edycja plików w popularnych edytorach www np. Frontpage, Paj czek itp. i umieszczenie ich pó¹niej na serwerze za pomoc FTP. Wszystkie pliki dla polskiej wersji j zykowej znajduj ce si na powy»szej li±cie znajduj si w katalogu soteesklep3/themes/_pl/_html_les dla wersji angielskiej soteesklep3/themes/_en/_html_les itd Edytor WYSIWYG Przy edycji plików standardowo dost pny jest wbudowany edytor HTML. Umozliwia od edytowanie i formatowanie tekstów bez znajomo±ci HTML. Ka»dy kto pracowaª na dowolnym edytorze tekstowym, bez problemu poradzi sobie z przygotowaniem nawet bardzo zªo»onych dokumentów. Poni»ej przykªad edycji tekstu z gªównej strony: 46

47 11 Klienci Opcja umo»liwia zarz dzanie baz danych klientów. Wystarczy klikn na zakªadk Klienci, by dosta si do danych naszych klientów, którzy zarejestrowali sie w sklepie. Oto przykªadowa lista zarejestrowanych klientów: Po klikni ciu w ID b d¹ login klienta uzyskamy dost p do jego peªnych danych. Przykªadowy zrzut ekranu zawieraj cy peªne dane klienta Jan Kowalski: 47

48 Mo»emy tu edytowa dane adresowe klienta, jak równie» dane dodatkowe takie jak punkty, przypisanie do grupy rabatowej czy oznaczenie klienta jako klienta hurtowego. Ka»dy klient mo»e by oznaczony albo jako hurtowy albo mo»e by przypisany do grupy rabatowej. Priorytet ma oznaczenie klienta hurtowego. Szczególowy opis grup rabatowych znajduje si w dalszej cz ±ci dokumentacji. Z poziomu peªnych danych klienta mo»emy równie» dosta si do jego transakcji, je±li takowe przeprowadziª. Aplikacja pozwala na przegl danie, edycj oraz usuwanie danych klientów. System posiada równie» zaawansowany mechanizm wyszukiwania np. system potra wyszuka klientów, którzy zarejestrowali si w okre±lonym czasie. W tym celu wystarczy klikn c w zakªadk Szukaj i zdeniowa okre±lone kryteria zapytania. 48

49 12 Transakcje - Zamówienia System umo»liwia ªatwy i szybki dost p do transakcji dokonanych w sklepie. Administrator m.in. mo»e przegl da transakcje, deniowa status zamówienia (Status) oraz dowolnie przydziela liczb punktów za okre±lon kwot zamówienia (Punkty). Po klikni ciu w ikon Zamówienia uzyskamy list dokonanych transakcji w naszym sklepie wraz ze statystykami transakcji w sklepie. Mamy tutaj mo»liwo± wydruku listy widocznych transakcji - w ka»dej sytuacji - równie» podczas wyszukiwania transakcji przez klikni cie na ikon drukarki. 49

50 Po klikni ciu na numer zamówienia (order_id) uzyskamy dost p do szczegó- ªowych danych transakcji. Umo»liwia to administratorowi mi dzy innymi zmian statusu towaru (np. towar dost pny, brak towaru, paczka zostaªa wysªana itd.) oraz dodanie nowych produktów do zamówienia (np. wtedy, gdy klient uzupeªnia swoje zamówienie telefonicznie). Mo»liwo± wgl du do peªnych danych zamawiaj cego uzyskujemy po klikni ciu w zakªadk Edytuj dane klienta w zamówieniu. U»ytkownik uzyska list wszystkich nie rozliczonych zamówie«po klikni ciu na przycisk Nie rozliczone. Zarz dzaj cy sklepem ma równie» mo»liwo± zaawansowanego wyszukiwania zamówie«speªniaj cych okre±lone kryteria (Szukaj). UWAGA! W przypadku zamówie«za punkty nie ma mo»liwo±ci edycji zamówienia przez dodanie/usuni cie zamawianych produktów. 50

51 13 Optymalizacja kategorii Opcj t nale»y wywoªa w celu uaktualnienia kategorii, producentów oraz mapy strony. Opcj optymalizacji nale»y wywoªywa zawsze po dokonaniu zmian w kategoriach b d¹ producentach produktów. Na przykªad dodano now kategori, zmieniono nazw kategorii, usuni to kategori, dodano producenta itp. 14 Raporty, statystyki W sklepie dost pne s raporty dotycz ce sprzeda»y produktów: ich warto±ci, ilo±ci, kategorii, producentów. Link do raportów znajduje si w górnym menu tekstowym Raporty, Statystyki. Po wej±ciu do raportów pojawi si nam formularz do okre±lenia danych, na podstawie których b dziemy generowa raport Przykªadowy wykres raportu 14.2 Dost pne raporty produkty prezentacja produktów, których sprzedano najwi cej w zadanym przedziale czasowym, mo»liwe jest ltrowanie produktów wedªug producenta i/lub kategorii produktów kategorie prezentacja kategorii, z których najwiecej sprzedano produktów w zadanym przedziale czasowym, warto±ci odpowiadaj liczbie sprzedanych produktów z danej kategorii producenci prezentacja producentów, do których nale» najlepiej sprzedaj ce si produkty w zadanym przedziale czasowym, warto±ci odpowiadaj liczbie sprzedanych produktów danego producenta transakcje zestawienie ilo±ci lub warto±ci transakcji z podziaªem na miesi ce, dni lub godziny w zadanym przedziale czasowym. 51

52 15 Wersje j zykowe - konguracja Po wej±ciu w J zyki (ikonka na gªównej stronie panelu administracyjnego) zaczynamy od klikni cia w Konguracja. Mo»emy tam ustawi domy±ln wersj j zykow dla sklepu oraz wybra domy±ln walut dla ka»dej z wersji j zykowych oddzielnie. Poprzez zaznaczenie (odznaczenie) opcji Aktywuj j zyk x aktywujemy (dezaktywujemy) dan wersj j zykow w sklepie (pojawiaj c si ag na gªównej stronie). Je±li chcemy, by w sklepie byªa tylko 1 wersja j zykowa (np. polska), ustawiamy jako domy±ln wersj polsk i dezaktywujemy wszystkie wersje j zykowe - znikn wówczas w sklepie wszystkie agi. Mo»emy jednak w ka»dej chwili zmieni zdanie i aktywowa wersj angielsk (niemieck ) w trakcie funkcjonowania sklepu. Po klikni ciu przyciku edytuj znajduj cego si obok ka»dego z j zyków, mo»emy zmienia kodowanie, plik graczny przedstawiaj cy ag, oraz nazw j zyka. Mo»liwe jest równie» dodanie nowej wersji j zykowej sklepu - nale»y jednak pami ta»e sklep mo»e pracowa ze zdeniowanymi maksymalnie pi cioma j zykami jednocze±nie. W przypadku usuni cia jakiejkolwiek wersji j zykowej pozostaje ona w bazie, mo»na wi c bezpiecznie dodawa kolejne wersje i przeª cza si mi dzy nimi. 16 Sªownik dynamiczny System zarz dzaj cy wersjami j zykowymi jest pomy±lany w ten sposób, by nie trzeba byªo wprowadza wielokrotnie tych samych tekstów pojawiaj cych si w ró»nych miejscach sklepu. Sªu»y temu m.in. Sªownik dynamiczny. Teksty pojawiaj ce si w sklepie dziel si na statyczne (komunikaty systemowe, np. dzi kujemy za dokonanie zakupów oraz teksty opisowe, np. tekst pojawiaj cy si nad koszykiem) i dynamiczne (gªównie wprowadzane przez zarz dzaj cego 52

53 sklepem, np. nazwy kategorii, nazwy dostawców). Po klikni ciu w Sªownik dynamiczny widzimy list elementów dynamicznych, mo»emy klikn w ka»dy z nich i wprowadzi swoje tªumaczenie. Mo»emy te» doda nowy element dynamiczny do sªownika, np. nazw statusu dost pno±ci towaru (jest, nie ma). W wielu innych miejscach w sklepie s udogodnienia tego typu,»e przy dodawaniu nowego wyra»enia, np. nowego dostawcy (Poczta Polska) pojawiaj si strzaªki prowadz ce bezpo±rednio do okienka, w którym mo»na doda tªumaczenie tego wyra»enia dla innej wersji j zykowej Import nazw kategorii do sªownika Import nazw kategorii do sªownika sªu»y automatycznemu wprowadzeniu nazw kategorii obecnych w sklepie (tak by nie trzeba byªo wpisywa ich r cznie), nale»y jednak pami ta, by przetªumaczy zaimportowane nazwy kategorii towarów w sªowniku. Aby zmiany wprowadzone do Sªownika dynamicznego pojawiªy si w sklepie nale»y wcisn przycisk Aktywuj zmiany Przykªadowa lista sªownika 17 Zmiana wygl du sklepu Zmiana wygl du sklepu mo»liwa jest poprzez moduª Edycja wygl du. Po klikni ciu w link o tej nazwie, powinien pojawi si poni»szy ekran: 53

54 W tym miejscu mo»na wybra temat graczny sklepu poprzez klikni cie w link ustaw. Klikni cie w miniaturk tematu powoduje przej±cie do jego edycji Edycja tematu gracznego Panel ten wygl da nast puj co (w przypadku edycji tematu orangegray): 54

55 Panel ten prezentuje si w postaci uproszczonego wizerunku strony. Wyst puj w nim elementy graczne powtarzaj ce si na stronach sklepu i decyduj ce o jego wygl dzie. Klikni cie w taki element spowoduje wy±wietlenie formularza zmiany jego pliku gracznego (pojawi si okienko, gdzie b dzie mo»na zaª czy plik gra- czny), b dz zamienienie tego elementu na dany kolor. W celu usprawnienia edycji tematu mo»na go edytowa wybieraj c opcj Poka» siatk wokóª elementów oraz Poka» tªo pod elementami. Wygl d edycji tematu nie zawiera wszystkich elementów wykorzystywanych w sklepie (np. elementów kategorii), aby bardziej zaawansowanie edytowa temat nale»y wybra opcj Wy±wietl jako list elementów (wykaz wszystkich elementów). 55

56 Cz ± III Opis zaawansowanych funkcji sklepu - przykªady 18 Przechowalnia Przechowalnia stwarza mo»liwo± przechowywania przez klienta w sklepie w swoim prolu towarów, których nie chce kupi w danym momencie, ale jest nimi zainteresowany i chce mie mo»liwo± szybkiego wªo»enia ich do koszyka bez ponownego wyszukiwania ich w sklepie. Przechowalnia zawiera informacje na temat produktów (nazw, wariant produktu, nr katalogowy, cen, punkty). Ka»dy zarejestrowany u»ytkownik ma przypisan wªasn przechowalni - ªadowana jest ona po zalogowaniu danego u»ytkownika. Ponadto ka»dy u»ytkownik przegl daj cy sklep ma przypisan (w momencie umieszczenia w niej pierwszego produktu) wªasn przechowalni. Jednak ta przechowalnia jest przypisana do komputera, z którego przegl dano sklep, nie do u»ytkownika. Podstawowe wªa±ciwo±ci przechowalni to: klient ma mo»liwo± dodania ka»dego produktu do przechowalni (z wyj tkiem produktów kupowanych za punkty) klient ma mo»liwo± wgl du w swoj przechowalni klient mo»e usuwa produkty z przechowalni klient mo»e przenosi produkty z przechowalni do koszyka klient ma mo»liwo± podgl du szczegóªów ka»dego z produktów w przechowalni przechowalnia powi zana jest z kontem klienta w tym sensie,»e jej zawarto± przechowywana jest pomi dzy wizytami klienta i dost pna po zalogowaniu na konto Ponadto przechowalnia ma nast puj ce wªa±ciwo±ci o których nale»y pami ta : W przechowalni nie mog znajowa si produkty kupowane za punky - obok takich produktów nie b dzie si pojawia ikonka przechowalni, i takich produktów nie mo»na przenosi z koszyka do przechowalni. W przechowalni mo»na tylko przez pewien okres przechowywa produkty z opcjami zaawansowanymi ( patrz strona 67) - po pewnym czasie produkty te s usuwane z przechowalni. 56

57 Je»eli z przechowalni zostanie do koszyka przeniesiony jedyny znajduj cy si w niej produkt - u»ytkownik zostanie przeniesiony na stron koszyka. Teksty widoczne nad przechowalni mo»na zmienia w panelu administracyjnym: Zmiana tekstów -> Tekst pokazywany nad przechowalni oraz Tekst pokazywany nad przechowalni gdy nie ma w niej produktów. Przej±cie do strony produktu odbywa si przez jego klikni cie w li±cie produktów znajduj cych si w przechowalni (identyczna funkcjonalno± jest dost pna w koszyku) Aby na li±cie produktów znajduj cych si w przechowalni oraz koszyku widoczny byª identykator produktu i jego warto± w punktach nale»y zmieni ustawienie w panelu administracyjnym (zmiana tych ustawie«nie odnosi skuktu je»eli w koszyku znajduj sie produkty kupowane za punkty): Plugins/Dodatki>Koszyk / Przechowalnia, zaznaczaj c pole Pokazuj ID i punkty za produkty w przechowalni i w koszyku i klikaj c Zatwierd¹. 19 Integracja z Onet Pasa» 19.1 Konguracja Integracja z pasa»em ONET polega na przesªaniu produktów do pasa»u i sprzeda»y ich poprzez portal. SOTEeSKLEP posiada peªny mechanizm integracji i umo»liwia zarz dzanie ofert sklepu w pasa»u ONET. Integracj z pasa»em nale»y rozpocz od skontaktowania si z pasa»em ONET (http://pasaz.onet.pl). Po otrzymaniu numeru identyfkacyjnego ( ID sklepu ), loginu i hasªa, nale»y te dane wpisa w odpowiednie pola w panelu administracyjnym w zakªadce ( Pasa»e/Onet/Konguracja ). Poszczególne pola w konguracji s opisane poni»ej: 57

58 ID sklepu - w pole to nale»y wpisa numer sklepu, jednoznacznie identykuj cy sklep w pasa»u. Numer ten otrzymujemy od pracownika rmy ONET Tryb pracy moduªu Tryb produkcyjny - powoduje przesyªanie oferty na serwer podukcyjny pasa»u ONET Tryb testowy - przesyªa ofert na serwer testowy pasa»u ONET Uwaga!!! Podczas przej±cia z trybu testowego na produkcyjny mo»e si zdarzy,»e zostaje zmieniony numer ID sklepu. Wybierz kategorie - w tym miejscu mo»na wybra list kategorii wy±wietlanych w li±cie rozwijanej podczas nadawania atrybutów pasa»u danemu produktowi. Nale»y wybra grupy kategorii, które odpowiadaj prolowi dziaªalno±ci sklepu. Je±li ramka Wybierz kategorie jest pusta, nale»y przej± do zakªadki (Pasa»e/Onet/Import Kategorii) i pobra kategorie z pasa»u ONET. Po powrocie do konguracji powinna istnie mo»liwo± wyboru kategorii. Login - identykator otrzymany z pasa»u ONET. Hasªo - hasªo otrzymane z pasa»u ONET Nadanie produktom atrybutów z pasa»u ONET Ka»dy produkt, który chcemy wysªa do pasa»u ONET, musi mie przypisan kategori pasa»u. W celu okre±lenia atrybutów onetowych nale»y wej± do edycji produktu, a nast pnie wcisn przycisk Pasa»e/Onet. Znajdziemy si w zakªadce, gdzie mo»emy okre±li atrybuty produktu w pasa»u ONET. 58

59 Obja±nienie poszczególnych pól znajduje si poni»ej. Eksportuj produkt - zaznaczenie tej opcji powoduje wysªanie produktu do pasa»u podczas nabli»szego eksportu. Dodaj/Aktualizuj produkt - pole dodaje/aktualizuje produkt w aktualnej ofercie. Kasuj produkt - zaznaczenie tej opcji powoduje usuni cie produktu z oferty w pasa»u podczas nabli»szego eksportu. Eksportuj zdj cie - opcja ta umo»liwia przesªanie razem z produktem zdj cia do tego produktu. Tytuª zdj cia - w to pole wpisujemy tekst, który znajdzie si pod zdj ciem, je±li zostanie wyeksportowane. Opis zdj cia - dodatkowy opis do zdj cia. Dodatkowy atrybut - niektóre produkty oprócz podstawowej kategorii pasa»u mog miec dodatkowe atrybuty. W to miejsce mo»na wpisa taki dodatkowy atrybut. Nadaj kategori - nale»y wybra z listy kategori odpowiedni dla danego produktu. List kategorii mo»na wybra w zakªadce Konguracja wybieraj c z listy, grupy kategorii, które odpowiadaj prolowi sprzeda»y sklepu. Nadaj produktom z tej samej kategorii, kategori pasa»u ONET - opcja ta powoduje nadanie wszystkim produktom, które maj tak sam kategori jak produkt edytowany, takiej samej kategorii w pasa»u Przesªanie produktów do pasa»u ONET Po nadaniu atrybutów pasa»u dla produktu, po kliknieciu na przycisk Pasa»e/Onet/Eksport produktów produkt powinien pojawi si na li±cie pozycji przeznaczonych do eksportu. Eksport produktów do pasa»u odbywa sie po przejsciu do zakªadki Pasa»e/Onet/Eksport Produktów i klikni ciu na przycisk Eksport produktów. 59

60 W efekcie produkty zostan zostan przesªane do systemu pasa»u. Ka»dorazowy eksport ze sklepu wymaga zalogowania si do systemu zarz dzania ofert (http://partnerzy.onet.pl) gdzie produkty przesªane ze sklepu musz zosta zaakceptowane do umieszczenia w ofercie pasa»u. Eksport transakcji do pasa»u jest zwi zany z rozliczeniami pomi dzy operatorem sklepu a pasa»em. Informacja o transakcji zawartej poprzez pasa» (klient sklepu wszedª do niego z pasa»u) zostaje wysªana do pasa»u dwukrotnie. Po raz pierwszy po dokonaniu przez klienta zakupów, a po raz drugi przy eksporcie transakcji do pasa»u przez operatora sklepu Rozliczanie transakcji Transakcje przeznaczone do eksportu mo»na zobaczy klikaj c w link. Transakcja zostatanie wyeksportowana, je±li zostan speªnione trzy warunki. transakcja zostaªa zrealizowana klient zapªaciª za towar operator sklepu zaznaczyª transakcje do eksportu. Odpowiednie opcje mo»na zaznaczy, wchodz c do edycji transakcji. Poprzez moduª Partnerzy obliczamy prowizj dla partnera ONET. Prowizj oblicza si za okre±lony przedziaª czasowy. 60

61 19.5 Zakªadka Bª dy Zakªadka Bª dy zawiera wszystkie produkty, które nie mog by eksportowane do pasa»u ONET, poniewa» nie maj ustawionej kategorii lub ustawiona kategoria jest nieprawidªowa (ustawiona kategoria nie istnieje w pasa»u). 20 Integracja z WP Pasa» 20.1 Konguracja Moduª integracji z pasa»em WP po wcze±niejszej konguracji pozwala na prost wspóªprac sklepu ze wspomnianym pasa»em. Integracj z pasa»em nale»y rozpocz od skontaktowania si z pasa»em WP (http://pasaz.wp.pl). Panel konguracyjny wygl da nast puj co: Jak wida, musimy poda nast puj ce informacje, aby zacz integrowa nasz sklep z pasa»em: ID sklepu - w pole to wpisujemy numer ID sklepu, której zostanie nadany przez pasa» WP 61

62 Login - identykator otrzymany z pasa»u WP Hasªo - Hasªo otrzymane z pasa»u WP Tryb ªadowania danych do pasa»u WP - peªny eksport danych polega na zaªadowaniu caªej oferty sklepu ( produktów, które zostaªy zaznaczone do ekportu ) do pasa»u. Eksport przyrostowy aktualizuje ofert sklepu w pasa»u i ªadowane s tylko zmiany w ofercie Tryb pracy moduªu Tryb produkcyjny - powoduje przesyªanie oferty na serwery podukcyjne pasa»u WP Tryb testowy - przesyªa ofert na serwer testowy WP Uwaga!!! Podczas zmiany trybu pracy moduªu mo»e nast pi zmiana numeru sklepu. Wtedy podczas przeª czania si z trybu testowego na produkcyjny nale»y wprowadzi nowy numer ID Sklepu 20.2 Przygotowanie produktów do eksportu Aby nada produktom atrybuty potrzebne do poprawnego eksportu do pasa»u, nale»y w oknie edycji produktu wej± w zakªadk Pasa»e/WP: 62

63 W zakªadce mamy do wyboru nast puj ce pola: Ekportuj produkt - zaznaczenie tego pola spowoduje przesªanie produktu do pasa»u wp podczas nabli»szego eksportu produktów. Dodaj produkt Aktualizuj produkt Kasuj produkt w zale»no±ci od tego, które z powy»szych pól b dzie zaznaczone, produkt b dzie dodany, zaktualizowany b d¹ usuniety z pasa»u. Identykator sªownikowy - opcjonalny identykator sªownikowy ( np. ISBN ) Data wa»no±ci - data wa»no±ci produktu w pasa»u Wp. Po tej dacie ( je±li zostanie zdenowana ) produkt przestaje by widoczny w pasa»u. Kategoria - nadanie kategorii w katalogu serwisu. Kategorie mo»na wybra w konguracji moduªu pasa»u WP. Producent - wybranie producenta produktu. Przeznaczenie - przeznaczenie produktu. Korzy±ci - wybranie korzy±ci dla danego produktu. Mo»na wybra kilka opcji korzystaj c z klawiszy Shift i Ctrl. Dodatkowe ltry - dodatkowe ltry do produktu. Mo»na wybra kilka opcji korzystaj c z klawiszy Shift i Ctrl. Promocja tekstowa - zaznaczenie tego pola oznacza b dzie,»e produkt znajduje si w promocji, i nast pne pole bedzie j opisywaªo. Opis promocji Czas trwania promocji - liczba dni, na które jest wystawiona promocja (1..100) Adres obrazka promocji - adres URL obrazka np. Koszt dostawy - domy±lny koszt dostawy produktu do klienta Czas dostawy - domy±lny czas dostawy produktu do klienta Nadaj produktom z tej samej kategorii, kategori pasa»u WP - nadanie produktom, które s w tej samej kategorii w sklepie, co edytowany produkt - kategorii pasa»u WP. Po klikni ciu na przycisk Zapisz zmiany, informacje o danym produkcie s zapisywane i produkt jest gotów do eksportu do pasa»u (je±li zaznaczono pole Ekportuj produkt). 63

64 20.3 Export produktów Po nadaniu atrybutów pasa»u dla produktu, po kliknieciu na przycisk Pasa»e/Wirtualna Polska/Eksport Produktów, produkt powinien pojawi si na li±cie pozycji przeznaczonych do eksportu. Eksport produktów do pasa»u odbywa sie po przejsciu do zakªadki Pasa»e/Wirtualna Polska/Eksport Produktów i klikni ciu na przycisk Eksport Produktów. W efekcie produkty zostan przesªane do systemu pasa»u. Panel widoczny jest na nast pnym zrzucie ekranu Import danych Pasa» WP posiada wªasn struktur kategorii, list korzy±ci, ltrów i producentów produktów, z których nale»y korzysta podczas eksportu produktów. W tym panelu mo»emy pobra wszystkie te informacje, aby pó¹niej przypisa je do danych produktów, tak aby lepiej integrowaªy si one w strukturze pasa»u. Mo»emy to zrobic przechodz c do edycji produktu i wchodz c w zakªadk Pasa»e/Wirtualna Polska. Tam z listy rozwiajanej nale»y wybra kategori produktu, oraz poda pozostaªe dost pne tam opcje. Opcjami dost pnymi w Imporcie danych s widoczne na zrzucie ekranu: Opis poszczególnych opcji: 64

65 Sprawd¹ wa»no± drzewa kategorii - za pomoc tej opcji mo»na sprawdzi wa»no± drzewa kategorii. Je±li drzewo jest wa»ne nie ma potrzeby ±ci - gania drzewa kategorii. Pobierz drzewo kategorii - pobranie nowego drzewa kategorii Pobierz korzy±ci - produktom mo»na przydziela tzw. korzy±ci. Przypisanie produktowi korzy±ci ( np. Kup teraz ) przekªada si na prezentacj odpowiedniej ikony przy prezentacji produktu. Korzy±ci mo»liwe do przypisania produktom deniowane s przez administratora pasa»u indywidualnie dla sklepów zewn trznych. Pobierz producentów - pobranie listy producentów Pobierz ltry - dla ka»dego produktu mo»na przypisa ltry wraz z warto- ±ciami (np. ltr: no±nik, warto± : pªyta analogowa). Filtry i ich warto±ci s okre±lone dla kategorii. Kategoria, do której nale»y dany produkt, dziedziczy ltry od kategorii nadrz dnych. Po wybraniu interesuj cego nas pola, klikamy przycisk Pobierz dane. UWAGA - import informacji z pasa»u nie jest mo»liwy bez wcze±niejszej aktywacji moduªu Export transakcji Eksport transakcji do pasa»u jest zwi zany z rozliczeniami pomi dzy operatorem sklepu a pasa»em. Informacja o transakcji zawartej poprzez pasa» ( klient sklepu wszedª do niego z pasa»u ) zostaje wysªana do pasa»u dwukrotnie. Po raz pierwszy po dokonaniu przez klienta zakupów, a po raz drugi przy eksporcie transakcji do pasa»u przez operatora sklepu. Transakcje przeznaczone do eksportu mo»na zobaczy klikaj c w Poka» Transakcje. Transakcja zostanie wyeksportowana, je±li zostan speªnione trzy warunki. 1. Transakcja zostaªa zrealizowana. 2. Klient zapªaciª za towar. 3. Operator sklepu zaznaczyª transakcje do eksportu. Odpowiednie opcje mo»na zaznaczy wchodz c do edycji transakcji. Poprzez moduª Partnerzy obliczamy prowizj dla partnera WP. 21 Porównywarku SOTEeSKLEP umo»liwia integracj sklepu z porównywarkami: Ceneo, Nokaut, Interia, Sk piec, Kupujemy.pl poprzez export produktów ze sklepu internetowego do systemu porównywania cen. Produkty, które chcemy weksportowa do mo»na zaznaczy w karcie edycji produktu (ikonka Porównywarki cen). 65

66 Nast pnie kilkamy w zakªadk Eksport produktów do pliku znajduj c si w ikonie Porównywarki na gªównej stronie panelu administracyjnego. Dodatkowo przy eksporcie do Interii i Sk pca nale»y uzupeªni 2 pola znajduj ce si w zakªadce Porównywarki -> Konguracja: identykator nadany przez Interi /Sk pca i nazw sklepu. 22 Moduª Partnerów System rozpoznaje i zaznacza transakcje przekierowane ze stron partnerów. Umo»- liwia deniowanie nowych partnerów oraz peªne mo»liwo±ci edycji danych partnerów.przy dodaniu nowego partnera nale»y zdeniowa nast puj ce parametry: nazwa partnera adres internetowy partnera adres mailowy partnera identykator partnera prowizja procentowa dla partnera login i hasªo nadany partnerowi 66

67 System umo»liwia automatyczne generowanie linku dla partnerów. Po klikni ciu w zakªadk Partnerzy->Generuj linki - u»ytkownik ma mo»liwo± wybrania partnera, dla którego chce wygenerowa link oraz mo»liwo± wysªania wygenerowanego linku do danego partnera.moduª partnerski umo»liwia automatyczne obliczanie prowizji dla partnera od transakcji oraz podliczanie prowizji z danego okresu czasu (np. 7 dni, miesi c). Zakªadka Transakcje umo»liwa obejrzenie transakcji, rozpocz tych ze stron patnerów i zako«czonych zakupami w sklepie. 23 Moduª atrybutów 23.1 Opis Moduª atrybutów sªu»y do prezentacji produktu w róznych konguracjach. Dostarcza klientom mo»liwo± wyboru rodzaju produktu ze wzgl du za zadeklarowane przez sprzedawc kryteria np.: kolor, rozmiar, wyposa»enie. Jako atrybuty mo»na deniowa : wªa±ciwo±ci produktu (kolor/rozmiar/itp.) z mo»liwo±ci zmiany ceny oraz zmian zdj cia wyposa»enie - tu mo»na deniowa np. inne produkty ze sklepu, które mog by domy±lnie zaprezentowane w informacjach szczegóªowych o produkcie kategorie wchodz ce w skªad konguratora 67

68 23.2 Atrybuty Atrybuty deniuje si w edycji produktu on-line w Edtycja opcji zaawansowanych Wªa±ciwo±ci produktu Opcja ta pozwala na deniowanie wªa±ciwo±ci produktu z mo»liwo±ci zmiany ceny i zdj cia. Mamy nast puj ce mo»liwo±ci zmiany ceny: zwi kszenie ceny o X po wybraniu danej warto±ci atrybutu zmniejszenie ceny o X nadanie ceny X Je±li mamy kilka atrybutów, to cena jest obliczana na podstawie wszystkich wybranych opcji. Np. mo»emy zadeklarowa,»e bluzy XL b d dro»sze o 10 zª, a dodatkowo, je±li kto± wybierze bluz z kapturem, to zapªaci dodatkowe 25 zª. W takim przypadku w opcjach produktu musimy wprowadzi dane postaci np.: Rozmiar L XL, +10 Dodatki Dodatkowe kieszenie Kaptur,

69 Deniowanie atrybutów/cen/zdj W polu dotycz cym atrybutów dane s wprowadzane w nast puj cym formacie: multi Nazwa atrybutu wartosc1 wartosc2 Druga nazwa atrybutu wartosc 3 wartosc 4 W 1. linii wprowadzamy sªowo "multi". Oznacza ono,»e poni»sze dane b d dotyczy moduªu atrybutów, z mo»liwo±ci wy±wietlenia wielu opcji, cen, zmiany zdj cia itp. Pó¹niej zostawiamy 1 wiersz pusty. Nast pnie deniujemy atrybuty. W 1. wierszu wpisujemy nazw atrybutu "Nazwa atrybutu", a w kolejnych warto±ci atrybutów. Je±li wstawimy pusty wiersz, to kolejne dane zostan potraktowane jako kolejny atrybut. Warto±ci atrybutów mo»na deniowa nast puj co: warto±, cena, zdj cie warto± warto± atrybutu np. XL, L, S cena np > nadanie ceny 100 produktowi, > zwi kszenie ceny produktu o 100, > zmniejszenie ceny produktu o 100. zdj cie zdj cie produktu dot. wybranej opcji (z katalogu htdocs/photo), po wybraniu danej opcji zdj cie produktu zostanie automatycznie zmienione, bez konieczno±ci przeªadowania strony; mo»liwe jest deniowanie 1 atrybutu z mo»liwo±ci zmiany ceny i zalecane jest, aby atrybut taki byª pierwszy na li±cie atrybutów. Przykªad: Rozmiar L, test1.gif XL, +10, test2.jpg Dodatki Dodatkowe kieszenie Kaptur,

70 Przykªad danych w formacie pliku z arkusza kalkulacyjnego Opis aktualizacji o-line znajduje si w dalszej cz ±ci dokumentacji Przykªad prezentacji 23.3 Wyposa»enie Moduª atrybutów pozwala na deniowanie wyposa»enia zwi zanego z zakupem danego produktu. Np. je±li chcemy kupi komputer, to mo»emy deniowa ró»ne opcje, które klient mo»e sobie dobra do danego produktu np. oprogramowanie. Wyposa»enie to inne (ni» prezentowany) produkty ze sklepu, które mo»na automatycznie doda do koszyka poprzez zaznaczenie dodatkowego pola. Ka»dy taki produkt mo»e by ustawiony przez sprzedawc jako domy±lnie zaznaczony. Przykªad deniowania takich atrybutów: Oprogramowanie ID: 14 ID: 15,1 ID: 16,1 gdzie 14,15,16 to ID produków, a 1 po przecinku, to oznaczenie,»e produkt ma by domy±lnie zaznaczony. 70

71 Przykªad prezentacji 23.4 Kongurator Przy niektórych produktach uci»liwe byªoby deniowanie wszystkich mo»liwych opcji wyboru, poprzez wprowadzanie ka»dego produktu oddzielnie. Np. w przypadku konguracji komputera musieliby±my wprowadzi wszystkie ID pªyt gªównych, dysków itp. eby to upro±ci moduª atrybutów pozwala na zdeniowanie kategorii, z których klient wybiera sobie dodatkowe elementy. Np. deniujemy kategori "pªyt gªównych" i klientowi na li±cie pojawi si wszystkie produktu z tej kategorii. Je- ±li dodamy now pªyt gªówn, to automatycznie zostanie ona dodana do listy, w której ta kategoria zdeniowana jest jako atrybut. Przykªad deniowania kategorii jako atrybutów: Pªyta gªówna IDC: id_23 Dysk: IDC: id_24 Oprogramowanie systemowe: IDC: 12_34 gdzie id_23,id_24,12_34 to warto±ci parametru idc, przekazywanego w URL przy wywoªaniu danej kategorii (po klikni ciu w dan kategori na liscie kategorii) Przykªad prezentacji Przykªad dla danych: Monitory LCD: IDC: id_28 71

72 23.5 Atrybuty w trybie o-line Je±li chcemy za jednym razem wprowadzi wiele atrybutów do ró»nych produktów, to mo»emy skorzysta z aktualizacji o-line. Polega ona na sporz dzeniu odpowiedniego pliku w arkuszu kalkulacyjnym. Kiedy plik jest gotowy, zapisujemy go w formacie CSV z tabulatorem jako znakiem separatora (bez znaków ograniczenia tekstu). Nast pnie tak przygotowany plik wprowadzamy do sklepu z poziomu programu administracyjnego naszej aplikacji Opis pliku/przykªady Plik mo»e zawiera maksymalnie 11 kolumn (pozostaªe b d ignorowane), w których pierwsza kolumna zawiera numer ID produktu, a kolejne zawieraj nazwy i dane atrybutów. Pierwszy wiersz dla danego produktu okre±la nazwy atrybutów, które b d przedstawiane w kolejnych wierszach np.: lub A002 Rozmiar Rodzaj A003 Procesor Pamie Dodatki W kolejnych wierszach wpisujemy warto±ci atrybutów np.: lub A002 XL Junior A002 XL Junior2 A003 AMD 256 MB Kingstone Myszka A003 Intel 256 MB Noname Podkladka Caªo± dla 1 i 2 przykªadu b dzie wygl da nast puj co: A002 Rozmiar Rodzaj A002 XL Junior A002 XL Junior2 A003 Procesor Pami Dodatki A003 AMD 256 MB Kingstone Myszka A003 Intel 256 MB Noname Podkladka Format odpowiednich warto±ci atrybutów jest taki sam jak w przypadku aktualizacji on-line. Mo»emy np. zamiast warto±ci XL, wprowadzic: XL,+100, czy XL,+100, a001.jpg itd. 72

73 Šadowanie atrybutów Je±li mamy przygotowany plik z atrybutami to wybieramy: Import cennika -> Atrybuty zaª czamy plik wybieraj c Šaduj atrybuty po zaª czeniu pliku, system automatycznie przejdzie do zakªadki Aktualizuj gdzie znajduje si przycisk rozpoczynaj cy aktualizacj. W momencie rozpocz cia ªadowania atrybutów pojawia si nowe okno, w którym wida status ªadowania atrybutów. Po zako«czeniu ªadowania atrybutów pojawia si podsumowanie aktualizacji atrybutów. Je±li atrybuty nie zaªaduj si poprawnie, nale»y zajrze do zakªadki Status gdzie pojawiaj sie informacje dot. procesu aktualizacji danych (np. je±li wprowadzimy dane w bª dnym formacie, to odpowiednia informacja zostanie tu odnotowana) Podsumowanie Opisany wy»ej moduª daje wiele mo»liwo±ci deniowania atrybutów do produktów. Skªada si on z wielu mechanizmów, które zastosowane w ró»nych konguracjach daj bardzo szerok gam dost pnych opcji konguracji. Mo»liwe jest tak»e rozszerzenie funkcjonalno±ci tego moduªu i dostosowanie go nawet do bardzo specycznych i niestandardowych ustawie«. 24 Rabaty w SOTEeSKLEP Dla kogo przeznaczony jest system rabatowy SOTEeSKLEP? System rabatowy stworzony zostaª po to, aby sprzedawcy mogli w prosty sposób premiowa staªych klientów, dostosowywa ofert dla partnerów itp. Rozwi zanie to idealnie nadaje si zarówno do sprzeda»y typu B2C, jak i B2B. Korzystaj c z systemów rabatowych, jakie daje Ci nasze oprogramowanie, mo-»esz uatrakcyjni swoj ofert i szybko zwi kszy sprzeda» w swoim sklepie. 73

74 24.1 Opis SOTEeSKLEP pozwala na bardzo precyzyjne deniowanie rabatów. Pozwala to na indywidualne dostosowanie oferty do klienta. Mo»emy deniowa nast puj ce rabaty: rabat dla produktu, maksymalny rabat dla produktu rabat dla grupy rabatowej rabat dla kategorii rabat dla producenta rabat dla kategorii i producenta indywidualne rabaty dla kategorii, producentów, kategorii i producentów, oddzielnie dla ka»dej grupy rabatowej 24.2 Rabat dla produktu Sprzeda» z rabatem Przy ka»dym produkcie mo»emy zdeniowa rabat. Wtedy produkt w sklepie b dzie sprzedawany z rabatem np. 5%. Przy produkcie poka»e si informacja,»e produkt ma okre±lony rabat. Mo»emy w ten sposób podkresli,»e cena w naszym sklepie jest ni»sza ni» np. w innych sklepach itp Przekre±lona stara cena Mo»emy te» zamiast rabatu wprowadzi star cen. Wtedy cena ta pojawi si obok ceny produktu i b dzie przekre±lona. Klient wtedy ma odczucie,»e pªaci ni»- sz cen. To kolejny mechanizm, który pozytywnie wpªywa na ilo± i warto± zakupów w naszym sklepie Rabat maksymalny Przy ka»dym produkcie mo»emy zdeniowa maksymalny rabat, z jakim mo»e dany produkt by sprzedany. Pozwala to na precyzyjniejsze deniowanie rabatów i zabezpiecza nas przed sprzeda» produktu poni»ej ceny progowej np. gdy kto± bª dnie nada rabat w kategorii itp. 74

75 Edycja rabatu dla produktu 24.3 Deniowanie grup rabatowych W sklepie mo»emy deniowa dowoln ilo± grup rabatowych. Np. Partner, Staªy klient, VIP itd. Dla ka»dej z tych grup mo»emy deniowa indywidualne rabaty. Ka»dy zarejestrowany klient w naszym sklepie mo»e by przypisany do odpowiedniej grupy rabatowej. Po zalogowaniu si klienta system rozpoznaje, do której grupy on nale»y, i wy±wietla klientowi odpowiednie dla niego ceny produktów. eby przej± do edycji grup rabatowych, nale»y klikn Start, wybra ikonk Rabaty, a nast pnie Edytuj grupy rabatowe. Teraz dodajmy now grup, klikaj c w Dodaj grup rabatow. 75

76 Wprowadzamy teraz dane do formularza. Je±li zaznaczymy opcj nazwa grupy b dzie widoczna dla klienta, to po zalogowaniu si klient przypisany do tej grupy otrzyma infromacj,»e nale»y do danej grupy. Opcja ta zostaªa wprowadzona po to,»eby klientów nale» cych do presti»owych grup, np. VIP, informowa o tym, do jakiej grupy nale», zwi ksza to wi ¹ sprzedawcy z klientem i jednocze±nie ma wpªyw na decyzje klienta dot. zakupów, gdy» klient czuje si traktowany indywidualnie i ch tniej dokonuje zakupów w naszym sklepie. Jednak, je±li kto± nale»y do mniej znacz cej grupy, to»eby nie wywoªywa negatywnych odczu klienta, mo»emy po prostu nie wy±wietla nazwy grupy. Zamiast informowa kogo±,»e nale»y do mniej znacz cej grupy, system podkre±la,»e klient ma idywidualny rabat na zakupy w naszym sklepie. Dzi ki temu ka»dy klient czuje si indywidualnie traktowany i ch tnie powraca w celu dokonania kolejnych zakupów. eby podkre±li nazw grupy mo»na zaª czy zdj cie np. z gracznym napisem nazwy grupy. Wtedy po zalogowaniu si klienta (w opcji rabatów) wy±wietli si zaª czona graka. Przy dodaniu grupy deniujemy tak»e domy±lny rabat. Jest to rabat, który b dzie domy±lnie obowi zywaª dla wszystkich produktów, je±li zalogowany klient nale»y do danej grupy rabatowej. Rabat ten mo»e si zmienia w zale»no±ci od kategorii, producenta itp Rabat Happy Hour W sklepie mo»na równie» wprowadzi specjalny rabat, obowi zuj cy tylko w okre- ±lonym terminie - wedªug daty oraz godziny. Uaktywnienie tego rabatu polega na dodaniu grupy rabatowej o nazwie Happy hour. Po dodaniu i wybraniu tej grupy do edycji - pojawi si dodatkowe pola pozwalaj ce na okre±lenie, w jakim terminie rabat jest aktywny. 76

77 UWAGA!!! Podczas dodawania grupy Happy hour nale»y zwróci uwag na wielko± liter oraz spacje w nazwie grupy. Rabat Happy hour widoczny jest dla ka»dego u»ytkownika sklepu, pod warunkiem,»e nie ma on ju» przypisanej grupy rabatowej. Podaj c czas pocz tku promocji nale»y upewni si,»eby nie znajdowaª si on w przeszªo±ci. Czas, w którym promocja staje si aktywna, jest czasem serwera - je»eli serwer na którym pracuje sklep znajduje sie np. w innej stree czasowej ni» u»ytkownik b d cy administratorem, nale»y poda czas z punktu widzenia serwera Indywidualne rabaty dla kategorii Bardzo rzadko zdarza si,»e na wszystkie produkty we wszystkich kategoriach mo-»emy nada ten sam rabat. Cz sto jest tak,»e asortyment sprzedajemy z ró»nymi rabatami i powinni±my mie mo»liwo± deniowania odpowiednich mar»y dla poszczególnych grup produktów. Bez tej funkcji nasze zyski malej, gdy» albo towar jest zbyt drogi i mniej osób decyduje si na jego zakup, albo jest zbyt tani i nie opªaca si nam go sprzedawa. SOTEeSKLEP pozwala na precyzyjne deniowanie rabatów dla ka»dej kategorii i podkategorii. Dzi ki temu dla ka»dej grupy rabatowej mo»esz zdeniowa indywidualny rabat np. dla kategorii Drukarki, Monitory itd. Rabaty mo»na te» deniowa dla podkategorii np. Drukarki->Atramentowe czy Drukarki->Atramentowe- >Kolorowe->Do formatu A4. Taki podziaª rabatów pozawala na dokªadne dostoswanie mar»y do produktów, dzi ki czemu uzyskujemy wi kszy zysk ze sprzeda»y Deniowanie rabatu eby zdeniowa rabaty w kategoriach wybieramy przycisk Deniuj rabaty a nast pnie zakªadk Kategorie. 77

78 Pojawi nam si lista kategorii w naszym sklepie z polami do wprowadzenia rabatu. (Je±li lista jest pusta, nale»y klikn w zakªadk Import kategorii i producentów i nast pnie ponownie wybra Kategorie). Na górze mamy deniowanie grupy rabatowej, dla której b dziemy wprowadza rabaty. Domy±lnie nie jest wybrana»adna grupa. W takiej sytuacji deklarujemy rabaty dla wszystkich grup rabatowych. Usprawnia to prac, szczególnie w sytuacji, kiedy niektóre rabaty dla poszczególnych grup s takie same. Je±li wybierzemy dowoln grup z listy, to wprowadzane przez nas rabaty b d si odnosi do wybranej grupy rabatowej. Teraz mo»emy przyst pi do deniowania rabatów. Wprowadzamy odpowiednie rabaty dla poszczególnych grup i nast pnie klikamy Aktualizuj. UWAGA! Po zdeniowaniu rabatów nie s one automatycznie widoczne w sklepie. Je±li chcemy je aktywowa, nale»y klikn w przycisk Exportuj. Powala to na peªne zdenowanie oferty i wstawienie do sklepu kompletnych danych. System exportu pozwala tak»e na znaczne zwi kszenie szybko±ci pracy sklepu, gdy» system nie musi co chwile sprawdza w bazie deniowanych rabatów Produkty z danej grupy rabatowej Je±li chcesz przej± automatycznie do listy produktów z danej kategorii rabatowej, kliknij przycisk produkty. 78

79 24.6 Indywidualne rabaty dla producenta W sklepie mo»esz równie» deniowa rabaty dla poszczególnych producentów. De- niowanie rabatów jest analogiczne do deniowania rabatów dla kategorii. Po wybraniu producenta mo»emy przej± do wszystkich kategorii danego producenta. Uªatwia to nawigacj po systemie rabatowym. Po wybraniu listy kategorii rabatowych dla danego producenta, system automatycznie zmienia list kategorii z lewej strony panelu. Dzi ki temu bardzo szybko mo»emy przejrze produkty z kategorii produktów danego producenta Indywidualne rabaty dla kategorii i producenta Mo»e zaistnie sytuacja,»e b dzie potrzebne zedniowanie rabatu dla okre±lonego producenta w danej kategorii. Np. w sytuacji, kiedy chcemy nada tylko jednemu producentowi w danej kategorii okre±lony rabat lub je±li w danej kategorii ka»dy producent ma mie inny rabat. Dzi ki temu mo»emy zdeniowa np. rabat dla producenta HP w wysoko±ci 5%, a w kategorii Drukarki->Atramentowe + producent HP nada rabat 7%. Wtedy ka»dy produkt HP b dzie miaª 5% z wyj tkiem produktów z kategorii Drukarki->Atramentowe, gdzie rabat b dzie wynosi 7%. eby deniowa rabaty dla kategorii i producenta, nale»y klikn zakªadk Wszystkie. 79

80 Rabaty dla kategorii i producentów wprowadzamy obok nazwy producenta, tak, jak to jest zaznaczone na rysunku. Przy kategoriach mo»emy tak»e deniowa rabaty dla kategorii Hierarchia rabatów Przy deniowaniu wielu rabatów dla kategorii i producentów, niektóre rabaty mog si pokrywa. System rozpoznaje takie sytuacje i nie nalicza podwójnie rabatów. Rabaty dla danego produktu przyznawane s wg nast puj cej hierarchii: 1. rabat dla producenta i kategorii 2. rabat dla producenta 3. rabat dla kategorii 4. rabat dla grupy rabatowej (Rabat nie mo»e by wi kszy ni», zdeniowany dla produktu, rabat maksymalny) Na pocz tku system sprawdza, czy dla danej kategorii i dla danego producenta zdeniowany jest jaki± rabat. Je±li tak, to rabat ten staje si rabatem dla produktu. Je±li nie, sprawdzany jest analogicznie rabat dla producenta i po¹niej rabat dla kategorii. Je±li po sprawdzeniu rabatów dla kategorii i producentów system nie znalazª»adnego zdeniowanego rabatu, to produktowi nadawany jest domy±ªny rabat dla danej grupy rabatowej (do której nale»y klient), ostatni grup która jest sprawdzana jest grupa Happy hour. 80

81 24.9 Przykªady deniowania rabatów Przykªad promocji z wykorzystaniem rabatów dla produktów System rabatowy idealnie nadaje si do tworzenia ró»nego rodzaju promocji. Najprostsz metoda jest nadanie rabatów na produkty b d ce w promocji. eby wy- ±wietli produkty na li±cie prmocji, wystarczy zaznaczy pole promocja w edycji produktu. Produkty z promocji bež te» automatycznie wy±wietlane w oknie promocyjnym na stronach sklepu. Klientowi znajduj cemu si w sklepie b d si wy±wietla zdj cia produktów z cen i rabatem. Klikaj c w zdj cie, klient od razu b dzie mogª zamówi produkt. 81

82 Wykorzystanie maksymalnego rabatu do promowania wybranych produktów dla wybranych klientów Je±li chcemy dla danej grupy klientów zaproponowa 2 produkty w specjalnej cenie, to mo»emy posªu»y si rabatami dla kategorii i producentów oraz rabatem maksymalnym. Wyobra¹my sobie sytuacj, w której mamy 5 produktów w kategorii Drukarki->Atramentowe: Drukarka 1 - rabat 20% Drukarka 2 - rabat 20% Drukarka 3 - rabat 10% Drukarka 4 - rabat 10% Drukarka 5 - rabat 10% Chcemy sprzeda Drukark 1 oraz Drukark 2 z rabatem 20%, ale pozostaªe drukarki chcemy sprzeda z rabatem 10%. eby to zrealizowa, deniujemy rabat dla kategorii Drukarki rabat 20% a dla drukarek 3,4,5 przypisujemy maksymalny rabat dla produktu wynosz cy 10%. Ogólny rabat dla kategorii b dzie wynosiª 20% ale poniewa» produkty 3,4,5 b d miaªy zdeniowany maksymalny rabat 10%, to tylko produkty 1 i 2 zostan sprzedane z rabatem 20%. Metoda ta pozwala na indywidualne deniowanie rabatów dla produktów i grup produktów dla poszczególnych grup rabatowych Prowadzenie wyprzeda»y poprzez sklep internetowy Je±li chcemy zorganizowa wyprzeda» w sklepie internetowym, to nale»y wpisa przy produkcie domy±ln cen sprzeda»y oraz rabat, z jakim produkt wyprzedajemy, np. 20%. eby w sklepie nie zaistniaªa sytuacja,»e w jakiej± kategorii czy dla producenta jest zdeniowany rabat >20%, to tak»e deniujemy rabat maksymalny na 20% Tworzenie indywidualnej oferty dla 1 klienta Czasami zdarza si sytuacja,»e chcemy przygotowa indywidualn ofert dla 1 klienta. Wtedy wystarczy doda now grup rabatow np. Rabaty dla Jana Kowalskiego, zdeniowa rabaty dla tej grupy, a nast pnie przypisa t grup klientowi np. Janowi Kowalskiemu. Je±li Jan Kowalski zaloguje si w sklepie b dzie mogª zakupi produkty wedªug oferty przygotowanej indywidualnie dla niego. 82

83 Wykorzystanie rabatów w sprzeda»y B2B Deniowanie rabatów dla grup rabatowych czy poszczególnych klientów idealnie nadaje si do prowadzenia sprzeda»y typu B2B. Ka»da z rm, która kupuje w naszym sklepie mo»e mie indywidualne ceny. Dla ka»dej rmy mo»emy stworzy grup, do której nale»e b d pracownicy rmy. System SOTEeSKLEP prowadzi rejestracj sprzeda»y, umozliwia podgl d transakcji wcze±niej dokonanych, czy sprawdzenie statusu realizacji zamówienia. Dzi ki temu w prosty sposób mo»emy sprawdzi transakcje dokonane przez poszczególne osoby, sprawdzi sum obrotów z klientem itp. 25 Promocje Czasami istnieje potrzeba zdenowania ogólnie dost pnych promocji dla klientów sklepu, niezale»nie od tego, czy s zarejestrowani czy nie. Sªu»y do tego system promocji. Dost pny jest on po klikni ciu ikonk Promocje. System ten sªu»y do deniowania rabatów obliczanych na podstawie warto±ci zakupów. Mo»emy dla przykªadu stworzy Promocje testow i da klientom 2% rabatu na zakupy w naszym sklepie. W tym celu dodajemy now promocj i deniujemy kody promocji. Nast pnie mo»emy np. na stronie partnera wstawi informacje,»e ka»dy, kto wybierze nasz promocje i wprowadzi odpowiedni kod (który mo»e znajdowa si na stronie partnera), otrzyma rabat. Mo»emy te» kody wysyªa mailem do wybranej grupy osób itp. Poni»ej przykªadowa lista promocji zdeniowanych w sklepie: UWAGA! Je±li klient jest zalogowany w sklepie jako u»ytkownik zarejestrowany przypisany do grupy rabatowej lub oznaczony jako hurtowy, to promocje nie b d dost pne, po to»eby nie kolidowaªy z indywidualnymi rabatami nadanymi klientowi Dodanie nowej promocji Je±li chcemy doda now promocj klikamy w Dodaj promocj. Pojawi nam si nowe okno, przykªad na poni»szym zdj ciu: 83

84 Wprowadzamy dane promocji: nazw, zdj cie, rabat, krótki opis, peªny oraz kody promocji. Kody sªu» do autoryzacji osób, które chc skorzysta z promocji. Do ka»dej promocji dost pnych jest 10 ró»nych kodów Sprawdzenie dziaªania promocji Je±li w sklepie jest aktywna co najmniej 1 promocja, to odpowiedni formularz wyboru promocji poka»e si w koszyku. Wystarczy wprowadzi odpowiedni kod promocji w formularzu i automatycznie promocja zostanie aktywowana Promocje w wersjach j zykowych Dodatkow funkcj systemu promocji jest mo»liwo± deniowania niezale»nych promocji dla ka»dej wersji j zykowej. Wystarczy przy dodaniu promocji wybra j zyk, dla którego jest deniowana promocja. Dzi ki temu deniuj c promocj w 1 j zyku, nie musimy od razu martwi sie o tªumaczenie na inny j zyk. 26 System punktowy Aby skongurowa system punktowy, nale»y wej± do panelu administracyjnego sklepu. Nast pnie klikn w zakªadk Konguracja -> konguracja systemu punktowego. 84

85 Teraz administrator mo»e wpisa ilo±ci punktów przypisanych za to,»e klient zakupi, poleci b d¹ zrecenzuje towar. Po wpisaniu warto±ci nale»y przycisn aktualizuj. W tym samym miejscu mo»na wybra, z której, z opcji opisanych poni»ej, sklep b dzie korzystaª (Punkty za kwot zamówienia czy Punkty za zakup produktu) W jaki sposób s przyznawane punkty za polecenie produktu? Klient, który poleca produkt, musi by zalogowany, zaªó»my,»e jest to klient Jan. Wchodzi w szczegóªowy opis produktu, który chce poleci, i klika w Pole produkt znajomemu. Nast pnie klient wpisuje adres klienta, któremu chce produkt poleci, i klika w Wy±lij. Znajomy klienta otrzymuje a z zaszyfrowanym linkiem do produktu. Klikaj c w niego, wchodzi do sklepu. W systemie sklepu zapisywane s dane klienta polecaj cego. Znajomy Jana kupuje produkt polecony (oczywi±cie mo»e wcze±niej bez przeszkód ogl da strony sklepu, jak i zakupi w jednym zamówieniu wi cej produktów). W panelu administracyjnym przy zªo»onym zamówieniu istnieje adnotacja,»e klient zakupiª produkt za poleceniem klienta ju» zalogowanego w serwisie. 85

86 Po zaznaczeniu transakcji jako zapªaconej, klient Jan otrzymuje dan ilo±c punktów za polecenie, nadan uprzednio w konguracja systemu punktowego. Charakterystyk punktów danego klienta mo»na sprawdzi po klikni ciu w panelu administracyjnym w Klienci, nast pnie po wybraniu klienta w zakªadce Punkty klienta Jak przydzielane s punkty za recenzj? Aby klient otrzymaª punkty za recenzj produktu, musi by zalogowany. Klient wchodzi w szczegóªowy opis produktu, którego chce zrecenzowa i klika w Oce«produkt. Po klikni ciu w Wy±lij, recenzja traa do panelu administracyjnego -> Recenzje. 86

87 Po zaznaczeniu Aktywna i klikni ciu w Aktualizuj zmiany, recenzja jest widoczna w sklepie, a autor otrzymuje za ni ilo± punktów nadan w kon- guracja systemu punktowego Wybór mi dzy opcj punkty za kwot zamówienia a opcj punkty za zakup produktu W konguracji sklepu (Konguracja -> Konguracja systemu punktowego) nale»y zdeniowa, czy w sklepie kupuj cy b d mogli otrzymywa punkty zale»ne od kwoty zamówienia, czy te» punkty za zakup konkretnego produktu. Obie te opcje, opisane szczegóªowo poni»ej, wykluczaj si. Wyboru prowadz cy sklep dokonuje jednorazowo, nie b dzie mo»liwo±ci zmiany wyboru, je±li w bazie sklepu b d znajdowaªy si ju» transakcje (chyba»e dotychczasowe transakcje zostan usuni te ze sklepu) Punkty za kwot zamówienia Punkty za zamówienie otrzymuje klient wcze±niej zalogowany do sklepu. Po dokonaniu zamówienia klient otrzyma punkty, gdy transakcja ma status zapªacona. 87

88 Ilo± punktów przyznawanych klientowi zale»na jest od warto±ci zakupu. W konguracji systemu punktowego deniuje si ilo± punktów klienta za ka»de wydane 100 PLN. Np. Gdy klient Jan zªo»y zamówienie za 3 PLN otrzyma 3pkt., zakªadaj c,»e za ka»de 100 PLN klienci otrzymuj 100 pkt Punkty za zakup produktu Punkty za zakup danego produktu otrzymuje klient wcze±niej zalogowany do sklepu. Po dokonaniu zamówienia klient otrzyma punkty, gdy transakcja ma status zapªacona. Ilo± przyznanych punktów jest zale»na od ilo±ci punktów zdeniowanych przy danym produkcie przez administratora sklepu. Do ka»dego produktu mo»na przypisa okre±lon liczb punktów, wpisuj c j w pole warto± w punktach przy danym produkcie. Je±li przy danym produkcie b dzie wpisana w tym polu liczba 10, to klient otrzyma za zakup tego produktu 10 punktów. Je±li w 1 zamówieniu klient kupi kilka ró»nych produktów (ka»dy z inn liczb punktów), to punkty zsumuj si. Aktywacja opcji Punkty za zakup produktu wyklucza mo»liwo± edycji transakcji w sklepie Jak doda /odj punkty klientowi? Zwi ksza punkty klientowi wcze±niej zarejestrowanemu mo»e administrator sklepu. Mo»na to zrobi w panel administracyjny->klienci->wybór klienta->punkty klienta. 88

89 Mo»na te» z powodzeniem odejmowa punkty klientowi Sprawdzanie stanu konta przez u»ytkownika. Klient mo»e sprawdzi swój stan punktów po zalogowaniu si do sklepu i po klikni ciu Punkty w Moje konto. 27 Zakupy za punkty w sklepie Klient mo»e kupi w sklepie produkty za punkty, je±li administrator sklepu wprowadziª takie produkty do sklepu, klient jest zalogowany w sklepie oraz ma na swoim koncie punkty. Podstawowe zaªo»enia sprzeda»y za punkty: Klient mo»e kupi za punkty tylko te produkty, które zostaªy przez administratora sklepu do tego przeznaczone. Produkt, który jest sprzedawany za punkty, nie ma ceny, a ma tylko warto± w punktach. Dany klient mo»e zrobi zakupy za posiadane punkty - produkty s dodawane do koszyka z cen 0 oraz widoczn liczb punktów Produkty za punkty s dost pne tylko dla u»ytkowników zarejestrowanych Po zalogowaniu si u»ytkownika w sklepie, klient mo»e sprawdzi aktualna ilo± punktów, produkty kupione za punkty, punkty zarezerwowane ( punkty za które zostaª kupiony towar). 89

90 Produkty, które s sprzedawane za punkty, mog równie» znajdowa si w sprzeda»y ogólnodost pnej. Administrator sklepu musi wprowadzi dwa produkty o ró»nych identykatorach Deniowanie produktów, za które mo»na zapªaci zdobytymi punktami. Deniowanie produktów, które mo»na kupi za punkty, odbywa si z poziomu panelu administracyjnego. Wybieramy edycj produktu i edycj opcji : Je±li chcemy sprzedawa za punkty, musimy wypeªni pola oznaczone czerwon ramk (uwaga po wypeªnieniu. Wtedy taki produkt w sklepie b dzie wygl daª w nast puj cy sposób: Uwaga! Pole warto± w punktach przy danym produkcie oznacza: 1) ilo± punktów, za które mo»emy kupi dany produkt (o ile zaznaczymy poni»ej checkboxem pole: produkt za punkty) lub 2) warto± punktów przyznawanych klientowi za zakup danego produktu, je±li pole produkt za punkty jest odznaczone, a w konguracji systemu punktowego wybrali±my korzystanie z opcji Punkty za zakup produktu Procedura zakupów za punkty Procedura zakupów za punkty jest nast puj ca. Klient dodaje do koszyka produkt ( w tym miejscu sklep sprawdza, czy u»ytkownik ma na swoim koncie odpowiedni liczb punktów. Je±li nie ma, to nie dodaje produktu do koszyka i wy±wietla odpowiedni informacj ). 90

91 Klient nalizuje zakupy. Administrator obsªuguje zamówienie i w momencie kiedy zmieni status zamówienia na zrealizowane, punkty zostaj odj te z konta u»ytkownika. Koszyk po dodaniu produktów za punkty wygl da nast puj co: 27.2 Podsumowanie Zakupy za punkty s ±wietnym sposobem gratykacji u»ytkowników, którzy aktywnie dokonuj zakupów w sklepie. Polecenie produktu, wystawienie recenzji produktu, zakupy za okre±lon sum zwiekszaj ilo± punków na koncie klienta, za które to punkty klient mo»e zakupi atrakcyjne produkty. 28 Zaawansowane zarz dzanie kosztami dostawy Moduª zarz dzania kosztami dostawy pozwala na dodawanie i edytowanie dostawców. Podczas skªadania zamówienia klient mo»e wybra dostawców (w zale»no±ci od kraju w którym si znajduj ). Administrator mo»e ustawi kolejno± wy±wietlania dostawców, cen dostawy, a tak»e od jakiej sumy towar b dzie dostarczony przez danego dostawc bezpªatnie Panel administracyjny W panelu zostaªy zdeniowane moduªy sªu» ce do wprowadzania jednostki miary ( umownej jednostki ) towaru oraz moduª do wprowadzania stref dostawy. Moduªy te mo»na wykorzysta do ró»nicowania cen dostawy ze wzgl du na wielko± przesyªki oraz ró»nicowania cen dostawy ze wzgl du na kraj do którego wysyªany jest towar Moduª jednostek miary W module tym mo»emy zdeniowa umowne jednostki miary w zale»no±ci od których b dzie mo»na w sklepie regulowa koszty dostawy. Umownymi jednostkami mog by dowolne jednostki miary adekwatne do sprzedawanego w sklepie towaru. Deniujemy nast puj ce parametry: 1. Nazw jednostki miary. 2. Górna granica jednostki miary, dla której zdenowany zostanie zakres. 91

92 Deniowanie jednostki miary Nazwa jednostki miary jest deniowana w gªównej konguracji Konguracja/Konguracja ogólna. Jako jednostk miary mo»emy przyj np.: kg szt obj to± inne Uwaga!!! Jednostki (zarówno podczas edycji zakresów jak i podawaniu danych przy produktach) mog by tylko liczbami caªkowitymi. Aby oblicza koszt dostawy na podstawie uªamków - nale»y zastosowa mniejsze jednostki (np. zamiast kilogramów - gramy) Moduª deniowania stref W tym module mo»emy zdeniowa now stref dostawy, przypisa do tej strefy kraje oraz zdeniowa ceny dostawy w tej stree w zale»no±ci od jednostki miary (np.obj to±ci) wysyªanego towaru. Z listy wielokrotnego wybierania przypisujemy kraje do strefy dostawy. Nast pnie mo»emy dostawcom przyporz dkowa strefy dostawy i okre±li podstawowe koszty dostarczenia towaru. Je±li dana strefa zostanie przyporz dkowana dostawcy ( mo»e by przyporz dkowana, ale nie musi ) wtedy pojawia si mo»liwo± zdeniowania ceny dostawy w zale»no±ci od wirtualnej jednostki okre±laj cej nam wielko± przesyªki Moduª dostawcy Moduª ten zostaª rozszerzony o mo»liwo± ró»nicowania cen dostawy w zale»no±ci od strefy dostawy. Podczas edycji lub dodawania nowego dostawcy pojawia si lista wszystkich stref dostawy i na tej liscie mo»emy zdeniowa koszty dostawy dla ka»dej strefy Przykªadowe deniowanie kosztów dostawy. Chcemy zdeniowa dostaw w naszym sklepie. Mamy ju» zdeniowanych dostawców standardowych którzy s domy±lnie w sklepie. Kongurowanie zaawansowanej dostawy zaczynamy od zdeniowania stref dostawy. Wchodzimy do Opcje->Dostawa->Strefy dostawy 92

93 Je±li chcemy zmieni ju» istniej ce strefy, wchodzimy w edycj strefy klikaj c w ikonk edycji. Je±li chcemy doda now strefe dostawy wchodzimy do Dodaj stref Podczas edycji ( dodania strefy dostawy) wpisujemy nazw strefy ( np. Strefa 7 ) i, u»ywaj c klawiszy Shift i Ctrl oraz myszki zaznaczamy kraje, które maj nale»e do danej strefy dostawy ( klawiszy Shift i Ctrl nale»y u»ywa odpowiednio, je±li chcemy zaznaczy grup krajów ( Shift ) lub pojedynczych krajów ( Ctrl )). Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem Aktualizuj zmiany aktualna lista krajów nale» cych do danej strefy dostawy pojawi si pod okienkiem z wyborem krajów: 93

94 Do naszej przykªadowej strefy przypisali±my pi krajów, które wida na rysunku powy»ej. Po zdeniowaniu stref dostawy wracamy do konguracji dostawców w celu zdenowania kosztów dostawy w ka»dej ze stref dostawy. Wchodzimy ponownie do Opcje->Dostawa, wybieramy jednego z dostawców klikaj c w link i otrzymujemy okno, które wida poni»ej: 94

95 W tym miejscu mo»emy zdeniowa koszty dostawy do okre±lonej strefy dostawy przez dostawce, którego edytujemy. Zaznaczmy stref dostawy oraz wpisujemy kwot, dostawy, która obowi zuje w tej stree dostawy. W przykªadzie, który widzimy na rysunkach, dostawca Poczta Polska pobiera opªat za przesyªk w stree Strefa 7 w wysoko±ci 13 zª. Przypisujemy stree, któr przed chwil stworzyli±my ( Strefa 7), koszt dostawy towaru w tej stree. Jest to podstawowy koszt dostawy w danej stree i mo»e on zosta zwi kszony o koszty dostawy w zale»no±ci od wielko±ci paczki. Caªkowity koszt dostawy towaru do klienta jest to suma kosztów dostawy w stree i koszty dostawy ze wzgl du na wielko± przesyªki. Na poni»szym rysunku przedstawiono deniowanie podstawowych kosztów dostawy: 95

96 Po zdeniowaniu kosztów dostawy w stworzonej przez nas stree ( Strefa 7) wracamy do moduªu strefy, wybieraj c przycisk Strefy dostawy. Tam okre±limy koszty dostawy do okre±lonej strefy ze wzgl du na o jednostk miary lub wag wysyªanego towaru. Zakresy wielko±ci towaru deniujemy w module Jednostki miary. Po wej±ciu do niego otrzymamy to, co poni»ej: W tym miejscu mo»emy zdeniowa zakresy jednostek miary wysyªanego towaru. Jak wida na rysunku powy»ej mamy zdeniowanie 4 zakresy jednostki miary ( je±li sklep sprzedaje np. pªyty kompaktowe to mo»na przyj»e jednostk miary jest sztuk czyli jedna pªyta kompaktowa ). Mo»emy zmieni zakresy jednostki miary, jak równie» doda kolejne zakresy w zale»no±ci od potrzeb. Klikaj c myszk w ikonk edycji dostajemy: 96

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi

System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi System midzybankowej informacji gospodarczej Dokumenty Zastrzeone MIG DZ ver. 2.0. Aplikacja WWW ver. 2.1 Instrukcja Obsługi 1.Wymagania techniczne 1.1. Wymagania sprztowe - minimalne : komputer PC Intel

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego

1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego Spis treści 1. Logowanie się do panelu Adminitracyjnego...1 2. Tworzenie i zarządzenie kategoriami...4 2.1 Nawigowanie po drzewie kategorii...5 2.2 Tworzenie kategorii...6 2.3 Usuwanie kategorii...9 3.

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL...6 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Lekcja 12 - POMOCNICY

Lekcja 12 - POMOCNICY Lekcja 12 - POMOCNICY 1 Pomocnicy Pomocnicy, jak sama nazwa wskazuje, pomagaj Baltiemu w programach wykonuj c cz ± czynno±ci. S oni szczególnie pomocni, gdy chcemy ci g polece«wykona kilka razy w programie.

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z istore. Wersja z 07/02/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z istore Wersja z 07/02/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu

OptiMore Importer Rejestru VAT. Instrukcja obsługi programu OptiMore Importer Rejestru VAT Instrukcja obsługi programu Wstęp Program OptiMore Importer Rejestru VAT jest przeznaczony do importowania wpisów do rejestru VAT na podstawie danych zawartych w pliku źródłowym.

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Baza danych - Access. 2 Budowa bazy danych

Baza danych - Access. 2 Budowa bazy danych Baza danych - Access 1 Baza danych Jest to zbiór danych zapisanych zgodnie z okre±lonymi reguªami. W w»szym znaczeniu obejmuje dane cyfrowe gromadzone zgodnie z zasadami przyj tymi dla danego programu

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI

INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI INTERAKTYWNA APLIKACJA MAPOWA MIASTA RYBNIKA INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Budowa okna aplikacji i narzędzia podstawowe... 4 Okno aplikacji... 5 Legenda... 5 Główne okno mapy... 5 Mapa przeglądowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji.

INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. INTEGRATOR Instrukcja instalacji, konfiguracji. Po otrzymaniu pliku z Integratorem klikamy go dwa razy i rozpoczynamy instalację. Akceptujemy warunki umowy licencyjnej i wybieramy miejsce, gdzie chcemy

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8

Instalacja programu Sprzeda z motorem. bazy danych Pervasive V8 Instalacja programu Sprzeda z motorem bazy danych Pervasive V8 1. Z katalogu instalacyjnego programu Pervasive uruchom plik setup.exe. Program instalacyjny w spakowanej wersji jest dostpny na naszym FTP

Bardziej szczegółowo

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika

Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika Biblioteka AutoCad V 5.0 Poradnik uŝytkownika . Wstęp Biblioteka AutoCad jest narzędziem przeznaczonym do specyfikowania aparatury niskiego i średniego napięcia w oparciu o sparametryzowany katalog produktów.

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Forte Handel 1 / 8 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2011 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK,

dbsamples.udl lub przygotowany wcześniej plik dla Excela) i OK, PRACA Z BAZAMI DANYCH w AutoCAD-zie AutoCAD umożliwia dostęp do zewnętrznych baz danych, utworzonych zarówno w MS ACCESS czy w MS EXCEL, jak i w dbase czy SQL Server. Połączenie następuje poprzez odwołanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW:

UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: UWAGA! PRZECZYTAJ NAJPIERW: Aby korzystać z Wydziałowego VPNa należy, w skrócie, na komputerze zdalnym z którego chcemy się łączyć mieć zainstalowane 3 certyfikaty (ROOT-CA, SUB-CA-01 i certyfikat osobisty)

Bardziej szczegółowo

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI

REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI AEK Zakład Projektowy Os. Wł. Jagiełły 7/25 60-694 POZNAŃ tel/fax (061) 4256534, kom. 601 593650 www.aek.com.pl biuro@aek.com.pl REJESTRATOR RES800 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja 1 Poznań 2011 REJESTRATOR RES800

Bardziej szczegółowo

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Opera 9.10. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Opera 9.10 Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Opera 9.10 wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA WŁASNEGO CERTYFIKATU Z PLIKU *.PFX... 3 2. WYKONYWANIE KOPII BEZPIECZESTWA WŁASNEGO

Bardziej szczegółowo

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz

Lekcja 8 - ANIMACJA. 1 Polecenia. 2 Typy animacji. 3 Pierwsza animacja - Mrugaj ca twarz Lekcja 8 - ANIMACJA 1 Polecenia Za pomoc Baltiego mo»emy tworzy animacj, tzn. sprawia by obraz na ekranie wygl daª jakby si poruszaª. Do animowania przedmiotów i tworzenia animacji posªu» nam polecenia

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

SpedCust 5 instrukcja instalacji

SpedCust 5 instrukcja instalacji SpedCust 5 instrukcja instalacji jedno- i wielostanowiskowej Schenker Sp. z o.o. Imię i nazwisko Oddział Miejscowość, data INSTRUKCJA INSTALACJI SpedCust5 Aby zainstalować i uruchomić system niezbędne

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA

Spis treści. Rozdział 1 ewyniki. mmedica - INSTR UKC JA UŻYTKO W NIKA Wersja 5.1.9 Spis treści Rozdział 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 I Konfiguracja... 1-1 OID świadczeniodawcy... 1-2 Dodanie... instytucji zewnętrznej 1-4 Dodanie... zlecenia 1-11 Pobranie... materiału

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy

Pierwsze kroki. Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki:

Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: Aby złożyć zamówienie bezpośrednio przez sklep internetowy należy wykonać następujące kroki: KROK 1 wyszukiwanie produktów Mechanizm naszego sklepu pozwala na wyszukiwanie produktów poprzez wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

Edytor materiału nauczania

Edytor materiału nauczania Edytor materiału nauczania I. Uruchomienie modułu zarządzania rozkładami planów nauczania... 2 II. Opuszczanie elektronicznej biblioteki rozkładów... 5 III. Wyszukiwanie rozkładu materiałów... 6 IV. Modyfikowanie

Bardziej szczegółowo

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE

Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE Lekcja 9 - LICZBY LOSOWE, ZMIENNE I STAŠE 1 Liczby losowe Czasami spotkamy si z tak sytuacj,»e b dziemy potrzebowa by program za nas wylosowaª jak ± liczb. U»yjemy do tego polecenia: - liczba losowa Sprawd¹my

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy

System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy System zarządzania bazą danych (SZBD) Proces przechodzenia od świata rzeczywistego do jego informacyjnej reprezentacji w komputerze nazywać będziemy modelowaniem, a pewien dobrze zdefiniowany sposób jego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl

Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Przewodnik po konfiguracji Comarch ERP e-sklep z wszystko.pl Spis treści 1 INFORMACJE WSTĘPNE... 3 2 INTEGRACJA COMARCH ERP E-SKLEP Z WSZYSTKO.PL... 4 2.1 KONFIGURACJA... 4 2.2 MAPOWANIE DOSTAW I PŁATNOŚCI...

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/15_04/Z3 Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Komunikatory internetowe - MS Messenger (PD3) Do czego s u y MSN Messenger? Wi

Bardziej szczegółowo

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1

Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL. wersja 1.1 Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Mozilla Firefox 2.0.0.2 PL wersja 1.1 Spis treci 1. INSTALACJA CERTYFIKATÓW URZDÓW POREDNICH... 3 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego oraz Europejskiego Forum ds. Bezpieczeństwa Płatności Detalicznych zalecają, aby korzystanie z usług bankowych poprzez Internet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

(wersja robocza) Spis treści:

(wersja robocza) Spis treści: Opis programu Serwis Urządzeń Gazowych. (wersja robocza) Spis treści: 1. Wstęp 2. Szybki Start 2.1. Przyjęcie Zgłoszenia 2.1.1. Uruchomienie Zerowe 2.1.2. Przyjęcie zgłoszenia (naprawy) 2.1.3. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS

Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Krótka instrukcja obsługi ZELARIS ELEMENTS Spis treści 1. Instalacja... 3 2. Rejestracja/aktywacja... 4 3. Dodawanie kamer... 5 4. Obraz transmisji bezpośredniej... 6 5. Zapis... 6 6. Odtwarzanie... 7

Bardziej szczegółowo

Enterprise Test Manager Architektura systemu. Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009

Enterprise Test Manager Architektura systemu. Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009 Enterprise Test Manager Architektura systemu Krzysztof Kryniecki Filip Balejko Artur M czka Szymon Seliga Jakub Dziedzina 24 stycze«2009 1 Spis tre±ci 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel........................................

Bardziej szczegółowo

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1

Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 Comarch isklep24 Ulotka v. 5.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION

I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION I. INSTALACJA BAZY DANYCH ORACLE10g EXPRESS EDITION Plik instalacyjny mo na uzyska ze stron firmy Oracle http://otn.oracle.com, wybieraj c w rozwijanym menu DOWNLOADS Database. Aby pobra interesuj c nas

Bardziej szczegółowo

Dziaª utrzymania ruchu aplikacja wspomagaj ca zarz dzanie

Dziaª utrzymania ruchu aplikacja wspomagaj ca zarz dzanie Dziaª utrzymania ruchu aplikacja wspomagaj ca zarz dzanie Instrukcja instalacji Joanna Siwiec-Matuszyk i Ryszard Matuszyk 13 lutego 2006 Spis tre±ci 1 Przygotowanie do instalacji 2 1.1 Wst p.........................................

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS

Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Logowanie do mobilnego systemu CUI i autoryzacja kodami SMS Dostęp do strony logowania następuje poprzez naciśnięcie odpowiedniego dla rodzaju usługi linku dostępnego na stronie www.bsjaroslaw.pl.: lub

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu

Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Podstawowe informacje potrzebne do szybkiego uruchomienia e-sklepu Niniejszy mini poradnik ma na celu pomóc Państwu jak najszybciej uruchomić Wasz nowy sklep internetowy i uchronić od popełniania najczęstszych

Bardziej szczegółowo

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2

Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Formularz rzeczowo-cenowy PAKIET 2 Lp. Nazwa systemu Opis zadania do wykonania Cena netto 1. Extranet 1. Zapisywanie do bazy nowo dodanych przez redaktorów slajdów w oryginalnym rozmiarze oraz następnie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Bankowo± On-line. Instrukcja obsªugi systemu. Panel KLIENTA. 10 sierpnia 2015

Elektroniczna Bankowo± On-line. Instrukcja obsªugi systemu. Panel KLIENTA. 10 sierpnia 2015 Elektroniczna Bankowo± On-line.. Instrukcja obsªugi systemu Panel KLIENTA 10 sierpnia 2015 Prawa autorskie do niniejszego dokumentu nale» do: I-BS.pl Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 4/62, 39-400 Tarnobrzeg,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Poniżej instrukcja użytkowania platformy

Poniżej instrukcja użytkowania platformy Adres dostępowy: http://online.inter-edukacja.wsns.pl/ Poniżej instrukcja użytkowania platformy WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH z siedzibą w Lublinie SZKOLENIA PRZEZ INTERNET Instrukcja użytkowania platformy

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego

Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Poradnik korzystania z serwisu UNET: Konfiguracja programu pocztowego Niniejszy opis dotyczy konfiguracji programu pocztowego Outlook Express z pakietu Internet Explorer, pracujcego pod kontrol systemu

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online.

SINAMICS G120C STARTER. Tworzenie nowego projektu w trybie online. SINAMICS G120C STARTER Tworzenie nowego projektu w trybie online. 1 Uruchomienie asystenta tworzenia projektu 1 2 3 page 2 W celu uruchomienia asystenta tworzenia nowego projektu nale y z menu (1) programu

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej

VinCent Office. Moduł Drukarki Fiskalnej VinCent Office Moduł Drukarki Fiskalnej Wystawienie paragonu. Dla paragonów definiujemy nowy dokument sprzedaży. Ustawiamy dla niego parametry jak podano na poniższym rysunku. W opcjach mamy możliwość

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

Korporacja Kurierska

Korporacja Kurierska Korporacja Kurierska (Moduł PrestaShop) v1.0.0 Strona 1 z 17 Spis treści Zgodny z PrestaShop... 3 Instalacja modułu - podstawowa konfiguracja.... 3 Konfiguracja cennika - metody dostawy.... 7 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro

Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Moduł Notatki Systemu Obsługi Zamówień Publicznych UTP-Bydgoszcz Instrukcja postępowania do 1000 Euro Spis treści 1. Logowanie się do systemu...2 2. Wybranie z menu Nowe zamówienie...2 3. Wypełnienie formularza...2

Bardziej szczegółowo

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia

VENUS-BEAUTY.pl. Instrukcja obsługi procesu zamówienia VENUS-BEAUTY.pl Instrukcja obsługi procesu zamówienia 1 Wymagania techniczne Komputer podłączony do sieci internetowej (ze stałym łączem internetowym) System Windows z zainstalowanym oprogramowaniem antywirusowym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z Shoper. Wersja z 18/01/2015. Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z Shoper Wersja z 18/01/2015 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Instalacja programu Sprzeda

Instalacja programu Sprzeda Instalacja programu Sprzeda 1. Aby zainstalowa program Sprzeda w wersji 2.10, na serwerze lub komputerze, na którym przechowywane bd dane programu, pozamykaj wszystkie działajce programy i uruchom plik

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego

Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Konkurs o nadanie statusu Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego Czas trwania procedury: 5 miesięcy Interaktywna instrukcja składania wniosku Właściciel procedury: Departament Instrumentów Polityki Naukowej

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL

Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL Linux LAMP, czyli Apache, Php i MySQL LAMP jest to po prostu serwer stron www, pracujący na Linux-ie z zainstalowanym apache, językiem php oraz bazą danych MySQL. System ten stosuje ogromna większość hostingów

Bardziej szczegółowo

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5.

1. Warunki. 2. Zakładanie konta. 3. Logowanie. 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta. 5. PL Instrukcja DROGA DO PORTALU PARTNERA SERWISOWEGO TOLL COLLECT Spis treści 1. Warunki 2. Zakładanie konta 3. Logowanie 4. Korzystanie z portalu partnera serwisowego 5. Subkonta 5.1Zakładanie subkonta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usªugi VPS

Regulamin Usªugi VPS Regulamin Usªugi VPS 1 (Poj cia) Poj cia u»ywane w niniejszym Regulaminie maj znaczenia jak okre±lone w Ÿ1 Regulaminu Ogólnego Usªug Auth.pl Sp. z o.o. oraz dodatkowo jak ni»ej: Wirtualny Serwer Prywatny

Bardziej szczegółowo

Analiza wydajno±ci serwera openldap

Analiza wydajno±ci serwera openldap Analiza wydajno±ci serwera openldap Autor: Tomasz Kowal 13 listopada 2003 Wst p Jako narz dzie testowe do pomiarów wydajno±ci i oceny konguracji serwera openldap wykorzystano pakiet DirectoryMark w wersji

Bardziej szczegółowo

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście.

Zaznaczając checkbox zapamiętaj program zapamięta twoje dane logowania. Wybierz cmentarz z dostępnych na rozwijalnej liście. 1. Uruchomienie programu. 1.1. Odszukaj na pulpicie ikonę programu i uruchom program klikają dwukrotnie na ikonę. 1.2. Zaloguj się do programu korzystając ze swego loginu i hasła Zaznaczając checkbox zapamiętaj

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie

Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Opis funkcjonalny sklepu: Ogólnie Nieograniczona ilość produktów oraz kategorii w sklepie Nieograniczona ilość kategorii i podkategorii produktów W pełni indywidualny design graficzny sklepu Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA ENGLISH NEDERLANDS DEUTSCH FRANÇAIS ESPAÑOL ITALIANO PORTUGUÊS POLSKI ČESKY MAGYAR SLOVENSKÝ SAFESCAN MC-Software OPROGRAMOWANIE DO LICZENIA PIENIĘDZY SPIS TREŚCI WPROWADZENIE I

Bardziej szczegółowo