Branża teletechniczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Branża teletechniczna"

Transkrypt

1 Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod CPV Instalowanie okablowania komputerowego Urządzenia do nadzoru wideo Zawartość opracowania: 1. Część ogólna Podstawa opracowania Zakres projektu Systemy Opis techniczny Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego Wymagania dotyczące dedykowanej sieci elektrycznej Opis standardu okablowania strukturalnego Podsystem stanowiska pracy Zespoły przyłączeniowe podtynkowe Zespoły przyłączeniowe podłogowe Zasada numeracji gniazd Kable przyłączeniowe Podsystem okablowania poziomego Podsystem telefoniczny Kable zewnętrzne Kontrola dostępu, monitoring System bezpieczeństwa Kontrola dostępu Monitoring Pomiary i certyfikacja sieci strukturalnej Wyposażenie sal Zestawienia i spisy Informacja BIOZ Uprawnienia Spis rysunków: Rys. LAN-1. Prowadzenie instalacji okablowania strukturalnego rzut piwnic 1:100 Rys. LAN-2. Prowadzenie instalacji okablowania strukturalnego rzut parteru 1:100 Rys. LAN-3. Prowadzenie instalacji okablowania strukturalnego rzut I piętra 1:100 Rys. LAN-4. Prowadzenie instalacji okablowania strukturalnego rzut II piętra 1:100 Rys. LAN-5. Prowadzenie instalacji okablowania strukturalnego rzut III piętra 1:100 Rys. LAN-6. Schemat kontroli dostępu - Rys. LAN-7. Schemat monitoringu - Rys. LAN-8. Szafa GPD1 Rys. LAN-9. Szafa iprotect -

2 1. Część ogólna Wykonawca jest zobowiązany do wykonania kompletnej instalacji opisanych w projekcie systemów. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania wszystkich brakujących i pominiętych w tym opracowaniu elementów instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiałów i urządzeń dla kompletnego ich wykonania i zapewnienia ich pełnej funkcjonalności. Wykonawca jest również zobowiązany do koordynacji i wykonania połączeń instalacji w punktach wykonywanych przez wykonawców innych branż. Wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z kompletną specyfikacją projektową obiektu i dokonaniem koordynacji montażowych instalacji z innymi instalacjami mechanicznymi i elektrycznymi. Wszelkie zmiany montażowe wynikające z braku koordynacji wykonania projektowanych instalacji z innymi branżami wykonawca ma zrealizować na własny koszt. Specyfikacje, opisy i rysunki uwzględniają oczekiwany przez inwestora standard dla materiałów, urządzeń i instalacji. Wykonawca może zaproponować rozwiązanie alternatywne, niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskać pisemne zatwierdzenie projektanta niniejszych instalacji Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. Wszystkie elementy ujęte w części opisowej, a niepokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach, a nieujęte w specyfikacji, powinny być traktowane jakby były ujęte w obu. W przypadku wątpliwości co do interpretacji niniejszej dokumentacji, wykonawca przed złożeniem oferty powinien je wyjaśnić z projektantem, który jako jedyny jest upoważniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstępstw. Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub znak CE i deklaracje zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy. Do zakresu prac wykonawcy każdorazowo wchodzą próby urządzeń i instalacji według obowiązujących norm i przepisów oraz protokolarny odbiór w obecności wskazanego przez inwestora przedstawiciela. Do wykonanych prac wykonawca powinien również załączyć deklaracje kompletności wykonanych prac oraz zgodności z projektem Podstawa opracowania Projekt opracowano na podstawie: a) Zlecenia inwestora, b) warunków technicznych wydanych przez Inwestora, c) norm i przepisów branżowych, d) prawa budowlanego Zakres projektu Projekt obejmuje swoim zakresem projekt systemu okablowania strukturalnego (SOS), kontroli dostępu (KD) i monitoringu (CCTV) dla centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej (CNDME). 3

3 1.3. Systemy Zastosowane systemy powinny być spójne i spełniać co najmniej wymagania zleceniodawcy, a więc: - okablowanie kat. 6a sieć strukturalna - okablowanie kat. 5e sieć systemów bezpieczeństwa - obsługiwanie łączności telefonicznej - obsługiwanie monitoringu CCTV - obsługiwanie systemu kontroli dostępu. Projektowane systemy są systemami otwartymi, umożliwiającymi obsługę wszystkich bieżących potrzeb budynku w zakresie telekomunikacji oraz bezpieczeństwa, oraz posiadają możliwość rozbudowy w przyszłości. System bazuje na następujących rodzajach kabli: - miedzianych z ekranowanymi parami (F/FTP kat. 6a) dla potrzeb sieci strukturalnej, - miedzianych ekranowanych (F/UTP kat. 5e) dla potrzeb sieci systemów zabezpieczeń (KD i CCTV), Dla potrzeb projektu wybrano osprzęt firm MMC (okablowanie strukturalne), BAKS (koryta kablowe, kanały podłogowe), Keyprocessor (kontrola dostępu), VGD Diva (stacja robocza, macierz dyskowa) jednakże Inwestor może zastosować dowolne systemy, które powinny być elastyczne i podatne na rekonfigurację. Wybrane systemy powinny wykorzystywać ten sam zestaw wtyków, złączy pośrednich i gniazd modularnych zarówno dla transmisji danych jak i głosu. Powinny umożliwiać przenoszenie komputerów, telefonów, z pomieszczenia do pomieszczenia bez burzenia całości systemu przy minimalnych przerwach w pracy. Przewiduje się fizyczne rozdzielenie sieci strukturalnej i sieci bezpieczeństwa. Kable systemów bezpieczeństwa powinny być w innym kolorze niż okablowanie sieci strukturalnej. 2. Opis techniczny 2.1. Wymagania dotyczące okablowania strukturalnego Spełnianie norm i standardów PN-EN :2011, PN-EN :2008, ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568-C. zastosowanie elementów biernych kat. 6a zastosowanie kabli F/FTP kat. 6a LS0H, możliwość tworzenia różnych grup podsieci logicznych, 2.2. Wymagania dotyczące dedykowanej sieci elektrycznej Równolegle z siecią logiczną należy wybudować wydzieloną, dedykowaną sieć elektryczną służącą zasilaniu terminali komputerowych. Projekt sieci elektrycznej jest przedmiotem oddzielnego opracowania. 4

4 2.3. Opis standardu okablowania strukturalnego Montowany SOS powinien być otwartym, modularnym systemem opartym na topologii hierarchicznej gwiazdy. W budowanym systemie wyróżnić można następujące podsystemy: - Podsystem stanowiska pracy, - Podsystem okablowania poziomego, - Podsystem telefoniczny, Wszystkie w/w podsystemy powinny stanowić oddzielne zespoły umożliwiające dokonywanie niezależnych zmian wewnątrz podsystemów bez destrukcyjnego wpływu na pozostałe elementy Podsystem stanowiska pracy Podsystem stanowiska pracy tworzą: uchwyty modułowe z osprzętem tworzące zespół przyłączeniowy (ZP), sprzęt umożliwiający podłączenie komputerów, telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych do sieci strukturalnej. Wyposażenie wszystkich stanowisk pracy bazuje na takich samych elementach, zapewniając tym samym łatwą konserwację i rozbudowę systemu. W sieci strukturalnej zastosowano gniazda RJ45 kategorii 6a montowane w odpowiednich, zgodnych adapterach (podtynkowo, lub w kasetach podłogowych). UWAGA: Przed montażem okablowania i kanałów skoordynować projekt z aktualnym planem zagospodarowania przestrzeni w poszczególnych pomieszczeniach. W razie potrzeby wprowadzić odpowiednie korekty tak, aby okablowanie i ZP były w zgodzie z proponowanym umeblowaniem i wyposażeniem pomieszczeń. Gniazda okablowania strukturalnego stanowią jedynie część wyposażenia całego ZP, dodatkowo ZP wyposażone będą w gniazda elektryczne Zespoły przyłączeniowe podtynkowe Typowy ZP powinien być zbudowany z dwóch gniazd zamontowanych w uchwytach standardu 45x45 (dwa gniazda komputerowe) w wykonaniu antybakteryjnym (na bazie jonów srebra Ag+). Zespoły te montowane są podtynkowo za pomocą odpowiedniej ramki. Doprowadzenie okablowania do ZP należy wykonać podtynkowo w rurze karbowanej, Zespoły przyłączeniowe podłogowe Typowy ZP powinien być zbudowany z odpowiedniej ilości gniazd zamontowanych w kasetach podłogowych w uchwytach standardu 45x45 w wykonaniu antybakteryjnym (na bazie jonów srebra Ag+). Ilość przewidywanych gniazd oznaczona jest na rysunkach (np. P6 sześć gniazd w kasecie) za pomocą odpowiedniej ramki. Doprowadzenie okablowania do kasety podłogowej należy wykonać w kanale podłogowym Zasada numeracji gniazd Gniazda należy oznaczyć w sposób uzgodniony z przyszłym zarządcą sieci, w sposób obowiązujący na terenie UWM. Proponuje się następujący sposób 5

5 GPDx - nr_panelu nr_portu Kolejność rozszycia przewodów według EIA/TIA - 568B Kable przyłączeniowe Dołączanie komputerów do ZP zrealizowane będzie przy pomocy kabli wykonanych z linki F/FTP kat 6a zakończonych obustronnie wtykiem RJ45. W zależności od konkretnej sytuacji kable te mogą mieć różną długość, najczęściej jednak od 1 m do 3 m. Wyposażenie stanowisk w ww. kable będzie następowało sukcesywnie w trakcie instalacji końcówek komputerowych w sieci Podsystem okablowania poziomego Zasadniczą część SOS stanowi podsystem okablowania poziomego łączącego pomieszczenie teletechniczne z ZP. Należy zastosować kabel 4-ro parowy kategorii 6a w wersji F/FTP LS0H. Kable przebiegów poziomych do poszczególnych ZP prowadzone są w korytach kablowych BAKS KBR (montowane w korytarzach w przestrzeni międzysufitowej poziomy -1, 0, 1, 2 i 3. Szerokość i głębokość koryt uzależniona jest od ilość okablowania na danym odcinku. Przewiduje się koryta KBR100H30 z przegrodą 50:50 na poziomie -1 i 3 oraz koryta KBR150H42 z przegrodą 100:50 na pozostałych poziomach. Koryta powinny być dzielone, aby odseparować prowadzone w nich instalacje okablowania strukturalnego i okablowania bezpieczeństwa. Szczególną uwagę należy zwrócić przy montażu na promienie gięcia kabli oraz długości i sposób zakończenia kabli na gniazdach, zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego systemu. Kable zakończone w pomieszczeniu teletechnicznym posiadać powinny odpowiedni zapas na ewentualne, możliwe w przyszłości, przesunięcia przebiegów. Przebiegi poziome kabli sieci strukturalnej w budynku pokazano na rysunkach LAN Podsystem telefoniczny Podsystem okablowania telefonicznego jest integralną częścią całego systemu okablowania strukturalnego. Kable telefoniczne są tego samego typu co kable SOS i prowadzone są tymi samymi drogami. Rozdział podsystemu okablowania poziomego i telefonicznego nastąpi w pomieszczeniu teletechnicznym poprzez odpowiednie krosowanie przewodów. Szczególną uwagę należy zwrócić przy montażu na promienie gięcia ww. kabli oraz długości i sposób zakończenia kabli na gniazdach, zgodnie z zaleceniami producenta stosowanego systemu. Włączenie sygnału telefonicznego do danego gniazda odbywać się będzie przez skrosowanie odpowiedniej pary miedzianej z przypisanym do danego ZP polem na łączówce. Kable zakończone w szafach posiadać powinny odpowiedni zapas na ewentualne, możliwe w przyszłości, przesunięcia przebiegów Kable zewnętrzne Do budynku, do pomieszczenia serwerowni doprowadzony jest kabel światłowodowy Z-XOTKtsd 12J, oraz kabel miedziany XzTKMXpw 50x4x0,5 9projekt w odrębnym 6

6 opracowaniu). Kable należy zakończyć na przełącznicy optycznej oraz na głowicach kablowych w pomieszczeniu serwerowni Kontrola dostępu, monitoring System bezpieczeństwa System bezpieczeństwa składa się z okablowania i platformy sprzętowo - programowej umożliwiającej zarządzanie zainstalowanymi systemami bezpieczeństwa tj. kontrolą dostępu i monitoringiem. Okablowanie zostało zaprojektowane w oparciu o platformę SecurityNet, pozwalającej na stworzenie niezależnej sieci bezpieczeństwa składającej się z: elementów biernych kat. 5e, dedykowanych gniazd i adapterów zastosowanie kabli F/UTP kat. 5e PUR, w kolorze odrębnym od koloru okablowania strukturalnego (np. zielonym) Dobrany sprzęt i oprogramowanie oparte są na platformie iprotect firmy Keyprocessor. Inwestor może zastosować dowolne rozwiązanie pod warunkiem zapewnienia analogicznej funkcjonalności. Zainstalowany system bezpieczeństwa musi być w pełni zarządzalny z poziomu centralnego oprogramowania Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS). System powinien umożliwić nie tylko informację o zdarzeniach alarmowych, ale również zarządzanie poszczególnymi systemami składowymi. Projektowany system bezpieczeństwa opracowany został z myślą o zabezpieczeniu przed dostępem osób niepowołanych do poszczególnych pomieszczeń w budynku. System SMS musi być w pełni z integrowany z rozwiązaniami monitoringu CCTV IP. Podstawą poniższego opracowania są: Wytyczne inwestora w zakresie aranżacji i wykorzystania poszczególnych pomieszczeń; Podkłady budowlane oraz architektura budynku; Ogólne założenia wynikające z odpowiednich norm i przepisów: EN w zakresie Systemów Sygnalizacji Włamania i Napadu; EN w zakresie Kontroli Dostępu; EN w zakresie Dystrybucji Alarmów. PN - EN w zakresie Systemów Telewizji Dozorowej. Zintegrowany System Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) powinien być oparty na strukturze sieci IP z centralnym serwerem aplikacyjnym oraz rozproszoną strukturą elementów kontrolnych, wykorzystującą standardowe łącza okablowania strukturalnego. Taka konfiguracja daje możliwość łatwej i bezproblemowej rozbudowy, bez ingerencji w resztę pracującego systemu. Moduł zarządzania musi być oparty na technologii Web, integrujący funkcjonalności Systemu Kontroli Dostępu i monitoringu wizyjnego CCTV IP. System powinien mieć również możliwość podłączenia systemu sygnalizacji włamania i napadu, wbudowania 7

7 modułów rejestracji czasu pracy i personalizacji kart. Każda z funkcjonalności musi być dostępna zarówno na etapie projektu i wdrażania, jak i ewentualnej rozbudowy działającego systemu. Dodatkowo każdą z funkcjonalności będzie można płynnie rozbudowywać, dzięki zakupowi odpowiednich licencji rozszerzających. Aby zabezpieczyć bezproblemowe działanie systemu, na wypadek braku komunikacji lub uszkodzenia serwera inteligencja musi zostać rozproszona do poziomu lokalnych kontrolerów, które posiadają moduły pamięci pozwalające na buforowanie transakcji oraz przechowywanie informacji na temat uprawnień poszczególnych użytkowników. Poniżej zostały przestawione cechy platformy SMS, które muszą być spełnione przez system, aby zapewnić zakładane bezpieczeństwo obiektu: Hasło dostępowe do systemu Podstawowa licencja systemu musi dawać prawo jednoczesnej pracy czterech użytkowników z możliwością zwiększenia Aplikacja kliencka systemu musi umożliwiać dostęp użytkownikom do interfejsu systemu za pomocą przeglądarek internetowych Internet Explorer lub Firefox. Ze względu na kwestie bezpieczeństwa, dostęp nie może wymagać instalacji dodatkowego oprogramowania; Każdy z użytkowników po zalogowaniu się do systemu może korzystać z okienek w wybranym języku polskim, interfejs językowy przypisany jest do użytkownika, a nie do urządzenia; Zarządzanie uprawnieniami i personalizacja stanowiska pracy musi być przypisywana poszczególnym profilom użytkownika; Platforma musi oferować czytelny i intuicyjny interfejs użytkownika GUI znany wszystkim użytkownikom Internetu i Eksploratora Windows. W ustawieniach parametrów systemowych, każdy moduł obsługi poszczególnych systemów (kontroli dostępu, CCTV itp.) musi mieć odmienny kolor tła, co podpowiada jednoznacznie użytkownikowi, w której części menu się znajduje. Po wprowadzeniu zmian konfiguracyjnych system nie może wymagać resetowania poszczególnych jednostek, wystarczające jest zapisanie zmian na serwerze głównym, co jest zaletą systemu bazodanowego. Komunikacja między serwerem a stacją roboczą (stanowisko wizualizacji, punkt zdalnego zarządzania, terminal modyfikacji parametrów) musi się odbywać przez sieć TCP/IP z wykorzystaniem protokółu SSL, ze 128-bitowym kluczem. System musi umożliwiać przypisanie w bazie danych do użytkownika następujących danych: o imienia i nazwiska o numeru karty dostępowej o sklasyfikowania do grupy użytkowników np. pracownik, gość, o telefonu o adresu o innych notatek; System musi przechowywać informacje, o co najmniej ostatnich zdarzeniach. Oprócz tego istnieje możliwość regularnego archiwizowania bazy danych, raportowanie odbywa się przez wysyłanie maili, zapisywanie plików PDF, XML, CSV; System musi dawać możliwość kontroli zdarzeń, przez listę zdarzeń, takich jak pojawiające się alarmy, wymagające obsługi operatora. Zdarzenia muszą być uporządkowane według kategorii ważności i wyświetlane w kolorze wskazującym charakter, status obsługi. Lista zdarzeń może być filtrowana i w konsekwencji 8

8 wyświetlane będą tylko zdarzenia określonego rodzaju. Pozwala to operatorowi wyświetlać wyłącznie wybrany typ zdarzeń. Dodatkowo można ustalać sekwencje zdarzeń dla różnych operatorów (np. jeden dozorca zajmuje się alarmami z jednej części budynku, a po odpowiednio długim czasie zwłoki może także obsługiwać alarmy przekierowane z innej części budynku, inny użytkownik otrzymuje alarmy wyłącznie techniczne); System musi zapewniać korelację między zdarzeniami w poszczególnych podsystemach, wówczas przeglądając zdarzenia z systemu Kontroli Dostępu będziemy mogli odtworzyć automatycznie sekwencje z przypisanej do czytnika kamery, podobnie w przypadku transakcji z SSWiN, czy systemem interkomowym; System musi oferować szyfrowanie połączenia od karty, przez czytnik do samego serwera. Możliwość diagnostyki zdalnej (przez sieć Internet) i lokalnej przez komputer w sieci, lub komputer podłączony do sterownika z hiperterminalem. Informacja o błędach w komunikacji jest także odzwierciedlana diodami. Opis kluczowych elementów Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem (SMS) Jednostka Głowna Systemu Serwer Jednostką główną systemu ma być serwer w standardzie RACK, który ma zostać zamontowany w szafie serwerowej. System ma być oparty o system operacyjny Linuks. Serwer ma być dostępny z pełną redundancją zasilania oraz dodatkową pamięcią, procesorem i dyskami twardymi. Jednostką główną musi być serwer o parametrach nie gorszych niż: Model Redundantny System operacyjny Procesor Dysk twardy Pamięci Interfejsy Zasilanie Linuks Ubuntu Intel Xeon E5620 2x146 GB, SAS RAID1 do 16 GB DDR 3 (1066 / 1333 MHz) Domyślnie 2 GB 4x SAS (dyski wewnętrzne), do 2x HDD z DVD-rom lub 4x HDD bez DVD-rom Podwójna redundancja, wymieniane na gorąco, We VAC, 500 W, Kontroler sieciowy Lokalny sterownik sieciowy pozwalający na podłączenie elementów wykonawczych systemu Kontroli Dostępu. Komunikacja z serwerem odbywa się za pomocą łącz systemu okablowania strukturalnego, zarówno miedzianymi, jak i światłowodowymi. W przypadku zerwania łączności kontrolera sieciowego z serwerem, musi on nadal zarządzać elementami do niego podłączonymi. W tym celu musi zapisywać na bieżąco informacje z poszczególnych podsystemów, np. o prawach dostępowych. Dodatkowo powinien zarejestrować w pamięci, co najmniej 5000 zdarzeń. Po ponownym podłączeniu go do serwera musi nastąpić automatyczna, wzajemna synchronizacja. Kontrolerem sieciowym musi być urządzenie o parametrach nie gorszych niż: 9

9 Pamięć RAM i FLASH 16 MB (do transakcji, buforowane na wypadek braku komunikacji z serwerem); Napięcie zasilania (VDC): ; Wymiary jednostki (DxSxW) (mm): 240x120x30 Montaż: szyna DIN 35 mm Okablowanie: kabel UTP Dwukierunkowy konwerter RS232 na RS485/RS422: Jednostka zasilacza 8-24 V DC (możliwość podłączenia akumulatora). Porty przyłączeniowe: o Ethernet: 1 (standardowy IP) o port komunikacyjny RS232 o port diagnostyczny RS232 o 8 portów komunikacji po Profibus o rodzaj złącza: RJ45 Dodatkowe akcesoria: o Bateria zasilania awaryjnego, 12 V/ 2,2 lub 7 Ah o Konwerter protokołów RS422/485, montaż - szyna DIN o Opcjonalna obudowa ze stykami antysabotażowymi: Materiał: stal Wymiary (DxSxW) (mm): 320x10x395 Pozwalająca na montowanie sprzętu na szynie DIN Kontrola dostępu W obiekcie w wybranych pomieszczeniach oraz ciągach komunikacyjnych przewiduje się wykonanie instalacji systemu kontroli dostępu. Podsystem kontroli dostępu pozwala na pełną kontrolę otwarcia poszczególnych pomieszczeń, ale również na śledzenie i lokalizowanie osób przemieszczających się w obrębie chronionych stref. System powinien być w pełni skalowalny, obsługiwać nieograniczoną liczbę czytników i obsługiwać, co najmniej aktywnych kart (użytkowników) i mieć bazę danych na co najmniej wszystkich użytkowników. Dodatkowo system kontroli dostępu musi oferować następujące funkcje: Personalizacja dostępu dla poszczególnych użytkowników: o Dostęp terminowy (karty miesięczne, tygodniowe, dzienne); o Dostęp czasowy (dostęp do różnych stref w różnym czasie); o Funkcja hotelowa (możliwość rejestracji i tworzenia kart dostępu przed przyjazdem gościa); o Śledzenie użytkownika, z poziomu transakcji wykonywanych w systemie; Realizacja funkcji śluzowości Rejestracja obecności pracowników w pomieszczeniach Rejestracja obecności gości, karty oraz okienka log-on Wsparcie dla szerokiej gamy stosowanych technologii, aby zapewnić swobodną rozbudowę systemu w przyszłości: o Zbliżeniowe (Mifare ) o Magstripe (karty magnetyczne); o Czytniki biometryczne czytnik linii papilarnych i kart. 10

10 Rozbudowa licencyjna, z możliwością płynnego zwiększania ilości czytników w systemie; Moduł dystrybucji alarmów, pozwalający na przekazywanie różnych zdarzeń do różnych użytkowników Generator raportów pozwalający na tworzenie własnych raportów i ich odpowiednią dystrybucję W drzwiach objętych systemem kontroli dostępu zostaną zainstalowane zamki elektromagnetyczne (rewersyjne) oraz czytniki zbliżeniowe umożliwiające otwarcie drzwi za pomocą karty, przyciski wyjścia (w pomieszczeniach z jednostronną kontrolą dostępu) i przyciski umożliwiające otwarcie drzwi w przypadku ewakuacji. W ościeżnicach drzwi zainstalowane zostaną kontaktrony (wpuszczane w drzwi, we wszystkich skrzydłach) dla sygnalizacji i rejestracji otwarcia drzwi. W przypadku pożaru wszystkie zamki na drogach ewakuacyjnych na sygnał z centralki ppoż. zostaną centralnie otwarte. System PPOŻ musi udostępniać styki alarmowe do komunikacji ze sterownikami kontroli dostępu. Opis kluczowych elementów Podsystemu Kontroli dostępu Kontroler drzwiowy Kontroler musi być dostępny w wersjach dedykowanej dla kontroli jednostronnej lub dwustronnej. Kontroler musi obsługiwać poniższe standardy: o ISO A karta lub tag o ISO karta lub tag o ABA, Clock Data, Wiegand Kontrolery drzwiowe muszą charakteryzować się poniższymi aprametrami: Wymiary (DxSxW): 140x90x30 mm/240x90x30 mm Wejścia/wyjścia: o Obsługa jednego czytnika o 4 wejścia; o 2 wyjścia; o W przypadku sterownika Orbit 2 składa się z dwóch takich modułów wejścia/wyjścia; Komunikacja ze sterownikiem sieciowym port sieciowy RJ45: 1 sztuka Napięcie zasilania: 8-28 VDC. Czytniki i karty zbliżeniowe W ramach projektu uwzględnione zostały czytniki oraz karty w standardzie Mifare. Czytniki zbliżeniowe zostały umieszczone na zewnątrz drzwi, co pozwoli na kontrolę osób wchodzących do poszczególnych pomieszczeń. W przypadku wyjścia z pomieszczenia otwarcie drzwi następuje po naciśnięciu klawisza ewentualnie czytnika wyjściowego w kluczowych miejscach. Wszystkie czytniki zaproponowane zostały w standardzie Mifare Wymogi, co do parametrów technicznych czytnika: Typ: Czytnik numeru seryjnego Mifare 11

11 Funkcjonalność: Odczyt Standardy kart: Mifare 1K, Mifare 4K, Mifare Mini, Mifare`+ Zasilanie Napięcie: 5 12 V DC; Prąd średni: 110 ma ; Prąd max.: 130 ma. Max. Długość: 80 m (protokół Wieganda) Interfejsy: Wiegand (wybrane), RS485 oraz Clock/Data (ABA) Wymiary (mm): 143 x 45 x 25 (wys. x szer. x gł.) Częstotliwość pracy: 13,56 MHz Standard ISO A Sygnalizacja 2 x LED (Czerwony +Zielony) oraz buzzer Zasięg odczytu 5 70 mm dla ISO 14443A Mifare card (w zależności od transpondera) Temperatura pracy -25 do 65 o C Wilgotność 0 95%, wilgotność względnej bez kondensacji Podłączenie 9-pin wymienny adapter Zabezpieczenia IP65, obudowa elektrostatyczna, wysoka odporność na ciężkie warunki atmosferyczne Certyfikat CE Monitoring Założenia dla architektury systemu Wykonawca w proponowanym rozwiązaniu powinien uwzględnić następującą funkcjonalność w odniesieniu do całości systemu monitoringu : system powinien być skalowalny zarówno pod względem ilości obsługiwanych kamer, jak i możliwości zwiększania ilości rejestrowanego materiału. Zaproponowane urządzenia rejestrujące powinny mieć możliwość rozszerzenia pojemności poprzez dodanie dysków lub poprzez zastosowanie dodatkowych urządzeń rejestrujących. Wspomniane urządzenia powinny tworzyć logiczną całość z punktu widzenia działania systemu. system powinien zapewniać możliwość podglądu kilku kamer jednocześnie z danej lokalizacji, przy czym powinna być możliwość zmniejszenia jakości dla przesyłanego strumienia (ilość klatek, rozdzielczość obrazu). system powinien umożliwiać wybranie części obserwowanego obrazu (obraz na żądanie) oraz przesłanie go w pełnej jakości. system powinien obsługiwać następujące sygnały kodowania obrazu: MJPEG, H.264, MPEG-4. system powinien zapewnić możliwość użycia kamer IP system powinien zagwarantować możliwość podłączenia kamer o wysokiej rozdzielczości ( np Mpix oraz kamery PTZ IP) system powinien uwzględniać możliwość rozbudowy zastosowanych urządzeń (serwerów rejestrujących, dyskowych) w przypadku rozszerzenia parametrów rejestracji obrazu (np. związanych z zastosowaniem kamer o wysokiej rozdzielczości (1.3-5 Mpix) system CCTV powinien mieć możliwość integracji z innymi systemami za pomocą interfejsu API oraz XML, system powinien mieć możliwość obsługi kamer analogowych przy użyciu urządzeń typu encoder. 12

12 system może być wyposażony w mechanizmy biometryki twarzy. Powinna być zagwarantowana możliwość dodawania zdjęć referencyjnych bezpośrednio z obrazu kamer zainstalowanych w systemie CCTV. Wytyczne dla centrum monitoringu należy zapewnić możliwość zarządzania zdarzeniami z centrum monitorowania. Operator powinien mieć możliwość przeglądania alarmów, zatwierdzania alarmów, oraz dopisywania własnych komentarzy dla danego zdarzenia. W przypadku zatwierdzenia przez operatora alarmu, system powinien odnotować to zdarzenie, oraz fakt ten powinien być widoczny dla innych użytkowników systemu. operator systemu powinien mieć możliwość eksportu zarejestrowanego materiału video, przy czym informacja o takim zdarzeniu powinno zostać zapisana w logach systemowych. operator nie powinien mieć możliwości ingerowania w logi systemowe. Nie dopuszcza się możliwości edycji logów lub ich usuwania. Stacje komputerowe dla stanowisk monitorowania powinny mieć możliwość podłączenia maksymalnie 4 monitorów (wykonawca powinien przewidzieć zastosowanie odpowiednich kart graficznych) centrum monitorowania powinno być wyposażone w serwer które będą odpowiadał za zbieranie nagrań które zostaną wskazane przez operatora, czas przechowywania nagrań minimum 7 dni przy zachowaniu pełnej jakości zarejestrowanego materiału. System powinien umożliwiać przypisywanie do określonych typów zdarzeń priorytetów ważności, w sposób łatwy do odczytania przez operatora stacji monitorującej ( wskazuje zapewnienie możliwości podświetlania alarmów różnymi kolorami w zależności od stopnia ważności alarmu np. kolor czerwony alarm o najwyższym priorytecie, kolor pomarańczowy alarm o niższym priorytecie ) System powinie mieć możliwość tworzenia Profili gdzie definiowane są różne konfiguracje zapisu, począwszy od zmiany jakości obrazu, klatek detekcji ruchu po funkcje zmiany koloru osd oraz funkcje scenerr chroniąca kamerę przed sabotażem. możliwość definiowania kalendarza zapisu - przypisanie danego profilu w dzień tygodnia i w określonym czasie. System ma możliwość wprowadzania nieskończonej ilości profili i przypisanych im kolorów. System ma umożliwiać podgląd statystki wykorzystania pasma w zakresie transmisji obrazu z kamer IP. DIVA ma możliwość: Uzyskania informacji o zajęciu pasma w strumieniowaniu obrazu w czasie rzeczywistym w stosunku do obrazu zapisywanego Wyświetlanie informacji o ilości informacji przychodzących i wychodzących z serwera (w Mbps) Otrzymanie informacji o ilości potrzebnego miejsca do zapisu oraz przewidywany początek nadpisywania lub zakończenia zapisu. - Funkcja layoutu umożliwia stworzenie własnego trybu podglądu według dostępnych okien: Możliwość ustawienia ilości jednocześnie wyświetlanych okien Określenie rozdzielczości ekranu (od 728x576 do 2560 x 1600z) oraz ustawienia wielkości okna Ustawienie panelu z podglądem w czasie rzeczywistym z kamery lub urządzenia Ustawienie panelu z odtwarzaniem oraz menu do zarządzania odtwarzaniem Ustawienie panelu ze zdarzeniami Ustawienie panelu z trybem spotowym 13

13 Ustawienie panelu ze zdarzeniami w trybie czasu rzeczywistego, historii, odtwarzania Ustawienie panelu z kontrola PTZ w czasie rzeczywistym, historii, odtwarzania Ustawienie panelu z kontrolą do HTML (strony www) Ustawienie panelu z zegarem Ustawienie panelu ze zdarzeniami zdefiniowanymi przez użytkownika Ustawienie panelu z mapami zdefiniowanymi przez użytkownika System ma również możliwość wyboru na jakim wyjściu ma zostać dany sygnał wyświetlony- monitor lub dekoder. Możliwość zdefiniowania funkcji makr, które umożliwiają wykonanie akcji według zadanego zdarzenia np. Jeśli dana kamera wykryje ruch to system ma odtworzyć dźwięk Jeśli kamera zostanie obrócona to wyświetlony zostanie alarm System umożliwia stworzenie wiele różnych wariacji funkcji makr. Platforma ma możliwość tworzenia baz danych z wieloma zmiennymi przypisanymi do obiektów włączając w to numer tablicy rejestracyjnej oraz identyfikacja twarzy. Bazy te można importować lub eksportować w zależności od potrzeb z/do pliku.csv Oprogramowanie przeznaczone dla stacji monitoringu powinno mieć interfejs w języku polskim. Wytyczne dla stacji monitoringu system operacyjny kompatybilny w Windows XP lub nowszy procesor INTEL Core 2 QUAD CPU lub nowszy karta graficzna z czterema wyjściami video, dopuszcza się zastosowanie dwóch kart graficznych po 2 wyjścia video, z możliwością generowania obrazu w rozdzielczości FullHD pamięć operacyjna minimum 1 GB konfiguracja dysków twardych w technologii RAID1 Redundantny zasilacz w jednej obudowie usługa zatrzymania własnego dysku w ramach naprawy komputera zabezpieczenie przed wypłynięciem poufnych danych oglądanie pełnych jakościowo obrazów: JPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264, wsparcie pracy wielomonitorowej (stanowiska 1, 2, 3 lub 4 monitorowe), możliwość wyświetlania widoków z kamer na żywo, widoków z materiału zarejestrowanego, wielowarstwowych map, stron html możliwość swobodnego wyboru co ma być wyświetlane na wybranym polu: widok z kamery, mapa, strona html, wyszukiwanie zarejestrowanego materiału wideo w oparciu o wielorakie kryteria np. zdarzenia, indeksy, oś czasu, itp., funkcja dołączania programu klienckiego do oglądania nagrań eksportowanych na zewnętrzne nośniki np: CD lub DVD, cyfrowy zoom w podglądzie na żywo oraz przy odtwarzaniu nagrań z archiwum, kontrola bieżącego stanu i alarmów z serwerów rejestrujących, kamer sieciowych, urządzeń wejść/wyjść, innych urządzeń zewnętrznych (np. czujek PIR), systemów kontroli dostępu, wielopoziomowe, hierarchiczne, przejrzyste mapy, możliwość wyboru kamery z poziomu mapy terenu, możliwość przekazania informacji z tego samego alarmu wielu operatorom systemu, 14

14 pełne zarządzanie opcjami alarmów (przejmowanie, zatwierdzanie), autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych użytkowników wraz z możliwości importu użytkowników z domeny systemu Windows, sterowanie kamerami obrotowymi za pomocą myszy komputerowej lub joysticka, polska wersja oprogramowania. Wytyczne dla serwera do zapisu danych i zarządzania zdarzeniami praca w architekturze klient-serwer, w tym wiele serwerów i jeden klient oraz wiele serwerów i wiele stacji klienckich otwarta architektura klient-serwer pozwalająca na podłączenie do systemu nielimitowanej liczby nowych urządzeń, wsparcie dla kamer sieciowych obsługujących kompresje MJPEG, JPEG2000, MPEG4, H.264, autoryzacja z wykorzystaniem skonfigurowanych i opisanych użytkowników wraz z możliwości importu użytkowników z domeny systemu Windows obsługa kamer wysokich rozdzielczości (kamer megapixelowych) do 16 Mpix włącznie, szybkość nagrywania: do 25 klatek na sekundę (na kamerę), ustawienia rejestracji z indywidualnie (dla każdej rejestrowanej kamery) dobranymi parametrami zapisu, ustawienia parametrów rejestracji: ilość klatek/s, rozdzielczość, jakość kompresji przynajmniej 10 poziomów kompresji w tym wizualnie bezstratną, nagrywanie ciągłe, nagrywanie z detekcją ruchu lub zdarzenia, funkcja raportowania o logowaniu/wylogowaniu każdego użytkownika (data, godzina, nazwa stacji klienckiej) oraz o zdarzeniach w systemie. Możliwość zapisania wyników raportu do pliku. Wytyczne dla kamer IP Maksymalna rozdzielczość: 1384(poz.)x1076(pion.) Formaty: MJPEG, H.264/MPEG-4 Rozdzielczość 1280 x 1024, 1280x720 Czułość kamer: 0,3 lux (F1.2, 50IRE), 0.005lux (sens-up 60x) w kolorze, 0.01 (f1.2, 50IRE), lux (sens-up 60x) w trybie BW Ogniskowa 2,8-10 mm Przysłona max. f=1, Pomiary i certyfikacja sieci strukturalnej Po zakończeniu prac montażowych, każdy kanał transmisyjny okablowania strukturalnego i bezpieczeństwa poziomego powinien zostać odpowiednio oznakowany oraz przetestowany oraz poddany procesowi certyfikacji Wyposażenie sal Sale seminaryjne i laboratoryjne należy dodatkowo wyposażyć w następujące elementy: Sala Element Uwagi 15

15 Tablica multimedialna z rzutnikiem szerokokątnym (krótkoogniskowym) Tablica multimedialna z rzutnikiem szerokokątnym (krótkoogniskowym) Tablica multimedialna z rzutnikiem szerokokątnym (krótkoogniskowym) Tablica multimedialna z rzutnikiem szerokokątnym (krótkoogniskowym) Tablica multimedialna z rzutnikiem szerokokątnym (krótkoogniskowym) Tablica multimedialna z rzutnikiem szerokokątnym (krótkoogniskowym) Tablica multimedialna z rzutnikiem szerokokątnym (krótkoogniskowym) Tablica multimedialna z rzutnikiem szerokokątnym (krótkoogniskowym) Przekątna tablicy min. 97, rzutnik np.: Sony VPL-SW525 Przekątna tablicy min. 97, rzutnik np.: Sony VPL-SW525 Przekątna tablicy min. 97, rzutnik np.: Sony VPL-SW525 Przekątna tablicy min. 89, rzutnik np.: Sony VPL-SW525 Przekątna tablicy min. 89, rzutnik np.: Sony VPL-SW525 Przekątna tablicy min. 89, rzutnik np.: Sony VPL-SW525 Przekątna min 97, rzutnik np.: Sony VPL-SW525 Przekątna min 97, rzutnik np.: Sony VPL-SW525 Tablice powinny być obsługiwane pisakiem (elektromagnetyczne pasywne) z modułem RF umożliwiającym bezprzewodową transmisję danych pomiędzy komputerem a tablicą oraz wyposażone w ramię umożliwiające montaż rzutnika przeznaczonego do krótkiej projekcji Parametry rzutnika: Rozdzielczość: 1280 x 800 (WXGA) Matryca: LCD 3x0,75 Proporcja obrazu: 16:10 Żywotność lampy: do 6000h Jasność (normalna): 2100 lumenów Kontrast: 2500:1 Pokrycie ekranu: Zestawienia i spisy Lp. Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość Okablowanie strukturalne 1 F/FTP LS0H kat. 6a ,0 m ,0 m - 2 F/UTP LS0H kat. 5e ,0 m ,0 m - Kanały i koryta kablowe 1 Koryto KBR150H42/3+1 (100:50) - 90,0 m - 100,0 m - 2 Koryto KBR100H30/3+1 (50:50) - 70,0 m - 75,0 m - 3 Koryto KBR400H42-12,0 m - 15,0 m - 4 Drabinka 400H60-12,0 m - 15,0 m - 5 Kanał podłogowy KNd 175H28-50,0 m - 55,0 m - 6 Kaseta podłogowa z wyposażeniem Rura karbowana - 402,0 m - 419,0 m - Osprzęt 1 Adapter 45x45 1xRJ45 kat 6a Puszka podtynkowa 2 modułowa Puszka podtynkowa

16 Lp. Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość modułowa 4 Uchwyt uniwersalny 5 modułowy Ramka 5 modułowa Szafa 45U 800x Puszka natynkowa 2 modułowa Panel 48xRJ45 MK 2Ukat 6a UTP Panel porządkujący 19 x1u Listwa zasilająca 19 9x230V Panel wentylacyjny 4 went. 11 (z termostatem) Switch 48 portów: np.: EE Łączówki Krone LSA Plus (10p - suche) Panel12xSC/PC duplex CCTV 1 Kamera SND Serwer DIVA NVH Dysk twardy NVH-92TB Karta sieciowa NVH-GBLAN Oprogramowanie serwera Stacja operatorska NVH Dysk twardy NVH-91TB Karta graficzna NVH-VGA Oprogramowanie operatora Monitor EA261WM Kabel YLY 3x1,5mm2-300,0 m - 350,0 m - 12 Switch EE Zasilacz zbiorczy PSAC KD 1 Serwer iprotect Medium Licencja KD Kontroler sieciowy IPU Zasilacz na szynę DIN (IPU8) Bateria 7,2Ah Obudowa IPU8/ORBIT Kontroler drzwiowy ORBIT Zasilacz 12V/3,5A Czytnik zbliżeniowy SIRIUS Karta zbliżeniowa MIFARE Kontaktron Elektrozamki rewersyjne (skoordynować z dostawcą drzwi) 13 Przycisk wyjścia Przycisk wyjścia ewakuacyjny Stacja komputerowa

17 Lp. Rodzaj budowli wartości trasowe wartości montażowe Ilość 16 Switch EE YTDY 2x0,5-700,0 m - 750,0 m - 18 YTDYekw 6x0,5-700,0 m - 750,0 m - 4. Informacja BIOZ Pracownicy zatrudnieni przy budowie SOS powinni posiadać odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP (wstępne, okresowe, stanowiskowe), certyfikaty dopuszczające do montażu określonego systemu oraz powinni otrzymać odpowiedni instruktaż na konkretnym stanowisku pracy. Roboty w dziedzinie budownictwa telekomunikacyjnego budowa, a także eksploatacja charakteryzuje się występowaniem robót o zwiększonym zagrożeniu z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy. Z tego względu ścisłe przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP stanowi szczególnie odpowiedzialne zadanie dla personelu nadzoru i wszystkich zatrudnionych pracowników. Ogólne zasady BHP przy budowie infrastruktury teletechnicznej zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47, poz. 401). W zakresie prac objętym niniejszym projektem można napotkać następujące elementy mogące być źródłem zagrożenia: - instalacje budynkowe takie jak: - sieć telekomunikacyjna, - sieć energetyczna, - sieć wodociągowa, - sieć gazowa - sieć kanalizacji sanitarnej, - prace związane z rozładunkiem elementów wykorzystywanych do budowy - prace związane z kuciem i montażem w/na ścianach, sufitach elementów systemu. Ażeby zapobiec zagrożeniom pracownikom należy: - wykonać szkolenie na stanowisku pracy, - wskazać zagrożenia wynikające z rozładunku elementów, pracy przy montażu na wysokości, pracy w pobliżu innych instalacji i urządzeń, - omówić instrukcje postępowania w razie wypadku, podać numery alarmowe, wskazać sposoby postępowania i numery kontaktowe w przypadku uszkodzenia towarzyszących instalacji, - wskazać i odszukać elementy istniejących instalacji. Dodatkowo należy sprawdzić: - aktualność szkoleń, uprawnień i badań pracowników, - dokumenty eksploatacyjne maszyn i urządzeń, - atesty materiałów, - wyznaczenie i ogrodzenie stref roboczych, - używanie sprzętu i odzieży ochrony osobistej. 18

18 5. Uprawnienia 19

19 20

20 21

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie. DMS Lite. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie DMS Lite Podstawowa instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi

Oprogramowanie IPCCTV. ipims. Podstawowa instrukcja obsługi Oprogramowanie IPCCTV ipims Podstawowa instrukcja obsługi Spis treści 1. Informacje wstępne 3 2. Wymagania sprzętowe/systemowe 4 3. Instalacja 5 4. Uruchomienie 6 5. Podstawowa konfiguracja 7 6. Wyświetlanie

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU Wersje systemu Kontrolery autonomiczne, zintegrowane typu: KZ-400, 500, 600, 700, KZC-300, KZC-800, KZC-900 KaDe Lite - struktura systemu oparta na konrolerach zintegrowanych KZ-1000

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP

Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Ksenos - kompletny systemem monitoringu IP Główne cechy Do 96 kamer konwencjonalnych lub IP w dowolnej konfiguracji (wersja programu Ksenos) Do 32 jednoczesnych dostępów przez programy klienckie (program

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Platforma CCTV IP

Inteligentna Platforma CCTV IP Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi. Karta video USB + program DVR-USB/8F. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi Karta video USB + program DVR-USB/8F Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania.

Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. Załącznik 1.1 B do SIWZ Budowa instalacji kontroli dostępu w bud. nr 1, 2, 3, 5 i 8 bez okablowania. Budynki posiadają okablowanie dla kontroli dostępu zał. nr 1. Kontrola dostępu stosowana będzie do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

System powiadamiania TS400

System powiadamiania TS400 System powiadamiania TS400 System powiadamiania i wskazywania awarii TS400 opracowany zgodnie z DIN 19235 stanowi ofertę doskonałej platformy monitorującej, w szczególności systemy techniczne i instalacje

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie 1 Komputery stacjonarne Procesor Pamięć RAM Dysk Twardy Napęd Optyczny Płyta główna Dwurdzeniowy w architekturze x86 o częstotliwości 2,5 GHz (preferowany Intel Core 2 Duo lub inny o takiej samej

Bardziej szczegółowo

SiPass - nowoczesny system kontroli dostępu

SiPass - nowoczesny system kontroli dostępu SiPass - nowoczesny system kontroli dostępu SiPass jest rozwiązaniem w pełni skalowanym, dzięki czemu może być dopasowany do obiektów różnej wielkości. SiPass jest oparty na architekturze Windows 2000/XP

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number):

Załącznik nr 6 do SIWZ. 1. Stacja robocza 46 szt. NAZWA PRODUCENTA: NUMER PRODUKTU (part number): Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Stacja robocza 46 szt. NUMER PRODUKTU (part number): LP. Atrybut Parametr wymagany Opis parametru urządzenia 1. Procesor Min. 2-rdzeniowy, osiągający w teście PassMark CPU Mark

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać

Załącznik nr Z1. AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne. Oferowane paramtery przedmiotu zamówienia podać zakres/wartość, opisać AE/ZP-27-68/14 Wymagane i oferowane paramtery techniczne Załącznik nr Z1 Lp. 1. Wymagane parametry przedmiotu zamówienia Serwer, biblioteka taśmowa Wszystkie wymienione niżej elementy / pozycje muszą być

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki

Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki Skrócona instrukcja obsługi rejestratorów marki v 1.0, 22-05-2014 1 Spis treści 1. Wprowadzenie do technologii HD-CVI...3 2. Pierwsze uruchomienie...3 3. Logowanie i przegląd menu rejestratora...4 4. Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń? 1 z 5 2008-12-01 10:54 Część III: Infrastruktura teleinformatyczna 19. Czy w budynku urzędu gminy urządzona jest serwerownia? 20. Czy serwerownia spełnia standardowe wymagania techniczne dla takich pomieszczeń?

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

Karta Video USB DVR-USB/42

Karta Video USB DVR-USB/42 Karta Video USB DVR-USB/42 Instrukcja użytkownika 1 www.delta.poznan.pl Spis treści 1. Wprowadzenie...3 1.1. Opis...3 1.2. Wymagania systemowe...5 1.3. Specyfikacja systemu...5 2. Instalacja sprzętu...6

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop

Program nadzorczy - KaDe PREMIUM zawarty w cenie kontrolera. elshop Kontrola dostępu > KaDe > Oprogramowanie > Model : - Producent : KaDe Program nadzorczy KaDe PREMIUM to zaawansowana wersja programu KaDe-Lite, dedykowana do współpracy z mi standardowymi typu KS-1012/24-RS/IP

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna

Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne. 2 szt. Tablica multimedialna Opis oferowanego towaru część II Multimedialne sale dydaktyczne Lp. Nazwa Ilość Załącznik nr 7 Parametry oferowane przez Wykonawcę (wypełnia Wykonawca) Tablica multimedialna 2 szt 1. Parametry/warunki

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL

Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Roger Access Control System Instrukcja integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA firmy SATEL Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Scenariusz działania... 3 3. Instalacja...

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy

KAM-TECH sklep internetowy TV PRZEMYSŁOWA > rejestratory cyfrowe DVR > 16 kanałowe > Model : Producent : BCS Specyfikacja: tryb pracy: pentaplex liczba wejść wideo: 16 (BNC) liczba wyjść wideo: 1 x BNC + VGA, HDMI liczba wejść/wyjść

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy

BCS-NVR0402. Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy BCS-NVR0402 Rejestrator sieciowy IP 4 kanałowy Kanały wideo: 4 Switch PoE: Nie BCS-NVR0402: 4 kanały wideo. Rejestrator może obsługiwać nagrywanie w czasie rzeczywistym D1(25 kl/s) na 4 kanał. Prędkość

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD

Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Zestaw komputerowy klasy PC nr 1 Stacja robocza PC 2. Monitor LCD Załącznik nr 1 Szczegółowy wykaz zamawianego sprzętu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na zestawy komputerowe z oprogramowaniem, komputer przenośny notebook, zasilacze awaryjne UPS, projektor

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa Parametry techniczne

Lp. Nazwa Parametry techniczne Załącznik do Zaproszenia Nr sprawy 1/N/2012 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa stacjonarnych zestawów komputerowych oraz komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem o parametrach

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP

Oprogramowanie do zarządzania obrazem. Inteligentna Platforma CCTV IP Oprogramowanie do zarządzania obrazem Digital Video Intelligent Architecture ( DIVA ) to rozwiązanie do zarządzania obrazem dedykowane dla urządzeń IP. Oferuje wbudowaną inteligencję ( VCA ) włączając

Bardziej szczegółowo

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa

- SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D. Mieczysław Mazurkiewicz ul. Domaniewska 22/71 02-672 Warszawa PRACE POLEGAJĄCE NA ODNOWIENIU POMIESZCZEŃ I DOSTOSOWANIU DO POTRZEB PRACOWNIKÓW - SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU INWESTOR OBIEKTU: INSTYTUT OCHRONY ŚRODOWISKA WARSZAWA, UL. KRUCZA 5 / 11D ADRES OBIEKTU: UL.KOLEKTORSKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ Załącznik nr 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCEGO ZAKUP SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZARADZYŃSKIEJ 1. Komputer typu All-In-One, sztuk 18, o parametrach

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2

1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 1. Serwer rack typ 1 Liczba sztuk: 2 Lp. Identyfikator komponentu, inne wymagania Opis wymagań minimalnych Opis komponentu 1 Obudowa 2 Płyta główna 3 Procesor 4 Pamięć RAM 5 Gniazda PCI 6 Interfejsy sieciowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA

Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Karta DVR 4 kanały + 4 kamery CCTV CCD - SUPER CENA Produkt z kategorii: Zestawy

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ

1. Serwer. 2. Komputer desktop 9szt. Załącznik nr 1 do SIWZ 1. Serwer Załącznik nr 1 do SIWZ Lp. Nazwa elementu, Opis wymagań parametru lub cechy 1 Obudowa RACK o wysokości max. 2U z szynami i elementami niezbędnymi do zabudowy w szafie 19" 2 Procesor Czterordzeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych

1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach kluczowych 1 z 7 2008-12-02 14:02 Wybierz jednostkę samorządu dla kórej wypełniana jest ankieta Część I: Podstawowe informacje 1. Priorytety i oczekiwania jednostki organizacyjnej związane w uczestnictwem w projektach

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ

PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZAŁĄCZNIK NR DO FORMULARZA OFERTY... /pieczęć Wykonawcy/ PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ ZADANIE NR Zamówienie gwarantowane: 7 kompletów w dwóch zestawach sprzętowych. Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

telewizja-przemyslowa.pl

telewizja-przemyslowa.pl Rejestrator HQ-NVR6408 Cena : Chwilowy brak ceny Producent : HQVision Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 07-02-2017 Rejestrator HQ-NVR6408

Bardziej szczegółowo

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm)

Rejestrator INTERNEC: i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T-IRM (2.8mm) Zestaw promocyjny nr 2 1080 PIKSELI Rejestrator INTERNEC i7-t0604vh / HIKVISION: DS-7204HGHI-SH + 4 kamery INTERNEC: i8-41d / HIKVISION: DS-2CE56D1T- IRM W skład zestawu promocyjnego wchodzi: Rejestrator

Bardziej szczegółowo

Rejestrator i7-h0816vh

Rejestrator i7-h0816vh Informacje ogólne 32-kamerowy rejestrator hybrydowy łączy obsługę kamer analogowych oraz kamer IP. Bazuje na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-h0816vh jest zbudowany na dedykowanej platformie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Zał. nr 1 do SIWZ ZP.342-5/PW/14 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Część 1: Dostawa sprzętu serwerowego i sieciowego oraz oprogramowania Kody CPV: 48820000-2 Serwery 31154000-0 Bezprzestojowe źródła

Bardziej szczegółowo

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji

Kamera Domu Inteligentnego. Instrukcja instalacji Kamera Domu Inteligentnego Instrukcja instalacji 1 Spis treści 1.Wprowadzenie... 3 2.Wymagania sprzętowe... 3 3.Specyfikacja techniczna... 3 4.Schemat urządzenia... 4 5.Instalacja urządzenia... 4 6.Instalacja

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem. iprotect. Linia czytników Sirius

System Zarządzania Bezpieczeństwem. iprotect. Linia czytników Sirius Linia czytników Sirius Główne cechy ź Wsparcie szerokiego zakresu technologii zbliżeniowych ź Wysoka czułość i energooszczędność ź Pełne bezpieczeństwo czytnika i przesyłanych danych ź Odporny na działania

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Załącznik Nr 5 do SIWZ OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO Zadanie I Komputery stacjonarne Procesor Dwurdzeniowy lub Czterordzeniowy w architekturze x86, zapewniający wydajność komputera obsługującego

Bardziej szczegółowo

ACCO. system kontroli dostępu

ACCO. system kontroli dostępu ACCO system kontroli dostępu System ACCO zbudowany jest w oparciu o sieć autonomicznych kontrolerów przejścia zapewniających możliwość scentralizowanego zarządzania. Zawansowana technologia sprzętowa i

Bardziej szczegółowo

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty

Załacznik nr 4 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA- załącznik do Formularza Oferty . Urządzenie wielofunkcyjne laserowe. a Minimalne parametry urządzenia wymagane przez Zamawiającego Technologia Laserowa Funkcje drukowanie, skanowanie, kopiowanie, fax Podajnik papieru Minimum 200 arkuszy

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 10 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV1240/16 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/

Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ Specyfikacja komputera w Zadaniu Nr 1 /AJ/ ZAŁĄCZNIK Nr 1 Zadanie Nr 1 /AJ/ obejmuje: 1) Dysk twardy: Dysk twardy: Procesor: Pamięć: Karta graficzna: Płyta główna: Obudowa: Minimum 120GB technologia SSD

Bardziej szczegółowo

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program:

Wersja podstawowa pozwala na kompletne zarządzanie siecią, za pomocą funkcji oferowanych przez program: Midas Evo został specjalnie opracowanym do komunikacji z urządzeniami pomiarowymi firmy IME takich jak: mierniki wielofunkcyjne, liczniki energii, koncentratory impulsów poprzez protokół komunikacji Modbus

Bardziej szczegółowo

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem

Katalog FEN NVR. Samsung Security Manager. rejestratorów. przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Katalog rejestratorów FEN NVR przeznaczonych do współpracy z oprogramowaniem Samsung Security Manager S - Entry NVR Model Entry NVR to podstawowy serwer przeznaczony do rejestracji* obrazu z 16 kamer IP.

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3-

1. Opis urządzenia. 2. Zastosowanie. 3. Cechy urządzenia -3- INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Spis treści... 2 1. Opis urządzenia... 3 2. Zastosowanie... 3 3. Cechy urządzenia... 3 4. Sposób montażu... 4 4.1. Uniwersalne wejścia... 4 4.2. Uniwersalne wyjścia... 4

Bardziej szczegółowo

Formularz cenowy Pakiet nr 2

Formularz cenowy Pakiet nr 2 ... nazwa i adres wykonawcy Załącznik r 2 Formularz cenowy Pakiet nr 2 Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nr ZP-4/09 p.n. Dostawa sprzętu komputerowego Lp. Wyszczególnienie Cena

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA SERWERA

1. INSTALACJA SERWERA 1. INSTALACJA SERWERA Dostarczony serwer wizualizacji składa się z: 1.1. RASPBERRY PI w plastikowej obudowie; 1.2. Karty pamięci; 1.3. Zasilacza 5 V DC; 1,5 A; 1.4. Konwertera USB RS485; 1.5. Kabla

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU XChronos Kontrola dostępu Najważniejsze cechy Kontrola dostępu do obiektów Szerokie możliwości raportowania Szeroki wybór technik identyfikacji Sterowanie ryglami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147

Instrukcja obsługi. Kamera szybkoobrotowa IP LUMENA-12M1-147 Instrukcja obsługi Kamera szybkoobrotowa IP UWAGA: Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Niektóre dane techniczne mogą różnić się w zależności od danego modelu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN),

1x HDMI, RJ 11 (modem), RJ45 (LAN), FORMULARZ OFERTY TECHNICZNEJ 1. KOMPUTERY PRZENOŚNE (LAPTOP) w zestawie z torbą i myszą optyczną z przeznaczeniem do prac biurowych oraz dla potrzeb dydaktyczno prezentacyjnych. ILOŚĆ SZTUK: 4+4 ** Procesor

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH SERWERÓW Nowy zmodyfikowany Załącznik nr A Lp. Nazwa komponentu Wymagane minimalne parametry techniczne dla Serwer bazodanowy szt. 1 (podać nazwę producenta

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C

Roger Access Control System. Aplikacja RCP Point. Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Roger Access Control System Aplikacja RCP Point Wersja oprogramowania : 1.0.x Wersja dokumentu: Rev. C Spis treści Spis treści... 2 1. Wstęp... 3 1.1 Przeznaczenie i główne cechy aplikacji... 3 1.2 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

hurtowniakamer.com.pl

hurtowniakamer.com.pl Rejestrator K2 XVR-04D1+(X2) Cena : 298,00 zł (netto) 366,54 zł (brutto) Producent : K2-Tech Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 25-12-2016

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie:

OGŁOSZENIE. W załączniku Nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - Część I sprzęt komputerowy - otrzymuje następujące brzmienie: OR-SO.271.20.4.2011 PN-11/14/2011 OGŁOSZENIE o zmianie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego pn.: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych oraz sprzętu i wyposażenia dla szkół w Gminie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka.

INFORMACJA. I. Zamawiający dokonuje następujących zmian w załączniku do SIWZ pn. PROJEKT WYKONAWCZY - Elektryka. OR.272.20.2013.EL Mielec, 14 listopada 2013 roku INFORMACJA Dotyczy: postępowania przetargowego w przedmiocie przebudowy i remontu budynku Starostwa Powiatowego w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6 etap I

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 11 listopad 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : - Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV600/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja WAVELET

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 03 grudzień 2014 TV PRZEMYSŁOWA > komputerowy zapis obrazu > karty geovision > Model : - Producent : Geovision Karta do cyfrowej rejestracji obrazu geovision GV650/4 Karta PCI, oprogramowanie w języku polskim, kompresja

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

Divar XF wersja 2.0 Co nowego?!

Divar XF wersja 2.0 Co nowego?! Divar XF wersja 2.0 Co nowego?! Licencjonowane rozszerzenia funkcjonalności Obsługa do 8 kamer IP H.264 Niezawodność pracy: RAID-4 Opcjonalna nagrywarka DVD Połączenie kaskadowe i obsługa Video Managera

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą oraz

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11

przedsiębiorstwo wielobranżowe M E G A MAREK SKIERSKI Oddział operacyjny w płocku Marek Skierski ul. antolka gradowskiego 11 Załącznik Nr 1 do SIWZ OC.341-2/08 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Nazwa zamówienia Wykonanie Systemów zabezpieczenia Elektronicznego obejmujących System telewizji Dozorowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD

Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD I N S T R U K C J A I N S T A L A T O R A S C H E M A T Y P O Ł Ą C Z E Ń Dotyczy urządzeń: TSC103-UPD TF702-OPU TF8-OPU-PD Strona 1 z 9 1. Konfiguracja systemu 1.1 Schemat ogólny systemu rys. 1 1.2 Parametry

Bardziej szczegółowo

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny.

System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. System multimedialny Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny. Rozwój infrastruktury Muzeum celem uatrakcyjnienia oferty turystycznej o kulturalnej (Etap I).

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo