Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:"

Transkrypt

1 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1

2 Opracowanie: Redakcja: Drinż.BożenaŁowkis Drhab.inż.WaldemarRebizant Drinż.AdamTymań PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 MgrAgnieszkaSzymczyk Drinż.AdamJakubowski JanuszM.Szafran DariuszGodlewski Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: 11grudnia2007r. 2 WydziałElektryczny Aktualizacja: Aktualizacja:

3 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska 4.OgólneinformacjeoWydziale Władze Siedziba...5 Elektryczny Warunkiprzyjęćnastudia Struktura Ofertadydaktycznanarokakademicki2007/ KoordynatorzyWydziałowi...5 I. 8.Zasadyocenianiaiegzaminowania Studianiestacjonarne Studiadoktoranckie Studiastacjonarne Elektrotechnika WarunkiprzyjęćnastudiaIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIIstopnia(doktoranckie) Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta...13 kształcenia AutomatykaiRobotyka Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów Opisykursów Ogólnacharakterystykakierunku PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIIstopnia...34 II. Kierunki 2.2.Sylwetkaabsolwenta Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów Opisykursów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia WydziałElektryczny 3 Spis treści

4 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/ WydziałElektryczny

5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska ul.janiszewskiego8,50-377wrocław,budynekd-20,pok.218 I. Wydział tel (studianiestacjonarneiiiistopnia) tel (studiastacjonarneiiiistopnia) AutomatykaiRobotyka tel (sekretariat) tel (studiastacjonarneiiiistopnia)-elektrotechnika Dziekan:prof.drhab.inż.MarianSobierajski drinż.bożenałowkis(ds.studiówstacjonarnych) drinż.adamtymań(ds.studiówniestacjonarnych) drinż.adamzalas(ds.studenckich) drhab.inż.waldemarrebizant(ds.rozwojuiwspółpracymiędzynarodowej) Prodziekani: następującychsystemachinanastępującychstopniach: WydziałElektrycznykształcinakierunkachElektrotechnikaorazAutomatykaiRobotykaw ds. Procesu ds. WydziałuElektrycznego.FormalniebyłtowtymczasieWydziałMechaniczno-Elektrotechnicznyz stacjonarnych3,5letnichstudiachistopniainżynierskich(pomaturze), ds. programu oddziałamimechanicznymielektrycznym.wtymdniuprof.kazimierzidaszewski-profesorpolitechniki WydziałoferujestudiaIIstopnianakierunkuelektrotechnikarównieżwjęzykuangielskim. 15listopada1945rokuprzyjmujesięjakodatęrozpoczęciadziałalnościPolitechnikiWrocławskiej,atakże stacjonarnych1,5letnichstudiachiistopniamagisterskich(postudiachistopnia), niestacjonarnych4-letnichstudiachistopniainżynierskich(pomaturze), niestacjonarnych2-letnichstudiachiistopniamagisterskich(postudiachistopnia). WydziałElektryczny 5 1. Siedziba 2. Władze Kierownik dziekanatu: 3. Koordynatorzy Wydziałowi 4. Ogólne informacje o Wydziale

6 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 WydziałElektryczny 6 Lwowskiej-ogodz.9.15rozpocząłpierwszywykładzmaszynelektrycznychdlastudentówIVroku OddziałuElektrycznego. WydziałElektrycznynależydonajstarszychWydziałówPolitechnikiWrocławskiej.Przezostatnie62lata funkcjonowaniapotwierdziłswojączołowąpozycjęwkrajunietylkowbadaniachnaukowych,aleprzede wszystkimwkształceniukadrytworzącejtrzoninteligencjitechnicznej.wysokąpozycjęwydziału potwierdzająuprawnieniadonadawaniastopninaukowychdoktoraidoktorahabilitowanegooraz wnioskowanieonadanietytułunaukowegoprofesora.szerokawspółpracazeświatowymiośrodkami naukowymirozmieszczonyminawszystkichkontynentachkuliziemskiej,liczneczłonkostwaw międzynarodowychorganizacjachnaukowych,aprzedewszystkimogromnaliczbaabsolwentów sprawdzającychsięzawodowonietylkowkraju,alerównieżpozajegogranicami,potwierdzająrangę iznaczeniewydziału. PozycjęWydziałuszczególniepodkreślająnadane3tytułyDoktoraHonorisCausauczelnizagranicznych profesoromwydziałuelektrycznego,awostatnichpięciulatachprzyznanedwiezespołowenagrody PrezesaRadyMinistrówzawybitneosiągnięcianaukowe-techniczne,dwienagrodySiemensaorazwiele nagródrektoraorazinnychodznaczeń,atakżewyróżnień. StrukturęorganizacyjnąWydziałuElektrycznegoPolitechnikiWrocławskiejstanowiątrzyinstytuty wydziałowe:podstawelektrotechnikiielektrotechnologii(i-7),energoelektryki(i-8),maszyn,napędówi PomiarówElektrycznych(I-29)orazSekretariatWydziałuiBibliotekaWydziałowa. Podstawowąjednostkąorganizacyjnąkażdegoinstytutujestzakładnaukowo-dydaktyczny,wktórym realizowanesąbadanianaukoweorazprocesdydaktyczny.strukturęorganizacyjnąinstytutupodstaw ElektrotechnikiiElektrotechnologiistanowiątrzyzakłady:ElektrotechnikiTeoretycznej,Elektrotechnologii oraztechnikiwysokichnapięć.instytutenergoelektrykiskładasięzpięciuzakładów:elektroenergetycznej AutomatykiZabezpieczeniowej,AutomatykiiSterowaniawEnergetyce,UrządzeńElektroenergetycznych, ElektroenergetykiPrzemysłowejorazSieciiSystemówElektroenergetycznych.Wkolejnymtrzecim InstytucieMaszyn,NapędówiPomiarówElektrycznychdziałajątrzyzakłady:MaszynElektrycznych, NapędówElektrycznychorazPrzyrządówiSystemówPomiarowych. DziekankierujedziałalnościąWydziałuprzypomocyczterechprodziekanów:ds.studiówstacjonarnych, ds.studenckich,ds.studiówniestacjonarnychorazds.rozwojuiwspółpracymiędzynarodowej. Dziekaniprodziekanikierująbezpośredniosprawamiorganizacyjnymiimerytorycznymiwzakresie studióworazgospodarująśrodkamifinansowymiwydziału.obsługęadministracyjnąwydziałusprawuje SekretariatWydziału. WydziałElektrycznyoferujestudentomkształcenienadwóchkierunkachstudiów: ELEKTROTECHNIKAiAUTOMATYKA I ROBOTYKA. NakierunkuElektrotechnikastudencimająmożliwośćstudiowaniawzakresieszerokopojmowanej elektrotechniki,awięcproblemówzwiązanychzwytwarzaniem,rozdziałem,przesyłemoraz przetwarzaniemiużytkowaniemenergiielektrycznej.zewzględunawymaganianowoczesnejtechnikii technologii,stosowanejobecniewenergetyceiprzemyśle,studiakierunkoweuzupełnionesąwiedząz elektronikiitechnikimikroprocesorowej,informatykioraztechnikzarządzaniaimarketingu.możnazatem powiedzieć,żestudiatezapewniająpoznanietychwszystkichzagadnień,którepozwoląabsolwentowina znalezienieatrakcyjnejiciekawejpracywewszystkichgałęziachprzemysłu,jakrównieżdająniezbędną wiedzędouruchomieniawłasnejfirmywbranżyelektrotechnicznej. StudencikierunkuElektrotechnikakształcąsięnastudiachstacjonarnychIstopniaorazIIstopniaw UczelnimacierzystejweWrocławiuoraznastudiachIstopniawZamiejscowychOśrodkachDydaktycznych (ZOD)PolitechnikiWrocławskiejwJeleniejGórze,LegnicyiWałbrzychu.Istniejerównieżmożliwość studiowanianastudiachniestacjonarnychiiiistopnia,prowadzonychwewrocławiu. StudianakierunkuAutomatyka i Robotyka dająmożliwośćdoskonaleniaswoichumiejętnościw zakresieszerokopojmowanejautomatykiprzemysłowejienergetycznej. StudencikierunkuAutomatykaiRobotykakształcąsięnastudiachstacjonarnychIiIIstopniawe WrocławiuoraznastudiachstacjonarnychIstopniaprowadzonychwZamiejscowychOśrodkach Dydaktycznych(ZOD)PolitechnikiWrocławskiejwJeleniejGórze,LegnicyiWałbrzychu.

7 nanowymkierunkustudiówmechatronika.planowanylimitprzyjęćnastudiaistopniawroku doktoranckich,któreprowadządodyplomudoktoranauktechnicznych. magistrapoukończeniustudiówiistopnia.najlepsiabsolwencistudiówiistopniamogąkontynuować swojezainteresowanianaukoweipodnosićkwalifikacjewramach4-letnichstacjonarnychstudiów WybierającWydziałElektryczny,możnazdobyćdyplominżynieranastudiachIstopnialubdyplom PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska akademickim2007/2008wynosi90osób.rekrutacjaodbywasięnawydzialemechanicznym. Wrokuakademickim2007/2008WydziałyElektrycznyiMechanicznyrozpoczynająwspólniekształcenie Wydziałbierzeudziałwprogramiepocząwszyodrokuakademickiego1998/1999.Wymianawostatnich inelectricalpowerengineering(bezpłatnedlaobywatelipolskichiobywateliunieuropejskiej). Wrokuakademickim2007/2008WydziałElektrycznyuruchamiastudiaanglojęzyczneIIstopniaControl Bath(Anglia),CorkInstituteofTechnology(Irlandia),TechnischeUniversitaetCottbus(Niemcy), zrealizowaniauzgodnionegoprogramustudiówtrwającegood3miesięcydo1rokuakademickiego. UniversitaetMagdeburg(Niemcy)orazprzyjazdystudentówzuczelnizagranicznych:UniversitaetSiegen (Niemcy),UniversitaetMagdeburg(Niemcy)iUniversityofPorto(Portugalia). wyjazddopartnerskichuczelniwkrajacheuropejskichiprzyjmowaniestudentówztychuczelniwcelu 3latachobejmowaławyjazdystudentówPWrdouczelni:UniversityofEastLondon(Anglia),Universityof ProgramSOCRATES-ERASMUS finansowanyześrodkówuniieuropejskiej,umożliwiającystudentom WydziałElektrycznymaszerokorozwiniętąwspółpracęw zakresie - niemieckiegonauniwersyteciewmagdeburgu. uzyskaniudwóchdyplomówukończeniastudiówmagisterskich-nauczelnipolskiejiniemieckiej,na wmagdeburgu.istniejeteżmożliwośćwzięciaudziałuwprzygotowawczym,semestralnymkursiejęzyka Elektrotechnika,znajomośćjęzykaniemieckiegonapoziomieumożliwiającympodjęcienaukina kierunkuelektrotechnika.warunkiuczestnictwawprogramie:ukończonestudiainżynierskienakierunku WspólnyprojektzUniwersytetemOtto-von-GuerickewMagdeburgupolegającynajednoczesnym studiów,bądźrozpoczętestudiadoktoranckienapolitechnicewrocławskiej,dobrewynikiwnauce WydziałElektrycznyoferujestudentommożliwośćwyjazduzagranicęwramachprogramupraktyk ukończony2rok nacelu:wdrożeniezałożeńprocesubolońskiego,podnoszeniejakościkształceniaorazułatwieniekrajowej potwierdzonewykazemocen,dobraznajomośćjęzykaobcegopotwierdzonacertyfikatemlubzdaniem obejmującegowszystkiepolskieuczelnietechniczne. egzaminu wsnjo. PolitechnikaWrocławskaprzystąpiławmarcu2005r.dosystemumobilnościstudentówMOSTECH, europejskich.warunkiwyjazdunapraktykęwramachprogramuleonardodavinci: wstępnejrealizacjiprogramumiędzynarodowychstudiówmagisterskich EuropeanMastersinElectrical PorozumieniepolskichuczelnitechnicznychwsprawiesystemumobilnościstudentówMOSTECHma PowerEngineerning wramachprogramuerasmusmundus.wtrakcierealizacjiprogramustudenci (studiującynauczelniachbiorącychudziałwprogramie)mielimożliwośćodbywaniaczęścinaukikolejno wymianystudentów.sygnatariuszeporozumieniastawiająsobiezacelumożliwieniestudentomodbycie pojednymsemestrzenakażdejztrzechuczelni: częścistudiówpozauczelnimacierzystą. WydziałElektrycznyPolitechnikiWrocławskiej,wlatach2004/2005brałudziałwprzygotowaniuoraz WydziałElektrycznyoferuje,odrokuakademickiego2005/2006,studiowaniewramachtegoprogramu. - BrandenburgischeTechnischeUniversitaetCottbus(Niemcy) PolitechnikaWrocławska WydziałElektryczny 7 Program Socrates-Erasmus Podwójny dyplom Leonardo da Vinci System MOSTECH Program ERASMUS MUNDUS międzynarodowych programów:

8 programie(nowywniosekdoue).wydziałoferujeobecniestudentomrealizacjęostatniegosemestru studiównapolitechnicewrocławskiej(pracadyplomowa,przedmiotyuzupełniające). Cottbus PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Wrokuakademickim2005/2006podpisanoaneksmodyfikującyudziałWydziałuElektrycznegoPWrw - 4semestr(realizacjaiobronapracymagisterskiej)BrandenburgischeTechnischeUniversitaet UniversityofCardiff(Walia) ZakładTechnikiWysokichNapięć ZakładElektrotechnologii ZakładElektrotechnikiTeoretycznej ZakładElektroenergetycznejAutomatykiZabezpieczeniowej ZakładUrządzeńElektroenergetycznych ZakładElektroenergetykiPrzemysłowej ZakładAutomatykiiSterowaniawEnergetyce ZakładSieciiSystemówElektroenergetycznych ZakładNapędówElektrycznych ZakładMaszynElektrycznych ZakładPrzyrządówiSystemówPomiarowych ul.batorego9,59-220legnica tel.: drstanisławślusarczyk ul.armiikrajowej78,58-302wałbrzych tel.: drinż.jerzybartoszewski Dyrektor: 8 WydziałElektryczny pl.piastowski27,58-560jeleniagóra-cieplice tel.: drinż.maciejpawłowski Dyrektor: Dyrektor: 5. Struktura Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii (I-7) Instytut Energoelektryki (I-8) Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (I-29) Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze

9 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Elektrotechnika AutomatykaiRobotyka 7 inżynier 6. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne Kierunek STUDIA I STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Kierunek Elektrotechnika Automatyka i Robotyka STUDIA II STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Elektroenergetyka 3 Inżyniera Elektryczna 3 Control in Electrical Power Engineering studia w języku angielskim (bezpłatne dla obywateli polskich i UE) Automatyka i Sterowanie w Energetyce 3 Automatyzacja Maszyn, Pojazdów i Urządzeń 3 4 Uzyskany tytuł magister magister 6.2. Studia niestacjonarne Kierunek STUDIA I STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Elektrotechnika 8 inżynier WydziałElektryczny 9 Kierunek Elektrotechnika 6.3. Studia doktoranckie Elektroenergetyka Inżynieria Elektryczna STUDIA II STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł 4 magister Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w dyscyplinie elektrotechnika.

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych: w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów: matematyki, fizyki, języka polskiego oraz języka obcego Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach Warunki przyjęć na studia II stopnia Na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika przyjmowani będą absolwenci: studiów I stopnia ukończonych na kierunku Elektrotechnika na uczelniach krajowych i zagranicznych, studiów I stopnia ukończonych na kierunku Automatyka i Robotyka, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, studiów I stopnia ukończonych na kierunkach pokrewnych, po weryfikacji dorobku przez Komisję Programową. Na studia II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka przyjmowani będą absolwenci: studiów I stopnia ukończonych na kierunku Automatyka i Robotyka na uczelniach krajowych i zagranicznych, studiów I stopnia ukończonych na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, studiów I stopnia ukończonych na kierunkach pokrewnych, po weryfikacji dorobku przez Komisję Programową Warunki przyjęć na studia III stopnia Warunkiem przyjęć, zatwierdzanym corocznie przez Radę Wydziału, jest ukończenie studiów II stopnia, egzamin ogólny, rozmowa kwalifikacyjna i test językowy. 10 Wydział Elektryczny

11 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia Każdy kurs oraz każda grupa kursów kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z zaliczenia lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub grupy kursów na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie kursów i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub grupy kursów może odbyć się w języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zaliczenia zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując zaliczenia kursu końcowego danej grupy kursów, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych kursów tej grupy. Oceny stosowane w Politechnice Wrocławskiej Opis ocen stosowanych w Politechnice Wrocławskiej 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy kursów, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/grupy kursów dla kursów odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich kursów i grup kursów do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a kursów realizowanych w letniej przerwie semestralnej w wyznaczonym przez dziekana terminie. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin zaliczenia przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz grupy kursów niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Wydział Elektryczny 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania kursów określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku kursów należących do grupy kursów. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku grupy kursów zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych kursów tej grupy. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. 12 Wydział Elektryczny

13 II. Kierunki kształcenia Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 1. Elektrotechnika 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika obejmują odpowiednio dobrany zestaw przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz kształcenia ogólnego. Przedmioty z grupy podstawowych to: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska oraz metody numeryczne. Natomiast przedmioty kierunkowe obejmują takie dziedziny jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, elektroenergetyka, techniki mikroprocesorowe, urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, automatyka i regulacja automatyczna, mechanika i mechatronika oraz technika wysokich napięć. Wiedza podstawowa i kierunkowa uzupełniana jest grupą przedmiotów kształcenia ogólnego (zajęcia sportowe, języki obce, treści humanistyczne, zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa pracy i ergonomii). Na studiach II stopnia na kierunku Elektrotechnika można uzupełnić wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach I stopnia. Student ma do wyboru trzy specjalności: Elektroenergetyka i Inżynieria Elektryczna, w języku wykładowym polskim oraz Control in Electrical Power Engineering w języku angielskim, które zapewniają możliwość bardzo zróżnicowanego kształcenia specjalistycznego oraz biegłą znajomość języka angielskiego technicznego, bez konieczności wyjazdu za granicę. Kierunek Elektrotechnika posiada certyfikat jakości kształcenia, przyznany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące programów nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz programów studiów podyplomowych znajdują się na stronie Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich). Wydział Elektryczny 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Forma ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Studia I i II stopnia kończą się obroną inżynierskiego projektu dyplomowego/pracy dyplomowej magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym. Zakres pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego ujęto w programie nauczania Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. MAP MAP ELR ELR2501 Nazwa kursu/ grupy kursów Analiza matematyczna 1 Algebra z geometrią analityczną Podstawy inżynierii materiałowej 1 Technologie informacyjne Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) (4,4) E (4,2) E (4) Zo (1,1) Zo 5. ELR3101 Grafika inżynierska (1,2) Zo ELR1204 Przedmiot humanistyczny Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnych Zo Zo RAZEM ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. MAP MAP2016 Nazwa kursu/ grupy kursów Analiza matematyczna 2 Elementy analizy wektorowej Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) (4,4) E (1,2) Zo 3. FZP1005 Fizyka ogólna G (4,2) E 4. ELR1301 Teoria obwodów (4,3,1) E 5. ELR ELR2502 Podstawy inżynierii materiałowej 2 Programowanie w języku C (3) Zo (2,2) Zo 7. Zajęcia sportowe (1) Zo RAZEM Wydział Elektryczny

15 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. MAP3014 Nazwa kursu/ grupy kursów Równania różniczkowe zwyczajne A Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) (3) Zo 2. FZP1006 Fizyka ogólna G (3,2) E 3. ELR ELR1101 Teoria pola elektromagnetycznego Technika wysokich napięć (4,2) E (2) Zo 5. ELR3301 Podstawy elektroniki (1,1) Zo 6. ELR3303 Miernictwo elektryczne (2,2) Zo 7. ELR1303 Metody numeryczne (2,1) Zo 8. MMM2010 Mechanika techniczna (2,1) Zo 9. Język obcy B (2) Zo RAZEM ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. MAP4005 Statystyka stosowana (3) Zo 2. ELR1304 Teoria obwodów (4,2,1) E 3. ELR1102 Technika wysokich napięć (3,2) E 4. ELR3302 Podstawy elektroniki (1,1) Zo 5. ELR3304 Miernictwo elektryczne (1,1) Zo 6. ELR3102 Maszyny elektryczne (3,1) Zo 7. ELR2301 Urządzenia elektryczne (2) Zo 8. Zajęcia sportowe (1) Zo 9. Język obcy B2/E (4) E RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Elektryczny 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK III, SEMESTR 5 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. ELR3103 Maszyny elektryczne (3,2) E 2. ELR2302 Urządzenia elektryczne (3,2,1) E 3. ELR2503 Systemy el-en (2) Zo 4. ELR2102 Podstawy automatyki (2,1) Zo 5. ELR2303 ELR ELR ELR ELR ELR ELR2103 Energoelektronika (2) Zo Systemy ochrony przed zagr. pr. el. Wytwarzanie energii elektrycznej Podstawy techniki mikroprocesorowej Informatyka w elektrotechnice Informatyka modelowanie cyfrowe (1,2) Zo (2) Zo (1,2) Zo (1,1) Zo (1,1) Zo RAZEM ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK III, SEMESTR 6 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. 1. ELR2506 Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Systemy elektroenergetyczne 2 Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) (2,2) E 2. ELR2104 Podstawy automatyki (4,2) E 3. ELR2304 ELR3202 Energoelektronika (2) Zo 4. ELR3203 Napęd elektryczny (2,1) Zo 5. ELR ELR ELR2201 Elektryczne urządzenia odbiorcze Sterowniki programowalne Technika światłowodowa (2,1) Zo (1,1) Zo (2) Zo 8. ELR2305 Instalacje inteligentne (1) Zo 9. ELR ELR Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych Procesy technologiczne w przemyśle Praktyka wakacyjna 6-tygodniowa (3,1,1) E (1,1) Zo (6) Zo RAZEM Wydział Elektryczny

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r.

Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. Uchwała nr 345/2012 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie: regulaminu studiów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne.

Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Część I. Informacje ogólne. Podstawy Prawne. Raport Zespołu Oceniającego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z wizytacji przeprowadzonej w dniach 25-26 marca 2010 r. dotyczącej oceny jakości kształcenia na kierunku informatyka prowadzonym na Wydziale

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku

POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW. (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku POLITECHNIKA ŚLĄSKA REGULAMIN STUDIÓW (tekst jednolity) obowiązuje od 1 października 2009 roku SPIS TREŚCI I. PRZEPISY OGÓLNE 3 II. PRAWA, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ STUDENTÓW 3 III. ORGANIZACJA STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU

REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 4 Senatu Ateneum-Szkoły Wyższej w Gdańsku z dnia 12 marca 2013 roku REGULAMIN STUDIÓW ATENEUM-SZKOŁY WYŻSZEJ W GDAŃSKU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Ateneum-Szkoła Wyższa

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim

Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim Regulamin studiów w Uniwersytecie Łódzkim (przyjęty uchwałą nr 310 Senatu UŁ z dnia 4 kwietnia 2011 r.; zmieniony uchwałą Senatu UŁ: nr 477 z dnia 23 kwietnia 2012 r.; nr 159 z dnia 22 kwietnia 2013 r.;

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia.

STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH Kierunek: ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA STACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - studia I stopnia. STUDIA NIESTACJONARNE: WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W CHOJNICACH ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI -

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała Rady Wydziału Neofilologii UW z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad studiowania na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego 1 Na podstawie 4 ust. 2 pkt 1-7, 8 ust. 6 i

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH

STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH Prezentacja najważniejszych informacji o systemach kształcenia i zdobywania uprawnień w zawodzie elektryka w kilku krajach europejskich, biorących udział w Programie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK

CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK CENTRUM INFORMACJI ZAWODOWEJ Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Częstochowie PRZEWODNIK PO KIERUNKACH KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WYŻSZYCH W CZĘSTOCHOWIE CZĘSTOCHOWA, CZERWIEC - LIPIEC 2009

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora DSW nr 40/2014 REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ Regulamin określa zasady studiów podyplomowych w DOLNOŚLĄSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ Jego postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne

Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. I. Przepisy ogólne Regulamin studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej Niniejszy regulamin określa organizację i tok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych w Politechnice Gdańskiej. Obowiązuje studentów

Bardziej szczegółowo

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W GŁOGOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu (modułu) Budowa i badania manipulatorów i robotów Nazwa

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Częstochowskiej w roku akademickim 2014/2015 Zasady rekrutacji określają warunki przyjęć na następujące rodzaje studiów: - stacjonarne: pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. Program studiów I stopnia na kierunku filologia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim Program studiów I stopnia na kierunku filologia Specjalność: język angielski, język niemiecki, język niemiecki z językiem włoskim, język włoski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków:

O UCZELNI WŁADZE. Ochrona Środowiska, Zarządzanie i Marketing. W następnych latach Uczelnia uzyskiwała uprawnienia do prowadzenia kolejnych kierunków: O UCZELNI WŁADZE Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie jest Uczelnią o wieloletniej tradycji. Powołana została decyzją Ministra Edukacji Narodowej w lipcu 1995 roku i zarejestrowana pod numerem

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY kierunek ZARZĄDZANIE Studia II Stopnia ROK AKADEMICKI 2013/2014 EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU PUNKTÓW 1 CZĘŚĆ II.A. INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 58/2013 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie terminu wprowadzenia nowych wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Bardziej szczegółowo