Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:"

Transkrypt

1 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1

2 Opracowanie: Redakcja: Drinż.BożenaŁowkis Drhab.inż.WaldemarRebizant Drinż.AdamTymań PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 MgrAgnieszkaSzymczyk Drinż.AdamJakubowski JanuszM.Szafran DariuszGodlewski Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: 11grudnia2007r. 2 WydziałElektryczny Aktualizacja: Aktualizacja:

3 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska 4.OgólneinformacjeoWydziale Władze Siedziba...5 Elektryczny Warunkiprzyjęćnastudia Struktura Ofertadydaktycznanarokakademicki2007/ KoordynatorzyWydziałowi...5 I. 8.Zasadyocenianiaiegzaminowania Studianiestacjonarne Studiadoktoranckie Studiastacjonarne Elektrotechnika WarunkiprzyjęćnastudiaIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIIstopnia(doktoranckie) Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta...13 kształcenia AutomatykaiRobotyka Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów Opisykursów Ogólnacharakterystykakierunku PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIIstopnia...34 II. Kierunki 2.2.Sylwetkaabsolwenta Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów Opisykursów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia WydziałElektryczny 3 Spis treści

4 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/ WydziałElektryczny

5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska ul.janiszewskiego8,50-377wrocław,budynekd-20,pok.218 I. Wydział tel (studianiestacjonarneiiiistopnia) tel (studiastacjonarneiiiistopnia) AutomatykaiRobotyka tel (sekretariat) tel (studiastacjonarneiiiistopnia)-elektrotechnika Dziekan:prof.drhab.inż.MarianSobierajski drinż.bożenałowkis(ds.studiówstacjonarnych) drinż.adamtymań(ds.studiówniestacjonarnych) drinż.adamzalas(ds.studenckich) drhab.inż.waldemarrebizant(ds.rozwojuiwspółpracymiędzynarodowej) Prodziekani: następującychsystemachinanastępującychstopniach: WydziałElektrycznykształcinakierunkachElektrotechnikaorazAutomatykaiRobotykaw ds. Procesu ds. WydziałuElektrycznego.FormalniebyłtowtymczasieWydziałMechaniczno-Elektrotechnicznyz stacjonarnych3,5letnichstudiachistopniainżynierskich(pomaturze), ds. programu oddziałamimechanicznymielektrycznym.wtymdniuprof.kazimierzidaszewski-profesorpolitechniki WydziałoferujestudiaIIstopnianakierunkuelektrotechnikarównieżwjęzykuangielskim. 15listopada1945rokuprzyjmujesięjakodatęrozpoczęciadziałalnościPolitechnikiWrocławskiej,atakże stacjonarnych1,5letnichstudiachiistopniamagisterskich(postudiachistopnia), niestacjonarnych4-letnichstudiachistopniainżynierskich(pomaturze), niestacjonarnych2-letnichstudiachiistopniamagisterskich(postudiachistopnia). WydziałElektryczny 5 1. Siedziba 2. Władze Kierownik dziekanatu: 3. Koordynatorzy Wydziałowi 4. Ogólne informacje o Wydziale

6 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 WydziałElektryczny 6 Lwowskiej-ogodz.9.15rozpocząłpierwszywykładzmaszynelektrycznychdlastudentówIVroku OddziałuElektrycznego. WydziałElektrycznynależydonajstarszychWydziałówPolitechnikiWrocławskiej.Przezostatnie62lata funkcjonowaniapotwierdziłswojączołowąpozycjęwkrajunietylkowbadaniachnaukowych,aleprzede wszystkimwkształceniukadrytworzącejtrzoninteligencjitechnicznej.wysokąpozycjęwydziału potwierdzająuprawnieniadonadawaniastopninaukowychdoktoraidoktorahabilitowanegooraz wnioskowanieonadanietytułunaukowegoprofesora.szerokawspółpracazeświatowymiośrodkami naukowymirozmieszczonyminawszystkichkontynentachkuliziemskiej,liczneczłonkostwaw międzynarodowychorganizacjachnaukowych,aprzedewszystkimogromnaliczbaabsolwentów sprawdzającychsięzawodowonietylkowkraju,alerównieżpozajegogranicami,potwierdzająrangę iznaczeniewydziału. PozycjęWydziałuszczególniepodkreślająnadane3tytułyDoktoraHonorisCausauczelnizagranicznych profesoromwydziałuelektrycznego,awostatnichpięciulatachprzyznanedwiezespołowenagrody PrezesaRadyMinistrówzawybitneosiągnięcianaukowe-techniczne,dwienagrodySiemensaorazwiele nagródrektoraorazinnychodznaczeń,atakżewyróżnień. StrukturęorganizacyjnąWydziałuElektrycznegoPolitechnikiWrocławskiejstanowiątrzyinstytuty wydziałowe:podstawelektrotechnikiielektrotechnologii(i-7),energoelektryki(i-8),maszyn,napędówi PomiarówElektrycznych(I-29)orazSekretariatWydziałuiBibliotekaWydziałowa. Podstawowąjednostkąorganizacyjnąkażdegoinstytutujestzakładnaukowo-dydaktyczny,wktórym realizowanesąbadanianaukoweorazprocesdydaktyczny.strukturęorganizacyjnąinstytutupodstaw ElektrotechnikiiElektrotechnologiistanowiątrzyzakłady:ElektrotechnikiTeoretycznej,Elektrotechnologii oraztechnikiwysokichnapięć.instytutenergoelektrykiskładasięzpięciuzakładów:elektroenergetycznej AutomatykiZabezpieczeniowej,AutomatykiiSterowaniawEnergetyce,UrządzeńElektroenergetycznych, ElektroenergetykiPrzemysłowejorazSieciiSystemówElektroenergetycznych.Wkolejnymtrzecim InstytucieMaszyn,NapędówiPomiarówElektrycznychdziałajątrzyzakłady:MaszynElektrycznych, NapędówElektrycznychorazPrzyrządówiSystemówPomiarowych. DziekankierujedziałalnościąWydziałuprzypomocyczterechprodziekanów:ds.studiówstacjonarnych, ds.studenckich,ds.studiówniestacjonarnychorazds.rozwojuiwspółpracymiędzynarodowej. Dziekaniprodziekanikierująbezpośredniosprawamiorganizacyjnymiimerytorycznymiwzakresie studióworazgospodarująśrodkamifinansowymiwydziału.obsługęadministracyjnąwydziałusprawuje SekretariatWydziału. WydziałElektrycznyoferujestudentomkształcenienadwóchkierunkachstudiów: ELEKTROTECHNIKAiAUTOMATYKA I ROBOTYKA. NakierunkuElektrotechnikastudencimająmożliwośćstudiowaniawzakresieszerokopojmowanej elektrotechniki,awięcproblemówzwiązanychzwytwarzaniem,rozdziałem,przesyłemoraz przetwarzaniemiużytkowaniemenergiielektrycznej.zewzględunawymaganianowoczesnejtechnikii technologii,stosowanejobecniewenergetyceiprzemyśle,studiakierunkoweuzupełnionesąwiedząz elektronikiitechnikimikroprocesorowej,informatykioraztechnikzarządzaniaimarketingu.możnazatem powiedzieć,żestudiatezapewniająpoznanietychwszystkichzagadnień,którepozwoląabsolwentowina znalezienieatrakcyjnejiciekawejpracywewszystkichgałęziachprzemysłu,jakrównieżdająniezbędną wiedzędouruchomieniawłasnejfirmywbranżyelektrotechnicznej. StudencikierunkuElektrotechnikakształcąsięnastudiachstacjonarnychIstopniaorazIIstopniaw UczelnimacierzystejweWrocławiuoraznastudiachIstopniawZamiejscowychOśrodkachDydaktycznych (ZOD)PolitechnikiWrocławskiejwJeleniejGórze,LegnicyiWałbrzychu.Istniejerównieżmożliwość studiowanianastudiachniestacjonarnychiiiistopnia,prowadzonychwewrocławiu. StudianakierunkuAutomatyka i Robotyka dająmożliwośćdoskonaleniaswoichumiejętnościw zakresieszerokopojmowanejautomatykiprzemysłowejienergetycznej. StudencikierunkuAutomatykaiRobotykakształcąsięnastudiachstacjonarnychIiIIstopniawe WrocławiuoraznastudiachstacjonarnychIstopniaprowadzonychwZamiejscowychOśrodkach Dydaktycznych(ZOD)PolitechnikiWrocławskiejwJeleniejGórze,LegnicyiWałbrzychu.

7 nanowymkierunkustudiówmechatronika.planowanylimitprzyjęćnastudiaistopniawroku doktoranckich,któreprowadządodyplomudoktoranauktechnicznych. magistrapoukończeniustudiówiistopnia.najlepsiabsolwencistudiówiistopniamogąkontynuować swojezainteresowanianaukoweipodnosićkwalifikacjewramach4-letnichstacjonarnychstudiów WybierającWydziałElektryczny,możnazdobyćdyplominżynieranastudiachIstopnialubdyplom PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska akademickim2007/2008wynosi90osób.rekrutacjaodbywasięnawydzialemechanicznym. Wrokuakademickim2007/2008WydziałyElektrycznyiMechanicznyrozpoczynająwspólniekształcenie Wydziałbierzeudziałwprogramiepocząwszyodrokuakademickiego1998/1999.Wymianawostatnich inelectricalpowerengineering(bezpłatnedlaobywatelipolskichiobywateliunieuropejskiej). Wrokuakademickim2007/2008WydziałElektrycznyuruchamiastudiaanglojęzyczneIIstopniaControl Bath(Anglia),CorkInstituteofTechnology(Irlandia),TechnischeUniversitaetCottbus(Niemcy), zrealizowaniauzgodnionegoprogramustudiówtrwającegood3miesięcydo1rokuakademickiego. UniversitaetMagdeburg(Niemcy)orazprzyjazdystudentówzuczelnizagranicznych:UniversitaetSiegen (Niemcy),UniversitaetMagdeburg(Niemcy)iUniversityofPorto(Portugalia). wyjazddopartnerskichuczelniwkrajacheuropejskichiprzyjmowaniestudentówztychuczelniwcelu 3latachobejmowaławyjazdystudentówPWrdouczelni:UniversityofEastLondon(Anglia),Universityof ProgramSOCRATES-ERASMUS finansowanyześrodkówuniieuropejskiej,umożliwiającystudentom WydziałElektrycznymaszerokorozwiniętąwspółpracęw zakresie - niemieckiegonauniwersyteciewmagdeburgu. uzyskaniudwóchdyplomówukończeniastudiówmagisterskich-nauczelnipolskiejiniemieckiej,na wmagdeburgu.istniejeteżmożliwośćwzięciaudziałuwprzygotowawczym,semestralnymkursiejęzyka Elektrotechnika,znajomośćjęzykaniemieckiegonapoziomieumożliwiającympodjęcienaukina kierunkuelektrotechnika.warunkiuczestnictwawprogramie:ukończonestudiainżynierskienakierunku WspólnyprojektzUniwersytetemOtto-von-GuerickewMagdeburgupolegającynajednoczesnym studiów,bądźrozpoczętestudiadoktoranckienapolitechnicewrocławskiej,dobrewynikiwnauce WydziałElektrycznyoferujestudentommożliwośćwyjazduzagranicęwramachprogramupraktyk ukończony2rok nacelu:wdrożeniezałożeńprocesubolońskiego,podnoszeniejakościkształceniaorazułatwieniekrajowej potwierdzonewykazemocen,dobraznajomośćjęzykaobcegopotwierdzonacertyfikatemlubzdaniem obejmującegowszystkiepolskieuczelnietechniczne. egzaminu wsnjo. PolitechnikaWrocławskaprzystąpiławmarcu2005r.dosystemumobilnościstudentówMOSTECH, europejskich.warunkiwyjazdunapraktykęwramachprogramuleonardodavinci: wstępnejrealizacjiprogramumiędzynarodowychstudiówmagisterskich EuropeanMastersinElectrical PorozumieniepolskichuczelnitechnicznychwsprawiesystemumobilnościstudentówMOSTECHma PowerEngineerning wramachprogramuerasmusmundus.wtrakcierealizacjiprogramustudenci (studiującynauczelniachbiorącychudziałwprogramie)mielimożliwośćodbywaniaczęścinaukikolejno wymianystudentów.sygnatariuszeporozumieniastawiająsobiezacelumożliwieniestudentomodbycie pojednymsemestrzenakażdejztrzechuczelni: częścistudiówpozauczelnimacierzystą. WydziałElektrycznyPolitechnikiWrocławskiej,wlatach2004/2005brałudziałwprzygotowaniuoraz WydziałElektrycznyoferuje,odrokuakademickiego2005/2006,studiowaniewramachtegoprogramu. - BrandenburgischeTechnischeUniversitaetCottbus(Niemcy) PolitechnikaWrocławska WydziałElektryczny 7 Program Socrates-Erasmus Podwójny dyplom Leonardo da Vinci System MOSTECH Program ERASMUS MUNDUS międzynarodowych programów:

8 programie(nowywniosekdoue).wydziałoferujeobecniestudentomrealizacjęostatniegosemestru studiównapolitechnicewrocławskiej(pracadyplomowa,przedmiotyuzupełniające). Cottbus PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Wrokuakademickim2005/2006podpisanoaneksmodyfikującyudziałWydziałuElektrycznegoPWrw - 4semestr(realizacjaiobronapracymagisterskiej)BrandenburgischeTechnischeUniversitaet UniversityofCardiff(Walia) ZakładTechnikiWysokichNapięć ZakładElektrotechnologii ZakładElektrotechnikiTeoretycznej ZakładElektroenergetycznejAutomatykiZabezpieczeniowej ZakładUrządzeńElektroenergetycznych ZakładElektroenergetykiPrzemysłowej ZakładAutomatykiiSterowaniawEnergetyce ZakładSieciiSystemówElektroenergetycznych ZakładNapędówElektrycznych ZakładMaszynElektrycznych ZakładPrzyrządówiSystemówPomiarowych ul.batorego9,59-220legnica tel.: drstanisławślusarczyk ul.armiikrajowej78,58-302wałbrzych tel.: drinż.jerzybartoszewski Dyrektor: 8 WydziałElektryczny pl.piastowski27,58-560jeleniagóra-cieplice tel.: drinż.maciejpawłowski Dyrektor: Dyrektor: 5. Struktura Instytut Elektrotechniki i Elektrotechnologii (I-7) Instytut Energoelektryki (I-8) Instytut Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych (I-29) Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Legnicy Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Wałbrzychu Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Jeleniej Górze

9 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Elektrotechnika AutomatykaiRobotyka 7 inżynier 6. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/ Studia stacjonarne Kierunek STUDIA I STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Kierunek Elektrotechnika Automatyka i Robotyka STUDIA II STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Elektroenergetyka 3 Inżyniera Elektryczna 3 Control in Electrical Power Engineering studia w języku angielskim (bezpłatne dla obywateli polskich i UE) Automatyka i Sterowanie w Energetyce 3 Automatyzacja Maszyn, Pojazdów i Urządzeń 3 4 Uzyskany tytuł magister magister 6.2. Studia niestacjonarne Kierunek STUDIA I STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł Elektrotechnika 8 inżynier WydziałElektryczny 9 Kierunek Elektrotechnika 6.3. Studia doktoranckie Elektroenergetyka Inżynieria Elektryczna STUDIA II STOPNIA Specjalność Czas trwania w sem. Uzyskany tytuł 4 magister Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w dyscyplinie elektrotechnika.

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Warunki przyjęć na studia 7.1. Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu oraz w Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych: w Legnicy, Wałbrzychu i Jeleniej Górze. Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów: matematyki, fizyki, języka polskiego oraz języka obcego Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach Warunki przyjęć na studia II stopnia Na studia II stopnia na kierunku Elektrotechnika przyjmowani będą absolwenci: studiów I stopnia ukończonych na kierunku Elektrotechnika na uczelniach krajowych i zagranicznych, studiów I stopnia ukończonych na kierunku Automatyka i Robotyka, na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, studiów I stopnia ukończonych na kierunkach pokrewnych, po weryfikacji dorobku przez Komisję Programową. Na studia II stopnia na kierunku Automatyka i Robotyka przyjmowani będą absolwenci: studiów I stopnia ukończonych na kierunku Automatyka i Robotyka na uczelniach krajowych i zagranicznych, studiów I stopnia ukończonych na kierunku Elektrotechnika na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej, studiów I stopnia ukończonych na kierunkach pokrewnych, po weryfikacji dorobku przez Komisję Programową Warunki przyjęć na studia III stopnia Warunkiem przyjęć, zatwierdzanym corocznie przez Radę Wydziału, jest ukończenie studiów II stopnia, egzamin ogólny, rozmowa kwalifikacyjna i test językowy. 10 Wydział Elektryczny

11 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia Każdy kurs oraz każda grupa kursów kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z zaliczenia lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub grupy kursów na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie kursów i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub grupy kursów może odbyć się w języku polskim lub obcym, może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zaliczenia zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując zaliczenia kursu końcowego danej grupy kursów, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych kursów tej grupy. Oceny stosowane w Politechnice Wrocławskiej Opis ocen stosowanych w Politechnice Wrocławskiej 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników: kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy kursów, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/grupy kursów dla kursów odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich kursów i grup kursów do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a kursów realizowanych w letniej przerwie semestralnej w wyznaczonym przez dziekana terminie. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin zaliczenia przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz grupy kursów niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Wydział Elektryczny 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania kursów określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku kursów należących do grupy kursów. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku grupy kursów zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych kursów tej grupy. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. 12 Wydział Elektryczny

13 II. Kierunki kształcenia Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 1. Elektrotechnika 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Studia I stopnia na kierunku Elektrotechnika obejmują odpowiednio dobrany zestaw przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz kształcenia ogólnego. Przedmioty z grupy podstawowych to: matematyka, fizyka, informatyka, inżynieria materiałowa, geometria i grafika inżynierska oraz metody numeryczne. Natomiast przedmioty kierunkowe obejmują takie dziedziny jak: teoria obwodów, teoria pola elektromagnetycznego, metrologia, maszyny elektryczne, elektronika i energoelektronika, elektroenergetyka, techniki mikroprocesorowe, urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, automatyka i regulacja automatyczna, mechanika i mechatronika oraz technika wysokich napięć. Wiedza podstawowa i kierunkowa uzupełniana jest grupą przedmiotów kształcenia ogólnego (zajęcia sportowe, języki obce, treści humanistyczne, zajęcia z zakresu ochrony własności intelektualnej oraz bezpieczeństwa pracy i ergonomii). Na studiach II stopnia na kierunku Elektrotechnika można uzupełnić wiedzę teoretyczną zdobytą na studiach I stopnia. Student ma do wyboru trzy specjalności: Elektroenergetyka i Inżynieria Elektryczna, w języku wykładowym polskim oraz Control in Electrical Power Engineering w języku angielskim, które zapewniają możliwość bardzo zróżnicowanego kształcenia specjalistycznego oraz biegłą znajomość języka angielskiego technicznego, bez konieczności wyjazdu za granicę. Kierunek Elektrotechnika posiada certyfikat jakości kształcenia, przyznany przez Komisję Akredytacyjną Uczelni Technicznych oraz pozytywną ocenę Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Szczegółowe informacje dotyczące programów nauczania na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz programów studiów podyplomowych znajdują się na stronie Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia kierunku Elektrotechnika posiada umiejętności: korzystania z nabytej wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi sobie pracownikami, podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Posiada umiejętności komputerowego wspomagania projektowania w dziedzinie sieci i instalacji elektrycznych, zabezpieczania i ochrony urządzeń elektrycznych, a także eksploatacji urządzeń technologicznych, łączeniowych, zabezpieczających, sterujących i pomiarowych. Jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w zakładach oraz jednostkach projektowych i konstrukcyjnych przemysłu elektrotechnicznego. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Absolwent studiów II stopnia posiada zaawansowaną i ugruntowaną wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania, funkcjonowania i testowania urządzeń elektrycznych oraz komputerowych systemów pomiarowych i systemów sterowania cyfrowego. Posiada umiejętności stosowania właściwych narzędzi informatycznych i elektronicznych. Jest zdolny do pracy twórczej oraz do podejmowania decyzji i kierowania zespołami pracowniczymi. Jest przygotowany do kontynuowania kształcenia na studiach III stopnia (doktoranckich). Wydział Elektryczny 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Forma ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Studia I i II stopnia kończą się obroną inżynierskiego projektu dyplomowego/pracy dyplomowej magisterskiej oraz egzaminem dyplomowym. Zakres pracy dyplomowej oraz egzaminu dyplomowego ujęto w programie nauczania Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. MAP MAP ELR ELR2501 Nazwa kursu/ grupy kursów Analiza matematyczna 1 Algebra z geometrią analityczną Podstawy inżynierii materiałowej 1 Technologie informacyjne Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) (4,4) E (4,2) E (4) Zo (1,1) Zo 5. ELR3101 Grafika inżynierska (1,2) Zo ELR1204 Przedmiot humanistyczny Prawo inżynierskie i ochrona własności intelektualnych Zo Zo RAZEM ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. MAP MAP2016 Nazwa kursu/ grupy kursów Analiza matematyczna 2 Elementy analizy wektorowej Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) (4,4) E (1,2) Zo 3. FZP1005 Fizyka ogólna G (4,2) E 4. ELR1301 Teoria obwodów (4,3,1) E 5. ELR ELR2502 Podstawy inżynierii materiałowej 2 Programowanie w języku C (3) Zo (2,2) Zo 7. Zajęcia sportowe (1) Zo RAZEM Wydział Elektryczny

15 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. MAP3014 Nazwa kursu/ grupy kursów Równania różniczkowe zwyczajne A Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) (3) Zo 2. FZP1006 Fizyka ogólna G (3,2) E 3. ELR ELR1101 Teoria pola elektromagnetycznego Technika wysokich napięć (4,2) E (2) Zo 5. ELR3301 Podstawy elektroniki (1,1) Zo 6. ELR3303 Miernictwo elektryczne (2,2) Zo 7. ELR1303 Metody numeryczne (2,1) Zo 8. MMM2010 Mechanika techniczna (2,1) Zo 9. Język obcy B (2) Zo RAZEM ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. MAP4005 Statystyka stosowana (3) Zo 2. ELR1304 Teoria obwodów (4,2,1) E 3. ELR1102 Technika wysokich napięć (3,2) E 4. ELR3302 Podstawy elektroniki (1,1) Zo 5. ELR3304 Miernictwo elektryczne (1,1) Zo 6. ELR3102 Maszyny elektryczne (3,1) Zo 7. ELR2301 Urządzenia elektryczne (2) Zo 8. Zajęcia sportowe (1) Zo 9. Język obcy B2/E (4) E RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Wydział Elektryczny 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK III, SEMESTR 5 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. ELR3103 Maszyny elektryczne (3,2) E 2. ELR2302 Urządzenia elektryczne (3,2,1) E 3. ELR2503 Systemy el-en (2) Zo 4. ELR2102 Podstawy automatyki (2,1) Zo 5. ELR2303 ELR ELR ELR ELR ELR ELR2103 Energoelektronika (2) Zo Systemy ochrony przed zagr. pr. el. Wytwarzanie energii elektrycznej Podstawy techniki mikroprocesorowej Informatyka w elektrotechnice Informatyka modelowanie cyfrowe (1,2) Zo (2) Zo (1,2) Zo (1,1) Zo (1,1) Zo RAZEM ELEKTROTECHNIKA, sp.: ROK III, SEMESTR 6 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. 1. ELR2506 Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Systemy elektroenergetyczne 2 Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) (2,2) E 2. ELR2104 Podstawy automatyki (4,2) E 3. ELR2304 ELR3202 Energoelektronika (2) Zo 4. ELR3203 Napęd elektryczny (2,1) Zo 5. ELR ELR ELR2201 Elektryczne urządzenia odbiorcze Sterowniki programowalne Technika światłowodowa (2,1) Zo (1,1) Zo (2) Zo 8. ELR2305 Instalacje inteligentne (1) Zo 9. ELR ELR Zakłócenia w przemysłowych urządzeniach i sieciach rozdzielczych Procesy technologiczne w przemyśle Praktyka wakacyjna 6-tygodniowa (3,1,1) E (1,1) Zo (6) Zo RAZEM Wydział Elektryczny

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2

Nazwa kursu/ grupy kursów. Prawo inżynierskie i. Podstawy inżynierii. materiałowej 2 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia NZ I stopnia (dotyczy studentów rozpoczynających studia przed 1.10.2012) SEMESTR 1 SEMESTR 2 Prawo inżynierskie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE)

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) Zał. nr 3 do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA (ZAOCZNE) kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Studia stacjonarne I i II stopnia Studia niestacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Studia stacjonarne I i II stopnia Studia niestacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Studia stacjonarne I i II stopnia Studia niestacjonarne I i II stopnia Wrocław 2009 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2009/2010 Opracowanie: Dr inż. Bożena

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Studia stacjonarne I i II stopnia Studia niestacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Studia stacjonarne I i II stopnia Studia niestacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY Studia stacjonarne I i II stopnia Studia niestacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Opracowanie: Dr inż. Bożena Łowkis Dr hab. inż. Waldemar Rebizant Dr inż. Adam Tymań

Bardziej szczegółowo

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe Semestr 1 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia I stopnia NZ (dotyczy studentów rozpoczynających studia od i po 1.10.2012) 1. ELR021261W Podstawy inżynierii

Bardziej szczegółowo

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści INFORMATORECTS WYDZIAŁMECHANICZNO-ENERGETYCZNY StudiastacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.mariamazur PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 drinż.tomaszhardy

Bardziej szczegółowo

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5

EAIiIB - Elektrotechnika - opis kierunku 1 / 5 EAIiIB Elektrotechnika opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Warunkiem przystąpienia do rekrutacji na studia drugiego stopnia jest posiadanie kwalifikacji pierwszego

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW:

PLAN STUDIÓW ELEKTRYCZNY WYDZIAŁ: KIERUNEK: Elektrotechnika POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie. stacjonarna FORMA STUDIÓW: Zał. nr 3 do ZW 33/202 Zał. nr do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: KIERUNEK: POZIOM KSZTAŁCENIA: FORMA STUDIÓW: PROFIL: SPECJALNOŚĆ: JĘZYK STUDIÓW: ELEKTRYCZNY Elektrotechnika II stopień, studia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy

PROGRAM NAUCZANIA. Inżynierski projekt dyplomowy PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: AUTOMATYKA I ROBOTYKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210

PROGRAM STUDIÓW. 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 PROGRAM STUDIÓW Zał. nr 2 do ZW 33/2012 Zał. nr 2 do Programu kształcenia 1. Opis Liczba semestrów: 7 Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji: 210 Wymagania wstępne: Podstawą decyzji o

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr do uchwały nr 75/009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 4.09.009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan studiów

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem

Wstęp do ochrony własności intelektualnej Akademickie dobre wychowanie 5 0 Razem Kierunek Zarządzanie i Inżynieria Produkcji - studia stacjonarne pierwszego stopnia Semestralny plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 05/06 Semestr Język angielski I 30 Repetytorium z matematyki

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. Czas trwania (w semestrach): 8 Tytuł zawodowy: Inżynier

PROGRAM NAUCZANIA. Czas trwania (w semestrach): 8 Tytuł zawodowy: Inżynier Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) NIESTACJONARNY (system) 1. Opis Uchwała z dnia 12.02.2007 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia)

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTROTECHNIKA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System Transferu Punktów

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

Studia magisterskie II stopnia

Studia magisterskie II stopnia Studia magisterskie II stopnia w języku angielskim Postaw na siebie i nowe technologie Sterowanie w systemie elektroenergetycznym Control in Electrical Power Engineering www.studia.pwr.wroc.pl Wydział

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 05.02.2015r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2014/2015 W dniach (02.03-06.03.2015) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku

UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku UCHWAŁA nr VIII/79/16/17 Senatu Politechniki Śląskiej z dnia 24 kwietnia 2017 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studiach doktoranckich oraz ich formy w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016

Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 14.09.2015r Harmonogram czynności w semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Studia stacjonarne - w dniach 05-09. 10. 2015 grupy z tygodni nieparzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku

PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku PISMO OKÓLNE Nr 28/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 21 marca 2016 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów oraz formy studiów doktoranckich na Politechnice Śląskiej w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

Warunki rekrutacji na studia

Warunki rekrutacji na studia EiP - Energetyka - opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Studia II stopnia na kierunku Energetyka mogą podejmować kandydaci, którzy ukończyli studia I stopnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY DYSCYPLINA ELEKTROTECHNIKA I II III IV V VI VII VIII

PROGRAM STUDIÓW DOKTORANCKICH WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY DYSCYPLINA ELEKTROTECHNIKA I II III IV V VI VII VIII Zał. nr 1 do ZW 11/2012 Semestr Program Przedmioty podstawowe matematyka, fizyka, I II III IV V VI VII VIII Liczba godzin PP-1 30 6 chemia, lub inne PP-2 30 6 Kurs dydaktyczny szkoły wyższej Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012

Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 Uchwała Rady Wydziału Inżynierii Lądowej z dnia 28 marca 2012 roku nr 5.3/SD/03/2012 w sprawie zasad przyjęć na I rok studiów I, II i III stopnia (stacjonarnych i niestacjonarnych) na Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych.

Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Program Zocznych Studiów Inżynierskich Program studiów Ustalenia ogólne Niektóre informacje podane w tej gablocie można znaleźć także w innych. Rok akademicki podzielony jest na 4 półsemestry: jesienny,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria

PROGRAM NAUCZANIA. KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria PROGRAM NAUCZANIA KIERUNEK: Fizyka techniczna WYDZIAŁ: Podstawowych Problemów Techniki STUDIA: II stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: NanoinŜynieria Załącznik nr 1 Uchwała z dnia 22 II 2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30

Semestr 1 suma pkt ECTS dla wszystkich kursów w semestrze: 30 1. Zestaw kursów i grup kursów obowiązkowych i wybieralnych w układzie semestralnym Załącznik nr3 Semestr 1 suma pkt dla wszystkich kursów w semestrze: 30 Kursy obowiązkowe suma pkt : 30 Lp Kod kursu pkt

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Załącznik do Uchwały Nr XXVII/221/14/15 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI KANDYDATÓW ORAZ FORMY STUDIÓW DOKTORANCKICH NA POLITECHNICE ŚLĄSKIEJ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 1 1. Na studia doktoranckie może być

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni

1. Nazwa i adres. 2. Władze Uczelni (kadencja 2005-2008) 3. Ogólne informacje o Uczelni INFORMATORECTS POLITECHNIKAWROCŁAWSKA INFORMACJEOGÓLNE Wrocław2007 Opracowanie: SylwiaKruk-Marzec PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Redakcja: BarbaraCop-Kowalska JanuszM.Szafran Projektokładki:

Bardziej szczegółowo

- dzienne studia magisterskie

- dzienne studia magisterskie 198 PLAN STUDIÓW 3.4 INŻYNIERIA MATERIAŁOWA 3.4 MATERIALS ENGINEERING - MSc Studies - dzienne studia magisterskie WYDZIAŁ: PPT Faculty of Fundamental Problems of Technology KIERUNEK: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku

Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/1/1/1 Program studiów dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji w CKI w Rybniku wg Rozporządzenia MNiSW poz. 170 z dnia.10.01 r Nazwa kierunku studiów: Poziom

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI

WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI (3,-letnie studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie) Obowiązuje od roku akademickiego 009/00 WYKAZ PRZEDMIOTÓW I PLAN REALIZACJI ROZKŁAD GODZIN ZAJĘĆ Lp Nazwa przedmiotu Obowiązuje po semestrze Godziny

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo Wrocław, 4.05.2013 Program kształcenia i plan studiów : Projektowanie instalacji i urządzeń elektrycznych wspomagane komputerowo edycja 13 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 14/2012

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: TECHNOLOGIA CHEMICZNA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od 2011/2012 1.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od

PLAN STUDIÓW I STOPNIA, STACJONARNE. Podstawowych Problemów Techniki. Optyka okularowa. Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała z dnia Obowiązuje od PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 Studia WYDZIAŁ KIERUNEK SPECJALNOŚĆ I STOPNIA, STACJONARNE typ i system Podstawowych Problemów Techniki Fizyka Techniczna Optyka okularowa Sporządzone 20 lutego 2007 Uchwała

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Mechatronika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 RME-1-103-s Podstawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016

WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 WARUNKI I TRYB REKRUTACJI na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok akademicki 2015/2016 1. Informacje ogólne 1.1. Warunki i tryb rekrutacji na studia wyższe w Politechnice Wrocławskiej na rok

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny 3. I. Wydział Mechaniczny... 7

Spis treści. Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny 3. I. Wydział Mechaniczny... 7 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Spis treści I. Wydział Mechaniczny... 7 1. Siedziba... 7 2. Władze... 7 3. Koordynatorzy Wydziałowi... 7 4. Ogólne informacje o Wydziale... 7

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 Załącznik do Pisma Okólnego Nr 10/05/06 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Politechnice Śląskiej w roku akademickim 2006/2007 1 1. Przy ustalaniu punktowego wyniku kwalifikacji kandydatów, którzy zdawali

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA POLITECHNICE RZESZOWSKIEJ Na podstawie art. 8 ust. 7 i 8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) prowadzone

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne systemy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. w ć l p s

PLAN STUDIÓW. w ć l p s PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA WYDZIAŁ: CHEMICZNY STUDIA: I stopnia, stacjonarne SPECJALNOŚĆ: U RW 28.02.2007, Uruchomione 01.10.2007 Obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia Wrocław, 21 kwietnia 2015 r. WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KIERUNEK ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne Studia II stopnia KIERUNEK AUTOMATYKA I ROBOTYKA Studia II stopnia EGZAMIN DYPLOMOWY Rok akademicki 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Rok I, semestr I (zimowy)

Rok I, semestr I (zimowy) Instytut Zarządzania, PWSZ w Nysie Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia stacjonarne w systemie Specjalność: zarządzanie produkcją i usługami Od roku akademickiego 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy)

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny Instytut Elektroenergetyki Internet: http://www.ien.pw.edu.pl Informator o specjalności Elektroenergetyka Studia stacjonarne - I stopień (inżynierski) Rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu

Liczba godzin w semestrze II r o k III r o k IV rok. Nazwa modułu Załacznik 1. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) stacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, grafika

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE

Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Kierunek: INFORMATYKA Specjalność: TECHNIKI MULTIMEDIALNE Profil kształcenia: ogólnoakademicki Forma studiów: niestacjonarne Forma kształcenia/poziom studiów: II stopnia Uzyskane kwalifikacje: II stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ: Mechaniczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

WYDZIAŁ: Mechaniczny. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Egzamin po semestr ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS ECTS WYDZIAŁ: Mechaniczny Wszystkie specjalności Podstawa prawna, standard: Rozporządzenie MNiSW z dn. 1.07.007 Uchwała D-1//1/007 Rady W M z dnia 0.09.007 *)

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. 1. Opis Czas trwania (w semestrach): 3 Tytuł zawodowy: Magister inżynier

PROGRAM NAUCZANIA. 1. Opis Czas trwania (w semestrach): 3 Tytuł zawodowy: Magister inżynier PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY STUDIA: II-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: AUTOMATYKA I STEROWANIE W ENERGETYCE (ASE)

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 98/2011 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 15.09.2011 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

SEMESTR uzupełniający, inżynierski:

SEMESTR uzupełniający, inżynierski: PLAN STUDIÓW Załącznik nr 2 do ZW 1/2007 KIERUNEK: Inżynieria materiałowa WYDZIAŁ: Chemiczny STUDIA: II stopnia, stacjonarne (4 semestralne, dla kandydatów bez tytułu zawodowego inżyniera) SPECJALNOŚĆ:

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6

GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6 GGiOŚ - Inżynieria Środowiska - opis kierunku 1 / 6 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Inżynierią środowiska,

Bardziej szczegółowo

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka

Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Zasady studiów magisterskich na kierunku fizyka Sylwetka absolwenta Absolwent studiów magisterskich na kierunku fizyka powinien: posiadać rozszerzoną w stosunku do poziomu licencjata - wiedzę w dziedzinie

Bardziej szczegółowo