Analiza systemów do tworzenia aplikacji wielowarstwowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza systemów do tworzenia aplikacji wielowarstwowych"

Transkrypt

1 Katowice/Warszawa, Analiza systemów do tworzenia aplikacji wielowarstwowych Wykona ł : Bartłomiej Sokołowski Dzia ł d/s bada ń i rozwoju

2 1. Spis Treś ci 1. Spis Treści 2. Architektura systemu a. Wstęp (Wprowadzenie/Historia) b. Założ enia diagram zasada działania c. Technologia: i. Serwer aplikacji Jądro systemu (platformy) ii. Klienci aplikacji, sposoby współpracy (rodzaje i platformy) iii. Metody komunikacji z serwerami baz danych (rodzaje i platformy) d. Specjalizowane serwery usług.net 3. Narzędzia do budowania aplikacji: a. Wstęp ( środowisko, rodzaje narzędzi i krótki opis) b. języki programowania c. metody tworzenia okienkowego GUI d. metody tworzenia webowego GUI e. metody tworzenia i zarządzania logik ą biznesową f. administracja i programowanie bazy danych g. moż liwoś ci pracy grupowe h. debugowanie i. wdrażanie 4. Platformy a. Klienci b. Serwer aplikacji c. Serwer bazy danych 5. Gwarancje sprawnego funkcjonowania a. Bezpieczeństwo systemu b. Stabilno ść i skalowalno ść rozwiązania c. Referencje, przykłady wdroż eń d. Moż liwoś ci rozwoju aplikacji 6. Wsparcie producenta: a. Asysta techniczna b. Szkolenia c. Konsulting d. Dostęp do dokumentacji 7. Koszty małych i dużych instalacji, w tym: a. Koszt oprogramowania (systemy, narzędzia) b. Koszty sprzętu wymagania c. Koszty serwisowania oprogramowania 8. Wnioski 9. Linki

3 2. Architektura systemu 2.A WSTĘP (WPROWADZENIE/HISTORIA) Microsft.Net to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia nowoczesnych aplikacji, nastawionych na wykorzystanie możliwości internetu, integracje różnych systemów informatycznych oraz wykorzystanie różnych platform i urządze ń zewnętrznych (telefony mobilne, palmtopy, czytniki itd.). Rozwiązanie, które jest mocno skalowalne i zdaniem MS stawi czoła coraz to nowy nowym potrzebom biznesowym gospodarki internetowej. Windows.Net jest naturaln ą ewolucj ą Windows DNA, technologii budowania aplikacji wielowarstwowych, dotychczas proponowanej przez MS : Niestety zmiany technologiczne s ą tak istotne, że nie możemy mówi ć tu o prostej ewolucji, a raczej o całkowicie nowym produkcie, który tylko ideologicznie jest kontynuacja

4 Windows DNA. Niemniej jednak aplikacji budowana zgodnie z założeniami DNA nie powinny stwarza ć problemu przy konwersji na.net. Co nowego proponuje MS? Okazuje si ę, że bardzo dużo. Całkiem nowe środowisku, w którym będzie działa ł kod naszej aplikacji tzw. CLR. Nowe, kompatybilne ze sob ą języki programowania oparte na wspólnym typowaniu, generujące kod dla CLR. Komponenty COM+ zostaj ą zastąpione przez WebServices, które maj ą nowe możliwości budowaniu złożonych, rozproszonych aplikacji ery internetowej. Kontrolki ActiveX i całe GUI aplikacji natywnych ewoluuj ą do WinForms, a interfejs użytkownika dla przeglądarek zostaje oparty na WebForms. Komunikacja miedzy warstwa prezentacji, a warstwa biznesowa oparta zostaje o ASP.Net, które wykorzystuje szereg światowych standardów: HTTP,XML,SOAP,DISCO. Dodatkowo dostajemy nowe, potężne narzędzie dla developerów - Visual Studio.Net oraz całą gam ę specjalizowanych serwerów usług dla różnych zastosowa ń biznesowych.

5 2.B ZAŁOŻ ENIA MS.Net zachowuje, klasyczny ju ż podzia ł na 3 odrębne warstwy aplikacji: warstwe prezentacji, logiki biznesowej i danych. Jednak poszczególne warstwy nie ograniczaj ą si ę do pojedynczych komputerów i mog ą by ć rozproszone między wiele maszyn. Dodatkowo oferowane s ą serwery z rodziny. Net Enterprise, wspomagające działanie naszej aplikacji i realizujące ściśle określone zadania. Jak wynika z diagramu, klientami koncowymi niekoniecznie musz ą by ć standardowe aplikacje natywne lub webowe, lecz także wszelkiego rodzaju urządzenia stacjonarne lub mobilne (przy wykorzystaniu Mobile Information 2001 Server). Budując nasz ą aplikacje możemy skorzysta ć z gotowych usług biznesowych dostarczanych przez firmy trzecie, integrując je z własnym systemem (kursy walut, prognoza pogody, usługi kurierskie, gromadzenie informacji osobowych itp.).

6 2.C TECHNOLOGIA 2.c.I Serwer aplikacji Jądro systemu Net Framework Całe środowisku, w którym działała nasza aplikacja oparte zostało na wytycznych MS. Net Framework. Kod wykonywany na serwerze kontrolowany jest przez Common Language Runtime i wykorzystuje z biblioteki systemowe Base Class Library. Komponenty logiki biznesowej udostępniana s ą dla aplikacji klienckich jako WebServices. Common Language Runtime Znając dotychczasowe problemy programistów przy tworzeniu aplikacji komponentowych, MS postawi ł stworzy ć solidny silnik niskiego poziomu dbający o integralno ść i działanie kodu. Cele jakie przyświecały tworzeniu CLR: Drastyczne uproszczenie procesu tworzenia oprogramowania Wytworzenie niezawodnego i bezpiecznego środowisko do uruchamiania aplikacji Wsparcie dla dowolnych języków programowania kod pośredni Uproszczenie procesu instalacji (wdrażania) i zarządzania

7 Jak wida ć z powyższego rysunku CLR zapewnia nam: Automatyczne zarządzanie pamięcią o Wszystkie obiekty.net korzystaj ą z garbage collector ( śmieciarza) o Nie ma wadliwych i zapętlonych wskaźników o Samo-konfigurujący i dostrajający si ę algorytm oparty o zaznacz i zgnie ć Pełn ą obiektowość Wspólny, jednolity zbiór typów danych dla wszystkich języków Wspóln ą, jednolit ą obsług ę wyjątków Wydajno ść kodu maszynowego - kompilowanie kodu pośredniego na maszynie docelowej, podczas instalacji lub uruchomienia Zabezpieczenia / uprawnienia Wbudowane usługi developerskie ( debug / profile / perfmon) Bezbolesn ą integracje - klasy COM można zaimportowa ć jako.net Łatw ą instalacje - zero hydrauliki - żadnej rejestracji, GUIDs, plików.idl, HRESULTs, IUnknown, AddRef/Release, CoCreateInstance, itd. Base Class Library Razem platforma MS.Net dostarczona została biblioteka standardowych klas programistycznych. Głównym celem jej powstania było oderwanie si ę od konkretnego systemu operacyjnego oraz jego API i przeniesienie si ę na wyższy poziom abstrakcji. Takie rozwiązania pomoże w przyszłości przenosi ć aplikacje.net na całkowicie inne platformy - nie Windowsowe.

8 Cechy, jakie posiadaj ą klasy bazowe: Jednolity standard - łatwo ść użycia o Hierarchiczne przestrzenie nazw o Typy, obiekty, wyjątki, zdarzenia, Rozszerzalność o Biblioteki.NET można rozbudowywać Oparte s ą o zatwierdzone, światowe standardy Przykładowe biblioteki dostarczane z MS.Net Framework: System.IO obsługa strumieni i plików System.Text operacje na tekscie System.Collections obsługa kolekcji, tablic, list System.Threading obsługa procesów i wątków System.Timers obsluga zdarze ń czasowych System.Security kontrola uprawnie ń do wykonywania kodu, szyfrowanie System.Net biblioteka sieciowa, obsługa popularnych protokołów System.Diagnostic śledzenie kodu, badanie szybkości, tworzenie logów, debugowanie System.XML obsługa języka XML System.Web o System.Web.UI obsluga webowego interfejsu użytkownika o System.Web.Services - udostępnianie logiki biznesowej dla aplikacji klienckich o System.Drawing obsługa GDI, drukowania, czcionek System.Windows.Forms - biblioteka do budowania standardowych, okienkowych aplikacji PC System.Data dostęp do baz danych, dedykowany lub poprzez biblioteki ADO, OLEDB lub ODBC Web Services Web Service to jednostka logiki udostępniona przez standardowe protokoły internetowe, która realizuje jaki ś wartościowy proces biznesowy. Łatwa do odkrycia i zrozumienia dzięki standardowi UDDI - Universal Description, Discovery and Integration (Uniwersalne Opisywanie, Odkrywanie i Integracja). Web Services komunikuj ą si ę używając standardowych protokołów i formatów danych: XML (Extensible Markup Language) o Uniwersalna metoda opisywania danych HTTP (Hypertext Transport Protocol) o Najbardziej standardowy protokó ł WWW, który można używa ć do współpracy między serwisami, jako wyjście prostsze ni ż SOAP SOAP (Simple Object Access Protocol)

9 o Bogaty mechanizm do interakcji (wywołania metod, argumenty itd.) między serwisami lub komponentami oparty o XML SCL (Service Contract Language) o Gramatyka XML do opisywania kontraktów oparta na SDL (SDL pochodzi z SOAP Toolkit for Visual Studio, a jest oparty na IDL) Disco o Standardowy sposób publikowania kontraktów serwisów WWW i z nimi związanych mechanizmów, za pomoc ą których owe kontrakty można odnaleźć i zrozumieć Dzięki temu dowolny system, który rozumie te protokoły będzie móg ł współpracować z nasz ą aplikacj ą, korzystając z naszych lub udostępniając swoje usługi. Obiekty te tworzymy w dowolnych językach programowaniu opartych na CLR i umieszczamy na serwerze, określając uprawnienia oraz właściwości działania. Obiekty te nie posiadaj ą żadnego interfejsu użytkownika. Udostępniaj ą na zewnątrz tylko zestaw właściwości i metod. 2.c.II Klienci aplikacji, sposoby współpracy Natywni klienci aplikacji.net porozumiewaj ą si ę z aplikacj ą z pomoc ą protokołu DISCO i wymieniaj ą dane opisane XML em. Klienci webowi pracuj ą na gotowych stronach HTML dostarczanych przez serwer aplikacji wizualizowanych wizualizowanych przeglądarce internetowej. 2.c.III Metody komunikacji z serwerami baz danych W architekturze.net aplikacja kliencka nie komunikuje si ę bezpośrednio z bazą danych. Nawet nie powinna zna ć jej struktury. Wywołuje jedynie określone metody WebServices, które realizuj ą konkretne rodzaje zada ń np. (złożenie zamówienia, przyjęcie pacjenta itp.). To właśnie te serwisy, umieszczone na serwerze wykonuj ą bezpośrednie operacje bazodanowe. W tym celu powstała nowa biblioteka systemowa ADO.Net, dostępna z poziomu przestrzeni nazw jako System.Data. ADO.Net wchłonęła w ADODB, które zostało mocno uproszczone i składa si ę z następujących obiektów: Connection - reprezentuje połączenie ze źródłem danych Command - reprezentuje komend ę do wykonania (nie koniecznie w języku SQL). DataReader: forward-only, read-only strumie ń danych. Reprezentuje rezultaty wykonanych zapyta ń i komend. DataSet - pośrednik / przechowalnia danych po stronie klienta DataSetCommand - ł aduje dane i zapisuje zmiany do bazy Oczywiście dostępne te ż s ą obiekty odwzorowujące struktur ę danych: DataTable, DataColumn, DataRow. DataBinding pozwala na wiązanie danych i wybieranie ich w określony sposób poprzez obiekty:

10 DataView o Widok (view) na DataTable o Pozwala ustawi ć Sort Order (porządkowanie, sortowanie) i Filter na widoku na tabelę o Można stworzy ć dowoln ą ilo ść DataView na tabeli na raz DataSetView o Można o tym myśle ć jako o widoku na DataSet o Pozwala równie ż na Sort Orders i Filters o Pozwala łączy ć (link) kilka DataView Dodatkowo, dodane zostało naturalne wsparcie dla XML, oraz możliwość odwzorowania modelu danych w kodzie (typowanie i relacje). Można także budowa ć bardzo silne, natywne sterowniki dla konkretnych serwerow bazodanowych tzw. Managed providers. Microsoft wraz z pakietem dostarcza taki silnik do SQL Serwera oraz drugi, uniwersalny zgodny z OLEDB. Do tej pory komunikacja z SQL Serwerem odbywala się poprzez ADODB -> OLEDB -> Provider SQLServer -> Serwer bazy danych. Teraz, bezpośrednio poprzez bibliotek ę System.Data.SqlServer. ADO.Net potrafi operowa ć na danych typu XML podobnie jak na zwykłych tabelach. 2.D SPECJALIZOWANE SERWERY USŁ UG.NET The.NET Enterprise Servers, including the Windows 2000 server family, make up Microsoft.NET's server infrastructure for deploying, managing, and orchestrating XML Web services. Designed with mission-critical performance in mind, they provide enterprises with the agility they need to integrate their systems, applications, and partners through XML Web services, and the flexibility to adapt to changing business requirements. The.NET Enterprise Servers are: Application Center 2000 to deploy and manage highly available and scalable Web applications; BizTalk Server 2000 to build XML-based business processes across applications and organizations; Commerce Server 2000 for quickly building scalable e-commerce solutions; Content Management Server 2001 to manage content for dynamic e-business Web sites; Exchange Server 2000 to enable messaging and collaboration, anytime, anywhere; Host Integration Server 2000 for bridging to data and applications on legacy systems; Internet Security and Acceleration Server 2000 for secure, fast Internet connectivity; Mobile Information 2001 Server to enable application support by mobile devices like cell phones; SharePoint Portal Server 2001 to find, share, and publish business information; and SQL Server 2000 to store, retrieve, and analyze structured XML data.

11 Content Management Server 2001 (CMS), the newest product in our.net Enterprise Server family. CMS enables businesses to quickly build, deploy, and maintain highly dynamic Internet, intranet, and extranet web sites. CMS complements many other great Microsoft offerings, including Windows 2000 Server, SQL Server and Office XP. It has out-of-the-box integration with Commerce Server 2000, and is part of the upcoming Solution for Internet Business 3. Narzędzia do budowania aplikacji 3.A WSTĘP Nawet najlepsza technologia będzie znaczyła niewiele bez odpowiednich narzędzi, wspomagających proces tworzenia aplikacji. Tu Microsoft od lat proponuje coraz to nowe wersje pakietu Visual Studio. Wraz z.net pojawia si ę nowa, siódma wersja nosząca nazwę Visual Studio.Net. O ile sam.net Framework SDK (.pełen zestaw kompilatorów, bibliotek i przykładów), pozwalający na tworzenie pełnosprawnych aplikacji.net jest dostępny dla developerów za darmo to jednak zbudowanie większej aplikacji bez odpowiedniego narzędzia wspomagającego nie jest łatwe. Visual Studio.Net: Pojedyńcze środowisko programistyczne dla platformy.net o Edycja kodu aplikacji Podświetlanie składni, podpowiedzi

12 Intellisense, bloki kodu Dla VB, VC++, C#, HTML, XML, CSS,... Okno polece ń ( makra, aliasy ) Dynamiczna pomoc kontekstowa Kontrola wersji Zarządzanie problemami, TODO list o Mozliwości RAD Visual Basic a o Wydajno ść i siła Visual C++ o Wygoda pracy Visual InterDev o Współdzielone komponenty o Usprawniona ergonomia o Większa wydajno ść programistów Środowisko rozszerzalne o Preferencje osobiste o Specjalizowane narzędzia Modelowanie aplikacji o Wspólne repozytorium dla zepołu o Przepływ danych o Projekt konceptualny rozwiązania o Projekt logiczny ( komponenty ) Narzędzia o Visual Modeller, Visio o Diagramy ERD ( Reengeneering ) o UML use Cases ( Business Façade Classes ) o UML Activity diagrams for paths through Web, Business Façade, and Business Rules o UML Static Classes (possible Codegen in later versions) Projektowanie i modelowanie danych o Tabele, relacje, perspektywy, SP, zapytania SQL, UDF o Pełna obsługa baz SQL Serwer oraz Oracle Testują c Visual Studio.Net od wersji Technology Preview, poprzez Beta 1 i Beta 2 mam same pozytywne wrażenia związane z możliwościami oraz stabilności ą. Jest to bez wątpienia najlepsze środowisko dla programisty jakie poznałem. 3.B JĘZYKI PROGRAMOWANIA Platforma.NET nie narzuca żadnego języka o Wszystkie ję zyki.net s ą równorzędne o W obrębie projektu możemy korzysta ć z dowolnych języków w zależności od potrzeb i umiejętności programistó Języki s ą oparte o Common Language Specification i posiadaj ą: o Spójny ( i zgodny ) zbiór typów danych o Spójny i zgodny mechanizm tworzenia kodu o Spójny i zgodny mechanizm rozbudowy kodu Microsoft dostarcza o Visual Basic, Visual C++, C#, JScript Języki innych firm

13 o APL, COBOL, Eiffel, Haskell, ML, Oberon, Pascal, Perl, Python, Scheme, Smalltalk Zmiany w językach programowania: Visual Basic o Rozszerzenia języka (obiektowo ść, wielowątkowo ść, wyjątki) o Usprawnienia kompilatora o VBScript VB.NET C++ o Wykorzystanie usług platformy.net o Usprawnienia języka i bibiotek C# (nowy język) o Wydajno ść C++ o Łatwo ść BASIC a Co kryje si ę pod pojęciem C#? Otó ż C# to nic innego jak uproszczona wersja C++: o Bez plików nagłowkowych, makrodefinicji, szablonów o Bez wielodziedziczenia o Bez wirtualnych klas bazowych o Bez deklaracji zapowiadających ( forward decl ) o Bez obiektów globalnych ( funkcje, zmienne ) o Z pełn ą możliwości ą odwoła ń do niebezpiecznego kodu na żądanie o Z automatycznym zarządzaniem pamięci (garbage collection)

14 3.C METODY TWORZENIA OKIENKOWEGO GUI Kontynuując tradycj ę tworzenia aplikacji w systemie RAD, zapoczątkowan ą w Visual Basic, MS przeniós ł te same wzorce na VS.Net. Możliwości tworzenia interfejsu zostały mocno rozszerzone o takie cechy jak dziedziczenie formatek czy nowy system kontrolek. Jednak najważniejsz ą cech ą jest możliwo ść programowania interfejsu w dowolnym języku zgodnym z CLS.

15 3.D METODY TWORZENIA WEBOWEGO GUI To ju ż prawdziwa rewolucja. Tworzenie interfejsu i kodu aplikacji webowej w jednym narzędziu. Koniec z FrontPage, InterDev i Visual Studio 6.0. Wszystko to można zrobi ć w Visual Studio.Net i to w sposób praktycznie identyczny jak dla zwykłych aplikacji Win32.

16 3.E METODY TWORZENIA I ZARZĄDZANIA LOGIK Ą BIZNESOWĄ Kod logiczny działający na serwerze to nic innego jak zwykłe biblioteki klas zawierające określone właściwości i metody. Visual Studio.Net potrafi automatycznie wygenerować interfejs zewnętrzny dla protokołu SOAP i DISCO wraz z opisem klasy w XML. Poprzez te interfejsy obiekt, umieszczony na serwerze, staje si ę widoczny dla aplikacji klienckich, udostępniając swoje usługi Z poziomu VS. Net możemy także monitorowa ć działanie kodu na serwerze, debugowa ć, optymalizowa ć, ustala ć uprawnienia itp.

17 3.F ADMINISTRACJA I PROGRAMOWANIE BAZY DANYCH Z poziomu Visual Studio.Net możemy zarządzać serwerem naszej aplikacji oraz serwerami bazy danych. Środowisko zapewnia 100% obsług ę MS SQL oraz Oracle. Możemy tworzy ć struktur ę bazy, projektowa ć relacje, pisa ć i testowa ć procedury składowane. 3.G MOŻLIWO ŚCI PRACY GRUPOWEJ W nowym narzędziu wbudowany zosta ł znany od dawna mechanizm SourceSafe. Umożliwia on stworzenie wspólnego repozytorium projektu dla całego zespołu programistów. Kontroluje przebieg wspólnych prac nad projektem i tworzy histori ę zmian kodu. 3.H DEBUGOWANIE Debugowanie odbywa si ę oczywiście za pomoc ą Visual Studio.Net, a podstawy to umożliwiające zostały wbudowane w samym Common Language Runtime. Programista ma do dyspozycji: Pojedyńcze, uniwersalne narzędzie dla projektu o Kontrola komponentów, Procesów ( lokalne i zdalne ), Web Services Mozliwoś ci debugger a: o Pułapki ( warunkowe, zawarte w projekcie) Wyjątki, Wątki o Obsługa Unicode

18 o Active Documents o Dynamiczne przyłączenia / odłączenie, wiele procesów Command Window - NTSD-style commands Wsparcie Visual C++ o Analiza crashdump, Nowe typy rejestrów, zakresy, stos Wsparcie Visual Basic a ( out of process ) o Obsługa kodu wielowątkowego, wyjątków o Elastyczniejsza opcja Edit and Continue 3.I WDRAŻANIE Pakiet Visual Studio także w tym zagadnieniu oferuje duże wsparcie: Tworzenie instalacji wbudowane w Visual Studio.NET o Setupy na CD o Dla sieci o Dla Web o... Wraz z niezbędn ą infrastrukturą Deploy for debuging Zintegrowane z Application Center Server o Wdrażanie aplikacji na farmie serwerów o Live-update o Zarządzanie stanem ( aplikacja / sesja / użytkownik )

19 4. Platformy 4.a Klienci Klienci natywni - poprzez protokó ł SOAP, XML o Dowolne systemy operacyjne. Aplikacje posługujące si ę protokołem SOAP i rozumiejące XML. (Klienci Windows owi stworzeni za pomoc ą Visual Studio.Net będ ą działa ć od Windowa 98 wzwy ż.) Przeglą darki WWW http, XML o Internet Expolorer o Netscape Urzą dzenia mobilne (palmtopy, telefony) WAP, SOAP, XML (Micorosft proponuje specjalizowany Mobile Informatiom Serwer wspomagający integracj ę urządzeń mobilnych z aplikacj ą) 4.b Serwery aplikacji Na razie serwerem aplikacji może by ć jedynie Windows 2000 Server lub Windows XP Server. Niedawno zawiązało si ę przymierze MS z firm ą Corel w celu przeniesienia.net Framework na Unixo-podobne systemy operacyjne. 4.c Serwery bazy danych Tutaj, podobnie jak w warstwie klienta mamy całkowit ą dowolno ść wyboru platformy i silnika bazy danych. Standard OLEDB + możliwo ść budowana własnych managed providers stwarzaj ą szerokie pole manewru. Oczywiście, największ ą integracj ę osiągamy przy wykorzystaniu serwerów MS Sql i Oracle, które mog ą by ć zarządzane z poziomu VS.Net. 5.a Bezpieczeństwo systemu 5. Gwarancje sprawnego funkcjonowania System wielostopniowej autoryzacji, nawet na poszczególne fragmenty kodu Szyfrowanie Ukryta logika aplikacji oraz struktura bazy danych Specjalizowany Internet Security and Acceleration Server 2000 do budowy dużych i aplikacji webowych, sterujący obciążeniem i oferujący wysoki poziom zabezpiecze ń. 5.b Stabilno ść i skalowalno ść rozwiązania Głównym celem powstania architektury trój i n-warstwowej było właśnie zwiększenie stabilności i skalowalności rozwiązania. Stabilno ść i zwiększenie wydajności uzyskujemy nie tylko poprzez rozbudowe istniejącego komputera-serwera. [do skonczenia] 5.c Referencje, przykłady wdrożeń Mimo fazy beta Micorosft.Net, zacz ął by ć wdrażany w:

20 ! " #$$ %'&( ) ( *+-,."+! / #0"+" % : 32; < %J KL NM O P/.O 3 Q?BADCE RS T 3 #U!=; 2< V O 2 # " &( W &( RS1 &I - #N 87N + 7 = #U7 8 2< +OU"! *&( *,X" V 2< O/*,92< -&Y" &( * 3 +RS OU; #ZV" =; [U 1) 5<2<!) -! RS "* U - #0.; " > \ *; "*) 1! %6 87Y7 ] ] ^&(? : * _R`%6 87( 87a?BAbCEGF *&( %c _KL (M 3<O P` O a?babce R + " >d HU 3 3 I N V %e" "+; 2 75 ^ N2 V. 1 #0 OU". # " "+-!2<. 3 T ( 87(=_O OUV`? )>fg *2 7 PU K #g&i ;$" %hv=iou _#UV I 24 &$&IOU 2< d24 ") -! HR )>fg *2 7 iru 87( "0C+O; " $"* U j =kfg),8) l m=> W *9 [ &$ + 1 #0 &I ^ - #/Rn 3T &Y" &I - #0Z %'; o H= 6< =B - #N 87 : 32* < *&( %c _KL (M 3<O P` O a? ADCEb? k6zv<ou.r/.752< &$" 7q&N #+ OU)! ^ + " "; O 2].! Rk - #; _0! 6< -O N%r! 87$" i ^ T 87j2O o &I*m=> +O/ -&Nm=i] irs o 9; &$1 ) O # #U #0 %r,8 ) ln242o<? s _^ 3dt9 ** 2o u v/o/ * #0Z [.,9# ; 9 3 N 8 " + b=> n 87 + no 9RU 3#`7. *#`;H R + _,9#UV %r # ) lhr s * 3dt9 *V2o 362 V - #0Z %e /1 - V#/ 3X 8; I ] ^&w%6 87 : 2 ; < H=> m?badcegfh;&n %h KT NM 3O P O 3 Q? ADCEb?Ux H #N 97a?BADCEa4 1O.! $7LV O 2< 0 + "+&N W -&N Rk - 2 Vl )<5oV27 1 #0 " Rk"+; U 7 q=^h[u ) Z) O ol #/ 32L*v+O V K$)o y + #+5 =W! ^q7o # )<RS #/ + ( 87N2< &$".7 l2<) Rn *9"^ 3l,92 <L" _=i *&z! h;v+o/ Vr=i j2< O/ #N * Z O ] ( 87NO ln =k /1 $" 3o *? PU2< 3 L 9 {P o ^ & PU2< 3 L 9 {P o ^ &z 9P * Z"* U Z %' d = lpu 32l( q 87+ y - 2 V - #U %r 1; <62O X &()4`?PD 2<NP WPZ.; ; O <NL+^! =k2< "7 6 Z~ j,9 " U 32lHRU 97IPU2< U 0tVE h; OU"0 ( ^2 7/ # 97 O/ )(=^ [U -)+5 O#`7( $ b 87 & <OU" " i y5^ 3H =W" " O/" 7 6 &( ) U 2<,%6 87( 87$X &I +OU y = "&N y=p=i p &N+ 2<`?/x # M 3HO P O Q?BADCE 97 :!2 ; < H=> : ) It _ ES 3K!.R/ 87IP 24 U 3 0tpEa h; OU" PU2< U : ) 1! h; O/" 1 +V Z"; #U*& 97 y ) 2<O X &(;c N2 72 Kr=^1 3#7 o ^ O d < 2l b2ol &N ;m _ ZV) KLq=^1 3#7 =;* &ƒl+^! =W" "OUJ&N ) "+7 6 $ U 32l? # PDOUB+ + ) O/ #Y! ^q %e2< ^ J&( #&N y l _&ƒo - #N 87 : 32 > < F;&( *KL (M 3OPU 9O 3 Z?BAWC<EnR # PDOUB+ %r ;1 o0 7 ) =_ {"+; U ) Q: 2 ; o =>!L % " _=i & =i ) O/ #R " #/R` ^O / + 1 #Nˆ :m fg)(< >U 2<6 " "+1 2< <, 2;< 0 + " "+; O 2l U R` &0" 1!=_ "" 1 32<. 3 " &( &I RS &$"* + " V=i 9&N 2o R`<2O+^! ; 3) 1!? F4.O;6O 2 7NT 2<2loHR`Z^!2 7N Jxntj U -* &N.R/.7N) 5 [/" +! y [ 3l 1 #02< Rn 2< &0" *7 +qˆ :m OU" " V ;q ) 1 1 # # W ;" ) O/ (=_O+-, =i O+; 2< _ h&n #+&( o *&.7 y%r <&$4 *#; 5%r 87 ) 7$ rfz)( _5 87( 8;! " O/)+1 H7 #N (O4 _ Z"; O 2o0! ) X.,o- 1 #g""j#uo?

21 5.d Możliwoś ci rozwoju aplikacji Poniewa ż aplikacja budowana jest modułowo jej rozwój determinowany jest jedynie potrzebami klienta i zasobami ludzkimi producenta. Dodatkowo mamy możliwość udostępniania specjalizowanych usług innym producentom rozwiąza ń informatycznych lub integracji naszej aplikacji z ich usługami. 4.a Asysta techniczna 6. Wsparcie producenta Hotline produktów w polskim oddziale Microsoftu. Publiczne listy dyskusyjne. 4.b Szkolenia Bezpłatne seminaria w Polsce Płatne, specjalistyczne konferencje zagraniczne System płatnych szkole ń w certyfikowanych ośrodkach w Polsce 4.c Konsulting Możliwo ść odpłatnej współpracy z konsultantami Microsoft Poland. 4.d Dostęp do dokumentacji Świetny system pomocy podręcznej Visual Studio. Cała dokumentacja, przykłady i. Net Framework SDK dostępne za darmo w internecie. Możliwo ść prenumeraty pakietu Microsoft Developer Network Library zawierającego ca łą linie bieżących produktów do wykorzystania na stanowiskach developerskich. 7. Koszty małych i dużych instalacji 5.a Koszt oprogramowania (systemy, narzędzia) 5.b Koszty sprzętu wymagania 5.c Koszty serwisowania oprogramowania 8. Wnioski Micorosft.Net to kompletne rozwiązanie do tworzenia aplikacji. Począwszy od małych, desktopowych programów po skomplikowane, rozległe systemy informatyczne. Zalety: Oparte o ogólnoprzyjęte Internetowe standardy Skalowalno ść poprzez architektur ę rozproszoną Szerokie możliwości wyboru rodzaju klienta oraz serwera bazy danych Wydajno ść tworzonych rozwiązań Wysokie bezpieczeństwo, możliwościami szczegółowej konfiguracji Wspólne środowisko wykonywania kodu Elastyczno ść wdrażania / (re) konfiguracji

22 Pełne wykorzystanie platformy systemowej Kompletne środowisko developerskie ( Visual Studio.NET ) Dowolny wybór języka programowania -wykorzystanie posiadanych kompetencji Możliwo ść wykorzystania specjalizowanych usług firm zewnętrznych Możliwo ść udostępniania własnych usług Rodzina specjalizowanych serwerów wspomagających Wady: Aktualnie w fazie Beta 2 W chwili obecnej serwerem aplikacji może by ć jedynie Windows 2000 Server Linki

2. Platforma Microsoft.NET

2. Platforma Microsoft.NET 2. Platforma Microsoft.NET Maciej Piechówka macpi@eti.pg.gda.pl 2010 Spis treści: 2.1 Microsoft.NET Framework: CLR, podzespoły, biblioteka klas 2.2 Elementy języka C#, BCL, typy uogólnione, obsługa XML

Bardziej szczegółowo

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net

Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Platforma.NET Wykład 1 Informacje o wykładzie i platformie.net Marek Sawerwain e-mail: M.Sawerwain@issi.uz.zgora.pl Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski 19 marca 2012

Bardziej szczegółowo

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1.

4.4. Microsoft Silverlight i WPF... 35 4.5. Sun JavaFX...37 4.6. Podsumowanie...38 5. Inżynieria Oprogramowania Aplikacji Webowych...40 5.1. Spis treści 1. Wstęp...4 1.1. Cel i Zakres Pracy...4 1.3. Struktura pracy... 5 2. Aplikacje Webowe... 6 2.1. Historia... 6 2.3. Web 2.0...8 2.4. RIA... 9 2.5. Perspektywy...9 3. Architektura Aplikacji

Bardziej szczegółowo

JAVA czy.net? TLS-Technologie office@tls-technologies.com http://www.tls-technologies.com/ Grzegorz Grudziński gsg@tls-technologies.

JAVA czy.net? TLS-Technologie office@tls-technologies.com http://www.tls-technologies.com/ Grzegorz Grudziński gsg@tls-technologies. JAVA czy.net? Grzegorz Grudziński gsg@tls-technologies.com 28 listopada 2001 Streszczenie Referat omawia dwa konkurencyjne podejścia do budowy rozproszonych aplikacji biznesowych: Java 2 Enterprise Edition

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Tworzenie modularnych aplikacji na podstawie struktury bazy danych Wojciech Pragacz Student/studentka Nr albumu 4981 Promotor

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka

Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Ted Pattison Daniel Larson Microsoft Windows SharePoint 3.0 od środka Edycja polska Microsoft Press Original English language edition 2007 by Daniel Larson and

Bardziej szczegółowo

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Mateusz Pustułka Nr albumu 12050 Wsparcie pracy laboratorium poprzez implementację usług w chmurze obliczeniowej

Bardziej szczegółowo

Geolokalizacja w portalach internetowych

Geolokalizacja w portalach internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Jakub Milik Nr albumu 4122 Geolokalizacja w portalach internetowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem:

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko

SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko SQL Server 2005. Wyciœnij wszystko Autor: Eric L. Brown T³umaczenie: Kosma Nitkiewicz ISBN: 978-83-246-0549-1 Tytu³ orygina³u: SQL Server 2005 Distilled (MS Windows Server System) Format: B5, stron: 320

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Framework aplikacji bazodanowych

Framework aplikacji bazodanowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Rafał Monkiewicz Nr albumu 4001 Framework aplikacji bazodanowych Praca magisterska napisana pod kierunkiem Dr

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25

O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21. Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Spis treści O autorach... 19 Dedykacje... 20 Podziękowania... 20 Wprowadzenie... 21 Część I Wprowadzenie do Visual Studio 2008... 25 Rozdział 1. Krótki przegląd środowiska Visual Studio 2008... 27 Oczekiwane

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET MEDYCZNY w Łodzi al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź ZAŁĄCZNIK 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) na Dostawę systemu informatycznego klasy BPMS wraz z wdrożeniem 5 Aplikacji procesowych,

Bardziej szczegółowo

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition

Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE Praca magisterska Testowanie i Ciągła Integracja w Projektach Java Enterprise Edition Adam Perlik Pracę wykonano w Zakładzie Technologii Informatycznych pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39

O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 Rozdział 2. Wykorzystanie języka T-SQL... 39 Spis treści O autorach... 11 Wstęp... 13 Rozdział 1. Środowisko rozwojowe... 21 SQL Server Management Studio... 21 Interfejs użytkownika SQL Server Management Studio... 23 Okna interfejsu użytkownika SQL

Bardziej szczegółowo

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Niegowski Nr albumu 3245 Generyczne mapowanie obiektowo-relacyjne z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

przewodnik technologii VXTEN

przewodnik technologii VXTEN Co w przewodniku... przewodnik technologii VXTEN Niniejszy przewodnik został przygotowany z myślą o partnerach i firmach współpracujących z TENVIRK Sp. z o.o. Przewodnik zawiera podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych

Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Radosław Kowalczyk Nr albumu 9116 Maper obiektowo-relacyjny dla systemów spadkowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe:

(O)programowanie. Wykład 3. Zagadnienia szczegółowe: Wykład 3 (O)programowanie Zagadnienia szczegółowe: - oprogramowanie i jego podział - pojęcie systemu operacyjnego - struktura systemu operacyjnego - funkcje systemu operacyjnego - klasyfikacje systemów

Bardziej szczegółowo

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor

POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA. Nr... Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor POLSKO-JAPOŃSKA WYŻSZA SZKOŁA TECHNIK KOMPUTEROWYCH PRACA MAGISTERSKA Nr... Automatyzacja generowania plików pakietu MS Office Student/studentka Michał Degentysz Nr albumu 4870 Promotor Prof. dr inż. Kazimierz

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync

Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Ustawienia bezpieczeństwa w Exchange Server, SharePoint i Lync Dokument powstał w ramach współpracy w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego w postaci programu SCP (Security Cooperation Program) Spis

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA WYDZIAŁ ELEKTRONIKI KIERUNEK: Informatyka SPECJALNOŚĆ: Inżynieria systemów informatycznych PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Analiza własności nierelacyjnych systemów baz danych. Analysis

Bardziej szczegółowo