Analiza systemów do tworzenia aplikacji wielowarstwowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza systemów do tworzenia aplikacji wielowarstwowych"

Transkrypt

1 Katowice/Warszawa, Analiza systemów do tworzenia aplikacji wielowarstwowych Wykona ł : Bartłomiej Sokołowski Dzia ł d/s bada ń i rozwoju

2 1. Spis Treś ci 1. Spis Treści 2. Architektura systemu a. Wstęp (Wprowadzenie/Historia) b. Założ enia diagram zasada działania c. Technologia: i. Serwer aplikacji Jądro systemu (platformy) ii. Klienci aplikacji, sposoby współpracy (rodzaje i platformy) iii. Metody komunikacji z serwerami baz danych (rodzaje i platformy) d. Specjalizowane serwery usług.net 3. Narzędzia do budowania aplikacji: a. Wstęp ( środowisko, rodzaje narzędzi i krótki opis) b. języki programowania c. metody tworzenia okienkowego GUI d. metody tworzenia webowego GUI e. metody tworzenia i zarządzania logik ą biznesową f. administracja i programowanie bazy danych g. moż liwoś ci pracy grupowe h. debugowanie i. wdrażanie 4. Platformy a. Klienci b. Serwer aplikacji c. Serwer bazy danych 5. Gwarancje sprawnego funkcjonowania a. Bezpieczeństwo systemu b. Stabilno ść i skalowalno ść rozwiązania c. Referencje, przykłady wdroż eń d. Moż liwoś ci rozwoju aplikacji 6. Wsparcie producenta: a. Asysta techniczna b. Szkolenia c. Konsulting d. Dostęp do dokumentacji 7. Koszty małych i dużych instalacji, w tym: a. Koszt oprogramowania (systemy, narzędzia) b. Koszty sprzętu wymagania c. Koszty serwisowania oprogramowania 8. Wnioski 9. Linki

3 2. Architektura systemu 2.A WSTĘP (WPROWADZENIE/HISTORIA) Microsft.Net to kompleksowe rozwiązanie do tworzenia nowoczesnych aplikacji, nastawionych na wykorzystanie możliwości internetu, integracje różnych systemów informatycznych oraz wykorzystanie różnych platform i urządze ń zewnętrznych (telefony mobilne, palmtopy, czytniki itd.). Rozwiązanie, które jest mocno skalowalne i zdaniem MS stawi czoła coraz to nowy nowym potrzebom biznesowym gospodarki internetowej. Windows.Net jest naturaln ą ewolucj ą Windows DNA, technologii budowania aplikacji wielowarstwowych, dotychczas proponowanej przez MS : Niestety zmiany technologiczne s ą tak istotne, że nie możemy mówi ć tu o prostej ewolucji, a raczej o całkowicie nowym produkcie, który tylko ideologicznie jest kontynuacja

4 Windows DNA. Niemniej jednak aplikacji budowana zgodnie z założeniami DNA nie powinny stwarza ć problemu przy konwersji na.net. Co nowego proponuje MS? Okazuje si ę, że bardzo dużo. Całkiem nowe środowisku, w którym będzie działa ł kod naszej aplikacji tzw. CLR. Nowe, kompatybilne ze sob ą języki programowania oparte na wspólnym typowaniu, generujące kod dla CLR. Komponenty COM+ zostaj ą zastąpione przez WebServices, które maj ą nowe możliwości budowaniu złożonych, rozproszonych aplikacji ery internetowej. Kontrolki ActiveX i całe GUI aplikacji natywnych ewoluuj ą do WinForms, a interfejs użytkownika dla przeglądarek zostaje oparty na WebForms. Komunikacja miedzy warstwa prezentacji, a warstwa biznesowa oparta zostaje o ASP.Net, które wykorzystuje szereg światowych standardów: HTTP,XML,SOAP,DISCO. Dodatkowo dostajemy nowe, potężne narzędzie dla developerów - Visual Studio.Net oraz całą gam ę specjalizowanych serwerów usług dla różnych zastosowa ń biznesowych.

5 2.B ZAŁOŻ ENIA MS.Net zachowuje, klasyczny ju ż podzia ł na 3 odrębne warstwy aplikacji: warstwe prezentacji, logiki biznesowej i danych. Jednak poszczególne warstwy nie ograniczaj ą si ę do pojedynczych komputerów i mog ą by ć rozproszone między wiele maszyn. Dodatkowo oferowane s ą serwery z rodziny. Net Enterprise, wspomagające działanie naszej aplikacji i realizujące ściśle określone zadania. Jak wynika z diagramu, klientami koncowymi niekoniecznie musz ą by ć standardowe aplikacje natywne lub webowe, lecz także wszelkiego rodzaju urządzenia stacjonarne lub mobilne (przy wykorzystaniu Mobile Information 2001 Server). Budując nasz ą aplikacje możemy skorzysta ć z gotowych usług biznesowych dostarczanych przez firmy trzecie, integrując je z własnym systemem (kursy walut, prognoza pogody, usługi kurierskie, gromadzenie informacji osobowych itp.).

6 2.C TECHNOLOGIA 2.c.I Serwer aplikacji Jądro systemu Net Framework Całe środowisku, w którym działała nasza aplikacja oparte zostało na wytycznych MS. Net Framework. Kod wykonywany na serwerze kontrolowany jest przez Common Language Runtime i wykorzystuje z biblioteki systemowe Base Class Library. Komponenty logiki biznesowej udostępniana s ą dla aplikacji klienckich jako WebServices. Common Language Runtime Znając dotychczasowe problemy programistów przy tworzeniu aplikacji komponentowych, MS postawi ł stworzy ć solidny silnik niskiego poziomu dbający o integralno ść i działanie kodu. Cele jakie przyświecały tworzeniu CLR: Drastyczne uproszczenie procesu tworzenia oprogramowania Wytworzenie niezawodnego i bezpiecznego środowisko do uruchamiania aplikacji Wsparcie dla dowolnych języków programowania kod pośredni Uproszczenie procesu instalacji (wdrażania) i zarządzania

7 Jak wida ć z powyższego rysunku CLR zapewnia nam: Automatyczne zarządzanie pamięcią o Wszystkie obiekty.net korzystaj ą z garbage collector ( śmieciarza) o Nie ma wadliwych i zapętlonych wskaźników o Samo-konfigurujący i dostrajający si ę algorytm oparty o zaznacz i zgnie ć Pełn ą obiektowość Wspólny, jednolity zbiór typów danych dla wszystkich języków Wspóln ą, jednolit ą obsług ę wyjątków Wydajno ść kodu maszynowego - kompilowanie kodu pośredniego na maszynie docelowej, podczas instalacji lub uruchomienia Zabezpieczenia / uprawnienia Wbudowane usługi developerskie ( debug / profile / perfmon) Bezbolesn ą integracje - klasy COM można zaimportowa ć jako.net Łatw ą instalacje - zero hydrauliki - żadnej rejestracji, GUIDs, plików.idl, HRESULTs, IUnknown, AddRef/Release, CoCreateInstance, itd. Base Class Library Razem platforma MS.Net dostarczona została biblioteka standardowych klas programistycznych. Głównym celem jej powstania było oderwanie si ę od konkretnego systemu operacyjnego oraz jego API i przeniesienie si ę na wyższy poziom abstrakcji. Takie rozwiązania pomoże w przyszłości przenosi ć aplikacje.net na całkowicie inne platformy - nie Windowsowe.

8 Cechy, jakie posiadaj ą klasy bazowe: Jednolity standard - łatwo ść użycia o Hierarchiczne przestrzenie nazw o Typy, obiekty, wyjątki, zdarzenia, Rozszerzalność o Biblioteki.NET można rozbudowywać Oparte s ą o zatwierdzone, światowe standardy Przykładowe biblioteki dostarczane z MS.Net Framework: System.IO obsługa strumieni i plików System.Text operacje na tekscie System.Collections obsługa kolekcji, tablic, list System.Threading obsługa procesów i wątków System.Timers obsluga zdarze ń czasowych System.Security kontrola uprawnie ń do wykonywania kodu, szyfrowanie System.Net biblioteka sieciowa, obsługa popularnych protokołów System.Diagnostic śledzenie kodu, badanie szybkości, tworzenie logów, debugowanie System.XML obsługa języka XML System.Web o System.Web.UI obsluga webowego interfejsu użytkownika o System.Web.Services - udostępnianie logiki biznesowej dla aplikacji klienckich o System.Drawing obsługa GDI, drukowania, czcionek System.Windows.Forms - biblioteka do budowania standardowych, okienkowych aplikacji PC System.Data dostęp do baz danych, dedykowany lub poprzez biblioteki ADO, OLEDB lub ODBC Web Services Web Service to jednostka logiki udostępniona przez standardowe protokoły internetowe, która realizuje jaki ś wartościowy proces biznesowy. Łatwa do odkrycia i zrozumienia dzięki standardowi UDDI - Universal Description, Discovery and Integration (Uniwersalne Opisywanie, Odkrywanie i Integracja). Web Services komunikuj ą si ę używając standardowych protokołów i formatów danych: XML (Extensible Markup Language) o Uniwersalna metoda opisywania danych HTTP (Hypertext Transport Protocol) o Najbardziej standardowy protokó ł WWW, który można używa ć do współpracy między serwisami, jako wyjście prostsze ni ż SOAP SOAP (Simple Object Access Protocol)

9 o Bogaty mechanizm do interakcji (wywołania metod, argumenty itd.) między serwisami lub komponentami oparty o XML SCL (Service Contract Language) o Gramatyka XML do opisywania kontraktów oparta na SDL (SDL pochodzi z SOAP Toolkit for Visual Studio, a jest oparty na IDL) Disco o Standardowy sposób publikowania kontraktów serwisów WWW i z nimi związanych mechanizmów, za pomoc ą których owe kontrakty można odnaleźć i zrozumieć Dzięki temu dowolny system, który rozumie te protokoły będzie móg ł współpracować z nasz ą aplikacj ą, korzystając z naszych lub udostępniając swoje usługi. Obiekty te tworzymy w dowolnych językach programowaniu opartych na CLR i umieszczamy na serwerze, określając uprawnienia oraz właściwości działania. Obiekty te nie posiadaj ą żadnego interfejsu użytkownika. Udostępniaj ą na zewnątrz tylko zestaw właściwości i metod. 2.c.II Klienci aplikacji, sposoby współpracy Natywni klienci aplikacji.net porozumiewaj ą si ę z aplikacj ą z pomoc ą protokołu DISCO i wymieniaj ą dane opisane XML em. Klienci webowi pracuj ą na gotowych stronach HTML dostarczanych przez serwer aplikacji wizualizowanych wizualizowanych przeglądarce internetowej. 2.c.III Metody komunikacji z serwerami baz danych W architekturze.net aplikacja kliencka nie komunikuje si ę bezpośrednio z bazą danych. Nawet nie powinna zna ć jej struktury. Wywołuje jedynie określone metody WebServices, które realizuj ą konkretne rodzaje zada ń np. (złożenie zamówienia, przyjęcie pacjenta itp.). To właśnie te serwisy, umieszczone na serwerze wykonuj ą bezpośrednie operacje bazodanowe. W tym celu powstała nowa biblioteka systemowa ADO.Net, dostępna z poziomu przestrzeni nazw jako System.Data. ADO.Net wchłonęła w ADODB, które zostało mocno uproszczone i składa si ę z następujących obiektów: Connection - reprezentuje połączenie ze źródłem danych Command - reprezentuje komend ę do wykonania (nie koniecznie w języku SQL). DataReader: forward-only, read-only strumie ń danych. Reprezentuje rezultaty wykonanych zapyta ń i komend. DataSet - pośrednik / przechowalnia danych po stronie klienta DataSetCommand - ł aduje dane i zapisuje zmiany do bazy Oczywiście dostępne te ż s ą obiekty odwzorowujące struktur ę danych: DataTable, DataColumn, DataRow. DataBinding pozwala na wiązanie danych i wybieranie ich w określony sposób poprzez obiekty:

10 DataView o Widok (view) na DataTable o Pozwala ustawi ć Sort Order (porządkowanie, sortowanie) i Filter na widoku na tabelę o Można stworzy ć dowoln ą ilo ść DataView na tabeli na raz DataSetView o Można o tym myśle ć jako o widoku na DataSet o Pozwala równie ż na Sort Orders i Filters o Pozwala łączy ć (link) kilka DataView Dodatkowo, dodane zostało naturalne wsparcie dla XML, oraz możliwość odwzorowania modelu danych w kodzie (typowanie i relacje). Można także budowa ć bardzo silne, natywne sterowniki dla konkretnych serwerow bazodanowych tzw. Managed providers. Microsoft wraz z pakietem dostarcza taki silnik do SQL Serwera oraz drugi, uniwersalny zgodny z OLEDB. Do tej pory komunikacja z SQL Serwerem odbywala się poprzez ADODB -> OLEDB -> Provider SQLServer -> Serwer bazy danych. Teraz, bezpośrednio poprzez bibliotek ę System.Data.SqlServer. ADO.Net potrafi operowa ć na danych typu XML podobnie jak na zwykłych tabelach. 2.D SPECJALIZOWANE SERWERY USŁ UG.NET The.NET Enterprise Servers, including the Windows 2000 server family, make up Microsoft.NET's server infrastructure for deploying, managing, and orchestrating XML Web services. Designed with mission-critical performance in mind, they provide enterprises with the agility they need to integrate their systems, applications, and partners through XML Web services, and the flexibility to adapt to changing business requirements. The.NET Enterprise Servers are: Application Center 2000 to deploy and manage highly available and scalable Web applications; BizTalk Server 2000 to build XML-based business processes across applications and organizations; Commerce Server 2000 for quickly building scalable e-commerce solutions; Content Management Server 2001 to manage content for dynamic e-business Web sites; Exchange Server 2000 to enable messaging and collaboration, anytime, anywhere; Host Integration Server 2000 for bridging to data and applications on legacy systems; Internet Security and Acceleration Server 2000 for secure, fast Internet connectivity; Mobile Information 2001 Server to enable application support by mobile devices like cell phones; SharePoint Portal Server 2001 to find, share, and publish business information; and SQL Server 2000 to store, retrieve, and analyze structured XML data.

11 Content Management Server 2001 (CMS), the newest product in our.net Enterprise Server family. CMS enables businesses to quickly build, deploy, and maintain highly dynamic Internet, intranet, and extranet web sites. CMS complements many other great Microsoft offerings, including Windows 2000 Server, SQL Server and Office XP. It has out-of-the-box integration with Commerce Server 2000, and is part of the upcoming Solution for Internet Business 3. Narzędzia do budowania aplikacji 3.A WSTĘP Nawet najlepsza technologia będzie znaczyła niewiele bez odpowiednich narzędzi, wspomagających proces tworzenia aplikacji. Tu Microsoft od lat proponuje coraz to nowe wersje pakietu Visual Studio. Wraz z.net pojawia si ę nowa, siódma wersja nosząca nazwę Visual Studio.Net. O ile sam.net Framework SDK (.pełen zestaw kompilatorów, bibliotek i przykładów), pozwalający na tworzenie pełnosprawnych aplikacji.net jest dostępny dla developerów za darmo to jednak zbudowanie większej aplikacji bez odpowiedniego narzędzia wspomagającego nie jest łatwe. Visual Studio.Net: Pojedyńcze środowisko programistyczne dla platformy.net o Edycja kodu aplikacji Podświetlanie składni, podpowiedzi

12 Intellisense, bloki kodu Dla VB, VC++, C#, HTML, XML, CSS,... Okno polece ń ( makra, aliasy ) Dynamiczna pomoc kontekstowa Kontrola wersji Zarządzanie problemami, TODO list o Mozliwości RAD Visual Basic a o Wydajno ść i siła Visual C++ o Wygoda pracy Visual InterDev o Współdzielone komponenty o Usprawniona ergonomia o Większa wydajno ść programistów Środowisko rozszerzalne o Preferencje osobiste o Specjalizowane narzędzia Modelowanie aplikacji o Wspólne repozytorium dla zepołu o Przepływ danych o Projekt konceptualny rozwiązania o Projekt logiczny ( komponenty ) Narzędzia o Visual Modeller, Visio o Diagramy ERD ( Reengeneering ) o UML use Cases ( Business Façade Classes ) o UML Activity diagrams for paths through Web, Business Façade, and Business Rules o UML Static Classes (possible Codegen in later versions) Projektowanie i modelowanie danych o Tabele, relacje, perspektywy, SP, zapytania SQL, UDF o Pełna obsługa baz SQL Serwer oraz Oracle Testują c Visual Studio.Net od wersji Technology Preview, poprzez Beta 1 i Beta 2 mam same pozytywne wrażenia związane z możliwościami oraz stabilności ą. Jest to bez wątpienia najlepsze środowisko dla programisty jakie poznałem. 3.B JĘZYKI PROGRAMOWANIA Platforma.NET nie narzuca żadnego języka o Wszystkie ję zyki.net s ą równorzędne o W obrębie projektu możemy korzysta ć z dowolnych języków w zależności od potrzeb i umiejętności programistó Języki s ą oparte o Common Language Specification i posiadaj ą: o Spójny ( i zgodny ) zbiór typów danych o Spójny i zgodny mechanizm tworzenia kodu o Spójny i zgodny mechanizm rozbudowy kodu Microsoft dostarcza o Visual Basic, Visual C++, C#, JScript Języki innych firm

13 o APL, COBOL, Eiffel, Haskell, ML, Oberon, Pascal, Perl, Python, Scheme, Smalltalk Zmiany w językach programowania: Visual Basic o Rozszerzenia języka (obiektowo ść, wielowątkowo ść, wyjątki) o Usprawnienia kompilatora o VBScript VB.NET C++ o Wykorzystanie usług platformy.net o Usprawnienia języka i bibiotek C# (nowy język) o Wydajno ść C++ o Łatwo ść BASIC a Co kryje si ę pod pojęciem C#? Otó ż C# to nic innego jak uproszczona wersja C++: o Bez plików nagłowkowych, makrodefinicji, szablonów o Bez wielodziedziczenia o Bez wirtualnych klas bazowych o Bez deklaracji zapowiadających ( forward decl ) o Bez obiektów globalnych ( funkcje, zmienne ) o Z pełn ą możliwości ą odwoła ń do niebezpiecznego kodu na żądanie o Z automatycznym zarządzaniem pamięci (garbage collection)

14 3.C METODY TWORZENIA OKIENKOWEGO GUI Kontynuując tradycj ę tworzenia aplikacji w systemie RAD, zapoczątkowan ą w Visual Basic, MS przeniós ł te same wzorce na VS.Net. Możliwości tworzenia interfejsu zostały mocno rozszerzone o takie cechy jak dziedziczenie formatek czy nowy system kontrolek. Jednak najważniejsz ą cech ą jest możliwo ść programowania interfejsu w dowolnym języku zgodnym z CLS.

15 3.D METODY TWORZENIA WEBOWEGO GUI To ju ż prawdziwa rewolucja. Tworzenie interfejsu i kodu aplikacji webowej w jednym narzędziu. Koniec z FrontPage, InterDev i Visual Studio 6.0. Wszystko to można zrobi ć w Visual Studio.Net i to w sposób praktycznie identyczny jak dla zwykłych aplikacji Win32.

16 3.E METODY TWORZENIA I ZARZĄDZANIA LOGIK Ą BIZNESOWĄ Kod logiczny działający na serwerze to nic innego jak zwykłe biblioteki klas zawierające określone właściwości i metody. Visual Studio.Net potrafi automatycznie wygenerować interfejs zewnętrzny dla protokołu SOAP i DISCO wraz z opisem klasy w XML. Poprzez te interfejsy obiekt, umieszczony na serwerze, staje si ę widoczny dla aplikacji klienckich, udostępniając swoje usługi Z poziomu VS. Net możemy także monitorowa ć działanie kodu na serwerze, debugowa ć, optymalizowa ć, ustala ć uprawnienia itp.

17 3.F ADMINISTRACJA I PROGRAMOWANIE BAZY DANYCH Z poziomu Visual Studio.Net możemy zarządzać serwerem naszej aplikacji oraz serwerami bazy danych. Środowisko zapewnia 100% obsług ę MS SQL oraz Oracle. Możemy tworzy ć struktur ę bazy, projektowa ć relacje, pisa ć i testowa ć procedury składowane. 3.G MOŻLIWO ŚCI PRACY GRUPOWEJ W nowym narzędziu wbudowany zosta ł znany od dawna mechanizm SourceSafe. Umożliwia on stworzenie wspólnego repozytorium projektu dla całego zespołu programistów. Kontroluje przebieg wspólnych prac nad projektem i tworzy histori ę zmian kodu. 3.H DEBUGOWANIE Debugowanie odbywa si ę oczywiście za pomoc ą Visual Studio.Net, a podstawy to umożliwiające zostały wbudowane w samym Common Language Runtime. Programista ma do dyspozycji: Pojedyńcze, uniwersalne narzędzie dla projektu o Kontrola komponentów, Procesów ( lokalne i zdalne ), Web Services Mozliwoś ci debugger a: o Pułapki ( warunkowe, zawarte w projekcie) Wyjątki, Wątki o Obsługa Unicode

18 o Active Documents o Dynamiczne przyłączenia / odłączenie, wiele procesów Command Window - NTSD-style commands Wsparcie Visual C++ o Analiza crashdump, Nowe typy rejestrów, zakresy, stos Wsparcie Visual Basic a ( out of process ) o Obsługa kodu wielowątkowego, wyjątków o Elastyczniejsza opcja Edit and Continue 3.I WDRAŻANIE Pakiet Visual Studio także w tym zagadnieniu oferuje duże wsparcie: Tworzenie instalacji wbudowane w Visual Studio.NET o Setupy na CD o Dla sieci o Dla Web o... Wraz z niezbędn ą infrastrukturą Deploy for debuging Zintegrowane z Application Center Server o Wdrażanie aplikacji na farmie serwerów o Live-update o Zarządzanie stanem ( aplikacja / sesja / użytkownik )

19 4. Platformy 4.a Klienci Klienci natywni - poprzez protokó ł SOAP, XML o Dowolne systemy operacyjne. Aplikacje posługujące si ę protokołem SOAP i rozumiejące XML. (Klienci Windows owi stworzeni za pomoc ą Visual Studio.Net będ ą działa ć od Windowa 98 wzwy ż.) Przeglą darki WWW http, XML o Internet Expolorer o Netscape Urzą dzenia mobilne (palmtopy, telefony) WAP, SOAP, XML (Micorosft proponuje specjalizowany Mobile Informatiom Serwer wspomagający integracj ę urządzeń mobilnych z aplikacj ą) 4.b Serwery aplikacji Na razie serwerem aplikacji może by ć jedynie Windows 2000 Server lub Windows XP Server. Niedawno zawiązało si ę przymierze MS z firm ą Corel w celu przeniesienia.net Framework na Unixo-podobne systemy operacyjne. 4.c Serwery bazy danych Tutaj, podobnie jak w warstwie klienta mamy całkowit ą dowolno ść wyboru platformy i silnika bazy danych. Standard OLEDB + możliwo ść budowana własnych managed providers stwarzaj ą szerokie pole manewru. Oczywiście, największ ą integracj ę osiągamy przy wykorzystaniu serwerów MS Sql i Oracle, które mog ą by ć zarządzane z poziomu VS.Net. 5.a Bezpieczeństwo systemu 5. Gwarancje sprawnego funkcjonowania System wielostopniowej autoryzacji, nawet na poszczególne fragmenty kodu Szyfrowanie Ukryta logika aplikacji oraz struktura bazy danych Specjalizowany Internet Security and Acceleration Server 2000 do budowy dużych i aplikacji webowych, sterujący obciążeniem i oferujący wysoki poziom zabezpiecze ń. 5.b Stabilno ść i skalowalno ść rozwiązania Głównym celem powstania architektury trój i n-warstwowej było właśnie zwiększenie stabilności i skalowalności rozwiązania. Stabilno ść i zwiększenie wydajności uzyskujemy nie tylko poprzez rozbudowe istniejącego komputera-serwera. [do skonczenia] 5.c Referencje, przykłady wdrożeń Mimo fazy beta Micorosft.Net, zacz ął by ć wdrażany w:

20 ! " #$$ %'&( ) ( *+-,."+! / #0"+" % : 32; < %J KL NM O P/.O 3 Q?BADCE RS T 3 #U!=; 2< V O 2 # " &( W &( RS1 &I - #N 87N + 7 = #U7 8 2< +OU"! *&( *,X" V 2< O/*,92< -&Y" &( * 3 +RS OU; #ZV" =; [U 1) 5<2<!) -! RS "* U - #0.; " > \ *; "*) 1! %6 87Y7 ] ] ^&(? : * _R`%6 87( 87a?BAbCEGF *&( %c _KL (M 3<O P` O a?babce R + " >d HU 3 3 I N V %e" "+; 2 75 ^ N2 V. 1 #0 OU". # " "+-!2<. 3 T ( 87(=_O OUV`? )>fg *2 7 PU K #g&i ;$" %hv=iou _#UV I 24 &$&IOU 2< d24 ") -! HR )>fg *2 7 iru 87( "0C+O; " $"* U j =kfg),8) l m=> W *9 [ &$ + 1 #0 &I ^ - #/Rn 3T &Y" &I - #0Z %'; o H= 6< =B - #N 87 : 32* < *&( %c _KL (M 3<O P` O a? ADCEb? k6zv<ou.r/.752< &$" 7q&N #+ OU)! ^ + " "; O 2].! Rk - #; _0! 6< -O N%r! 87$" i ^ T 87j2O o &I*m=> +O/ -&Nm=i] irs o 9; &$1 ) O # #U #0 %r,8 ) ln242o<? s _^ 3dt9 ** 2o u v/o/ * #0Z [.,9# ; 9 3 N 8 " + b=> n 87 + no 9RU 3#`7. *#`;H R + _,9#UV %r # ) lhr s * 3dt9 *V2o 362 V - #0Z %e /1 - V#/ 3X 8; I ] ^&w%6 87 : 2 ; < H=> m?badcegfh;&n %h KT NM 3O P O 3 Q? ADCEb?Ux H #N 97a?BADCEa4 1O.! $7LV O 2< 0 + "+&N W -&N Rk - 2 Vl )<5oV27 1 #0 " Rk"+; U 7 q=^h[u ) Z) O ol #/ 32L*v+O V K$)o y + #+5 =W! ^q7o # )<RS #/ + ( 87N2< &$".7 l2<) Rn *9"^ 3l,92 <L" _=i *&z! h;v+o/ Vr=i j2< O/ #N * Z O ] ( 87NO ln =k /1 $" 3o *? PU2< 3 L 9 {P o ^ & PU2< 3 L 9 {P o ^ &z 9P * Z"* U Z %' d = lpu 32l( q 87+ y - 2 V - #U %r 1; <62O X &()4`?PD 2<NP WPZ.; ; O <NL+^! =k2< "7 6 Z~ j,9 " U 32lHRU 97IPU2< U 0tVE h; OU"0 ( ^2 7/ # 97 O/ )(=^ [U -)+5 O#`7( $ b 87 & <OU" " i y5^ 3H =W" " O/" 7 6 &( ) U 2<,%6 87( 87$X &I +OU y = "&N y=p=i p &N+ 2<`?/x # M 3HO P O Q?BADCE 97 :!2 ; < H=> : ) It _ ES 3K!.R/ 87IP 24 U 3 0tpEa h; OU" PU2< U : ) 1! h; O/" 1 +V Z"; #U*& 97 y ) 2<O X &(;c N2 72 Kr=^1 3#7 o ^ O d < 2l b2ol &N ;m _ ZV) KLq=^1 3#7 =;* &ƒl+^! =W" "OUJ&N ) "+7 6 $ U 32l? # PDOUB+ + ) O/ #Y! ^q %e2< ^ J&( #&N y l _&ƒo - #N 87 : 32 > < F;&( *KL (M 3OPU 9O 3 Z?BAWC<EnR # PDOUB+ %r ;1 o0 7 ) =_ {"+; U ) Q: 2 ; o =>!L % " _=i & =i ) O/ #R " #/R` ^O / + 1 #Nˆ :m fg)(< >U 2<6 " "+1 2< <, 2;< 0 + " "+; O 2l U R` &0" 1!=_ "" 1 32<. 3 " &( &I RS &$"* + " V=i 9&N 2o R`<2O+^! ; 3) 1!? F4.O;6O 2 7NT 2<2loHR`Z^!2 7N Jxntj U -* &N.R/.7N) 5 [/" +! y [ 3l 1 #02< Rn 2< &0" *7 +qˆ :m OU" " V ;q ) 1 1 # # W ;" ) O/ (=_O+-, =i O+; 2< _ h&n #+&( o *&.7 y%r <&$4 *#; 5%r 87 ) 7$ rfz)( _5 87( 8;! " O/)+1 H7 #N (O4 _ Z"; O 2o0! ) X.,o- 1 #g""j#uo?

21 5.d Możliwoś ci rozwoju aplikacji Poniewa ż aplikacja budowana jest modułowo jej rozwój determinowany jest jedynie potrzebami klienta i zasobami ludzkimi producenta. Dodatkowo mamy możliwość udostępniania specjalizowanych usług innym producentom rozwiąza ń informatycznych lub integracji naszej aplikacji z ich usługami. 4.a Asysta techniczna 6. Wsparcie producenta Hotline produktów w polskim oddziale Microsoftu. Publiczne listy dyskusyjne. 4.b Szkolenia Bezpłatne seminaria w Polsce Płatne, specjalistyczne konferencje zagraniczne System płatnych szkole ń w certyfikowanych ośrodkach w Polsce 4.c Konsulting Możliwo ść odpłatnej współpracy z konsultantami Microsoft Poland. 4.d Dostęp do dokumentacji Świetny system pomocy podręcznej Visual Studio. Cała dokumentacja, przykłady i. Net Framework SDK dostępne za darmo w internecie. Możliwo ść prenumeraty pakietu Microsoft Developer Network Library zawierającego ca łą linie bieżących produktów do wykorzystania na stanowiskach developerskich. 7. Koszty małych i dużych instalacji 5.a Koszt oprogramowania (systemy, narzędzia) 5.b Koszty sprzętu wymagania 5.c Koszty serwisowania oprogramowania 8. Wnioski Micorosft.Net to kompletne rozwiązanie do tworzenia aplikacji. Począwszy od małych, desktopowych programów po skomplikowane, rozległe systemy informatyczne. Zalety: Oparte o ogólnoprzyjęte Internetowe standardy Skalowalno ść poprzez architektur ę rozproszoną Szerokie możliwości wyboru rodzaju klienta oraz serwera bazy danych Wydajno ść tworzonych rozwiązań Wysokie bezpieczeństwo, możliwościami szczegółowej konfiguracji Wspólne środowisko wykonywania kodu Elastyczno ść wdrażania / (re) konfiguracji

22 Pełne wykorzystanie platformy systemowej Kompletne środowisko developerskie ( Visual Studio.NET ) Dowolny wybór języka programowania -wykorzystanie posiadanych kompetencji Możliwo ść wykorzystania specjalizowanych usług firm zewnętrznych Możliwo ść udostępniania własnych usług Rodzina specjalizowanych serwerów wspomagających Wady: Aktualnie w fazie Beta 2 W chwili obecnej serwerem aplikacji może by ć jedynie Windows 2000 Server Linki

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152

4 Web Forms i ASP.NET...149 Web Forms...150 Programowanie Web Forms...150 Możliwości Web Forms...151 Przetwarzanie Web Forms...152 Wstęp...xv 1 Rozpoczynamy...1 Co to jest ASP.NET?...3 W jaki sposób ASP.NET pasuje do.net Framework...4 Co to jest.net Framework?...4 Czym są Active Server Pages (ASP)?...5 Ustawienia dla ASP.NET...7 Systemy

Bardziej szczegółowo

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone

Typy przetwarzania. Przetwarzanie zcentralizowane. Przetwarzanie rozproszone Typy przetwarzania Przetwarzanie zcentralizowane Systemy typu mainfame Przetwarzanie rozproszone Architektura klient serwer Architektura jednowarstwowa Architektura dwuwarstwowa Architektura trójwarstwowa

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość.

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w waszą przyszłość. PROJEKT TECHNICZNY Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Środowiska i platformy programistyczne

Środowiska i platformy programistyczne Środowiska i platformy programistyczne 1 Rys historyczny lata 80-90: efektywność! Cel: zwiększyć efektywność programisty jedno narzędzie: integracja edytor kodu, funkcje programistyczne (kompilacja, łączenie,

Bardziej szczegółowo

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans.

Krótka Historia. Co to jest NetBeans? Historia. NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły. Paczki do NetBeans. GRZEGORZ FURDYNA Krótka Historia Co to jest NetBeans? Historia Wersje NetBeans Platform NetBeans IDE NetBeans Mobility Pack Zintegrowane moduły NetBeans Profiler Narzędzie do projektowania GUI Edytor NetBeans

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski

Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski Języki i paradygmaty programowania doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.wroc.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Treści kształcenia: Paradygmaty

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET

Studia podyplomowe. Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET Studia podyplomowe Programowanie na platformie Microsoft Visual Studio.NET I. Charakterystyka kursów Aplikacje bazodanowe dla biznesu (Microsoft Visual Studio.NET 2008) (35 godz.) W ramach kursu słuchacze

Bardziej szczegółowo

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08

Ekspert MS SQL Server Oferta nr 00/08 Ekspert MS SQL Server NAZWA STANOWISKA Ekspert Lokalizacja/ Jednostka organ.: Pion Informatyki, Biuro Hurtowni Danych i Aplikacji Wspierających, Zespół Jakości Oprogramowania i Utrzymania Aplikacji Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Programowanie MorphX Ax

Programowanie MorphX Ax Administrowanie Czym jest system ERP? do systemu Dynamics Ax Obsługa systemu Dynamics Ax Wyszukiwanie informacji, filtrowanie, sortowanie rekordów IntelliMorph : ukrywanie i pokazywanie ukrytych kolumn

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

Języki i paradygmaty programowania - 1

Języki i paradygmaty programowania - 1 doc. dr inż. Tadeusz Jeleniewski e-mail: t.jeleniewski@neostrada.pl tadeusz.jeleniewski@pwr.edu.pl http://www.tjeleniewski.wstt.edu.pl Cele przedmiotu Umiejętność zastosowania i oceny przydatności paradygmatów

Bardziej szczegółowo

Web Services w połączeniu z aplikacjami uruchamianymi na urządzeniach mobilnych

Web Services w połączeniu z aplikacjami uruchamianymi na urządzeniach mobilnych Web Services w połączeniu z aplikacjami uruchamianymi na urządzeniach mobilnych Problemy Projekt i implementacja aplikacji mobilnej z wykorzystaniem Web Service Testy aplikacji Jakie są wady i zalety Web

Bardziej szczegółowo

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services

Web Services. Bartłomiej Świercz. Łódź, 2 grudnia 2005 roku. Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Bartłomiej Świercz Web Services Web Services Bartłomiej Świercz Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Łódź, 2 grudnia 2005 roku Wstęp Oprogramowanie napisane w różnych językach i uruchomione na różnych platformach może wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa

Czym jest Java? Rozumiana jako środowisko do uruchamiania programów Platforma software owa 1 Java Wprowadzenie 2 Czym jest Java? Język programowania prosty zorientowany obiektowo rozproszony interpretowany wydajny Platforma bezpieczny wielowątkowy przenaszalny dynamiczny Rozumiana jako środowisko

Bardziej szczegółowo

1 Wprowadzenie do J2EE

1 Wprowadzenie do J2EE Wprowadzenie do J2EE 1 Plan prezentacji 2 Wprowadzenie do Java 2 Enterprise Edition Aplikacje J2EE Serwer aplikacji J2EE Główne cele V Szkoły PLOUG - nowe podejścia do konstrukcji aplikacji J2EE Java 2

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC

Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Akademia MetaPack Uniwersytet Zielonogórski Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Krzysztof Blacha Microsoft Certified Professional Budowa aplikacji ASP.NET z wykorzystaniem wzorca MVC Agenda:

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Projektowanie architektury systemu rozproszonego. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Projektowanie architektury systemu rozproszonego Jarosław Kuchta Zagadnienia Typy architektury systemu Rozproszone przetwarzanie obiektowe Problemy globalizacji Problemy ochrony Projektowanie architektury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA

PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA PROGRAM MICROSOFT DEVELOPER NETWORK ACADEMIC ALLIANCE MSDN AA Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Szkoła Nauk Ścisłych Koło Naukowe Informatyków FRAKTAL Opracował : Michał Wójcik, II rok MU IiE CZYM JEST

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Król Łukasz Nr albumu: 254102

Król Łukasz Nr albumu: 254102 Król Łukasz Nr albumu: 254102 Podstawy o Delphi Język programowania, którego można używać w środowiskach firmy Borland, Embarcadero, Microsoft (Delphi Prism), oraz w środowisku Lazarus. Narzędzia te są

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów niestacjonarnych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Compuware dynatrace

Rozwiązanie Compuware dynatrace Rozwiązanie Compuware dynatrace COMPUWARE DYNATRACE... 3 2 COMPUWARE DYNATRACE Narzędzie Compuware dynatrace oparte jest o unikatową technologię agentową, która pozwala na dogłębną analizę stanu aplikacji

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure

Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Praktyczne wykorzystanie mechanizmów zabezpieczeń w aplikacjach chmurowych na przykładzie MS Azure Paweł Berus Zespół Bezpieczeństwa PCSS 36. Spotkanie Poznańskiej Grupy.NET Poznań, 13.10. 2011 1 Agenda

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne

Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Dobre praktyki w doborze technologii rozwiązań informatycznych realizujących usługi publiczne Rafał Czubik Krzysztof Komorowski IBM 2008 IBM Corporation Metodyka jest ważna Procesy i moduły Obszary decyzyjne

Bardziej szczegółowo

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services

Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services Spis treści Podziękowania... xi Wprowadzenie... xiii Część I Rozpoczęcie pracy z usługami Reporting Services 1 Wprowadzenie do usług Reporting Services... 3 Platforma raportowania... 3 Cykl życia raportu...

Bardziej szczegółowo

Piotr Bubacz Cloud Computing

Piotr Bubacz Cloud Computing Cloud Computing ITA-112 Wersja 0.9 Warszawa, Czerwiec 2011 Spis treści Wprowadzenie i-4 Moduł 1 Wprowadzenie do Cloud Computing 1-1 Moduł 2 Wprowadzenie do Windows 2-1 Moduł 3 Storage Tabele 3-1 Moduł

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy

INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy INFORMATYKA Pytania ogólne na egzamin dyplomowy 1. Wyjaśnić pojęcia problem, algorytm. 2. Podać definicję złożoności czasowej. 3. Podać definicję złożoności pamięciowej. 4. Typy danych w języku C. 5. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Analiza i projektowanie aplikacji Java

Analiza i projektowanie aplikacji Java Analiza i projektowanie aplikacji Java Modele analityczne a projektowe Modele analityczne (konceptualne) pokazują dziedzinę problemu. Modele projektowe (fizyczne) pokazują system informatyczny. Utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i wymiana danych

Komunikacja i wymiana danych Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 10 Komunikacja i wymiana danych Metody wymiany danych Lokalne Pliki txt, csv, xls, xml Biblioteki LIB / DLL DDE, FastDDE OLE, COM, ActiveX

Bardziej szczegółowo

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service

Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Portale raportowe, a narzędzia raportowe typu self- service Bartłomiej Graczyk Kierownik Projektów / Architekt rozwiązań Business Intelligence E mail: bartek@graczyk.info.pl Site: www.graczyk.info.pl Agenda

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle

Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle Podyplomowe Studium Informatyki w Bizniesie Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Łódzki specjalność: Tworzenie aplikacji w środowisku Oracle EFEKTY KSZTAŁCENIA Wiedza Absolwent tej specjalności

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911)

Spis treci. Dzie 1. I Wprowadzenie (wersja 0911) II Dostp do danych biecych specyfikacja OPC Data Access (wersja 0911) I Wprowadzenie (wersja 0911) Kurs OPC Integracja i Diagnostyka Spis treci Dzie 1 I-3 O czym bdziemy mówi? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejcie do komunikacji z urzdzeniami automatyki I-6 Cechy podejcia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Budowanie interfejsów do baz danych

Budowanie interfejsów do baz danych Budowanie interfejsów do baz danych Wprowadzenie Organizacja zajęć O sobie O Projekcie Termin rozpoczęcia Tematyka (propozycje?) Narzędzia (pendrive lub hosting) 2008 Szczepan Bednarz 2 z 20 Bazy danych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces!

Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Mikro zaprogramowane na sukces! Opis autoryzowanych szkoleń Microsoft planowanych do realizacji w ramach

Bardziej szczegółowo

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz

UML w Visual Studio. Michał Ciećwierz UML w Visual Studio Michał Ciećwierz UNIFIED MODELING LANGUAGE (Zunifikowany język modelowania) Pozwala tworzyć wiele systemów (np. informatycznych) Pozwala obrazować, specyfikować, tworzyć i dokumentować

Bardziej szczegółowo

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium

Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Zaawansowane aplikacje internetowe - laboratorium Web Services (część 3). Do wykonania ćwiczeń potrzebne jest zintegrowane środowisko programistyczne Microsoft Visual Studio 2005. Ponadto wymagany jest

Bardziej szczegółowo

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki

Wykład V. Rzut okiem na języki programowania. Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Studia Podyplomowe INFORMATYKA Podstawy Informatyki Wykład V Rzut okiem na języki programowania 1 Kompilacja vs. interpretacja KOMPILACJA Proces, który przetwarza program zapisany w języku programowania,

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych

Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Ćwiczenie 14 Temat: Tworzenie i wykorzystanie usług sieciowych Cel ćwiczenia: W trakcie ćwiczenia student zapozna się z procedurą tworzenia usługi sieciowej w technologii ASP.NET oraz nauczy się tworzyć

Bardziej szczegółowo

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych

Deduplikacja danych. Zarządzanie jakością danych podstawowych Deduplikacja danych Zarządzanie jakością danych podstawowych normalizacja i standaryzacja adresów standaryzacja i walidacja identyfikatorów podstawowa standaryzacja nazw firm deduplikacja danych Deduplication

Bardziej szczegółowo

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL

2011-11-04. Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management Studio. Microsoft Access Oracle Sybase DB2 MySQL Instalacja, konfiguracja Dr inŝ. Dziwiński Piotr Katedra InŜynierii Komputerowej Kontakt: piotr.dziwinski@kik.pcz.pl 2 Instalacja SQL Server Konfiguracja SQL Server Logowanie - opcje SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne

Jarosław Kuchta Administrowanie Systemami Komputerowymi. Internetowe Usługi Informacyjne Jarosław Kuchta Internetowe Usługi Informacyjne Komponenty IIS HTTP.SYS serwer HTTP zarządzanie połączeniami TCP/IP buforowanie odpowiedzi obsługa QoS (Quality of Service) obsługa plików dziennika IIS

Bardziej szczegółowo

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia)

Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) Grupy pytań na egzamin magisterski na kierunku Informatyka (dla studentów dziennych studiów II stopnia) WERSJA WSTĘPNA, BRAK PRZYKŁADOWYCH PYTAŃ DLA NIEKTÓRYCH PRZEDMIOTÓW Należy wybrać trzy dowolne przedmioty.

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE)

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych inżynierskich STUDIA NIESTACJONARNE (ZAOCZNE) Temat projektu/pracy dr inż. Wojciech Waloszek Grupowy system wymiany wiadomości. Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r.

Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r. Harmonogram szkoleń: Marzec 2011r./Kwiecień 2011r. Projekt Data rozpoczęcia Data zakończenia eakademiakig 2011-03-28 2011-03-28 eakademiakig 2011-03-29 2011-03-29 eakademiakig 2011-03-30 2011-03-30 eakademiakig

Bardziej szczegółowo

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska

Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012. Visual Basic. Michael Halvorson. Przekład: Joanna Zatorska Zacznij Tu! Poznaj Microsoft 2012 Visual Basic Michael Halvorson Przekład: Joanna Zatorska APN Promise, Warszawa 2013 Spis treści Wstęp...................................................................vii

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych.

Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Bezpieczne strony WWW dla edukacji, organizacji non-profit i uŝytkowników indywidualnych. Jerzy Mikołajczak, Sebastian Petruczynik, Marek Zawadzki support-mic@man.poznan.pl 1 Plan prezentacji: 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0

Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Automatyzacja Testowania w WEB 2.0 Wojciech Pająk, Radosław Smilgin XXIV Jesienne Spotkania PTI Wisła, 20-24 października 2008 Agenda Wprowadzenie do automatyzacji testowania Technologie WEB 2.0 Narzędzia

Bardziej szczegółowo

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410)

Kurs Wizualizacja z WinCC SCADA - Zaawansowany. Spis treści. Dzień 1. I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) Spis treści Dzień 1 I VBS w WinCC podstawy programowania (zmienne, instrukcje, pętle) (wersja 1410) I-3 VBS w WinCC - Informacje ogólne I-4 Zastosowanie VBS w WinCC Runtime I-5 Wykorzystanie i wydajność

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych

Szczególne problemy projektowania aplikacji internetowych. Jarosław Kuchta Projektowanie Aplikacji Internetowych Szczególne problemy projektowania aplikacji Jarosław Kuchta Miejsce projektowania w cyklu wytwarzania aplikacji SWS Analiza systemowa Analiza statyczna Analiza funkcjonalna Analiza dynamiczna Analiza behawioralna

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe

Programowanie obiektowe Programowanie obiektowe Wykład 13 Marcin Młotkowski 27 maja 2015 Plan wykładu Trwałość obiektów 1 Trwałość obiektów 2 Marcin Młotkowski Programowanie obiektowe 2 / 29 Trwałość (persistence) Definicja Cecha

Bardziej szczegółowo

SOA Web Services in Java

SOA Web Services in Java Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław,16 marca 2009 Plan prezentacji SOA 1 SOA 2 Usługi Przykłady Jak zacząć SOA Wycinek rzeczywistości Problemy zintegrowanych serwisów : Wycinek Rzeczywistości Zacznijmy

Bardziej szczegółowo

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny.

egroupware czy phpgroupware jest też mniej stabilny. Opengroupware to projekt udostępniający kompletny serwer aplikacji oparty na systemie Linux. Dostępny na licencji GNU GPL, strona domowa: http://www.opengroupware.org/ Jego cechy to wysoka stabilność,

Bardziej szczegółowo

World Wide Web? rkijanka

World Wide Web? rkijanka World Wide Web? rkijanka World Wide Web? globalny, interaktywny, dynamiczny, wieloplatformowy, rozproszony, graficzny, hipertekstowy - system informacyjny, działający na bazie Internetu. 1.Sieć WWW jest

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS

Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS SAS Institute TECHNICAL SUPPORT Przypisywanie bibliotek w architekturze SAS Platforma SAS pozwala na zdefiniowanie wspólnych zasobów w metadanych oraz ustalanie praw dostępu dla użytkowników i grup. Ze

Bardziej szczegółowo

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią

Tomasz Grześ. Systemy zarządzania treścią Tomasz Grześ Systemy zarządzania treścią Co to jest CMS? CMS (ang. Content Management System System Zarządzania Treścią) CMS definicje TREŚĆ Dowolny rodzaj informacji cyfrowej. Może to być np. tekst, obraz,

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 Warszawa, 23.01.2015r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego EAK_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS eakceptacje,

Bardziej szczegółowo

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor

Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Koszalin, 15.06.2012 r. Dokument Detaliczny Projektu Temat: Księgarnia On-line Bukstor Zespół projektowy: Daniel Czyczyn-Egird Wojciech Gołuchowski Michał Durkowski Kamil Gawroński Prowadzący: Dr inż.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI

REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI REKOMENDACJE DOTYCZĄCE PLATFORMY ZARZĄDZANIA KOMPETENCJAMI WYTYCZNE DO MODELU DANIEL WOJEWÓDZKI Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami System adresowany do małych przedsiębiorstw do

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 5 PowerPivot & PowerView Bartłomiej Graczyk

Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 5 PowerPivot & PowerView Bartłomiej Graczyk Praktyczne wykorzystanie elementów raportowania Microsoft Project 2010 /Project Server 2010 Sesja 5 PowerPivot & PowerView Bartłomiej Graczyk 2012-11-05 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt rozwiązań

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE

OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE OFERTA SZKOLENIOWA PROGRESS SOFTWARE Szanowni Państwo, Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń w systemie Progress. Kursy organizowane są dla małych grup 3-6 osobowych, w Warszawie. Każdy uczestnik

Bardziej szczegółowo

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009

ASP.NET MVC. Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com. 20 stycznia 2009 ASP.NET MVC Grzegorz Caban grzegorz.caban@gmail.com 20 stycznia 2009 Agenda Przyczyna powstania Co to jest ASP.NET MVC Architektura Hello World w ASP.NET MVC ASP.NET MVC vs ASP.NET WebForm Przyszłość framework'a

Bardziej szczegółowo

System zarządzający grami programistycznymi Meridius

System zarządzający grami programistycznymi Meridius System zarządzający grami programistycznymi Meridius Instytut Informatyki, Uniwersytet Wrocławski 20 września 2011 Promotor: prof. Krzysztof Loryś Gry komputerowe a programistyczne Gry komputerowe Z punktu

Bardziej szczegółowo

Eurologistics Innowacje w logistyce 2010. Elastyczność systemów zarządzania trendem nowoczesnych technologii informatycznych

Eurologistics Innowacje w logistyce 2010. Elastyczność systemów zarządzania trendem nowoczesnych technologii informatycznych Eurologistics Innowacje w logistyce 2010 Elastyczność systemów zarządzania trendem nowoczesnych technologii informatycznych Asseco Business Solutions SA ul. Konrada Wallenroda 4c 20-607 Lublin tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Terminarz Szkoleń ACTION CE

Terminarz Szkoleń ACTION CE Terminarz Szkoleń ACTION CE Kod Nazwa szkolenia Czas trwania [h] Data rozpoczęcia W-wa Data rozpoczęcia Poznań Cena katalogow a netto* Cena netto w programie Rabatka** Systemy Operacyjne MS-20410 Installing

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server

Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością. Office Web Apps Server Licencjonowanie serwerów do zarządzania wydajnością Office Web Apps Server Pytanie: Dostawca usługi planuje dostarczać udostępnianie prezentacji programu PowerPoint wykorzystując Lync jak część swojej

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ AUTORSKIE WARSZTATY DEDYKOWANE SQL NR KURSU NAZWA KURSU TERMINY MARZEC KWIECIEŃ MAJ 8:30-16:00 8:30-16:00 8:30-16:00 LICZBA GODZIN CENA OD OSOBY NETTO Administrowanie bazą danych

Bardziej szczegółowo

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W ELBLĄGU INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ Sprawozdanie z Seminarium Dyplomowego Temat: Ułatwienia wynikające z zastosowania Frameworku CakePHP podczas budowania stron internetowych

Bardziej szczegółowo

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych)

Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) Spis treści Wstęp... xi Część I Dostęp do danych oraz moŝliwości programowe (silnik bazy danych) 1 Program SQL Server Management Studio oraz język Transact SQL... 3 Omówienie programu SQL Server Management

Bardziej szczegółowo

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera :

Oracle Designer. Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : Oracle Designer Oracle Designer jest jednym z głównych komponentów pakietu Oracle Developer Suite. Oracle Designer wspiera : - modelowanie procesów biznesowych - analizę systemu informatycznego - projektowanie

Bardziej szczegółowo

Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 3: WPROWADZENIE DO PL ATFORMY.NET / JĘZYK C#

Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 3: WPROWADZENIE DO PL ATFORMY.NET / JĘZYK C# Platformy programistyczne:.net i Java WYKŁ AD 3: WPROWADZENIE DO PL ATFORMY.NET / JĘZYK C# W poprzednim odcinku Git ciągle jest git.net Framework wprowadzenie.net is all around Ala ma kota na Ubuntu Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios

Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE. Programowanie dla ios Politechnika Poznańska, Instytut Informatyki, TWO/GE Programowanie dla ios 13 stycznia 2012 Urządzenia ios Urządzenie Data prezentacji iphone 9.01.2007/06.2007 ipod touch 5.09.2007 iphone 3G 9.06.2008

Bardziej szczegółowo

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL

Licencjonowanie SQL Server. Licencje SAL Licencjonowanie SQL Server Licencje SAL Pytanie: Klient ma zainstalowane oprogramowanie SQL Server w środowisku z wieloma dzierżawcami i ma dwóch (2) użytkowników, którzy potrzebują dostępu do niego. Czy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POKL/2015

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POKL/2015 Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 1/POKL/2015 Dotyczy zapytania ofertowego nr 1/POKL/2015, z dnia 12.01.2015 r. w ramach projektu PWP Paragon i Attero finansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD).

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Szybkie tworzenie programów użytkowych (Rapid Application Development RAD) jest mającą już prawie 20 lat techniką szybkiego

Bardziej szczegółowo

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD).

Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Przegląd i ewaluacja narzędzi do szybkiego tworzenia interfejsu użytkownika (RAD). Rapid Application Development RAD Szybkie tworzenie programów użytkowych (Rapid Application Development RAD) jest mającą

Bardziej szczegółowo

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie

Programowanie obiektowe. Wprowadzenie 1 Programowanie obiektowe Wprowadzenie 2 Programowanie obiektowe Object-oriented programming Najpopularniejszy obecnie styl (paradygmat) programowania Rozwinięcie koncepcji programowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU TECHNIK INFORMATYK, 351203 O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ Systemy baz danych 1. 2 Wstęp do baz danych 2. 2 Relacyjny model baz danych. 3. 2 Normalizacja baz danych. 4. 2 Cechy

Bardziej szczegółowo

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ

CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ NR KURSU MS 2261 MS 2262 MS 2261 + MS 2262 MS 2272 MS 2273 MS 2274 MS 2275 MS 2276 + MS 2277 MS 2278 MS 2279 MS 2282 MS 2285 MS 2297 MS 2299 MS 6416 MS 6417 CENNIK I TERMINARZ SZKOLEŃ SZKOLENIA TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Droga do SharePoint/Project Server 2013 czyli czy jesteśmy gotowi na upgrade. Bartłomiej Graczyk 2013-04-06

Droga do SharePoint/Project Server 2013 czyli czy jesteśmy gotowi na upgrade. Bartłomiej Graczyk 2013-04-06 Droga do SharePoint/Project Server 2013 czyli czy jesteśmy gotowi na upgrade Bartłomiej Graczyk 2013-04-06 Bartłomiej Graczyk MCT,MCITP,MCTS Architekt rozwiązań Business Intelligence & Enterprise Project

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering

Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering Monitorowanie Sieci nonblocking content packet filtering praca inŝynierska prowadzący: prof. dr hab. inŝ. Zbigniew Kotulski Michał Zarychta 1 Plan prezentacji ZałoŜenia projektu Sniffer Technologie WinPcap

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT

Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Autor: Bączkowski Karol Promotor: dr inż. Paweł FIGAT Integracja jest to całokształt działao zmierzających do scalenia różnych rozwiązao informatycznych. W miarę rozwoju nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON

Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Współpraca i Rozwój wzrost potencjału firm klastra INTERIZON Opis szkoleń z obszaru INFORMATYKA planowanych

Bardziej szczegółowo

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11

Reporting Services. WinProg 2011/2012. Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 Reporting Services WinProg 2011/2012 Krzysztof Jeliński Dawid Gawroński 1 / 11 1. SSRS SQL Server Reporting Services SQL Server Reporting Services udostępnia pełen zakres gotowych do użycia narzędzi i

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat

Grzegorz Ruciński. Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011. Promotor dr inż. Paweł Figat Grzegorz Ruciński Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki 2011 Promotor dr inż. Paweł Figat Cel i hipoteza pracy Wprowadzenie do tematu Przedstawienie porównywanych rozwiązań Przedstawienie zalet i wad porównywanych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć

Liczba godzin 1,2 Organizacja zajęć Omówienie programu nauczania 2. Tematyka zajęć rzedmiot : Systemy operacyjne Rok szkolny : 015/016 Klasa : 3 INF godz. x 30 tyg.= 60 godz. Zawód : technik informatyk; symbol 35103 rowadzący : Jacek Herbut Henryk Kuczmierczyk Numer lekcji Dział Tematyka

Bardziej szczegółowo