Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele"

Transkrypt

1 Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej na zdarzeniach l Model kodowania Web Forms l Praktyka w stosowaniu IDE (VS.NET) l Tworzenie kilku prostych Web Forms l Pisanie procedury sprawdzania dla formularza Web Form

2 150 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY Podczas gdy ASP jest u yteczne w tworzeniu interaktywnych aplikacji sieciowych, ASP.NET wznosi tworzenie aplikacji na wy szy poziom, wraz z wszystkimi narzêdziami i potrzebnymi mo liwoœciami do tworzenia kompletnych aplikacji, niezale nie od tego, czy s¹ one sieciowe czy te nie. Wbudowane komponenty ASP s¹ u yteczne, ale Microsoft stworzy³o ca³y interaktywny model o nazwie Web Forms do obs³ugi interfejsu u ytkownika. Web Forms obejmuje wbudowane obiekty ASP i dodaje sporo innych obiektów oraz mo liwoœci dla ca³kowitej kontroli aplikacji. W rozdziale tym zademonstrujemy tworzenie projektu przy u yciu Visual Studio.NET (VS.NET), i poka emy podstawy tworzenia aplikacji przy u yciu Web Forms, ASP.NET oraz VB.NET. Nasze u ycie kodu ASP bêdzie siê zmniejszaæ za wyj¹tkiem tego, gdzie bêdzie to konieczne przez wzgl¹d na kompatybilnoœæ. Web Forms Web Forms to nazwa jak¹ da³ Microsoft specjalnym stronom HTML ASP.NET zawieraj¹cym formularze oraz obs³uguj¹ce je przetwarzanie. Korzystaj¹ one ze wspólnych technik ASP plus dodane nowe mo liwoœci dla stworzenia spójnej struktury dla aplikacji Web. U ytkownik mo e skorzystaæ z tych form do interakcji z aplikacj¹, natomiast przetwarzanie po stronie serwera mo e zapewniæ odpowiednie wyjœcie dla u ytkownika. Zwyk³e statyczne strony HTML mog¹ byæ wci¹ u yteczne dla wielu treœci wyœwietlanych na witrynie, które nie zmieniaj¹ siê zbytnio. Programowanie Web Forms Z drugiej jednak strony, Web Forms s¹ interfejsem programowym, z obiektami, w³asnoœciami oraz zdarzeniami do Twojej dyspozycji. Je eli kiedykolwiek robi³eœ coœ w aplikacji takiej jak Microsoft Access lub jakimkolwiek z jêzyków programowania Visual, prawdopodobnie widzia³eœ mo liwoœci o jakich tutaj mówimy. Na przyk³ad w Microsoft Access 97 i 2000, aby stworzyæ aplikacjê bazodanow¹, tworzysz tabele, zapytania, formy oraz raport, jaki sk³ada siê na aplikacje, a tak e specjalne formy, które s³u ¹ jako pomoc w nawigacji dla u ytkowników (czyli interfejs u ytkownika). W czasie projektowania mo esz tworzyæ formy, dodawaæ kontrolki dla dostêpu do danych z tabel/zapytañ oraz dodawaæ przyciski dla okreœlonych funkcji. Je eli klikniesz prawym klawiszem myszy na przycisku jaki doda³eœ i otworzysz jego okno dialogowe w³aœciwoœci, wtedy mo esz ³¹czyæ kod ze zdarzeniami, tak e gdy nast¹pi klikniêcie na przycisku, spowoduje to aktywacje zdarzenia onclick, a nastêpnie kodu. Sposób programowania w jêzykach Visual jest bardzo popularny, i Microsoft zrobi³ wszystko

3 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET 151 aby wnieœæ go w œrodowisko programowania aplikacji sieciowych, chocia pewne podstawy s¹ nowe i ró ni¹ siê od tego, co by³o dotychczas. Bezstanowa natura sieci Jak powiemy szerzej w Rozdziale 5, sieæ jest bezstanowa. Oznacza to, e nie ma utrzymanych wartoœci zmiennych lub aktualnego stanu strony, gdy wykonywane s¹ ¹danie i odpowiedzi pomiêdzy serwerem a klientem. Naturalnie, utrudnia to w³aœciw¹ interakcjê z u ytkownikami, stworzono wiele metod obejœcia tego problemu, niektóre z nich dobrze siê sprawdzaj¹. Web Forms pozwalaj¹ u ytkownikowi na dostêp do pewnych metod, które zachowuj¹ wartoœci w kontroli, ASP.NET zawiera obiekty specjalnie stworzone, aby dostarczyæ kontrolê dla zarz¹dzania stanem jako indywidualn¹ sesjê u ytkownika i jako ca³¹ aplikacjê. Razem czyni¹ one mo liwym stworzenie aplikacji sieciowych o takiej samej elastycznoœci jak zwyk³e aplikacje. 4 Mo liwoœci Web Forms Strony Web Stron w przegl¹darce sk³adaj¹ siê z HTML tak samo jak inne strony, tak wiêc mog¹ one byæ tworzone, aby wykonywa³y siê poprawnie na dowolnych przegl¹darkach lub tak, aby by³y specyficzne dla przegl¹darek, je eli chcesz korzystaæ z mo liwoœci okreœlonej przegl¹darki (jak np. Internet Explorer). Czêœæ robocza Web Forms mo e byæ zaprogramowana w jakimkolwiek jêzyku obs³ugiwanym przez CLR (my bêdziemy korzystaæ z VB.NET), bêdzie siê ona wykonywaæ szybko, poniewa jest kompilowana. Struktura Web Forms Web Forms sk³adaj¹ siê z frontowej strony (plik z rozszerzeniem.aspx z HTML i kodem, które sk³adaj¹ siê na to, co zostanie wyœwietlone u u ytkownika) oraz logiki po stronie serwera, która odpowiada u ytkownikowi. Interesuj¹c¹ rzecz¹ jest to, e kod ze strony serwera mo e byæ czêœci¹ pliku strony (aktywowany tylko gdy u ytkownik wykona odpowiedÿ) lub znajdowaæ siê w osobnym pliku, znanym jako zakulisowy kod. Model kodu Web Forms Model w tym kontekœcie oznacza sposób myœlenia o ró nych czêœciach ca³ej pracy razem. Model kodu Web Forms dokonuje podzia³u funkcjonalnoœci aplikacji na dwie g³ówne czêœci, wyœwietlaj¹c¹ i przetwarzaj¹c¹ dane. Wyœwietlanie zachodzi, gdy strona jest po raz pierwszy ¹dana, chocia mog¹ zachodziæ pewne procesy w celu zdecydowania, jaka wersja strony ma byæ wyœwietlona dla klienta (przegl¹darki). Przetwarzanie zachodzi, gdy pewien rodzaj danych wejœciowych jest zaoferowany przez

4 152 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY klienta innych ni ¹danie innej strony, aplikacja musi przeprowadziæ kilka funkcji, zanim ponownie zwróci materia³ do wyœwietlenia. Chocia jest ³atwo po³¹czyæ kod wyœwietlaj¹cy (zwykle HTML) z kodem przetwarzania (ASP, VBScript, VB.NET, SQL, itd.) i ten model jest stosowany w wielu skryptach i aplikacjach ASP, dobrze jest uczyniæ trochê wysi³ków dla oddzielenia tych dwóch rodzajów kodu. W przeciwnym razie bêdzie o wiele trudniej u ywaæ ponownie kodu, poza tym trudniej bêdzie go debugowaæ i efektywnie modyfikowaæ. Plik Class Je eli przechowujesz swój kod oddzielnie, bêdzie siê on znajdowa³ w pliku z kodem przetwarzania, tak e znanym jako plik z kodem zakulisowym, o jakim mówiliœmy. Pomimo to kod wyœwietlaj¹cy (plik.aspx) oraz plik z kodem przetwarzania (prawdopodobnie.aspx.vb, je eli korzystasz z VB.NET) tworz¹ pojedyncz¹ jednostkê do wspó³pracy z serwerem w formie pliku class strony. ASP.NET dynamicznie tworzy now¹ klasê w oparciu o kod przetwarzania i wyœwietlania, a nastêpnie kompiluje go. Ta nowa klasa bazuje na klasie strony ASP.NET, ale jest poszerzona o kontrolki i kod przetwarzania jaki doda³eœ. Gdy strona jest ¹dana, dzia³a ona jak ma³y program wykonywalny, który daje zwyk³e wyniki HTML. Chocia tworzysz go jak tradycyjn¹ stronê HTML i skrypt ASP, staje siê ona skompilowanym, wykonywalnym programem na serwerze. l l Jakie s¹ dwie g³ówne czêœci modelu kodu Web Forms? Co dzieje siê z Twoimi plikami Web Forms gdy s¹ one kompilowane? Przetwarzanie Web Forms Omówiliœmy ju jak dzia³aj¹ na serwerze zwyk³e strony przeprowadzaj¹ce normalne funkcje witryny. U ytkownik mo e za ¹daæ strony (albo wspó³dzia³aæ ze stron¹) wpisuj¹c adres URL w obszarze adresowym przegl¹darki i nacisn¹æ Enter, klikaj¹c na ³¹czu lub klikaj¹c na przycisku Wyœlij formularza. W ka dym przypadku ¹danie jest wysy³ane do serwera, nastêpnie serwer odpowiada albo bezpoœrednio wysy³aj¹c stronê, l l Plik strony HTML z frontu oraz plik zawieraj¹cy program po stronie serwera. S¹ one u ywane do tworzenia nowej klasy wyprowadzonej z klasy Page.

5 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET albo przekazuj¹c zawartoœæ ¹dania do programu, nastêpnie wykonuj¹c przetwarzanie, jeœli jest to koniecznie, a w rezultacie i tak wysy³a stronê. Za ka dym razem gdy wystêpuje cykl ¹danie/odpowiedŸ, nazywa siê to podró ¹ tam i z powrotem (round trip). Cykle takie nie tylko zabieraj¹ sporo czasu, ale tak e zajmuj¹ miejsce na serwerze i eliminuj¹ informacje z ostatniego cyklu ¹danie/odpowiedŸ. Niestety, podczas gdy rzeczy takie jak sprawdzanie wprowadzonych danych czêsto mog¹ siê odbywaæ w przegl¹darce przy pomocy JavaScript, jedynym sposobem odœwie enia widoku na bazê danych lub przeprowadzenia jakiegoœ typu przetwarzania jest uczynienie wêdrówki do serwera i z powrotem. Tak wiêc minimalizacja iloœci cykli jest jednym z zadañ podczas projektowania. W miarê wzrostu prêdkoœci po³¹czenia, pracy z bardziej wydajnymi serwerami oraz technologiami takimi jak ASP.NET, wady wykonywania du ej iloœci cykli zmniejszaj¹ siê, gdy wzrosta zapotrzebowanie na zachowanie bli sze zwyk³ej aplikacji Minimalizacja wyst¹pieñ cykli ¹danie/odpowiedŸ W wielu sytuacjach pojedynczy dostêp do bazy danych mo e zapewniæ wystarczaj¹co du o danych (w formie zestawu rekordów) dla potrzeb u ytkownika na danym etapie pracy z aplikacj¹. Poprzez wi¹zanie danych, status dowolnych danych w zestawie rekordów, a tak e zmiany dokonane przez u ytkownika mog¹ byæ utrzymywane bez kosztownych wêdrówek do serwera i ³¹czenia siê z baz¹ danych. Innym sposobem w jaki Web Forms pomagaj¹ ograniczyæ wêdrówki jest to, e dostêpne kontrolki serwera zmieniaj¹ swój stan tylko przy wyst¹pieniu zdarzenia w odpowiedzi na jawn¹ akcjê u ytkownika. Na przyk³ad marnotrawstwem by³oby ³¹czenie siê z serwerem, aby zaktywowaæ rozwijane menu za ka dym razem gdy u ytkownik przesunie mysz nad jego obszarem ale nie kliknie na nim. Web Forms i stan widoku Aktualny stan strony Web Forms oraz jej kontrolek nazwy siê stanem widoku. Oznacza to wszystkie wybory jakich dokona³ u ytkownik, wszystkie dane jakie wprowadzi³, itd. Struktura Web Forms zachowuje te informacje przy ka dej wêdrówce dziêki czemu mo na je ³atwo odtworzyæ przy ka dym po³¹czeniu, co oszczêdza Ci wiele czasu, gdybyœ chcia³ jawnie zachowywaæ te szczegó³y. Web Forms i zdarzenia Wiêkszoœæ programistów i jêzyków programowania ewoluuje w kierunku programowania zorientowanego obiektowo (OOP); nowa edycja Visual Basic (VB.NET) jest tego przyk³adem. Jednym z powodów takiej sytuacji jest sk³onnoœæ obiektów do wyzwalania zdarzeñ gdy zmieni siê ich stan lub gdy jakieœ zewnêtrzne akcje

6 154 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY wp³yn¹ na nie. Jedn¹ z najprostszych interakcji pomiêdzy obiektem a zdarzeniem jest zdarzenie onclick, które wystêpuje gdy u ytkownik kliknie na przycisku formy. Klikniêcie na przycisku aktywuje zdarzenie onclick, które mo e nastêpnie przes³aæ zdarzenie do innego obiektu, uruchomiæ pewien kod, lub zrobiæ obydwie te rzeczy. Zdarzenia mog¹ tak e byæ ca³kowicie ignorowane, przetwarzane warunkowo, itd. Mechanizm ten jest bardzo u yteczny w nowoczesnych jêzykach programowania, poniewa nigdy nie wiesz, na czym mo e klikn¹æ u ytkownik lub co zrobiæ, je eli prowadzisz zak³ady, chcia³byœ powiadomiæ u ytkownika gdy up³ynie czas na wprowadzanie wpisu, nawet je eli nie skoñczy³ on jeszcze wype³niaæ swojego formularza, tak aby nie móg³ ju nic wpisaæ gdy up³ynie czas. Zwyk³e zdarzenia HTML Zwyk³e strony sk³adaj¹ siê z HTML lub XHTML, obydwie zawieraj¹ Document Object Model (DOM). DOM to kolejny model, reprezentuje on szczególny sposób myœlenia o stronach i ich obiektach. Jak ju wspomnieliœmy w naszej krótkiej dyskusji o HTML/ XHTML, znaczniki, które tworz¹ obiekty na stronie (np. znacznik <IMG>), elementy (w tym przypadku zdjêcie na stronie), czêœci wewn¹trz elementu HTML (np. name lub ID) s¹ nazywane atrybutami. W DOM s¹ one równowa ne obiektom, tak wiêc o obrazku na stronie mo na myœleæ jako o obiekcie na swoich w³asnych prawach. Atrybuty elementu s¹ równowa ne w³asnoœci¹ obiektu, zaœ nieod³¹czne zdarzenia elementu HTML s¹ tym samym jak zdarzenia, na które odpowiada obiekt. DOM ustala hierarchiê obiektów na stronie Web. Okno, w którym jest wyœwietlana strona posiada najwy szy poziom (lub jest klas¹ bazow¹), podczas gdy strona jako taka znajduje siê na ni szym poziomie, forma (je eli istnieje) bêdzie siê znajdowaæ na jeszcze ni szym poziomie, natomiast kontrolki formy bêd¹ na jeszcze ni szym poziomie ni forma, i tak dalej. Obiekty z ni szych poziomów s¹ nazywane obiektami potomnymi, zaœ obiekty wy szego poziomu s¹ nazywane obiektami rodzicielskimi (bazowymi) (s¹ one rodzicami swoich dzieci oraz dzieæmi swoich w³asnych rodziców). DOM jest tylko modelem; aby zaimplementowaæ jego wymagania, w przegl¹darki musi zostaæ wbudowana obs³uga programowa jego zdarzeñ i obiektów. Na szczêœcie takie wsparcie jest wbudowane w wiele wersji Internet Explorer i Netscape Navigator. Przyk³adem takiego wsparcia jest mo liwoœæ pisania skryptów, które dynamicznie zmieniaj¹ zawartoœæ obiektu wyœwietlaj¹cego stronê (strona w DOM to obiektem document). Za³ó my, e chcesz zmieniæ kolor t³a strony w odpowiedzi na umieszczenie przez u ytkownika wskaÿnika myszy nad okreœlonym zdjêciem. Mo esz napisaæ funkcjê JavaScript, która przeprowadza tê akcjê:

7 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET 155 <html> <head> <title>dokument bez tytu³u</title> <meta http-equiv= Content-Type content= text/html; charset=iso "> <script language= JavaScript > function changecolor() { document.bgcolor = #FF0000 } </script> </head> <body bgcolor= #FFFFFF > <img src= Back8.png width= 80" height= 30" onmouseover= changecolor() > </body> </html> Ta kombinacja skryptu z HTML korzysta ze zdarzenia onmouseover powi¹zanego z elementem jakim jest zdjêcie. Gdy zdarzenie jest wyzwalane, funkcja zostanie uruchomiona, w tym przypadku zmieniaj¹c kolor t³a obiektu document (strony). Pamiêtaj, kolor t³a jest atrybutem elementu BODY i jako taki mo e byæ zmieniony jako w³asnoœæ obiektu BODY w DOM (Document Object Model). Istnieje wiele zdarzeñ jakie mog¹ wystêpowaæ na zwyk³ych stronach (onmouseover, onlick, onload, itd.), DOM dostarcza dla nich coœ co nazywa siê architektur¹ przep³ywu zdarzeñ (event flow architecture). Zdarzenia w DOM rozpoczynaj¹ siê w obiektach wysokiego poziomu, i przenosz¹ siê (przep³ywaj¹) do obiektu gdzie wyst¹pi³o zdarzenie, nastêpnie wracaj¹ z powrotem na górê. W czasie tego przemieszczania siê, mog¹ one byæ przechwytywane, przepuszczane, lub kasowane w zale noœci od programu. Powodem takiej architektury jest udostêpnienie programistom du ej elastycznoœci. Wiêcej informacji mo na znaleÿæ na witrynie World Wide Web Consorcium (www.w3.org) w nag³ówku DOM Level 2. 4 Zdarzenia Web Forms Gdy u ywasz Web Forms masz dostêp do wszystkich obiektów i zdarzeñ powi¹zanych ze zwyk³ymi formami i kontrolkami HTML, ale masz tak e do dyspozycji pewne dodatkowe kroki przetwarzania i zdarzenia. G³ówn¹ ró nic¹ jest to e struktura Web Forms u ywa tych obiektów i zdarzeñ nieco inaczej, i wymagaj¹ one cyklu po³¹czenia, zamiast wystêpowaæ wy³¹cznie w przegl¹darce. Chocia wymagaj¹ nieco wiêcej nak³adu czasu, przeprowadzaj¹ wiele u ytecznych funkcji które sprawiaj¹ e Twoja aplikacja sieciowa bardziej przypomina zwyk³a stacjonarn¹ aplikacje. Na przyk³ad, mo esz tworzyæ swoje w³asne metody obs³ugi zdarzeñ, które s¹ aktywowane i uruchamiane na

8 156 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY serwerze, gdy tylko wyzwolone zostanie okreœlone zdarzenie. Czêsto zdarzenia bêd¹ wyzwalane jawnie jako czêœæ interakcji u ytkownika zakodowana w przygotowanych kontrolkach serwera, które mo na zwyczajnie przeci¹gaæ na formy Web Forms gdy korzysta siê z VS.NET, w ten sam sposób jak korzystaj¹c z narzêdzi programistycznych Visual. U³atwia to znacznie programowanie. Podobnie jak w innych systemach zdarzeñ, istnieje szczególny przep³yw w czasie, w którym zdarzenia zachodz¹ automatycznie. Gdy strona jest ³adowana, wystêpuje zdarzenie onload dla obiektu document i wszelkiego kodu z nim powi¹zanego. Dzieje siê tak niezale nie od tego, co zrobi u ytkownik. Model stron Web Form Page obejmuje tak e zdarzenia, które wystêpuj¹ automatycznie, ale na serwerze. Na przyk³ad zdarzenie pageload wystêpuje, gdy strona jest ³adowana, mo na je wykorzystaæ, aby sprawdziæ, czy strona jest ³adowana po raz pierwszy, ustawiæ konfiguracje wszystkich kontrolek na stronie (w³¹czaj¹c w to wszelkie zmiany, jakich dokona³ u ytkownik ostatni) i przeprowadziæ wi¹zanie danych, je eli jest to konieczne. Gdy ju wszystko jest poprawnie ustawione, strona Web Form mo e byæ przes³ana do u ytkownika. Tworzenie uchwytów zdarzeñ Web Forms Aby wspó³pracowaæ ze zdarzeniami, przechwytywaæ je i przetwarzaæ swój w³asny kod w odpowiedzi na nie, trzeba stworzyæ metody uchwyty zdarzeñ i powi¹zaæ je ze zdarzeniami. Twoim pierwszym krokiem jest znalezienie nazwy lub nazw zdarzeñ jakie s¹ obs³ugiwane (nieod³¹czne dla kontrolek serwera jakich u ywasz do wyzwolenia zdarzenia, jak np. przyciski, pola tekstowe, przyciski opcji itd.). Musisz tak e u yæ poprawnej sygnatury dla uchwytu zdarzenia. Podczas gdy wiele zdarzeñ posiada tê sam¹ sygnaturê, niektóre wymagaj¹ specyficznych klas obs³ugi zdarzeñ. Kodowanie metod obs³ugi zdarzeñ Kontrolki serwera, jak wskazuje nazwa, dzia³aj¹ na serwerze. Posiadaj¹ one swoje w³asne nazwy (w³aœciwie korzysta siê z atrybutu ID poniewa zawsze jest unikalny) i s¹ kodowane w podobny sposób do zwyk³ych kontrolek HTML. Mo esz po³¹czyæ ich zdarzenia z metodami korzystaj¹c z bardzo podobnej sk³adni, w sposób nastêpuj¹cy: <asp:button id= MyButton runat= SERVER OnClick= Metoda /> Aby wszystko dzia³a³o prawid³owo, musisz u yæ nastêpuj¹cej sygnatury: Private Sub Metoda(ByVal sender As Object, ByVal e as EventArgs)

9 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET Nastêpnie mo esz napisaæ kod, który tworzy metodê uchwytu zdarzenia. Kod ten jest taki sam jak ka dy inny, ale nazywa siê uchwytem zdarzenia, poniewa jest uruchamiany w odpowiedzi na to zdarzenie. Mo esz jako metodê napisaæ coœ takiego: Page Language= VB %> Import Namespace= System.Collections %> <HTML> <HEAD> <SCRIPT RUNAT= SERVER > Protected Sub MyButton_Click(Source As Object, e As EventArgs) MyLabel.Text = Wyst¹pi³o zdarzenie OnClick End Sub </SCRIPT> </HEAD> <BODY> <FORM RUNAT=SERVER> <asp:button id=mybutton runat= server Text= Aktywacja zdarzenia onclick= MyButton_Click /> <br /> <asp:label id=mylabel runat=server /> </FORM> </BODY> </HTML> Pytanie: Zdaje siê, e zrobiliœmy du y krok naprzód od rêcznego tworzenia stron i formularzy. Jak wiele pozosta³o z tradycyjnego ASP oraz gdzie zabiera nas ASP.NET? OdpowiedŸ: Oryginalne ASP dostarcza wiele mo liwoœci po stronie serwera, dziêki którym mo na przetwarzaæ formularze, co jest g³ówn¹ interakcj¹ u ytkownika w wielu aplikacjach Web. ASP.NET dokonuje du ego kroku naprzód, nie tylko kompiluj¹c formy oraz przetwarzanie po stronie serwera w plik class, ale tak e zapewniaj¹c wiele nowych narzêdzi i kontrolek, aby u³atwiæ pracê programisty. Na przyk³ad do³¹czenie sprawdzanych kontrolek znacznie u³atwia przeprowadzanie funkcji sprawdzania, nie trzeba polegaæ na skryptach JavaScript po stronie klienta. Chocia operacje po stronie klienta zabieraj¹ mniej czasu i nie obci¹ aj¹ serwera, smutne jest to, e aby w³aœciwie zabezpieczyæ aplikacjê, sprawdzanie musi siê odbywaæ po stronie serwera, eby nie zak³ócaæ pracy

10 158 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY aplikacji nieodpowiednimi danymi lub zbyt d³ugimi strumieniami przez z³oœliwych u ytkowników. Poniewa w VS.NET znajduje siê ju wiele narzêdzi i szablonów do tworzenia aplikacji, i poniewa narzêdzia te u³atwiaj¹ pracê w formie wizualnej, z któr¹ jest ju obeznanych wielu programistów, korzystanie z VS.NET bêdzie siê stawaæ coraz przyjemniejsze. Tworzenie interaktywnych aplikacji przy pomocy VS.NET Omówiliœmy instalacjê VS.NET w Rozdziale 1, tak wiêc w tym æwiczeniu zaczniemy VS.NET i rozpoczniemy od tego miejsca. Gdy dojdziemy do Projektu 4-1, stworzymy formê Web Form krok po kroku, ale przedtem omówimy interfejs u ytkownika i narzêdzia dostêpne w VS.NET, tak abyœ by³ ju z nimi obeznany. Gdy rozpoczniesz VS.NET, powinieneœ zobaczyæ ekran przypominaj¹cy ten z Rysunku 4-1. Rys. 4-1 Pocz¹tkowy ekran VS.NET

11 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET Rozwi¹zania i projekty w VS.NET Jak ju wiesz, aplikacja sk³ada siê z wiêcej ni tylko jednego pliku z kodem; czêsto s¹ to pliki do wyœwietlania danych, pliki do przetwarzania danych, pliki przechowuj¹ce odwo³ania (referencje) do bazy danych, itd. Aby efektywnie u ywaæ VS.NET, jednym z pierwszych kroków jest stworzenie pojemnika na wszystkie pliki, katalogi, odwo³ania, oraz pozosta³e zasoby, które sk³adaj¹ siê na ogólne rozwi¹zanie zadanego problemu. VS.NET oferuje dwa typy takich pojemników: rozwi¹zania (solutions) i projekty (projects). Rozwi¹zanie zwykle sk³ada siê z jednego lub wiêcej projektów, zaœ projekt zawiera pliki, katalogi oraz odwo³ania (zwane elementami) obs³uguj¹ce poszczególne czêœci aplikacji. Dodatkowo rozwi¹zanie mo e zawieraæ elementy nazwane ró norodnymi plikami, które nie s¹ powi¹zane z jakimkolwiek poszczególnym projektem lub musz¹ byæ dostêpne dla kilku projektów w rozwi¹zaniu. Projekty przechowuj¹ w³aœciwe pliki w fizycznym katalogu na maszynie do tworzenia (publikowane póÿniej na serwerze). Katalog w jakim s¹ przechowywane te pliki nazywa siê katalogiem projektu Tworzenie rozwi¹zañ (solutions) Aby stworzyæ nowe rozwi¹zanie, tworzysz nowy projekt, przez co automatycznie powstaje nowy pojemnik rozwi¹zania do przechowywania projektu. Kliknij File New Project, aby otworzyæ okno dialogowe New Project (Rysunek 4-2). W polu Project Types z lewej strony, wybierz Visual Studio Solutions, nazwij swoje rozwi¹zanie ReminderForm (Rysunek 4-3) i kliknij OK, aby zapisaæ go w domyœlnej lokalizacji. Gdy zakoñczysz, zobaczysz rozwi¹zanie ReminderForm w panelu Solution Explorer w VS.NET wraz z do³¹czon¹ notatk¹ (0 projects). Oczywiœcie, w rozwi¹zaniu nie ma jeszcze adnych projektów lub elementów. Tworzenie projektów Aby stworzyæ projekt, jaki znajdzie siê we w³aœnie stworzonym rozwi¹zaniu, mo esz albo klikn¹æ prawym klawiszem myszy na rozwi¹zaniu i wybraæ Add New Project, lub przejœæ do menu File i wybraæ Add Project New Project. Gdy otworzy siê okno dialogowe New Project, upewnij siê, e po lewej stronie jest zaznaczone Visual Basic Project w polu Project Types, nastêpnie wybierz ASP.NET Web Application z sekcji Templates na prawo. Nazwij projekt ReminderForm i kliknij OK. Pliki i katalogi stworzone dla tego projektu znajd¹ siê w domyœlnej lokalizacji, któr¹ w tym przypadku bêdzie Koñcowym rezultatem bêdzie jeden projekt zawarty w rozwi¹zaniu oraz kilka plików bêd¹cych czêœci¹ projektu, a tak e strona Web Form pokazana w g³ównym oknie dokumentu w widoku Design (zobacz Rysunek 4-4).

12 160 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY Rys. 4-2 Okno dialogowe New Projects Rys. 4-3 Zapisywanie rozwi¹zania

13 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET Rys. 4-4 Projekt, pliki i dokument w programie ReminderForm Solution Explorer Solution Explorer jest jednym z narzêdzi VS.NET zapewniaj¹cym ³atwoœæ zarz¹dzania rozwi¹zaniami i projektami. Pokazuje ono pliki, katalogi oraz inne obiekty, które sk³adaj¹ siê na rozwi¹zanie lub s¹ z nim powi¹zane; je eli klikniesz na którymœ elemencie, pod oknem Solution Explorer pojawi siê okno Properties pokazuj¹ce szczegó³owe informacje o elemencie. Je eli kiedykolwiek tworzy³eœ aplikacje przy pomocy produktu Microsoft Office takiego jak Access, wiesz jak wygodny jest dostêp do w³asnoœci. Plik projektu ReminderForm jest rodzicem dla innych plików sk³adaj¹cych siê na projekt. Pozosta³e pliki to: l l References AssemblyInfo.vb

14 162 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY l l l l l Global.asax ReminderForm.vsdisco Styles.css Web.config WebForm1.aspx Solution Explorer zapewnia wygodny sposób zarz¹dzania zasobami projektu, jednoczeœnie nie rzucaj¹c siê w oczy w lewym górnym rogu VS.NET. Klikniêcie na menu View poka e wiele innych widoków, jak np. Class View, Server Explorer, Resource Vies, itd. Ide¹ tych wszystkich narzêdzi jest udostêpnienie Ci wygodnego dostêpu do tego, czego potrzebujesz w danej chwili daj¹c jednoczeœnie wystarczaj¹co du o miejsca do dalszej pracy. Tworzenie form Web Forms Gdy ju stworzysz nowy projekt, powinieneœ zobaczyæ dokument o nazwie WebForm1.aspx w widoku dokumentu z lewej strony. Najlepszym sposobem tworzenia formy Web jest skorzystanie z trybu GridLayout, jak zreszt¹ wspomina sam dokument. Aby zmieniæ tryb (je eli tego chcesz) z GridLayout (uk³ad siatki) na FlowLayout (uk³ad swobodny) oraz zobaczyæ inne rzeczy, kliknij prawym klawiszem myszy na dokumencie i wybierz Properties z menu kontekstowego. Zobaczysz okno dialogowe Document Property Page pokazane na Rysunku 4-5. Okno dialogowe Document Property Page Okno dokumentu zapewnia przestrzeñ robocz¹, która pozwala programistom na ³atwe tworzenie i umieszczanie elementów strony zarówno dla stron statycznych, jak i dynamicznych bêd¹cych czêœci¹ ca³ej aplikacji. W trybie GridLayout, elementy dodawane do strony s¹ umieszczane dok³adnie w miejscach okreœlonych przez koordynaty pikseli X i Y. Koordynat X jest mierzony od lewej do prawej w pikselach, zaœ koordynat Y jest mierzony od góry do do³u w pikselach. U ycie GridLayout znacznie u³atwia ustawianie rozmiaru i uk³adu obiektów na ekranie. To, czy siatka ma byæ pokazywana na ekranie, mo e byæ ustawione poprzez przycisk opcji Show Grid w oknie dialogowym. Tytu³ strony oraz zdjêcie w tle, domyœlne jêzyki klienta oraz serwera, kolory i marginesy, s³owa kluczowe, wszystko to mo e byæ ustawione w tym oknie dialogowym. Na przyk³ad ustaw dokument tak, aby posiada³ tytu³ Reminder, kolor na lekki b³êkit (#ccffff w kodzie kolorów HTML) oraz s³owa kluczowe Urodziny, Wakacje, Spotkania, Stanowiska. Kliknij OK, dokument powinien zmieniæ kolor na lekki

15 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET Rys. 4-5 Okno dialogowe Document Property Page b³êkit. Aby zobaczyæ w³aœciwe zmiany w HTML, przejdÿ do widoku HTML klikaj¹c na zak³adce HTML na dole dokumentu. Zobacz nastêpuj¹cy kod HTML: Page Language= vb AutoEventWireup= false Codebehind= WebForm1.aspx.vb Inherits= ReminderForm.WebForm1"%> <!DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN > <HTML> <HEAD> <meta name= keywords content= Urodziny, Wakacje, Spotkania, Stanowiska > <title>reminder Form</title> <meta name= GENERATOR content= Microsoft Visual Studio.NET 7.0"> <meta name= CODE_LANGUAGE content= Visual Basic 7.0"> <meta name= vs_defaultclientscript content= JavaScript > <meta name= vs_targetschema content= intellisense/ie5"> </HEAD> <body MS_POSITIONING= GridLayout bgcolor= #ccffff > <form id= Form1" method= post runat= server > </form> </body> </HTML>

16 164 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY Zauwa, e kod w ogranicznikach ASP.NET, które rozpoczynaj¹ stronê, okreœla jêzyk programowania dla tej strony, a tak e stronê kodu za kulisami (Codebehind) o nazwie WebForm1.aspx.vb. Zauwa tak e, e forma zosta³a ju dodana do strony HTML, nawet pomimo tego, i nie jest ona jeszcze widoczna jako obiekt w dokumencie w widoku Design. Dodawanie kontrolek do formy Aby stworzyæ w³asn¹ formê, mo esz dodawaæ kontrolki na formê z okna Toolbox, dostêpnego po klikniêciu View Toolbox. Okno Toolbox zawiera wiele zak³adek (np. Web Forms i HTML), ka da z nich rozwija siê po klikniêciu, zawieraj¹ one kontrolki takie jak Label (etykieta), Text Box (pole tekstowe) oraz Text Area (obszar tekstowy). Klikniêcie na jednej z nich pozwoli Ci przeci¹gn¹æ j¹ na dokument, bêdziesz potem móg³ sprawdzaæ i zmieniaæ jej w³asnoœci. Mo esz dodawaæ kontrolki do dokumentu tylko wewn¹trz obszaru formy w HTML. Aby sprawdziæ i zmieniæ w³asnoœci kontrolki po tym jak doda³eœ j¹ do dokumentu, po prostu kliknij na niej aby j¹ zaznaczyæ, a nastêpnie sprawdziæ w³asnoœci wypisane w panelu Properties w prawym dolnym rogu. Wypisane w³asnoœci odpowiadaj¹ atrybutom HTML reprezentowanym przez kontrolkê. Na przyk³ad pole tekstowe posiada w³asnoœci name, value, size oraz maxlength itd., wszystkie odpowiadaj¹ce tym samym atrybutom dla elementu INPUT (gdy ustawione jako pole tekstowe) z HTML. Projekt 4-1: Tworzenie aplikacji Web Form W projekcie tym bêdziesz tworzy³ formê, która pozwala u ytkownikowi na wpisanie informacji kontaktowych, a tak e kilku elementów informacji, o których u ytkownik bêdzie informowany w zale noœci od daty. Forma bêdzie zbieraæ i sprawdzaæ dane, ma³a aplikacja na serwerze bêdzie je przetwarzaæ, aby wygenerowaæ listê dat do przypomnienia, dane te zostan¹ zaprezentowane u ytkownikowi do ostatecznego sprawdzenia. W³aœciw¹ aplikacjê przypominaj¹c¹ stworzysz w dalszych rozdzia³ach. Krok po kroku Masz ju przygotowan¹ do obróbki formê Web Form; mo esz siê teraz skoncentrowaæ na w³aœciwych elementach formy oraz tym, co chcesz aby robi³a. Po pierwsze, chcesz zebraæ wystarczaj¹co du o informacji, abyœ móg³ zapewniæ u ytkownikowi przypomnienie i ustanowienie konta na Twoim systemie us³ugowym online. Z tego wzglêdu bêdziesz potrzebowaæ kilka pól tekstowych dla imienia, adresu, numeru telefonu, adresu ,

17 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET 165 itd. Poniewa jest to us³uga darmowa, nie ma potrzeby zbieraæ informacji o rachunku u ytkownika. 1. Dodaj nag³ówek, który stanowi opis formy. Prze³¹cz formê w tryb FlowLayout klikaj¹c prawym klawiszem myszy na formie i otwieraj¹c Document Property Page, nastêpnie zmieniaj¹c tryb w rozwijanej liœcie na œrodku. Dziêki temu bêdziesz móg³ ³atwo dodawaæ tekst, tak samo jak bêd¹c w edytorze HTML. Napisz ³adny nag³ówek, coœ w stylu Proszê wprowadziæ swoje dane. Mo esz nieco powiêkszyæ tekst, aby by³o ³atwiej go odczytaæ oraz zmieniæ czcionkê na bardziej czyteln¹ (na Rysunku 4-6 u ywamy rozmiaru 4 i czcionki Arial Black). Narzêdzia do zmiany czcionki mo esz znaleÿæ na pasku narzêdziowym Formatting. Pasek ten powinien byæ domyœlnie otwarty, ale je eli go nie ma, przejdÿ do View Toolbars i wybierz Formatting. Zobaczysz tak e inne dostêpne paski narzêdziowe. 2. Nastêpnie prze³¹cz siê z powrotem w tryb GridLayout klikaj¹c View Property Pages, otwieraj¹c okno dialogowe Document Property Page i wybieraj¹c GridLayout. Rozpocznij tworzenie formy od dodania tabeli do strony pod nag³ówkiem, klikaj¹c View Toolbox. Pojawi siê okno Toolbox (domyœlnie z lewej strony obszaru roboczego). Kliknij na zak³adce Web Forms, aby otworzyæ listê dostêpnych kontrolek Web Forms. Kliknij na przycisku tabeli i przeci¹gnij j¹ na œrodek formy. 3. Teraz gdy ju narysowa³eœ tabelê, kliknij na niej prawym klawiszem myszy, aby otworzyæ okno dialogowe Table Property Pages, nastêpnie zmieniæ kolor t³a tabeli na ³adny lekki b³êkit i zamkn¹æ okno dialogowe. 4. Mo esz u yæ menu Table do odnalezienia opcji dotycz¹cych wstawiania i usuwania wierszy w tabeli. Dodawaj lub usuwaj wiersze i kolumny (umieszczaj¹c kursor w wierszu lub kolumnie, o któr¹ Ci chodzi) a bêdziesz mia³ 8 wierszy i 2 kolumny. Umieœæ etykiety tekstowe (mo esz wpisaæ tekst, zamiast korzystaæ z kontrolek Label) w lewej kolumnie: Imie (First Name), Nazwisko (Last Name), Adres (Address), Miasto (City), Województwo (State), Kod Pocztowy (Zip), , Telefon (Phone), z prawej strony dodaj do ka dej kolumny kontrolkê TextBox z zak³adki Web Forms w oknie Toolbox. Ustaw rozmiar tabeli a bêdzie ona pasowaæ do tekstu i pól tekstowych, nastêpnie przenieœ tabele na œrodek strony, aby mia³a ³adny uk³ad. Mo e pomóc Ci w³¹czenie opcji Snap To Grid, wybieraj¹c Format Snap To Grid. Dziêki temu wszystko bêdzie ustawiane automatycznie wraz ze znacznikami siatki (mo esz tak e w³¹czyæ lub wy³¹czyæ 4

18 166 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY znaczniki siatki przy u yciu opcji w menu tu nad Snap To Grid). Twoja forma powinna byæ podobna do tej z Rysunku 4-6. Rys. 4-6 Forma w czasie konstruowania 5. Aby u yæ pól tekstowych, musisz nazwaæ je odpowiednio, tak wiêc kliknij prawym klawiszem na pierwszym polu i wybierz z menu kontekstowego opcje Properties. Z prawej strony na dole ekranu znajdziesz panel Properties, powinieneœ widzieæ w nim w³asnoœæ ID. Wpisz tam opisow¹ nazwê bez spacji lub znaków specjalnych. Na przyk³ad pole Imiê nazwij Imie (Name). Pole tekstowe nazwij Przeznaczeniem tej aplikacji jest pozwolenie na zebranie wystarczaj¹cej iloœci informacji, tak aby mog³a póÿniej przypomnieæ u ytkownikowi o urodzinach poprzez telefon lub . Zmodyfikuj

19 ROZDZIA 4: Web Forms i ASP.NET tabele dodaj¹c wiersze, kolumny, nag³ówki oraz pola tekstowe dopóki nie bêdzie ona wygl¹da³a jak ta pokazana na Rysunku 4-7. Jako rozwijanej listy u yj kontrolki HTML (kliknij na zak³adce HTML w oknie Toolbox) dla listy Dropdown i dodaj j¹ obok s³ów Powiadomienie przez (Notify By). Nazwij j¹ MetodaPowiadomienia (Notification Method) i kliknij na niej prawym klawiszem myszy, aby otworzyæ okno dialogowe Property Page. Wpisz mo liwoœci Telefon (Phone) oraz zarówno w obszarach Text, jak i Value jako opcje dla rozwijanej listy (Bêdziesz musia³ wpisaæ Telefon (Phone) w obydwu polach, a nastêpnie klikn¹æ na przycisku Insert; to samo dla , jak pokazano na Rysunku 4-8). 7. Jesteœ teraz gotów aby dodaæ kontrolki, które sprawdzaj¹ poprawnoœæ wpisanych danych. Forma musi siê upewniæ, e dane zosta³y wprowadzone w okreœlone pola (imie i nazwisko, numer Rys. 4-7 Forma z dodanymi obszarami odnoœnie przypomnienia

20 168 ASP.NET - KURS PODSTAWOWY Rys. 4-8 Okno dialogowe <SELECT> Property Pages telefonu, adres , przynajmniej jedna data urodzin oraz liczba dni przed urodzinami, kiedy trzeba przypomnieæ). Forma sprawdzi tak e, aby siê upewniæ, e format adresu jest odpowiedni oraz e daty urodzin s¹ poprawnie sformatowane jako daty. 8. Kliknij na zak³adce Web Forms w oknie Toolbox i zaznacz kontrolkê RequiredFieldValidator, nastêpnie przeci¹gnij j¹ i upuœæ obok wymaganych pól. We w³asnoœci ControlToValidate ka dej kontrolki sprawdzaj¹cej wpisz nazwê pola tekstowego jakie ma sprawdzaæ; we w³asnoœci Text ka dej kontrolki sprawdzaj¹cej wpisz znak asteriks (*); natomiast we w³asnoœci ErrorMessage wpisz odpowiedni komunikat dla u ytkownika, np. Wymagane jest podanie imienia (First Name is required). Twoja forma powinna teraz przypominaæ Rysunek Aby sprawdziæ czy u ytkownik wpisa³ dzia³aj¹cy adres , dodaj kontrolkê RegularExpressionValidator obok pola . W jej w³asnoœci ControlToValidate wpisz (User ); w jej w³asnoœæ Text wpisz znak asteriks (*); natomiast w jej w³asnoœæ ErrorMessage wpisz Twój

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9).

Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Autorstwo: Sławomir Orłowski (wstęp, rozdziały 1-8), Maciej Grabek (rozdział 9). Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile

Programowanie aplikacji dla urz¹dzeñ mobilnych z systemem Windows Mobile Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications

Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tytuł oryginału: The Tangled Web: A Guide to Securing Modern Web Applications Tłumaczenie: Wojciech Moch ISBN: 978-83-246-4477-3 Original edition copyright 2012 by Michał Zalewski. All rights reserved.

Bardziej szczegółowo

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2

MASTERTYPE RF PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA (MT1403) 1. Wprowadzenie: 2 MASTERTYPE RF (MT1403) PODRÊCZNIK U YTKOWNIKA 1. Wprowadzenie: 2 2. Opis w³aœciwoœci: 2 3. Zawartoœæ zestawu 3 4. Wymagania systemowe: 3 5. Instalacja: 3 6. Opis funkcji: 6 7. Oprogramowanie klawiatury:

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31

Spis treœci. Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1. Rozdzia³: 3 Konfigurowanie sprzêtu sieciowego... 31 Spis treœci Spis treœci Wstêp...XIII Rozdzia³: 1 Wprowadzenie do sieci... 1 Historia....................................................... 1 Sieci TCP/IP.....................................................

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE.

MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION. POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION POTRZEBUJÊ swobody DZIA ANIA W BIZNESIE. Osi¹gniesz to, dziêki systemowi Microsoft Business Solutions Navision. POTRZEBUJÊ systemu, KTÓRY POMO E MI PROWADZIÆ FIRMÊ

Bardziej szczegółowo

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów

Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów Informacje dla u ytkowników aparatów do miareczkowania oraz pomiaru ph, gêstoœciomierzy i refraktometrów 10 Spis treœci Raporty klientw Automatyczne analizy wody 2 Rozwi¹zania dla klientów Dwufunkcyjne

Bardziej szczegółowo

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy.

Struktura danych (ang. data structure) - sposób uporz dkowania informacji w komputerze. Na strukturach danych operuj algorytmy. OPRACOWA : K77. Przeczytajcie wszystko chocia raz a na pewno b dziecie wi cej wiedzie J Uwaga do wszystkich przysz ych magistrów: Po wylosowaniu zagadnienia mówcie o rzeczach, które s dla Was zrozumia

Bardziej szczegółowo

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW

Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Joomla! Profesjonalne tworzenie stron WWW Autor: Dan Rahmel T³umaczenie: Tomasz Przedmojski ISBN: 978-83-246-1766-1 Tytu³ orygina³u: Professional Joomla! (Programmer to Programmer) Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo