Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr..."

Transkrypt

1 Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6 reprezentowanym przez Pana Grzegorza Borowca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: uprawnionych do reprezentacji zgodnie z przedstawionym odpisem z rejestru przedsiębiorców stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszej Umowy zwanych dalej łącznie Stronami. Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 1 Definicje pojęć Celem uzgodnienia pojęć, na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje: 1) Zintegrowany System Informatyczny db Ministerstwa Skarbu Państwa zwany dalej ZSI db MSP oprogramowanie autorstwa ComArch S.A., w którego skład wchodzą podsystemy i moduły: a) podsystem Zarządzanie i Gospodarowanie Ministerstwem Skarbu Państwa, na który na podstawie postanowień Umowy MSP/DBiF/177/FSP/2004 z r., została udzielona licencja. W skład tego podsystemu wchodzą moduły: - Centralna Kartoteka Kontrahentów, - Centralny Słownik systemu (moduły wspólne), - Ewidencja Kadrowa, - Księga Główna, - Planowanie i budżetowanie, - Płace, - Fakturowanie, - Należności zobowiązania, - Należności - zobowiązania Skarbu Państwa b) podsystem Zbiorczej Ewidencji Mienia Skarbu Państwa, w którego skład wchodzą moduły: Strona 1

2 - Zbiorcza Ewidencja Mienia Skarbu Państwa, - Akcje i udziały, c) podsystem Monitorowania Przekształceń Własnościowych i Nadzoru nad Mieniem Skarbu Państwa, w którego skład wchodzą moduły: - Monitorowanie i Nadzór, - Monitorowanie programu NFI, - Baza Kandydatów do Rad Nadzorczych, - Generator Ankiet Kwartalnych, 2) Dokumentacja szczegółowy opis funkcjonalny i techniczny ZSI db MSP, 3) Sprzęt komputerowy zestaw komputerów, na których pracuje ZSI db MSP, w tym Serwer Główny ZSI db MSP, Serwer Zapasowy lub Testowy, Serwer Plików, Serwer dostępowy, Stacje dostępowe, 4) System komunikacyjny zestaw elementów tworzących funkcjonalną całość, obejmujący elementy lokalnej sieci komputerowej, łącza i urządzenia rozległej sieci transmisji danych, oraz bezpieczne szyfrowane połączenie SSL-VPN zestawione pomiędzy lokalizacją Wykonawcy a Zamawiającym w Warszawie, 5) Oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie zainstalowane na Serwerze i Stacjach dostępowych do ZSI db Zamawiającego, obejmujące: a) systemy operacyjne (UNIX, Windows XP i dalsze), b) całość oprogramowania Oracle (System Zarządzania Bazą Danych zainstalowany na serwerze, oprogramowanie zainstalowane na stacjach dostępowych) w odpowiednich wersjach umożliwiające działanie ZSI db MSP, c) oprogramowanie służące do administracji i zarządzania sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym i systemem zarządzania bazą danych Oracle, d) oprogramowanie służące do kompilacji kodów źródłowych do wersji wykonywalnej zarówno dla formatek jak i raportów (Oracle Forms i Reports w wersji 6i), e) oprogramowanie do kontroli wersji kodów źródłowych (Power Source) autorstwa Wykonawcy, f) oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające podłączenie Stacji dostępowych do serwera bazy danych, 6) System Rejestracji Zgłoszeń oprogramowanie udostępnione przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy, którego zadaniem jest rejestrowanie i prowadzenie historii zgłoszeń, 7) Błąd - jest to wada polegająca na zachowaniu ZSI db MSP w sposób niezgodny ze specyfikacją systemu, dokumentacją projektową i protokołami odbioru dokonanych uprzednio zmian, 8) Błąd ważny lub błąd mniej ważny - jest to każdy Błąd, który nie jest błędem pilnym ani błędem krytycznym, 9) Błąd pilny - Błąd powodujący niemożność wykonywania przez Zamawiającego czynności przewidzianych do realizacji przez ZSI db MSP, które mogą zostać odroczone, ale ze względu na swój szczególny charakter powinny zostać wykonane w krótkim czasie, 10) Błąd krytyczny - jest to Błąd, który uniemożliwia pracę całego ZSI db MSP lub modułu, albo blokuje procedury, których wykonanie w terminie jest konieczne, 11) Dzień roboczy każdy dzień roboczy w godzinach od 8.15 do 16.15, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, 12) Asysta Techniczna usługa świadczona przez Wykonawcę, mająca na celu dokonywanie zmian w funkcjonalności ZSI db MSP, realizujące specyficzne wymagania Zamawiającego, Strona 2

3 13) Usługi Konsultacyjne konsultacje świadczone przez Wykonawcę dla wybranych użytkowników ZSI db MSP, 14) Serwis - usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na usuwaniu błędów w ZSI db MSP oraz pomocy merytorycznej w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy, 15) Zamówienie Asysty Technicznej zestaw dokumentów, których wzór zawarto w Załącznikach nr 4, 5, 6 wypełniany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego przy dokonywaniu zgłoszenia zadania Asysty Technicznej, 16) Zamówienie Usług Konsultacyjnych zestaw dokumentów, których wzór zawarto w Załącznikach nr 4, 5, 6 wypełniany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego przy dokonywaniu zgłoszenia Usługi Konsultacyjnej. 2 Przedmiot umowy Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług: a) Asysty Technicznej, b) Konsultacyjnych, c) Serwisu dotyczących ZSI db MSP. 3 Asysta Techniczna 1. W ramach Asysty Technicznej Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego zmian w funkcjonalności ZSI db MSP tak, aby spełniał specyficzne wymagania Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis i zakres usług oraz procedury postępowania przy świadczeniu Asysty Technicznej, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są zawarte w Załączniku Nr 1, 4, 5 i Świadczenie usług Asysty Technicznej odbywać się będzie za wynagrodzeniem określonym w 8 ust. 1 i 2 albo na zasadach określonych w Załączniku 7 pkt. 2 4 Usługi Konsultacyjne 1. W ramach Usług Konsultacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia zleconych przez Zamawiającego konsultacji i warsztatów dla wskazanych użytkowników ZSI db MSP w okresie obowiązywania Umowy. 2. Szczegółowy opis i zakres usług oraz procedury postępowania przy świadczeniu Usług Konsultacyjnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są zawarte w Załączniku Nr 2, 5 i Świadczenie Usług Konsultacyjnych odbywać się będzie za wynagrodzeniem określonym w 8 ust. 1 i 2 albo na zasadach określonych w Załączniku 7 pkt. 3 Strona 3

4 5 Serwis 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu ZSI db MSP we wszystkich podsystemach ZSI db MSP określonych w 1 pkt 1. Usługi te obejmują naprawę błędów, oraz pomoc merytoryczną. Szczegółowy opis i zakres usług oraz procedury postępowania przy świadczeniu Serwisu są zawarte w Załącznikach Nr 7, 8, 9 i Strony uzgadniają, iż Serwis nie obejmuje w szczególności: a) naprawy systemu komunikacyjnego, b) naprawy błędów w pracy ZSI db MSP będących następstwem awarii lub uszkodzenia systemu komputerowego lub systemu komunikacyjnego. 3. Serwis nie obejmuje naprawy błędów w pracy ZSI db MSP, jeżeli powstały one wskutek korzystania przez Zamawiającego z ZSI db MSP w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności: a) w wyniku modyfikacji kodu źródłowego lub binarnego ZSI db MSP przez osoby inne niż wyznaczone przez Wykonawcę, b) w wyniku korzystania z danych zawartych w obsługiwanej przez ZSI db MSP bazie danych inaczej, niż za pośrednictwem opracowanego przez Wykonawcę systemu ZSI db MSP. 4. Zapewnienie czasu skutecznej naprawy Błędów stanowiących przedmiot reakcji serwisowej jest określony w Załączniku 7 pkt Wykonawca w Systemie Rejestracji Zgłoszeń prowadzi rejestr usług serwisowych zawierający dokładny opis dokonanych czynności, a w szczególności: a) czas powiadomienia o zdarzeniu przez Zamawiającego, b) czas reakcji na podjęte zgłoszenie, c) opis wykonanych prac przez Wykonawcę na zgłoszone zdarzenie, d) wnioski - raporty dotyczące eliminacji błędów. 6. Zapisów w Systemie Rejestracji Zgłoszeń dokonywać może wyłącznie upoważniony przedstawiciel każdej ze Stron w ramach udzielonych uprawnień. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń określa Załącznik nr 3 do Umowy. Listę pracowników Wykonawcy zawiera załącznik 11 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić do wglądu Zamawiającego wszelkie informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 6 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług: 1) Usług Asysty Technicznej, o których mowa w 3, 2) Usług Konsultacyjnych, o których mowa w 4, 3) Usług Serwisu, o których mowa w 5 na zasadach określonych w Umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia listy osób świadczących usługi wymienione w 3, 4 i 5 Umowy. Lista powinna zawierać: imię nazwisko, wykształcenie, doświadczenie Strona 4

5 zawodowe, kwalifikacje zawodowe, zakres wykonywanych czynności w przedmiocie Umowy. Lista stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej Umowy. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników przez siebie zatrudnionych i zapewnia poprawne funkcjonowanie sytemu ZSI db MSP w tym również po jego modyfikacjach wykonanych w ramach niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad ukrytych powstałych w wyniku wyżej wymienionych modyfikacji. 7 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy należytej realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności: a) zagwarantować niezbędny dostęp do ZSI db MSP za pomocą sieci wewnętrznej, bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL-VPN zestawionego pomiędzy lokalizacją Wykonawcy a Zamawiającym w Warszawie oraz poprzez punkt dostępowy w wydzielonym segmencie sieci Zamawiającego koniecznym do wykonania usług określonych w Umowie. Szczegółowy opis udostępnionych przez Zamawiającego narzędzi i środowiska technicznego zawiera Załącznik nr 9 do Umowy. b) utrzymywać bazę testową ZSI db MSP oraz przekazywać Wykonawcy na jego prośbę zaszyfrowaną wersję tej bazy, c) podjąć niezbędne działania zmierzające do ochrony danych ustawowo chronionych, d) wskazać pracowników Zamawiającego (Załącznik Nr 3) uprawnionych do zgłaszania błędów i innych zdarzeń. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy dostępu do ZSI db MSP i zobowiązuje się, że odmowa ta przekazana będzie Wykonawcy przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w formie pisemnej. W przypadku odmowy dostępu przez Zamawiającego, Wykonawca zwolniony jest od podjęcia czynności serwisowych w zakresie objętym Umową. 8 Wynagrodzenie i Płatności 1. Wynagrodzenie za świadczenie usług Asysty Technicznej i Usług Konsultacyjnych jest iloczynem ilości osobodni oraz stawki złotych brutto (słownie: ) za każdy osobodzień pracy analityka, konsultanta, programisty lub instalatora. 2. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w 3 i 4, wynosi..złotych brutto rocznie (słownie:.), przy czym Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całej kwoty. 3. Wynagrodzenie za świadczenie usług Serwisu jest ryczałtowe i wynosi.. złotych brutto rocznie (słownie:..) tj...złotych brutto kwartalnie (słownie:..). 4. Zamawiający obowiązany jest do zapłaty kwoty zatwierdzonej na formularzu, o którym mowa w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie. 5. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwoty złotych brutto (słownie: ). Strona 5

6 6. Płatność wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług Asysty Technicznej i Usług Konsultacyjnych będzie dokonywana na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, po podpisaniu Protokołu Odbioru, o którym mowa w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze. W imieniu Zamawiającego odbioru dokonuje osoba upoważniona przez Zamawiającego. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do Odbioru Asysty Technicznej i Usług Konsultacyjnych określa Załącznik nr 3 do Umowy. 7. Wynagrodzenie za świadczenie usług Serwisu będzie płatne kwartalnie z dołu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze. Faktura może zostać wystawiona po podpisaniu przez Zamawiającego, w imieniu którego działa osoba upoważniona do kwartalnego odbioru usług serwisowych określona w Załączniku nr 3 do Umowy, protokołu przedłożonego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, zawierającego wykaz wszystkich zrealizowanych w danym kwartale usług Serwisu wraz z potwierdzeniem ich prawidłowej realizacji pod względem zakresu, jakości i terminowości dokonanym przez osoby do tego upoważnione. 8. Wynagrodzenie wskazana w ust. 1, 2, 3 i 5 uwzględnia podatek VAT. 9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 9 Gwarancja Należytego Wykonania 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować swoje obowiązki wynikające z Umowy z należytą starannością. 2. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie. w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w 8 ust. 5 Umowy, co stanowi kwotę....złotych (słownie: ). Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wykorzystane o ile Zamawiający uzna, że nastąpiło nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wykonania przedmiotu Umowy i uznaniu przez Zamawiającego, iż umowa została należycie wykonana, z zastrzeżeniem że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady tj. 12 m-cy od czasu zakończenia umowy. 10 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 1. Za opóźnienie w realizacji swoich zobowiązań wynikających z przedmiotu usługi Asysty Technicznej, Usług Konsultacyjnych oraz Serwisu, o których mowa w 3, 4 i 5 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,03 % od wartości umowy brutto o której mowa w 8 ust. 5 za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć łącznie 100% wartości Zamówienia Asysty Technicznej albo Usług Konsultacyjnych, których dotyczy albo kwartalnej wartości Serwisu. Strona 6

7 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z usług, o których mowa w 3, 4 i 5 Umowy, w sposób oraz w zakresie szczegółowo określonym w Załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 7 do Umowy, Zamawiającemu po upływie wyznaczonego przez niego dodatkowego terminu na usunięcie wad i usterek, dokonanie poprawek, służy prawo: a) odstąpienia od Umowy lub, b) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zleconego zadania jeśli realizowane było w ramach usługi Asysty Technicznej, o której mowa w 3 niniejszej Umowy lub Usługi Konsultacyjnej, o której mowa w 4 niniejszej Umowy, chociażby Zamawiający nie poniósł żadnej szkody lub, c) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości kwartalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust. 3 niniejszej Umowy, jeśli dotyczy to zadania realizowanego w ramach usługi Serwisu, o której mowa w 5 niniejszej Umowy, chociażby Zamawiający nie poniósł żadnej szkody. 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, innych niż określone w 3, 4, 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę równą 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust.5 Umowy. 4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kwot określonych w ustępach poprzedzających, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kwot na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 11 Zakaz cesji wierzytelności Wykonawca nie jest uprawniony bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego do przenoszenia na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu z niniejszej Umowy. 12 Prawa majątkowe i pokrewne 1. Strony zgodnie ustalają iż: a) Kody źródłowe jak i wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych do podsystemu Zbiorczej Ewidencji Mienia Skarbu Państwa oraz podsystemu Monitorowania Przekształceń Własnościowych i Nadzoru nad Mieniem Skarbu Państwa są własnością Skarbu Państwa - Ministerstwa Skarbu Państwa. Dotyczy to również kodów źródłowych, wyżej wymienionych podsystemów, które zostały zmienione (zmodyfikowane) w ramach niniejszej Umowy, b) Kody źródłowe jak i wszelkie prawa w tym autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych podsystemu Zarządzanie i Gospodarowanie Ministerstwem Skarbu Państwa są własnością Comarch S. A. 2. Kody źródłowe, o których mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu, będą przechowywane w systemie kontroli wersji u Wykonawcy, oraz w systemie Power Source u Zamawiającego. Aktualizacja kodów źródłowych w systemie Power Source Zamawiającego będzie przeprowadzana przez Wykonawcę do 15 dnia każdego miesiąca oraz na żądanie Zamawiającego. Strona 7

8 3. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru zadania asysty technicznej lub zmiany kodu źródłowego wynikającej z naprawy błędu, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w 8 ust. 1 albo w 8 ust. 4 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz wyłączne prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do tych kodów źródłowych o ile są to kody podsystemów, o których mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu. 1. Strony zobowiązują się: 13 Klauzula zachowania tajemnicy a) zachować w tajemnicy wszystkie informacje otrzymane od drugiej Strony w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. b) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych w Umowie. c) ujawnić informacje jedynie pracownikom Stron, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, zapewniając przy tym, aby podmioty te nie ujawniały informacji osobom trzecim. d) nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać określonych wyżej informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w lit. b. W takim przypadku wszystkie kopie informacji będą własnością Strony, która stanowi źródło informacji. 2. Wymogi zawarte w ust.1 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości, b) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia zobowiązań o nieujawnianiu w stosunku do Strony Umowy, c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, d) zostaną ujawnione przez Strony na żądanie organu sądowego lub administracyjnego albo gdy obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować o fakcie ujawnienia drugą Stronę. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji w trybie i na zasadach określonych w ustawach regulujących ochronę tych informacji, do których będzie miał dostęp w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. 4. W celu realizacji zadań wynikających z 3 Umowy, Zamawiający może przekazać Wykonawcy dane ze swojej bazy na zasadach określonych w ust Dane, o których mowa w ust. 4, w szczególności dane osobowe, dane o podmiotach gospodarczych i dane finansowo księgowe i kadrowo płacowe zostaną tak zmienione, że niemożliwa będzie ich identyfikacja. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu identyfikację danych. 6. W celu realizacji zadań wynikających z 5 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Zamawiający w drodze pisemnej umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych. Umowa o przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik Nr 13. Strona 8

9 14 Okres obowiązywania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 15 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych negocjacji. 2. Jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 1 wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub realizacją Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu z względu na siedzibę Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 4. W przypadku przekształcenia Wykonawcy w inny podmiot posiadający osobowość prawną, następca prawny Wykonawcy przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 5. Strony zobowiązują się, iż w sprawach związanych z realizacją umowy, będą kontaktować się ze sobą za pośrednictwem osób określonych w Załączniku nr 3 i nr Wszelkie zmiany Umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana treści Załączników nr 3, 9, 11 i 12 wymaga jedynie pisemnego powiadomienia każdej ze Stron. 7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Strona 9

10 Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 16 Załączniki Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Asysty Technicznej Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Usług Konsultacyjnych Upoważnieni pracownicy Zamawiającego Protokół Uzgodnień Formularz (Asysty Technicznej / Usługi Konsultacyjnej) z Kalkulacją Formularz Protokołu Odbioru Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Serwisu Formularz Zgłoszenia Serwisowego Sposób realizacji połączenia MSP Wykonawca zestawionego na potrzeby realizacji Umowy Odpis z rejestru przedsiębiorców Lista osób świadczących usługi wymienione w 3, 4, 5. Umowy (upoważnionych pracowników Wykonawcy) Opis Procedury działania w Systemie Rejestracji Zgłoszeń Umowa o przetwarzanie danych osobowych Wniosek o modyfikację danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym db Ministerstwa Skarbu Państwa Zamawiający Wykonawca Strona 10

11 Załącznik Nr 1 Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Asysty Technicznej 1. Usługa obejmuje wykonywanie zleconych przez Zamawiającego zmian w funkcjonalności ZSI db MSP tak, aby spełniała specyficzne wymagania Zamawiającego, zgodnie z 3 Umowy 2. Zgłaszanie Asysty Technicznej: a) W razie konieczności wykonania danej Asysty Technicznej (zwanej dalej Zadaniem ) upoważniony pracownik Zamawiającego powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i dokona zgłoszenia Zadania za pośrednictwem systemu rejestracji zgłoszeń. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń określa Załącznik nr 3 do Umowy. b) Zgłoszenie Zadania dokonane przez inną osobę, niż określoną w lit. a), nie wywołuje żadnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności nie zobowiązuje Wykonawcy do podjęcia wykonywania Zadania. c) Po Zgłoszeniu Zadania następują uzgodnienia merytoryczne między uprawnionymi pracownikami Zamawiającego a przedstawicielem Wykonawcy zakończone sporządzeniem i podpisaniem Protokołu Uzgodnień według wzoru protokołu określonego w Załączniku nr 4. d) Po podpisaniu Protokołu Uzgodnień Wykonawca wystawia Formularz Asysty Technicznej z Kalkulacją, który określa szczegółowo zakres i pracochłonność czynności niezbędnych do realizacji zadania, oraz termin jego realizacji. Wzór dokumentu określa Załącznik nr 5. Pracochłonność zadania jest podana w dniach roboczych. Kalkulacja modyfikacji podlega następnie negocjacji pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy. Po zakończeniu w/w negocjacji następuje przekazanie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego Formularza Asysty Technicznej z Kalkulacją, które może zostać dokonane osobiście, za pośrednictwem faksu lub w jakikolwiek inny sposób, zapewniający dostarczenie jej pracownikowi Wykonawcy. 3. Realizacja Asysty Technicznej a) Realizacja zadania rozpoczyna się w następnym dniu po podpisaniu przez obie strony Formularza Asysty Technicznej z Kalkulacją. Podpisy złożone w imieniu Zamawiającego powinny być opatrzone imienną pieczątką zgłaszającego, a w przypadku braku takiej pieczątki - czytelną adnotacją określającą stanowisko, imię oraz nazwisko zgłaszającego, b) Wykonawca może odmówić realizacji Zadania, jeśli zgłoszone Zadanie oznaczałoby realizację funkcjonalności niezgodnej z unormowaniami prawnymi, c) Zadanie wykonywane jest na kodach źródłowych ZSI db MSP, które posiada w danym momencie Wykonawca. Wykonawca odpowiada za spójność kodów źródłowych. d) Prace realizowane w ramach Zadania (nowe funkcjonalności jak i modyfikacje istniejących), bez konieczności umieszczania zapisów o tym w protokołach uzgodnień, mają uwzględniać: utworzenie funkcji użytkowych umożliwiających sterowanie dostępem do nowej funkcjonalności w trzech trybach tj. biernym (tylko przegląd), czynnym (przegląd i edycja) i pełnym (przegląd, edycja i usuwanie), zachowanie uprawnień użytkownika wynikających z dostępu do określonych podmiotów gospodarczych (agregat uprawnień), Strona 11

12 4. Odbiór prac: tworzenie oraz obsługę kolumn i wyzwalaczy audytowych w tablicach bazy danych, aktualizację dokumentacji użytkowej (w tym tryb kontekstowy w aplikacji oraz dokumentacji istniejącej) jak i technicznej. sortowanie list wyboru, raportów, wyświetlania raportów w formatkach. a) Po wykonaniu Zadania, Wykonawca zainstaluje nowe oprogramowanie i przeprowadzi testy sprawdzające poprawność działania ZSI db MSP na udostępnionej (wybranej) bazie testowej oraz zgłosi gotowość do testowania Zadania za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń. Strony ustalą czas niezbędny do przeprowadzenia testów przez Zamawiającego. W przypadku braku szczegółowych ustaleń czas przeznaczony na testowanie nie może przekroczyć 10 dni roboczych, b) Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o pozytywnym zakończeniu testów na testowej bazie danych lub zgłosić w formie pisemnej uwagi co do sposobu realizacji zadania, c) Jeśli zostaną wniesione uwagi do wykonanego zadania, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin realizacji zadania w związku z koniecznością usunięcia niedociągnięć, d) Po dokonaniu poprawek Wykonawca postąpi zgodnie z pkt. 4 a). Po akceptacji przez Zamawiającego modyfikacji na testowej bazie danych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wersji instalacyjnej tego zadania do instalacji przez pracowników Zamawiającego na produkcyjnej bazie danych. Czas Zamawiającego przeznaczony na testy nie wlicza się do czasu realizacji naprawy błędu, e) Po pozytywnym zakończeniu testów Zamawiający podpisze Protokół Odbioru. 5. Wszystkie Dokumenty dotyczące Zamówienia Asysty Technicznej sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strona 12

13 Załącznik Nr 2 Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Usług Konsultacyjnych 1. Usługa obejmuje wykonywanie zleconych przez Zamawiającego Usług Konsultacyjnych zgodnie z 4 Umowy. 2. W przypadku niemożliwości wykonania usług, o których mowa w ust. 1, z powodów niezależnych od Wykonawcy, Usługi Konsultacyjne zostaną wykonane w innym terminie, uzgodnionym pisemnie przez strony. 3. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: a) Przygotowanie oraz zrealizowanie programu Usług Konsultacyjnych; b) Przedłożenie harmonogramu Usług Konsultacyjnych na 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć; c) Przygotowanie i dostarczenie uczestnikom aktualnych materiałów pomocniczych; d) Sporządzenie listy obecności uczestników; e) Sporządzenie raportu końcowego zawierającego ocenę przebiegu Usług Konsultacyjnych. 4. Zgłaszanie Usług Konsultacyjnych. a) W razie konieczności wykonania Usługi Konsultacyjnej upoważniony pracownik Zamawiającego powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i dokona zgłoszenia Usługi Konsultacyjnej za pośrednictwem Systemu Rejestracji Zgłoszeń. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń określa Załącznik nr 3 do Umowy. b) Zgłoszenie Usługi Konsultacyjnej dokonane przez inną osobę, niż określoną w lit. a) nie wywołuje żadnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności nie zobowiązuje Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotowej usługi. c) Zgłoszenie Usługi Konsultacyjnej poprzedzają uzgodnienia merytoryczne między uprawnionymi pracownikami Zamawiającego a przedstawicielem Wykonawcy zakończone sporządzeniem i podpisaniem Protokołu Uzgodnień według wzoru protokołu określonego w Załączniku nr Realizacja Usług Konsultacyjnych. a) Wykonawca po podpisaniu Protokołu Uzgodnień wypełnia i dostarcza (osobiście, faksem, pocztą) upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego Formularz Usługi Konsultacyjnej z Kalkulacją, b) Realizacja odbywa się w siedzibie Zamawiającego w dniach uzgodnionych między Wykonawcą a Zamawiającym, c) Realizacja zgłoszonej Usługi Konsultacyjnej może się rozpocząć dopiero po zatwierdzeniu i przyjęciu przez strony Formularza Usługi Konsultacyjnej z Kalkulacją. 6. Odbiór Usług Konsultacyjnych: a) Odbiór następuje poprzez dostarczenie podpisanego przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Usługi Konsultacyjnej oraz dostarczenie listy obecności uczestników zrealizowanej Usługi Konsultacyjnej; b) Po zapoznaniu się z listą obecności uczestników Usługi Konsultacyjnej Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Usługi Konsultacyjnej. 7. Wszystkie dokumenty dotyczące Usług Konsultacyjnych sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strona 13

14 Załącznik Nr 3 Upoważnieni Pracownicy Zamawiającego 1. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do wykonywania czynności związanych z usługami Asysty Technicznej, Usługami Konsultacyjnymi i Serwisem. Możliwe są następujące rodzaje zakresów upoważnień 1) zgłoszenie zamówienia Asysty Technicznej, 2) zgłoszenie zamówienia Usługi Konsultacyjnej, 3) zgłaszanie błędów, podgląd stanu zgłoszonych przez siebie błędów w ramach Serwisu, 4) podgląd stanu realizacji wszystkich błędów w ramach Serwisu, 5) akceptacja kalkulacji kosztów zadania Asysty Technicznej, 6) akceptacja kalkulacji kosztów zadania, Usługi Konsultacyjnej, 7) akceptacja zakończenia testów zadania Asysty Technicznej, 8) odbiór zadania Asysty Technicznej, 9) odbiór zadania Usługi Konsultacyjnej, 10) potwierdzenie prawidłowości realizacji poprawy błędów w ramach Serwisu pod względem zakresu, jakości i terminowości, 11) zatwierdzenie kwartalnego protokołu z realizacji zadań serwisowych, Osoby wymienione w tabeli poniżej są upoważnione do wykonywania czynności związanych z usługą Asysty Technicznej, Usługami Konsultacyjnymi i Serwisem w zakresie określonym w kolumnie Zakres Upoważnienia tabeli Upoważnieni pracownicy Zamawiającego umieszczonej za 3 niniejszego Załącznika. 2. Zmiana listy uprawnień Zmiana listy pracowników Zamawiającego lub zmiana zakresu ich uprawnień do obsługi zgłoszeń wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy i jest wobec Wykonawcy skuteczna z chwilą potwierdzenia przyjęcia pisma zawierającego powiadomienie. 3. Dane adresowe 1. Numery telefonów pod jakimi Zamawiający może zgłaszać zadania serwisowe: 2. Numery faksów pod jakimi Zamawiający może zgłaszać zadania serwisowe: Adresy poczty elektronicznej pod jakimi można zgłaszać zadania serwisowe: 5. Dane adresowe siedziby Wykonawcy: Strona 14

15 Upoważnieni pracownicy Zamawiającego Lp Imię Nazwisko Departament Stanowisko Zakres upoważnienia Strona 15

16 Załącznik Nr 4 PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ NR :(protokołu uzgodnień) Wykonawca XXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Zamawiający Ministerstwo Skarbu Państwa Ul. Krucza 36 / Wspólna Warszawa Nr Zgłoszenia: (z rejestru zgłoszeń) Temat Sporządził Data Sporządzenia Podpis Imię i nazwisko prac DD-MM-RRRR Wykonawcy Uczestniczący w spotkaniu Ze strony MSP Ze strony Wykonawcy 1. Na tym protokół zakończono i podpisano. Zatwierdzający ze strony MSP Imię i Nazwisko Data Podpis Zatwierdzający ze strony Wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: -dla Wykonawcy 1 egz -dla Klienta 1 egz. Strona 16

17 Załącznik nr 5 Zamówienie asysty technicznej/usługi konsultacyjnej z kalkulacją Wykonawca XXXXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx NR: (zamówienia asysty technicznej). Zamawiający Ministerstwo Skarbu Państwa Ul. Krucza 36 / Wspólna Warszawa Sporządził Data sporządzenia Podpis Imię i nazwisko prac. Wykonawcy Numer Zgłoszenia Z systemu zgłoszeń DD-MM-RRRR Nr protokołu uzgodnień Data realizacji DD-MM-RRRR LP WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC Rodzaj usługi (A,/K, P) Czas wykonania w dniach Koszt wykonania (brutto w PLN) RAZEM Czas testowania przez MSP Zatwierdzający ze strony MSP Imię i Nazwisko Data Podpis Zatwierdzający ze strony Wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: -dla Wykonawcy 1 egz. -dla Klienta 1 egz. Strona 17

18 PROTOKÓŁ ODBIORU Załącznik Nr 6 Wykonawca XXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx NR: (protokołu odbioru) Zamawiający Ministerstwo Skarbu Państwa Ul. Krucza 36 / Wspólna Warszawa Sporządził Data sporządzenia Podpis Imię i nazwisko prac Wykonawcy Numer Zgłoszenia Z systemu zgłoszeń DD-MM-RRRR Nr protokołu uzgodnień Nr Zamówienia Asysty Technicznej z Kalkulacją Ze strony Wykonawcy Reprezentowany przez Ze strony Klienta Rozdzielnik: 1. Wykonawca 2. MSP 1. Przedmiot odbioru 2. Ustalenia Na tym protokół zakończono i podpisano. Odbierający ze strony MSP Imię i Nazwisko Data Podpis Odbierający ze strony Wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: - dla Wykonawcy1 egz. - dla MSP 1 egz. Strona 18

19 Załącznik Nr 7 Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Serwisu 1. Usługi Serwisu wykonywane będą zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku zastosowanie znajda postanowienia Załącznika nr 12 pkt W odniesieniu do wszystkich podsystemów ZSI db MSP, w ramach kosztów Serwisu, o których mowa w 8 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań Asysty Technicznej ZSI db zapewniających dostosowania istniejącej funkcjonalności oraz dokumentacji do zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Maksymalna ilość prac objętych umową w tym zakresie wynosi 70 dni roboczych rocznie. Dni niewykorzystane w pierwszym roku przechodzą na rok następny. 3. W odniesieniu do wszystkich podsystemów ZSI db MSP, w ramach kosztów Serwisu, o których mowa w 8 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego Usług Konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Maksymalna ilość prac objętych umową w tym zakresie wynosi 16 dni roboczych rocznie. Dni niewykorzystane w pierwszym roku przechodzą na rok następny. Konsultanci Wykonawcy będą do dyspozycji Zamawiającego najpóźniej 3 dni po zgłoszeniu zapotrzebowania lub w innym uzgodnionym terminie. 4. W odniesieniu do podsystemu Zarządzanie i Gospodarowanie Ministerstwem Skarbu Państwa w ramach kosztów Serwisu, Wykonawca zobowiązuje się do: a) Zapewnienia dostosowania ZSI db MSP do zmieniających się regulacji prawa na dzień ich wejścia w życie obejmujących modyfikacje istniejącej funkcjonalności oraz dokumentacji w zakresie zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw i aktów wykonawczych dotyczących aktualnie funkcjonującej u zamawiającego wersji systemu ZSI db MSP. b) Każde zadanie wykonane w tym trybie będzie zgłaszane i realizowane tak jak zadanie asysty technicznej wraz z podpisaniem odpowiednich dokumentów opisanych z załączniku nr Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania o rozszerzeniach funkcjonalnych i dostarczania nowych wersji oprogramowania standardowego Egeria, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia ich powstania. 6. W odniesieniu do wszystkich podsystemów ZSI db MSP Wykonawca zobowiązuje się do: a) Rozwiązania problemów Zamawiającego, w tym poprzez merytoryczną pomoc konsultantów, za pośrednictwem telefonu, bądź poczty elektronicznej. b) Podjęcia reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego błędy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. c) Usunięcia błędu i zakończenia jego naprawy w przypadku: - Błędu krytycznego w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy liczony od daty i godziny zgłoszenia, - Błędu pilnego w czasie nie dłuższym niż 6 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia, - Błędu ważnego lub mniej ważnego w czasie nie dłuższym niż 18 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia. 7. Zgłoszenie serwisowe: a) W razie wystąpienia błędu upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje zgłoszenia serwisowego. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń serwisowych określa Załącznik nr 3 do Umowy. Zgłoszenie serwisowe polega na Strona 19

20 przekazaniu systemem zgłoszeń zgłoszenia zawierającego opis błędu w działaniu ZSI db MSP. Szczegółowy opis funkcjonowania systemu zgłoszeń zawiera Załącznik 12. b) Zgłoszenie uznaje się za dokonane z chwilą otrzymania przez zgłaszającego mailowego potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia wraz z nadanym przez system zgłoszeń numerem. 8. Strony ustalają, że w przypadku awarii systemu zgłoszeń lub poczty elektronicznej Lotus Notes zgłoszenia o błędach w działaniu ZSI db MSP będą przekazywane do Wykonawcy faxem lub osobiście przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, z użyciem Formularza Zgłoszenia Serwisowego, stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy, zawierającego w szczególności: a. pieczątkę firmową Zamawiającego, b. objawy Błędu pozwalające na powtórzenie czynności, które doprowadziły do ujawnienia się Błędu c. podpis wraz z imienną pieczątką zgłaszającego, a w przypadku braku takiej pieczątki - czytelną adnotację określającą stanowisko, imię oraz nazwisko zgłaszającego. a) Zamawiający obowiązany jest dokonać zgłoszenia serwisowego pod jednym z numerów faksu podanych w Załączniku nr 3 lub osobiście w miejscu przeznaczonym do świadczenia usług objętych umową. Zgłoszenie dokonane pod innym adresem lub numerem faksu nie wywołuje żadnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności nie zobowiązuje Wykonawcy do podjęcia reakcji serwisowej. - zgłoszenie serwisowe realizowane za pośrednictwem faksu uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia, co następuje z chwilą wpłynięcia do Zamawiającego faksu zawierającego potwierdzoną przez Wykonawcę kopię Formularza Zgłoszenia Serwisowego. Wykonawca ma obowiązek przesłać potwierdzoną kopię Formularza Zgłoszenia Serwisowego w terminie nie dłuższym, niż dwie godziny od momentu otrzymania faksu z Formularzem Zgłoszenia Serwisowego. Jeżeli faks Zamawiającego zawierający Formularz Zgłoszenia Serwisowego dotrze do Wykonawcy po godzinie 14.00, Wykonawca obowiązany jest przesłać Zamawiającemu potwierdzoną kopię Formularza Zgłoszenia Serwisowego nie później, niż do godziny następnego dnia roboczego, - zgłoszenie serwisowe realizowane osobiście uznaje się za dokonane z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez pracownika Wykonawcy na dostarczonym przez przedstawiciela Zamawiającego Formularzu Zgłoszenia Serwisowego. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać potwierdzenia natychmiast po dostarczeniu przez Zamawiającego Formularza Zgłoszenia Serwisowego. W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia serwisowego w sposób opisany w punktach 3 i 4, Klient może zgłosić uszkodzenie telefonicznie na jeden z numerów telefonu Wykonawcy, określonych w Załączniku nr Poprawie w ramach zgłoszeń serwisowych podlegają w szczególności: a) Błędy w danych, których nie da się poprawić za pomocą aplikacji, wyjątkiem danych w podsystemie finansowo-księgowym. Zgłoszenie takiego błędu powinno być połączone z wystawieniem Wniosku o modyfikację danych stanowiącego Załącznik nr 14 niniejszej Umowy. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania zgłoszenia, gdy jest ono niezgodne z obowiązującym prawem. b) Zmiany etykiet pól na formatce, c) Zmiana etykiet w raportach stałych systemu. d) Zmiana formatowania w formatce lub raporcie bez zmiany długości pola Strona 20

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy

SIWZ nr OP /10 Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. 1. Przedmiot umowy 1. Przedmiot umowy 1. W ramach umowy Wykonawca zobowiązuje się: 1) doprowadzić do uzyskania przez Zamawiającego licencji na oprogramowanie komputerowe (system poczty elektronicznej i systemy operacyjne),

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP

zwanym dalej Wykonawcą z siedzibą w.., wpisanym do... NIP Załącznik Nr 7 Umowa zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministerstwem Spraw Wewnętrznych zwanym dalej Zamawiającym z siedzibą w Warszawie 02-591, przy ul. Stefana Batorego 5,

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ"

UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI UMOWĄ UMOWA O WYKONANIE PRAC GEODEZYJNYCH ZWANA W DALSZEJ CZĘŚCI "UMOWĄ" - WZÓR - zawarta w Opolu, dnia... pomiędzy Powiatem Opolskim, ul. 1 Maja 29, 45-068 Opole zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy:

Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: BDG-II-281-22-MD/09 Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa o dzieło Nr zawarta w Warszawie w dniu 200 r. pomiędzy: Ministerstwem Gospodarki albo Ministrem Gospodarki, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013

PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 PROJEKT UMOWY nr 2/RPSL/1.2.3/2013 zawarta w Gliwicach w dniu...2014 r. pomiędzy: OPEN INNOVATION Ewa Gawlik z siedzibą w Gliwicach, ul. Storczyków 6, NIP 631-238-67-80 Reprezentant: Ewa Gawlik zwanym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ANNĘ TREPKA

UMOWA NR ANNĘ TREPKA UMOWA NR Załącznik nr 4 do zapytania ofertowego MIEJSKIM OŚRODKIEM POMOCY SPOŁECZNEJ W KATOWICACH, z siedzibą w Katowicach przy ul. Jagiellońskiej 17, reprezentowanym przez: DYREKTORA ANNĘ TREPKA działającego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ

WZÓR UMOWY UMOWA. Załącznik nr 4 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA Załącznik nr 4 do SIWZ zawarta w dniu.. w pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim z siedzibą przy al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Umowa nr. Umowa jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Umowa nr. zawarta w dniu. w Warszawie na podstawie art. 6a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści:

ZAŁĄCZNIK NR 4. została zawarta umowa o następującej treści: ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA NR. / /.. /...../2010 na wykonanie usług informatycznych; Opracowanie aplikacji do prowadzenia bazy adresowej, rozbudowa aplikacji Rejestru Cen i Wartości Nieruchomości o wybrane raporty

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul.

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA DOSTAWY zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów - Domem Pomocy Społecznej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a reprezentowanym przez Dyrektora mgr Lucynę Basta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY UMOWA O DZIEŁO NR Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w Olsztynie, w dniu pomiędzy: Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim w Olsztynie z siedzibą przy ul. Oczapowskiego 2, 10 719 Olsztyn,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez:

UMOWA Nr... adres:..,.., NIP:., REGON:, KRS:../nr wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, reprezentowanym przez: Załącznik Nr 7 do SIWZ UMOWA Nr... na wykonanie usługi pn.: Wykonanie inwentaryzacji stanu infrastruktury szerokopasmowej oraz planów jej rozbudowy w województwie śląskim wraz z analizą pozyskanych danych

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ /

Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Załącznik nr 7 do SIWZ wzór umowy ramowej Umowa Ramowa Nr 2011/CPI/ / Zawarta w dniu 2011 r. w Warszawie, pomiędzy: Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4

Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 Umowa nr wzór CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 4 zawarta w dniu. w Warszawie.... pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA .. Wykonawcą..

UMOWA .. Wykonawcą.. UMOWA zawarta w dniu... pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27 zwanym dalej Zamawiającym, które reprezentuje, na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 3 Umowa nr.. Umowa na zakup i dostarczenie do siedziby Zamawiającego oprogramowania służącego do projektowania budynków energooszczędnych dla uczestników projektu kursy doskonalenia dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) UMOWA Nr.

UMOWA (projekt) UMOWA Nr. UMOWA (projekt) UMOWA Nr. z dnia...2015 r. we Wrocławiu, pomiędzy: Powiatem Wrocławskim z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. T. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław posiadającym NIP: 897-16-47-961; REGON: 931-934-816,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA

Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA Wzór umowy zadanie nr 1 załącznik nr 12 do siwz UMOWA zawarta w dniu... 2008 r. w Warszawie pomiędzy Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie ul. Krucza 38/42 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich

Umowa - Wzór. na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich Umowa - Wzór na wykonanie i dostawę gadżetów promocyjnych z logo PROW dla Departamentu Koordynacji Projektów Europejskich zawarta w dniu 2014 r. pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul.

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL

UMOWA. Umowa na opracowanie aktualizacji systemu pn. Wirtualny spacer z RPO WL Projekt UMOWA Umowa zawarta w dniu 2013 roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie reprezentowanym przez: 1. -.., 2. -... zwanym w dalszej części Umowy Zamawiającym a... z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Umowa na monitorowanie stacji roboczych

Umowa na monitorowanie stacji roboczych Umowa na monitorowanie stacji roboczych Dnia. zostaje zawarta umowa pomiędzy:.., z siedzibą przy ul..,, NIP:., reprezentowaną przez:.-starostę Zamojskiego, przy kontrasygnacie.- Skarbnika Powiatu Zwanymi

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014

Istotne postanowienia umowy. Nr.. 2014 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 Oznaczenie sprawy DOA-IV.272.69.2014 Istotne

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi. 1.. z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-...

UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi. 1.. z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-... UMOWA o wykonanie systemu do współpracy programu skrutinerskiego PTT z urządzeniami mobilnymi Zawarta w dniu 3 kwietnia 2015 roku w Krakowie pomiędzy: 1.. z siedzibą w. przy ul......, kod pocztowy.-...

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego

Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego Umowa nr MS /2008 na wykonanie modernizacji systemu informatycznego Krajowego Rejestru Karnego zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Sprawiedliwości z siedzibą w Warszawie, przy Al. Ujazdowskich

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr

Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3. Umowa nr UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt: Dziennikarstwo ekologiczne - nowa jakość w edukacji medialnej Oznaczenie sprawy: 25/2015/FSS Załącznik nr 3 Umowa nr zawarta w dniu. w Lublinie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT 1 I. Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi Asysty Technicznej dla systemu E-BPNT. II.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań:

UMOWA Nr... Przedmiotem zamówienia jest: wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości dla potrzeb Gminy Skarżysko-Kamienna dla następujących zadań: Zał. Nr 5 projekt UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Skarżysku-Kamiennej, pomiędzy Gminą Skarżysko-Kamienna mającą siedzibę przy ulicy Sikorskiego 18 zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a...

Bardziej szczegółowo

Umowa nr /2015 (wzór)

Umowa nr /2015 (wzór) Załącznik 2 do SIWZ Umowa nr /2015 (wzór) w dniu r. w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 2, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych

Załącznik nr 7 do SIWZ OP-IV.272.172.2014.PID POROZUMIENIE. w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 7 do SIWZ POROZUMIENIE w sprawie powierzenia przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu. 2015 roku, w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, przy ul. Spokojnej 4, 20-074 Lublin reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Umowa nr / / /13 zawarta w dniu... 2013 r. w Płocku pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku,, zwaną dalej Zamawiającym reprezentowaną przez:... a 2.... wpisaną do......, zwaną dalej Wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści:

.., zwanymi dalej Wykonawcą o następującej treści: Umowa nr WUP/.. /2015 zawarta w dniu.... 2015 r. dotyczy wniosku.. pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa

Umowa nr - wzór ... ... wpisaną do ... NIP:... REGON:... zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa Załącznik Nr 4 Umowa nr - wzór zawarta w dniu. w Warszawie. pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Zdrowia, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Miodowej 15, NIP: 525-19-18-554, reprezentowanym przez:. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

BO-ZP.2610.64.2015.KN

BO-ZP.2610.64.2015.KN Załącznik nr 2 do SIWZ Umowa- (WZÓR) zawarta dnia... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii w Warszawie, ul. Wspólna 2, 00-926 Warszawa, zwanym dalej Zleceniodawcą,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie

UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - państwową jednostką budżetową Centrum Projektów Europejskich, z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39a, 02-672 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../... /MK/.../2012

UMOWA NR.../... /MK/.../2012 ZAŁĄCZNIK NR 8 UMOWA NR.../... /MK/.../2012 Zawarta w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miasta Gdyni Miasta na prawach powiatu, z siedzibą przy Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a

(wzór) zał. nr 6. zwaną dalej Zamawiającym a (wzór) zał. nr 6 UMOWA NR.../ CZ W dniu pomiędzy: Powiatem Siemiatyckim z siedzibą przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy:

Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Oznaczenie sprawy: ZP/4/GDB/2014 Załącznik nr 5 do Siwz UMOWA Zawarta w dniu..roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Z siedzibą w Warszawie (01-015), Skwer

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr...

Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego. Umowa nr... Załącznik Nr 11 do SIWZ Wzór umowy w sprawie zamówienia publicznego Umowa nr... zawarta w dniu... w Borzęcinie pomiędzy Gmina Borzęcin reprezentowaną przez: 1. Pana mgr Janusza Kwaśniaka Wójta Gminy zwaną

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne

UMOWA NR.../ /2011. a firmą:...z siedzibą w: REGON:... NIP: I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 5 do siwz UMOWA NR.../ /2011 zawarta w dniu... pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin, Miejską Jednostką Obsługi Gospodarczej z siedzibą w Szczecinie przy Plac Armii Krajowej 1, NIP 851-31-36-996,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w..

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy: ..., działającym na podstawie.. NIP. REGON z siedzibą w.. Załącznik Nr 10 do SIWZ Dotyczy : Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wybór wykonawcy zamówienia związanego z realizacją projektu w ramach działania 8.3. Przeciwdziałanie Wykluczeniu Cyfrowemu

Bardziej szczegółowo

Załącznik NR 6 do SIWZ

Załącznik NR 6 do SIWZ Załącznik NR 6 do SIWZ UMOWA SPRZEDAśY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2013r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór)

UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ w przetargu nieograniczonym znak OR.3331-9 /07 UMOWA TRÓJSTRONNA NR (wzór) W dniu...2007 r. w Warszawie pomiędzy: 1. Skarbem Państwa - Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii z siedzibą

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1

UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11. strona 1 Załącznik nr 3 C Znak post. A.I.271-1/11 UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres:, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy:

Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Wzór umowy Egz. nr... Umowa nr... zawarta w dniu. r. w Szczecinie pomiędzy: Komendantem Wojewódzkim Policji w Szczecinie 70-515 Szczecin, ul. Małopolska 47, NIP 851-030-96-92, REGON 810903040, zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Umowa SR-Siedlce /wzór/

Umowa SR-Siedlce /wzór/ Sygn. Sprawy: (ZW/36/2013) Załącznik Nr 2 (do zaproszenia do złożenia oferty) Umowa SR-Siedlce /wzór/ Zakup 12 sztuk licencji Microsoft Office 2010 oraz 7 sztuk licencji Windows 7 Pro dla Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr...

UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... UMOWA o świadczenie usług serwisowych sprzętu komputerowego oraz urządzeń peryferyjnych nr... zawarta w dniu... w Poznaniu, pomiędzy: Miejską Pracownią Urbanistyczną w Poznaniu, ul. Prusa 3, 60-819 Poznań,

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP:, REGON:.. reprezentowanym przez: 1 Przedmiot umowy oraz miejsce dostawy Załącznik nr 6 Nr sprawy: 29/2010 UMOWA Nr..... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:.. zwanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa:

Załącznik nr 4. Umowa nr wzór. wpisaną do, NIP:.., REGON., zwaną dalej Wykonawcą, w imieniu której działa: Załącznik nr 4 Umowa nr wzór zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Zdrowia z siedzibą w Warszawie, ul. Miodowa 15, zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa.,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2013 UMOWA NR... 2013 Zawarta w dniu... 2013 r. pomiędzy: MARENGO IT sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, 53-609 Wrocław, NIP: 8961515962, REGON: 021474635 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:.. a.........

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012

Dotacje na innowacje Inwestujemy w Waszą przyszłość UMOWA NR... 2012 UMOWA NR... 2012 Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy: Actus-Info sp. z o.o., Ul. Wesoła 50 lok. 13, 50-524 Wrocław, NIP: 8992701080, REGON: 021321720 Zwanym dalej "Zamawiającym", reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5.

z terenu Bazy Oznakowania Nawigacyjnego w Świnoujściu, ul. Fińska 5. Załącznik nr 1 Wzór - UMOWA NR zawarta w dniu... 2016 roku w Szczecinie pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedziba w Szczecinie, kod pocztowy 72-207, Plac Stefana Batorego

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową )

UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) UMOWA DOSTAWY NR DUI/./U/2016/MP/D (zwana dalej Umową ) Zawarta w dniu.2016r. pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim, z siedzibą we 50-137 Wrocławiu przy pl. Uniwersyteckim 1, NIP:896-000-54-08, REGON 000001301,

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty)

UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) Załącznik nr 5 do SIWZ znak sprawy: 33/DWF/PN/2013 UMOWA nr 33/DWF/PN/2013 (wzór nie załączać do oferty) W dniu... 2013 r. w Warszawie, pomiędzy: Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/

Załącznik nr 4 do ogłoszenia. WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ CIP-1/2014 WZÓR UMOWY Umowa Nr CIP/CKPŚ/2014/ Załącznik nr 4 do ogłoszenia zawarta w wyniku zamówienia publicznego przeprowadzonego w oparciu o przepisy Regulaminu Zawierania Umów Towarzystwa Przyrodniczego

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:..

zwanym dalej w tekście Wykonawcą reprezentowanym przez:.. Strona 1 z 6 UMOWA Nr Zawarta w dniu w Nowej Dębie pomiędzy: Gminą Nowa Dęba ul Rzeszowska 3, 39-460 Nowa Dęba zwaną dalej w tekście Zamawiającym, reprezentowaną przez: 1 Wiesława Kazimierza Ordona Burmistrza

Bardziej szczegółowo