Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr...

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr..."

Transkrypt

1 Umowa na usługi Asysty Technicznej, Usługi Konsultacyjne oraz Serwis Zintegrowanego Systemu Informatycznego db Ministerstwa Skarbu Państwa nr... zawarta w dniu...pomiędzy: Skarbem Państwa Ministerstwem Skarbu Państwa z siedzibą w Warszawie przy ulicy Kruczej 36/Wspólnej 6 reprezentowanym przez Pana Grzegorza Borowca Dyrektora Generalnego Ministerstwa Skarbu Państwa, zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a. zwaną dalej WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez: uprawnionych do reprezentacji zgodnie z przedstawionym odpisem z rejestru przedsiębiorców stanowiącym Załącznik nr 10 do niniejszej Umowy zwanych dalej łącznie Stronami. Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). 1 Definicje pojęć Celem uzgodnienia pojęć, na potrzeby niniejszej Umowy, Strony ustalają następujące definicje: 1) Zintegrowany System Informatyczny db Ministerstwa Skarbu Państwa zwany dalej ZSI db MSP oprogramowanie autorstwa ComArch S.A., w którego skład wchodzą podsystemy i moduły: a) podsystem Zarządzanie i Gospodarowanie Ministerstwem Skarbu Państwa, na który na podstawie postanowień Umowy MSP/DBiF/177/FSP/2004 z r., została udzielona licencja. W skład tego podsystemu wchodzą moduły: - Centralna Kartoteka Kontrahentów, - Centralny Słownik systemu (moduły wspólne), - Ewidencja Kadrowa, - Księga Główna, - Planowanie i budżetowanie, - Płace, - Fakturowanie, - Należności zobowiązania, - Należności - zobowiązania Skarbu Państwa b) podsystem Zbiorczej Ewidencji Mienia Skarbu Państwa, w którego skład wchodzą moduły: Strona 1

2 - Zbiorcza Ewidencja Mienia Skarbu Państwa, - Akcje i udziały, c) podsystem Monitorowania Przekształceń Własnościowych i Nadzoru nad Mieniem Skarbu Państwa, w którego skład wchodzą moduły: - Monitorowanie i Nadzór, - Monitorowanie programu NFI, - Baza Kandydatów do Rad Nadzorczych, - Generator Ankiet Kwartalnych, 2) Dokumentacja szczegółowy opis funkcjonalny i techniczny ZSI db MSP, 3) Sprzęt komputerowy zestaw komputerów, na których pracuje ZSI db MSP, w tym Serwer Główny ZSI db MSP, Serwer Zapasowy lub Testowy, Serwer Plików, Serwer dostępowy, Stacje dostępowe, 4) System komunikacyjny zestaw elementów tworzących funkcjonalną całość, obejmujący elementy lokalnej sieci komputerowej, łącza i urządzenia rozległej sieci transmisji danych, oraz bezpieczne szyfrowane połączenie SSL-VPN zestawione pomiędzy lokalizacją Wykonawcy a Zamawiającym w Warszawie, 5) Oprogramowanie narzędziowe oprogramowanie zainstalowane na Serwerze i Stacjach dostępowych do ZSI db Zamawiającego, obejmujące: a) systemy operacyjne (UNIX, Windows XP i dalsze), b) całość oprogramowania Oracle (System Zarządzania Bazą Danych zainstalowany na serwerze, oprogramowanie zainstalowane na stacjach dostępowych) w odpowiednich wersjach umożliwiające działanie ZSI db MSP, c) oprogramowanie służące do administracji i zarządzania sprzętem komputerowym, systemem operacyjnym i systemem zarządzania bazą danych Oracle, d) oprogramowanie służące do kompilacji kodów źródłowych do wersji wykonywalnej zarówno dla formatek jak i raportów (Oracle Forms i Reports w wersji 6i), e) oprogramowanie do kontroli wersji kodów źródłowych (Power Source) autorstwa Wykonawcy, f) oprogramowanie komunikacyjne umożliwiające podłączenie Stacji dostępowych do serwera bazy danych, 6) System Rejestracji Zgłoszeń oprogramowanie udostępnione przez Wykonawcę w celu realizacji Umowy, którego zadaniem jest rejestrowanie i prowadzenie historii zgłoszeń, 7) Błąd - jest to wada polegająca na zachowaniu ZSI db MSP w sposób niezgodny ze specyfikacją systemu, dokumentacją projektową i protokołami odbioru dokonanych uprzednio zmian, 8) Błąd ważny lub błąd mniej ważny - jest to każdy Błąd, który nie jest błędem pilnym ani błędem krytycznym, 9) Błąd pilny - Błąd powodujący niemożność wykonywania przez Zamawiającego czynności przewidzianych do realizacji przez ZSI db MSP, które mogą zostać odroczone, ale ze względu na swój szczególny charakter powinny zostać wykonane w krótkim czasie, 10) Błąd krytyczny - jest to Błąd, który uniemożliwia pracę całego ZSI db MSP lub modułu, albo blokuje procedury, których wykonanie w terminie jest konieczne, 11) Dzień roboczy każdy dzień roboczy w godzinach od 8.15 do 16.15, z wyłączeniem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, 12) Asysta Techniczna usługa świadczona przez Wykonawcę, mająca na celu dokonywanie zmian w funkcjonalności ZSI db MSP, realizujące specyficzne wymagania Zamawiającego, Strona 2

3 13) Usługi Konsultacyjne konsultacje świadczone przez Wykonawcę dla wybranych użytkowników ZSI db MSP, 14) Serwis - usługa świadczona przez Wykonawcę polegająca na usuwaniu błędów w ZSI db MSP oraz pomocy merytorycznej w zakresie i na zasadach określonych w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy, 15) Zamówienie Asysty Technicznej zestaw dokumentów, których wzór zawarto w Załącznikach nr 4, 5, 6 wypełniany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego przy dokonywaniu zgłoszenia zadania Asysty Technicznej, 16) Zamówienie Usług Konsultacyjnych zestaw dokumentów, których wzór zawarto w Załącznikach nr 4, 5, 6 wypełniany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego przy dokonywaniu zgłoszenia Usługi Konsultacyjnej. 2 Przedmiot umowy Przedmiotem Umowy jest świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usług: a) Asysty Technicznej, b) Konsultacyjnych, c) Serwisu dotyczących ZSI db MSP. 3 Asysta Techniczna 1. W ramach Asysty Technicznej Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego zmian w funkcjonalności ZSI db MSP tak, aby spełniał specyficzne wymagania Zamawiającego. 2. Szczegółowy opis i zakres usług oraz procedury postępowania przy świadczeniu Asysty Technicznej, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są zawarte w Załączniku Nr 1, 4, 5 i Świadczenie usług Asysty Technicznej odbywać się będzie za wynagrodzeniem określonym w 8 ust. 1 i 2 albo na zasadach określonych w Załączniku 7 pkt. 2 4 Usługi Konsultacyjne 1. W ramach Usług Konsultacyjnych Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia zleconych przez Zamawiającego konsultacji i warsztatów dla wskazanych użytkowników ZSI db MSP w okresie obowiązywania Umowy. 2. Szczegółowy opis i zakres usług oraz procedury postępowania przy świadczeniu Usług Konsultacyjnych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, są zawarte w Załączniku Nr 2, 5 i Świadczenie Usług Konsultacyjnych odbywać się będzie za wynagrodzeniem określonym w 8 ust. 1 i 2 albo na zasadach określonych w Załączniku 7 pkt. 3 Strona 3

4 5 Serwis 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług serwisu ZSI db MSP we wszystkich podsystemach ZSI db MSP określonych w 1 pkt 1. Usługi te obejmują naprawę błędów, oraz pomoc merytoryczną. Szczegółowy opis i zakres usług oraz procedury postępowania przy świadczeniu Serwisu są zawarte w Załącznikach Nr 7, 8, 9 i Strony uzgadniają, iż Serwis nie obejmuje w szczególności: a) naprawy systemu komunikacyjnego, b) naprawy błędów w pracy ZSI db MSP będących następstwem awarii lub uszkodzenia systemu komputerowego lub systemu komunikacyjnego. 3. Serwis nie obejmuje naprawy błędów w pracy ZSI db MSP, jeżeli powstały one wskutek korzystania przez Zamawiającego z ZSI db MSP w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności: a) w wyniku modyfikacji kodu źródłowego lub binarnego ZSI db MSP przez osoby inne niż wyznaczone przez Wykonawcę, b) w wyniku korzystania z danych zawartych w obsługiwanej przez ZSI db MSP bazie danych inaczej, niż za pośrednictwem opracowanego przez Wykonawcę systemu ZSI db MSP. 4. Zapewnienie czasu skutecznej naprawy Błędów stanowiących przedmiot reakcji serwisowej jest określony w Załączniku 7 pkt Wykonawca w Systemie Rejestracji Zgłoszeń prowadzi rejestr usług serwisowych zawierający dokładny opis dokonanych czynności, a w szczególności: a) czas powiadomienia o zdarzeniu przez Zamawiającego, b) czas reakcji na podjęte zgłoszenie, c) opis wykonanych prac przez Wykonawcę na zgłoszone zdarzenie, d) wnioski - raporty dotyczące eliminacji błędów. 6. Zapisów w Systemie Rejestracji Zgłoszeń dokonywać może wyłącznie upoważniony przedstawiciel każdej ze Stron w ramach udzielonych uprawnień. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń określa Załącznik nr 3 do Umowy. Listę pracowników Wykonawcy zawiera załącznik 11 do Umowy. Wykonawca zobowiązuje się udostępnić do wglądu Zamawiającego wszelkie informacje zawarte w Rejestrze Zgłoszeń dotyczące realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. 6 Obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług: 1) Usług Asysty Technicznej, o których mowa w 3, 2) Usług Konsultacyjnych, o których mowa w 4, 3) Usług Serwisu, o których mowa w 5 na zasadach określonych w Umowie. 2. Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia listy osób świadczących usługi wymienione w 3, 4 i 5 Umowy. Lista powinna zawierać: imię nazwisko, wykształcenie, doświadczenie Strona 4

5 zawodowe, kwalifikacje zawodowe, zakres wykonywanych czynności w przedmiocie Umowy. Lista stanowi Załącznik nr 11 do niniejszej Umowy. 3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za pracowników przez siebie zatrudnionych i zapewnia poprawne funkcjonowanie sytemu ZSI db MSP w tym również po jego modyfikacjach wykonanych w ramach niniejszej Umowy oraz zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia ewentualnych wad ukrytych powstałych w wyniku wyżej wymienionych modyfikacji. 7 Obowiązki Zamawiającego 1. Zamawiający zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu umożliwienia Wykonawcy należytej realizacji przedmiotu Umowy, a w szczególności: a) zagwarantować niezbędny dostęp do ZSI db MSP za pomocą sieci wewnętrznej, bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL-VPN zestawionego pomiędzy lokalizacją Wykonawcy a Zamawiającym w Warszawie oraz poprzez punkt dostępowy w wydzielonym segmencie sieci Zamawiającego koniecznym do wykonania usług określonych w Umowie. Szczegółowy opis udostępnionych przez Zamawiającego narzędzi i środowiska technicznego zawiera Załącznik nr 9 do Umowy. b) utrzymywać bazę testową ZSI db MSP oraz przekazywać Wykonawcy na jego prośbę zaszyfrowaną wersję tej bazy, c) podjąć niezbędne działania zmierzające do ochrony danych ustawowo chronionych, d) wskazać pracowników Zamawiającego (Załącznik Nr 3) uprawnionych do zgłaszania błędów i innych zdarzeń. 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmowy dostępu do ZSI db MSP i zobowiązuje się, że odmowa ta przekazana będzie Wykonawcy przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego w formie pisemnej. W przypadku odmowy dostępu przez Zamawiającego, Wykonawca zwolniony jest od podjęcia czynności serwisowych w zakresie objętym Umową. 8 Wynagrodzenie i Płatności 1. Wynagrodzenie za świadczenie usług Asysty Technicznej i Usług Konsultacyjnych jest iloczynem ilości osobodni oraz stawki złotych brutto (słownie: ) za każdy osobodzień pracy analityka, konsultanta, programisty lub instalatora. 2. Maksymalne wynagrodzenie za świadczenie usług, o których mowa w 3 i 4, wynosi..złotych brutto rocznie (słownie:.), przy czym Zamawiający nie ma obowiązku wykorzystania całej kwoty. 3. Wynagrodzenie za świadczenie usług Serwisu jest ryczałtowe i wynosi.. złotych brutto rocznie (słownie:..) tj...złotych brutto kwartalnie (słownie:..). 4. Zamawiający obowiązany jest do zapłaty kwoty zatwierdzonej na formularzu, o którym mowa w Załączniku nr 5 do niniejszej Umowy zgodnie z procedurą opisaną w niniejszym paragrafie. 5. Strony ustalają, że wartość umowy nie przekroczy kwoty złotych brutto (słownie: ). Strona 5

6 6. Płatność wynagrodzenia z tytułu świadczenia usług Asysty Technicznej i Usług Konsultacyjnych będzie dokonywana na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, po podpisaniu Protokołu Odbioru, o którym mowa w Załączniku nr 7 do niniejszej Umowy, w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze. W imieniu Zamawiającego odbioru dokonuje osoba upoważniona przez Zamawiającego. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do Odbioru Asysty Technicznej i Usług Konsultacyjnych określa Załącznik nr 3 do Umowy. 7. Wynagrodzenie za świadczenie usług Serwisu będzie płatne kwartalnie z dołu, na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia złożenia faktury u Zamawiającego, na konto wskazane na fakturze. Faktura może zostać wystawiona po podpisaniu przez Zamawiającego, w imieniu którego działa osoba upoważniona do kwartalnego odbioru usług serwisowych określona w Załączniku nr 3 do Umowy, protokołu przedłożonego przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego, zawierającego wykaz wszystkich zrealizowanych w danym kwartale usług Serwisu wraz z potwierdzeniem ich prawidłowej realizacji pod względem zakresu, jakości i terminowości dokonanym przez osoby do tego upoważnione. 8. Wynagrodzenie wskazana w ust. 1, 2, 3 i 5 uwzględnia podatek VAT. 9. Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego. 9 Gwarancja Należytego Wykonania 1. Wykonawca zobowiązuje się zrealizować swoje obowiązki wynikające z Umowy z należytą starannością. 2. W celu zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu Umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie. w wysokości 10 % kwoty, o której mowa w 8 ust. 5 Umowy, co stanowi kwotę....złotych (słownie: ). Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy może być wykorzystane o ile Zamawiający uzna, że nastąpiło nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy. 3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od daty wykonania przedmiotu Umowy i uznaniu przez Zamawiającego, iż umowa została należycie wykonana, z zastrzeżeniem że 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone po upływie okresu rękojmi za wady tj. 12 m-cy od czasu zakończenia umowy. 10 Niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 1. Za opóźnienie w realizacji swoich zobowiązań wynikających z przedmiotu usługi Asysty Technicznej, Usług Konsultacyjnych oraz Serwisu, o których mowa w 3, 4 i 5 Umowy, Zamawiający może żądać od Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,03 % od wartości umowy brutto o której mowa w 8 ust. 5 za każdy dzień opóźnienia. Maksymalna wysokość kary umownej z tego tytułu nie może przekroczyć łącznie 100% wartości Zamówienia Asysty Technicznej albo Usług Konsultacyjnych, których dotyczy albo kwartalnej wartości Serwisu. Strona 6

7 2. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania którejkolwiek z usług, o których mowa w 3, 4 i 5 Umowy, w sposób oraz w zakresie szczegółowo określonym w Załącznikach Nr 1, Nr 2 i Nr 7 do Umowy, Zamawiającemu po upływie wyznaczonego przez niego dodatkowego terminu na usunięcie wad i usterek, dokonanie poprawek, służy prawo: a) odstąpienia od Umowy lub, b) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% wartości zleconego zadania jeśli realizowane było w ramach usługi Asysty Technicznej, o której mowa w 3 niniejszej Umowy lub Usługi Konsultacyjnej, o której mowa w 4 niniejszej Umowy, chociażby Zamawiający nie poniósł żadnej szkody lub, c) żądania zapłaty kary umownej w wysokości 5 % wartości kwartalnego wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust. 3 niniejszej Umowy, jeśli dotyczy to zadania realizowanego w ramach usługi Serwisu, o której mowa w 5 niniejszej Umowy, chociażby Zamawiający nie poniósł żadnej szkody. 3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z Umowy, innych niż określone w 3, 4, 5 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kwotę równą 0,1 % wynagrodzenia, o którym mowa w 8 ust.5 Umowy. 4. Jeżeli wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający poniesie szkodę przewyższającą wysokość kwot określonych w ustępach poprzedzających, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kwot na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 11 Zakaz cesji wierzytelności Wykonawca nie jest uprawniony bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego do przenoszenia na osoby trzecie wierzytelności przysługujących mu z niniejszej Umowy. 12 Prawa majątkowe i pokrewne 1. Strony zgodnie ustalają iż: a) Kody źródłowe jak i wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych do podsystemu Zbiorczej Ewidencji Mienia Skarbu Państwa oraz podsystemu Monitorowania Przekształceń Własnościowych i Nadzoru nad Mieniem Skarbu Państwa są własnością Skarbu Państwa - Ministerstwa Skarbu Państwa. Dotyczy to również kodów źródłowych, wyżej wymienionych podsystemów, które zostały zmienione (zmodyfikowane) w ramach niniejszej Umowy, b) Kody źródłowe jak i wszelkie prawa w tym autorskie prawa majątkowe do kodów źródłowych podsystemu Zarządzanie i Gospodarowanie Ministerstwem Skarbu Państwa są własnością Comarch S. A. 2. Kody źródłowe, o których mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu, będą przechowywane w systemie kontroli wersji u Wykonawcy, oraz w systemie Power Source u Zamawiającego. Aktualizacja kodów źródłowych w systemie Power Source Zamawiającego będzie przeprowadzana przez Wykonawcę do 15 dnia każdego miesiąca oraz na żądanie Zamawiającego. Strona 7

8 3. Z chwilą podpisania Protokołu Odbioru zadania asysty technicznej lub zmiany kodu źródłowego wynikającej z naprawy błędu, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa odpowiednio w 8 ust. 1 albo w 8 ust. 4 Umowy, przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe oraz wyłączne prawo do zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do tych kodów źródłowych o ile są to kody podsystemów, o których mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu. 1. Strony zobowiązują się: 13 Klauzula zachowania tajemnicy a) zachować w tajemnicy wszystkie informacje otrzymane od drugiej Strony w trakcie współpracy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła. b) wykorzystać informacje jedynie w celach określonych w Umowie. c) ujawnić informacje jedynie pracownikom Stron, w zakresie niezbędnym do wykonania Umowy, zapewniając przy tym, aby podmioty te nie ujawniały informacji osobom trzecim. d) nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać określonych wyżej informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów określonych w lit. b. W takim przypadku wszystkie kopie informacji będą własnością Strony, która stanowi źródło informacji. 2. Wymogi zawarte w ust.1 nie będą miały zastosowania do tych informacji, które: a) są opublikowane, powszechnie znane lub urzędowo podane do publicznej wiadomości, b) zostały przekazane przez osobę trzecią, bez naruszenia zobowiązań o nieujawnianiu w stosunku do Strony Umowy, c) zostaną ujawnione przez jedną ze Stron za uprzednią pisemną zgodą drugiej Strony, d) zostaną ujawnione przez Strony na żądanie organu sądowego lub administracyjnego albo gdy obowiązek ujawnienia wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W takim wypadku każda ze Stron zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować o fakcie ujawnienia drugą Stronę. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ochrony informacji w trybie i na zasadach określonych w ustawach regulujących ochronę tych informacji, do których będzie miał dostęp w związku z zawarciem lub wykonaniem Umowy. 4. W celu realizacji zadań wynikających z 3 Umowy, Zamawiający może przekazać Wykonawcy dane ze swojej bazy na zasadach określonych w ust Dane, o których mowa w ust. 4, w szczególności dane osobowe, dane o podmiotach gospodarczych i dane finansowo księgowe i kadrowo płacowe zostaną tak zmienione, że niemożliwa będzie ich identyfikacja. Wykonawca zobowiązuje się do niepodejmowania działań mających na celu identyfikację danych. 6. W celu realizacji zadań wynikających z 5 Umowy Wykonawca zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności z zachowaniem przepisów art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Zamawiający w drodze pisemnej umowy powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych. Umowa o przetwarzanie danych osobowych stanowi Załącznik Nr 13. Strona 8

9 14 Okres obowiązywania Umowy Umowa zostaje zawarta na czas określony 24 miesięcy od dnia podpisania Umowy. 15 Postanowienia końcowe 1. Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony zobowiązują się rozwiązywać w drodze wzajemnych negocjacji. 2. Jeżeli Stronom nie uda się rozstrzygnąć sporu zgodnie z procedurą określoną w ust. 1 wszelkie spory, które mogą wyniknąć w związku z interpretacją lub realizacją Umowy zostaną poddane pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu z względu na siedzibę Zamawiającego. 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.). 4. W przypadku przekształcenia Wykonawcy w inny podmiot posiadający osobowość prawną, następca prawny Wykonawcy przejmie wszelkie zobowiązania Wykonawcy wynikające z niniejszej Umowy. 5. Strony zobowiązują się, iż w sprawach związanych z realizacją umowy, będą kontaktować się ze sobą za pośrednictwem osób określonych w Załączniku nr 3 i nr Wszelkie zmiany Umowy oraz jej załączników wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zmiana treści Załączników nr 3, 9, 11 i 12 wymaga jedynie pisemnego powiadomienia każdej ze Stron. 7. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego. Strona 9

10 Integralną część niniejszej Umowy stanowią: 16 Załączniki Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Załącznik nr 4 Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Załącznik nr 7 Załącznik nr 8 Załącznik nr 9 Załącznik nr 10 Załącznik nr 11 Załącznik nr 12 Załącznik nr 13 Załącznik nr 14 Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Asysty Technicznej Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Usług Konsultacyjnych Upoważnieni pracownicy Zamawiającego Protokół Uzgodnień Formularz (Asysty Technicznej / Usługi Konsultacyjnej) z Kalkulacją Formularz Protokołu Odbioru Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Serwisu Formularz Zgłoszenia Serwisowego Sposób realizacji połączenia MSP Wykonawca zestawionego na potrzeby realizacji Umowy Odpis z rejestru przedsiębiorców Lista osób świadczących usługi wymienione w 3, 4, 5. Umowy (upoważnionych pracowników Wykonawcy) Opis Procedury działania w Systemie Rejestracji Zgłoszeń Umowa o przetwarzanie danych osobowych Wniosek o modyfikację danych w Zintegrowanym Systemie Informatycznym db Ministerstwa Skarbu Państwa Zamawiający Wykonawca Strona 10

11 Załącznik Nr 1 Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Asysty Technicznej 1. Usługa obejmuje wykonywanie zleconych przez Zamawiającego zmian w funkcjonalności ZSI db MSP tak, aby spełniała specyficzne wymagania Zamawiającego, zgodnie z 3 Umowy 2. Zgłaszanie Asysty Technicznej: a) W razie konieczności wykonania danej Asysty Technicznej (zwanej dalej Zadaniem ) upoważniony pracownik Zamawiającego powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i dokona zgłoszenia Zadania za pośrednictwem systemu rejestracji zgłoszeń. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń określa Załącznik nr 3 do Umowy. b) Zgłoszenie Zadania dokonane przez inną osobę, niż określoną w lit. a), nie wywołuje żadnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności nie zobowiązuje Wykonawcy do podjęcia wykonywania Zadania. c) Po Zgłoszeniu Zadania następują uzgodnienia merytoryczne między uprawnionymi pracownikami Zamawiającego a przedstawicielem Wykonawcy zakończone sporządzeniem i podpisaniem Protokołu Uzgodnień według wzoru protokołu określonego w Załączniku nr 4. d) Po podpisaniu Protokołu Uzgodnień Wykonawca wystawia Formularz Asysty Technicznej z Kalkulacją, który określa szczegółowo zakres i pracochłonność czynności niezbędnych do realizacji zadania, oraz termin jego realizacji. Wzór dokumentu określa Załącznik nr 5. Pracochłonność zadania jest podana w dniach roboczych. Kalkulacja modyfikacji podlega następnie negocjacji pomiędzy uprawnionymi przedstawicielami Zamawiającego i Wykonawcy. Po zakończeniu w/w negocjacji następuje przekazanie przez uprawnionego przedstawiciela Zamawiającego Formularza Asysty Technicznej z Kalkulacją, które może zostać dokonane osobiście, za pośrednictwem faksu lub w jakikolwiek inny sposób, zapewniający dostarczenie jej pracownikowi Wykonawcy. 3. Realizacja Asysty Technicznej a) Realizacja zadania rozpoczyna się w następnym dniu po podpisaniu przez obie strony Formularza Asysty Technicznej z Kalkulacją. Podpisy złożone w imieniu Zamawiającego powinny być opatrzone imienną pieczątką zgłaszającego, a w przypadku braku takiej pieczątki - czytelną adnotacją określającą stanowisko, imię oraz nazwisko zgłaszającego, b) Wykonawca może odmówić realizacji Zadania, jeśli zgłoszone Zadanie oznaczałoby realizację funkcjonalności niezgodnej z unormowaniami prawnymi, c) Zadanie wykonywane jest na kodach źródłowych ZSI db MSP, które posiada w danym momencie Wykonawca. Wykonawca odpowiada za spójność kodów źródłowych. d) Prace realizowane w ramach Zadania (nowe funkcjonalności jak i modyfikacje istniejących), bez konieczności umieszczania zapisów o tym w protokołach uzgodnień, mają uwzględniać: utworzenie funkcji użytkowych umożliwiających sterowanie dostępem do nowej funkcjonalności w trzech trybach tj. biernym (tylko przegląd), czynnym (przegląd i edycja) i pełnym (przegląd, edycja i usuwanie), zachowanie uprawnień użytkownika wynikających z dostępu do określonych podmiotów gospodarczych (agregat uprawnień), Strona 11

12 4. Odbiór prac: tworzenie oraz obsługę kolumn i wyzwalaczy audytowych w tablicach bazy danych, aktualizację dokumentacji użytkowej (w tym tryb kontekstowy w aplikacji oraz dokumentacji istniejącej) jak i technicznej. sortowanie list wyboru, raportów, wyświetlania raportów w formatkach. a) Po wykonaniu Zadania, Wykonawca zainstaluje nowe oprogramowanie i przeprowadzi testy sprawdzające poprawność działania ZSI db MSP na udostępnionej (wybranej) bazie testowej oraz zgłosi gotowość do testowania Zadania za pośrednictwem Systemu Zgłoszeń. Strony ustalą czas niezbędny do przeprowadzenia testów przez Zamawiającego. W przypadku braku szczegółowych ustaleń czas przeznaczony na testowanie nie może przekroczyć 10 dni roboczych, b) Zamawiający zobowiązany jest poinformować Wykonawcę o pozytywnym zakończeniu testów na testowej bazie danych lub zgłosić w formie pisemnej uwagi co do sposobu realizacji zadania, c) Jeśli zostaną wniesione uwagi do wykonanego zadania, Zamawiający wyznaczy dodatkowy termin realizacji zadania w związku z koniecznością usunięcia niedociągnięć, d) Po dokonaniu poprawek Wykonawca postąpi zgodnie z pkt. 4 a). Po akceptacji przez Zamawiającego modyfikacji na testowej bazie danych, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania wersji instalacyjnej tego zadania do instalacji przez pracowników Zamawiającego na produkcyjnej bazie danych. Czas Zamawiającego przeznaczony na testy nie wlicza się do czasu realizacji naprawy błędu, e) Po pozytywnym zakończeniu testów Zamawiający podpisze Protokół Odbioru. 5. Wszystkie Dokumenty dotyczące Zamówienia Asysty Technicznej sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strona 12

13 Załącznik Nr 2 Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Usług Konsultacyjnych 1. Usługa obejmuje wykonywanie zleconych przez Zamawiającego Usług Konsultacyjnych zgodnie z 4 Umowy. 2. W przypadku niemożliwości wykonania usług, o których mowa w ust. 1, z powodów niezależnych od Wykonawcy, Usługi Konsultacyjne zostaną wykonane w innym terminie, uzgodnionym pisemnie przez strony. 3. Do zakresu obowiązków Wykonawcy należy: a) Przygotowanie oraz zrealizowanie programu Usług Konsultacyjnych; b) Przedłożenie harmonogramu Usług Konsultacyjnych na 7 dni przed terminem rozpoczęcia zajęć; c) Przygotowanie i dostarczenie uczestnikom aktualnych materiałów pomocniczych; d) Sporządzenie listy obecności uczestników; e) Sporządzenie raportu końcowego zawierającego ocenę przebiegu Usług Konsultacyjnych. 4. Zgłaszanie Usług Konsultacyjnych. a) W razie konieczności wykonania Usługi Konsultacyjnej upoważniony pracownik Zamawiającego powiadomi o tym fakcie Wykonawcę i dokona zgłoszenia Usługi Konsultacyjnej za pośrednictwem Systemu Rejestracji Zgłoszeń. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń określa Załącznik nr 3 do Umowy. b) Zgłoszenie Usługi Konsultacyjnej dokonane przez inną osobę, niż określoną w lit. a) nie wywołuje żadnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności nie zobowiązuje Wykonawcy do podjęcia wykonywania przedmiotowej usługi. c) Zgłoszenie Usługi Konsultacyjnej poprzedzają uzgodnienia merytoryczne między uprawnionymi pracownikami Zamawiającego a przedstawicielem Wykonawcy zakończone sporządzeniem i podpisaniem Protokołu Uzgodnień według wzoru protokołu określonego w Załączniku nr Realizacja Usług Konsultacyjnych. a) Wykonawca po podpisaniu Protokołu Uzgodnień wypełnia i dostarcza (osobiście, faksem, pocztą) upoważnionemu pracownikowi Zamawiającego Formularz Usługi Konsultacyjnej z Kalkulacją, b) Realizacja odbywa się w siedzibie Zamawiającego w dniach uzgodnionych między Wykonawcą a Zamawiającym, c) Realizacja zgłoszonej Usługi Konsultacyjnej może się rozpocząć dopiero po zatwierdzeniu i przyjęciu przez strony Formularza Usługi Konsultacyjnej z Kalkulacją. 6. Odbiór Usług Konsultacyjnych: a) Odbiór następuje poprzez dostarczenie podpisanego przez Wykonawcę Protokołu Odbioru Usługi Konsultacyjnej oraz dostarczenie listy obecności uczestników zrealizowanej Usługi Konsultacyjnej; b) Po zapoznaniu się z listą obecności uczestników Usługi Konsultacyjnej Zamawiający podpisze Protokół Odbioru Usługi Konsultacyjnej. 7. Wszystkie dokumenty dotyczące Usług Konsultacyjnych sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. Strona 13

14 Załącznik Nr 3 Upoważnieni Pracownicy Zamawiającego 1. Upoważnieni pracownicy Zamawiającego Pracownicy Zamawiającego upoważnieni do wykonywania czynności związanych z usługami Asysty Technicznej, Usługami Konsultacyjnymi i Serwisem. Możliwe są następujące rodzaje zakresów upoważnień 1) zgłoszenie zamówienia Asysty Technicznej, 2) zgłoszenie zamówienia Usługi Konsultacyjnej, 3) zgłaszanie błędów, podgląd stanu zgłoszonych przez siebie błędów w ramach Serwisu, 4) podgląd stanu realizacji wszystkich błędów w ramach Serwisu, 5) akceptacja kalkulacji kosztów zadania Asysty Technicznej, 6) akceptacja kalkulacji kosztów zadania, Usługi Konsultacyjnej, 7) akceptacja zakończenia testów zadania Asysty Technicznej, 8) odbiór zadania Asysty Technicznej, 9) odbiór zadania Usługi Konsultacyjnej, 10) potwierdzenie prawidłowości realizacji poprawy błędów w ramach Serwisu pod względem zakresu, jakości i terminowości, 11) zatwierdzenie kwartalnego protokołu z realizacji zadań serwisowych, Osoby wymienione w tabeli poniżej są upoważnione do wykonywania czynności związanych z usługą Asysty Technicznej, Usługami Konsultacyjnymi i Serwisem w zakresie określonym w kolumnie Zakres Upoważnienia tabeli Upoważnieni pracownicy Zamawiającego umieszczonej za 3 niniejszego Załącznika. 2. Zmiana listy uprawnień Zmiana listy pracowników Zamawiającego lub zmiana zakresu ich uprawnień do obsługi zgłoszeń wymaga pisemnego powiadomienia Wykonawcy i jest wobec Wykonawcy skuteczna z chwilą potwierdzenia przyjęcia pisma zawierającego powiadomienie. 3. Dane adresowe 1. Numery telefonów pod jakimi Zamawiający może zgłaszać zadania serwisowe: 2. Numery faksów pod jakimi Zamawiający może zgłaszać zadania serwisowe: Adresy poczty elektronicznej pod jakimi można zgłaszać zadania serwisowe: 5. Dane adresowe siedziby Wykonawcy: Strona 14

15 Upoważnieni pracownicy Zamawiającego Lp Imię Nazwisko Departament Stanowisko Zakres upoważnienia Strona 15

16 Załącznik Nr 4 PROTOKÓŁ UZGODNIEŃ NR :(protokołu uzgodnień) Wykonawca XXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Zamawiający Ministerstwo Skarbu Państwa Ul. Krucza 36 / Wspólna Warszawa Nr Zgłoszenia: (z rejestru zgłoszeń) Temat Sporządził Data Sporządzenia Podpis Imię i nazwisko prac DD-MM-RRRR Wykonawcy Uczestniczący w spotkaniu Ze strony MSP Ze strony Wykonawcy 1. Na tym protokół zakończono i podpisano. Zatwierdzający ze strony MSP Imię i Nazwisko Data Podpis Zatwierdzający ze strony Wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: -dla Wykonawcy 1 egz -dla Klienta 1 egz. Strona 16

17 Załącznik nr 5 Zamówienie asysty technicznej/usługi konsultacyjnej z kalkulacją Wykonawca XXXXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx NR: (zamówienia asysty technicznej). Zamawiający Ministerstwo Skarbu Państwa Ul. Krucza 36 / Wspólna Warszawa Sporządził Data sporządzenia Podpis Imię i nazwisko prac. Wykonawcy Numer Zgłoszenia Z systemu zgłoszeń DD-MM-RRRR Nr protokołu uzgodnień Data realizacji DD-MM-RRRR LP WYSZCZEGÓLNIENIE PRAC Rodzaj usługi (A,/K, P) Czas wykonania w dniach Koszt wykonania (brutto w PLN) RAZEM Czas testowania przez MSP Zatwierdzający ze strony MSP Imię i Nazwisko Data Podpis Zatwierdzający ze strony Wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: -dla Wykonawcy 1 egz. -dla Klienta 1 egz. Strona 17

18 PROTOKÓŁ ODBIORU Załącznik Nr 6 Wykonawca XXXXXXXXXX Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx NR: (protokołu odbioru) Zamawiający Ministerstwo Skarbu Państwa Ul. Krucza 36 / Wspólna Warszawa Sporządził Data sporządzenia Podpis Imię i nazwisko prac Wykonawcy Numer Zgłoszenia Z systemu zgłoszeń DD-MM-RRRR Nr protokołu uzgodnień Nr Zamówienia Asysty Technicznej z Kalkulacją Ze strony Wykonawcy Reprezentowany przez Ze strony Klienta Rozdzielnik: 1. Wykonawca 2. MSP 1. Przedmiot odbioru 2. Ustalenia Na tym protokół zakończono i podpisano. Odbierający ze strony MSP Imię i Nazwisko Data Podpis Odbierający ze strony Wykonawcy Imię i Nazwisko Data Podpis Protokół sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem: - dla Wykonawcy1 egz. - dla MSP 1 egz. Strona 18

19 Załącznik Nr 7 Zakres stosowania i opis procedur funkcjonowania Serwisu 1. Usługi Serwisu wykonywane będą zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej oraz z należytą starannością. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Załączniku zastosowanie znajda postanowienia Załącznika nr 12 pkt W odniesieniu do wszystkich podsystemów ZSI db MSP, w ramach kosztów Serwisu, o których mowa w 8 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadań Asysty Technicznej ZSI db zapewniających dostosowania istniejącej funkcjonalności oraz dokumentacji do zmieniających się potrzeb Zamawiającego. Maksymalna ilość prac objętych umową w tym zakresie wynosi 70 dni roboczych rocznie. Dni niewykorzystane w pierwszym roku przechodzą na rok następny. 3. W odniesieniu do wszystkich podsystemów ZSI db MSP, w ramach kosztów Serwisu, o których mowa w 8 ust. 3 Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania zleconych przez Zamawiającego Usług Konsultacyjnych w siedzibie Zamawiającego. Maksymalna ilość prac objętych umową w tym zakresie wynosi 16 dni roboczych rocznie. Dni niewykorzystane w pierwszym roku przechodzą na rok następny. Konsultanci Wykonawcy będą do dyspozycji Zamawiającego najpóźniej 3 dni po zgłoszeniu zapotrzebowania lub w innym uzgodnionym terminie. 4. W odniesieniu do podsystemu Zarządzanie i Gospodarowanie Ministerstwem Skarbu Państwa w ramach kosztów Serwisu, Wykonawca zobowiązuje się do: a) Zapewnienia dostosowania ZSI db MSP do zmieniających się regulacji prawa na dzień ich wejścia w życie obejmujących modyfikacje istniejącej funkcjonalności oraz dokumentacji w zakresie zmian obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustaw i aktów wykonawczych dotyczących aktualnie funkcjonującej u zamawiającego wersji systemu ZSI db MSP. b) Każde zadanie wykonane w tym trybie będzie zgłaszane i realizowane tak jak zadanie asysty technicznej wraz z podpisaniem odpowiednich dokumentów opisanych z załączniku nr Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego informowania o rozszerzeniach funkcjonalnych i dostarczania nowych wersji oprogramowania standardowego Egeria, nie później jednak niż w terminie 21 dni od dnia ich powstania. 6. W odniesieniu do wszystkich podsystemów ZSI db MSP Wykonawca zobowiązuje się do: a) Rozwiązania problemów Zamawiającego, w tym poprzez merytoryczną pomoc konsultantów, za pośrednictwem telefonu, bądź poczty elektronicznej. b) Podjęcia reakcji na zgłoszone przez Zamawiającego błędy w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania zgłoszenia. c) Usunięcia błędu i zakończenia jego naprawy w przypadku: - Błędu krytycznego w czasie nie dłuższym niż 1 dzień roboczy liczony od daty i godziny zgłoszenia, - Błędu pilnego w czasie nie dłuższym niż 6 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia, - Błędu ważnego lub mniej ważnego w czasie nie dłuższym niż 18 dni roboczych liczonych od daty zgłoszenia. 7. Zgłoszenie serwisowe: a) W razie wystąpienia błędu upoważniony pracownik Zamawiającego dokonuje zgłoszenia serwisowego. Listę pracowników Zamawiającego upoważnionych do dokonywania zgłoszeń serwisowych określa Załącznik nr 3 do Umowy. Zgłoszenie serwisowe polega na Strona 19

20 przekazaniu systemem zgłoszeń zgłoszenia zawierającego opis błędu w działaniu ZSI db MSP. Szczegółowy opis funkcjonowania systemu zgłoszeń zawiera Załącznik 12. b) Zgłoszenie uznaje się za dokonane z chwilą otrzymania przez zgłaszającego mailowego potwierdzenia zarejestrowania zgłoszenia wraz z nadanym przez system zgłoszeń numerem. 8. Strony ustalają, że w przypadku awarii systemu zgłoszeń lub poczty elektronicznej Lotus Notes zgłoszenia o błędach w działaniu ZSI db MSP będą przekazywane do Wykonawcy faxem lub osobiście przez upoważnionego pracownika Zamawiającego, z użyciem Formularza Zgłoszenia Serwisowego, stanowiącego Załącznik nr 8 do Umowy, zawierającego w szczególności: a. pieczątkę firmową Zamawiającego, b. objawy Błędu pozwalające na powtórzenie czynności, które doprowadziły do ujawnienia się Błędu c. podpis wraz z imienną pieczątką zgłaszającego, a w przypadku braku takiej pieczątki - czytelną adnotację określającą stanowisko, imię oraz nazwisko zgłaszającego. a) Zamawiający obowiązany jest dokonać zgłoszenia serwisowego pod jednym z numerów faksu podanych w Załączniku nr 3 lub osobiście w miejscu przeznaczonym do świadczenia usług objętych umową. Zgłoszenie dokonane pod innym adresem lub numerem faksu nie wywołuje żadnych skutków prawnych i faktycznych, w szczególności nie zobowiązuje Wykonawcy do podjęcia reakcji serwisowej. - zgłoszenie serwisowe realizowane za pośrednictwem faksu uznaje się za dokonane z chwilą potwierdzenia przez Wykonawcę przyjęcia zgłoszenia, co następuje z chwilą wpłynięcia do Zamawiającego faksu zawierającego potwierdzoną przez Wykonawcę kopię Formularza Zgłoszenia Serwisowego. Wykonawca ma obowiązek przesłać potwierdzoną kopię Formularza Zgłoszenia Serwisowego w terminie nie dłuższym, niż dwie godziny od momentu otrzymania faksu z Formularzem Zgłoszenia Serwisowego. Jeżeli faks Zamawiającego zawierający Formularz Zgłoszenia Serwisowego dotrze do Wykonawcy po godzinie 14.00, Wykonawca obowiązany jest przesłać Zamawiającemu potwierdzoną kopię Formularza Zgłoszenia Serwisowego nie później, niż do godziny następnego dnia roboczego, - zgłoszenie serwisowe realizowane osobiście uznaje się za dokonane z chwilą pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia przez pracownika Wykonawcy na dostarczonym przez przedstawiciela Zamawiającego Formularzu Zgłoszenia Serwisowego. W takim przypadku Wykonawca ma obowiązek dokonać potwierdzenia natychmiast po dostarczeniu przez Zamawiającego Formularza Zgłoszenia Serwisowego. W przypadku braku możliwości dokonania zgłoszenia serwisowego w sposób opisany w punktach 3 i 4, Klient może zgłosić uszkodzenie telefonicznie na jeden z numerów telefonu Wykonawcy, określonych w Załączniku nr Poprawie w ramach zgłoszeń serwisowych podlegają w szczególności: a) Błędy w danych, których nie da się poprawić za pomocą aplikacji, wyjątkiem danych w podsystemie finansowo-księgowym. Zgłoszenie takiego błędu powinno być połączone z wystawieniem Wniosku o modyfikację danych stanowiącego Załącznik nr 14 niniejszej Umowy. Wykonawca ma prawo odmówić wykonania zgłoszenia, gdy jest ono niezgodne z obowiązującym prawem. b) Zmiany etykiet pól na formatce, c) Zmiana etykiet w raportach stałych systemu. d) Zmiana formatowania w formatce lub raporcie bez zmiany długości pola Strona 20

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WZÓR. UMOWA Nr WZÓR UMOWA Nr Załącznik nr 5 do SIWZ NA ZBUDOWANIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ZA- RZĄDZANIA UCZELNIĄ W RAMACH REALIZACJI PROJEKTU Wzmocnienie potencjału adaptacyjnego UWM w Olsztynie Zawarta

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456

Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Centrum Projektów Europejskich 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39a tel. (22) 378 31 00; fax (22) 201 97 25 NIP 701 015 88 87; REGON 141681456 Przetarg nieograniczony, znak: CPE-II-261-65/AR/13 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM ONKOLOGII Verified Environmental Management REG.NO. PL 2.32-003- 44 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCEGO: ZACHODNIOPOMORSKIEGO CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Tryb postępowania: Przetarg

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) Agencja Rynku Rolnego ogłasza przetarg nieograniczony na świadczenie usług telekomunikacyjnych w ramach telefonii stacjonarnej Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

UMOWA BDGi-2160-./2011

UMOWA BDGi-2160-./2011 UMOWA BDGi-2160-./2011 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 r. pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem Środowiska, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wawelskiej 52/54, w imieniu i na rzecz którego działa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym Zamawiający: Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ul. Stanisława Kostki Potockiego 10/16 02-958 Warszawa tel.: (22) 544 27 00 fax.: (22) 842 31 16 adres strony internetowej: www.wilanow-palac.pl Pełnomocnicy

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nabycie licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/28/2014. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, dnia 9 września 2014 r. ZATWIERDZAM Dyrektor Generalny Urzędu Patentowego RP /-/ Cezary Pyl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/28/2014 Tryb postępowania: Przedmiot:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr...

Rozbudowa Systemu Telefonii VoIP w Placówkach Oświatowych Gminy Wrocław - PROJEKT. Projekt Umowa nr... Projekt Umowa nr... Załącznik nr 6 do ogłoszenia o zamówieniu zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: zwaną w dalszej treści Umowy Zamawiającym a zwaną w dalszej treści Umowy Wykonawcą, W wyniku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP)

I. 1 System wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem (ERP) zapytanie ofertowe - numer sprawy: ZKM/MJ/925/2014 Biała Podlaska, dnia 5 listopada 2014 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę Systemu finansowo-księgowego współpracującego z systemem MUNICOM do Zarządu Komunikacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę, montaż i wdrożenie systemu monitoringu wizyjnego

Bardziej szczegółowo