Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia. za IV kwartał 2006 roku (

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia. za IV kwartał 2006 roku (01.10.2006 31.12."

Transkrypt

1 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia za IV kwartał 2006 roku ( ) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 21.Luty 2007 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Informacje ogólne Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skrócone sprawozdanie finansowe Grupa Asseco Slovakia Struktura Grupy Asseco Slovakia Zatrudnienie w Grupie Asseco Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz zdarzenia ich dotyczące w IV kwartale 2006 r Działalność bieŝąca Zdarzenia, które nastąpiły po i mogą wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Wyniki finansowe Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku Informacja o korektach z tytułu wartośći firmy Zastosowane kursy walut Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Sprawozdawczość według segmentów branŝowych i geograficznych Analiza wskaźnikowa Grupy Asseco Slovakia Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Prognoza finansowa Kurs akcji Asseco Slovakia, a.s Wybrane dane finansowe Informacje dodatkowe Wskazanie postępowań toczących się przed sądami i organami administracji publicznej Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, o łącznej wartości powyŝej EUR jeŝeli nie były one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej Udzielone poręczenia kredytów, poŝyczki lub gwarancje Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian Osiągnięcia merytoryczne Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Sprawozdanie zawiera 53 kolejno ponumerowanych stron, od strony 1 do 53. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Asseco Slovakia, a.s. w dniu 21 luty 2007 roku. W imieniu Zarządu: Jozef Klein Prezes Zarządu strona 2

3 Wstęp Ostatni kwartał 2006 roku był znów pod względem biznesowym najlepszym kwartałem tego roku tak samo jak w ubiegłym 2005 roku. Przychody w kwocie cca 300 mil. SKK stanowią więcej niŝ 30% przychodów rocznych spółki w 2006 roku. Przychody 4. kwartału 2006 r. są mniejsze w porównaniu z przychodami 4. kwartału 2005 r., z drugiej strony pokazują bardziej realne spojrzenie na więlkość zrealizowanych usług. 4. kwartał 2005 r. nie był typowy glównie ze względu na zakończenie ostatnich etapów 2 duŝych projektów w VšZP (uruchomienie systemu ZPIS w VšZP, uruchomienie ADMIS) i zakończenie istotnego etapu MIS dla VšZP. Skumulowane wyniki finansowe razem za okres od 1.4. kwartału 2006 r. są w przychodach na poziomie 12 % międzyrocznego wzrostu w porównaniu z rokiem 2005 i w net profit na poziomie 31% międzyrocznego wzrostu. Za największy sukces biznesowy spółki Asseco Slovakia w 4Q 2006 r. uwaŝamy zwycięstwo w przetargu na dostawę kompleksowego systemu informatycznego ubezpieczenia zdrowotnego dla Union zdravotna poisťovňa (członek Eureko Group). Na podstawie tego sukcesu znacząco wzrosła pozycja Asseco Slovakia w branŝy ubezpieczenia zdrowotnego na Słowacji. Do istotnych synergii spółek Asseco Slovakia i Slovanetu w 4Q 2006 r. naleŝą głównie wspólnie zrealizowane projekty w VšZP (wprowadzenie infrastruktury PKI) i dla Ministerstwa transportu, poczt i telekomunikacji (aplikacje dla zagwarantowanego podpisu elektronicznego w środowisku sfery publicznej w liczbie 1000 implementacji na Slowacji). Oprócz tych zrealizowanych projektów udało nam się wspólnym działaniem pozyskać dla Slovanetu następujących nowych klientów (Unifin, Úrad verejného zdravotníctva, Asset). W 4Q 2006 Asseco Slovakia zrealizowała szereg projektów akwizycyjnych. Spośród nich nastepujące są sukcesywnie realizowane albo w procesie negocjacji: Datalock, a.s. (ERP) podpisana umowa akwizycyjna (AZ) na zakup 51% udziałów w spółce <acq> słowacka mniejszą IT firmą, która dostarcza usługi doradcze w zakresie implementacji kompleksowego systemu informatycznego SAP R/3, zakładane nabycie 51% udziałów w spółce akcji spółki PVT, a.s. (CZ) przygotowywany zakup udziałów w spółce od Asseco Poland <acq1> (CZ) spółka ERP, przygotowanie AZ na zakup 55% akcji spółki (zakładamy do ) <acq2> (CZ) spółka GIS i facility management, przebiegają negocjacje strona 3

4 Informacje ogólne Spółka Asseco Slovakia, a.s. ( Spółka ) z siedzibą w Bratysławie przy ul. Trenčianska 56/A, została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym 12 lutego 1999 na podstawie umowy załoŝycielskiej zawartej w formie aktu notarialnego nr N 617/98, Nz 611/98 w dniu 16 grudnia Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Portfel produktów Asseco Slovakia obejmuje systemy informatyczne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, systemy kart płatniczych, DWH i MIS, systemy umoŝliwiające handel elektroniczny, call center, a takŝe systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty zarówno z sektora finansowego, jak i z innych sektorów. Spółka pośrednio zaleŝna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŝnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŝe organizacje. Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 10 października 2006 r. Zakres podstawowej działalności Grupy Asseco Slovakia w podziale na odpowiednie segmenty został opisany w sprawozdaniu finansowym. 1 Na podstawie decyzji Walnego zgromadzenia doszło do zmiany siedziby Spółki (Komunikat giełdowy nr 15/2006 z dnia 2 grudnia 2006r.) strona 4

5 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Jozef Klein Martin Morávek Jozef Roštár Stanowisko Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Adam Góral Andrej Košári Eva Balážová Marián Kolník Ľudovít Molnár Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Akcjonariat Asseco Slovakia, a.s. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu okresowego, następujący akcjonariusze posiadają min. 5% ogólnej liczby głosów : Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ % udział w strukturze akcjonariatu Asseco Poland ,67 Ľubomír Chrenko ,75 strona 5

6 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające lub nadzorujące Osoba zarządzająca Ilość akcji na dzień Ilość akcji na dzień RóŜnica Jozef Klein Martin Morávek Andrej Košári Nie nastąpiły Ŝadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. W 4. kwartale 2006 r. nie doszło do Ŝadnych zmian w kapitale podstawowym spółki ani w całkowitej liczbie akcji. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 SKK (słownie: jedna korona słowacka) kaŝda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów. strona 6

7 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY BILANS Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość Inne wartości niematerialne i prawne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności długoterminove Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Pozostale aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapital wlasny i zobowiazana Kapital wlasny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapital podmiotu dominującego Kapitał mniejszości Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe strona 7

8 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy Zobowiązania handlowe i inne Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Kredyty bankowe Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem Zobowiązania razem Kapital i zobowiazanie razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) strona 8

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. SKK DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy ( ) (31 516) (90 659) (57 813) Koszty ogólnego zarządu ( ) (51 337) ( ) (56 204) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 708) (838) (2 803) (314) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (82 036) (60 578) (2 203) (609) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (25 376) (25 819) (3 100) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Działalnośc zaniechana Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto W tem zysk (strata): przypisany do podmiotu dominującego mniejszości (3 842) (10 454) Zysk (strata) na jedną akcję Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w Sk) 109,86 21,61 85,96 6,66 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w Sk) Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w zł) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w zł) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję strona 9

10 RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zysk (strata) netto Razem Kapitał mniejszoścowy Kapital wlasny razem Saldo na Konsolidacyjne zmiany Zwiększenia z tytułu emysje akciji Przeznacenie zysku 61 (61) Przeznacenie zysku zmiana z tytułu konsolidacije (3 867) Dywidendy ( ) ( ) ( ) Ogólny zysk (strata) netto (3 842) Saldo na Saldo na Zwiększenia z tytułu emysje akciji 0 (431) (431) (431) Przeznacenie zysku Przeznacenie zysku zmiana z tytułu konsolidacije 0 0 Dywidendy 0 0 Korekty 2 2 Ogólny zysk (strata) netto (10 454) Saldo na strona 10

11 RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zisk (strata) netto Razem Kapitał mniejszoścowy Kapital wlasny razem Saldo na Zmiany w zasadach rachunkowości (MSSF) Saldo na po przekstalceniu Przekształcenie na MSSF Kapitał zapasowy Dywidendy (86 377) (86 377) (86 377) 0 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na strona 11

12 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH tys. SKK I. Ogólny zysk (strata) netto II. Korekty razem (7 040) Zyski (straty) mniejszości (3 842) (10 454) Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych (301) (1 105) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (462) (65) (200) 0 Zmiana stanu rezerw (25 854) Zmiana stanu zapasów (3 555) (38) Zmiana stanu naleŝności ( ) (35 411) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (3 407) (24 870) Zmiana stanu rozliczeń z tytulu kontraktow dlugoterminowych (25 384) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty (2 815) (3 975) (6 919) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy inwestycyjne Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki inwestycyjne ( ) (28 731) (85 456) (79 027) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (70 039) (28 431) (7 838) (1 501) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 (674) (642) Na aktywa finansowe ( ) (300) (76 944) (76 884) a) w jednostkach powiązanych ( ) (300) (76 159) (76 159) w tym nabycie aktywów finansowych ( ) (300) (76 159) (76 159) b) w pozostałych jednostkach 0 0 (785) (725) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) ( ) (28 496) (79 458) (77 891) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy finansowe (14 198) 0 0 Wpływy netto z emisji akcji (19 919) 0 0 Kredyty i poŝyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki finansowe ( ) (20 106) (92 413) (448) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ) ( ) (82 021) 0 Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku (4 317) 40 Spłaty kredytów i poŝyczek (35 151) (15 617) 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (6 736) (674) (5 773) (1 201) Odsetki (8 785) (3 815) (302) (91) Inne wydatki finansowe (23) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) (34 304) (92 413) (448) strona 12

13 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) (75 759) (1 285) E. Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych (43 048) (34 826) F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/ D+E) strona 13

14 2. Skrócone sprawozdanie finansowe Bilans tys. SKK Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inne wartości niematerialne i prawne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności długoterminove Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Pozostale aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapital wlasny i zobowiazana Kapital wlasny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy Zobowiązania handlowe i inne Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem Zobowiązania razem Kapital i zobowiazanie razem strona 14

15 Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) strona 15

16 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. SKK DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy (69 916) (24 600) (90 659) (57 813) Koszty ogólnego zarządu ( ) (39 080) ( ) (56 204) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 708) (891) (2 803) (314) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (50 304) (38 948) (2 203) (609) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (21 401) (25 819) (3 100) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Działalnośc zaniechana Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) na jedną akcję Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w Sk) , , , ,00 strona 16

17 RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zisk (strata) netto Razem Saldo na Zwiększenia z tytulu emysje akciji Przeznacenie zysku 0 Dywidendy ( ) ( ) Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na Zwiększenia z tytulu emysje akciji (431) (431) Przeznacenie zysku 0 Dywidendy 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na Zmiany w zasadach rachunkowości (MSSF) Saldo na po przekstalceniu Przekształcenie na MSSF Kapitał zapasowy Dywidendy (86 377) (86 377) 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na strona 17

18 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH tys. SKK A. Przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej I. Ogólny zysk (strata) netto II. Korekty razem (7 040) Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych (301) (1 105) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (22) (22) (200) 0 Zmiana stanu rezerw (25 887) Zmiana stanu zapasów (2 034) (2 072) 6 (38) Zmiana stanu naleŝności ( ) (35 411) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń z tytulu kontraktow dlugoterminowych (25 384) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 491) Inne korekty (1 826) (3 975) (6 919) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy inwestycyjne Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki inwestycyjne (9 497) (1 043) (85 456) (79 027) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (9 197) (743) (7 838) (1 501) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 (674) (642) Na aktywa finansowe (300) (300) (76 944) (76 884) a) w jednostkach powiązanych (300) (300) (76 159) (76 159) w tym nabycie aktywów finansowych (300) (300) (76 159) (76 159) b) w pozostałych jednostkach 0 (785) (725) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) (9 409) (955) (79 458) (77 891) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy finansowe (19 919) 0 0 Wpływy netto z emisji akcji (19 919) 0 0 Kredyty i poŝyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki finansowe ( ) (1 393) (92 413) (448) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ) 0 (82 021) 0 Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 (4 317) 40 Spłaty kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (6 559) (1 289) (5 773) (1 201) Odsetki (575) (104) (302) (91) strona 18

19 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) (21 312) (92 413) (448) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/ B.III+/C.III) (75 759) (1 285) E. Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych (42 467) (32 376) F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/D+E) strona 19

20 3. Grupa Asseco Slovakia 3.1. Struktura Grupy Asseco Slovakia Asseco Slovakia, a.s. Jednostka Dominująca Asseco Slovakia, a.s Bratislava Trenčianska 56/A Phone: Fax: Web: Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Asseco Slovakia oferuje m.in. systemy informatyczne dla bankowości i ubezpieczeń, systemy do obsługi kart płatniczych, rozwiązania e commerce, callcenters, rozwiązania do obsługi mieszkaniowych kas oszczędnościowych oraz projekty pod klucz. NajwaŜniejsi klienci spółki to: Bankowość Consumer Finance Holding Eximbanka SR Poštová banka s IT Solutions SK (były SporDat) GE Money Bank GE Money Multiservis Slovenská sporiteľňa Českomoravská záruční a rozvojová banka Hypoteční banka J&T banka Ubezpieczenia Pojišťovna VZP ČSOB d.s.s. DDP Stabilita, d.d.s. VÚB Generali d.s.s. Building Savings HVB Banca pentru Locuinte HYPO stavební spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Wüstenrot stavebná sporiteľňa Datawarehousing Allianz Slovenská poisťovňa Daňové riaditeľstvo SR Slovak Telekom strona 20

21 UniBanka VÚB Všeobecná zdravotná poisťovňa Enterprise Application Integration SACR Slovenské elektrárne Stredoslovenská energetika VÚC Trnava SłuŜba zdrowia Dôvera zdravotná poisťovňa FN s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici Ministerstvo zdravotníctva SR Union zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa Spółki zaleŝne Spółka Adres % akcji posiadanych Slovanet a.s. SLNT a.s. *) Záhradnícka Bratislava Tel: Záhradnícka Bratislava % udział głosów na WZ 51% 51% 51% 51% *) Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Slovanet a.s. Spółka zaleŝna Slovanet, a.s Bratislava Záhradnícka 151 Phone: , Fax: Slovanet,a.s.: o numerze identyfikacyjnym: , z siedzibą w Bratysławie, ul. Zahradnicka 151, Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I,przy ul. Zahradnickiej 151, sekcja: Sa,pod nr 2103/B. W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 26 października 2006 r. Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych spółki strona 21

22 Slovanet. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco. Spółka pośrednio zaleŝna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŝnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŝe organizacje SLNT, a.s. Spółka zaleŝna SLNT a.s.: o numerze identyfikacyjnym: , z siedzibą w Bratysławie, ul. Zahradnicka 151, Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sa, pod nr 3711/B. Spółka zaleŝna SLNT a.s. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, działalności reklamowej i automatyzacji przetwarzania danych. Spółka SLNT a.s. załoŝona w celu nabycia akcji Slovanet, zakupiła akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Slovanet w styczniu Asseco Slovakia a.s. jest właścicielem 51% akcji SLNT a pozostałe 49% akcji posiada spółka SNET a.s., reprezentująca wyŝsze kierownictwo spółki Slovanet. Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 31 grudnia 2006 r. wygląda następująco: 51% 51% Slovanet, a.s SLNT, a.s. Zgodnie z opublikowanymi w Prospekcie emisyjnym planami spółki dotyczącymi połączenia Slovanet a.s. z SLNT, a.s., w dniu 26 października 2006 r. Spółka podpisała z SLNT Umowę o przeniesieniu akcji. strona 22

23 W wyniku zawarcia Umowy Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych spółki Slovanet o wartości nominalnej po 1,000,000 (słownie: jeden milion )SKK kaŝda, które stanowią 51% kapitału zakładowego i 51% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Slovanet. Całkowity koszt nabycia akcji wyniósł 108,948,546 (słownie: sto osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) SKK i nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Asseco Slovakia. /Komunikat giełdowy nr 10/2006 z dnia 27 października 2006/ Zgodnie z opublikowanym komunikatem giełdowym nr 10/2006 spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s., na podstawie uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółki Slovanet, a.s i spółki SLNT, a.s, które odbyły się w dniu Na podstawie powyŝszej uchwały Sąd Okręgowy w Bratysławie wykreślił z rejestru handlowego spółkę SLNT, a.s. Spółka Slovanet, a.s. jako następca prawny spółki SLNT, a.s. wstąpiła we wszystie prawa i obowiązki wykreślonej spółki SLNT, a.s. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Celem połączenia jest uproszczenie istniejącej struktury własności. /Komunikat bieŝący nr 01/2007 z dnia r./ Nowa struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 1 stycznia 2006 r. wygląda następująco: 51% Slovanet, a.s 3.2. Zatrudnienie w Grupie Asseco Zatrudnienie na Zatrudnienie na Grupa Asseco Slovakia Asseco Slovakia a.s SLNT a.s. 0 0 Slovanet a.s strona 23

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU

CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU CZĘŚĆ FINANSOWA RAPORTU (wszystkie dane w tysiącach złotych, o ile nie zaznaczono inaczej) I. SPRAWOZDANIE SKONSOLIDOWANE Skonsolidowany rachunek zysków i strat za 3 miesiące zakończone 31 marca 2009r.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA

GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA GRUPA KAPITAŁOWA KOELNER SA SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 4 kwartał 2007 r. sporządzone według MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE w

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do

MONNARI TRADE S.A. 3 kwartały 2008 okres od do kwartały 2007 okres od do JEDNOSTKOWE WYBRANE DANE FINANSOWE tys. PLN 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007 okres od 2007-01-01 do 2007- tys. EUR 3 kwartały 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-3 kwartały 2007

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r.

Bratysława, Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Komisja Nadzoru Finansowego Bratysława, 2009-05-11 Raport bieŝący nr 13/2009 Korekta raportu finansowego za I kwartał 2009 r. Zgodnie z 6 ust 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r.

Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. 25 731 Kielce, ul. Słoneczna 1 MAXIPIZZA S. A. e-mail: maxipizza@maxipizza.pl Nr KRS 0000279240 tel./fax 0 41 3663313 www.maxipizza.pl Raport okresowy za IV kwartał 2014 r. Kielce, 16 luty 2015 Raport

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku

Wybrane dane finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia roku Wybrane dane finansowe Grupy owej Kredyt Banku S.A. sporządzone za rok zakończony dnia 31.12.2012 roku Skonsolidowany rachunek zysków i strat Przychody z tytułu odsetek i przychody o podobnym charakterze

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART

5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A.

Siedziba w Chorzowie ul. J. Maronia Chorzów tel.: fax: E L K O P S.A. E L K O P S.A. SKRÓCONE PÓŁROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA ROKU I ZA 6 MIESIĘCY ZAKOŃCZONYCH DNIA 30 CZERWCA r. Chorzów, 29 sierpnia roku Strona 1 z 11 SKRÓCONE JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji

2. Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU SA-Q 3/2007 sporządzone zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Asseco Slovakia za III kwartał 2007 roku (01.07.2007 30.09.2007) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 7 listopada

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do

Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od do Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 Prezentowane kwartalne, skrócone sprawozdanie jednostkowe za okres od 01-10-2008 do 31-12-2008 oraz okresy porównywalne

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 14 listopada 2016 r.

Warszawa, 14 listopada 2016 r. Warszawa, 14 listopada 216 r. Sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy ( w tysiącach złotych ) Bilans AKTYWA 3 czerwca 31 grudnia przekształcone A. Aktywa trwałe 161 15 156 288 181 65 197 126 I. Wartości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe EFICOM Spółka Akcyjna Ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa NIP 525-21-31-023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe na dzień 31.12.2008 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2008. I.1.

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od do obejmujące:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od do obejmujące: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE SA we Włoszczowie za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 obejmujące: 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej 2. Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA DO 30 WRZEŚNIA 2010 ROKU Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Instalacji Przemysłowych INSTAL - LUBLIN Spółka

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r.

Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego Z.P.C. Otmuchów S.A. za okres od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2010 r. Otmuchów, 12 listopada 2010r. Spis treści 1 Informacje wstępne...

Bardziej szczegółowo