Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia. za IV kwartał 2006 roku (

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia. za IV kwartał 2006 roku (01.10.2006 31.12."

Transkrypt

1 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia za IV kwartał 2006 roku ( ) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 21.Luty 2007 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Informacje ogólne Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skrócone sprawozdanie finansowe Grupa Asseco Slovakia Struktura Grupy Asseco Slovakia Zatrudnienie w Grupie Asseco Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz zdarzenia ich dotyczące w IV kwartale 2006 r Działalność bieŝąca Zdarzenia, które nastąpiły po i mogą wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Wyniki finansowe Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku Informacja o korektach z tytułu wartośći firmy Zastosowane kursy walut Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Sprawozdawczość według segmentów branŝowych i geograficznych Analiza wskaźnikowa Grupy Asseco Slovakia Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Prognoza finansowa Kurs akcji Asseco Slovakia, a.s Wybrane dane finansowe Informacje dodatkowe Wskazanie postępowań toczących się przed sądami i organami administracji publicznej Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, o łącznej wartości powyŝej EUR jeŝeli nie były one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej Udzielone poręczenia kredytów, poŝyczki lub gwarancje Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian Osiągnięcia merytoryczne Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Sprawozdanie zawiera 53 kolejno ponumerowanych stron, od strony 1 do 53. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Asseco Slovakia, a.s. w dniu 21 luty 2007 roku. W imieniu Zarządu: Jozef Klein Prezes Zarządu strona 2

3 Wstęp Ostatni kwartał 2006 roku był znów pod względem biznesowym najlepszym kwartałem tego roku tak samo jak w ubiegłym 2005 roku. Przychody w kwocie cca 300 mil. SKK stanowią więcej niŝ 30% przychodów rocznych spółki w 2006 roku. Przychody 4. kwartału 2006 r. są mniejsze w porównaniu z przychodami 4. kwartału 2005 r., z drugiej strony pokazują bardziej realne spojrzenie na więlkość zrealizowanych usług. 4. kwartał 2005 r. nie był typowy glównie ze względu na zakończenie ostatnich etapów 2 duŝych projektów w VšZP (uruchomienie systemu ZPIS w VšZP, uruchomienie ADMIS) i zakończenie istotnego etapu MIS dla VšZP. Skumulowane wyniki finansowe razem za okres od 1.4. kwartału 2006 r. są w przychodach na poziomie 12 % międzyrocznego wzrostu w porównaniu z rokiem 2005 i w net profit na poziomie 31% międzyrocznego wzrostu. Za największy sukces biznesowy spółki Asseco Slovakia w 4Q 2006 r. uwaŝamy zwycięstwo w przetargu na dostawę kompleksowego systemu informatycznego ubezpieczenia zdrowotnego dla Union zdravotna poisťovňa (członek Eureko Group). Na podstawie tego sukcesu znacząco wzrosła pozycja Asseco Slovakia w branŝy ubezpieczenia zdrowotnego na Słowacji. Do istotnych synergii spółek Asseco Slovakia i Slovanetu w 4Q 2006 r. naleŝą głównie wspólnie zrealizowane projekty w VšZP (wprowadzenie infrastruktury PKI) i dla Ministerstwa transportu, poczt i telekomunikacji (aplikacje dla zagwarantowanego podpisu elektronicznego w środowisku sfery publicznej w liczbie 1000 implementacji na Slowacji). Oprócz tych zrealizowanych projektów udało nam się wspólnym działaniem pozyskać dla Slovanetu następujących nowych klientów (Unifin, Úrad verejného zdravotníctva, Asset). W 4Q 2006 Asseco Slovakia zrealizowała szereg projektów akwizycyjnych. Spośród nich nastepujące są sukcesywnie realizowane albo w procesie negocjacji: Datalock, a.s. (ERP) podpisana umowa akwizycyjna (AZ) na zakup 51% udziałów w spółce <acq> słowacka mniejszą IT firmą, która dostarcza usługi doradcze w zakresie implementacji kompleksowego systemu informatycznego SAP R/3, zakładane nabycie 51% udziałów w spółce akcji spółki PVT, a.s. (CZ) przygotowywany zakup udziałów w spółce od Asseco Poland <acq1> (CZ) spółka ERP, przygotowanie AZ na zakup 55% akcji spółki (zakładamy do ) <acq2> (CZ) spółka GIS i facility management, przebiegają negocjacje strona 3

4 Informacje ogólne Spółka Asseco Slovakia, a.s. ( Spółka ) z siedzibą w Bratysławie przy ul. Trenčianska 56/A, została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym 12 lutego 1999 na podstawie umowy załoŝycielskiej zawartej w formie aktu notarialnego nr N 617/98, Nz 611/98 w dniu 16 grudnia Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Portfel produktów Asseco Slovakia obejmuje systemy informatyczne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, systemy kart płatniczych, DWH i MIS, systemy umoŝliwiające handel elektroniczny, call center, a takŝe systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty zarówno z sektora finansowego, jak i z innych sektorów. Spółka pośrednio zaleŝna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŝnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŝe organizacje. Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 10 października 2006 r. Zakres podstawowej działalności Grupy Asseco Slovakia w podziale na odpowiednie segmenty został opisany w sprawozdaniu finansowym. 1 Na podstawie decyzji Walnego zgromadzenia doszło do zmiany siedziby Spółki (Komunikat giełdowy nr 15/2006 z dnia 2 grudnia 2006r.) strona 4

5 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Jozef Klein Martin Morávek Jozef Roštár Stanowisko Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Adam Góral Andrej Košári Eva Balážová Marián Kolník Ľudovít Molnár Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Akcjonariat Asseco Slovakia, a.s. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu okresowego, następujący akcjonariusze posiadają min. 5% ogólnej liczby głosów : Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ % udział w strukturze akcjonariatu Asseco Poland ,67 Ľubomír Chrenko ,75 strona 5

6 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające lub nadzorujące Osoba zarządzająca Ilość akcji na dzień Ilość akcji na dzień RóŜnica Jozef Klein Martin Morávek Andrej Košári Nie nastąpiły Ŝadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. W 4. kwartale 2006 r. nie doszło do Ŝadnych zmian w kapitale podstawowym spółki ani w całkowitej liczbie akcji. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 SKK (słownie: jedna korona słowacka) kaŝda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów. strona 6

7 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY BILANS Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość Inne wartości niematerialne i prawne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności długoterminove Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Pozostale aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapital wlasny i zobowiazana Kapital wlasny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapital podmiotu dominującego Kapitał mniejszości Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe strona 7

8 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy Zobowiązania handlowe i inne Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Kredyty bankowe Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem Zobowiązania razem Kapital i zobowiazanie razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) strona 8

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. SKK DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy ( ) (31 516) (90 659) (57 813) Koszty ogólnego zarządu ( ) (51 337) ( ) (56 204) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 708) (838) (2 803) (314) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (82 036) (60 578) (2 203) (609) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (25 376) (25 819) (3 100) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Działalnośc zaniechana Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto W tem zysk (strata): przypisany do podmiotu dominującego mniejszości (3 842) (10 454) Zysk (strata) na jedną akcję Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w Sk) 109,86 21,61 85,96 6,66 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w Sk) Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w zł) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w zł) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję strona 9

10 RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zysk (strata) netto Razem Kapitał mniejszoścowy Kapital wlasny razem Saldo na Konsolidacyjne zmiany Zwiększenia z tytułu emysje akciji Przeznacenie zysku 61 (61) Przeznacenie zysku zmiana z tytułu konsolidacije (3 867) Dywidendy ( ) ( ) ( ) Ogólny zysk (strata) netto (3 842) Saldo na Saldo na Zwiększenia z tytułu emysje akciji 0 (431) (431) (431) Przeznacenie zysku Przeznacenie zysku zmiana z tytułu konsolidacije 0 0 Dywidendy 0 0 Korekty 2 2 Ogólny zysk (strata) netto (10 454) Saldo na strona 10

11 RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zisk (strata) netto Razem Kapitał mniejszoścowy Kapital wlasny razem Saldo na Zmiany w zasadach rachunkowości (MSSF) Saldo na po przekstalceniu Przekształcenie na MSSF Kapitał zapasowy Dywidendy (86 377) (86 377) (86 377) 0 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na strona 11

12 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH tys. SKK I. Ogólny zysk (strata) netto II. Korekty razem (7 040) Zyski (straty) mniejszości (3 842) (10 454) Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych (301) (1 105) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (462) (65) (200) 0 Zmiana stanu rezerw (25 854) Zmiana stanu zapasów (3 555) (38) Zmiana stanu naleŝności ( ) (35 411) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (3 407) (24 870) Zmiana stanu rozliczeń z tytulu kontraktow dlugoterminowych (25 384) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty (2 815) (3 975) (6 919) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy inwestycyjne Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki inwestycyjne ( ) (28 731) (85 456) (79 027) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (70 039) (28 431) (7 838) (1 501) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 (674) (642) Na aktywa finansowe ( ) (300) (76 944) (76 884) a) w jednostkach powiązanych ( ) (300) (76 159) (76 159) w tym nabycie aktywów finansowych ( ) (300) (76 159) (76 159) b) w pozostałych jednostkach 0 0 (785) (725) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) ( ) (28 496) (79 458) (77 891) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy finansowe (14 198) 0 0 Wpływy netto z emisji akcji (19 919) 0 0 Kredyty i poŝyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki finansowe ( ) (20 106) (92 413) (448) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ) ( ) (82 021) 0 Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku (4 317) 40 Spłaty kredytów i poŝyczek (35 151) (15 617) 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (6 736) (674) (5 773) (1 201) Odsetki (8 785) (3 815) (302) (91) Inne wydatki finansowe (23) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) (34 304) (92 413) (448) strona 12

13 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) (75 759) (1 285) E. Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych (43 048) (34 826) F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/ D+E) strona 13

14 2. Skrócone sprawozdanie finansowe Bilans tys. SKK Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inne wartości niematerialne i prawne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności długoterminove Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Pozostale aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapital wlasny i zobowiazana Kapital wlasny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy Zobowiązania handlowe i inne Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem Zobowiązania razem Kapital i zobowiazanie razem strona 14

15 Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) strona 15

16 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. SKK DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy (69 916) (24 600) (90 659) (57 813) Koszty ogólnego zarządu ( ) (39 080) ( ) (56 204) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 708) (891) (2 803) (314) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (50 304) (38 948) (2 203) (609) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (21 401) (25 819) (3 100) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Działalnośc zaniechana Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) na jedną akcję Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w Sk) , , , ,00 strona 16

17 RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zisk (strata) netto Razem Saldo na Zwiększenia z tytulu emysje akciji Przeznacenie zysku 0 Dywidendy ( ) ( ) Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na Zwiększenia z tytulu emysje akciji (431) (431) Przeznacenie zysku 0 Dywidendy 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na Zmiany w zasadach rachunkowości (MSSF) Saldo na po przekstalceniu Przekształcenie na MSSF Kapitał zapasowy Dywidendy (86 377) (86 377) 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na strona 17

18 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH tys. SKK A. Przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej I. Ogólny zysk (strata) netto II. Korekty razem (7 040) Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych (301) (1 105) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (22) (22) (200) 0 Zmiana stanu rezerw (25 887) Zmiana stanu zapasów (2 034) (2 072) 6 (38) Zmiana stanu naleŝności ( ) (35 411) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń z tytulu kontraktow dlugoterminowych (25 384) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 491) Inne korekty (1 826) (3 975) (6 919) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy inwestycyjne Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki inwestycyjne (9 497) (1 043) (85 456) (79 027) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (9 197) (743) (7 838) (1 501) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 (674) (642) Na aktywa finansowe (300) (300) (76 944) (76 884) a) w jednostkach powiązanych (300) (300) (76 159) (76 159) w tym nabycie aktywów finansowych (300) (300) (76 159) (76 159) b) w pozostałych jednostkach 0 (785) (725) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) (9 409) (955) (79 458) (77 891) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy finansowe (19 919) 0 0 Wpływy netto z emisji akcji (19 919) 0 0 Kredyty i poŝyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki finansowe ( ) (1 393) (92 413) (448) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ) 0 (82 021) 0 Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 (4 317) 40 Spłaty kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (6 559) (1 289) (5 773) (1 201) Odsetki (575) (104) (302) (91) strona 18

19 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) (21 312) (92 413) (448) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/ B.III+/C.III) (75 759) (1 285) E. Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych (42 467) (32 376) F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/D+E) strona 19

20 3. Grupa Asseco Slovakia 3.1. Struktura Grupy Asseco Slovakia Asseco Slovakia, a.s. Jednostka Dominująca Asseco Slovakia, a.s Bratislava Trenčianska 56/A Phone: Fax: Web: Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Asseco Slovakia oferuje m.in. systemy informatyczne dla bankowości i ubezpieczeń, systemy do obsługi kart płatniczych, rozwiązania e commerce, callcenters, rozwiązania do obsługi mieszkaniowych kas oszczędnościowych oraz projekty pod klucz. NajwaŜniejsi klienci spółki to: Bankowość Consumer Finance Holding Eximbanka SR Poštová banka s IT Solutions SK (były SporDat) GE Money Bank GE Money Multiservis Slovenská sporiteľňa Českomoravská záruční a rozvojová banka Hypoteční banka J&T banka Ubezpieczenia Pojišťovna VZP ČSOB d.s.s. DDP Stabilita, d.d.s. VÚB Generali d.s.s. Building Savings HVB Banca pentru Locuinte HYPO stavební spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Wüstenrot stavebná sporiteľňa Datawarehousing Allianz Slovenská poisťovňa Daňové riaditeľstvo SR Slovak Telekom strona 20

21 UniBanka VÚB Všeobecná zdravotná poisťovňa Enterprise Application Integration SACR Slovenské elektrárne Stredoslovenská energetika VÚC Trnava SłuŜba zdrowia Dôvera zdravotná poisťovňa FN s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici Ministerstvo zdravotníctva SR Union zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa Spółki zaleŝne Spółka Adres % akcji posiadanych Slovanet a.s. SLNT a.s. *) Záhradnícka Bratislava Tel: Záhradnícka Bratislava % udział głosów na WZ 51% 51% 51% 51% *) Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Slovanet a.s. Spółka zaleŝna Slovanet, a.s Bratislava Záhradnícka 151 Phone: , Fax: Slovanet,a.s.: o numerze identyfikacyjnym: , z siedzibą w Bratysławie, ul. Zahradnicka 151, Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I,przy ul. Zahradnickiej 151, sekcja: Sa,pod nr 2103/B. W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 26 października 2006 r. Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych spółki strona 21

22 Slovanet. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco. Spółka pośrednio zaleŝna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŝnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŝe organizacje SLNT, a.s. Spółka zaleŝna SLNT a.s.: o numerze identyfikacyjnym: , z siedzibą w Bratysławie, ul. Zahradnicka 151, Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sa, pod nr 3711/B. Spółka zaleŝna SLNT a.s. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, działalności reklamowej i automatyzacji przetwarzania danych. Spółka SLNT a.s. załoŝona w celu nabycia akcji Slovanet, zakupiła akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Slovanet w styczniu Asseco Slovakia a.s. jest właścicielem 51% akcji SLNT a pozostałe 49% akcji posiada spółka SNET a.s., reprezentująca wyŝsze kierownictwo spółki Slovanet. Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 31 grudnia 2006 r. wygląda następująco: 51% 51% Slovanet, a.s SLNT, a.s. Zgodnie z opublikowanymi w Prospekcie emisyjnym planami spółki dotyczącymi połączenia Slovanet a.s. z SLNT, a.s., w dniu 26 października 2006 r. Spółka podpisała z SLNT Umowę o przeniesieniu akcji. strona 22

23 W wyniku zawarcia Umowy Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych spółki Slovanet o wartości nominalnej po 1,000,000 (słownie: jeden milion )SKK kaŝda, które stanowią 51% kapitału zakładowego i 51% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Slovanet. Całkowity koszt nabycia akcji wyniósł 108,948,546 (słownie: sto osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) SKK i nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Asseco Slovakia. /Komunikat giełdowy nr 10/2006 z dnia 27 października 2006/ Zgodnie z opublikowanym komunikatem giełdowym nr 10/2006 spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s., na podstawie uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółki Slovanet, a.s i spółki SLNT, a.s, które odbyły się w dniu Na podstawie powyŝszej uchwały Sąd Okręgowy w Bratysławie wykreślił z rejestru handlowego spółkę SLNT, a.s. Spółka Slovanet, a.s. jako następca prawny spółki SLNT, a.s. wstąpiła we wszystie prawa i obowiązki wykreślonej spółki SLNT, a.s. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Celem połączenia jest uproszczenie istniejącej struktury własności. /Komunikat bieŝący nr 01/2007 z dnia r./ Nowa struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 1 stycznia 2006 r. wygląda następująco: 51% Slovanet, a.s 3.2. Zatrudnienie w Grupie Asseco Zatrudnienie na Zatrudnienie na Grupa Asseco Slovakia Asseco Slovakia a.s SLNT a.s. 0 0 Slovanet a.s strona 23

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic

Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic Skrócone kwartalne sprawozdanie z działalności Grupy Macrologic w IV kwartale 2006 r. 12 lutego 2007 Spis treści 1 Dokonania czwartego kwartału 2006 3 2 Zdarzenia i czynniki rozwoju 4 2.1 Czynniki zewnętrzne...............................

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej

Raport roczny Macrologic SA za rok 2011. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Raport roczny Macrologic SA za rok 2011 sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 lutego 2012 roku Oświadczenia: Oświadczamy, że niniejszy raport

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA

Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 Spółki Macrologic SA Jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe za I 2009 Spółki Macrologic SA sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Sporządzono: Warszawa, 28 sierpnia 2009 roku Oświadczenia:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ZREMB CHOJNICE S.A. ZA 2014 ROK Spis treści Skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe Swissmed Centrum Zdrowia S.A. za 2008 rok 1 . SPIS TREŚCI I. WYBRANE DANE FINANSOWE, ZAWIERAJĄCE PODSTAWOWE POZYCJE JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO...3

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A.

Katowice 6 kwietnia 2010. Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. Katowice 6 kwietnia 2010 Sprawozdanie Finansowe Fabryka Maszyn FAMUR S.A. za rok 2009 SPIS TREŚCI DANE DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WG MSR/MSSF...6 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072

I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 241 151 556 II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11 937 108 072 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz dodatkowe informacje i objaśnienia za rok zakończony 31 grudnia 29 roku wg. MSR oraz za rok zakończony 31 grudnia 28 roku wg MSR Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014

Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Rozszerzony Skonsolidowany Raport Grupy Kapitałowej Rainbow Tours S.A. za 4 kwartały 2014 Strona 1 Spis treści I. Wstęp... 4 1. Dane Podmiotu Dominującego... 4 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej emitenta,

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku.

W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Kredyt Banku S.A. w 2010 roku. Raport roczny Kredyt Banku S.A. za rok 2010 List Prezesa Zarządu Kredyt Banku S.A. Szanowni Akcjonariusze, Klienci i Pracownicy, W imieniu Zarządu Kredyt Banku przedstawiam Państwu sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu

One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006. zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Sprawozdanie z działalności. Oświadczenia zarządu One-2-One S.A. Skonsolidowany raport roczny RS 2006 zawiera: Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Sprawozdanie z działalności Oświadczenia zarządu Opinię niezależnego biegłego rewidenta Raport uzupełniający

Bardziej szczegółowo

List Prezesa Zarządu Szanowni Państwo, Akcjonariusze, Klienci i Współpracownicy, W imieniu Zarządu Spółki Akcyjnej Apator przedstawiam Państwu Raport Roczny, stanowiący podsumowanie dokonań i osiągnięć

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE Skonsolidowany raport roczny 2006 dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej za rok obrotowy 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 zawierający skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks

Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks Wybrane dane finansowe śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Sfinks WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77

Raport finansowy. NEUCA sa Raport roczny 2014 77 Raport finansowy NEUCA sa Raport roczny 2014 77 RAPORT FINANSOWY 0. Wybrane dane finansowe...82 0.1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...84 0.2 Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4

SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.1. WYBRANE DANE FINANSOWE W TYS. PLN ORAZ W TYS. EUR NARASTAJĄCO ZA I KWARTAŁ 2013... 4 1.2. SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 SYNTHOS S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres zakończony 31 grudnia 2013 r. przygotowane zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK

RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK RAPORT ROCZNY SITE S.A. ZA 2011 ROK (dane za okres 01-01-2011 r. - 31-12-2011 r.) Raport zawiera: 1. Pismo Prezesa Zarządu 2. Sprawozdanie Zarządu na temat działalności Spółki w 2011 roku 3. Oświadczenia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPA KAPITAŁOWA GLOBAL COSMED SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ OBEJMUJĄCE OKRES od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo