Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia. za IV kwartał 2006 roku (

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia. za IV kwartał 2006 roku (01.10.2006 31.12."

Transkrypt

1 Skrócone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia za IV kwartał 2006 roku ( ) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 21.Luty 2007 r.

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 3 Informacje ogólne Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Skrócone sprawozdanie finansowe Grupa Asseco Slovakia Struktura Grupy Asseco Slovakia Zatrudnienie w Grupie Asseco Istotne dokonania lub niepowodzenia oraz zdarzenia ich dotyczące w IV kwartale 2006 r Działalność bieŝąca Zdarzenia, które nastąpiły po i mogą wpłynąć na osiągane wyniki finansowe Wyniki finansowe Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu Informacja o korektach z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową róŝnicę z tytułu podatku dochodowego oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku Informacja o korektach z tytułu wartośći firmy Zastosowane kursy walut Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności Działalność operacyjna Działalność inwestycyjna Działalność finansowa Sprawozdawczość według segmentów branŝowych i geograficznych Analiza wskaźnikowa Grupy Asseco Slovakia Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych Prognoza finansowa Kurs akcji Asseco Slovakia, a.s Wybrane dane finansowe Informacje dodatkowe Wskazanie postępowań toczących się przed sądami i organami administracji publicznej Informacje o transakcjach z podmiotami powiązanymi, o łącznej wartości powyŝej EUR jeŝeli nie były one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych w ramach grupy kapitałowej Udzielone poręczenia kredytów, poŝyczki lub gwarancje Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze, mających wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Inne informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian Osiągnięcia merytoryczne Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału Sprawozdanie zawiera 53 kolejno ponumerowanych stron, od strony 1 do 53. Niniejsze skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Zarząd Asseco Slovakia, a.s. w dniu 21 luty 2007 roku. W imieniu Zarządu: Jozef Klein Prezes Zarządu strona 2

3 Wstęp Ostatni kwartał 2006 roku był znów pod względem biznesowym najlepszym kwartałem tego roku tak samo jak w ubiegłym 2005 roku. Przychody w kwocie cca 300 mil. SKK stanowią więcej niŝ 30% przychodów rocznych spółki w 2006 roku. Przychody 4. kwartału 2006 r. są mniejsze w porównaniu z przychodami 4. kwartału 2005 r., z drugiej strony pokazują bardziej realne spojrzenie na więlkość zrealizowanych usług. 4. kwartał 2005 r. nie był typowy glównie ze względu na zakończenie ostatnich etapów 2 duŝych projektów w VšZP (uruchomienie systemu ZPIS w VšZP, uruchomienie ADMIS) i zakończenie istotnego etapu MIS dla VšZP. Skumulowane wyniki finansowe razem za okres od 1.4. kwartału 2006 r. są w przychodach na poziomie 12 % międzyrocznego wzrostu w porównaniu z rokiem 2005 i w net profit na poziomie 31% międzyrocznego wzrostu. Za największy sukces biznesowy spółki Asseco Slovakia w 4Q 2006 r. uwaŝamy zwycięstwo w przetargu na dostawę kompleksowego systemu informatycznego ubezpieczenia zdrowotnego dla Union zdravotna poisťovňa (członek Eureko Group). Na podstawie tego sukcesu znacząco wzrosła pozycja Asseco Slovakia w branŝy ubezpieczenia zdrowotnego na Słowacji. Do istotnych synergii spółek Asseco Slovakia i Slovanetu w 4Q 2006 r. naleŝą głównie wspólnie zrealizowane projekty w VšZP (wprowadzenie infrastruktury PKI) i dla Ministerstwa transportu, poczt i telekomunikacji (aplikacje dla zagwarantowanego podpisu elektronicznego w środowisku sfery publicznej w liczbie 1000 implementacji na Slowacji). Oprócz tych zrealizowanych projektów udało nam się wspólnym działaniem pozyskać dla Slovanetu następujących nowych klientów (Unifin, Úrad verejného zdravotníctva, Asset). W 4Q 2006 Asseco Slovakia zrealizowała szereg projektów akwizycyjnych. Spośród nich nastepujące są sukcesywnie realizowane albo w procesie negocjacji: Datalock, a.s. (ERP) podpisana umowa akwizycyjna (AZ) na zakup 51% udziałów w spółce <acq> słowacka mniejszą IT firmą, która dostarcza usługi doradcze w zakresie implementacji kompleksowego systemu informatycznego SAP R/3, zakładane nabycie 51% udziałów w spółce akcji spółki PVT, a.s. (CZ) przygotowywany zakup udziałów w spółce od Asseco Poland <acq1> (CZ) spółka ERP, przygotowanie AZ na zakup 55% akcji spółki (zakładamy do ) <acq2> (CZ) spółka GIS i facility management, przebiegają negocjacje strona 3

4 Informacje ogólne Spółka Asseco Slovakia, a.s. ( Spółka ) z siedzibą w Bratysławie przy ul. Trenčianska 56/A, została zarejestrowana w Rejestrze Handlowym 12 lutego 1999 na podstawie umowy załoŝycielskiej zawartej w formie aktu notarialnego nr N 617/98, Nz 611/98 w dniu 16 grudnia Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Portfel produktów Asseco Slovakia obejmuje systemy informatyczne dla banków, instytucji ubezpieczeniowych, kas mieszkaniowych, systemy kart płatniczych, DWH i MIS, systemy umoŝliwiające handel elektroniczny, call center, a takŝe systemy dostosowywane do indywidualnych potrzeb klientów. Lista głównych klientów obejmuje lokalne i międzynarodowe podmioty zarówno z sektora finansowego, jak i z innych sektorów. Spółka pośrednio zaleŝna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŝnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŝe organizacje. Spółka Asseco Slovakia, a.s. jest notowana na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie od 10 października 2006 r. Zakres podstawowej działalności Grupy Asseco Slovakia w podziale na odpowiednie segmenty został opisany w sprawozdaniu finansowym. 1 Na podstawie decyzji Walnego zgromadzenia doszło do zmiany siedziby Spółki (Komunikat giełdowy nr 15/2006 z dnia 2 grudnia 2006r.) strona 4

5 Skład Zarządu i Rady Nadzorczej Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Zarządu Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Jozef Klein Martin Morávek Jozef Roštár Stanowisko Prezes Zarządu Członek Zarządu Członek Zarządu Na dzień 31 grudnia 2006 roku skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawiał się następująco: Imię i nazwisko Adam Góral Andrej Košári Eva Balážová Marián Kolník Ľudovít Molnár Stanowisko Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Członek Rady Nadzorczej Wykaz akcjonariuszy i opis zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji Akcjonariat Asseco Slovakia, a.s. Według najlepszej wiedzy Zarządu Spółki na dzień przekazania raportu okresowego, następujący akcjonariusze posiadają min. 5% ogólnej liczby głosów : Akcjonariusz Ilość akcji Ilość głosów na WZ % udział w strukturze akcjonariatu Asseco Poland ,67 Ľubomír Chrenko ,75 strona 5

6 Zestawienie zmian w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające lub nadzorujące Osoba zarządzająca Ilość akcji na dzień Ilość akcji na dzień RóŜnica Jozef Klein Martin Morávek Andrej Košári Nie nastąpiły Ŝadne zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące. W 4. kwartale 2006 r. nie doszło do Ŝadnych zmian w kapitale podstawowym spółki ani w całkowitej liczbie akcji. Kapitał zakładowy dzieli się na akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1 SKK (słownie: jedna korona słowacka) kaŝda. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi (słownie: jeden milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące) głosów. strona 6

7 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANY BILANS Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Wartość Inne wartości niematerialne i prawne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności długoterminove Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Pozostale aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapital wlasny i zobowiazana Kapital wlasny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapital podmiotu dominującego Kapitał mniejszości Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe strona 7

8 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy Zobowiązania handlowe i inne Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Kredyty bankowe Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem Zobowiązania razem Kapital i zobowiazanie razem Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) strona 8

9 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. SKK DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy ( ) (31 516) (90 659) (57 813) Koszty ogólnego zarządu ( ) (51 337) ( ) (56 204) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 708) (838) (2 803) (314) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (82 036) (60 578) (2 203) (609) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (25 376) (25 819) (3 100) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Działalnośc zaniechana Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto W tem zysk (strata): przypisany do podmiotu dominującego mniejszości (3 842) (10 454) Zysk (strata) na jedną akcję Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w Sk) 109,86 21,61 85,96 6,66 Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w Sk) Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w zł) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności zaniechanej (w zł) Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję strona 9

10 RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zysk (strata) netto Razem Kapitał mniejszoścowy Kapital wlasny razem Saldo na Konsolidacyjne zmiany Zwiększenia z tytułu emysje akciji Przeznacenie zysku 61 (61) Przeznacenie zysku zmiana z tytułu konsolidacije (3 867) Dywidendy ( ) ( ) ( ) Ogólny zysk (strata) netto (3 842) Saldo na Saldo na Zwiększenia z tytułu emysje akciji 0 (431) (431) (431) Przeznacenie zysku Przeznacenie zysku zmiana z tytułu konsolidacije 0 0 Dywidendy 0 0 Korekty 2 2 Ogólny zysk (strata) netto (10 454) Saldo na strona 10

11 RACHUNEK ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zisk (strata) netto Razem Kapitał mniejszoścowy Kapital wlasny razem Saldo na Zmiany w zasadach rachunkowości (MSSF) Saldo na po przekstalceniu Przekształcenie na MSSF Kapitał zapasowy Dywidendy (86 377) (86 377) (86 377) 0 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na strona 11

12 SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH tys. SKK I. Ogólny zysk (strata) netto II. Korekty razem (7 040) Zyski (straty) mniejszości (3 842) (10 454) Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych (301) (1 105) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (462) (65) (200) 0 Zmiana stanu rezerw (25 854) Zmiana stanu zapasów (3 555) (38) Zmiana stanu naleŝności ( ) (35 411) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów (3 407) (24 870) Zmiana stanu rozliczeń z tytulu kontraktow dlugoterminowych (25 384) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty (2 815) (3 975) (6 919) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy inwestycyjne Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki inwestycyjne ( ) (28 731) (85 456) (79 027) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (70 039) (28 431) (7 838) (1 501) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 (674) (642) Na aktywa finansowe ( ) (300) (76 944) (76 884) a) w jednostkach powiązanych ( ) (300) (76 159) (76 159) w tym nabycie aktywów finansowych ( ) (300) (76 159) (76 159) b) w pozostałych jednostkach 0 0 (785) (725) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) ( ) (28 496) (79 458) (77 891) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy finansowe (14 198) 0 0 Wpływy netto z emisji akcji (19 919) 0 0 Kredyty i poŝyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki finansowe ( ) (20 106) (92 413) (448) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ) ( ) (82 021) 0 Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku (4 317) 40 Spłaty kredytów i poŝyczek (35 151) (15 617) 0 Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (6 736) (674) (5 773) (1 201) Odsetki (8 785) (3 815) (302) (91) Inne wydatki finansowe (23) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) (34 304) (92 413) (448) strona 12

13 D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/B.III+/C.III) (75 759) (1 285) E. Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych (43 048) (34 826) F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/ D+E) strona 13

14 2. Skrócone sprawozdanie finansowe Bilans tys. SKK Aktywa Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe Inne wartości niematerialne i prawne Inwestycje długoterminowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego NaleŜności długoterminove Aktywa trwałe razem Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Krótkoterminowe aktywa finansowe Środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Pozostale aktywa obrotowe Aktywa obrotowe razem Aktywa razem Kapital wlasny i zobowiazana Kapital wlasny Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał własny razem Zobowiązania długoterminowe Kredyty i poŝyczki długoterminowe Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Inne zobowiązania długoterminowe Zobowiązania długoterminowe razem Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy Zobowiązania handlowe i inne Rozliczenia przychodow z tytulu kontraktow dlugoterminowych Rezerwy Zobowiązania krótkoterminowe i rezerwy razem Zobowiązania razem Kapital i zobowiazanie razem strona 14

15 Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję (w SKK) strona 15

16 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT tys. SKK DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA Przychody ze sprzedaŝy Koszt własny sprzedaŝy ( ) ( ) ( ) ( ) Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy Koszty sprzedaŝy (69 916) (24 600) (90 659) (57 813) Koszty ogólnego zarządu ( ) (39 080) ( ) (56 204) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne (3 708) (891) (2 803) (314) Zysk (strata) z działalności operacyjnej Przychody finansowe Koszty finansowe (50 304) (38 948) (2 203) (609) Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy (21 401) (25 819) (3 100) Zysk (strata) z działalności kontynuowanej Działalnośc zaniechana Zysk (strata) z działalności zaniechanej Zysk (strata) netto Zysk (strata) na jedną akcję Średnia waŝona liczba akcji zwykłych Podstawowy zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności operacyjnej (w Sk) , , , ,00 strona 16

17 RACHUNEK ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM tys. SKK Kapitał podstawowy Kapitał zapasowy Niepodzielony wynik finansowy lat ubieglych Zisk (strata) netto Razem Saldo na Zwiększenia z tytulu emysje akciji Przeznacenie zysku 0 Dywidendy ( ) ( ) Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na Zwiększenia z tytulu emysje akciji (431) (431) Przeznacenie zysku 0 Dywidendy 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na Saldo na Zmiany w zasadach rachunkowości (MSSF) Saldo na po przekstalceniu Przekształcenie na MSSF Kapitał zapasowy Dywidendy (86 377) (86 377) 0 Ogólny zysk (strata) netto Saldo na strona 17

18 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH tys. SKK A. Przepływy pienięŝne z działalności operacyjnej I. Ogólny zysk (strata) netto II. Korekty razem (7 040) Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu róŝnic kursowych (301) (1 105) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z tytułu działalności inwestycyjnej (22) (22) (200) 0 Zmiana stanu rezerw (25 887) Zmiana stanu zapasów (2 034) (2 072) 6 (38) Zmiana stanu naleŝności ( ) (35 411) Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŝyczek i kredytów Zmiana stanu rozliczeń z tytulu kontraktow dlugoterminowych (25 384) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (2 491) Inne korekty (1 826) (3 975) (6 919) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej (I+/II) B. Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy inwestycyjne Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Z aktywów finansowych Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki inwestycyjne (9 497) (1 043) (85 456) (79 027) Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (9 197) (743) (7 838) (1 501) Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 (674) (642) Na aktywa finansowe (300) (300) (76 944) (76 884) a) w jednostkach powiązanych (300) (300) (76 159) (76 159) w tym nabycie aktywów finansowych (300) (300) (76 159) (76 159) b) w pozostałych jednostkach 0 (785) (725) III. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej (III) (9 409) (955) (79 458) (77 891) C. Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I. Wpływy finansowe (19 919) 0 0 Wpływy netto z emisji akcji (19 919) 0 0 Kredyty i poŝyczki Inne wpływy finansowe II. Wydatki finansowe ( ) (1 393) (92 413) (448) Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli ( ) 0 (82 021) 0 Inne, niŝ wpłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 (4 317) 40 Spłaty kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego (6 559) (1 289) (5 773) (1 201) Odsetki (575) (104) (302) (91) strona 18

19 Inne wydatki finansowe III. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (III) (21 312) (92 413) (448) D. Przepływy pienięŝne netto, razem (A.III+/ B.III+/C.III) (75 759) (1 285) E. Zmiana stanu środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych (42 467) (32 376) F. Środki pienięŝne na początek okresu G. Środki pienięŝne na koniec okresu (F+/D+E) strona 19

20 3. Grupa Asseco Slovakia 3.1. Struktura Grupy Asseco Slovakia Asseco Slovakia, a.s. Jednostka Dominująca Asseco Slovakia, a.s Bratislava Trenčianska 56/A Phone: Fax: Web: Spółka Asseco Slovakia a.s. jest integratorem i producentem innowacyjnych systemów IT dla sektora finansowego, sektora przedsiębiorstw oraz instytucji publicznych. Asseco Slovakia oferuje m.in. systemy informatyczne dla bankowości i ubezpieczeń, systemy do obsługi kart płatniczych, rozwiązania e commerce, callcenters, rozwiązania do obsługi mieszkaniowych kas oszczędnościowych oraz projekty pod klucz. NajwaŜniejsi klienci spółki to: Bankowość Consumer Finance Holding Eximbanka SR Poštová banka s IT Solutions SK (były SporDat) GE Money Bank GE Money Multiservis Slovenská sporiteľňa Českomoravská záruční a rozvojová banka Hypoteční banka J&T banka Ubezpieczenia Pojišťovna VZP ČSOB d.s.s. DDP Stabilita, d.d.s. VÚB Generali d.s.s. Building Savings HVB Banca pentru Locuinte HYPO stavební spořitelna Stavební spořitelna České spořitelny Wüstenrot stavebná sporiteľňa Datawarehousing Allianz Slovenská poisťovňa Daňové riaditeľstvo SR Slovak Telekom strona 20

21 UniBanka VÚB Všeobecná zdravotná poisťovňa Enterprise Application Integration SACR Slovenské elektrárne Stredoslovenská energetika VÚC Trnava SłuŜba zdrowia Dôvera zdravotná poisťovňa FN s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici Ministerstvo zdravotníctva SR Union zdravotná poisťovňa Všeobecná zdravotná poisťovňa Spółki zaleŝne Spółka Adres % akcji posiadanych Slovanet a.s. SLNT a.s. *) Záhradnícka Bratislava Tel: Záhradnícka Bratislava % udział głosów na WZ 51% 51% 51% 51% *) Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Slovanet a.s. Spółka zaleŝna Slovanet, a.s Bratislava Záhradnícka 151 Phone: , Fax: Slovanet,a.s.: o numerze identyfikacyjnym: , z siedzibą w Bratysławie, ul. Zahradnicka 151, Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I,przy ul. Zahradnickiej 151, sekcja: Sa,pod nr 2103/B. W wyniku zawarcia Umowy o przeniesieniu akcji w dniu 26 października 2006 r. Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych spółki strona 21

22 Slovanet. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco. Spółka pośrednio zaleŝna Slovanet a.s. jest jednym z największych, niezaleŝnych operatorów telekomunikacyjnych i providerem internetowym na Słowacji. Slovanet posiada znaczny udział na rodzimym rynku dostawców usług teleinformatycznych. Oprócz standardowych usług internetowych oraz telefonii internetowej, Slovanet oferuje usługi VPN (virtual private networks). Slovanet posiada stabilną i dobrze rozbudowaną bazę klientów, którą stanowią zarówno małe i średnie przedsiębiorstwa, gospodarstwa domowe, jak i duŝe organizacje SLNT, a.s. Spółka zaleŝna SLNT a.s.: o numerze identyfikacyjnym: , z siedzibą w Bratysławie, ul. Zahradnicka 151, Bratysława, wpisana do Rejestru, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bratysławie I, sekcja: Sa, pod nr 3711/B. Spółka zaleŝna SLNT a.s. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego, działalności reklamowej i automatyzacji przetwarzania danych. Spółka SLNT a.s. załoŝona w celu nabycia akcji Slovanet, zakupiła akcje stanowiące 100% kapitału zakładowego Slovanet w styczniu Asseco Slovakia a.s. jest właścicielem 51% akcji SLNT a pozostałe 49% akcji posiada spółka SNET a.s., reprezentująca wyŝsze kierownictwo spółki Slovanet. Spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s.. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Więcej informacji znajduje się w części Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Wskazanie zmian w strukturze Grupy Asseco Struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 31 grudnia 2006 r. wygląda następująco: 51% 51% Slovanet, a.s SLNT, a.s. Zgodnie z opublikowanymi w Prospekcie emisyjnym planami spółki dotyczącymi połączenia Slovanet a.s. z SLNT, a.s., w dniu 26 października 2006 r. Spółka podpisała z SLNT Umowę o przeniesieniu akcji. strona 22

23 W wyniku zawarcia Umowy Asseco Slovakia nabyła 51% (pięćdziesiąt jeden procent) akcji zwykłych spółki Slovanet o wartości nominalnej po 1,000,000 (słownie: jeden milion )SKK kaŝda, które stanowią 51% kapitału zakładowego i 51% całkowitej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu spółki Slovanet. Całkowity koszt nabycia akcji wyniósł 108,948,546 (słownie: sto osiem milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy pięćset czterdzieści sześć) SKK i nie przekracza 10% wartości kapitałów własnych Asseco Slovakia. /Komunikat giełdowy nr 10/2006 z dnia 27 października 2006/ Zgodnie z opublikowanym komunikatem giełdowym nr 10/2006 spółka SLNT, a.s. została rozwiązana w wyniku połączenia ze spółką Slovanet, a.s., na podstawie uchwał Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń spółki Slovanet, a.s i spółki SLNT, a.s, które odbyły się w dniu Na podstawie powyŝszej uchwały Sąd Okręgowy w Bratysławie wykreślił z rejestru handlowego spółkę SLNT, a.s. Spółka Slovanet, a.s. jako następca prawny spółki SLNT, a.s. wstąpiła we wszystie prawa i obowiązki wykreślonej spółki SLNT, a.s. Połączenie spółek stało się skuteczne w dniu r, w którym to dniu została spółka SLNT, a.s. wykreślona z rejestru handlowego. Celem połączenia jest uproszczenie istniejącej struktury własności. /Komunikat bieŝący nr 01/2007 z dnia r./ Nowa struktura Grupy Kapitałowej Asseco Slovakia, a.s. na dzień 1 stycznia 2006 r. wygląda następująco: 51% Slovanet, a.s 3.2. Zatrudnienie w Grupie Asseco Zatrudnienie na Zatrudnienie na Grupa Asseco Slovakia Asseco Slovakia a.s SLNT a.s. 0 0 Slovanet a.s strona 23

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q I/2008

Raport kwartalny SA-Q I/2008 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz.U. Nr 139,

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu

INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.-Q I/2004. Zasady sporządzania raportu INTER CARS S.A. Raport kwartalny 1 kw 2004 Uzupełnienie formularza S.A.Q I/2004 Zasady sporządzania raportu Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A.

FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. FIRMA CHEMICZNA DWORY S.A. Oświęcim, ul. Chemików 1 Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres 6 miesięcy kończących się 30.06. Oświęcim, 26 września Spis treści Strona Skrócone śródroczne

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy)

Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) Informacja dodatkowa instytucji kultury ( art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy) 1. 1. Omówienie stosowanych metod wyceny ( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w zakresie,

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 ORAZ OD 01 LIPCA 2005 DO 30 WRZEŚNIA 2005 SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Asseco Slovakia za III kwartał 2007 roku (01.07.2007 30.09.2007) sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 7 listopada

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA

SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA SKRÓCONY SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA za III. kwartał 2012 r. 1 / 58 SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ DECORA ZA OKRES 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 30.

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA JEDNOSTKOWEGO PZ CORMAY S.A. 1. INFORMACJE O ZNACZĄCYCH ZDARZENIACH DOTYCZĄCYCH LAT UBIEGŁYCH UJĘTYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM ROKU OBROTOWEGO Do dnia

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe

Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe Octava NFI-SA 1 Wybrane dane finansowe za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r. 2006 r. 2005 r. 2006 r. w tys. EUR 2005 r. Przychody z inwestycji 6 818 504 1 749 125 Przychody operacyjne, razem

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe EFICOM Spółka Akcyjna Ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa NIP 525-21-31-023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe na dzień 31.12.2008 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2008. I.1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku

RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT KWARTALNY Czwarty kwartał 2014 roku 1 październik 2014 31 grudzień 2014 Wiśniówka, 13 lutego 2015 r. Podstawowe informacje o Spółce Firma Nazwa skrócona EKOBOX SPÓŁKA AKCYJNA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku

Informacje dodatkowe do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku do raportu jednostkowego za IV kwartał 2005 roku I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu za czwarty kwartał 2005 roku. Rachunkowość prowadzona jest zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku

Informacja dodatkowa. - w zakresie wyceny środków trwałych - rozliczenia kosztów zakupu materiałów - wyceny zapasu produkcji w toku Informacja dodatkowa I. W czwartym kwartale 2007r przy sporządzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego dokonano zmian w stosowanych zasadach (polityki) rachunkowości przechodząc na międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A.

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PZ CORMAY S.A. A. WPROWADZENIE 1. INFORMACJE OGÓLNE PZ Cormay S.A. ( Spółka ) została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Dodatkowe informacje i objaśnienia Dane ujęte w formie tabelarycznej wykazano w złotych. I. Objaśnienia do bilansu 1) Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. PEPEES S.A. 30 czerwca 2008r. PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO PEPEES S.A. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2008 R. (01.01.2008-30.06.2008) SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU

STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU STOWARZYSZENIE NORMALNE PAŃSTWO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2010 ROKU Warszawa, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Integer.Pl Spółka Akcyjna

Integer.Pl Spółka Akcyjna DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA Integer.Pl Spółka Akcyjna Dla Akcjonariuszy Integer.Pl S.A. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku

Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 roku Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BNP Paribas Bank Polska SA za pierwsze półrocze 2011 BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2009 r. Stowarzyszenie Wałbrzyski Klub Górski i Jaskiniowy zostało zarejestrowane pod numerem KRS 0000259887 w Krajowym Rejestrze Sądowym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON

GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON GRUPA KAPITAŁOWA WIELTON SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2012 r. obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 września 2012 r. WIELUŃ 14.11.2012 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA

WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA WB ELECTRONICS SPÓŁKA AKCYJNA Sródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 do 30.06.2015 WB ELECTRONICS S. A. ul. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Strona 1 z 3

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-01-2008 do 30-06-2008 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01012008 do 30062008 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01012008 do 30062008 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K

Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K 1 Raport kwartalny skonsolidowany-qs II/2006 Nr 34/2006/K Zgodnie z 5 ust. 4 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady Nadzorczej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH

Bardziej szczegółowo

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku

Libet S.A. Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za okres 9 miesięcy zakończony dnia 30 września 2014 roku SPIS TREŚCI BILANS... 3 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)... 6 ZESTAWIENIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM...7 RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH (METODA POŚREDNIA)...9 DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE...11

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015

RAPORT KWARTALNY I KWARTAŁ 2015 PEMUG S.A. ul. Wł. Reymonta 24 40-029 Katowice NIP: 634-019-84-58 RAPORT KWARTALNY PEMUG S.A. I KWARTAŁ 2015 Katowice, 14-05-2015 r. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE w TYS. PLN w TYS. PLN w TYS. EUR w TYS. EUR

Bardziej szczegółowo

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji;

2) opis organizacji grupy kapitałowej emitenta, ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji; Pozostałe informacje za III kwartał 2007 roku zgodnie z 91 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych. 1) wybrane dane finansowe zostały zawarte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Gant S.A. jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej sporządziła śródroczny skonsolidowany rozszerzony raport kwartalny za I kwartał 2006r. Skonsolidowany śródroczny raport finansowy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) TRANS UNIVERSAL POLAND S.A. b) siedziba ul. Przejazdowa 17, 05-800 Pruszków c) podstawowy przedmiot działalności towarowy transport

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne

Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Galicyjska Misja Gospodarcza zaprasza tna szkolenie: Międzynarodowe standardy rachunkowości MSR/MSSF zagadnienia praktyczne Wykładowca: Grażyna Machula absolwentka SGH, doświadczony praktyk w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 1 do ustawy z dnia Załącznik nr 1 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA INNYCH JEDNOSTEK NIŻ BANKI, ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ, ZAKŁADY REASEKURACJI

Bardziej szczegółowo

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie

Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak. Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie Julia Siewierska, Michał Kołosowski, Anna Ławniczak Sprawozdanie finansowe według MSSF / MSR i ustawy o rachunkowości. Wycena prezentacja ujawnianie ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny. grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny grupy kapitałowej firmy TelForceOne S.A. za okres od 01.10.2010 r. do 31.12.2010 r. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TELFORCEONE S.A. za okres od 01.01.2010

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo