Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji"

Transkrypt

1 Opinia prawna sporządzona na zlecenie Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych w sprawie kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno - budowlanego (Kodeksu Budowlanego) Uczestniczący w dniu 23 stycznia 2013 w posiedzeniu Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Budowlanego, przedstawiciele Krajowej Rady Radców Prawnych, reprezentujący środowisko radców prawnych, po zapoznaniu się z dotychczasowym dorobkiem prac Komisji (komunikaty z posiedzeń, opublikowane referaty) wyrażają następujące stanowisko dotyczące niektórych poruszanych kwestii związanych z tą problematyką. I. Zagadnienia ogólne 1. Forma regulacji Opracowanie nowej, kompleksowej regulacji procesu inwestycyjno - budowlanego w formie Kodeksu Budowlanego jest ze wszech miar uzasadnione z uwagi na całościowe, wyczerpujące i oparte na jednolitych zasadach uregulowanie", jakim co do zasady jest forma kodeksu. Akt taki ma normować dziedzinę prawa, fundamentalną dla obywateli i stabilnego, przestrzennego rozwoju kraju. Kodeks może być uzupełniony w sytuacjach koniecznych aktami niższego rzędu. 2. Zakres przedmiotowy regulacji Kodeks budowlany z uwagi na jego kompleksowy charakter, powinien regulować pełny cykl procesu inwestycyjno-budowlanego obiektu budowlanego, poprzez jego lokalizację, projektowanie, realizację, utrzymanie w należytym stanie technicznym i śmierć techniczną czyli rozbiórkę. W związku z tym Kodeks powinien swym zakresem przedmiotowym obejmować zarówno kwestie urbanistyczne w formie przepisów urbanistycznych, jak też techniczno - realizacyjne. 3.Zasady ogólne Z uwagi na złożony i różnorodny charakter przedmiotowy takiej regulacji, konieczne jest wypracowanie zasad ogólnych procesu inwestycyjno - budowlanego, mających charakter quasi klauzul generalnych, które umieszczone w części ogólnej Kodeksu, wyrażałyby nadrzędne, przewodnie idee regulacji i ułatwiałyby interpretację norm szczegółowych. 1

2 Przykładowo: można wprowadzić do Kodeksu zasadę wolności budowlanej, przy jednoczesnym wyraźnym sformułowaniu wymogów interesu publicznego, ograniczającego ją w określonych przypadkach. Również enumeracja i regulacja w Kodeksie wartości wysoko cenionych w kontekście np. interesu publicznego, może w tym rozdziale znaleźć miejsce. 4. Inne uwagi Autorzy opinii podzielają zasadność przyjęcia, wzorem niemieckim rozwiązań w zakresie planowania przestrzennego, daleko idących ograniczeń zabudowy terenów nie objętych planami zagospodarowania przestrzennego, tj. poza granicami osiedli. Prawo własności nie powinno być utożsamiane z prawem zabudowy nieruchomości gruntowej. Możliwość zabudowy należy uzależnić od spełnienia jednoznacznych i dostosowanych do charakteru planowanej zabudowy warunków. Główna odpowiedzialność za prawidłowość, bezpieczeństwo i efekty procesu budowlanego powinna spoczywać na inwestorze działającym za pomocą odpowiednich specjalistów. Rola organów administracji powinna mieć charakter formalny porządkujący (rejestrujący), ale nadzór budowlany powinien zostać wzmocniony w aspekcie wykonawczym. Kodyfikacja powinna tak zmieniać, uchylać lub korygować istniejący stan prawny, aby w miarę możliwości nie eliminować dotychczasowego dorobku orzecznictwa i doktryny. Przywoływany w dyskusji rewolucyjny" charakter kodyfikacji nie powinien być rozumiany jako budowanie od podstaw systemu planowania przestrzennego i prawa budowlanego. Modyfikacje istniejących instytucji prawnych, czy odformalizowanie procedur nie może następować kosztem znacznego osłabienia nadzoru urzędowego (państwowego) nad procesem zagospodarowania przestrzennego i zabudowy nieruchomości, a w zakresie nadzoru budowlanego wzmocnieniu powinien ulec zwłaszcza aspekt egzekucji. II. Zagadnienia szczegółowe a/odnoszące się do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 1. Celowe jest stworzenie jednolitego, spójnego i pełnego w skali całego kraju (elektronicznego) systemu informacji o nieruchomościach. Dane w tym systemie (wyciąg dla indywidualnie oznaczonej nieruchomości) powinny dawać zainteresowanemu rzeczywisty obraz stanu faktycznego i prawnego nieruchomości, a w szczególności wskazywać dopuszczalne kierunki zabudowy i zagospodarowania, dotyczące nieruchomości ograniczenia i zakazy, istniejącą lub planowaną zabudowę, zaopatrzenie w media itp. Dla wrażliwych obszarów stopień szczegółowości systemu mógłby również obejmować dopuszczalny rodzaj, kształty i kolorystykę zabudowy. Praktycznie system taki mógłby łączyć informacje zawarte w dzisiejszych miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, ewidencji gruntów i budynków i ksiąg wieczystych. Celem byłoby udostępnienie zainteresowanemu jednego, ale w pełni wystarczającego (dla celów inwestycyjnych) źródła informacji o nieruchomości. 2

3 2. System informacji powinien uwzględniać przeznaczenie lub cele dla nieruchomości, wynikające również z polityki przestrzennej na szczeblu krajowym i wojewódzkim. Pominięcie lub nieprawidłowa implementacja tych założeń przez gminę mogłaby w ten sposób być stosunkowo łatwo weryfikowana przez bezpośrednio zainteresowanych. 3. Procedura zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzemiego (lub dokumentów, które je zastąpią) powinna być uproszczona w zakresie zmian drobnych (określonych w ustawie), nie wpływających na stan posiadania lub sposób wykonywania własności przez osoby trzecie. Np. poprzez skrócenie terminów konsultacji, składania wniosków i uwag, czy wyeliminowania (całości lub części) dyskusji publicznej. 4. Należałoby rozważyć celowość utrzymania (czyli rozważyć likwidację) obecnego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy jako dokumentu, który nie zawiera przepisów prawa miejscowego. Planowanie opierałoby się na miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, a funkcję studium przejęłyby ewentualnie wewnętrzne plany gminne, których opracowanie nie byłoby obowiązkowe i nie wymagałoby procedury podobnej do obecnie uregulowanej w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W związku z tym gminy w ramach samodzielnych (wewnętrznych) działań ustalałyby preferowane kierunki rozwoju swojej polityki przestrzennej. Powinny jednak pozostać studia wojewódzkie i krajowe, jako wiążące ramy planowania dla gmin. 5. Planowanie przestrzenne na poziomie gmin może stosować m.in. strategię zabudowy zakładającą, że do momentu wykorzystania przestrzeni zabudowy w oznaczonym z góry obszarze, dalsze tereny nie podlegają zabudowie. Tym samym wyeliminowałoby się swoiste rozlewanie się zabudowy" poza tereny zabudowane lub zurbanizowane. 6. Celowa wydaje się rezygnacja z reguły nakazu kontynuacji celu i funkcji zabudowy w przypadkach uzasadnionych szczególnym charakterem obiektu np. użytecznością społeczną, walorami estetycznymi, czy znaczeniem dla kultury narodowej. Przy obecnych przepisach niemożliwe jest np. wybudowanie tradycyjnego pałacu (dworku, zamku), skoro żaden obiekt danej wsi (miejscowości) nie posiada podobnego charakteru, kubatury, czy wyglądu. b/ odnoszące się do realizacji obiektu (Prawo budowlane) 1. Zasadne wydaje się zniesienie istniejącego obecnie rozdzielenia rodzajów robót na te wymagające pozwolenia na budowę, zgłoszenia oraz inne. Należałoby ustanowić prosty podział na roboty wymagające uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozostałe, obejmującej jedynie prace najprostsze. Z drugiej strony w pierwszej z kategorii pewne zróżnicowanie poziomu trudności i złożoności robót znalazłoby odzwierciedlenie w strukturze i wymaganych elementach dokumentacji wniosku o pozwolenie na budowę. Roboty nie wymagające pozwolenia na budowę mogłyby po prostu podlegać formalnej 3

4 rejestracji wg ustalonego wzorca (np. na obecnie obowiązującej zasadzie braku sprzeciwu). 2. Rozpoczęcie i kontynuowanie realizacji obiektu budowlanego należałoby oprzeć na dwóch zasadniczych dokumentach, tj. warunkach technicznych obiektu budowlanego oraz projekcie budowlanym. Ich opracowanie stanowiłoby obowiązek inwestora, warunkujący uzyskanie pozwolenia na budowę (lub innego dokumenty tej rangi). Dokumenty byłyby obowiązkowo sporządzone przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, które pod rygorem odpowiedzialności (karnej, odszkodowawczej, zawodowej) potwierdzałyby prawidłowość, rzetelność, wykonalność i bezpieczeństwo użytkową rozwiązań. Rola organu administracji budowlanej ograniczałaby się do weryfikacji formalnej dokumentacji np. w zakresie niezbędnych składników, podpisów, liczby egzemplarzy, opłat itp. Organ nie przeprowadzałby oceny i weryfikacji merytorycznej ww. dokumentacji budowlanej. 3. Można także rozważyć ewentualnie w kontekście weryfikacji projektu budowlanego możliwość zobowiązania inwestora do przedłożenia koreferatu, sporządzonego przez osoby z odpowiednimi uprawnieniami np. z ustalonej listy urzędowej (biegli). Kompetencje w tym zakresie powinien posiadać jednak nadzór budowlany, który działałby np. z wniosku organów administracji budowlanej. Projekt budowlany byłby dookreślany i precyzowany poprzez projekt (-y) wykonawczy (~e), które na etapie zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych podlegałby (-yby) złożeniu z odpowiednim zawiadomieniem do organu nadzoru budowlanego. 4. Wymóg uzyskania decyzji po pozwoleniu na użytkowanie należałoby ograniczyć do obiektów publicznych lub przeznaczonych do obsługi nieograniczonej liczby osób oraz obiektów szczególnie złożonych technicznie lub niebezpiecznych. Istniejący katalog powinien zatem ulec ograniczeniu. 5. Celowe jest doprecyzowanie i poszerzenie regulacji dotyczących odpowiedzialności zawodowej uczestników procesu budowlanego w ten sposób, że wszystkie ich obowiązki powinny znaleźć odzwierciedlenie w istnieniu ustawowej sankcji za ich naruszenie. W tym kontekście należałoby rozważyć wprowadzenie administracyjnych sankcji związanych, tj. nakładanych obligatoryjnie w przypadku stwierdzenia oznaczonych naruszeń. Pozwoliłoby to wyeliminować uznaniowość (w takich przypadkach raczej mało użyteczną i wychowawczą), jednocześnie znacząco podnosząc nieuchronność kary. 6. Instytucja legalizacji lub fizycznej likwidacji nielegalnej zabudowy (samowoli budowlanej) powinna zostać wzmocniona w aspekcie wykonawczym (egzekucyjnym). W tym zakresie celowe wydaje się rozróżnienie samowoli formalnej (naruszającej przepisy o zagospodarowaniu przestrzennym) oraz materialnej (sprzecznej z przepisami technicznymi). W pierwszym przypadku legalizacja powinna być nieco łatwiejsza, tj. uwzględniać faktyczne warunki lokalizacji obiektu i możliwość jego utrzymania w kontekście ingerencji w otoczenie, środowisko, sieć mediów itp. Możliwe byłoby tutaj 4

5 wprowadzenie grupy konsultacyjnej, powoływanej z urzędu", a skupiającej urbanistę, architekta i przedstawiciela organu gminy odpowiedzialnego za planowanie przestrzenne. Dla obszarów szczególnych uczestnikiem ww. grupy byłby odpowiedni organ nimi administrujący np. konserwator zabytków dla objętych ochroną konserwatorską, albo wpisanych do rejestru zabytków, a dla obszarów leśnych - przedstawiciel zarządcy lasu itp. Taki rodzaj samowoli, teoretycznie przynajmniej, mógłby być łatwiej legalizowany. Należałoby to jednak powiązać z wyższą niż obecnie opłatą legalizacyjną. Z kolei samowola materialna zakładałaby ścisłe egzekwowanie przepisów technicznych i w ostateczności rozbiórkę fizyczną obiektu. 7. Opłata legalizacyjna dot. samowoli budowlanych powinna być odniesiona do wartości nieruchomości (całej, a nie tylko budynkowej), a nie do jej innych parametrów. W ten sposób zbliżyłaby się do rynkowych realiów działań inwestorów, a w szczególności pozbawiłaby ich możliwości swoistej kalkulacji przy świadomym i celowym (komercyjnym) realizowaniu nielegalnej zabudowy. 8. W odniesieniu do egzekucji obowiązku rozbiórki nielegalnej zabudowy należałoby zlikwidować ograniczenie jednokrotności grzywny w celu przymuszenia. Obecne rozwiązanie, szczególnie przy ograniczeniu kwoty grzywny, najczęściej czyni ten środek nieskutecznym. 9. Orzeczenie grzywny w celu przymuszenia, a także poniesione koszty wykonania zastępczego, powinny korzystać z możliwości zabezpieczenia na nieruchomości zobowiązanego poprzez ustanowienie hipoteki przymusowej na wniosek organu nadzoru budowlanego (podobne rozwiązanie jest w ustawie o ochronie zabytków). Aktualnie duża liczba samowoli budowlanych jest siłą rzeczy tolerowana, ponieważ organy nadzoru budowlanego nie dysponują środkami do ich usunięcia. 10. Dotychczasowa praktyka wskazuje na celowość włączenia do uczestników procesu budowlanego" wykonawcy. Możliwe jest bowiem wyodrębnienie przynależnych do niego obowiązków stricte realizacyjnych oraz powiązanie ich z odpowiedzialnością administracyjną (np. w kontekście grzywien), czy wykroczeniową. Tym bardziej, że uczestnikiem takim jest już kierownik budowy, faktycznie reprezentujący interesy wykonawcy. Rozwiązanie takie usprawni również weryfikację prawidłowości realizacji robót i pozwoli na bardziej precyzyjne przypisanie obowiązków i egzekwowanie odpowiedzialności. Krystyna Stoga - radca prawny dr. Bartłomiej Latoś - radca prawny

6 6

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł, europejskie pieniądze

Twój pomysł, europejskie pieniądze Twój pomysł, europejskie pieniądze Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Prawo budowlane wczoraj i dziś

Prawo budowlane wczoraj i dziś Prawo budowlane wczoraj i dziś Prof. dr hab. inż. Tadeusz Biliński, Uniwersytet Zielonogórski 24 1. Wprowadzenie Specyfika procesu budowlanego i uczestnictwo w nim wielu podmiotów o szczególnych, często

Bardziej szczegółowo

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA

(Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA 4.5.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej C 115/1 IV (Informacje) INFORMACJE INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UNII EUROPEJSKIEJ RADA EUROPEJSKA PROGRAM SZTOKHOLMSKI OTWARTA I BEZPIECZNA

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE 18.6.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 165/63 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2013/11/UE z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie alternatywnych metod rozstrzygania sporów konsumenckich

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych

Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Propozycje zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych Urząd Zamówień Publicznych grudzień 2011 rok Spis treści I. Kierunki zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych...s.4 II. Część szczegółowa propozycji

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej WYROK z dnia 8 stycznia 2013 r. Sygn. akt K 38/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Leon Kieres przewodniczący Wojciech Hermeliński sprawozdawca Sławomira Wronkowska-Jaśkiewicz

Bardziej szczegółowo

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 24 września 2013 r. Sygn. akt K 35/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Marek Zubik przewodniczący Maria Gintowt-Jankowicz Mirosław Granat sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20

Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 Uwagi do projektu Ustawy o efektywności energetycznej Projekt z dnia 04.12.2014 r. wersja 1.20 L.p. 1 Przepis, którego dotyczy uwaga Uwaga ogólna Zgłaszający uwagę Treść uwagi Projektowana ustawa wdraża

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s.

NARODOWE BEZPIECZEŃSTWO II 2014 / Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym s. Kwartalnik wydawany przez Biuro Bezpieczeństwa Narodowego ISSN 1896-4923 II 2014 / 30 BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE Pojęcie czas wojny oraz problemy wynikające z jego niedookreśloności w polskim systemie prawnym

Bardziej szczegółowo

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych

Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE. 1. Aktualny stan stosunków społecznych Z A Ł O Ż E N I A P R O J E K T U U S T A W Y O ZMIANIE USTAWY PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE I. WPROWADZENIE 1. Aktualny stan stosunków społecznych W ostatnich latach, w stosunkach społecznych i gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba 3w* 004, stan prawny 1.09.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor Przedruki lub przenoszenie całości lub części tej publikacji na inne nośniki możliwe

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie:

WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * Trybunał Konstytucyjny w składzie: WYROK z dnia 25 czerwca 2013 r. Sygn. akt K 30/12 * W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Trybunał Konstytucyjny w składzie: Małgorzata Pyziak-Szafnicka przewodniczący Teresa Liszcz Stanisław Rymar sprawozdawca

Bardziej szczegółowo

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej

Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Jak założyć stowarzyszenie? Jak założyć fundację? Jak zostać Organizacją Pożytku Publicznego? Społecznej Paweł Szczyrski Zachodniopomorska Biblioteka Ekonomii Społecznej Zespół redakcyjny serii: Antoni

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO?

JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? JAK ZOSTAĆ ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO? Autor: Radosław Skiba Redakcja i aktualizacja II wydania: Renata Niecikowska, Urszula Krasnodębska, Jakub Wygnański (Stowarzyszenie Klon/Jawor) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA. z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/116 Dz.U. 1989 Nr 30 poz. 163 USTAWA z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo