Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi"

Transkrypt

1 Baza danych o miejscach pomocy dla rodzin z dziećmi 1

2 Spis treści I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. II. Telefony zaufania. III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieŝy na terenie dzielnicy Targówek. V. Instytucje. VI. Grupy wsparcia, grupy samopomocowe. VII. Poradnie dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych. 2

3 I. Poradnie, Stowarzyszenia, Fundacje. Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna Nr 13 - poradnictwo psychologiczno - pedagogiczne oraz logopedyczne dla dzieci i młodzieŝy ul. OdrowąŜa Warszawa tel , Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna TOP - zajęcia korekcyjnokompensacyjne, reedukacyjne i terapeutyczne głównie dla dzieci i młodzieŝy z zaburzeniami wzroku, słuchu i mowy, konsultacje wychowawcze, terapia rodzin, warsztaty wychowawcze, grupy socjoterapeutyczne ul. Raszyńska 8/ Warszawa tel Stowarzyszenie OPTA - działa na rzecz osób znajdujących się w trudnej sytuacji Ŝyciowej, w szczególności rodzin przeŝywających kryzysy związane między innymi z występowaniem w rodzinie przemocy lub współuzaleŝnienia ul. Marszałkowska 85 lok Warszawa tel , Towarzystwo Pomocy MłodzieŜy - pomoc psychologiczna dla młodzieŝy w wieku lat i jej rodzin w rozwiązywaniu problemów i trudnych sytuacji Ŝyciowych ul. Nowolipki Warszawa Telefon informacyjny: (poniedziałek piątek, godz ) Telefon zaufania: (poniedziałek piątek, godz ) MłodzieŜowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii MOP - pomoc psychologiczna dla młodzieŝy, rodziców oraz wychowawców i nauczycieli, działalność terapeutyczna, profilaktyczna i edukacyjna ul. Boryszewska Warszawa tel , , Stowarzyszenie BliŜej Dziecka - profilaktyka i zapobieganie przemocy w szkole, zajęcia dla dzieci ofiar przemocy i ich rodziców oraz programy w szkole na rzecz przeciwdziałania przemocy w szkole ul. Mokotowska 17/ Warszawa tel Fundacja Mederi - prowadzi psychiczny rozwój dziecka, pomaga dzieciom, które przeŝyły traumę, były ofiarami przemocy, zwiększa umiejętności wychowawcze rodziców Instytut Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka Al. Dzieci Polskich Warszawa Filia: Warszawa, ul. Złota 7/20 Tel tel. kom

4 Fundacja Dzieci Niczyje - świadczy pomoc dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom ul. Walecznych Warszawa tel Centrum Pomocy Dzieciom Mazowiecka ul. Mazowiecka 12/ Warszawa tel Stowarzyszenie Damy Radę - funkcjonuje jako Punkt Interwencji Kryzysowej, oferuje pomoc psychologiczną dla dorosłych, dzieci i młodzieŝy, bezpłatne porady prawne w zakresie prawa rodzinnego i lokalowego, prowadzi warsztaty tematyczne, konsultacje wychowawcze, grupy wsparcia dla rodziców oraz terapię dla młodzieŝy ul. GaraŜowa Warszawa tel , Fundacja Zielone Domy - miejsce spotkań dzieci i rodzin ze specjalistami- pedagogami, psychologami, pediatrami, wychowawcami małych dzieci w celu wspierania dzieci w ich socjalizacji ul. Dzielna 5 a Warszawa tel , Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Gniazdo - zajmuje się dziećmi i ich rodzinami zagroŝonymi lub niedostosowanymi społecznie, funkcjonującymi nieprawidłowo ul. Kasprowicza Warszawa tel , Centrum Terapii Promitis - prowadzi terapię logopedyczną, psychologiczną i pedagogiczną, leczenie ADHD, dysleksji, terapia autyzmu i Zespołu Aspergera, prowadzi grupy wsparcia dla rodziców ul. Cmentarna Warszawa tel , tel. kom ul. Poborzańska 8, lok. U Warszawa tel , tel. kom ul. Rembielińska 20, lok. 157 tel , tel. kom Stowarzyszenie Aslan - indywidualna pomoc psychologiczna, grupy socjoterapeutyczne dla dzieci, grupy wsparcia dla młodzieŝy, poradnictwo dla rodziców i opiekunów, grupy wsparcia i edukacyjne dla rodziców, konsultacje prawne ul. Nowolipie Warszawa tel , Fundacja Synapsis - profesjonalna pomoc dzieciom i dorosłym osobom z autyzmem i ich rodzinom ul. Ondraszka Warszawa tel

5 Stowarzyszenie Dla Rodzin - pomoc dzieciom, młodzieŝy, rodzinom, dorosłym w prawidłowym funkcjonowaniu społecznym, tworzeniu więzi rodzinnych, udzielanie pomocy społecznej rodzinom w trudnej sytuacji Ŝyciowej, przeciwdziałanie uzaleŝnieniom i patologiom społecznym Zespół Psychologiczno Terapeutyczny Zacisze ul. Pszczyńska 26 m Warszawa tel , tel. kom Fundacja Wspólna Droga - dąŝy do poprawy sytuacji osób niepełnosprawnych, ubogich, chorych poprzez dary finansowe i rzeczowe, realizowanie projektów ul. Pokrzywnicka 3a Warszawa tel Fundacja Silentio - pomoc osobom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom ul. Jagielska 57 B Warszawa tel Specjalistyczny Punkt Konsultacyjny - praca z dziećmi i młodzieŝą z niepełnosprawnością intelektualną, praca z dzieckiem z autyzmem, określanie przyczyn trudności edukacyjnych i zaburzeń występujących u dzieci ul. Bartnicza Warszawa tel wew. 3 MłodzieŜowa Poradnia Profilaktyki i Terapii Poza Iluzją - kompleksowe oddziaływania wobec młodzieŝy eksperymentującej, naduŝywającej lub uzaleŝnionej od substancji psychoaktywnych - alkoholu, narkotyków, a takŝe wobec młodzieŝy obciąŝonej czynnikami ryzyka uzaleŝnień i innych zaburzeń funkcjonowania psychicznego, diagnozowanie i terapia uzaleŝnień od komputera ul. Dąbrowskiego 75A Warszawa tel Ośrodek Wczesnej Interwencji - pomoc rodzinom dzieci, których rozwój przebiega nieprawidłowo, jest opóźniony, nieharmonijny, występuje upośledzenie umysłowe lub zagroŝenie takim upośledzeniem ul. Pilicka Warszawa tel , Fundacja Sto Pociech - wspieranie rozwoju rodziny, pojmowanej jako miejsce twórczego wzrastania zarówno dzieci, jak i rodziców, wzmacnianie rodziców w postawie odpowiedzialnego rodzicielstwa a szczególnie męŝczyzn w roli obecnego i aktywnego ojca, przeciwdziałanie izolacji rodziców małych dzieci, matek samotnie wychowujących dzieci oraz rodzin z problemem niepełnosprawności, wspieranie osób w kryzysie emocjonalnym ul. Freta 20/24a Warszawa tel

6 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Konwaliowa - doświadczeni specjaliści udzielają konsultacji, diagnozują i opiniują, a takŝe prowadzą terapie. Udzielają takŝe wsparcia dla rodziców i opiekunów oraz nauczycieli ul. Kowalczyka 1 A Warszawa tel , Stowarzyszenie Mamy Czas - pomaga rodzicom, opiekunom, kobietom w ciąŝy i dzieciom poprzez działalność edukacyjną, kulturalną, charytatywną oraz działalność z zakresu ochrony oraz promocji zdrowia i pomocy społecznej ul. Aleja Zjednoczenia Warszawa Fundacja Rozwoju Rodziny RoRo - obejmuje swoją tematyką zagadnienia związane między innymi z rozwojem osobistym, wychowaniem dzieci oraz rozwojem przedsiębiorczości i zainteresowań ul. Modzelewskiego 58A/ Warszawa Fundacja MaMa - poprawia sytuację kobiet, w szczególności matek, we wszystkich sferach Ŝycia, organizuje szereg działań aktywizujących, kulturalnych, edukacyjnych, lobbingowych, prawnych ul. Wilcza 27 b Warszawa tel Powiślańska Fundacja Społeczna - wspieranie rodzin w pełnieniu funkcji wychowawczych oraz rozwiązywaniu trudności Poradnia Rodzinna ul. Mokotowska 55 lok Warszawa tel Poradnia Rodzinna ul. Dobra 5 lok. 15/16 (suterena) Warszawa tel Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych Warszawy i Mazowsza - wspomaganie rodzin w wypełnianiu ich misji rodzicielskiej, organizowanie potrzebnego rodzinom doradztwa, organizowanie pomocy rodzinom Wielodzietnych, propagowanie problemów rodzin wielodzietnych w instytucjach, organizowanie się rodzin Al. Zjednoczenia Warszawa tel II. TELEFONY ZAUFANIA Adopcyjny - telefon wsparcia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (pn., wt., pt. w godzinach 9 14, śr., czw. w godzinach 9 19) AIDS - całodobowy ogólnopolski telefon Stowarzyszenia Bądź z Nami (wt., czw. w godzinach dyŝur lekarza, śr. w godzinach dyŝur psychologa) Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla rodziców małych dzieci, pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych - telefon Ruchu Samopomocy Kobiet 6

7 (pn. w godzinach 9 14), (pt. w godzinach 9 14) Dla dzieci i młodzieŝy dorastającej i dorosłej - telefon Fundacji Lepszy Świat Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych, seksualnie wykorzystywanych, których rodzice piją - telefon Stowarzyszenia OPTA (pn. pt. w godzinach 15 18) Dla kobiet w ciąŝy , (pn. pt. w godzinach 9 18) Dla kobiet w ciąŝy i matek małych dzieci - telefon Fundacji Rodzić po Ludzku (pn. pt. w godzinach 9 12) Dla ojców i dzieci, których prawa nie są przestrzegane - telefon Stołecznego Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca (w godzinach i 21 22) Dla osób w trudnej sytuacji Ŝyciowej - telefon Biura Porad Obywatelskich (pn. w godzinach 10 19, wt. pt. w godzinach 9 17) Dla osób z problemem alkoholowym - telefon Polskiego Towarzystwa Pomocy Telefonicznej (pn. pt. w godzinach 15 20) Gdy Twoim problemem jest ciąŝa - telefon Fundacji Pro Familia (pn. pt. w godzinach 10 18) Infolinia Psychiatryczna (pt. niedz. w godzinach 6 22) Komitet Ochrony Praw Dziecka (pn., śr. pt. w godzinach 9 14,wt. w godzinach 9 18) Narkomania - Pomoc rodzinie - telefon Ogólnopolskiego Pogotowia Makowego (pn. pt. w godzinach 11 19, sob. w godzinach 11 15) Narkotyki-narkomania - Ogólnopolski Telefon Zaufania (w godzinach 16 21) Niebieska Linia - infolinia Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (w godzinach 10 6, przerwa 6 10) Policyjny Telefon Zaufania Pomarańczowa Linia - pomaga rodzicom, których dzieci upijają się (w godzinach 16 21) Poradnia MłodzieŜowa i Rodzinna Towarzystwa Rozwoju Rodziny (pn. pt. w godzinach 15 20) 7

8 Ruch Pomocy Rodzinie (pn. pt. w godzinach 10 17) Skłócone małŝeństwa, problemy młodzieŝowe i osobiste (codziennie w godzinach 21 4, wt. 9 17) STOP - telefon Centrum Praw Kobiet dla kobiet dotkniętych przemocą i dyskryminacją (pn. pt. w godzinach 10 15) Stowarzyszenia Obrony Praw Ojca Towarzystwa Pomocy MłodzieŜy (w godzinach 14 18) UzaleŜnienia - telefon gminy Centrum i Poradni Profilaktyki i Terapii UzaleŜnień Monar (w godzinach 9 21) Wenerologiczny i AIDS /telefon Instytutu Wenerologii UM (w godzinach 16 21, wt. czw konsultacje lekarskie) Zielona Linia - porady i informacje nt. HIV/AIDS (pn., śr. w godzinach 13 19, wt., czw., pt. w godzinach 10 16) III. Ośrodki Interwencji Kryzysowej Ośrodek Interwencji Kryzysowej Adamus - działający w ramach Ośrodka Wspomagania Rodziny ul. 6 Sierpnia 1/ Warszawa tel , Ośrodek oferuje: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, interwencje w nagłych zdarzeniach i przeŝyciach traumatycznych, konsultacje psychiatryczne, schronienie dla osób doznających przemocy w rodzinie (hostel), terapię indywidualną i grupową oraz grupy wsparcia. Ośrodek Interwencji Kryzysowej - działający w ramach Ośrodka Wsparcia Dziecka i Rodziny KOŁO ul. Dalibora 1, Warszawa tel Ośrodek prowadzi: interwencje kryzysowe, porady i konsultacje psychologiczne, krótkoterminową psychoterapię indywidualną i małŝeńską, warsztaty i treningi psychologiczne (treningi umiejętności, interpersonalne, komunikacja, asertywność), warsztaty aktywizujące dla osób bezrobotnych, grupy wsparcia, porady prawne, poradnictwo socjalne, telefon zaufania, Hostel, świetlicę socjoterapeutyczną. Ośrodek Interwencji Kryzysowej Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej ul. Polska 33 A i B Warszawa tel

9 Ośrodek oferuje: pomoc psychologiczną, prawną i socjalną, grupy wsparcia, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci, zajęcia umiejętności wychowawczych, schronienie dla osób w sytuacji kryzysowej, w szczególności dla ofiar przemocy w rodzinie (hostel). Ośrodek DOM - dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Stowarzyszenia Pomocy Bezdomnym ul. Walecznych Warszawa tel Ośrodek prowadzi: poradnictwo psychologiczne, prawne, socjalne, grupy wsparcia, terapię indywidualną i grupową, konsultacje psychiatryczne, pediatryczne, warsztaty umiejętności wychowawczych, zajęcia socjoterapeutyczne, Hotel schronisko dla osób doznających przemocy w rodzinie. IV. Zagospodarowanie czasu wolnego dzieciom i młodzieŝy na terenie Dzielnicy Targówek Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy Zespół Pomocy Dziecku i Rodzinie realizuje programy skierowane do dzieci i młodzieŝy (pomoc psychologiczno pedagogiczna, zajęcia psychoedukacyjne, taneczno wokalne, relaksacyjne, kulinarne, plastyczne, edukacyjno kompensacyjne, pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia z wolontariuszami oraz dotyczące bezpieczeństwa, radzenia sobie z agresją i imprezy integracyjne ul. Krasnobrodzka 11 Świetlik Warszawa tel ul. Węgrowska 1/3 Chatka Puchatka Warszawa tel Ośrodek Sportu i Rekreacji Targówek - zajęcia akrobatyczne, pilates, tenis stołowy, piłka noŝna, taekwon do, kick boxing, pływalnia, siłownia ul. Łabiszyńska Warszawa tel Dom Kultury Zacisze - zajęcia taneczne, gry na instrumentach, warsztaty malarskie i mozaika, tkactwo, szycie, warsztaty teatralne, poetyckie i recytatorskie, kursy językowe, ćwiczenia gimnastyczne ul. Blokowa Warszawa tel , Dom Kultury Świt - prowadzi działalność kulturowo- oświatową i rekreacyjną ul. Wysockiego Warszawa tel , Świetlica Pod Aniołem - zajęcia plastyczne, sportowe, teatralne, komputerowe, wycieczki, wyjścia do teatru, kina, wystawy i basen, odrabianie lekcji, wyjazdy kolonijne, nauka języka angielskiego, imprezy okolicznościowe, pomoc pedagogiczna i psychologiczna ul. Zamiejska 6 9

10 Warszawa tel Świetlica opiekuńczo wychowawcza przy Szkole Podstawowej Nr 58 - zapewnienie opieki dzieciom, wypoczynek, nauka przez zabawę, kształtowanie umiejętności nawiązywania relacji w grupie, zajęcia techniczne, muzyczne, wokalne, sportowe, imprezy okolicznościowe ul. Mieszka I nr Warszawa tel Ogród Jordanowski Nr VIII - prowadzi działalność wychowawczą, profilaktyczną, edukacyjną i kulturalną, zajęcia szachowe, kabaretowe, plastyczne, sportowe, pomoc w nauce, klub przedszkolaka, świetlica ul. Suwalska Warszawa tel V. Instytucje Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Przemysłowa 30/ Warszawa tel Komitet Ochrony Praw Dziecka ul. Oleandrów 6, III piętro Warszawa tel Rzecznik Praw Obywatelskich Aleja Solidarności Warszawa tel Warszawskie Centrum Kobiet ul. Zofii Nałkowskiej Warszawa tel Centrum Praw Kobiet ul. Wilcza 60 lok Warszawa tel TELEFON ZAUFANIA TELEFON INTERWENCYJNY Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi- Północ ul. Terespolska 15 a Warszawa tel Komisariat Policji Warszawa- Targówek ul. Chodecka 3/ Warszawa 10

11 tel Siedziba Rewiru Dzielnicowych ul. Motycka Warszawa tel Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie ul. Lipińska Warszawa tel Punkt Informacyjno Konsultacyjny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomanii, HIV, AIDS ul. Św. Wincentego Warszawa tel Poniedziałek: Wtorek: Środa: Czwartek: Piątek: Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia ul. Korotyńskiego Warszawa tel , Poradnia telefoniczna tel Biuro Porad Obywatelskich ul. Gałczyńskiego Warszawa tel VI. Grupy wsparcia, grupy samopomocy na terenie dzielnicy Targówek Grupa Wsparcia dla Osób WspółuzaleŜnionych i Doznających Przemocy Domowej środy i czwartki godzina ul. św. Wincentego 87, pok Warszawa Klub Dziecka i Rodzica II i IV wtorek miesiąca w godzinach (terminy mogą ulec zmianie, konieczny kontakt telefoniczny) ul. Węgrowska 1/3 ( Chatka Puchatka ) Warszawa tel Grupa samopomocy dla rodziców dzieci z niepełnosprawnością II i IV czwartek miesiąca (terminy mogą ulec zmianie, konieczny kontakt telefoniczny) ul. Krasnobrodzka 11 ( Świetlik ) Warszawa tel ,

12 Grupa Samopomocowa dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych kaŝda I środa miesiąca w godzinach (terminy mogą ulec zmianie, konieczny kontakt telefoniczny) ul. Węgrowska 1/3 ( Chatka Puchatka ) Warszawa tel Grupa samopomocy dla rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny Terminy spotkań umawiane są na bieŝąco, m. in. w zaleŝności od aktualnych świąt, wydarzeń czy potrzeb zgłaszanych przez rodziny. ul. św. Wincentego 87, pok Warszawa tel VII. Poradnie dla osób uzaleŝnionych i współuzaleŝnionych Poradnia Leczenia UzaleŜnień i WspółuzaleŜnieni Szpital Wolski ul. Kasprzaka 17 paw Warszawa tel ul. Rejonowa 28/30 Warszawa (Włochy) tel SPL-Vitamed: przychodnia/poradnia terapii uzaleŝnienia od alkoholu i współuzaleŝnienia ul. Wileńska 18 Warszawa (Praga Północ) tel Dzienny oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu ul. Zgierska 18a Warszawa (Praga Południe) tel ul. Bellottiego 1 Warszawa (Śródmieście) tel Wojskowa Akademia Techniczna: dzienny oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu ul. Kartezjusza 2 Warszawa (Bemowo) tel Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Solidarności 67 Warszawa (Śródmieście) tel

13 ul. Zgierska 18a Warszawa (Praga Południe) tel COTUA dla osób bezdomnych (Markot) ul. Marywilska Warszawa (Białołęka) tel Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Kondratowicza Warszawa (Targówek) tel Dzienny oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu ul. Łokietka Warszawa (Targówek) tel ul. Jagiellońska Warszawa (Praga Północ) tel Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Sobieskiego 1/ Warszawa (Mokotów) tel Całodobowy oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu (COTUA) ul. Sobieskiego 1/ Warszawa (Mokotów) tel ul. Belgijska Warszawa (Mokotów) tel MłodzieŜowa Poradnia dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ich Rodzin ul. Dąbrowskiego 75A Warszawa (Mokotów) tel ul. Zamiany Warszawa (Ursynów) tel

14 ul. Goplańska Warszawa (Wilanów) tel ul. Elektoralna Warszawa (Śródmieście) tel ul. śeromskiego Warszawa (Bielany) tel Całodobowy oddział terapii uzaleŝnienia od alkoholu (COTUA) oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacyjny) ul. Kolska 2/ Warszawa (Śródmieście) tel ul. Pawińskiego Warszawa (Ochota) tel ul. Czumy Warszawa (Bemowo) tel ul. śelazna Warszawa (Śródmieście) tel ul. Solec 30a Warszawa (Śródmieście) tel Al. Jerozolimskie 47m Warszawa (Śródmieście) tel Oddział Dzienny Terapii UzaleŜnienia od Alkoholu Szpital Bródnowski ul. Kondratowicza Warszawa tel

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie

4. Pomoc psychologiczna w Warszawie TECZKA INFORMACYJNA 4. Pomoc psychologiczna w Warszawie Bezpłatna pomoc psychologiczna i psychoterapeutyczna w Warszawie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ

URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ URZĄD MIASTA KĘDZIERZYN KOŹLE INFORMATOR PLACÓWKI ŚWIADCZĄCE POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM UZALEŻNIEŃ I PRZEMOCY DOMOWEJ GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I NARKOTYKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców

Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców 1 Informator o poznańskich instytucjach wspierających dzieci i rodziców Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Poznaniu Poznań 2008

Bardziej szczegółowo

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R

,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R Urząd Miasta Ostrołęki,, GDZIE SZUKAĆ POMOCY I N F O R M A T O R o działających na terenie Ostrołęki podmiotach udzielających pomocy w różnych sytuacjach życiowych. /wydanie XII/ Ostrołęka, październik

Bardziej szczegółowo

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015

MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 MIASTO KIELCE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO MIASTA KIELCE NA LATA 2012-2015 Kielce, 2015 1 ŚRODOWISKOWE FORMY OPIEKI PSYCHIATRYCZNEJ. Środowiskowe formy opieki psychiatrycznej

Bardziej szczegółowo

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Stan na styczeń 2012r. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE DZIAŁAJĄCE W RADOMIU NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. NAZWA ORGANIZACJI Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES INTERNETOWY 1. Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Czy Ilość miejsc występują?

Czy Ilość miejsc występują? Baza teleadresowa podmiotów oraz organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie. Nazwa Dane jednostki Gmina Ulica Numer Telefon(y) Fax(y) E-mail Rodzaj

Bardziej szczegółowo

WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW

WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW WOLA DLA SENIORA INFORMATOR O DZIAŁANIACH WOLSKICH INSTYTUCJI I ORGANIZACJI DLA SENIORÓW Informator został sfinansowany ze środków Dzielnicy Wola m.st. Warszawy Opracowanie: Wydział Spraw Społecznych i

Bardziej szczegółowo

WROCŁAWSKI INFORMATOR RODZINNY

WROCŁAWSKI INFORMATOR RODZINNY WROCŁAWSKI INFORMATOR RODZINNY Wrocławski Informator Rodzinny został przygotowany w ramach projektu Moja Rodzina. Promocja zdrowego i aktywnego stylu życia, zapobieganie zagrożeniom, profilaktyka chorób,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi Przewodnik informujący o dostępnych formach opieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi P R U D N I K 2 0 1 3 Niniejsza publikacja skierowana jest

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią

Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią L.p. Nazwa placówki, instytucji lub innego podmiotu. Sprawcy przestępstw związanych z narkomanią Nazwa programu lub innej formy oddziaływania Sposób i zwięzły opis oddziaływania [leczenie rodzaj (odwykowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2010 r.

Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Sprawozdanie z działalności w 2010 r. Warszawa, luty 2011 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 3 1. Mieszkańcy Ochoty... 3 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 3 III. Struktura organizacyjna OPS... 3 1. Komórki

Bardziej szczegółowo

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski

Janusz Guzdek Starosta dzierżoniowski 1 Przekazujemy Państwu Informator o dostępnych formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi funkcjonujące w powiecie dzierżoniowskim. Informator

Bardziej szczegółowo

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020

Raport. z realizacji w latach 2011-2012. Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata 2009-2020 Załącznik do sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Środzie Wlkp. Raport z realizacji w latach 2011-2012 Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Średzkiego na lata

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek

INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione BYTOM 200. Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek INFORMATOR GDZIE SZUKAĆ POMOCY? Wydanie III poprawione Opracowanie: Krystyna Wiatrz Joanna Świerczek BYTOM 200 Spis treści: I. Pomoc psychologiczno pedagogiczna II. Pomoc społeczna, interwencje III. Pomoc

Bardziej szczegółowo

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY

PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY Podkarpacki Urząd Wojewódzki Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie PRZECIW PRZEMOCY INFORMATOR O INSTYTUCJACH UDZIELAJĄCYCH POMOCY W POWIATACH: RZESZÓW MIASTO, POWIAT RZESZOWSKI -ZIEMSKI, RZESZÓW

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok

Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Załącznik do Uchwały nr../.. /2015 Rady Miasta Płocka z dnia.... 2015 roku w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku za 2014 rok Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR LII/593/2013 RADY MIASTA GORZOWA WLKP. z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2015 Na podstawie art. 2 ust.

Bardziej szczegółowo

Pomoc społeczna w Gdyni

Pomoc społeczna w Gdyni Pomoc społeczna w Gdyni rok 2011 Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni SPIS TREŚCI Spis tabel 4 Wprowadzenie..... 5 Część 1 - Informacje ogólne.. 7 1. Dokumenty strategiczne

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN Radom, ul. Reja 5/1 tel. 48 36-22- 046 pon. pt. 9.00-18.00, infolinia: 0800-12-02-89 Informacje dotyczące funkcjonowania placówek i instytucji zajmujących się leczeniem sprawców przestępstw, oddziaływaniem terapeutycznym lub wykonujących programy korekcyjnoedukacyjne w okręgu Sądu Okręgowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r.

Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Sprawozdanie z działalności w roku 2011 r. Warszawa, luty 2012 2 SPIS TREŚCI I. Wstęp... 5 1. Ochota i jej mieszkańcy... 5 II. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej... 5 III. Struktura organizacyjna OPS...

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E

S P R A W O Z D A N I E S P R A W O Z D A N I E z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011 I. Wprowadzenie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania

Bardziej szczegółowo

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce

System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Małgorzata Łojkowska Stowarzyszenie Interwencji Prawnej System pomocy rodzinom zagrożonym wykluczeniem społecznym w Polsce Ekspertyza przygotowana w ramach projektu EAPN Polska razem na rzecz Europy Socjalnej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności w 2012 r.

Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Sprawozdanie z działalności w 2012 r. Warszawa, marzec 2013 SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 1. MIESZKAŃCY OCHOTY... 3 II. ZADANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY OCHOTA... 3 III. STRUKTURA ORGANIZACYJNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo