Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ)"

Transkrypt

1 ZP Załącznik Nr 9 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) Ewaluacja ex-ante dla projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego z uwzględnieniem możliwości wdrożenia instrumentów finansowych dla realizacji celów rozwojowych województwa I. UZASADNIENIE BADANIA W związku z nadchodzącą nową perspektywą finansową Unii Europejskiej, przed województwem łódzkim (dalej Województwo ) stoi możliwość nadgonienia zaległości rozwojowych oraz istotnego przyspieszenia zrównoważonego rozwoju i zmniejszenia luki pomiędzy najlepiej rozwiniętymi regionami Polski oraz Europy. Obowiązek realizacji ewaluacji ex-ante programu operacyjnego dla nowej perspektywy finansowej UE wynika bezpośrednio z zapisów projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/ Zakres i ogólne zasady realizacji ewaluacji ex-ante programów operacyjnych realizowanych w ramach polityki spójności w okresie zostały zdefiniowane w art. 48 ww. projektu rozporządzenia ogólnego. Komisja Europejska doprecyzowała zapisy i rozumienie rozporządzenia w dokumencie Programming Period Monitoring and Evaluation of European Cohesion Policy. Guidance document on ex-ante evaluation. European Regional Development Fund. European Social Fund. Cohesion Fund. Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji procesu ewaluacji ex-ante programów operacyjnych w Polsce zawarte zostały w dokumencie przygotowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pt. Zalecenia w zakresie ewaluacji ex-ante programów operacyjnych na lata Z uwzględnieniem propozycji zmian uzgodnionych w ramach negocjacji zapisów rozporządzenia w trakcie duńskiej i kolejnych prezydencji. 1

2 II. CEL BADANIA Celem głównym ewaluacji ex-ante jest ocena projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w kontekście przyjętej logiki interwencji (mechanizmu łączącego zidentyfikowane problemy/wyzwania i odpowiadające im potrzeby z proponowanymi działaniami i oczekiwanymi rezultatami). Ewaluacja ex-ante jest ściśle powiązana z procesem programowania. Jej głównym produktem są wnioski i rekomendacje, przybierające postać dookreślenia proponowanych obszarów interwencji oraz propozycji zmian w przygotowywanym projekcie RPO. Ponadto celem ewaluacji ex-ante jest osadzenie procesu programowania w ramach teoretycznych poprzez wykorzystanie dostępnej wiedzy do poprawy jakości RPO. Dzięki procesowi ewaluacji ex-ante urzeczywistniana jest zasada polityki opartej na dowodach (evidence based policy) wiedza i doświadczenie programujących uzupełniane są w sposób usystematyzowany wiedzą naukową i ekspercką. Ewaluacja ex-ante pełni również funkcję edukacyjną oraz społeczno-mobilizacyjną. Istotną wartością dodaną ewaluacji jest bowiem lepsze zrozumienie przez osoby zaangażowane we wdrażanie programu mechanizmów jego funkcjonowania dzięki możliwej, partycypacyjnej metodzie tworzenia dokumentu, która polega na aktywnej współpracy Zamawiającego, Wykonawcy oraz interesariuszy w trakcie trwania prac oraz doskonaleniu kompetencji potrzebnych do zarządzania i wdrażania programu operacyjnego. Jednocześnie na podstawie niniejszej analizy ex-ante, Wykonawca będzie zobowiązany do wsparcia w zakresie budowania kompetencji Zamawiającego, a także zaproponowania właściwych sposobów przygotowania i realizacji interwencji w ramach RPO oraz wskazania potencjalnych zagrożeń realizacyjnych i sposobów ich mitygacji. Wsparcie w budowaniu kompetencji będzie się odbywało poprzez partycypacyjny model realizacji zamówienia i cykl szkoleń dla osób zaangażowanych w tworzenie i wdrażanie RPO po stronie Zamawiającego. III. PYTANIA EWALUACYJNE Przedmiotem ewaluacji ex-ante jest projekt RPO na lata Punktem wyjścia dla ewaluacji jest wstępny zarys RPO, a badanie musi zawierać przekrojową analizę w zakresie zastosowania instrumentów finansowych (IF) w ramach interwencji RPO. Zadaniem Wykonawcy jest odpowiedź na sformułowane poniżej pytania ewaluacyjne w ramach poszczególnych części badawczych, realizujących cele szczegółowe badania. Na podstawie odpowiedzi na poniższe pytania Wykonawca sformułuje wnioski i rekomendacje w zakresie zmian/usprawnień w RPO. Cele szczegółowe badania: 1. Ocena trafności i spójności wewnętrznej RPO, 3. Ocena systemu realizacji RPO, 2. Ocena spójności zewnętrznej RPO. Wykonawca powinien w trakcie realizacji badania odpowiedzieć na następujące pytania badawcze: 1. Czy interwencja publiczna w postaci RPO trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społeczno-ekonomiczne? 2. Czy założenia i cele RPO są spójne z nową warunkowością funduszy strukturalnych oraz najważniejszymi politykami i strategiami unijnymi, krajowymi i regionalnymi, w tym w szczególności ze Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Strategią Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi, Umową Partnerstwa oraz założeniami do kontraktów terytorialnych? 2

3 3. Czy otoczenie strategiczne, w rozumieniu dokumentów strategicznych odnoszących się do regionu, odpowiada celom rozwojowym i umożliwia realizację celów interwencji z funduszy strukturalnych? 4. Czy zaproponowana w ramach RPO logika interwencji umożliwi realizację założonych celów rozwojowych? 5. Czy proponowane sposoby osiągnięcia celów są najbardziej efektywne biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe Województwa Łódzkiego? 6. Czy i w jakim zakresie RPO uwzględnia i przyczynia się do realizacji zasad horyzontalnych zgodnie z pkt. 6 w zał. 1 projektu rozporządzenia ogólnego 2? 7. Czy i w jakim zakresie istniejący układ instytucjonalny, w tym zasoby ludzkie, jest wystarczający do realizacji założeń i celów RPO? 8. Czy założenia RPO umożliwiają skuteczną i efektywną realizację procesów monitorowania i ewaluacji? Pytanie 1. Czy interwencja publiczna w postaci przygotowanego projektu programu operacyjnego trafnie odpowiada na zdiagnozowane wyzwania i potrzeby społecznoekonomiczne? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej Zasadność interwencji publicznej w poszczególnych obszarach RPO, Rzetelność i trafność diagnozy społeczno-ekonomicznej, na podstawie której przygotowano projekt RPO, Sposób hierarchizacji zidentyfikowanych w diagnozie wyzwań i potrzeb społecznoekonomicznych Województwa, Aktualność i trafność przeprowadzonej analizy trendów społeczno-ekonomicznych wykorzystanych w diagnozie społeczno-ekonomicznej Województwa, Trafność zaproponowanych celów RPO w kontekście zidentyfikowanych/zdefiniowanych wyzwań i potrzeb społeczno-ekonomicznych: o Czy problemy, kwestie oraz wyzwania przedstawione w diagnozie przekładają się we właściwych proporcjach na cele RPO? o Czy poszczególnym kwestiom nadana została odpowiednia waga? o Czy trafnie uwzględniona i zastosowana została zasada koncentracji tematycznej (ring-fencing) w odniesieniu do proponowanych celów i działań? o Czy, i ewentualnie z jakiego powodu problemy, kwestie i wyzwania zidentyfikowane w diagnozie zostały pominięte? 2 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, z uwzględnieniem propozycji zmian uzgodnionych w ramach negocjacji zapisów rozporządzenia w trakcie duńskiej i kolejnych prezydencji. 3

4 Udzielając odpowiedzi na powyższe pytania, w szczególności zostaną uwzględnione i wykonane następujące rodzaje prac: Analiza przesłanek podejmowania interwencji publicznej w danym obszarze przez odpowiedzenie na pytanie, czy zidentyfikowany problem ma charakter niesprawności rynku (ang. market failure) lub stanowi istotny problem społeczny lub gospodarczy, którego rozwiązanie nie byłoby możliwe bez interwencji publicznej, Identyfikacja obszarów, których wsparcie ze środków publicznych w ramach RPO powinno zostać ograniczone z uwagi na ryzyko wystąpienia efektu jałowej straty (ang. deadweight loss), czyli wystąpienia sytuacji, gdy przedsięwzięcie, któremu udzielono pomocy mogłoby zostać zrealizowane również bez wsparcia ze środków publicznych, Wskazanie sposobów przygotowania i realizacji interwencji ze środków funduszy strukturalnych UE zgodnie z najlepszymi metodami zaspokajania potrzeb w zidentyfikowanych obszarach za pomocą narzędzi wsparcia w formie bezzwrotnej oraz zwrotnej. Pytanie 2. Czy założenia i cele RPO są spójne z nową warunkowością funduszy strukturalnych oraz najważniejszymi politykami i strategiami unijnymi, krajowymi i regionalnymi, w tym w szczególności ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Strategią Europa 2020, Wspólnymi Ramami Strategicznymi, Umową Partnerstwa oraz założeniami do kontraktów terytorialnych? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej Spójność założeń i celów RPO (w tym zdefiniowanych w diagnozie potrzeb, kwestii i wyzwań rozwojowych) z najważniejszymi unijnymi, krajowymi i regionalnymi celami strategicznymi dla okresu , w tym z nową, wyższą warunkowością wykorzystania funduszy strukturalnych, Spójność z zapisami Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Spójność RPO z określonymi liniami demarkacyjnymi określonymi w Umowie Partnerstwa, Spójność z założeniami kontraktu terytorialnego. Ocena spójności zewnętrznej powinna odnosić się m.in. do następujących dokumentów strategicznych: Strategia Europa 2020, z uwzględnieniem Krajowego Programu Reform, Wspólne Ramy Strategiczne oraz najbardziej bieżące wersje: Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 (Rozporządzenie ogólne), Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących EFRR i celu Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia oraz w sprawie uchylenia rozporządzenia (WE) nr 1080/2006, 4

5 Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie przepisów szczegółowych dotyczących wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach celu Europejska współpraca terytorialna, Projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji ( ), Umowa Partnerstwa (lub jej projekt/założenia do niej w zależności od stanu przygotowań), Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Strategie zintegrowane (właściwe dla danego programu operacyjnego), Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Strategie regionalne i makroregionalne, Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, Strategia Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020, Założenia kontraktu terytorialnego dla województwa łódzkiego, Istotne dla RPO dokumenty strategiczne, związane z obszarami wsparcia wskazanymi w programie operacyjnym, w tym w szczególności dokumenty strategiczne, projekty i koncepcje odnoszące się do Województwa, Adekwatne studia ewaluacyjne z zakresu instrumentów finansowych UE. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie w szczególności zostaną uwzględnione i wykonane następujące rodzaje prac: Przygotowanie diagramów obrazujących związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy spodziewanymi efektami programu a celami najważniejszych strategii na poziomie regionalnym, krajowym oraz unijnym, Szczegółowa analiza (wraz z diagramami prezentującymi związki przyczynowoskutkowe) dla co najmniej każdego z trzech głównych celów Strategii Europa Pytanie 3. Czy otoczenie strategiczne, w rozumieniu dokumentów strategicznych odnoszących się do regionu, odpowiada celom rozwojowym i umożliwia realizację celów interwencji z funduszy strukturalnych? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej Istnienie zgodnego ze Wspólnymi Ramami Strategicznymi oraz Umową Partnerstwa otoczenia strategicznego, w rozumieniu dokumentów strategicznych odnoszących się do regionu, które będzie umożliwiało interwencję na poziomie wyboru beneficjentów, Potencjalne rekomendacje w zakresie aktualizacji i/lub stworzenia zgodnego ze Wspólnymi Ramami Strategicznymi oraz Umową Partnerstwa otoczenia strategicznego, w rozumieniu dokumentów strategicznych odnoszących się do regionu, które będzie umożliwiało interwencję na poziomie wyboru beneficjentów. Pytanie 4. Czy zaproponowana w ramach RPO logika interwencji umożliwi realizację założonych celów rozwojowych? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej Analiza i ocena związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zaplanowanymi w ramach RPO działaniami i ich produktami a oczekiwanymi rezultatami, Ogólna ocena wpływu realizacji RPO na sytuację społeczno-ekonomiczną regionu (w tym prawdopodobne a nieprzewidziane w projekcie RPO pozytywne i negatywne efekty oddziaływania RPO) ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora MŚP, Analiza alternatywnych sposobów realizacji założonych celów, 5

6 Sposób zastosowania zasady koncentracji tematycznej (ang. ring-fencing), w tym przede wszystkim uzasadnienie oraz spójność z logiką interwencji w zakresie realizacji celów szczegółowych RPO, Spójność wewnętrzna celów i działań planowych do realizacji w ramach planowanych osi priorytetowych, jak i pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi, w celu oceny stopnia i zakresu ich komplementarności, w tym spodziewanych efektów synergicznych. Zamawiający powinien poświęcić szczególną uwagę roli i zakresowi zaangażowania MŚP w planowanych osiach, Trafność sposobu uwzględnienia wymiaru terytorialnego interwencji oraz zasady zintegrowanego podejścia do rozwoju społeczno-ekonomicznego, w szczególności w odniesieniu do interwencji ukierunkowanych na obszary problemowe, w tym Obszary Strategicznej Interwencji wskazane w KSRR, Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Przewidywany wpływ ewentualnych projektów dużych i projektów kluczowych na realizację celów priorytetów i RPO, w tym z uwzględnieniem skutków dla podmiotów sektora MŚP, Uzasadnienie empiryczne i teoretyczne związków przyczynowo-skutkowych, na których zbudowana jest logika interwencji RPO i osi priorytetowych (potwierdzenie czy logika interwencji programu wynika z ogólnie przyjętych teorii społecznoekonomicznych oraz czy oparta jest na przytoczonych w programie dowodach empirycznych w postaci badań naukowych, ewaluacyjnych, analiz, studiów, ekspertyz itp.), Realność osiągnięcia wartości docelowych i pośrednich wskaźników realizacji (produktów i rezultatów) w odniesieniu do wartości bazowych i w kontekście zaproponowanej logiki interwencji, w tym alokowanych środków finansowych z uwzględnieniem czynników zewnętrznych w odniesieniu do przytoczonych w RPO dowodów empirycznych w postaci badań naukowych, badań ewaluacyjnych, analiz, studiów, ekspertyz itp. oraz na potrzeby rezerwy wykonania. W przypadku braku dostępności wartości bazowych oraz konieczności zgromadzenia danych pozwalających je określić, Wykonawca zobowiązany jest do wskazania źródeł i metod gromadzenia informacji lub do przeprowadzenia badań ustalających te wartości. Wpływ na realizację założeń i celów RPO pozostałych istotnych polityk, strategii i programów wdrażanych na poziomie unijnym, krajowym i regionalnym oraz innych czynników zewnętrznych związanych z bieżącą i prognozowaną sytuacją społecznoekonomiczną, Uwarunkowania zewnętrzne w stosunku do RPO mające wpływ na jego skuteczność i efektywność, w tym warunki wstępne (uwarunkowania ex-ante zgodne z załącznikiem IV do rozporządzenia ogólnego), których zasady stosowania zawarte zostały w art. 17 projektu rozporządzenia ogólnego, w tym: o Zasadność użytych dla RPO warunków wstępnych: Czy spełnienie zaproponowanych warunków wstępnych przyczyni się do zwiększenia skuteczności i efektywności realizacji RPO? o Zakres i stopień spełnienia warunków wstępnych: Czy i w jakim zakresie warunki zaproponowane dla RPO zostały spełnione? Jakie są możliwości spełnienia w przewidzianych terminach pozostałych do uwzględnienia warunków wstępnych (ocena zaplanowanych działań zmierzających do spełnienia warunków)? o Inne istotne uwarunkowania zewnętrzne w stosunku do RPO nie uwzględnione w ramach zasady warunkowości wstępnej: Czy istnieją inne niespełnione warunki zewnętrzne, mające istotny wpływ na skuteczność i efektywność realizacji programu? Jaki będzie wpływ nie spełnienia innych 6

7 istotnych warunków zewnętrznych na skuteczność i efektywności RPO? Jakie są możliwości i perspektywa czasowa spełnienia innych istotnych warunków zewnętrznych? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, w szczególności zostaną uwzględnione i wykonane następujące rodzaje prac: Przygotowanie dla RPO oraz osobno dla każdej z planowanych osi priorytetowej diagramu/modelu logicznego obrazującego związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy zdiagnozowanymi potrzebami, zaplanowanymi w ramach programu działaniami i ich produktami a oczekiwanymi rezultatami (mierzonymi wskaźnikami realizacji), z uwzględnieniem czynników zewnętrznych oraz roli i zakresu zaangażowania MŚP w zaspokajanie zidentyfikowanych potrzeb i planowanych do podjęcia działań, Przygotowanie ilościowego narzędzia ekonomicznego oceniającego wpływ realizacji programu operacyjnego na sytuację społeczno-ekonomiczną kraju oraz regionu, Analiza spójności wewnętrznej celów i działań planowanych do realizacji w ramach osi priorytetowych, jak i pomiędzy poszczególnymi osiami priorytetowymi oraz ocena stopnia i zakresu ich komplementarności, w tym spodziewanych efektów synergicznych i integralnego charakteru proponowanego wsparcia przez analizę komplementarności interwencji o charakterze infrastrukturalnym z interwencjami służącymi wspieraniu wymiaru społecznego. Pytanie 5. Czy proponowane sposoby osiągnięcia celów są najbardziej efektywne biorąc pod uwagę uwarunkowania rynkowe Województwa Łódzkiego? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej Ocena trafności wielkości i struktury nakładów finansowych ze względu na kryterium adekwatności do wyzwań i potrzeb, planowanych działań oraz założonych celów, z uwzględnieniem zasady koncentracji tematycznej (ang. ring-fencing) oraz możliwości stosowania wsparcia o charakterze zwrotnym w formie Instrumentu Finansowego, Trafność zastosowania poszczególnych form wsparcia, w tym przede wszystkim podziału instrumentów wsparcia na dotacyjne oraz zwrotne (Instrumenty Finansowe). Przy odpowiedzi na powyższe pytanie wymagane jest zastosowanie metodologii ewaluacji wskazanych w dokumentach regulujących wydatkowanie środków w nowej perspektywie finansowej (w tym projekt rozporządzenia finansowego oraz projekt rozporządzenia ogólnego dla funduszy strukturalnych na lata ). W szczególności zostaną uwzględnione i wykonane następujące rodzaje prac: Testowanie popytu na wsparcie w formie zwrotnej wśród podmiotów, co do których na podstawie wstępnego badania portfolio przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w okresie , przewiduje się możliwość realizacji za pomocą instrumentów wsparcia w formie zwrotnej (gdyby mogły stanowić najbardziej efektywną formę wsparcia), w tym wśród grupy podmiotów, co do których dotychczasowa forma wsparcia oparta była o logikę grantową (ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów sektora MŚP) wraz ze wskazaniem dla jakiego typu projektów i jakich beneficjentów jaki konkretny instrument finansowy jest rekomendowany, Analiza możliwych skutków wprowadzenia wsparcia w formie zwrotnej wśród podmiotów, co do których dotychczasowa forma wsparcia oparta była o logikę 7

8 grantową oraz nieuwzględnianej grupy beneficjentów w dotychczasowych programach operacyjnych, Analiza realizowalności interwencji zwrotnych we wskazanych obszarach zgodnie ze znanymi najlepszymi europejskimi metodami i szczególnym uwzględnieniem możliwości włączania MŚP do planowanych przedsięwzięć, Na podstawie powyższych prac, wskazanie, w jakich osiach priorytetowych, dla jakiego typu projektów i jakich beneficjentów, jaki konkretny IF jest rekomendowany, Wskazanie, jeżeli rekomendowane, innych form współfinansowania środkami publicznymi i prywatnymi inwestycji pozostającymi w obszarach interwencji RPO, Testowanie popytu na wykorzystanie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego wśród podmiotów wraz ze wskazaniem dla jakiego typu projektów i jakich beneficjentów jest rekomendowane. Pytanie 6. Czy i w jakim zakresie RPO uwzględnia i przyczynia się do realizacji celów zasad horyzontalnych zgodnie z pkt. 6 w zał. 1 projektu rozporządzenia ogólnego 3? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej Stopień i zakres uwzględnienia zasad horyzontalnych w procesie programowania (czy w ramach przygotowywania diagnozy oraz całego programu brane były pod uwagę/poddawane analizie zasady horyzontalne), Przewidywany wkład RPO do realizacji zasad horyzontalnych (czy w ramach programu przewidziane zostały konkretne działania/instrumenty służące realizacji zasad horyzontalnych oraz jaka będzie ich spodziewana skuteczność i efektywność), Sposób uwzględnienia zasad horyzontalnych w procesie programowania, wdrażania, zarządzania, monitorowania i ewaluacji RPO. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie w szczególności zostaną uwzględnione i wykonane następujące rodzaje prac: Ocena, czy w ramach RPO przewidziane zostały konkretne działania/instrumenty służące realizacji zasad horyzontalnych oraz jaka będzie ich spodziewana skuteczność i efektywność. Pytanie 7. Czy i w jakim zakresie istniejący układ instytucjonalny, w tym zasoby ludzkie, jest wystarczający do realizacji założeń i celów RPO? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej Identyfikacja instytucji mających zarządzać i wdrażać RPO z uwzględnieniem instrumentów wsparcia w formie zwrotnej i dotacyjnej, Potencjał administracyjny, w tym kadry instytucji, które będą zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie RPO, 3 Projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności, oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 1083/2006, z uwzględnieniem propozycji zmian uzgodnionych w ramach negocjacji zapisów rozporządzenia w trakcie duńskiej i kolejnych prezydencji. 8

9 Adekwatność kompetencji reprezentowanych przez kadry instytucji do potrzeb wynikających z zaangażowania w zarządzanie i wdrażanie RPO (w przypadku zidentyfikowania braków kompetencyjnych przygotowanie listy kompetencji), Obszary ryzyka i bariery dla skutecznej i efektywnej realizacji RPO, struktury i rozwiązania organizacyjne (w tym usprawniające proces wdrażania programu), w ramach oraz pomiędzy instytucjami systemu wdrażania RPO (m.in. podział kompetencji/zadań, koordynacja działań, mechanizmy koordynacji i monitorowania realizacji programu), w tym w szczególności w programach dwufunduszowych, Komplementarność i efekty synergiczne w podejmowanych działaniach, potencjał w zakresie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej, w tym systemy elektronicznej wymiany danych, zasoby kadrowe, wiedza i doświadczenie pracowników uwzględniając system szkoleń, system rekrutacji i selekcji, system motywacyjny, fluktuację kadr, warunki pracy i inne zasoby instytucji mających zarządzać i wdrażać program operacyjny. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, w szczególności zostaną uwzględnione i wykonane następujące rodzaje prac: Analiza dokumentów odnoszących się do potencjału instytucjonalnego, w tym dostępne wyniki raportów, kontroli, audytów, Wywiady indywidualne z osobami, które swoim doświadczeniem i wiedzą przyczynią się do osiągnięcia celów ewaluacji. Pytanie 8. Czy założenia RPO umożliwiają skuteczną i efektywną realizację procesów monitorowania i ewaluacji? Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie Wykonawca powinien uwzględnić co najmniej Trafność, przejrzystość, wiarygodność statystyczna, agregowalność, dostępność, solidność (ang. robustness) wskaźników realizacji (produktu i rezultatu) RPO, Dobór wskaźników (oraz ich wartości) dla oceny realizacji celów pośrednich tzw. kamieni milowych (ang. milestones) oraz trafność doboru, tzn. czy wskaźniki odnoszą się do zidentyfikowanych celów rozwojowych oraz dostarczają odpowiedniej informacji na temat postępów we wdrażaniu; realność ich osiągnięcia w wyznaczonych terminach, dostępność niezbędnych danych; przedstawienie czynników zewnętrznych mogących mieć wpływ na realizację wskaźników rezultatu; odpowiedzenie na pytanie czy wskaźniki wybrane jako podstawa do dokonywania ewentualnych korekt finansowych są reprezentatywne dla działań podejmowanych w ramach poszczególnych priorytetów, Sposoby umożliwiające terminowe dostarczanie odpowiedniego zakresu danych m.in. na użytek sprawozdań rocznych, Źródła oraz metody generowania danych oraz sposoby służące zapewnieniu wysokiej jakości pozyskiwanych danych, w tym w przypadku stosowania metod kontrfaktycznych, Potrzeby w zakresie dostępu do danych niezbędnych do skutecznej realizacji procesu ewaluacji, w tym w szczególności dla zaawansowanych metodycznie badań ewaluacyjnych, Kadry oraz potencjał instytucjonalny systemu monitorowania i ewaluacji (obszary ryzyka i bariery dla skutecznej i efektywnej realizacji procesów monitorowania i ewaluacji), Systemy informatyczne i komunikacyjne w kontekście przydatności do zarządzania i wdrażania RPO, 9

10 Trafność określonych wartości bazowych i docelowych poszczególnych wskaźników produktów i rezultatów oraz realność ich osiągnięcia, Efektywność systemu monitorowania i ewaluacji w projektach kluczowych RPO. Udzielając odpowiedzi na powyższe pytanie, w szczególności zostaną uwzględnione i wykonane następujące rodzaje prac: Przygotowanie wstępnej koncepcji procesu ewaluacji RPO, która posłuży Instytucji Zarządzającej programem operacyjnym do przygotowania planu ewaluacji na lata (Plan ewaluacji powinien zawierać listę tematów badań ewaluacyjnych wraz z uzasadnieniem ich realizacji, metody przewidziane do zastosowania wraz z określeniem zapotrzebowania na dane, sposoby zapewnienia dostarczenia odpowiedniego zakresu danych na użytek ewaluacji, harmonogram procesu ewaluacji, sposoby komunikacji wyników ewaluacji, zasoby ludzkie, budżet, plan szkoleń). Odpowiadając na pytania badawcze Wykonawca zobowiązany jest do zaproponowania właściwych, zgodnych z wytycznymi oraz zaleceniami KE oraz MRR sposobów przygotowania i realizacji interwencji w ramach RPO, w tym w zakresie oceny zasadności zaproponowanych połączeń celów tematycznych w ramach osi priorytetowych RPO. Odpowiadając na pytania badawcze Wykonawca wskaże wraz z uzasadnieniem, obszary wsparcia, w których zasadna jest realizacja projektów kluczowych (np. tylko projekty samorządu województwa w obszarze transportu, ochrona środowiska, kultura i zdrowie). IV. MINIMUM METODYCZNE BADANIA Wykonawca przedstawi w ofercie wstępną metodykę realizacji badania ewaluacyjnego. Metodyka ewaluacji zastosowana przez Wykonawcę powinna umożliwić udzielenie wyczerpujących odpowiedzi na postawione przez Zamawiającego pytania ewaluacyjne. Proces badawczy powinien bazować na teorii (theory based evaluation) oraz metodach i technikach badań społecznych, służących uspołecznieniu procesu ewaluacji. Wykonawca powinien zastosować metody i techniki badawcze, adekwatne do odpowiedzenia na pytania badawcze i odpowiednie dla realizacji celów badawczych. Metodyka badania stanowić będzie główny element oceny ofert złożonych przez potencjalnych Wykonawców badania. Końcowy, szczegółowy i wyczerpujący opis sposobu realizacji badania ewaluacyjnego zostanie przedstawiony w raporcie metodycznym, który powstanie po udzieleniu zamówienia. V. SPOSÓB PREZENTACJI WYNIKÓW BADANIA ORAZ MODEL WSPÓŁPRACY Z ZAMAWIAJĄCYM W wyniku realizacji procesu badawczego przygotowane zostaną następujące najważniejsze produkty: Raport metodyczny, Raport końcowy z ewaluacji ex-ante z uwzględnieniem elementów wskazanych w uszczegółowieniu pytań badawczych, w tym w szczególności: Diagramy obrazujące związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy zaplanowanymi w ramach RPO działaniami i ich produktami a oczekiwanymi rezultatami, uwzględniające rolę i zakres zaangażowania podmiotów sektora MŚP, 10

11 Diagramy obrazujące związki przyczynowo-skutkowe zachodzące pomiędzy spodziewanymi efektami RPO a celami najważniejszych strategii na poziomie regionalnym, krajowym i unijnym, Wstępna koncepcja procesu ewaluacji RPO. Ze względu na krótki termin związany z przygotowaniem projektu RPO i przekazaniem go do Komisji Europejskiej wraz raportem końcowym z ewaluacji ex-ante, Zamawiający zdecydował się na zastosowanie partycypacyjnego modelu współpracy, który wymaga od Wykonawcy: Przeprowadzenia spotkania otwierającego na początku prac badawczych, którego celem byłoby przedyskutowanie z zespołem Zamawiającego założeń strategicznych RPO, Bieżącego rekomendowania zmian w powstającym RPO, w tym w zakresie diagnozy społeczno-gospodarczej, analizy SWOT, propozycji celu głównego wraz z celami szczegółowymi, części strategicznej RPO wraz z propozycjami wskaźników monitorowania, propozycji osi priorytetowych wraz ze wstępnym oszacowaniem alokacji oraz propozycjami wskaźników monitorowania, propozycji założeń systemu wdrażania, Bieżącego oceniania i opiniowania poszczególnych elementów projektu RPO, w tym zastosowania partycypacyjnego modelu przy szacowaniu wskaźników realizacji programu, Asystowania Zamawiającemu w negocjacjach z Komisją Europejską, związanych z zatwierdzeniem RPO przez KE, Udziału w posiedzeniach/spotkaniach grup roboczych ds. RPO oraz innych istotnych spotkaniach dotyczących przygotowania RPO, Przygotowania dodatkowych analiz uzupełniających w ramach wsparcia merytorycznego, dotyczących wyników ewaluacji ex-ante w trakcie negocjacji RPO z Komisją Europejską, w tym udzielania odpowiedzi na pojawiające się pytania/wątpliwości Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz KE, Udziału w procesie konsultacji społecznych RPO oraz opracowanie w ramach wsparcia merytorycznego opinii do uwag zgłaszanych do projektu RPO w trakcie konsultacji społecznych, Współpracy z ekspertami wykonującymi strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko dla RPO. Wykonawca w ofercie zaproponuje minimalną liczbę godzin, którą spędzi z Zamawiającym na wyżej wymienionym zakresie prac wynikającym z przedstawionego powyżej modelu partycypacyjnego współpracy. Liczba ta nie może być mniejsza niż 70 godzin. VI. BUDOWANIE NOWYCH KOMPETENCJI INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ I/LUB PODMIOTÓW PRZEWIDZIANYCH DO ZARZĄDZANIA I WDRAŻANIA RPO W trakcie realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i przeprowadzenia dla Zamawiającego, w wymiarze minimum 50 godzin, 5 warsztatów/szkoleń w zakresie zidentyfikowanych potrzeb budowania nowych kompetencji związanych z zarządzaniem i wdrażaniem RPO w nowej perspektywie finansowej UE : 1. Warsztat/szkolenie z zakresu przygotowania wytycznych do założeń RPO na lata , z uwzględnieniem zakresu minimalnego obejmującego: Założenia dotyczące krajowych programów operacyjnych, 11

12 Zagadnienia finansowych instrumentów zwrotnych, Zagadnienia dokumentów strategicznych właściwych dla Województwa. 2. Warsztat/szkolenie z zakresu przygotowania projektów transportowych na bazie dostępnych wytycznych na lata , z uwzględnieniem zakresu minimalnego obejmującego: Przygotowanie formularza umożliwiającego wstępną selekcję projektów będących elementami planów komunikacyjnych regionu pod kątem optymalnej struktury finansowania i włączenia tych projektów w ramy RPO, Krajowego Programu Operacyjnego w zakresie infrastruktury transportowej oraz instrumentu Łącząc Europę, jeśli okaże się to właściwe, Kluczowe kwestie wynikające z Europejskiej Polityki Transportowej oraz założeń krajowych dokumentów strategicznych, Komplementarność oraz linię demarkacyjną między RPO, Krajowym Programem Operacyjnym obejmującym infrastrukturę transportową i instrumentem Łącząc Europę, Przeprowadzenie ewaluacji trzech projektów wybranych przez Zamawiającego, będących elementami planów komunikacyjnych regionu. 3. Warsztat/szkolenie w zakresie tworzenia i wyboru zintegrowanych inwestycji terytorialnych do realizacji i finansowania w nowej perspektywie finansowej , z uwzględnieniem zakresu minimalnego obejmującego: Zagadnienia tworzenia i implementacji zintegrowanych inwestycji terytorialnych z uwzględnieniem wymogów i celów KE w odniesieniu do wspierania badań i rozwoju, ochrony środowiska i efektywności energetycznej, promowania zrównoważonego transportu, wspierania włączenia społecznego i walki z ubóstwem, Moderowanie warsztatów mających na celu zaprezentowanie przez zespół roboczy składający się z pracowników Zamawiającego, potencjalnych projektów do realizacji w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych. 4. Warsztat/szkolenie z zakresu stosowania PPP i innych instrumentów pozabilansowych w przyszłej perspektywie finansowej , z uwzględnieniem zakresu minimalnego obejmującego: Analizę dotyczącą stosowania PPP i innych propozycji pozabilansowych (sekurytyzacja, obligacje przychodowe, factoring, ESCO) w kontekście programów współfinansowanych z funduszy unijnych, Omówienie możliwości zastosowania rozwiązań pozabilansowych w świetle dokumentów strategicznych Województwa. 5. Warsztat/szkolenie zakresu ochrony zdrowia oraz kultury i dziedzictwa kulturowego, w zakresie zmian w sposobach finansowania ww. obszarów, na bazie dostępnych wytycznych MRR i KE na lata

13 VII. FORMAT RAPORTU KOŃCOWEGO Raport (nie mniej niż 75, nie więcej niż 160 str. bez aneksów) powinien zostać przygotowany w języku polskim (oraz w języku angielskim w wersji ostatecznej) i mieć następującą strukturę: (1) Streszczenie raportu nie więcej niż 5 stron A4 w języku polskim i angielskim, (2) Spis treści, (3) Wprowadzenie, (4) Ogólny opis przebiegu procesu ewaluacji (w tym informacje dotyczące podmiotów zaangażowanych w proces), (5) Syntetyczny opis zastosowanych metod i technik badawczych, (6) Opis wyników badania (w tym jako osobna część ogólna ocena projektu RPO), (7) Wnioski i rekomendacje (w formie wariantowej), (8) Aneksy w tym m.in.: Opis zakresu i sposobu uwzględnienia w RPO wniosków i rekomendacji (zmiany/usprawnienia programu operacyjnego), Raport metodyczny, Koncepcja procesu ewaluacji RPO, Synteza wyników strategicznej oceny oddziaływania na środowisko opracowana przez ekspertów wykonujących strategiczną ocenę oddziaływania na środowisko RPO. Raport z ewaluacji ex-ante powinien zostać przygotowany w sposób, który m.in. pomoże Instytucji Zarządzającej w trakcie negocjacji z KE uzasadnić jej decyzje strategiczne, trafność doboru wskaźników rezultatu, realność osiągnięcia wartości docelowych, a także odpowiedniość wskaźników/kluczowych etapów realizacji na potrzeby oceny i rezerwy wykonania oraz oszacowanych wartości docelowych i pośrednich (ang. milestones). Raport oraz inne dokumenty powstałe w wyniku prac Wykonawcy, powinny być zaopatrzone w logotypy zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w momencie ich wytworzenia. VIII. HARMONOGRAM I KOORDYNACJA PROCESU EWALUACJI EX-ANTE Całość zamówienia należy zrealizować w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r. Proces ewaluacji ex-ante będzie miał charakter partycypacyjny, a ewaluacja prowadzona będzie równolegle z procesem programowania. W planowanym modelu Wykonawca będzie współpracował z osobami odpowiedzialnymi za przygotowanie RPO i na bieżąco dokonywał analizy i oceny. Wszystkie prace objęte procesem partycypacyjnym dotyczą okresu trwania umowy. Ewentualne rekomendowane zmiany w RPO wprowadzane będą na bieżąco. Punktem wyjścia dla procesu ewaluacji ex-ante jest projekt RPO. Realizacja badania i przygotowanie raportu końcowego będzie przebiegać zgodnie z następującym harmonogramem: W terminie do 2 tygodni od dnia odpisania umowy zorganizowanie spotkania, którego celem będzie przedyskutowanie z Zamawiającym założeń strategicznych RPO, 13

14 W terminie do 8 tygodni od dnia podpisania umowy przygotowanie projektu raportu metodycznego (z uwzględnieniem źródeł danych potrzebnych do przeprowadzenia analiz i propozycji sposobu współpracy w zakresie koordynacji procesu ewaluacji i procesu programowania), W terminie do 12 tygodni od dnia podpisania umowy przygotowanie ostatecznej wersji raportu metodycznego (z uwzględnieniem źródeł danych potrzebnych do przeprowadzenia analiz i propozycji sposobu współpracy w zakresie koordynacji procesu ewaluacji i procesu programowania), Między 13 a 22 tygodniem od dnia podpisania umowy przeprowadzenie warsztatów/szkoleń (określonych w części VI SOPZ), Między 13 a 32 tygodniem od dnia podpisania umowy prace nad raportem końcowym, Między 32 a 38 tygodniem od dnia podpisania umowy uzgodnienie finalnej wersji raportu końcowego. Raporty przekazane Zamawiającemu w trakcie realizacji prac będą miały formę elektroniczną i drukowaną (min. 2 egzemplarze dla każdego z przekazywanych raportów). 14

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Na przeprowadzenie badania Ewaluacja ex-ante projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 z uwzględnieniem możliwości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego Ocena systemu monitorowania postępu rzeczowego wraz z oszacowaniem wartości docelowych wskaźników mierzonych na poziomie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 I. Uzasadnienie i cele badania. Ewaluacja ex-ante jest oceną programu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Załącznik do Uchwały nr 26/2016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Kryteria wyboru projektów w procedurze negocjacyjno - uzgodnieniowej przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

OKRESOWY PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA 2015 ROK

OKRESOWY PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA 2015 ROK OKRESOWY PLAN EWALUACJI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 NA 2015 ROK Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata

Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata Załącznik nr 8 do SIWZ [Załącznik nr... do Umowy Nr... zawartej w Krakowie w dniu... r. pomiędzy Województwem Małopolskim, a... ] SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT

WSTĘPNE WYTYCZNE DO OCENY STRATEGII ZIT Załącznik nr 1 do Stanowiska Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wstępnych wytycznych do oceny Strategii ZIT oraz Strategii Obszarów Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 Streszczenie

Załącznik nr 5 Streszczenie Załącznik nr 5 Streszczenie Raport jest podsumowaniem badania pn. Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 zrealizowanego przez ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r.

Departament Polityki Regionalnej, Wydział Zarządzania RPO, Biuro Ewaluacji RPO. Toruń, 4 październik 2011r. Rekomendacje dotyczące akcji informacyjnej o komplementarności z badania ewaluacyjnego pt. Analiza efektów komplementarności wsparcia pomiędzy projektami dofinansowanymi w ramach programów z perspektywy

Bardziej szczegółowo

OKRESOWY PLAN EWALUACJI

OKRESOWY PLAN EWALUACJI Informacja na posiedzenie Zarządu OKRESOWY PLAN EWALUACJI Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 2012 rok Wprowadzenie Podstawą formalną do przygotowania Okresowego planu ewaluacji Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Wymiar miejski polityki spójno Zintegrowane Inwestycje Terytorialne. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Wymiar miejski polityki spójno jności Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, 24 stycznia 2013 r. 1 Wymiar miejski częś ęścią wymiaru terytorialnego Wymiar miejski

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r.

Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. Finansowanie projektów partnerskich z udziałem kapitału zwrotnego oraz PPP Wybrane aspekty. MARCIN TUMANOW 29 sierpnia 2014 r. PRZEGLĄD REGULACJI UE Zestawienie aktualnych dokumentów Strategia Europa 2020

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r.

Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Zielona Góra, 7 lipca 2014 r. Wymiar terytorialny: Województwo Lubuskie, podobnie jak pozostałe regiony w Polsce, realizuje nową politykę regionalną z wykorzystaniem tzw. terytorialnego podejścia do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011

Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku. regionalnego, 7 listopada, 2011 Koncepcje Komisji Europejskiej wdrażania funduszy po 2013 roku Zespół ds. opracowania ramowego zintegrowanego programu regionalnego, 7 listopada, 2011 Cele bieżącej i przyszłej polityki: Nowa Polityka

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r.

Uchwała Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 9 września 2015 r. Uchwała Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. w sprawie zatwierdzenia kryteriów wyboru projektu pozakonkursowego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie Umowy Partnerstwa na lata Udział partnerów społecznych w procesie programowania

Przygotowanie Umowy Partnerstwa na lata Udział partnerów społecznych w procesie programowania Przygotowanie Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 Udział partnerów społecznych w procesie programowania Warszawa, 20 lutego 2013r. 1 Najważniejsze uzgodnienia WRF 2014-2020 ws. polityki spójności Alokacja

Bardziej szczegółowo

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020

Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Agnieszka Pogorzelska ekspert ds. funduszy europejskich w Centralnym Punkcie Informacyjnym Nowe wytyczne dla beneficjentów środków unijnych 2014-2020 Strona 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata na rok 2014

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata na rok 2014 Załącznik do Uchwały Nr 5026/2014 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 12 maja 2014 roku ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-028/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych

Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Efektywność wykorzystania środków UE w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju - rola organizacji pozarządowych Warszawa, 8.09.2016 r. 1. Sformułowanie uwag konsultacyjnych dotyczących konkretnej strategii

Bardziej szczegółowo

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM

POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM POVERTY AND SOCIAL IMPACT TACKLING DIFFICULT ISSUES IN POLICY REFORM Małgorzata Sarzalska Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Analiz Ekonomicznych i Prognoz Warszawa, 24 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Karta Oceny Programu Rewitalizacji

Karta Oceny Programu Rewitalizacji Karta Oceny Programu Rewitalizacji Tytuł dokumentu i właściwa uchwała Rady Gminy: (wypełnia Urząd Marszałkowski).. Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji 1 : art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH

DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH DZIAŁANIE 9.3 PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI STRATEGICZNYCH 1. Nazwa programu operacyjnego 2. Numer i nazwa priorytetu 3. Nazwa Funduszu finansującego priorytet 4. Instytucja Zarządzająca 5. Instytucja Pośrednicząca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia8 sierpnia 2017 r.

Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia8 sierpnia 2017 r. Uchwała Nr 30/2017 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia8 sierpnia 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki kryteriów

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011

Okresowy plan ewaluacji Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011 Okresowy plan Narodowego Planu Rozwoju oraz Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na rok 2011 Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MRR Warszawa, styczeń 2011 1 Spis

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne województwem

Zarządzanie strategiczne województwem IV Warsztaty Strategiczne Zespołu ds. aktualizacji SRWM do 2020 Zarządzanie strategiczne województwem Zadania na lata 2010-2012 Jacek Woźniak Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 4 września

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR

Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce. Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR Zasady realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Polsce Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej MRR 1 Cele realizacji ZIT w Polsce Wynikają z projektu UP oraz Zasad realizacji ZIT w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp 11

Spis treści. Wstęp 11 Zarządzanie projektem europejskim / redakcja naukowa Michał Trocki ; [autorzy Emil Bukłaha, Włodzimierz Dzierżanowski, Bartosz Grucza, Mateusz Juchniewicz, Waldemar Rogowski, Alicja Ryszkiewicz, Anna Siejda,

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH ETAPU OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH EFS

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH ETAPU OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH EFS KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH ETAPU OCENY FORMALNO - MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH EFS NR NABORU: NUMER WNIOSKU:... TYTUŁ PROJEKTU:... NAZWA WNIOSKODAWCY:...

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

Nastawienie na rezultaty oraz ramy wykonania

Nastawienie na rezultaty oraz ramy wykonania Nastawienie na rezultaty oraz ramy wykonania 2014-2020 Jan Marek Ziółkowski Wydział ewaluacji i semestru europejskiego Dyrekcja Generalna ds. polityki miejskiej i regionalnej Regional 1 Podstawowe elementy

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE Kryteria wyboru projektów w ramach osi priorytetowej Pomoc techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 Olsztyn, 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /17

RPMA IP /17 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-039/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Suma kontrolna KOM Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 Okresowy Plan Ewaluacji na rok 2014 i 2015 dla RPO WK-P na lata 2007-2013 Decyzja nr 178/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) na opracowanie dokumentu pn. Katalog wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych dla Działania 3.3 Poprawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Załącznik nr 3 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY

Bardziej szczegółowo

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych

6.7 Programy zapewnienia i zwiększenia dostępu do opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w ramach Kontraktów Samorządowych Oś priorytetowa Priorytet Inwestycyjny Działanie Typ projektu VI Rynek Pracy 8iv Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ

MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ MONITORING I EWALUACJA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU GRUDZIĄDZKI SPICHLERZ Podstawowym celem systemu monitoringu i ewaluacji Lokalnej Strategii Rozwoju jest śledzenie postępów w realizacji celów Strategii

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektów

Kryteria wyboru projektów Załącznik nr. 2 do projektu Strategii rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji dla miasta Włocławek oraz obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Kryteria wyboru projektów Typ/opis kryterium Punktacja

Bardziej szczegółowo

Wydatkowanie czy rozwój

Wydatkowanie czy rozwój Wydatkowanie czy rozwój priorytety Polityki Spójności 2014-2020 i nowego RPO Województwa Łódzkiego Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Łódź, 27 maja 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce

Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Niniejsza prezentacja jest materiałem merytorycznym powstałym w ramach projektu Fundusze Europejskie dla Organizacji Pozarządowych w Polsce Beneficjent: Towarzystwo Amicus Celem projektu jest też upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER

Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER Załącznik 7 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH PO WER INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL

Suma kontrolna KOM. Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPSL IZ /15 w ramach RPO WSL Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu nr RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny

Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny Badanie ewaluacyjne Analiza komplementarności projektów RPO WL z innymi interwencjami finansowanymi ze środków UE na terenie Lubelszczyzny CEL GŁÓWNY BADANIA Identyfikacja i ocena komplementarności projektów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO - L2020

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO - L2020 Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPO - L2020 KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWP NA LATA

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWP NA LATA Załącznik nr 9 Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP na lata 2014-2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH RPOWP NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020

Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Strategia Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2020 Kontekst otoczenia strategicznego Piotrków Trybunalski, 05 listopada 2013 r. Polityka spójności 2014-2020 Propozycja KE, aby strategie stały się warunkiem

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 4 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego na lata na rok 2013

Okresowy plan ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego. Województwa Podkarpackiego na lata na rok 2013 Załącznik do Uchwały Nr 198 / 4615 / 12 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 18 grudnia 2012 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice

TYTUŁ PREZENTACJI. III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego r. Katowice TYTUŁ PREZENTACJI III wersja projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 12.12.2013 r. Katowice Harmonogram prac opracowanie 3 wersji RPO WSL Wrzesieo/ październik 2013r.

Bardziej szczegółowo

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU

PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU PRZECIWDZIAŁANIE I ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU W ŚWIETLE PROJEKTÓW ROZPORZĄDZEŃ DOTYCZĄCYCH POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2014-2020 Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP

Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP Załącznik nr 3. Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach RPOWP KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPOWP NR WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania.

Nowa perspektywa finansowa założenia do nowego okresu programowania. Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 założenia do nowego okresu programowania.. Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Podstawa prawna: - Pakiet

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r.

Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020. Słubice, 23 listopada 2012 r. Nowa perspektywa finansowa funduszy unijnych na lata 2014-2020 Słubice, 23 listopada 2012 r. Plan prezentacji dotychczasowa wiedza nt. programowania funduszy 2014-2020 w Polsce, 12 postulatów organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 61/KM RPO-L2020/2017 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020

UCHWAŁA NR 61/KM RPO-L2020/2017 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020 UCHWAŁA NR 61/KM RPO-L2020/2017 KOMITETU MONITORUJĄCEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY LUBUSKIE 2020 z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę nr 48/KM RPO-L2020/2016 Komitetu Monitorującego RPO Lubuskie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięcie w ramach projektu skwantyfikowanych rezultatów. 15/9. Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie.

Osiągnięcie w ramach projektu skwantyfikowanych rezultatów. 15/9. Adekwatność doboru grupy docelowej objętej wsparciem w projekcie. Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-040/17 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów

Komplementarność w ramach RPO WO jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów Komplementarność w ramach RPO WO 2007-2013 jako narzędzie zwiększania efektywności realizacji celów rozwojowych regionu Karina Bedrunka Opole, 28 czerwca 2012 r. Zakres prezentacji I. Komplementarność

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r.

Program. Infrastruktura i Środowisko PODSUMOWANIE. Kraków, 4 października 2013 r. Program 2014-2020 Infrastruktura i Środowisko Konferencja konsultacyjna projektu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PODSUMOWANIE Kraków, 4 października 2013 r. KONSULTACJE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu.

LISTA SPRAWDZAJĄCA. Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. Nr Wniosku:... LISTA SPRAWDZAJĄCA Karta oceny merytorycznej (jakości) projektu. Tytuł Projektu: Beneficjent (Partner) Wiodący: Oś priorytetowa: Nazwisko osoby oceniającej, data zakończenia etapu oceny

Bardziej szczegółowo

1. Kilka dat 2. Budżet 3. Cele i założenia 4. Priorytety 5. Harmonogram prac 6. Źródła wiedzy PLAN SPOTKANIA

1. Kilka dat 2. Budżet 3. Cele i założenia 4. Priorytety 5. Harmonogram prac 6. Źródła wiedzy PLAN SPOTKANIA 1. Kilka dat 2. Budżet 3. Cele i założenia 4. Priorytety 5. Harmonogram prac 6. Źródła wiedzy PLAN SPOTKANIA 3 KILKA DAT KILKA DAT CZERWIEC 2011 - komunikat Komisji Europejskiej zawierający propozycje

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH RPO LUBUSKIE2020 INSTYTUCJA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: NR KONKURSU:. DATA WPŁYWU WNIOSKU: NR KANCELARYJNY WNIOSKU:... SUMA KONTROLNA

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI. z dnia r. KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 16.12.2014 r. C(2014) 10025 final DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI z dnia 16.12.2014 r. przyjmująca niektóre elementy programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-033/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE

Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM KRYTERIA FORMALNE Kryteria wyboru projektu 1 dla działań/poddziałań, w ramach których realizowane będą instrumenty finansowe RPO WM 2014-2020 2 KRYTERIA FORMALNE L.p. Nazwa kryterium Opis kryterium Ocena Wnioskodawca spełnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Projekt współfinansowany przez UE ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Załącznik Nr 1 do Umowy o dzieło SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA na wykonanie badania ewaluacyjnego pn. Ocena systemu informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego I. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r.

Uchwała Nr /2011 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2011 r. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego Uchwała Nr /2011 z dnia 2011 r. w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania strategii rozwoju województwa opolskiego Na podstawie art. 12 a ustawy

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA EX ANTE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

EWALUACJA EX ANTE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO EWALUACJA EX ANTE REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 Badanie ewaluacyjne finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r.

Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata w roku Lublin, maj 2018 r. Informacja na temat realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w roku 2017 Lublin, maj 2018 r. Opracowano: Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r.

Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata z dnia 29 października 2015 r. Uchwała Nr 48/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 29 października 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Systematyki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 3 Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO PUP W RAMACH

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011

PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 PLANOWANIE STRATEGICZNE W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO- MAZURSKIM TRZECIE OTWARCIE OLSZTYN, 13 GRUDNIA 2011 Aktualizować, czy pisać od nowa? zmiany w otoczeniu regulacyjnym + zmiany w sferze realnej Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Nr oferty: Nazwa oferenta: Rodzaj zadania: Tytuł zadania: Ocena: Uzasadnienie do przyznanej punktacji. Liczba przyznanych punktów

Nr oferty: Nazwa oferenta: Rodzaj zadania: Tytuł zadania: Ocena: Uzasadnienie do przyznanej punktacji. Liczba przyznanych punktów Załącznik nr 2 do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych należących do Województwa Podlaskiego w sferze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA

PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA PROGRAM WSPÓŁPRACY TRANSGRANICZNEJ POLSKA BIAŁORUŚ UKRAINA 2014 2020 WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Poniższe wytyczne przedstawiają minimalny zakres wymagań, jakie powinien spełniać dokument.

Bardziej szczegółowo

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP

Karta oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP Załącznik nr 7 - do INFORMACJI O NABORZE Wzór karty oceny formalno-merytorycznejj wniosku o dofinansowanie projektu PUP współfinansowanego ze środków EFS w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 Karta oceny

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.02.02-IP.01-14-034/16 w ramach Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych)

*Planowanych jest 98 naborów (72 - konkursowe, 26 - pozakonkursowych) Rozeznanie rynku dla zamówienia polegającego na wykonaniu badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja systemu wyboru i oceny projektów ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów wyboru projektów w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA

Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Rozdział XII. MONITORING I EWALUACJA Prowadzenie monitoringu i ewaluacji realizacji LSR w całym okresie jej wdrażania jest procesem koniecznym dla sprawdzenia czy udaje się skutecznie osiągać cele zapisane

Bardziej szczegółowo

OKRESOWY PLAN EWALUACJI

OKRESOWY PLAN EWALUACJI Zarząd Województwa Lubelskiego OKRESOWY PLAN EWALUACJI na rok REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO na lata 2007 2013 1 Lublin, grudzień 2010 r. Spis treści: Wprowadzenie 3 1. Lista

Bardziej szczegółowo

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1)

Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Wsparcie obszarów wiejskich i rolnictwa w nowej perspektywie finansowej w ramach WPR (materiał pomocniczy dla doradców prezentacja 1) Kraków, grudzień 2014 r.. Centrum Doradztwa Rolniczego Oddział w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER

Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER Załącznik nr 3 Wzór karty oceny formalno-merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego PUP w ramach PO WER KARTA OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO

Bardziej szczegółowo

Załącznik Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+

Załącznik Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ Załącznik 8.12 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego w ramach WRPO 2014+ KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ WNIOSKU O DOFINANSOWA PROJEKTU KONKURSOWEGO W RAMACH WRPO 2014+ INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ANALIZY EX ANTE PT. Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie kujawsko-pomorskim

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA

EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA EUROPEJSKA WSPÓŁPRACA TERYTORIALNA Europejska współpraca terytorialna to instrument polityki spójności służący rozwiązywaniu problemów wykraczających poza granice państw oraz wspólnemu rozwijaniu potencjału

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata

POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata ZINTEGROWANE DZIAŁANIA NA RZECZ ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU OBSZARÓW MIEJSKICH POLITYKA SPÓJNOŚCI na lata 2014-2020 Komisja Europejska przyjęła propozycje ustawodawcze dotyczące polityki spójności na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 227 poz USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U Nr 227 poz USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/41 Dz.U. 2006 Nr 227 poz. 1658 USTAWA z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr

Bardziej szczegółowo

RPMA IP /16

RPMA IP /16 Załącznik 3.2 Kryteria merytoryczne ogólne i kryteria merytoryczne szczegółowe w ramach konkursu nr RPMA.09.03.00-IP.01-14-024/16 dla Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,

Bardziej szczegółowo

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020

Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Ocena ex ante projektu Strategii Rozwoju Województwa 2011-2020 Zakres, metodologia i wyniki ewaluacji Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej UMWM 10modułów oceny ex ante 1. Ocena Strategii

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata SUPLEMENT DO RAPORTU KOŃCOWEGO Nr 4

Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata SUPLEMENT DO RAPORTU KOŃCOWEGO Nr 4 Ewaluacja ex-ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 SUPLEMENT DO RAPORTU KOŃCOWEGO Nr 4 Wykonawca: Agrotec Polska sp. z o.o. (Lider konsorcjum) ul. Dzika

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA LUBELSKIEGO NA LATA

KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA LUBELSKIEGO NA LATA KRYTERIA FORMALNE SPECYFICZNE WYBORU PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH DLA DZIAŁANIA.3 EKONOMIA SPOŁECZNA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 204-2020 OŚ PRIORYTETOWA WŁĄCZENIE

Bardziej szczegółowo