SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units"

Transkrypt

1 KIERUNEK STUDIÓW Prawo, studia stacjonarne SYLABUS STOPIEŃ EDUKACJI Studia jednolite magisterskie Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 II.B. 6 II.B. 7 II.B. 8 Nazwa przedmiotu (course title) Prawo handlowe Typ przedmiotu (type of course) Przedmiot kierunkowy obowiązkowy Poziom przedmiotu (level of course) Średnio-zaawansowany Rok studiów (year of study) III studia stacjonarne Semestr/trymestr studiów, ilość godzin (semester/trimester) semestr zimowy, semestr letni, rok akademicki 2009/2010 Liczba godzin: 45 Liczba punktów ECTS (oparta na nakładzie pracy wymaganym do osiągnięcia celów lub efektach kształcenia) (number o f ECTS credits allocated, based on the student workload required to achieve the objectives or learning outcomes) 6 Imię i nazwisko wykładowcy, stopień, tytuł (name of lecturer) Dr Roman Uliasz Mgr Dominika Sagan Mgr Jakub Sznajder Cele przedmiotu (wskazane jest określenie celów w odniesieniu do efektów kształcenia i kompetencji, wiedzy, umiejętności, postaw) (objectives o f the course, preferably expressed in terms of learning outcomes and competences) zapoznanie z podstawowymi instytucjami regulującymi publiczno- i prywatno-prawną pozycję przedsiębiorców w systemie prawa RP, zapoznanie z podstawowymi problemami dotyczącymi funkcjonowania prawa w sferach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, ukształtowanie wiedzy na temat podstawowych stosunków prawnych występujących w działalności gospodarczej, wykształcenie umiejętności widzenia prawa i korzystania z podstawowych źródeł poznania prawa z zakresu prawa handlowego. II.B. 9 II.B. l0 Wymagania wstępne (prerequisites) Wskazana jest znajomość części ogólnej prawa cywilnego Forma zajęć (form of class) Ćwiczenia 1

2 II.B. l1 Treści merytoryczne przedmiotu, tematyka zajęć (course contents) ZAGADNIENIA OGÓLNE I Przedsiębiorca, przedsiębiorstwo, konsument 2 1. Definicja przedsiębiorcy. 2. Pojęcie przedsiębiorstwa. 3. Definicja konsumenta. II Zasady rejestrowania przedsiębiorców i skutki wpisów 2 1. Krajowy Rejestr Sądowy. 2. Ewidencja działalności gospodarczej. III Nazwa i firma 2 IV Prokura 2 V Spółka cywilna umowa przedsiębiorców 2 VI. PRAWO SPÓŁEK Spółki handlowe informacje ogólne 2 1. Spółki osobowe. 2. Spółki kapitałowe. Spółka jawna 2 3. Majątek spółki jawnej. 4. Odpowiedzialność za zobowiązania. 5. Reprezentacja spółki. 6. Prowadzenie spraw spółki. 7. Udział w zysku i stratach. 8. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki. 9. Likwidacja spółki. Spółka partnerska 2 3. Odpowiedzialność za zobowiązania. 4. Reprezentacja spółki. 5. Prowadzenie spraw spółki. 6. Udział w zysku i stratach. 7. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki. 8. Likwidacja spółki. Spółka komandytowa 2 3. Majątek spółki, wkłady do spółki, udziały, suma komandytowa. 4. Odpowiedzialność za zobowiązania. 5. Reprezentacja spółki. 6. Prowadzenie spraw spółki. 7. Udział w zyskach i stratach. 8. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki. 9. Likwidacja spółki. 2

3 Spółka komandytowo-akcyjna 2 3. Majątek spółki, wkłady do spółki, udziały, suma komandytowa. 4. Odpowiedzialność za zobowiązania. 5. Reprezentacja spółki. 6. Prowadzenie spraw spółki. 7. Udział w zyskach i stratach. 8. Wystąpienie wspólnika i rozwiązanie spółki. 9. Likwidacja spółki. Spółka z o.o Wkłady do spółki. 4. Kapitał zakładowy. 5. Udziały. 6. Prawa wspólników. 7. Obowiązki wspólników. 8. Organy spółki 9. Rozwiązanie spółki i jej likwidacja. Spółka akcyjna 2 2. Powstanie spółki. 3. Kapitał zakładowy. 4. Pojęcie akcji i ich rodzaje. 5. Prawa i obowiązki akcjonariuszy. 6. Organy spółki. 7. Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółce akcyjnej. 8. Rozwiązanie i likwidacja spółki. Łączenie się spółek 2 1. Cele i istota łączenia spółek. 2. Postępowanie przy łączeniu spółek kapitałowych. 3. Postępowanie przy łączeniu spółek z udziałem spółek osobowych. 4. Skutki połączenia spółek. Podział spółek 2 1. Cele i istota podziału. 2. Postępowanie przy podziale spółek. 3. Skutki podziału spółek. Przekształcanie spółek 2 1. Cele i istota. 2. Postępowanie przy przekształcaniu spółek. 3. Szczególne zasady związane z przekształcaniem. 4. Skutki przekształcania. VII. PRAWO UMÓW Część ogólna 2 1. Pojęcie i podział umów. 2. Cechy umów handlowych. 3. Specyfika zawierania umów. 3

4 Umowa przewozu 2 1. Zagadnienia wstępne. 2. Źródła regulacji umowy przewozu. 3. Charakter prawny umowy. 4. Treść umowy. 5. Strony umowy. 6. Zawarcie umowy. 7. Obowiązek i ograniczenia kontraktowania. 8. Dokumenty przewozowe. 9. Prawa i obowiązki stron. 10. Odpowiedzialność przewoźnika. Umowa czarteru środka transportowego 2 1. Zagadnienia wstępne. 2. Charakter prawny umowy. 3. Treść umowy. 4. Odpowiedzialność oddającego w czarter. Umowa spedycji 2 1. Definicja umowy 2. Charakter prawny umowy 3. Cechy umowy 4. Strony umowy 5. Zawarcie, zmiana i ustanie umowy 6. Prawa i obowiązki stron 7. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy Umowa rachunku bankowego 2 1. Definicja umowy 2. Charakter umowy 3. Treść umowy 4. Strony umowy 5. Zawarcie umowy 6. Zmiana i ustanie umowy 7. Wykonanie umowy 8. Prawa i obowiązki stron umowy 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy Umowa ubezpieczenia 2 1. Definicja umowy 2. Przedmiot umowy 3. Charakter umowy 4. Strony umowy 5. Zawarcie umowy 6. Zmiana i ustanie umowy 7. Wykonanie umowy 8. Prawa i obowiązki stron 9. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy. Umowa leasingu 2 1. Definicja umowy. 2. Cechy umowy. 3. Strony umowy. 4. Zawarcie umowy. 5. Zmiana i ustanie umowy. 6. Wykonanie umowy. 4

5 7. Prawa i obowiązki stron. 8. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie umowy. Łącznie: 45 godzin II.B. l2 Spis zalecanych lektur (recommended reading) - literatura podstawowa Ciszewski J., Kruczalak-Jankowska J. [red.], Prawo handlowe. Kazusy, LexisNexis 2008, Ganobis M., Zawiślak K.: Prawo handlowe. Testy. Pytania egzaminacyjne. Tablice, C.H. Beck 2008, Gorczyński G.: Spółka jawna jako podmiot prawa, Wolters Kluwer Polska OFICYNA 2009, Kidyba A.: Prawo handlowe, C.H. Beck, 2009, Koch A., Napierała J.: Prawo spółek handlowych, Wolters Kluwer Polska, 2007, Kosikowski C., Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, LexisNexis 2008, Kruczalak K.: Prawo handlowe. Zarys wykładu, LexisNexis, 2008, Kruczalak Jankowska J., Prawo handlowe w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis 2008, Okolski J., Prawo handlowe, Wolters Kluwer Polska - OFICYNA, 2008, Olszewski J. (red.): Prawo gospodarcze. Kompendium, C.H. Beck 2009, Skrodzki K., Pszczółka S., Skrodzka M., Zaremba M., Prawo handlowe. Testy. Kazusy. Tablice, wyd. 2, C.H. Beck 2008, Uliasz R., Prawo w diagramach. Kodeks spółek handlowych, Warszawa Bielsko-Biała literatura uzupełniająca Chróścicki A., Umowa ubezpieczenia po nowelizacji kodeksu cywilnego. Komentarz, Oficyna, 2008, Jacyszyn J., Krześ S., Marszałkowska-Krześ E.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, Librata 2001, Jacyszyn J., Spółki handlowe w pytaniach i odpowiedziach, LexisNexis 2008, Kidyba A., Kopaczyńska - Pieczniak K., Bryłowski P.: Prawo spółek handlowych, Kraków 2004 r., wydanie 1, Kidyba A.: Kodeks spółek handlowych. Tom I. Komentarz do art k.s.h. Tom II. Komentarz do art k.s.h. Stan prawny: Kraków 2006, wydanie IV, Kolarski A., Prawo przewozowe komentarz, Warszawa 2002, Korczyn A., Leasing na nowych zasadach: po wprowadzeniu przepisów w kodeksie cywilnym oraz w ustawach o podatku dochodowym, o VAT i o rachunkowości: aspekt prawny, podatkowy i księgowy - Stan prawny na dzień 1 stycznia 2009 r. - Skierniewice: "Sigma", 2009, Koronkiewicz A.: Prawo spółek handlowych. Tablice. Schematy, C.H. Beck 2008, Litwińska M.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, C.H. Beck 2005, Lityńska-Werner M.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydanie II C.H. Beck 2005, Mazur L., Prawo bankowe. Komentarz, C.H.Beck 2008, Mazur L., Umowa rachunku bankowego. Komentarz, C.H.Beck 2007, Ofiarski Z., Prawo bankowe, Oficyna 2008, Olszewski J.: Ogólna charakterystyka spółek, Warszawa 2002, Olszewski J.: Prawo papierów wartościowych i instytucje rynku kapitałowego, Przemyśl 2000, Orlicki M., Pokrzywniak J., Umowa ubezpieczenia. Komentarz do nowelizacji kodeksu cywilnego, Oficyna 2008, OŜóg M., Koźma Z. (red.): Kodeks spółek handlowych komentarz. Stan prawny na 15 lutego 2005 roku. Gdańsk 2005, OŜóg M., Koźma Z.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Oddk 2005, 5

6 Podleś M., Siwik L.: Spółka cywilna w obrocie gospodarczym, Wolters Kluwer Oficyna 2009, Powałowski A. (red.): Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Wolters Kluwer Polska ABC 2009, Pyzioł W. [red.], Kodeks spółek handlowych. Komentarz., LexisNexis 2008, Radwański Z. (red.), Zielona Księga. Optymalna wizja Kodeksu cywilnego w Rzeczpospolitej Polskiej, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 2006, Rajski J., Kocot W. J., Zaradkiewicz K., Prawo kontraktów handlowych, LexisNexis 2008, Rodzynkiewicz M.: Kodeks spółek handlowych Komentarz, LexisNexis, Warszawa 2007, Stec M., Lotnicze umowy czarterowe, Kraków 1988, Stec M., Nowa regulacja wzorców umownych a umowy transportowe, Studia z prawa prywatnego gospodarczego, Księga pamiątkowa ku czci prof. Ireneusza Weissa, Kraków 2003, Stec M., Obowiązek kontraktowania w działalności transportowej a zasada wolności gospodarczej, Studia z Prawa Gospodarczego i Handlowego, Księga pamiątkowa ku czci prof. S. Włodyki, Kraków 1996, Stec M., Umowa czarteru lotniczego, PiP 1980, nr 6, Stec M., Umowa przewozu w transporcie towarowym, Zakamycze 2005, Strzępka J.A. (red.) Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Orzecznictwo, tom 1 i 2, Warszawa 2005, wydanie III, Szajkowski, A. Szumański, S. Sołtysiński, J. Szwaja: Kodeks spółek handlowych komentarz, tom 1-4 Seria: DuŜe Komentarze Becka, Szajkowski, M. Tarska: Prawo spółek handlowych, Warszawa 2005 r., wydanie 5, Szewc W., Zieleń S.: Leasing w świetle prawa cywilnego i podatkowego, Difin 2006, Tarska M.: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, Wydanie II C.H. Beck 2005, Włodyka S. [red.], Prawo spółek handlowych. Tom 2A, C.H. Beck 2007, Włodyka S. [red.], Prawo spółek handlowych. Tom 2B, C.H. Beck 2007, Zamojski Ł., Rejestracja spółek. Zagadnienia materialne i procesowe, LexisNexis 2008, śylicz M., Prawo lotnicze międzynarodowe, europejskie i krajowe, Warszawa Akty prawne: KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U nr 78 poz. 483 ze zm. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny Dz.U nr 16 poz. 93 ze zm. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego Dz.U nr 43 poz. 296 ze zm. Ustawa z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (tekst jednolity) Dz.U nr 112 poz Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity) Dz.U nr 46 poz. 203 ze zm. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity) Dz.U nr 79 poz. 855 ze zm. Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity) Dz.U nr 17 poz Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej Dz.U nr 101 poz (utrzymane w mocy przepisy). Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych Dz.U nr 94 poz ze zm. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U nr 173 poz ze zm. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (tekst jednolity) Dz.U nr 1 poz. 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (tekst jednolity) Dz.U nr 72 poz

7 Ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny Dz.U nr 22 poz Ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym Dz. U nr 171 poz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Dz.U nr 183 poz ze zm. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Dz.U nr 184 poz Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym Dz.U nr 183 poz Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaŝy konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego Dz.U r. nr 141, poz. 1176, ze zm. Czasopisma prawnicze: Przegląd Prawa Handlowego (wybrane numery), Wolters Kluwer Polska - OFICYNA Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego (wybrane numery), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. Państwo i Prawo (wybrane numery), Wolters Kluwer Polska OFICYNA Monitor Prawniczy (wybrane numery), C.H. Beck Edukacja Prawnicza (wybrane numery), C.H. Beck Strony WWW: II.B. l3 Metody nauczania (teaching methods) Metoda aktywizująca: dyskusja nad róŝnorodnymi problemami pojawiającymi się na gruncie Kodeksu spółek handlowych odnośnie spółek kapitałowych; Metoda nauczania teoretycznego: wskazywanie na sprzeczności w uregulowaniach kodeksowych i na róŝne sposoby rozwiązania poszczególnych kwestii; Metoda nauczania praktycznego: rozwiązywanie kazusów; formułowanie projektów aktów stanowiących podstawę funkcjonowania spółek (umów i statutów), jak i dokumentacji wewnętrznej spółki (np. uchwał). II.B. l4 Metody oceny/ forma zaliczenia (assessment methods) Zakres tematyczny zaliczenia obejmuje znajomość zagadnień przedstawionych w literaturze obowiązkowej i objętych treściami programowymi, a takŝe treści ćwiczeń aktualizujących materiał podręcznikowy oraz znajomość analizowanych aktów prawnych. Zaliczenie ma postać testu jednokrotnego wyboru. 7

8 II.B. l5 Język wykładowy (language of instruction) Polski.. dr Roman Uliasz.. Prof. UR dr hab. Jan Olszewski (Kierownik Zakładu).. mgr Dominika Sagan.. mgr Jakub Sznajder 8

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units

SYLABUS. Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units KIERUNEK STUDIÓW Administracja STOPIEŃ EDUKACJI Studia I stopnia SYLABUS Opis poszczególnych przedmiotów Description of individual course units II.B. l II.B. 2 II.B. 3 II.B. 4 II.B. 5 Nazwa przedmiotu

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0

niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 12 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Prawo gospodarcze stacjonarne IDD505 niestacjonarne IZD6105 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 15 0 0 0 0

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy

SYLLABUS. Język wykładowy Język polski Imię nazwisko wykładowcy SYLLABUS Kierunek Ekonomia Specjalność Ekonomia przedsiębiorstwa I stopień Nazwa przedmiotu Rachunkowość zarządcza Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio -zaawansowany

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja

KARTA PRZEDMIOTU. Prawo w turystyce i rekreacji B6. Law in tourism and recreation. Turystyka i rekreacja KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce. 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Prawo w turystyce 2. KIERUNEK: Turystyka i Rekreacja 3. POZIOM STUDIÓW: I stopień 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/i semestr 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Redakcja: Anna ubiñska-bujak

Redakcja: Anna ubiñska-bujak Propozycja cytowania: W. Popio³ek, Akcja prawo podmiotowe, Warszawa 2010 Redakcja: Anna ubiñska-bujak Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Bardziej szczegółowo

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE

POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE BIBLIOTEKA PRAWA HANDLOWEGO redakcja naukowa Andrzej Kidyba POZAKODEKSOWE UMOWY HANDLOWE Przemysław Bryłowski, Małgorzata Dumkiewicz Agnieszka Goldiszewicz, Katarzyna Kopaczyńska-Pieczniak Grzegorz Kozieł,

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMIKI USŁUG Plan i sylabusy przedmiotów studiów niestacjonarnych I stopnia KIERUNEK STUDIÓW FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Bardziej szczegółowo

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat

dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Autoreferat dr Monika Tarska Warszawa, dnia 20 lutego 2013 r. Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych w rozumieniu art. 18a ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss

STUDIA PRAWNICZE. Prawo spółek. Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek Wojciech Pyzioł Andrzej Szumański Ireneusz Weiss C.H.BECK STUDIA PRAWNICZE Prawo spółek W sprzedaży: J. Szwaja, A. Szumański, A. Szajkowski, S. Sołtysiński, M. Tarska, A.

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Administracyjno Ekonomiczny Zakład Ekonomii Rok II Studia stacjonarne Specjalność : 1) Finanse przedsiębiorstw 2) Ekonomika turystyki i hotelarstwa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Informator ECTS. na rok akademicki 2010/2011. i zarządzanie. Omówienie przedmiotów Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Informator ECTS na rok akademicki 2010/2011 ekonomia i zarządzanie Omówienie przedmiotów Stopień, imię i nazwisko: prof. dr hab. Tadeusz Stanisz Nazwa

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015

Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 Rachunkowość (II edycja w Koninie) 2014/2015 OPISY PRZEDMIOTÓW Wypełnia kierownik studiów Nazwa przedmiotu: Teoria rachunkowości RR Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot / moduł: Wydział Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV edukacyjny POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku

Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania. Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Społeczna Akademia Nauk Wydział Zarządzania Sylabusy modułów/przedmiotów na kierunku Zarządzanie studia drugiego stopnia rozpoczynające się w roku akademickim 2012-2013 Spis treści Wstęp... 5 1. KARTY

Bardziej szczegółowo

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku

Jacek Pietrzak, Wiceprezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku RADA PROGRAMOWA prof. dr hab. Andrzej Bulsiewicz dr Dariusz Kala, Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku Marian Kocon, Sędzia Sądu Najwyższego Dariusz Kuberski, Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02]

PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Ministerstwo Edukacji Narodowej 341IO2]/MEN/2OO8.02.O7 PROGRAM AUCZANIA TECHNIK EKONOMISTA 341 [02] Warszawa 2008 Autorzy: mgr inź. Aleksandra Grobelna mgr Maria Jasińska mgr Lucyna Jedynak-Jasińska mgr

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej

Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Jolanta Jaszczuk Zasady i warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Rzeczypospolitej Polskiej Określenie ustroju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej oraz wolność prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń)

Program edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) ogólny: Lp. bloku I II III IV V edukacyjny II POŚREDNIK W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI 60 godzin edukacyjnych (37 godzin wykładów + 23 godziny ćwiczeń) Lp. grupy tematycznej Tematyka wykładu Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Ekonomii i Zarządzania Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów Studia stacjonarne V Karta Opisu Przedmiotu ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail

Imię i nazwisko nauczyciela (li), stopień lub tytuł naukowy, adres e-mail Kod przedmiotu: PLPILA0-IEEKO-L-5s15-01TIHS Pozycja planu: D15 C1 C INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Prawo w turystyce i rekreacji Rodzaj przedmiotu Specjalnościowy/Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego

Spis treści. Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wykaz skrótów... 13 Wstęp... 17 Część I. Prawnokarna ochrona obrotu gospodarczego Wprowadzenie... 21 Rozdział I. Obrót gospodarczy w kodeksowym prawie karnym... 36 1. Przestępstwa menadżerów (nadużycie

Bardziej szczegółowo

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI

LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 54 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2012 r. LITERATURA I TREŚCI PROGRAMOWE STUDIÓW PODYPLOMOWYCH OCHRONA INFORMACJI NIEJAWNYCH I ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ

Nowość e-booki SYMBOL NAZWA PRODUKTU CENA ILOŚĆ WARTOŚĆ Nowość e-booki PRAWO KADRY RACHUNKOWOŚĆ BHP Szybki dostęp do profesjonalnej wiedzy: po zapłacie otrzymujesz link do pobrania e-booka Pliki w formacie PDF Regularnie zwiększamy liczbę tytułów odwiedzaj

Bardziej szczegółowo

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck

Podręczniki Prawnicze. Prawo giełdowe. Konrad Zacharzewski. 2. wydanie. C. H. Beck Podręczniki Prawnicze Prawo giełdowe Konrad Zacharzewski 2. wydanie C. H. Beck PODRĘCZNIKI PRAWNICZE Konrad Zacharzewski Prawo giełdowe W sprzedaży: Marek Wierzbowski, Ludwik Sobolewski, Paweł Wajda (red.)

Bardziej szczegółowo

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin

Liczba i struktura punktów ECTS: 2 Formy zajęć Liczba godzin zajęć Sposób realizacji Sposób zaliczenia Wykład 15 zajęcia w sali dydaktycznej egzamin Nazwa przedmiotu: Bankowość inwestycyjna i hipoteczna Kod ECTS Moduł kształcenia: przedmiot specjalizacyjny Status przedmiotu: kurs do wyboru Język wykładowy: polski Liczba i struktura punktów ECTS: Formy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP

Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Analiza stanu prawnego w zakresie realizacji projektów w formule PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego"

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych

Odpowiedzialność kadry zarządzającej spółek kapitałowych Pełnienie funkcji w zarządzie spółki akcyjnej lub spółki z o.o. oznacza sprawowanie dużej władzy, możliwość decydowania we wszystkich sprawach spółki. To niemal codziennie podejmowanie decyzji w kluczowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU. przedmiotu Nazwa specjalności. Zakład Zarządzania. praktyczny. polski. Etyka w zarządzaniu str. 1 Informatyka w zarządzaniu str. 6 Komunikacja interpersonalna i autoprezentacja str. 10 Ochrona własności intelektualnej str. 14 Praktyka zawodowa str. 17 Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo