Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015-04-28. Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE

2 Funkcjonowanie rachunku sum depozytowych i automatyzacja rozliczeń wpłat z tyt. opłaty paliwowej funkcjonalność dot. obsługi wyciągów bankowych dla wszystkich źródeł finansowania w systemie ZEFIR 2 jest analogiczna. Oznacza to, iż opłata paliwowa zapłacona przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem standardu przelewu bankowego zostanie w systemie ZEFIR 2 zidentyfikowana jednoznacznie i rozliczona w sposób automatyczny. W Systemie Zefir2 w dokumencie zgłoszenia celnego została przewidziana możliwość wprowadzenia daty i kwoty przelewu jako potwierdzenia zapłaty deklarowanych należności. 1

3 Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w piśmie Departamentu Polityki Celnej MF nr PC/PC12/681/GRK/14/ z dnia 10 kwietna 2014r. decyzja w sprawie honorowania potwierdzeń zleconych przelewów została pozostawiona do uznania dyrektorom poszczególnych izb celnych. Ze względu na brak jednolitych wytycznych dotyczących honorowania przez organy celne wydruków elektronicznych poleceń przelewu wygenerowanych z bankowości elektronicznej lub w formie plików PDF, obecnie powszechnie stosowana jest przez oddziały celne praktyka potwierdzania w systemie bankowości elektronicznej wpływu środków na rachunki bankowe izby celnej w związku z przedstawianymi przez kontrahenta/podatnika potwierdzeniami zapłaty. W związku z wdrożeniem centralizacji rozliczeń niezbędne staje się uregulowanie kwestii dostępności do systemu bankowości elektronicznej w zakresie potwierdzania wpływu środków na odpowiednie rachunki CR w celu umożliwienia zwolnienia towaru spod dozoru celnego na podstawie przedstawionego przez podmiot dokumentu zapłaty. W związku z powyższym, należy rozważyć możliwość nadania upoważnionym pracownikom oddziałów celnych dostępu do systemu bankowości elektronicznej VideoTel w zakresie podglądu do transakcji zrealizowanych na rachunkach bankowych IC w Krakowie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu dużą liczbę transakcji, które będą realizowane na rachunkach bankowych Izby Celnej w Krakowie (Centrum Rozliczeń) identyfikacja konkretnej płatności może być utrudniona. Pragnę nadmienić, iż w ostatnim okresie systematycznie wzrasta liczba zgłoszeń celnych podmiotów korzystających z uproszczeń tj. posiadających pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych oraz korzystających z zabezpieczeń generalnych własnych lub agencji celnych natomiast spada liczba zgłoszeń, w których potwierdzenie przelewu stanowi podstawę zwolnienia towaru. W związku z powyższym wykorzystywanie w zgłoszeniach celnych potwierdzeń przelewu jako dokumentu zapłaty będzie występowało sporadycznie. Sposób saldowania zabezpieczeń generalnych nie ulegnie zmianie, jeżeli wpłata będzie dokonana z wykorzystaniem standardu przelewu wprowadzona w Systemie ZEFIR2 automatyzacja rozliczeń przyspieszy zwolnienie salda w Systemie OSOZ2. Należy wyjaśnić, iż zarówno system ZEFIR2 jak i system OSOZ2 budowane są w nowej technologii, zainstalowane na nowoczesnej infrastrukturze technicznej w CPD Radom, która zabezpieczy bezawaryjną pracę tych systemów. 2

4 Saldowanie zabezpieczeń akcyzowych będzie realizowane na dotychczasowych zasadach. Dokumenty należności z zakresu akcyzy tj. deklaracje nie są powiązane ze złożonymi przez podatników zabezpieczeniami, jak również informacja o powyższym powiązaniu nie jest przekazywana przy dokonywanych wpłatach zaliczek dziennych. W trakcie rozliczania wpłat pracownicy komórek realizujących zadania związane z rozliczaniem należności celnych, podatkowych oraz pozostałych należności pobieranych przez SC na bieżąco będą wyjaśniali stwierdzone nieprawidłowości wykorzystując dostępne możliwości kontaktu z kontrahentami/podatnikami. Po zaksięgowaniu wpłaty na należność główną i odsetki System Zefir2 automatycznie przekaże do właściwej jednostki organizacyjnej (UC) informację o sposobie rozliczenia. W przypadku niedopłaty należności głównej w związku z pobraniem odsetek za zwłokę podatnik/kontrahent otrzyma z właściwej jednostki organizacyjnej Postanowienie o rozliczeniu wpłaty po terminie. Ponadto funkcjonalność Systemu Zefir2 umożliwia automatyczne wysyłanie maila o rozliczeniu wpłaty oraz raz w miesiącu informacji o nierozliczonych transakcjach kontrahenta/podatnika na wskazany przez niego adres . Informacja o rozliczeniu wpłaty czy zadłużeniu będzie również dostępna na portalu ECIP/SEAP dla uprawnionego podmiotu. 3

5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty mają obowiązek regulowania należności na właściwe rachunki bankowe izb celnych tj. w przypadku wpłat do dokumentu SAD należności z tytułu cła i podatku VAT od importu na rachunek dochodów budżetowych, z tytułu podatku akcyzowego od importu na rachunek organu podatkowego (rachunek do gromadzenia wpływów z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin). Obecnie w celu rozliczenia dokonywanych zbiorczo wpłat podmioty przekazują zestawienia, w których wykazują dokumenty rozliczane daną wpłatą. Zastąpienie przekazywanych zestawień plikami specyfikacji zawierającymi analogiczne dane pozwoli na automatyczne rozliczenie wpłat zbiorczych oraz przyspieszy zwalnianie zabezpieczeń generalnych. W wierszach specyfikacji do wpłaty zbiorczej zrealizowanej na rachunek dochodów jednostki budżetowej winna być wykazane kwoty obejmujące regulowane łączne należności z tytułu cła i podatku VAT od importu z dokumentów SAD. Natomiast w specyfikacji do wpłaty zrealizowanej na rachunek organu podatkowego winna być wykazane kwoty podatku akcyzowego od importu z dokumentów SAD. System Zefir2 rozliczy należności wynikające do wskazanego w specyfikacji dokumentu w wysokości wykazanej w specyfikacji kwoty. Natomiast w przypadku dokonania przez podmiot wpłaty na niewłaściwy dla danego rodzaju należności rachunek bankowy np. zapłaty akcyzy na rachunek właściwy do regulowania cła i podatku VAT system zakwalifikuje wpłatę jako sumę do wyjaśnienia. Zwolnienia zabezpieczenia nastąpi dopiero po realizacji przelewu z rachunku dochodów jednostki budżetowej na rachunek organu podatkowego. 4

6 Jeśli wpłata zostanie wykonana z wykorzystaniem standardu przelewu, funkcjonalność systemu Zefir2 umożliwia jej automatyczne rozliczanie z uwzględnieniem terminów płatności - od najstarszej należności. W przypadku, gdy na koncie rozrachunkowym podatnika/kontrahenta zaksięgowanych będzie wiele należności głównych z tym samym terminem płatności system rozliczy je proporcjonalnie. W przypadku odpowiedzialności solidarnej przy regulowaniu należności w poleceniu przelewu należy wpisać nazwę oraz identyfikator wpłacającego, jego NIP lub Regon lub PESEL. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaspokojenie wierzyciela przez jednego z niektórych współdłużników zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. Dnia (zdarzenie teoretyczne) będzie przypadać płatność podatku akcyzowego, wynikająca z dwóch zaliczek dziennych za alkohol etylowy i wino: zaliczka z dnia kwota zł za alkohol etylowy zaliczka z dnia kwota za alkohol etylowy zaliczka z dnia kwota 6080 za wino zaliczka z dnia kwota 3023 za wino 5

7 Proszę o informację, czy poprawnie został stworzony plik TXT (w załączeniu)? Czy należy wykonać jeden przelew na rachunek Izby Celnej czy dwa osobne - jeden za alkohol etylowy, drugi za wino? Nazwa pliku tekstowego: _ _56675_00.txt Specyfikacja pliku tekstowego: ; ;09/03/2015; N ;;10/02/2015;AKC-4/A;; N ;;10/02/2015;AKC-4/B;; N ;;11/02/2015;AKC-4/A;; N ;;11/02/2015;AKC-4/B;; Plik został stworzony prawidłowo. Na r-k izby celnej należy wykonać jeden przelew (zawierający zarówno wpłaty z tytułu alkoholu jak i wina) oraz przesłać plik specyfikacji. Jak sporządzić dokument specyfikacja_clo w przypadku zbiorczej wpłaty do deklaracji podatkowych (podatnicy wysyłają np. pocztą lub elektronicznie dokumenty i nie posiadają ich numerów)? W przypadku, gdy podatnik wyśle deklarację elektronicznie to zwrotnie po uruchomieniu systemu ZEFIR2 otrzyma dokument UPO, w którym będzie numer deklaracji. Zatem będzie mógł wykorzystać go w specyfikacji. W sytuacji, gdy deklaracje są składane na dzienniku podawczym lub przesyłane pocztą numer nie będzie znany podatnikowi, gdyż deklaracja otrzyma go w momencie rejestracji w systemie. Jednakże w zakresie numeru deklaracji będzie do uzyskania j.n.: 1) poprzez usługę systemu ZEFIR2 wysyłania na adres wskazany przez podatnika maili z danymi dot. należności (usługa wykonywana będzie raz w m-cu wg stanu na koniec miesiąca dnia 6 dnia następnego miesiąca), 2) za pośrednictwem portalu ECIP/SEAP. Podatnik pyta czy możliwe będzie dokonywanie płatności (zbiorówki) razem z odsetkami: "...czy będzie możliwe automatyczne rozliczenie zapłat za AKC-4B i AKC-4C dokonywanych po terminie. Płacimy osobnymi przelewami zaliczki dzienne AKC-4B i AKC-4C na konkretny dzień, jednak płacimy należność główną wraz z odsetkami na jednym przelewie. 6

8 Na jednym przelewie dokonujemy również zapłaty zaliczki za AKC-4B za wino i za cydr, ale obie te pozycje w deklaracji ujęte są w załączniku AKC-4B więc rozumiem, że można je zapłacić w jednej kwocie wpisując np. 14J0106, co jednak z odsetkami?" System rozliczy automatycznie także wpłaty łączne na należności i odsetki tj. dokonane po terminie, wpłatę rozdzieli na zaległości i należne od niej odsetki za zwłokę, Jeżeli wpłata dotyczy zaliczki za ten sam dzień ujętej w jednym załączniku to można ją zapłacić łącznie. Czy będzie błędem sporządzenie i przesłanie do IC specyfikacji wpłaty do jednego dokumentu (wpłata pojedyncza)? (np. taka będzie konstrukcja systemu komputerowego w firmie) Jeżeli przelew zostanie sporządzony prawidłowo, jak dla wpłaty zbiorczej, to zostanie rozliczony automatycznie. Czy rozliczony automatycznie zostanie dokument, gdy będzie rozbieżność np. jednego dnia pomiędzy faktycznie dokonaną wpłatą a wpłatą wskazaną na specyfikacji w nagłówku? (może wystąpić, gdy w firmie komórka celna sporządzi specyfikację a komórka finansowa nie wykona przelewu w terminie wskazanym na specyfikacji) Taki przelew nie zostanie automatycznie rozliczony, w związku z tym będzie rozliczony w dalszej kolejności, z ręki przez pracownika CR. Jak wypełnić pole 13 projektowanego formularza wpłaty gotówkowej dla organu celnego w przypadku wpłaty zbiorczej, do której przesłana będzie specyfikacja? Przy dokonywaniu wpłaty zbiorczej należy wypełnić pole 13 poprzez wpisanie w odpowiedni sposób nazwy pliku specyfikacji. W przekazanym wzorze dokumentu specyfikacja_clo na końcu numeru dokumentu OGL jest numer pozycji OGL/451010/00/000012/2015/01 czy ostatecznie jest konieczny czy też numer rozliczanego dokumentu ma przyjąć postać: OGL/451010/00/000012/2015? 7

9 W systemie Zefirze 2 będą rejestrowane zgłoszenia jednopozycyjne, w związku z tym w strukturze numeru zgłoszenia celnego będzie uwzględniony także numer pozycji. Co do zasady, kontrahent zostanie poinformowany komunikatem systemowym o numerze danego zgłoszenia, który będzie wpisywał w poleceniu przelewu przy wpłatach jednostkowych, bądź w specyfikacjach przy wpłatach zbiorczych. Czy w chwili obecnej istnieje konieczność dostosowania przez kontrahentów wewnętrznych systemów informatycznych do generowania zestawień zawierających spis dokumentów objętych wpłatą (plików specyfikacji). W związku z działaniami podjętymi w ramach projektu Zefir2 mających na celu ułatwienie przygotowywania zestawień za pośrednictwem portalu ECIP/SEAP nie należy podejmować w/w działań. Czy w związku ze zgłaszanymi przez kontrahentów problemami dotyczącymi braku możliwości realizacji przelewów wg standardu za pośrednictwem niektórych instytucji bankowych oraz Poczty Polskiej (np. brak symboli dokumentów, komunikatu iż wybrany r-k bankowy jest r-kiem urzędu skarbowego) izby powinny podjąć działania we własnym zakresie. Problem zostanie zgłoszony centralnie przez izbę Celną w Krakowie poprzez wystosowanie pisma w niniejszej sprawie do Ministerstwa Finansów. W związku poleceniem Dyrektora Departamentu Służby Celnej w MF zawartym w piśmie nr SC BYP z dnia 12 stycznia 2015r., dotyczącym przeprowadzenia przez Dyrektorów Izb Celnych akcji propagującej wśród przedsiębiorców i podatników zautomatyzowanego systemu rozliczeń wpłat, zwracam się do Pani Dyrektor z zapytaniem: w jaki sposób Poczta Polska, która pobiera i przekazuje na rachunek Izby należności związane z obrotem pocztowym obsługiwanym przez Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu, winna sporządzać wymagany dla wpłat zbiorczych plik txt? Przedsiębiorcy, osoby fizyczne, agencje celne dokonując wpłat zbiorczych (obecnie na rachunek Izby Celnej w Katowicach, a po utworzeniu Centrum Rozliczeń na rachunek Izby Celnej w Krakowie) są informowani, iż automatyczne rozliczanie wpłat zbiorczych, realizowanych przez kontrahentów będzie odbywało się poprzez zaciągnięcie przekazanego przez te podmioty pliku.txt z danymi wg specyfikacji. Przedmiotowa specyfikacja w wierszu 2 8

10 pkt a. wymaga podania identyfikatora zobowiązanego: NIP poprzedzony literą N lub PESEL poprzedzony literą P Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu obsługuje wyłącznie zgłoszenia celne w ruchu pocztowym, a zgłoszenia dokonywane są według dokumentu JDA SAD i DPDZ: a) zgłoszenia celne według dokumentów JDA SAD dokonywane są przez podmioty gospodarcze na ogólnych warunkach dla tych zgłoszeń celnych znane są pełne dane kontrahentów (importerów towarów), b) DPDZ zgodnie z 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004r w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (t.j. Dz.U. z 2014 poz.1473) dla odbiorców indywidualnych zgłoszenia celne (decyzje) są wystawiane przez funkcjonariuszy celnych na podstawie danych dołączonych do przesyłki pocztowej. Tak wypełniony dokument wraz z paczką jest dostarczany przez Pocztę Polską na wskazany w dokumencie adres. Po doręczeniu przesyłki, na podstawie potwierdzonych kart odbioru, Poczta Polska dokonuje zbiorczych wpłat pobranych należności. Zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej. Nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej, aby żądać od odbiorcy przesyłki pocztowej podania wymaganych dla potrzeb automatycznego rozliczenia wpłaty identyfikatorów: N lub P. W związku z powyższym proszę o informację, czy przy sporządzaniu założeń do funkcjonowania systemu automatycznego rozliczania wpłat wzięto pod uwagę specyfikę obrotu pocztowego oraz o przekazanie wytycznych w kwestii dokumentowania zbiorczych wpłat przez Pocztę Polską. W związku z pismem znak IRCW SP z dnia 4 lutego 2015r. wskazującym brak możliwości podawania przez Pocztę Polską identyfikatora odbiorcy przesyłki w sporządzanych do rozliczania wpłat zbiorczych plikach specyfikacji, informuję, że możliwe jest wykonanie w systemie ZEFIR2 funkcjonalności zaczytywania w/w plików bez uzupełnionego pola z numerem NIP/ Pesel kontrahenta. Automatyczne rozliczanie wpłat następowałoby dla plików specyfikacji przekazywanych przez Pocztę Polską wyłącznie na podstawie numeru dokumentu oraz kwoty wpłaty dedykowanej dla dokumentu. Wykonanie powyższego będzie procesowane jako wniosek o zmianę, gdyż zrealizowana funkcjonalność w powyższym zakresie została oparta na identyfikacji regulowanych należności w oparciu o identyfikator kontrahenta (NIP/ Pesel). Jednakże w związku z koniecznością prawidłowej identyfikacji odbiorcy przesyłki w systemach Celina/AIS i ZEFIR2 do Departamentu Ceł MF zostało skierowane pismo o podjęcie działań mających na celu realizację przez Pocztę Polską obowiązków wynikających z przepisów ws obrotu pocztowego tj. egzekwowania od odbiorcy wpisywania identyfikatora (NIP/ Pesel/ 9

11 Regon) odpowiednio w polu C Dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego lub polu 8 dokumentu SAD. Obowiązek j.w. ciąży na Poczcie Polskiej jako organie doręczającym przesyłki ich odbiorcom wraz z dokumentem wystawionym przez organ celny. Odbiorcą w rozumieniu przepisów rozporządzenia ws obrotu pocztowego jest osoba/ przedsiębiorca do której przesyłka jest skierowana. Powyższe umożliwi identyfikację odbiorcy przesyłki w systemach Szprot/ PDR lub e-rejestracja oraz prawidłową rejestrację danych w systemach Celina/AIS i ZEFIR2. Czy byłaby możliwość przetestowania przesyłanych przez kontrahentów plików.txt w nowym systemie - przedsiębiorcy chcą wiedzieć czy sporządzają poprawnie plik (np. firma ma ok.250 dokumentów OGL). Przetestowanie przesyłanych przez kontrahentów plików byłoby możliwe pod warunkiem zarejestrowania w systemie Zefir2 należności tj. dokumentów OGL lub deklaracji AKC-U, co jest możliwe do wykonania. Należałoby jednak w trakcie testów ograniczyć liczbę rejestrowanych, a co za tym idzie rozliczanych poprzez zaciąganie plików dokumentów, aby była możliwość przetestowania plików przesłanych przez różnych kontrahentów/ agencji celnych. Czy w pliku mają być również OGL z zerowym cłem i zwolnionym VAT, czy tylko te które mają należności do zapłaty. W pliku winny być tylko dokumenty, które mają należności do zapłaty. Czy częściowa wpłata będzie rozliczała się również automatycznie. Tak, częściowa wpłata będzie rozliczała się automatycznie, przy czym rozliczenie należności wg rodzaju (np. A00, B00 itd.) będzie następowało proporcjonalnie. Jak zostanie rozliczona częściowa wpłata do dokumentu jeżeli z opisu będzie wynikało, że kontrahent płaci tylko np. VAT, a w OGL jest również cło. 10

12 System Zefir2 będzie rozliczał wpłatę proporcjonalnie na poszczególne rodzaje należności. Nie będzie uwzględniana informacja, iż wpłata dotyczy tylko należności jednego rodzaju. Czy w przypadku płatności do decyzji kwota ma być sumą należności głównej i odsetek, czy też należy rozdzielić te kwoty? Nie ma powodu rozdzielania wpłaty na 2 przelewy, gdyż system rozliczy wpłaconą kwotę na należność główną i należne od niej odsetki. Czy można dokonywać przedpłat na rachunek dochodów, w przypadku, gdy podmiot oczekuje decyzji korygującej. Dotychczas była taka praktyka stosowana w celu uniknięcia naliczania odsetek. Można również wpłacić na rachunek sum depozytowych i wystawić zabezpieczenie jednorazowe. Proszę o wyrażenie opinii w tym zakresie. Na rachunek dochodów nie powinny być dokonywane przedpłaty a konto decyzji korygujących, jeżeli taka wpłata jest zaliczana do decyzji to muszą być pobrane odsetki wg art. 65 ust. 4-5 PC. Tylko wpłata na konto sum depozytowych i wystawienie zabezpieczenia jednorazowego, a następnie zaliczenie tej kwoty do decyzji korygującej uprawnia do nienaliczania odsetek. Co oznacza, że w specyfikacji cło, należy podać pozycję OGL takie sformułowanie znalazło się w prezentacji uzyskanej od Państwa tzn. podajemy nr OGL/331010/00/000570/2015/1. W Zefirze 2 do jednego zgłoszenia celnego będą rejestrowane SADy do każdej pozycji i będą posiadały odpowiednio wyróżniki np. /2015/1,../2015/2, itd., więc nr SADu musi być pełny. Jeżeli w zgłoszeniu celnym występuje cło i podatek VAT, to w specyfikacji podajemy kwotę OGL bez rozbicia. Jeżeli dodatkowo występuje akcyza od importu, to jej kwotę w tej specyfikacji pomijamy, co najwyżej sporządzamy drugą specyfikację dla rachunku podatku akcyzowego. 11

13 Jeżeli w zgłoszeniu celnym występuje cło i VAT w specyfikacji podajemy kwotę OGL bez rozbicia, natomiast na akcyzę od importu sporządzamy oczywiście drugą specyfikację na rachunek podatku akcyzowego! Na ostatnim spotkaniu z przedsiębiorcami pojawiło się pytanie, jak szybko będzie rozliczona wpłata, która została dokonana, zanim pojawił się dokument. Przedsiębiorca przedstawił konkretną sytuację: podmiot nie posiada zabezpieczenia. Dokonuje 2-3 dni wcześniej wpłaty, zanim złoży OGL, żeby w momencie, kiedy jest już zgłoszenie wpłata była widoczna na naszym rachunku bakowym (już w Systemie Zefir). W OC zwalniany jest towar na podstawie widocznego już przelewu. Nasza odpowiedź w tym zakresie była taka, że płatność powinna nastąpić do już złożonego dokumentu. Natomiast w celu szybkiego zwolnienia towaru, jeżeli podmiot nie ma zabezpieczenia generalnego ( bo go nie chce mieć z uwagi na ponoszone koszty), powinien złożyć zabezpieczenie jednorazowe, a następnie zawnioskować o jego zarachowanie na poczet zgłoszenia celnego. Bardzo proszę o przedstawienie Państwa stanowiska w tej kwestii. Stanowisko Państwa jest jak najbardziej słuszne, czyli zabezpieczenia jednorazowe i wnioski o ich zaliczenie na poczet należności celnych i podatkowych. Przepisy Prawa Celnego nie przewidują przedpłat. 12

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r.

Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. Izba Skarbowa w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu Zmiany w VAT i kasy fiskalne od 1.1.2015 r. ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń tel.: +48 56 669 9000 fax :+48 56 669 9002 www.kip.gov.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 31/02/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żaganiu z dnia 27 listopada 2014r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A.

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH ORAZ WYBRANYCH USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH PODMIOTÓW W MERITUM BANKU ICB S.A. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin rachunków bankowych oraz wybranych usług

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Postanowienia ogólne REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 72/2012 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 10 października 2012 roku Bank Spółdzielczy w Lubartowie REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 15.07.2015 r. Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 80/RB/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 30 sierpnia 2012r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r.

Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4. Grudzień 2014 r. Materiał na posiedzenie Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 12 grudnia 2014 r. do punktu 4 Grudzień 2014 r. Informacja na temat stanu dostosowania Polski do przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN

RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN Załącznik nr 1 do ZPZ nr A/13/2014 RACHUNKI WKŁADÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH XELION BANKU PEKAO S.A. REGULAMIN DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Rozdział 1 Przeznaczenie rachunku i definicje 1. 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt.

(2_(2)) Należy wybrać numer i nazwę Priorytetu w PO KL, w ramach którego realizowany jest projekt. Instrukcja wypełniania wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wersja uszczegółowiona przez WUP dla Poddziałania 6.1.1. (Toruń, 2 marca 2011 r.) UWAGI OGÓLNE: Beneficjent

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku.

Szczegółowe informacje na temat wszelkich zmian są dostępne w każdej placówce Banku. Szanowni Państwo, Bank Spółdzielczy w Reszlu uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2011 r. weszła w życie Ustawa o usługach płatniczych z dnia 19 sierpnia 2011 r. (Dz. U. Nr 199, poz. 1175), implementująca

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym

Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Regulamin funkcjonowania kart kredytowych i charge dla klientów instytucjonalnych w Poznańskim Banku Spółdzielczym Poznań, lipec 2015 r. SPIS TREŚCI: Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy w Skierniewicach Załącznik nr 1 do Uchwały N 9/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skierniewicach z dnia 15.01.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W SKIERNIEWICACH Instrukcja Realizacja przekazów w obrocie dewizowym przez Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA

ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA ZMIANY W ZAKRESIE FAKTUROWANIA W związku z koniecznością implementowania zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce

Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Grudzień 2013 r. Diagnoza stanu rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2013 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOCHOWIE REGULAMIN PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁOCHOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne...

regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... regulamin kart kredytowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 18 maja 2015 r. Spis treści Dział I Postanowienia Ogólne... 3 Dział II Warunki wydawania i używania kart kredytowych...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo.

Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Ogólne warunki prowadzenia rachunków i świadczenia usług przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA dla Posiadaczy Kont Inteligo. Spis treści Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Postanowienia ogólne...2

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Projekt: System Informacji Przestrzennej wraz z Portalem e-urząd w Gminie Lędziny. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego POSTĘPOWANIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo