Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015-04-28. Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE

2 Funkcjonowanie rachunku sum depozytowych i automatyzacja rozliczeń wpłat z tyt. opłaty paliwowej funkcjonalność dot. obsługi wyciągów bankowych dla wszystkich źródeł finansowania w systemie ZEFIR 2 jest analogiczna. Oznacza to, iż opłata paliwowa zapłacona przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem standardu przelewu bankowego zostanie w systemie ZEFIR 2 zidentyfikowana jednoznacznie i rozliczona w sposób automatyczny. W Systemie Zefir2 w dokumencie zgłoszenia celnego została przewidziana możliwość wprowadzenia daty i kwoty przelewu jako potwierdzenia zapłaty deklarowanych należności. 1

3 Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w piśmie Departamentu Polityki Celnej MF nr PC/PC12/681/GRK/14/ z dnia 10 kwietna 2014r. decyzja w sprawie honorowania potwierdzeń zleconych przelewów została pozostawiona do uznania dyrektorom poszczególnych izb celnych. Ze względu na brak jednolitych wytycznych dotyczących honorowania przez organy celne wydruków elektronicznych poleceń przelewu wygenerowanych z bankowości elektronicznej lub w formie plików PDF, obecnie powszechnie stosowana jest przez oddziały celne praktyka potwierdzania w systemie bankowości elektronicznej wpływu środków na rachunki bankowe izby celnej w związku z przedstawianymi przez kontrahenta/podatnika potwierdzeniami zapłaty. W związku z wdrożeniem centralizacji rozliczeń niezbędne staje się uregulowanie kwestii dostępności do systemu bankowości elektronicznej w zakresie potwierdzania wpływu środków na odpowiednie rachunki CR w celu umożliwienia zwolnienia towaru spod dozoru celnego na podstawie przedstawionego przez podmiot dokumentu zapłaty. W związku z powyższym, należy rozważyć możliwość nadania upoważnionym pracownikom oddziałów celnych dostępu do systemu bankowości elektronicznej VideoTel w zakresie podglądu do transakcji zrealizowanych na rachunkach bankowych IC w Krakowie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu dużą liczbę transakcji, które będą realizowane na rachunkach bankowych Izby Celnej w Krakowie (Centrum Rozliczeń) identyfikacja konkretnej płatności może być utrudniona. Pragnę nadmienić, iż w ostatnim okresie systematycznie wzrasta liczba zgłoszeń celnych podmiotów korzystających z uproszczeń tj. posiadających pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych oraz korzystających z zabezpieczeń generalnych własnych lub agencji celnych natomiast spada liczba zgłoszeń, w których potwierdzenie przelewu stanowi podstawę zwolnienia towaru. W związku z powyższym wykorzystywanie w zgłoszeniach celnych potwierdzeń przelewu jako dokumentu zapłaty będzie występowało sporadycznie. Sposób saldowania zabezpieczeń generalnych nie ulegnie zmianie, jeżeli wpłata będzie dokonana z wykorzystaniem standardu przelewu wprowadzona w Systemie ZEFIR2 automatyzacja rozliczeń przyspieszy zwolnienie salda w Systemie OSOZ2. Należy wyjaśnić, iż zarówno system ZEFIR2 jak i system OSOZ2 budowane są w nowej technologii, zainstalowane na nowoczesnej infrastrukturze technicznej w CPD Radom, która zabezpieczy bezawaryjną pracę tych systemów. 2

4 Saldowanie zabezpieczeń akcyzowych będzie realizowane na dotychczasowych zasadach. Dokumenty należności z zakresu akcyzy tj. deklaracje nie są powiązane ze złożonymi przez podatników zabezpieczeniami, jak również informacja o powyższym powiązaniu nie jest przekazywana przy dokonywanych wpłatach zaliczek dziennych. W trakcie rozliczania wpłat pracownicy komórek realizujących zadania związane z rozliczaniem należności celnych, podatkowych oraz pozostałych należności pobieranych przez SC na bieżąco będą wyjaśniali stwierdzone nieprawidłowości wykorzystując dostępne możliwości kontaktu z kontrahentami/podatnikami. Po zaksięgowaniu wpłaty na należność główną i odsetki System Zefir2 automatycznie przekaże do właściwej jednostki organizacyjnej (UC) informację o sposobie rozliczenia. W przypadku niedopłaty należności głównej w związku z pobraniem odsetek za zwłokę podatnik/kontrahent otrzyma z właściwej jednostki organizacyjnej Postanowienie o rozliczeniu wpłaty po terminie. Ponadto funkcjonalność Systemu Zefir2 umożliwia automatyczne wysyłanie maila o rozliczeniu wpłaty oraz raz w miesiącu informacji o nierozliczonych transakcjach kontrahenta/podatnika na wskazany przez niego adres . Informacja o rozliczeniu wpłaty czy zadłużeniu będzie również dostępna na portalu ECIP/SEAP dla uprawnionego podmiotu. 3

5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty mają obowiązek regulowania należności na właściwe rachunki bankowe izb celnych tj. w przypadku wpłat do dokumentu SAD należności z tytułu cła i podatku VAT od importu na rachunek dochodów budżetowych, z tytułu podatku akcyzowego od importu na rachunek organu podatkowego (rachunek do gromadzenia wpływów z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin). Obecnie w celu rozliczenia dokonywanych zbiorczo wpłat podmioty przekazują zestawienia, w których wykazują dokumenty rozliczane daną wpłatą. Zastąpienie przekazywanych zestawień plikami specyfikacji zawierającymi analogiczne dane pozwoli na automatyczne rozliczenie wpłat zbiorczych oraz przyspieszy zwalnianie zabezpieczeń generalnych. W wierszach specyfikacji do wpłaty zbiorczej zrealizowanej na rachunek dochodów jednostki budżetowej winna być wykazane kwoty obejmujące regulowane łączne należności z tytułu cła i podatku VAT od importu z dokumentów SAD. Natomiast w specyfikacji do wpłaty zrealizowanej na rachunek organu podatkowego winna być wykazane kwoty podatku akcyzowego od importu z dokumentów SAD. System Zefir2 rozliczy należności wynikające do wskazanego w specyfikacji dokumentu w wysokości wykazanej w specyfikacji kwoty. Natomiast w przypadku dokonania przez podmiot wpłaty na niewłaściwy dla danego rodzaju należności rachunek bankowy np. zapłaty akcyzy na rachunek właściwy do regulowania cła i podatku VAT system zakwalifikuje wpłatę jako sumę do wyjaśnienia. Zwolnienia zabezpieczenia nastąpi dopiero po realizacji przelewu z rachunku dochodów jednostki budżetowej na rachunek organu podatkowego. 4

6 Jeśli wpłata zostanie wykonana z wykorzystaniem standardu przelewu, funkcjonalność systemu Zefir2 umożliwia jej automatyczne rozliczanie z uwzględnieniem terminów płatności - od najstarszej należności. W przypadku, gdy na koncie rozrachunkowym podatnika/kontrahenta zaksięgowanych będzie wiele należności głównych z tym samym terminem płatności system rozliczy je proporcjonalnie. W przypadku odpowiedzialności solidarnej przy regulowaniu należności w poleceniu przelewu należy wpisać nazwę oraz identyfikator wpłacającego, jego NIP lub Regon lub PESEL. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaspokojenie wierzyciela przez jednego z niektórych współdłużników zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. Dnia (zdarzenie teoretyczne) będzie przypadać płatność podatku akcyzowego, wynikająca z dwóch zaliczek dziennych za alkohol etylowy i wino: zaliczka z dnia kwota zł za alkohol etylowy zaliczka z dnia kwota za alkohol etylowy zaliczka z dnia kwota 6080 za wino zaliczka z dnia kwota 3023 za wino 5

7 Proszę o informację, czy poprawnie został stworzony plik TXT (w załączeniu)? Czy należy wykonać jeden przelew na rachunek Izby Celnej czy dwa osobne - jeden za alkohol etylowy, drugi za wino? Nazwa pliku tekstowego: _ _56675_00.txt Specyfikacja pliku tekstowego: ; ;09/03/2015; N ;;10/02/2015;AKC-4/A;; N ;;10/02/2015;AKC-4/B;; N ;;11/02/2015;AKC-4/A;; N ;;11/02/2015;AKC-4/B;; Plik został stworzony prawidłowo. Na r-k izby celnej należy wykonać jeden przelew (zawierający zarówno wpłaty z tytułu alkoholu jak i wina) oraz przesłać plik specyfikacji. Jak sporządzić dokument specyfikacja_clo w przypadku zbiorczej wpłaty do deklaracji podatkowych (podatnicy wysyłają np. pocztą lub elektronicznie dokumenty i nie posiadają ich numerów)? W przypadku, gdy podatnik wyśle deklarację elektronicznie to zwrotnie po uruchomieniu systemu ZEFIR2 otrzyma dokument UPO, w którym będzie numer deklaracji. Zatem będzie mógł wykorzystać go w specyfikacji. W sytuacji, gdy deklaracje są składane na dzienniku podawczym lub przesyłane pocztą numer nie będzie znany podatnikowi, gdyż deklaracja otrzyma go w momencie rejestracji w systemie. Jednakże w zakresie numeru deklaracji będzie do uzyskania j.n.: 1) poprzez usługę systemu ZEFIR2 wysyłania na adres wskazany przez podatnika maili z danymi dot. należności (usługa wykonywana będzie raz w m-cu wg stanu na koniec miesiąca dnia 6 dnia następnego miesiąca), 2) za pośrednictwem portalu ECIP/SEAP. Podatnik pyta czy możliwe będzie dokonywanie płatności (zbiorówki) razem z odsetkami: "...czy będzie możliwe automatyczne rozliczenie zapłat za AKC-4B i AKC-4C dokonywanych po terminie. Płacimy osobnymi przelewami zaliczki dzienne AKC-4B i AKC-4C na konkretny dzień, jednak płacimy należność główną wraz z odsetkami na jednym przelewie. 6

8 Na jednym przelewie dokonujemy również zapłaty zaliczki za AKC-4B za wino i za cydr, ale obie te pozycje w deklaracji ujęte są w załączniku AKC-4B więc rozumiem, że można je zapłacić w jednej kwocie wpisując np. 14J0106, co jednak z odsetkami?" System rozliczy automatycznie także wpłaty łączne na należności i odsetki tj. dokonane po terminie, wpłatę rozdzieli na zaległości i należne od niej odsetki za zwłokę, Jeżeli wpłata dotyczy zaliczki za ten sam dzień ujętej w jednym załączniku to można ją zapłacić łącznie. Czy będzie błędem sporządzenie i przesłanie do IC specyfikacji wpłaty do jednego dokumentu (wpłata pojedyncza)? (np. taka będzie konstrukcja systemu komputerowego w firmie) Jeżeli przelew zostanie sporządzony prawidłowo, jak dla wpłaty zbiorczej, to zostanie rozliczony automatycznie. Czy rozliczony automatycznie zostanie dokument, gdy będzie rozbieżność np. jednego dnia pomiędzy faktycznie dokonaną wpłatą a wpłatą wskazaną na specyfikacji w nagłówku? (może wystąpić, gdy w firmie komórka celna sporządzi specyfikację a komórka finansowa nie wykona przelewu w terminie wskazanym na specyfikacji) Taki przelew nie zostanie automatycznie rozliczony, w związku z tym będzie rozliczony w dalszej kolejności, z ręki przez pracownika CR. Jak wypełnić pole 13 projektowanego formularza wpłaty gotówkowej dla organu celnego w przypadku wpłaty zbiorczej, do której przesłana będzie specyfikacja? Przy dokonywaniu wpłaty zbiorczej należy wypełnić pole 13 poprzez wpisanie w odpowiedni sposób nazwy pliku specyfikacji. W przekazanym wzorze dokumentu specyfikacja_clo na końcu numeru dokumentu OGL jest numer pozycji OGL/451010/00/000012/2015/01 czy ostatecznie jest konieczny czy też numer rozliczanego dokumentu ma przyjąć postać: OGL/451010/00/000012/2015? 7

9 W systemie Zefirze 2 będą rejestrowane zgłoszenia jednopozycyjne, w związku z tym w strukturze numeru zgłoszenia celnego będzie uwzględniony także numer pozycji. Co do zasady, kontrahent zostanie poinformowany komunikatem systemowym o numerze danego zgłoszenia, który będzie wpisywał w poleceniu przelewu przy wpłatach jednostkowych, bądź w specyfikacjach przy wpłatach zbiorczych. Czy w chwili obecnej istnieje konieczność dostosowania przez kontrahentów wewnętrznych systemów informatycznych do generowania zestawień zawierających spis dokumentów objętych wpłatą (plików specyfikacji). W związku z działaniami podjętymi w ramach projektu Zefir2 mających na celu ułatwienie przygotowywania zestawień za pośrednictwem portalu ECIP/SEAP nie należy podejmować w/w działań. Czy w związku ze zgłaszanymi przez kontrahentów problemami dotyczącymi braku możliwości realizacji przelewów wg standardu za pośrednictwem niektórych instytucji bankowych oraz Poczty Polskiej (np. brak symboli dokumentów, komunikatu iż wybrany r-k bankowy jest r-kiem urzędu skarbowego) izby powinny podjąć działania we własnym zakresie. Problem zostanie zgłoszony centralnie przez izbę Celną w Krakowie poprzez wystosowanie pisma w niniejszej sprawie do Ministerstwa Finansów. W związku poleceniem Dyrektora Departamentu Służby Celnej w MF zawartym w piśmie nr SC BYP z dnia 12 stycznia 2015r., dotyczącym przeprowadzenia przez Dyrektorów Izb Celnych akcji propagującej wśród przedsiębiorców i podatników zautomatyzowanego systemu rozliczeń wpłat, zwracam się do Pani Dyrektor z zapytaniem: w jaki sposób Poczta Polska, która pobiera i przekazuje na rachunek Izby należności związane z obrotem pocztowym obsługiwanym przez Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu, winna sporządzać wymagany dla wpłat zbiorczych plik txt? Przedsiębiorcy, osoby fizyczne, agencje celne dokonując wpłat zbiorczych (obecnie na rachunek Izby Celnej w Katowicach, a po utworzeniu Centrum Rozliczeń na rachunek Izby Celnej w Krakowie) są informowani, iż automatyczne rozliczanie wpłat zbiorczych, realizowanych przez kontrahentów będzie odbywało się poprzez zaciągnięcie przekazanego przez te podmioty pliku.txt z danymi wg specyfikacji. Przedmiotowa specyfikacja w wierszu 2 8

10 pkt a. wymaga podania identyfikatora zobowiązanego: NIP poprzedzony literą N lub PESEL poprzedzony literą P Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu obsługuje wyłącznie zgłoszenia celne w ruchu pocztowym, a zgłoszenia dokonywane są według dokumentu JDA SAD i DPDZ: a) zgłoszenia celne według dokumentów JDA SAD dokonywane są przez podmioty gospodarcze na ogólnych warunkach dla tych zgłoszeń celnych znane są pełne dane kontrahentów (importerów towarów), b) DPDZ zgodnie z 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004r w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (t.j. Dz.U. z 2014 poz.1473) dla odbiorców indywidualnych zgłoszenia celne (decyzje) są wystawiane przez funkcjonariuszy celnych na podstawie danych dołączonych do przesyłki pocztowej. Tak wypełniony dokument wraz z paczką jest dostarczany przez Pocztę Polską na wskazany w dokumencie adres. Po doręczeniu przesyłki, na podstawie potwierdzonych kart odbioru, Poczta Polska dokonuje zbiorczych wpłat pobranych należności. Zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej. Nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej, aby żądać od odbiorcy przesyłki pocztowej podania wymaganych dla potrzeb automatycznego rozliczenia wpłaty identyfikatorów: N lub P. W związku z powyższym proszę o informację, czy przy sporządzaniu założeń do funkcjonowania systemu automatycznego rozliczania wpłat wzięto pod uwagę specyfikę obrotu pocztowego oraz o przekazanie wytycznych w kwestii dokumentowania zbiorczych wpłat przez Pocztę Polską. W związku z pismem znak IRCW SP z dnia 4 lutego 2015r. wskazującym brak możliwości podawania przez Pocztę Polską identyfikatora odbiorcy przesyłki w sporządzanych do rozliczania wpłat zbiorczych plikach specyfikacji, informuję, że możliwe jest wykonanie w systemie ZEFIR2 funkcjonalności zaczytywania w/w plików bez uzupełnionego pola z numerem NIP/ Pesel kontrahenta. Automatyczne rozliczanie wpłat następowałoby dla plików specyfikacji przekazywanych przez Pocztę Polską wyłącznie na podstawie numeru dokumentu oraz kwoty wpłaty dedykowanej dla dokumentu. Wykonanie powyższego będzie procesowane jako wniosek o zmianę, gdyż zrealizowana funkcjonalność w powyższym zakresie została oparta na identyfikacji regulowanych należności w oparciu o identyfikator kontrahenta (NIP/ Pesel). Jednakże w związku z koniecznością prawidłowej identyfikacji odbiorcy przesyłki w systemach Celina/AIS i ZEFIR2 do Departamentu Ceł MF zostało skierowane pismo o podjęcie działań mających na celu realizację przez Pocztę Polską obowiązków wynikających z przepisów ws obrotu pocztowego tj. egzekwowania od odbiorcy wpisywania identyfikatora (NIP/ Pesel/ 9

11 Regon) odpowiednio w polu C Dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego lub polu 8 dokumentu SAD. Obowiązek j.w. ciąży na Poczcie Polskiej jako organie doręczającym przesyłki ich odbiorcom wraz z dokumentem wystawionym przez organ celny. Odbiorcą w rozumieniu przepisów rozporządzenia ws obrotu pocztowego jest osoba/ przedsiębiorca do której przesyłka jest skierowana. Powyższe umożliwi identyfikację odbiorcy przesyłki w systemach Szprot/ PDR lub e-rejestracja oraz prawidłową rejestrację danych w systemach Celina/AIS i ZEFIR2. Czy byłaby możliwość przetestowania przesyłanych przez kontrahentów plików.txt w nowym systemie - przedsiębiorcy chcą wiedzieć czy sporządzają poprawnie plik (np. firma ma ok.250 dokumentów OGL). Przetestowanie przesyłanych przez kontrahentów plików byłoby możliwe pod warunkiem zarejestrowania w systemie Zefir2 należności tj. dokumentów OGL lub deklaracji AKC-U, co jest możliwe do wykonania. Należałoby jednak w trakcie testów ograniczyć liczbę rejestrowanych, a co za tym idzie rozliczanych poprzez zaciąganie plików dokumentów, aby była możliwość przetestowania plików przesłanych przez różnych kontrahentów/ agencji celnych. Czy w pliku mają być również OGL z zerowym cłem i zwolnionym VAT, czy tylko te które mają należności do zapłaty. W pliku winny być tylko dokumenty, które mają należności do zapłaty. Czy częściowa wpłata będzie rozliczała się również automatycznie. Tak, częściowa wpłata będzie rozliczała się automatycznie, przy czym rozliczenie należności wg rodzaju (np. A00, B00 itd.) będzie następowało proporcjonalnie. Jak zostanie rozliczona częściowa wpłata do dokumentu jeżeli z opisu będzie wynikało, że kontrahent płaci tylko np. VAT, a w OGL jest również cło. 10

12 System Zefir2 będzie rozliczał wpłatę proporcjonalnie na poszczególne rodzaje należności. Nie będzie uwzględniana informacja, iż wpłata dotyczy tylko należności jednego rodzaju. Czy w przypadku płatności do decyzji kwota ma być sumą należności głównej i odsetek, czy też należy rozdzielić te kwoty? Nie ma powodu rozdzielania wpłaty na 2 przelewy, gdyż system rozliczy wpłaconą kwotę na należność główną i należne od niej odsetki. Czy można dokonywać przedpłat na rachunek dochodów, w przypadku, gdy podmiot oczekuje decyzji korygującej. Dotychczas była taka praktyka stosowana w celu uniknięcia naliczania odsetek. Można również wpłacić na rachunek sum depozytowych i wystawić zabezpieczenie jednorazowe. Proszę o wyrażenie opinii w tym zakresie. Na rachunek dochodów nie powinny być dokonywane przedpłaty a konto decyzji korygujących, jeżeli taka wpłata jest zaliczana do decyzji to muszą być pobrane odsetki wg art. 65 ust. 4-5 PC. Tylko wpłata na konto sum depozytowych i wystawienie zabezpieczenia jednorazowego, a następnie zaliczenie tej kwoty do decyzji korygującej uprawnia do nienaliczania odsetek. Co oznacza, że w specyfikacji cło, należy podać pozycję OGL takie sformułowanie znalazło się w prezentacji uzyskanej od Państwa tzn. podajemy nr OGL/331010/00/000570/2015/1. W Zefirze 2 do jednego zgłoszenia celnego będą rejestrowane SADy do każdej pozycji i będą posiadały odpowiednio wyróżniki np. /2015/1,../2015/2, itd., więc nr SADu musi być pełny. Jeżeli w zgłoszeniu celnym występuje cło i podatek VAT, to w specyfikacji podajemy kwotę OGL bez rozbicia. Jeżeli dodatkowo występuje akcyza od importu, to jej kwotę w tej specyfikacji pomijamy, co najwyżej sporządzamy drugą specyfikację dla rachunku podatku akcyzowego. 11

13 Jeżeli w zgłoszeniu celnym występuje cło i VAT w specyfikacji podajemy kwotę OGL bez rozbicia, natomiast na akcyzę od importu sporządzamy oczywiście drugą specyfikację na rachunek podatku akcyzowego! Na ostatnim spotkaniu z przedsiębiorcami pojawiło się pytanie, jak szybko będzie rozliczona wpłata, która została dokonana, zanim pojawił się dokument. Przedsiębiorca przedstawił konkretną sytuację: podmiot nie posiada zabezpieczenia. Dokonuje 2-3 dni wcześniej wpłaty, zanim złoży OGL, żeby w momencie, kiedy jest już zgłoszenie wpłata była widoczna na naszym rachunku bakowym (już w Systemie Zefir). W OC zwalniany jest towar na podstawie widocznego już przelewu. Nasza odpowiedź w tym zakresie była taka, że płatność powinna nastąpić do już złożonego dokumentu. Natomiast w celu szybkiego zwolnienia towaru, jeżeli podmiot nie ma zabezpieczenia generalnego ( bo go nie chce mieć z uwagi na ponoszone koszty), powinien złożyć zabezpieczenie jednorazowe, a następnie zawnioskować o jego zarachowanie na poczet zgłoszenia celnego. Bardzo proszę o przedstawienie Państwa stanowiska w tej kwestii. Stanowisko Państwa jest jak najbardziej słuszne, czyli zabezpieczenia jednorazowe i wnioski o ich zaliczenie na poczet należności celnych i podatkowych. Przepisy Prawa Celnego nie przewidują przedpłat. 12

Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w

Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Standardy przelewu przez podatników dokonujących wpłat jednostkowych na rachunki izb

Bardziej szczegółowo

Wpłata jednostkowa, tj. wpłata, która reguluje należność wynikającą z jednego dokumentu.

Wpłata jednostkowa, tj. wpłata, która reguluje należność wynikającą z jednego dokumentu. Automatyczne rozliczanie w systemie dokonanych wpłat jest możliwe do osiągnięcia w dwóch przypadkach: 1. Stosowania jednolitego standardu przelewu przy dokonywaniu wpłat jednostkowych. 2. Przekazywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r.

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r.

Zarządzenie Nr W Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. Zarządzenie Nr W.120.23.2013 Wójta Gminy Przesmyki z dnia 28 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 44a /2010 z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 391 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek bankowy

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim:

Korzyści wynikające ze skorzystania z tej usługi to przede wszystkim: PL AEOC 440000100040 Wychodząc na przeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów agencja celna Taksim-Pol Sp. z o.o. poleca odprawy celne w procedurze uproszczonej w imporcie z zastosowaniem art 33a

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON.

INF-U. Uwaga: Numer w rejestrze PFRON powinien być wpisywany na wszelkiej korespondencji kierowanej do PFRON. 1. PODSTAWA PRAWNA INF-U WYJAŚNIENIA DO INFORMACJI O KWOCIE OBNIŻENIA WPŁAT NA PFRON WYSTAWIANEJ PRZY POMOCY SYSTEMU e-pfron2. (dla wzoru informacji obowiązującej od dnia 01.07.2016) Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego

Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ. Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Załącznik nr 4 do Załącznika nr 1 do SIWZ Scenariusze testowe dla obszaru budżetowo-księgowego Założenia: W momencie przystąpienia do testów System powinien zawierać wprowadzone wcześniej dane: plan finansowy

Bardziej szczegółowo

MultiCash zlecenia podatkowe

MultiCash zlecenia podatkowe MultiCash zlecenia podatkowe Zmiany obowiązujące od dnia 1.02.2005 r. wersja 1.0 1. Zmiany w zasadach dokonywania płatności podatkowych w systemie MultiCash Uprzejmie informujemy, że od 1 lutego 2005r.

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD)

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD) w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia

Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia Rozliczenie zaliczki na 100% wartości zamówienia Przedsiębiorcy bardzo często wymagają od swoich klientów (szczególnie nowych) dokonania przedpłaty na poczet przyszłej dostawy lub wykonania usługi. Wybierając

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA. z dnia 20 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 211/2014 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji dotyczącej ewidencji i poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj!

Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! Wybierz roczną prenumeratę wraz z poleceniem zapłaty i zyskaj! gratis Tygodnik Poradnik Rolniczy przez 3 miesiące oszczędzaj pieniądze za przekaz pocztowy zyskaj czas i wygodę pomożemy Ci ze wszelkimi

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

Nazwa materiału/opis informacji

Nazwa materiału/opis informacji Lp 1 Nazwa materiału/opis informacji Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie

interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/ /15-2/MP Data Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/4512-1067/15-2/MP Data 2015.10.30 Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Gdy Wnioskodawca wystawi fakturę korygującą do faktury wewnętrznej, zmniejszającą podstawę

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UMOWA nr

PROJEKT. UMOWA nr Załącznik nr 2 do ogłoszenia PROJEKT UMOWA nr zawarta w dniu. pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Katowicach, ul. Jagiellońska 17,40-032 Katowice reprezentowanym przez: Dyrektora - mgr Annę

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 417 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA Rozwoju i FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie deklaracji importowej dla podatku od towarów i usług Na podstawie art. 33b ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach Co chcę załatwić? Uzyskać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, nabytego w kraju UE i przywiezionego w celu rejestracji pojazdu na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2017 Prezydenta Miasta Konina z dnia 25 maja 2017 r. (załącznik 9) Zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych i zasady ewidencji oraz rozliczeń podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie z dnia 8 lutego 2011 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie z dnia 8 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 4 Dyrektora Archiwum Państwowego w Krakowie z dnia 8 lutego 2011 r. Instrukcja w sprawie trybu postępowania przy realizacji zamówień składanych w Archiwum Państwowym w

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r.

Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 sierpnia 2016 r. Poz. 1277 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 sierpnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie deklaracji importowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku

Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku Zarządzenie Nr 182/16 Burmistrza Mieroszowa z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie wprowadzenia scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Mieroszów i jej jednostkach podległych

Bardziej szczegółowo

DEK-II. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od 07.2003 do 12.2010)

DEK-II. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od 07.2003 do 12.2010) DEK-II WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) 1. PODSTAWA PRAWNA (dla wzoru

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Sopotu procedur gromadzenia środków publicznych Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 365/1278 /16. Prezydenta Miasta Koszalina. z dnia 30 listopada 2016 roku

Zarządzenie nr 365/1278 /16. Prezydenta Miasta Koszalina. z dnia 30 listopada 2016 roku Zarządzenie nr 365/1278 /16 Prezydenta Miasta Koszalina z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Miasto Koszalin Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do Rozdziału III - Dział I SIWZ (wiersz 1 Dział II SIWZ) Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa 1637 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1)

z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) USTAWA Projekt z dnia 12 maja 2017 r. z dnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk,

Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych. Gdańsk, Wymagania systemu OTAGO od systemów obsługi terminali płatniczych Gdańsk, 2013-10-30 Status dokumentu: roboczy Wymagania dotyczące kart płatniczych Nazwa pliku: Wymagania dotyczące kart płatniczych..doc

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS

ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS ZASADY WYPEŁNIANIA PRZEZ PŁATNIKA DOKUMENTU POLECENIE PRZELEWU/WPŁATY GOTÓWKOWEJ NALEŻNOŚCI ZUS Polecenie przelewu/wpłaty gotówkowej jest jedynym dokumentem przeznaczonym do dokonywania wpłat należności

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH INFORMACJE OGÓLNE Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako podatek VAT

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu. CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14.

WNIOSEK. Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu. CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14. WNIOSEK. miejscowość i data O REJESTRACJĘ DANYCH NA POTRZEBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z SYSTEMEM PODMIOT PODLEGAJĄCY REJESTRACJI CZĘŚĆ NR 1 SKŁAD PODATKOWY ZAREJESTROWANY ODBIORCA 1 ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016 Z A R Z Ą D Z E N I E NR 499/12/2016 PREZYDENTA MIASTA STAROGARD GDAŃSKI z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie scentralizowania zasad rozliczeń podatku VAT w Gminie Miejskiej Starogard Gdański, jej jednostkach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Dziennik Ustaw Nr 160 12233 Poz. 1076 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych

Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych PGK1120 Grzegorz Tomala, Jednolity plik kontrolny w podatku VAT. Wskazówki dla księgowych Uzupełnienie do rozdziału 8. Jednolity plik kontrolny dla ewidencji zakupu i sprzedaży (JPK_VAT) Struktura obowiązująca

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r.

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT WARSZAWA, 18.05.2012 r. 2 Przesłanki realizacji projektu SZPROT Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejsząobsługęprzedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Ul. Sienkiewicza 27 Tel. 823-48-80 w. 306, 215, fax. 823 05 51 Sekcja Inwestycji i Remontów Tarnobrzeg 2010-12-17 ZP 266-12/2010/2 Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

DEK-I-b. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do )

DEK-I-b. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do ) DEK-I-b WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) (dla wzoru deklaracji obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pomorski Urząd Skarbowy Data 2007.01.09 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 407

Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 407 Warszawa, dnia 28 lutego 2017 r. Poz. 407 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie wzoru deklaracji o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH.

ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.110.2016 Burmistrza Gorzowa Śląskiego Z dnia 28 listopada 2016 r. ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH. Zasady

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia Mielec, dnia 16.10.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Powiat mielecki Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. A. Postanowienia ogólne w zakresie ewidencji i rozliczeń podatku VAT. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 756 /2015 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA 1 Postanowienia ogólne Użyte w Zasadach korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA (dalej Zasady ) określenia oznaczają: 1) Aktywacja otrzymanie

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo