Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2015-04-28. Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE"

Transkrypt

1 Opracowanie: Elżbieta Daniec, Paweł Karbownik IZBA CELNA W KRAKOWIE

2 Funkcjonowanie rachunku sum depozytowych i automatyzacja rozliczeń wpłat z tyt. opłaty paliwowej funkcjonalność dot. obsługi wyciągów bankowych dla wszystkich źródeł finansowania w systemie ZEFIR 2 jest analogiczna. Oznacza to, iż opłata paliwowa zapłacona przez przedsiębiorcę z wykorzystaniem standardu przelewu bankowego zostanie w systemie ZEFIR 2 zidentyfikowana jednoznacznie i rozliczona w sposób automatyczny. W Systemie Zefir2 w dokumencie zgłoszenia celnego została przewidziana możliwość wprowadzenia daty i kwoty przelewu jako potwierdzenia zapłaty deklarowanych należności. 1

3 Zgodnie z wyjaśnieniem zawartym w piśmie Departamentu Polityki Celnej MF nr PC/PC12/681/GRK/14/ z dnia 10 kwietna 2014r. decyzja w sprawie honorowania potwierdzeń zleconych przelewów została pozostawiona do uznania dyrektorom poszczególnych izb celnych. Ze względu na brak jednolitych wytycznych dotyczących honorowania przez organy celne wydruków elektronicznych poleceń przelewu wygenerowanych z bankowości elektronicznej lub w formie plików PDF, obecnie powszechnie stosowana jest przez oddziały celne praktyka potwierdzania w systemie bankowości elektronicznej wpływu środków na rachunki bankowe izby celnej w związku z przedstawianymi przez kontrahenta/podatnika potwierdzeniami zapłaty. W związku z wdrożeniem centralizacji rozliczeń niezbędne staje się uregulowanie kwestii dostępności do systemu bankowości elektronicznej w zakresie potwierdzania wpływu środków na odpowiednie rachunki CR w celu umożliwienia zwolnienia towaru spod dozoru celnego na podstawie przedstawionego przez podmiot dokumentu zapłaty. W związku z powyższym, należy rozważyć możliwość nadania upoważnionym pracownikom oddziałów celnych dostępu do systemu bankowości elektronicznej VideoTel w zakresie podglądu do transakcji zrealizowanych na rachunkach bankowych IC w Krakowie. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ze względu dużą liczbę transakcji, które będą realizowane na rachunkach bankowych Izby Celnej w Krakowie (Centrum Rozliczeń) identyfikacja konkretnej płatności może być utrudniona. Pragnę nadmienić, iż w ostatnim okresie systematycznie wzrasta liczba zgłoszeń celnych podmiotów korzystających z uproszczeń tj. posiadających pozwolenia na stosowanie procedur uproszczonych oraz korzystających z zabezpieczeń generalnych własnych lub agencji celnych natomiast spada liczba zgłoszeń, w których potwierdzenie przelewu stanowi podstawę zwolnienia towaru. W związku z powyższym wykorzystywanie w zgłoszeniach celnych potwierdzeń przelewu jako dokumentu zapłaty będzie występowało sporadycznie. Sposób saldowania zabezpieczeń generalnych nie ulegnie zmianie, jeżeli wpłata będzie dokonana z wykorzystaniem standardu przelewu wprowadzona w Systemie ZEFIR2 automatyzacja rozliczeń przyspieszy zwolnienie salda w Systemie OSOZ2. Należy wyjaśnić, iż zarówno system ZEFIR2 jak i system OSOZ2 budowane są w nowej technologii, zainstalowane na nowoczesnej infrastrukturze technicznej w CPD Radom, która zabezpieczy bezawaryjną pracę tych systemów. 2

4 Saldowanie zabezpieczeń akcyzowych będzie realizowane na dotychczasowych zasadach. Dokumenty należności z zakresu akcyzy tj. deklaracje nie są powiązane ze złożonymi przez podatników zabezpieczeniami, jak również informacja o powyższym powiązaniu nie jest przekazywana przy dokonywanych wpłatach zaliczek dziennych. W trakcie rozliczania wpłat pracownicy komórek realizujących zadania związane z rozliczaniem należności celnych, podatkowych oraz pozostałych należności pobieranych przez SC na bieżąco będą wyjaśniali stwierdzone nieprawidłowości wykorzystując dostępne możliwości kontaktu z kontrahentami/podatnikami. Po zaksięgowaniu wpłaty na należność główną i odsetki System Zefir2 automatycznie przekaże do właściwej jednostki organizacyjnej (UC) informację o sposobie rozliczenia. W przypadku niedopłaty należności głównej w związku z pobraniem odsetek za zwłokę podatnik/kontrahent otrzyma z właściwej jednostki organizacyjnej Postanowienie o rozliczeniu wpłaty po terminie. Ponadto funkcjonalność Systemu Zefir2 umożliwia automatyczne wysyłanie maila o rozliczeniu wpłaty oraz raz w miesiącu informacji o nierozliczonych transakcjach kontrahenta/podatnika na wskazany przez niego adres . Informacja o rozliczeniu wpłaty czy zadłużeniu będzie również dostępna na portalu ECIP/SEAP dla uprawnionego podmiotu. 3

5 Zgodnie z obowiązującymi przepisami podmioty mają obowiązek regulowania należności na właściwe rachunki bankowe izb celnych tj. w przypadku wpłat do dokumentu SAD należności z tytułu cła i podatku VAT od importu na rachunek dochodów budżetowych, z tytułu podatku akcyzowego od importu na rachunek organu podatkowego (rachunek do gromadzenia wpływów z podatku akcyzowego, podatku od gier oraz podatku od wydobycia niektórych kopalin). Obecnie w celu rozliczenia dokonywanych zbiorczo wpłat podmioty przekazują zestawienia, w których wykazują dokumenty rozliczane daną wpłatą. Zastąpienie przekazywanych zestawień plikami specyfikacji zawierającymi analogiczne dane pozwoli na automatyczne rozliczenie wpłat zbiorczych oraz przyspieszy zwalnianie zabezpieczeń generalnych. W wierszach specyfikacji do wpłaty zbiorczej zrealizowanej na rachunek dochodów jednostki budżetowej winna być wykazane kwoty obejmujące regulowane łączne należności z tytułu cła i podatku VAT od importu z dokumentów SAD. Natomiast w specyfikacji do wpłaty zrealizowanej na rachunek organu podatkowego winna być wykazane kwoty podatku akcyzowego od importu z dokumentów SAD. System Zefir2 rozliczy należności wynikające do wskazanego w specyfikacji dokumentu w wysokości wykazanej w specyfikacji kwoty. Natomiast w przypadku dokonania przez podmiot wpłaty na niewłaściwy dla danego rodzaju należności rachunek bankowy np. zapłaty akcyzy na rachunek właściwy do regulowania cła i podatku VAT system zakwalifikuje wpłatę jako sumę do wyjaśnienia. Zwolnienia zabezpieczenia nastąpi dopiero po realizacji przelewu z rachunku dochodów jednostki budżetowej na rachunek organu podatkowego. 4

6 Jeśli wpłata zostanie wykonana z wykorzystaniem standardu przelewu, funkcjonalność systemu Zefir2 umożliwia jej automatyczne rozliczanie z uwzględnieniem terminów płatności - od najstarszej należności. W przypadku, gdy na koncie rozrachunkowym podatnika/kontrahenta zaksięgowanych będzie wiele należności głównych z tym samym terminem płatności system rozliczy je proporcjonalnie. W przypadku odpowiedzialności solidarnej przy regulowaniu należności w poleceniu przelewu należy wpisać nazwę oraz identyfikator wpłacającego, jego NIP lub Regon lub PESEL. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zaspokojenie wierzyciela przez jednego z niektórych współdłużników zwalnia z odpowiedzialności pozostałych. Dnia (zdarzenie teoretyczne) będzie przypadać płatność podatku akcyzowego, wynikająca z dwóch zaliczek dziennych za alkohol etylowy i wino: zaliczka z dnia kwota zł za alkohol etylowy zaliczka z dnia kwota za alkohol etylowy zaliczka z dnia kwota 6080 za wino zaliczka z dnia kwota 3023 za wino 5

7 Proszę o informację, czy poprawnie został stworzony plik TXT (w załączeniu)? Czy należy wykonać jeden przelew na rachunek Izby Celnej czy dwa osobne - jeden za alkohol etylowy, drugi za wino? Nazwa pliku tekstowego: _ _56675_00.txt Specyfikacja pliku tekstowego: ; ;09/03/2015; N ;;10/02/2015;AKC-4/A;; N ;;10/02/2015;AKC-4/B;; N ;;11/02/2015;AKC-4/A;; N ;;11/02/2015;AKC-4/B;; Plik został stworzony prawidłowo. Na r-k izby celnej należy wykonać jeden przelew (zawierający zarówno wpłaty z tytułu alkoholu jak i wina) oraz przesłać plik specyfikacji. Jak sporządzić dokument specyfikacja_clo w przypadku zbiorczej wpłaty do deklaracji podatkowych (podatnicy wysyłają np. pocztą lub elektronicznie dokumenty i nie posiadają ich numerów)? W przypadku, gdy podatnik wyśle deklarację elektronicznie to zwrotnie po uruchomieniu systemu ZEFIR2 otrzyma dokument UPO, w którym będzie numer deklaracji. Zatem będzie mógł wykorzystać go w specyfikacji. W sytuacji, gdy deklaracje są składane na dzienniku podawczym lub przesyłane pocztą numer nie będzie znany podatnikowi, gdyż deklaracja otrzyma go w momencie rejestracji w systemie. Jednakże w zakresie numeru deklaracji będzie do uzyskania j.n.: 1) poprzez usługę systemu ZEFIR2 wysyłania na adres wskazany przez podatnika maili z danymi dot. należności (usługa wykonywana będzie raz w m-cu wg stanu na koniec miesiąca dnia 6 dnia następnego miesiąca), 2) za pośrednictwem portalu ECIP/SEAP. Podatnik pyta czy możliwe będzie dokonywanie płatności (zbiorówki) razem z odsetkami: "...czy będzie możliwe automatyczne rozliczenie zapłat za AKC-4B i AKC-4C dokonywanych po terminie. Płacimy osobnymi przelewami zaliczki dzienne AKC-4B i AKC-4C na konkretny dzień, jednak płacimy należność główną wraz z odsetkami na jednym przelewie. 6

8 Na jednym przelewie dokonujemy również zapłaty zaliczki za AKC-4B za wino i za cydr, ale obie te pozycje w deklaracji ujęte są w załączniku AKC-4B więc rozumiem, że można je zapłacić w jednej kwocie wpisując np. 14J0106, co jednak z odsetkami?" System rozliczy automatycznie także wpłaty łączne na należności i odsetki tj. dokonane po terminie, wpłatę rozdzieli na zaległości i należne od niej odsetki za zwłokę, Jeżeli wpłata dotyczy zaliczki za ten sam dzień ujętej w jednym załączniku to można ją zapłacić łącznie. Czy będzie błędem sporządzenie i przesłanie do IC specyfikacji wpłaty do jednego dokumentu (wpłata pojedyncza)? (np. taka będzie konstrukcja systemu komputerowego w firmie) Jeżeli przelew zostanie sporządzony prawidłowo, jak dla wpłaty zbiorczej, to zostanie rozliczony automatycznie. Czy rozliczony automatycznie zostanie dokument, gdy będzie rozbieżność np. jednego dnia pomiędzy faktycznie dokonaną wpłatą a wpłatą wskazaną na specyfikacji w nagłówku? (może wystąpić, gdy w firmie komórka celna sporządzi specyfikację a komórka finansowa nie wykona przelewu w terminie wskazanym na specyfikacji) Taki przelew nie zostanie automatycznie rozliczony, w związku z tym będzie rozliczony w dalszej kolejności, z ręki przez pracownika CR. Jak wypełnić pole 13 projektowanego formularza wpłaty gotówkowej dla organu celnego w przypadku wpłaty zbiorczej, do której przesłana będzie specyfikacja? Przy dokonywaniu wpłaty zbiorczej należy wypełnić pole 13 poprzez wpisanie w odpowiedni sposób nazwy pliku specyfikacji. W przekazanym wzorze dokumentu specyfikacja_clo na końcu numeru dokumentu OGL jest numer pozycji OGL/451010/00/000012/2015/01 czy ostatecznie jest konieczny czy też numer rozliczanego dokumentu ma przyjąć postać: OGL/451010/00/000012/2015? 7

9 W systemie Zefirze 2 będą rejestrowane zgłoszenia jednopozycyjne, w związku z tym w strukturze numeru zgłoszenia celnego będzie uwzględniony także numer pozycji. Co do zasady, kontrahent zostanie poinformowany komunikatem systemowym o numerze danego zgłoszenia, który będzie wpisywał w poleceniu przelewu przy wpłatach jednostkowych, bądź w specyfikacjach przy wpłatach zbiorczych. Czy w chwili obecnej istnieje konieczność dostosowania przez kontrahentów wewnętrznych systemów informatycznych do generowania zestawień zawierających spis dokumentów objętych wpłatą (plików specyfikacji). W związku z działaniami podjętymi w ramach projektu Zefir2 mających na celu ułatwienie przygotowywania zestawień za pośrednictwem portalu ECIP/SEAP nie należy podejmować w/w działań. Czy w związku ze zgłaszanymi przez kontrahentów problemami dotyczącymi braku możliwości realizacji przelewów wg standardu za pośrednictwem niektórych instytucji bankowych oraz Poczty Polskiej (np. brak symboli dokumentów, komunikatu iż wybrany r-k bankowy jest r-kiem urzędu skarbowego) izby powinny podjąć działania we własnym zakresie. Problem zostanie zgłoszony centralnie przez izbę Celną w Krakowie poprzez wystosowanie pisma w niniejszej sprawie do Ministerstwa Finansów. W związku poleceniem Dyrektora Departamentu Służby Celnej w MF zawartym w piśmie nr SC BYP z dnia 12 stycznia 2015r., dotyczącym przeprowadzenia przez Dyrektorów Izb Celnych akcji propagującej wśród przedsiębiorców i podatników zautomatyzowanego systemu rozliczeń wpłat, zwracam się do Pani Dyrektor z zapytaniem: w jaki sposób Poczta Polska, która pobiera i przekazuje na rachunek Izby należności związane z obrotem pocztowym obsługiwanym przez Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu, winna sporządzać wymagany dla wpłat zbiorczych plik txt? Przedsiębiorcy, osoby fizyczne, agencje celne dokonując wpłat zbiorczych (obecnie na rachunek Izby Celnej w Katowicach, a po utworzeniu Centrum Rozliczeń na rachunek Izby Celnej w Krakowie) są informowani, iż automatyczne rozliczanie wpłat zbiorczych, realizowanych przez kontrahentów będzie odbywało się poprzez zaciągnięcie przekazanego przez te podmioty pliku.txt z danymi wg specyfikacji. Przedmiotowa specyfikacja w wierszu 2 8

10 pkt a. wymaga podania identyfikatora zobowiązanego: NIP poprzedzony literą N lub PESEL poprzedzony literą P Oddział Celny Pocztowy w Zabrzu obsługuje wyłącznie zgłoszenia celne w ruchu pocztowym, a zgłoszenia dokonywane są według dokumentu JDA SAD i DPDZ: a) zgłoszenia celne według dokumentów JDA SAD dokonywane są przez podmioty gospodarcze na ogólnych warunkach dla tych zgłoszeń celnych znane są pełne dane kontrahentów (importerów towarów), b) DPDZ zgodnie z 8 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2004r w sprawie szczegółowego trybu i warunków przedstawiania towarów i dokonywania zgłoszeń celnych w obrocie pocztowym (t.j. Dz.U. z 2014 poz.1473) dla odbiorców indywidualnych zgłoszenia celne (decyzje) są wystawiane przez funkcjonariuszy celnych na podstawie danych dołączonych do przesyłki pocztowej. Tak wypełniony dokument wraz z paczką jest dostarczany przez Pocztę Polską na wskazany w dokumencie adres. Po doręczeniu przesyłki, na podstawie potwierdzonych kart odbioru, Poczta Polska dokonuje zbiorczych wpłat pobranych należności. Zgodnie z ustawą Prawo Pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) przesyłkę pocztową lub kwotę pieniężną określoną w przekazie pocztowym doręcza się adresatowi pod adresem wskazanym na przesyłce, przekazie lub w umowie o świadczenie usługi pocztowej. Nie ma jakiejkolwiek podstawy prawnej, aby żądać od odbiorcy przesyłki pocztowej podania wymaganych dla potrzeb automatycznego rozliczenia wpłaty identyfikatorów: N lub P. W związku z powyższym proszę o informację, czy przy sporządzaniu założeń do funkcjonowania systemu automatycznego rozliczania wpłat wzięto pod uwagę specyfikę obrotu pocztowego oraz o przekazanie wytycznych w kwestii dokumentowania zbiorczych wpłat przez Pocztę Polską. W związku z pismem znak IRCW SP z dnia 4 lutego 2015r. wskazującym brak możliwości podawania przez Pocztę Polską identyfikatora odbiorcy przesyłki w sporządzanych do rozliczania wpłat zbiorczych plikach specyfikacji, informuję, że możliwe jest wykonanie w systemie ZEFIR2 funkcjonalności zaczytywania w/w plików bez uzupełnionego pola z numerem NIP/ Pesel kontrahenta. Automatyczne rozliczanie wpłat następowałoby dla plików specyfikacji przekazywanych przez Pocztę Polską wyłącznie na podstawie numeru dokumentu oraz kwoty wpłaty dedykowanej dla dokumentu. Wykonanie powyższego będzie procesowane jako wniosek o zmianę, gdyż zrealizowana funkcjonalność w powyższym zakresie została oparta na identyfikacji regulowanych należności w oparciu o identyfikator kontrahenta (NIP/ Pesel). Jednakże w związku z koniecznością prawidłowej identyfikacji odbiorcy przesyłki w systemach Celina/AIS i ZEFIR2 do Departamentu Ceł MF zostało skierowane pismo o podjęcie działań mających na celu realizację przez Pocztę Polską obowiązków wynikających z przepisów ws obrotu pocztowego tj. egzekwowania od odbiorcy wpisywania identyfikatora (NIP/ Pesel/ 9

11 Regon) odpowiednio w polu C Dokumentu potwierdzającego dokonanie zgłoszenia celnego lub polu 8 dokumentu SAD. Obowiązek j.w. ciąży na Poczcie Polskiej jako organie doręczającym przesyłki ich odbiorcom wraz z dokumentem wystawionym przez organ celny. Odbiorcą w rozumieniu przepisów rozporządzenia ws obrotu pocztowego jest osoba/ przedsiębiorca do której przesyłka jest skierowana. Powyższe umożliwi identyfikację odbiorcy przesyłki w systemach Szprot/ PDR lub e-rejestracja oraz prawidłową rejestrację danych w systemach Celina/AIS i ZEFIR2. Czy byłaby możliwość przetestowania przesyłanych przez kontrahentów plików.txt w nowym systemie - przedsiębiorcy chcą wiedzieć czy sporządzają poprawnie plik (np. firma ma ok.250 dokumentów OGL). Przetestowanie przesyłanych przez kontrahentów plików byłoby możliwe pod warunkiem zarejestrowania w systemie Zefir2 należności tj. dokumentów OGL lub deklaracji AKC-U, co jest możliwe do wykonania. Należałoby jednak w trakcie testów ograniczyć liczbę rejestrowanych, a co za tym idzie rozliczanych poprzez zaciąganie plików dokumentów, aby była możliwość przetestowania plików przesłanych przez różnych kontrahentów/ agencji celnych. Czy w pliku mają być również OGL z zerowym cłem i zwolnionym VAT, czy tylko te które mają należności do zapłaty. W pliku winny być tylko dokumenty, które mają należności do zapłaty. Czy częściowa wpłata będzie rozliczała się również automatycznie. Tak, częściowa wpłata będzie rozliczała się automatycznie, przy czym rozliczenie należności wg rodzaju (np. A00, B00 itd.) będzie następowało proporcjonalnie. Jak zostanie rozliczona częściowa wpłata do dokumentu jeżeli z opisu będzie wynikało, że kontrahent płaci tylko np. VAT, a w OGL jest również cło. 10

12 System Zefir2 będzie rozliczał wpłatę proporcjonalnie na poszczególne rodzaje należności. Nie będzie uwzględniana informacja, iż wpłata dotyczy tylko należności jednego rodzaju. Czy w przypadku płatności do decyzji kwota ma być sumą należności głównej i odsetek, czy też należy rozdzielić te kwoty? Nie ma powodu rozdzielania wpłaty na 2 przelewy, gdyż system rozliczy wpłaconą kwotę na należność główną i należne od niej odsetki. Czy można dokonywać przedpłat na rachunek dochodów, w przypadku, gdy podmiot oczekuje decyzji korygującej. Dotychczas była taka praktyka stosowana w celu uniknięcia naliczania odsetek. Można również wpłacić na rachunek sum depozytowych i wystawić zabezpieczenie jednorazowe. Proszę o wyrażenie opinii w tym zakresie. Na rachunek dochodów nie powinny być dokonywane przedpłaty a konto decyzji korygujących, jeżeli taka wpłata jest zaliczana do decyzji to muszą być pobrane odsetki wg art. 65 ust. 4-5 PC. Tylko wpłata na konto sum depozytowych i wystawienie zabezpieczenia jednorazowego, a następnie zaliczenie tej kwoty do decyzji korygującej uprawnia do nienaliczania odsetek. Co oznacza, że w specyfikacji cło, należy podać pozycję OGL takie sformułowanie znalazło się w prezentacji uzyskanej od Państwa tzn. podajemy nr OGL/331010/00/000570/2015/1. W Zefirze 2 do jednego zgłoszenia celnego będą rejestrowane SADy do każdej pozycji i będą posiadały odpowiednio wyróżniki np. /2015/1,../2015/2, itd., więc nr SADu musi być pełny. Jeżeli w zgłoszeniu celnym występuje cło i podatek VAT, to w specyfikacji podajemy kwotę OGL bez rozbicia. Jeżeli dodatkowo występuje akcyza od importu, to jej kwotę w tej specyfikacji pomijamy, co najwyżej sporządzamy drugą specyfikację dla rachunku podatku akcyzowego. 11

13 Jeżeli w zgłoszeniu celnym występuje cło i VAT w specyfikacji podajemy kwotę OGL bez rozbicia, natomiast na akcyzę od importu sporządzamy oczywiście drugą specyfikację na rachunek podatku akcyzowego! Na ostatnim spotkaniu z przedsiębiorcami pojawiło się pytanie, jak szybko będzie rozliczona wpłata, która została dokonana, zanim pojawił się dokument. Przedsiębiorca przedstawił konkretną sytuację: podmiot nie posiada zabezpieczenia. Dokonuje 2-3 dni wcześniej wpłaty, zanim złoży OGL, żeby w momencie, kiedy jest już zgłoszenie wpłata była widoczna na naszym rachunku bakowym (już w Systemie Zefir). W OC zwalniany jest towar na podstawie widocznego już przelewu. Nasza odpowiedź w tym zakresie była taka, że płatność powinna nastąpić do już złożonego dokumentu. Natomiast w celu szybkiego zwolnienia towaru, jeżeli podmiot nie ma zabezpieczenia generalnego ( bo go nie chce mieć z uwagi na ponoszone koszty), powinien złożyć zabezpieczenie jednorazowe, a następnie zawnioskować o jego zarachowanie na poczet zgłoszenia celnego. Bardzo proszę o przedstawienie Państwa stanowiska w tej kwestii. Stanowisko Państwa jest jak najbardziej słuszne, czyli zabezpieczenia jednorazowe i wnioski o ich zaliczenie na poczet należności celnych i podatkowych. Przepisy Prawa Celnego nie przewidują przedpłat. 12

Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w

Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w Komunikat dla podatniko w dotyczący standardo w w zakresie wpłat podatko w Spis treści 1. Informacje ogólne... 1 2. Standardy przelewu przez podatników dokonujących wpłat jednostkowych na rachunki izb

Bardziej szczegółowo

Wpłata jednostkowa, tj. wpłata, która reguluje należność wynikającą z jednego dokumentu.

Wpłata jednostkowa, tj. wpłata, która reguluje należność wynikającą z jednego dokumentu. Automatyczne rozliczanie w systemie dokonanych wpłat jest możliwe do osiągnięcia w dwóch przypadkach: 1. Stosowania jednolitego standardu przelewu przy dokonywaniu wpłat jednostkowych. 2. Przekazywania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 768 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r.

Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 września 2015 r. Poz. 1411 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia

Bardziej szczegółowo

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy)

07: np. objęcie procedurą zawieszenia poboru akcyzy) Ministerstwo Finansów uprzejmie informuje, że w Instrukcji wypełniania zgłoszeń celnych w wersji 1.15 z dnia 15.12.2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) w Części IV Sekcja B: a) w opisie pola 37,

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe.

KARTA USŁUGI. Złożenie generalnego zabezpieczenia akcyzowego 1/6. Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. 1/6 A Co chcę załatwić? Kogo dotyczy? Co przygotować? Złożyć generalne zabezpieczenie akcyzowe. lub Podmiotów obowiązanych do złożenia zabezpieczenia, tj. podmiotu prowadzącego skład podatkowy zarejestrowanego

Bardziej szczegółowo

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług

Jednostki zobowiązane do prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1825/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Procedury w sprawie zasad i sposobu prowadzenia ewidencji pomocniczych podatku od towarów i usług w Urzędzie Marszałkowskim, podległych

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU

DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU DZIAŁALNOŚĆ I ORGANIZACJA IZBY CELNEJ WE WROCŁAWIU 2014 Struktura organizacyjna Służby Celnej Ministerstwo Finansów /4 Departamenty/ Służba Celna Izby Celne /16 w Polsce/ Biała Podlaska, Białystok, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH 157 Załącznik Nr 11 do Zarządzenie Nr 0050.143.2012 Burmistrza Stąporkowa z dnia 16 sierpnia 2012r. INSTRUKCJA W SPRAWIE ZASAD EWIDENCJI ORAZ POBORU PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.

Bardziej szczegółowo

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych.

4. W sklepie oferowane są produkty fabrycznie nowe, pozbawione wad fizycznych. REGULAMIN SKLEPU OBOWIĄZUJĄCY DO DNIA 24.12.2014 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy działający pod adresem: www.sklep.branq.eu prowadzony jest przez firmę: F.H.U. Rafał Zielonka mieszczącą się

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW. Z dnia 01 lipca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 25/13 WÓJTA GMINY ADAMÓW Z dnia 01 lipca 2013 r. W sprawie wprowadzenia programu komputerowego do obsługi i ewidencji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1

Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu. Wydział Obsługi Finasowej EFS 1 Wybrane zagadnienia związane z obsługą finansową projektu 1 Zwroty dotacji na koniec roku Zgodnie z Zasadami finansowania POKL Beneficjent ma obowiązek zwrotu środków z końcem roku budżetowego. Środki

Bardziej szczegółowo

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO

Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Zagadnienie z zakresu: Unijny Kodeks Celny ZABEZPIECZENIE DŁUGU CELNEGO Podstawy prawne: Art. 89 100 UKC Art. 81 86 i 250 rozporządzenia delegowanego Art. 147-164, 345 i 346 rozporządzenia wykonawczego

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz

IMPORT I EKSPORT Pani Irena Progorowicz Pani Irena Progorowicz IMPORT TOWARÓW - definicja Stan prawny do dnia 31 marca 2013: - przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Stan prawny od 01 kwietnia 2013: - przywóz towarów

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych

Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo oraz jej jednostkach budżetowych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 71/2016 Burmistrza Miłakowa z dnia 08 listopada 2016 roku Procedury obowiązujące w zakresie zapewnienia poprawności i spójności rozliczeń podatku VAT w Gminie Miłakowo

Bardziej szczegółowo

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków

WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków WZÓR Załącznik Nr 3 do Warunków UMOWA Nr na sprzedaż pszenicy z zapasów interwencyjnych ARR na rynek Wspólnoty zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Agencją Rynku Rolnego z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD).

Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości - jednostka księgowa dochodów Gminy (JD). Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 100/8/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A.

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI DOTYCZĄCYCH DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W ZBIORZE BIURA INFORMACJI KREDYTOWEJ S.A. ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY ZARZĄDU NR 19 /2006 Z DNIA 10 MARCA 2006 R. Warszawa, marzec

Bardziej szczegółowo

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY

DEK-II 3. SPOSÓB WYPEŁNIANIA DEKLARACJI A. DANE EWIDENCYJNE PRACODAWCY DEK-II OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron) 1. PODSTAWA PRAWNA Ustawa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Właścicielem serwisu LeciPaka.pl jest firma Justyna Nowodworska-Uriadko, NIP: 1180546993, Regon:

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca

19.03.2014r. Informacja uzupełniająca 19.03.2014r. Informacja uzupełniająca do Instrukcji dla eksporterów/zgłaszających w zakresie obsługi zgłoszeń wywozowych oraz wywozowych deklaracji skróconych w systemie ECS w wersji 3.0, modyfikująca

Bardziej szczegółowo

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach

KARTA USŁUGI Izba Celna w Kielcach Co chcę załatwić? Uzyskać dokument potwierdzający zapłatę akcyzy od samochodu niezarejestrowanego wcześniej w Polsce, nabytego w kraju UE i przywiezionego w celu rejestracji pojazdu na terenie Polski.

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3/05 Burmistrza Gminy i Miasta w Lubrańcu z dnia 07.01.2005 r. Zasady rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat. 1. Zasady ogólne. Ustala się

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r.

SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Formularz zgłoszeniowy Umowa SKUTECZNY MARKETING, PROMOCJA I HANDEL NA RYNKU UKRAINY I ZJEDNOCZONYCH EMIRATÓW ARABSKICH 26 27 marca 2014 r. Szkolenie dla przedsiębiorców sektora spożywczego zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Załącznik Nr 1 do Rozdziału III - Dział I SIWZ (wiersz 1 Dział II SIWZ) Postępowanie: Świadczenie usług prowadzenia obsługi kasowej urzędów skarbowych woj. podkarpackiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE

TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl TRANSAKCJE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE OBOWIĄZEK REJESTRACJI I SKŁADANIA INFORMACJI PODSUMOWUJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA LINII KREDYTOWEJ

UMOWA LINII KREDYTOWEJ B/02/04 www.toyotabank.pl UMOWA LINII KREDYTOWEJ Niniejsza umowa linii kredytowej (Umowa) zawarta została w dniu pomiędzy:: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE NR 411/2010 BURMISTRZA MIASTA I GMINY OGRODZIENIEC z dnia 6 grudnia 2010 roku w sprawie: zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU

URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1314/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 31.12.2013 r. Załącznik Nr 3 do Zasad (polityki) Rachunkowości URZĄD MIEJSKI W SŁUPSKU ZAKŁADOWY PLAN KONT DLA SKARBU PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki. Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Departament Wsparcia e-gospodarki Poradnik przedsiębiorcy poświęcony prowadzeniu i rozliczaniu projektów Warszawa 2011 1 Szanowni Państwo, Prezentujemy ósmy odcinek

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Dziennik Ustaw Nr 160 12233 Poz. 1076 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu Ul. Sienkiewicza 27 Tel. 823-48-80 w. 306, 215, fax. 823 05 51 Sekcja Inwestycji i Remontów Tarnobrzeg 2010-12-17 ZP 266-12/2010/2 Wyjaśnienie i zmiana treści Specyfikacji Istotnych

Bardziej szczegółowo

DEK-II. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od 07.2003 do 12.2010)

DEK-II. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od 07.2003 do 12.2010) DEK-II WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) 1. PODSTAWA PRAWNA (dla wzoru

Bardziej szczegółowo

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A.

Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Załącznik nr 2 do Regulaminu zastępczej obsługi kasowej w Banku Gospodarstwa Krajowego Zasady realizowania operacji gotówkowych w Banku Pocztowym S.A. Spis treści Część 1. Zakres usługi... 2 Część 2. Wpłaty...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych 1076 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie zabezpieczeń akcyzowych Na podstawie art. 66 ust. 1, art. 67 ust. 3 i art. 74 ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 121/2015 PREZYDENTA MIASTA SOPOTU z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie: wprowadzenia w Urzędzie Miasta Sopotu procedur gromadzenia środków publicznych Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH

OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH OPODATKOWANIE VAT TRANSAKCJI WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWEGO NABYCIA PALIW SILNIKOWYCH INFORMACJE OGÓLNE Z dniem 1 sierpnia 2016 r. nastąpiły zmiany w rozliczaniu podatku od towarów i usług (dalej jako podatek VAT

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu. CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14.

WNIOSEK. Siedziba 8. Ulica 9. Numer domu 10. Numer lokalu. CZĘŚĆ NR 2 C. Dane składu podatkowego 13. Numer akcyzowy 14. WNIOSEK. miejscowość i data O REJESTRACJĘ DANYCH NA POTRZEBY KOMUNIKOWANIA SIĘ Z SYSTEMEM PODMIOT PODLEGAJĄCY REJESTRACJI CZĘŚĆ NR 1 SKŁAD PODATKOWY ZAREJESTROWANY ODBIORCA 1 ZAREJESTROWANY WYSYŁAJĄCY

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo

DEK-I-b. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do )

DEK-I-b. (dla wzoru deklaracji obowiązującej za okresy sprawozdawcze od do ) DEK-I-b WYJAŚNIENIA DO DEKLARACJI MIESIĘCZNYCH WPŁAT SKŁADANYCH PAŃSTWOWEMU FUNDUSZOWI REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W FORMIE DOKUMENTU ELEKTRONICZNEGO (SYSTEM e-pfron2) (dla wzoru deklaracji obowiązującej

Bardziej szczegółowo

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r.

System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT. WARSZAWA, 18.05.2012 r. System Zintegrowanej Rejestracji Przedsiębiorców SZPROT WARSZAWA, 18.05.2012 r. 2 Przesłanki realizacji projektu SZPROT Ułatwienie warunków prowadzenia legalnej działalności gospodarczej poprzez sprawniejsząobsługęprzedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH.

ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH. Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.110.2016 Burmistrza Gorzowa Śląskiego Z dnia 28 listopada 2016 r. ZASADY I PROCEDURY CENTRALIZACJI ROZLICZEŃ PODATKU VAT W GMINIE GORZÓW ŚLĄSKI I JEJ JEDNOSTKACH. Zasady

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY

PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA DYWIDENDY Krajowy Depozyt organizuje i koordynuje proces wypłaty dywidendy dla każdego Emitenta, będącego uczestnikiem Krajowego Depozytu

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl.

2. Regulamin określa warunki oraz zasady świadczenia usług przez Operatora serwisu internetowego LeciPaka.pl. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEWOZOWYCH I POCZTOWYCH DLA KONSUMENTÓW Rozdział 1. Postanowienia ogólne Chroniąc zbiorowe oraz indywidualne interesy konsumentów oraz mając powyższe na uwadze, Operator i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA DANYCH PRZETWARZANYCH W SYSTEMACH ZWIĄZKU BANKÓW POLSKICH (tekst jednolity) Obowiązuje od dnia 15 grudnia 2014 roku Warszawa grudzień 2014 Postanowienia ogólne 1 Użyte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym

Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Wyjaśnienie i omówienie najistotniejszych zmian dokonanych w Rozporządzeniu Fakturowym Podstawowa zasada dotycząca zasad wystawiania faktur VAT, tj.: Podatnicy ( ) są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań;

OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; OBIEG PIENIĘŻNY OBIEG PIENIĘŻNY system dokonywania zapłat w gospodarce; celem obiegu pieniężnego, a także rozliczeń pieniężnych, jest wygasanie zobowiązań; przedmiotem zarówno obrotu gotówkowego, jak i

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r

UMOWA. Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r CŁO - TŁUMACZENIA SPEDYCJA UMOWA Zawarta w dniu: roku, pomiędzy : d d m m r r r r Agencją Celną Ekspert Andrzej Szczęśniak, Robert Góźdź, ul. Pana Tadeusza 8/76, 20-609 Lublin reprezentowaną przy podpisywaniu

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów.

Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. Kraków, dnia 16 maja 2013r. Izba Celna w Krakowie Zasady przyznawania upoważnień do stosowania uproszczonej procedury w zakresie potwierdzania pochodzenia towarów. 1. Uproszczony sposób dokumentowania

Bardziej szczegółowo

WZÓR OAK.KCB.2621/74/15. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy. Umowa nr

WZÓR OAK.KCB.2621/74/15. Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy. Umowa nr WZÓR OAK.KCB.2621/74/15 ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin Załącznik nr 3 do Zaproszenia do składania ofert - Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu.. 2015 r. pomiędzy Województwem Lubelskim - Lubelską Agencją

Bardziej szczegółowo

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie.

IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. Wersja archiwalna IZP.272.33.2015 - Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Starostwa Powiatowego w Oławie. 31.07.2015 - Zawiadomienie o wyborze oferty 29.07.2015 - Odpowiedź

Bardziej szczegółowo

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS

A. dla potrzeb wysyłania i/lub podpisywania elektronicznych komunikatów zgłoszenia celnego do systemu CELINA oraz ECS W związku z licznie zgłaszanymi pytaniami dotyczącymi poboru opłaty skarbowej z tytułu złożenia pełnomocnictwa w związku z rejestracją w Podsystemie Danych Referencyjnych (PDR), przedstawiamy poniżej praktyczne

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

Jak ubiegać się o zwrot VAT

Jak ubiegać się o zwrot VAT dodatek do Biuletynu VAT nr 18/2014 Jak ubiegać się o zwrot VAT wyjaśnienia MF n kto może uzyskać zwrot n gdzie złożyć wniosek n kiedy urząd odrzuci wniosek 2 WYJAŚNIENIA MF Podstawy prawne: OO OO DYREKTYWA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1

Instrukcja wypełniania deklaracji wpłaty na fundusze promocji produktów rolno - spożywczych. FPZ_z1 Strona 1 z 4 UWAGA! WAŻNE! Przeczytać przed wypełnianiem deklaracji FPZ_f1! Agencja Rynku Rolnego zwraca uwagę, iż w przypadku podania w deklaracji FPZ_f1 fałszywych danych, zatajenia prawdy albo podania

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl. Lp Nazwa materiału/opis informacji Nazwa załącznika/ Link Informujemy, że z dniem 29 czerwca 2015 r. planowane jest uruchomienie usługi e-klient SC. Usługa będzie dostępna pod adresem www.puesc.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne

Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA. Postanowienia ogólne Zasady korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA 1 Postanowienia ogólne Użyte w Zasadach korzystania z Oferty Pakietowej Pakiet PACZKA (dalej Zasady ) określenia oznaczają: 1) Aktywacja otrzymanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 BZP.2421.18.2013.KP Wrocław, 13 czerwca 2013 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 Dotyczy: Postępowania nr BZP.2421.18.2013.KP prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą:

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia

Wykonawcy ubiegający się. o udzielenie zamówienia. Mielec, dnia Mielec, dnia 16.10.2015 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Powiat mielecki Powiatowy Urząd Pracy w Mielcu informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine

Polecenie zapłaty w ING BankOnLine Usługa Polecenie zapłaty w ING BankOnLine (obsługa polecenia zapłaty przez Dłużnika / Płatnika) Polecenie zapłaty to wygodna, całkowicie bezpieczna i szybka forma regulowania powtarzających się płatności.

Bardziej szczegółowo

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej

Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej Urząd Skarbowy w Ustrzykach Dolnych KARTA INFORMACYJNA Nadanie Numeru Identyfikacji Podatkowej K-005/3 wydanie z dnia 08.05.2015 r. I. Kogo dotyczy Osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sopot dn.22.10.2014 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W odpowiedzi na zapytania z dnia 20.10.2014 Zakład Oczyszczania Miasta, Al. Niepodległości 723A, 81-853 Sopot, działając

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu.

Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. Zasady ewidencji księgowej w zakresie podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Radomiu. A. Postanowienia ogólne w zakresie ewidencji i rozliczeń podatku VAT. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 756 /2015 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

... (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu)

... (data i podpis podmiotu wymienionego w polu 1 albo osoby uprawnionej do reprezentowania tego podmiotu) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia... (poz....) Załącznik nr 1 Wzór Wniosek o wyrażenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego /przedłużenie zgody na złożenie zabezpieczenia ryczałtowego*

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt

REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt Załącznik Nr 1 do uchwały Zarządu Nr 11/06/12 z dnia 15.11.2012r. REGULAMIN ROZLICZEŃ Portal e-wgt 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin normuje proces rozliczeń oraz prawa i obowiązki uczestników procesu rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 października 2013 r.

Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 października 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 października 2013 r. Poz. 1278 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 29 października 2013 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2011-2015 Warszawa, sierpień 2016 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006

Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 do Zarządzenia Nr 54/2014/Z z dnia 16 maja 2014 r. Zasady rozliczenia przez producentów cukru opłat produkcyjnych za lata gospodarcze 2004/2005 i 2005/2006 Agencja Rynku Rolnego Biuro Cukru i Biopaliw

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 28 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 28 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 202.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE w sprawie postępowania w przypadku zwrotu wadiów, kaucji zabezpieczających i innych sum depozytowych. Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 69 ust.1

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA

Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA Regulamin sprzedaży usług drogą elektroniczną przez Playlink SA I. Definicje Na potrzeby niniejszego regulaminu wskazane poniżej pojęcia będą miały następujące znaczenie: Dostawca Playlink SA z siedzibą

Bardziej szczegółowo

mogą wystąpić różne konsekwencje podatkowe.

mogą wystąpić różne konsekwencje podatkowe. W trakcie audytów podatnicy sygnalizują problemy z prawidłowym rozliczeniem wpłaconych/otrzymanych zaliczek na poczet przyszłych dostaw towarów lub usług. W trakcie przeprowadzanych audytów podatnicy sygnalizują

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku

Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku Zarządzenie Nr 168/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 31 grudnia 2014 roku zmieniające zarządzenie Nr 2285/08 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014

Ministerstwo Finansów. Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Ministerstwo Finansów Kompendium Statystyczne Służby Celnej 2010-2014 Warszawa, maj 2015 Kompendium statystyczne Służby Celnej 2009-2013 Spis treści Uwagi wstępne 4 I. Cła i podatki pobrane przez Służbę

Bardziej szczegółowo

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą?

Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? http://vat.wieszjak.pl/akcyza/286801,jak-zostac-zarejestrowanym-odbiorca-.html Jak zostać zarejestrowanym odbiorcą? Piotr Paszek Ekspert Wieszjak.pl Doradca podatkowy Podmioty zamierzające prowadzić działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego

Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego. Otwarcie Rachunku Pomocniczego Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO FIRMA I EMERYTURA PLUS dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 2 lutego 2015 r. Wysokość opłat

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE. z dnia 24 września 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 161/2014 BURMISTRZA MIASTA ORZESZE z dnia 24 września 2014 r. w sprawie zasad ewidencjonowania i rozliczania wpływów z opłaty targowej oraz opłat za korzystanie z urządzeń targowych Na podstawie

Bardziej szczegółowo