Ministerstwo Zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ministerstwo Zdrowia"

Transkrypt

1 Ministerstwo Zdrowia PROGRAM ZDROWOTNY pt.: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce na lata Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). Aktualizacja 2011

2 II. Streszczenie 1/ Skrótowy opis celów i podstawowych elementów programu. Opieka nad osobami żyjącymi z HIV i chorymi na AIDS, a także nad ich rodzinami stanowi trzeci ważny cel strategii Rzeczypospolitej Polskiej w przeciwdziałaniu rozprzestrzeniania się HIV/AIDS. Cel ten został zapisany w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2005 r. w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV, zaakceptowanym 31 października 2006 r. na posiedzeniu Rady Ministrów Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata Postęp w badaniach nad etiopatogenezą zakażenia HIV i metodami leczenia, jaki dokonał się w ciągu ostatnich lat spowodował, że współczesna medycyna dysponuje coraz skuteczniejszymi metodami walki z wirusem HIV. Odpowiednie postępowanie terapeutyczne poprawia ogólny stan zdrowia pacjenta, wydłuża czas od zakażenia HIV do wystąpienia objawów upośledzenia układu immunologicznego i AIDS (zmniejszenie ryzyka nowotworów i zakażeń oportunistycznych itp.), a także wpływa na polepszenie komfortu życia pacjentów. Celem Programu Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce jest ograniczenie skutków epidemii HIV/AIDS poprzez zapewnienie leczenia antyretrowirusowego, wraz z monitorowaniem jego skuteczności u pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, powodujące zmniejszenie zapadalności i śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV oraz zmniejszenie ich zakaźności dla populacji osób zdrowych w Polsce. Programem leczenia antyretrowirusowego (ARV) objęte będą wszystkie osoby zakażone HIV i chore na AIDS spełniające kryteria medyczne, których możliwość objęcia programem polityki zdrowotnej nie pozostaje w sprzeczności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Leczeniem będą objęte również kobiety ciężarne zakażone HIV oraz noworodki urodzone z matek zakażonych HIV, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie standardami. Poza leczeniem ARV osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, program będzie obejmował postępowanie poekspozycyjne po narażeniu na zakażenie HIV po ekspozycjach pozazawodowych wypadkowych. Opierając się na analizie dynamiki wzrostu zakażeń HIV oraz sytuacji epidemiologicznej AIDS w Polsce, a także dotychczasowej dynamice wzrostu liczby osób chorych włączonych do terapii ARV (tabele na str. 10, 11), można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć założenie 15-20% wzrostu liczby leczonych, jak miało to miejsce w ostatnich 2

3 latach. Dlatego też w Programie na lata przewidywana jest kontynuacja leczenia ARV z 2009 r. i włączanie do terapii nowych pacjentów wymagających leczenia ze wskazań życiowych. Program Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce został opracowany na dwa lata, tzn , co pozwala na zachowanie zgodności z Harmonogramem realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV na lata / Wysokość środków niezbędnych na realizację programu w latach określono ogółem w kwocie: ,00 zł Z uwagi na fakt, że przewidywany koszt leczenia ARV i diagnostyki specjalistycznej jednego dorosłego pacjenta w skali roku wynosi średnio ok zł., w programie przyjęto następujące założenia finansowe: Lp. Rok Przewidywana liczba leczonych ARV ok ,00 zł. Przewidywany koszt programu ok ,00 zł. RAZEM ,00 zł. 3/ Spodziewane efekty i korzyści. Opierając się na literaturze światowej należy podkreślić, że niepodważalne korzyści płynące z zapewnienia dostępu do leczenia ARV to stabilizacja liczby zachorowań na AIDS i zauważalny spadek śmiertelności z powodu AIDS. Wydłuża się też okres przeżycia pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS, co pomimo choroby pozwala na powrót do funkcji społecznych i rodzinnych. Czas przeżycia pacjenta jest ściśle związany z czasem rozpoczęcia u niego terapii antyretrowirusowej, stanu klinicznego i immunologicznego pacjenta oraz współistniejących schorzeń. Właściwie prowadzone i w odpowiednim czasie rozpoczęte leczenie antyretrowirusowe przedłuża okres przeżycia pacjentów, być może nawet do naturalnej śmierci. Gorzej rokują pacjenci z późnym rozpoznaniem zakażenia HIV w fazie AIDS, u których późno rozpoczęto leczenie ARV. Tym niemniej należy podkreślić, iż jest to problem złożony, uzależniony od ogólnego stanu zdrowia pacjenta, w tym innych współistniejących chorób. Dlatego też, nie jest możliwe uogólnienie wieku zgonu dla całej populacji pacjentów objętych Programem Leczenia ARV. 3

4 Dzięki zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej w grupie noworodków urodzonych przez matki zakażone HIV, zmniejszył się odsetek zakażeń z 23% przed rokiem 1989 do < 1% zakażonych noworodków, od momentu wprowadzenia profilaktyki ARV zakażeń wertykalnych. Kontynuacja Programu pozwoli na dalszą poprawę wskaźników. Korzyścią wynikającą z prowadzonego leczenia osób zakażonych HIV jest zmniejszenie zakaźności tych osób dla populacji osób zdrowych. Trudno w liczbach określić zmniejszenie zakaźności osób żyjących z HIV i chorych na AIDS leczonych antyretrowirusowo, ponieważ nie prowadzi się takich badań. O spadku poziomu zakaźności świadczy znaczne obniżona poprzez leki ARV lub nawet niewykrywalna wiremia HIV RNA. Dowodem skuteczności prowadzonego leczenia jest min. efekt podawania leków antyretrowirusowych w postępowaniu po ekspozycji na zakażenie HIV. Od początku realizacji Programu tzn. od 2001 roku nie zarejestrowano w Polsce żadnego przypadku zakażenia HIV po ekspozycji. Dodatkowym efektem pozytywnym leczenia ARV jest zmniejszenie zapadalności na gruźlicę, która u osób zakażonych HIV i chorych na AIDS występuje jako zakażenie oportunistyczne. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia ok. 8% nowo wykrywanych przypadków gruźlicy u dorosłych dotyczy zakażonych HIV, a 13 % chorych na AIDS umiera z powodu gruźlicy. U osób ze sprawnym układem immunologicznym (w tym także skutecznie leczonych ARV) ryzyko zakażenia Mycobacterium tuberculosis szacuje się na % w ciągu całego życia, natomiast u zakażonych HIV nie leczonych ARV lub zbyt późno (przy limfocytach CD4< 200 kom) prawdopodobieństwo to wynosi ok % w każdym roku (wg danych zebranych przez dr n. med. B. Podlasin). Leczenie ARV ma decydujący wpływ na poprawę jakości życia osób zakażonych i chorych na AIDS. Jak wykazują badania farmakoekonomiczne, leczenie antyretrowirusowe jest ekonomicznie efektywne, gdyż zmniejsza całkowite koszty wydatkowane na leczenie osób żyjących z HIV. Dostęp do środków medycznych, w kontekście pandemii takiej jak HIV/AIDS, jest jednym z najważniejszych elementów działań zmierzających do osiągnięcia coraz pełniejszej realizacji prawa wszystkich ludzi do najwyższych możliwych standardów zdrowia fizycznego i psychicznego. 4

5 III. Zdefiniowanie problemu, określenie potrzeby. 1/ Opis problemu. Na koniec 2009 r. na świecie żyło około 34 milionów ludzi z HIV/AIDS, z czego 90% w krajach rozwijających się. Epidemię HIV/AIDS uważa się za stan wymagający natychmiastowego działania, który zagraża rozwojowi, spójności społeczeństw, politycznej stabilności, bezpieczeństwu oraz przewidywanej długości życia; stan destrukcyjnie działający na gospodarkę. Epidemia HIV/AIDS jest jednym z priorytetowych zagadnień zdrowia publicznego. Leczenie antyretrowirusowe (ARV) w Polsce dotyczy nie tylko osób zakażonych HIV i chorych na AIDS, jest też bardzo ważnym elementem w zapobieganiu zakażeniom HIV. 2/ Przyczyny istnienia problemu. W ciągu ostatnich kilku lat szczególnie niepokojąca stała się sytuacja w Europie Wschodniej, bezpośrednio sąsiadującej z Polską. Kraje o największej dynamice zakażeń w porównaniu z latami ubiegłymi w tym regionie to Estonia i Uzbekistan. Podobnie niepokojąca jest sytuacja na Ukrainie, gdzie wg szacunków UNAIDS, żyje ok. pół miliona osób zakażonych HIV i/lub chorych na AIDS. W Federacji Rosyjskiej każdego miesiąca rejestruje się ponad 5,5 tys. zakażeń, a szacunkowe dane mówią nawet o dwóch milionach osób zakażonych. Jeszcze w 1994 r. liczba wszystkich zakażeń HIV, odnotowana w regionie Europy Wschodniej, nie przewyższała 30 tys. na 450 mln mieszkańców. W tym czasie odnotowano w Europie Zachodniej 15 razy więcej, a w Afryce podzwrotnikowej 400 razy więcej zakażeń HIV. Jednak pogłębiający się kryzys w krajach byłego Związku Radzieckiego, brak działań profilaktycznych, edukacji społecznej, dyskryminacja i stygmatyzacja osób żyjących z HIV/AIDS doprowadziły do szybkiego wzrostu liczby zakażeń w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. W latach liczba nowo wykrytych zakażeń HIV w tym regionie wzrosła o 1300%. W naszym regionie odsetek zakażonych HIV kobiet wzrósł na przestrzeni ostatnich 10 lat z 12% do 25%. Także w Republice Federalnej Niemiec obserwuje się niepokojący wzrost liczby zakażeń HIV. W Polsce zakażenia HIV odnotowuje się wśród osób stosujących narkotyki dożylnie od 1986 r., jednak obecnie nie jest to główna droga zakażeń. W Polsce statystycznie każdego dnia dwie - trzy osoby dowiadują się że są zakażone HIV. Rośnie liczba zakażeń drogą kontaktów seksualnych, zarówno hetero jaki homoseksualnych. Osoby te zakażają się poprzez ryzykowne zachowania seksualne, często połączone ze stosowaniem środków psychoaktywnych. Według danych zebranych w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych 5

6 prowadzących poradnictwo przed i po teście wynika, że niepokojąco rośnie także liczba zakażeń w populacji mężczyzn drogą kontaktów homoseksualnych. Dzięki widocznym zmianom postaw społeczeństwa polskiego i wzrostowi liczby osób poddających się testowaniu w kierunku zakażenia HIV, zaobserwowano wzrost wykrywalności HIV w innych środowiskach i grupach, niż osoby biorące dożylnie narkotyki. Niestety wzrosła również liczba wykrywanych przypadków zakażenia HIV, często równocześnie z rozpoznawanym klinicznie pełnoobjawowym zespołem AIDS. Sytuacje takie często dotyczyły pacjentów zakażonych w przeszłości na drodze kontaktów heteroseksualnych, a wcześniej w tym kierunku nie diagnozowanych. Niepokojącym zjawiskiem jest także wzrost zakażeń chorobami przenoszonymi drogą płciową, co bezpośrednio przekłada się na sytuację epidemiologiczną HIV/AIDS. 6

7 Jak wynika z danych skumulowanych, w Polsce od początku epidemii, tj. od 1985 r. do końca 2009 r. wykryto przypadków zakażenia wirusem HIV, wśród których było co najmniej zakażonych w związku z używaniem narkotyków. Każdego roku wykrywa się średnio zakażeń. Ogółem od początku epidemii do 31 grudnia 2009 r. odnotowano 2311 zachorowań na AIDS - zmarło 1012 pacjentów. W 2009 r. zgłoszono w Polsce 689 nowych zakażeń HIV. Szacuje się, że w Polsce tylko około 30% osób zakażonych HIV jest świadomych swojego statusu serologicznego. Oznacza to, że 2/3 osób nie wie o swoim zakażeniu i że osoby te nie są ujmowane w statystykach. Główne drogi zakażeń HIV w Polsce w latach zakażenia w populacji osób stosujących narkotyki w iniekcji inne drogi zakażeń Od początku epidemii zachorowania na AIDS i zakażenia HIV rejestruje się najczęściej w dużych aglomeracjach miejskich. Najwięcej zakażeń odnotowuje się w województwach: dolnośląskim, warmińsko-mazurskim i mazowieckim. W 2009 r. zakażenia bez informacji o ich drodze stanowiły 76,5 % wszystkich zakażeń zgłoszonych do Państwowego Zakładu Higieny. Fakt ten należy tłumaczyć tendencją wzrostową liczby zakażeń, do których dochodzi na drodze kontaktów seksualnych. Na statystyki zbiorcze, mówiące o 45% zakażeń poprzez stosowanie narkotyków dożylnych w dużej mierze ma wpływ sytuacja z lat poprzednich. 7

8 3/ Waga problemu dla społeczeństwa. Tak jak w większości krajów, w Polsce HIV dotyka często ludzi młodych. 56% osób, które uległy zakażeniu HIV, nie ukończyło dwudziestego dziewiątego roku życia, w tym 8% w momencie zakażenia nie ukończyło dwudziestego roku życia. Najliczniejszą grupę (ok. 75%) wśród osób zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce stanowią osoby w wieku produkcyjnym (20-49 lat). W ogólnej liczbie zakażeń przeważają mężczyźni. Jednak w ostatnich latach obserwuje się wzrost liczby zakażeń u kobiet, co wynika z rozprzestrzeniania się wirusa w populacji osób heteroseksualnych. Polska, zakażenia HIV ( ) wg wieku 3% brak danych 8% <20 r.ż. 10% lat 4% >50 r.ż. 48% lat 27% lat 8

9 4/ Dotychczasowe próby rozwiązania problemu. Postęp wiedzy na temat patogenezy, monitorowania przebiegu zakażenia HIV oraz leczenia pacjentów z HIV/AIDS jaki dokonał się w ostatnich latach doprowadził do wypracowania jednolitych zaleceń dotyczących terapii antyretrowirusowej, której celem jest zmniejszenie wiremii we krwi obwodowej do wartości niewykrywalnej najczulszymi metodami biologii molekularnej oraz utrzymanie takiego stanu przez możliwie najdłuższy czas. Leczenie ARV ma również znaczenie profilaktyczne, gdyż u osób objętych terapią antyretrowirusową dochodzi do zmniejszenia ilości krążącego we krwi wirusa HIV, co powoduje zmniejszenie zakaźności tych osób. Pierwsze zachorowanie na AIDS zarejestrowano w Polsce w 1985 r. Leczenie antyretrowirusowe w Polsce rozpoczęło się w 1987 r. (19 chorych w całej Polsce). Początkowo była to monoterapia. W latach osiemdziesiątych w wielu ośrodkach istniały trudności z zapewnieniem pacjentom leku i ciągłości terapii ARV. W latach poprzedzających uruchomienie Programu leczenia antyretrowirusowego, tzn. do 2001 r., dostępność leczenia ARV była utrudniona w związku z podziałem finansowania na dwie grupy: a) indywidualne zakupy przez pacjentów leków antyretrowirusowych zarejestrowanych w Polsce, wypisywanych na zielone recepty, b) zakupy leków nie zarejestrowanych w Polsce ze środków finansowych 9

10 poszczególnych szpitali, prowadzących terapię (import docelowy). Ze względu na stosunkowo wysokie koszty terapii antyretrowirusowej, liczba osób poddawanych leczeniu była w kraju ograniczona. W wielu przypadkach, pomimo istniejących zaleceń, nie można było realizować wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej, co skutkowało szybkim rozwojem oporności wirusa HIV na leki i wpływało niekorzystnie na stan zdrowia osób poddawanych terapii. Względy finansowe były również przyczyną niepełnego, nieregularnego monitorowania leczenia. W związku z tym wystąpiła konieczność zaangażowania środków finansowych z budżetu Ministra Zdrowia, które przeznaczono na zakup leków antyretrowirusowych. IV. UZASADNIENIE. 1/ Dlaczego realizacja programu powinna zostać sfinansowana przez ministra właściwego do spraw zdrowia. Przyjęcie do realizacji w 1995 r. przez Radę Ministrów pierwszego Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata , nakłada na Radę Ministrów obowiązek kontynuacji rozpoczętych działań, a w szczególności zapewnienie ciągłości leczenia ARV (Rezolucja Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 6 stycznia 1995 r.). Główne zadania koordynacyjne i wykonawcze powierzono Ministrowi Zdrowia, który dla zabezpieczenia właściwej realizacji powyższej strategii powołał odpowiednie struktury organizacyjne. Obecnie, jest realizowana kolejna edycja Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata Przyjmując jako stan wyjściowy średnią dynamikę wzrostu liczby leczonych pacjentów z ostatnich trzech lat zakłada się, że do leczenia ARV będzie rocznie wprowadzanych około pacjentów. 2/ Zdefiniowanie potrzeby społecznej, której zaspokojeniu ma służyć realizacja programu. Liczbę osób leczonych w ramach realizacji programu w poszczególnych latach obrazują przedstawione poniżej tabele. 10

11 Liczba pacjentów leczonych ARV wg sprawozdań z ośrodków referencyjnych. Lp. Rok Liczba pacjentów leczonych ARV Roczny wzrost liczby pacjentów leczonych ARV, w stosunku do roku poprzedzającego, liczony w procentach 1 Grudzień ,62 % 2 Grudzień ,25 % 3 Grudzień ,15 % 4 Grudzień ,00 % 5 Grudzień ,02 % 6 31 grudnia ,80 % 7 31 grudnia ,35 % 8 31 grudnia ,82 % 9 31 grudnia ,01 % grudnia ,07 % Dane według komputerowej bazy danych uruchomionej od 1 marca 2006 r. i prowadzonej przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Obecnie trudno jest przewidzieć precyzyjnie liczbę pacjentów, którzy w latach wymagać będą włączenia do terapii ARV. Jednak opierając się na analizie dynamiki wzrostu zakażeń HIV oraz sytuacji epidemiologicznej AIDS w Polsce, a także dotychczasowej dynamice wzrostu liczby osób chorych włączonych do terapii, można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć założenie około 15 % - 20 % wzrostu liczby leczonych, jak miało to miejsce w ostatnich latach. Obserwujemy znaczną dynamikę wzrostu liczby pacjentów obejmowanych leczeniem antyretrowirusowym w ostatnich latach. Liczba pacjentów leczonych ARV w poszczególnych ośrodkach w 2009 r. Lp. Ośrodek Referencyjny Pacjenci leczeni ARV stan na dzień Pacjenci leczeni ARV stan na dzień Wzrost leczonych ARV w liczbach Wzrost leczonych ARV pacjentów w procentach 1. Warszawa (całość) ,22 % 2. Białystok ,6 % 11

12 3. Bydgoszcz ,74 % 4. Chorzów ,32 % 5. Gdańsk ,97 % 6. Kraków ,79 % 7. Łódź ,70 % 8. Poznań (dorośli) ,02 % 9. Poznań (dzieci) Szczecin ,08 % 11 Wrocław (Koszarowa) ,90 % 12. Wrocław (dzieci) ,85 % 13. Wrocław (Podróżnicza)* % 14. CZSW ** ,29 % Ogółem ,01 % * Wrocław ul. Podróżnicza 26/28 nowy ośrodek od lutego 2009 r. ** CZSW Centralny Zarząd Służby Więziennej. Leczenie ARV w ramach Programu obcokrajowców w 2009 r. Lp. Ośrodek Referencyjny Pacjenci leczeni ARV stan na dzień Uwagi do systemu leczenia ARV obcokrajowców 1. Warszawa Wojewódzki Szpital Zakaźny Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem. W tym dzieci do 18 roku życia = 2 Łódź 2 Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem Centralny Zarząd Służby Więziennej 5 Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem W 2009 roku w ramach prowadzonego Programu leczenia antyretrowirusowego terapia ARV została przerwana u 401 osób. Przyczyny przerwania terapii: A. Zgon pacjenta : 46 osób B. Wyłączenia (przerwanie leczenia) z terapii ARV: 355 osób, w tym: Brak współpracy: 148 osób Przerwa terapii ARV (przyczyna złożona - w tym badania kliniczne): 203 osoby Wycofani z leczenia (wskazania kliniczne): 4 osoby Aktualnie są przygotowywane dane dotyczące przerw w terapii ARV w 2010 r. (okres sprawozdawczy do 31 stycznia 2011 r.). 12

13 Leczenie antyretrowirusowe dzieci. Aktualnie leczeniem w ramach Programu objętych jest 135 dzieci (dane na dzień 31 grudnia 2010 r. wg komputerowej bazy danych) zakażonych HIV i chorych na AIDS. Profilaktyka ARV zakażeń wertykalnych matka - dziecko. Wraz z pierwszym opisem AIDS u dziecka w 1982 r., stało się jasne, że zakażenie HIV może być przenoszone z matki na dziecko. Ponieważ prawie wszystkie matki, które urodziły dzieci zakażone HIV były HIV-dodatnie, utrwaliło się przekonanie, że zakażenie HIV u matki zawsze powoduje zakażenie HIV u jej dziecka. Od połowy lat 90-tych obserwujemy stały wzrost liczby kobiet zakażonych HIV, które zachodzą w ciążę i decydują się na urodzenie dziecka. Ryzyko transmisji odmatczynej HIV (w grupie kobiet nie poddających się profilaktyce) na terenie Europy wynosi 15-30%. Jest większe w przypadku matek z wysoką wiremią, podczas porodu drogami natury, u dzieci karmionych piersią i kobiet, które nie były pod specjalistyczną opieką podczas ciąży i porodu oraz nie otrzymywały profilaktycznie leków antyretrowirusowych. Do ok. 70% zakażeń wertykalnych HIV dochodzi podczas porodu. Poznanie czynników ryzyka przeniesienia zakażenia HIV od matki do dziecka pozwoliło na opracowanie programów profilaktyki wertykalnych zakażeń HIV. Profilaktyka zakażeń wertykalnych stosowana jest w Polsce od 1994 r. W ramach profilaktyki zakażeń perinatalnych stosowano początkowo monoterapię Retrovirem, a następnie skojarzone leczenie antyretrowirusowe (zawsze z Retrovirem). Równolegle z rozwojem wiedzy na temat metod terapii wdrażano leczenie zapobiegawcze u ciężarnych. Począwszy od czasu opracowania w roku 1996 standardów w tym zakresie, profilaktyka jest prowadzona według międzynarodowych standardów zapobiegania zakażeniom wertykalnym HIV z matki na dziecko (dawna nazwa ACTG 076) i jest to rutynowe postępowanie u każdej zidentyfikowanej ciężarnej HIV dodatniej. W roku 2008, w ramach Programu profilaktyki zakażeń wertykalnych, leczeniem ARV zostało objętych 70 kobiet ciężarnych zakażonych HIV. Odbyło się 69 porodów kobiet zakażonych HIV. Leki antyretrowirusowe otrzymało również 69 noworodków. U kobiet, które były leczone antyretrowirusowo przed zajściem w ciążę, leczenie to jest kontynuowane, z ewentualnymi zmianami na mniej toksyczne dla dziecka. Dzięki zastosowaniu profilaktyki antyretrowirusowej, odsetek zakażeń HIV w grupie noworodków zmniejszył się z 23% przed rokiem 1989 do < 1,0 % zakażeń. Profilaktyka zakażeń HIV pozazawodowych wypadkowych. Ekspozycja pozazawodowa - jest to narażenie na zakażenie wirusem HIV pozazawodowe. 13

14 Z programu polityki zdrowotnej Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z HIV w Polsce na lata roku ze względu na ograniczone środki finansowe pokrywany był tylko koszt leków stosowanych jedynie w ekspozycjach pozazawodowych wypadkowych, tzn. takich do których doszło w konsekwencji nieszczęśliwych zdarzeń, takich jak np.: gwałt, zakłucie igłą zanieczyszczoną materiałem potencjalnie zakaźnym, zranienia odniesione w trakcie napaści i bójki itp. W 2009 r. wdrożono leczenie antyretrowirusowe w profilaktyce zakażeń poekspozycyjnych po ekspozycji pozazawodowej wypadkowej u 460 pacjentów. Według informacji z komputerowej bazy danych, prowadzonej przez Krajowe Centrum do spraw AIDS i ośrodki referencyjne, przesłanych na dzień 31 grudnia 2010 r. wdrożono postępowanie poekspozycyjne z zastosowaniem leków antyretrowirusowych w ekspozycji wypadkowej pozazawodowej u 225 pacjentów. Dzięki zastosowaniu leków ARV w celach profilaktycznych nie zarejestrowano żadnego przypadku zakażenia HIV po zawodowym lub pozazawodowym - wypadkowym narażeniu na zakażenie. 3/ Efektywność ekonomiczna. Jak wykazują badania prowadzone przez organizację europejską zajmującą się badaniami klinicznymi nad AIDS (EACS), leczenie antyretrowirusowe jest także ekonomicznie uzasadnione, gdyż zmniejsza całkowite koszty wydatkowane na leczenie osób żyjących z HIV. Już w roku 1996 wykazano, że leczenie antyretrowirusowe jest tańsze niż leczenie zakażeń oportunistycznych występujących u osób żyjących z HIV. Opracowanie obejmujące 10 ośrodków terapii HIV/AIDS we Francji, wykazało spadek częstości hospitalizacji u osób leczonych wysoce aktywną terapią antyretrowirusową (HAART) o 35%, spadek liczby nowych przypadków AIDS o 35%, i zgonów z powodu AIDS o 46%, przy minimalnym średnim wzroście kosztów ogólnych. Wczesne stosowanie leczenia HAART dawało natomiast wyraźne zmniejszenie całkowitych kosztów ponoszonych na opiekę osoby żyjącej z HIV. Jak dotąd brak jest polskich opracowań tego typu. O korzyściach płynących ze stosowania leczenia HAART można pośrednio wnioskować z danych epidemiologicznych, mówiących o stabilizacji liczby zachorowań na AIDS i zauważalnego spadku śmiertelności z powodu AIDS w ostatnich dwóch latach. Brak tak widocznego wpływu terapii na rozwój AIDS, jak w krajach zachodnich wynika z późniejszego wprowadzenia leczenia HAART w Polsce i nadal częstych przypadków bardzo późnego rozpoznawania zakażenia HIV - w okresie AIDS, kiedy skuteczność terapii jest ograniczona. 14

15 Na dzień 31 grudnia 2010 r. objęto leczeniem ARV 4925 pacjentów, w tym 135 dzieci zakażonych HIV i chorych na AIDS (według danych z komputerowej bazy danych). Liczba ta obejmuje nowych pacjentów, którzy wymagali pilnego wprowadzenia do leczenia ze względu na pogarszający się stan kliniczny, zwykle ze wskazań życiowych. Na dzień 31 grudnia 2010 r. program leczenia ARV był realizowany w 20 placówkach na bazie, których działają ośrodki referencyjne leczące zakażonych HIV i chorych na AIDS w Polsce na podstawie umów zawartych przez Krajowe Centrum do spraw AIDS na lata w 14 szpitalach/zoz-ach jest realizowany Program ARV w pełnym zakresie; 5 szpitali realizują Program ARV w zakresie postępowania poekspozycyjnego: Lublin - 2 szpitale, Łańcut, Opole i Toruń); Instytut Matki i Dziecka w Warszawie prowadzi badania przesiewowe w kierunku zakażenia HIV u kobiet ciężarnych oraz prowadzenia profilaktyki zakażeń wertykalnych HIV - podawania leków antyretrowirusowych kobiecie zakażonej HIV i noworodkowi. Leczenie antyretrowirusowe jest prowadzone również w zakładach penitencjarnych (umowa z Centralnym Zarządem Służby Więziennej), jako kontynuacja leczenia pacjentów przed umieszczeniem ich w zakładzie penitencjarnym lub wymagających włączenia do terapii w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności. Leczenie antyretrowirusowe w ośrodkach penitencjarnych jest konsultowane przez specjalistów w dziedzinie HIV/AIDS ośrodków referencyjnych. Ośrodki referencyjne leczące osoby żyjące z HIV i chore na AIDS na dzień 31 grudnia 2010 r. LP. 1 2 NAZWA PLACÓWKI ADRES Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37, Warszawa Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych AM ul. Wolska 37, Warszawa Klinika Chorób Zakaźnych Wieku Dziecięcego AM w Warszawie Warszawa, ul. Wolska 37 Klinika Chorób Zakaźnych AM ul. Żurawia 14, Białystok SZPITALE NA BAZIE KTÓRYCH DZIAŁAJĄ OŚRODKI REFERENCYJNE Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37, Warszawa Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37, Warszawa Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Wolska 37, Warszawa Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Druskiego ul. Żurawia 14, Białystok 15

16 3 Klinika Chorób Zakaźnych AM ul. Św. Floriana 12, Bydgoszcz Wojewódzki Szpital Obserwacyjno-Zakaźny im. T. Borowicza, ul. AM ul. Św. Floriana 12, Bydgoszcz 4 Szpital Specjalistyczny - Ośrodek Diagnostyki i Terapii AIDS, ul. Zjednoczenia 10, Chorzów 5 Klinika Chorób Zakaźnych AM ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk 6 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego ul. Śniadeckich 5, Kraków 7 Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci ul.biernackiego 9, Lublin 8 Klinika Chorób Zakaźnych AM ul. Staszica 1, Lublin 9 Oddział Chorób Zakaźnych, ul. Paderewskiego 5, Łańcut 10 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM, ul. Kniaziewicza 1/5, Łódź 11 Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Kośnego 53, Opole 12 Klinika Chorób Zakaźnych AM ul. Wincentego 2, Poznań 13 Klinika Obserwacyjno Zakaźna Dzieci ul. Szpitalna 27/33, Poznań 14 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM ul. Arkońska 4, Szczecin 15 Wojewódzki Szpital Obserwacyjno Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a, Toruń 16 Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych AM ul. Koszarowa 5, Wrocław 17 PZOM - Dziecięcy Szpital Kliniczny Oddział Obserwacyjno Zakaźny ul. Bujwida 44, Wrocław 18 Poradnia profilaktyczno Lecznicza (HIV/AIDS) ul. Podróżnicza 26/28, Wrocław 19 Klinika Położnictwa i Ginekologii ul. Kasprzaka 17, Warszawa 20 Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra ul. Zyty 26, Zielona Góra Szpital Specjalistyczny ul. Zjednoczenia 10, Chorzów Wojewódzki Szpital Zakaźny ul. Smoluchowskiego 18, Gdańsk Szpital Uniwersytecki w Krakowie ul. Śniadeckich 5, Kraków Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki ul. Biernackiego 9, Lublin Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 ul. Staszica 1, Lublin Centrum Medyczne w Łańcucie Szpital im. Michała Archanioła ul. Paderewskiego 5, Łańcut Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Wł. Biegańskiego ul. Kniaziewicza 1/5, Łódź Szpital Wojewódzki w Opolu ul. Kośnego 53, Opole Zakład Opieki Zdrowotnej Stare Miasto ul. Szkolna 2, Poznań Samodzielny Szpital Kliniczny AM Nr 5 ul. Szpitalna 27/33, Poznań Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Arkońska 4, Szczecin Wojewódzki Szpital Obserwacyjno Zakaźny ul. Krasińskiego 4/4a, Toruń Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Chorób Infekcyjnych ul. Koszarowa 5, Wrocław SP Szpital Kliniczny Nr 1, ul. M. Curie Skłodowskiej 58, Wrocław Wrocławski Centrum Zdrowia SP ZOZ ul. Podróżnicza 26/28, Wrocław Instytut Matki i Dziecka w Warszawie ul. Kasprzaka 17, Warszawa Szpital Wojewódzki SPZOZ Zielona Góra ul. Zyty 26, Zielona Góra 16

17 4/ Nowatorstwo proponowanych rozwiązań. Każdego roku w zaleceniach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) są opisywane nowe schematy leczenia antyretrowirusowego, uwzględniające nowe leki ARV, które są na bieżąco rejestrowane w Unii Europejskiej (Centralny Rejestr Leków). Dlatego też, w uzasadnionych przypadkach (potwierdzonej lekooporności na podawane leki antyretrowirusowe lub też w przypadkach niepowodzeń terapeutycznych powodujących wzrost poziomu wiremii HIV i spadek poziomu limfocytów CD4/CD8) w trakcie trwania Programu mogą być wprowadzone do leczenia nowe leki antyretrowirusowe. Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakażonymi HIV, w tym leczenia antyretowirusowego, są w Polsce opracowywane w formie Rekomendacji przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS. Rekomendacje są opracowywane przez grupę ekspertów z różnych ośrodków leczących pacjentów HIV/AIDS w Polsce w oparciu o rekomendacje Europejskie (European AIDS Clinical Society EACS). Aktualne rekomendacje zostały wprowadzone do leczenia listopadzie 2010 r. 5/ Wykorzystanie dotychczasowych doświadczeń. Rok 2010 jest dziesiątym rokiem realizacji Programu Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce, koordynowanego przez Krajowe Centrum ds. AIDS. Zakażenie wirusem HIV, choć nadal jest nieuleczalne, w świetle dzisiejszego stanu wiedzy medycznej jest chorobą poddającą się leczeniu. Stało się tak dzięki wprowadzeniu skojarzonego leczenia antyretrowirusowego, tzw. wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (Highly Active Antiretroviral Therapy HAART), co miało miejsce w roku Wprowadzenie leczenia spowodowało spadek liczby zachorowań na AIDS oraz spadek śmiertelności z powodu AIDS. Ma ono również znaczenie profilaktyczne, gdyż u osób objętych terapią antyretrowirusową dochodzi do zmniejszenia ilości krążącego we krwi wirusa, co powoduje zmniejszenie zakaźności tych osób. 6/ Wykorzystanie środków w ramach programu leczenia ARV w latach Rok Liczba leczonych ARV Środki wydatkowane na Program Leczenia ARV z budżetu MZ Przedmiot finansowania ,00 zł. Leki oraz testy Szczepionki dla dzieci ,40 zł. Leki oraz testy Szczepionki dla dzieci ,76 zł. Leki oraz testy Szczepionki dla dzieci 17

18 ,00 zł. Leki oraz testy Szczepionki dla dzieci ,79 zł. Leki oraz testy Szczepionki dla dzieci zł Leki oraz testy Szczepionki dla dzieci 7/ Promowanie współpracy między różnymi instytucjami i organizacjami. W stopniowo dokonującym się postępie w tworzeniu stabilnej strategii państwa w walce z epidemią HIV/AIDS oparto się m.in. na rekomendacjach zawartych w następujących dokumentach i deklaracjach: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia , w sprawie Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV (Dz.U. Nr 189, poz. 1590); Dokument roboczy Komisji Europejskiej Skoordynowane i zintegrowane podejście w zwalczaniu HIV/AIDS w obrębie Unii Europejskiej i jej sąsiedztwie KE 2004; Deklaracja Wileńska UE 2004; Deklaracja Dublińska WHO, UE 2004; Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata ; Deklaracja Zobowiązań w sprawie HIV/AIDS (Declaration of Committement on HIV/AIDS), przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne podczas Sesji Specjalnej ONZ poświeconej walce z epidemią HIV/AIDS w dniu 27 czerwca 2001; Celach rozwoju zawartych w Deklaracji Milenijnej (The United Nation Millennium Declaration), przyjętej przez ONZ podczas 55 Sesji ONZ we wrześniu 2000 r.; Pekińska Deklaracja Działań (Beijing Platform for Action) (Beijing 1995) oraz późniejsze inicjatywy i działania mające na celu wdrażanie Deklaracji Pekińskiej i Platformy na Rzecz Działania (Platform for Action) przyjętych podczas 23 Sesji Specjalnej Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w czerwcu 2000 roku; Program Działań z Międzynarodowej Konferencji Ludności i Rozwoju (Programme of Action of the International Conference on Population and Development) - Kair Zapewnienie właściwej realizacji polityki państwa w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS realizowane jest m.in. poprzez: wytyczenie polityki państwa na poziomie rządowym, poprzez przyjęcie przez Radę 18

19 Ministrów do realizacji Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS; stworzenie ogólnopolskiej sieci specjalistycznych ośrodków terapii ARV; systematyczny wzrost nakładów finansowych przeznaczanych z budżetu państwa na leczenie ARV; współpraca sektora rządowego z organizacjami pozarządowymi, działającymi na rzecz zapobiegania epidemii HIV/AIDS, poprzez wsparcie merytoryczne i finansowe; włączenie władz lokalnych do realizacji strategii państwa w zakresie walki z epidemią HIV/AIDS; powołanie wojewódzkich koordynatorów odpowiedzialnych za wdrażanie Krajowego Programu na poziomie lokalnym. 8/ Możliwość ponownego wykorzystania programu w przyszłości lub kontynuowania jego realizacji przez inne jednostki. Specyfika leczenia antyretrowirusowego wymaga ciągłości. Zgodnie z obowiązującym prawem, pacjent wybiera sam ośrodek, w którym będzie leczony antyretrowirusowo (nie ma rejonizacji). Leczenie ARV jest leczeniem wieloletnim i terapia antyretrowirusowa raz rozpoczęta nie może być przerwana. Przerwy w podawaniu i dostawie leków antyretrowirusowych stanowią zagrożenie życia i zdrowia pacjentów HIV/AIDS i mogą być traktowane jako błąd w sztuce lekarskiej. Ze względu na migracje pacjentów i możliwe zmiany ośrodka leczącego w trakcie terapii ARV, najkorzystniejsze jest prowadzenie ogólnopolskiego systemu leczenia, co daje możliwości przekazywania leków ARV idących za pacjentem, bez zagrożenia brakiem leków przy zmianach terapii lub ich przeterminowania z powodu nie wykorzystania przez danego pacjenta. V. OPIS PROGRAMU. 1. Kontynuacja programu. Ujednolicone i zintegrowane leczenie ARV dla wszystkich regionów Polski jest prowadzone od 2001 r., w ramach programu zdrowotnego pt.: Leczenie antyretrowirusowe osób żyjących z wirusem HIV w Polsce. 2. Cele główne i szczegółowe. Zmniejszenie śmiertelności z powodu AIDS w populacji osób żyjących z HIV w Polsce. Zmniejszenie częstości zakażeń HIV w populacji Polaków. Zmniejszenie zakaźności osób żyjących z HIV/AIDS. 19

20 Zwiększenie dostępności do leków antyretrowirusowych pacjentów zakażonych HIV w Polsce. Zapewnienie leków antyretrowirusowych niezbędnych w profilaktyce zakażeń wertykalnych (dziecka od matki) i prowadzenie Indywidualnego kalendarza szczepień dla dzieci urodzonych przez matki HIV+. Zapewnienie leków antyretrowirusowych na postępowanie poekspozycyjne na zakażenie HIV pozazawodowe wypadkowe. 3. Plan działań i sposób ich realizacji. Cele te realizowane będą głównie poprzez objęcie leczeniem pacjentów spełniających kryteria medyczne i kontynuację terapii antyretrowirusowej u pacjentów leczonych w 2009 r. Dla właściwego monitorowania terapii antyretrowirusowej u wszystkich pacjentów konieczne jest wykonywanie badania ilościowego oznaczania ładunku wirusowego HIV RNA, liczby limfocytów CD4/CD8 oraz oznaczanie HLA B*57. U pewnej grupy pacjentów konieczne jest również wykonywaniu testów oporności na leki ARV. Ze względu na ograniczenia finansowe przyjęto, że zgodnie z aktualnie obowiązującymi w Polsce wytycznymi, z programu finansowane będzie wykonywanie testów diagnostycznych: po dwa oznaczenia na jeden rok dla każdego leczonego antyretrowirusowo pacjenta (wiremii HIV RNA i liczby limfocytów CD4/CD8) oraz po cztery oznaczenia dla leczonych ARV dzieci do 18 roku życia. Zasady kwalifikacji do terapii i dalsze leczenie pacjentów zakażonych HIV i chorych na AIDS jest prowadzone w Polsce zgodnie z rekomendacjami, opracowanymi przez Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS pod kierunkiem dr hab. med. Andrzeja Horbana, Konsultanta Krajowego w dziedzinie chorób zakaźnych. Zgodnie z postępem wiedzy medycznej rekomendacje są na bieżąco aktualizowane i wprowadzane do terapii. Ogólne zasady kwalifikacji do leczenia ARV. 1. Kryteria medyczne - oparte na standardach międzynarodowych dotyczących leczenia antyretrowirusowego: oznaczony poziom wiremii HIV-RNA, liczba limfocytów CD4/CD8, kryteria kliniczne. 2. Przed rozpoczęciem terapii antyretrowirusowej u nieleczonego wcześniej pacjenta, spełniającego kryteria immunologiczne, kliniczne i wirusologiczne dla jej wdrożenia, należy rozważyć: gotowość i przygotowanie pacjenta do rozpoczęcia terapii, 20

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych

Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytet Warszawski Instytut Stosowanych Nauk Społecznych mgr Magdalena Ankiersztejn-Bartczak PSYCHOSPOŁECZNA SYTUACJA OSÓB ŻYJĄCYCH Z HIV I CHORYCH NA AIDS W POLSCE Praca doktorska Praca wykonana pod

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku MINISTER ZDROWIA SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI KRAJOWEGO PROGRAMU ZAPOBIEGANIA ZAKAŻENIOM HIV I ZWALCZANIA AIDS w 2013 roku opracowane przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS część I Podstawa prawna: 7 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu

Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Profilaktyka infekcji HIV i zwalczanie AIDS na Mazowszu Raport Zespołu ds. realizacji Krajowego Programu Zapobiegania zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS w województwie mazowieckim Warszawa, 2014 r. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Departament Polityki Zdrowotnej

Departament Polityki Zdrowotnej MINISTERSTWO ZDROWIA Departament Polityki Zdrowotnej Program zdrowotny pn.: NARODOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NADWADZE I OTYŁOŚCI ORAZ PRZEWLEKŁYM CHOROBOM NIEZAKAŹNYM POPRZEZ POPRAWĘ ŻYWIENIA I AKTYWNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski. Redakcja wydawnicza: Joanna Kosturek. Opracowanie typograficzne: Katarzyna Kerschner Text Copyright by Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS Pozytywni w Tęczy, Warszawa 2012 This edition Copyright by Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012 Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Izdebski

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Anna Wiela-Hojeńska Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Badania kliniczne odgrywają istotną rolę w rozwoju nauk medycznych, są jedyną drogą wprowadzania nowych leków na rynek. Pozwalają ocenić

Bardziej szczegółowo

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NUMER 5 /271/ MAJ 2014 www.doipip.wroc.pl W CIENIUCZEPKA BIULETYN INFORMACYJNY DOLNOŚLĄSKIEJ OKRĘGOWEJ IZBY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH KAMPANIA KRAJOWEGO CENTRUM DS. AIDS 10 LAT W UNI EUROPEJSKIEJ HISTORIA

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009. Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV

Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009. Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV Polskie Towarzystwo Naukowe AIDS REKOMENDACJE PTN AIDS 2009 Zasady opieki medycznej nad pacjentami zakaŝonymi HIV Pod redakcją Andrzeja Horbana GraŜyny Cholewińskiej Reginy Podlasin Rekomendacje 2009 utworzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA

IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA KONFERENCJA NAUKOWO SZKOLENIOWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem IV AKADEMIA PIELĘGNIARSTWA Wybrane aspekty opieki nad kobietą ciężarną, rodzącą i noworodkiem WROCŁAW, 03 PAŹDZIERNIKA 2011 R. SPONSORZY:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU MINISTER ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z NARODOWEGO PROGRAMU OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO W 2011 ROKU Podstawa prawna: art. 2 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz.

Rak piersi w Polsce. leczenie to inwestycja. Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz. Jerzy Gryglewicz. Rak piersi w Polsce leczenie to inwestycja Autorzy: Anna Smaga, Magdalena Mikułowska, Aleksandra Komorowska, dr Bogdan Falkiewicz Sequence HC Partners Jerzy Gryglewicz Uczelnia Łazarskiego Autorzy: Sequence

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV

Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Żyć z wirusem Poradnik dla osób żyjących z HIV Pamięci dr Ireny Głowaczewskiej Wiedza dotycząca HIV/AIDS zmienia się i powiększa bardzo szybko. Dlatego zawsze sprawdzaj datę powstania informacji, które

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r.

Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23. DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 12 lutego 2013 r. Warszawa, dnia 12 lutego 2013 r. Poz. 23 Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia DECYZJA Nr 15/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia

1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia Profilaktyka poekspozycyjna po zawodowej ekspozycji na HIV pracownika ochrony zdrowia 1. Ryzyko zakażenia HIV podczas wykonywania pracy w służbie zdrowia... 1 Standardowe środki ostrożności... 2 2. Co

Bardziej szczegółowo

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014

OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego OKRESOWE SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII SEKTOROWEJ W ZAKRESIE OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ROK 2014 Szczecin, 30 września 2014 r. 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640. UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW. z dnia 18 czerwca 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2013 r. Poz. 640 UCHWAŁA Nr 104 RADY MINISTRÓW z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Kapitału

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015

WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII na lata 2011-2015 Łódź 2011 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 4 I. Podstawy prawne Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dokumenty międzynarodowe, krajowe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015

REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 REGIONALNY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO NA LATA 2012 2015 Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze Zielona Góra, luty 2013 roku Nie ma zdrowia bez

Bardziej szczegółowo

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ

Zdrowie publiczne. W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ ZROZUMIEĆ POLITYKĘ UNII EUROPEJSKIEJ Zdrowie publiczne W trosce o zdrowie wszystkich obywateli UE UE dąży do tego, by chronić ludzkie zdrowie na każdym etapie życia. SPIS TREŚCI Dlaczego potrzebujemy unijnej

Bardziej szczegółowo

Stan sanitarny kraju w roku 2013

Stan sanitarny kraju w roku 2013 Stan sanitarny kraju w roku 2013 Główny Inspektorat Sanitarny 03-729 Warszawa, ul. Targowa 65 tel.: +48 22 536 13 00 fax: +48 22 635 61 94 e-mail: inspektorat@gis.gov.pl www.gis.gov.pl SPIS TREŚCI Wstęp..............................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r.

INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. MINISTERSTWO ZDROWIA INFORMACJA O REALIZACJI DZIAŁAŃ WYNIKAJĄCYCH Z KRAJOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII w 2013 r. Podstawa prawna: art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo