REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS"

Transkrypt

1 REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania i używania Kart wydawanych przez Bank oraz zasady rozliczania przez Bank Transakcji dokonanych przy użyciu Kart wydanych w ramach zawartej z Posiadaczem Umowy. 2. Regulamin stanowi integralną część Umowy i jest wiążący dla obu jej stron przez okres obowiązywania Umowy, chyba że jej postanowienia wyraźnie wyłączają stosowanie Regulaminu lub poszczególnych jego postanowień. 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, Prawa dewizowego i Prawa bankowego wraz z przepisami wykonawczymi oraz ustawą o usługach płatniczych, z zastrzeżeniem ust. 4 i Obowiązki informacyjne w zakresie świadczonych usług płatniczych określone w Dziale II ustawy o usługach płatniczych zostały wyłączone w całości, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu lub Umowy. 5. Prawa i obowiązki w zakresie dostarczanych usług płatniczych i korzystania z nich określone w Dziale III ustawy o usługach płatniczych zostały wyłączone w zakresie dopuszczonym przez tę ustawę, chyba że co innego wynika z treści Regulaminu lub Umowy. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: 1. Akceptant Punkt handlowo usługowy przyjmujący zapłaty przy użyciu Karty. 2. Autoryzacja Transakcji Zgoda Banku na dokonanie, przy użyciu Karty, Transakcji pomniejszającej Saldo dostępne These Regulations define the rules as well as the terms and conditions of issuing and using Cards issued by the Bank, and the rules on which the Bank settles Transactions carried out with the use of Cards issued under the Agreement concluded with the Holder The Regulations constitute an integral part of the Agreement and they are binding on both parties thereto during the term of the Agreement unless its provisions explicitly exclude the application of these Regulations or individual provisions hereof Provisions of, in particular, the Civil Code, the Code of Civil Procedure, the Foreign Exchange Law and the Banking Law with secondary legislation thereto and the Act on Payment Services shall apply to matters not regulated herein, subject to Sections 4 and The disclosure obligations in the scope of payment services provided as defined in Part II of the Act on Payment Services have been excluded entirely, unless the Regulations or the Agreement stipulate otherwise. 5. The rights and obligations in the scope of payment services provided and using them as defined in Part III of the Act on Payment Services have been excluded in the scope permitted by this Act, unless the Regulations or the Agreement stipulate otherwise. 2. The following terms used herein shall be defined as follows: 1. Acceptor A commercial and service outlet accepting payments with the use of the Card. 2. Transaction Authorisation A consent of the Bank to perform, with the use of the Card, the Transaction decreasing the available Balance. 3. Bank DNB Bank Polska S.A. 3. Bank DNB Bank Polska S.A. 4. BTE Bankowy Tytuł Egzekucyjny. 4. BWE Bank Writ of Execution 5. Cykl rozliczeniowy Miesięczny okres kończący się w dniu wskazanym we Wniosku, po upływie którego następuje rozliczenie Transakcji na Rachunku. Cykl rozliczeniowy rozpoczyna się 16 dnia kalendarzowego miesiąca a kończy 15 dnia kalendarzowego następnego miesiąca. 6. Dane osobowe Dane przetwarzane przez Bank na wszelkich nośnikach informacji odnoszące się do Użytkownika Karty lub Posiadacza, które identyfikują te osoby jako osoby fizyczne. Dane osobowe, które zostały podane do wiadomości publicznej w ewidencji działalności gospodarczej nie podlegają przepisom ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm). 7. Duplikat Karta wydana w miejsce Karty, która uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu lub też z innych powodów nie może być używana. Duplikat posiada taki sam numer oraz Okres ważności jak Karta, w miejsce której został wydany. 8. Dzień roboczy Każdy dzień, za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w 5. Settlement Cycle A monthly period ending on the day indicated in the Application, after the lapse of which Transactions are settled on the Account. The settlement period starts on the 16th day of a calendar months and ends on the 15th day of the following calendar month. 6. Personal Data Data processed by the Bank on all data carriers concerning the Card User or Holder that identify these persons as natural persons. Personal Data that have been made public in the records of business activities are not subject to the provisions of the Act of 29 August 1997 on the Protection of Personal Data (unified text Dziennik Ustaw [Journal of Laws] of 2002, No. 101, item 926 as amended). 7. Duplicate A card issued to replace the Card that has been damaged, destroyed or cannot be used for other reasons. The Duplicate has the same number and Validity Period as the Card in the place of which it has been issued. 8. Business Day Every day, with the exception of Saturdays and public holidays, on 1

2 których Bank prowadzi działalność wymaganą do rozliczenia Transakcji. 9. inord BUSINESS System bankowości internetowej Banku. 10. Karta Międzynarodowa karta płatnicza wydawana przez Bank osobie wskazanej przez Posiadacza we Wniosku, do której został przyznany Limit Karty w ramach Limitu globalnego. Rodzaj Karty Posiadacz wskazuje we Wniosku. 11. Klient Instytucjonalny (Klient) Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 12. Kod CVV2 Trzycyfrowy numer umieszczony na rewersie Karty wykorzystywany podczas realizacji Transakcji zawieranych na odległość typu: zamówienie telefoniczne, zamówienie pocztowe, zamówienie przez sieć Internet. 13. Komunikat Forma przekazywania informacji określonych w Regulaminie. Treść Komunikatu podawana jest na tablicy ogłoszeń w Oddziale Banku oraz na stronie internetowej Banku. Przez wywieszenie Komunikatu na tablicy ogłoszeń lub zamieszczenie go na stronie internetowej Banku przyjmuje się, że Posiadacz został zawiadomiony o jego treści. 14. Kwota blokad Łączna kwota Autoryzacji Transakcji oraz przyjętych przez Bank do realizacji obciążeń Limitu Karty. 15. Limit dzienny bezgotówkowy 16. Limity dzienne gotówkowe Dzienna maksymalna kwota, do wysokości której Użytkownik Karty może dokonywać Transakcji bezgotówkowych. Dzienna maksymalna kwota, do wysokości której Użytkownik Karty może dokonywać Transakcji gotówkowych, oraz dzienna maksymalna liczba Transakcji gotówkowych, która może zostać dokonana przez Użytkownika Karty. 17. Limit Karty Kwota ustalona przez Posiadacza w ramach Limitu globalnego, do wysokości której Użytkownik Karty może realizować Transakcje w okresie jednego Cyklu rozliczeniowego. 18. Limit globalny Określona przez Bank maksymalna, łączna kwota wszystkich Limitów Kart. 19. Nierezydent Osoba fizyczna w rozumieniu prawa dewizowego i prawa podatkowego mająca miejsce zamieszkania za granicą. 20. Nieuprawniona Transakcja Użycie Karty bez wiedzy i zgody Użytkownika Karty przez osobę do tego nieuprawnioną, powodujące pomniejszenie Salda dostępnego. which the Bank carries out activities required to settle Transactions. 9. inord BUSINESS The Bank's e-banking system. 10. Card An international payment card issued by the Bank to the person indicated by the Holder in the Application, to which the Card Limit has been granted within the Global Limit. The type of the Card is specified by the Holder in the Application. 11. Corporate Customer (Customer) A legal person, an organisational unit without legal personality to which the law accords legal capacity, a natural person conducting economic activities on his/her own account, including a natural person being an entrepreneur as defined in the Act on Freedom of Economic Activity. 12. CVV2 Code A three-digit number placed on the reverse of the Card using to perform Transactions carried out remotely: phone orders, postal orders, on-line orders. 13. Announcement A form of communicating information specified in the Regulations. The content of the Announcement is communicated on the notice board at the Bank's Branch and on the Bank's website. By placing an Announcement on the notice board or the Bank's website, it is deemed that the Holder has been notified of the content thereof. 14. Authorisation Hold The total amount of Transaction Authorisations and Card Limit debits accepted by the Bank. 15. Daily Cashless Limit The daily maximum amount up to which the Card User may perform cashless Transactions. 16. Daily Cash Limits The daily maximum amount up to which the Card User may perform cash Transactions, and the daily maximum number of cash Transactions which the Card User may perform. 17. Card Limit The amount specified by the Holder within the Global Limit up to which the Card User may perform Transactions within one Settlement Cycle. 18. Global Limit The maximum, total amount of all Card Limits specified by the Bank. 19. Non-resident A natural person, as defined in the foreign exchange law and the tax law, residing abroad. 20. Unauthorised Transaction A use of the Card without the knowledge and consent of the Card User by an unauthorised person causing the available 2

3 21. Numer PIN Przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, poufny czterocyfrowy numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty. 22. Oddział Banku Placówka terenowa Banku prowadząca operacyjną obsługę Kart. Adres placówki dostępny jest na stronie internetowej Banku. 23. Okres ważności Okres ważności Karty kończący się w ostatnim dniu miesiąca dla roku i miesiąca wskazanego na awersie Karty. 24. Organizacja płatnicza Międzynarodowa organizacja finansowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu Kart ze znakiem VISA - w przypadku Organizacji płatniczej VISA Europe. 25. Posiadacz Klient Instytucjonalny mający siedzibę w kraju lub za granicą, z którym Bank zawarł Umowę. 26. Potwierdzenie wydania Karty Dokument wydany przez Bank wraz z Kartą wysyłany na adres korespondencyjny Posiadacza. 27. Przedstawiciel Banku Pracownik Banku lub inna osoba, posiadająca pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności w imieniu Banku. 28. Rachunek Rozliczeniowy rachunek bankowy w złotych, otwarty przez Bank na rzecz Posiadacza, do którego wydana została Karta. 29. Rachunek Karty Prowadzony przez Bank, na rzecz Posiadacza, rachunek techniczny w złotych służący do ewidencji i rozliczania Transakcji oraz opłat i prowizji związanych z użytkowaniem Karty. 30. Regulamin Regulamin Kart obciążeniowych dla Klientów Instytucjonalnych. 31. Rezydent Osoba fizyczna w rozumieniu prawa dewizowego i prawa podatkowego mająca miejsce zamieszkania w Polsce. 32. Saldo dostępne Limit Karty pomniejszony o kwotę Transakcji dokonanych w danym Cyklu rozliczeniowym oraz o Kwotę blokad. 33. Siła wyższa Zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 34. Taryfa 1. Taryfa prowizji i opłat bankowych DNB Banku Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster lub 2. Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Banku Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie MIDAS). Balance to decrease. 21. PIN A confidential four-digit number ascribed to a given Card, known only to the Card User, which together with data specified on the Card is used for electronic identification of the Card User. 22. Bank's Branch A local branch of the Bank providing Card services. The address of a given branch is available on the Bank's website. 23. Validity Period The Card validity period that ends on the last day of the month for the year and month specified on the obverse of the Card. 24. Payment Organisation An international financial organisation comprising financial institutions creating the settlement system of transactions performed with the use of VISA cards - in the case of VISA Europe payment organisation. 25. Holder A Corporate Customer with its registered office in Poland or abroad with which the Bank concluded the Agreement. 26. Card Issue Confirmation A document issued by the Bank and sent to the correspondence address of the Holder together with the Card. 27. Bank's Representative An employee of the Bank or a different person having a power of attorney to carry out specified activities on behalf of the Bank. 28. Account A settlement bank account in the Polish zloty, opened by the Bank for the Holder, to which the Card has been issued. 29. Card Account A technical account in the Polish zloty maintained by the Bank for the Holder, used to register and settle Transactions as well as as fees and charges connected with using the Card. 30. Regulations Charge Card Regulations for Corporate Customers. 31. Resident A natural person, as defined in the foreign exchange law and the tax law, residing in Poland. 32. Available Balance The Card Limit less the amount of Transactions performed in a relevant Settlement Cycle and the Authorisation Hold. 33. Force Majeure An external sudden event, unforeseeable by the Parties and beyond their control, preventing the performance of the Agreement entirely or in part, permanently or temporarily, which cannot be prevented or counteracted with due diligence of the Parties. 34. Table 1. The table of bank fees and charges of DNB Bank Polska S.A. for Corporate Customers handled in the Bankmaster system or 2. The table of bank fees and charges of DNB Bank Polska S.A. for Corporate Customers (handled in the MIDAS system). 3

4 35. Telefoniczna Obsługa Klienta (Contact Center) System, w którym została wydana Karta, podany jest w tytule Umowy. W zależności od systemu, w którym wydana jest Karta, obowiązuje dany rodzaj Taryfy. Usługa dostępu do Rachunku w zakresie informacyjnym za pośrednictwem telefonu oraz telefoniczna pomoc i wsparcie klientów w ramach obsługi Karty. Godziny dostępności doradców w Telefonicznej Obsłudze Klienta określone są na stronie internetowej Banku. 36. Transakcja Transakcja bezgotówkowa lub Transakcja gotówkowa dokonywana przy użyciu Karty. 37. Transakcja bezgotówkowa Płatność za towary i usługi w punktach handlowo-usługowych, w tym Transakcje zbliżeniowe oraz Transakcje zawierane na odległość za pośrednictwem telefonu, poczty lub Internetu. 38. Transakcja gotówkowa Wypłata gotówki w bankomatach albo w kasach banków oraz instytucji finansowych, a także każda inna Transakcja uznana za gotówkową przez prawo krajowe lub postanowienia systemu rozliczeniowego, w którym została dokonana. 39. Umowa Umowa o Karty obciążeniowe wydane w systemie Bankmaster lub Umowa o Karty obciążeniowe wydane w systemie MIDAS zawarta pomiędzy Bankiem a Posiadaczem, którą stanowią: 1) Wniosek, 2) Regulamin, 3) Potwierdzenie wydania Karty, 4) Taryfa, 5) Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, 6) Wykaz stawek prowizji i opłat uzgodnionych przez Bank indywidualnie z Posiadaczem (opcjonalnie). 40. Użytkownik Karty Osoba fizyczna upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz Transakcji oraz innych czynności określonych w Regulaminie, której dane identyfikacyjne umieszczone są na awersie Karty. 41. Waluta Karty Waluta rozliczeniowa Karty, którą jest złoty polski. 42. Wniosek Dokument: 1. papierowy, dostępny w Oddziale Banku (w przypadku Kart wydanych w systemie Bankmaster) albo 2. elektroniczny, wprowadzony w inord BUSINESS (w przypadku Kart wydanych w systemie MIDAS), podpisany przez Posiadacza, zawierający wniosek o wydanie Karty. 43. Wyciąg Zestawienie uwzględniające między innymi wszystkie Transakcje zrealizowane przy użyciu Kart wydanych na wniosek Posiadacza do The system in which the Card has been issued is specified in the title of the Agreement. The type of the Table applies depending on the system in which the Card has been issued. 35. Contact Centre Access to Account information by phone as well as phone assistance and support for customers within Card services. The business hours of the Contact Centre are specified on the Bank's website. 36. Transaction A cashless Transaction or cash transaction performed with the use of the Card. 37. Cashless Transaction Payment for goods and services at commercial and sale outlets, including proximity Transactions and transactions concluded remotely by phone, post or on-line. 38. Cash Transaction A cash withdrawal at ATMs or cashier's windows at banks and financial institutions as well as every other Transaction recognised as a cash transaction by the national law or provisions of the settlement system in which it has been carried out. 39. Agreement The Agreement for Charge Cards Issued in the Bankmaster System or the Agreement for Charge Cards Issued in the MIDAS System concluded between the Bank and the Holder, comprising: 1) Application, 2) Regulations, 3) Card Issue Confirmation, 4) Table, 5) Statement on Rescinding the Agreement, 6) A list specifying fees and charges agreed by the Bank individually with the Holder (optionally). 40. Card User A natural person authorised by the Holder to perform for and on its behalf Transactions and other activities specified in the Regulations whose identification data are placed on the obverse of the Card. 41. Card Currency The settlement currency of the Card, i.e. the Polish zloty. 42. Application A document: 1. paper-based, available at the Bank's Branch (in the case of Cards issued in the Bankmaster system) or 2. electronic, introduced in inord BUSINESS (in the case of Cards issued in the MIDAS system), signed by the Holder, including the Card application. 43. Statement A breakdown including among other things all Transactions performed with the use of Cards issued at request of the Holder to 4

5 jednego Rachunku, dokonane w danym Cyklu rozliczeniowym, wraz z informacją o pobranych opłatach, prowizjach oraz naliczonych odsetkach. Wyciąg dostarczany jest przez Bank w sposób określony w Kompleksowej umowie o usługi bankowe dla Klientów Instytucjonalnych lub w Regulaminie rachunków bankowych, płatności oraz bankowości elektronicznej dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie MIDAS. 44. Zablokowanie Karty Czasowe uniemożliwienie przez Bank dokonywania Transakcji. 45. Zadłużenie Łączna kwota zobowiązań Posiadacza wobec Banku z tytułu Umowy obejmująca kwotę rozliczonych przez Bank Transakcji dokonanych Kartą oraz należne Bankowi opłaty i prowizje związane z wydaniem i użytkowaniem Karty. 46. Zastrzeżenie Karty Nieodwołalne uniemożliwienie dokonywania Transakcji. 47. Zestawienie Transakcji Zestawienie wszystkich Transakcji zrealizowanych przy użyciu Karty, rozliczonych w danym Cyklu rozliczeniowym, wraz z informacją o naliczonych opłatach i prowizjach (generowane dla Kart wydanych w systemie MIDAS). one Account, carried out in a given Settlement Cycle, together with information about fees and charges collected as well as interest accrued. The Bank delivers the Statement in the manner specified in the Comprehensive Agreement for Banking Services for Corporate Customers or in the Regulations of Bank Accounts, Payments and Electronic Banking for Corporate Customers Handled in the MIDAS System. 44. Card Blocking Temporary prevention of Transactions by the Bank. 45. Debt Total amount of the Holder's liabilities towards the Bank under the Agreement, including the amount of transactions carried out with the Card and settled by the Bank as well as fees and charges due to the Bank in connection with the issue and use of the Card. 46. Card Cancellation Irrevocable prevention of Transactions. 47. List of Transactions A list of all Transactions carried out with the use of the Card, settled in a given Settlement Cycle, together with information about fees and charges collected (generated for Cards issued in the MIDAS system). WYDANIE KARTY 1. Bank określa warunki wydania Karty i przyznania Limitu globalnego, w szczególności wymogi odnośnie złożenia określonych dokumentów i spłaty Zadłużenia. 2. Bank może dokonać weryfikacji danych we Wniosku oraz w innych złożonych przez Posiadacza dokumentach. 3. Bank informuje Posiadacza o odmowie wydania Karty za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie. 1. Podstawą do ubiegania się o Kartę jest podpisanie w Oddziale Banku lub u Przedstawiciela Banku Umowy i innych dokumentów wymaganych przez Bank. Złożone w Banku dokumenty nie podlegają zwrotowi. Wykaz wymaganych dokumentów dostępny jest w Oddziale Banku, u Przedstawicieli Banku oraz na stronie internetowej Banku. 2. Posiadacz oraz Użytkownik Karty zobowiązany jest do potwierdzenia swojej tożsamości poprzez okazanie dowodu osobistego lub paszportu w przypadku Rezydentów albo paszportu z kartą pobytu w przypadku Nierezydentów. 3. Bank może uzależnić rozpatrzenie Wniosku od przedłożenia przez Posiadacza wnioskującego o Kartę dodatkowych dokumentów, które będą niezbędne do oceny jego zdolności kredytowej. 4. Bank podejmuje decyzję o wydaniu Karty oraz o wysokości Limitu globalnego w oparciu o ocenę zdolności kredytowej Posiadacza dokonaną zgodnie z wewnętrznymi regulacjami Banku. 1. Karta wydawana jest na podstawie zawartej Umowy. Umowa zawierana jest na czas określony równy Okresowi ważności Karty. Jeżeli na podstawie Umowy zostanie wydana na rzecz Posiadacza więcej niż jedna Karta, za okres obowiązywania Umowy przyjmuje się Okres ważności Karty o najdłuższym Okresie ważności. 2. Posiadacz może ubiegać się o wydanie Kart dla wybranych przez siebie osób poprzez wskazanie Użytkownika Karty na CARD ISSUANCE 1. The Bank defines the terms and conditions of issuing the Card and granting the Global Limit, in particular requirements in the scope of submitting relevant documents and repaying the Debt. 2. The Bank may verify data in the Application and other documents submitted by the Holder. 3. The Bank notifies the Holder of a refusal to issue the Card by electronic mail, in writing or by phone. 1. Card Application may be filed subject to signing the Agreement and other documents required by the Bank at the Bank's Branch or at the Bank's Representative. Documents submitted at the Bank are not returned. A list of required documents is available at the Bank's Branch, at the Bank's Representative and on the Bank's website. 2. The Holder and Card User are obliged to verify their identity by presenting their ID card or passport in the case of Residents, or passport with residence card in the case of Non-residents. 3. The Bank may make processing the Application conditional on the Resident applying for the Card submitting additional documents which are necessary to assess their creditworthiness. 4. The Bank makes a decision on issuing the Card and the amount of the Global Limit based on the Holder's creditworthiness assessment carried out in accordance with the Bank's internal regulations. 1. The Card is issued on the basis of the concluded Agreement. The Agreement is concluded for a fixed term corresponding to the Validity Period of the Card. If more than one Card is issued to the Holder under the Agreement, the validity period of the Agreement shall correspond to the Validity Period of the Card with the longest Validity Period. 2. The Holder may apply to issue Cards for persons he has chosen by specifying Card Users in the Application. 5

6 Wniosku. 3. Użytkownikowi Karty na wniosek Posiadacza może być wydana tylko jedna Karta. 4. Użytkownikiem Karty może być także osoba będąca Nierezydentem. 5. Nie ma ograniczeń co do maksymalnej liczby Kart, jaką Bank może wydać na podstawie dyspozycji Posiadacza. 6. Podpis Posiadacza złożony na Wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wydanie Karty. 7. Użytkownik Karty składa na Wniosku wzór podpisu identyczny z podpisem na Karcie. Brak podpisu Użytkownika Karty skutkuje odmową wydania Karty. 8. Posiadacz lub Użytkownik Karty może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania Karty lub dokonać jej Zablokowania lub Zastrzeżenia na zasadach określonych w Karta wysyłana jest listem zwykłym na podany przez Posiadacza, na Wniosku, adres korespondencyjny Posiadacza na terytorium Polski, ze wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika Karty. 2. Odbierając kopertę zawierającą Kartę, Posiadacz lub Użytkownik Karty ma obowiązek sprawdzić czy koperta jest w stanie nienaruszonym oraz czy nie nosi śladów uszkodzenia. W przypadku niedostarczenia koperty zawierającej Kartę, stwierdzenia jej uszkodzenia lub uszkodzenia Posiadacz lub Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie Bank. 3. Użytkownik Karty zobowiązany jest do podpisania Karty w sposób trwały niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis powinien być identyczny z podpisem złożonym na Wniosku oraz w całości mieścić się na pasku do podpisu znajdującym się na rewersie Karty i umożliwić jednoznaczną identyfikację Użytkownika Karty. 4. Dostarczona Karta jest nieaktywna. Niezwłocznie po jej otrzymaniu Użytkownik Karty powinien dokonać aktywacji Karty w Oddziale Banku, za pośrednictwem Contact Center lub za pośrednictwem inord BUSINESS (w przypadku Kart wydanych w systemie MIDAS). 1. Numer PIN wysyłany jest osobnym listem zwykłym na podany przez Posiadacza, na Wniosku, adres korespondencyjny Posiadacza na terytorium Polski, ze wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika Karty. 2. Odbierając kopertę zawierającą Numer PIN, Posiadacz lub Użytkownik Karty ma obowiązek sprawdzić czy koperta jest w stanie nienaruszonym oraz czy nie nosi śladów uszkodzenia. W przypadku niedostarczenia koperty zawierającej Numer PIN lub stwierdzenia jej uszkodzenia Posiadacz lub Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie Bank. 3. Użytkownik Karty może dokonać zmiany Numeru PIN samodzielnie w bankomatach wskazanych przez Bank w Komunikacie. LIMIT GLOBALNY 1. Limit globalny, który Bank przyznaje Posiadaczowi, jest odnawialny każdego pierwszego dnia Cyklu rozliczeniowego, co oznacza możliwość wielokrotnego korzystania z niego w trakcie zawartej Umowy pod warunkiem dokonywania bieżących spłat. 2. Posiadacz może wystąpić do Banku o zmianę wysokości Limitu globalnego, co wymaga akceptacji Banku. 3. Posiadacz może wnioskować o zmianę wysokości Limitu Karty w ramach przyznanego przez Bank Limitu globalnego oraz wysokości Limitów dziennych gotówkowych i Limitu dziennego bezgotówkowego dla Karty w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Contact Center (dotyczy Kart wydanych w systemie Bankmaster) albo za pośrednictwem inord BUSINESS (dotyczy Kart wydanych w systemie MIDAS) At the Holder's request, only one Card may be issued to the Card User. 4. A Non-resident may also be a Card User. 5. There are restrictions on the maximum number of Cards which the Bank may issue on the basis of an instruction placed by the Holder. 6. The Holder's signature affixed on the Application is equivalent to giving a consent to issue the Card. 7. On the Application the Card User affixes a specimen signature identical to the signature on the Card. A lack of the Card User's signature results in a refusal to issue the Card. 8. The Holder or Card User may at any time submit a resignation from using the Card further or Block or cancel it on the rules specified in The Card is sent by standard mail to the Holder's correspondence address in the territory of Poland provided by the Holder in the Application, with details of the name and surname of the Card User. 2. Collecting the envelope with the Card, the Holder or Card User is obliged to check whether the envelope has not been tampered with or damaged. In the case of a failure to deliver an envelope with the Card or if the envelope is found damaged, the Holder or Card User is obliged to notify the Bank thereof immediately. 3. The Card User is obliged to sign the Card in a permanent way, immediately after receiving it. The signature should be identical to the signature affixed on the Application and it must fit entirely into the signature strip on the reverse of the Card and make it possible to verify the Card User unambiguously. 4. The delivered Card is inactive. Immediately after receiving it, the Card User should activate the Card at the Bank's Branch, via the Contact Centre or inord BUSINESS (in the case of Cards issued in the MIDAS system). 1. PIN is sent by separate standard mail to the Holder's correspondence address in the territory of Poland provided by the Holder in the Application, with details of the name and surname of the Card User. 2. Collecting the envelope with PIN, the Holder or Card User is obliged to check whether the envelope has not been tampered with or damaged. In the case of a failure to deliver an envelope with PIN or if the envelope is found damaged, the Holder or Card User is obliged to notify the Bank thereof immediately. 3. The Card User may change PIN on his own at the ATMs specified by the Bank in the Announcement. GLOBAL LIMIT 1. The Global Limit which the Bank grants to the Holder renews on the first day of the Settlement Cycle, which means the possibility of using it on numerous occasions during the term of the Agreement provided that it is repaid on a regular basis. 2. The Holder may apply to the Bank to change the amount of the Global Limit, which requires an approval of the Bank. 3. The Holder may apply to change the amount of the Card Limit within the Global Limit granted to it by the Bank, and the amount of Daily Cash Limits and the Daily Cashless Limit for the Card at the Bank's Branch or via the Contact Centre (in the scope of Cards issued in the Bankmaster system) or via inord BUSINESS (in the scope of Cards issued in the MIDAS system). 6

7 1. Bank może, w trakcie obowiązywania Umowy, przyznać Posiadaczowi wyższy Limit globalny niż wnioskowany przez Posiadacza, o czym niezwłocznie informuje Posiadacza w formie pisemnej. Posiadacz może, w terminie 14 dni kalendarzowych od otrzymania pisemnego zawiadomienia, o którym mowa powyżej, sprzeciwić się takiej zmianie, informując Bank poprzez złożenie stosownego oświadczenia w Banku. Akceptacja przez Posiadacza przyznanego przez Bank wyższego Limitu globalnego stanowi zmianę warunków Umowy i wymaga formy aneksu. 2. Bank może obniżyć, bez zgody Posiadacza, ustaloną wysokość Limitu globalnego i Limitu Karty, a także dokonać zmiany Limitów dziennych gotówkowych i Limitu dziennego bezgotówkowego oraz ograniczeń dotyczących kwot dokonywanych Transakcji w przypadku nieterminowej spłaty Zadłużenia przez Posiadacza lub pogorszenia się albo utraty zdolności kredytowej Posiadacza skutkującej zagrożeniem terminowej spłaty Zadłużenia. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza o dokonanej zmianie. 1. The Bank may, during the term of the Agreement, grant a higher Global Limit to the Holder than that applied for by the Holder, of which the Bank notifies the Holder immediately in writing. The Holder may, within 14 calendar days after receiving a written notification referred to hereinabove, object to such a change, informing the Bank thereof by submitting an appropriate statement to the Bank. An acceptance of a higher Global Limit granted by the Bank by the Holder constitutes an amendment of the terms and conditions of the Agreement and requires the form of an annexe. 2. Without a consent of the Holder, the Bank may reduce the determined amount of the Global Limit and the Card Limit as well as change Daily Cash Limits and the Daily Cashless Limit and also restrictions on amounts of Transactions carried out if the Holder repays Debt in an untimely manner or if the Holder's creditworthiness deteriorates or is lost, thus posing a threat to timely repayment of Debt. The Bank notifies the Holder of such a change immediately. 3. Maksymalne wartości Limitu dziennego bezgotówkowego oraz Limitów dziennych gotówkowych podawane są w Komunikacie. 3. Maximum amounts of the Daily Cash Limit and Daily Cashless Limits are communicated in the Announcement. 4. Bank może zmienić wysokość Limitów dziennych gotówkowych i Limitu dziennego bezgotówkowego, o których mowa w ust. 3. Zmiana wysokości tych Limitów dziennych gotówkowych i Limitu dziennego bezgotówkowego nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu. 4. The Bank may change the amount of Daily Cash Limits and the Daily Cashless Limit referred to in Section 3. A change of the amount of these Daily Cash Limits and the Daily Cashless Limit does not constitute an amendment of the terms and conditions of the Agreement, and does not require signing an annexe W przypadku przekroczenia Limitu globalnego lub Limitu Karty Posiadacz jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony Limit globalny lub Limit Karty bez otrzymania wezwania ze strony Banku. 2. Przekroczenie Limitu globalnego lub Limitu Karty przez Użytkownika Karty oraz brak natychmiastowej spłaty kwoty, o którą został przekroczony Limit globalny lub Limit Karty, upoważnia Bank do natychmiastowego Zablokowania wszystkich wydanych Kart do czasu spłaty kwoty przekroczenia, o której mowa powyżej, albo do Zastrzeżenia Kart i rozwiązania Umowy. ZASADY UŻYTKOWANIA KARTY 1. Karta nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z przepisami prawa, a w przypadku Transakcji mających miejsce poza granicami Polski również z przepisami prawa danego kraju, w tym do zakupów towarów i usług zakazanych przez prawo In the event of exceeding the Global Limit or the Card Limit, the Holder is obliged to immediately repay the amount by which the Global Limit or the Card Limit has been exceeded without any demand from the Bank. 2. If the Card User exceeds the Global Limit or the Card Limit and if the amount by which the Global Limit or the Card Limit has been exceeded is not repaid immediately, the Bank shall be authorised to immediately block all Cards issued until the amount of excess referred to above has been repaid, or to cancel the Cards and terminate the Agreement. CARD TERMS OF USE 1. The Card may not be used for purposes at variance with the provisions of the law, and in the case of Transactions taking place abroad, also at variance with the provisions of the law of the relevant country, including to purchase goods and services prohibited by the law. 2. Kartą może posługiwać się jedynie Użytkownik Karty. 2. The Card may be used by the Card User only. 3. Bank może odmówić zrealizowania Transakcji do krajów lub podmiotów objętych międzynarodowymi sankcjami i embargami, w tym ustanowionymi przez administrację rządową Stanów Zjednoczonych. 3. The Bank may refuse to perform Transactions to countries or entities subject to international sanctions and embargoes, including ones imposed by the state administration of the United States Karta umożliwia Użytkownikowi Karty dokonywanie Transakcji w kraju i za granicą. 2. Akceptant może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Użytkownika Karty w celu zapewnienia bezpieczeństwa Transakcji. Odmowa okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość może skutkować brakiem możliwości realizacji Transakcji. 3. Transakcje dokonywane są do wysokości aktualnego Salda dostępnego i Limitu Karty oraz do wysokości Limitu dziennego bezgotówkowego i Limitów dziennych gotówkowych. 1. The Card enables the Card User to carry out Transactions in Poland and abroad. 2. The Acceptor may request the Card User to present a document verifying his identity to ensure Transaction security. A refusal to produce a document verifying identity may result in nonperformance of a relevant Transaction. 3. Transactions are performed up to the amount of the current Available Balance and the Card Limit as well as to the amount of the Daily Cashless Limit and Daily Cash Limits. 4. Opłaty i prowizje obciążają przyznany Limit globalny. 4. Fees and charges are charged to the Global Limit granted Akceptacja Transakcji, oznaczająca zgodę Użytkownika Karty na jej wykonanie, następuje poprzez: 1) okazanie Karty i złożenie przez Użytkownika Karty, na dowodzie dokonania Transakcji wystawionym przez Akceptanta podpisu, zgodnego z podpisem na Karcie, lub 2) wprowadzenie Numeru PIN w przypadku realizacji Transakcji w punktach wyposażonych w urządzenia do weryfikacji Numeru PIN, lub 1. The Card User authorises the Transaction, i.e. gives his consent to perform it, by: 1) presenting the Card and affixing a signature consistent with the signature on the Card on the proof of the Transaction issued by the Acceptor, or 2) entering PIN in the case of carrying out Transactions at outlets equipped with PIN entry devices, or 3) approximating the Card marked with the PayWave symbol to 7

8 3) zbliżenie Karty oznaczonej symbolem PayWave do czytnika dedykowanego do realizacji Transakcji zbliżeniowych, których kwota nie przekracza wysokości limitu ustalonego przez Organizację płatniczą dla Transakcji zbliżeniowych, lub 4) podanie numeru Karty, Okresu ważności Karty i opcjonalnie Kodu CVV2 przy Transakcjach zawieranych na odległość. 2. Akceptacja Transakcji zbliżeniowych, o których mowa w ust. 1 pkt 3, których kwota przekracza wysokość limitu ustalonego przez Organizację płatniczą, przebiega zgodnie z ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 powyżej. 3. W przypadku Transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 4 powyżej Użytkownik Karty może udzielić akceptacji na ich realizowanie na uzgodnioną kwotę lub termin bez odrębnej akceptacji każdej pojedynczej Transakcji. Odwołanie akceptacji wymaga złożenia stosownego oświadczenia u Akceptanta. 4. Przed akceptacją Transakcji Użytkownik Karty powinien sprawdzić czy kwota Transakcji jest prawidłowa. 5. Transakcja staje się nieodwołalna w momencie udzielenia przez Użytkownika Karty zgody na jej wykonanie. 6. Potwierdzeniem wykonania Transakcji jest umieszczenie jej szczegółów na Wyciągu lub na Zestawieniu Transakcji. a reader designed for performing proximity Transactions in an amount not exceeding the limit determined by the Payment Organisation for proximity Transactions, or 4) providing the Card number, the Card Validity Period and alternatively the CVV2 Code in the case of Transactions concluded remotely. 2. Proximity Transactions referred to in Section 1 (3) in amounts exceeding the limit determined by the Payment Organisation are authorised in accordance with Section 1 (1) or (2) hereinabove. 3. In the case of Transactions referred to in Section 1 (4), the Card User may give authorisation to perform them in the amount or on the date agreed without a separate authorisation for each single Transaction. An authorisation may be revoked by submitting an appropriate statement to the Acceptor. 4. Before authorising the Transaction, the Card User should verify whether the Transaction amount is correct. 5. The Transaction becomes irrevocable at the moment when the Card User authorises its performance. 6. The Transaction is confirmed by including its details in the Statement or the List of Transactions. 7. Transakcje realizowane w bankach, urzędach pocztowych lub 7. Transactions performed at banks, post offices or other financial innych instytucjach finansowych za pomocą Karty będą institutions with the use of Cards will be treated as Cash traktowane jako Transakcje gotówkowe, jeżeli w taki sposób Transakcje tego rodzaju są definiowane przez ich Akceptantów. Transactions if such Transactions are defined this way by their Acceptors Wszystkie Transakcje dokonywane są w ciężar Rachunku Karty. 1. All Transactions are charged to the Card Account. 2. Każda Autoryzacja Transakcji skutkuje czasowym pomniejszeniem Salda dostępnego do dnia otrzymania przez Bank od Akceptanta zlecenia rozliczenia Transakcji na Rachunku Karty lub, w przypadku braku otrzymania zlecenia rozliczenia Transakcji, maksymalnie na okres 7 dni kalendarzowych. 3. Brak blokady na kwotę Transakcji, dokonanie blokady na niepełną kwotę Transakcji lub zniesienie blokady w sytuacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, nie zwalnia Posiadacza z obowiązku pokrycia zobowiązań wynikających ze zrealizowanej Transakcji. 4. Dokonanie Transakcji jest równoznaczne z wykorzystaniem Limitu globalnego lub Limitu Karty i powoduje obciążenie Rachunku Karty kwotą odpowiadającą wartości Transakcji wraz z należnymi Bankowi prowizjami i opłatami w dniu otrzymania przez Bank od Akceptanta zlecenia rozliczenia Transakcji, z zastrzeżeniem ust W przypadku otrzymania zlecenia rozliczenia Transakcji w dniu niebędącym Dniem roboczym uznaje się, że zlecenie zostało otrzymane pierwszego Dnia roboczego następującego po tym dniu. 6. Niewykorzystanie Limitu Karty w danym Cyklu rozliczeniowym nie powiększa Limitu Karty w następnym Cyklu rozliczeniowym. 7. Przekroczenie Salda dostępnego upoważnia Bank do natychmiastowego Zablokowania wszystkich Kart wydanych do Rachunku Karty. 2. Each Transaction Authorisation results in decreasing temporarily the Available Balance until the day on which the Bank receives from the Acceptor an instruction to settle the Transaction on the Card Account or, if no instruction to settle the Transaction is received, maximally for 7 calendar days. 3. If the Bank does not hold the amount of the Transaction, holds an incomplete amount of the Transaction or releases the hold in the situation referred to in Section 2 hereinabove, this shall not exempt the Holder from the obligation to cover liabilities arising from the Transaction performed. 4. Performing the Transaction is equivalent to using the Global Limit or the Card Limit, and it causes a debit to the Card Account in an amount corresponding to the value of the Transaction together with fees an charges due to the Bank on the day on which the Bank receives an instruction to settle the Transaction from the Acceptor, subject to Section In the event of receiving an instruction to settle the Transaction on a day that is not a Business Day, it shall be deemed that the instruction was received on the first Business Day following that day. 6. Any Card Limit that is not used in a given Settlement Cycle does not increase the Card Limit in the next Settlement Cycle. 7. Exceeding the Available Balance authorises the Bank to immediately block all Cards issued to the Card Account Wszystkie rozliczenia na Rachunku Karty dokonywane są w 1. All settlements on the Card Account are made in the Polish zloty. złotych polskich. 2. Wszystkie Transakcje dokonywane w walucie innej niż Waluta Karty przeliczane są na Walutę Karty według kursu Organizacji płatniczej obowiązującego w dniu rozliczenia Transakcji w systemie płatniczym Organizacji płatniczej. 2. All Transactions performed in currencies other than the Card Currency are converted to the Card Currency at the rate of the Payment Organisation applicable on the day on which the Transaction is settled in the payment system of the Payment Organisation. 3. W przypadku Transakcji dokonywanych w walucie innej niż Waluta Karty do wartości Transakcji w Walucie Karty doliczana jest przez Organizację płatniczą prowizja za przewalutowanie Transakcji dokonanej w walucie innej niż Waluta Karty na Walutę Karty w wysokości podanej w Taryfie. 4. Kurs zastosowany przez Organizację płatniczą podawany jest na stronie internetowej Organizacji płatniczej, której adres podawany jest w Komunikacie. 3. In the case of Transactions performed in currencies other than the Card Currency, apart from the value of the Transaction in the Card Currency the Payment Organisation charges a payment fee for converting the Transaction performed in currencies other than the Card Currency to the Card Currency in the amount specified in the Table. 4. The rate used by the Payment Organisation is communicated on the Payment Organisation's website, the address of which is communicated in the Announcement. 8

9 DUPLIKAT 1. Posiadacz uprawniony jest do złożenia wniosku o wydanie Duplikatu w przypadku: 1) nieotrzymania lub zapomnienia Numeru PIN, 2) otrzymania Numeru PIN w uszkodzonej kopercie, 3) wad lub uszkodzenia Karty uniemożliwiających jej użytkowanie, 4) uszkodzenia paska magnetycznego lub mikroprocesora Karty, 5) zmiany imienia lub nazwiska Użytkownika Karty albo nazwy Posiadacza, 6) niezgodności danych na Karcie z danymi Użytkownika Karty lub nazwą Posiadacza. 2. Duplikat wydawany jest: 1) z nowym Numerem PIN w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1-2 powyżej, 2) z dotychczasowym Numerem PIN w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 3-6 powyżej. 3. Posiadacz lub Użytkownik Karty zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Banku o wszelkich zmianach Danych osobowych Użytkownika Karty, a w przypadku zmiany imienia lub nazwiska Użytkownika Karty, nazwy Posiadacza lub wzoru podpisu Użytkownika Karty Posiadacz dodatkowo zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie Duplikatu. 4. Duplikat jest wysyłany i aktywowany na zasadach określonych w 6. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA 1. Transakcje zrealizowane przy użyciu Kart wydanych na wniosek Posiadacza rozliczane są w Cyklach rozliczeniowych i potwierdzane są Wyciągiem lub Zestawieniem Transakcji DUPLICATE 1. The Holder is authorised to submit an application to issue the Duplicate if: 1) he does not receive or forgets PIN, 2) he receives PIN in a damaged envelope, 3) the Card cannot be used due to flaws or damage, 4) the Card's magnetic strip or microprocessor is damaged, 5) the Card User's name or surname or the Holder's name have changed, 6) data on the Card are inconsistent with the Card User's data or the Holder's name. 2. The Duplicate is issued: 1) with new PIN in the case specified in Section 1 (1-2) hereinabove, 2) with current PIN in the case specified in Section 1 (3-6) hereinabove. 3. The Holder or Card User is obliged to immediately notify the Bank of all and any changes of Personal Data of the Card User, and in the case of a change of the Card User's name or surname, the Holder's name or the Card User's specimen signature, the Holder is additionally obliged to submit a written application for the Duplicate. 4. The Duplicate is sent and activated on the rules specified in 6. DEBT SERVICING 1. Transactions performed with the use of Cards issued upon an application of the Holder are settled in Settlement Cycles and confirmed with the Statement or List of Transactions. 2. Nieotrzymanie Wyciągu lub Zestawienia Transakcji nie zwalnia Posiadacza z obowiązku zapewnienia odpowiednich środków na Rachunku w terminie spłaty Zadłużenia, o którym mowa w 18 ust. 1, w celu pokrycia zobowiązań wynikających z używania Karty. 2. If the Holder does not receive the Statement or List of Transactions, it shall not be exempted from the obligation to ensure appropriate funds on the Account on the Debt repayment date referred to in 18 (1) in order to cover liabilities arising from using the Card Bank dokonuje obciążenia Rachunku z tytułu wszystkich dokonanych Kartą i rozliczonych przez Bank w danym Cyklu rozliczeniowym Transakcji oraz należnych Bankowi opłat i prowizji związanych z użytkowaniem Karty najpóźniej w drugim Dniu roboczym po zakończeniu Cyklu rozliczeniowego. 2. Posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia odpowiednich środków na Rachunku w celu pokrycia zobowiązań wynikających z używania Karty. 3. Bank może dokonać obciążenia Rachunku z tytułu wszystkich dokonanych Kartą i rozliczonych przez Bank w danym Cyklu rozliczeniowym Transakcji oraz należnych Bankowi opłat i prowizji związanych z użytkowaniem Karty niezależnie od wysokości Salda dostępnego na Rachunku. 4. Posiadacz jest zobowiązany do kontrolowania wysokości Zadłużenia wobec Banku. OPŁATY I PROWIZJE 1. Bank może pobierać opłaty i prowizje związane z wydaniem, obsługą i używaniem Karty w wysokości określonej w Taryfie. 2. Taryfa dostępna jest w Oddziale Banku, u Przedstawicieli Banku oraz na stronie internetowej Banku. Posiadacz otrzymuje Taryfę wraz z Potwierdzeniem wydania Karty, Regulaminem oraz wzorem Oświadczenia o odstąpieniu od Umowy The Bank debits the Account on account of all Transactions performed with the Card and settled by the Bank in a relevant Settlement Cycle as well as charges and fees due to the Bank in connection with the use of the Card on the second Business Day after the end of the Settlement Cycle at the latest. 2. The Holder is obliged to ensure relevant funds on the Account in order to cover liabilities arising from the use of the Card. 3. The Bank may debit the Account on account of all Transactions performed with the Card and settled by the Bank in a relevant Settlement Cycle as well as charges and fees due to the Bank in connection with the use of the Card irrespective of the amount of the Balance available on the Account. 4. The Holder is obliged to monitor the amount of Debt due to the Bank. FEES AND CHARGES 1. The Bank may collect fees and charges connected with the issue, servicing and use of the Card in amounts specified in the Table. 2. The Table is available at the Bank's Branch, at the Bank's Representative and on the Bank's website. The Holder receives the Table together with the Card Issue Confirmation, the Regulations and the specimen Statement on Rescinding the Agreement. 3. Opłata za wydanie Karty jest pobierana po wydaniu Karty. 3. The Card issue fee is collected after the Card has been issued Bank może dokonać zmiany wysokości opłat i prowizji określonych w Taryfie przy zaistnieniu co najmniej jednej z niżej wymienionych ważnych przyczyn, które będą miały wpływ na 1. The Bank may change the amount of fees and charges specified in the Table in the case of occurrence of at least one of the following circumstances affecting the amount of fees and 9

10 wysokość opłat i prowizji: 1) wprowadzenie lub zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, rekomendacji lub zaleceń nadzorczych mających wpływ na koszty ponoszone przez Bank w związku ze świadczeniem usług określonych w Regulaminie, 2) zwiększenie jakości oferowanych usług, wprowadzenie nowych usług, wycofanie dotychczasowych usług, 3) zmiana o co najmniej 0,01 punktu procentowego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych określonych przez GUS, 4) zmiana o co najmniej 0,01 punktu procentowego kursów walut ustalanych przez Narodowy Bank Polski, 5) zmiana wysokości kosztów ponoszonych przez Bank na rzecz podmiotów zewnętrznych świadczących usługi dla Banku w zakresie czynności bankowych oraz innych usług, które wpływają na poziom kosztów stałych Banku, 6) zmiana opłat ponoszonych w związku z wykonywaniem Umowy za pośrednictwem firm współpracujących z Bankiem, w tym Organizacji płatniczych. 2. Zmiana Taryfy nie stanowi zmiany Umowy. O zmianach Taryfy Bank informuje Posiadacza za pośrednictwem inord Business lub poprzez umieszczenie Komunikatu na stronie internetowej Banku. Posiadacz, jeśli nie akceptuje zmian, może wypowiedzieć Umowę. W przypadku wypowiedzenia Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy nowe stawki opłat i prowizji są wiążące dla stron Umowy od daty ich wprowadzenia. charges: 1) adoption or amendment of generally applicable provisions of the law, recommendations or supervisory recommendations influencing costs incurred by the Bank in connection with the provision of services specified in the Regulations, 2) improving the quality of services provided, releasing new services, withdrawing currently available services, 3) a change of the Consumer Price Index determined by the Central Statistical Office by at least 0.01 percentage point, 4) a change of the foreign exchange rates determined by the National Bank of Poland by at least 0.01 percentage point, 5) a change of the amount of costs incurred by the Bank towards external entities providing services to the Bank in the scope of banking and other services affecting the level of fixed costs at the Bank, 6) a change of charges incurred in connection with the performance of the Agreement through the intermediation of companies cooperating with the Bank, including Payment Organisations. 2. A change of the Table does not constitute a change of the Agreement. The Bank notifies the Holder of changes of the Table via inord Business or by publishing an Announcement on the Bank's website. The Holder may terminate the Agreement if it does not accept changes. In the case of termination, the Agreement is terminated as of the end of the notice period. If the Agreement is not terminated, new fees and charges are binding on both parties to the Agreement from the date on which they were introduced. REKLAMACJE 1. Posiadacz lub Użytkownik Karty jest zobowiązany niezwłocznie zgłosić do Banku w formie reklamacji, na zasadach określonych w ust. 2, wszelkie niezgodności zauważone na otrzymanym Wyciągu lub Zestawieniu Transakcji, dotyczące w szczególności: 1) kwestionowanych Transakcji ujętych na Wyciągu lub Zestawieniu Transakcji, 2) błędu lub innych nieprawidłowości w przeprowadzeniu rozliczenia Transakcji, 3) braku zaewidencjonowania na Wyciągu lub Zestawieniu Transakcji, która doszła do skutku a nie została rozliczona mimo upłynięcia znacznego czasu od daty jej dokonania. 2. Posiadacz lub Użytkownik Karty ma prawo do złożenia reklamacji w formie: 1) pisemnej lub ustnej w Oddziale Banku, 2) pisemnej w formie przesyłki kurierskiej lub listu przesłanego pocztą na adres siedziby Banku, 3) ustnej za pośrednictwem Contact Center, 4) elektronicznej za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Banku. 3. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwoty Transakcji, wymagane jest zawarcie w treści reklamacji daty Transakcji, kwoty Transakcji oraz nazwy Akceptanta, u którego została dokonana Transakcja, z zastrzeżeniem ust W każdym innym przypadku zgłoszenie reklamacji powinno zawierać datę Transakcji, kwotę Transakcji, nazwę Akceptanta, u którego została dokonana Transakcja, opis przyczyny zgłoszenia reklamacji oraz podpis Użytkownika Karty zgodny z podpisem na Karcie. 5. W przypadku zagubienia lub kradzieży Karty Posiadacz lub Użytkownik Karty, oprócz zgłoszenia reklamacji, zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych dokumentów, o których mowa w 28 ust Roszczenia wobec Banku z tytułu nieautoryzowanych, niewykonanych lub nienależycie wykonanych Transakcji wygasają, jeżeli Bank nie zostanie zawiadomiony w formie pisemnej, przez Posiadacza, o stwierdzonych nieprawidłowościach niezwłocznie, jednakże nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty obciążenia Rachunku Karty (lub daty spodziewanego obciążenia) równowartością 21. COMPLAINTS 1. The Holder or Card User is obliged to immediately report to the Bank in the form of a complaint, on the rules specified in Section 2, all and any irregularities observed in the Statement or List of Transaction received, in particular concerning: 1) Transactions questioned that are included in the Statement or List of Transactions, 2) an error or other irregularities in the scope of settlement of Transactions, 3) a failure to register in the Statement or List a Transaction that has been performed but has not been settled even though a considerable period of time has passed since the performance thereof. 2. The Holder or Card User has the right to file a complaint: 1) in writing or orally with the Bank's Branch, 2) in writing in the form of courier mail or letter sent by post to the address of the Bank's registered office, 3) orally via the Contact Centre, 4) electronically via the form available on the Bank's website. 3. In the event where the complaint concerns the amount of the Transaction, it is obligatory to include in the complaint details regarding the date of the Transaction, the amount of the Transaction and the name of the Acceptor at which the Transaction was performed, subject to Section In every other case the complaint should contain the date of the Transaction, the amount of the Transaction, the name of the Acceptor at which the Transaction was performed, a description of the grounds of the complaint and a signature of the Card User consistent with the signature on the Card. 5. If the Card is lost or stolen, apart from filing a complaint, the Holder or Card User is obliged to submit additional documents referred to in 28 (4). 6. Claims against the Bank on account of unauthorised, nonperformed or improperly performed Transactions expire if the Holder fails to notify the Bank of the irregularities found in writing immediately, however, not later than within 30 calendar days after the date of debiting the Card Account (or the date on which it is expected to be debited) with the equivalent of the amount of the Transaction. 10

11 kwoty Transakcji. 1. Bank rozpatruje reklamacje w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji wraz z dokumentami wymaganymi do prawidłowego jej rozpatrzenia. Termin ten może ulec wydłużeniu w przypadku spraw: 1) szczególnie skomplikowanych lub wymagających dodatkowych wyjaśnień jednak nie dłużej niż do 90 dni kalendarzowych, 2) wymagających udziału Organizacji płatniczej w rozpatrywaniu reklamacji na czas określony przez Organizację płatniczą. 2. Bank udziela odpowiedzi na pisemnie złożone reklamacje listownie, przesyłając odpowiedź na adres do korespondencji, a w innych przypadkach listownie lub telefonicznie bądź na adres poczty elektronicznej, jeśli Posiadacz lub Użytkownik Karty wskazał Bankowi numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. 3. W przypadku, gdy reklamacja dotyczy kwoty Transakcji, wymagane jest zawarcie w treści reklamacji daty Transakcji, kwoty Transakcji oraz nazwy Akceptanta, u którego została dokonana Transakcja, z zastrzeżeniem ust The Bank processes complaints within 30 calendar days after submitting the complaint with documents required to process it correctly. This deadline may be extended in the case of: 1) particularly complex matters or ones requiring additional clarifications however, not longer than to 90 calendar days, 2) requiring involvement of the Payment Organisation to process the complaint the time-frame specified by the Payment Organisation. 2. The Bank replies to complaints submitted in writing by mail, sending a response to the correspondence address, and in other cases by mail or by phone or to the electronic mail address if the Holder or Card User provided the phone number of the electronic mail address to the Bank. 3. If a complaint concerning a Cash Transaction is processed favourably, the Bank refunds the fee charged on such Transaction. 4. Złożenie reklamacji nie zwalnia Posiadacza z obowiązku spłaty Zadłużenia. 4. Submitting a complaint does not exempt the Holder from the obligation to repay the Debt Bank podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. 1. The Bank is subject to the Polish Financial Supervision Authority. 2. W przypadku sporów Posiadaczowi przysługuje prawo do: 2. In the case of disputes, the Holder has the right to: 1) wystąpienia z powództwem do sądu powszechnego według właściwości ogólnej, 2) złożenia skargi do Komisji Nadzoru Finansowego. 1) bring action to common court of general jurisdiction, 2) file a complaint with the Polish Financial Supervision Authority. WZNOWIENIE 1. Karta wznawiana jest automatycznie na 4 tygodnie przed upływem Okresu ważności Karty. Bank wznowi Kartę: 1) aktywowaną najpóźniej na 5 tygodni przed upływem jej Okresu ważności, 2) niezastrzeżoną, 3) o ile Posiadacz lub Użytkownik Karty nie zawiadomił Banku o rezygnacji ze wznowienia Karty nie później niż na 5 tygodni przed upływem Okresu ważności Karty, 4) o ile Karta, której upływa Okres ważności, nie została wycofana z oferty Banku, oraz pod warunkiem, że: 1) Posiadacz lub Użytkownik Karty nie naruszył warunków Umowy, 2) Posiadacz spłaca Zadłużenie na zasadach określonych w 18, 3) Bank nie zawiadomił Posiadacza o rezygnacji z przedłużenia Umowy nie później niż na 4 tygodnie przed upływem Okresu ważności Karty, 4) Posiadacz posiada zdolność kredytową, która pozwala na kontynuowanie Umowy. 2. W przypadku rezygnacji ze wznowienia Karty Posiadacz lub Użytkownik Karty jest zobowiązany do zgłoszenia rezygnacji: 1) pisemnie w Oddziale Banku lub telefonicznie, za pośrednictwem Contact Center (w przypadku Kart wydanych w systemie Bankmaster), 2) za pośrednictwem inord Business (w przypadku Kart wydanych w systemie MIDAS). nie później niż na 5 tygodni przed upływem Okresu ważności Karty. 3. Brak zawiadomienia o rezygnacji ze wznowienia Karty oznacza przygotowanie Karty z dotychczasowym Numerem PIN i nowym Okresem ważności oraz pobranie opłaty zgodnie z Taryfą. Wznowiona Karta jest wysyłana i aktywowana na zasadach określonych w Rezygnacja ze wznowienia Karty zgłoszona po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za jej wznowienie. 5. Bank informuje Posiadacza o odmowie wznowienia Karty za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie 24. RENEWAL 1. The Card is renewed automatically 4 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card. The Bank renews the Card: 1) activated 5 weeks before the end of its Validity Period at the latest, 2) non-cancelled, 3) provided that the Holder or Card User did not notify the Bank of resigning from renewing the Card, not later than 5 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card at the latest, 4) provided that the Card the Validity Period of which is about to expire has not been withdrawn from the Bank's offer, and on the condition that: 1) the Holder or Card User has not breached the terms and conditions of the Agreement, 2) the Holder is repaying the Debt on the rules specified in 18, 3) the Bank has not notified the Holder of resigning from extending the Agreement not later than 4 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card, 4) the Holder has creditworthiness enabling it to continue the Agreement. 2. In the case of resigning from renewing the Card, the Holder or Card User is obliged to submit a resignation: 1) in writing at the Bank's Branch or by phone via the Contact Centre (in the case of Cards issued in the Bankmaster system), 2) via inord BUSINESS (in the case of Cards issued in the MIDAS system). not later than 5 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card. 3. A lack of notification of resigning from renewing the Card means that the Bank will prepare a Card with the same PIN and a new Validity Period as well as collect charges in accordance with the Table. The renewed Card is sent and activated on the rules specified in Submitting a resignation from renewing the Card after the deadline referred to in Section 2 does not result in refunding the Card renewal charge. 5. The Bank notifies the Holder of a refusal to renew the Card by electronic mail, in writing or by phone not later than 4 weeks 11

12 nie później niż na 4 tygodnie przed upływem Okresu ważności Karty. 6. Rezygnacja przez Posiadacza ze wznowienia ostatniej aktywnej i niezastrzeżonej Karty oznacza automatyczne wypowiedzenie Umowy i skutkuje rozwiązaniem Umowy z dniem upływu Okresu ważności ostatniej Karty. 7. Odmowa ze strony Banku wznowienia ostatniej aktywnej i niezastrzeżonej Karty oznacza rozwiązanie Umowy z Bankiem z dniem upływu Okresu ważności tej Karty. 8. Posiadacz może złożyć: 1) w Oddziale Banku lub telefonicznie, za pośrednictwem Contact Center (w przypadku Kart wydanych w systemie Bankmaster), 2) za pośrednictwem inord Business (w przypadku Kart wydanych w systemie MIDAS) wniosek o wznowienie Karty dla danego Użytkownika Karty nie później niż na 4 tygodnie przed upływem Okresu ważności Karty Bank może wznowić Kartę przed upływem Okresu jej ważności w przypadku wycofania Karty z oferty Banku, zmiany Organizacji płatniczej, której Bank zleca usługi płatnicze związane z Kartą lub zmian technologicznych w Karcie w związku z wymaganiami Organizacji Płatniczej, funkcjonalność Karty. zwiększających bezpieczeństwo lub 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1: 1) wydana zostanie Karta w zmienionym typie: a) której warunki i funkcjonalności będą nie gorsze od typu Karty wycofanego z oferty, b) jeżeli spełnione zostaną warunki określone w 24 ust. 1, 2) Posiadacz zostanie powiadomiony o wcześniejszym wznowieniu Karty w terminie nie krótszym niż na 4 tygodnie przed jej wznowieniem, 3) Posiadacz może odmówić przyjęcia nowej Karty poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 3. Użytkownik Karty traci prawo do użytkowania dotychczasowej Karty w chwili aktywacji wznowionej Karty lub w dacie wskazanej przez Bank w powiadomieniu. REZYGNACJA Z KARTY 1. W przypadku rezygnacji z Karty w jej Okresie ważności Posiadacz lub Użytkownik Karty powinien zgłosić ten fakt pisemnie do Banku oraz zniszczyć Kartę w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze Karty. 2. Rezygnacja z ostatniej Karty jest równoznaczna z wypowiedzeniem Umowy. 3. Przed złożeniem rezygnacji z Karty Użytkownik Karty powinien dokonać: 1) anulowania rezerwacji dokonanych w oparciu o dane Karty, w szczególności u Akceptantów świadczących usługi związane z turystyką i podróżami, 2) odwołania zgody udzielonej Akceptantowi akceptacji, o której mowa w 13 ust Transakcje rozliczone przez Bank po dacie rezygnacji z Karty obciążają Limit globalny oraz Limit Karty. 5. Rezygnacja z Karty nie powoduje zwrotu pobranych opłat za okres użytkowania Karty. ZASTRZEŻENIE I ZABLOKOWANIE KARTY 1. Trzykrotne wprowadzenie nieprawidłowego Numeru PIN przez Użytkownika Karty powoduje: 1) Zablokowanie Karty, lub 2) Zablokowanie Karty oraz jej zatrzymanie przez bankomat lub Akceptanta. 2. Blokada Karty, o której mowa w ust. 1 pkt 1, anulowana jest następnego dnia pod warunkiem wprowadzenia prawidłowego Numeru PIN przy dokonywaniu kolejnej Transakcji before the expiry of the Validity Period of the Card. 6. If the Holder resigns from renewing the last active and noncancelled Card, this shall automatically terminate the Agreement and result in terminating the Agreement as of the expiry of the Validity Period of the last Card. 7. If the Bank refuses to renew the last active and non-cancelled Card, this shall terminate the Agreement with the Bank as of the expiry of the Validity Period of the relevant Card. 8. The Holder may submit: 1) at the Bank's Branch or by phone via the Contact Centre (in the case of Cards issued in the Bankmaster system), 2) via inord BUSINESS (in the case of Cards issued in the MIDAS system) an application to renew the Card for a relevant Card User not later than 4 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card. 1. The Bank may renew the Card before the expiry of its Validity Period in the case of withdrawing the Card from the Bank's offer, changing the Payment Organisation to which the Bank orders payment services related to the Card or technological changes in the Card in connection with requirements of the Payment Organisation improving Card security or functionality. 2. In the case referred to in Section 1: 1) a Card of a different type will be issued: a) the terms and functionalities of which will not be worse than those of the Card withdrawn from the offer, b) if the terms and conditions specified in 24 (1) are met, 2) the Holder will be notified of earlier renewal of the Card within a period not shorter than 4 weeks before the renewal thereof. 3) The Holder may refuse to accept a new Card by submitting a statement in writing. 3. The Card User loses the right to use the current Card at the moment of activating the renewed Card or on the date specified by the Bank in the notification. RESIGNATION FROM THE CARD 1. In the case of resigning from the Card during its Validity Period, the Holder or Card User should notify the Bank thereof in writing and destroy the Card in a manner preventing its further use and reading the Card's number and data recorded on the Card's magnetic strip and microprocessor. 2. Resigning from the last Card is equivalent to terminating the Agreement. 3. Before submitting a resignation from the Card, the Card User should: 1) annul reservations made on the basis of the Card's data, in particular at Acceptors providing tourism and travelling services, 2) revoke the consent given to the Acceptor and the acceptance referred to in 13 (3). 4. Transactions settled by the Bank after the date of resigning from the Card are charged to the Global Limit and the Card Limit. 5. Resignation from the Card does not cause a refund of charges collected for the period of using the Card. CARD CANCELLATION AND BLOCKING 1. If the Card User enters an incorrect PIN three times, then: 1) the Card is blocked, or 2) the Card is blocked and retained by the ATM or the Acceptor. 2. The card blocking referred to in Section 1 (1) is annulled on the following day provided that a correct PIN is entered when performing another Transaction. 12

13 3. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 2 Użytkownik Karty zobowiązany jest do natychmiastowego kontaktu z Bankiem w celu dokonania Zastrzeżenia Karty. 3. In the case specified in Section 1 (2), the Card User is obliged to immediately contact the Bank in order to effect Card Cancellation Posiadacz lub Użytkownik Karty może w dowolnym czasie dokonać Zastrzeżenia Karty lub Zablokowania Karty. 1. The Holder or Card User may cancel or block the Card at any time. 2. W przypadku zagubienia, utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia, nieuprawnionego dostępu do Karty lub stwierdzenia Transakcji, która nie została zrealizowana przez Użytkownika Karty, należy niezwłocznie zgłosić ten fakt celem Zastrzeżenia Karty. Zgłoszenia można dokonać: 1) w Oddziale Banku lub telefonicznie, za pośrednictwem Contact Center, 2. If the case of misplacement, loss, theft, misappropriation, unauthorised use or unauthorised access to the Card or a Transaction that has not been made by the Card User, such a fact should be reported immediately in order to effect Card cancellation. The Card may be cancelled: 1) at the Bank's Branch or by phone, via the Contact Centre, 2) at a branch of a different card accepting Cards of a given 2) w oddziale innego banku honorującego Karty danej Payment Organisation. Organizacji płatniczej. 3. Numery telefonów, pod którymi można zgłosić Zastrzeżenie Karty dostępne są w Oddziale Banku, na stronie internetowej Banku, na rewersie Karty oraz na Potwierdzeniu wydania Karty. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, Użytkownik Karty jest zobowiązany w terminie 14 dni kalendarzowych od dokonania zgłoszenia dostarczyć do Banku: 1) pismo, w języku polskim, wyjaśniające okoliczności zagubienia lub kradzieży Karty albo innego przypadku określonego w ust. 2, 2) zaświadczenie o zgłoszeniu popełnienia przestępstwa wydane przez Policję w przypadku kradzieży Karty, Nieuprawnionej Transakcji, w tym Transakcji Kartą skopiowaną, gdy kwota Transakcji obciążyła Rachunek Karty. Zaświadczenia, o których mowa powyżej, konieczne są do rozpoczęcia procesu reklamacyjnego przez Bank. 5. Po zgłoszeniu Zastrzeżenia Karty Bank wydaje nową Kartę w miejsce Karty zastrzeżonej na wniosek Posiadacza. 3. Phone numbers at which Cards may be cancelled are available at the Bank's Branch, on the Bank's website, on the reverse of the Card and on the Card Issue Confirmation. 4. In the case referred to in Section 2, the Card User is obliged to submit the following to the Bank within 14 calendar days after submitting the notification: 1) a letter, in Polish, describing the circumstances of loss or theft of the Card or another case specified in Section 2, 2) a certificate of an offence notification issued by the police in the case of theft of the Card or an Unauthorised Transaction, including transactions made with a skimmed card when the transaction amount is charged to the Card Account. The certificates referred to above are necessary for the Bank to launch the complaint procedure. 5. After Card Cancellation, the Bank issues a new Card replacing the Card cancelled upon an application of the Holder. 6. W przypadku odzyskania zastrzeżonej Karty należy ją 6. If the cancelled Card is recovered, it must be returned to the niezwłocznie zwrócić do Banku. Bank immediately Bank może dokonać Zastrzeżenia Karty lub Zablokowania Karty w uzasadnionych przypadkach: 1) wypowiedzenia Umowy przez Bank z powodów, o których mowa w 36 ust. 2, 2) złożenia rezygnacji z korzystania z Karty przez Użytkownika Karty lub Posiadacza, 3) podejrzenia nieuprawnionego użycia Karty lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji, 4) ze względów bezpieczeństwa, 5) naruszenia przez Użytkownika Karty lub Posiadacza postanowień Umowy lub Regulaminu, 6) braku kontaktu z Użytkownikiem Karty w celu potwierdzenia dokonania lub próby dokonania Transakcji, 7) uzyskania wiarygodnej informacji o zagubieniu Karty od osoby trzeciej, 8) stwierdzenia lub podejrzenia ujawnienia danych Karty, 9) stwierdzenia lub podejrzenia fałszerstwa Karty, 10) przekroczenia Salda dostępnego, 11) powstania na Rachunku niedozwolonego salda debetowego lub utrzymywania się na Rachunku niedozwolonego salda debetowego przez okres dłuższy niż 14 dni kalendarzowych, 12) braku zdolności do spłaty przez Posiadacza zobowiązań z tytułu Transakcji dokonywanych Kartą, 13) zwiększenia ryzyka utraty przez Posiadacza zdolności kredytowej lub wystąpienia nieterminowej spłaty zobowiązań wobec Banku, 14) stwierdzenia przez Bank, że Posiadacz sfałszował informacje lub zataił informacje o negatywnym wpływie na wysokość ustalonego przez Bank Limitu globalnego, 15) stwierdzenia występowania Posiadacza lub Użytkownika Karty na listach sankcyjnych Unii Europejskiej lub rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, 16) zablokowania Rachunku przez uprawniony organ. 2. Bank niezwłocznie informuje Posiadacza lub Użytkownika Karty o Zastrzeżeniu Karty lub Zablokowaniu Karty w sytuacjach 1. The Bank may effect Card Cancellation or block the Card in justified cases: 1) if the Bank terminates the Agreement on the grounds referred to in 36 (2), 2) if the Card User or Holder resign from using the Card, 3) if unauthorised use of the Card is suspected or if an Unauthorised Transaction has been caused intentionally, 4) on security grounds, 5) if the Card User or Holder have breached the provisions of the Agreement or the Regulations, 6) if there is no contact with the Card User to confirm that a Transaction has been made or attempted, 7) if reliable information has been obtained from a third party that the Card has been lost, 8) if Card data have been or are presumed to have been disclosed, 9) if the Card has been or is presumed to have been forged, 10) if the Available Balance has been exceeded, 11) if there is prohibited debit balance on the Account or if prohibited debit balance is maintained on the account for a period longer than 14 calendar days, 12) if the Holder is unable to repay liabilities on account of Transactions made with the Card, 13) if there is increased risk that the Holder will lose creditworthiness or fail to repay its liabilities toward the Bank in a timely manner, 14) if the Bank finds that the Holder forged or concealed information about negative impact on the amount of the Global Limit set by the Bank, 15) if the Holder or Card User is included in sanction lists of the European Union or the government of the United States of America, 16) if the Account has been blocked by an authorised body. 2. The Bank notifies the Holder or Card User immediately of the cancelling or blocking the Card in the situations described in 13

14 opisanych w ust. 1 powyżej poprzez: 1) pocztę elektroniczną, lub 2) pocztę kierowaną na podany przez Posiadacza, na Wniosku, adres korespondencyjny Posiadacza lub Użytkownika Karty. 3. Posiadacz lub Użytkownik Karty może wystąpić z wnioskiem o odblokowanie Karty, natomiast Posiadacz również z wnioskiem o wydanie nowej Karty w miejsce Zastrzeżonej: 1) w Oddziale Banku lub telefonicznie, za pośrednictwem Contact Center (w przypadku Kart wydanych w systemie Bankmaster), 2) za pośrednictwem inord Business (w przypadku Kart wydanych w systemie MIDAS). 4. W przypadku Zastrzeżenia Karty, o którym mowa w ust. 1, Transakcje rozliczone po Zastrzeżeniu Karty księgowane są w ciężar Limitu globalnego oraz Limitu Karty. Section 1 above by: 1) electronic mail, or 2) post addressed to the correspondence address of the Holder or Card User provided in the Application by the Holder. 3. The Holder or Card User may submit an application to unblock the Card while the Holder may also submit an application to issue a new Card instead of the cancelled one: 1) at the Bank's Branch or by phone via the Contact Centre (in the case of Cards issued in the Bankmaster system), 2) via inord BUSINESS (in the case of Cards issued in the MIDAS system). 4. In the case of Card Cancellation, as referred to in Section 1, Transactions settled after Card Cancellation are charged to the Global Limit and the Card Limit. 5. Zastrzeżona Karta powinna zostać zwrócona do Banku. 5. A cancelled Card should be returned to the Bank. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Z chwilą otrzymania Karty Użytkownik Karty zobowiązany jest do podjęcia wszelkich stosownych środków określonych w Regulaminie w celu zapobieżenia naruszeniu indywidualnych zabezpieczeń Karty. Użytkownik Karty jest zobowiązany do: 1) korzystania z Karty zgodnie z Umową i Regulaminem, 2) używania Karty tylko w Okresie ważności, 3) przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności ustawy o usługach płatniczych, Kodeksu cywilnego, Prawa bankowego, Prawa dewizowego, ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu oraz obowiązujących z mocy prawa przepisów unijnych, 4) podpisania Karty w sposób trwały niezwłocznie po jej otrzymaniu, zgodnie z podpisem złożonym w Banku na Wniosku, 5) zabezpieczenia Karty przed zgubieniem, kradzieżą i zniszczeniem, 6) nieujawniania danych umieszczonych na Karcie w celach innych niż dokonanie Transakcji, zgłoszenie utraty Karty lub złożenie reklamacji, 7) nieudostępniania Karty ani Numeru PIN innym osobom, 8) nieujawniania Numeru PIN innym osobom, 9) nieprzechowywania Karty razem z Numerem PIN, 10) przechowywania Karty i ochrony Numeru PIN z zachowaniem należytej staranności, 11) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi utraty lub zniszczenia Karty, 12) niezwłocznego zgłoszenia Bankowi podejrzenia dokonania niewłaściwego lub nieuprawnionego użycia Karty, 13) regularnej weryfikacji Transakcji ujętych na Wyciągach lub Zestawieniach Transakcji, 14) dokonania zgłoszenia Policji kradzieży Karty, Nieuprawnionej Transakcji, w tym Transakcji Kartą skopiowaną, gdy kwota Transakcji obciążyła Rachunek Karty i pomniejszyła Saldo dostępne, 15) przedłożenia Bankowi wydanego przez Policję potwierdzenia dokonania zgłoszenia kradzieży Karty, Nieuprawnionej Transakcji, w tym Transakcji Kartą skopiowaną, gdy kwota Transakcji obciążyła Rachunek Karty i pomniejszyła Saldo dostępne, 16) zwrotu lub zniszczenia Karty w sposób uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze Karty w przypadku rezygnacji z Karty, zastrzeżenia Karty, przy odbiorze Karty wznowionej, niezwłocznie po upływie Okresu ważności dotychczas używanej Karty, w szczególności w przypadku jej niewznawiania. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 1. Posiadacz odpowiada za niezaakceptowane przez Użytkownika Karty, zgodnie z 13, Transakcje do wysokości równowartości w walucie polskiej 150 euro, ustalonej przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez NBP obowiązującego w dniu wykonania Transakcji, jeżeli niezaakceptowana przez Użytkownika Karty Transakcja jest skutkiem: SECURITY RULES Upon receiving the Card, the Card User is obliged to undertake all appropriate measures specified in the Regulations in order to prevent breaching individual security mechanisms of the Card. The Card User is obliged: 1) to use the Card in accordance with the Agreement and the Regulations, 2) to use the Card only during its Validity Period, 3) to observe generally applicable provisions of the law, in particular the Act on Payment Services, the Civil Code, the Banking Law, the Foreign Exchange Law, the Act on Preventing Money Laundering and Terrorist Financing as well as EU regulations applicable by virtue of law, 4) to sign the Card in a permanent manner immediately after receiving it, in accordance with the signature affixed at the Bank on the Application, 5) to secure the Card against loss, theft and destruction, 6) not to disclose data placed on the Card for purposes other than carrying out Transactions, reporting losing the Card or filing a complaint, 7) not to make either the Card or PIN available to third parties, 8) not to disclose PIN to third parties, 9) not to store the Card together with PIN, 10) store the Card and PIN with due care, 11) immediately report loss or destruction of the Card to the Bank, 12) immediately report a suspicion of incorrect or unauthorised use of the Card to the Bank, 13) verify Transactions included in the Statement or List of Transactions on a regular basis, 14) report to the police Card theft, Unauthorised Transaction, including transactions made with a skimmed card when the transaction amount is charged to the Card Account, reducing the Available Balance, 15) submit to the Bank a confirmation issued by the police reporting Card theft, Unauthorised Transaction, including transactions made with a skimmed card when the transaction amount is charged to the Card Account, reducing the Available Balance, 16) return or destroy the Card in a manner preventing one from using it further and reading the Card number and data recorded on the magnetic strip and microprocessor of the Card in the case of resigning from the Card, cancel the Card in the case of collecting a renewed Card immediately after the expiry of the Validity Period of the Card used so far, in particular if it is not renewed. LIABILITY 1. The Holder is liable for Transactions not accepted by the Card User, in accordance with 13, to the amount equivalent to EUR 150 in the Polish currency, determined using the average exchange rate published by the National Bank of Poland on the day of carrying out a given Transaction if the Transaction not authorised by the Card User results from: 14

15 1) posłużenia się utraconą przez Użytkownika Karty albo skradzioną Kartą, lub 2) przywłaszczenia Karty lub jej nieuprawnionego użycia w wyniku naruszenia przez Użytkownika Karty obowiązków, o których mowa w Posiadacz odpowiada za niezaakceptowane przez Użytkownika Karty Transakcje w pełnej wysokości, jeżeli Użytkownik Karty doprowadził do nich umyślnie albo w wyniku umyślnego lub będącego skutkiem rażącego niedbalstwa naruszenia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 28 ust. 4 lub Po dokonaniu Zastrzeżenia Karty zgodnie z 28 ust. 2 lub 29 ust. 1 Posiadacz nie odpowiada za niezaakceptowane przez Użytkownika Karty Transakcje, chyba że Użytkownik Karty doprowadził do nich umyślnie. 1. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za: 1) wszystkie Transakcje dokonane przy użyciu Kart wydanych dla Użytkowników Kart z zastrzeżeniem 31 ust. 3, 2) przekroczenie dostępnego Limitu globalnego lub Limitu Karty poprzez dokonanie Transakcji oraz zobowiązany jest do natychmiastowej spłaty kwoty przekroczenia, 3) Transakcje bezgotówkowe dokonane w oparciu o uprzednio udzielone zgody, których rozliczenie nastąpiło po rozwiązaniu Umowy ) using a Card that has been lost by the Card User or stolen, or 2) misappropriation or unauthorised use of the Card as a result of the Card User infringing on the obligations referred to in The Holder is liable for Transactions not accepted by the Card User in a full amount if the Card User caused them intentionally or as a result of infringing on at least one of the obligations referred to in 28 (4) or 30 intentionally or due to gross negligence. 3. Following Card Cancellation in accordance with 28 (2) or 29 (1), the Holder is not liable for Transactions not accepted by the Card User unless the Card User caused them intentionally. 1. The Holder is liable for: 1) all Transactions carried out with the use of Cards issued to Card Users, subject to 31 (3), 2) exceeding the available Global Limit or the Card Limit by carrying out Transactions and is obliged to immediately repay the amount of excess, 3) Cashless Transactions carried out on the basis of permits granted earlier that were settled after the Agreement had been terminated. 2. Posiadacz ma obowiązek sprawowania kontroli nad sposobem korzystania z Kart przez poszczególnych Użytkowników Kart. 2. The Holder is obliged to exercise control over the use of the Cards by individual Card User Bank nie odpowiada za żadne Transakcje: 1) do których doszło przed zgłoszeniem utraty Karty z winy umyślnej lub wskutek rażącego niedbalstwa Użytkownika Karty, w szczególności, gdy Użytkownik Karty nie dopełnił obowiązków określonych w ustawie o usługach płatniczych, Umowie lub Regulaminie, 2) do których Użytkownik Karty doprowadził umyślnie po zgłoszeniu utraty Karty, 3) w przypadku niedopełnienia co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w 28 ust. 2 i 4 lub Bank nie ponosi odpowiedzialności za prowizje i opłaty pobierane od Transakcji przez Akceptantów oraz za Transakcje dokonane przez Akceptantów świadczących usługi podróżnicze i turystyczne dokonane zgodnie z regulaminem świadczenia usług przez Akceptanta. Bank obsługuje Karty przez 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu, poza okresami przerw w obsłudze Kart spowodowanych Siłą wyższą, aktem ustawowym lub wykonawczym do ustawy lub przerwą techniczną w działaniu systemu informatycznego Banku wynikającą z potrzeby dokonania niezbędnych czynności związanych z jego prawidłowym funkcjonowaniem, ulepszaniem, konserwacją, zasileniem lub zabezpieczeniem, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza przez umieszczenie informacji na stronie internetowej Banku, nie później niż w dniu poprzedzającym taką przerwę techniczną. ZMIANY REGULAMINU I UMOWY 1. Bank może, w czasie obowiązywania Umowy, dokonać zmian w Regulaminie w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z niżej wskazanych okoliczności (ważne przyczyny zmiany Regulaminu): 1) wprowadzenia lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa regulujących sektor bankowy lub finansowy lub wydania czy zmiany wytycznych, rekomendacji lub dobrych praktyk przez instytucje nadzorcze lub regulujące sektor finansowy w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na prawa i obowiązki stron Umowy lub jej realizację, lub zwiększają koszty ponoszone przez Bank w związku ze świadczeniem usług związanych z Umową, 2) wydania decyzji, postanowień, orzeczeń organów The Bank is not liable for any Transactions: 1) carried out before reporting that the Card has been lost due to wilful misconduct or as a result of gross negligence of the Card User, in particular when the Card User failed to perform the obligations specified in the Act on Payment Services, the Agreement or the Regulations, 2) the performance of which was caused by the Card User intentionally after reporting that the Card has been lost, 3) in the case of failing to perform at least one of the obligations referred to in 28 (2) and (4) or The Bank is not liable for fees and charges collected on Transactions by Acceptors and for Transactions carried out by Acceptors providing travel and tourist services made in accordance with service regulations of the relevant Acceptor. The Bank handles Cards 24 hours a day, 7 days a week, apart from interruptions in the handling of Cards caused by Force Majeure, primary and secondary legislation or a technical break in the operation of the Bank's IT system resulting from a need to carry out necessary actions connected with its proper operation, improvement, maintenance, input or security, after prior notification of the Holder by publishing relevant information on the Bank's website, not later than on the day preceding such a technical break. AMENDMENTS TO THE REGULATIONS AND THE AGREEMENT 1. During the term of the Agreement, the Bank may amend the Regulations in the event where at least one of the following circumstances occur (good cause for amending the Regulations): 1) introducing or amending generally applicable provisions of the law regulating the banking or financial sector, or publishing or amending guidelines, recommendations or best practices by supervisory institutions or institutions regulating the financial sector in the scope in which such amendments influence the rights and obligations of the parties to the Agreement or the performance thereof, or increase costs incurred by the bank in connection with the provision of services connected with the Agreement, 15

16 administracji bądź sądów w zakresie, w jakim zmiany te wpływają na prawa i obowiązki stron Umowy lub odnoszących się do stosowanych przez instytucje finansowe wzorców umownych, 3) zmiany zakresu lub sposobu świadczonych przez Bank na rzecz Posiadacza usług związanych z Umową dotyczących funkcjonalności tych usług poprzez: zmianę, dodanie nowych lub ich wycofanie, 4) zmiany narzędzi technologicznych i środków wykorzystywanych do świadczenia usług objętych Regulaminem, mających wpływ na prawa i obowiązki stron Umowy określone w niniejszym Regulaminie. 2. O zmianach Regulaminu Bank informuje Posiadacza za pośrednictwem inord Business lub poprzez umieszczenie Komunikatu na stronie internetowej Banku nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wejściem zmian w życie. Posiadacz, jeśli nie akceptuje zmian, ma prawo przed datą proponowanego wejścia w życie zmian wypowiedzieć Umowę. W przypadku wypowiedzenia Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia. W przypadku braku wypowiedzenia Umowy uznaje się, że Posiadacz wyraża zgodę na wprowadzenie zmian. 3. Posiadacz jest zobowiązany do poinformowania Użytkowników Kart o postanowieniach oraz o zmianach Umowy i Regulaminu. 4. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu lub Umowy zostanie uznane za niezgodne z prawem lub nieważne, nie będzie to miało wpływu na obowiązywanie pozostałych postanowień Umowy. 2) issue of decisions, rulings or orders by administration authorities or courts in the scope in which such changes influence the rights and obligations of the parties to the Agreement or refer to standard contracts used by financial institutions, 3) a change of the scope or method of the provision of services connected with the Agreement by the Bank to the Holder concerning the functionalities of such services by: changing, adding new or withdrawing services, 4) a change of technological tools and means used to provide services provided for in the Regulations influencing the rights and obligations of the parties to the Agreement specified herein. 2. The Bank notifies the Holder of changes via inord Business or by publishing an Announcement on the Bank's website not later than 30 calendar days before such changes take effect. If the Holder does not accept the changes, it has the right to terminate the Agreement before the proposed effective date of the changes. In the case of termination, the Agreement is terminated as of the end of the notice period. If the Agreement is not terminated, it is deemed that that Holder gives its consent to implement the changes. 3. The Holder is obliged to notify Card Users of the provisions of and amendments to the Agreement and the Regulations. 4. If any provision of the Regulations or the Agreement is deemed unlawful or invalid, this shall not affect the effectiveness of the remaining provisions of the Agreement. ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Umowa może zostać rozwiązana przez Posiadacza w formie pisemnej pod rygorem nieważności z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia i pod warunkiem uregulowania wobec Banku wszystkich zobowiązań wynikających z Umowy. 2. Bank może z ważnych powodów rozwiązać Umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Za ważne powody uważa się: 1) brak Transakcji przez 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy, za wyjątkiem naliczonych przez Bank opłat, prowizji i odsetek, 2) brak aktywacji przynajmniej jednej Karty przez Użytkownika Karty w ciągu 90 dni kalendarzowych od daty zawarcia Umowy w sytuacji, gdy Bank uzyska informację o otrzymaniu Karty, 3) niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Posiadacza lub Użytkownika Karty postanowień odrębnych umów zawartych pomiędzy Bankiem i Posiadaczem w związku z niniejszą Umową, 4) stwierdzenie naruszenia przez Posiadacza lub Użytkownika Karty obowiązujących przepisów prawa, postanowień Umowy lub Regulaminu, 5) złożenie fałszywych dokumentów, oświadczeń lub danych stanowiących podstawę zawarcia Umowy, 6) pogorszenie się zdolności kredytowej Posiadacza uniemożliwiające prawidłową obsługę Zadłużenia, 7) brak spłaty Zadłużenia wraz z należnymi odsetkami, mimo wezwania ze strony Banku, 8) wszczęcie wobec Posiadacza postępowania upominawczego bądź egzekucyjnego, którego skutek mógłby zagrozić, w ocenie Banku, terminowej spłacie należności Banku, 9) otwarcie postępowania likwidacyjnego Posiadacza, 10) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Posiadacza lub ogłoszenie upadłości Posiadacza, 11) niedostarczenie dokumentów wymaganych przez Bank, 12) wskazanie jako adresu siedziby Posiadacza lub jako adresu Użytkownika Karty skrytki pocztowej lub wirtualnego biura, 13) stwierdzenia występowania Posiadacza lub Użytkownika Karty na listach sankcyjnych Unii Europejskiej lub rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki, 36. TERMINATION OF THE AGREEMENT 1. The Holder may terminate the Agreement in writing under the penalty of invalidity with one month's notice and provided that the Holder settles all its liabilities toward the Bank arising from the Agreement. 2. For good cause the Bank may terminate the Agreement with one month's notice. Good cause shall include: 1) a lack of Transactions during 90 calendar days after the date of concluding the Agreement except for charges, fees and interest collected by the Bank, 2) a failure to activate at least one Card by the Card User during 90 calendar days after the date of concluding the Agreement in a situation where the Bank learns that the Card has been received, 3) non-performance or improper performance by the Holder or Card User of provisions of separate agreements concluded between the Bank and the Holder in connection with the Agreement, 4) infringement by the Holder or Card User on applicable provisions of the law, the provisions of the Agreement or the Regulations, 5) submitting false documents, statements or data constituting the basis for concluding the Agreement, 6) deterioration of the Holder's creditworthiness preventing it from servicing the Debt in a correct manner, 7) a failure to repay the Debt with due interest thereon in spite of a demand from the Bank, 8) initiating writ of payment or execution proceedings against the Holder, the outcome of which could, in the opinion of the Bank, pose a threat to timely repayment of the Bank's receivables, 9) opening liquidation proceedings against the Holder, 10) submitting a petition to declare the Holder bankrupt or declaring the Holder bankrupt, 11) a failure to deliver documents required by the Bank, 12) providing a post office box or a virtual office as the address of the registered office of the Holder or the address of the Card User, 13) if the Holder or Card User is included in sanction lists of the European Union or the government of the United States of America, 16

17 14) w przypadku wycofania danego rodzaju lub typu Karty z oferty Banku. 3. W przypadku rozwiązania Umowy Posiadacz jest zobowiązany do natychmiastowej spłaty wszystkich Transakcji zrealizowanych przy użyciu Kart, rozliczonych przez Bank po dniu rozwiązania Umowy oraz do spłaty należnych Bankowi opłat i prowizji. 4. W przypadku wypowiedzenia Umowy obowiązek, o którym mowa w ust. 3, powinien zostać spełniony przez Posiadacza w okresie wypowiedzenia. 5. W przypadku rozwiązania Umowy opłaty pobierane z góry nie podlegają proporcjonalnemu zwrotowi, chyba że rozwiązanie Umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 14) if a Card of a given type or model is withdrawn from the Bank's offer. 3. In the case of terminating the Agreement, the Holder is obliged to immediately repay all Transactions carried out with the use of Cards and settled by the Bank after the date of terminating the Agreement, and to pay charges and fees due to the Bank. 4. In the case of terminating the Agreement, the Holder should meet the obligation referred to in Section 3 during the notice period. 5. In the case of terminating the Agreement, charges collected in advance are not subject to proportionate refund unless the Agreement is terminated on grounds attributable to the Bank. INNE POSTANOWIENIA 1. Bank może oferować do Kart usługi dodatkowe w formie pakietów ubezpieczeń lub innych usług przeznaczonych dla Posiadacza i Użytkowników Kart. Rodzaj oraz zakres usług dodatkowych określa Bank. 2. Posiadacz i wszyscy Użytkownicy Kart objęci są ochroną ubezpieczeniową. Rodzaj i zakres ubezpieczenia określają ogólne warunki ubezpieczenia stanowiące odrębny dokument. 3. Wszelkie roszczenia Posiadacza lub Użytkownika Karty z tytułu objęcia go ubezpieczeniem, o którym mowa w ust. 1, rozpatrywane są przez ubezpieczyciela. 37. OTHER PROVISIONS 1. The Bank may offer additional services to Cards in the form of insurance plans or other services intended for the Holder and Card Users. The type and scope of additional services are determined by the Bank. 2. The Holder and all Card Users have insurance cover. The type and scope of insurance cover are specified in the general insurance terms and conditions constituting a separate document. 3. All claims of the Holder or Card User on account of being covered by insurance, as referred to in Section 1, shall be processed by the insurer. 4. Informacje o prowizjach lub opłatach za usługi dodatkowe, o których mowa w ust. 1, podane są w Taryfie. Informacje dotyczące zakresu usług dodatkowych dostępne są w Oddziale Banku, u Przedstawicieli Banku, za pośrednictwem Contact Center oraz na stronie internetowej Banku. 4. Details concerning fees or charges for the additional services referred to in Section 1 are provided in the Table. Details concerning the scope of additional services are available at the Bank's Branch, at the Bank's representatives, at the Contact Centre and on the Bank's website W przypadku opóźnienia Posiadacza w spłacie jakichkolwiek zobowiązań wobec Banku Bank może dokonać potrącenia swoich wierzytelności: 1) z wszelkich środków lub wkładów (np. bieżących, terminowych) posiadanych przez Posiadacza w Banku w dowolnym czasie lub 2) z innych wierzytelności Posiadacza w stosunku do Banku, niezależnie od waluty, w jakiej są wyrażone. 2. Potrącenie, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do wszelkich obecnych lub przyszłych zobowiązań Posiadacza wobec Banku i może być dokonywane przez Bank przed terminem wymagalności wierzytelności Posiadacza wobec Banku. 3. Zawierając Umowę Posiadacz nieodwołalnie i bezwarunkowo upoważnia Bank do dokonania potrąceń kwot należnych Bankowi z tytułu Umowy, ze wszystkich środków, wkładów lub wierzytelności Posiadacza, o których mowa w ust. 1, do momentu spłaty całkowitego Zadłużenia względem Banku z tytułu Umowy. 4. Bank informuje pisemnie lub telefonicznie Posiadacza o wymagalności i wysokości kwot należnych do spłaty. W przypadku powstania Zadłużenia i rozwiązania Umowy Bank zastrzega sobie prawo do dochodzenia przeterminowanych należności od Posiadacza za pośrednictwem zewnętrznych firm windykacyjnych. 1. If the Holder defaults in the payment of any liabilities towards the Bank, the Bank may set off its claims: 1) from all funds or contributions (e.g. current, fixed-term) held by the Holder at the Bank at any time, or 2) from other claims of the Holder with respect to the Bank, regardless of the currency in which they are denominated. 2. The set-off referred to in Section 1 applies to all current or future liabilities of the Holder towards the Bank, and it may be performed by the Bank before the maturity date of the Holder's claims towards the Bank. 3. Concluding the Agreement, the Holder irrevocably and unconditionally authorises the Bank to set off amounts due to the Bank on account of the Agreement from all funds, contributions or claims of the Holder as referred to in Section 1 until the entire Debt towards the Bank under the Agreement has been repaid. 4. The Bank notifies the Holder in writing or by phone of the maturity and amounts of payables. If there is Debt and if the Agreement is terminated, the Bank reserves the right to claim overdue receivables from the Holder using external debt collection companies Umowa poddana jest prawu polskiemu. 1. The Agreement shall be governed and construed according to the provisions of law applicable in the Republic of Poland. 2. Regulamin, Taryfa oraz wzorzec Umowy dostępne są w Oddziale Banku, na stronie internetowej Banku oraz na żądanie. 3. Na żądanie Posiadacza Bank udostępnia w formie papierowej, a za zgodą Posiadacza w formie elektronicznej, postanowienia Umowy lub informacje dotyczące Karty i wykonanych Transakcji. 4. Parametry Karty nieokreślone w Umowie i Regulaminie, tj. w szczególności: 1) maksymalny Limit dzienny bezgotówkowy, 2) limit Transakcji zbliżeniowych, 3) maksymalne Limity dzienne gotówkowe, 2. The Regulations, the Table and the standard Agreement are available at the Bank's Branch, on the Bank's website and on request. 3. On the Holder's request, the Bank makes available in paperbased form, and with the Holder's consent in an electronic form, provisions of the Agreement or details concerning the Card and Transactions performed. 4. Card parameters not specified in the Agreement and the Regulations, i.e. in particular: 1) the maximum Daily Cashless Limit, 2) the limit on proximity Transactions, 3) maximum Daily Cash Limits, 17

18 podawane są w Komunikacie. 1. Wszelkie zawiadomienia, informacje, korespondencja oraz inne wiadomości związane z realizacją Umowy sporządzane są przez Bank w języku polskim i kierowane są na podany przez Posiadacza adres korespondencyjny lub na adres poczty elektronicznej lub za pośrednictwem Contact Center. 2. Językiem obowiązującym Posiadacza w kontaktach z Bankiem jest język polski. 3. Bank może kontaktować się z Użytkownikiem Karty lub Posiadaczem w sprawach związanych z funkcjonowaniem Karty przy użyciu numerów telefonicznych oraz adresów elektronicznych udostępnionych przez Użytkownika Karty i Posiadacza, w tym dokonywać dodatkowej identyfikacji w przypadku realizacji dyspozycji złożonych listownie. 4. W przypadku kontaktu Bank może nagrywać rozmowy telefoniczne oraz przechowywać je na elektronicznych nośnikach informacji. Nagrania rozmów mogą być wykorzystane przez Bank w celach dowodowych. 1. Posiadacz i Użytkownik Karty są zobowiązani do każdorazowego, niezwłocznego informowania Banku o wszelkich zmianach Danych osobowych, w szczególności o zmianie nazwiska, serii i numeru dokumentu tożsamości, zmianie nazwy i siedziby Posiadacza, adresu, numerów telefonów Użytkownika Karty lub Posiadacza. 2. Bank może odmówić ustanowienia adresu korespondencyjnego na skrytkę pocztową are communicated in the Announcement. 1. The Bank prepares all notices, information, correspondence and other details connected with the performance of the Agreement in the Polish language and sends them to the correspondence address or the electronic mail address provided by the Holder or communicates them via the Contact Centre. 2. The Holder shall communicate with the Bank in the Polish language. 3. The Bank may contact the Card User or Holder in matters connected with the operation of the Card using phone numbers and electronic address made available by the Card User and Holder, including additional verification in the case of instructions placed by letter. 4. In the case of contact, the Bank may record phone conversations and store them on electronic data carriers. The Bank may use recordings of conversations only for evidence purposes. 1. The Holder and Card User are obliged to immediately notify the Bank of any changes in their personal data on a case-by-case basis, including in particular a change of the surname, series and number of the ID card, a change of the name and registered office of the Holder, the address, phone numbers of the Card User or Holder. 2. The Bank may refuse to accept a post office box as the correspondence address. 18

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania i używania Kart wydawanych przez Bank oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania i używania Kart wydawanych przez Bank oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KART VISA BUSINESS CHARGE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin kart VISA Business Charge, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania i używania Kart wydawanych przez Bank oraz zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO VISA BUSINESS ELECTRON Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 3 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty 4 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA

REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA REGULAMIN KARTY VISA BUSINESS KREDYTOWA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Karty VISA BUSINESS KREDYTOWA, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi karty VISA BUSINESS KREDYTOWA

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC

REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA ELECTRON I VISA CLASSIC Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady wydawania i używania karty płatniczej VISA Electron oraz VISA Classic wydawanych przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin Kart Kredytowych, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania, używania i obsługi kart kredytowych wydawanych

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Bank S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin, wraz z Wnioskiem o wydanie karty Visa Electron, stanowi Umowę o kartę płatniczą. 2. Niniejszy Regulamin

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ MAESTRO JUNIOR Spis treści ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. WYDAWANIE KARTY ROZDZIAŁ III. UŻYTKOWANIE KARTY ROZDZIAŁ IV. ROZLICZANIE TRANSAKCJI ROZDZIAŁ V. REKLAMACJE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DATA OBOWIĄZYWANIA Regulamin obowiązuje od dnia 24.10.2012. DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty...

Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo. Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2. Rozdział 2. Wydanie karty... Obowiązuje od 3 września 2012 r. do 2 stycznia 2013 r. Regulamin wydawania i używania kart debetowych Inteligo Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 2 Rozdział 2. Wydanie karty... 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5

Spis treści. Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2. Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...2 Rozdział 2. Wydanie karty...4 Rozdział 3. Używanie karty i wykorzystanie limitu kredytowego...5 Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozliczanie operacji.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DATA OBOWIĄZYWANIA Regulamin obowiązuje od dnia 15.06.2015. DEFINICJE POJĘĆ i SKRÓTÓW 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki używania

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Sp0ółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN KART KREDYTOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DATA OBOWIĄZYWANIA Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2015. DEFINICJE POJĘĆ i SKRÓTÓW 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki używania

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin kart kredytowych w Raiffeisen Bank Polska S.A. SPIS TREŚCI Rozdział 1 Rozdział 2 Rozdział 3 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Rozdział 10. Postanowienia ogólne Wydawanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 23 listopada 2010r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate

WROCŁAW, 2015 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH Direct+ Corporate WROCŁAW, 2015 r. Spis treści I... 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 II... 2 TRYB ZAWIERANIA UMOWY RAMOWEJ.... 2 III... 3 TRYB

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały Nr 11/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10.2012 r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Sośnicowice, 2012

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na okres 5 lat. Aktywacji należy dokonać

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH.

INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH S.A. DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH. INFORMACJA O ZMIANACH W TARYFIE OPŁAT I PROWIZJI BANKU BPH SA DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ REGULAMINACH WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że z dniem 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu.

Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 27/2000 Zarządu BS w Suszu z dnia 14.09.2000 r. Regulamin funkcjonowania karty bankomatowej w Banku Spółdzielczym w Suszu. Do użytku wewnętrznego Susz, wrzesień 2000 1 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ GET Niniejszy Regulamin Karty Kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 28/2014 z dnia 24 lutego 2014r. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Regulamin korzystania z karty PKO MasterCard Corporate Municipium w Uniwersytecie Przyrodniczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UŻYTKOWANIA KARTY PODARUNKOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin używania i przeprowadzenia rozliczeń z tytułu Operacji dokonywanych przy użyciu Karty Podarunkowej wydany przez Sales

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY OBCIĄŻENIOWEJ TYPU BUSINESS Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin wydawania i używania karty obciążeniowej typu Business, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5 Zarządu Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 03.01.2011r REGULAMIN KART PŁATNICZYCH VISA CLASSIC DEBETOWA Dołhobyczów, styczeń

Bardziej szczegółowo

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

4. Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. REGULAMIN WYDAWANIA KART VISA DLA CZŁONKÓW SPÓŁDZIELCZYCH KAS ROZDZIAŁ I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki wydawania, używania i obsługi Kart VISA dla członków SKOK oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty płatniczej Visa Classic Debetowej, zwany dalej Regulaminem, określa zasady wydawania i używania karty

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L I M A N O W E J Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 3/10/2004 Zarządu BS w Limanowej z dnia 19.10.2004r. I zm. 9/05/2007 z 31.05.2007 II zm. 5/07/2007 z 12.07.2007r. III zm.6/06/2008 z 12.06.2008r B A N K S P Ó Ł D Z I E L C

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS. Rozdział 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYTKOWANIA KARTY BUSINESS Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa zasady wydawania i użytkowania Karty business Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz zasady rozliczania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A.

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART KREDYTOWYCH EURO BANKU S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych Visa Classic i Visa Gold Euro Banku S.A. oraz zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A.

REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. REGULAMIN wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron Euro Banku S.A. 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart płatniczych Visa Electron dla osób fizycznych, wydawanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH

REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Strona 1 z 5 REGULAMIN TRANSAKCJI WYMIANY WALUT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALANYCH Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Transakcji Wymiany Walut dla Klientów Indywidualnych, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty kredytowej GET

Regulamin karty kredytowej GET Regulamin karty kredytowej GET Niniejszy Regulamin karty kredytowej GET określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W G R Y B O W I E REGULAMIN świadczenia usług bankowości internetowej za pośrednictwem systemu ebanknet przez Bank Spółdzielczy w Grybowie Grybów 2007 SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Business Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin karty Visa Classic Debetowa Banku Spółdzielczego w Leśnicy, zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards

Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions for MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate Appendix 1 to the Agreement on the Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Kart MasterCard Corporate Terms and Conditions

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Zarządu Raiffeisen Bank Polska S.A. nr.../.../2012 REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA BUSINESS DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. Rozdział 1 Definicje i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Kędzierzynie - Koźlu Załącznik nr 1 do uchwały nr...zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Kędzierzynie Koźlu z dnia 06 grudnia 2013r. REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA BUSINESS DEBETOWA w Powiatowym Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KART OBCIĄŻENIOWYCH ZE ZNAKIEM VISA Spis treści Rozdział 1 Postanowienia ogólne 2 Rozdział 2 Wydanie karty 2 Rozdział 3 Zasady bezpieczeństwa 3 Rozdział 4 Używanie karty

Bardziej szczegółowo

Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a

Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA. (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a Regulamin debetowych kart płatniczych dla przedsiębiorców w Idea Bank SA (obowiązuje od dnia 12 czerwca 2012 roku) 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne... 3 Dział II. Umowa o Kartę...

Bardziej szczegółowo

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A.

Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych oferowanych klientom korporacyjnym Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart debetowych, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE

REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE REGULAMIN KARTY KREDYTOWEJ KEEP IT SIMPLE Niniejszy Regulamin karty kredytowej keep it simple określa warunki w zakresie wydawania kart kredytowych przez Getin Noble Bank SA z siedzibą w Warszawie, oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY KREDYTOWEJ INTELIGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady wydawania i używania kart kredytowych dla Posiadaczy Kont Inteligo w Powszechnej

Bardziej szczegółowo

28. Wniosek - wniosek o wydanie Kart wraz z załącznikami złożony przez Posiadacza na standardowym formularzu Banku, który stanowi część Umowy,

28. Wniosek - wniosek o wydanie Kart wraz z załącznikami złożony przez Posiadacza na standardowym formularzu Banku, który stanowi część Umowy, Regulamin kart VISA BUSINESS typu charge Raiffeisen Bank Polska S.A. Regulamin Kart VISA BUSINESS typu charge, zwany dalej Regulaminem, został wydany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO DINERS CLUB DLA KLIENTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO

REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO DINERS CLUB DLA KLIENTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO REGULAMIN WYDAWANIA I UŻYWANIA KARTY PKO DINERS CLUB DLA KLIENTÓW MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW ORAZ KLIENTÓW RYNKU KORPORACYJNEGO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin wydawania i używania

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje.

Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych Visa Business w mbanku Rozdział I. Postanowienia ogólne i definicje...1 Rozdział II. Wydawanie kart...2 Rozdział III. Limit wydatków...2 Rozdział IV. Doręczenie

Bardziej szczegółowo

I. w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie

I. w Regulaminie prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że od 01.02.2015 r. zostanie zmieniony Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w Łochowie. Potrzeba wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU. I. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2015 Rektora UEP z dnia 24 lipca 2015 r. REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SŁUŻBOWYCH KART PŁATNICZYCH NA UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM W POZNANIU I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK

REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK REGULAMIN KART KREDYTOWYCH VISA PLATINUM KREDYT NOBLE BANK Niniejszy Regulamin Kart Kredytowych Visa Platinum Kredyt Noble Bank określa warunki w zakresie wydawania przez Getin Noble Bank S.A. kart kredytowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www

Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www Regulamin otwierania terminowej Lokaty BIZ PRO w PLN i Rachunku oszczędnościowego BIZ poprzez serwis internetowy www 1 1. Niniejszy Regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM

REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ALEKSANDROWIE ŁÓDZKIM ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. Regulamin kart debetowych business w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim, zwany

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A.

Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku Pocztowym S.A. Warszawa, czerwiec 2014 r. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin wydawania i używania kart płatniczych biznes w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych

BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży. REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY w Iłży REGULAMIN kart płatniczych Banku Spółdzielczego w Iłży dla klientów instytucjonalnych Iłża 2016 Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia ogólne...str 3 Rozdział 2. Wydawanie karty...str

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r.

Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. BANK SPÓŁDZIIELCZY W DOŁHOBYCZOWIIE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 10/2014 Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie z dnia 26.11.2014 r. REGULAMIN KART DEBETOWYCH BUSINESS Dołhobyczów, listopad 2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. 1. Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. Załącznik do Uchwały nr 10/31/12 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sośnicowicach z dnia 08.10. 2012 r. Bank Spółdzielczy w Sośnicowicach REGULAMIN KARTY PŁATNICZEJ VISA CLASSIC DEBETOWA BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards

Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Regulamin Wydawania i Użytkowania Kart MasterCard Corporate Rules and Regulations for Issuance and Use of MasterCard Corporate Cards Załącznik 1 do Umowy o Wydanie i Użytkowanie Kart MasterCard Corporate

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. 1. Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych

Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych bankach spółdzielczych Załącznik do Uchwały nr 2/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Przemkowie z dnia 03.02.2012 roku Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków

Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków Zasady składania reklamacji/skarg/wniosków W przypadku posiadania zastrzeżeń dotyczących usług świadczonych przez Bank w zakresie wykonywanych czynności bankowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A.

Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Regulamin karta debetowa MasterCard Business Alior Bank S.A. Rozdział 1 Postanowienia generalne 1.1. Regulamin Karty debetowe MasterCard Business Banku Alior S.A. zwany dalej Regulaminem, określa ogólne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ...

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 ROZDZIAŁ 2. WYDAWANIE I WZNAWIANIE KART ORAZ WYSYŁKA PIN... 5 ROZDZIAŁ 3. POSŁUGIWANIE SIĘ KARTĄ... Regulamin funkcjonowania międzynarodowych debetowych kart płatniczych Visa Business Electron w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S A w Poznaniu Kowal, maj 2007 r. Spis

Bardziej szczegółowo