REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE"

Transkrypt

1 REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER / REGULATIONS OF BANK ACCOUNTS, INORD BUSINESS ELECTRONIC BANKING AND DEBIT CARDS FOR CORPORATE CUSTOMERS HANDLED IN THE BANKMASTER SYSTEM 1

2 Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Użyte w Regulaminie oraz Umowie określenia oznaczają: 1. Akceptant Punkt handlowo usługowy przyjmujący zapłaty przy użyciu Karty. 2. Autoryzacja Potwierdzenie złożenia dyspozycji lub wykonania innych czynności przez Posiadacza/Użytkownika inord Business za pośrednictwem Systemu. Autoryzacja jest dokonywana za pomocą Narzędzi Autoryzacji. 3. Autoryzacja Transakcji Zgoda Banku na dokonanie Transakcji przy użyciu Karty pomniejszającej Saldo dostępne. Chapter I DEFINITIONS OF TERMS AND ABBREVIATIONS 1. As used in the Regulations and the Agreement, the following terms shall have the following meanings: 1. Acceptor A commercial and service outlet accepting payments with the use of the Card. 2. Authorisation Confirmation of placing and instruction or carrying out other activities by the Holder/iNORD Business User via the System. Authorisation is performed using Authorisation Tools. 3. Transaction Authorisation A consent of the Bank to perform, with the use of the Card, the Transaction decreasing the available Balance. 4. Bank DNB Bank Polska S.A. 4. Bank DNB Bank Polska S.A. 5. Beneficjent rzeczywisty 1) Osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są właścicielami osoby prawnej lub sprawują kontrolę nad Klientem albo mają wpływ na osobę fizyczną, w imieniu której przeprowadzana jest transakcja lub prowadzona jest działalność, 2) Osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które są udziałowcami lub akcjonariuszami lub posiadają prawo głosu na zgromadzeniu wspólników w wysokości powyżej 25% w tej osobie prawnej, w tym za pomocą pakietów akcji na okaziciela, z wyjątkiem spółek, których papiery wartościowe są w obrocie zorganizowanym, podlegających lub stosujących przepisy prawa Unii Europejskiej w zakresie ujawniania informacji, a także podmiotów świadczących usługi finansowe na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo państwa równoważnego w przypadku osób prawnych, 3) Osoba fizyczna lub osoby fizyczne, które sprawują kontrolę nad co najmniej 25% majątku w przypadku podmiotów, którym powierzono administrowanie wartościami majątkowymi oraz rozdzielanie takich wartości, z wyjątkiem podmiotów wykonujących czynności, o których mowa w art. 69 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 5. Actual Beneficiary 1) Natural person or natural persons who are owners of a legal person or exercise control over the Customer, or influence a natural person on behalf of whom a transactions is performed or an activity is carried out. 2) A natural person or natural persons who are shareholders or hold a voting right at a meeting of shareholders in the amount of over 25% in such legal person, including with interests of bearer shares, with the exception of companies whose securities are in organised trading, subject to or applying provisions of the law of the European Union in the scope of disclosure of information, as well as entities providing financial services in the territory of an EU Member State or an equivalent state in the case of legal persons, 3) A natural person or natural persons exercising control over at least 25% of assets in the case of entities entrusted with administering pecuniary values or separating such values, with the exception of entities performing the activities referred to in Article 69 (2) (4) of the Act of 29 July 2005 on Trading in Financial Instruments. 6. BFG Bankowy Fundusz Gwarancyjny. 6. BGF Bank Guarantee Fund. 7. Debet/Saldo debetowe Zadłużenie w Rachunku na kwotę większą niż Saldo dostępne. 8. Duplikat Karta wydana w miejsce Karty, która uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu, lub też z innych powodów nie może być używana. Duplikat posiada taki sam numer oraz Okres ważności jak Karta, w miejsce której został wydany. 9. Dzień roboczy Każdy dzień, za wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy, w których Bank prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczych zgodnie z Tabelą terminów. 7. Debit/Debit Balance Debt on the Account in an amount exceeding the Available Balance. 8. Duplicate A card issued to replace the Card that has been damaged, destroyed or cannot be used for other reasons. The Duplicate has the same number and Validity Period as the Card in the place of which it has been issued. 9. Business Day Every day, with the exception of Saturdays and public holidays, on which the Bank carries out activities required to perform payment transactions in accordance with the Table of Dates. 10. Hasło Klucza Ciąg znaków znany jedynie 10. Private Key A series of signs known only to 2

3 Prywatnego 11. Godzina Graniczna Użytkownikowi inord Business, który wykorzystywany jest przez niego do autoryzacji dyspozycji w Systemie przy użyciu Klucza Prywatnego. Godzina, do której Bank realizuje zlecenia w dniu bieżącym (cut-off time) zgodnie z Tabelą terminów. 12. Hasło startowe Hasło służące wraz z Identyfikatorem do pierwszego logowania do Systemu, przekazywane Użytkownikowi inord Business w bezpiecznej kopercie wykonanej maszynowo. Wydanie koperty jest rejestrowane w Systemie. 13. inord Business (System) 14. Instrumenty uwierzytelniające System bankowości elektronicznej umożliwiający porozumiewanie się z Bankiem, składanie wniosków, dyspozycji, oraz dostęp do informacji o rachunkach bankowych za pośrednictwem serwisu internetowego oraz serwisów telefonicznych. 1) Identyfikator unikalny, indywidualny dla każdego Posiadacza/Użytkownika inord Business, ośmiocyfrowy ciąg znaków, wygenerowany i przydzielony przez Bank, stanowiący jeden z elementów identyfikacji w inord Business. 2) Hasło Dostępu hasło używane przez Posiadacza/Użytkownika inord Business w celu weryfikacji jego tożsamości, stanowiące jeden z elementów identyfikacji w inord Business. 15. Karta Karta debetowa wydawana przez Bank. 16. Klient Instytucjonalny (Klient) Osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, osoba fizyczna prowadząca działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 17. Klucz Prywatny Klucz umożliwiający uprawnionym Użytkownikom inord Business Autoryzację dyspozycji. Klucz ten jest kluczem prywatnym znanym jedynie Użytkownikowi inord Business i jest elektronicznym odzwierciedleniem podpisu Klienta umożliwiającym autoryzację wysyłanych do Banku zleceń. Klient zobowiązany jest do przechowywania klucza na wskazanym przez Bank Nośniku. 18. Klucz Publiczny Druga (publiczna) część klucza przechowywana na serwerze bankowym służąca uwiarygodnieniu Klucza Prywatnego. 19. Kod CVV2 Trzycyfrowy kod służący do weryfikacji Użytkownika Karty w trakcie realizacji Transakcji bez fizycznego użycia Karty (np. Transakcje przez Internet, telefon, pocztę). Numer ten umieszczony jest na rewersie Karty. 20. Kod SMS Jednorazowy kod służący do Autoryzacji dyspozycji przez Użytkownika inord Business w ramach usług Systemu, przesyłany na żądanie Użytkownika inord Business na wskazany przez niego numer telefonu komórkowego. Password inord Business User used by him to authorise instructions in the System using the Private Key. 11. Cut-off Time The time by which the Bank performs orders on the current day in accordance with the Table of Dates. 12. Starting Password A password used together with the Identifier to log into the System for the first time, provided to inord Business User in a safe machinemade envelope. Handing out the envelope is registered in the System. 13. inord Business (System) 14. Authentication Instruments An electronic banking system making it possible to communicate with the Bank, submit applications, instructions and access bank account details via the web-based service and phone services. 1) Identifier a unique eight-digit series of signs, unique for each Holder/iNORD Business User, generated and assigned by the Bank, constituting one of identification elements in inord Business. 2) Password a password used by the Holder/iNORD Business User in order to verify their identity, constituting one of identification elements in inord Business. 15. Card A debit card issued by the Bank. 16. Corporate Customer (Customer) A legal person, an organisational unit without legal personality to which the law accords legal capacity, a natural person conducting economic activities on his/her own account, including a natural person being an entrepreneur as defined in the Act on Freedom of Economic Activity. 17. Private Key A key making it possible for authorised inord Business Users to authorise an instruction. This key is a private key known only to inord Business User, and it is an electronic imprint of the Customer's signature making it possible to authorise orders sent to the Bank. The Customer is obliged to store the key on the Carrier indicated by the Bank. 18. Public Key The second (public) part of the key stored on the bank server and user to authenticate the Private Key. 19. CVV2 Code A three-digit code used to verify the Card User in the case of performing Transactions without physical use of the Card (e.g. Transactions on-line, by phone, mail). This number is placed on the reverse side of the Card. 20. SMS Code A one-off code used to authorise instructions by inord Business User within System services, sent at request to inord Business User to the mobile phone number indicated by the User. 3

4 21. Komunikat Forma przekazywania informacji określonych w Regulaminie. Treść Komunikatu podawana jest na tablicach ogłoszeń w Oddziale Banku oraz zamieszczana na stronie internetowej Banku. Przez wywieszenie Komunikatu na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczenie na stronie internetowej Banku przyjmuje się, że Posiadacz został zawiadomiony o jego treści. 22. Kredyt w rachunku bieżącym Możliwość zadłużania się w Rachunku bieżącym do wysokości określonego w umowie kredytu limitu i przez określony w umowie okres. 23. Kwota blokad Łączna kwota Autoryzacji Transakcji, przyjętych do realizacji obciążeń Rachunku oraz środków zablokowanych na Rachunku z innych tytułów, w tym z tytułu zajęć egzekucyjnych. 24. Limit dzienny Dzienna maksymalna kwota, do wysokości której można dokonywać transakcji poprzez inord Business. 25. Limit dzienny bezgotówkowy 26. Limity dzienne gotówkowe Dzienna maksymalna kwota, do wysokości której Użytkownik Karty może dokonywać Transakcji bezgotówkowych. Dzienna maksymalna kwota, do wysokości której Użytkownik Karty może dokonywać Transakcji gotówkowych, oraz dzienna maksymalna liczba Transakcji gotówkowych, która może zostać dokonana przez Użytkownika Karty. 27. Limit jednorazowy Maksymalna kwota, do wysokości której można dokonać pojedynczej transakcji poprzez inord Business. 28. Narzędzie Autoryzacji Każdorazowo Nośnik lub telefon Użytkownika inord Business zdefiniowany dla wysyłki Kodów SMS. 29. Nośnik Nośnik kryptograficzny USB - urządzenie zabezpieczające zapisany na nim Klucz Prywatny. 30. Numer PIN Przypisany do danej Karty, znany tylko Użytkownikowi Karty, poufny czterocyfrowy numer, który łącznie z danymi zawartymi na Karcie służy do elektronicznej identyfikacji Użytkownika Karty. 31. Odcisk Klucza Ciąg znaków wyświetlanych na ekranie przez System, w szczególności podczas generowania Klucza publicznego i prywatnego. 32. Oddział Banku Placówka terenowa Banku prowadząca operacyjną obsługę Rachunku, wskazana na stronie internetowej Banku. 33. Okres ważności Okres ważności Karty kończący się w ostatnim dniu miesiąca dla roku i miesiąca wskazanego na awersie Karty. 34. Opłaty standardowe 35. Organizacja płatnicza Opłaty i prowizje wymienione w Taryfie obowiązujące Posiadacza nie posiadającego żadnego z Pakietów dla Klientów Instytucjonalnych będących w ofercie Banku. Międzynarodowa organizacja finansowa, której członkami są instytucje finansowe tworzące system rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu Kart ze znakiem VISA - w przypadku Organizacji płatniczej VISA 21. Announcement A form of communicating information specified in the Regulations. The content of the Announcement is communicated on notice boards at the Bank's Branch and published on the Bank's website. By placing an Announcement on the notice board and the Bank's website, it is deemed that the Holder has been notified of the content thereof. 22. Overdraft A possibility to incur debt in the current Account up to the amount of the credit limit and during the period specified in the agreement. 23. Authorisation Hold The total amount of Transaction Authorisations, Account debits accepted for performance and funds blocked on the Account on other grounds, including on the account of attachments by writ of execution. 24. Daily Limit The daily maximum amount up to which transactions may be performed via inord Business. 25. Daily Cashless Limit The daily maximum amount up to which the Card User may perform cashless Transactions. 26. Daily Cash Limits The daily maximum amount up to which the Card User may perform cash Transactions, and the daily maximum number of cash Transactions which the Card User may perform. 27. One-off Limit The maximum amount up to which a single transaction may be performed via inord Business. 28. Authorisation Tool On a case-by-case basis the Carrier or the phone of inord Business User defined for sending SMS Codes. 29. Carrier USB cryptographic carrier - a device encrypting the Private Key recorded in it. 30. PIN A confidential four-digit number ascribed to a given Card, known only to the Card User, which together with data specified on the Card is used for electronic identification of the Card User. 31. Key Imprint A series of signs displayed on the screen by the System, in particular when generating the Public and Private Key. 32. Bank's Branch A local branch of the Bank servicing the Account, indicated on the Bank's website. 33. Validity Period The Card validity period that ends on the last day of the month for the year and month specified on the obverse of the Card. 34. Standard Charges Fees and charges listed in the Table applicable to the User not using any Package for Corporate Customers that are available in the Bank's offer. 35. Payment Organisation An international financial organisation comprising financial institutions creating the settlement system of transactions performed with the use of VISA cards - in the case of VISA 4

5 Europe. 36. Pakiet Zestaw produktów i usług łącznie oferowanych przez Bank. 37. Państwo członkowskie Państwo członkowskie Unii Europejskiej albo państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), będące stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 38. Pełnomocnik Osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, upoważniona przez Posiadacza do dysponowania w jego imieniu i na jego rzecz Rachunkiem i do jego reprezentowania w stosunkach z Bankiem zgodnie z niniejszym Regulaminem. Sposób i zakres dysponowania przez Pełnomocnika Rachunkiem określa treść udzielonego Pełnomocnikowi pełnomocnictwa. 39. Posiadacz Klient Instytucjonalny mający siedzibę w kraju lub za granicą, z którym Bank zawarł umowę rachunku bankowego. 40. Potwierdzenie wydania Karty 41. Przedstawiciel Banku 42. Przelew transgraniczny 43. Przelew zdefiniowany Dokument wydany przez Bank wraz z Kartą, wysyłany na adres korespondencyjny Posiadacza. Pracownik Banku lub inna osoba posiadająca pełnomocnictwo do wykonywania określonych czynności w imieniu Banku. Polecenie przelewu lub wpłata gotówkowa w rozumieniu ustawy Prawo Bankowe lub jakiejkolwiek innej ustawy, która ją zmieni lub zastąpi, dokonane w obrocie z państwami członkowskimi Unii Europejskiej oraz państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dyspozycja przelewu w inord Business, w której na stałe określone są dane beneficjenta w zakresie nazwy, adresu i numeru rachunku. 44. Rachunek Rachunek bankowy rozliczeniowy, Rachunek depozytowy lub zbiór rachunków bankowych rozliczeniowych (rachunek główny lub rachunki pomocnicze) Posiadacza Rachunku, prowadzonych w polskich złotych lub walutach obcych zgodnie z obowiązującym prawem, otwartych na rzecz Posiadacza Rachunku przez Bank na podstawie Umowy. Zgodnie z Umową rachunek główny jest otwierany w złotych polskich jako pierwszy rachunek Posiadacza Rachunku w Banku, a pozostałe rachunki otwierane są na wniosek Posiadacza Rachunku na warunkach określonych w Umowie oraz Regulaminie. Europe payment organisation. 36. Package A set of products and services offered jointly by the Bank. 37. Member State A member state of the European Union or a member state of the European Free Trade Association (EFTA) being a party to the Agreement on the European Economic Area. 38. Proxy A natural person having full capacity for legal acts, authorised by the Holder to manage the Account for and on its behalf and to represent it in relations with the Bank in accordance with these Regulations. The method and scope of managing the Account by the Proxy are specified in the content of the power of attorney granted to the Proxy. 39. Holder A Corporate Customer with its registered office in Poland or abroad with which the Bank concluded a bank account agreement. 40. Card Issue Confirmation 41. Bank's Representative 42. Cross-Border Transfer A document issued by the Bank and sent to the correspondence address of the Holder together with the Card. An employee of the Bank or a different person having a power of attorney to carry out specified activities on behalf of the Bank. A payment order or cash deposit within the meaning of the Banking Law Act or any other act amending or superseding it, carried out within transactions with the Member States of the European Union and member states of the European Economic Area. 43. Defined Transfer A transfer instruction in inord Business where beneficiary's details in the scope of the name, address and account number are defined permanently. 44. Account A current bank account, a deposit Account or a set of current bank accounts (the main account or auxiliary accounts) of the Account Holder, maintained in the Polish zloty or in foreign currencies in accordance with the applicable law, opened for the Account Holder by the Bank under the Agreement. Pursuant to the Agreement, the main account is opened in the Polish zloty as the first account of the Account Holder at the Bank while other accounts are opened upon application of the Account Holder on the terms and conditions specified in the Agreement and the Regulations. 45. Rachunek lokat Rachunek lokat terminowych. 45. Deposit Account The time deposit account. 46. Saldo dostępne Środki na Rachunku powiększone o środki do wykorzystania z tytułu przyznanego limitu kredytowego w Rachunku, pomniejszone o Kwotę blokad. 47. Siła wyższa Zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli Stron, uniemożliwiające wykonanie Umowy w całości lub w części, na stałe lub na pewien czas, któremu nie 46. Available Balance Funds on the Account augmented by funds available for use on account of the overdraft granted less the Authorisation Hold. 47. Force Majeure An external sudden event, unforeseeable by the Parties and beyond their control, preventing the performance of the Agreement entirely or in part, permanently or 5

6 można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności Stron. 48. Tabela terminów Tabela terminów realizacji dyspozycji płatniczych, podawana przez Bank w Komunikacie. 49. Taryfa Taryfa prowizji i opłat bankowych DNB Banku Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie BankMaster. 50. Telefoniczna Obsługa Klienta (Contact Center) Usługa dostępu do Rachunku w zakresie informacyjnym za pośrednictwem telefonu, oraz telefoniczna pomoc i wsparcie Klientów w ramach obsługi Rachunku, Systemu i Karty. Godziny dostępności Doradców w Telefonicznej Obsłudze Klienta określone są na stronie internetowej Banku. 51. Transakcja Transakcja bezgotówkowa lub Transakcja gotówkowa dokonywana przy użyciu Karty i obciążająca Rachunek. 52. Transakcja bezgotówkowa 53. Transakcja gotówkowa Płatność za nabywane towary i usługi w punktach handlowych lub usługowych, w tym transakcje zbliżeniowe oraz transakcje zawierane na odległość za pośrednictwem telefonu, poczty lub Internetu. Wypłata gotówki w bankomatach, bankach lub w innych instytucjach finansowych, kasynach, urzędach pocztowych, w tym transakcje typu cash back, lub każda inna Transakcja uznana za gotówkową przez prawo krajowe lub postanowienia systemu rozliczeniowego, w którym została dokonana. 54. Umowa Kompleksowa umowa o usługi bankowe dla Klientów Instytucjonalnych obejmująca Umowę Rachunku/Umowę rachunku lokat, Umowę inord Business orazumowę o Karty. 55. Umowa inord Business Umowa o usługę bankowości elektronicznej inord Business. temporarily, which cannot be prevented or counteracted with due diligence of the Parties. 48. Table of Dates The table of dates for the performance of payment instructions, communicated by the Bank in the Announcement. 49. Table The table of bank fees and charges of DNB Bank Polska S.A. for Corporate Customers handled in the BankMaster system. 50. Contact Centre Access to Account information by phone as well as phone assistance and support for Customers within Account, System and Card services. The business hours of the Contact Centre are specified on the Bank's website. 51. Transaction A cashless Transaction or cash Transaction performed with the use of the Card and debiting the Account. 52. Cashless Transaction Payment for goods and services purchased at commercial or sale outlets, including proximity transactions and transactions concluded remotely by phone, post or on-line. 53. Cash Transaction A cash withdrawal at ATMs, banks or other financial institutions, casinos, post offices, including cash back transactions, or every other Transaction recognised as a cash transaction by the national law or provisions of the settlement system in which it has been carried out. 54. Agreement The Comprehensive Agreement for Banking Services for Corporate Customers including the Account Agreement/Investment Account Agreement, the inord Business Agreement and the Card Agreement. 55. inord Business Agreement The agreement for inord Business electronic banking service. 56. Umowa o Karty Umowa o Karty debetowe. 56. Card Agreement Debit Card Agreement. 57. Umowa Rachunku Umowa Rachunku/Umowa rachunku lokat. 58. Unikatowy identyfikator 59. Użytkownik inord Business Numer rachunku bankowego, w polskim (NRB) lub międzynarodowym (IBAN) systemie numeracji rachunków, dodatkowo uzupełniony o numer BIC w przypadku transakcji zagranicznych lub walutowych. Osoba fizyczna uprawniona do korzystania z inord Business na podstawie udzielonego pełnomocnictwa. 60. Użytkownik Karty Osoba fizyczna (w tym nierezydent) upoważniona przez Posiadacza do dokonywania w imieniu i na rzecz Posiadacza Transakcji oraz innych czynności określonych w Regulaminie, której dane identyfikacyjne są umieszczone na awersie Karty. 61. Użytkownik Zarządzający (Superużytkownik inord Business) Osoba, która na podstawie przyznanych uprawnień ma prawo do korzystania z Systemu w imieniu i za zgodą Klienta, posiadająca możliwość ograniczania uprawnień innych użytkowników Systemu. 57. Account Agreement Account Agreement/Investment Account Agreement. 58. Unique Identifier The bank account number in the Polish (BAN) or international (IBAN) account numbering system, additionally supplemented with BIC number in the case of international or currency transactions. 59. inord Business User A natural person authorised to use inord Business on the basis of the power of attorney granted. 60. Card User A natural person (including nonresidents) authorised by the Holder to perform, for and on behalf of the Holder, Transactions and other activities specified in the Regulations whose identification data are placed on the obverse of the Card. 61. Managing User (inord Business Super User) A person who, within the scope of his/her authorisation, has the right to use the System for behalf of and with the consent of the Customer, able to limit the rights of other System users. 6

7 62. Waluta Karty Waluta rozliczeniowa Karty, którą jest złoty polski. 63. Wniosek 1) W przypadku inord Business - Wniosek o nadanie dostępu do inord Business, 2) W przypadku Kart - Wniosek o wydanie Karty debetowej. 64. Zablokowanie Karty 65. Zadłużenie przeterminowane Czasowe uniemożliwienie przez Bank dokonywania Transakcji. Powstanie na Rachunku niedozwolonego Salda debetowego i brak spłaty zadłużenia wraz z należnymi odsetkami. 66. Zastrzeżenie Karty Nieodwołalne uniemożliwienie dokonywania Transakcji. 62. Card Currency The settlement currency of the Card, i.e. the Polish zloty. 63. Application 1) In the case of inord Business - the Application for Access to inord Business. 2) In the case of Cards - the Debit Card Application. 64. Card Blocking Temporary prevention of Transactions by the Bank. 65. Overdue Debt The occurrence of inadmissible Debit Balance on the Account and a failure to repay it with interest thereon in a timely manner. 66. Card Cancellation Irrevocable prevention of Transactions. ROZDZIAŁ II. RACHUNKI BANKOWE CHAPTER II. BANK ACCOUNTS RACHUNKI ORAZ RACHUNKI LOKAT 1. Bank otwiera i prowadzi Rachunki na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem a Posiadaczem Rachunku. 2. Bank otwiera i prowadzi w szczególności następujące rodzaje Rachunków: 1) Rachunki płatne na każde żądanie: a) Rachunek bieżący, b) Rachunek pomocniczy, 2) Rachunek lokat, 3) Rachunek depozytowy. 3. Rachunek bieżący służy do gromadzenia środków pieniężnych Posiadacza oraz do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 4. Rachunek pomocniczy służy do prowadzenia przez Posiadacza określonych rozliczeń pieniężnych w przypadku, gdy posiada on już rachunek bieżący w Banku lub innym banku. 5. Rachunek depozytowy służy do gromadzenia nadwyżek środków pieniężnych Posiadacza i nie jest przeznaczony do rozliczeń pieniężnych. 6. Rachunki lokat służą do przechowywania środków pieniężnych Posiadacza przez czas określony w Umowie. 7. Wykaz walut obcych, w których mogą być prowadzone Rachunki określone w ust. 2, podawany jest w Komunikacie. 1. Bank prowadzi Rachunki lokat na czas określony. Czas, na jaki Umowa została zawarta kończy się ostatniego dnia zadeklarowanego w Umowie, przez strony, okresu umownego. 2. W trakcie trwania okresu umownego lokaty Posiadacz może złożyć dyspozycję zmiany sposobu zadysponowania kwotą zdeponowaną na Rachunku lokaty wraz z odsetkami ze skutkiem po zakończeniu okresu umownego. 3. Rachunki lokat otwarte jako odnawialne prowadzone w dniu wejścia w życie niniejszego Regulaminu, z chwilą jego wejścia w życie przekształcają się w lokaty nieodnawialne. RACHUNKI WSPÓLNE 1. Rachunek może być otwarty i prowadzony dla kilku osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami oraz jednostek samorządu terytorialnego jako rachunek wspólny. 2. Każdy z Posiadaczy może dysponować samodzielnie środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku wspólnym oraz w każdym czasie może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem dla pozostałych Posiadaczy. 2. ACCOUNTS AND INVESTMENT ACCOUNTS 1. The Bank opens and maintains Accounts on the basis of the Agreement concluded between the Bank and the Account Holder. 2. The Bank opens and maintains the following types of Accounts in particular: 1) Accounts payable on each demand: a) Current account, b) Auxiliary account, 2) Investment Account, 3) Deposit account. 3. The current account is used to hold the Holder's funds and to carry out financial settlements connected with the economic activities conducted by the Holder. 4. The auxiliary account is used by the Holder to carry out specified financial settlements in the event where the Holder already has a current account at the Bank or at a different bank. 5. The deposit account is used to hold financial surplus of the Holder, and it is not intended for financial settlements. 6. Investment accounts are used to safekeep the Holder's cash for periods specified in the Agreement. 7. A list of foreign currencies in which the Accounts specified in Section 2 may be maintained is communicated in the Announcement The Bank maintains investment accounts for a definite period of time. The term for which the Agreement has been concluded expires on the last day of the contractual term declared by the parties in the Agreement. 2. During the contractual term of the investment, the Holder may place an instruction to change the method of managing the amount deposited on the investment Account with interest thereon, with effect after the end of the contractual term. 3. Investments accounts opened as renewable accounts and maintained on the effective day of these Regulations shall be transformed into non-renewable investments on the effective day hereof. JOINT AND SEVERAL ACCOUNTS The Account may be opened and maintained for several natural persons carrying out economic activities on their own account, including for persons being entrepreneurs and for local government units as a joint and several account Each Holder may manage cash collected on the joint and several account independently and terminate the Agreement with effect for the remaining Holders at all times. 7

8 3. Posiadacz rachunku wspólnego nie może zakazać Bankowi wypłat lub niehonorowania dyspozycji innego Posiadacza, chyba że zostanie przedłożone orzeczenie sądu o zabezpieczeniu wypłat z rachunku wspólnego. 4. Zobowiązania wobec Banku powstałe przez działania któregokolwiek z Posiadaczy w ramach Umowy są zobowiązaniami solidarnymi Posiadaczy 3. Holder of a joint and several account cannot disallow the Bank to make payouts or to refuse to execute orders of other Account Holder unless a court decision on securing payouts from the joint and several account is submitted. 4. Obligations that have arisen towards the Bank due to actions of any of the Holders under the Agreement are joint and several obligations of the Holders. PEŁNOMOCNICTWO POWER OF ATTORNEY Posiadacz może upoważnić osobę trzecią do dysponowania środkami na Rachunku i Rachunku lokat. 1. The Holder may authorise a third party to manage funds on the Account and the investment Account. 2. Udzielenie, zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa powinno być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dostarczone do Banku. Własnoręczność podpisu Posiadacza lub osób upoważnionych do działania w jego imieniu, złożony na pełnomocnictwie lub dyspozycji zmiany pełnomocnictwa, o ile nie zostanie on złożony w obecności pracownika Banku, musi zostać potwierdzona przez notariusza 2. The power of attorney may be granted, changed or revoked only in writing under the penalty of invalidity and submitted to the Bank. The fact of affixing the signature by the Holder or persons authorised to act for its behalf on the power of attorney or an instruction to change the power of attorney in their own hand must be certified by a notary public unless the signature is affixed in the presence of an employee of the Bank. 3. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane przez Posiadacza, na podstawie jego pisemnej dyspozycji 3. The Holder may revoke the power of attorney at all times with an instruction in writing. 4. Formularz pełnomocnictwa, jego zmiany lub odwołania znajduje się na stronie internetowej Banku. Pełnomocnictwo lub dyspozycja jego zmiany lub odwołania, jeśli nie zostało sporządzone na formularzu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, powinno zawierać wszystkie dane, które zawiera formularz Banku umieszczony na stronie internetowej Banku. 4. The form of the power of attorney, revoking or changing it, is available on the Bank's website. The power of attorney or an instruction to change or revoke it, if not drawn up using the form referred to in the preceding sentence, should contain all details included in the Bank's form available on the Bank's website. 5. Pełnomocnik zobowiązany jest do złożenia wzoru podpisu na karcie wzorów podpisów. Wzór podpisu Pełnomocnika złożony na karcie wzorów podpisów lub w odrębnym dokumencie, o ile nie został złożony w obecności pracownika Banku, musi zostać potwierdzony przez notariusza. 6. Bank może odmówić przyjęcia pełnomocnictwa w przypadku, gdy pełnomocnik znajduje się na listach sankcyjnych Unii Europejskiej lub rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki. 7. Szczegółowy opis uprawnień Pełnomocników w systemie inord Business określa Wniosek. 8. Pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem wspólnym udzielane jest na podstawie wspólnego oświadczenia Posiadaczy. Odwołać pełnomocnictwo może każdy z Posiadaczy. 9. Odwołanie pełnomocnictwa staje się skuteczne wobec Banku najpóźniej w następnym dniu roboczym po dniu złożenia dyspozycji odwołującej pełnomocnictwo lub po dniu wpływu takiej dyspozycji do Banku. Uniemożliwienie pełnomocnikowi dostępu do rachunku bankowego ze skutkiem bezpośrednio po złożeniu dyspozycji odwołania pełnomocnictwa może nastąpić na skutek złożenia przez Posiadacza dodatkowo dyspozycji zablokowania dostępu do rachunku bankowego do czasu realizacji dyspozycji odwołującej pełnomocnictwo. 10. Roszczenia spadkobierców z tytułu wypłat podjętych przez Pełnomocnika po śmierci Posiadacza, do czasu pisemnego powiadomienia Banku o śmierci Posiadacza, mogą być zgłaszane jedynie do Pełnomocnika. 1. Pełnomocnictwo może być stałe, czasowe lub jednorazowe i może być udzielone jako: 1) pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do dysponowania Rachunkiem, Rachunkiem lokat w pełnym zakresie, takim jak Posiadacz, w tym do rozwiązania umowy rachunku bankowego, 2) pełnomocnictwo rodzajowe obejmujące umocowanie do dokonywania czynności związanych z prowadzeniem Rachunku, Rachunku lokat w ograniczonym zakresie określonym przez Posiadacza w treści pełnomocnictwa, 3) pełnomocnictwo do dokonania określonej czynności. 2. Udzielone pełnomocnictwo obowiązuje w tych samych granicach umocowania w odniesieniu do wszystkich Rachunków, Rachunków lokat, chyba że zakres pełnomocnictwa został ograniczony do Rachunków lub Rachunków lokat w nim wskazanych. 5. The Proxy is obliged to affix his/her specimen signature on the specimen signature card. The Proxy's specimen signature affixed on the specimen signature card or in a separate document must by certified by a notary public unless affixed in the presence of an employee of the Bank. 6. The Bank may refuse to accept the power of attorney in the case where the Proxy is included in the sanctions lists of the European Union or the government of the United States of America. 7. Proxies' rights in inord Business system are specified in detailed in the Application. 8. The power of attorney to manage the joint and several account is granted on the basis of a joint representation of the Holders. The power of attorney may be revoked by each of the Holders. 9. The power of attorney is effectively revoked with respect to the Bank at the latest on the next business day after submitting an instruction revoking the power of attorney or after the day of submitting such an instruction to the Bank. The Proxy may be prevented from accessing the bank account with effect directly after submitting an instruction to revoke the power of attorney on the condition that the Holder submits an additional instruction to block access to the bank account until the instruction to revoke the power of attorney has been performed. 10. Heirs' claims on account of disbursements made by the Proxy after the death of the Holder may be submitted only to the Proxy until the Bank has been notified of the Holder's death in writing The power of attorney may be permanent, temporary or for a single event, and it may be granted as: 1) a general power of attorney including authorisation to manage the Account, the investment Account in the full scope as the Holder, including to terminate the bank account agreement, 2) special power of attorney including authorisation to perform activities connected with maintaining the Account, the investment Account in a limited scope specified by the Holder in the content of the power of attorney, 3) a power of attorney to perform a specific activity 2. The power of attorney granted is valid in the same scope of authorisation with respect to all Accounts, investment Accounts, unless the scope of the power of attorney has been limited to the Accounts or investment Accounts specified therein. 8

9 3. Pełnomocnictwo uznaje się za ważne do chwili jego pisemnego odwołania, z zastrzeżeniem 5 ust. 9, wygaśnięcia z mocy prawa albo upływu określonego w nim terminu, na jaki zostało udzielone. 4. Pełnomocnictwo wygasa wskutek: 1) śmierci Pełnomocnika lub mocodawcy (Posiadacza będącego osobą fizyczną), 2) upływu terminu na jaki zostało udzielone, 3) rozwiązania Umowy, 4) odwołania pełnomocnictwa. 5. Pełnomocnikowi nie przysługuje prawo udzielania dalszych pełnomocnictw, chyba że umocowanie takie wynika z treści pełnomocnictwa. 1. Jeżeli Posiadacz jest dłużnikiem Banku z jakiegokolwiek tytułu prawnego, to udzielenie innemu bankowi krajowemu lub zagranicznemu, instytucji finansowej lub kredytowej pełnomocnictwa do dysponowania środkami na Rachunku i Rachunku lokat wymaga uprzedniej pisemnej zgody Banku. Pełnomocnictwo nie może ograniczać uprawnień Banku do zaspokojenia jego należności w pierwszej kolejności przed należnościami innego banku lub instytucji, o których mowa powyżej. 2. Bank realizuje dyspozycje płatnicze złożone na podstawie pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, do wysokości Salda dostępnego, przy czym Bank nie realizuje dyspozycji ze środków pieniężnych dostępnych w ramach przyznanego limitu kredytu w Rachunku. KARTA WZORÓW PODPISÓW 1. Karta wzorów podpisów stanowi integralną część Umowy i jest dokumentem ustalającym uprawnienia wskazanych w niej osób do dysponowania środkami zgromadzonymi na Rachunku lub na Rachunkach Posiadacza z tytułu zajmowanych stanowisk i udzielonych pełnomocnictw oraz określającym wzory podpisów tych osób, sposób reprezentowania Klienta oraz wzór jego stempla firmowego. 2. Osoby uprawnione i sposób reprezentowania Posiadacza oraz dane zawarte w treści stempla firmowego nie mogą być sprzeczne z przedstawionymi dokumentami. 3. Posiadacz obowiązany jest dostarczyć do Banku nową kartę wzorów podpisów w przypadku: 1) zmiany osób uprawnionych do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Posiadacza, których podpisy umieszczone są na karcie, 2) utraty uprawnień do dysponowania Rachunkiem przez wszystkie osoby wymienione w karcie, 3) zmiany nazwy Posiadacza lub zmiany stempla firmowego. 4. Wzory podpisów osób umieszczonych w karcie wzorów podpisów, o ile nie zostały złożone w obecności pracownika Banku, muszą być potwierdzone notarialnie. OPROCENTOWANIE 1. Odsetki obliczane są na podstawie rzeczywistej liczby dni przechowywania środków przy założeniu, że rok liczy 365 dni. 2. Oprocentowanie Rachunku jest zmienne. Rachunek może być nieoprocentowany. Oprocentowanie Rachunku lokat jest stałe lub zmienne. Stopę oprocentowania i jego wysokość w dniu założenia lokaty, terminy kapitalizacji lub wypłaty odsetek i sposób zadysponowania wkładem i odsetkami określa dyspozycja otwarcia lokaty terminowej. 3. Odsetki naliczane są za okres od dnia następnego po dniu wpływu środków na Rachunek do dnia ich wypłaty włącznie i dopisywane są do salda Rachunku w okresach miesięcznych. 4. Bank ma prawo do obniżenia wartości oprocentowania Rachunku prowadzonego w złotych w przedziale od 0,05 punktu procentowego do 3 punktów procentowych, jeżeli w okresie 6 miesięcy poprzedzających termin zmiany 3. The Power of attorney is deemed as valid until it has been revoked in writing, subject to 5 (9), expiry by virtue of law or passing of the period specified for which it was granted specified therein. 4. The power of attorney expires as a result of: 1) the death of the Holder or the principal (a Holder being a natural person), 2) passing of the period for which it was granted, 3) termination of the Agreement, 4) revoking the power of attorney. 5. The Proxy does not have the right to grant further powers of attorney, unless such a power is stipulated in the content of the power of attorney If the Holder is a debtor of the Bank, under any legal title, then a power of attorney to manage funds on the Account and investment Accounts may be granted to another domestic or foreign bank or a financial or lending institution, subject to a prior consent of the Bank in writing. The power of attorney may not limit the Bank's rights to satisfy its claims in the first place before claims of another bank or institution referred to above. 2. The Bank performs payment instructions on the basis of the power of attorney referred to in Section 1 hereinabove up to the amount of the Available Balance, however, the Bank does not perform instructions from funds available within the overdraft granted. SPECIMEN SIGNATURE CARD The specimen signature card constitutes an integral part of the Agreement and it is a document determining the rights of the persons specified therein to manage funds collected on the Account or on the Holder's Account due to their positions and powers of attorney held, and specifying specimen signatures of those persons, the method of representing the Customer and the specimen of their company stamp. 2. Authorised persons and the method of representing the Holder as well as data included in the content of the company stamp cannot be inconsistent with the documents submitted. 3. The Holder is obliged to deliver a new specimen signature card to the Bank in the case of: 1) a change of persons authorised to submit statements in the scope of property rights and obligations of the Holder whose signatures are placed on the card, 2) the loss of rights to manage the Account by all the persons specified in the card, 3) a change of the Holder's name or a change of the company stamp. 4. Specimen signatures of persons included in the specimen signature card must be certified by a notary public unless affixed in the presence of an employee of the Bank. INTEREST Interest is calculated on the basis of the actual number of days of safekeeping funds assuming that one year has 365 days. 2. Interest on the Account is variable. The Account may bear no interest. Interest on the Investment Account is fixed or variable. The rate of interest and its amount on the day of opening a deposit, interest compounding or payout dates and the method of managing the deposit and interest thereon are specified in the instruction to open a time deposit. 3. Interest is calculated for a period from the day following the day on which funds were credited to the Account until the day on which they are paid out inclusive, and they are credited to the Account balance on a monthly basis. 4. The Bank has the right to lower the rate of interest of the Account maintained in the zloty by between 0.05 percentage point 3 percentage points if in the 6-month period prior to the change of the rate of interest the interest on 1-month loans on the Polish 9

10 oprocentowania wystąpił spadek oprocentowania jednomiesięcznych pożyczek na polskim rynku międzybankowym (WIBOR jednomiesięczny) o nie mniej niż 0,05 punktu procentowego. 5. W przypadku podjęcia środków pieniężnych z Rachunku lokaty przed upływem zadeklarowanego okresu umownego za okres od początku okresu umownego do dnia rozwiązania umowy Rachunku lokaty Posiadaczowi nie przysługują odsetki, z wyjątkiem przypadków: 1) przeniesienia środków lokaty na rachunek Banku tytułem zabezpieczenia udzielonego kredytu, pożyczki, gwarancji lub innej wierzytelności Banku, 2) dokonania przelewu środków pieniężnych na rachunek wspólny prowadzony w Banku w celu dalszego prowadzenia Rachunku lokaty na takich samych warunkach jak rachunek, z którego przelewane są środki, 3) wypowiedzenia Umowy Rachunku przez Posiadacza w przypadku zmiany postanowień niniejszego Regulaminu. 6. W przypadku śmierci Posiadacza będącego osobą fizyczną, z zastrzeżeniem 59 ust. 2 i 3, odsetki kapitalizowane są na dzień jego śmierci, a środki pieniężne przekazywane są wraz z naliczonymi odsetkami na nieoprocentowany rachunek. 7. Informacja o aktualnym oprocentowaniu podawana jest w Oddziale Banku w formie Komunikatu oraz na stronie internetowej Banku. Przez wywieszenie Komunikatu na tablicy ogłoszeń w Oddziale Banku oraz opublikowanie go na stronie internetowej Banku przyjmuje się, że Posiadacz został zawiadomiony o jego treści. market (1M WIBOR) fell by not less than 0.5 percentage point. 5. In the case of withdrawing funds from the investment Account before the expiry of the contractual term declared, i.e. for the period from the beginning of the contractual term until the date of terminating the investment Account agreement, the Holder is not entitled to interest, except for the following cases: 1) transfer of investment funds to an account of the Bank in order to secure a loan, borrowing, guarantee granted or other claim of the Bank, 2) transfer of funds to the joint and several account maintained at the Bank in order to continue maintaining the investment Account on the same terms and conditions as the account from which funds are transferred, 3) terminating the Account Agreement by the Holder in the case of a change of the provisions hereof. 6. In the case of the death of a Holder being a natural person, subject to 59 (2) and (3), interest is compounded as of the day of his death, and funds are transferred together with interest calculated thereon to an account not bearing interest. 7. Current interest is communicated at the Bank's Branch in the form of the Announcement and on the Bank's website. By placing an Announcement on the notice board at the Bank's Branch and publishing it on the Bank's website, it is deemed that the Holder has been notified of the content thereof. DYSPONOWANIE ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI 1. Posiadacz lub Pełnomocnik może składać w Banku dyspozycje płatnicze: 1) na formularzach stosowanych w Banku, umieszczonych na stronie internetowej Banku, 2) za pośrednictwem Systemu, 3) w innych formach uzgodnionych z Bankiem w odrębnie zawartych umowach. 10. MANAGING FUNDS 1. The Holder or the Proxy may submit payment instructions at the Bank: 1) on forms used at the Bank, published on the website of the Bank, 2) via the System, 3) in other forms agreed with the Bank in agreements concluded separately. 2. Dyspozycja może mieć charakter stały lub jednorazowy 2. An instruction may be permanent or for a single event. 3. Bank udostępnia listę świadczonych usług płatniczych wraz z wyszczególnieniem ich cech na stronie internetowej Banku. 3. The Bank publishes a list of payment services provided with details of their prices on the Bank s website. 4. Bank realizuje dyspozycje do wysokości Salda dostępnego. 4. The Bank performs instructions up to the amount of the Available Balance. 5. Posiadacz zobowiązany jest do kontrolowania stanu środków na Rachunku oraz zapewnienia środków na pobranie niezbędnych opłat i prowizji wskazanych w Taryfie. 5. The Holder is obliged to control the amount of funds on the Account and to ensure funds to collect applicable fees and charges specified in the Table. 6. Rozporządzenie przez Posiadacza błędnie zaksięgowaną na jego korzyść kwotą spowoduje odpowiedzialność cywilną Posiadacza. 1. Posiadacz, bez względu na formę składanej dyspozycji, zobowiązany jest określić w dyspozycji wszystkie dane niezbędne do prawidłowego wykonania dyspozycji i przeprowadzenia rozliczenia, podając: 1) imię, nazwisko/nazwę i adres Posiadacza, 2) nazwę waluty i kwotę dyspozycji, 3) Unikatowy identyfikator beneficjenta, 4) nazwę beneficjenta (imię i nazwisko), a jego adres - na żądanie Banku, 5) numer Rachunku do obciążenia kwotą przelewu. 2. W przypadku przelewów zagranicznych i walutowych, oprócz danych określonych w ust. 1 powyżej, Posiadacz zobowiązany jest podać opcję kosztową dla pokrycia opłat i prowizji Banku oraz banków uczestniczących w realizacji dyspozycji. Dopuszcza się następujące opcje kosztowe: 1) opcja OUR: opłaty i prowizje Banku oraz banków ponosi Posiadacz, 2) opcja SHA: opłaty i prowizje Banku ponosi Posiadacz, opłaty i prowizje innych banków ponosi beneficjent, 3) opcja BEN: opłaty i prowizje Banku oraz innych banków The Holder will be subject to civil liability in the case where the Holder manages amount credited to its account erroneously. 1. The Holder, regardless of the form of the instruction placed, is obliged to specify in the instruction all details necessary to perform the instruction and settlements in a correct manner, providing: 1) the name, surname/name and address of the Holder, 2) the name of the currency and the amount of the instruction, 3) the Unique Identifier of the beneficiary, 4) the name of the beneficiary (name and surname), its address - on the Bank's demand, 5) the type of payment, 6) the number of the Account to be debited with the transfer amount. 2. In the case of international and foreign exchange transfers, apart from the data specified in Section 1 hereinabove, the Holder is obliged to provide the cost option to cover the fees and charges of the Bank and banks participating in executing the instruction. The following cost options are allowed: 1) OUR option: the fees and charges of the Bank and banks are borne by the Holder, 2) SHA option: the fees and charges of the Bank are borne by the Holder, the fees and charges of other banks are borne by the beneficiary, 10

11 ponosi beneficjent, opłaty i prowizje Banku potrącane są z kwoty przelewu. 3. Jeżeli Posiadacz, w przypadku określonym w ust. 2, nie wskaże jednego z możliwych wariantów, przyjmuje się opcję kosztową SHA. W przypadku przelewów zlecanych w dowolnej walucie Państw członkowskich kierowanych do banków zlokalizowanych na terenie Państw członkowskich Bank stosuje wyłącznie opcje OUR i SHA. 4. W przypadku przelewów z opcją kosztową OUR Bank pobiera wskazaną w Taryfie opłatę ryczałtową na poczet pokrycia kosztów innych banków uczestniczących w realizacji przelewu. 1. Każda dyspozycja wymaga zgody Posiadacza na jej wykonanie, przy czym w przypadku dyspozycji: 1) złożonych elektronicznie wymaga Autoryzacji, 2) złożonych w formie papierowej w Oddziale Banku wymaga podpisu Posiadacza lub osób upoważnionych do działania w imieniu Posiadacza, 3) sporządzonych w formie papierowej i dostarczonych do Banku pocztą wymaga podpisu Posiadacza lub osób upoważnionych do działania w imieniu Posiadacza, przy czym własnoręczność podpisów ww. osób musi zostać potwierdzona przez notariusza, 4) dokonywanych Kartą wymaga akceptacji Transakcji zgodnie z Za moment otrzymania dyspozycji Bank uznaje: 1) dla dyspozycji zleconych przed Godziną Graniczną do wykonania w dniu bieżącym moment wysłania dyspozycji przez Posiadacza, 2) dla dyspozycji zleconych po Godzinie Granicznej lub w dniu innym niż Dzień Roboczy kolejny Dzień Roboczy, 3) dla dyspozycji do wykonania z datą przyszłą wskazana przyszła data, 4) dla Transakcji otrzymanie zlecenia rozliczenia Transakcji zgodnie z 39. Jednocześnie moment ten jest dniem obciążenia rachunku Posiadacza kwotą dyspozycji i ewentualnych prowizji i kosztów za jej wykonanie, przy czym prowizje i koszty mogą być pobierane w innych uzgodnionych z Posiadaczem terminach. 1. Bank uznaje Rachunek Posiadacza kwotami transakcji otrzymanych z banków: 1) zlokalizowanych na terenie Państw członkowskich zgodnie z Tabelą terminów, 2) zlokalizowanych poza terenami Państw członkowskich najpóźniej następnego Dnia roboczego. 2. W przypadku przelewów przychodzących w opcji kosztowej BEN lub SHA Bank uznaje Rachunek Posiadacza pełną kwotą przelewu. Posiadacz zobowiązany jest do zapewnienia na Rachunku środków wymaganych do pokrycia kosztów i prowizji związanych z realizacją dyspozycji, w tym kosztów banków pośredniczących w jej realizacji. 3. Bank zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji dyspozycji do czasu wyjaśnienia jej legalności oraz nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienie w jej wykonaniu. 4. Posiadacz zobowiązany jest, na wezwanie Banku, przedstawić dokumenty i złożyć wyjaśnienia niezbędne dla ustalenia legalności dyspozycji, a także udzielić informacji o dokonywanym za pośrednictwem Banku obrocie dewizowym, w szczególności dotyczącym przeznaczenia środków pieniężnych będących przedmiotem takiego obrotu. 5. Bank realizuje zlecenie przychodzące na wskazany w zleceniu Rachunek. 6. W przypadku, gdy wpływ na Rachunek został dokonany w walucie innej niż waluta Rachunku, Bank dokonuje przewalutowania wpływu na walutę Rachunku: 1) po kursie kupna waluty wymienialnej w przypadku, gdy wpływ na Rachunek prowadzony w złotych nastąpił w innej walucie, 3) BEN option: the fees and charges of the Bank and other banks are borne by the beneficiary, the fees and charges of the Bank are deducted from the transfer amount. 3. If the Holder, in the case specified in Section 2, does not indicate one of possible variants, the SHA cost option will be adopted. In the case of transfers ordered in any currency of the Member States addressed to banks situated in the territory of the Member States, the Bank uses OUR and SHA options only In the case of transfers with the OUR cost option, the Bank charges the lump fee specified in the Table towards covering costs of other banks participating in executing the transfer. 1. Each instruction requires a consent of the Holder to execute it, however, in the case of instructions: 1) submitted electronically Authorisation is required, 2) submitted in paper-based form at the Bank's Branch a signature of the Holder or persons authorised to act on behalf of the Holder is required, 3) drawn up in paper-based form and delivered to the Bank by post a signature of the Holder or persons authorised to act on behalf of the Holder is required, however, the fact that the aforementioned persons affixed their signatures in their own hand must be certified by a notary public, 4) made by Card an acceptance of the Transaction is required in accordance with The Bank defines the moment of receiving an instruction as: 1) for instructions placed before the Cut Off Time to be performed on the present day the moment the instruction is sent by the Holder, 2) for instructions placed after the Cut Off Time or on a day that is not a Business Day the next Business Day, 3) for instructions to be executed on a future date the future date indicated, 4) for Transactions the receipt of the order to settle the Transaction in accordance with 39. At the same time, this moment is the date of debiting the Holder's account with the amount of the instruction and possible fees and costs related to its execution, however, fees and charges may be collected on other dates agreed with the Holder The Bank credits the Holder's Account with transaction amounts received from banks: 1) situated in the territory of the Member States in accordance with the Table of Dates, 2) situated outside of the territory of the Member States on the next Business Day at the latest. 2. In the case of incoming transfers in BEN or SHA cost options, the Bank credits the full amount of the transfer to the Holder's Account. On the Account the Holder is obliged to ensure funds required to cover costs and fees related to the execution of the instruction, including costs of banks intermediating in its execution. 3. The Bank reserves the right to suspend instruction execution until its legal grounds have been clarified, and it does not accept liability for any delay in its execution. 4. On demand of the Bank, the Holder is required to submit documents and provide clarifications required to determine the legal grounds of the instruction, and to provide information about foreign exchange transactions carried out through the agency of the Bank, in particular concerning the designation of funds being subject of such transactions. 5. The Bank executes incoming orders to the Account indicated in the order. 6. In the event where an incoming transfer to the Account is in a currency different that the currency of the Account, the Bank translates the currency of the incoming transfer to the currency of the Account: 1) at the buying rate of a convertible currency in the case where the incoming transfer to the Account maintained in the zloty 11

12 2) po kursie sprzedaży waluty wymienialnej w przypadku, gdy wpływ na Rachunek prowadzony w walucie wymienialnej nastąpił w złotych. 7. W przypadku, gdy wpływ na Rachunek w walucie wymienialnej nastąpił w innej walucie wymienialnej, Bank dokonuje przewalutowania wpływu na złote po kursie kupna waluty wymienialnej, a następnie kwoty w złotych na walutę Rachunku po kursie sprzedaży waluty Rachunku. Operacja przewalutowania dokonywana jest bez dodatkowej dyspozycji Posiadacza. Bank zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji dyspozycji na kwotę mniejszą niż jedna jednostka waluty zlecenia. 8. Dyspozycja płatnicza staje się nieodwołalna w momencie wykonania księgowania. 9. Bank może odmówić wykonania dyspozycji Posiadacza, jeżeli nie spełnia ona wymogów realizacji wskazanych w Bank odmawia wykonania dyspozycji Posiadacza w przypadku: 1) wydanego przez prokuratora, sąd, organ egzekucyjny lub inny uprawniony organ zakazu dokonywania wypłat z Rachunku, 2) nie przedstawienia Bankowi dokumentu tożsamości pozwalającego na jednoznaczną identyfikację osoby składającej dyspozycję obciążającą Rachunek, 3) wydania dyspozycji naruszającej obowiązujące przepisy prawa, 4) podpisania dyspozycji lub podpisania potwierdzenia wykonania operacji, niezgodnie ze wzorem podpisu, 5) nieprawidłowej Autoryzacji, innym określonym Regulaminem lub przepisami prawa. 1. Bank realizuje przychodzące i wychodzące transakcje płatnicze zgodnie z zawartym w ich treści Unikatowym identyfikatorem. 2. Bank może odmówić realizacji zleceń płatniczych zawierających nieprawidłowy Unikatowy identyfikator i nie przyjmuje odpowiedzialności za brak realizacji zleceń zawierających nieprawidłowy Unikatowy identyfikator. 3. Realizowane przez Bank przelewy wychodzące mogą być realizowane przez bank beneficjenta jedynie na podstawie podanego w ich treści Unikatowego identyfikatora. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z realizacji transakcji płatniczych zgodnie z podanym w ich treści Unikatowym identyfikatorem. 5. Bank informuje o terminach uznawania rachunku banku beneficjenta w Komunikacie. 1. Bank może dokonać zwrotu otrzymanego przelewu do banku nadawcy, w szczególności z powodu niepoprawnego Unikatowego identyfikatora. Kwota zwracanego przelewu do banku nadawcy może zostać pomniejszana przez Bank o koszty poniesione przez Bank w wysokości określonej w Taryfie. 2. Posiadacz może wystąpić o zwrot przelewu zrealizowanego przez Bank. W takim przypadku Bank występuje do banku odbiorcy przelewu o jego zwrot. Bank nie gwarantuje uzyskania od banku odbiorcy zwrotu kwoty przelewu. 3. Posiadacz zobowiązany jest, na wezwanie Banku, poinformować o źródle pochodzenia środków oraz przedstawić dokumenty na potwierdzenie źródła pochodzenia środków. was made in a different currency, 2) at the selling rate of a convertible currency in the case where the incoming transfer to the Account maintained in the convertible currency was made in the zloty. 7. In the case where the incoming transfer to the Account in a convertible currency was made in a different convertible currency, the Bank translates the currency of the incoming transfer to the zloty at the buying rate of the convertible currency, and then amounts in the zloty to the currency of the account at the selling rate of the currency of the Account. The translation transaction is carried out without an additional instruction from the Holder. The Bank reserves the right to refuse to execute an instruction in an amount less than one unit of the currency of the order. 8. A payment instruction becomes irrevocable upon entering into books. 9. The Bank may refuse to execute an instruction of the Holder if it does not meet the execution requirements specified in The Bank refuses to execute an instruction of the Holder in the case of: 1) an injunction prohibiting withdrawals from the Account rendered by the Prosecutor's Office, a court, an enforcement authority or other authorised body, 2) a failure to present to the Bank an ID document making it possible to unambiguously identify the person submitting an instruction debiting the Account, 3) issuing an instruction breaching the applicable provisions of the law, 4) signing an instruction or signing a transaction confirmation at variance with the specimen signature, 5) incorrect Authorisation, other, as specified in the Regulations or the provisions of the law The Bank executes incoming and outgoing payment transactions in accordance with the Unique Identifier included in their content. 2. The Bank may refuse to execute payment transactions including an incorrect Unique Identifier, and it does not accept liability for non-performance of orders including an incorrect Unique Identifier. 3. Outgoing transfers performed by the Bank may be executed by the beneficiary's bank only on the basis of the Unique Identifier specified in their content 4. The Bank does not accept liability for any losses resulting from performing payment transactions in accordance with the Unique Identifier specified therein. 5. The Bank communicates dates of crediting the account maintained at the beneficiary's bank in the Announcement The Bank may return a transfer received to the remitter's bank, in particular due to an incorrect Unique Identifier. The Bank may decrease the amount of the transfer returned to the remitter's bank by costs incurred by the Bank in amounts specified in the Table. 2. The Holder may request to return a transfer executed by the Bank. In such a case the Bank requests the transfer beneficiary's bank to return it. The Bank does not guarantee getting the transfer amount returned from the beneficiary's bank. 3. The Holder is obliged, on demand of the Bank, to provide information about the source of funds and submit documents confirming the source of funds. 4. W pierwszej kolejności realizowane są dyspozycje dotyczące spłaty odsetek i spłaty kredytu/pożyczki zaciągniętych w Banku. 4. In the first place, the Bank executes instructions concerning repayment of interest and repayment of loans/borrowings incurred at the Bank Na żądanie Posiadacza Bank może dokonać wypłaty gotówkowej w dniu dokonania zgłoszenia, pod warunkiem posiadania odpowiednich środków w kasie. 2. Dyspozycje wypłat gotówkowych powyżej określonych kwot powinny być wcześniej zgłaszane przez Posiadacza w Banku. 1. On demand of the Holder, the Bank may execute a cash payout on the day of submitting an instruction to this effect provided that the Bank has sufficient funds at hand. 2. The Holder should place instructions of cash payouts exceeding specified amounts to the Bank in advance. Amounts of payouts 12

13 Wysokość kwoty wypłaty podlegającej wcześniejszemu zgłoszeniu i termin zgłoszenia podawane są w Komunikacie. 3. W przypadku Rachunku otwartego w koronach norweskich (NOK) ograniczona jest możliwość dokonywania wpłat i wypłat gotówkowych. Powyższe wpłaty i wypłaty będą dokonywane w walucie polskiej (PLN), przy czym Bank dokonuje przewalutowania według kursu kupna/sprzedaży Banku obowiązującego w chwili wykonywania operacji przez Bank. O zniesieniu ograniczenia Bank powiadomi Posiadacza w formie Komunikatu, a także na stronach internetowych Banku. Zniesienie ograniczenia nie stanowi zmiany Regulaminu. 1. Posiadacz może złożyć w Banku dyspozycję przelewu środków z Rachunku w formie zlecenia stałej płatności. 2. Poprzez zlecenie stałej płatności należy rozumieć sposób realizowania płatności o stałej i niezmiennej kwocie, które powtarzają się w regularnych odstępach czasu na rzecz tego samego beneficjenta. 3. Bank realizuje zlecenia stałej płatności pod warunkiem, że: 1) w dniu realizacji zlecenia Saldo dostępne jest wystarczające do realizacji tego zlecenia, przy czym wymagane jest dodatkowo, aby Posiadacz zapewnił środki na Rachunku w dniu poprzedzającym realizację zlecenia. W przypadku Salda dostępnego w wysokości niższej niż kwota zlecenia dyspozycja nie zostanie zrealizowana. 2) jeżeli termin realizacji zlecenia przypada na dzień wolny od pracy Banku, wówczas zlecenie zostanie zrealizowane w ostatnim Dniu roboczym poprzedzającym ten dzień. 4. Brak realizacji zlecenia stałej płatności o zmiennej kwocie przez okres kolejnych 6 miesięcy lub sześciokrotny brak realizacji zlecenia w przypadku innej niż miesięczna częstotliwości realizacji powoduje automatyczne odwołanie tego zlecenia bez odrębnej dyspozycji Posiadacza. subject to advance notification and notification dates are communicated in the Announcement. 3. If the Account is opened in Norwegian krone (NOK), the possibility of depositing and paying out cash is limited. Above deposits and payouts will be made in the Polish currency (PLN), however, the bank translates the currency at the buying/selling rate of the Bank applicable at the moment the transaction is performed by the Bank. The Bank will inform the Holder of lifting the restriction in the Announcement and on the Bank's website. Lifting the restriction does not amend the Regulations The Holder may submit to the Bank an instruction to transfer funds from the Account in the form of a standing payment order. 2. A standing payment order should be understood as a method of executing payments in a fixed and unchanged amount that repeat at regular time intervals and are made to the same beneficiary. 3. The Bank executes standing payment orders provided that: 1) on the order execution date the Available Balance is sufficient to execute the order, however, it is additionally required that the Holder ensures funds on the Account on the day preceding the order execution date. If the Available Balance is lower than the amount of the order, the instruction will not be executed. 2) If the order execution date falls on a day on which the Bank is closed for business, the order will be executed on the last Business Day preceding that day. 4. If a standing payment order in a variable amount is not executed for 6 consecutive months or on six consecutive execution dates if the order is to executed on other than monthly basis, the order is automatically cancelled without a separate instruction of the Holder. 5. W przypadku zmiany lub odwołania zlecenia stałej płatności Posiadacz powiadamia Bank o tym fakcie najpóźniej na dwa Dni robocze przed datą realizacji zlecenia. 5. In the case of changing or cancelling a standing payment order, the Holder notifies the Bank of that fact two Business Days before the order execution date at the latest Bank nie ponosi odpowiedzialności za realizację dyspozycji błędnie sporządzonej, w tym również za brak zgodności numeru rachunku z nazwą jego Posiadacza. Bank realizuje dyspozycję zgodnie z Unikatowym identyfikatorem. 2. Bank może odmówić realizacji zleceń płatniczych zawierających nieprawidłowy Unikatowy identyfikator i nie przyjmuje odpowiedzialności za realizację zleceń zawierających nieprawidłowy Unikatowy identyfikator. KREDYT W RACHUNKU BIEŻĄCYM 1. Posiadacz może uzyskać Kredyt w rachunku bieżącym, na warunkach określonych w umowie kredytu, po złożeniu wniosku o udzielenie kredytu. 2. Uruchomienie kredytu następuje na podstawie podpisanej umowy kredytu. Przez uruchomienie kredytu rozumie się przyznanie uprawnienia do powodowania lub zwiększania zadłużenia w Rachunku bieżącym do kwoty przyznanego limitu kredytu. 3. Kredyt może być odnowiony na następny okres. Jego odnowienie Bank może uzależnić od spłaty istniejącego zadłużenia oraz wysokości obrotów na Rachunku. 4. Bank zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy kredytu z przyczyn i na warunkach określonych w umowie kredytu. 1. The Bank does not accept liability for executing incorrectly prepared instructions, including for an inconsistency of the account number with the name of its Holder. The Bank executes the instruction in accordance with the Unique Identifier. 2. The Bank may refuse to execute payment transactions including an incorrect Unique Identifier, and it does not accept liability for performance of orders including an incorrect Unique Identifier. 19. OVERDRAFT 1. The Holder may obtain Overdraft on the terms and conditions specified in the overdraft agreement, after submitting an overdraft application. 2. Overdraft is opened on the basis of the overdraft agreement signed. Opening overdraft is defined as granting a right to cause or increase debt on the Current Account up to the credit limit granted. 3. Overdraft may be renewed for the next period. The Bank may make its renewal conditional on repaying existing debt and on the amount of transactions on the Account. 4. The Bank reserves the right to terminate the overdraft agreement on grounds and on the terms and conditions specified in the overdraft agreement. ROZDZIAŁ III. BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA inord BUSINESS CHAPTER III. inord BUSINESS ELECTRONIC BANKING UDOSTĘPNIENIE SYSTEMU 1. Warunkiem udostępnienia inord Business Posiadaczowi jest zawarcie Umowy z Bankiem. PROVIDING ACCESS TO THE SYSTEM Access to inord Business is provided to the Holder on the condition of concluding the Agreement with the Bank. 13

14 2. Bank udostępnia system inord Business po dokonaniu następujących czynności: 1) zamieszczeniu danych Użytkowników inord Business na Wniosku, 2) zdefiniowaniu uprawnień oraz Narzędzi Autoryzacji dla Użytkowników inord Business, 3) wprowadzeniu do Systemu karty wzorów podpisów będącej podstawą do autoryzacji dyspozycji oraz Wniosku, 4) wydaniu Użytkownikom inord Business Haseł startowych, 5) aktywacji Narzędzi Autoryzacji, 6) wygenerowaniu Kluczy wykorzystywanych przez Użytkowników inord Business z prawem autoryzacji do Autoryzacji dyspozycji składanych przez Użytkownika inord Business w Systemie (dotyczy jedynie Posiadaczy, którzy zdefiniowali Użytkowników inord Business z prawem Autoryzacji za pomocą Nośnika), 7) zapisaniu wygenerowanego Klucza na wskazanym przez Bank Nośniku. 3. Bank za pośrednictwem Systemu udostępnia Użytkownikowi inord Business dostęp do Rachunków (w tym otwartych w przyszłości, po uprzedniej parametryzacji ich w Systemie). 4. Szczegółowy spis informacji udostępnianych za pośrednictwem Systemu znajduje się na stronie internetowej Banku. 5. Bank może rozszerzyć zakres czynności i operacji możliwych do wykonania przez Użytkownika inord Business w Systemie, o czym informuje poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na stronach internetowych Banku. 6. Użytkownik inord Business jest zobowiązany do zapoznania się z warunkami korzystania z Systemu, w tym z informacjami zawartymi w wydanym mu przez Bank Podręczniku Użytkownika Serwisu inord Business dostępnym na stronach internetowych Banku. Posiadacz ponosi odpowiedzialność za znajomość przez Użytkowników inord Business aktualnych warunków korzystania z Systemu. 7. Posiadacz jest zobowiązany dostosować konfigurację sprzętu do zasad funkcjonowania systemu inord Business. 8. Korzystanie z Systemu umożliwia Użytkownikowi inord Business dostęp do wszystkich Rachunków prowadzonych przez Bank na rzecz Posiadacza określonych przez Posiadacza we Wniosku. Zakres czynności i operacji udostępnianych w ramach inord Business jest podawany do wiadomości Posiadacza na stronie internetowej Banku. 9. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu funkcjonalności inord Business, w szczególności w przypadku zmian funkcjonalności systemów informatycznych Banku. 2. The Bank provides access to inord Business after performing the following activities: 1) including inord Business Users' particulars in the Application, 2) identifying rights and Authorisation Tools for inord Business Users, 3) entering the specimen signature card constituting the basis for authorising instructions and the Application to the System, 4) issuing starter Passwords to inord Business Users, 5) activating Authorisation Tools, 6) generating Keys used by inord Business Users with an authorisation right to execute Authorisation of instructions placed by inord Business User in the System (this applies only to those Holders that have defined inord Business Users with the right of Authorisation using the Carrier), 7) recording the Key generated on the Carrier indicated by the Bank. 3. Via the System, the Bank gives inord Business User access to Accounts (including opened in the future, after their prior parametrisation in the System). 4. A detailed specification of data made available via the System is available on the Bank's website. 5. The Bank may broaden the scope of activities and transactions which inord Business User may perform in the System, which the Bank communicates by publishing relevant information on the Bank's website. 6. inord Business User is obliged to read the terms and conditions of using the System, including with information in the inord Business User Manual handed over to it by the Bank and available on the Bank's website. The Holder is responsible for familiarising inord Business Users with current terms and conditions of using the System. 7. The Holder is obliged to adjust equipment configuration to the operating rules of inord Business. 8. Using the System, inord Business User has access to all Accounts maintained by the Bank for the Holder specified by the Holder in the Application. The scope of activities and transactions made available within inord Business is communicated to the Holder on the Bank's website. 9. The Bank reserves the right to change the scope of inord Business functionalities, in particular in the case of changes of functionalities of the Bank's IT systems. KORZYSTANIE Z SYSTEMU 1. Użytkownik inord Business otrzymuje listem poleconym, kurierem bądź poprzez dostarczenie bezpośrednio, Identyfikator oraz Hasło Startowe służące do logowania się do inord Business. W przypadku otrzymania koperty z Hasłem Startowym w stanie uszkodzonym Użytkownik inord Business ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym fakcie Bank. Niepoinformowanie Banku o otrzymaniu koperty w stanie uszkodzonym zwalnia Bank z odpowiedzialności za nieuprawnione wykorzystanie Identyfikatora i Hasła Startowego. 2. Podczas logowania przy użyciu Hasła Startowego System wymusza jego zmianę na Hasło Dostępu zdefiniowane i znane jedynie Użytkownikowi inord Business. 3. Dostęp do Systemu możliwy jest wyłącznie po podaniu prawidłowego Identyfikatora i powiązanego z nim Hasła Dostępu. 4. Wygenerowanie przez system Klucza Publicznego i Prywatnego i zapisanie go na wskazanym przez Bank Nośniku powinno być przeprowadzone po pierwszym zalogowaniu się Użytkownika inord Business do Systemu. 21. SYSTEM USE 1. inord Business User receives the Identifier and the Starter Password used to log in to inord Business by registered mail, courier mail or personally. If inord Business User receives a damaged envelope with the Starter Password, the User is obliged to notify the Bank thereof immediately. A failure to notify the Bank of having received a damaged envelope releases the Bank from liability for unauthorised use of the Identifier and the Starter Password. 2. During login with the Starter Password, the System forces the User to change it into the Access Password defined by and known only to inord Business User. 3. The System may be accessed only after providing a correct Identifier and related Access Password. 4. The Public and Private Key should be generated by the System and recorded on the Carrier indicated by the Bank after inord Business User logged in for the first time. 5. Klucz Publiczny jest transmitowany drogą elektroniczną do 5. The Public Key is transmitted to the Bank electronically and it is 14

15 Banku i przechowywany na serwerze bankowym. Podczas operacji generowania Klucza Publicznego i Prywatnego inord Business wyświetla na ekranie Odcisk Klucza. Wygenerowany i zapisany na wskazanym przez Bank Nośniku klucz jest od razu aktywny. 6. Klucza Prywatnego oraz Nośnika, na którym zapisany jest Klucz Prywatny, nie wolno udostępniać osobom trzecim. Użytkownik inord Business jest odpowiedzialny za poufność i bezpieczeństwo tego klucza. 7. Nośnik Klucza Prywatnego jest chroniony hasłem, które ustala Użytkownik inord Business. Hasła nie wolno udostępniać osobom trzecim. Posiadacz i Użytkownik inord Business są odpowiedzialni za poufność i bezpieczeństwo tego hasła. 8. Użytkownik inord Business ma możliwość dostępu w Systemie do Rachunków w zakresie uprawnień określonych w Systemie na podstawie Wniosku i ustalonych w karcie wzorów podpisów. 9. Za zakres uprawnień przydzielonych danemu Użytkownikowi inord Business odpowiada wyłącznie Posiadacz nadający uprawnienia. Bank nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w związku z wykonywaniem uprawnień Użytkownika inord Business korzystającego z Systemu w imieniu Posiadacza. 10. Nadanie lub cofnięcie uprawnień do Systemu odbywa się poprzez zmianę karty wzorów podpisów i/lub Wniosku. 11. Użytkownik Zarządzający (Superużytkownik) jest upoważniony do zmiany uprawnień innych Użytkowników inord Business do korzystania z Systemu w granicach uprawnień ustalonych w Systemie na podstawie Wniosku. 12. Upoważniony we Wniosku Użytkownik inord Business ma możliwość składania w imieniu Posiadacza wniosków o dostęp, modyfikację oraz usunięcie dostępu do Systemu dla Użytkowników inord Business. 13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia we Wniosku nie stanowią zmiany warunków Umowy. 1. Bank przesyła Kody SMS na wskazany przez Posiadacza numer telefonu komórkowego Użytkownika inord Business. Użytkownik inord Business może w danym momencie posiadać tylko jeden numer telefonu komórkowego przeznaczony do otrzymywania Kodów SMS. 2. Kod SMS może zostać użyty tylko do Autoryzacji tej dyspozycji lub tych dyspozycji, na potrzeby których został wygenerowany. Kod SMS należy wprowadzić niezwłocznie po jego otrzymaniu, a w razie wygaśnięcia jego ważności, należy ponownie wygenerować Kod SMS. 3. Użytkownik inord Business jest zobowiązany aby sprawdzić czy treść otrzymanego Kodu SMS odpowiada treści autoryzowanej dyspozycji. 4. Trzykrotne błędne wprowadzenie Kodu SMS lub trzykrotne kolejne niedokonanie autoryzacji za jego pomocą powoduje zablokowanie dalszego wysyłania przez Bank Kodów SMS na wskazany numer telefonu komórkowego. W takim przypadku, w celu odblokowania usługi należy skontaktować się z Bankiem. 5. Użytkownik inord Business może samodzielnie dokonać w Systemie: 1) zmiany numeru telefonu komórkowego do wysyłki Kodów SMS, 2) zmiany Narzędzia Autoryzacji, postępując zgodnie z krokami wymaganymi przez System, 3) autoryzacji dyspozycji, listy dyspozycji oraz wniosków elektronicznych zgodnie z zakresem uprawnień Użytkownika inord Business. kept on the bank server. During the generation of the Public and Private Key, inord Business displays the Key Imprint on the screen. The key generated and recorded on the Carrier indicated by the Bank is active immediately. 6. The Private Key and the Carrier on which the Private Key is recorded must not be made available to third parties. inord Business User is liable for the confidentiality and security of this key. 7. The Private Key Carrier is protected by a password determined by inord Business User. The password must not be made available to third parties. The Holder and inord Business User are liable for the confidentiality and security of this key. 8. In the System inord Business User may access Accounts in the scope of rights defined in the System on the basis of the Application and determined in the specimen signature card. 9. The Holder granting rights bears sole liability for the scope of rights granted to given inord Business User. The Bank is not liable for losses that may ensue from the performance of rights of inord Business User using the System for behalf of the Holder. 10. Rights to the System may be granted or withdrawn by changing the specimen signature card and/or the Application. 11. The Managing User (Super User) is authorised to change rights of other inord Business Users to use the System within the scope of rights defined in the System on the basis of the Application. 12. inord Business User authorised in the Application may submit, for behalf of the Holder, applications for access, modification and removal of access to the System for inord Business Users All amendments and supplements to the Application do not constitute a change of the terms and conditions of the Agreement. 1. The Bank sends SMS Codes to the mobile phone number of inord Business User specified by the Holder. At given moment inord Business User may have only one mobile phone number for receiving SMS Codes 2. SMS Code may be used only to execute Authorisation of this instruction or these instructions for the needs of which it has been generated. SMS Code should be entered immediately after receiving it and if its validity expires, SMS Code should be generated once again 3. inord Business User is obliged to check whether the content of SMS Code received corresponds to the content of the instruction authorised 4. If an incorrect SMS Code is entered three times or if authorisation with such code fails three consecutive times, the Bank will block sending SMS Codes to the specified mobile phone number. In such a case, it is necessary to contact the Bank in order to unblock the service 5. inord Business User may carry out the following actions in the System on his own: 1) change the mobile phone number for SMS Codes, 2) change the Authorisation Tool, acting in accordance with the steps required by the System, 3) authorise an instruction, a list of instructions and electronic applications in accordance with the scope of powers of inord Business User Po zaakceptowaniu przez Użytkownika inord Business 1. After inord Business User has accepted a transaction in the operacji w Systemie i przesłaniu zlecenia do Banku System and sent an order to the Bank, inord Business may not Użytkownik inord Business nie ma możliwości odwołania cancel the instruction. dyspozycji. 2. Bank realizuje zlecenia do wysokości środków dostępnych na 2. The Bank performs orders up to the amount of funds available on Rachunku. Posiadacz jest zobowiązany zapewnić the Account. The Holder is obliged to ensure a sufficient amount 15

16 dostateczną ilość środków na Rachunku na wykonanie złożonego zlecenia, jak i na opłaty i prowizje związane z tym zleceniem, pod rygorem odrzucenia złożonej dyspozycji przez Bank. 3. Bank zobowiązuje się do niezwłocznego udzielenia informacji Posiadaczowi za pośrednictwem Systemu lub telefonicznie o odmowie lub braku możliwości wykonania jego dyspozycji z przyczyn niezależnych od Banku. 4. Bank wykonuje dyspozycje płatnicze związane z obrotem dewizowym w granicach i na zasadach określonych przepisami dewizowymi oraz Umową Rachunku. 5. Do operacji na Rachunku dokonywanych w innej walucie niż waluta Rachunku stosuje się kursy kupna lub sprzedaży walut ustalane przez Bank i publikowane w Systemie. Kurs publikowany w Systemie jest kursem orientacyjnym. Zlecenia są realizowane po kursie obowiązującym w systemie księgowym Banku obowiązującym w chwili zaksięgowania zlecenia przez Bank. 6. W przypadku negatywnej weryfikacji przez Bank Klucza Prywatnego/Kodu SMS składanego przez Użytkownika inord Business dyspozycje przesłane do Banku nie będą realizowane. 7. Każda dyspozycja wymagająca Autoryzacji, składana za pomocą Systemu, jest autoryzowana elektronicznie zgodnie z kartą wzorów podpisów oraz Wnioskiem. W przypadku zgłoszenia przez Posiadacza nowego Użytkownika inord Business za pomocą wniosku elektronicznego Bank będzie realizował dyspozycje nowego Użytkownika inord Business, mimo że nie widnieje on w karcie wzorów podpisów, tylko w przypadku dostarczenia kserokopii dowodu tożsamości tego Użytkownika inord Business oraz podania wszystkich wymaganych danych osobowych Użytkownika inord Business. of funds on the Account to execute the order placed as well as for fees and charges connected to such order, or otherwise the Bank will reject the instruction placed. 3. The Bank undertakes to immediately provide information to the Holder via the System or by phone about refusing or being unable to perform its instructions on grounds beyond the Bank's control. 4. The Bank executes payment instructions connected with foreign exchange transactions within the limits and on the rules specified by foreign exchange laws and the Account Agreement. 5. Buying or selling foreign exchange rates determined by the Bank and published in the system are used for transactions carried out on the Account in currencies other than the Account currency. The exchange rate published in the System is approximate. Orders are executed at the rate applicable in the accounting system of the Bank at the moment when the Bank enters the order into books. 6. If the Private Key/SMS Code entered by inord Business User is verified negatively by the Bank, instructions sent to the Bank will not be performed. 7. Each instruction requiring Authorisation, submitted to the Bank using the System, is authorised electronically in accordance with the specimen signature card and the Application. In the event where the Holder reports a new inord Business User filing an electronic application, the Bank will perform instructions of the new inord Business User even though the inord Business User is not included in the specimen signature card only if a photocopy of such inord Business User is delivered and if the Bank has all required personal data of inord Business User. ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI 1. Posiadacz/Użytkownicy inord Business zobowiązani są zapewnić prawidłowe działanie swojego komputera, skutecznie zabezpieczyć i chronić wszelkie hasła i kody umożliwiające dostęp do Systemu oraz Hasło Klucza Prywatnego i nie udostępniać tych danych osobom trzecim. Posiadacz/Użytkownicy inord Business zobowiązani są zapisać wygenerowany Klucz Prywatny wyłącznie na Nośniku wskazanym przez Bank. 2. Posiadacz i Użytkownik inord Business zobowiązani są do korzystania z oprogramowania zapewniającego szyfrowane połączenie internetowe z Systemem oraz do każdorazowego sprawdzenia prawidłowości szyfrowanego połączenia internetowego przed użyciem Identyfikatora i Hasła Dostępu. 3. Posiadacza obowiązuje zakaz ujawniania informacji o działaniu inord Business, których ujawnienie może spowodować naruszenie mechanizmów zapewniających bezpieczeństwo dokonywania operacji. 4. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki ujawnienia haseł i kodów, o których mowa w 24 ust. 1, osobom trzecim. 5. Operacje dokonane przez osoby, którym Posiadacz udostępnił Instrumenty uwierzytelniające obciążają Posiadacza. 6. W przypadku podejrzenia, że osoba trzecia weszła w posiadanie któregokolwiek hasła lub kodu Posiadacz/Użytkownik inord Business zobowiązany jest niezwłocznie dokonać jego zmiany lub zablokować dostęp do Systemu za pośrednictwem Telefonicznej Obsługi Klienta zgodnie z procedurą opisaną w 25 ust W przypadku utraty, kradzieży, przywłaszczenia, nieuprawnionego użycia lub nieuprawnionego dostępu do Narzędzia Autoryzacji, Użytkownik powinien w szczególności: 1) w odniesieniu do Nośnika dokonać samodzielnego zablokowania Klucza w Systemie lub niezwłocznie skontaktować się z Bankiem, 2) w odniesieniu do telefonu zdefiniowanego dla Kodów SMS niezwłocznie skontaktować się z Bankiem. Czynność, o której mowa w pkt 1 powyżej powinna być 24. LIABILITY RULES 1. The Holder/iNORD Business User are obliged to ensure correct operation of their computer, efficiently secure and protect all passwords and codes enabling access to the System as well as the Private Key Password, and not make such data available to third parties. The Holder/iNORD Business User are obliged to record the Private Key generated solely on the Carrier indicated by the Bank. 2. The Holder and inord Business User are obliged to use software ensuing encrypted Internet connection to the System, and to check whether the encrypted Internet connection is correct before using the Identifier and the Access Password on a case-by-case basis. 3. The Holder is obliged not to disclose information about the operation of inord Business, the disclosure of which may cause a breach of mechanisms ensuring security of transactions carried out. 4. The Bank is not liable for consequences of disclosing the passwords and codes referred to in 24 (1) to third parties. 5. Transactions carried out by persons to whom the Holder made available Authentication Instruments burden the Holder. 6. In the case of a suspicion that a third party came into possession of any password or code, the Holder/iNORD Business User is obliged to change it immediately or block access to the System using the Customer Centre, in accordance with the procedure defined in 25 (2). 7. In the case of loss, theft, misappropriation, unauthorised use or unauthorised access to the Authorisation Tool, the User should in particular: 1) with respect to the Carrier block the Key in the System on its own, or contact the Bank immediately, 2) with respect to the phone defined for SMS Codes contact the Bank immediately. inord Business User should perform the action referred to in Subsection1 hereinabove in accordance with the System User 16

17 wykonana przez Użytkownika inord Business zgodnie z Podręcznikiem Użytkownika Systemu. 8. Bank ponosi odpowiedzialność jedynie za realizację zleceń otrzymanych za pośrednictwem Systemu, które spełniają łącznie następujące kryteria: 1) dyspozycja jest kompletna i prawidłowo skonstruowana zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym Regulaminie oraz w Umowie, 2) dyspozycja jest zautoryzowana w sposób zgodny z kartą wzorów podpisów, a Bank jest w stanie jednoznacznie zidentyfikować i przyporządkować danej osobie uprawnionej do autoryzacji jej Klucz Prywatny, 3) limit dzienny przypisany do osoby lub osób nie został przekroczony. 9. Wszelkie dyspozycje złożone w formie elektronicznej przez Posiadacza/Użytkownika inord Business, który został prawidłowo zweryfikowany, traktowane są jak dyspozycje Użytkownika inord Business uprawnionego do składania oświadczeń. 1. Dostęp do Telefonicznej Obsługi Klienta możliwy jest po dokonaniu przez Bank identyfikacji Użytkownika inord Business. 2. Identyfikacja, o której mowa w ust. 1, dokonywana jest na podstawie weryfikacji słownej przeprowadzonej przez pracownika Banku. 3. Za wszelkie dyspozycje złożone po pozytywnej identyfikacji odpowiada Posiadacz/Użytkownik inord Business. 4. Posiadacz/Użytkownik inord Business wyraża zgodę na nagrywanie wszystkich rozmów prowadzonych z Telefoniczną Obsługą Klienta. Nagranie takie stanowi dowód zlecenia dokonania czynności. 5. Bank zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi bezpieczeństwa dokonywania dyspozycji z zachowaniem należytej staranności oraz przy wykorzystaniu właściwych rozwiązań technicznych. Bank ma prawo do telefonicznego kontaktu z Posiadaczem w celu weryfikacji dyspozycji skutkującej obciążeniem Rachunku, złożonej za pośrednictwem inord Business. BLOKADA DOSTĘPU 1. Posiadacz może zablokować/odblokować dostęp do inord Business innym Użytkownikom inord poprzez: 1) złożenie pisemnego wniosku na formularzu Banku, 2) za pośrednictwem inord Business. 2. Trzykrotne błędne użycie Identyfikatora/Hasła Klucza Prywatnego/Kodu SMS przez Posiadacza/Użytkownika inord Business powoduje automatyczne zablokowanie dostępu do danego serwisu inord Business. 3. Bank dokonuje blokady Narzędzia Autoryzacji niezwłocznie po zgłoszeniu dokonanym przez Użytkownika inord Business. Jakakolwiek odpowiedzialność Banku za szkody poniesione przez Posiadacza jest wyłączona do momentu uzyskania informacji o utracie Narzędzia Autoryzacji. 4. W przypadku opisanym w ust. 2 powyżej odblokowanie danego serwisu inord Business następuje: 1) za pośrednictwem Telefonicznej Obsługi Klienta, 2) na pisemny wniosek Posiadacza. 5. Bank ma prawo zablokowania dostępu do inord Business w przypadku: 1) stwierdzenia korzystania z inord Business w sposób sprzeczny z Umową, niniejszym Regulaminem, przepisami prawa powszechnie obowiązującymi lub w sposób wskazujący na próby łamania zabezpieczeń bądź próby dostępu do danych innych niż związane z rachunkiem Posiadacza, 2) zajęcia Rachunku przez organy do tego uprawnione, 3) uzasadnionych przyczyn związanych z bezpieczeństwem Narzędzia Autoryzacji, 4) podejrzenia nieuprawnionego użycia Narzędzia 25. Manual. 8. The Bank is liable only for the performance of orders received via the System that meet the following criteria: 1) an instruction is complete and structured correctly according to the rules specified in these Regulations and in the Agreement, 2) an instruction is authorised in a manner consistent with the specimen signature card and the Bank is able to unambiguously identify and ascribe the Private Key to the relevant person entitled to authorise it, 3) the daily limit ascribed to the person or persons has not been exceeded. 9. All instructions placed in an electronic form by the Holder/iNORD Business User verified correctly, are treated as instructions of inord Business User entitled to submit statements. 1. inord Business User may access the Customer Centre following identification by the Bank. 2. The identification referred to in Section 1 takes place on the basis of oral verification carried out by an employee of the Bank. 3. The Holder/iNORD Business User is liable for all instructions placed after positive identification. 4. The Holder/iNORD Business User gives their consent to record all conversations with the Customer Centre. Such recordings constitute proof of performing actions The Bank undertakes it with respect to Customers that it performs instructions safely, with due care and using appropriate technical solutions. The Bank has the right to contact the Holder by phone in order to verify an instruction resulting in debiting the Account that has been placed via inord Business. BLOCKED ACCESS The Holder may block/unblock access to inord Business for other inord Users by: 1) submitting a written application on the Bank's form, 2) via inord Business. 2. If the Holder/iNORD Business User uses the Identifier/Private Key Password/SMS Code incorrectly on three consecutive occasions, the Bank will automatically block access to the relevant inord Business service. 3. The Bank blocks the Authorisation Tool immediately after a report filed by inord Business User. Any liability of the Bank for losses incurred by the User is excluded until the moment of obtaining information about the loss of the Authorisation Tool. 4. In the case specified in Section 2 hereinabove, the relevant inord Business Service is unblocked: 1) via the Customer Centre, 2) upon a written application of the Owner. 5. The Bank has the right to block access to inord Business in the case of: 1) concluding that inord Business has been used at variance with the Agreement, these Regulations, generally applicable provisions of the law or in a manner indicating attempts at breaching security mechanisms or attempts at accessing data other than data related to the Holder's account, 2) attaching the Holder by competent authorities, 3) justified grounds connected with the security of the Authorisation Tool, 4) a suspicion of an unauthorised use of the Authorisation Tool or if an Unauthorised Transaction has been caused 17

18 Autoryzacji lub umyślnego doprowadzenia do nieautoryzowanej Transakcji, 5) z powodu, o którym mowa w ust. 2 powyżej. 6. Bank informuje Posiadacza o blokadzie dostępu lub blokadzie Narzędzia Autoryzacji telefonicznie lub poprzez wysłanie e- maila jeśli jest to możliwe przed jej dokonaniem lub niezwłocznie po jego zablokowaniu. Nie dotyczy to przypadków, gdy przekazanie informacji o zablokowaniu dostępu byłoby nieuzasadnione ze względów bezpieczeństwa lub zabronione na mocy odrębnych przepisów. 7. Bank dokonuje odblokowania dostępu do Systemu i/lub Narzędzia Autoryzacji, jeżeli przestały istnieć podstawy do utrzymywania blokady. 8. Bank prowadzi rejestr dokonanych zgłoszeń zablokowania Narzędzia Autoryzacji. ROZDZIAŁ IV. KARTA DEBETOWA intentionally, 5) for the reason referred to in Section 2 hereinabove. 6. The Bank notifies the Holder of having blocked access or blocked the Authorisation Tool by phone or by sending an , if possible before blocking or immediately thereafter. This shall not apply to cases where it would have been unjustified to provide information about blocking on security grounds or prohibited pursuant to separate provisions. 7. The Bank unblocks access to the System and/or Authorisation Tool if grounds for maintaining the blockage ceased to exist. 8. The Bank keeps a register of reports to block the Authorisation Tool. CHAPTER IV. DEBIT CARD WYDAWANIE ISSUE Karta wydawana jest na podstawie zawartej Umowy i Wniosku. 1. The Card is issued on the basis of the concluded Agreement and the Application. 2. Użytkownik Karty może posiadać nie więcej niż jedną Kartę wydaną do jednego Rachunku. 2. The Card User may have not more than one Card issued to one Account. 3. Bank informuje Posiadacza o odmowie wydania Karty za 3. The Bank notifies the Holder of a refusal to issue the Card by pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub electronic mail, in writing or by phone. telefonicznie. 4. Pozostałe parametry Karty, nieokreślone w Umowie i 4. Other Card parameters not specified in the Agreement and the Regulaminie, takie jak: Waluta Karty, limit transakcji cash back, limity transakcji zbliżeniowych, maksymalny Limit Regulations, such as: the Card Currency, the limit on cashback transactions, limits on proximity transactions, the maximum Daily dzienny bezgotówkowy, maksymalne Limity dzienne Cashless Limit, maximum Daily Cash Limits are communicated gotówkowe podawane są w Komunikacie in the Announcement Posiadacz może złożyć Wniosek dla wybranych przez siebie osób. 1. The Holder may submit an Application for persons it has selected. 2. Podpis Posiadacza złożony na Wniosku jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wydanie Karty osobie wskazanej we Wniosku oraz korzystanie przy użyciu Karty przez tę osobę z Salda dostępnego z zachowaniem ustalonych Limitów dziennych gotówkowych i Limitu dziennego bezgotówkowego. 3. Brak podpisu Użytkownika Karty na Wniosku skutkuje odmową wydania Karty. 2. The Holder's signature affixed on the application is equivalent to giving a consent to issuing the Card to the person specified in the Application and to the use by this person of the Available Balance using the Card, subject to adopted Daily Cash Limits and the Daily Cashless Limit. 3. A lack of the Card User's signature on the Application results in a refusal to issue the Card. 4. Użytkownik Karty lub Posiadacz może w dowolnym czasie złożyć rezygnację z dalszego użytkowania Karty lub dokonać Zastrzeżenia Karty. 4. The Card User or the Holder may at any time submit a resignation from further use of the Card or effect Card Cancellation Karta wysyłana jest listem zwykłym na podany przez Posiadacza we Wniosku adres korespondencyjny Posiadacza na terytorium Polski ze wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika Karty. 2. Odbierając kopertę zawierającą Kartę, Posiadacz lub Użytkownik Karty ma obowiązek sprawdzić czy koperta jest w stanie nienaruszonym oraz czy nie nosi śladów uszkodzenia. W przypadku niedostarczenia koperty zawierającej Kartę, stwierdzenia jej uszkodzenia lub uszkodzenia Karty Posiadacz lub Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie Bank. 3. Użytkownik Karty zobowiązany jest do podpisania Karty w sposób trwały niezwłocznie po jej otrzymaniu. Podpis powinien być identyczny z podpisem złożonym na Wniosku oraz w całości mieścić się na pasku do podpisu znajdującym się na rewersie Karty i umożliwić jednoznaczną identyfikację Użytkownika Karty. 4. Dostarczona Karta jest nieaktywna. Niezwłocznie po jej otrzymaniu Użytkownik Karty powinien dokonać aktywacji Karty w Oddziale Banku lub za pośrednictwem Contact Center. 1. Numer PIN wysyłany jest osobnym listem zwykłym na podany przez Posiadacza we Wniosku adres korespondencyjny 1. The Card is sent by standard mail to the Holder's correspondence address in the territory of Poland provided by the Holder in the Application, with details of the name and surname of the Card User. 2. Collecting the envelope with the Card, the Holder or Card User is obliged to check whether the envelope has not been tampered with or damaged. In the case of a failure to deliver an envelope with the Card or if the envelope or the Card is found damaged, the Holder or Card User is obliged to notify the Bank thereof immediately The Card User is obliged to sign the Card in a permanent way, immediately after receiving it. The signature should be identical to the signature affixed on the Application and it must fit entirely into the signature strip on the reverse of the Card and make it possible to verify the Card User unambiguously. 4. The delivered Card is inactive. Immediately after receiving it, the Card User should activate the Card at the Bank's Branch or via the Contact Centre. 1. PIN is sent by separate standard mail to the Holder's correspondence address in the territory of Poland provided by 18

19 Posiadacza na terytorium Polski ze wskazaniem imienia i nazwiska Użytkownika Karty. 2. Odbierając kopertę zawierającą Numer PIN, Posiadacz lub Użytkownik Karty ma obowiązek sprawdzić czy koperta jest w stanie nienaruszonym oraz czy nie nosi śladów uszkodzenia. W przypadku braku dostarczenia lub stwierdzenia uszkodzenia, niedostarczenia koperty zawierającej Numer PIN lub stwierdzenia jej uszkodzenia Posiadacz lub Użytkownik Karty zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o powyższym fakcie Bank. 3. Użytkownik Karty może dokonać zmiany Numeru PIN samodzielnie w bankomatach wskazanych przez Bank w Komunikacie. DUPLIKAT 1. Posiadacz może wystąpić o Duplikat w przypadku: 1) nieotrzymania lub zapomnienia Numeru PIN, 2) otrzymania Numeru PIN w uszkodzonej kopercie, 3) wad lub uszkodzenia Karty uniemożliwiających jej użytkowanie, 4) uszkodzenia paska magnetycznego lub mikroprocesora Karty, 5) zmiany imienia lub nazwiska Użytkownika Karty albo nazwy Posiadacza, niezgodności danych na Karcie z danymi Użytkownika Karty lub nazwą Posiadacza. 2. Duplikat wydawany jest: 1) z nowym Numerem PIN w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 1 2 powyżej, 2) ze starym Numerem PIN w przypadku opisanym w ust. 1 pkt 3 6 powyżej. 3. Posiadacz oraz Użytkownik Karty zobowiązani są do pisemnego, niezwłocznego powiadomienia Banku o wszelkich zmianach Danych osobowych Użytkownika Karty, a w przypadku zmiany imienia lub nazwiska Użytkownika Karty, nazwy Posiadacza lub wzoru podpisu Użytkownika Karty Posiadacz dodatkowo zobowiązany jest do złożenia wniosku o wydanie Duplikatu. 4. Duplikat jest wysyłany i aktywowany na zasadach określonych w 30. WZNOWIENIE 1. Karta wznawiana jest automatycznie na 4 tygodnie przed upływem Okresu ważności Karty. Bank wznowi Kartę: 1) aktywowaną najpóźniej na 5 tygodni przed upływem jej Okresu ważności, 2) niezastrzeżoną, 3) o ile Posiadacz lub Użytkownik Karty nie zawiadomił Banku o rezygnacji ze wznowienia Karty nie później niż na 5 tygodni przed upływem Okresu ważności Karty, 4) o ile Karta, której upływa Okres ważności, nie została wycofana z oferty Banku, oraz pod warunkiem, że Posiadacz lub Użytkownik Karty nie naruszył warunków Umowy. 2. W przypadku rezygnacji ze wznowienia Karty Posiadacz lub Użytkownik Karty zobowiązany jest do zgłoszenia rezygnacji pisemnie w Oddziale Banku lub listownie nie później niż na 5 tygodni przed upływem Okresu ważności Karty. 3. Brak zawiadomienia o rezygnacji ze wznowienia oznacza przygotowanie Karty z dotychczasowym Numerem PIN i nowym Okresem ważności oraz pobranie opłaty zgodnie z Taryfą. Wznowiona Karta jest wysyłana i aktywowana na zasadach określonych w Rezygnacja ze wznowienia po terminie, o którym mowa w ust. 2, nie powoduje zwrotu opłaty pobranej za jej wznowienie. 5. Bank informuje Posiadacza lub Użytkownika Karty o odmowie wznowienia Karty za pośrednictwem poczty elektronicznej, pisemnie lub telefonicznie, nie później niż na 4 tygodnie przed upływem Okresu ważności Karty. 6. Posiadacz może złożyć w Oddziale Banku wniosek o wznowienie Karty dla danego Użytkownika Karty nie później the Holder in the Application, with details of the name and surname of the Card User. 2. Collecting the envelope with PIN, the Holder or Card User is obliged to check whether the envelope has not been tampered with or damaged. In the case of a failure to deliver an envelope with PIN or if the envelope is found damaged, the Holder or Card User is obliged to notify the Bank thereof immediately The Card User may change PIN on his own at the ATMs specified by the Bank in the Announcement. DUPLICATE 1. The Holder may requires the Duplicate if: 1) he does not receive or forgets PIN, 2) he receives PIN in a damaged envelope, 3) the Card cannot be used due to flaws or damage, 4) the Card's magnetic strip or microprocessor is damaged, 5) the Card User's name or surname or the Holder's name have changed, data on the Card are inconsistent with the Card User's data or the Holder's name. 2. The Duplicate is issued: 1) with new PIN in the case specified in Section 1 (1-2) hereinabove, 2) with old PIN in the case specified in Section 1 (3-6) hereinabove. 3. The Holder and the Card User are obliged to immediately notify the Bank in writing of all and any changes of Personal Data of the Card User, and in the case of a change of the Card User's name or surname, the Holder's name or the Card User's specimen signature, the Holder is additionally obliged to submit a written application for the Duplicate The Duplicate is sent and activated on the rules specified in 30. RENEWAL 1. The Card is renewed automatically 4 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card. The Bank renews the Card: 1) activated 5 weeks before the end of its Validity Period at the latest, 2) non-cancelled, 3) provided that the Holder or Card User did not notify the Bank of resigning from renewing the Card, not later than 5 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card at the latest, 4) provided that the Card the Validity Period of which is about to expire has not been withdrawn from the Bank's offer, and on the condition that the Holder or Card User has not breached the terms and conditions of the Agreement, 2. In the case of resigning from renewing the Card, the Holder or Card User are obliged to submit a resignation in writing to the Bank's Branch or by letter not later than 5 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card. 3. A lack of notification of resigning from renewing the Card means that the Bank will prepare a Card with the same PIN and a new Validity Period as well as collect charges in accordance with the Table. The renewed Card is sent and activated on the rules specified in Submitting a resignation after the deadline referred to in Section 2 does not result in refunding the Card renewal charge. 5. The Bank notifies the Holder or Card User of a refusal to renew the Card by electronic mail, in writing or by phone not later than 4 weeks before the expiry of the Validity Period of the Card. 6. The Holder may submit at the Bank's Branch an application to renew the Card for a relevant Card User not later than 4 weeks 19

20 niż na 4 tygodnie przed upływem Okresu ważności Karty. before the expiry of the Validity Period of the Card. 1. Bank zastrzega sobie prawo do wznowienia Karty przed upływem jej Okresu ważności w przypadku wycofania wybranego typu Karty z oferty Banku, zmiany Organizacji płatniczej, której Bank zleca usługi płatnicze związane z Kartą lub zmian technologicznych w Karcie w związku z wymaganiami Organizacji Płatniczej, zwiększających bezpieczeństwo lub funkcjonalność Karty. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 powyżej: 1) o ile spełnione zostaną warunki określone w 33 ust. 1, wydana zostanie Karta w zmienionym typie, której warunki i funkcjonalności będą nie gorsze od typu Karty wycofanego z oferty, 2) Posiadacz zostanie powiadomiony o zamianie Karty w terminie nie krótszym niż na 4 tygodnie przed jej wznowieniem, 3) Posiadacz może odmówić przyjęcia nowej Karty poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. 3. Użytkownik Karty traci prawo do użytkowania dotychczasowej Karty w chwili aktywacji wznowionej Karty lub w dacie wskazanej przez Bank w powiadomieniu. ZASADY UŻYTKOWANIA 1. Kartą może posługiwać się jedynie Użytkownik Karty, do umieszczonego na Karcie Okresu ważności. Okres ważności Karty upływa ostatniego dnia miesiąca dla roku i miesiąca wskazanego na Karcie. 2. Karta, której upłynął Okres ważności, powinna zostać zwrócona do Banku lub zniszczona przez Użytkownika Karty w sposób trwale uniemożliwiający jej dalsze używanie oraz odczytanie numeru Karty i danych zapisanych na pasku magnetycznym i mikroprocesorze Karty. 3. Karta nie może być wykorzystywana do celów niezgodnych z przepisami prawa, a w przypadku Transakcji mających miejsce poza granicami Polski również z przepisami prawa danego kraju, w tym do zakupów towarów i usług zakazanych przez prawo. 4. Transakcje mogą być realizowane w ramach Salda dostępnego oraz do wysokości Limitów dziennych gotówkowych i Limitu dziennego bezgotówkowego. 5. Maksymalne wartości Limitu dziennego bezgotówkowego oraz Limitu dziennego gotówkowego podawane są w Komunikacie The Bank reserves the right to renew the Card before the expiry of its Validity Period in the case of withdrawing a given type of the Card from the Bank's offer, changing the Payment Organisation to which the Bank orders payment services related to the Card or technological changes in the Card in connection with requirements of the Payment Organisation improving Card security or functionality. 2. In the case referred to in Section 1 hereinabove: 1) provided that the terms and conditions specified in 33 (1) are met, a different type of the Card will be issued, whose terms and conditions as well as functionalities will not be worse than those of the Card withdrawn from the offer, 2) The Holder will be notified of changing the Card within a period not shorter than 4 weeks before the renewal thereof. 3) The Holder may refuse to accept a new Card by submitting a statement in writing The Card User loses the right to use the current Card at the moment of activating the renewed Card or on the date specified by the Bank in the notification. TERMS OF USE 1. The Card may be used only by the Card User during the Validity Period specified on the Card. The Card Validity Period ends on the last day of the month for the year and month specified on the Card. 2. The Card whose Validity Period has expired should be returned to the Bank or destroyed by the Card User in a manner preventing one from using it further and reading the Card number and data recorded on the magnetic strip and microprocessor of the Card. 3. The Card may not be used for purposes at variance with the provisions of the law, and in the case of Transactions taking place abroad, also at variance with the provisions of the law of the relevant country, including to purchase goods and services prohibited by the law. 4. Transactions may be carried out within the Available Balance and up to the amount of Daily Cash Limits and the Daily Cashless Limit. 5. Maximum amounts of the Daily Cashless Limit and the Daily Cash Limit are communicated in the Announcement. 6. Posiadacz może wnioskować o zmianę Limitu dziennego bezgotówkowego oraz Limitów dziennych gotówkowych określonych przez Bank w Umowie i Wniosku w Oddziale Banku lub listownie. 7. Bank zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Limitów dziennych gotówkowych i Limitu dziennego bezgotówkowego. Zmiana wysokości Limitów dziennych gotówkowych i Limitu dziennego bezgotówkowego nie stanowi zmiany warunków Umowy i nie wymaga podpisania aneksu. 6. The Holder may apply to change the Daily Cashless Limit and the Daily Cash Limits specified by the Bank in the Agreement and the Application at the Bank's Branch or by letter. 7. The Bank reserves the right to change the amounts of Daily Cash Limits and the Daily Cashless Limit. A change of the amount of the Daily Cash Limits and the Daily Cashless Limit does not constitute an amendment of the terms and conditions of the Agreement, and does not require signing an annexe. 1. Transakcje mogą być realizowane w kraju i za granicą u Akceptantów i w bankomatach oznaczonych symbolem Organizacji płatniczej. Dodatkowo: 1) Transakcje bezgotówkowe zbliżeniowe mogą być realizowane Kartami oznaczonymi odpowiednio symbolem PayWave w urządzeniach wyposażonych w czytnik dedykowany do realizacji transakcji zbliżeniowych, 2) Transakcje gotówkowe typu cash back polegające na wypłacie gotówkowej u Akceptanta, przy jednoczesnej realizacji Transakcji bezgotówkowej, mogą być realizowane w punktach oznaczonych logo VISA cash back, do wysokości limitu ustalonego przez Organizację płatniczą. 2. Potwierdzeniem wykonania Transakcji jest umieszczenie jej szczegółów na wyciągu z Rachunku Transactions may be carried out on the domestic market and abroad at Acceptors and at AMTs marked with the symbol of the Payment Organisation. Additionally: 1) Cashless proximity transactions may be carried out using Cards marked appropriately with the PayWave symbol in devices equipped with a reader designed for proximity transactions, 2) Cashback transactions consisting in withdrawing cash at the Acceptor while carrying out a Cashless Transaction may be carried out at points bearing VISA logo, up to the amount of the limit determined by the Payment Organisation. 2. The Transaction is confirmed by including its details in the Account statement. 20

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW

Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW Użyte

Bardziej szczegółowo

Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW

Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER Obowiązuje od 12.08.2013 Rozdział I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW

Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ inord BUSINESS ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGIWANYCH W SYSTEMIE BANKMASTER Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa

SGB. Spółdzielcza Grupa Bankowa Załącznik do Uchwały nr 71/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sieradzu z dnia 27.06.2011 roku SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa REGULAMIN KORZYSTANIA Z SYSTEMÓW BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ PRZEZ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A.

Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. Regulamin otwierania terminowych lokat oszczędnościowych i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną w FM Bank PBP S.A. 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS

REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS REGULAMIN KART OBCIĄŻENIOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CHARGE CARD REGULATIONS FOR CORPORATE CUSTOMERS POSTANOWIENIA OGÓLNE GENERAL PROVISIONS 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki wydawania

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y

S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 23 / 2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej z dnia 16.12.2009. roku B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nie drzwicy Dużej Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. 1. Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe

Kanał dostępu (sposób wykonania operacji) Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe. Konsultant. Kanały samoobsługowe. Kanały samoobsługowe Obowiązuje od 9 września 2013 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego dla kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych, dla Klientów, którzy zawarli umowę rachunku

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. 1. Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS

REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS REGULAMIN Rachunków lokat terminowych podmiotów gospodarczych i innych jednostek organizacyjnych prowadzonych w BS ROZDZIAŁ 1. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE

WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE WZÓR UMOWY KARTY CHARGE UMOWA KARTY CHARGE Niniejsza umowa karty charge (Umowa) zawarta została w dniu... pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18 B, 02-676 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.*

Część I. Dział I. Tabela opłat i prowizji dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) Przed dniem 11 maja 2010 r.* Część I. Taryfa prowizji i opłat bankowych PKO Banku Polskiego SA dla Kont Inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) i firmowych dla klientów, którzy zawarli umowę Konta Inteligo Przed dniem 11

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI

Komunikat. dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski. Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI Komunikat dla użytkowników Serwisu telefonicznego HaloŚląski Obowiązuje od 15 maja 2017 r. ING BANK ŚLĄSKI SPIS TREŚCI Rodzaje rachunków opłat dla Serwisu telefonicznego HaloŚląski... 3 Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Susz, listopad 2004 r.

Susz, listopad 2004 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 53/2004 Zarządu BS w Suszu z dnia 22.11.2004 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Z WKŁADAMI PŁATNYMI NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH DLA OSÓB MAŁOLETNICH

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for

Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4 Przeprowadzanie rozliczeń w for REGULAMIN STOSOWANIA POLECENIA ZAPŁATY W ING BANKU ŚLĄSKIM S.A.... Warszawa, 2005 Spis treści I. Postanowienia ogólne...3 II. III. IV. Zasady i tryb zawierania umów oraz składania formularzy Zgody...4

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem.

I. Postanowienia ogólne. Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych dalej rachunkiem. REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ WYBRZEŻE I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie

na dzień r. miesięcznie za każdy rachunek 15,00 zł kwartalnie Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH REGULAMIN RACHUNKÓW BANKOWYCH, BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ ORAZ KART DEBETOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział I DEFINICJE POJĘĆ I SKRÓTÓW 1. 1. Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 28 czerwca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

na dzień r.

na dzień r. Wyciąg z TARYFY OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r.

KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia r. KOMUNIKAT dla posiadaczy kart przedpłaconych ING Banku Śląskiego S.A. obowiązujący od dnia 21.11.2011 r. I. K@rta wirtualna ING VISA Wspólne zapisy 1. Karta wydawana jest przez Bank jako nieaktywna na

Bardziej szczegółowo

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI

DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI DNB Bank Polska S.A. REGULAMIN UDZIELANIA GWARANCJI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. [Charakter prawny Regulaminu wzorzec umowy] Niniejszy Regulamin Udzielania Gwarancji ( Regulamin ), z zastrzeżeniem Par.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE

REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W STRZAŁKOWIE Przyjęto Uchwałą nr 99/2014 Zarządu LBS w Strzałkowie z dnia 24.10.2014 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem 24.10.2014 r. REGULAMIN UDZIELANIA DOPUSZCZALNEGO SALDA DEBETOWEGO W LUDOWYM BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia

ROR Junior - prowadzone dla klientów do ukończenia 18 roku życia Dział II. Rachunki bankowe dla klientów indywidualnych obowiazuje od 01.09.2016 WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI 1. Otwarcie rachunku - bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące

Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych: Stawki obowiązujące Załącznik nr 3 do Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe

V RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE TAB. 2 Pozostałe rachunki oszczednościowo-rozliczeniowe VIP do dnia 23.10.2012r. 1. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15) A VISTA dla osoby małoletniej 1zł dla pozostałych osób 6 zł 1 0 zł VIP 10 zł - dla osoby małoletniej 1 zł - dla pozostałych osób Konto

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN

P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y REGULAMIN P O D K A R P A C K I B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Zarządu PBS Nr 56/2005 z dnia 31.03.2005 r. Uchwały zmieniające: Uchwała Zarządu PBS Nr 377/2006 z 20.09.2006 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych Załącznik NR 1 do Uchwały 23/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Staroźrebach z dnia 20.02.2014 r. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH dla klientów instytucjonalnych w Banku

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy:

UMOWA KONTA WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ. Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: WZÓR UMOWY KONTA WZÓR UMOWY KARTY DEBETOWEJ Poniższe umowy zawarte zostały w dniu «DATA» pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA

Rozdział III. Przelew regulowany i przelew SEPA Warunki wykonywania przelewów regulowanych i przelewów SEPA w Banku Spółdzielczym w Stalowej Woli BIC Banku- Swift code Banku: POLUPLPR Bank Spółdzielczy dokonuje przelewów regulowanych i przelewów SEPA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni 2.1.1 Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE

NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE NOWE KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE Podstawowe informacje Nowe Konto Oszczędnościowe służy do gromadzenia środków pieniężnych.... ale, możliwe jest także przeprowadzanie rozliczeń i korzystanie z dodatkowych usług

Bardziej szczegółowo

UMOWA rachunku bankowego

UMOWA rachunku bankowego UMOWA rachunku bankowego Nr... Zał. Nr 1 do SWZ zawarta w dniu.2006 r. w.., pomiędzy: - z siedzibą w, adres.., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym. pod numerem, zwanym dalej "Bankiem",

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDTOWEJ IM. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Usługi dla klientów Konta Inteligo

Usługi dla klientów Konta Inteligo Usługi dla klientów Konta Inteligo Część I. Tabela opłat i prowizji dla kont inteligo prywatnych (indywidualnych i wspólnych) obowiązuje od 1 października 2014 r. Prowizje i opłaty pobierane są zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1

Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Regulamin otwierania terminowych lokat i rachunków oszczędnościowych drogą elektroniczną BIZ Banku, Obszar Klienta Indywidualnego 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania rachunków terminowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ KOZIENICE DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 23 do uchwały nr Zarządu Kasy nr 8/140/2016 z dnia 13.10.2016r., obowiązujący od 14.10.2016r. Zastępuje zał. nr 10 do uchwały Zarządu Kasy Nr 9/226/2013 z dnia 12.12.2013r., obowiązujący od

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. Oddział Banku

Bankowość Internetowa. Oddział Banku TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (wprowadzona w Idea Bank S.A. oddział Lion s Bank w Warszawie dnia 8 listopada 2016 r.) Opłaty podstawowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWEJ Kujawiak I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych, zwanych

Bardziej szczegółowo

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo,

BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, BS-62 / 456 /2014 Łasin, dnia 15.09.2014 r. Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, iż z dniem 18.11.2014 roku zmianie ulega Regulamin świadczenia usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych, wydawania

Bardziej szczegółowo

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku

1/7. Bankowość Internetowa / Mobilna* Bankowość Telefoniczna. Oddział Banku 1/7 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH, wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 8 listopada 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku 0,00 0,00

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ VII. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł

L.p. Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawki obowiązujące 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 1. Otwarcie rachunku Jednorazowo od każdego konta 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 12,00 zł 3. Wpłaty na rachunek 4. Każda wypłata z rachunku w kasie banku od każdej wypłaty 0,3% nie mniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL

REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL O n l i n e REGULAMIN LOKAT TERMINOWYCH OTWIERANYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W FM BANK PBP S.A. ZA POŚREDNICTWEM PORTALU WWW.SMARTLOKATY.PL 1 Niniejszy Regulamin określa warunki otwierania i prowadzenia rachunków

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU

BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU Załącznik Nr 3 do uchwały Zarządu BSZK w Kraśniku Nr 10/2007 z dnia 11. 12. 2007 roku BANK SPÓŁDZIELCZY ZIEMI KRASNICKIEJ W KRAŚNIKU R E G U L A M I N przyjmowania lokat za pośrednictwem Centrum Usług

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r.

Wprowadzono zmiany wg uchwały 104/2014 Zarządu Banku z dnia z datą obowiązywania od dnia r. Załącznik nr 1 Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe, Uchwała Zarządu BS nr 129/2012 z dnia 17.09.2012 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych za czynności i usługi bankowe pobierane przez

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A.

Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Załącznik nr 5 do PO A-I-.../Retail/15 z dnia...r Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 19 października 2015r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 121/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 2 listopada 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 2 listopada 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking

Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking Tabela funkcjonalności kanałów dostępu dla Klientów Private Banking 1 Spis treści Identyfikacja klienta... 3 Hasła... 3 Inne... 4 RACHUNKI I USŁUGI DODATKOWE... 4 Usługi i rachunki Private Banking... 4

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE

CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE KATALOG INFORMACYJNY PKO BANKU POLSKIEGO SA TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA USŁUGI OFEROWANE KLIENTOM DETALICZNYM Wersja obowiązująca od dnia 1 maja 2016 r. CZĘŚĆ I. RACHUNKI BANKOWE DZIAŁ I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego

Umowa Ramowa otwierania i prowadzenia rachunków lokat terminowych oraz rachunku pomocniczego zawarta w dniu pomiędzy: Santander Consumer Bank S.A. we Wrocławiu, ul. Strzegomska 42c wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział gospodarczy

Bardziej szczegółowo

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse

otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse regulamin otwierania i prowadzenia rachunków terminowych lokat oszczędnościowych dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne... 1 Rozdział II Otwarcie lokaty...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA POLECENIA ZAPŁATY...3 ROZDZIAŁ III ODMOWA REALIZACJI TRANSAKCJI PŁATNICZEJ W RAMACH ZASADY REALIZACJI ROZLICZEŃ W FORMIE POLECENIA ZAPŁATY W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązują od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 ROZDZIAŁ II REALIZACJA

Bardziej szczegółowo