PODSUMOWANIE PROSPEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE PROSPEKTU"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE PROSPEKTU Poniższe podsumowanie stanowi omówienie najważniejszych - zdaniem Emitenta - kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta oraz Papierów Dłużnych (Notes) i Certyfikatów (łącznie Papiery Wartościowe ), które mogą zostać wyemitowane na podstawie Prospektu Bazowego. Niniejsze podsumowanie nie jest jednak wyczerpujące. Niniejsze podsumowanie winno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu Bazowego. Decyzja o dokonaniu inwestycji w Papiery Wartościowe powinna zostać podjęta w oparciu o Prospekt Bazowy w całości (wraz z ewentualnymi aneksami) oraz stosowne Warunki Emisji (Final Terms). Commerzbank Aktiengesellschaft ( Emitent, Bank lub Commerzbank, łącznie z jego skonsolidowanymi podmiotami zależnymi Grupa Commerzbank lub Grupa ) może ponosić odpowiedzialność cywilną z tytułu niniejszego podsumowania, a także jego tłumaczenia, jedynie w przypadku, gdy okaże się, że podsumowanie wprowadza w błąd, jest nierzetelne lub wewnętrznie sprzeczne jedynie w przypadku, gdy jest analizowane łącznie z pozostałymi częściami Prospektu Bazowego oraz stosownymi Warunkami Emisji. W przypadku zgłoszenia do sądu w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego roszczenia dotyczącego informacji zawartych w Prospekcie Bazowym oraz stosownych Warunkach Emisji, inwestor będący powodem może być zobowiązany, zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa, w którym wniesiono pozew, do pokrycia kosztów tłumaczenia Prospektu Bazowego (wraz z ewentualnymi aneksami) oraz stosownych Warunków Emisji przed wszczęciem postępowania. PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA Z zakupem Papierów Wartościowych wyemitowanych w ramach Programu związane są określone ryzyka. Jeżeli chodzi o Papiery Wartościowe, które wymagają - ze względu na swoją szczególną strukturę - specjalnego opisu czynników ryzyka, dodatkowe czynniki ryzyka (ponad te, opisane w niniejszym podsumowaniu) zostaną opisane w Warunkach Emisji dotyczących takich Papierów Wartościowych. Żadna osoba nie powinna nabywać Papierów Wartościowych zanim osoba taka nie zrozumie specyfiki takich Papierów Wartościowych oraz zakresu ryzyka potencjalnej straty, którą może taka osoba ponieść. Każdy potencjalny nabywca Papierów Wartościowych powinien starannie rozważyć, czy inwestycja w Papiery Wartościowe jest dla niego odpowiednia, biorąc pod uwagę specyfikę i sytuację finansową takiego nabywcy. W tym kontekście, inwestorzy powinni rozważyć ryzyko związane z inwestycją w Papiery Wartościowe (zarówno ryzyko związane z Emitentem jak ryzyko związane z rodzajem Papierów Wartościowych oraz ich instrumentów bazowych, o ile takie istnieją), a także inne informacje zawarte w Prospekcie Bazowym, ewentualnych aneksach oraz stosownych Warunkach Emisji. Wystąpienie jednego lub wielu ryzyk opisanych w Prospekcie Bazowym, ewentualnym aneksie do Prospektu Bazowego i/lub stosownych Warunkach Emisji bądź wystąpienie jakichkolwiek dodatkowych ryzyk może prowadzić do poniesienia istotnych strat, a nawet - 1

2 w zależności od struktury Papieru Wartościowego - do straty całego kapitału zainwestowanego przez Inwestora. Niniejsze czynniki ryzyka nie zastępują porad udzielonych przez bank inwestora lub doradców prawnych, gospodarczych lub ekonomicznych, oraz podatkowych inwestora, jakich inwestor każdoroazowo powinien zasięgnąć, aby móc ocenić konsekwencje inwestycji w Papiery Wartościowe. Decyzje inwestycyjne nie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie czynników ryzyka zamieszczonych w Prospekcie Bazowym, ewentualnym aneksie do Prospektu Bazowego oraz stosownych Warunkach Emisji, ponieważ informacje te nie mogą zastąpić zindywidualizowanej porady i informacji dostosowanych do oczekiwań, celów, doświadczenia, wiedzy i sytuacji danego inwestora. Czynniki Ryzyka związane z Papierami Wartościowymi Papiery Wartościowe mogą charakteryzować się dużą podatnością na zmiany wartości oraz być obarczone ryzykiem całkowitej utraty wartości. Możliwym jest, że Papiery Wartościowe nie będą instrumentem gwarantującym ochronę inwestycji w zakresie kapitału podstawowego. Papiery Wartościowe charakteryzuje szereg czynników ryzyka, w tym (i) ryzyko nagłego i dużego spadku wartości, (ii) ryzyko zmian w cenie lub wartości rynkowej ich instrumentów bazowych lub zmian sytuacji emitentów instrumentów bazowych lub papierów wartościowych, które składają się na instrumenty bazowe stanowiące koszyk lub indeks, (iii) zmian kursów wymiany walut, w których denominowane są instrumenty bazowe lub dokonywane będą płatności z tytułu Papierów Wartościowych oraz (iv) ryzyko zupełnej lub częściowej straty zainwestowanego kapitału (w tym kosztów ubocznych). Ryzyka ogólne Cena emisyjna Papierów Wartościowych jest oparta na wewnętrznych modelach wyceny Emitenta i może przewyższać ich wartość rynkową, z uwagi na prowizje lub innego rodzaju opłaty związane z emisją i sprzedażą Papierów Wartościowych (w tym marżę płatną na rzecz dystrybutorów lub podmiotów trzecich lub pobraną przez Emitenta), a także z uwagi na należności związane z transakcjami zabezpieczającymi (hedging) zobowiązania Emitenta z tytułu Papierów Wartościowych. Ponadto, cena za jaką nabywca jest skłonny nabyć Papiery Wartościowe na rynku wtórnym może być niższa od ceny emisyjnej Papierów Wartościowych. Ponadto, modele wycen odpowiednich uczestników rynku mogą różnić się od modeli wycen Emitenta lub prowadzić do innych wyników. Transakcje gospodarcze zawierane przez Emitenta lub jego podmioty zależne lub powiązane mogą prowadzić do konfliktu interesów, który może wpłynąć na wartość Papierów Wartościowych. Transakcje zabezpieczające (hedging) bądź inne operacje dokonywane przez Emitenta lub jego podmioty zależne, lub powiązane mogą wywrzeć istotny negatywny wpływ na wartość Papierów Wartościowych. 2

3 Rynek właściwy dla Papierów Wartościowych podlega wpływom koniunktury ekonomicznej i warunków panujących na rynku, stóp procentowych, kursów wymiany oraz wskaźników inflacji w Europie i innych krajach wysoko rozwiniętych. Nie ma pewności, że wydarzenia w Europie lub w innych krajach nie zdestabilizują rynku lub że niestabilność taka nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na wartość Papierów Wartościowych, ani że koniunktura ekonomiczna i warunki rynkowe nie będą miały żadnego innego negatywnego wpływu na wartość Papierów Wartościowych. Cena Papierów Wartościowych oferowana przez organizatora rynku (market maker), o ile będzie taki podmiot, nie jest ustalana zgodnie z zasadą podaży i popytu i nie koniecznie musi odpowiadać teoretycznej wartości Papierów Wartościowych. Nie ma pewności, że będzie istniał rynek dla Papierów Wartościowych. Nawet jeżeli organizator rynku będzie regularnie określał cenę kupna i sprzedaży Papierów Wartościowych dowolnej emisji, Emitent nie podejmuje prawnego zobowiązania w zakresie poziomu lub określania takich cen. W związku z powyższym inwestorzy nie powinni oczekiwać, że będą w stanie sprzedać Papiery Wartościowe przed ich umorzeniem w określonym momencie i po określonej cenie. Jeżeli zakup Papierów Wartościowych jest finansowany z kredytu a Emitent nie wypłaci w terminie należności z tytułu Papierów Wartościowych lub nastąpi znaczny spadek ich ceny, wówczas inwestor będzie musiał nie tylko zaakceptować poniesioną stratę, ale także zapłacić odsetki z tytułu takiego kredytu i spłacić taki kredyt. Inwestorzy nigdy nie powinni zakładać, że uda im się spłacić kredyt wraz z odetkami z wypłat z Papierów Wartościowych lub w przypadku sprzedaży Papierów Wartościowych przed terminem wykupu ze środków uzyskanych z takiej sprzedaży. W przypadku niewypłacalności Commerzbank jako Emitenta, posiadacze Papierów Wartościowych mogą stracić część lub całość swoich roszczeń o spłatę zainwestowanego przez siebie kapitału. Papiery Wartościowe nie są zabezpieczone Funduszem Zabezpieczenia Depozytów Związku Banków Niemieckich (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) ani Ustawą o niemieckich gwarancjach depozytowych oraz odszkodowaniach dla inwestorów (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Ryzyka właściwe dla poszczególnych rodzajów Papierów Wartościowych Niektóre czynniki, które mają istotne znaczenie dla oceny ryzyka związanego z inwestycją w Papiery Wartościowe emitowane na podstawie Prospektu Bazowego będą się różniły w zależności od rodzaju wyemitowanych Papierów Wartościowych, na przykład tego, czy dany papier jest Papierem Dłużnym czy Certyfikatem oraz jakiego jest rodzaju Papierem Dłużnym lub Certyfikatem. Zasadnicza różnica pomiędzy Papierami Dłużnymi o Oprocentowaniu Zmiennym (Floating Rate Notes), Papierami Dłużnymi o Oprocentowaniu Strukturyzowanym (Interest Structured Notes) oraz Papierami Dłużnymi o Oprocentowaniu Stałym (Fixed Rate Notes) polega na tym, że dochodu z odsetek od Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym i Papierów 3

4 Dłużnych o Oprocentowaniu Strukturyzowanym nie daje się przewidzieć. Z uwagi na zmienny dochód, inwestorzy nie są w stanie w chwili nabycia określić konkretnej rentowności Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym oraz Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Strukturyzowanym, a więc ich zwrotu z inwestycji nie można porównywać z ze zwrotem z inwestycji o oprocentowaniu stałym. W odróżnieniu od ceny zwykłych Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym, cena Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym Odwrotnie Proporcjonalnym (Reverse Floating Rate Notes) jest ściśle uzależniona od zysku z Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Stałym, o tym samym terminie wykupu. Wahania ceny Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym Odwrotnie Proporcjonalnym są równoległe lecz znacznie ostrzejsze niż wahania ceny Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Stałym z podobnym terminem wykupu. Zmiany stóp procentowych na rynku mają znacznie silniejszy wpływ na ceny Papierów Dłużnych Zerokuponowych (Zero Coupon Notes) niż na ceny zwykłych Papierów Dłużnych, ponieważ zdyskontowane ceny emisyjne tych papierów są znacznie niższe od ich wartości nominalnej. Z uwagi na efekt dźwigni, Papiery Dłużne Zerokuponowe są rodzajem inwestycji, z którą wiąże się szczególnie wysokie ryzyko cenowe. Wartości rynkowe Papierów Wartościowych emitowanych ze znacznym dyskontem lub premią mają tendencje do większych zmian w stosunku do ogólnych zmian stóp procentowych niż ceny zwykłych oprocentowanych Papierów Wartościowych. Ewentualny wcześniejszy wykup Papierów Wartościowych może prowadzić do negatywnych odchyleń od oczekiwanej rentowności, a kwota wykupu może być niższa od ceny ich nabycia zapłaconej przez ich posiadacza lub wynieść zero, co może oznaczać częściową lub całkowitą stratę zainwestowanego kapitału. Zgodnie z warunkami Papierów Wartościowych określonymi w Warunkach Emisji, Emitent może być uprawniony do dokonania zmian lub korekt w warunkach Papierów Wartościowych. Te zmiany i korekty mogą negatywnie wpłynąć na wartość Papierów Wartościowych. Ponadto, Emitent może być uprawniony do określenia zakłóceń rynkowych lub innych zdarzeń mogących skutkować opóźnieniem wyliczenia i/lub opóźnieniem wypłat lub spełnieniem innych świadczeń i wpłynąć na wartość Papierów Wartościowych. Jeżeli Papiery Wartościowe nie mają określonego terminu wykupu, lecz są bezterminowe, wówczas ich termin wykupu zależy od opcjonalnego wykupu, na podstawie decyzji, odpowiednio, posiadacza Papierów Wartościowych lub ich Emitenta, o ile jest on przewidziany. Posiadacz Papierów Wartościowych denominowanych w walucie obcej lub, których instrument bazowy jest denominowany w walucie obcej, bądź wypłata z ich tytułu następuje w walucie obcej oraz posiadacz Papierów Dłużnych Dwuwalutowych (Dual Currency Notes) jest narażony na ryzyko zmian kursów wymiany walut, które mogą negatywnie wpłynąć na rentowność Papierów Wartościowych. 4

5 Z inwestycją w Strukturyzowane Papiery Dłużne (Structured Notes) lub Certyfikaty wiążą się dodatkowe istotne czynniki ryzyka, które nie występują w przypadku podobnych inwestycji w konwencjonalne papiery dłużne o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Jeżeli Warunki Emisji dla danej emisji Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów przewidują, że wypłaty są uzależnione od instrumentu bazowego, wówczas odpowiedni instrument bazowy, a tym samym wartość wypłaty może podlegać istotnym zmianom, wynikającym z wahań wartości instrumentu bazowego lub - w przypadku koszyka lub indeksu, składu takiego indeksu lub koszyka. Jeżeli Warunki Emisji dla danej emisji Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów przewidują, że oprocentowanie jest powiązane z jednym lub większą liczbą instrumentów bazowych, wówczas może to spowodować, że oprocentowanie będzie niższe od oprocentowania wypłacanego od konwencjonalnych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu wyemitowanych w tym samym czasie, a nawet nie zostaną wypłacone jakiekolwiek kwoty odsetek. Istnieje także możliwość, że w przypadku powiązania kwoty głównej papierów z takim instrumentem bazowym (instrumentami bazowymi), przypadająca do wypłaty kwota główna może być niższa od pierwotnej ceny zakupu Papierów Wartościowych, a nawet możliwość, iż nie zostanie wypłacona jakakolwiek kwota. Posiadacz Strukturyzowanych Papierów Dłużnych (Structured Notes) lub Certyfikatów może stracić całość lub znaczną część kwoty głównej Papieru Dłużnego lub Certyfikatu (zarówno przypadającej do wypłaty w chwili wykupu jak i wcześniejszego wykupu). Jeżeli dojdzie do straty kwoty głównej, odsetki od Strukturyzowanych Papierów Dłużnych (Structured Notes) lub Certyfikatów mogą przestać być należne. Ryzyka związane z inwestycją w Strukturyzowane Papiery Dłużne oraz Certyfikaty obejmują zarówno czynniki ryzyka związane z instrumentem bazowym (instrumentami bazowymi) oraz czynniki ryzyka, które są specyficzne dla Papierów Dłużnych /Certyfikatów. Instrument bazowy, z którym związane są Strukturyzowane Papiery Dłużne/ Certyfikaty może przestać istnieć lub zostać zastąpiony przez inny instrument bazowy. Ponadto, wartość Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów na rynku wtórnym jest obarczona wyższym poziomem ryzyka niż wartość innych papierów wartościowych, i jest uzależniona od jednego lub większej liczby instrumentów bazowych. Wynik uzyskiwany z każdego instrumentu bazowego jest uzależniony od szeregu czynników, w tym czynników ekonomicznych, finansowych, wydarzeń o charakterze politycznym pozostających poza kontrolą Emitenta. Na rynek wtórny, o ile taki będzie, obrotu Strukturyzowanymi Papierami Dłużnymi lub Certyfikatami może wpływać szereg czynników, niezależnie od wiarygodności kredytowej Emitenta oraz wartości odpowiedniego instrumentu bazowego (instrumentów bazowych), w tym podatność instrumentów bazowych na zmiany, okres pozostały do terminu wykupu Papierów Dłużnych /Certyfikatów, pozostała kwota do wypłaty z tytułu Papierów Dłużnych /Certyfikatów oraz stopy oprocentowania na rynku. 5

6 W zależności od wyników instrumentu bazowego (instrumentów bazowych) lub innych warunków, Warunki Emisji mogą stanowić, że Papiery Wartościowe mogą podlegać wykupowi przez wydanie instrumentu bazowego, niektórych instrumentów bazowych lub innych papierów wartościowych ( Przedmiot Fizycznego Rozliczenia ( Object of Physical Settlemet )). W efekcie, w chwili wykupu Papierów Wartościowych przez fizyczne rozliczenie, inwestor nie otrzyma gotówki (lub otrzyma tylko częściową płatność gotówkową), a jedynie Przedmiot Fizycznego Rozliczenia. Wartość Przedmiotu Fizycznego Rozliczenia może być w chwili dostarczenia Przedmiotu Fizycznego Rozliczenia znacznie niższa niż w chwili nabycia Papierów Wartościowych (lub kwota zapłacona za zakup Papierów Wartościowych), lub niższa niż w chwili, w której podejmowana jest decyzja o rozliczeniu fizycznym lub pieniężnym, względnie w dniu wyceny, jeżeli taka nastąpi. Wartość poszczególnych instrumentów bazowych jest uzależniona od szeregu powiązanych ze sobą czynników, w tym czynników ekonomicznych, finansowych oraz wydarzeń o charakterze politycznym pozostających poza kontrolą Emitenta. Ponadto, jeżeli formuła (formuły) przyjęte do wyliczania kwoty głównej, premii lub przypadających do wypłaty odsetek względnie zobowiązań do wydania z tytułu - odpowiednio - Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów (w zależności od przypadku), zawiera mnożnik lub wskaźnika dźwigni, wpływ ewentualnej zmiany na odpowiedni instrument bazowy (instrumenty bazowe) będzie większy. Historyczne doświadczenia z odpowiednimi instrumentami bazowymi nie powinny być uznawane za wskaźnik wyników, jakie instrumenty te będą osiągały w przyszłości do czasu wykupu Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów. Ponadto, mogą wchodzić w grę konsekwencje o charakterze regulacyjnym lub innego rodzaju wiążące się z posiadaniem przez określonych inwestorów określonych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów na własność. Warunki Emisji mogą przewidywać, że należności z tytułu Papierów Wartościowych są uzależnione od wyników indeksu, który jest indeksem cenowym. Inaczej niż w przypadku indeksu wyników - wypłata dywidendy nie powoduje podwyższenia poziomu indeksu cenowego. Wobec tego, inwestorzy nie uczestniczą w dywidendzie lub w innych wypłatach z akcji objętych indeksem cenowym. Warunki Emisji mogą przewidywać, że wypłaty z tytułu Papierów Wartościowych są uzależnione od wyników (notowań) akcji. W przeciwieństwie do bezpośredniej inwestycji w akcje, inwestorzy nie uczestniczą w dywidendzie ani w innego rodzaju wypłatach. W stosownych Warunkach Emisji może znaleźć się opis dalszych czynników ryzyka związanych z instrumentem bazowym. Czynniki ryzyka związane z Commerzbank Aktiengesellschaft W stosunku do Emitenta występuje szereg ryzyk charakterystycznych dla rynku i branży w której działa, a także dla niego samego, które jeżeli dojdzie do ich materializacji, mogą mieć istotny wpływ na wartość aktywów netto Emitenta, jego sytuację finansową oraz wysokość 6

7 uzyskiwanych przychodów, a w konsekwencji na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Papierów Wartościowych. Do ryzyk takich należy zaliczyć: uwarunkowania gospodarcze; wzmożoną konkurencję; ryzyko kredytowe; ryzyko rynkowe; ryzyko płynności; obniżenie ratingu Grupy Commerzbank; ryzyko operacyjne; ryzyko strategiczne; ryzyko związane z udziałami kapitałowymi w innych spółkach; ryzyko regulacyjne; Szersze informacje na temat każdego z wymienionych rodzajów ryzyka można znaleźć w rozdziale Czynniki Ryzyka związane z Commerzbank Aktiengesellschaft na stronie 19 i następnych Prospektu Bazowego. PODSUMOWANIE INFORMACJI O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Na podstawie Prospektu Bazowego mogą być emitowane następujące rodzaje Papierów Wartościowych (wyszczególnione w stosownych Warunkach Emisji): 1. Papiery Dłużne o Oprocentowaniu Stałym (Fixed Rate Notes), Papiery Dłużne o Oprocentowaniu Rosnącym (Step-Up Notes) oraz Papiery Dłużne o Oprocentowaniu Malejącym (Step-Down Notes); gdzie (a) kwota wykupu: (i) jest wartością nominalną, albo 7

8 (ii) albo jest określana według określonej stawki, powyżej lub poniżej wartości nominalnej, (iii) jest określana w odniesieniu do kursu wymiany, indeksu, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentu typu future, funduszu, strategii straddle, cen towarów, stóp swapowych, oprocentowania, innych instrumentów bazowych, koszyka lub indeksu, w którego skład wchodzą którekolwiek z wyższej wymienionych lub formuły (formuł) (Papiery Dłużne o Strukturyzowanym Wykupie - Redemption Structured Notes), lub (iv) może następować częściowo lub w całości w postaci papierów wartościowych spółki innej niż Emitent, zamiast wypłaty pieniężnej (Papiery Dłużne Zamienne - Reverse Convertible Notes), oraz (b) z oprocentowaniem według stałej stawki w odniesieniu do jednego lub kilku okresów odsetkowych (w tym oprocentowaniu rosnącym lub malejącym), lub 2. Papiery Dłużne z kwotą główną, gdzie (a) kwota wykupu: (i) jest wartością nominalną, albo (ii) albo jest określana według określonej stawki, powyżej lub poniżej wartości nominalnej, (iii) jest określana w odniesieniu do kursu wymiany, indeksu, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentu typu future, funduszu, strategii straddle, cen towarów, stóp swapowych, oprocentowania, innych instrumentów bazowych, koszyka lub indeksu, w którego skład wchodzą którekolwiek z wyższej wymienionych lub formuły (formuł) (Papiery Dłużne o Strukturyzowanym Wykupie - Redepmtion Structured Notes), lub (b) z oprocentowaniem: (i) według zmiennej stawki oprocentowania (Papiery Dłużne o Oprocentowaniu Zmiennym - Floating Rate Notes), lub (ii) według stawki oprocentowania lub z kwotą odsetek określaną w odniesieniu do kursu wymiany, indeksu, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentu typu future, funduszu, strategii straddle, cen towarów, stóp swapowych, oprocentowania, innych instrumentów bazowych, koszyka lub indeksu, w którego skład wchodzą którekolwiek z wyższej wymienionych lub formuły (formuł) w odniesieniu do wybranych lub wszystkich okresów odestkowych, z zastrzeżeniem, że okresy odsetkowe, dla których stawka oprocentowania lub kwota odsetek nie jest określona w taki sposób, mogą podlegać 8

9 oprocentowaniu zmiennemu lub oprocentowaniu stałemu (Papiery Dłużne o Strukturyzowanym Oprocentowaniu - Interest Structured Notes), lub (iii) nieoprocentowane, lub 3. Certyfikaty, dla których kwota wykupu lub dodatkowych wypłat lub innych świadczeń jest ustalana w odniesieniu do kursu wymiany, indeksu, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentu typu future, funduszu, strategii straddle, cen towarów, stóp swapowych, oprocentowania względnie innych instrumentów bazowych, koszyka lub indeksu, w którego skład wchodzą którekolwiek z wyższej wymienionych lub formuły (formuł). Stosowne Warunki Emisji będą wskazywały, że albo Papiery Wartościowe nie mogą zostać wykupione przed określonym terminem wykupu (z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach (Terms and Conditions) lub, że Papiery Wartościowe podlegają wykupowi, według wyboru ich Emitenta lub posiadaczy, na podstawie zawiadomienia doręczonego z określonym wyprzedzeniem (o ile jest wymagane) bądź że Papiery Wartościowe zostaną wykupione w drodze automatycznego wcześniejszego wykupu (uzależnionego od wystąpienia określonego zdarzenia). Papiery Wartościowe określonej Transzy lub Serii będą reprezentowane przez stałe lub tymczasowe odcinki zbiorowe. Nie będą emitowane papiery wartościowe w formie materialnej, a prawo do wydania Papierów Wartościowych w formie materialnej jest wyłączone. Papiery Wartościowe zostaną wyemitowane w formie na okaziciela, chyba że będą sprzedawane kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym (tzw. QIBs) w Stanach Zjednoczonych, na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933), z uwzględnieniem zmian ( Ustawa o Papierach Wartościowych ) przewidzianych w przepisie 144A, Regulacji D i/lub Artykule 4(2) tej ustawy, w którym to przypadku Papiery Wartościowe będą w formie imiennych papierów wartościowych. Wszelkie istotne informacje dotyczące danej emisji Papierów Wartościowych, takie jak informacje dotyczące rodzaju oraz warunków emisji Papierów Wartościowych, ich ceny emisyjnej, daty emisji, wykupu lub oprocentowania bądź innego rodzaju obliczeń wypłat, względnie specyfikacji, instrumentów bazowych (o ile są), destabilizacji rynku, destabilizacji rozliczeń, korekt, agentów, opodatkowania, poszczególnych czynników ryzyka, oferowania, systemu rozliczeń, kodu ISIN lub innego rodzaju kodu (kodów), notowania oraz dalsze informacje są podane w stosownych Warunkach Emisji. PODSUMOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Commerzbank Aktiengesellschaft jest spółką akcyjną prawa niemieckiego. Siedziba Banku mieści się we Frankfurcie nad Menem, a centrala przy Kaiserplatz, Frankfurt nad 9

10 Menem, Republika Federalna Niemiec (telefon: +49 (0) ). Bank jest zarejestrowany w rejestrze handlowym niższego sądu okręgowego (Amtsgericht) we Frankfurcie nad Menem pod numerem HRB Commerzbank jest jednym z głównych banków sektora prywatnego w Niemczech. Jego produkty i usługi skierowane do klientów detalicznych oraz korporacyjnych obejmują pełen zakres usług bankowych. Bank prowadzi również - częściowo poprzez swoje spółki zależne aktywną działalność w specjalistycznych dziedzinach, takich jak bankowość hipoteczna i działalność w zakresie nieruchomości, leasing i zarządzanie aktywami. W swoich usługach skupia się na zarządzaniu rachunkami klientów i realizowaniu transakcji płatniczych, kredytach, planach oszczędnościowych i inwestycyjnych, a także transakcjach na papierach wartościowych. Bank oferuje także dodatkowe usługi finansowe w ramach swojej strategii bancassurance przewidującej współpracę z czołowymi spółkami sektorów finansowych, w tym programami oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz produkty ubezpieczeniowe. Działalność operacyjna Grupy Commerzbank jest prowadzona w trzech pionach: pionie klientów prywatnych i podmiotów gospodarczych, pionie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej jak również pionie finansowania nieruchomości komercyjnych ze środków publicznych i gospodarki pieniężnej (Private and Business Customers, Corporate and Investment Banking as well as Commercial Real Estate Public Finance and Treasury). Działalność gospodarcza Commerzbank koncentruje się na rynku niemieckim. Jeżeli chodzi o klientów prywatnych (Private Banking) za podstawowe rynki uważa się również rynki w Austrii, Luxemburgu, Singapurze oraz Szwajcarii, a w odniesieniu do obsługi podmiotów gospodarczych - rynki Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Azji. Szersze informacje dotyczące Emitenta można znaleźć w rozdziale zatytułowanym Opis Emitenta na stronie 117 i następnych Prospektu Bazowego. 10 PO v7

PODSUMOWANIE PROSPEKTU

PODSUMOWANIE PROSPEKTU PODSUMOWANIE PROSPEKTU Poniższe podsumowanie stanowi omówienie najważniejszych - zdaniem Emitenta - kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta oraz Papierów Dłużnych (Notes) i Certyfikatów (łącznie

Bardziej szczegółowo

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania

Certyfikaty Depozytowe. Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Certyfikaty Depozytowe Alternatywa dla tradycyjnych sposobów inwestowania Spis treści Certyfikaty Depozytowe Cechy Certyfikatów Depozytowych Zalety Certyfikatów Depozytowych Budowa Certyfikatu Depozytowego

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Rynków Azjatyckich Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 23 maja 2011 r. art. 12 ust. 10 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 10. W związku z określonym celem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 LIPCA 2013 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianach

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem S&P 500 ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata inwestycyjna powiązana z rynkiem akcji ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii Certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA

Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA Regulamin Ubezpieczeniowego Funduszu Kapitałowego Zainwestuj w Surowce Sopockiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Ergo Hestia SA KOD: REG/ZAINWESTUJ W SUROWCE/I-2013 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. OGŁOSZENIE O ZMIANACH PROSPEKTU INFORMACYJNEGO COMMERCIAL UNION SPECJALISTYCZNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY, z dnia 14 stycznia 2009 r. Na podstawie 28 ust. 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 listopada

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.CreditVentures 2.0. Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 27 maja 2015 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

Obligacje Strukturyzowane

Obligacje Strukturyzowane Obligacje Strukturyzowane Obligacja Strukturyzowana Obligacje strukturyzowane to papiery wartościowe, w których możliwy do osiągnięcia kupon powiązany jest z wartością określonego Instrumentu Bazowego.

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu

MATERIAŁ INFORMACYJNY. Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym. ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe powiązane z indeksem giełdowym ze 100% gwarancją zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer serii Certyfikatów Depozytowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPH GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPH stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Kurs na Złoto powiązane z ceną złota ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016

Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/2/2016 Rozdział 1. Postanowienia ogólne... 3 Rozdział 2. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK portfel Dłużny... 3 Rozdział 3. Polityka

Bardziej szczegółowo

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych

Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych Opis Transakcji na Dłużnych Papierach Wartościowych mbank.pl Spis treści 1. Definicje...3 2. Rachunki...3 3. Zawieranie Transakcji...3 4. Wykonywanie Transakcji...3 5. Niedostarczenie...4 6. Ogólny opis

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC LIDERÓW RYNKU Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 10 czerwca 2010 r. art. 12 ust. 2 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

Forward Rate Agreement

Forward Rate Agreement Forward Rate Agreement Nowoczesne rynki finansowe oferują wiele instrumentów pochodnych. Należą do nich: opcje i warranty, kontrakty futures i forward, kontrakty FRA (Forward Rate Agreement) oraz swapy.

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014

OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 OPIS FUNDUSZY OF/ULS2/1/2014 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 ROZDZIAŁ 2. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL DŁUŻNY 3 ROZDZIAŁ 3. POLITYKA INWESTYCYJNA I OPIS RYZYKA UFK PORTFEL

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 0000010186

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny...

Spis treści. Opis funduszy OF/ULS2/1/2015. Polityka inwestycyjna i opis ryzyka UFK Portfel Dłużny...3. UFK Portfel Konserwatywny... Opis funduszy Spis treści Opis funduszy OF/ULS2/1/2015 Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Rozdział 4. Rozdział 5. Rozdział 6. Rozdział 7. Rozdział 8. Rozdział 9. Rozdział 10. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Inwestowanie w obligacje

Inwestowanie w obligacje Inwestowanie w obligacje Ile zapłacić za obligację aby uzyskać oczekiwaną stopę zwrotu? Jaką stopę zwrotu uzyskamy kupując obligację po danej cenie? Jak zmienią się ceny obligacji, kiedy Rada olityki ieniężnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU UNIOBLIGACJE HIGH YIELD FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO Z DNIA 23 CZERWCA 2016 R. Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. OGŁOSZENIE O ZMIANIE STATUTU MCI.PrivateVentures Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 31 lipca 2013 r. Niniejszym, MCI Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie, ogłasza

Bardziej szczegółowo

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015

Wykład: Rynki finansowe część I. prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Wykład: Rynki finansowe część I prof. UG dr hab. Leszek Pawłowicz rok akadem. 2014/2015 Zasadnicza część rynku finansowego służy pozyskiwaniu kapitału Rynek pozyskiwania kapitału to: 1. Rynek pozyskiwania

Bardziej szczegółowo

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty.

Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. Ogólny opis typów instrumentów finansowych i ryzyk związanych z inwestycjami w te instrumenty. 1. AKCJE Emitowane przez spółki akcyjne papiery wartościowe dające uprawnienia korporacyjne charakterystyczne

Bardziej szczegółowo

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego

Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Katedra Inwestycji Finansowych i Zarządzania Ryzykiem Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Witold Szczepaniak Instrumenty strukturyzowane inwestycja na rynku kapitałowym w okresie kryzysu finansowego Rynek

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) Warszawa, dnia 24 kwietnia 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO Obligacji Korporacyjnych fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 5/2013) 1. - w artykule 3 pkt 6 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Instrumenty Rynku Pieniężnego

Instrumenty Rynku Pieniężnego Rodzaje i opis instrumentów finansowych wchodzących w skład portfeli Definicje pojęć użytych w opisie instrumentów Zmienność ceny miara niepewności co do przyszłej wartości instrumentu finansowego, im

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R.

OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. OGŁOSZENIE O ZMIANIE PROSPEKTU INFORMACYJNEGO UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Z DNIA 11 PAŹDZIERNIKA 2013 R. Niniejszym Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH DZIENNIK URZĘDOWY NBP NR 2-83 - poz. 3 Załącznik nr 8 do uchwały nr 1/2007 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 13 marca 2007 r. (poz. 3) OBLICZANIE WYMOGU KAPITAŁOWEGO Z TYTUŁU RYZYKA CEN KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW

Bardziej szczegółowo

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OPIS ISTOTY POSZCZEGÓLNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYK ZWIĄZANYCH Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE: Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Baryłka Zysku powiązane z ropą Brent ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank BPH SA Numer Serii

Bardziej szczegółowo

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom,

pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, Obligacje Obligacje Teraz pora zająć się obligacjami.. Wbrew pozorom są to instrumenty dużo bardziej interesujące od akcji, oferujące dużo szersze możliwości zarówno inwestorom, jak i emitentom. Definicja

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Obligacje Korporacyjne Plus Kod warunków: UB_OGIJ129 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ INFORMACYJNY

MATERIAŁ INFORMACYJNY MATERIAŁ INFORMACYJNY Strukturyzowane Certyfikaty Depozytowe Lokata Inwestycyjna Czwórka na Medal powiązane z akcjami polskich spółek ze 100% ochroną zainwestowanego kapitału w Dniu Wykupu Emitent Bank

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPD GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Rentowność a cena... Obligacje z Dyskontem i Premią... Przykład Obligacji... Jak inwestować w Obligacje?...

Bardziej szczegółowo

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A.

OPISY PRODUKTÓW. Rabobank Polska S.A. OPISY PRODUKTÓW Rabobank Polska S.A. Warszawa, marzec 2010 Wymiana walut (Foreign Exchange) Wymiana walut jest umową pomiędzy bankiem a klientem, w której strony zobowiązują się wymienić w ustalonym dniu

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach:

ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza zmiany w Statutach: ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Dolarowych ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Obligacji Euro Poniższe zmiany

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w paliwa i złoto oraz Certyfikatu Depozytowego serii PCOMUP151124 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH3 Kod OWU: UB_OLIJ143

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych

INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW. Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych INWESTYCJE ALTERNATYWNE NA GPW Łukasz Porębski Dyrektor ds. Analiz Giełdowych Inwestycje alternatywne - cechy rozszerzają katalog możliwości inwestycyjnych dostępnych na GPW dla przeciętnego inwestora

Bardziej szczegółowo

Ze względu na przedmiot inwestycji

Ze względu na przedmiot inwestycji INWESTYCJE Ze względu na przedmiot inwestycji Rzeczowe (nieruchomości, Ziemia, złoto) finansowe papiery wartościowe polisy, lokaty) INWESTYCJE Ze względu na podmiot inwestowania Prywatne Dokonywane przez

Bardziej szczegółowo

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka:

Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Rynek kapitałowy. Charakterystyka: ogół transakcji kupna-sprzedaŝy, których przedmiotem są instrumenty finansowe o okresie wykupu dłuŝszym od roku; środki uzyskane z emisji tych instrumentów mogą być przeznaczone na działalność rozwojową

Bardziej szczegółowo

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji

UFK SELEKTYWNY. Fundusz Inwestycyjny: AXA Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Globalnych Obligacji UFK SELEKTYWNY UFK Selektywny to aktywnie zarządzany poprzez Trigon Dom Maklerski S.A. Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy, którego aktywa mogą stanowić Certyfikaty Inwestycyjne ośmiu Funduszy Inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Notowania i wyceny instrumentów finansowych

Notowania i wyceny instrumentów finansowych Notowania i wyceny instrumentów finansowych W teorii praktyka działa, w praktyce nie. Paweł Cymcyk 11.12.2016, Gdańsk W co będziemy inwestować? Rodzaj instrumentu Potrzebna wiedza Potencjał zysku/poziom

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedziba w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Europejskie Spółki oraz Certyfikatu Depozytowego serii P4EQUP141204 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE

TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE TRANSAKCJE SWAP: - PROCENTOWE - WALUTOWE - WALUTOWO-PROCENTOWE - KREDYTOWE 1 SWAP - fixed-to-floating rate IRS - swap procentowy jest umową, w której dwie strony uzgadniają, że będą w ustalonych terminach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Załącznik nr 1 do Procedury współpracy z Klientem INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013)

Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) Warszawa, dnia 13 czerwca 2013 roku Ogłoszenie o zmianach w treści statutu PKO GLOBALNEJ MAKROEKONOMII fundusz inwestycyjny zamknięty (nr 9/2013) 1. w artykule 3 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

Bardziej szczegółowo

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE

TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE TEST OCENY ODPOWIEDNIOŚCI OFEROWANYCH INSTRUMENTÓW I PRODUKTÓW FINANSOWYCH PRESTIGE Bank Millennium S.A. Data: z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 2-593 Warszawa, wpisany pod nr KRS 1186

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPB GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki

Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe. Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Papiery komercyjne, Bankowe papiery wartościowe Ernest Zapendowski Maciej Gawarecki Plan prezentacji Papiery komercyjne Bankowe papiery wartościowe: Listy Zastawne Certyfikaty depozytowe Bony oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPC GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG

INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG INFORMACJE DOTYCZĄCE IPOPEMA SECURITIES S.A. ORAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG Informacje dotyczące IPOPEMA Securities S.A. oraz świadczonych usług, przekazywane klientowi na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji z ochroną kapitału

Rynek akcji z ochroną kapitału Rynek akcji z ochroną kapitału db Obligacja WIG20 3-letnia obligacja strukturyzowana powiązana z indeksem WIG20 A Passion to Perform. Nowa jakość w inwestycjach giełdowych Polska gospodarka znajduje się

Bardziej szczegółowo

Mundialowa Inwestycja

Mundialowa Inwestycja inwestycje produkt strukturyzowany Mundialowa Inwestycja Forma prawna indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Okres Odpowiedzialności 0 miesięcy 3 od 25.06.2014 r. do 25.12.2016 r. Maksymalny zysk

Bardziej szczegółowo

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat

Polscy Giganci BIS. Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: Euro Bank S.A. Okres Odpowiedzialności: Wiek: Zwrot kapitału: 18-77 lat produkt strukturyzowany Polscy Giganci BIS Forma prawna Agent: Ubezpieczyciel: indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie Euro Bank S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. Okres Odpowiedzialności:

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O.

WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. WARUNKI OSTATECZNE OBLIGACJI SERII PPE GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument stanowi Ostateczne Warunki Oferty Obligacji serii PPE stanowiące szczegółowe warunki oferty obligacji emitowanych w

Bardziej szczegółowo

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe

Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Pioneer Pekao Investments Śniadanie prasowe Warszawa, 06 maja 2010 r. Agenda Wyniki sprzedażowe Pioneer Pekao TFI Rynek obligacji nieskarbowych Odpowiedź Pioneer Pekao TFI nowe produkty Strona 2 Wyniki

Bardziej szczegółowo

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł

Nota informacyjna. dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Nota informacyjna dla Obligacji zwykłych na okaziciela serii S1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000 zł Emitent: GPM Vindexus Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Serocka 3 lok. B2, 04-333 Warszawa Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI KORPORACYJNYCH Załącznik nr 2 z 2 do Warunków Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Portfel Obligacj Plus Kod warunków: UB_OGIJ141 REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE OBLIGACJI

Bardziej szczegółowo

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne

OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne OSTATECZNE WARUNKI OFERTY WRAZ Z OSTATECZNYMI WARUNKAMI EMISJI OBLIGACJI SERII PPA GHELAMCO INVEST SP. Z O.O. Niniejszy dokument określa ostateczne warunki oferty wraz ostatecznymi warunkami emisji obligacji

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC BETA Dywidendowy Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego z dnia 2 maja 2016 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC BETA

Bardziej szczegółowo

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej

NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA. obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej NOTA INFORMACYJNA DLA OBLIGACJI SERII A SPÓŁKI RUBICON PARTNERS NFI SA Definicje i skróty Emitent Obligacje Odsetki Rubicon Partners NFI SA obligacje zdefiniowane w punkcie 2 poniżej odsetki od Obligacji,

Bardziej szczegółowo

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r.

Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG Maj 2009 r. Produkty Strukturyzowane na WIG20 Seria PLN-100-WIG20-20110609 18-29 Maj 2009 r. OPIS Dwuletnia inwestycja w Bankowe Papiery Wartościowe emitowane przez Alior Bank SA oferująca 100% ochronę kapitału w

Bardziej szczegółowo

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego

6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego 6M FX EUR/PLN Osłabienie złotego Produkt Strukturyzowany Seria PEURDU111031 18 22 kwietnia 2011 r. OPIS Sześciomiesięczny produkt strukturyzowany, emitowany przez Alior Bank S.A. oferujący 100% ochronę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1

REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Załącznik nr 2 z 2 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia indywidualnego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym REGULAMIN FUNDUSZU UFK OPEN LIFE BY1 Kod OWU: UB_OLIJ114 Poniższe definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Spis treści: 1. AKCJE 2. PRAWA DO AKCJI (PDA) 3. PRAWA POBORU 4. KONTRAKTY TERMINOWE 5. OPCJE

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r.

Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. Wykaz zmian wprowadzonych do statutu KBC Premia Plus Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego w dniu 20 maja 2010 r. art. 12 ust. 2 i 3 Statutu Brzmienie dotychczasowe: 2. Cel Subfunduszu Global Partners Kredyt

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Inwestycja w Złoto 2 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PGOLUP141219 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel: Waluta: Grupowe

Bardziej szczegółowo

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności art. 127 ust. 2 tiret pierwsze art. 127 ust. 2, L 14/30 21.1.2016 WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO (UE) 2016/65 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie redukcji wartości w wycenie stosowanych przy implementacji ram prawnych polityki pieniężnej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 23 GRUDNIA 2015 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Informacje podstawowe

Informacje podstawowe OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY PRZEKAZYWANY PRZEZ BIURO MAKLERSKIE ING BANKU ŚLĄSKIEGO SA W ZWIĄZKU Z USŁUGAMI MAKLERSKIMI ŚWIADCZONYMI

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa)

PARAMETRY UFK. ING Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. z siedzibą w Warszawie zwane dalej ING Życie. 3 000 PLN (30 jednostek uczestnictwa) KARTA INFORMACYJNA Produktu Strukturyzowanego Spółki Dywidendowe - Strategia 100 oraz Certyfikatu Depozytowego serii PD10UP150805 PARAMETRY UFK Forma prawna Produktu Strukturyzowanego: Ubezpieczyciel:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY FINANSOWE Ogólny opis istoty instrumentów finansowych 1 Dla potrzeby opisu ryzyka związanego z inwestowaniem

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r.

Matematyka finansowa 30.09.2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXV Egzamin dla Aktuariuszy z 30 września 2013 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1.

Bardziej szczegółowo

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I

Matematyka finansowa 26.05.2014 r. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy. LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy LXVII Egzamin dla Aktuariuszy z 26 maja 2014 r. Część I Matematyka finansowa WERSJA TESTU A Imię i nazwisko osoby egzaminowanej:... Czas egzaminu: 100 minut 1 1. Przyjmijmy

Bardziej szczegółowo

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Półroczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Akcji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 6 742 199 14 525 205 1. Lokaty 6 708 559 14 374 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007

Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. sporządzone na dzień 31/12/2007 Roczne sprawozdanie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego sporządzone na dzień Fundusz Obligacji PPE I. AKTYWA NETTO FUNDUSZU I. Aktywa 11 097 285 5 055 814 1. Lokaty 11 097 285 5 055 814 2. Środki pieniężne

Bardziej szczegółowo

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku.

Roczne Sprawozdanie Finansowe SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji za okres od 21 maja 2007 do 31 grudnia 2007 roku. Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Funduszy Sprawozdanie finansowe Funduszu na dzień 31 grudnia 2007 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku

Legg Mason Akcji Skoncentrowany Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Raport kwartalny za okres od 1 października 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku Nota nr 1 - Polityka rachunkowości Funduszu Uwagi ogólne Fundusz stosuje przepisy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty

Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Ogólna informacja o instrumentach finansowych oraz o ryzykach związanych z inwestowaniem w te instrumenty Akcje Papier wartościowy udziałowy, odzwierciedlający prawo do własności części majątku spółki,

Bardziej szczegółowo

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania

Obligacje. Nieograniczone możliwości inwestowania Obligacje Nieograniczone możliwości inwestowania Spis treści Obligacje... Kryteria podziału Obligacji... Ogólna informacja o Dłużnych Papierach Wartościowych... Przykład Obligacji stałokuponowej... Obligacje

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1

NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ. mbank.pl 801 300 800. Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 NIEMIECKA SOLIDNOŚĆ Produkt inwestycyjny z ochroną kapitału Certyfikat Gwarantowany 1 instrument bazowy: akcje 15 niemieckich spółek 100% gwarancji kapitału w terminie wykupu 110% udziału w średnim wzroście

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r.

Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. Ogłoszenie o zmianach statutu KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego z dnia 13 czerwca 2014 r. KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające jako organ KBC OMEGA Funduszu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu

NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu NOTA - 1 Polityka rachunkowości Funduszu Rachunkowość Funduszu prowadzona jest zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz. 694 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo