PODSUMOWANIE PROSPEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PODSUMOWANIE PROSPEKTU"

Transkrypt

1 PODSUMOWANIE PROSPEKTU Poniższe podsumowanie stanowi omówienie najważniejszych - zdaniem Emitenta - kwestii i czynników ryzyka dotyczących Emitenta oraz Papierów Dłużnych (Notes) i Certyfikatów (łącznie Papiery Wartościowe ), które mogą zostać wyemitowane na podstawie Prospektu Bazowego. Niniejsze podsumowanie nie jest jednak wyczerpujące. Niniejsze podsumowanie winno być traktowane jako wprowadzenie do Prospektu Bazowego. Decyzja o dokonaniu inwestycji w Papiery Wartościowe powinna zostać podjęta w oparciu o Prospekt Bazowy w całości (wraz z ewentualnymi aneksami) oraz stosowne Warunki Emisji (Final Terms). Commerzbank Aktiengesellschaft ( Emitent, Bank lub Commerzbank, łącznie z jego skonsolidowanymi podmiotami zależnymi Grupa Commerzbank lub Grupa ) może ponosić odpowiedzialność cywilną z tytułu niniejszego podsumowania, a także jego tłumaczenia, jedynie w przypadku, gdy okaże się, że podsumowanie wprowadza w błąd, jest nierzetelne lub wewnętrznie sprzeczne jedynie w przypadku, gdy jest analizowane łącznie z pozostałymi częściami Prospektu Bazowego oraz stosownymi Warunkami Emisji. W przypadku zgłoszenia do sądu w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego roszczenia dotyczącego informacji zawartych w Prospekcie Bazowym oraz stosownych Warunkach Emisji, inwestor będący powodem może być zobowiązany, zgodnie z przepisami prawa krajowego państwa, w którym wniesiono pozew, do pokrycia kosztów tłumaczenia Prospektu Bazowego (wraz z ewentualnymi aneksami) oraz stosownych Warunków Emisji przed wszczęciem postępowania. PODSUMOWANIE CZYNNIKÓW RYZYKA Z zakupem Papierów Wartościowych wyemitowanych w ramach Programu związane są określone ryzyka. Jeżeli chodzi o Papiery Wartościowe, które wymagają - ze względu na swoją szczególną strukturę - specjalnego opisu czynników ryzyka, dodatkowe czynniki ryzyka (ponad te, opisane w niniejszym podsumowaniu) zostaną opisane w Warunkach Emisji dotyczących takich Papierów Wartościowych. Żadna osoba nie powinna nabywać Papierów Wartościowych zanim osoba taka nie zrozumie specyfiki takich Papierów Wartościowych oraz zakresu ryzyka potencjalnej straty, którą może taka osoba ponieść. Każdy potencjalny nabywca Papierów Wartościowych powinien starannie rozważyć, czy inwestycja w Papiery Wartościowe jest dla niego odpowiednia, biorąc pod uwagę specyfikę i sytuację finansową takiego nabywcy. W tym kontekście, inwestorzy powinni rozważyć ryzyko związane z inwestycją w Papiery Wartościowe (zarówno ryzyko związane z Emitentem jak ryzyko związane z rodzajem Papierów Wartościowych oraz ich instrumentów bazowych, o ile takie istnieją), a także inne informacje zawarte w Prospekcie Bazowym, ewentualnych aneksach oraz stosownych Warunkach Emisji. Wystąpienie jednego lub wielu ryzyk opisanych w Prospekcie Bazowym, ewentualnym aneksie do Prospektu Bazowego i/lub stosownych Warunkach Emisji bądź wystąpienie jakichkolwiek dodatkowych ryzyk może prowadzić do poniesienia istotnych strat, a nawet - 1

2 w zależności od struktury Papieru Wartościowego - do straty całego kapitału zainwestowanego przez Inwestora. Niniejsze czynniki ryzyka nie zastępują porad udzielonych przez bank inwestora lub doradców prawnych, gospodarczych lub ekonomicznych, oraz podatkowych inwestora, jakich inwestor każdoroazowo powinien zasięgnąć, aby móc ocenić konsekwencje inwestycji w Papiery Wartościowe. Decyzje inwestycyjne nie powinny być podejmowane wyłącznie na podstawie czynników ryzyka zamieszczonych w Prospekcie Bazowym, ewentualnym aneksie do Prospektu Bazowego oraz stosownych Warunkach Emisji, ponieważ informacje te nie mogą zastąpić zindywidualizowanej porady i informacji dostosowanych do oczekiwań, celów, doświadczenia, wiedzy i sytuacji danego inwestora. Czynniki Ryzyka związane z Papierami Wartościowymi Papiery Wartościowe mogą charakteryzować się dużą podatnością na zmiany wartości oraz być obarczone ryzykiem całkowitej utraty wartości. Możliwym jest, że Papiery Wartościowe nie będą instrumentem gwarantującym ochronę inwestycji w zakresie kapitału podstawowego. Papiery Wartościowe charakteryzuje szereg czynników ryzyka, w tym (i) ryzyko nagłego i dużego spadku wartości, (ii) ryzyko zmian w cenie lub wartości rynkowej ich instrumentów bazowych lub zmian sytuacji emitentów instrumentów bazowych lub papierów wartościowych, które składają się na instrumenty bazowe stanowiące koszyk lub indeks, (iii) zmian kursów wymiany walut, w których denominowane są instrumenty bazowe lub dokonywane będą płatności z tytułu Papierów Wartościowych oraz (iv) ryzyko zupełnej lub częściowej straty zainwestowanego kapitału (w tym kosztów ubocznych). Ryzyka ogólne Cena emisyjna Papierów Wartościowych jest oparta na wewnętrznych modelach wyceny Emitenta i może przewyższać ich wartość rynkową, z uwagi na prowizje lub innego rodzaju opłaty związane z emisją i sprzedażą Papierów Wartościowych (w tym marżę płatną na rzecz dystrybutorów lub podmiotów trzecich lub pobraną przez Emitenta), a także z uwagi na należności związane z transakcjami zabezpieczającymi (hedging) zobowiązania Emitenta z tytułu Papierów Wartościowych. Ponadto, cena za jaką nabywca jest skłonny nabyć Papiery Wartościowe na rynku wtórnym może być niższa od ceny emisyjnej Papierów Wartościowych. Ponadto, modele wycen odpowiednich uczestników rynku mogą różnić się od modeli wycen Emitenta lub prowadzić do innych wyników. Transakcje gospodarcze zawierane przez Emitenta lub jego podmioty zależne lub powiązane mogą prowadzić do konfliktu interesów, który może wpłynąć na wartość Papierów Wartościowych. Transakcje zabezpieczające (hedging) bądź inne operacje dokonywane przez Emitenta lub jego podmioty zależne, lub powiązane mogą wywrzeć istotny negatywny wpływ na wartość Papierów Wartościowych. 2

3 Rynek właściwy dla Papierów Wartościowych podlega wpływom koniunktury ekonomicznej i warunków panujących na rynku, stóp procentowych, kursów wymiany oraz wskaźników inflacji w Europie i innych krajach wysoko rozwiniętych. Nie ma pewności, że wydarzenia w Europie lub w innych krajach nie zdestabilizują rynku lub że niestabilność taka nie będzie miała istotnego negatywnego wpływu na wartość Papierów Wartościowych, ani że koniunktura ekonomiczna i warunki rynkowe nie będą miały żadnego innego negatywnego wpływu na wartość Papierów Wartościowych. Cena Papierów Wartościowych oferowana przez organizatora rynku (market maker), o ile będzie taki podmiot, nie jest ustalana zgodnie z zasadą podaży i popytu i nie koniecznie musi odpowiadać teoretycznej wartości Papierów Wartościowych. Nie ma pewności, że będzie istniał rynek dla Papierów Wartościowych. Nawet jeżeli organizator rynku będzie regularnie określał cenę kupna i sprzedaży Papierów Wartościowych dowolnej emisji, Emitent nie podejmuje prawnego zobowiązania w zakresie poziomu lub określania takich cen. W związku z powyższym inwestorzy nie powinni oczekiwać, że będą w stanie sprzedać Papiery Wartościowe przed ich umorzeniem w określonym momencie i po określonej cenie. Jeżeli zakup Papierów Wartościowych jest finansowany z kredytu a Emitent nie wypłaci w terminie należności z tytułu Papierów Wartościowych lub nastąpi znaczny spadek ich ceny, wówczas inwestor będzie musiał nie tylko zaakceptować poniesioną stratę, ale także zapłacić odsetki z tytułu takiego kredytu i spłacić taki kredyt. Inwestorzy nigdy nie powinni zakładać, że uda im się spłacić kredyt wraz z odetkami z wypłat z Papierów Wartościowych lub w przypadku sprzedaży Papierów Wartościowych przed terminem wykupu ze środków uzyskanych z takiej sprzedaży. W przypadku niewypłacalności Commerzbank jako Emitenta, posiadacze Papierów Wartościowych mogą stracić część lub całość swoich roszczeń o spłatę zainwestowanego przez siebie kapitału. Papiery Wartościowe nie są zabezpieczone Funduszem Zabezpieczenia Depozytów Związku Banków Niemieckich (Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken e.v.) ani Ustawą o niemieckich gwarancjach depozytowych oraz odszkodowaniach dla inwestorów (Einlagensicherungsfonds- und Anlegerentschädigungsgesetz). Ryzyka właściwe dla poszczególnych rodzajów Papierów Wartościowych Niektóre czynniki, które mają istotne znaczenie dla oceny ryzyka związanego z inwestycją w Papiery Wartościowe emitowane na podstawie Prospektu Bazowego będą się różniły w zależności od rodzaju wyemitowanych Papierów Wartościowych, na przykład tego, czy dany papier jest Papierem Dłużnym czy Certyfikatem oraz jakiego jest rodzaju Papierem Dłużnym lub Certyfikatem. Zasadnicza różnica pomiędzy Papierami Dłużnymi o Oprocentowaniu Zmiennym (Floating Rate Notes), Papierami Dłużnymi o Oprocentowaniu Strukturyzowanym (Interest Structured Notes) oraz Papierami Dłużnymi o Oprocentowaniu Stałym (Fixed Rate Notes) polega na tym, że dochodu z odsetek od Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym i Papierów 3

4 Dłużnych o Oprocentowaniu Strukturyzowanym nie daje się przewidzieć. Z uwagi na zmienny dochód, inwestorzy nie są w stanie w chwili nabycia określić konkretnej rentowności Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym oraz Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Strukturyzowanym, a więc ich zwrotu z inwestycji nie można porównywać z ze zwrotem z inwestycji o oprocentowaniu stałym. W odróżnieniu od ceny zwykłych Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym, cena Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym Odwrotnie Proporcjonalnym (Reverse Floating Rate Notes) jest ściśle uzależniona od zysku z Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Stałym, o tym samym terminie wykupu. Wahania ceny Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Zmiennym Odwrotnie Proporcjonalnym są równoległe lecz znacznie ostrzejsze niż wahania ceny Papierów Dłużnych o Oprocentowaniu Stałym z podobnym terminem wykupu. Zmiany stóp procentowych na rynku mają znacznie silniejszy wpływ na ceny Papierów Dłużnych Zerokuponowych (Zero Coupon Notes) niż na ceny zwykłych Papierów Dłużnych, ponieważ zdyskontowane ceny emisyjne tych papierów są znacznie niższe od ich wartości nominalnej. Z uwagi na efekt dźwigni, Papiery Dłużne Zerokuponowe są rodzajem inwestycji, z którą wiąże się szczególnie wysokie ryzyko cenowe. Wartości rynkowe Papierów Wartościowych emitowanych ze znacznym dyskontem lub premią mają tendencje do większych zmian w stosunku do ogólnych zmian stóp procentowych niż ceny zwykłych oprocentowanych Papierów Wartościowych. Ewentualny wcześniejszy wykup Papierów Wartościowych może prowadzić do negatywnych odchyleń od oczekiwanej rentowności, a kwota wykupu może być niższa od ceny ich nabycia zapłaconej przez ich posiadacza lub wynieść zero, co może oznaczać częściową lub całkowitą stratę zainwestowanego kapitału. Zgodnie z warunkami Papierów Wartościowych określonymi w Warunkach Emisji, Emitent może być uprawniony do dokonania zmian lub korekt w warunkach Papierów Wartościowych. Te zmiany i korekty mogą negatywnie wpłynąć na wartość Papierów Wartościowych. Ponadto, Emitent może być uprawniony do określenia zakłóceń rynkowych lub innych zdarzeń mogących skutkować opóźnieniem wyliczenia i/lub opóźnieniem wypłat lub spełnieniem innych świadczeń i wpłynąć na wartość Papierów Wartościowych. Jeżeli Papiery Wartościowe nie mają określonego terminu wykupu, lecz są bezterminowe, wówczas ich termin wykupu zależy od opcjonalnego wykupu, na podstawie decyzji, odpowiednio, posiadacza Papierów Wartościowych lub ich Emitenta, o ile jest on przewidziany. Posiadacz Papierów Wartościowych denominowanych w walucie obcej lub, których instrument bazowy jest denominowany w walucie obcej, bądź wypłata z ich tytułu następuje w walucie obcej oraz posiadacz Papierów Dłużnych Dwuwalutowych (Dual Currency Notes) jest narażony na ryzyko zmian kursów wymiany walut, które mogą negatywnie wpłynąć na rentowność Papierów Wartościowych. 4

5 Z inwestycją w Strukturyzowane Papiery Dłużne (Structured Notes) lub Certyfikaty wiążą się dodatkowe istotne czynniki ryzyka, które nie występują w przypadku podobnych inwestycji w konwencjonalne papiery dłużne o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Jeżeli Warunki Emisji dla danej emisji Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów przewidują, że wypłaty są uzależnione od instrumentu bazowego, wówczas odpowiedni instrument bazowy, a tym samym wartość wypłaty może podlegać istotnym zmianom, wynikającym z wahań wartości instrumentu bazowego lub - w przypadku koszyka lub indeksu, składu takiego indeksu lub koszyka. Jeżeli Warunki Emisji dla danej emisji Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów przewidują, że oprocentowanie jest powiązane z jednym lub większą liczbą instrumentów bazowych, wówczas może to spowodować, że oprocentowanie będzie niższe od oprocentowania wypłacanego od konwencjonalnych papierów dłużnych o stałym oprocentowaniu wyemitowanych w tym samym czasie, a nawet nie zostaną wypłacone jakiekolwiek kwoty odsetek. Istnieje także możliwość, że w przypadku powiązania kwoty głównej papierów z takim instrumentem bazowym (instrumentami bazowymi), przypadająca do wypłaty kwota główna może być niższa od pierwotnej ceny zakupu Papierów Wartościowych, a nawet możliwość, iż nie zostanie wypłacona jakakolwiek kwota. Posiadacz Strukturyzowanych Papierów Dłużnych (Structured Notes) lub Certyfikatów może stracić całość lub znaczną część kwoty głównej Papieru Dłużnego lub Certyfikatu (zarówno przypadającej do wypłaty w chwili wykupu jak i wcześniejszego wykupu). Jeżeli dojdzie do straty kwoty głównej, odsetki od Strukturyzowanych Papierów Dłużnych (Structured Notes) lub Certyfikatów mogą przestać być należne. Ryzyka związane z inwestycją w Strukturyzowane Papiery Dłużne oraz Certyfikaty obejmują zarówno czynniki ryzyka związane z instrumentem bazowym (instrumentami bazowymi) oraz czynniki ryzyka, które są specyficzne dla Papierów Dłużnych /Certyfikatów. Instrument bazowy, z którym związane są Strukturyzowane Papiery Dłużne/ Certyfikaty może przestać istnieć lub zostać zastąpiony przez inny instrument bazowy. Ponadto, wartość Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów na rynku wtórnym jest obarczona wyższym poziomem ryzyka niż wartość innych papierów wartościowych, i jest uzależniona od jednego lub większej liczby instrumentów bazowych. Wynik uzyskiwany z każdego instrumentu bazowego jest uzależniony od szeregu czynników, w tym czynników ekonomicznych, finansowych, wydarzeń o charakterze politycznym pozostających poza kontrolą Emitenta. Na rynek wtórny, o ile taki będzie, obrotu Strukturyzowanymi Papierami Dłużnymi lub Certyfikatami może wpływać szereg czynników, niezależnie od wiarygodności kredytowej Emitenta oraz wartości odpowiedniego instrumentu bazowego (instrumentów bazowych), w tym podatność instrumentów bazowych na zmiany, okres pozostały do terminu wykupu Papierów Dłużnych /Certyfikatów, pozostała kwota do wypłaty z tytułu Papierów Dłużnych /Certyfikatów oraz stopy oprocentowania na rynku. 5

6 W zależności od wyników instrumentu bazowego (instrumentów bazowych) lub innych warunków, Warunki Emisji mogą stanowić, że Papiery Wartościowe mogą podlegać wykupowi przez wydanie instrumentu bazowego, niektórych instrumentów bazowych lub innych papierów wartościowych ( Przedmiot Fizycznego Rozliczenia ( Object of Physical Settlemet )). W efekcie, w chwili wykupu Papierów Wartościowych przez fizyczne rozliczenie, inwestor nie otrzyma gotówki (lub otrzyma tylko częściową płatność gotówkową), a jedynie Przedmiot Fizycznego Rozliczenia. Wartość Przedmiotu Fizycznego Rozliczenia może być w chwili dostarczenia Przedmiotu Fizycznego Rozliczenia znacznie niższa niż w chwili nabycia Papierów Wartościowych (lub kwota zapłacona za zakup Papierów Wartościowych), lub niższa niż w chwili, w której podejmowana jest decyzja o rozliczeniu fizycznym lub pieniężnym, względnie w dniu wyceny, jeżeli taka nastąpi. Wartość poszczególnych instrumentów bazowych jest uzależniona od szeregu powiązanych ze sobą czynników, w tym czynników ekonomicznych, finansowych oraz wydarzeń o charakterze politycznym pozostających poza kontrolą Emitenta. Ponadto, jeżeli formuła (formuły) przyjęte do wyliczania kwoty głównej, premii lub przypadających do wypłaty odsetek względnie zobowiązań do wydania z tytułu - odpowiednio - Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów (w zależności od przypadku), zawiera mnożnik lub wskaźnika dźwigni, wpływ ewentualnej zmiany na odpowiedni instrument bazowy (instrumenty bazowe) będzie większy. Historyczne doświadczenia z odpowiednimi instrumentami bazowymi nie powinny być uznawane za wskaźnik wyników, jakie instrumenty te będą osiągały w przyszłości do czasu wykupu Strukturyzowanych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów. Ponadto, mogą wchodzić w grę konsekwencje o charakterze regulacyjnym lub innego rodzaju wiążące się z posiadaniem przez określonych inwestorów określonych Papierów Dłużnych lub Certyfikatów na własność. Warunki Emisji mogą przewidywać, że należności z tytułu Papierów Wartościowych są uzależnione od wyników indeksu, który jest indeksem cenowym. Inaczej niż w przypadku indeksu wyników - wypłata dywidendy nie powoduje podwyższenia poziomu indeksu cenowego. Wobec tego, inwestorzy nie uczestniczą w dywidendzie lub w innych wypłatach z akcji objętych indeksem cenowym. Warunki Emisji mogą przewidywać, że wypłaty z tytułu Papierów Wartościowych są uzależnione od wyników (notowań) akcji. W przeciwieństwie do bezpośredniej inwestycji w akcje, inwestorzy nie uczestniczą w dywidendzie ani w innego rodzaju wypłatach. W stosownych Warunkach Emisji może znaleźć się opis dalszych czynników ryzyka związanych z instrumentem bazowym. Czynniki ryzyka związane z Commerzbank Aktiengesellschaft W stosunku do Emitenta występuje szereg ryzyk charakterystycznych dla rynku i branży w której działa, a także dla niego samego, które jeżeli dojdzie do ich materializacji, mogą mieć istotny wpływ na wartość aktywów netto Emitenta, jego sytuację finansową oraz wysokość 6

7 uzyskiwanych przychodów, a w konsekwencji na zdolność Emitenta do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Papierów Wartościowych. Do ryzyk takich należy zaliczyć: uwarunkowania gospodarcze; wzmożoną konkurencję; ryzyko kredytowe; ryzyko rynkowe; ryzyko płynności; obniżenie ratingu Grupy Commerzbank; ryzyko operacyjne; ryzyko strategiczne; ryzyko związane z udziałami kapitałowymi w innych spółkach; ryzyko regulacyjne; Szersze informacje na temat każdego z wymienionych rodzajów ryzyka można znaleźć w rozdziale Czynniki Ryzyka związane z Commerzbank Aktiengesellschaft na stronie 19 i następnych Prospektu Bazowego. PODSUMOWANIE INFORMACJI O PAPIERACH WARTOŚCIOWYCH Na podstawie Prospektu Bazowego mogą być emitowane następujące rodzaje Papierów Wartościowych (wyszczególnione w stosownych Warunkach Emisji): 1. Papiery Dłużne o Oprocentowaniu Stałym (Fixed Rate Notes), Papiery Dłużne o Oprocentowaniu Rosnącym (Step-Up Notes) oraz Papiery Dłużne o Oprocentowaniu Malejącym (Step-Down Notes); gdzie (a) kwota wykupu: (i) jest wartością nominalną, albo 7

8 (ii) albo jest określana według określonej stawki, powyżej lub poniżej wartości nominalnej, (iii) jest określana w odniesieniu do kursu wymiany, indeksu, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentu typu future, funduszu, strategii straddle, cen towarów, stóp swapowych, oprocentowania, innych instrumentów bazowych, koszyka lub indeksu, w którego skład wchodzą którekolwiek z wyższej wymienionych lub formuły (formuł) (Papiery Dłużne o Strukturyzowanym Wykupie - Redemption Structured Notes), lub (iv) może następować częściowo lub w całości w postaci papierów wartościowych spółki innej niż Emitent, zamiast wypłaty pieniężnej (Papiery Dłużne Zamienne - Reverse Convertible Notes), oraz (b) z oprocentowaniem według stałej stawki w odniesieniu do jednego lub kilku okresów odsetkowych (w tym oprocentowaniu rosnącym lub malejącym), lub 2. Papiery Dłużne z kwotą główną, gdzie (a) kwota wykupu: (i) jest wartością nominalną, albo (ii) albo jest określana według określonej stawki, powyżej lub poniżej wartości nominalnej, (iii) jest określana w odniesieniu do kursu wymiany, indeksu, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentu typu future, funduszu, strategii straddle, cen towarów, stóp swapowych, oprocentowania, innych instrumentów bazowych, koszyka lub indeksu, w którego skład wchodzą którekolwiek z wyższej wymienionych lub formuły (formuł) (Papiery Dłużne o Strukturyzowanym Wykupie - Redepmtion Structured Notes), lub (b) z oprocentowaniem: (i) według zmiennej stawki oprocentowania (Papiery Dłużne o Oprocentowaniu Zmiennym - Floating Rate Notes), lub (ii) według stawki oprocentowania lub z kwotą odsetek określaną w odniesieniu do kursu wymiany, indeksu, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentu typu future, funduszu, strategii straddle, cen towarów, stóp swapowych, oprocentowania, innych instrumentów bazowych, koszyka lub indeksu, w którego skład wchodzą którekolwiek z wyższej wymienionych lub formuły (formuł) w odniesieniu do wybranych lub wszystkich okresów odestkowych, z zastrzeżeniem, że okresy odsetkowe, dla których stawka oprocentowania lub kwota odsetek nie jest określona w taki sposób, mogą podlegać 8

9 oprocentowaniu zmiennemu lub oprocentowaniu stałemu (Papiery Dłużne o Strukturyzowanym Oprocentowaniu - Interest Structured Notes), lub (iii) nieoprocentowane, lub 3. Certyfikaty, dla których kwota wykupu lub dodatkowych wypłat lub innych świadczeń jest ustalana w odniesieniu do kursu wymiany, indeksu, obligacji, akcji lub innych papierów wartościowych, instrumentu typu future, funduszu, strategii straddle, cen towarów, stóp swapowych, oprocentowania względnie innych instrumentów bazowych, koszyka lub indeksu, w którego skład wchodzą którekolwiek z wyższej wymienionych lub formuły (formuł). Stosowne Warunki Emisji będą wskazywały, że albo Papiery Wartościowe nie mogą zostać wykupione przed określonym terminem wykupu (z wyjątkiem przypadków określonych w Warunkach (Terms and Conditions) lub, że Papiery Wartościowe podlegają wykupowi, według wyboru ich Emitenta lub posiadaczy, na podstawie zawiadomienia doręczonego z określonym wyprzedzeniem (o ile jest wymagane) bądź że Papiery Wartościowe zostaną wykupione w drodze automatycznego wcześniejszego wykupu (uzależnionego od wystąpienia określonego zdarzenia). Papiery Wartościowe określonej Transzy lub Serii będą reprezentowane przez stałe lub tymczasowe odcinki zbiorowe. Nie będą emitowane papiery wartościowe w formie materialnej, a prawo do wydania Papierów Wartościowych w formie materialnej jest wyłączone. Papiery Wartościowe zostaną wyemitowane w formie na okaziciela, chyba że będą sprzedawane kwalifikowanym inwestorom instytucjonalnym (tzw. QIBs) w Stanach Zjednoczonych, na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act of 1933), z uwzględnieniem zmian ( Ustawa o Papierach Wartościowych ) przewidzianych w przepisie 144A, Regulacji D i/lub Artykule 4(2) tej ustawy, w którym to przypadku Papiery Wartościowe będą w formie imiennych papierów wartościowych. Wszelkie istotne informacje dotyczące danej emisji Papierów Wartościowych, takie jak informacje dotyczące rodzaju oraz warunków emisji Papierów Wartościowych, ich ceny emisyjnej, daty emisji, wykupu lub oprocentowania bądź innego rodzaju obliczeń wypłat, względnie specyfikacji, instrumentów bazowych (o ile są), destabilizacji rynku, destabilizacji rozliczeń, korekt, agentów, opodatkowania, poszczególnych czynników ryzyka, oferowania, systemu rozliczeń, kodu ISIN lub innego rodzaju kodu (kodów), notowania oraz dalsze informacje są podane w stosownych Warunkach Emisji. PODSUMOWANIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT Commerzbank Aktiengesellschaft jest spółką akcyjną prawa niemieckiego. Siedziba Banku mieści się we Frankfurcie nad Menem, a centrala przy Kaiserplatz, Frankfurt nad 9

10 Menem, Republika Federalna Niemiec (telefon: +49 (0) ). Bank jest zarejestrowany w rejestrze handlowym niższego sądu okręgowego (Amtsgericht) we Frankfurcie nad Menem pod numerem HRB Commerzbank jest jednym z głównych banków sektora prywatnego w Niemczech. Jego produkty i usługi skierowane do klientów detalicznych oraz korporacyjnych obejmują pełen zakres usług bankowych. Bank prowadzi również - częściowo poprzez swoje spółki zależne aktywną działalność w specjalistycznych dziedzinach, takich jak bankowość hipoteczna i działalność w zakresie nieruchomości, leasing i zarządzanie aktywami. W swoich usługach skupia się na zarządzaniu rachunkami klientów i realizowaniu transakcji płatniczych, kredytach, planach oszczędnościowych i inwestycyjnych, a także transakcjach na papierach wartościowych. Bank oferuje także dodatkowe usługi finansowe w ramach swojej strategii bancassurance przewidującej współpracę z czołowymi spółkami sektorów finansowych, w tym programami oszczędzania na cele mieszkaniowe oraz produkty ubezpieczeniowe. Działalność operacyjna Grupy Commerzbank jest prowadzona w trzech pionach: pionie klientów prywatnych i podmiotów gospodarczych, pionie bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej jak również pionie finansowania nieruchomości komercyjnych ze środków publicznych i gospodarki pieniężnej (Private and Business Customers, Corporate and Investment Banking as well as Commercial Real Estate Public Finance and Treasury). Działalność gospodarcza Commerzbank koncentruje się na rynku niemieckim. Jeżeli chodzi o klientów prywatnych (Private Banking) za podstawowe rynki uważa się również rynki w Austrii, Luxemburgu, Singapurze oraz Szwajcarii, a w odniesieniu do obsługi podmiotów gospodarczych - rynki Europy, Stanów Zjednoczonych oraz Azji. Szersze informacje dotyczące Emitenta można znaleźć w rozdziale zatytułowanym Opis Emitenta na stronie 117 i następnych Prospektu Bazowego. 10 PO v7

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe

Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Ogólny opis istoty instrumentów finansowych oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w te instrumenty finansowe Akcje Papier wartościowy dający prawo do własności części majątku spółki, łączący w sobie prawa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

Echo Investment S.A.

Echo Investment S.A. Echo Investment S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach przy al. Solidarności 36, 25-323 Kielce, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000007025) PROGRAM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Dom Maklerski Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w

Bardziej szczegółowo

Informacje o Instrumentach Finansowych

Informacje o Instrumentach Finansowych Informacje o Instrumentach Finansowych Opis istoty oraz ryzyka związanego z inwestowaniem w instrumenty finansowe wykorzystywane w ramach świadczenia przez Towarzystwo usług w zakresie zarządzania portfelami,

Bardziej szczegółowo

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR

23.800.000 0,01 EUR 7.100.000 0,01 EUR Niniejszy dokument jest tłumaczeniem prospektu sporządzonego przez spółkę AFI Europe N.V. z siedzibą w Amsterdamie ( Spółka ), który 18 listopada 2010 r. został zatwierdzony przez holenderski Urząd Regulacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSO- WYCH I RYZYKU Deutsche Bank Broszura informacyjna MiFID dla Klientów Indywidualnych, Private Banking oraz Klientów Biznesowych 1 GRUPA KAPITAŁOWA Deutsche Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, al. Armii Ludowej 26

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji. Oferujący Noble Securities

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW

INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW INSTRUMENTY FINANSOWE W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. BROSZURA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW SPIS TREŚCI WSTĘP 3 I. INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO I KAPITAŁOWEGO 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna

Instrumenty finansowe. broszura informacyjna Instrumenty finansowe w Raiffeisen Bank Polska S.A. broszura informacyjna dla Klientów SPIS TREŚCI WstęP 3 I. Instrumenty rynku pieniężnego i kapitałowego 4 1. BONY SKARBOWE 4 2. OBLIGACJE SKARBOWE 5 3.

Bardziej szczegółowo

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO)

KATALOG INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH BĘDĄCYCH W OFERCIE DM PKO BANKU POLSKIEGO (CHARAKTERYSTYKA INSTRUMENTÓW I ZWIĄZANEGO Z NIMI RYZYKA INWESTYCYJNEGO) Załącznik nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) KATALOG INSTRUMENTÓW

Bardziej szczegółowo

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy

Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy Informacje dla Klientów dotyczące Domu Maklerskiego mbanku S.A. oraz usług świadczonych na podstawie umowy mdommaklerski.pl Zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 września 2012

Bardziej szczegółowo

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY

BPS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY OPIS INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W TE INSTRUMENTY Wstęp BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej: Towarzystwo ) zwraca Państwa uwagę w szczególności na fakt,

Bardziej szczegółowo

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009

HSBC PORTFOLIOS. spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 HSBC PORTFOLIOS spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale zarejestrowana w Luksemburgu PROSPEKT LIPIEC 2009 SPIS TREŚCI WAŻNE INFORMACJE... 3 CZĘŚĆ 1 INFORMACJE OGÓLNE... 4 1.1. CELE I POLITYKA INWESTYCYJNA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU

INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU INFORMACJE O INSTRUMENTACH FINANSOWYCH I RYZYKU RYZYKO Dom Maklerski informuje, że nieodłączną częścią każdej inwestycji jest ryzyko. Poziom tego ryzyka jest zróżnicowany i zależy od rodzaju instrumentu

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS

PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS PROSPEKT* BLACKROCK STRATEGIC FUNDS * Niniejszy prospekt ( Prospekt ) należy czytać w powiązaniu z dodatkiem ( Dodatek ) z 15 września 2014 r. dotyczącym BlackRock Emerging Markets Allocation Fund i w

Bardziej szczegółowo

Getin Noble Bank S.A.

Getin Noble Bank S.A. Getin Noble Bank S.A. PROSPEKT EMISYJNY www.gnb.pl Niniejszy Prospekt został sporządzony w związku z publiczną ofertą Obligacji w ramach Publicznego Programu Emisji Obligacji Podporządkowanych. Oferujący

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi

Szczegółowe informacje o usługach maklerskich. Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Szczegółowe informacje o usługach maklerskich Charakterystyka i rodzaje ryzyka związane z instrumentami finansowymi Wprowadzenie Szczegółowe informacje o usługach maklerskich DEGIRO stanowią uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne

MiFID Broszura Informacyjna. MiFID Produkty inwestycyjne MiFID Broszura Informacyjna MiFID Produkty inwestycyjne SPIS TREŚCI SZANOWNI PAŃSTWO, Niniejszą broszurę przygotowaliśmy specjalnie dla Klientów Banku Handlowego w Warszawie S.A. (zwanego dalej Bankiem

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP

Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Pakiet powitalny Podstawowe informacje dotyczące świadczonych usług przez Departament Bankowości Prywatnej BNP Paribas Banku Polska SA oraz Biuro Maklerskie BNP Paribas Polska WSTĘP Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych

Ryzyko Inwestycyjne. Rodzaje aktywów finansowych Ryzyko Inwestycyjne NWAI Dom Maklerski S.A. informuje, że ryzyko inwestycyjne jest nieodłącznym elementem każdej decyzji inwestycji. Poszczególne rodzaje instrumentów finansowych cechują się zróżnicowanymi

Bardziej szczegółowo

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku

ENERGA S.A. Prospekt został zatwierdzony przez KNF w dniu 17 stycznia 2014 roku ENERGA S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 472, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000271591) Ubieganie się o dopuszczenie

Bardziej szczegółowo

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda

Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda (LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000253077) Oferta publiczna subskrypcji oraz sprzedaży do 163.000.000 Akcji o wartości nominalnej 1 PLN

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny MiFID

Pakiet informacyjny MiFID Pakiet informacyjny MiFID Warszawa, 22 czerwca 2012 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 I. INFORMACJA O BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA...4 II. INFORMACJA O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH...5 Rozdział 1 Czym są

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A, B, C, D BPH FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO MULTI INWESTYCJA z siedzibą w Warszawie, ul. Bonifraterska 17, p. XIV, 00-203 Warszawa strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/

Akcje. Prawa Akcjonariuszy. PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory Pro www.pdffactory.pl/ Akcje Akcje Spółka akcyjna jest własnością akcjonariuszy. Każdy, kto posiada choćby jedną akcję spółki jest właścicielem cząstki jej majątku. Jako współwłaściciel spółki, każdy akcjonariusz ma wynikające

Bardziej szczegółowo

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk

Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka. Definicje. Przykładowe rodzaje ryzyk Instrumenty finansowe oferowane przez Obszar Skarbu Getin Noble Bank SA i związane z nimi ryzyka Getin Noble Bank SA informuje, że ryzyka są nierozłącznie związane z każdą transakcją instrumentami finansowymi.

Bardziej szczegółowo

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A.

BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. BNP PARIBAS BANK POLSKA S. A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000006421) Oferta

Bardziej szczegółowo

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru

Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru Open Finance Spółka Akcyjna (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie i adresem: ul. Domaniewska 39, 02-672 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000196186)

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI

DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI DOM MAKLERSKI PEKAO PAKIET INFORMACYJNY MiFID SPIS TREŚCI I. Informacja o Domu Maklerskim Pekao 2 II. Ryzyka związane z inwestowaniem w instrumenty finansowe 4 III. Ogólne zasady przyjmowania i przekazywania

Bardziej szczegółowo