EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 7 października 2019 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 7 października 2019 r."

Transkrypt

1 Ministerstwo Sprawiedliwości Departament Zawodów Prawniczych Nr kodu zdającego EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 7 października 2019 r. Pouczenie: TEST 1. Praca jest kodowana. Numer kodu zdający wpisuje w prawym górnym rogu na pierwszej stronie testu egzaminacyjnego i na każdej stronie karty odpowiedzi w wyznaczonych miejscach. 2. Każdy zdający otrzymuje: 1) jeden egzemplarz testu egzaminacyjnego, zawarty na 22 stronach, 2) jeden egzemplarz karty odpowiedzi, zawarty na 4 stronach. 3. Przed przystąpieniem do rozwiązania testu należy sprawdzić, czy zawiera on wszystkie kolejno ponumerowane strony od 1 do 22 oraz, czy karta odpowiedzi zawiera 4 strony. W przypadku braku którejkolwiek ze stron, należy o tym niezwłocznie zawiadomić Komisję Egzaminacyjną. 4. Test składa się ze 100 pytań jednokrotnego wyboru, przy czym każde pytanie zawiera po 3 propozycje odpowiedzi. Wybór odpowiedzi polega na zakreśleniu na karcie odpowiedzi znakiem X jednej z trzech propozycji odpowiedzi (A albo B, albo C). Prawidłowa jest odpowiedź, która w połączeniu z treścią pytania tworzy zdanie prawdziwe. Na każde pytanie testowe tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa. Niedopuszczalne jest dokonywanie dodatkowych założeń, wykraczających poza treść pytania. 5. Odpowiedzi prawidłowe należy zaznaczać wyłącznie na karcie odpowiedzi. Odpowiedzi zaznaczone na teście nie będą podlegały ocenie. 6. Niedozwolona jest zmiana zakreślonej odpowiedzi. 7. W przypadku zaznaczenia więcej niż jednej odpowiedzi, żadna z odpowiedzi na dane pytanie nie podlega zaliczeniu jako prawidłowa. 8. Za każdą prawidłową odpowiedź zdający otrzymuje 1 punkt. Za pozytywny wynik z części testowej uznaje się uzyskanie co najmniej 75 pkt. 9. Prawidłowość odpowiedzi ocenia się według stanu prawnego obowiązującego w dniu 7 października 2019 r. 10. Czas na rozwiązanie testu wynosi 100 minut.

2 1. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który: A. jest zagrożony niewypłacalnością; B. stał się niewypłacalny; C. stał się niewypłacalny lub jest zagrożony niewypłacalnością. 2. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości dłużnika będącego przedsiębiorcą, wnioskodawca uiszcza zaliczkę na wydatki w toku postępowania w wysokości: A. jednej czwartej przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia; B. jednokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia; C. dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i wraz z wnioskiem przedstawia dowód jej uiszczenia. 3. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, wraz z wnioskiem o ogłoszenie upadłości dłużnik będący przedsiębiorcą jest obowiązany złożyć oświadczenie na piśmie co do prawdziwości danych zawartych we wniosku. W razie niezłożenia tego oświadczenia: A. wniosek o ogłoszenie upadłości odrzuca się; B. postępowanie o ogłoszenie upadłości umarza się; C. wniosek o ogłoszenie upadłości zwraca się bez wzywania dłużnika do jego uzupełnienia. 4. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, zgoda tymczasowego nadzorcy sądowego na dokonanie przez dłużnika czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu może zostać udzielona również po dokonaniu czynności, w terminie: A. trzydziestu dni od jej dokonania; B. dwóch miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości; C. trzech miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. 5. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, w razie oddalenia wniosku o wyłączenie z masy upadłości w postępowaniu upadłościowym prowadzonym wobec upadłego będącego przedsiębiorcą, wnioskodawca może w drodze powództwa żądać 2 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

3 wyłączenia mienia z masy upadłości. Powództwo to wnosi się do sądu upadłościowego w terminie: A. miesiąca od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości; B. dwóch miesięcy od dnia doręczenia postanowienia sędziego-komisarza o odmowie wyłączenia z masy upadłości; C. dwóch miesięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie wyłączenia z masy upadłości. 6. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, umowa ustanawiająca zabezpieczenie finansowe na podstawie ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o niektórych zabezpieczeniach finansowych dla swojej skuteczności wobec masy upadłości: A. wymaga zachowania formy aktu notarialnego; B. wymaga zachowania formy pisemnej z datą pewną; C. nie wymaga zachowania formy pisemnej z datą pewną. 7. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, w razie ogłoszenia upadłości użyczającego lub biorącego do używania, umowa użyczenia, jeżeli rzecz już została wydana: A. wygasa z mocy prawa; B. ulega rozwiązaniu na żądanie jednej ze stron; C. staje się z mocy prawa bezskuteczna wobec masy upadłości. 8. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, ogłoszenie upadłości nie ma wpływu na umowy: A. przechowania zawarte przez upadłego z bankiem; B. pożyczki, jeżeli przed ogłoszeniem upadłości przedmiot pożyczki nie został jeszcze wydany upadłemu; C. o prowadzenie rachunku zbiorczego upadłego. 9. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, roszczenia małżonka upadłego wynikające z umowy majątkowej małżeńskiej mogą być uwzględnione w postępowaniu upadłościowym tylko wówczas, gdy była ona zawarta co najmniej: A. rok przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości; B. rok przed dniem ogłoszenia upadłości; C. dwa lata przed dniem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. 10. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, w sprawach dotyczących masy upadłości syndyk dokonuje czynności: A. w imieniu upadłego, lecz na własny rachunek; B. w imieniu upadłego, lecz na rachunek wierzycieli; C. w imieniu własnym na rachunek upadłego. EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 3

4 11. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, w przypadku cofnięcia albo zawieszenia syndykowi praw wynikających z licencji doradcy restrukturyzacyjnego: A. sąd upadłościowy ustanawia dla syndyka kuratora; B. sędzia-komisarz ustanawia dla syndyka doradcę tymczasowego; C. sąd upadłościowy zmienia syndyka. 12. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, w przypadku, gdy zgłoszona wierzytelność nie znajduje potwierdzenia w księgach rachunkowych lub innych dokumentach upadłego albo we wpisach w księdze wieczystej lub rejestrach: A. sędzia-komisarz wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia zaliczki na koszty związane z badaniem ksiąg i dokumentów upadłego pod rygorem odmowy uznania wierzytelności; B. syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia zaliczki na koszty związane z badaniem ksiąg i dokumentów upadłego pod rygorem odmowy uznania wierzytelności; C. syndyk wzywa wierzyciela do złożenia w terminie tygodnia dokumentów wskazanych w zgłoszeniu wierzytelności pod rygorem odmowy uznania wierzytelności. 13. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, po upływie terminu do zgłoszenia wierzytelności i sprawdzeniu zgłoszonych wierzytelności syndyk niezwłocznie sporządza listę wierzytelności, nie później niż w terminie: A. dwóch miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności; B. trzech miesięcy od upływu okresu przewidzianego do zgłaszania wierzytelności; C. sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. 14. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, wierzytelność zabezpieczoną hipoteką lub wpisem w rejestrze na majątku upadłego położonym za granicą umieszcza się na liście wierzytelności, jeżeli złożony zostanie dowód wykreślenia wpisu o zabezpieczeniu. Złożenia dowodu wykreślenia wpisu o zabezpieczeniu nie wymaga się, jeżeli: A. zabezpieczona wierzytelność znajduje w całości pokrycie w wartości przedmiotu zabezpieczenia; B. postępowanie upadłościowe nie zostało uznane w kraju, w którym znajduje się przedmiot zabezpieczenia; C. postępowanie upadłościowe zostało uznane w kraju, w którym znajduje się przedmiot zabezpieczenia. 15. Zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe, po prawomocnym zatwierdzeniu układu zawartego w postępowaniu upadłościowym, sąd upadłościowy wydaje postanowienie o: A. umorzeniu postępowania; B. zakończeniu postępowania; C. zmianie prowadzonego postępowania na postępowanie restrukturyzacyjne. 16. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, syndyk jest obowiązany do podejmowania działań umożliwiających zakończenie likwidacji w ciągu: 4 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

5 A. roku od dnia ogłoszenia upadłości; B. sześciu miesięcy od dnia złożenia spisu inwentarza; C. sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia upadłości. 17. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, wstrzymanie likwidacji masy upadłości do czasu uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości następuje: A. postanowieniem sądu odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie o ogłoszeniu upadłości; B. zarządzeniem sądu upadłościowego w razie wpłynięcia zażalenia na postanowienie o ogłoszeniu upadłości; C. postanowieniem sędziego komisarza. 18. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, o zamiarze sprzedaży składników majątku służących do prowadzenia działań w dziedzinie obronności i bezpieczeństwa państwa syndyk zawiadamia Ministra Obrony Narodowej. Minister może przedstawić sędziemu komisarzowi opinię w terminie: A. miesiąca od zawiadomienia; B. tygodnia od zawiadomienia; C. tygodnia od wyłożenia w sekretariacie sądu postanowienia sędziego komisarza o zezwoleniu na sprzedaż takich składników majątku. 19. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli przedmiot obciążony zastawem rejestrowym jest składnikiem przedsiębiorstwa upadłego, jego sprzedaż wraz z przedsiębiorstwem: A. nie jest dopuszczalna; B. jest dopuszczalna, jeżeli może być korzystniejsza od oddzielnej sprzedaży przedmiotu zastawu; C. jest dopuszczalna bez żadnych warunków. 20. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, należności alimentacyjne przypadające za czas przed ogłoszeniem upadłości są zaspokajane z funduszów masy upadłości: A. wraz z kosztami postępowania upadłościowego; B. w kategorii pierwszej; C. w kategorii drugiej. 21. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, przy podziale sum uzyskanych z likwidacji przedmiotów upadłego obciążonych hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym i hipoteką morską w równym stopniu z zabezpieczonymi wierzytelnościami zaspokaja się roszczenia o świadczenia uboczne objęte tymi zabezpieczeniami na mocy odrębnych przepisów. Przypadającą wierzycielowi sumę zalicza się przede wszystkim na: A. odsetki i pozostałe roszczenia o świadczenia uboczne; B. koszty postępowania; C. należność główną. EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 5

6 22. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po wykonaniu planu podziału syndyk składa sprawozdanie z jego wykonania. Sprawozdanie to sporządza się: A. według wzoru określonego w drodze rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości; B. według wzoru ustalonego przez sędziego komisarza; C. w dowolnej formie. 23. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, sumy należne danemu wierzycielowi w wykonaniu planu podziału składa się do depozytu sądowego, jeżeli wierzyciel nie odbierze swojej należności w terminie: A. miesiąca; B. dwóch miesięcy; C. sześciu miesięcy. 24. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, po umorzeniu postępowania upadłościowego wszczęte przez syndyka i niezakończone postępowania cywilne, inne niż procesy o uznanie za bezskuteczną czynności dokonanej przez upadłego ze szkodą dla wierzycieli: A. podlegają umorzeniu; B. są dalej prowadzone z udziałem syndyka; C. są dalej prowadzone z udziałem upadłego, który wchodzi do postępowania w miejsce syndyka. 25. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, jeżeli niewypłacalność dłużnika lub pogorszenie jego sytuacji finansowej jest następstwem celowego działania lub rażącego niedbalstwa osób faktycznie zarządzających przedsiębiorstwem dłużnika, zakaz prowadzenia działalności gospodarczej: A. może być orzeczony wobec tych osób; B. nie może być orzeczony wobec tych osób; C. może być orzeczony wobec tych osób wyłącznie wówczas, gdy pełnią funkcję prokurenta. 26. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, uczestnikami postępowania w przedmiocie uznania orzeczenia o wszczęciu zagranicznego postępowania upadłościowego są: A. zarządca zagraniczny albo dłużnik, który ma odebrany zarząd własny majątkiem; B. wyłącznie zarządca zagraniczny; C. zarządca zagraniczny albo dłużnik, któremu pozostawiono zarząd własnym majątkiem. 27. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo kredytowych, o ile skutki te nie nastąpiły wcześniej z powodu otwarcia postępowania układowego, z dniem ogłoszenia upadłości umowy rachunku bankowego: A. trwają nadal; nie jest naliczane oprocentowanie; 6 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

7 B. ulegają rozwiązaniu; oprocentowanie rachunków bankowych jest naliczane do dnia ogłoszenia upadłości; C. trwają nadal; środki na nich zgromadzone podlegają oprocentowaniu. 28. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się: A. tylko wierzycielom; B. wyłącznie upadłemu; C. również syndykowi. 29. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, o niezgodności informacji uzyskanych od naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla upadłego oraz z Krajowego Rejestru Sądowego z danymi podanymi przez upadłego we wniosku o ogłoszenie upadłości syndyk informuje: A. Ministra Sprawiedliwości; B. sąd upadłościowy; C. sędziego komisarza. 30. Zgodnie z ustawą - Prawo upadłościowe, w postępowaniu upadłościowym wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, skarga kasacyjna przysługuje: A. na postanowienie sądu pierwszej instancji o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli; B. wyłącznie na postanowienie sądu drugiej instancji o umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli; C. na postanowienie sądu drugiej instancji o ustaleniu planu spłaty wierzycieli albo umorzeniu zobowiązań upadłego bez ustalania planu spłaty wierzycieli. 31. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku złożenia wniosku restrukturyzacyjnego i wniosku o ogłoszenie upadłości, rozpoznaje się: A. zawsze oba wnioski łącznie; B. w pierwszej kolejności wniosek o ogłoszenie upadłości; C. w pierwszej kolejności wniosek restrukturyzacyjny. 32. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, w przypadku uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości, sąd restrukturyzacyjny rozpoznaje wniosek restrukturyzacyjny w ten sposób, że: A. uchyla postępowanie upadłościowe i otwiera postępowanie restrukturyzacyjne, jeżeli jest to bardziej korzystne dla wierzycieli; B. odmawia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego; C. otwiera postępowanie restrukturyzacyjne w postępowaniu upadłościowym. EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 7

8 33. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, w przedmiocie wynagrodzenia nadzorcy sądowego albo zarządcy w postępowaniu układowym i sanacyjnym, sąd restrukturyzacyjny orzeka w składzie: A. jednego sędziego; B. jednego sędziego i dwóch ławników; C. trzech sędziów zawodowych. 34. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, po otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego czynności sądowe w postępowaniu wykonuje: A. sąd restrukturyzacyjny z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sędzia komisarz; B. sędzia komisarz z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd restrukturyzacyjny; C. przewodniczący wydziału z wyjątkiem czynności, dla których właściwy jest sąd restrukturyzacyjny. 35. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, jeżeli do wykonania określonej czynności właściwy jest sędzia komisarz, a czynność ta ma być wykonana po dniu zakończenia postępowania albo uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu postępowania, właściwy do jej wykonania jest: A. przewodniczący wydziału; B. sąd restrukturyzacyjny, jeżeli z jakichkolwiek przyczyn sędzia pełniący obowiązki sędziego komisarza nie może wykonać czynności; C. sąd restrukturyzacyjny. 36. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, wierzytelność umieszczona w spisie wierzytelności, co do której dłużnik w przyspieszonym postępowaniu układowym zgłosił zastrzeżenia, stanowi wierzytelność sporną. W takim przypadku sędzia-komisarz: A. umarza przyspieszone postępowanie układowe; B. wzywa dłużnika do zmiany propozycji układowych w terminie tygodnia pod rygorem umorzenia przyspieszonego postępowania układowego; C. dokonuje odpowiednich zmian spisu wierzytelności oraz spisu wierzytelności spornych. 37. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, po nadaniu wyciągowi zatwierdzonego spisu wierzytelności klauzuli wykonalności zarzut, że wierzytelność objęta spisem wierzytelności nie istnieje albo że istnieje w mniejszym zakresie: A. wygasa i nie może być podniesiony przez dłużnika w żadnym postępowaniu; 8 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

9 B. dłużnik może podnieść w drodze powództwa o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności; C. dłużnik może podnieść w drodze powództwa o wznowienie postępowania restrukturyzacyjnego. 38. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, za udział w posiedzeniu rady wierzycieli sędzia-komisarz może przyznać członkowi tej rady stosowne wynagrodzenie, jeżeli jest to uzasadnione rodzajem i stopniem zawiłości sprawy oraz zakresem wykonywanych prac. Wynagrodzenie to nie może przekraczać: A. 1,5% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za jeden dzień posiedzenia; B. 2% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za jeden dzień posiedzenia; C. 3% miesięcznego przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, za jeden dzień posiedzenia. 39. Zgodnie z ustawą - Prawo restrukturyzacyjne, ogłoszenie upadłości dłużnika w czasie wykonywania układu skutkuje: A. uchyleniem układu przez sąd i umorzeniem postępowania restrukturyzacyjnego; B. wygaśnięciem układu z mocy prawa z dniem uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości; C. wszczęciem z mocy prawa postępowania o zmianę układu. 40. Zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne, układ częściowy może zostać przyjęty i zatwierdzony wyłącznie w: A. postępowaniu sanacyjnym; B. postępowaniu układowym albo postępowaniu sanacyjnym; C. postępowaniu o zatwierdzenie układu albo przyspieszonym postępowaniu układowym. 41. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych: A. spółki osobowe to spółki: jawna, partnerska, komandytowa, a spółki kapitałowe to spółki: komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna; B. spółki osobowe to spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowoakcyjna, a spółki kapitałowe to spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna; C. spółki osobowe to spółki: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, a spółki kapitałowe to spółki: z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjna. EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 9

10 42. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, wspólnik albo akcjonariusz spółki kapitałowej w organizacji odpowiada solidarnie ze spółką i osobami, które działały w jej imieniu za jej zobowiązania: A. do wartości nominalnej objętych udziałów lub akcji; B. do wartości rzeczywistej objętych udziałów lub akcji; C. do wartości niewniesionego wkładu na pokrycie objętych udziałów lub akcji. 43. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, co do zasady, wierzyciel spółki jawnej: A. może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna; B. nie może prowadzić egzekucji z majątku wspólnika nawet w przypadku, gdy egzekucja z majątku spółki okazała się bezskuteczna; C. może prowadzić egzekucję z majątku wspólnika bez względu na to, czy egzekucja z majątku spółki okazała się skuteczna. 44. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w przypadku upadłości spółki jawnej, jej rozwiązanie następuje po zakończeniu postępowania upadłościowego, z chwilą wykreślenia z rejestru. Wniosek o wykreślenie z rejestru: A. składa sędzia-komisarz; B. składają wspólnicy; C. składa syndyk. 45. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, świadczenie niepieniężne: A. nie może być wkładem komandytariusza do spółki komandytowej; B. może być wkładem komandytariusza do spółki komandytowej, w takim przypadku umowa spółki określa przedmiot tego świadczenia (aport), jego wartość, jak również osobę wspólnika wnoszącego takie świadczenie niepieniężne; C. może być wyłącznie częściowym wkładem komandytariusza do spółki komandytowej, a umowa spółki w takim przypadku określa wyłącznie przedmiot tego świadczenia (aport). 46. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, do spółki komandytowo-akcyjnej w zakresie stosunku prawnego komplementariuszy, zarówno między sobą, wobec wszystkich akcjonariuszy, jak i wobec osób trzecich, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące spółki: A. jawnej; B. akcyjnej; C. komandytowej. 10 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

11 47. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji powstaje: A. z chwilą zawarcia umowy spółki; B. z chwilą wniesienia wkładów do spółki; C. z chwilą wpisu spółki do rejestru. 48. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, powództwo o uchylenie uchwały wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wnieść w terminie: A. miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały; B. miesiąca od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały; C. dwóch miesięcy od dnia otrzymania wiadomości o uchwale, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia powzięcia uchwały. 49. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, w umowie między spółką akcyjną niebędącą spółka jednoosobową, a członkiem jej zarządu, jak również w sporze z nim spółkę reprezentuje: A. cały zarząd; B. zarząd, ale z wyłączeniem członka, z którym zawierana jest umowa; C. rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia. 50. Zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, przewidziane w tym Kodeksie powództwa o odszkodowanie przeciwko członkom organów lub likwidatorom spółki akcyjnej wytacza się według miejsca: A. zamieszkania członków organów lub likwidatora; B. zaistnienia szkody; C. siedziby spółki. 51. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, do zachowania dokumentowej formy czynności prawnej: A. wystarcza złożenie oświadczenia woli w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie; B. wymagane jest co najmniej złożenie oświadczenia w formie pisemnej z podpisem własnoręcznym; C. wymagane jest co najmniej złożenie oświadczenia w formie pisemnej z podpisem urzędowo poświadczonym. 52. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone: A. w dowolnej formie; EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 11

12 B. w formie pisemnej; C. w tej samej formie, jaka jest wymaga do ważności czynności prawnej. 53. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać: A. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne); B. czterokrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne); C. pięciokrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). 54. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, wierzytelność przedawniona może być potrącona: A. bez żadnych ograniczeń w każdym czasie; B. jeżeli w chwili, gdy potrącenie stało się możliwe, przedawnienie jeszcze nie nastąpiło; C. wyłącznie za zgodą drugiej strony. 55. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, sąd umarza postępowanie zawieszone, między innymi, z powodu niemożliwości nadania sprawie dalszego biegu na skutek braku lub wskazania złego adresu powoda albo niewskazania przez powoda w wyznaczonym terminie adresu pozwanego: A. jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu trzech miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania; B. jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu sześciu miesięcy od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania; C. jeżeli wniosek o podjęcie postępowania nie został zgłoszony w ciągu roku od daty postanowienia o zawieszeniu postępowania. 56. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, wyrok sądu pierwszej instancji może być wydany jedynie przez sędziów: A. przed którymi odbyły się wszystkie rozprawy; B. przed którymi odbyła się co najmniej jedna z rozpraw; C. przed którymi odbyła się rozprawa poprzedzająca bezpośrednio wydanie wyroku. 57. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego, udzielając zabezpieczenia przed wszczęciem postępowania w sprawie, sąd wyznacza termin, w którym pismo wszczynające postępowanie powinno być wniesione pod rygorem upadku zabezpieczenia. Termin ten nie może przekraczać: A. dwóch tygodni; B. miesiąca; 12 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

13 C. dwóch miesięcy. 58. Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Małżonek może powoływać się względem innych osób na umowę majątkową małżeńską: A. zawsze, bez żadnych ograniczeń; B. gdy znane było tym osobom zawarcie umowy, bez względy na wiedzę o rodzaju umowy; C. gdy jej zawarcie oraz rodzaj były tym osobom wiadome. 59. Zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, jeżeli postępowanie administracyjne jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość), stronie służy prawo do wniesienia: A. zażalenia; B. ponaglenia; C. sprzeciwu. 60. Zgodnie z Kodeksem pracy, jeżeli wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony lub umowy o pracę zawartej na czas określony następuje z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, pracodawca może, w celu wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę, skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia, najwyżej jednak do 1 miesiąca. W takim przypadku pracownikowi przysługuje odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za pozostałą część okresu wypowiedzenia. Okres, za który przysługuje odszkodowanie: A. wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia; B. wlicza się pracownikowi pozostającemu w tym okresie bez pracy do okresu zatrudnienia, jeżeli strony umowy o pracę tak postanowiły; C. nie wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia bez względu na to, czy pracownik pozostaje w tym okresie bez pracy. 61. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywa ustawodawcza przysługuje: A. Sejmowi, senatorom, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów; B. posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Ministrów; C. posłom, senatorom, Prezydentowi Rzeczypospolitej i Radzie Państwa. 62. Zgodnie z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę: A. w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej; EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 13

14 B. w ciągu 14 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej doręczenie Prezesowi Rady Ministrów w celu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej; C. w ciągu 7 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej doręczenie Radzie Ministrów w celu ogłoszenia w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. 63. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/848 z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie postępowania upadłościowego, wpływ postępowania upadłościowego na zawisłe postępowania sądowe lub postępowania polubowne, które dotyczą przedmiotu lub prawa wchodzącego w skład masy upadłościowej dłużnika, podlega: A. wyłącznie prawu państwa członkowskiego, w którym zostaje wszczęte postępowanie upadłościowe; B. wyłącznie prawu państwa, któremu podlega upadły; C. wyłącznie prawu państwa członkowskiego, w którym toczy się postępowanie sądowe lub w którym ma siedzibę organ polubowny. 64. Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa, interpretacje ogólne oraz ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego dotyczące stosowania tych przepisów (objaśnienia podatkowe) wydaje: A. minister właściwy do spraw finansów publicznych; B. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej; C. Szef Krajowej Administracji Skarbowej. 65. Zgodnie z ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych podlega zwrotowi, jeżeli: A. strony odstąpiły od realizacji umowy pożyczki; B. nastąpiła utrata mocy umowy spółki w związku z nieopublikowaniem faktu zawarcia umowy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; C. nie dokonano wpisu hipoteki do księgi wieczystej. 66. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychody członków pracowniczych funduszy emerytalnych z tytułu przeniesienia akcji złożonych na rachunkach ilościowych do aktywów tych funduszy zalicza się do źródła przychodów pod nazwą: A. stosunek służbowy, stosunek pracy, w tym spółdzielczy stosunek pracy, członkostwo w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną, praca nakładcza, emerytura lub renta; B. działalność wykonywana osobiście; C. kapitały pieniężne. 67. Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych, w podatkowych grupach kapitałowych dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy dochodów: A. wszystkich spółek tworzących grupę uzyskanych z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów; 14 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

15 B. spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową z danego źródła przychodów nad sumą strat tej spółki poniesionych z tego źródła przychodów; C. wszystkich spółek zależnych wchodzących w skład podatkowej grupy kapitałowej z danego źródła przychodów nad sumą ich strat poniesionych z tego źródła przychodów. 68. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług, opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej. W tym przypadku podatnicy: A. nie są obowiązani do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki; B. są obowiązani do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki; C. są obowiązani do sporządzenia spisu z natury towarów na dzień rozwiązania spółki tylko wówczas, gdy zażąda tej czynności właściwy naczelnik urzędu skarbowego lub celno-skarbowego. 69. Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub spółek nieposiadających osobowości prawnej, z wyjątkiem osób tworzących wspólnotę mieszkaniową, osoby fizyczne: A. składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne; B. nie składają deklaracji na podatek od nieruchomości, gdyż składają informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru; C. składają deklarację na podatek od nieruchomości oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne tylko wówczas, gdy rada gminy tak postanowiła w drodze uchwały na dany rok podatkowy. 70. Zgodnie z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, użyte w tej ustawie określenie odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych oznacza: A. odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i czterech punktów procentowych; B. odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i sześciu punktów procentowych; C. odsetki w wysokości równej sumie stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i ośmiu punktów procentowych. 71. Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, w razie wykreślenia hipoteki z księgi wieczystej bez ważnej podstawy prawnej hipoteka wygasa po upływie: A. trzech lat; B. pięciu lat; C. dziesięciu lat. EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 15

16 72. Zgodnie z ustawą o własności lokali, odrębna własność lokalu może być ustanowiona: A. w drodze umowy, a także jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność; B. wyłącznie w drodze czynności prawnej; C. wyłącznie w drodze umowy albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. 73. Zgodnie z ustawą o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów, w umowie zastawniczej dopuszczalne jest zastrzeżenie, przez które zastawca zobowiązuje się względem zastawnika, że przed wygaśnięciem zastawu rejestrowego nie dokona zbycia lub obciążenia przedmiotu zastawu. Zbycie lub obciążenie przedmiotu zastawu rejestrowego, dokonane wbrew temu zastrzeżeniu: A. jest zawsze nieważne; B. jest ważne, jeżeli osoba, na której rzecz zastawca dokonał zbycia lub obciążenia, nie wiedziała i przy zachowaniu należytej staranności nie mogła wiedzieć o tym zastrzeżeniu w chwili zawarcia umowy z zastawcą; C. jest zawsze ważne, ale zastawnik może żądać natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności zabezpieczonej tym zastawem. 74. Zgodnie z ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego: A. przechodzi na spadkobierców; B. podlega egzekucji; C. jest niezbywalne. 75. Zgodnie z ustawą o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, od wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia pieniężnego złożonego przed wniesieniem pisma wszczynającego postępowanie pobiera się: A. całą opłatę taką jak należna od pozwu o to roszczenie; B. czwartą część opłaty należnej od pozwu o to roszczenie; C. opłatę stałą w kwocie 100 złotych. 76. Zgodnie z ustawą Prawo spółdzielcze, w razie otwarcia likwidacji w ciągu sześciu miesięcy lub wszczęcia postępowania upadłościowego w ciągu roku od dnia, w którym członek przestał należeć do spółdzielni: A. były członek spółdzielni nie jest obowiązany wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal jej członkiem; B. były członek spółdzielni jest obowiązany wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal jej członkiem; 16 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

17 C. były członek spółdzielni jest obowiązany wobec spółdzielni do uczestniczenia w pokrywaniu jej strat tak, jak gdyby był nadal jej członkiem tylko wówczas, gdy statut tak postanawia. 77. Zgodnie z ustawą o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, jednostki organizacyjne państwowej sieci archiwalnej mogą przyjmować na przechowanie materiały archiwalne będące własnością bądź na podstawie innego tytułu prawnego pozostające w posiadaniu: A. wyłącznie innych państwowych jednostek organizacyjnych; B. wyłącznie samorządowych jednostek organizacyjnych; C. niepaństwowych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. 78. Zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, jej przepisów nie stosuje się do: A. papierów wartościowych; B. instrumentów rynku pieniężnego niebędących papierami wartościowymi; C. weksli i czeków w rozumieniu przepisów prawa wekslowego i czekowego. 79. Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami, organem wyższego stopnia w sprawach określonych w ustawie, rozstrzyganych w drodze decyzji przez starostę wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej jest: A. marszałek województwa; B. wojewoda; C. zarząd województwa. 80. Zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym, gminy jako zadania zlecone, wykonują czynności związane z prowadzeniem Rejestru, polegające na zapewnieniu zainteresowanym, między innymi: A. dostępu do informacji o wysokości opłat, sposobie ich uiszczania oraz o właściwości miejscowej sądów rejestrowych; B. możliwości uiszczenia opłat sądowych w kasie gminy za rejestrację spółek osobowych; C. możliwości uiszczenia opłat za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 81. Zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych, obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu podlegają: A. pracownicy, z wyłączeniem prokuratorów, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych oraz osoby odbywające służbę zastępczą; B. osoby wykonujące pracę nakładczą, osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące; C. osoby pobierające stypendium sportowe i osoby pobierające stypendium słuchacza Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. 82. Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta, brak odpowiedzi konsumenta na niezamówione świadczenie: EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 17

18 A. oznacza wyrażenie przez niego zgody na zawarcie umowy sprzedaży; B. nie stanowi zgody na zawarcie umowy; C. nie stanowi zgody na zawarcie umowy tylko wówczas, gdy przedmiotem niezamówionego świadczenia są usługi. 83. Zgodnie z ustawą o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, wysokość odprawy pieniężnej z tytułu rozwiązania stosunku pracy w ramach grupowego zwolnienia, nie może przekraczać kwoty: A. 20-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy; B. 15-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy; C. 10-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalanego na podstawie odrębnych przepisów, obowiązującego w dniu rozwiązania stosunku pracy. 84. Zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców, przedsiębiorca wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego może zawiesić wykonywanie działalności gospodarczej: A. na czas nieokreślony; B. na czas określony, nie krótszy jednak niż 30 dni; C. na okres od 30 dni do 24 miesięcy. 85. Zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim, kredytodawca przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki: A. jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta; B. nie jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta; C. nie jest zobowiązany do dokonania oceny zdolności kredytowej konsumenta, jeżeli całkowita kwota kredytu nie przekracza zł. 86. Zgodnie z ustawą - Prawo bankowe, banki mogą być tworzone: A. w formie spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych; B. jako banki państwowe, banki spółdzielcze lub banki w formie spółek akcyjnych; C. wyłącznie w formie spółek akcyjnych. 87. Zgodnie z ustawą o licencji doradcy restrukturyzacyjnego, Minister Sprawiedliwości przyznaje na wniosek zainteresowanej osoby, spełniającej warunki określone w ustawie oraz gdy nie istnieją przewidziane w ustawie przeszkody, tytuł: A. doradcy restrukturyzacyjnego z określoną w ustawie specjalizacją zawodową; B. doradcy restrukturyzacyjnego pierwszego stopnia; C. kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. 18 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

19 88. Zgodnie z ustawą o obligacjach, w przypadku emisji obligacji zabezpieczonych hipoteką, emitent przed rozpoczęciem emisji takich obligacji jest zobowiązany zawrzeć w formie pisemnej pod rygorem nieważności umowę: A. z administratorem hipoteki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego w imieniu obligatariuszy, lecz na swój rachunek; B. z administratorem hipoteki, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego we własnym imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy; C. z kuratorem obligacji, który wykonuje prawa i obowiązki wierzyciela hipotecznego w jego imieniu, lecz na rachunek obligatariuszy. 89. Zgodnie z ustawą o komornikach sądowych, komornik: A. nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej; B. jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej; C. jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów regulujących podejmowanie, wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej, ale tylko w przypadku, gdy prowadzi działalność w formie spółki prawa handlowego. 90. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci: A. papierowej oraz opatruje się własnoręcznym podpisem; B. papierowej i w takim przypadku opatruje się własnoręcznym podpisem albo elektronicznej i wtedy opatruje się go podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap; C. elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap. 91. Zgodnie z nauką ekonomii, wstępna analiza bilansu, jako element analizy finansowej przedsiębiorstwa, obejmuje: A. analizę przeprowadzaną metodą podstawień łańcuchowych; B. analizę przyczynowo-skutkową elementów kształtujących wynik finansowy; C. analizę poziomą, pionową oraz analizę pionowo-poziomą. 92. Zgodnie z nauką ekonomii, jeżeli kapitał obrotowy netto nie zwiększy się proporcjonalnie do obrotu, to przy zwiększeniu przychodów ze sprzedaży i przy danej niezmienionej polityce finansowej, niebezpieczeństwo utraty płynności finansowej przedsiębiorstwa: A. zmaleje; B. wzrośnie; C. nie ulegnie zmianie. EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 19

20 93. Zgodnie z nauką ekonomii, długość cyklu operacyjnego w przedsiębiorstwie: A. jest czynnikiem determinującym płynność finansową i wynika, między innymi, ze specyfiki branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo; B. nie oddziałuje na poziom płynności finansowej i nie zależy od branży, w jakiej działa przedsiębiorstwo; C. jest czynnikiem determinującym płynność finansową i jest podobna dla wszystkich przedsiębiorstw prowadzących działalność w danym roku na terenie tego samego państwa. 94. Zgodnie z nauką ekonomii, przedsiębiorstwo tworzy dodatnią ekonomiczną wartość dodaną, gdy stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału jest: A. niższa od średniego ważonego kosztu kapitału (WACC); B. wyższa od średniego ważonego kosztu kapitału (WACC); C. jest równa średniemu ważonemu kosztowi kapitału (WACC). 95. Zgodnie z nauką ekonomii, zysk księgowy jako miernik oceny rezultatów przedsiębiorstwa: A. ma historyczny charakter, nie jest podatny na manipulacje i wykazuje wysoką korelację z cenami akcji; B. ma charakter prognozy ekonomicznej, jest podatny na manipulacje i wykazuje wysoką korelację z cenami akcji; C. ma historyczny charakter, jest podatny na manipulacje i wykazuje niską korelację z cenami akcji. 96. Zgodnie z nauką ekonomii, w przypadku, gdy na giełdzie wyraźną przewagę zdobywa grupa klientów zlecających operacje w oczekiwaniu na spadek notowań akcji, zachodzi zjawisko: A. bessy; B. hossy; C. arbitrażu. 97. Zgodnie z nauką ekonomii, w punkcie zrównania utargów krańcowych z kosztami krańcowymi przedsiębiorca osiąga: A. maksymalny możliwy zysk albo minimalną stratę; B. minimalny zysk; C. maksymalną stratę. 98. Zgodnie z nauką ekonomii, storno księgowe to: A. sposób poprawiania błędów w dokumentach źródłowych za pomocą skreślenia błędnych danych; B. sposób sprostowania (poprawy) błędnego zapisu księgowego; C. akceptacja dokumentu księgowego pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym. 20 EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO

21 99. Zgodnie z naukami o zarządzaniu analiza typu SWOT, jako punkt wyjścia w formułowaniu strategii, polega na dokonaniu oceny: A. wyłącznie wewnętrznych słabych stron organizacji oraz wyłącznie zagrożeń ze strony otoczenia, w jakim działa; B. wyłącznie mocnych stron organizacji oraz wyłącznie szans ze strony otoczenia, w jakim działa; C. zarówno wewnętrznych mocnych i słabych stron organizacji, jak i szans oraz zagrożeń płynących ze strony otoczenia, w jakim działa Zgodnie z naukami o zarządzaniu, osobom określanym jako ekstrawertycy : A. częściej proponuje się zajęcia oparte na kontaktach osobistych np. stanowiska w dziale sprzedaży i marketingu; B. nie należy proponować zajęć, które wymagają częstego kontaktu z ludźmi; C. przypisuje się niechęć do częstej zmiany swoich poglądów i przekonań. EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 21

Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia)

Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia) Test sanacja i upadłość przedsiębiorców (Ćwiczenia) Gr 1 1. Sprawy o ogłoszenie upadłości sąd rozpoznaje: (1 pkt.) a. zawsze na rozprawie b. w składzie trzech sędziów zawodowych c. w składzie jednego sędziego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Przedmowa... Wykaz skrótów... IX XI Część I. Prawo upadłościowe... 1 Rozdział 1. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 1 1. Wniosek o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku złożony

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego

Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego Przykładowe pytania z zakresu Prawa upadłościowego DZIAŁ VII Przygotowana likwidacja 61. Zgodnie z ustawą z dnia 28 lutego 2003r. - Prawo upadłościowe do wniosku o ogłoszenie upadłości może być dołączony

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2014 r. Poz. 1924 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85. z dnia 15 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 stycznia 2017 r. Poz. 85 USTAWA z dnia 15 grudnia 2016 r. 1) 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw Art.

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY, ALE TE PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE PO UPŁYWIE

UWAGA! NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY, ALE TE PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE PO UPŁYWIE UWAGA! NOWELIZACJA PROCEDURY CYWILNEJ WCHODZI W ŻYCIE PO UPŁYWIE 3 MIESIĘCY, ALE TE PRZEPISY WCHODZĄ W ŻYCIE PO UPŁYWIE 14 DNI OD DNIA OGŁOSZENIA USTAWY [w zestawieniu zostały pominięte zmiany o charakterze

Bardziej szczegółowo

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY

s. 12 s. 19 tabela FORMA I RYGOR UMOWY SPÓŁKI WZORZEC UMOWY s. 12 Przeniesienie ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca udostępnionego w systemie teleinformatycznym.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości

SPIS TREŚCI Wstęp Wykaz skrótów Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości SPIS TREŚCI Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 15 Rozdział I. Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Przekazanie sprawy sądowi właściwemu... 17 Wezwanie

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Powtórzenie materiału mgr Adrian Borys Instytut Prawa Cywilnego Zakład Postępowania Cywilnego adrian.borys@uwr.edu.pl Pojęcie prawa insolwencyjnego Prawo dotyczące

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.

USTAWA. z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r. USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 stycznia 2015 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2015 r. Poz. 4 USTAWA z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw

USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Kancelaria Sejmu s. 1/7 USTAWA z dnia 9 kwietnia 1999 r. o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych innych ustaw Opracowano na podstawie Dz.U. z 1999 r. Nr 40, poz. 399. Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p.

Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art o.p. Zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego może nastąpić w następujących przypadkach: zabezpieczenie przed terminem płatności art. 33 1 o.p.; zabezpieczenie w toku postępowania podatkowego, kontroli

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790)

do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (druk nr 790) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA UCZESTNICY POSTĘPOWANIA. Sąd Po ogłoszeniu upadłości postępowanie upadłościowe toczy się w sądzie upadłościowym, który ogłosił upadłość. Jeżeli postępowanie zostało wszczęte w kilku sądach właściwych,

Bardziej szczegółowo

Kodeks: Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Art. 7b

Kodeks: Ustawa o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa Art. 7b Pytanie: Zgodnie z Kodeksem cywilnym, przepisy o skutkach niezachowania formy pisemnej przewidzianej dla celów dowodowych: Odp a: mają zastosowanie do czynności prawnych w stosunkach między przedsiębiorcami,

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ...

Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. ... Białystok dnia... Sąd Rejonowy w Białymstoku VIII Wydział Gospodarczy Wnioskodawca:... Wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub wszczęcie postępowania restrukturyzacyjnego. Uzasadnienie... CO POWINIEN

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I

USTAWA. z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne. (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I USTAWA z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z dnia 14 lipca 2015 r.) TYTUŁ I PRZEPISY OGÓLNE O POSTĘPOWANIACH RESTRUKTURYZACYJNYCH I ICH SKUTKACH DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dział V. (uchylony) Rozdział 1 2. (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości

Dział V. (uchylony) Rozdział 1 2. (uchylone) Dział VI. Orzeczenie o ogłoszeniu upadłości Art. 41 51 Art. 41 42. (uchylone) Art. 43. [Zabezpieczenia po ogłoszeniu upadłości] Po ogłoszeniu upadłości zabezpieczenia w postaci ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego albo zarządu przymusowego

Bardziej szczegółowo

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska

Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Upadłość w praktyce. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, wzory, przykłady, przepisy Waldemar Podel, Małgorzata Olszewska Książka pochodzi od praktyków i pokazuje praktyczną, nieoczywistą, a nawet skrzętnie

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz.

Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. id: 10012 Tekst ustawy Prawo upadłościowe po zmianach wprowadzonych ustawą z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978) USTAWA z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe

Bardziej szczegółowo

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2.

W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. W publikacji znajdują się następujące wzory z komentarzem: 1. Postanowienie sądu o odrzuceniu pozwu z powodu niedopuszczalności drogi sadowej; 2. Postanowienie sądu o podjęciu sprawy w trybie nieprocesowym;

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE. Autor: Feliks Zedler. Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE W ZARYSIE Autor: Feliks Zedler Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE Rozdział pierwszy Pojęcie i nazwa prawa 1. Pojęcie prawa upadłościowego i naprawczego 2. Zarys rozwoju historycznego

Bardziej szczegółowo

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27

Spółki osobowe. Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna 2015-03-27 SPÓŁKI OSOBOWE Spółki osobowe 2 Spółka cywilna (kodeks cywilny) Spółka jawna Spółka partnerska Spółka komandytowa Spółka komandytowo-akcyjna dr Marcin Podleś Definicja 3 Spółką jawną jest spółka osobowa,

Bardziej szczegółowo

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH

NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH NOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO I USTAWY O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH CYWILNYCH NOWE REGULACJE WCHODZĄCE W ŻYCIE W DNIU 21 SIERPNIA 2019 R. NOWA USTAWA W dniu 6 sierpnia 2019 r. opublikowano

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 )

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 października 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych (druk nr 319 ) USTAWA z dnia 15 września 2000 r. KODEKS

Bardziej szczegółowo

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21

Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Tytuł II Spółki osobowe... 21 SPIS TREŚCI Tytuł I Przepisy ogólne... 10 Dział I Przepisy wspólne... 10 Dział II Spółki osobowe... 16 Dział III Spółki kapitałowe... 17 Tytuł II Spółki osobowe... 21 Dział I Spółka jawna... 21 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego.

Konspekt wykładu. II. Główne założenia rządowego projektu zmian przepisów prawa upadłościowego i naprawczego. 13.11.2009 Nowelizacja Prawa upadłościowego i naprawczego z dnia 5 grudnia 2008r. regulująca postępowanie upadłościowe wobec osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (tzw. upadłość konsumencka),

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824)

o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Druk nr 3275-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja DODATKOWE SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o rządowym projekcie ustawy - Prawo restrukturyzacyjne (druk nr 2824) Sejm na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

WNIOSEK O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI Dziennik Ustaw 2 Poz. 2307 WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. (poz. 2307) UWAGA! PRZED WYPEŁNIENIEM NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z POUCZENIAMI Data wpływu

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman

Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz Autor: Piotr Zimmerman Prawo upadłościowe i naprawcze Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym i jego skutkach......................... Tytuł

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA.

UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA. Zasady upadłości wobec osób fizycznych Osoba fizyczna przedsiębiorca i quasiprzedsiębiorca 1) Zasada optymalizacji 2) Zasada zachowania przedsiębiorstwa 3) Zasada oddłużenia : Postępowanie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 2 stycznia 2015 r. Poz. 2 USTAWA z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach

Bardziej szczegółowo

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/

UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ UPADŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ /stan prawny na dzień 15.08.2008/ I. Akty prawne Wymienione poniżej akty prawne regulują proces UPADŁOŚCI spółdzielni socjalnej : 1) ustawa z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu.

Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. Regulamin przyjmowania w poczet członków i ustanawiania praw do lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Południe im. Jana Kochanowskiego w Radomiu. I. Postanowienia ogólne. 1 Regulamin niniejszy opracowany

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady

Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady 2014-05-06 10:59:54 Egzekucja z nieruchomości podstawowe zasady AUTOR: Jacek Kotowski Egzekucja z nieruchomości należy do komornika działającego przy sądzie, w którego okręgu nieruchomość jest położona.

Bardziej szczegółowo

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE. Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE Dr Anna Rachwał 2012/2013 PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE UPADŁOŚĆ LIKWIDACYJNA 7. Sąd i uczestnicy postępowania upadłościowego: i. upadły (dłużnik) ii. Syndyk iii. Wierzyciele

Bardziej szczegółowo

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu.

Celem postępowania restrukturyzacyjnego jest zawarcie układu. Elementarz prawa upadłościowego Postępowanie o zatwierdzenie układu ogólna charakterystyka Bartosz Nowicki Adwokat w Leśnodorski Ślusarek i Wspólnicy Cel postępowania restrukturyzacyjnego Celem postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... Wykaz literatury........................................ XV XVII XXIII Prawo restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2816)

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 2816) Druk nr 2867 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja SPRAWOZDANIE KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie

Bardziej szczegółowo

s. 175 Artykuł po wyrazach,,centralnego Biura Antykorupcyjnego" dodaje się wyrazy Straży Marszałkowskiej"

s. 175 Artykuł po wyrazach,,centralnego Biura Antykorupcyjnego dodaje się wyrazy Straży Marszałkowskiej UWAGA! Wszędzie, gdzie w treści ustawy pojawiają się użyte w różnej liczbie wyrazy podpisem potwierdzonym profilem zaufanym epuap zastępuje się je wyrazami,,podpisem zaufanym". s. 19 Artykuł 17. 4 5 )

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe

Wydawanie decyzji i postanowień. Postępowanie podatkowe Wydawanie decyzji i postanowień Postępowanie podatkowe Decyzja a postanowienie Art. 207 1. Organ podatkowy orzeka w sprawie w drodze decyzji, chyba że przepisy niniejszej ustawy stanowią inaczej. 2. Decyzja

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV

Spis treści. Wykaz skrótów... Literatura... XXIV Wstęp................................................ Wykaz skrótów.......................................... XVII XIX Literatura.............................................. XXIV Prawo restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni. Rozdział 2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. [Umowa; treść prawa] 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dokument podpisany przez Marek Głuch Data: 2018.12.11 15:48:47 CET DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 grudnia 2018 r. Poz. 2307 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 30

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9.

Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Art. 9. Rozdział 2 Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego Art. 9. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa............................................ Wykaz skrótów......................................... Wykaz literatury........................................ XIX XXI XXXI Prawo upadłościowe z dnia

Bardziej szczegółowo

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność

Prawo Podatkowe. Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Prawo Podatkowe Zobowiązanie podatkowe powstawanie, wygasanie, odpowiedzialność Powstawanie zobowiązań podatkowych Istnieją dwie metody powstawania zobowiązań: - z mocy prawa - ex lege (art. 21 1 pkt 1

Bardziej szczegółowo

Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym. Regulacje prawne i praktyka

Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym. Regulacje prawne i praktyka Postępowanie sanacyjne w nowym prawie restrukturyzacyjnym Regulacje prawne i praktyka Charakterystyka postępowań restrukturyzacyjnych Karol Pietras Cele postępowania restrukturyzacyjnego Postępowanie restrukturyzacyjne

Bardziej szczegółowo

Dział III Spółka komandytowa

Dział III Spółka komandytowa Dział III Spółka komandytowa Art. 113. Obniżenie sumy komandytowej nie ma skutku prawnego wobec wierzycieli, których wierzytelności powstały przed chwilą wpisania obniżenia do rejestru. Art. 114. Kto przystępuje

Bardziej szczegółowo

Prawo upadłościowe 1

Prawo upadłościowe 1 Prawo upadłościowe 1 z dnia 28 lutego 2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535) 2 Tekst jednolity z dnia 5 lutego 2015 r. (Dz.U. 2015, poz. 233) 3 (zm.: Dz.U. 2015, poz. 978, poz. 1166, poz. 1259, poz. 1844) Spis

Bardziej szczegółowo

Egzekucja wierzytelności

Egzekucja wierzytelności Dariusz Budnik Egzekucja wierzytelności instruktaż skutecznego postępowania zabezpieczającego i egzekucyjnego w obrocie gospodarczym Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Prawo Restrukturyzacyjne

Prawo Restrukturyzacyjne Prawo Restrukturyzacyjne RODZAJE POSTĘPOWAŃ RESTRUKTURYZACYJNYCH. PODMIOTY POSTĘPOWANIA. dr hab. Izabella Gil prof. nadzw. UWr ŹRÓDŁA PRAWA REGULUJĄCE PROBLEMATYKĘ NIEWYPŁACALNOŚCI Ustawa z 28 lutego 2003r.

Bardziej szczegółowo

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1]

o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] U S T A W A z dnia 17 grudnia 2004 r. o prawie pomocy w postępowaniu w sprawach cywilnych prowadzonym w państwach członkowskich Unii Europejskiej[1] Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg

Spis treści Wstęp Wykaz skrótów Ustawa z r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz ze zm.) ( wyciąg Wstęp XIII Wykaz skrótów XV Ustawa z 15.9.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578 ze zm.) (wyciąg) 1 Artykuł 1. [Zakres regulacji; rodzaje spółek] 1 Artykuł 2. [Odesłanie do KC]

Bardziej szczegółowo

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski

Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami. Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dochodzenie roszczeń między przedsiębiorcami Marcin Świerżewski, aplikant radcowski Dokumenty niezbędne do wytoczenia powództwa umowa zawarta między stronami, faktura VAT, wezwanie do dobrowolnego spełnienia

Bardziej szczegółowo

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o.

3/28/2015. Prawo handlowe cz.2. Spółka z o.o. Spółka z o.o. Prawo handlowe cz.2 dr hab. Igor Postuła Zakład Cywilno-Prawnych Problemów Zarządzania 1 Art. 151. 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego

Sanacja i upadłość przedsiębiorców. Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego Sanacja i upadłość przedsiębiorców Przebieg postępowania restrukturyzacyjnego Dzień otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego Art. 189 Prawa restrukturyzacyjnego 1. Dzień wydania postanowienia o otwarciu

Bardziej szczegółowo

Sanacja i upadłość przedsiębiorców

Sanacja i upadłość przedsiębiorców Sanacja i upadłość przedsiębiorców ì Ćwiczenia 2: - Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości; - Uczestnicy postępowania; Czynności sądu. - Zabezpieczenie majątku dłużnika; Tymczasowy nadzorca sądowy;

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...

Spis treści. Wykaz skrótów... Wykaz skrótów... XI Część I. Umowy i pisma w sprawach handlowych... 1 Rozdział 1. Spółka jawna... 1 1. Umowa spółki jawnej... 3 2. Przekształcenie spółki cywilnej w spółkę jawną... 8 3. Uchwała wspólników

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1

Spis treści. Przedmowa. Wykaz skrótów. Wykaz literatury. Komentarz 1 Przedmowa Wykaz skrótów Wykaz literatury XXI XXIII XXVII Komentarz 1 Prawo upadłościowe i naprawcze z 28.2.2003 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) 3 Część pierwsza. Przepisy ogólne o postępowaniu upadłościowym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA PROCES

USTAWA. z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego CZĘŚĆ PIERWSZA POSTĘPOWANIE ROZPOZNAWCZE KSIĘGA PIERWSZA PROCES Dz. U. 2016 poz. 1822 t.j. z dnia 9 listopada 2016 r. Wersja obowiązująca od: 14 lipca 2017 r. Wejście w życie: 1 stycznia 1965 r. (...) USTAWA z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398

Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 Kancelaria Sejmu s. 1/34 Dz.U. 2005 Nr 167 poz. 1398 USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, Nr 152, poz.

Bardziej szczegółowo

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania

PRAWO HANDLOWE. Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania PRAWO HANDLOWE Mateusz Kabut Katedra Prawnych Problemów Administracji i Zarządzania Spółka cywilna umowy z ostatnich zajęć Brak zabezpieczenia w przypadku śmierci Eugeniusza Udziały w spółce cywilnej (w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43

Spis treści. 1. Zagadnienia ogólne... 43 Wykaz skrótów... Bibliografia... XIII XVII Wykaz wykorzystanych aktów normatywnych... XXXVII Wykaz orzecznictwa... XXXIX Wprowadzenie... 1 Rozdział I. Prawa zastawnicze ogólna charakterystyka... 13 1.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17

Spis treści. Wykaz skrótów str. 13. Wstęp str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 Wstęp str. 17 Rozdział I Wszczęcie egzekucji z nieruchomości str. 19 1. Właściwość komornika str. 19 2. Wniosek o wszczęcie egzekucji str. 21 2.1. Uwagi ogólne str. 21

Bardziej szczegółowo

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz

10 Wypłaty z rachunku mogą być podejmowane do wysokości stanu oszczędności na rachunku, po pozostawieniu minimalnej kwoty wkładu określanej przez Zarz Regulamin rachunków oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie (rachunków A'VISTA) I. Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady otwierania, prowadzenia i zamykania rachunków z wkładami

Bardziej szczegółowo

o rządowym projekcie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druki nr: 1773 i 2105).

o rządowym projekcie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druki nr: 1773 i 2105). Druk nr 2105-A SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja DODATKOWE SPRAWOZ DANIE KOMISJI SKARBU PAŃSTWA ORAZ FINANSÓW PUBLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o funduszach inwestycyjnych (druki nr: 1773

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej

Ministerstwo Sprawiedliwości. Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej Ministerstwo Sprawiedliwości Nr kodu zdającego Departament Zawodów Prawniczych i Dostępu do Pomocy Prawnej EGZAMIN DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O LICENCJĘ DORADCY RESTRUKTURYZACYJNEGO 5 GRUDNIA 2016 r. ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów str. 19. Wprowadzenie str. 23. Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str.

Spis treści. Wykaz skrótów str. 19. Wprowadzenie str. 23. Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str. Spis treści Wykaz skrótów str. 19 Wprowadzenie str. 23 Rozdział I. Geneza reformy postępowań, założenia nowelizacji i jej główne cele str. 27 Rozdział II. Rodzaje i typy postępowań insolwencyjnych, ich

Bardziej szczegółowo

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa?

Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Co to jest upadłość konsumencka i kto może skorzystać z tego prawa? Od 31 marca 2009 roku do polskiego prawa upadłościowego i naprawczego wprowadzona została instytucja zwana upadłością konsumencką, czyli

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność podatkowa

Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność podatkowa Odpowiedzialność W zobowiązaniu podatkowym występuje wierzyciel (Skarb Państwa, jednostka samrządu terytorialnego) oraz dłużnik (podatnik, płatnik, inkasent). Podmioty ponoszą

Bardziej szczegółowo

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste

Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa rzeczowe zastawnicze Księgi wieczyste dr hab. Magdalena Habdas Spółdzielcze ograniczone prawa rzeczowe Prawa do korzystania z części składowych nieruchomości;

Bardziej szczegółowo

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik

Egzekucja z rachunków bankowych. Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych Paweł Pyzik Egzekucja z rachunków bankowych sądowa egzekucja z rachunku bankowego prowadzona przez komornika sądowego administracyjna egzekucja z rachunku bankowego prowadzona

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji.

USTAWA. z dnia. 2006 r. o fundacjach. Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Projekt 20.12.06 USTAWA z dnia. 2006 r. o fundacjach Art. 1. Ustawa reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie i likwidację fundacji. Art. 2. Fundacja działa na podstawie przepisów niniejszej ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1)

USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 13 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych 1) Opracowano na podstawie:dz.u. z 2008 r. Nr 118, poz. 747. Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art

Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. Art. 17. (uchylony) Art Rozdział 2 1 Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Art. 17. (uchylony) Art. 17 1. 1-5. (uchylone). 6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy spółdzielczego własnościowego

Bardziej szczegółowo

Przyspieszone postępowanie układowe

Przyspieszone postępowanie układowe Przyspieszone postępowanie układowe Przyspieszone postępowanie układowe umożliwia dłużnikowi zawarcie układu po sporządzeniu i zatwierdzeniu spisu wierzytelności w uproszczonym trybie (art. 3 ust. 3 Prawa

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG ZE STATUTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU

WYCIĄG ZE STATUTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU WYCIĄG ZE STATUTU BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU III Członkowie, ich prawa i obowiązki 5 1. Członkiem Banku Spółdzielczego (zwanym dalej członkiem lub członkiem Banku Spółdzielczego ) może być

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NA SKARPIE W TORUNIU R E G U L A M I N GOSPODARKI FINANSOWEJ ZATWIERDZONY UCHWAŁĄ RADY NADZORCZEJ SM NA SKARPIE Nr 55/2010 z dnia 31.08.2010r. 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Podstawą

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Warszawa, 04 październik 2018 r. PROPOZYCJE UKŁADOWE RADY WIERZYCIELI GETBACK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Rada Wierzycieli spółki GetBack S.A. w restrukturyzacji z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach

Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach Windykacja zaległości podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową Tomasz Jasiński Wydział Podatków i Opłat UM w Gliwicach zabezpieczonych hipoteką przymusową Skutki wyroku TK z dnia 8 października

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz. 1137

Dz.U poz. 1137 Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2015 poz. 1137 USTAWA z dnia 24 lipca 2015 r. 1), 2) o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego, ustawy Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw Art. 1. W ustawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1)

USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 grudnia 2009 r. o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym 1) Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 7, poz. 44. Art. 1. 1. Ustawa normuje sądowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) :

Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) : Opłaty za czynności radców prawnych Stawki minimalne w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeń społecznych wynoszą przy wartości przedmiotu sprawy ( 6) : do 500 zł 60 zł powyżej 500 zł do 1

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej

Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Załącznik do uchwały Zarządu nr 7/XIV/10 z dnia 31.05.2010r. Regulamin rachunków systematycznego oszczędzania Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo- Kredytowej Beskidy w Bielsku Białej Regulamin obowiązuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1)

USTAWA. z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Kancelaria Sejmu s. 1/9 USTAWA z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów 1) Art. 1. Ustawa reguluje zasady i tryb likwidacji niepodjętych depozytów znajdujących się w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych Tekst jednolity zmienionego projektu ustawy o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym przygotowany przez Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych z dnia U S T A W A o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1

Spis treści. Wstęp... Wykaz skrótów... DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Wstęp... Wykaz skrótów... XI XIII DZIAŁ PIERWSZY. PRAWO SPÓŁEK HANDLOWYCH... 1 Część I. Uwagi ogólne... 3 Rozdział 1. Klasyfikacja spółek... 3 Rozdział 2. Obliczanie głosów... 6 Rozdział 3. Wzorzec umowy...

Bardziej szczegółowo

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały

Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały Część V Wpisowe, udziały, wkłady i ich rozliczenia Dział I Wpisowe i udziały 88 1. Członek spółdzielni obowiązany jest wnieść wpisowe i udziały członkowskie. 2. Wpisowe wynosi 20 zł, a udział 30zł. 3.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC.

Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Prezentacja Skyline Insolvency Solutions na seminarium BCC. Strzeżonego Pan Bóg strzeże czyli co by było gdyby W okresie normalnego prowadzenia działalności gospodarczej większość przedsiębiorców nie bierze

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13

Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11. Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 Spis treści Wprowadzenie i systematyka podręcznika str. 11 Rozdział 1 Rozpoczęcie działalności gospodarczej str. 13 1.1. Prawo gospodarcze str. 15 1.1.1. Działalność gospodarcza str. 15 1.1.2. Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/

I Wydział Cywilny. w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ /POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE/ /POSTĘPOWANIE NAKAZOWE I UPOMINAWCZE/ I Wydział Cywilny w Sądzie Rejonowym w Puławach /PROCES/ 1. Naruszenie posiadania 200 zł 2. Opróżnienie lokalu mieszkalnego lub lokalu o innym przeznaczeniu 200 zł 3. Ustalenie wstąpienia w stosunek najmu

Bardziej szczegółowo

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI

BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI BLOK PRAWA CYWILNEGO PRAWO CYWILNE POSTĘPOWANIE CYWILNE PRAWO RODZINNE I OPIEKUŃCZE USTAWA O WŁASNOŚCI LOKALI USTAWA O OCHRONIE PRAW LOKATORÓW, MIESZKANIOWYM ZASOBIE GMINY I O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR../2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia r.

UCHWAŁA NR../2019 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA BANKU POLSKA KASA OPIEKI SPÓŁKA AKCYJNA. z dnia r. w sprawie zmiany Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz 3 pkt 8 Statutu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna Zwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo