Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A."

Transkrypt

1 Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat przez Uniqa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. I. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. zm.) UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 132 (zwany dalej UNIQA") ustala niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat zwany dalej Regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania. 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną przez UNIQA za pomocą urządzeń newisomat, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego. 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz z późn. Zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (t.j. Dz. U. z 2012r. poz z późn. zm,) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 11 poz.66 z późn. zm.), ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń komunikacyjnych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 392 z późn. zm.), zwane dalej Ustawą o ubezpieczeniach obowiązkowych oraz innych stosownych aktów prawnych". 4. Użytkownik przed zawarciem umowy o świadczenie Usług jest zobowiązany zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu, który udostępniany jest do wglądu w urządzeniu newisomat. II. Definicje Definicje pojęć użytych w Regulaminie 1. newisomat urządzenie umożliwiające zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów oraz wydrukowanie potwierdzenia jej zawarcia; umowa jest zawierana w oparciu o dane uzyskane w wyniku skanowania kodu AZTEC znajdującego się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz podane przez Użytkownika; 2. System Teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 171, poz z późn. zm.); 3. Regulamin - niniejszy Regulamin Świadczenia usług ubezpieczeniowych za pomocą urządzeń newisomat ; 1

2 4. Użytkownik - oznacza każdą osobę, która korzysta z Aplikacji newisomat celem zawarcia umowy ubezpieczenia; 5. Aplikacja newisomat aplikacja zainstalowana na urządzeniu newisomat, umożliwiająca wystawienie oferty zawarcia umowy ubezpieczenia oraz wydrukowanie potwierdzenia zawarcia umowy, zwana dalej w treści regulaminu Aplikacją; 6. Kalkulacja Składki - wyliczenie wysokości składki ubezpieczeniowej w oparciu o dane uzyskane w wyniku skanowania kodu AZTEC znajdującego się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz podane przez Użytkownika; 7. Usługi - usługi świadczone przez UNIQA drogą elektroniczną wskazane w Rozdziale III niniejszego Regulaminu; 8. Umowa Ubezpieczenia - umowa ubezpieczenia zawierana zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Ubezpieczenia lub Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych pomiędzy UNIQA a Ubezpieczającym; 9. Polisa - dokument wystawiony przez UNIQA, potwierdzający zawarcie Umowy Ubezpieczenia; 10. Oferta propozycja zawarcia umowy ubezpieczenia zawierająca kalkulację składki, okres ochrony i dane uzyskane w wyniku skanowania kodu AZTEC znajdującego się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz podane przez Użytkownika; 11. Ubezpieczający - osoba fizyczna, która zawiera umowę ubezpieczenia oraz jest zobowiązana do zapłacenia składki ubezpieczeniowej; 12. Zapis Oferty - dokonanie zapisu danych osobowych oraz wyliczonej składki ubezpieczeniowej, po dokonaniu Kalkulacji składki, w celu późniejszego (odbywającego się po opłaceniu w tym samym dniu składki) wydrukowania potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia; 13. Ogólne Warunki Ubezpieczenia - ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w UNIQA, na podstawie, których zawierana jest Umowa Ubezpieczenia, które (zgodnie z art Kodeksu cywilnego) określają szczegółowo m. in.: przedmiot ubezpieczenia, zakres ubezpieczenia, czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, prawa i obowiązki stron umowy, sposób likwidacji szkody i wypłaty odszkodowań, czy świadczeń, możliwości odstąpienia od umowy i wypowiedzenia ubezpieczenia, okoliczności ewentualnej odmowy uznania roszczeń ubezpieczającego; 14. Identyfikator Oferty wydruk z urządzenia newisomat umożliwiający opłacenie składki w kasie oraz otrzymanie potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia. III. Usługi 1 Na podstawie niniejszego Regulaminu oraz Ogólnych Warunków Ubezpieczenia i Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UNIQA świadczy drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat Usługi umożliwiające korzystanie Użytkownika z aplikacji newisomat". IV. Aplikacja newisomat" 1. Zawarcie Umowy ubezpieczenia jest możliwe po zeskanowaniu kodu AZTEC znajdującego się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz podaniu wymaganych danych osobowych. Zawarcie Umowy 2

3 Ubezpieczenia odbywa się poprzez dokonanie w urządzeniu newisomat Kalkulacji Składki, zapisanie Oferty a następnie opłacenie w kasie składki. Zawarcia umowy ubezpieczenia może dokonać osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkująca na terytorium RP. 2. Aplikacja newisomat " umożliwia Użytkownikowi: 1) zapoznanie się z Regulaminem; 2) wykonanie Kalkulacji Składki stanowiącej podstawę sporządzenia Oferty przez UNIQA; 3) Akceptację Oferty; 4) dokonanie Zapisu Oferty w celu umożliwienia zawarcia umowy ubezpieczenia; 5) wydruk potwierdzenia zawarcia ubezpieczenia OC po uprzednim opłaceniu składki w kasie; 3. Korzystając z aplikacji newisomat Użytkownik ma możliwość zakończyć w dowolnym momencie korzystanie z aplikacji newisomat", w przypadku, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy Ubezpieczenia dane podane przez Użytkownika pozostaną w dyspozycji UNIQA przez okres 360 dni wyłącznie dla celów analitycznych i archiwalnych. ; 4. W ramach aplikacji newisomat" Użytkownik może wykonać następujące czynności na poszczególnych etapach korzystania z aplikacji: 1) Etap 1 - Dane do kalkulacji składki zeskanować kod AZTEC znajdujący się na Dowodzie Rejestracyjnym Pojazdu oraz uzupełnić lub edytować dane, na podstawie, których dokonana zostanie Kalkulacja Składki; 2) Etap 2 - Składka i akceptacja składki - poznać Kalkulację Składki, przy założeniu że podane przez Użytkownika dane są prawdziwe; Uwaga: W przypadku podania nieprawdziwych danych, zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności art. 8a Ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. 124 poz. 1152, z późniejszymi zmianami), zgodnie z którym w razie podania nieprawdziwych informacji zakład ubezpieczeń ma prawo żądać odpowiedniej zmiany wysokości składki ubezpieczeniowej z uwzględnieniem zwiększonego prawdopodobieństwa wypadku ubezpieczeniowego wskutek okoliczności niepodanych do jego wiadomości; nadto w przypadku braku odpowiedzi na poszczególne pytania pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 3) Etap 3 - Okres Ubezpieczenia wybrać początek okresu ubezpieczenia w aplikacji newisomat ; 4) Etap 4 - Dane do polisy - podać dane osobowe i teleadresowe niezbędne do zawarcia Umowy Ubezpieczenia; 5) Etap 5 Oferta otrzymanie Oferty i jej przyjęcie ; akceptacja OWU i Regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych; 6) Etap 6 Drukowanie Identyfikatora Oferty wydrukowanie Identyfikatora Oferty - wydruku niezbędnego do opłacenia składki i wydrukowania potwierdzenia zawarcia umowy ; 3

4 7) Etap 7 - Zeskanowanie wydruku Identyfikatora Oferty po opłaceniu składki; 8) Etap 8 - Potwierdzenie Ubezpieczenia wydrukowanie z newisomat potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia. 5. W przypadku, gdy Użytkownik na wybranym przez siebie etapie 1-5 przerwie/ anuluje proces wystawienia Oferty nie ma możliwości późniejszego powrotu do danego etapu. Użytkownik może ponownie przystąpić do kalkulacji składki. 6. Po etapie 6 Użytkownik ma możliwość kontynuacji procesu (opłacenia składki i wydrukowania potwierdzenia zawarcia umowy) wyłącznie do godziny dnia, w którym rozpoczął proces zawierania umowy poprzez newisomat. W przypadku nie opłacenia składki w powyższym terminie Oferta zostaje automatycznie anulowana i Użytkownik nie ma możliwości powrotu do niej. 7. Jeżeli Użytkownik, pomimo automatycznego anulowania Oferty, opłaci składkę po upływie zadeklarowanej w Ofercie dacie początku ochrony ubezpieczeniowej, opłata zostanie zwrócona. Zwrotu opłaty w imieniu UNIQA dokona Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa po uprzednim kontakcie z Użytkownikiem. 8. Wszelkie pola aplikacji newisomat, których wypełnienie nie jest obligatoryjne, są oznaczone jako opcjonalne. 9. Ze względów bezpieczeństwa UNIQA zastrzega sobie prawo przerwania sesji połączenia z Użytkownikiem po upływie 30 sekund od momentu dokonania przez Użytkownika ostatniej czynności. 10. Początek okresu ochrony ubezpieczeniowej określa Użytkownik w etapie Okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej następnego dnia po dniu, w którym wystawiana jest Oferta, z zastrzeżeniem punktu Dla Oferty, dla której rozpoczęto proces zawierania umowy po godzinie 22.00, okres ubezpieczenia może rozpocząć się najwcześniej 2 dni po wystawieniu Oferty. 13. Dowodem zawarcia Umowy ubezpieczenia jest potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia, które Użytkownik może wydrukować z urządzenia newisomat. 14. Niezależnie od pkt 13 powyżej, do Ubezpieczającego na wskazany przez niego adres zostanie wysłana polisa wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy ubezpieczenia w formie papierowej przez Przedstawiciela UNIQA T.U. SA Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51 - KRS: V. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umów o świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat zawieranych przez UNIQA z Użytkownikiem. Rozpoczęcie korzystania z Usług objętych Regulaminem lub wyrażenie zgody na przestrzeganie Regulaminu w trakcie korzystania z Usługi przy użyciu newisomat jest równoznaczne z pełną 4

5 akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz z zawarciem umowy o świadczenie tych Usług bez konieczności sporządzenia odrębnej umowy. 2. UNIQA nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularzy aplikacji przez Użytkownika, a w szczególności nie ponosi odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody. 3. Użytkownik może w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług. 4. Z zastrzeżeniem ust 5. umowa o świadczeniu usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat rozwiązuje się automatycznie bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń wraz z chwilą przerwania korzystania z urządzenia newisomat. 5. Umowa o świadczenie Usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną za pomocą urządzeń newisomat rozwiązuje się: a) w przypadku, w którym Użytkownik dokonał jedynie kalkulacji składki - w momencie przerwania korzystania z aplikacji. b) w przypadku, w którym Użytkownik wydrukował Identyfikator Oferty i nie opłacił składki do godziny dnia, w którym rozpoczął proces zawierania umowy poprzez newisomat z końcem tego dnia. c) w przypadku, w którym Użytkownik dokonał opłacenia składki i doprowadził do zawarcia Umowy Ubezpieczenia z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia. VI. Odpowiedzialność 1. W przypadku korzystania z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem, lub obowiązującymi przepisami prawa, UNIQA ma prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia jego odpowiedzialności. UNIQA powiadomi Użytkownika o niedozwolonych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania oraz o przetwarzaniu danych osobowych w powyżej określonym celu. 2. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym. UNIQA nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego wypełnienia formularzy Aplikacji przez Użytkownika, w szczególności polegające na podaniu przez Użytkownika błędnych lub nieprawdziwych danych, całkowitą odpowiedzialność ponosi Użytkownik. UNIQA nie ponosi również odpowiedzialności względem osób trzecich, których dane zostały zamieszczone w formularzu aplikacji bez ich wiedzy i zgody. 4. UNIQA ma prawo zablokować dostęp do Aplikacji, w razie stwierdzenia nieprawidłowości w korzystaniu z Aplikacji, w szczególności wystąpienia okoliczności, które mogłyby narazić na szkodę interesy Użytkownika lub UNIQA. UNIQA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu zablokowania dostępu do Aplikacji, o której mowa powyżej. 5

6 5. UNIQA nie ponosi odpowiedzialności z tytułu czasowego zawieszenia dostępu do Aplikacji na okres konieczny do usunięcia zaistniałych zagrożeń lub nieprawidłowości, powstałych z przyczyn niezależnych od UNIQA, polegających w szczególności na niewłaściwym działaniu, występującymi błędami, zakłóceniami, opóźnieniami w przekazie. 6. UNIQA nie ponosi żadnej odpowiedzialności za korzystanie przez Użytkownika z Aplikacji w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. VII. Ochrona danych osobowych 1. UNIQA dołożyła wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo przesyłanych danych. Aplikacja jest chroniona za pomocą certyfikowanego połączenia szyfrowanego. 2. UNIQA ma prawo przetwarzać bez zgody Użytkownika jego dane osobowe m.in. w związku z: 1) czynnościami poprzedzającymi zawarcie Umowy Ubezpieczenia oraz wykonywaniem czynności związanych z obsługą zawartej Umowy Ubezpieczenia, 2) rozliczeniami z pośrednikami ubezpieczeniowymi, celami analitycznymi i archiwalnymi oraz marketingiem bezpośrednim własnych produktów i usług; 3. Użytkownik podaje dane osobowe na zasadzie dobrowolności oraz zachowuje prawo wglądu do swoich danych i ich poprawiania. 4. W przypadku, gdy w wyniku korzystania z aplikacji newisomat" nie dojdzie do zawarcia Umowy Ubezpieczenia, Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez UNIQA w celu określonym w ust. 2 pkt. 2) przez 24 miesięcy liczonych od dnia, w którym Użytkownik korzystał z aplikacji newisomat. 5. Dane osobowe, o których mowa w ust. 1 obejmują Ubezpieczonego i Współubezpieczonego w szczególności: 1) nazwisko i imiona; 2) numer ewidencyjny PESEL; 3) adres zameldowania na pobył stały; 4) adres do korespondencji; 5) adresy elektroniczne; przy czym w przypadku Współubezpieczonego dane te obejmują pkt UNIQA może bez zgody Użytkownika przetwarzać inne dane niż wskazane w ust.5, jeżeli są one niezbędne ze względu na właściwość Usługi, sposób jej rozliczenia lub wykonywanie czynności związanych z obsługą zawartej Umowy Ubezpieczenia. 7. UNIQA może przetwarzać dane eksploatacyjne Użytkownika, to jest dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi: 6

7 1) oznaczenia identyfikujące Użytkownika nadawane na podstawie wyżej wskazanych danych; 2) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta Użytkownik; 3) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z Usługi; 4) informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z Usługi. 8. UNIQA przetwarza dane osobowe powierzone przez Użytkownika wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione i zobowiązuje się do zachowania ich w poufności i nie ujawniania ich innym podmiotom chyba, ze ujawnienie to następuje na podstawie wyraźnego upoważnienia przez Użytkownika lub na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Zobowiązanie niniejsze pozostaje w mocy również po ustaniu stosunku prawnego łączącego Użytkownika z UNIQA. VIII. Ochrona praw własności intelektualnej 1. W związku z tym, iż Aplikacja zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności znaki towarowe oraz inne dobra niematerialne będące przedmiotem ochrony prawa autorskiego, Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa własności intelektualnej. 2. Korzystanie i rozporządzanie treściami chronionymi prawem własności intelektualnej, jeśli nie jest ono związane z dozwolonym dla Użytkownika użytkiem osobistym, wymaga każdorazowej zgody UNIQA, wyrażonej na piśmie. 3. UNIQA zastrzega sobie prawa do zmiany zawartości Aplikacji w dowolnym momencie. IX. Postępowanie reklamacyjne 1. W sprawach dotyczących Usług Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia do UNIQA reklamacji, która pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnej i zawierać powinna, co najmniej następujące dane: 1) oznaczenie Użytkownika (w tym imię, nazwisko, adres zameldowania oraz adres do korespondencji, lub dane osoby upoważnionej do prowadzenia spraw związanych ze złożoną reklamacją oraz pełnomocnictwo do występowania w imieniu Użytkownika); 2) opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. 2. W imieniu UNIQA, reklamacje rozpatruje w terminie 14 dni od ich otrzymania przedstawiciel UNIQA - Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o. Jeżeli reklamacja nie może być w tym terminie rozpoznana, Przedstawiciel UNIQA powiadamia osobę składającą reklamację o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji. Reklamacje niezawierające danych wymienionych w ust. 1 nie podlegają rozpatrzeniu. 3. Reklamacje związane z zawarciem umowy ubezpieczenia, rozstrzygane będą zgodnie z postanowieniami zawartymi w Ogólnych Warunkach Umowy Ubezpieczenia (udostępnionych w ramach Aplikacji). Zgodnie z OWU osoba uprawniona może w określonym w nich terminie wystąpić do Zarządu UNIQA z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. 7

8 4. Reklamacje dotyczące działania Aplikacji można składać pisemnie na adres: Raiffeisen Insurance Agency Sp. z o.o., ul. Prosta 51, Warszawa lub na podany na potwierdzeniu zawarcia umowy numer telefonu. X. Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin może zostać jednostronnie zmieniony przez UNIQA w każdym czasie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą umieszczenia zmienionego tekstu Regulaminu w Aplikacji. Korzystanie przez Użytkowników z Aplikacji po wprowadzeniu zmian jest równoznaczne z wyrażeniem dla nich akceptacji oraz ich zrozumieniem. 2. Wszelkie ewentualne spory wynikające z zawarcia Umowy ubezpieczenia w ramach Aplikacji, będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem a dotyczących stosunków UNIQA z Użytkownikiem przed zawarciem umowy na odległość, jej zawarcia oraz wykonania, mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa polskiego. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy niniejszym Regulaminem, a Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia pierwszeństwo mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia o ile odpowiednie postanowienia Regulaminu nie wynikają z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 4. Niniejszy regulamin został przyjęty przez UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. w dniu

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A.

Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A. Regulamin świadczenia usług ubezpieczeniowych drogą elektroniczną przez Liberty Seguros, Compania de Seguros y Reaseguros S.A., Oddział w Polsce (Regulamin zaktualizowano dnia 26.09.2014 r., zmieniając

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.)

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl Spółka Akcyjna Sp. J. (dawniej: insu Sp. z o.o.) 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nearshoring Mecuro sp. z o. o. w ramach Serwisu www.top3.pl Serwis www.top3.pl stanowi internetową platformę informacyjną stworzoną przez multiagencję

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ PZU CENTRUM OPERACJI SA Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych przez Towarzystwo drogą elektroniczną, zasady świadczenia tych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Spółka z o.o. Regulamin obowiązuje od dnia 30-01-2014 r. 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialnośd 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną dla Użytkowników aplikacji BRE Ubezpieczenia na urządzenia mobilne. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje i zakres usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20

Regulamin Valuto.com. Wersja 1.0 obowiązuje od 2015 07 20 Regulamin Valuto.com Postanowienia ogólne 1 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Currency One

Bardziej szczegółowo

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

I. DEFINICJE. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Panasonic Marketing Europe GmbH Oddział w Polsce za pośrednictwem Platformy CRM Panasonic Club pod adresem: www.panasonic-club.pl z dnia 30 października

Bardziej szczegółowo

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja

Backup Bezpieczeństwo Domeny Hosting SaaS Strony WWW VoIP Wirtualizacja Regulamin świadczenia usługi BackupTec I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usługi backupu danych online, świadczonej przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK

REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK REGULAMIN USŁUGI SOCIOMATIK Wstęp 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług poprzez serwis internetowy Sociomatik dostępny na domenie internetowej Sociomatik.com 2. Cennik stanowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ KONT VOIP HTTP://WWW.POGADAJMY.COM.PL 1. DEFINICJE 2. POSTANOWIENIE OGÓLNE 3. ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH 4. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 5. DOSTAWA 6. PŁATNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Zarządu Nr 58/2014 z dnia 29.12.2014 r. REGULAMIN ZAWIERANIA NA ODLEGŁOŚĆ UMÓW O PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH KONT EMERYTALNYCH I INDYWIDUALNYCH KONT ZABEZPIECZENIA EMERYTALNEGO PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy;

Rozdział I. Informacje. 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; Regulamin e-sklepu Centrum Edukacyjnego Active School Rozdział I 1 Informacje 1. Serwis serwis internetowy w domenie http://activeschool.pl/sklep/, do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Sklep część

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Konto Plus

Regulamin Programu Konto Plus Regulamin Programu Konto Plus I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Program Konto Plus świadczona jest przez Usługodawcę. 2. Przystąpienie do Usługi Konto Plus uprawnia Kupującego do uzyskania i korzystania z dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl

Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Regulamin sklepu internetowego eryko.pl Niniejszy Regulamin Sprzedaży nie wyłącza ani nie ogranicza praw konsumenta, wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów, które nie mogą być zmienione ani

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo