Aktualizacja raportu PKO BP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja raportu PKO BP"

Transkrypt

1 23 maja 2011 BRE Bank Securities Aktualizacja raportu Nazwa BRE Bank Securities Banki Polska PKOB.WA; PKO PW Kupuj (Podtrzymana) Cena bieŝąca Cena docelowa Kapitalizacja Free float Średni dzienny obrót (3 mies.) Struktura akcjonariatu 48.5 PLN ,99 PLN 49,00 PLN 53,7 mld PLN 26,2 mld PLN 232,13 mln PLN Skarb Państwa 41,0% BGK 10,2% Pozostali 48,8% Profil spółki jest największym bankiem w Polsce z udziałem rynkowym w aktywach na poziomie ok. 14%. Bank ma największy w kraju portfel depozytów i kredytów detalicznych oraz drugi po Pekao portfel depozytów i kredytów korporacyjnych. Bank ma zrównowaŝony bilans oraz zadawalający poziom współczynnika wypłacalności. Spółka posiada 99,6% udziałów w banku ukraińskim, Kredobanku, który jest odpowiedzialny za ok. 1% aktywów grupy. Zgodnie ze strategią, bank ma osiągnąć w 2012 zysk netto powyŝej 4 mld PLN i ROE powyŝej 16%, przy współczynnik koszty/dochody poniŝej 45%. WaŜne daty publikacja wyników za 1H publikacja wyników za 3Q 2011 Kurs akcji na tle WIG WIG Iza Rokicka (48 22) Poprawa następuje, ale wolniej W naszej opinii wyniki za 1Q 2011, mimo Ŝe były poniŝej naszych i rynkowych oczekiwań, dowiodły, Ŝe jest beneficjentem rosnących rynkowych stóp procentowych po stronie marŝy depozytowej. W konsekwencji podtrzymujemy nasze stanowisko, Ŝe bank poprawi swoją marŝę odsetkową w środowisku wyŝszych stóp procentowych, chociaŝ nastąpi to z opóźnieniem z powodu presji na marŝę kredytową. Po zrewidowaniu w dół naszych prognoz zysku średnio o 8-12% na lata , obniŝamy naszą 9-miesięczną cenę docelową do 49 PLN (poprzednio 53,0). Z drugiej strony, poniewaŝ kurs akcji spadł o 4% od momentu publikacji wyników za 1Q 2011, podtrzymujemy rekomendację Kupuj. jest drugim po ING BSK najtańszym bankiem, notowanym na wskaźniku 2011 P/E na poziomie 13,6x. Oznacza to 3% dyskonta do średniej dla spółek porównywalnych, pomimo Ŝe obecna cena nadal zawiera 2,6% yieldu dywidendowego. Po niŝszych niŝ oczekiwano wynikach za 1Q zaraportował zysk netto za 1Q 2011 na poziomie 871 mln PLN, płasko Q/Q i 11% poniŝej oczekiwanych przez nas 980 mln PLN. Głównymi powodami rozczarowania była zawęŝająca się Q/Q marŝa odsetkowa do 4,0% oraz stabilny Q/Q koszt ryzyka na poziomie 133pb....rewidujemy w dół nasze prognozy zysku netto W konsekwencji rozczarowującego wyniku netto za 1Q 2011, obniŝamy nasze prognozy zysku netto o 8-12% na lata , do 4,0 mld PLN w 2011, 4,7 mld PLN w 2012 oraz 5,3 mld PLN w Nasze prognozy są o 4% niŝsze niŝ obecny konsensus rynkowy. Poprawa marŝy odsetkowej nastąpi, ale z opóźnieniem Rozwój marŝy odsetkowej w 1Q 2011 dowodzi, Ŝe korzysta na rosnących stopach procentowych generując wyŝszą marŝę depozytową. Z drugiej strony, dynamiczny wzrost WIBOR u spowodował spadek marŝy kredytowej. Wynika to z ok. 3-miesięcznego opóźnienia w przełoŝenia się wyŝszych stóp procentowych na wyŝsze przychody odsetkowe z kredytów. Konserwatywne podejście do ryzyka kredytowego utrzyma się w 2011 Zarząd chce kontynuować konserwatywną politykę w zakresie ryzyka kredytowego. Pomimo spadających nominalnie kredytów z utratą wartości (nawet bez zmian w metodologii), bank tworzy rezerwy aby zwiększyć swój wskaźnik pokrycia. (mln PLN) P 2012P 2013P Wynik odsetkowy WNDB Zysk operacyjny* Zysk netto MarŜa odsetkowa (%) 3,47 4,00 4,08 4,21 4,20 Koszty / Przychody (%) 47,9 41,7 40,4 39,4 39,3 ROE (%) 13,4 15,4 17,6 18,7 19,2 EPS (PLN) 2,06 2,57 3,17 3,76 4,26 BVPS (PLN) 16,34 17,09 19,02 21,20 23,19 DPS (PLN)** 1,90 1,10 1,59 2,26 2,98 P/E (x) 20,9 16,7 13,6 11,4 10,1 P/BV (x) 2,63 2,52 2,26 2,03 1,85 Stopa dywidendy (%)** 4,4 2,6 3,7 5,2 6,9 * przed kosztami rezerw; ** dywidenda z zysków za dany rok, wypłacona w roku następnym Dom 23 maja Inwestycyjny 2011 BRE Banku nie wyklucza złoŝenia emitentowi papierów wartościowych, będących przedmiotem rekomendacji oferty świadczenia usług maklerskich. Informacje o konflikcie interesów powstałym w związku ze sporządzeniem rekomendacji (o ile występuje) znajdują się na ostatniej stronie niniejszego raportu.

2 Wyniki za 1Q 2011 Zysk netto poniŝej oczekiwań Zysk netto za 1Q 2011 wyniósł 871 mln PLN (płasko Q/Q i +21% R/R). Wynik okazał się o 11% gorszy od naszych oczekiwań (980 mln PLN) oraz 8% gorszy od oczekiwań rynkowych (947 mln PLN). Rozczarowująca okazała się strona przychodowa (słaby wynik zarówno odsetkowy jak i prowizyjny) oraz wyŝszy niŝ oczekiwany poziom salda rezerw (+3% Q/Q). Z drugiej strony, koszty operacyjne okazały się lepsze od oczekiwań, przede wszystkim za sprawą kosztów osobowych. Podsumowanie wyników kwartalnych (mln PLN) 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 R/R Q/Q 1Q11P RóŜnica Wynik odsetkowy % -1% % Wynik z prowizji % -10% 794-7% Wynik handlowy % 16% 90-13% Przychody z działalności bankowej % -3% % Pozostałe przychody netto % 28% 40 16% Przychody pozaodsetkowe % -7% 924-7% Przychody ogółem % -3% % Koszty osobowe % -9% % Amortyzacja % -18% % Koszty rzeczowe % -5% % Koszty ogółem % -9% % Wynik operacyjny przed kosztami rezerw % 2% % Saldo rezerw % 3% % Udział w wyniku jednostek stowarzyszonych % +/- 0 - Zysk brutto % 1% % Podatek dochodowy % 3% % Zyski naleŝne udziałowcom mniejszościowym % -80% 2-81% Zysk netto % 0% % MarŜa odsetkowa (na aktywach ogółem) (%) 3,77 3,95 4,14 4,11 4,02 4,21 Przychody pozaodsetkowe/przychodów ogółem (%) 37,2 36,6 36,1 34,7 33,4 33,9 Koszty/przychody (%) 43,2 40,7 39,3 43,6 40,8 40,5 Koszty ryzyka (pb.) Efektywna stopa podatkowa (%) 20,3 24,1 21,2 19,3 19,8 20,5 Kredyty netto % 1% % Aktywa ogółem % 2% % Depozyty % 2% % Kapitały własne % 3% % Kredyty/aktywa ogółem (%) 75,2 75,2 75,9 77,0 76,7 75,9 Depozyty/aktywa ogółem (%) 78,5 78,0 78,9 78,4 78,5 77,9 Kredyty/depozyty (%) 95,9 96,4 96,3 98,3 97,7 97,4 Kapitały własne/aktywa ogółem (%) 13,5 13,4 13,7 12,6 12,8 13,0 Udział kredytów zagroŝonych (%) 8,3 8,5 8,7 8,5 8,0 - Wskaźnik pokrycia kredytów zagroŝonych przez rezerwy (%) 42,8 41,3 42,3 42,0 47,6 - Współczynnik wypłacalności (%) 15,2 13,0 12,8 12,5 13,4 - Współczynnik kapitałów własnych (Tier-1) (%) 14,0 11,8 11,6 11,3 12,3 - ROA (%) 1,84 1,94 2,04 2,06 2,04 2,29 ROE (%) 13,8 14,4 15,1 15,7 16,0 17,9 23 maja

3 Satysfakcjonujący rozwój bilansu Kredyty netto wzrosły o 1% Q/Q, zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Za wzrost odpowiedzialny był segment korporacyjny (+4% Q/Q); segment detaliczny odnotował płaski wynik Q/Q (hipoteki wzrosły o 1% Q/Q, ale konsumpcyjne spadły o 1% Q/Q). Kredyty (mln PLN) 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 R/R Q/Q Kredyty brutto % 2% hipoteczne % 1% konsumpcyjne % -1% korporacyjne % 4% pozostałe % 6% Kredyty netto % 1% Odpisy % 8% Depozyty wzrosły nieco szybciej niŝ kredyty netto, +2% Q/Q, na konto 2% wzrostu w depozytach detalicznych (w szczególni rachunków bieŝących, +4% Q/Q). Depozyty (mln PLN) 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 R/R Q/Q Depozyty % 2% rachunki bieŝące % 1% depozyty terminowe % 3% Wynik prowizyjny detaliczne % 2% korporacyjne % 0% jednostki budŝetowe % 4% Rozczarowujący wynik odsetkowy Wynik odsetkowy był rozczarowujący, spadając o 1% Q/Q do mln PLN. MarŜa odsetkowa skorygowała się o 10pb. Q/Q do 4,02% z powodu większego spadku rentowości aktywów odsetkowych (-32pb. Q/Q do 2,60%) niŝ poprawy rentowności pasywów odsetkowych (+24pb. Q/Q do 1,28%). Zarząd banku poinformował, Ŝe wzrosty rynkowych stóp procentowych są widoczne w przychodach odsetkowych banku z około trzy miesięcznym opóźnieniem. Ponadto, przedstawiciele banku twierdzą, Ŝe stracił ok. 35 mln wyniku odsetkowego względem 4Q 2010 z powodu mniejszej liczby dni odsetkowych w kwartale (róŝnica dwóch dni Q/Q). Wynik prowizyjny pod presją słabej sprzedaŝy kredytów detalicznych Wynik prowizyjny był równieŝ niezadowalający, spadając 10% Q/Q do 737 mln PLN. Za spadek odpowiadają: wynik na kartach (-13% Q/Q), na ubezpieczeniach (-17% Q/Q) oraz z funduszy inwestycyjnych (-12% Q/Q). W opinii Zarządu banku, wynik na kartach wykazał zwyczajową sezonowość w ciągu roku, po najmocniejszym kwartalne nastąpił najsłabszy. Powodem słabego wyniku z tytułu ubezpieczeń jest mniejsza sprzedaŝ kredytów detalicznych (-23% Q/Q), w szczególności kredytów konsumpcyjnych (-9% Q/Q). (mln PLN) 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 R/R Q/Q Wynik prowizyjny % -10% konta % 0% karty % -13% kredyty % -3% ubezpieczenia % -17% zarządzanie aktywami % -12% operacje kasowe % -6% operacje papierami wartościowymi % -22% operacje zagraniczne % -6% koszty akwizycji % -4% pozostałe '+/- '+/- 23 maja

4 Koszty operacyjne Koszty operacyjne utrzymane pod kontrolą Koszty operacyjne były lepsze od oczekiwań, -9% Q/Q do mln PLN. Pozytywnie oceniamy przede wszystkim poziom kosztów osobowych, które poprawiły się o 9% Q/Q. Mimo relatywnie słabej strony przychodowej, spadek przychodów ogółem był mniejszy niŝ spadek kosztów ogółem, co doprowadziło do poprawy wskaźnika koszty/dochodów o 277pb. Q/Q do 40,8%. 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 R/R Q/Q Koszty operacyjne (mln PLN) % -9% Osobowe (mln PLN) % -9% liczba pracowników (tys.) 31,0 30,7 30,2 29,8 29,7-4% 0% średnie miesięczne wynagrodzenie (tys PLN) -6,1-6,2-6,5-7,1-6,5 7% -8% Administracyjne (mln PLN) % -5% liczba placówek % 0% średnie miesięczne koszty na placówkę (tys. PLN) -89,4-89,9-92,2-101,1-96,6 8% -4% Amortyzacja (mln PLN) % -18% % rzeczowych aktywów trwałych 17,3 17,7 18,5 23,3 19,4 Saldo rezerw i koszt ryzyka Saldo rezerw zawyŝone przez transakcje o charakterze jednorazowe Saldo rezerw było wyŝsze niŝ oczekiwana i wzrosło o 3% Q/Q do 438 mln PLN. PrzełoŜyło się to na koszt ryzyka w wysokości 133pb., płasko Q/Q. Za wzrost rezerw odpowiada segment detaliczny (+121% Q/Q), w szczególności wysokie rezerwy na hipoteki. Pozytywnie zaskoczyły rezerwy na segment korporacyjny (-51% Q/Q). W trakcie konferencji powynikowej Zarząd banku poinformował, Ŝe saldo rezerw na kredyty konsumenckie zostało zawyŝone przez dwie transakcje o charakterze jednorazowym: dorezerwowanie portfela, który będzie sekurytyzowany w 2-3Q 2011 oraz spisanie wyłudzonego kredytu w bankowości prywatnej. Bank nie ujawnił wpływu powyŝszych czynników na wyniki spółki. 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 R/R Q/Q Saldo rezerw (mln PLN) % 3% detaliczne % 121% konsumpcyjne % 29% hipoteczne % '+/- korporacyjne % -51% pozostałe % -82% konsolidacja '+/- -98% Koszty ryzyka (pb.) detaliczne konsumpcyjne hipoteczne korporacyjne Jakość kredytów się poprawia nawet bez zmian w metodologii Udział kredytów z utratą wartości poprawił się o 54pb. Q/Q do 8,0%. Jednocześnie, wskaźnik pokrycia (kredytów z utratą wartości przez rezerwy) poprawił się o 556pb. Q/Q do 47,6%. Niemniej jednak bank dokonał zmiany w metodologii w zakresie definicji kredytu z utratą wartości w segmencie korporacyjnym. Rating G, w ramach którego do tej pory wszystkie kredyty były uwaŝane za te z utratą, został podzielony na podsegmenty. Część z podsegmentów została uznana jako kredyty zdrowe (bez przesłanek utraty wartości). Bank poinformował, Ŝe ta zmiana wpłynęła na obniŝenie wskaźnika udziału kredytów z utratą wartości o 40pb (czyli bez zmiany metodologii wskaźnik udziału kredytów z utratą wartości poprawiłby się tylko o ok. 10pb. Q/Q) 23 maja

5 Udział kredytów z utratą wartości (%) 9,0 8,0 8,34 8,47 8,66 8,52 7,0 7,99 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości przez rezerwy (%) 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 42,8 41,3 42,3 42,0 47,6 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Poprawa współczynnika wypłacalności Współczynnik wypłacalności poprawił się o 91pb. Q/Q do 13,4%, a współczynnik kapitałów własnych wzrósł o 101pb. Q/Q do 12,3%. Poprawa wynika z szybszego przyrostu kapitału regulacyjnego (+10% Q/Q) niŝ aktywów waŝonych ryzykiem (+2% Q/Q). zaliczył zysk zatrzymany za 2010 (zysk netto pomniejszony o rekomendowaną dywidendę za rok poprzedni) został zaliczony w poczet kapitału regulacyjnego. Współczynnik wypłacalności (%) 16,0 14,0 12,0 10,0 15,2 14,0 13,0 12,8 12,5 11,8 11,6 11,3 13,4 12,3 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 1Q10 2Q10 3Q10 4Q10 1Q11 Współczynnik wypłacalności Współczynnik kapitałów własnych 23 maja

6 Rewizja prognoz na lata Rewidujemy prognozy zysku netto o 8-12% na lata Po rozczarowujących wynikach za 1Q 2011, na konto niŝszej marŝy kredytowej oraz wyŝszego kosztu ryzyka rewidujemy w dół nasze prognozy zysku netto, o 8% na 2011 do 4,0 mld PLN, o 12% na 2012 do 4,7 mld PLN oraz o 10% na 2013 do 5,3 mld PLN. W konsekwencji nasze obecne prognozy są o 4% niŝsze niŝ aktualny konsensus rynkowy. Prognozy zysków netto na lata (mln PLN) P 2012P 2013P Zysk netto (nowa prognoza) Zmiana R/R -26% 40% 23% 19% 13% Zysk netto (stara prognoza) RóŜnica 0% 0% -8% -12% -10% Zysk netto konsensus RóŜnica 0% 0% -4% -4% -4% Źródło:, Bloomberg, DI BRE Banku Przychody odsetkowe reagują z około 3-miesięcznym opóźnieniem na podwyŝki stóp procentowych W wynikach 1Q 2011 zaskoczyła nas negatywnie rentowość aktywów odsetkowych spadając o 32pb. Q/Q do 2,6%. ChociaŜ obserwujemy na rynku presję na marŝe kredytowe, w naszej opinii nie jest ona tak dotkliwa Ŝeby w całości usprawiedliwić tak rozległy kwartalny spadek rentowości. Zarząd banku wyjaśnił, Ŝe rosnące rynkowe stopy procentowe z około 3-miesięcznym opóźnieniem przekładają się na wzrost przychodów odsetkowych. W konsekwencji, aby uwzględnić to opóźnienie, rewidujemy w dół nasze załoŝenia odnośnie rozwoju marŝy kredytowej. Obecnie oczekujemy, Ŝe spadek rentowości aktywów w nadchodzących kwartałach będzie następował wyłącznie w związku z bieŝącą sprzedaŝą kredytów (głównie hipotecznych), które mają rentowość niŝszą niŝ średnia rentowność portfela kredytowego. Poprawa rentowości pasywów następuje zgodnie z oczekiwaniami W 1Q 2011 poprawa rentowości pasywów odsetkowych nastąpiła zgodnie z oczekiwaniami, +24pb. Q/Q do 1,3%. Według naszych wyliczeń wraz z rosnącymi rynkowymi stopami procentowymi nastąpiła nie tylko poprawa rentowości depozytów bieŝących, ale równieŝ depozytów terminowych. PoniewaŜ bank nie podniósł jeszcze oprocentowania depozytów terminowych, cały przyrost rynkowych stóp procentowych przełoŝył się na poprawę ich rentowości. W naszej opinii taka polityka cenowa jest moŝliwa tylko w krótkim terminie. W średnim i długim okresie bank będzie musiał oddać klientom część wzrostu rynkowych stóp procentowych. Oczekujemy, Ŝe w nadchodzących kwartałach wzrost rentowości depozytów terminowych będzie poniŝej poziom przyrostu stóp procentowych. W naszych prognozach zakładamy Ŝe rentowość depozytów terminowych pozostanie negatywna do końca 2013 roku, -0,6% średnio w 2013 względem -1,1% średnio w Prognoza wyniku odsetkowego (mln PLN) Q P 2012P 2012P Przychody odsetkowe zmiana R/R (%) Aktywa odsetkowe zmiana R/R (%) Rentowość aktywów odsetkowych* (%) 2,16 2,80 2,60 2,38 2,22 2,26 Koszty odsetkowe zmiana R/R (%) Pasywa odsetkowe zmiana R/R (%) Rentowość pasywów odsetkowych* (%) 1,15 1,05 1,28 1,53 1,76 1,69 Wynik odsetkowy zmiana R/R (%) Aktywa zmiana R/R MarŜa odsetkowa (%) 3,47 4,00 4,02 4,08 4,21 4,20 Spread (%) 3,31 3,85 3,88 3,91 3,98 3,95 *względem 3M WIBOR 23 maja

7 Prognoza kosztu ryzyka i salda rezerw Bank będzie kontynuował konserwatywną politykę w zakresie ryzyka kredytowego W naszej opinii Zarząd banku chce kontynuować konserwatywną politykę w zakresie ryzyka kredytowego. Jego celem jest wygładzenie kosztu ryzyka w trakcie cyklu koniunkturalnego. W konsekwencji, pomimo poprawiającej się jakości portfela kredytowego (nawet pomimo spadającego nominalnie salda kredytów z utratą wartości), bank tworzy rezerwy w celu znaczącej poprawy wskaźnika pokrycia. W efekcie, podwyŝszamy nasze załoŝenia w zakresie wskaźnika pokrycia i w rezultacie kosztu ryzyka. (mln PLN) Q P 2012P 2013P Kredyty brutto Kredyty bez utratą wartości Kredyty z utratą wartości Rezerwy Kredyty netto Udział kredytów z utratą wartości 8,1% 8,5% 8,0% 7,8% 7,0% 6,5% Wskaźnik pokrycia 40,2% 42,0% 47,6% 56,0% 69,0% 79,0% Saldo rezerw Koszt ryzyka (pb.) maja

8 Aktualizacja wyceny Wycena analiza wraŝliwości ObniŜamy cenę docelową do 49,0 PLN Nasza wycenę metodą dochodową walorów dokonujemy w oparciu o model zdyskontowanych zysków rezydualnych. W modelu tym do wartości kapitałów własnych na koniec 2010 dodajemy nadwyŝkę dochodu całkowitego ponad zysk netto odnotowana od początku roku, sumę zdyskontowanych nadwyŝek zwrotu z kapitału ponad koszt kapitału (w okresie prognozy na lata oraz w okresie przejściowym na lata ) oraz zdyskontowaną wartość rezydualną (po okresie prognozy). Dla obliczenia wartości rezydualnej przyjmujemy następujące załoŝenia: Stopę wolna od ryzyka na poziomie 6,0% (rentowność 10-letnich obligacji skarbowych); Premię za ryzyko na poziomie 5,0%; Wartość bety na poziomie 1,0x; W konsekwencji przyjmujemy koszt kapitału na poziomie 11,0%; Długoterminowy zwrot z kapitałów w wysokości 19,5%; Długoterminową stopę wzrostu zysków na poziomie 4,0%; Docelowy poziom wypłaty dywidendy w wysokości 79,5%, zdeterminowany przez równanie 1-(g/ROE). ale podtrzymujemy rekomendację Kupuj Po rozczarowujących wynikach za 1Q 2011 oraz w konsekwencji zrewidowaniu w dół naszych prognoz zysku na lata (o 8% na 2011, o 12% na 2012 oraz 10% na 2013), obniŝamy naszą 9-miesięczną cenę docelową do 49,0 PLN z 53,0 PLN (o 8%). Niemniej jednak, poniewaŝ kurs akcji spadł o 4% od momentu publikacji wyników za 1Q 2011, podtrzymujemy rekomendację Kupuj. Długoterminowe ROE Koszt kapitału -2,0pp -1,0pp - +1,0pp +2,0pp +1,0pp +0,5pp - -0,5pp -1,0pp 17,5% 18,5% 19,5% 20,5% 21,5% 12,0% 11,5% 11,0% 10,5% 10,0% Stopa wzrostu zysków -2,0pp 2,0% 41,3 42,9 44,6 46,2 47,9-2,0pp 2,0% 39,3 41,8 44,6 47,7 51,2-1,0pp 3,0% 42,8 44,6 46,4 48,3 50,2-1,0pp 3,0% 40,5 43,3 46,4 50,0 54,0-4,0% 44,6 46,7 49,0 51,0 53,1-4,0% 42,1 45,2 49,0 53,0 57,9 +1,0pp 5,0% 47,1 49,6 52,1 54,6 57,1 +1,0pp 5,0% 44,1 47,8 52,1 57,2 63,3 +2,0pp 6,0% 50,6 53,6 56,6 59,6 62,7 Stopa wzrostu zysków +2,0pp 6,0% 46,8 51,3 56,6 63,2 71,4 Źródło: DI BRE Banku 23 maja

9 Wycena metodą zdyskontowanych zysków rezydualnych (mln PLN) 2011P 2012P 2013P 2014P 2015P 2016P 2017P 2018P 2019P 2020P + WG Zysk netto Zmiana R/R (%) 23,2 18,6 13,2 9,6 8,7 7,7 6,8 5,8 4,9 4,0 4,0 Kapitały własne Stopa wypłaty dywidendy (%) 50,0 60,0 70,0 71,4 72,7 74,1 75,4 76,8 78,1 79,5 79,5 ROE (%) 17,6 18,7 19,2 19,4 19,7 19,8 19,9 19,8 19,7 19,5 19,5 Koszt kapitału własnego (%) 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 NadwyŜkowa stopa zwrotu (%) 6,6 7,7 8,2 8,4 8,7 8,8 8,9 8,8 8,7 8,5 8,5 Zysk rezydualny Współczynnik dyskonta 0,95 0,85 0,77 0,69 0,62 0,56 0,51 0,46 0,41 0,37 0,37 Zdyskontowany zysk rezydualny Kapitały własne na koniec Dywidenda wypłacona w roku bieŝącym 0 YTD nadwyŝka dochodu całkowitego ponad zysk netto -171 Zdyskontowany zysk rezydualny, 2011P-2013P Zdyskontowany zysk rezydualny, 2014P-2020P Zdyskontowana wartość rezydualna Wartość godziwa Liczba akcji (mln) Wartość godziwa na akcję (PLN) 45,18 9-miesięczna cena docelowa (PLN) 49,00 Cena obecna (PLN) 42,99 Potencjał zmiany (%) 14,0 23 maja

10 Rachunek zysków i strat (mln PLN) P 2012P 2013P Wynik odsetkowy Wynik z prowizji Wynik handlowy Wynik na działalności bankowej Pozostały przychody operacyjne netto Przychody pozaodsetkowe Przychody ogółem Koszty osobowe Amortyzacja Pozostałe koszty administracyjne Koszty operacyjne Zysk operacyjny przed kosztami rezerw Saldo rezerw Udział w zyskach/stratach jednostek zaleŝnych Zysk brutto Podatek dochodowy Zyski udziałowców mniejszościowych Zysk netto Zyski zatrzymane Roczne stopy wzrostów głównych pozycji rachunku zysków i strat (%) P 2012P 2013P Wynik odsetkowy Przychody pozaodsetkowe Przychody ogółem Koszty operacyjne Zysk operacyjny przed kosztami rezerw Zysk netto Główne wskaźniki rachunku zysków i strat (%) P 2012P 2013P MarŜa odsetkowa netto (aktywa ogółem) 5,04 3,47 4,00 4,08 4,21 4,20 MarŜa odsetkowa netto (aktywa pracujące) 5,29 3,62 4,16 4,23 4,36 4,33 Spread odsetkowy 5,06 3,31 3,85 3,91 3,98 3,95 Przychody pozaodsetkowe / Przychody ogółem 34,7 43,0 36,1 34,8 33,1 32,5 Koszty / Przychody 45,8 47,9 41,7 40,4 39,4 39,3 Koszty / Aktywa 3,53 2,92 2,61 2,53 2,48 2,44 Saldo rezerw / Kredyty netto ogółem 1,27 1,54 1,51 1,21 1,00 0,80 Efektywna stopa podatkowa (%) 21,1 21,5 21,2 20,0 20,0 20,0 ROE 24,1 13,4 15,4 17,6 18,7 19,2 ROA 2,57 1,58 1,97 2,24 2,43 2,53 23 maja

11 Bilans (mln PLN) P 2012P 2013P Kasa i operacje z bankiem centralnym NaleŜności od sektora finansowego Kredyty i poŝyczki DłuŜne papiery wartościowe Akcje, udziały i inne inwestycje Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Inne aktywa Aktywa ogółem Zobowiązania wobec sektora finansowego Depozyty Wyemitowane papiery wartościowe Otrzymane poŝyczki podporządkowane Inne zobowiązania Zobowiązania ogółem Kapitały własne Pasywa ogółem Roczne stopy wzrostów głównych pozycji bilansowych (%) P 2012P 2013P Kredyty i poŝyczki Aktywa ogółem Depozyty Kapitały własne Główne wskaźniki bilansu (%) P 2012P 2013P Udział kredytów z utratą wartości w kredytach ogółem 4,4 8,3 8,5 7,8 7,0 6,5 Rezerwy / Kredyty z utratą wartości 63,9 39,3 42,0 56,0 69,0 79,0 Kredyty / Aktywa 75,1 74,5 77,0 76,7 77,2 78,2 Depozyty / Aktywa 76,5 79,9 78,4 77,5 76,4 76,7 Kredyty / Depozyty 98,2 93,2 98,3 98,9 101,0 101,9 Kapitały własne / Aktywa 10,4 13,1 12,6 12,9 13,1 13,2 Współczynnik wypłacalności 11,3 14,8 12,5 12,7 12,6 12,4 Współczynnik kapitałów własnych (Tier 1) 9,9 13,5 11,3 11,6 11,7 11,6 23 maja

12 Michał Marczak tel. (+48 22) Dyrektor Zarządzający Dyrektor Departamentu Analiz Strategia, Telekomunikacja, Surowce, Metale Departament Analiz: Kamil Kliszcz tel. (+48 22) Paliwa, Chemia, Energetyka Piotr Grzybowski tel. (+48 22) IT, Media Maciej Stokłosa tel. (+48 22) Budownictwo, Deweloperzy Jakub Szkopek tel. (+48 22) Przemysł Iza Rokicka tel. (+48 22) Banki Gabriela Borowska tel. (+48 22) Handel Piotr Zybała tel. (+48 22) Deweloperzy Departament SprzedaŜy Instytucjonalnej: Piotr Dudziński tel. (+48 22) Dyrektor Marzena Łempicka Wilim tel. (+48 22) Wicedyrektor Maklerzy: Emil Onyszczuk tel. (+48 22) Michał Jakubowski tel. (+48 22) Tomasz Jakubiec tel. (+48 22) Grzegorz Strublewski tel. (+48 22) Michał Stępkowski tel. (+48 22) Paweł Majewski tel. (+48 22) Zespół Obsługi Rynków Zagranicznych Adam Prokop tel. (+48 22) Kierownik Zespołu Michał RoŜmiej tel. (+48 22) Jakub Słotkowicz tel. (+48 22) Jacek Wrześniewski tel. (+48 22) Prywatny Makler Jarosław Banasiak tel. (+48 22) Dyrektor Biura Aktywnej SprzedaŜy Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ul. Wspólna 47/ Warszawa 23 maja

13 Wyjaśnienia uŝytych terminów i skrótów: EV - dług netto + wartość rynkowa (EV- wartość ekonomiczna) EBIT - Zysk operacyjny EBITDA - zysk operacyjny przed operacjami finansowymi, opodatkowaniem i amortyzacją BOOK VALUE - wartość księgowa WNDB - wynik na działalności bankowej P/CE - cena do zysku wraz z amortyzacją MC/S - wartość rynkowa do przychodów ze sprzedaŝy EBIT/EV- zysk operacyjny do wartości ekonomicznej P/E - (Cena/Zysk) - Cena dzielona przez roczny zysk netto przypadający na jedną akcję ROE - (Return on Equity - Zwrot na kapitale własnym) - Roczny zysk netto dzielony przez średni stan kapitałów własnych P/BV - (Cena/Wartość księgowa) - Cena dzielona przez wartość księgową przypadającą na jedną akcję Dług netto - kredyty + papiery dłuŝne + oprocentowane poŝyczki - środki pienięŝne i ekwiwalent MarŜa EBITDA - EBITDA / Przychody ze sprzedaŝy Rekomendacje Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. Rekomendacja jest waŝna w okresie 6-9 miesięcy, o ile nie nastąpi wcześniejsza jej zmiana. Oczekiwane zwroty z poszczególnych rekomendacji są następujące: KUPUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji wyniesie co najmniej 15% AKUMULUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale 5%-15% TRZYMAJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale -5% do +5% REDUKUJ - oczekujemy, Ŝe stopa zwrotu z inwestycji znajdzie się w przedziale od -5% do -15% SPRZEDAJ - oczekujemy, Ŝe inwestycja przyniesie stratę większą niŝ 15%. Rekomendacje są aktualizowane przynajmniej raz na 9 miesięcy. Niniejsze opracowanie wyraŝa wiedzę oraz poglądy jego autorów, według stanu na dzień sporządzenia opracowania. Niniejsze opracowanie zostało sporządzone z zachowaniem naleŝytej staranności, rzetelności oraz zasad metodologicznej poprawności i obiektywizmu na podstawie ogólnodostępnych informacji, które DI BRE Banku S.A. uwaŝa za wiarygodne, w tym informacji publikowanych przez emitentów, których akcje są przedmiotem rekomendacji. DI BRE Banku S.A. nie gwarantuje jednakŝe dokładności ani kompletności opracowania, w szczególności w przypadku, gdyby informacje na których oparto się przy sporządzaniu opracowania okazały się niedokładne, niekompletne, lub nie w pełni odzwierciedlały stan faktyczny. Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty lub zaproszenia do subskrypcji lub zakupu instrumentów finansowych. Niniejszy dokument ani Ŝaden z jego zapisów nie będzie stanowić podstawy do zawarcia umowy lub powstania zobowiązania. Niniejsze opracowanie jest przedstawione wyłącznie w celach informacyjnych i nie moŝe być kopiowane lub przekazywane osobom trzecim. W szczególności ani niniejszy dokument, ani jego kopia nie mogą zostać bezpośrednio lub pośrednio przekazane lub wydane w USA, Australii, Kanadzie, Japonii. DI BRE Banku S.A. nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie niniejszego opracowania, ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie niniejszego opracowania. Do rekomendacji wybrano istotne dane z całej historii Spółki będącej przedmiotem rekomendacji ze szczególnym uwzględnieniem okresu jaki upłynął od poprzedniej rekomendacji Inwestowanie w akcje wiąŝe się z szeregiem ryzyk związanych miedzy innymi z sytuacją makroekonomiczną kraju, zmianą regulacji prawnych, zmianami sytuacji na rynkach towarowych. Wyeliminowanie tych ryzyk jest praktycznie niemoŝliwe. Jest moŝliwe, Ŝe DI BRE Banku S.A. świadczy, będzie świadczyć, lub w przeszłości świadczył usługi na rzecz przedsiębiorców i innych podmiotów wymienionych w niniejszym opracowaniu. Raport nie został przekazany do emitenta przed jego publikacją. DI BRE Banku S.A. otrzymuje wynagrodzenie od emitenta za świadczone usługi. DI BRE Banku S.A. pełni funkcję animatora rynku dla emitenta. DI BRE Banku, jego akcjonariusze i pracownicy mogą posiadać długie lub krótkie pozycje w akcjach emitenta lub innych instrumentach finansowych powiązanych z akcjami emitenta. Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jego części, lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej, pisemnej zgody DI BRE Banku S.A. Adresatami rekomendacji są wszyscy Klienci Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA. Nadzór nad działalnością Domu Inwestycyjnego BRE Banku SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniu rekomendacji ale miały lub mogły mieć dostęp do rekomendacji przed jej przekazaniem do publicznej wiadomości, to osoby zatrudnione w DI BRE Banku S.A. upowaŝnione do bezpośredniego dostępu do pomieszczeń, w których opracowywane były rekomendacje, inne niŝ analitycy wymienieni jako sporządzający niniejszą rekomendację. Silne i słabe strony metod wyceny zastosowanych w rekomendacji: DCF uwaŝana za najbardziej właściwą metodologicznie techniką wyceny; polega ona na dyskontowaniu przepływów finansowych generowanych przez spółkę; jej wadą jest duŝa wraŝliwość na zmiany załoŝeń prognostycznych w modelu Wskaźnikowa opiera się na porównaniu mnoŝników wyceny firm z branŝy; prosta w konstrukcji, lepiej niŝ DCF odzwierciedla bieŝący stan rynku; do jej wad moŝna zaliczyć duŝą zmienność (wahania wraz z indeksami giełdowymi) oraz trudność w doborze grupy porównywalnych spółek. Ostatnie wydane rekomendacje dotyczące Rekomendacja Akumuluj Trzymaj Akumuluj Kupuj Kupuj data wydania kurs z dnia rekomendacji 40,90 44,99 45,76 41,30 45,90 WIG w dniu rekomendacji 44147, , , , ,67 23 maja

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r.

Tytuł testowy. Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej. Getin Holding H1 2012. Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Tytuł testowy Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Getin Holding H1 2012 Warszawa, 30 sierpnia 2012 r. Grupa Getin Holding Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q2 2012 0,5 mld PLN zysku netto i finalizacja

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014

Wyniki finansowe 1 kwartał 2014. Dywidenda 2013. Prognoza 2014 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 Dywidenda 2013 Prognoza 2014 01 Wyniki finansowe 1 kwartał 2014 2012-09-03 2012-10-15 2012-11-27 2013-01-15 2013-02-26 2013-04-11 2013-05-28 2013-07-10 2013-08-22 2013-10-03

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY

WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY WYNIKI FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2013 NAJLEPSZY KWARTALNY WYNIK KOMERCYJNY Warszawa, 8 listopada 2013 r. Najlepszy kwartał pod względem działalności komercyjnej w ostatnim roku 3 miliardy złotych nowych

Bardziej szczegółowo

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Twoja droga do zysku! Typy inwestycyjne Union Investment TFI Co ma najwyższy potencjał zysku w średnim terminie? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniStrategie Dynamiczny UniKorona Pieniężny

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej

Eugeniusz Gostomski. Ryzyko stopy procentowej Eugeniusz Gostomski Ryzyko stopy procentowej 1 Stopa procentowa Stopa procentowa jest ceną pieniądza i wyznacznikiem wartości pieniądza w czasie. Wpływa ona z jednej strony na koszt pozyskiwania przez

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A.

USŁUGA ZARZĄDZANIA. Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych. oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. USŁUGA ZARZĄDZANIA Indywidualnym Portfelem Instrumentów Finansowych oferowana przez BZ WBK Asset Management S.A. Poznań 2012 Na czym polega usługa Zarządzania Portfelem Usługa Zarządzania Portfelem (asset

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

OGŁOSZENIE. o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty OGŁOSZENIE z dnia 13 listopada 2015 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu

Bardziej szczegółowo

TAURON nota informacyjna Raport Poranny, 22 piernika 2008 r.

TAURON nota informacyjna Raport Poranny, 22 piernika 2008 r. Podstawowe parametry pierwszej oferty publicznej TAURON S.A.: 1. Na podstawie prospektu oferowanych jest do 7 389 300 798 akcji o wartości nominalnej 1 PLN każda stanowiących 52,8 proc. kapitału zakładowego.

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4

Zysk netto 2008 1 635 1 390 3 190 1 576 855 11.7 3.0 67.9 18.3 3.2 51.2 1.7 18.4 30 kwietnia 2010 akumuluj sektor bankowy poprzednia rekomendacja: akumuluj Cena: Cena docelowa: 214.0 216.8 W oczekiwaniu na nowego inwestora W I kwartale zarobi³ 233.2 mln PLN, co by³o rezultatem nieco

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Coraz bardziej mobilny świat

Aktualizacja raportu. Coraz bardziej mobilny świat Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób, posiadających rachunki maklerskie w Domu Inwestycyjnym BRE Banku S.A. Zaloguj się do Serwisu Klienta lub załóż rachunek na www.dibre.pl BRE Bank Securities

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007

PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 PODSUMOWANIE I KWARTAŁU 2007 NA RYNKU NIESKARBOWYCH INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH W POLSCE Rynek papierów dłużnych Na koniec I kwartału 2007 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015. 22 marca 2016 r.

Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015. 22 marca 2016 r. Grupa BEST Prezentacja raportu za rok 2015 22 marca 2016 r. 1 AGENDA Szybki wzrost wyników finansowych Wysoki wzrost spłat wierzytelności Inwestycja w Kredyt Inkaso S.A. Najważniejsze wydarzenia w 1Q 2016

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

2002 624 2 796 1 046 134 4.7 1.4 174.8 126.0 3.4 62.6 0.3 2.7 2003 726 2 583 936 323 11.3 3.8 184.6 52.1 3.2 63.8 0.7 6.3

2002 624 2 796 1 046 134 4.7 1.4 174.8 126.0 3.4 62.6 0.3 2.7 2003 726 2 583 936 323 11.3 3.8 184.6 52.1 3.2 63.8 0.7 6.3 Banki 27 lipca 2005 Bank BPH poprzednia rekomendacja: akumuluj neutralnie Cena (26/07/2005) 585.0 Wysoka rentowność utrzymana Cena docelowa 595.3 Wynik netto Banku BPH, osiągnięty w II kwartale (249.5

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r.

Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. Lokum Deweloper S.A. Warszawa, 16 marca 2016 r. 1 Model biznesowy dobór projektów pod kątem ich rentowności i możliwości wzmacniania marki w segmencie mieszkań o podwyższonym standardzie pozyskiwanie terenów

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej.

INDATA SOFTWARE S.A. Niniejszy Aneks nr 6 do Prospektu został sporządzony na podstawie art. 51 Ustawy o Ofercie Publicznej. INDATA SOFTWARE S.A. Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Strzegomska 138, 54-429 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000360487

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r.

Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. Integracja Banków Pekao S.A. i BPH S.A. Warszawa, 16 listopada 2006 r. 1 AGENDA 1 Kilka słów o integracji 2 Plan Podziału 3 Nowe Pekao niekwestionowany lider 4 Nowy BPH platforma wzrostu 5 Następne kroki

Bardziej szczegółowo

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016

GK Lentex Wyniki FY 2015. Warszawa 2016 GK Lentex Wyniki FY 2015 Warszawa 2016 AGENDA Grupa Kapitałowa Lentex informacje ogólne Ważne wydarzenia w 2015 roku Wyniki segmentów operacyjnych Lentex S.A. wyniki jednostkowe 2 Skład Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r.

Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Prognoza na 2013 rok i aktualizacja Długoterminowych Celów Strategiczno-Finansowych 20 grudnia 2012 r. Wymagające otoczenie rynkowe w segmencie klientów indywidualnych Jak odnotowano już podczas wyników

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50

1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00. 2. Zmienne koszty operacyjne 18.752,50. 3. Marża operacyjna 4.482,50 FIRMA A Rachunek zysków i strat w tys. zł za rok obrachunkowy kończący się 31.12.2000 r. (wersja uproszczona) Wyszczególnienie 1. Przychody ze sprzedaży (przychody operacyjne) 23.235,00 2. Zmienne koszty

Bardziej szczegółowo

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1

1. Oprocentowanie LOKATY TERMINOWE L.P. Nazwa Lokaty Okres umowny Oprocentowanie w skali roku. 4. Lokata CLOUD-BIZNES 4 miesiące 3,00%/2,00% 1 Duma Przedsiębiorcy 1/6 TABELA OPROCENTOWANIA AKTUALNIE OFEROWANYCH LOKAT BANKOWYCH W PLN DLA OSÓB FICZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ (Zaktualizowana w dniu 24 kwietnia 2015 r.) 1. Oprocentowanie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł

Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Bank Zachodni WBK S.A. SAB-RS 2004 w tys. zł Działalność operacyjną Grupy BZ WBK S.A. podzielono na cztery segmenty branżowe:,, oraz Leasingowych. obejmuje transakcje walutowe, międzybankowe, instrumentami

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011

Grodno S.A. w drodze na NewConnect. IPO Day, 11.01.2011 Grodno S.A. w drodze na NewConnect IPO Day, 11.01.2011 Zastrzeżenia prawne W niniejszej prezentacji zostały wykorzystane źródła informacji, które Grodno S.A. (dalej: Spółka, Grodno) uznaje za wiarygodne

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG

PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG PRÓG RENTOWNOŚCI i PRÓG WYPŁACALNOŚCI (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r.

Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień 2011r. Załącznik nr 17/XXXVIII/11 do Uchwały Zarządu Banku z dnia 22.12.2011r. Polityka zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym w Końskich Końskie, grudzień

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego

Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Sytuacja w sektorze banków spółdzielczych w dobie kryzysu gospodarczego i finansowego Opracowano w Departamencie Kontrolingu Dobra sytuacja banków spółdzielczych na tle sektora bankowego Opracowano w Departamencie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja raportu. Media. Według szacunków Starlinka 1Q zakończony został 2,4% spadkiem EV/EBITDA 12 7,7

Aktualizacja raportu. Media. Według szacunków Starlinka 1Q zakończony został 2,4% spadkiem EV/EBITDA 12 7,7 Pełne raporty dostępne są wyłącznie dla osób, posiadających rachunki maklerskie w u m BRE Banku S.A. Zaloguj się do StrefyBReBrokers lub załóŝ rachunek na www.dibre.pl Nazwa 3350 3120 2890 2660 2430 P/E

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów

Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Instrumenty wsparcia ze środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów Tomasz Makowski Specjalista Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 27 listopada 2015 r. Z BGK przyszłość zaczyna się dziś Misją BGK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście

RAPORT2015. Rynek najmu w Polsce. Kredyt na mieszkanie w 2016 roku. Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów. MdM w dużym mieście RAPORT2015 Rynek najmu w Polsce Kredyt na mieszkanie w 2016 roku Polski rynek nieruchomości okiem ekspertów MdM w dużym mieście strona 16 Podsumowanie rynku kredytów hipotecznych w 2015 roku Za nami rok

Bardziej szczegółowo

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company

Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Firma Przykładowa / Sample Company Dane ogólne Nazwa firmy Firma Przykładowa / Sample Company Kraj Polska Miasto Warszawa Ulica Dobrowolna 81A Kod pocztowy 00-001 Województwo Mazowieckie Telefon 4822 8263416

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. Warszawa, marzec 2013 prezentacja wyników za 2012 executive summary 2012 dobre wyniki finansowe ZM Ropczyce SA Spółka wiodąca wzrost sprzedaży Grupa Kapitałowa zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów

Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Podsumowanie wyników za 1Q 2014 r. dla analityków i inwestorów Kontynuacja wzrostu przychodów Grupy Polsat w 1Q 14 o 4% do 727 mln PLN głównie dzięki: - wzrostowi organicznemu segmentu usług świadczonych

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 )

Tabela oprocentowania kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015 1 ) Załącznik do uchwały zarządu nr 204 /2015 z dnia 30.12.2015 r. wchodzi w życie z dniem 01.01.2016. r. Tabela kredytów Rybnickiego Banku Spółdzielczego (obowiązuje dla kredytów udzielonych od dnia 05.03.2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku

RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku RAPORT KWARTALNY za pierwszy kwartał 2012 r. Wrocław, 11 maj 2012 roku SPIS TREŚCI: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 3 2. WYBRANE DANE FINANSOWE Z BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT... 4 WYKRES 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A.

Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. Grupa kapitałowa BNP Paribas Bank Polska S.A. Wyniki za rok i "Realizujemy naszą strategię Warszawa, 6 marca 2015 roku Nota prawna Niniejsza prezentacja została przygotowana przez BNP Paribas Bank Polska

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem

PKO BP. kupuj. Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem sektor bankowy 1 września 2014 kupuj poprzednia rekomendacja: kupuj Cena: Cena docelowa: 38.2 45.0 Pierwsze wyniki z Nordea Bankiem Wynik netto w II kwartale 2014 ukształtował się na poziomie nieznacznie

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 161/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 20 grudnia 2012 Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Jastrowie na lata 2013-2028 1.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy DAT-2151-1/08 Jelenia Góra dnia 21.02.2008 r. wg rozdzielnika WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kolegium Karkonoskie w Jeleniej Górze przy ul. Lwóweckiej

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo