Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 prof. dr hab. in. Grzegorz Chrabczyñski Politechnika Warszawska Wspó³czesne kierunki rozwoju prefabrykacji betonowej w uzbrojeniu terenu CONTEMPORARY TRENDS OF PRECAST CONCRETE TECHNOLOGY IN THE TERRITORIAL DEVELOPMENT Streszczenie W referacie zaprezentowano charakterystykê budowli uznawanych za sieci uzbrojenia terenu. Omówiono obecnie stosowane i przewidywane do perspektywicznych zastosowañ rozwi¹zania i technologie produkcji rur do wody pitnej, rur do kanalizacji, erdzi energetycznych i telekomunikacyjnych, elementów konstrukcyjnych do budowy parkingów, elementów konstrukcyjnych do budowy tuneli i przejœæ podziemnych. Omówiono stan produkcji takich wyrobów w Polsce. Abstract The characteristic of building structures recognised as territorial development networks is described in this paper. Currently applied technologies and the technologies forecasted as perspective are discussed regarding to the production of potable water pipes, sewage system pipes, power supply poles, telecommunication poles, structural members for tunnels and pedestrian subway constructions as well as for parking space constructions. The state of such products production in Poland is presented.

2 1. Wstêp Pod okreœleniem sieci uzbrojenia terenu rozumie siê obecnie bardzo du ¹ liczbê zdecydowanie ró ni¹cych siê od siebie budowli. S¹ to bowiem: - wszelkiego rodzaju podziemne, nadziemne i naziemne przewody i urz¹dzenia gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne (z wy³¹czeniem urz¹dzeñ melioracji szczegó³owych), a tak e - budowle podziemne, jak tunele, przejœcia, parkingi, zbiorniki itp. Taka klasyfikacja wprowadzona zosta³a tak e do przepisów krajowych [1]. W niektórych krajach œwiata do sieci uzbrojenia terenu zalicza siê równie wielopoziomowe parkingi naziemne lokalizowane - jako znacz¹ca ju liczba obiektów, np. w centrach miast amerykañskich, czy te w ostatnim okresie w centrach niektórych miast europejskich. Budowle te od wielu ju lat wznoszone s¹ z zastosowaniem prefabrykacji betonowej, która obecnie charakteryzuje dalszy wzmo ony rozwój [2]. Odnosi siê on do: - problemów projektowania i konstruowania prefabrykatów dla zapewnienia w³aœciwej ich trwa³oœci i technologicznoœci, - warunków produkcji (przy wykorzystaniu czêsto wysokiej automatyzacji procesów z zastosowaniem najnowszych generacji betonów cementowych tak e o diametralnie ró nych parametrach technologicznych mieszanek betonowych), - warunków (w tym tak e organizacji) transportu tych elementów na budowê oraz - gwarantuj¹cego w³aœciw¹ jakoœæ budowli monta u prowadzonego najczêœciej przy bardzo ograniczonej robociÿnie. Naturalnie w odniesieniu do budowli tworz¹cych sieci uzbrojenia terenu znajduj¹ zastosowanie bardzo ró ne przepisy i techniki odnosz¹ce siê do ich utrzymania i zapewnienia wymaganych warunków dla ci¹g³ej eksploatacji w d³ugich okresach. W niektórych zastosowaniach to wykorzystywanie prefabrykacji betonowej jest zdecydowanie dominuj¹ce [3]. Dotyczyæ mo e zarówno elementów podstawowych zwi¹zanych z budow¹ tych sieci, jak te (np. w odniesieniu do sieci cieplnych i gazowych) wy- ³¹cznie elementów uzupe³niaj¹cych. W poszczególnych krajach bardzo ró nie oceniæ mo na stan, rozbudowê i utrzymanie tych ró nych sieci uzbrojenia terenu, a tym samym stopieñ wykorzystywania dla ich budowy stosownych prefabrykatów z betonu. Jest to przede wszystkim zale ne od poziomu gospodarczego danego kraju, a w tym od tempa rozwoju przemys³u, miast, mieszkalnictwa, transportu, a tak e od poziomu zamo noœci mieszkañców. 2. Charakterystyka ogólna budowli uznawanych za sieci uzbrojenia terenu i stosowanych do ich budowy prefabrykatów z betonu Generalnie rzecz ujmuj¹c budowle stanowi¹ce sieci uzbrojenia terenu to obiekty, które s¹ eksploatowane w doœæ ró nych, ale jednoczeœnie zwykle specyficznych i trudnych warunkach. Wynika to zarówno z oddzia³ywañ atmosferycznych, gruntowych, jak te w niektórych przypadkach z bezpoœredniego kontaktu z magazynowanymi, czy te przep³ywaj¹cymi œciekami lub te innymi czynnikami agresywnymi.

3 Grzegorz Chrabczyñski Budowle te, a tak e prefabrykaty, z których bêd¹ one wykonywane musz¹ wiêc byæ projektowane, specyfikowane, wykonywane i monitorowane przy za³o eniu, e trwa³oœæ betonu jest niezwykle wa nym parametrem w tych specyficznych i trudnych warunkach u ytkowania. Parametr ten bêdzie œciœle zwi¹zany z trwa³oœci¹ zastosowanych w tych obiektach prefabrykatów, która charakteryzowaæ bêdzie ich zdolnoœæ do utrzymania wymaganych w³aœciwoœci u ytkowych w czasie pod wp³ywem mo liwych do przewidzenia oddzia³ywañ. Przy normalnej konserwacji okreœlony prefabrykat powinien umo liwiæ prawid³owo zaprojektowanym i wykonanym obiektom spe³nienie wymagañ podstawowych [4] w ekonomicznie uzasadnionym przedziale czasu (okresie jego u ytkowania). Wg ustaleñ dokumentów interpretacyjnych do Dyrektywy 89/106/EWG (cytowanych w [5]) ekonomicznie uzasadniony czas u ytkowania okreœla siê z uwzglêdnieniem wszystkich istotnych czynników, takich jak koszty projektowania, koszty budowy i u ytkowania, koszty powsta³e w wyniku utrudnieñ w u ytkowaniu, ryzyko i konsekwencje zniszczenia obiektu w okresie jego u ytkowania oraz koszty ubezpieczenia zwi¹zane z tym ryzykiem, planowane renowacje czêœciowe, koszty przegl¹dów technicznych, konserwacji i napraw obiektu, koszty obs³ugi i administracji, koszty rozbiórki i usuwania odpadów, jak równie wzglêdy ochrony œrodowiska. W dokumentach tych [5] podano tak e, e do pañstw cz³onkowskich UE nale y - kiedy i gdzie uznaj¹ to za stosowne - podjêcie ustaleñ dotycz¹cych okresu u ytkowania, który mo na uznaæ za rozs¹dny w przypadku ka dego rodzaju obiektu lub w stosunku do niektórych z nich, wzglêdnie ich czêœci w zwi¹zku ze spe³nieniem wymagañ podstawowych. Obecnie nie wprowadzone zosta³y jeszcze jednoznaczne, œcis³e ustalenia dotycz¹ce okresu u ytkowania wszystkich rodzajów prefabrykatów z betonu i wykonywanych z nich sieci uzbrojenia terenu oraz metod dokonywania ocen spe³nienia stawianych wymagañ. Okreœlone prace z tego zakresu prowadzone s¹ w wielu krajach, w tym równie w Polsce. Przygotowane dotychczas przez Europejsk¹ Organizacjê ds. Aprobat Technicznych (EOTA) ogólne za³o enia dotycz¹ce okresu u ytkowania obiektów i wyrobów budowlanych mog¹ stanowiæ jedynie pewne wytyczne dla tych ustaleñ. Niezwykle natomiast istotne dla budowy krajowych sieci uzbrojenia terenu i osi¹gania za³o onej jakoœci technicznej stosownych prefabrykatów z betonu jest to, e w nied³ugim ju czasie równie w Polsce wprowadzona bêdzie norma EN 206:2001 "Beton - czêœæ 1. Wymagania, wykonywanie, produkcja i kryteria zgodnoœci" [6]. W dokumencie tym zawarto podsumowanie œwiatowego stanu wiedzy na temat zabezpieczenia trwa³oœci betonu w ró nych warunkach eksploatacji i wskazano konkretne sposoby spe³nienia stosownych wymagañ w tym zakresie. Przyjêto, e sformu³owane wymagania materia³owe i technologiczne odnosz¹ siê do co najmniej 50-letniego okresu u ytkowania obiektów. Wg omawianej normy warunki u ytkowania obiektu mo na scharakteryzowaæ klas¹ ekspozycji betonu zwi¹zan¹ z oddzia³ywaniem œrodowiska. Wyró niono 6 grup obejmuj¹cych ³¹cznie 18 klas ekspozycji. Beton mo e byæ praktycznie poddany wiêcej ni jednemu oddzia³ywaniu, zatem warunki œrodowiska, którym jest on poddawany mog¹ wymagaæ wyra enia przez pewn¹ kombinacjê klas ekspozycji. W zale noœci od za³o onej klasy ekspozycji betonu podano w normie zalecenia, które powinny byæ uwzglêdnione przy projektowaniu sk³adu mieszanki betonowej dla betonów zwyk³ych maj¹cych znajdowaæ siê pod wp³ywem okreœlonych oddzia³ywañ. Dotycz¹ one maksymalnego stosunku w/c, minimalnej klasy wytrzyma³oœci betonu na œciskanie, minimalnej zawartoœci cementu, minimalnego napowietrzenia oraz innych wymagañ specjalnych. Norma ogólnie dotyczy betonów kruszywowych o normalnym ciê arze i betonów ciê kich klasy wytrzyma³oœci na œciskanie C 8/10 do C 100/115 oraz

4 betonów lekkich klasy LC 8/9 do LC 80/88. Odnosi siê praktycznie do betonów, których zagêszczanie uzyskano w wyniku pewnych oddzia³ywañ si³owych. Omawiana norma zak³ada, e inne normy EN dotycz¹ce okreœlonych wyrobów, np. prefabrykatów z betonu lub omawianych w niej procesów mog¹ wymagaæ lub dopuszczaæ istotne odstêpstwa od zawartych ustaleñ. Obecne kierunki rozwoju prefabrykacji, w tym produkcji wyrobów do budowy sieci uzbrojenia terenu wskazuj¹, i nale y siê liczyæ z coraz bardziej powszechnym zastosowaniem mieszanek samozagêszczalnych SCC, przy których efekt w³aœciwego wype³nienia form i wysokiej komprymacji przy gêsto nawet rozmieszczonym zbrojeniu uzyskiwany jest wy³¹cznie, lub prawie wy³¹cznie na skutek dzia³ania si³y ciê koœci [7, 8]. Dotychczas brak jest ustaleñ normowych dotycz¹cych tych odmian technologicznych betonów. Wiadomo, i mieszanki betonowe stosowane w tych przypadkach, a tak e wymagane metody ich oceny ró ni¹ siê w istotny sposób od tradycyjnie przyjmowanych w technologii betonów. Obecnie w wielu krajach œwiata prowadzone s¹ bardzo szerokie badania nad technologi¹ betonów samozagêszczalnych, a tak e nad trwa³oœci¹ tych tworzyw. Badania te w coraz wiêkszym zakresie prowadzone s¹ równie w Polsce. Uzyskanie w³aœciwej jakoœci mieszanek betonowych i betonów w produkcji prefabrykatów œciœle zwi¹zane jest z odpowiednim wyposa eniem wytwórni w³aœciwymi standardami wszystkich surowców oraz z w³aœciwym przygotowaniem kadry technicznej. Wg doœwiadczeñ zagranicznych szczególnie dobre rezultaty uzyskuje siê równie w produkcji prefabrykatów dla sieci uzbrojenia terenu przy ukierunkowaniu tej produkcji w okreœlonej wytwórni na œciœle okreœlon¹ rodzinê wyrobów. Wiele zagranicznych wytwórni prefabrykatów spe³nia to za³o enie. Dotychczas w Polsce niewiele wytwórni zwi¹zanych jest wy³¹cznie z produkcj¹ prefabrykatów dla okreœlonych rodzajów sieci uzbrojenia terenu. Ale pojawiaj¹ siê ju takie rozwi¹zania. Przyk³adem s¹ np. wytwórnie ALSYBET Sp. z o.o. w Kurzêtniku oraz P.V. PREFABET KLUCZBORK S.A., ukierunkowane na produkcjê wyrobów dla sieci kanalizacyjnych. 3. Rury do budowy sieci wody pitnej Do budowy takich sieci prefabrykaty z betonu musz¹ spe³niaæ szereg wymagañ zwi¹zanych ze szczelnoœci¹, trwa³oœci¹ w czasie, a tak e utrzymaniem za³o onych tolerancji wymiarów - niezwykle istotnych dla prawid³owego monta u rur. W praktyce œwiatowej znanych jest kilka rozwi¹zañ produkcji rur ciœnieniowych przeznaczonych dla takich zastosowañ i uk³adania w wykopach otwartych. Przyk³adowo s¹ to: a) rozwi¹zania dotycz¹ce rur strunobetonowych sprê onych dwukierunkowo; formowanie tych elementów dokonywane jest pocz¹tkowo przy zagêszczaniu mieszanki betonowej w pionowo ustawionej formie samonoœnej (z naci¹gniêtym uprzednio zbrojeniem pod³u nym i umieszczonym zbrojeniem spiralnym) poprzez wibrowanie zewnêtrzne, a nastêpnie (po ustawieniu formy z wyrobem na stanowisku przyspieszonego dojrzewania) dodatkowo w wyniku hydroprasowania wywo³anego przez oddzia³ywanie rdzenia formy zwiêkszaj¹cego œrednicê pod wp³ywem wpompowywanej wody; zabieg ten powoduje jednoczeœnie naci¹g zbrojenia spiralnego (formy maj¹ mo liwoœæ stosownej zmiany równie œrednicy zewnêtrznej); po zakoñczeniu obróbki cieplnej i uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzyma³oœci

5 Grzegorz Chrabczyñski nastêpuje wyjêcie rdzenia, przekazanie na beton sprê enia od zbrojenia pod³u nego i rozformowanie rury; b) rozwi¹zanie dotycz¹ce rur strunobetonowych sprê onych obwodowo; w tym przypadku pocz¹tkowo formowana jest rura elbetowa w pionowo ustawionej formie z zastosowaniem wibrowania zewnêtrznego; po przyspieszonym dojrzewaniu i uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzyma³oœci nastêpuje rozformowanie wyrobu; ta rura elbetowa stanowi rdzeñ, na który po ustawieniu w poziomie nawijany jest spiralnie drut o wysokiej wytrzyma³oœci pod odpowiednim naci¹giem; nawiniêta spirala po zamocowaniu pokrywana jest nastêpnie warstw¹ torkretu lub zaprawy nanoszonej na obracaj¹c¹ siê ustawion¹ poziomo rurê; nastêpnie prefabrykat poddawany jest kolejnej obróbce cieplnej; c) rozwi¹zanie dotycz¹ce rur strunobetonowych z zewnêtrznym p³aszczem stalowym sprê onych obwodowo; w tym przypadku pocz¹tkowo formowana jest rura elbetowa w pionowo ustawionej formie z zastosowaniem wibrowania zewnêtrznego; w formie tej od strony zewnêtrznej (przed u³o eniem zbrojenia) umieszczony jest odpowiedni p³aszcz stalowy; po zastosowaniu przyspieszonego dojrzewania nastêpuje rozformowanie wyrobu i sprê enie obwodowe poziomo ustawionej rury drutem o wysokiej wytrzyma³oœci nawijanym pod odpowiednim naci¹giem; kolejnym etapem produkcji jest pokrycie nawiniêtego zbrojenia warstw¹ torkretu i ponowna obróbka cieplna prefabrykatu; d) rozwi¹zanie dotycz¹ce rur strunobetonowych z zatopionym w ich œciance p³aszczem stalowym; p³aszcz stalowy umieszczany jest w formie razem ze zbrojeniem ze stali zwyk³ej; ustawiona pionowo forma wype³niana jest mieszank¹ betonow¹ przy jej zagêszczaniu poprzez wibrowanie zewnêtrzne; po uformowaniu tego rdzenia i uzyskaniu przez beton w wyniku obróbki cieplnej odpowiedniej wytrzyma³oœci na zewn¹trz rury nawijane jest spiralne zbrojenie sprê aj¹ce ze stali wysokowartoœciowej, które nastêpnie pokrywane jest torkretem; wykonany w ten sposób prefabrykat poddawany jest nastêpnie obróbce cieplnej; Wg tych technologii produkowane s¹ rury z betonu klasy B 50 i klas wy szych charakteryzuj¹cego siê nasi¹kliwoœci¹ 3% i œcieralnoœci¹ 2 mm oraz wysok¹ odpornoœci¹ na agresje chemiczne. S¹ to zwykle rury o œrednicy wewnêtrznej do 2,0 m i o d³ugoœci u ytkowej 4,0 do 5,0 m. Prefabrykaty wykonywane wg rozwi¹zañ a) i b) poddawane s¹ po uzyskaniu przez beton odpowiedniej wytrzyma³oœci próbie szczelnoœci przy ciœnieniu wody zwykle wiêkszym od przewidywanego o 20% (ka dy wyrób); zwykle co setny element podlega próbie rysoodpornoœci. Prefabrykaty te mog¹ mieæ ró ne rodzaje po³¹czeñ. Mog¹ to byæ po³¹czenia z wykorzystaniem specjalnych wk³adów gumowych (kielich i koniec bosy rury s¹ wówczas szlifowane), lub w przypadku rozwi¹zañ c) i d) po³¹czenia umo liwiaj¹ce obwodowe (wewnêtrzne lub zewnêtrzne) zespawanie spoinowe p³aszcza stalowego. W zale noœci od przyjêtych rozwi¹zañ kszta³towane s¹ ró ne koñce tych rur. W wytwórniach zagranicznych wystêpuj¹ tak e: e) rozwi¹zania dotycz¹ce elbetowych rur ciœnieniowych zbrojonych obwodowo (oznaczanych RCP) oraz f) rozwi¹zania dotycz¹ce elbetowych rur ciœnieniowych ze zbrojeniem równomiernie roz³o onym sk³adaj¹cym siê z kilku warstw drutów o ma³ej œrednicy (oznaczanych DRP). Rury RCP i DRP produkowane s¹ z betonu B 50 - B 60 przy œrednicach wewnêtrznych do 4,0m. Dla rur RCP maksymalne ciœnienie obliczeniowe nie przekracza 500kPa, a dla rur DRP kPa.

6 Niezale nie od omówionych wy ej rozwi¹zañ rury ciœnieniowe po zakoñczonej produkcji poddawane s¹ stosownym testom, których spe³nienie œwiadczy o w³aœciwej ich jakoœci technicznej. Obecnie w Polsce produkowane s¹ rury wg rozwi¹zania a) o œrednicy wewnêtrznej 0,6 do 1,60 m i jednakowej d³ugoœci u ytkowej 5,0 m. S¹ to rury BETRAS, których technologia produkcji bazuje na rozwi¹zaniu szwedzkiej formy SENTAB (Rys. 1). Rys. 1. Przekroje i szczegó³y rury strunobetonowej SENTAB Prefabrykaty te produkowane s¹ w 3 klasach przyporz¹dkowanych odpowiednim ciœnieniom nominalnym 1,5; 1,0 i 0,5MPa. Ró ni¹ siê one zastosowanym skokiem zbrojenia obwodowego. Produkcjê tê uruchomiono w jednej wytwórni. Wytwórnia uzyska³a dla tych wyrobów certyfikat bezpieczeñstwa wydany przez COBR PB CEBET. Jest on wymagany dla wszystkich produkowanych œrednic rur. Wg mojej oceny zdolnoœæ produkcyjna wytwórni w zakresie produkcji tych rur wykorzystywana jest w 70%. 4. Rury i elementy uzupe³niaj¹ce do budowy sieci kanalizacyjnych Utrzymywanie w³aœciwej jakoœci technicznej prefabrykatów i wykonywanych z nich sieci kanalizacyjnych jest niezwykle wa ne z ró nych wzglêdów. Œcieki komunalne i przemys³owe zrzucane do przewodów kanalizacyjnych niedostatecznie szczelnych zanieczysz-

7 Grzegorz Chrabczyñski czaj¹ wody gruntowe, zaœ przedostawanie siê wód gruntowych do sieci powoduje przeci¹ enie systemów kanalizacyjnych i oczyszczalni œcieków. Ze wzglêdu wiêc na uzyskiwanie w³aœciwych gwarantowanych po³¹czeñ rur wymagane jest utrzymanie odpowiednich doœæ ostrych tolerancji niektórych wymiarów tych elementów. Bezciœnieniowe sieci kanalizacyjne mog¹ byæ budowane w wykopach otwartych, jak te technik¹ mikrotunelingu. Ta ostatnia technika umo liwia budowê ruroci¹gów, czy te kolektorów nawet o du ych œrednicach. Znajduje ona zastosowanie przede wszystkim na terenach zurbanizowanych gdzie niemo liwa lub zbyt kosztowna by³aby budowa takich sieci w systemie tradycyjnym. W obu tych przypadkach znajduj¹ zastosowanie ró - ne rozwi¹zania techniczne rur. Dla uk³adania w wykopach otwartych zastosowanie znajduj¹ rury betonowe (œrednicy wewnêtrznej do 1,2 m) i elbetowe (œrednicy wewnêtrznej do 2,0 m) zwykle d³ugoœci - przy mniejszych œrednicach 2,0 m, a przy œrednich i du ych - 1,25 m. Prefabrykaty te formowane s¹ w pionie przy wykorzystywaniu ró nych agregatów; zagêszczanie mieszanki betonowej dokonywane jest pocz¹tkowo w czêœci kielichowej elementu z zastosowaniem wibrowania zewnêtrznego, a w dalszej jego czêœci poprzez wewnêtrzne prasowanie obwodowe przemieszczaj¹c¹ siê z do³u do góry g³owic¹ wyposa on¹ w odpowiednie zestawy rolek tocznych. Dla formowania rur stosowane s¹ automatycznie dzia³aj¹ce agregaty ró nych firm, np. McCracena lub Pedershaaba. Formy po zakoñczeniu procesu zagêszczania mieszanki betonowej przenoszone s¹ na miejsce dojrzewania prefabrykatów, gdzie nastêpuje ich rozformowanie i pozostawienie na pierœcieniach formuj¹cych spód kielicha (na których ustawiana jest forma na stanowisku formowania w agregacie). Stosowane bywa zarówno dojrzewanie przyspieszone betonu poprzez obróbkê ciepln¹, jak te naturalne. Po uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzyma³oœci na œciskanie prefabrykaty poddawane s¹ stosownemu testowaniu i w przypadku pozytywnych rezultatów kierowane do magazynu wyrobów gotowych. Prefabrykaty te produkowane s¹ z betonu klasy B 35 lub klas wy szych. W wielu zagranicznych wytwórniach takich prefabrykatów stosowane s¹ czêsto zautomatyzowane systemy umo liwiaj¹ce manipulowanie formami i rurami w czasie poszczególnych faz produkcji, a w tym tak e w trakcie testowania tych wyrobów. Przyk³adem takich rozwi¹zañ jest System Rekers, wykorzystywany m.in. w wytwórni Holcim Betonproducten B.V. w Alphen a/d Riju w Holandii [9]. Umo liwia on zastosowanie 3-minutowego rytmu produkcyjnego przy jednoczesnym formowaniu 2 rur i prowadzenie produkcji z zachowaniem pe³nej ci¹g³oœci pracy brygad roboczych oraz pe³nej ci¹g³oœci wykorzystania form i stanowisk produkcyjnych [10, 11]. W tym przypadku rozformowane ju wyroby dojrzewaj¹ ustawiane po kilkanaœcie sztuk na platformach umo liwiaj¹cych ich przemieszczanie do specjalnych komór, gdzie pozostaj¹ w spoczynku przez 24 godziny. Po tym okresie automatycznie przekazywane s¹ na stanowiska wykonywania odpowiednich testów. Wymiary tolerowane rur sprawdzane s¹ urz¹dzeniem laserowym. Jednoczeœnie ka da z rur po stosownym zadeklowaniu poddawana jest wewnêtrznemu dzia³aniu obni onego ciœnienia powietrza (0,02 do 0,07MPa). Prefabrykaty, które nie uzyska³y pozytywnego wyniku przy testowaniu ciœnieniowym, kierowane s¹ do dalszego dojrzewania, a po pewnym okresie próba ta jest ponownie powtarzana. Dla potrzeb budowy bezciœnieniowych rur kanalizacyjnych uk³adanych w wykopach otwartych uruchomiono w Polsce produkcjê rur WIPRO (Rys. 2), które wytwarzane s¹ przez kilka wytwórni z betonów B 35 i B 45. S¹ one przystosowane do monta u z zastosowaniem nak³adek gumowych. Istniej¹ tak e rozwi¹zania, w których w trakcie formowania prefabrykatów wtapiane s¹ tzw. uszczelki zintegrowane (Rys. 3). Te ostatnie daj¹ nawet

8 lepsze rezultaty, a ponadto umo liwiaj¹ przenoszenie przez rurê nawet pewnych ciœnieñ wewnêtrznych. W niektórych wytwórniach krajowych produkowane s¹ tak e podobne do omówionych wy ej betonowe lub elbetowe rury kielichowe, lecz nie okreœlane nazw¹ WIPRO. Zasada przebiegu formowania tych prefabrykatów jest podobna. Rys. 2. Przekrój rury WIPRO i szczegó³ po³¹czenia nak³adk¹ gumow¹ Rys. 3. Przekrój rury WIPRO z wtopion¹ uszczelk¹ zintegrowan¹ Wg mojego rozpoznania zdolnoœæ produkcyjna poszczególnych wytwórni krajowych produkuj¹cych betonowe lub elbetowe rury kielichowe dla sieci kanalizacyjnych wykorzystywana jest obecnie w 50-60%. Dla zastosowania takich rur o œrednicy wewnêtrznej 0,6 m i powy ej musz¹ byæ wydawane przez COBR PB CEBET certyfikaty bezpieczeñstwa. Dla potrzeb mikrotunelingu formowane s¹ betonowe lub elbetowe rurowe elementy bezkielichowe. S¹ one przystosowane do po³¹czeñ w sieci z zastosowaniem specjalnych uszczelek lub przy odpowiednich rozwi¹zaniach z zastosowaniem wewnêtrznego spawania obwodowego. Formowanie tych prefabrykatów nastêpuje w formach ustawionych pionowo z zastosowaniem wibrowania zewnêtrznego. Rozformowywanie tych wyrobów ma miejsce dopiero po uzyskaniu przez beton stosownej wytrzyma³oœci. Rury te produkowane s¹ z betonów klasy B 35 i wy szej. Dla potrzeb mikrotunelingu w Polsce produkowane s¹ obecnie przede wszystkim rury betonowe i elbetowe SIMPLEX (Rys. 4). Rury betonowe wytwarzane s¹ o œrednicach wewnêtrznych 1,0 i 1,2 m i d³ugoœci u ytkowej 2,0 m. Rury elbetowe maj¹ zaœ œrednice od 1,0 do 2,0 m przy d³ugoœciach u ytkowych dla œrednic do 1,2 m równych 2,0 a przy œredni-

9 Grzegorz Chrabczyñski cach wiêkszych - 1,25 m. Rury te produkowane s¹ z betonu klasy B 35 jak dotychczas w jednej wytwórni. Rury te przystosowane s¹ do œcieków nieagresywnych o temperaturze do 40 C. Przy przewidywaniu œcieków agresywnych wewnêtrzne powierzchnie rur s¹ odpowiednio zabezpieczane. Prefabrykaty te mog¹ byæ wykorzystywane równie przy budo- Rys. 4. Przekrój rury SIMPLEX i szczegó³ po³¹czenia nak³adk¹ gumow¹ Rys. 5. Przyk³adowy asortyment elementów uzupe³niaj¹cych do budowy studni na trasie sieci kanalizacyjnych

10 wie studzienek wodnych i kanalizacyjnych. Zdolnoœæ produkcyjna oddzia³u produkcji tych prefabrykatów jest obecnie praktycznie wykorzystywana poni ej 50%. Dla podobnych zastosowañ uruchomiona jest obecnie w kraju w jednej wytwórni produkcja rur elbetowych o œrednicy wewnêtrznej 0,8 oraz 2,0 m i d³ugoœci u ytkowej 5,0 m. Mog¹ byæ tak e produkowane prefabrykaty o wiêkszych œrednicach. S¹ to rury bezkielichowe z betonu klasy B 50 wyposa ane w trakcie produkcji z obu koñców w pierœcienie stalowe oraz ewentualnie dodatkowo z jednej strony w drewniane podk³adki, które umo liwiaj¹ uk³adanie w ³uku. Dla rur kanalizacyjnych przeznaczonych do mikrotunelingu wymagane s¹ tak e certyfikaty bezpieczeñstwa. Rys. 6. Przyk³adowy asortyment elementów uzupe³niaj¹cych do budowy sieci kanalizacyjnych

11 Grzegorz Chrabczyñski W przypadku sieci kanalizacyjnych przystosowanych do przep³ywu cieczy pod pewnym ciœnieniem stosuje siê rury przystosowane do budowy sieci wody pitnej. Budowa sieci kanalizacyjnych z wykorzystaniem rur z betonu wymaga dysponowania odpowiednim asortymentem standardowych z³¹cz, kszta³tek oraz studni produkowanych równie z tego materia³u i gwarantuj¹cych uzyskiwanie odpowiedniego uk³adu i wymaganej szczelnoœci sieci (Rys. 5 i 6). S¹ to równie prefabrykaty betonowe i elbetowe s³u ¹ce do budowy studzienek kanalizacyjnych, rewizyjnych, komór rozdzia³u œcieków, zbiorników, korpusów pompowni i separatorów oraz osadników wielokomorowych. Prefabrykaty te powinny byæ produkowane z zastosowaniem agregatów umo liwiaj¹cych - poprzez dokonywanie stosownego przezbrojenia - produkcjê ró nych elementów tej samej rodziny. Oddzia³y produkcji tych prefabrykatów s¹ czêsto w pe³ni zautomatyzowane (Fot. 7). Stosowne agregaty s³u ¹ równie do produkcji ró nego rodzaju separatorów w elbetowej obudowie. Zazwyczaj urz¹dzenia te wyposa one s¹ w bardzo skomplikowan¹ aparaturê (Rys. 8). Fot. 7. Widok zautomatyzowanej linii dla produkcji asortymentu uzupe³niaj¹cego Rys. 8. Widok separatora w prefabrykowanej obudowie elbetowej W zagranicznych wytwórniach w produkcji elementów uzupe³niaj¹cych do budowy sieci kanalizacyjnych stosowane s¹ betony z w³óknem stalowym, a ostatnio w coraz wiêkszym zakresie betony uzyskane z mieszanek samozagêszczalnych. Przyk³adem mo e byæ

12 wytwórnia holenderska Kijlsta Beton, w której 100% produkcji elementów uzupe³niaj¹cych do budowy sieci kanalizacyjnych (studni, separatorów) wykonywanych jest w technologii SCC. Stosowane s¹ g³ównie formy stalowe stanowi¹ce dawne wyposa enie tego oddzia³u. S¹ to formy stacjonarne. Produkcja odbywa siê na 1 zmianê przy trwaj¹cym ~20godz. dojrzewaniu naturalnym betonu. Interesuj¹ce jest ³¹czenie w tej wytwórni niektórych prefabrykatów uzupe³niaj¹cych poprzez klejenie. Ciekawostk¹ jest dostarczanie mieszanek SCC z betonowni wytwórni na teren oddzia³u produkcyjnego z zastosowaniem mieszalników samochodowych [8]. Produkcja elementów uzupe³niaj¹cych do budowy sieci uzbrojenia terenu prowadzona jest w Polsce w coraz wiêkszym zakresie. Ostatnio pojawiaj¹ siê ju wytwórnie realizuj¹ce produkcje tych wyrobów na bardzo wysokim poziomie. Coraz czêœciej w wytwórniach tych prowadzone s¹ tak e próby dotycz¹ce zastosowania dla formowania takich prefabrykatów mieszanek samozagêszczalnych. Wyniki tych prób potwierdzaj¹ s³usznoœæ szerokiego wdra ania technologii SCC. 5. S³upy i erdzie oraz elementy uzupe³niaj¹ce do budowy sieci energetycznych i telekomunikacyjnych Obecnie w praktyce zagranicznej w budowie tych sieci dominuj¹ strunobetonowe erdzie o przekroju pierœcieniowym. S¹ one wykorzystywane tak e w budowie wie antenowych komunikacji bezprzewodowej. Wie e takie przy wiêkszych wysokoœciach s¹ sk³adane ze strunobetonowych segmentów i dodatkowo sprê ane kablami - z regu³y w trakcie monta u przy pionowym ustawieniu tych segmentów na wysokoœæ wie y. Zarówno erdzie, jak te segmenty wie antenowych s¹ wyrobami, dla których formowania w przewa aj¹cym stopniu znalaz³a zastosowanie technika wirowania. Pozwala ona na uzyskiwanie prefabrykatów o zdecydowanie lepszej jakoœci technicznej, a tym samym d³u szym okresie u ytkowania. W czasie tego procesu z mieszanki betonowej (o konsystencji wilgotnej lub gêstoplastycznej) odprowadzona zostaje czêœæ wody zarobowej. Technika wirowania polega na wykorzystywaniu si³y odœrodkowej wywo³anej szybkimi obrotami formy wype³nionej uprzednio mieszank¹ betonow¹. W procesie tym forma umieszczona jest na wirówce, a proces wirowania w zale noœci od œrednicy elementu trwa od kilku do kilkunastu minut. Strunobetonowe erdzie energetyczne i telekomunikacyjne o wysokoœci do 20 m produkowane s¹ zwykle jako jednosegmentowe w samonoœnych formach zamkniêtych, a mieszanka betonowa wprowadzona jest do uprzednio zazbrojonej formy poprzez pompowanie. Prefabrykaty te po obróbce cieplnej i uzyskaniu przez beton wymaganej wytrzyma³oœci s¹ sprê ane (przez zwolnienie naci¹gu drutów) i rozformowywane przez si³owe wyciskanie. Wie e antenowe o wysokoœci powy ej 20 m montowane s¹ z segmentów, które stanowi¹ równie prefabrykaty strunobetonowe. Prefabrykaty te wykonywane s¹ w formach samonoœnych dwudzielnych - otwieranych dla u³o enia zbrojenia oraz zasypania mieszanki betonowej. Po obróbce cieplnej i przekazaniu sprê enia nastêpuje rozformowanie wyrobu przez otwarcie formy. erdzie energetyczne i telekomunikacyjne oraz wie e antenowe wykonywane s¹ z betonu klasy B 50 i klas wy szych. Obecnie za granic¹ doœæ rzadko spotyka siê produkcjê elbetowych s³upów energetycznych, czy te telekomunikacyjnych.

13 Grzegorz Chrabczyñski Obecnie za granic¹ do budowy anten komunikacji bezprzewodowej stosowane s¹ w szerokim zakresie pierœcieniowe sprê one elementy segmentowe(cylindryczne lub sto - kowe) o ró nej wysokoœci i ró nych naturalnie œrednicach. Przyk³adowo przy wysokoœci wie y 89,9 m œrednica przy podstawie wynosi³a 3,5 m, zaœ przy wierzcho³ku 0,9 m; natomiast przy wysokoœci 67,3 m odpowiednio 2,14 m i 0,6 m. Segmenty strunobetonowe przy œrednicach powy ej 2,0 m maj¹ wysokoœæ (d³ugoœæ) 2,0 m. Segmenty te produkowane s¹ z betonu B 65. Obecnie istniej¹ ju rozwi¹zania systemowe produkcji prefabrykatów do budowy wie antenowych. Przyk³adem jest rozwi¹zanie niemieckiej firmy PFLEIDERER. Produkowane przy zastosowaniu wirowania strunobetonowe elementy cylindryczne lub sto - kowe s¹ ustawiane w odpowiedniej kolejnoœci na fundamencie, ³¹czone miêdzy sob¹ œrubami o wysokiej wytrzyma³oœci, a nastêpnie zespalane poprzez sprê enie kablami. Przy tym rozwi¹zaniu wie a uzyskuje doskona³¹ sztywnoœæ nawet do wysokoœci powy- ej 100 m. Na wie y antenowej mog¹ byæ zamontowane ró ne pomosty wymagane dla w³aœciwego funkcjonowania obiektu. Z podobnych segmentów s¹ budowane tak e wie e, na których instalowane s¹ uk³ady zasilaj¹ce elektrowni wiatrowych. Strunobetonowe erdzie energetyczne, których produkcja seryjna uruchomiona zosta³a w Polsce w trzech wytwórniach w latach , to wirowane prefabrykaty sprê- one i czêœciowo sprê one. Jako erdzie czêœciowo sprê one okreœla siê te prefabrykaty, które s¹ dodatkowo zbrojone w czêœci przyziemnej odcinkami stali zwyk³ej w celu przeniesienia naprê eñ rozci¹gaj¹cych od maksymalnego momentu zginaj¹cego. Strunobetonowe erdzie wirowane wystêpuj¹ jako: tzw. MOCNE o d³ugoœciach 10,5 m, 12,0 m, 13,5 m oraz 15,0 m, dla których zagwarantowano przenoszenie si³y wierzcho³kowej od 15kN do 25kN przy maksymalnym ugiêciu <1/50L oraz tzw. D UGIE - o d³ugoœciach 16,5 m i 18,0 m, dla których zagwarantowano przenoszenie si³y wierzcho³kowej od 2,5kN do 6,0kN przy maksymalnym ugiêciu <1/50L. erdzie MOCNE maj¹ zastosowanie: - jako konstrukcje noœne linii tramwajowych; - jako konstrukcje napowietrznych i kablowych linii oœwietleniowych; - jako s³upowe stacje transformatorowe typu "STS" pozwalaj¹ce na zast¹pienie elbetowego s³upa bliÿniaczego jedn¹ erdzi¹; - w budowie napowietrznych linii elektroenergetycznych œredniego i niskiego napiêcia, w tym jako s³upy krañcowe, odporowe i naro ne. erdzie D UGIE s¹ natomiast stosowane: - przy przechodzeniu linii energetycznej nad drogami; - do budowy linii oœwietleniowych autostrad i tras szybkiego ruchu; - jako maszty telekomunikacyjne w telefonii radiowej. Asortyment krajowych erdzi wirowanych wynika z konstrukcji form stalowych, w których s¹ one wytwarzane. Formy te sk³adaj¹ siê z kilku pó³torametrowych odcinków rur sto kowych o zbie noœci wewnêtrznej 15 mm. W tak skonstruowanych formach mo na produkowaæ podstawowy asortyment erdzi o œrednicy w szczycie 172,5 i 217,5 mm. Œrednica nasady tych prefabrykatów wynika ze sto kowatoœci i d³ugoœci erdzi. Poszczególne d³ugoœci uzyskuje siê poprzez dodawanie, b¹dÿ odejmowanie pojedynczych cz³onów formy ³¹czonych miêdzy sob¹ na œruby. Znamionowa si³a wierzcho³kowa zale y od œrednicy elementu oraz rodzaju i iloœci zbrojenia sprê aj¹cego, a tak e wielkoœci wprowadzonego

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH

MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH MINISTERSTWO ŒRODOWISKA ZASADY SPORZ DZANIA DOKUMENTACJI GEOLOGICZNO-IN YNIERSKICH WARSZAWA 1999 MINISTERSTWO ŒRODOWISKA Józef BA YÑSKI, Andrzej DR GOWSKI, Zbigniew FRANKOWSKI, Ryszard KACZYÑSKI, Stanis³aw

Bardziej szczegółowo

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH

Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Cezary Madryas Andrzej Kolonko Leszek Wysocki KONSTRUKCJE PRZEWODÓW KANALIZACYJNYCH Oficyna Wydawnicza Politechniki Wroc³awskiej Wroc³aw 2002 Wydanie publikacji dofinansowa³ Komitet Badañ Naukowych Recenzenci

Bardziej szczegółowo

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG

Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG WIERTNICTWO NAFTA GAZ TOM 28 ZESZYT 3 2011 Mariusz aciak* TECHNICZNE I TECHNOLOGICZNE PROBLEMY EKSPLOATACJI TERMINALI ROZ ADUNKOWYCH LNG 1. WPROWADZENIE LNG (Liquefied Natural Gas st¹d skrót przyjêty w

Bardziej szczegółowo

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY

Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Najlepszy wybór to BETON KOMÓRKOWY Szanowni Pañstwo Oddajemy do Pañstwa r¹k kolejny, szósty numer Poradnika dla buduj¹cych z betonu komórkowego. Jako redaktor naczelny tego Poradnika, a zarazem Prezes

Bardziej szczegółowo

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów

ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów WOJCIECH SOKÓLSKI SPZP Corrpol, Gdañsk Wprowadzenie ECDA proces bezpoœredniej oceny zewnêtrznej korozji ruroci¹gów Przedstawiono podstawowe aspekty wprowadzonego w roku 2002 przez NACE International nadzoru

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych

Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Geologiczne i górnicze aspekty budowy magazynowych kawern solnych Andrzej Kunstman 1, Katarzyna Poborska-M³ynarska 2, Kazimierz Urbañczyk 1 Construction of storage caverns in salt deposits geological and

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna 3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów

1. Oferowane urz¹dzenia 2. Separatory olejowe- metoda klasyczna  3. Separatory olejowe-metoda nowoczesna 4. Systemy dla du ych przep³ywów Spis treœci Wstêp 2 1 Oferowane urz¹dzenia 3 11 Tabela doboru urz¹dzeñ 5 12 Obliczanie wielkoœci separatora 6 13 Obliczanie wielkoœci osadnika szlamowego 8 2 Separatory olejowe- metoda klasyczna 9 21 Osadnik

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe

3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe Katarzyna Szymura 3. Analiza uwarunkowañ prawnych i systemu finansowego, wspieraj¹cego prowadzenie badañ naukowych przez przedsiêbiorstwa - zagadnienia klastrowe STRESZCZENIE Artyku³ pt. Analiza uwarunkowañ

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH

INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH dr in. Zdzis³aw POP AWSKi, mgr in. Tomasz SZULC Przemys³owy Instytut Maszyn Rolniczych w Poznaniu INNOWACYJNE ROZWI ZANIA W TECHNICE OCHRONY ROŒLIN CZ. 1. ELEMENTY WYPOSA ENIA ROLNICZYCH OPRYSKIWACZY POLOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy

Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2. seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Zastosowanie informatyki wspó³czesnej Zastosowanie informatyki wspó³czesnej ISBN 83-61389-00-2 9 788361 389002 seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej im. Witelona w Legnicy Seria wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008

ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 1(11)/2008 TARNÓW 2008 RADA ZESZYTÓW NAUKOWYCH MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE prof. dr hab. Leszek Ka³kowski,

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1

Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008. Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Oferta wspó³pracy z przemys³em i gospodark¹ Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Koszalin, listopad 2008 Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE 1 Szanowni Pañstwo Politechnika Koszaliñska, najwiêksza

Bardziej szczegółowo

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000

MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:50 000 G ÓWNY GEODETA KRAJU WYTYCZNE TECHNICZNE GIS - 4 MAPA SOZOLOGICZNA POLSKI SKALA 1:5 W FORMIE ANALOGOWEJ I NUMERYCZNEJ G ÓWNY URZ D GEODEZJI I KARTOGRAFII Warszawa 24 1 Wytyczne techniczne K - 3.6. Mapa

Bardziej szczegółowo

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8

Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 8 Wyýsza Szkoùa Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 8 Kraków 2012 Redaktor Naukowy: prof. dr hab. Henryk Gurgul Sekretarz: mgr Krzysztof K³êk Recenzenci: prof. dr hab. Stanis³aw Belniak

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA

ZESZYTY NAUKOWE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE. Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE ZESZYT 5 PRACE Z ZAKRESU ZARZĄDZANIA Pod Redakcją LESZKA KOZIOŁA TARNÓW 2004 KOMISJA SENACKA DO SPRAW NAUKI I WYDAWNICTW Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo