FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)"

Transkrypt

1 FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... (telefon, fax, ) (PESEL) ( NIP) (REGON) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości:... PLN słownie: Pożyczka przeznaczona będzie na: (w tym liczba tworzonych miejsc pracy...) 3. Sposób wypłaty pożyczki (bezgotówkowo, jednorazowo lub w transzach): Okres spłaty pożyczki: Proponowane zabezpieczenie pożyczki (np. weksel, poręczenie, zastaw, hipoteka itp.): Wartość deklarowanych środków własnych (wkładu własnego):... w formie lub z przeznaczeniem na:... 1

2 Wykaz posiadanych rachunków bankowych: Kredyty zaciągnięte w bankach (nazwa banku, kwota, termin spłaty, wysokość raty kapitałowo odsetkowej): Pożyczki zaciągnięte w innych funduszach pożyczkowych (nazwa funduszu, kwota, termin spłaty): Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie informacje, które zawarł w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej z art K.K. za złożenie fałszywych zeznań. Wnioskodawca oświadcza, że zobowiązuje się do ujawniania wobec Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Donatorów i Komisji Europejskiej oraz wskazanym przez nich innych uprawionych podmiotów własnych danych dotyczących sytuacji finansowej oraz stanu zatrudnienia. Wnioskodawca oświadcza, że upoważnia Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich i wyraża zgodę na: przetwarzanie swoich danych przez KSWP Końskie, Donatorów i Komisję Europejską oraz ich następców prawnych, auditorów, prawników i doradców lub inne uprawione podmioty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), przekazywanie wszelkich dotyczących go informacji finansowych i prawnych oraz dokumentów i ich treści udostępnionych KSWP do Donatorów, Komisji Europejskiej oraz ich następcom prawnym, auditorom, prawnikom i doradcom lub innym uprawionym podmiotom, przeprowadzanie przez KSWP Końskie, Donatorów, Komisję Europejską oraz ich następcom prawnym, auditorom, prawnikom i doradcom lub innym uprawionym podmiotom, badań skuteczności i efektywności wykorzystania środków objętych umową pożyczki. Wniosek przyjął :... (data i podpis pracownika KSWP)... (pieczęć firmowa i podpis wnioskodawcy) 2

3 LISTA KONTROLNA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ 1 I. Opis przedsięwzięcia będącego przedmiotem pożyczki wraz z informacją o sytuacji ekonomicznofinansowej pożyczkobiorcy. 1. Plan przedsięwzięcia biznes plan opracowany według obowiązującego w KSWP FP wzoru (formularz biznes planu do pobrania na stronie internetowej pod adresem 2. Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności 3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku (dotyczy spółek prawa handlowego).* 4. Deklaracje podatkowe według odpowiednich wzorów, składane za określony okres do właściwego urzędu skarbowego ( np.: PIT 36, PIT 28, CIT 8).* 5. Zaświadczenie organu podatkowego o dochodach. 6. Decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysokości podatku (karta podatkowa) lub decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysokości ryczałtu wraz z zaświadczeniem o wysokości przychodów za ostatni rok (ryczałt ewidencjonowany).* * do wglądu (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) II. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności. 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji osoby fizyczne i spółki cywilne.* 2. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego spółki prawa handlowego i inne sądownie rejestrowane podmioty.* 3. Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp.* 4. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia.* 5. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza (np. akt własności lub umowa dzierżawy).* 6. Pesel, Regon, NIP.* 7. Nazwa banku i numer rachunku bieżącego obsługującego działalność gospodarczą.* 8. Zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego (dotyczy bezrobotnych). * do wglądu (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) III. Dokumenty związane z zaciągnięciem zobowiązań wobec pożyczkodawcy. 1. Pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów wymienionych w części II. 2. Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciąganie zobowiązań wobec pożyczkodawcy. 3. Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń.* 4. Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje: a. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia, b. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów, c. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi. 5. Zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu. 6. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. 7. Zaświadczenie ZUS o stanie zatrudnienia w ostatnich 3 ach przed datą złożenia wniosku lub deklaracje ZUS DRA z ostatnich trzech miesięcy. 8. Zaświadczenie ZUS o wysokości średniorocznego zatrudnienia w poprzednim roku obrotowym. * do wglądu (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) 3

4 IV. Dokumenty związane z zabezpieczeniem pożyczki. Obligatoryjne: 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli. Fakultatywne: 1. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji, na podstawie art pkt 5 k.p.c. 2. Poręczenie cywilne. 3. Ustanowienie hipoteki (aktualny wyciąg z księgi wieczystej z ostatnich 4 tygodni/a oraz aktualna wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego z ostatnich 6 miesięcy). 1. Zastaw rejestrowy wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją. 2. Przewłaszczenie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, 4. Blokada środków finansowych na lokacie; 5. Przelew wierzytelności. 6. Inne (np. polisa ubezpieczenia na życie). 1 dokumenty wymagane w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej wnioskodawcy 4

5 FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ II BIZNES PLAN I. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane o firmie INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Nazwa: Adres: Numer NIP.. PESEL REGON Rodzaj działalności (PKD): Wielkość przedsiębiorcy: średnie przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; małe przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; mikroprzedsiębiorstwo mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 6. Forma prawna : (działalność indywidualna, spółka cywilna, spółka z o.o., spółka akcyjna i itd.): Właściciele: Lokalizacja: Kapitał założycielski *: Forma rozliczeń z urzędem skarbowym (ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów, księgi rachunkowe): Liczba pracowników.... 5

6 12. Krótki opis dotychczasowej działalności (od jak dawna jest prowadzona?)*: Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Świętokrzyskiego Ważniejsze osiągnięcia firmy* : 14. Nazwa i numer rachunku bieżącego w banku*: II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA III. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB USŁUG 1. Opis produktu lub usługi prosimy podać główne cechy i zalety. Czy są to produkty (usługi) już istniejące? Czym produkt wyróżnia się spośród produktów dostępnych na rynku i jaka jest jego przewaga nad produktami konkurencyjnymi? :

7 2. Zakres przeprowadzonego badania rynku. Czy oferowany produkt lub usługa zapełnia istniejącą na rynku lukę i zaspokaja potrzeby nabywców? Prosimy uzasadnić. 3. Możliwości produkcyjne firmy i stopień ich wykorzystania: (Planowana wielkość produkcji ilościowo i wartościowo, obrót, tempo dochodzenia do pełnych zdolności.): Posiadane patenty i znaki towarowe : 5. Zapewnienie jakości produktów lub usług (w jaki sposób?):... IV. OCENA RYNKU 1. Odbiorcy produktów lub usług: (kto?, jacy klient indywidualny, hurtownicy? udział %, z jakiego obszaru?, przewidywana forma rozliczeń gotówka, czek, przelew bankowy struktura %, jak duży jest popyt w stosunku do Twojej oferty podaj wielkości liczbowe). Przykładowi główni odbiorcy : % sprzedaży termin zapłaty NAZWA ODBIORCY I ADRES ogółem (w dniach) * dotyczy firm już istniejących 7

8 2. Dostawcy surowców, towarów rozproszeni wielu, główni dominujący struktura %, forma rozliczeń struktura : gotówką/czekiem/przelewem? Przykładowi główni dostawcy: % udział termin płatności NAZWA DOSTAWCY w dostawach (w dniach) Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia (jeżeli są załącz kopie, jeżeli nie ma podaj dlaczego?) Zasięg rynku (dzielnica, miasto, region, kraj, zagranica) początkowo : docelowo : Tendencje rozwoju rynku (podkreśl właściwą) rosnące stabilizujące się malejące 6. Sezonowość popytu. Jak zamierzasz przeciwdziałać negatywnym skutkom sezonowości? 8

9 7. Główni konkurenci na rynku. Podaj ilu występuje na obszarze Twojego działania, jacy są : mali, czy są to duże firmy, jak wygląda nasycenie rynku, jakie są Twoje przewagi nad nimi, a w czym nie jesteś w stanie im zagrozić?... Podaj trzech głównych konkurentów: NAZWA SILNE STRONY SŁABE STRONY Plan marketingowy i podstawowe elementy marketingu stosowane na rynku przez firmę: Cele (co chcesz osiągnąć długofalowo i w ciągu najbliższego roku?) Poprzez jakie działania: np. w zakresie: produkt cena 9

10 opakowanie promocja dystrybucja 9. Możliwość zmiany profilu produkcji i dostosowania się do sytuacji rynkowej w przypadku trudności ze zbytem: Powyższy zestaw informacji wraz z analizą finansową, stanowi podstawę do wstępnej oceny oferty projektu. Bardziej szczegółowe i dodatkowe informacje powinny wynikać z biznes planu, załączonego do niniejszej informacji. V. ANALIZA FINANSOWA Prosimy o przedstawienie planowanego rachunku wyników w okresie objętym pożyczką w układzie miesięcznym (średni z roku) i rocznym. Przy sporządzaniu zestawienia rocznego należy uwzględnić sezonowość oraz przestoje w produkcji i w sprzedaży, jak również okres urlopów. W przypadku ulg podatkowych prosimy o powołanie się na stosowne rozporządzenia i podanie wysokości ulg. 10

11 Dla wniosku:... NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : Z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: Z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2. Wnioskowany kredyt/pożyczka SUMA (1+2) 11

12 P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( I R O K ) Dla wniosku :... WYSZCZEGÓLNIENIE GOTÓWKA POCZĄTKOWA W P Ł Y W Y 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 2. RAZEM WPŁYWY (01:04) W Y D A T K I 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 09. podatki lokalne 12

13 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. podatek dochodowy 3. RAZEM WYDATKI (01:17) 4. Rozliczenie VAT 5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+234) I N N E W Y D A T K I 01. zakupy inwestycyjne 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 05. zmniejszenie kapitału 06. wynagrodzenie właściciela 07. ZUS/KRUS właściciela 08. inne 6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08) 13

14 I N N E W P Ł Y W Y 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego 02. sprzedaż majątku trwałego 03. zwiększenie kapitału 04. wnioskowany kredyt/pożyczka 05. inne 7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05) 8. GOTÓWKA KOŃCOWA (56+7) P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( II i III ROK ) Dla wniosku: :... II ROK III ROK WYSZCZEGÓLNIENIE kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA W P Ł Y W Y 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 2. RAZEM WPŁYWY (01:04) 14

15 W Y D A T K I 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 09. podatki lokalne 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. podatek dochodowy 3. RAZEM WYDATKI (01:17) 4. Rozliczenie VAT 5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+234) I N N E W Y D A T K I 01. zakupy inwestycyjne 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 15

16 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 05. zmniejszenie kapitału 06. wynagrodzenie właściciela 07. ZUS/KRUS właściciela 08. inne 6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08) I N N E W P Ł Y W Y 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego 02. sprzedaż majątku trwałego 03. zwiększenie kapitału 04. wnioskowany kredyt/pożyczka 05. inne 7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05) 8. GOTÓWKA KOŃCOWA (56+7) P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( IV i V ROK ) 16

17 Dla wniosku:... IV ROK V ROK WYSZCZEGÓLNIENIE kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA W P Ł Y W Y 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 2. RAZEM WPŁYWY (01:04) W Y D A T K I 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 09. podatki lokalne 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki 17

18 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. podatek dochodowy 3. RAZEM WYDATKI (01:17) 4. Rozliczenie VAT 5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+234) I N N E W Y D A T K I 01. zakupy inwestycyjne 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 05. zmniejszenie kapitału 06. wynagrodzenie właściciela 07. ZUS/KRUS właściciela 08. inne 6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08) I N N E W P Ł Y W Y 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego 02. sprzedaż majątku trwałego 03. zwiększenie kapitału 04. wnioskowany kredyt/pożyczka 05. inne 7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05) 8. GOTÓWKA KOŃCOWA (56+7) 18

19 Z E S T A W I E N I E P R Z E P Ł Y W Ó W Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H Dla wniosku :... średni WYSZCZEGÓLNIENIE I rok średni II rok średni III rok średni IV rok średni V rok 1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA W P Ł Y W Y 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 2. RAZEM WPŁYWY (01:04) W Y D A T K I 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 19

20 09. podatki lokalne 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. podatek dochodowy 3. RAZEM WYDATKI (01:17) 4. Rozliczenie VAT 5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+234) I N N E W Y D A T K I 01. zakupy inwestycyjne 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 05. zmniejszenie kapitału 06. wynagrodzenie właściciela 07. ZUS/KRUS właściciela 08. inne 6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08) I N N E W P Ł Y W Y 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego 02. sprzedaż majątku trwałego 03. zwiększenie kapitału 20

21 04. wnioskowany kredyt/pożyczka 05. inne 7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05) 8. GOTÓWKA KOŃCOWA (56+7) R A C H U N E K W Y N I K Ó W Dla wniosku :... średni I rok średni II rok średni III rok średni IV rok średni WYSZCZEGÓLNIENIE I rok II rok III rok IV rok V rok V rok P R Z Y C H O D Y (brutto) 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 1. RAZEM PRZYCHODY (01:04) K O S Z T Y (brutto) 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 21

22 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 09. podatki lokalne 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu / pożyczki 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. amortyzacja 2. RAZEM KOSZTY (01:17) 3. Zmiany stanu produktów (+ ) 4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (23) 5. ZYSK BRUTTO (14) 6. PODATEK DOCHODOWY 7. ZYSK NETTO (56) 1. ZYSK NETTO (=7) 22

23 2. Spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 3. Spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 4. Spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 5. ZUS/KRUS właściciela 6. ZYSK POZOSTAŁY (12345) z tego: 7. Wynagrodzenie właściciela 8. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA (67) I N F O R M A C J A O M A J Ą T K U P R Z E D S I Ę B I O R S T W A I Ź R Ó D Ł A C H J E G O F I N A N S O W A N I A Dla wniosku :... Stan na dzień Stan na dzień Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec WYSZCZEGÓLNIENIE przed uzyskaniem całkowitego I roku II roku III roku IV roku V roku kredytu/pożyczki wykorzystania kredytu/pożyczki MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA : I. MAJĄTEK TRWAŁY 1. Grunty i tereny 23

24 2. Budynki i budowle 3. Maszyny i urządzenia 4. Środki transportu 5. Wyposażenie 6. Inwestycje 7. Wartości niematerialne i prawne 8. Finansowe składniki majątku II. MAJĄTEK OBROTOWY 1. Towary 2. Surowce/materiały 3. Wyroby gotowe 4. Produkcja niezakończona 5. Należności do odbioru 6. Środki pieniężne (kasa+bank) 7. Krótkoterminowe papiery wartościowe 8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne) III. RAZEM AKTYWA (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA : I. KAPITAŁY WŁASNE II. KREDYTY I POŻYCZKI (1:3) 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe a/ wnioskowany kredyt/pożyczka (warunkowo) b/ pozostałe 2. Pozostałe kredyty i pożyczki (krótkoterminowe) 24

25 a/ wnioskowany kredyt/pożyczka (warunkowo) b/ pozostałe 3. Kredyty i pożyczki przeterminowane III. ZOBOWIĄZANIA (1:5) 1. Zobowiązania wobec dostawców 2. Zobowiązania wobec pracowników 3. Zobowiązania wobec budżetu i ZUS 4. Zobowiązania wekslowe 5. Pozostałe zobowiązania IV. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA V. RAZEM PASYWA (I:IV) OBLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO Dla wniosku :... Forma podatku płaconego przez Wnioskodawcę (dochodowy /zryczałtowany): Stawka procentowa w przypadku podatku zryczałtowanego: Dane dotyczące ustawy podatkowej: I próg podatkowy: II próg podatkowy: Stawki podatku dochodowego (w %): % % Roczna ulga w podatku dochodowym: Roczna kwota dochodu wolna od podatku: 25

26 WYSZCZEGÓLNIENIE I rok Razem I rok 1. Przychody 2. Koszty 3. Amortyzacja 4. Zysk brutto w u (123) 5. Zysk brutto narastająco Obliczenie podatku: w u narastająco do zapłaty Zwrot podatku dochodowego za I rok OBLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ciąg dalszy II rok kwartał kwartał kwartał kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE Razem II rok III rok kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 Razem III rok 1. Przychody 2. Koszty 3. Amortyzacja 4. Zysk brutto w kwartale (123) 5. Zysk brutto narastająco 26

27 Obliczenie podatku: w kwartale narastająco do zapłaty Zwrot podatku dochodowego za II rok: Zwrot podatku dochodowego za III rok: WYSZCZEGÓLNIENIE kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 Razem IV rok kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 Razem V rok 1. Przychody 2. Koszty 3. Amortyzacja 4. Zysk brutto w kwartale (123) 5. Zysk brutto narastająco Obliczenie podatku: w kwartale narastająco do zapłaty Zwrot podatku dochodowego za IV rok: Zwrot podatku dochodowego za V rok: 27

28 TABELA AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE KREDYTOWANIA (metoda malejącego salda) Dla wniosku :... WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Budynki i budowle z tego: Miesiąc zakupu Wartość podlegająca Roczna stawka Kwota Kwota Kwota Kwota Kwota numer a amortyzacyjn analizy, amortyzacji a amortyzacji amortyzacji amortyzacji amortyzacji amortyzacji w którym dokonano zakupu stan na dzień całkowitego (%) I rok II rok III rok IV rok V rok (wartość od 1 do wykorzystania 12) kredytu/pożyczki 28

29 2. Maszyny i urządzenia z tego: 3. Środki transportu z tego: Razem (1+2+3) ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Dla wniosku:... WYSZCZEGÓLNIENIE I ROK II ROK III ROK Wartość Metoda kalkulacji Treść wskaźnika optymalna Wskaźniki płynności finansowej : a/ wsk. płynności bieżącej (current ratio) 1,52,0 majątek obrot. / zob. bież. b/ wsk. szybki (quick ratio) >=1 płynne aktywa / zob. bież. zdolność do spłaty zob. bież. środkami obrotowymi zdolność do szybkiego uregulowania zob. bież. płynnymi aktywami 29

30 c/ wsk. natychmiastowej wypłacalności (Cash ratio) zdolność do natychmiastowego pokrycia zob. (śr. pien. + k.p.w.) / zob. bież. bież. środkami pieniężnymi d/ kapitał obrotowy netto (pracujący) majątek obrot. zob. bież. płynna rezerwa na nieprzewidziane wydatki (kap. obrot. netto / sprzedaż) * liczba dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał e/ kapitał obrotowy netto w dniach obrotu 360 obrotowy netto Wskaźniki ukazujące zdolność do obsługi zadłużenia oraz poziom zadłużenia : a/ wsk. pokrycia odsetek zyskiem >=2 (opt. 5) (zysk brutto + ods.) / ods. pokrycie odsetek przez zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem b/ wsk. pokrycia obsługi długu (zysk netto + ods. + amort.) / ile razy potencjalne źródła spłaty kredytu (wsk. wiarygodności kredytowej) >1,3 (opt. 2,5) (raty + ods.) pokrywają jego obsługę c/ wsk. pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową (zysk netto + amort.) / zob. ogółem zdolność do spłaty zobowiązań z cash flow (tj. bez uszczuplenia majątku) d/ wsk. okresu zadłużenia w latach <12 (opt. 5) (zob. ogółem śr. pien. k.p.w.) / nadw. fin. hipotetyczna ilość lat niezbędna na spłatę zadłużenia z własnych środków e/ wsk. ogólnego zadłużenia 57%67% zob. ogółem / aktywa udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku f/ wsk. długu z odsetkami kredyty i pożyczki / aktywa udział kredytów i pożyczek w finansowaniu majątku g/ wsk. zadłużenia kapitału własnego <1 zob. ogółem / kap. wł. stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego h/ wsk. zadłużenia długoterm. (wsk. długu/ryzyka) 0,51 zob. długoterm. / kap. wł. udział zob. długoterm. w ogólnej wartości kapitału własnego Wskaźniki ukazujące strukturę kapitałowomajątkową : a/ wsk. udziału kapitału własnego >30% kap. wł. / aktywa stopień zaangażowania kapitału własnego b/ wsk. pokrycia I stopnia kap. wł. / majątek trwały stopień pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym stopień pokrycia majątku trwałego kapitałem c/ wsk. pokrycia II stopnia >100% kap. stały / majątek trwały stałym 30

31 ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ciąg dalszy Wskaźniki rentowności : a/ rentowność sprzedaży brutto zysk brutto / sprzedaż marża zysku brutto marża zysku brutto skorygowana o zapłacone b/ stopa zysku operacyjnego (zysk brutto + ods.) / sprzedaż odsetki c/ zwrot ze sprzedaży (ROS) zysk netto / sprzedaż marża zysku netto marża zysku netto skorygowana o zapłacone d/ zwrot ze sprzedaży uwzględniający odsetki (zysk netto + ods.) / sprzedaż odsetki e/ rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto / kap. wł. stopa zyskowności inwestycji f/ zwrot z aktywów/inwestycji (ROA/ROI) zysk netto / aktywa zdolność aktywów do generowania zysku g/ ogólna stopa przychodu (siła zarobkowa zwrot z aktywów przed spłatą odsetek i aktywów) (zysk brutto + ods.) / aktywa opodatkowaniem Wskaźnik dźwigni finansowej (bez korekty ROA*) ROEROA korzyści z wykorzystania obcych kapitałów Wskaźniki rotacji majątku (aktywności) : a/ wsk. rotacji majątku (TAT) >1 sprzedaż / aktywa b/ wsk. rotacji środków trwałych 1,6 sprzedaż / majątek trwały c/ wsk. rotacji majątku obrotowego sprzedaż / majątek obrot. efektywność wykorzystania majątku poprzez sprzedaż jaką wartość sprzedaży stanowi 1 zł zaangażowany w majątku ile razy w roku następuje "odtworzenie" majątku obrot. poprzez sprzedaż Analiza dyskryminacji (uproszczona) a/ x1 = (zysk netto + amort.) / zob. ogółem 1,50*x1 + 0,08*x2 + 10*x3 + 5*x4 + 0,30*x5 + 0,10*x6 (zysk netto + amort.) / zob. ogółem wartość graniczna = 0 31

32 b/ x2 = aktywa / zob. ogółem aktywa / zob. ogółem wynik ujemny zagrożenie niewypłacalnością c/ x3 = zysk brutto / aktywa zysk brutto / aktywa wynik od 0 do 1 sytuacja słaba d/ x4 = zysk brutto / sprzedaż zysk brutto / sprzedaż wynik od 1 do 2 sytuacja dość dobra e/ x5 = zapasy / sprzedaż zapasy / sprzedaż wynik większy od 2 sytuacja bardzo dobra f/ x6 = sprzedaż / aktywa sprzedaż / aktywa Objaśnienia: zob. bież. zobowiązania o terminie płatności krótszym niż rok (zobowiązania bieżące + raty kredytów krótkoterminowych + raty kredytów długoterminowych do spłaty w danym roku) zob. długoterm. zobowiązania o terminie płatności dłuższym niż rok; płynne aktywa aktywa łatwe do upłynnienia w szybkim okresie (należności + środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe) śr. pien. środki pieniężne w dyspozycji (kasa + bank); k.p.w. krótkoterminowe papiery wartościowe nadwyżka finansowa (cash flow) = zysk netto + amortyzacja; kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe; kapitał własny = kapitał własny + zysk zatrzymany * dokładne obliczenie wskaźnika dźwigni finansowej wymaga uwzględnienia skorygowanej wartości ROA według formuły: (zysk netto + odsetki pomniejszone o podatek dochodowy) / aktywa 32

33 VI. OSOBISTY KWESTIONARIUSZ WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko i imię: 2. Adres zamieszkania: Telefon ( fax ): Numer dowodu osobistego i PESEL: Organ wydający dowód osobisty i data wydania: Wiek: Wykształcenie: Obecne zatrudnienie (lub miejsce rejestracji jako bezrobotny właściwy PUP) 9. Stan cywilny: Informacja o poprzednich miejscach pracy: nazwa stanowisko a)... b)... c) Kwalifikacje i umiejętności przydatne w rozwoju przedsiębiorstwa: Informacja o posiadanych rachunkach bankowych: a)... (nazwa banku) (numer rachunku) (rodzaj rachunku) b) Ile osób jest na Pana(Pani) utrzymaniu: Czy był Pan (Pani) kiedykolwiek karany(a) za przestępstwa przeciwko mieniu, składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko systemowi bankowemu, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa skarbowe? Nie/Tak* Jeśli tak, proszę podać bliższe okoliczności * niepotrzebne skreślić 33

34 14. Sytuacja materialna na dzień:... AKTYWA ( w PLN ) PASYWA ( w PLN ) Gotówka w domu i w banku... Pożyczki... Nieruchomości... Zobowiązania budżetowe... Akcje i obligacje... Inne zobowiązania... Samochody... Kapitał własny... Inny majątek osobisty AKTYWA RAZEM... PASYWA RAZEM Dochód miesięczny (w PLN) a) Razem... w tym: wynagrodzenia... przychód z inwestycji... inne przychody... (proszę wyszczególnić) Czy ma Pan (Pani) zobowiązania? Nie/Tak* Jeśli tak, proszę podać jakie? (pożyczki, kredyty, alimenty, długi itp.) Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art K.K. za złożenie fałszywych zeznań.... (czytelny podpis pożyczkobiorcy) * niepotrzebne skreślić 34

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA

NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY W RAMACH PRZEDSIĘWZIĘCIA NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2.

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)...

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... Załącznik do Regulaminu Funduszu FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... nr... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ

FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ Data złożenia wniosku Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ 1. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa przedsiębiorstwa Adres prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (KARTA, RYCZAŁT, KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW) Dokumenty wymagane przy składaniu

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udzielenie kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej

WNIOSEK o udzielenie kredytu na prowadzenie działalności gospodarczej WSCHODNI BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMIE ( Oddział/ Filia) DATA WPŁYWU:... NUMER W REJESTRZE:... miejscowość, data Nazwa Wnioskodawcy:... Siedziba/Adres Wnioskodawcy:... Forma organizacyjna Wnioskodawcy:...

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozpoczęcie działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) I. DANE O WNIOSKODAWCY Imię i nazwisko Wnioskodawcy Adres

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR

WNIOSEK O PRZYZNANIE POŻYCZKI NR JERIII data rejestracji wniosku zostanie Poza zakresem wpisz wartość od 1 do 7 priorytety : dodana automatycznie Biuro Terenowe PołczynZdrój starter eureka biznes eko imię i nazwisko oficera poż. Wnioskowana

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Bank Spółdzielczy w Grodzisku Wielkopolskim Nr rejestru zgłoszeń: Wpisano dnia: Prowadzący sprawę: WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZłoŜony przez:...... telefon: (firma)... (dom)...

Bardziej szczegółowo

Data przyjęcia wniosku. Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ. 1. Kwota wnioskowanej pożyczki... PLN słownie złotych...

Data przyjęcia wniosku. Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ. 1. Kwota wnioskowanej pożyczki... PLN słownie złotych... Załącznik nr 1 do Regulaminu FP Nr ewidencyjny wniosku Data przyjęcia wniosku Wypełnia Fundusz Pożyczkowy WNIOSEK O POŻYCZKĘ... dnia... WNIOSKODAWCA Imię i Nazwisko lub Nazwa Firmy... Miejscowość Kod pocztowy...

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla rozpoczynających działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Osoba/y uprawniona/e

Bardziej szczegółowo

I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:...... rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Numer NIP:... REGON:......

I. DANE WNIOSKODAWCY - FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:...... rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Numer NIP:... REGON:...... WNIOSEK O POŻYCZKĘ I. DANE WNIOSKODAWCY FORMA PRAWNA Pełna nazwa firmy:. rok założenia... Adres siedziby firmy:...... Forma Prawna prowadzenia działalności:... Adres prowadzonej działalności:... Numer

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa firmy Adres siedziby.. Telefon.. e-mail NIP _ - _

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres)

WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA nazwa/imię i nazwisko ; siedziba/ adres) Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część III BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE Załącznik nr 8.6 Wzór biznes planu BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Działanie 6.2 Rynek pracy otwarty

Bardziej szczegółowo

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane

Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Załącznik nr 3 do Porozumienia o współpracy w ramach projektu systemowego pt. Planowanie działań w MŚP a finansowanie zwrotne Zarys oferty Poręczenia Kredytowe Sp. z o. o. produkty zmodyfikowane Informacje

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy Pełna nazwa firmy.. Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla podejmujących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla podejmujących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla podejmujących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY Imię i Nazwisko Wnioskodawcy. Adres Wnioskodawcy Telefon Fax.

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny

1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: stan cywilny 1/8 ZAŁ. 2 (WNIOSEK DLA SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ Nr umowy Nazwa firmy REGON KRS Adres Nr telefonu Adres e-mail WŁAŚCICIELE/AKCJONARIUSZE/UDZIAŁOWCY: Imię i Nazwisko PESEL % udziału

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa

Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION. Strona tytułowa Załącznik nr 1 do Wniosku aplikacyjnego Biznes plan Projektu DLA PROJEKTU SWISS CONTRIBUTION Strona tytułowa Założenia Założenia makroekonomiczne Jednostka 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Stopa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku

BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE. Nr wniosku BIZNES PLAN Załóż własną firmę, POKL.06.02.00-30-146/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (BIZNESPLAN) E-mail 1 z 10 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon Strona internetowa NIP Fax E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Wielkość firmy (zaznaczyć) mikroprzedsiębiorstwo Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł:

Wniosek o pożyczkę. I. Wnioskowane warunki pożyczki oraz przeznaczenie. Strona: 1 Stron: 6. Tytuł: Strona: 1 Nr wniosku Data złożenia Data uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Pośrednik Rodzaj pożyczki Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? strona WWW e-mail (jakie)... znajomi pośrednik (imię i nazwisko).

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE

BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE BIZNESPLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE

Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.02.00-30-036/12 JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Załącznik nr 7 BIZNES PLAN Strefa Młodych Przedsiębiorczych, nr POKL.06.0.00-30-036/ JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPRACIE POMOSTOWE Nr wniosku Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Bank Spółdzielczy w Przeworsku I WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTOWEJ LINII HIPOTECZNEJ/ POŻYCZKI I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba/ Adres Wnioskodawcy Regon/ NIP Nr telefonu e-mail Forma

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu

BIZNES PLAN. (wzór) NR WNIOSKU: /6.2/ /2010 IMIĘ I NAZWISKO: ADRES: NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA: Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu Załącznik nr 8 do Regulaminu Projektu BIZNES PLAN (wzór) Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Człowiek najlepsza inwestycja Załącznik nr 1 do Wniosku o przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości Biznesplan Dla Uczestników/czek Projektu Młodzi zdolni z własną firmą w ramach Działania 6.2 ubiegających się o bezzwrotne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1

Plan założenia i działalności spółdzielni socjalnej/ Plan wykorzystania. środków finansowych 1 Biuro Lidera: ul. Chłapowskiego 15/1 61-504 Poznań Tel/fax 61/887-11-66 www.spoldzielnie.org Biuro Partnera: ul. Zakładowa 4 62-510 Konin Tel.63/245-30-95 fax.63/242 22 29 www.arrkonin.org.pl Załącznik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla podejmujących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla podejmujących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POŻYCZKĘ dla podejmujących działalność gospodarczą Imię i Nazwisko Wnioskodawcy I. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY. Adres Wnioskodawcy Telefon e-mail

Bardziej szczegółowo

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu

NOWE HORYZONTY BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu BIZNESPLAN BEZZWROTNA DOTACJA WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU: Imię i nazwisko Uczestnika Projektu...... Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej, część I BANK SPÓŁDZIELCZY W KŁOMNICACH Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku.. WNIOSEK KREDYTOWY... (WNIOSKODAWCA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY

INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY INFORMACJA O AKTUALNEJ I PRZYSZŁEJ SYTUACJI EKONOMICZNO-FINANSOWEJ FIRMY I. INFORMACJE O KREDYTOBIORCY 1. Data rozpoczęcia działalności... 2. Status prawny... 3. Rodzaj prowadzonej działalności... 4. Numer

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu/ pożyczki

Wniosek o udzielenie poręczenia kredytu/ pożyczki przez Wniosek o udzielenie poręczenia przez Lubuski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Kupiecka 32B Numer wniosku (wypełnia LFPK Sp. z o.o.) Data wpływu (wypełnia

Bardziej szczegółowo

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny

Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny Wykaz dokumentów identyfikujących Klienta i określających jego status prawny 1) osoba fizyczna prowadząca działalność jednoosobowo: a) kopie dokumentu stwierdzającego tożsamość Klienta (dowód osobisty/paszport

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki...

Wniosek o pożyczkę. Przeznaczenie pożyczki na cele: Kwota pożyczki.. Przeznaczenie pożyczki... Strona: 1 Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Nr wniosku Data złożenia Data ostatniego uzupełnienia dok. Osoba przyjmująca wniosek Projekt Rodzaj pożyczki strona WWW e-mail (jakie).... znajomi. pośrednik

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku

WNIOSEK O UDZIELENIE PORĘCZENIA SPŁATY KREDYTU / POŻYCZKI przez Kujawskie Poręczenia Kredytowe spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 Data wpływu wniosku: (wypełnia

Bardziej szczegółowo

pracy dla skierowanych bezrobotnych w kwocie...

pracy dla skierowanych bezrobotnych w kwocie... ... (adresowa pieczęć firmowa Pracodawcy-Wnioskodawcy lub adres i telefon do korespondencji) Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy W Żarach WNIOSEK o dokonanie z Funduszu Pracy refundacji kosztów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM

WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM gotówka dla Firm Załącznik nr 1 do Metryki Kredytu Szybka WNIOSEK O KREDYT SZYBKA GOTÓWKA DLA FIRM I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: 1. WNIOSKODAWCA: Nazwa Wnioskodawcy Siedziba Wnioskodawcy Regon

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POśYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą

WNIOSEK O POśYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą Data przyjęcia Wniosku Nr wniosku w rejestrze WNIOSEK O POśYCZKĘ dla prowadzących działalność gospodarczą I. PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY Pełna nazwa firmy Adres siedziby.. Dane osoby do kontaktu.. Telefon..

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1...

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W WNIOSEK KREDYTOWY... 1... Załącznik nr 1 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY W MIŃSKU MAZOWIECKIM ODDZIAŁ W Adnotacje Banku Data przyjęcia wniosku Nr rejestru.. Podpis pracownika Banku WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia

*Wstawić tabelę dla kolejnego członka kierownictwa Udziały w innych podmiotach gospodarczych. Wielkość zatrudnienia Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnegow ramach Regionalnego Programu I Informacje ogólne Dane firmy Pełna nazwa Wnioskodawcy BIZNES PLAN DOTYCZĄCY

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne

BIZNES PLAN. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą spółka cywilna spółka z o.o. spółka akcyjna inne...... produkcja handel usługi inne Bank Spółdzielczy w Miedźnej BIZNES PLAN I. PODSTAWOWE INFORMACJE O KREDYTOBIORCY. Pełna nazwa... Skrócona nazwa... Adres siedziby : Miejscowość... Kod... Ulica... Nr... Telefon... Fax... Forma własności

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Fundacja ARTeria Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Środki trwałe oraz wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Strona 1 BIZNES PLAN UCZESTNIKA/UCZESTNICZKI PROJEKTU NOWE SZANSE NA ZATRUDNIENIE Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e 1/12 A..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w R z e s z o w i e W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ...

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ... Data złożenia wniosku w Banku Spółdzielczym Rzemiosła w Radomiu Wpisano do rejestru zgłoszeń pod Nr... dnia... Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej BANK SPÓŁDZIELCZY RZEMIOSŁA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.)

WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Data rejestracji wniosku:... Osoba rejestrująca:... I. DANE O WNIOSKODAWCY WNIOSEK O POŻYCZKĘ na rozwój działalności gospodarczej (obowiązuje od dnia 20.04.2015 r.) Pełna nazwa Wnioskodawcy zgodnie z CEIDG/KRS

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej

Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej Załącznik nr 1 do regulaminu w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Wpisano do rejestru wniosków pod nr Data wpływu wniosku do PUP Wniosek o przyznanie środków Funduszu Pracy

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1.4 do Regulaminu

Załącznik 1.4 do Regulaminu Załącznik 1.4 do Regulaminu BIZNES PLAN w ramach projektu Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie kaliskim nr POKL.07.02.02-30-004/12 realizowanego przez Fundację im. Królowej Polski św. Jadwigi

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012)

Wyjaśnienia treści SIWZ. dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Wyjaśnienia treści SIWZ dotyczy: przetargu nieograniczonego: na udzielenie kredytu bankowego długoterminowego (Identyfikator sprawy U/3/2012) Na podstawie art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 rok

Informacja dodatkowa za 2010 rok Informacja dodatkowa za 2010 rok a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie rzeczowe składniki aktywów obrotowych Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości według cen

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa za 2011 r. 1. a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości b. Zmiany stosowanych metod

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail

FORMULARZ ANALIZA EKONOMICZNA PRZEDSIĘWZIĘCIA BUSINESS PLAN PESEL. E-mail Wydanie: z 0 Nazwa i adres Wnioskodawcy (wraz z kodem pocztowym) REGON Telefon/Fax Strona internetowa NIP PESEL E-mail Rok założenia Forma prawna działalności Kobieta jest właścicielem lub współwłaścicielem:

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

WNIOSEK BEZROBOTNEGO O PRZYZNANIE JEDNORAZOWO ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRACY NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Prudnik, dnia... L. Dz.... Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku ul. Jagiellońska 21 48-200 Prudnik UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie. Przedkładający niniejszy wniosek zapewnia udostępnienie przedstawicielom

Bardziej szczegółowo

mlinia: (42)

mlinia: (42) Str. 1/5 I. Podstawowe informacje: Informacja o firmie i prowadzonej działalności 1. Dane identyfikacyjne Firma/ nazwa Przedsiębiorcy (pieczęć firmowa) NIP REGON Siedziba/y Firmy Telefon, telefax, telex

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ

REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ REGULAMIN ZABEZPIECZEŃ Regulamin określa zasady i tryb przyjmowania zabezpieczeń wykonania umowy o udzielenie wsparcia finansowego uczestnikom projektu realizowanego przez LeŜajskie Stowarzyszenie Rozwoju.

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań W N I O S E K

... pozycja w rejestrze zgłoszeń Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ul. Czarnieckiego 9 61-538 Poznań W N I O S E K .................................................. Poznań, dnia...r. pieczęć firmowa wnioskodawcy...................................................... data wpływu wniosku do PUP......................................................

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ...

WNIOSEK KREDYTOWY ... ...zł) ... ... BANK SPÓŁDZIELCZY W KAŁUSZYNIE WNIOSEK KREDYTOWY...... (WNIOSKODAWCA - osoba fizyczna: imię i nazwisko, nr dowodu tożsamości, adres zamieszkania, nr PESEL, nazwa i adres prowadzonej działalności gospodarczej;

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI:

WNIOSEK KREDYTOWY. Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I I. PODSTAWOWE INFORMACJIE O TRANSAKCJI: Załącznik nr I.1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I WYPEŁNIA PRACOWNIK BANKU ODDZIAŁ BANKU DATA ZŁOŻENIA WNIOSKU WNIOSEK KOMPLETNY tak nie DATA ZŁOŻENIA KOMPLETNEGO WNIOSKU STATUS

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY RESTRUKTURYZACYJNEJ

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY RESTRUKTURYZACYJNEJ WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY RESTRUKTURYZACYJNEJ PKO Bank Polski SA Centrum Restrukturyzacji i Windykacji Biuro w Dotyczy umowy nr Dane Wnioskodawcy: Pełna nazwa: (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) Adres

Bardziej szczegółowo

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B

na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości 0,00 0,00 I II B ... REGON: 200640383 (Nazwa jednostki) Rachunek zysków i strat (Numer statystyczny) na dzień 31-12-2012 Rachunek zysków i strat wariant kalkulacyjny zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości Pozycja

Bardziej szczegółowo

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K

... Gryfice, dn... / pieczęć wnioskodawcy/ W N I O S E K ... Gryfice, dn.... / pieczęć wnioskodawcy/ Powiatowy Urząd Pracy w Gryficach W N I O S E K O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAŻENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Fundacja Już czas Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy

Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej ze środków Funduszu Pracy Węgrów, dnia... Nr.wniosku WnDzGos Og/15/ (wypełnia Powiatowy Urząd Pracy) Starosta Węgrowski za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Węgrowie ul. Piłsudskiego 23 Wniosek o przyznanie jednorazowo środków

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY rok założenia 1902 Grupa BPS Załącznik nr 1A Nr wniosku kredytowego......... Placówka Banku Data złożenia wniosku kredytowego.. WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMPCYJNEGO I.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne)

WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) WNIOSEK O ZAWARCIE UMOWY FAKTORINGU (wszystkie dane podane we wniosku będą traktowane jako poufne) 1. DANE IDENTYFIKACYJNE WNIOSKODAWCY 1.1. Pełna nazwa i adres rejestrowy Wnioskodawcy lub stempel firmowy:

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie

W N I O S E K. ..., dnia... r. ... ... ... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie 1/12 -..., dnia... r.......... (wnioskodawca) Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna w Rzeszowie W N I O S E K O PRZYZNANIE POśYCZKI NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI MP W RAMACH FUNDUSZU POśYCZKOWEGO

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN

Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN Załącznik nr 5 - do Wniosku o przyznanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości BIZNESPLAN Uczestnika/Uczestniczki ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości w ramach Projektu Biznesmen

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO

FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO FUNDACJA DZIEŁO MIŁOSIERDZIA IM. ŚW. KS. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa Pasywa Przyjęte metody wyceny w zasadach

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNES PLAN (WZÓR) BIZNES PLAN (WZÓR) JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:. Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich. Projekt Zielone światło dla

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja pożytku publicznego sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych organizacja

Bardziej szczegółowo

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH*

I. RODZAJ KREDYTU. BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO II. INFORMACJE O WNIOSKODAWCY/ ACH* BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH Oddział /Filia... Załącznik nr 1 Nr wniosku kredytowego... Data złożenia wniosku kredytowego... WNIOSEK O UDZIELENIE KREDYTU KONSUMENCKIEGO I. RODZAJ KREDYTU Gotówkowy

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. NAZWA ORGANIZACJI - Fundacja Społeczności Ewangelizacji Dzieci Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce)

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo