FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ.... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)"

Transkrypt

1 FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ I WNIOSEK O POŻYCZKĘ... (data rejestracji) WNIOSKODAWCA... (miejscowość, data)... (imię i nazwisko lub nazwa przedsiębiorcy i forma prawna)... (adres)... (telefon, fax, ) (PESEL) ( NIP) (REGON) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości:... PLN słownie: Pożyczka przeznaczona będzie na: (w tym liczba tworzonych miejsc pracy...) 3. Sposób wypłaty pożyczki (bezgotówkowo, jednorazowo lub w transzach): Okres spłaty pożyczki: Proponowane zabezpieczenie pożyczki (np. weksel, poręczenie, zastaw, hipoteka itp.): Wartość deklarowanych środków własnych (wkładu własnego):... w formie lub z przeznaczeniem na:... 1

2 Wykaz posiadanych rachunków bankowych: Kredyty zaciągnięte w bankach (nazwa banku, kwota, termin spłaty, wysokość raty kapitałowo odsetkowej): Pożyczki zaciągnięte w innych funduszach pożyczkowych (nazwa funduszu, kwota, termin spłaty): Wnioskodawca oświadcza, że wszystkie informacje, które zawarł w niniejszym wniosku oraz dane zamieszczone w załączonych dokumentach są prawdziwe pod rygorem odpowiedzialności karnej z art K.K. za złożenie fałszywych zeznań. Wnioskodawca oświadcza, że zobowiązuje się do ujawniania wobec Koneckiego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości, Donatorów i Komisji Europejskiej oraz wskazanym przez nich innych uprawionych podmiotów własnych danych dotyczących sytuacji finansowej oraz stanu zatrudnienia. Wnioskodawca oświadcza, że upoważnia Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości w Końskich i wyraża zgodę na: przetwarzanie swoich danych przez KSWP Końskie, Donatorów i Komisję Europejską oraz ich następców prawnych, auditorów, prawników i doradców lub inne uprawione podmioty, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883), przekazywanie wszelkich dotyczących go informacji finansowych i prawnych oraz dokumentów i ich treści udostępnionych KSWP do Donatorów, Komisji Europejskiej oraz ich następcom prawnym, auditorom, prawnikom i doradcom lub innym uprawionym podmiotom, przeprowadzanie przez KSWP Końskie, Donatorów, Komisję Europejską oraz ich następcom prawnym, auditorom, prawnikom i doradcom lub innym uprawionym podmiotom, badań skuteczności i efektywności wykorzystania środków objętych umową pożyczki. Wniosek przyjął :... (data i podpis pracownika KSWP)... (pieczęć firmowa i podpis wnioskodawcy) 2

3 LISTA KONTROLNA ZAŁĄCZNIKÓW DO WNIOSKU O POŻYCZKĘ 1 I. Opis przedsięwzięcia będącego przedmiotem pożyczki wraz z informacją o sytuacji ekonomicznofinansowej pożyczkobiorcy. 1. Plan przedsięwzięcia biznes plan opracowany według obowiązującego w KSWP FP wzoru (formularz biznes planu do pobrania na stronie internetowej pod adresem 2. Sprawozdania finansowe za ostatnie dwa lata działalności 3. Uchwała Zgromadzenia Wspólników (Akcjonariuszy) zatwierdzająca sprawozdanie finansowe za ostatni rok oraz określająca przeznaczenie osiągniętego zysku (dotyczy spółek prawa handlowego).* 4. Deklaracje podatkowe według odpowiednich wzorów, składane za określony okres do właściwego urzędu skarbowego ( np.: PIT 36, PIT 28, CIT 8).* 5. Zaświadczenie organu podatkowego o dochodach. 6. Decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysokości podatku (karta podatkowa) lub decyzja organu podatkowego o ustaleniu wysokości ryczałtu wraz z zaświadczeniem o wysokości przychodów za ostatni rok (ryczałt ewidencjonowany).* * do wglądu (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) II. Dokumenty potwierdzające legalność i zakres działalności. 1. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej wydany przez właściwy organ administracji osoby fizyczne i spółki cywilne.* 2. Odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego spółki prawa handlowego i inne sądownie rejestrowane podmioty.* 3. Akt notarialny umowy spółki z o.o., statut spółki akcyjnej, umowa spółki cywilnej itp.* 4. Zezwolenie (koncesja) w przypadku działalności wymagającej zezwolenia.* 5. Dokumenty określające prawa do lokalu (nieruchomości), w którym prowadzona jest (będzie) działalność gospodarcza (np. akt własności lub umowa dzierżawy).* 6. Pesel, Regon, NIP.* 7. Nazwa banku i numer rachunku bieżącego obsługującego działalność gospodarczą.* 8. Zaświadczenie z urzędu pracy o statusie bezrobotnego (dotyczy bezrobotnych). * do wglądu (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) III. Dokumenty związane z zaciągnięciem zobowiązań wobec pożyczkodawcy. 1. Pełnomocnictwo osób działających w imieniu podmiotu gospodarczego, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z dokumentów wymienionych w części II. 2. Oświadczenie współmałżonka pożyczkobiorcy o wyrażeniu zgody na zaciąganie zobowiązań wobec pożyczkodawcy. 3. Uchwała wspólników określająca górną granicę zaciąganych zobowiązań lub oświadczenie o braku ograniczeń.* 4. Opinie banków, w których pożyczkobiorca korzysta z kredytu, zawierające następujące informacje: a. aktualne zadłużenie kredytowe lub z tytułu poręczenia oraz zastosowane zabezpieczenia, b. terminowość spłaty dotychczas udzielanych kredytów, c. obciążenie rachunków tytułami egzekucyjnymi. 5. Zaświadczenie organu podatkowego o niezaleganiu ze zobowiązaniami wobec budżetu. 6. Zaświadczenie ZUS o niezaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne. 7. Zaświadczenie ZUS o stanie zatrudnienia w ostatnich 3 ach przed datą złożenia wniosku lub deklaracje ZUS DRA z ostatnich trzech miesięcy. 8. Zaświadczenie ZUS o wysokości średniorocznego zatrudnienia w poprzednim roku obrotowym. * do wglądu (lub kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez uprawnioną osobę) 3

4 IV. Dokumenty związane z zabezpieczeniem pożyczki. Obligatoryjne: 1. Weksel własny in blanco wraz z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli. Fakultatywne: 1. Akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się pożyczkobiorcy i poręczycieli rygorowi egzekucji, na podstawie art pkt 5 k.p.c. 2. Poręczenie cywilne. 3. Ustanowienie hipoteki (aktualny wyciąg z księgi wieczystej z ostatnich 4 tygodni/a oraz aktualna wycena nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego z ostatnich 6 miesięcy). 1. Zastaw rejestrowy wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją. 2. Przewłaszczenie rzeczy ruchomej na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją, 4. Blokada środków finansowych na lokacie; 5. Przelew wierzytelności. 6. Inne (np. polisa ubezpieczenia na życie). 1 dokumenty wymagane w zależności od indywidualnej sytuacji prawnej wnioskodawcy 4

5 FORMULARZ WNIOSKU O POŻYCZKĘ CZĘŚĆ II BIZNES PLAN I. INFORMACJE OGÓLNE I. Dane o firmie INFORMACJA NA TEMAT REALIZOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Nazwa: Adres: Numer NIP.. PESEL REGON Rodzaj działalności (PKD): Wielkość przedsiębiorcy: średnie przedsiębiorstwo średnie przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro; małe przedsiębiorstwo małe przedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 10 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; mikroprzedsiębiorstwo mikroprzedsiębiorstwo to przedsiębiorstwo, które: zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz jego roczny obrót nie przekracza 2 milionów euro lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro. 6. Forma prawna : (działalność indywidualna, spółka cywilna, spółka z o.o., spółka akcyjna i itd.): Właściciele: Lokalizacja: Kapitał założycielski *: Forma rozliczeń z urzędem skarbowym (ryczałt, karta podatkowa, księga przychodów, księgi rachunkowe): Liczba pracowników.... 5

6 12. Krótki opis dotychczasowej działalności (od jak dawna jest prowadzona?)*: Załącznik nr 1 do Regulaminu Funduszu Świętokrzyskiego Ważniejsze osiągnięcia firmy* : 14. Nazwa i numer rachunku bieżącego w banku*: II. OPIS PRZEDSIĘWZIĘCIA III. DANE DOTYCZĄCE PRODUKTÓW LUB USŁUG 1. Opis produktu lub usługi prosimy podać główne cechy i zalety. Czy są to produkty (usługi) już istniejące? Czym produkt wyróżnia się spośród produktów dostępnych na rynku i jaka jest jego przewaga nad produktami konkurencyjnymi? :

7 2. Zakres przeprowadzonego badania rynku. Czy oferowany produkt lub usługa zapełnia istniejącą na rynku lukę i zaspokaja potrzeby nabywców? Prosimy uzasadnić. 3. Możliwości produkcyjne firmy i stopień ich wykorzystania: (Planowana wielkość produkcji ilościowo i wartościowo, obrót, tempo dochodzenia do pełnych zdolności.): Posiadane patenty i znaki towarowe : 5. Zapewnienie jakości produktów lub usług (w jaki sposób?):... IV. OCENA RYNKU 1. Odbiorcy produktów lub usług: (kto?, jacy klient indywidualny, hurtownicy? udział %, z jakiego obszaru?, przewidywana forma rozliczeń gotówka, czek, przelew bankowy struktura %, jak duży jest popyt w stosunku do Twojej oferty podaj wielkości liczbowe). Przykładowi główni odbiorcy : % sprzedaży termin zapłaty NAZWA ODBIORCY I ADRES ogółem (w dniach) * dotyczy firm już istniejących 7

8 2. Dostawcy surowców, towarów rozproszeni wielu, główni dominujący struktura %, forma rozliczeń struktura : gotówką/czekiem/przelewem? Przykładowi główni dostawcy: % udział termin płatności NAZWA DOSTAWCY w dostawach (w dniach) Posiadane umowy z dostawcami, odbiorcami, podwykonawcami, zamówienia (jeżeli są załącz kopie, jeżeli nie ma podaj dlaczego?) Zasięg rynku (dzielnica, miasto, region, kraj, zagranica) początkowo : docelowo : Tendencje rozwoju rynku (podkreśl właściwą) rosnące stabilizujące się malejące 6. Sezonowość popytu. Jak zamierzasz przeciwdziałać negatywnym skutkom sezonowości? 8

9 7. Główni konkurenci na rynku. Podaj ilu występuje na obszarze Twojego działania, jacy są : mali, czy są to duże firmy, jak wygląda nasycenie rynku, jakie są Twoje przewagi nad nimi, a w czym nie jesteś w stanie im zagrozić?... Podaj trzech głównych konkurentów: NAZWA SILNE STRONY SŁABE STRONY Plan marketingowy i podstawowe elementy marketingu stosowane na rynku przez firmę: Cele (co chcesz osiągnąć długofalowo i w ciągu najbliższego roku?) Poprzez jakie działania: np. w zakresie: produkt cena 9

10 opakowanie promocja dystrybucja 9. Możliwość zmiany profilu produkcji i dostosowania się do sytuacji rynkowej w przypadku trudności ze zbytem: Powyższy zestaw informacji wraz z analizą finansową, stanowi podstawę do wstępnej oceny oferty projektu. Bardziej szczegółowe i dodatkowe informacje powinny wynikać z biznes planu, załączonego do niniejszej informacji. V. ANALIZA FINANSOWA Prosimy o przedstawienie planowanego rachunku wyników w okresie objętym pożyczką w układzie miesięcznym (średni z roku) i rocznym. Przy sporządzaniu zestawienia rocznego należy uwzględnić sezonowość oraz przestoje w produkcji i w sprzedaży, jak również okres urlopów. W przypadku ulg podatkowych prosimy o powołanie się na stosowne rozporządzenia i podanie wysokości ulg. 10

11 Dla wniosku:... NAKŁADY KWOTA I. Wydatki w ramach kredytu/pożyczki : Z tego: II. Nakłady w ramach środków własnych: Z tego: SUMA NAKŁADOW (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA: 1. Środki własne 2. Wnioskowany kredyt/pożyczka SUMA (1+2) 11

12 P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( I R O K ) Dla wniosku :... WYSZCZEGÓLNIENIE GOTÓWKA POCZĄTKOWA W P Ł Y W Y 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 2. RAZEM WPŁYWY (01:04) W Y D A T K I 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 09. podatki lokalne 12

13 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. podatek dochodowy 3. RAZEM WYDATKI (01:17) 4. Rozliczenie VAT 5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+234) I N N E W Y D A T K I 01. zakupy inwestycyjne 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 05. zmniejszenie kapitału 06. wynagrodzenie właściciela 07. ZUS/KRUS właściciela 08. inne 6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08) 13

14 I N N E W P Ł Y W Y 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego 02. sprzedaż majątku trwałego 03. zwiększenie kapitału 04. wnioskowany kredyt/pożyczka 05. inne 7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05) 8. GOTÓWKA KOŃCOWA (56+7) P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( II i III ROK ) Dla wniosku: :... II ROK III ROK WYSZCZEGÓLNIENIE kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA W P Ł Y W Y 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 2. RAZEM WPŁYWY (01:04) 14

15 W Y D A T K I 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 09. podatki lokalne 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. podatek dochodowy 3. RAZEM WYDATKI (01:17) 4. Rozliczenie VAT 5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+234) I N N E W Y D A T K I 01. zakupy inwestycyjne 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 15

16 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 05. zmniejszenie kapitału 06. wynagrodzenie właściciela 07. ZUS/KRUS właściciela 08. inne 6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08) I N N E W P Ł Y W Y 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego 02. sprzedaż majątku trwałego 03. zwiększenie kapitału 04. wnioskowany kredyt/pożyczka 05. inne 7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05) 8. GOTÓWKA KOŃCOWA (56+7) P L A N O W A N E P R Z E P Ł Y W Y Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H ( IV i V ROK ) 16

17 Dla wniosku:... IV ROK V ROK WYSZCZEGÓLNIENIE kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA W P Ł Y W Y 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 2. RAZEM WPŁYWY (01:04) W Y D A T K I 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 09. podatki lokalne 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki 17

18 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. podatek dochodowy 3. RAZEM WYDATKI (01:17) 4. Rozliczenie VAT 5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+234) I N N E W Y D A T K I 01. zakupy inwestycyjne 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 05. zmniejszenie kapitału 06. wynagrodzenie właściciela 07. ZUS/KRUS właściciela 08. inne 6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08) I N N E W P Ł Y W Y 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego 02. sprzedaż majątku trwałego 03. zwiększenie kapitału 04. wnioskowany kredyt/pożyczka 05. inne 7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05) 8. GOTÓWKA KOŃCOWA (56+7) 18

19 Z E S T A W I E N I E P R Z E P Ł Y W Ó W Ś R O D K Ó W P I E N I Ę Ż N Y C H Dla wniosku :... średni WYSZCZEGÓLNIENIE I rok średni II rok średni III rok średni IV rok średni V rok 1. GOTÓWKA POCZĄTKOWA W P Ł Y W Y 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 2. RAZEM WPŁYWY (01:04) W Y D A T K I 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 19

20 09. podatki lokalne 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu/pożyczki 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. podatek dochodowy 3. RAZEM WYDATKI (01:17) 4. Rozliczenie VAT 5. GOTÓWKA OPERACYJNA (1+234) I N N E W Y D A T K I 01. zakupy inwestycyjne 02. spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 03. spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 04. spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 05. zmniejszenie kapitału 06. wynagrodzenie właściciela 07. ZUS/KRUS właściciela 08. inne 6. RAZEM INNE WYDATKI (01:08) I N N E W P Ł Y W Y 01. zwrot nadpłaconego podatku dochodowego 02. sprzedaż majątku trwałego 03. zwiększenie kapitału 20

21 04. wnioskowany kredyt/pożyczka 05. inne 7. RAZEM INNE WPŁYWY (01:05) 8. GOTÓWKA KOŃCOWA (56+7) R A C H U N E K W Y N I K Ó W Dla wniosku :... średni I rok średni II rok średni III rok średni IV rok średni WYSZCZEGÓLNIENIE I rok II rok III rok IV rok V rok V rok P R Z Y C H O D Y (brutto) 01. wpływy z handlu 02. wpływy z produkcji 03. wpływy z usług 04. spłaty należności 1. RAZEM PRZYCHODY (01:04) K O S Z T Y (brutto) 01. zakupy towarów 02. zakupy surowców/materiałów 21

22 03. wynagrodzenia pracowników 04. narzuty na wynagrodzenia 05. czynsz 06. transport 07. energia, co, gaz, woda 08. usługi obce 09. podatki lokalne 10. reklama 11. ubezpieczenia rzeczowe 12. koszty administracyjne i telekomunikacyjne 13. leasing 14. inne koszty 15. odsetki od wnioskowanego kredytu / pożyczki 16. odsetki od innych kredytów/pożyczek 17. amortyzacja 2. RAZEM KOSZTY (01:17) 3. Zmiany stanu produktów (+ ) 4. KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODÓW (23) 5. ZYSK BRUTTO (14) 6. PODATEK DOCHODOWY 7. ZYSK NETTO (56) 1. ZYSK NETTO (=7) 22

23 2. Spłata wnioskowanego kredytu/pożyczki 3. Spłata kredytów/pożyczek długoterminowych 4. Spłata kredytów/pożyczek krótkoterminowych 5. ZUS/KRUS właściciela 6. ZYSK POZOSTAŁY (12345) z tego: 7. Wynagrodzenie właściciela 8. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA (67) I N F O R M A C J A O M A J Ą T K U P R Z E D S I Ę B I O R S T W A I Ź R Ó D Ł A C H J E G O F I N A N S O W A N I A Dla wniosku :... Stan na dzień Stan na dzień Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec Stan na koniec WYSZCZEGÓLNIENIE przed uzyskaniem całkowitego I roku II roku III roku IV roku V roku kredytu/pożyczki wykorzystania kredytu/pożyczki MAJĄTEK PRZEDSIĘBIORSTWA : I. MAJĄTEK TRWAŁY 1. Grunty i tereny 23

24 2. Budynki i budowle 3. Maszyny i urządzenia 4. Środki transportu 5. Wyposażenie 6. Inwestycje 7. Wartości niematerialne i prawne 8. Finansowe składniki majątku II. MAJĄTEK OBROTOWY 1. Towary 2. Surowce/materiały 3. Wyroby gotowe 4. Produkcja niezakończona 5. Należności do odbioru 6. Środki pieniężne (kasa+bank) 7. Krótkoterminowe papiery wartościowe 8. Rozliczenia międzyokresowe (czynne) III. RAZEM AKTYWA (I+II) ŹRÓDŁA FINANSOWANIA : I. KAPITAŁY WŁASNE II. KREDYTY I POŻYCZKI (1:3) 1. Kredyty i pożyczki długoterminowe a/ wnioskowany kredyt/pożyczka (warunkowo) b/ pozostałe 2. Pozostałe kredyty i pożyczki (krótkoterminowe) 24

25 a/ wnioskowany kredyt/pożyczka (warunkowo) b/ pozostałe 3. Kredyty i pożyczki przeterminowane III. ZOBOWIĄZANIA (1:5) 1. Zobowiązania wobec dostawców 2. Zobowiązania wobec pracowników 3. Zobowiązania wobec budżetu i ZUS 4. Zobowiązania wekslowe 5. Pozostałe zobowiązania IV. ZYSK ZATRZYMANY / STRATA V. RAZEM PASYWA (I:IV) OBLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO Dla wniosku :... Forma podatku płaconego przez Wnioskodawcę (dochodowy /zryczałtowany): Stawka procentowa w przypadku podatku zryczałtowanego: Dane dotyczące ustawy podatkowej: I próg podatkowy: II próg podatkowy: Stawki podatku dochodowego (w %): % % Roczna ulga w podatku dochodowym: Roczna kwota dochodu wolna od podatku: 25

26 WYSZCZEGÓLNIENIE I rok Razem I rok 1. Przychody 2. Koszty 3. Amortyzacja 4. Zysk brutto w u (123) 5. Zysk brutto narastająco Obliczenie podatku: w u narastająco do zapłaty Zwrot podatku dochodowego za I rok OBLICZENIE PODATKU DOCHODOWEGO ciąg dalszy II rok kwartał kwartał kwartał kwartał WYSZCZEGÓLNIENIE Razem II rok III rok kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 Razem III rok 1. Przychody 2. Koszty 3. Amortyzacja 4. Zysk brutto w kwartale (123) 5. Zysk brutto narastająco 26

27 Obliczenie podatku: w kwartale narastająco do zapłaty Zwrot podatku dochodowego za II rok: Zwrot podatku dochodowego za III rok: WYSZCZEGÓLNIENIE kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 Razem IV rok kwartał 1 kwartał 2 kwartał 3 kwartał 4 Razem V rok 1. Przychody 2. Koszty 3. Amortyzacja 4. Zysk brutto w kwartale (123) 5. Zysk brutto narastająco Obliczenie podatku: w kwartale narastająco do zapłaty Zwrot podatku dochodowego za IV rok: Zwrot podatku dochodowego za V rok: 27

28 TABELA AMORTYZACJI ŚRODKÓW TRWAŁYCH W OKRESIE KREDYTOWANIA (metoda malejącego salda) Dla wniosku :... WYSZCZEGÓLNIENIE 1. Budynki i budowle z tego: Miesiąc zakupu Wartość podlegająca Roczna stawka Kwota Kwota Kwota Kwota Kwota numer a amortyzacyjn analizy, amortyzacji a amortyzacji amortyzacji amortyzacji amortyzacji amortyzacji w którym dokonano zakupu stan na dzień całkowitego (%) I rok II rok III rok IV rok V rok (wartość od 1 do wykorzystania 12) kredytu/pożyczki 28

29 2. Maszyny i urządzenia z tego: 3. Środki transportu z tego: Razem (1+2+3) ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Dla wniosku:... WYSZCZEGÓLNIENIE I ROK II ROK III ROK Wartość Metoda kalkulacji Treść wskaźnika optymalna Wskaźniki płynności finansowej : a/ wsk. płynności bieżącej (current ratio) 1,52,0 majątek obrot. / zob. bież. b/ wsk. szybki (quick ratio) >=1 płynne aktywa / zob. bież. zdolność do spłaty zob. bież. środkami obrotowymi zdolność do szybkiego uregulowania zob. bież. płynnymi aktywami 29

30 c/ wsk. natychmiastowej wypłacalności (Cash ratio) zdolność do natychmiastowego pokrycia zob. (śr. pien. + k.p.w.) / zob. bież. bież. środkami pieniężnymi d/ kapitał obrotowy netto (pracujący) majątek obrot. zob. bież. płynna rezerwa na nieprzewidziane wydatki (kap. obrot. netto / sprzedaż) * liczba dni obrotu, na jaką wystarcza kapitał e/ kapitał obrotowy netto w dniach obrotu 360 obrotowy netto Wskaźniki ukazujące zdolność do obsługi zadłużenia oraz poziom zadłużenia : a/ wsk. pokrycia odsetek zyskiem >=2 (opt. 5) (zysk brutto + ods.) / ods. pokrycie odsetek przez zysk przed spłatą odsetek i opodatkowaniem b/ wsk. pokrycia obsługi długu (zysk netto + ods. + amort.) / ile razy potencjalne źródła spłaty kredytu (wsk. wiarygodności kredytowej) >1,3 (opt. 2,5) (raty + ods.) pokrywają jego obsługę c/ wsk. pokrycia zobowiązań nadwyżką finansową (zysk netto + amort.) / zob. ogółem zdolność do spłaty zobowiązań z cash flow (tj. bez uszczuplenia majątku) d/ wsk. okresu zadłużenia w latach <12 (opt. 5) (zob. ogółem śr. pien. k.p.w.) / nadw. fin. hipotetyczna ilość lat niezbędna na spłatę zadłużenia z własnych środków e/ wsk. ogólnego zadłużenia 57%67% zob. ogółem / aktywa udział kapitałów obcych w finansowaniu majątku f/ wsk. długu z odsetkami kredyty i pożyczki / aktywa udział kredytów i pożyczek w finansowaniu majątku g/ wsk. zadłużenia kapitału własnego <1 zob. ogółem / kap. wł. stopień zaangażowania kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego h/ wsk. zadłużenia długoterm. (wsk. długu/ryzyka) 0,51 zob. długoterm. / kap. wł. udział zob. długoterm. w ogólnej wartości kapitału własnego Wskaźniki ukazujące strukturę kapitałowomajątkową : a/ wsk. udziału kapitału własnego >30% kap. wł. / aktywa stopień zaangażowania kapitału własnego b/ wsk. pokrycia I stopnia kap. wł. / majątek trwały stopień pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym stopień pokrycia majątku trwałego kapitałem c/ wsk. pokrycia II stopnia >100% kap. stały / majątek trwały stałym 30

31 ANALIZA WSKAŹNIKOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ciąg dalszy Wskaźniki rentowności : a/ rentowność sprzedaży brutto zysk brutto / sprzedaż marża zysku brutto marża zysku brutto skorygowana o zapłacone b/ stopa zysku operacyjnego (zysk brutto + ods.) / sprzedaż odsetki c/ zwrot ze sprzedaży (ROS) zysk netto / sprzedaż marża zysku netto marża zysku netto skorygowana o zapłacone d/ zwrot ze sprzedaży uwzględniający odsetki (zysk netto + ods.) / sprzedaż odsetki e/ rentowność kapitału własnego (ROE) zysk netto / kap. wł. stopa zyskowności inwestycji f/ zwrot z aktywów/inwestycji (ROA/ROI) zysk netto / aktywa zdolność aktywów do generowania zysku g/ ogólna stopa przychodu (siła zarobkowa zwrot z aktywów przed spłatą odsetek i aktywów) (zysk brutto + ods.) / aktywa opodatkowaniem Wskaźnik dźwigni finansowej (bez korekty ROA*) ROEROA korzyści z wykorzystania obcych kapitałów Wskaźniki rotacji majątku (aktywności) : a/ wsk. rotacji majątku (TAT) >1 sprzedaż / aktywa b/ wsk. rotacji środków trwałych 1,6 sprzedaż / majątek trwały c/ wsk. rotacji majątku obrotowego sprzedaż / majątek obrot. efektywność wykorzystania majątku poprzez sprzedaż jaką wartość sprzedaży stanowi 1 zł zaangażowany w majątku ile razy w roku następuje "odtworzenie" majątku obrot. poprzez sprzedaż Analiza dyskryminacji (uproszczona) a/ x1 = (zysk netto + amort.) / zob. ogółem 1,50*x1 + 0,08*x2 + 10*x3 + 5*x4 + 0,30*x5 + 0,10*x6 (zysk netto + amort.) / zob. ogółem wartość graniczna = 0 31

32 b/ x2 = aktywa / zob. ogółem aktywa / zob. ogółem wynik ujemny zagrożenie niewypłacalnością c/ x3 = zysk brutto / aktywa zysk brutto / aktywa wynik od 0 do 1 sytuacja słaba d/ x4 = zysk brutto / sprzedaż zysk brutto / sprzedaż wynik od 1 do 2 sytuacja dość dobra e/ x5 = zapasy / sprzedaż zapasy / sprzedaż wynik większy od 2 sytuacja bardzo dobra f/ x6 = sprzedaż / aktywa sprzedaż / aktywa Objaśnienia: zob. bież. zobowiązania o terminie płatności krótszym niż rok (zobowiązania bieżące + raty kredytów krótkoterminowych + raty kredytów długoterminowych do spłaty w danym roku) zob. długoterm. zobowiązania o terminie płatności dłuższym niż rok; płynne aktywa aktywa łatwe do upłynnienia w szybkim okresie (należności + środki pieniężne + krótkoterminowe papiery wartościowe) śr. pien. środki pieniężne w dyspozycji (kasa + bank); k.p.w. krótkoterminowe papiery wartościowe nadwyżka finansowa (cash flow) = zysk netto + amortyzacja; kapitał stały = kapitał własny + zobowiązania długoterminowe; kapitał własny = kapitał własny + zysk zatrzymany * dokładne obliczenie wskaźnika dźwigni finansowej wymaga uwzględnienia skorygowanej wartości ROA według formuły: (zysk netto + odsetki pomniejszone o podatek dochodowy) / aktywa 32

33 VI. OSOBISTY KWESTIONARIUSZ WNIOSKODAWCY 1. Nazwisko i imię: 2. Adres zamieszkania: Telefon ( fax ): Numer dowodu osobistego i PESEL: Organ wydający dowód osobisty i data wydania: Wiek: Wykształcenie: Obecne zatrudnienie (lub miejsce rejestracji jako bezrobotny właściwy PUP) 9. Stan cywilny: Informacja o poprzednich miejscach pracy: nazwa stanowisko a)... b)... c) Kwalifikacje i umiejętności przydatne w rozwoju przedsiębiorstwa: Informacja o posiadanych rachunkach bankowych: a)... (nazwa banku) (numer rachunku) (rodzaj rachunku) b) Ile osób jest na Pana(Pani) utrzymaniu: Czy był Pan (Pani) kiedykolwiek karany(a) za przestępstwa przeciwko mieniu, składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko wiarygodności dokumentów, przeciwko obrotowi pieniężnemu i papierami wartościowymi, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko systemowi bankowemu, związane z wykonywaniem działalności gospodarczej, popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, przestępstwa skarbowe? Nie/Tak* Jeśli tak, proszę podać bliższe okoliczności * niepotrzebne skreślić 33

34 14. Sytuacja materialna na dzień:... AKTYWA ( w PLN ) PASYWA ( w PLN ) Gotówka w domu i w banku... Pożyczki... Nieruchomości... Zobowiązania budżetowe... Akcje i obligacje... Inne zobowiązania... Samochody... Kapitał własny... Inny majątek osobisty AKTYWA RAZEM... PASYWA RAZEM Dochód miesięczny (w PLN) a) Razem... w tym: wynagrodzenia... przychód z inwestycji... inne przychody... (proszę wyszczególnić) Czy ma Pan (Pani) zobowiązania? Nie/Tak* Jeśli tak, proszę podać jakie? (pożyczki, kredyty, alimenty, długi itp.) Wiarygodność podanych danych stwierdzam własnoręcznym podpisem pod rygorem odpowiedzialności karnej z art K.K. za złożenie fałszywych zeznań.... (czytelny podpis pożyczkobiorcy) * niepotrzebne skreślić 34

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP ... dnia... Data wpływu... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP WNIOSKODAWCA... (imię i nazwisko lub nazwa firmy)... (adres)... (telefon, fax)... (regon, NIP) 1. Proszę (prosimy) o udzielenie pożyczki w wysokości...pln

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce

WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce Wpłynęło dnia... Nr... przyjął......dnia... WNIOSEK O POŻYCZKĘ z FRP w Ostrołęce A. INFORMACJE DOTYCZĄCE WNIOSKODAWCY K L I E N T 1 Nazwisko i imię... 2. Data i miejsce urodzenia... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Wnioskowane warunki pożyczki oraz jej przeznaczenie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Skąd dowiedziałeś

Bardziej szczegółowo

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON

Wniosek o pożyczkę. I. Dane Wnioskodawcy. Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW. Numer NIP REGON Skąd dowiedziałeś się o Funduszu? Internet już brałem pożyczkę w FRW I. Dane Wnioskodawcy Znajomi Urząd (np. Urząd Pracy) Pośrednik Prasa Radio, TV inne (jakie? Wniosek o pożyczkę Pełna nazwa firmy...rok

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WSPARCIE DLA MAZOWSZA PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY TISE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Mazowieckiego na lata

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów

Szanowni Państwo, 1/9. Lista potrzebnych dokumentów 1/9 Szanowni Państwo, Na stronach 2-9 dostępny jest wzór wniosku do AKCEPT Credit S.A. Po wypełnieniu, prosimy o odesłanie pocztą, faksem lub e-mailem. Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK Projekt Zmień zwyczaj pożyczaj! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK do projektu Zmień zwyczaj pożyczaj! w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej

Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Henryk Dąbrowski Wybrane zagadnienia finansowania przedsiębiorstwa prowadzonego w ramach działalności gospodarczej osoby fizycznej Podjęcie działalności gospodarczej wymaga zaangażowania składników majątkowych

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ŚWIĘTOKRZYSKIEGO FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek, przez Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, współfinansowanych ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje

1 Regulamin. 2 Definicje REGULAMIN FUNDUSZU Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy Skawa prowadzony przez Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju w Suchej Beskidzkiej 1 Regulamin 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia

Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Przewodnik dla ucznia Samozatrudnienie w wyuczonym zawodzie Przewodnik dla ucznia Spis treści str. 1. Wprowadzenie 2 2. Wymagania wstępne 3 3. Cele kształcenia 4 4. Materiał nauczania i zestawy ćwiczeń 5 4.1. Planowanie własnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego.

Wniosek o udzielenie pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na terenie powiatu lubańskiego. Wniosek o udziele pożyczki przez KARR S.A. małym przedsiębiorcom na tere powiatu lubańskiego. Data wpływu Numer wniosku Osoba przyjmująca wniosek I. Dane Wnioskodawcy. Informacje o firmie.. Nazwisko i

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

WNIOSEK. o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Nr akt... Data wpływu... Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze WNIOSEK o przyznanie środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej

Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej Załącznik nr 1.4 do Wniosku o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej BIZNES PLAN JEDNORAZOWA DOTACJA INWESTYCYJNA PODSTAWOWE WSPARCIE POMOSTOWE PRZEDŁUŻONE WSPARCIE POMOSTOWE NR WNIOSKU:.. Priorytet

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WZÓR WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI NUMER EWIDENCYJNY WNIOSKU: DATA WPŁYWU WNIOSKU: OSOBA PRZYJMUJĄCA WNIOSEK: DATA ROZPATRZENIA WNIOSKU: PODLASKI FUNDUSZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI FUNDACJA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl

Regionalne Towarzystwo Inwestycyjne S.A. tel./fax 55 276 25 70. 82-440 Dzierzgoń rti@dzierzgon.com.pl Regulamin udzielania pożyczek przez Fundusz Pożyczkowy przy Regionalnym Towarzystwie Inwestycyjnym S.A w ramach inicjatywy JEREMIE Województwa Pomorskiego 1 1. Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości

Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Fundusz Przyjazny Przedsiębiorczości Załącznik nr 3 do Regulaminu Projektu Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Bank Spółdzielczy w Brańsku

Bardziej szczegółowo

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE S.A. DEPARTAMENT NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO Wytyczne w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego za rok 2014 dla Spółek Grupy PKP oraz spółek, w których PKP S.A. dysponuje bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. uproszczony

BIZNES PLAN. uproszczony BIZNES PLAN uproszczony 1 Spis treści I. Charakterystyka przedsiębiorstwa/wnioskodawcy... 3 II. Opis operacji - cel i zakres... 6 III. Żródła finansowania operacji... 7 IV. Analiza SWOT i uzasadnienie

Bardziej szczegółowo