Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami"

Transkrypt

1 Informacja o działalności Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka w okresie między sesjami 1. W okresie od 30 czerwca do dnia 29 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka wydał następujące zarządzenia: 1) Nr 75/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy i miasta na rok Układ szczegółowy budżetu został zmieniony zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krajence z dnia 30 czerwca br. w sprawie zmiany budżetu gminy i miasta na 2011 rok. 2) Nr 76/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence. W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Hanna Ritter Duda, Katarzyna Kwiatkowska, Barbara Kloska. 3) Nr 77/2011 z dnia 14 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa sieci wodociągowej w Krajence. W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Hanna Ritter Duda, Andrzej Szałek, Barbara Kloska. 4) Nr 78/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie Budowa placu zabaw dla dzieci pn. Radosna Szkoła w Krajence. W skład Komisji weszli: Aleksandra Sawicka, Hanna Ritter Duda, Paweł Michalski, Włodzimierz Hildebrandt, Barbara Kloska 5) Nr 79/2011 z dnia 20 lipca 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy 4 nieruchomości: a) Nr 295/2 o pow. 1,83 ha położonej w Krajence obr. 65, b) Nr 293 o pow. 3,60 ha położonej w Krajence obr. 65, c) Nr 318/3 o pow. 195m 2, położonej w Krajence przy ul. Witosa, d) Nr 318/4 o pow. 172m 2, położonej w Krajence przy ul. Witosa. 6) Nr 80/2011 z dnia 21 lipca 2011 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Iwony Tonderys ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Powołano Komisję w składzie:

2 - Paweł Michalski- przewodniczący komisji - Danuta Szewczuk przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny, - Andrzej Pietrzak dyrektor Gimnazjum w Krajence, - Elżbieta Kowalska ekspert w zakresie nauczania języka rosyjskiego, - Zdzisława Karpińska ekspert w zakresie nauczania języka polskiego. 7) Nr 81/2011 z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Komisja w składzie: Marek Pietrzak, Aleksandra Sawicka, Barbara Kloska i Danuta Wrzeszcz została zobowiązana do sprzedaży nieruchomości wymienionych w zarządzeniu Nr 79/2011, o jakich była mowa wcześniej. 8) Nr 82/2011 z dnia 8 sierpnia 2011 w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok. Zmiany dotyczyły: a) planu wydatków pomiędzy rozdziałami, b) planu wydatków majątkowych następujących zadań: - zakup i montaż wiat przystankowych (zwiększenie o kwotę 5000zł), - budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej przy kompleksie Orlik (zmniejszenie o kwotę 5000zł), - budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową i wymiana sieci wodociągowej w Krajence 1 etap stacja uzdatniania wody 9zwiększenie o 3.300zł), - budowa stacji uzdatniania wody wraz z budową sieci wodociągowej w Krajence etap 2 budowa sieci wodociągowej (zmniejszenie o kwotę 3.300zł). 9) Nr 83/2011z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy na 2011 rok. Układ szczegółowy budżetu został zmieniony zgodnie z zarządzeniem jak wyżej. 10) Nr 84/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Remont i konserwacja elewacji Pałacu Sułkowskich w Krajence. W skład Komisji powołano: Aleksandrę Sawicką, Hannę Ritter Duda i Barbarę Kolska. 11) Nr 85/2011 z dnia 11 sierpnia 2011 roku, którym zmieniono skład Komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu na zadanie Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence. Komisja po zmianie będzie pracowała w 3 osobowym składzie: Aleksandra Sawicka, Hanna Ritter Duda, Barbara Kloska.

3 12) Nr 86/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka przeznaczonych do oddania w dzierżawę. Wykaz zawiera 97 pozycji. Był umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. 13) Nr 87/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawiera jedną nieruchomość. Jest to działka o numerze 493/1 o pow. 1442m 2, położona w Krajence przy ul. Złotowskiej. Sprzedaż nastąpi w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego dzierżawcy. Cena gruntu wynosi ,00zł, budynek, tj. garaże stanowią odrębną własność. 14) Nr 88/2011 z dnia 16 sierpnia 2011r. w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok, zostało uchylone zarządzeniem Burmistrza Nr 95/2011 z dnia 22 sierpnia br. 15) Nr 89/2011 z dnia 89/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy na 2011 rok. 16) Nr 90/2011 z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy i Miasta Krajenka. Zarządzenie dotyczy nieruchomości gruntowej położonej w Krajence, stanowiącej część działki 1086/1 o pow. 1,27 ha. Przetarg, który odbył się w dniu 17 sierpnia br. przeprowadziła komisja w składzie: Marek Pietrzak, Karolina Adler, Danuta Wrzeszcz, Barbara Kloska. Cena wywoławcza wynosiła 3,8 dt żyta rocznie, w przetargu osiągnięto cenę 28 dt. 17) Nr 91/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 roku. Są to tablice ogłoszeń w poszczególnych sołectwach, a na terenie miasta Krajenka tablice ogłoszeń i słup ogłoszeniowy na ulicy Domańskiego. 18) Nr 92/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Do sprzedaży w drodze bezprzetargowej przeznaczono nieruchomość położoną w Paruszce, oznaczoną numerem 298/2 o pow. 1100m 2. Nieruchomość zostanie zbyta na rzecz użytkownika wieczystego.

4 19) Nr 93/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok. Zarządzeniem tym burmistrz dokonał zmian w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu w budżecie Gminy i Miasta Krajenka. Zmiany dotyczyły zadań w zakresie pomocy społecznej. 20) Nr 94/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie zmiany układu szczegółowego budżetu gminy na 2011 rok. 21) Nr 95/2011 z dnia 22 sierpnia 2011 roku w sprawie uchylenia w części zarządzenia Nr 82/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 8 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok 2011 i zarządzenia Nr 88/2011 Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka z dnia 16 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy i miasta na rok ) Nr 96/2011 z dnia 26 sierpnia 2011 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu marki ŻUK stanowiącego własność Gminy i Miasta Krajenka. Komisja w składzie: Tomasz Ciechanowski, Marek Pietrzak, Małgorzata Krasko dokonała sprzedaży pojazdu za kwotę 1620zł. Samochód ten był użytkowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Podróżnej. Został wyprodukowany w 1979 roku i jego stan nie pozwalał na wykorzystywanie do celów bojowych OSP, która została wyposażona w nowszy sprzęt. Koszty eksploatacji i utrzymania pojazdu obciążały budżet gminy. 23) Nr 97/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Krajenka za pierwsze półrocze 2011 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2011 roku. Informacja została przekazana Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Miejskiej w Krajence. 24) Nr 98/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok. Burmistrz, zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale budżetowej na 2011 rok dokonał zmian w budżecie poprzez przesunięcie środków między zadaniami w ramach jednego działu: a) Budowa parkingu przy ul. Bydgoskiej przy kompleksie Orlik 2012 zmniejszenie o kwotę zł, b) Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego - zwiększenie o kwotę 20000z ł. W wyniku przetargu za zadanie Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego okazało się, że oferta przekroczyła wartość zapisaną w budżecie, stąd konieczność

5 aktualizacji planowanych wydatków. Natomiast zadanie polegające na budowie parkingu nie zostanie wykonane w roku bieżącym prace budowlane przewidziane są na 2012 rok. Na rok 2011 planowane jest wykonanie dokumentacji. Budowa parkingu została zaplanowana zamiast budowy kortów w tej samej kwocie nazwa zadania zostanie zaktualizowana w najbliższym czasie. 25) Nr 99/2011 z dnia 2 września 2011 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz zawiera 4 pozycje: - Nr 295/2 o pow. 1,83 ha położonej w Krajence obr. 65 (Łońsko) - działka przeznaczona na cele rolne, cena nieruchomości 41550,00zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT, - Nr 293 o pow. 3,60 ha położonej w Krajence obr. 65 (Łońsko) - działka przeznaczona na cele rolne, cena nieruchomości 81730,00zł, sprzedaż zwolniona z podatku VAT, - Nr 318/3 o pow. 195m 2, położonej w Krajence przy ul. Witosa, nieruchomość niezabudowana, cena wywoławcza ,00 w tym 23% VAT; dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. - Nr 318/4 o pow. 172m 2, położonej w Krajence przy ul. Witosa, nieruchomość niezabudowana, cena wywoławcza 9348,00 w tym 23% VAT; dla nieruchomości brak jest planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego teren przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową. Sprzedaż wszystkich wymienionych nieruchomości nastąpi w drodze przetargu nieograniczonego. 26) Nr 100/2011 z dnia 13 września 2011 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa w sołectwie Dolnik. Wybory sołtysa zostaną przeprowadzone w związku z rezygnacją z funkcji sołtysa Pani Anny Gruba. Wybory odbyły się w dniu 22 września 2011 roku. Na sołtysa sołectwa Dolnik wybrano Panią Elżbietę Romanczyk.

6 27) Nr 101/2011 z dnia 14 września 2011 roku w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych. Upoważnienie zostało udzielone Pani Adriannie Grabowskiej na wniosek osoby kierującej MGOPS. 28) Nr 102/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmian budżetu gminy i miasta na 2011 rok, którym zwiększono plan dotacji oraz zwiększono plan wydatków bieżących. Zmiany planu dotacji dotyczyły: - zwiększenia na zadanie Spis powszechny o kwotę zł, - zwiększenia środków na wybory do Sejmu i Senatu o zł, - zwiększenia o zł planu na wypłatę zasiłków okresowych i o zł na wypłatę zasiłków stałych, - zwiększenia środków na dożywianie w kwocie zł, - zwiększenia o zł planu z przeznaczeniem na Wyprawkę szkolną. Dokonano także przesunięć w planie wydatków pomiędzy rozdziałami w ramach działu. 29) Nr 103/2011 z dnia 16 września 2011 roku w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu gminy na 2011 rok. Układ szczegółowy został zmieniony zgodnie z zarządzeniem Burmistrza, o jakim była mowa wcześniej. 30) Nr 104/2011 z dnia 19 września 2011 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 9 października 2011 roku. Zarządzenie zostało podane do publicznej wiadomości na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Krajence. 31) Nr 105/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. W skład Komisji powołano: Marka Pietrzaka, Karolinę Adler i Danutę Wrzeszcz. 32) Nr 106/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy i Miasta Krajenka. Powołano Komisję w składzie jak powyżej. 2. Zamówienia publiczne. 1) W dniu 6 lipca br. ogłoszono przetarg na zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej w Krajence. Termin składania ofert upłynął w dniu 21 lipca br. Wpłynęło 5 ofert.

7 Najkorzystniejszą złożył Zakład Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa za kwotę brutto ,62 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19 sierpnia br. zakres prac obejmuje budowę 7,5 km sieci oraz 1,1, km przyłączeń do granic działek. Termin realizacji zadania wyznaczono na 30 września 2012 roku. 2) W dniu 8 lipca br, ogłoszony został przetarg na realizację zadania Przebudowa ulicy Stanisława Polańskiego w Krajence. Termin składania ofert upłynął w dniu 25 lipca br. Postępowanie to zostało unieważnione, wpłynęła bowiem tylko jedna oferta za kwotę ,99. Cena ta była wyższa niż kwota jaką gmina zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym w dniu 28 lipca br. ogłoszony został kolejny przetarg, który rozstrzygnięto 18 sierpnia br. Wpłynęło 6 ofert. Najkorzystniejszą z nich złożył Zakład Ogólnobudowlany Zbigniew Plak ze Złotowa za kwotę brutto ,00zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 1 września. Termin zakończenia robót roku. 3) 28 lipca ogłoszony został przetarg na realizację zadania pn. Remont i konserwacja elewacji Pałacu Sułkowskich w Krajence. Otwarcie ofert zaplanowano na dzień 12 sierpnia br. W związku z brakiem ofert przetarg został unieważniony. W dniu 24 sierpnia ogłoszono kolejny przetarg. W drugim postępowaniu zgłoszono 5 ofert. Postępowanie zostało rozstrzygnięte w dniu 14 września br. Wybrano ofertę złożoną przez Orlikon Sp. z o.o. z Poznania za kwotę brutto ,05 zł. Firma ta poinformowała jednak, że nie podpisze umowy ze względu na liczne błędy popełnione w kosztorysie przez ich kosztorysanta. W związku z tym wybrano ofertę firmy MARKOR sp. z o.o. z Plewisk za kwotę brutto ,19 zł. Umowa została podpisana w dniu 26 września 2011 roku. Przypomnę, iż w związku z realizacją zadania gmina wystąpiła do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie subwencji oświatowej. Wniosek gminy został zaakceptowany uzyskano wsparcie w wysokości 250 tys. zł. 4) W trakcie wakacji ogłoszony był również przetarg na zadanie pn. Budowa placu zabaw dla dzieci Radosna Szkoła w Krajence. Ofertę złożyła firma Saternus Sp. z o.o. z Chorzowa za kwotę ,20 zł. Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 19 sierpnia br. Zadanie jest dotowane w kwocie zł w ramach rządowego programu wspierania w latach organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia Radosna Szkoła 2011 szkolne place zabaw.

8 5) Dnia 2 września 2011 roku zostało wszczęte postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na wykonanie robót uzupełniających przewidzianych w zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej w Krajence. Do negocjacji zaproszono Zakład Robót Instalacyjno Inżynieryjnych Hieronim Gładysz ze Złotowa. 3. Swój finał znalazły starania Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka dotyczące wykonania nowych chodników w ciągu drogi wojewódzkiej nr 190 przy ul. Bydgoskiej w Krajence. Inwestycja ta, poprawi nie tylko estetykę ale przede wszystkim bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej i przedszkola oraz budowanego placu zabaw. Prace mają się zakończyć do końca września br. W miejsce starych płyt chodnikowych został ułożony polbruk. Chodnik został ułożony od cmentarza do ul. Dworcowej. Zostały już zdemontowane stare płyty chodnikowe po lewej stronie chodnik będzie ułożony do bloków za torami. Zadanie to zostanie wykonane po ułożeniu na tym odcinku rur wodociągowych. Inwestycja obejmuje także przebudowę urządzeń rogatkowych na przejeździe kolejowym w Krajence. Zadanie to już zostało zrealizowane. Zakres prac w tym zakresie omówiono z przedstawicielami Zakładu Linii Kolejowych w Szczecinie 18 lipca br. 4. Inwestycje trwają także w Skórce. W sierpniu rozpoczęła się modernizacja drogi wojewódzkiej nr 188 na odcinku ul. Złotowskiej do mostu na Głomi. Rozpoczęto budowę chodników i podjazdów do poszczególnych nieruchomości. Zanim jednak Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich rozpoczął prace, gmina przystąpiła do budowy kanalizacji sanitarnej na odcinku, na którym wykonane miały być chodniki. Pozostała część Skórki będzie kanalizowana zgodnie z przyjętym harmonogramem tj. za 2 lata. 5. Na remont doczekał się także Krajeński Ośrodek Kultury. Zakres prac remontowych obejmuje wymianę uszkodzonych podłóg, naprawę instalacji elektrycznej, usuwanie łatwopalnych elementów pokrycia ścian i sufitów oraz malowanie ścian. Na parterze budynku od frontu wymienione zostały także okna. 6. Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka od początku swojej działalności zachęcał sołtysów oraz radnych do przywrócenia Funduszu Sołeckiego, którego rolą jest zaktywizowanie środowisk do podejmowania działań na rzecz swoich wsi i realizowania wybranych przez siebie najistotniejszych z punktu widzenia mieszkańców zadań.

9 Działania te zaowocowały podjęciem przez Radę Miejską w Krajence uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy i Miasta Krajenka na 2012 rok środków stanowiących fundusz sołecki. Podjęcie uchwały spowodowało uruchomienie procedur związanych z realizacją zadań w roku Pierwszym krokiem było poinformowanie sołtysów w terminie do 31 lipca o ilości środków przypadających na każde sołectwo. Już od połowy sierpnia odbywały się zebrania wiejskie podczas których podejmowane były uchwały w sprawie zadań przyjętych do realizacji. W zebraniach uczestniczyli pracownicy Urzędu, a w wielu z nich także Burmistrz, którzy informowali mieszkańców o kategoriach zadań, które można realizować ze środków funduszu. Uchwały zebrań wiejskich będą przedmiotem analizy pod względem spełnienia wymagań określonych w przepisach tj. sprawdzeniu, czy zadania określone we wniosku są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią Rozwoju gminy. Informacje o efektach zebrań można śledzić na bieżąco na stornie internetowej gminy. Wnioski sołectw zostaną przedstawione Radzie razem z projektem budżetu na 2012 rok. 7. W minionym okresie Burmistrz odbył szereg spotkań służących nawiązywaniu współpracy z sąsiednimi samorządami, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami, a które mają wspomóc działania na rzecz realizacji potrzeb mieszkańców Krajenki. Burmistrz podpisywał umowy oraz renegocjował warunki umów już podpisanych. 1) 6 lipca br. podpisano umowę z panem Hubertem Zytur i Bogusławem Wójtowiczem na wykonanie utwardzenia fragmentu działki gminnej nr ewidencyjny 163 przy ul. Toruńskiej w Krajence. Na podstawie umowy przekazano wykonawcy kostki betonowe (trylinkę) z rozbiórki placu przy kościele na ul. Rynek, które wykonawca wykorzystał do utwardzenia terenu. W celu wykonania robót gmina dopełniła wszelkich formalności budowlanych. 2) 14 lipca Burmistrz podpisał umowę pożyczki na realizację zadania Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence. Uchwałę w tej sprawie Rada Miejska podjęła podczas sesji odbytej w dniu 27 stycznia br. Pożyczkę zaciągnięto z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie zł, na okres 12 lat. 3) 20 lipca w Starostwie Powiatowym w Złotowie odbyło się spotkanie w sprawie przystąpienia do korporacji Czyste Rzeki Wielkopolski, w którym uczestniczyli: Ryszard Goławski Starosta Złotowski, Tomasz Fidler Wicestarosta Złotowski, Stefan Kitela Burmistrz Krajenki, Leszek Łochowicz z-ca Burmistrza, Czesław

10 Greczyłło dyrektor Rejonu Związku Spółek Wodno Melioracyjnych w Złotowie oraz przedstawiciele przedsiębiorców zainteresowanych oczyszczaniem cieków wodnych. Przedmiotem działania korporacji mają być m.in. promocja nowoczesnych technologii oczyszczania rzek i rowów na terenie gmin oraz opracowanie koncepcji turystycznego wykorzystania oczyszczonej rzeki lub cieku wodnego. Korporacja miałaby powstać w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Kolejne spotkanie w powyższej sprawie odbyło się 17 sierpnia. 4) 22 lipca Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu zarządu Związku Gmin Krajny w Złotowie, 5) 3 sierpnia odbyło się spotkanie z sołtysami, w którym uczestniczył z-ca Burmistrza. Głównym tematem spotkania była organizacja dożynek gminnych w Głubczynie. Przedstawiono także zasady funkcjonowania funduszu sołeckiego i finansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków przy wsparciu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 6) 4 sierpnia Z-ca Burmistrza odbył spotkanie z Mieczysławem Jezierskim - Dyrektorem ENEA S.A. Operator Rejon Dystrybucji Wałcz. 7) 9 sierpnia udział w Konferencji zorganizowanej w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w Łobżenicy. Celem konferencji było przedstawienie informacji o programach Unii Europejskiej oraz samorządu Województwa Wielkopolskiego dostępnych dla mieszkańców obszarów wiejskich. 8) 11 sierpnia Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Zarządu Organizacji Turystycznej Północnej Wielkopolski Dolina Noteci w Pile. 9) 17 sierpnia Burmistrz spotkał się z Panem Romanem Chwaliszewskim kierownikiem Delegatury Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Pile. Kolejne rozmowy odbywały się w dniu 1 września w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence. Omawiano m.in. kwestie związane z odnową i pielęgnacją parku przy pałacu Sułkowskich w Krajence. W ramach prac pielęgnacyjnych usunięte zostaną 2-3 drzewa, które z powodu chorób zagrażają pozostałemu drzewostanowi. Ich usunięcie jest wskazane także ze względów bezpieczeństwa. 10) 19 sierpnia w Urzędzie Gminy i Miasta w Krajence przy udziale Burmistrza Gminy i Miasta Krajenka, odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego na mocy przepisów o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Członkowie zespołu zapoznali się z programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasadami działania zespołu oraz dokonali wyboru przewodniczącego i zastępcy. Działaniom Zespołu przewodniczyć będzie Pani Adrianna Grabowska za-

11 trudniona w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Krajence, jej zastępcą została Pani Dorota Trela kurator sądowy. 11) 23 sierpnia Burmistrz oraz z-ca Burmistrza wzięli udział w konferencji dotyczącej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w Henrykowie. 12) 24 sierpnia 2011 roku odbyło się spotkanie dotyczące eksploatacji nowo wybudowanej stacji uzdatniania wody w Krajence, w którym uczestniczyli burmistrz wraz z zastępcą, dyrektor Komunalnego zakładu Użyteczności publicznej w Krajence oraz wykonawca forma Hydro Marko z Jarocina. Podczas spotkania omówiono obecnie stosowaną technologię pracy stacji oraz zapoznano się z wynikami badań wody (pozytywnymi) i ustalono ścieżkę działań do całkowitego zaprzestania chlorowania wody. 13) 25 sierpnia 2011 roku w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu Burmistrz podpisał aneks do umowy o dofinansowanie projektu Ochrona wód zlewni rzeki Noteć aglomeracja Krajenka, który aktualizuje harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia w zakresie kosztów inwestycji określonych m.in. umową z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym konsorcjum WIMAR Sp. o.o. oraz Wielobranżowe Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowym Alfa Sp. z o.o. a także w zakresie terminu wykonania poszczególnych odcinków sieci. Obecnie gmina jest na etapie weryfikacji przez WFOŚ i GW złożonego wniosku o refundację dotychczas poniesionych kosztów i w najbliższym czasie przygotowuje się do złożenia wniosku o zaliczkę zgodnie z aneksowanym harmonogramem. 14) 30 sierpnia Burmistrz wziął udział w III Forum Polityki Społecznej w Pile. Organizatorem forum był senator RP Mieczysław Augustyn, a gościem specjalnym Pan Jarosław Duda sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Tematem spotkania było Partnerstwo w realizacji celów polityki społecznej. Omawiano zagadnienia związane ze współpracą administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi w zakresie rozwiązywania problemów najsłabszych grup społecznych, osób najuboższych, bezrobotnych i niepełnosprawnych. 15) 2 września Burmistrz uczestniczył w Walnym Zgromadzeniu Związku Gmin Krajny w Złotowie. 16) 13 września w Urzędzie Wojewódzkim w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane przez Wojewodę Wielkopolskiego dotyczące zasad ubiegania się przez samorządy gminne i powiatowe o dofinansowanie inwestycji drogowych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych Etap II

12 Bezpieczeństwo - Dostępność Rozwój, przewidzianego na lata Podczas spotkania przedstawiono informacje o kryteriach, warunkach oraz dokumentach umożliwiających ubieganie się o dotację. 17) 14 września Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z wykonawcą kanalizacji sanitarnej w Gminie Krajenka tj. firmą WIMAR oraz inspektorem nadzoru. Spotkanie ma charakter rady budowy, którą inwestor organizuje co najmniej raz w miesiącu w celu omówienia bieżących spraw związanych z realizowana inwestycją. Obecnie prace przy budowie kanalizacji trwają w Krajence, Żeleźnicy, Paruszce i Skórce. Mieszkańcy wszystkich miejscowości, w których budowana będzie kanalizacja sanitarna są informowani o inwestycji na zebraniach sołeckich a także korzystają z informacji udzielanych przez pracowników w tut. Urzędzie. 18) Tego samego dnia odbyło się spotkanie robocze z Benedyktem Stefankiewiczem kierownikiem Rejonu Dróg Wojewódzkich w Złotowie oraz przedstawicielem firmy projektowej Lafrentz z Poznania. Omawiano kwestie związane z przebudową drogi wojewódzkiej nr 188 na ulicach: Domańskiego, Sienkiewicza i Złotowskiej w Krajence. Inwestycja będzie obejmowała m.in. budowę zatoczek autobusowych oraz ścieżki rowerowej. 19) 14 września odbył się trzeci częściowy odbiór związany z realizacją projektu Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krajence. Odbiór obejmował wykonanie warstwy odwadniającej, ziemistej (urodzajnej) oraz instalacji odgazowującej. Termin zakończenia inwestycji 15 grudnia 2011 roku. 20) 20 września Burmistrz podpisał umowę o współpracy na rzecz rozwoju lokalnego. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Projekt ma na celu podjęcie współpracy samorządów lokalnych oraz innych podmiotów na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców powiatu złotowskiego poprzez działania pobudzające aktywność zawodową osób pozostających bez zatrudnienia. Projekt umowy został wypracowany we współpracy z Regionalnym Ośrodkiem Europejskiego Funduszu Społecznego w Pile. Wolę zawarcia umowy o współpracy na rzecz rozwoju lokalnego wyraziło 18 podmiotów, w tym powiat złotowski, który jest liderem przedsięwzięcia oraz wszystkie gminy powiatu złotowskiego. Szczegółowe cele projektu były prezentowane Radzie podczas sesji odbytej w dniu 26 maja br. 21) 20 września br. zakończona została inwestycja pn. Budowa budynku socjalnoszatniowego przy Stadionie Miejskim w Krajence.

13 22) 21 września odbyło się Walne Zgromadzenie Związku Gmin Krajny, podczas którego podjęto uchwałę w sprawie zmiany Statutu Związku. Zmiana ta wymaga zatwierdzenia przez rady gmin należących do Związku. Stosowny projekt uchwały został przedłożony także Radzie Miejskiej w Krajence. Była to także okazja do uczczenia 20- lecia powstania związku Gmin Krajny. 23) 27 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka oraz Małgorzata Krasko podpisali umowę pożyczki na realizację zadania Ochrona wód zlewni rzeki Noteć aglomeracja Krajenka. Pożyczka została zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę zł. 24) 27 września 2011 roku w Krajence odbyło się spotkanie z Krzysztofem Grabowskim Członkiem Zarządu Województwa Wielkopolskiego, które dotyczyło spraw związanych z drogami wojewódzkimi 188 i ) 28 września Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka oraz z-ca Burmistrza spotkali się z przedstawicielem PKP w sprawie przejęcia na mienie gminy Dworca Kolejowego w Krajence. 26) Tego samego dnia Burmistrz Gminy i Miasta Krajenka oraz z-ca Burmistrza odbyli spotkanie z przedstawicielem firmy Wielkopolska Sieć Szerokopasmowa S.A. w Poznaniu. Spotkanie miało na celu omówienie spraw związanych z realizacją projektu Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, który polega na budowie sieci światłowodowej do każdej gminy. Program ma być realizowany w latach i doprowadzić do stworzenia możliwości ultraszybkiego dostępu do Internetu dla mieszkańców Wielkopolski. 27) W dniu 28 września br. Burmistrz oraz Wojewódzki Konserwator Zabytków w Poznaniu Pan Aleksander Starzyński, uczestniczyli w odbiorze prac konserwatorskich wykonywanych w kościele parafialnym p.w. św. Anny w Krajence. 8. W minionym okresie Krajenka wzięła udział w akcji Podziel się posiłkiem prowadzonej we współpracy z Pilskim Bankiem Żywności w Pile. Zbiórkę żywności przeprowadzoną w dniach sierpnia br. poprzedziła akcja promocyjna, w której udział wzięli: Burmistrz, z-ca Burmistrza, Przewodniczący Rady oraz z-ca kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krajence. Do akcji przyłączył się także senator RP Mieczysław Augustyn. Zebrana żywność trafiła do najbardziej potrzebujących mieszkańców Gminy i Miasta Krajenka poprzez organizacje pozarządowe. Zbiórka zakończyła się koncertem, który odbył się w dniu 28 sierpnia w Pile.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku

Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku Uchwała Nr XVII/166/13 Rada Miejska w Kowalewie Pomorskim z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z planu zamierzeń Gminy Kowalewo Pomorskie na kadencję 2010-2014 Na podstawie 2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

2 Echa znad Sanu i Wisłoka

2 Echa znad Sanu i Wisłoka Niech magiczna noc wigilijnego wieczoru przyniesie spokój i radość. Niech każda chwila świąt Bożego Narodzenia żyje własnym pięknem, a Nowy 2014 Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem. Najpiękniejszych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY. z dnia 26 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 lipca 2013 r. Poz. 4285 ZARZĄDZENIE NR 86/VI/2013 BURMISTRZA MIASTA OLEŚNICY z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zał. do uchwały Nr XXXVII/291/09 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 9 grudnia 2009 roku S. 06/2009 Sprawozdanie z pracy Burmistrza 25.06.2009r. - 30.11.2009r. Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 maja 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 maja 2007 r. Nr 110 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIE WOJEWODY PODLASKIEGO 992 Nr 69/07 z dnia 14 maja 2007 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta między sesjami Rady Miejskiej Świdnica, 26 lutego 2015 r. 24-31 stycznia Wraz z Romanem Szełemejem, prezydentem Wałbrzycha, Andrzejem Kosiórem, wicemarszałkiem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 2542 UCHWAŁA NR XXIV/164/12 RADY MIEJSKIEJ W PRZEDBORZU z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie

Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Realizacja zadań samorządowych w okresie 2006-2010 Gmina Urzędów Realizacja projektu związanego z przebudową i uporządkowaniem centralnego miejsca jakim jest rynek w Urzędowie Na przełomie stycznia lutego

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK

S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2005 ROK Zarządzenie nr 718/06 Burmistrza Gostynia z dnia 20 marca 2006 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi:

Nr 202. Burmistrzowie Dorota Nowacka i Zbigniew Zastrożny oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Gminy Pobiedziska Renata Jończyk z Radnymi: L IULETYN Nr 202 WYDAWCA: Urząd Miasta i Gminy w Pobiedziskach egzemplarz bezpłatny wwwpobiedziskapl 26032015 r Niechciane drogi str 2 Zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r.

PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. 1 PROTOKÓŁ Nr XXXVIII/14 z sesji Rady Miejskiej w Iłowej z dnia 24 czerwca 2014 r. odbytej w Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Iłowej, przy ul. Żagańskiej 15 Pan Przewodniczący Rady na podstawie listy

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12.

Ogłoszenie Burmistrza Miasta o możliwości wydzierżawienia miejsc reklamowych w wiatach przystankowych, s. 12. Ziemia Suska 11/2011 Spis treści: Informacja z działalności Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka, s. 2. GJ, XI Sesja Rady Miejskiej w Suchej Beskidzkiej, s. 4. Podatki i opłaty na rok 2012, s. 4. Opłaty za

Bardziej szczegółowo

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735

NASZE JUTRO. W zimowej szacie. Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 WŁOSZAKOWICE Karol Kurpiński 1785-1857 NASZE JUTRO Nr 235 styczeń 2010 r. ISSN 1425-4735 MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO - SPOŁECZNO - KULTURALNY Gminnego Ośrodka Kultury we Włoszakowicach W zimowej szacie 2

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r.

CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 1 CZĘŚĆ OPISOWA DO BUDŻETU MIASTA LUBINA NA 2011 r. 2 Budżet miasta na 2011 r. zakłada: - dochody w kwocie 229.421.101,00 zł w tym: - na zadania zlecone 11.707.119,00 zł - wydatki w wysokości 248.918.471,00

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo