Raport bieżący nr 8 / 2008

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 8 / 2008"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2008 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Temat Zwołanie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art 399 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych i paragrafu 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Centrum Biurowym LUBICZ w Krakowie przy ul. Lubicz 23, duża sala konferencyjna. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok. 12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w 2007 roku. 14. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez: a) zmianę treści paragrafu 3 ust. 1 Statutu celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnosci (PKD) treść dotychczasowa: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) A uprawa warzyw, 2) B uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, 3) Z uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw, 4) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych, 5) rybołówstwo, włączając działalność usługową, 6) Z produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików, 7) Z produkcja mięsa z drobiu i królików, 8) A produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi, 9) B działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa, 10) Z przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa, 11) Z przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków, 12) Z produkcja soków z owoców i warzyw, 13) A przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie in-dziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej, 14) B działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, 15) produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych, 16) Z produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości, 17) Z produkcja przypraw, 18) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1

2 18) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 19) Z produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, 20) Z produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana, 21) Z wydawanie książek, 22) Z wydawanie gazet, 23) Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 24) Z wydawanie nagrań dźwiękowych, 25) Z pozostała działalność wydawnicza, 26) Z drukowanie gazet, 27) Z działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28) Z działalność graficzna pomocnicza, 29) Z reprodukcja nagrań dźwiękowych, 30) Z reprodukcja nagrań wideo, 31) A konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 32) B pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi, 33) A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 34) B sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 35) Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 36) Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych, 37) B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 38) Z pozostała sprzedaż hurtowa, 39) Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, 40) Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych, 41) Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków, 42) Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 43) Z hotele, 44) 55.2 obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, 45) A restauracje, 46) B pozostałe placówki gastronomiczne, 47) Z bary, 48) 55.5 działalność stołówek i catering, 49) Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 50) Z wynajem nieruchomości na własny rachunek, 51) Z wynajem samochodów osobowych, 52) Z wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, 53) Z działalność związana z informatyką, pozostała 54) Z badania rynku i opinii publicznej, 55) A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 56) Z reklama, 57) 74.8 działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 58) Z działalność szkół nauki jazdy, 59) Z produkcja filmów i nagrań wideo, 60) Z rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, 61) Z działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 62) Z działalność związana ze sportem, pozostała. treść po zmianie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, 2) Z uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, 3) Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 4) Z uprawa winogron, 5) Z uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i pod-zwrotnikowych, 6) Z uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych, 7) Z uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, 8) Z uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, 9) Z uprawa drzew oleistych, 10) Z uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, 11) Z uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, 12) Z rozmnażanie roślin, 13) Z działalność usługowa następująca po zbiorach, 14) Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 15) Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 16) Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 17) Z działalność usługowa związana z leśnictwem, 18) Z rybołówstwo w wodach morskich, 19) Z rybołówstwo w wodach śródlądowych, 20) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, 21) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, 22) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 2

3 22) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 23) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 24) Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 25) Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 26) Z przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 27) Z produkcja soków z owoców i warzyw, 28) Z pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 29) Z produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 30) Z produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 31) Z produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 32) Z produkcja przypraw, 33) Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 34) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 35) Z produkcja win gronowych, 36) Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 37) Z produkcja artykułów piśmiennych, 38) Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 39) Z drukowanie gazet, 40) Z pozostałe drukowanie, 41) Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 42) Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, 43) Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 44) Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45) Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samo-chodowych, z wyłączeniem motocykli, 46) Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 47) Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 48) Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 49) B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 50) Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 51) Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52) Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 53) Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 54) Z sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55) Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 56) Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 57) Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego za-kwaterowania 58) Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 59) Z pozostałe zakwaterowanie, 60) A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 61) B ruchome placówki gastronomiczne, 62) Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), - 63) Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 64) Z przygotowywanie i podawanie napojów, 65) Z wydawanie książek, 66) Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 67) Z wydawanie gazet, 68) Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 69) Z pozostała działalność wydawnicza, 70) Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 71) Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 72) Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 73) Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 74) Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 75) Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 76) Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 77) Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 78) Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 79) Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 80) Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 81) Z działalność agencji reklamowych, 82) A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 83) B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 84) C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 85) D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 86) Z badanie rynku i opinii publicznej, 87) Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 88) Z działalność fotograficzna, 89) Z działalność związana z tłumaczeniami, 90) Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 3

4 90) Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 91) Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 92) Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 93) Z wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 94) Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, - 95) Z wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 96) Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 97) C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 98) Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 99) Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i po-została specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 100) Z działalność centrów telefonicznych (call center), 101) Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 102) Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 103) Z działalność związana z pakowaniem, 104) Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 105) Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 106) Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej 107) Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 108) Z działalność wspomagająca edukację, 109) Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 110) Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 111) Z działalność klubów sportowych, 112) Z pozostała działalność związana ze sportem, 113) Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna b) zmianę paragrafu 11 ust. 3 Statutu poprzez uchylenie pkt 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów 12) do 16). treść dotychczasowa 11 ust. 3: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejecie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) pracownikami akcjonariuszy, b) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, c) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, d) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej 4

5 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów)euro, 16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty ,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. treść 11 ust. 3 po zmianie: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, b) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, c) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty ,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategicznego planu wieloletniego. 18. Wolne wnioski 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz w sekretariacie) i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie zostali z księgi akcyjnej wykreśleni. Ponadto Zarząd informuje,że akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane bedą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartosciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz w sekretariacie) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. 5

6 powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie sie w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia o godz GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Spożywczy (spo) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Kurniki 4 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jan Kościuszko Prezes Zarządu 6

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE l Firma Spółka działać będzie pod firmą EUROCASH Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy EUROCASH S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki.

I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki. STATUT SPÓŁKI TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna z siedzibą w Ujeźdźcu Małym (tekst jednolity) I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa, czas trwania Spółki. 1. 1. Firma spółki brzmi: TARCZYŃSKI Spółka Akcyjna.

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 7 Identyfikator wydruku: RP/213765/30/20130726143602 Wydruk przygotowany dla weryfikacji dokumentu Strona 1 z 14 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan

Bardziej szczegółowo

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU

S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU S T A T U T KRAJOWEJ SPÓŁKI CUKROWEJ W TORUNIU TEKST JEDNOLITY 1. uchwalony Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2003 roku, objętą aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 Firma. 2 Przedmiot działalności STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Agroma Spółka akcyjna. Spółka może używać skrótu Agroma S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka powstała

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 10:36:55 Numer KRS: 0000489241 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT KLASYFIKACJI

SCHEMAT KLASYFIKACJI SCHEMAT KLASYFIKACJI SEKCJA A ROLNICTWO, LEŚNICTWO, ŁOWIECTWO I RYBACTWO 01 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ 01.1 Uprawy rolne inne niż wieloletnie 01.11

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.)

Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.) Umowy Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (tekst jednolity po zmianach NZW z dnia 29.11.2013r.) 1. Stawiający oświadczają, że zawierają w oparciu o art. 158 i nast. kodeksu handlowego umowę Spółki

Bardziej szczegółowo

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Adform Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Adform Group S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z

63.12.Z 33.12.Z 33.13.Z 33.14.Z 33.19.Z 33.20.Z 95.11.Z 95.12.Z 46.14.Z STATUT KOMPAP S.A. Tekst jednolity z dn. 29 czerwca 2010 r. 1 Stawiający oświadczają, że zawierają umowę Spółki Akcyjnej. 2 Stawiający oświadczają, że Spółka istnieć będzie pod firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie DATA, GODZINA I MIEJSCE ZGROMADZENIA Działając zgodnie z art. 399 1 kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol

Statut Spółki Akcyjnej Indykpol Statut Spółki Akcyjnej Indykpol I. POSTANOWIENIA OGÓLNE art.1 1. Firma Spółki brzmi: Indykpol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy firmy w skrócie Indykpol S.A. 3. Spółka może używać nazwy firmy

Bardziej szczegółowo

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity

STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity STATUT Mo-BRUK SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity PREAMBUŁA Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki komandytowej działającej pod firmą: Mo- BRUK J. Mokrzycki Spółka komandytowa z siedzibą w Korzennej

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity)

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ MISPOL (tekst jednolity) 1. 1. Firma Spółki brzmi Mispol Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej Mispol S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego. 2. Spółka

Bardziej szczegółowo

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY)

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) 1. 1. Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A.

STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. STATUT SPÓŁKI VISTAL GDYNIA S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Spółka powstała w drodze przekształcenia VISTAL Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni w spółkę akcyjną. -------------------------

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU ZAKŁADY MIĘSNE MYSŁAW SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Mięsne Mysław Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Mięsne Mysław

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA STATUT KLEBA INVEST SPÓŁKA AKCYJNA 1 Firma Spółki brzmi: KLEBA INVEST Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: KLEBA INVEST S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego także w postaci

Bardziej szczegółowo

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT BORYSZEW SPÓŁKA AKCYJNA Tekst ujednolicony Statutu, z uwzględnieniem zmian wpisanych w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowieniem

Bardziej szczegółowo

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu

V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie spadkobierców. 3. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o stwierdzeniu zgonu MSiG 106/2009 (3209) SPIS TREŚCI 9. Inne Poz. 7208. KLUB PIŁKI RĘCZNEJ MIEDŹ W UPADŁOŚCI w Legnicy................................. 76 V. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO 1.Wezwanie

Bardziej szczegółowo