Raport bieżący nr 8 / 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport bieżący nr 8 / 2008"

Transkrypt

1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 8 / 2008 Data sporządzenia: Skrócona nazwa emitenta GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Temat Zwołanie Zyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupy Kościuszko "Polskie Jadło" S.A Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu: Zarząd Spółki Grupa Kościuszko "Polskie Jadło" S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art 399 paragraf 1 kodeksu spółek handlowych i paragrafu 13 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 czerwca 2008 roku na godzinę Zwyczajne Walne zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w Centrum Biurowym LUBICZ w Krakowie przy ul. Lubicz 23, duża sala konferencyjna. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowosci zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku i sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2007 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2007 roku. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2007 rok. 12. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 r. 13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w 2007 roku. 14. Podjecie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Podjecie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki poprzez: a) zmianę treści paragrafu 3 ust. 1 Statutu celem dostosowania jej do obowiązującego stanu prawnego zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalnosci (PKD) treść dotychczasowa: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) A uprawa warzyw, 2) B uprawa grzybów, kwiatów i ozdobnych roślin ogrodniczych; szkółkarstwo roślin sadowniczych i ozdobnych, 3) Z uprawa drzew i krzewów owocowych, roślin jagodowych i orzechów oraz uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów i przypraw, 4) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych, 5) rybołówstwo, włączając działalność usługową, 6) Z produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików, 7) Z produkcja mięsa z drobiu i królików, 8) A produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi, 9) B działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa, 10) Z przetwarzanie i konserwowanie ryb i pozostałych produktów rybactwa, 11) Z przetwórstwo i konserwowanie ziemniaków, 12) Z produkcja soków z owoców i warzyw, 13) A przetwórstwo i konserwowanie owoców i warzyw, gdzie in-dziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem działalności usługowej, 14) B działalność usługowa związana z przetwórstwem i konserwowaniem warzyw i owoców, 15) produkcja pieczywa i wyrobów ciastkarskich świeżych, 16) Z produkcja wyrobów piekarskich i ciastkarskich o przedłużonej trwałości, 17) Z produkcja przypraw, 18) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 1

2 18) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 19) Z produkcja wód mineralnych i napojów bezalkoholowych, 20) Z produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury, gdzie indziej niesklasyfikowana, 21) Z wydawanie książek, 22) Z wydawanie gazet, 23) Z wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych, 24) Z wydawanie nagrań dźwiękowych, 25) Z pozostała działalność wydawnicza, 26) Z drukowanie gazet, 27) Z działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 28) Z działalność graficzna pomocnicza, 29) Z reprodukcja nagrań dźwiękowych, 30) Z reprodukcja nagrań wideo, 31) A konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych 32) B pomoc drogowa oraz pozostała działalność usługowa związana z pojazdami samochodowymi, 33) A sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 34) B sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych, 35) Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 36) Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych, 37) B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 38) Z pozostała sprzedaż hurtowa, 39) Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw, 40) Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych, 41) Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków, 42) Z sprzedaż detaliczna chleba, ciast, wyrobów piekarniczych i cukierniczych, 43) Z hotele, 44) 55.2 obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania pozostałe, 45) A restauracje, 46) B pozostałe placówki gastronomiczne, 47) Z bary, 48) 55.5 działalność stołówek i catering, 49) Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 50) Z wynajem nieruchomości na własny rachunek, 51) Z wynajem samochodów osobowych, 52) Z wypożyczanie artykułów użytku osobistego i domowego, 53) Z działalność związana z informatyką, pozostała 54) Z badania rynku i opinii publicznej, 55) A doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 56) Z reklama, 57) 74.8 działalność komercyjna, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 58) Z działalność szkół nauki jazdy, 59) Z produkcja filmów i nagrań wideo, 60) Z rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo, 61) Z działalność rozrywkowa pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana, 62) Z działalność związana ze sportem, pozostała. treść po zmianie: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Z uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu, 2) Z uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych, 3) Z pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie, 4) Z uprawa winogron, 5) Z uprawa drzew i krzewów owocowych tropikalnych i pod-zwrotnikowych, 6) Z uprawa drzew i krzewów owocowych cytrusowych, 7) Z uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych, 8) Z uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów, 9) Z uprawa drzew oleistych, 10) Z uprawa roślin wykorzystywanych do produkcji napojów, 11) Z uprawa roślin przyprawowych i aromatycznych oraz roślin wykorzystywanych do produkcji leków i wyrobów farmaceutycznych, 12) Z rozmnażanie roślin, 13) Z działalność usługowa następująca po zbiorach, 14) Z obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin, 15) Z gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych, 16) Z pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna, 17) Z działalność usługowa związana z leśnictwem, 18) Z rybołówstwo w wodach morskich, 19) Z rybołówstwo w wodach śródlądowych, 20) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach morskich, 21) Z chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych, 22) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 2

3 22) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu, 23) Z przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu, 24) Z produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego, 25) Z przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 26) Z przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków, 27) Z produkcja soków z owoców i warzyw, 28) Z pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw, 29) Z produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych, 30) Z produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 31) Z produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek, 32) Z produkcja przypraw, 33) Z wytwarzanie gotowych posiłków i dań, 34) Z produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej nie sklasyfikowana, 35) Z produkcja win gronowych, 36) Z produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych, 37) Z produkcja artykułów piśmiennych, 38) Z produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury, 39) Z drukowanie gazet, 40) Z pozostałe drukowanie, 41) Z działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku, 42) Z reprodukcja zapisanych nośników informacji, 43) Z produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 44) Z konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 45) Z sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samo-chodowych, z wyłączeniem motocykli, 46) Z sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli, 47) Z sprzedaż hurtowa owoców i warzyw, 48) Z sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa, 49) B sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych, 50) Z sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, 51) Z sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 52) Z sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 53) Z sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 54) Z sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, 55) Z działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, 56) Z hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 57) Z obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego za-kwaterowania 58) Z pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe, 59) Z pozostałe zakwaterowanie, 60) A restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 61) B ruchome placówki gastronomiczne, 62) Z przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering), - 63) Z pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 64) Z przygotowywanie i podawanie napojów, 65) Z wydawanie książek, 66) Z wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych), 67) Z wydawanie gazet, 68) Z wydawanie czasopism i pozostałych periodyków, 69) Z pozostała działalność wydawnicza, 70) Z działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 71) Z działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, 72) Z działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych, 73) Z działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, 74) Z pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, 75) Z pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 76) Z kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 77) Z wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 78) Z działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych 79) Z stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja, 80) Z pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, 81) Z działalność agencji reklamowych, 82) A pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji, 83) B pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych, 84) C pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet), 85) D pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach, 86) Z badanie rynku i opinii publicznej, 87) Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 88) Z działalność fotograficzna, 89) Z działalność związana z tłumaczeniami, 90) Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 3

4 90) Z pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 91) Z wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, 92) Z wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 93) Z wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp., 94) Z wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego, - 95) Z wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego, 96) Z dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, 97) C pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, 98) Z działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura, 99) Z wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i po-została specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura, 100) Z działalność centrów telefonicznych (call center), 101) Z działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, 102) Z działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe, 103) Z działalność związana z pakowaniem, 104) Z pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana, 105) Z pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych, 106) Z pozaszkolne formy edukacji artystycznej 107) Z pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu, 108) Z działalność wspomagająca edukację, 109) Z działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych, 110) Z działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych, 111) Z działalność klubów sportowych, 112) Z pozostała działalność związana ze sportem, 113) Z pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna b) zmianę paragrafu 11 ust. 3 Statutu poprzez uchylenie pkt 11) podpunkt a) Statutu z jednoczesnym dokonaniem odpowiedniej zmiany numeracji podpunktów od b) do d) punktu 11) oraz punktów 12) do 16). treść dotychczasowa 11 ust. 3: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejecie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) pracownikami akcjonariuszy, b) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, c) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, d) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej 4

5 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów)euro, 16) zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty ,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. treść 11 ust. 3 po zmianie: Do kompetencji Rady Nadzorczej należy: 1) zatwierdzanie projektów strategicznych planów wieloletnich Spółki, 2) zatwierdzanie projektów rocznych planów rzeczowo -finansowych, 3) zatwierdzanie projektów planów inwestycyjnych Spółki, 4) udzielanie zgody na nabycie, zbycie i obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego i wszelkich podobnych praw lub ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego; 5) udzielanie zgody na przestawienie produkcji, zakładanie i rozwiązywanie zakładów i filii, nabycie nowych przedsiębiorstw, 6) udzielanie zgody na udzielanie przez Spółkę gwarancji, poręczeń majątkowych i wystawianie weksli, przejęcie poręczeń, otwarcia akredytywy, o wartości każdorazowo powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 7) udzielanie zgody na inwestycje kapitałowe powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro z wyłączeniem lokat kapitałowych, bonów i obligacji skarbowych emitowanych w Polsce lub krajach na obszarze, których Spółka prowadzi działalność, udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 8) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, obciążenie udziałów lub akcji w innych podmiotach, 9) udzielenie zgody w sprawie sposobu głosowania przedstawicieli Spółki w organach spółek zależnych i stowarzyszonych w sprawie powoływania i odwoływania członków organów spółek zależnych i stowarzyszonych, rozwiązania lub likwidacji tych spółek, zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa, podziału lub połączenia spółek zależnych i stowarzyszonych, 10) udzielanie zgody na podejmowanie wszelkich czynności nie związanych z przedmiotem działalności spółki i czynności nadzwyczajnych o wartości przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, 11) udzielanie zgody na zawieranie umów z: a) podmiotami dominującymi w stosunku do Spółki, jednostkami podporządkowanymi wobec podmiotu dominującego albo współmałżonka lub osoby pozostającej z nim we wspólnym pożyciu, krewnymi i powinowatymi do drugiego stopnia, przysposobionymi lub przysposabiającymi, osobami związanymi z tytułu opieki lub kurateli, a także podmiotami, w których jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub osobą zarządzającą, b) innymi akcjonariuszami posiadającymi powyżej 5% głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, a także jednostkami od nich zależnymi lub podmiotami, w których są osobami zarządzającymi, c) jednostkami podporządkowanymi wobec Spółki, 12) udzielanie zgody na inwestycje powyżej równowartości kwoty ,00 (słownie: jeden milion) Euro, chyba że inwestycje te są zawarte w planie inwestycyjnym, zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie, 13) udzielanie zgody na zawarcie umów najmu, dzierżawy i licencji, z okresem obowiązywania powyżej 10 lat, 14) udzielanie zgody na składanie ofert i zawieranie umów o roboty budowlane o wartości netto przekraczającej równowartość kwoty (słownie: jeden milion) Euro, w przypadku ofert wspólnych, miarodajna jest suma netto oferty, a nie udział spółki w ofercie, 15) udzielanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągniecie zobowiązania o wartości przekraczającej równowartość kwoty ,00 (słownie: dwóch milionów) Euro, 16) udzielanie zgody na zatrudnienie pracownika o rocznym wymiarze wynagrodzenia przekraczającym równowartość kwoty ,00 (słownie: sto tysięcy) Euro. 16. Podjecie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia strategicznego planu wieloletniego. 18. Wolne wnioski 19. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd informuje, iż zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli w terminie do dnia 23 czerwca 2008 roku złożą dokumenty akcji w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz w sekretariacie) i nie odbiorą ich przed jego ukończeniem. Akcjonariusze uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie zostali z księgi akcyjnej wykreśleni. Ponadto Zarząd informuje,że akcjonariusze posiadający akcje zdematerializowane bedą uprawnieni do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartosciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi w siedzibie Spółki przy ul. Piastowskiej 23 w Krakowie (w godz w sekretariacie) Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA będzie wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed dniem WZA. 5

6 powszednie przed dniem WZA. Rejestracja akcjonariuszy i wydawanie kart do głosowania rozpocznie sie w dniu odbycia Walnego Zgromadzenia o godz GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO SPÓŁKA AKCYJNA (pełna nazwa emitenta) GRUPA KOŚCIUSZKO POLSKIE JADŁO S.A. Spożywczy (spo) (skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) Kraków (kod pocztowy) (miejscowość) Kurniki 4 (ulica) (numer) (telefon) (fax) ( ) (www) (NIP) (REGON) PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Jan Kościuszko Prezes Zarządu 6

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH

Rejestru Sądowego TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH TREŚĆ ART.6 STATUTU SPÓŁKI STOPKLATKA SA PRZED I PO ZMIANACH Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Było: Art. 6. Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna:

M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Raport bieŝący nr 18/2009. Podstawa prawna: M.W. TRADE (MWT): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Raport bieŝący nr 18/2009 Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieŝące i okresowe Zwołanie Zwyczajnego

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 18 / 2009

Raport bieżący nr 18 / 2009 INTERSPORT S.A. RB-W 18 2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 18 / 2009 Data sporządzenia: 2009-06-18 Skrócona nazwa emitenta INTERSPORT S.A. Temat Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A.

Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. Proponowane zmiany do Statutu INTERSPORT Polska S.A. W związku z proponowanymi zmianami Statutu Zarząd Spółki przedstawia poniżej dotychczasowe brzmienie postanowień Statutu, co do których wnioskowane

Bardziej szczegółowo

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści:

Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: Dotychczasowa treść 6 ust. 1 Statutu Spółki o treści: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) działalność w zakresie turystyki, wypoczynku i rekreacji, 2) świadczenie usług sanatoryjno-leczniczych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy porządek obrad:

Szczegółowy porządek obrad: Szczegółowy porządek obrad: 1. Otwarcie obrad ; 2. Wybór przewodniczącego ; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 5. Przyjęcie porządku

Bardziej szczegółowo

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA:

DOKOKANO NASTĘPUJĄCYCH ZMIAN STATUTU EMITENTA: Nr 20/2011 dotyczy: zmiany w Statucie SIMPLE Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 27 czerwca 2011 r. podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonano zmiany postanowieo 2, 5, 6 oraz tytułu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TRANS POLONIA S.A. z siedzibą w Tczewie z dnia 8 sierpnia 2013 roku w sprawie wyboru Uchwała Nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Krzysztofa

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONANIE GŁOSU PRZEZ na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie, zwołanym na dzień 8 sierpnia 2013 r. Stosowanie niniejszego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY MR HAMBURGER S.A. Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ Zarząd Mr Hamburger Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Katowickiej

Bardziej szczegółowo

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014

:44. ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki. Raport bieżący 25/2014 2014-06-03 07:44 ZAKŁADY MIĘSNE HENRYK KANIA SA zamierzona zmiana Statutu Spółki Raport bieżący 25/2014 Zarząd Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie (dalej "Spółka"), niniejszym informuje,

Bardziej szczegółowo

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO

1. Imię i nazwisko/nazwa: PEŁNOMOCNICTWO Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu TABLEO Spółka Akcyjna w dniu 23 września 2015 r. Informacje ogólne: Niniejszy formularz został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Obecna treść 6 Statutu:

Obecna treść 6 Statutu: Na podstawie 38 ust.1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz w związku ze zmianą

Bardziej szczegółowo

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu: Wskazanie zmiany Statutu przyjętej na podstawie Uchwały Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Lentex" S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 26 maja 2015 roku: Artykuł 7 Statutu Spółki o dotychczasowym brzmieniu:

Bardziej szczegółowo

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA

Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez mocodawcę. II. DANE MOCODAWCY UDZIELAJĄCEGO PEŁNOMOCNICTWA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA (dla osób fizycznych) I. OBJAŚNIENIA Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 402 3 Kodeksu spółek handlowych

Bardziej szczegółowo

3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A)

3) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (PKD A) Zarząd Makarony Polskie S.A. z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Podkarpackiej 15, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem KRS 0000212001, działając na

Bardziej szczegółowo

począwszy od roku obrotowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za

począwszy od roku obrotowego Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za Raport bieżący nr 69/2008 Data sporządzenia: 2008-09-17 Skrócona nazwa emitenta ADS S.A. Temat Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 16 września 2008 roku. Podstawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów

UCHWAŁA nr 3 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyłącza tajność przy głosowaniu w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej. przeciwko 0 głosów UCHWAŁA nr 1 Działając na podstawie art. 409 1 Kodeksu spółek handlowych: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Michała

Bardziej szczegółowo

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE

ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE ZWOŁANIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY BAKALLAND S.A. Z SIEDZIBĘ W WARSZAWIE Zarząd Bakalland S.A. z siedzibą w Warszawie (00-446) przy ul. Fabrycznej 5, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku

ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku ZMIANY W STATUCIE SPÓŁKI uchwalone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dr Kendy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w dniu 10 maja 2011 roku Obecne brzmienie 8 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej podjęta w głosowaniu jawnym

Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej podjęta w głosowaniu jawnym Uchwała Nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania przy powołaniu Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PRYMUS S.A. na podstawie art. 420 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia uchylić

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.09.2013 godz. 11:07:26 Numer KRS: 0000440716 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia VOTUM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki:

Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Zamierzone zmiany Statutu Spółki ONICO S.A. W miejsce dotychczasowej treści 4 ust. 1 Statutu Spółki: Przedmiotem działalności Spółki jest: - Wytwarzanie energii elektrycznej (35.11.Z), - Przesyłanie energii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2009 roku

Uchwała nr 1/I/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 maja 2009 roku Uchwała nr 1/I/2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: BAKALLAND Spółka Akcyjna postanawia powołać [ ] na Przewodniczącego. ----------------------------

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY

INFORMACJA DLA AKCJONARIUSZY OGŁOSZENIE ZARZĄDU EUROCENT S.A. O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI EUROCENT S.A. Zarząd EUROCENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie (dalej Spółka ), działając na podstawie art. 399 1

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem działalności Spółki jest:

Przedmiotem działalności Spółki jest: Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych (PKD 01.13.Z); 2) działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (PKD

Bardziej szczegółowo

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Uchwała 01/06/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Balticon S.A. w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Balticon S.A z siedzibą w Gdyni postanawia odstąpić

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 39/2016

RAPORT BIEŻĄCY 39/2016 Warszawa, 21 czerwca 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane o Spółce

Podstawowe dane o Spółce Podstawowe dane o Spółce Nazwa i adres: Wydawnictwo Górnicze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30 NIP: 954 00 06 146 REGON: 272143728 KRS: 0000117339 Obsługa bankowa:

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego. Polska Agencja Prasowa S.A. Gdańsk, dnia 23 kwietnia 2009 roku Swissmed Centrum Zdrowia S.A. ul. Wileńska 44 80-215 Gdańsk Komisja Nadzoru Finansowego Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Polska Agencja Prasowa S.A. RAPORT

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI

OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI OFERTA SPRZEDAŻY SPÓŁKI data/nr zgłoszenia 2013-08-27/ KH 813 1. Kontakt do: KONTAKT ZE SPRZEDAJĄCYM (imię i nazwisko, tel., mail, fax) Kancelaria LIDERIO Sp. z o.o. tel. 691 054 330 lub 22/433-76-20,

Bardziej szczegółowo

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Telemedycyna Polska Spółka Akcyjna o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce walnego zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. Zarząd spółki Telemedycyna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu Raport bieżący nr 44/2015 z dnia 2 września 2015 roku

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu Raport bieżący nr 44/2015 z dnia 2 września 2015 roku Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zamierzone zmiany statutu Raport bieżący nr 44/2015 z dnia 2 września 2015 roku Podstawa prawna (wybierana w ESPI): Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Lista kodów PKD branże preferowane

Lista kodów PKD branże preferowane Lista kodów PKD branże preferowane reklama i marketing 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.12.Z Działalność portali internetowych 63.91.Z

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą w Chorzowie (41-500) ul. Dąbrowskiego 48 posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 6272595631 oraz numer REGON 240551984

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA na dzień 27 czerwca 2012 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA na dzień 27 czerwca 2012 roku Raport bieżący nr 26/2012 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PEKAES SA na dzień 27 czerwca 2012 roku Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU

PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU PROJEKT UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W STAREJ IWICZNEJ W DNIU 15 PAŹDZIERNIKA 2015 ROKU Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego

Bardziej szczegółowo

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Uchwała nr 1 / 2010 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą B3SYSTEM Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy

4 kwietnia :41:34 główne pkd opis Rekordy ilość firm wg PKD 4 kwietnia 2014 08:41:34 główne pkd opis Rekordy e-mail Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 16 4 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Uchwała nr 1 z dnia 14 czerwca 2010 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając w oparciu o art. 409 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku

FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Dane Akcjonariusza: FORMULARZ DO WYKONYWANIA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA w dniu 30 listopada 2010 roku Imię i Nazwisko/Nazwa:.... Adres:... PESEL

Bardziej szczegółowo

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A.

Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Załącznik Nr 3 do raportu bieżącego nr 34/2013 ENEA S.A. z dnia 21 listopada 2013 r. Wykaz proponowanych zmian w Statucie ENEA S.A. Dotychczasowe brzmienie 5 Statutu: Przedmiotem działalności Spółki jest

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZM Henryk Kania S.A. na dzień 2 czerwca 2014 r.

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZM Henryk Kania S.A. na dzień 2 czerwca 2014 r. PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZ ZM Henryk Kania S.A. na dzień 2 czerwca 2014 r. Projekt Uchwały nr 1/05/2014 w sprawie: wyboru Przewodniczącego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki

Bardziej szczegółowo

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A.

i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Navimor-Invest Spółka Akcyjna Tekst jednolity Statutu Spółki NAVIMOR-INVEST S.A. 1 z 6 2014-07-09 11:23 i.tyborska@navimorinvest.eu i.tyborska@navimorinvest.eu (Emitenci) Serwisy Zamknięte GPW System EBI MENU Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Regulacje Kontakt

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu OPONEO.PL S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd OPONEO.PL S.A. z siedzibą w Bydgoszczy ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 k.s.h. i 20.3 Statutu Spółki,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku

Uchwała nr 22 z dnia 1 września 2010 roku Uchwała nr 21 z dnia 1 września 2010 roku Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka ) w przedmiocie zmiany uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 5 maja 2009

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2015 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2015 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Emmerson Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30.06.2015 roku Zarząd spółki Grupa Emmerson S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 40,

Bardziej szczegółowo

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku.

Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku. RAPORT BIEŻĄCY 48 / 2010 zał. Wykaz uchwalonych zmian Statutu Spółki podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Nepentes S.A. w dniu 7 czerwca 2010 roku. PRZED ZMIANAMI PO ZMIANACH 6 ust.

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WRAZ Z ILOŚCIĄ ODDANYCH GŁOSÓW

TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WRAZ Z ILOŚCIĄ ODDANYCH GŁOSÓW TREŚĆ PODJĘTYCH UCHWAŁ WRAZ Z ILOŚCIĄ ODDANYCH GŁOSÓW UCHWAŁA NUMER 1/06/2014 w sprawie: odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wnioskowej. ------------------- Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZM Henryk

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU BALTICONSPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GDYNI ZWOŁANYM NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2011 ROKU Niniejszy formularz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR 1. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ATLANTA POLAND S.A. z siedzibą w Gdańsku. z dnia 18 listopada 2013 r. UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ATLANTA POLAND S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU W DNIU 18 LISTOPADA 2013 ROKU Zarząd, działając na podstawie 38 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.02.2013 godz. 14:11:00 Numer KRS: 0000417765 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:42:05 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 14:42:05 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 13.12.2016 godz. 14:42:05 Numer KRS: 0000007696 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU

TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU TEKST JEDNOLITY STATUTU FUNDACJI FOODMAKERS Z DNIA 2 LUTEGO 2015 ROKU 1 Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Foodmakers, zwana w treści niniejszego statutu "Fundacją" ustanowiona została

Bardziej szczegółowo

UNIMA 2000 S.A: Zwołanie ZWZ Spółki

UNIMA 2000 S.A: Zwołanie ZWZ Spółki UNIMA 2000 S.A: Zwołanie ZWZ Spółki KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2010 Data sporządzenia: 2010-05-22 Skrócona nazwa emitenta: UNIMA 2000 S.A Temat: Zwołanie ZWZ Spółki Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. na dzień r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. na dzień r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5th Avenue Holding S.A. na dzień 06.04.2016 r. Zarząd 5th Avenue Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ul. Rzymowskiego 31, 02-697 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Talex S.A. zwołane na dzień 29 kwietnia 2010 r. Poznaniu, działając na podstawie art. 395 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym

Bardziej szczegółowo

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2014 roku Zarząd ALDA S.A. z siedzibą w Ząbkowicach Śląskich przy ul. Melioracyjnej 6, 57-200 Ząbkowice Śląskie, zarejestrowanej w Sądzie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A.

Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE. Eko Holding S.A. Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki z portfela Allianz Polska OFE SPÓŁKA: Eko Holding S.A. DATA NW: 26 czerwca 2012 roku (godz. 12.00) Liczba głosów, którymi fundusz dysponował

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 28 kwietnia 2009 r.

Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. Warszawa, 28 kwietnia 2009 r. MEDIATEL S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 26 maja 2009 r. porządek obrad Raport bieżący nr 32/2009 Zarząd Mediatel S.A. ("Spółka") informuje,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 10:17:30 Numer KRS: 0000183697 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu:

Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/ Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: Załącznik do Raportu BieŜącego nr 19/2012 2 Statutu (Przedmiot działalności i czas trwania Spółki) pkt 1, w brzmieniu: 18.11.Z Drukowanie gazet 18.12.Z Pozostałe drukowanie 18.13.Z - Działalność usługowa

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:57:03 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 10:57:03 Numer KRS: Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.09.2016 godz. 10:57:03 Numer KRS: 0000369463 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A.

Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. Porządek obrad na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dnia 18 czerwca 2010 r. UNIMA 2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie

Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Ogłoszenie Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Liberty Group S.A. w Warszawie Działając na podstawie art. 399 1 w związku z art. 395 i 402 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Akcyjnej

Bardziej szczegółowo

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Kino Polska TV Spółki Akcyjnej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Spółka działa pod firmą Kino Polska TV Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Kino Polska TV S.A. 2 1. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2.

Bardziej szczegółowo

NewConnect - Rynek Akcji GPW. Elektroniczna Baza Informacji. Numer: 22/2010 Data: 2010-07-27 10:57:02. Rejestracja zmian w Statucie

NewConnect - Rynek Akcji GPW. Elektroniczna Baza Informacji. Numer: 22/2010 Data: 2010-07-27 10:57:02. Rejestracja zmian w Statucie Strona 1 z 5 NewConnect- Rynek Akcji GPW Elektroniczna Baza Informacji Menu Strona główna Dodaj raport bieżący okresowy Archiwum raportów Aktualizacja danych teleadresowych Wyloguj Raport Bieżący Spółka:

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY UCHWAŁ. wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

PROJEKTY UCHWAŁ. wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROJEKTY UCHWAŁ Zarząd spółki pod firmą E-SOLUTION SOFTWARE Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedstawione na najbliższym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

Bardziej szczegółowo

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008

Raport Bieżący. Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Warszawa, 23 czerwca 2008 r. Raport Bieżący Spółka: INTELIWIS Numer: 9/2008 Temat: Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie InteliWISE SA zwołane na 30 czerwca 2008r., planowana zmiana statutu

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 18:34:40 Numer KRS: 0000414841

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.08.2014 godz. 18:34:40 Numer KRS: 0000414841 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.08.2014 godz. 18:34:40 Numer KRS: 0000414841 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku

UCHWAŁA NUMER 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze z dnia 23.03.2010 roku UCHWAŁA NUMER 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie Zarządu spółki Trans Polonia Spółka Akcyjna z siedzibą w Tczewie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółki Trans Polonia Spółka

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Załącznik nr 10 do Ogłoszenia Zarządu TAURON Polska Energia S.A. o zwołaniu Spółki FORMULARZ INSTRUKCJI WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r.

Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Porządek obrad i projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OPTeam S.A. zwołane na dzień 26 listopada 2013 r. Zarząd wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Katowice. Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Katowice Rok założenia: lipiec 2013 r. Wpis do KRS: Numer NIP: posiada Numer REGON: posiada Ilość wspólników: 2 (osoby fizyczne) 5 000,00 zł (pięć tysięcy) Brak

Bardziej szczegółowo

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r.

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. Porządek obrad spółki Trans Polonia z siedzibą w Tczewie zwołanego na dzień 10 maja 2011 r. 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00 OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ONICO S.A. NA DZIEŃ 8 CZERWCA 2015 r., GODZ. 12:00 Zarząd ONICO S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZ CORMAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Łomiankach zwołanego na dzień 19 grudnia 2014 roku 1. Projekt uchwały w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.07.2014 godz. 19:58:42 Numer KRS: 0000062171 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A.

UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Kino Polska TV S.A. UCHWAŁA NR 1 Spółki Kino Polska TV S.A. z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kino Polska TV S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznań, 7 maja 2008 r. Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP

Poznań, 7 maja 2008 r. Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP Poznań, 7 maja 2008 r. Adresaci: Kancelaria Publiczna KNF Dział Emitentów GPW Dział Emitencki i Notowań PAP Tytuł: Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 12.06.2008, proponowane zmiany

Bardziej szczegółowo

2. Adres: 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: 2. Adres:.. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:..

2. Adres: 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru: 2. Adres:.. 3. Nr dowodu osobistego/właściwego rejestru:.. Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Zakładów Mięsnych Henryk Kania Spółki Akcyjnej z siedzibą w Pszczynie w dniu 2 czerwca 2014 r. Informacje ogólne: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 06.06.2016 godz. 06:47:06 Numer KRS: 0000532281 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010

Zmiany do porządku obrad ZWZA. Raport bieżący Nr 13/2010 Zmiany do porządku obrad ZWZA Raport bieżący Nr 13/2010 Zarząd FFiL Śnieżka S.A. przekazuje niniejszym zmianę do porządku obrad ZWZA zwołanego na dzień 21 czerwca 2010 roku, wprowadzoną na żądanie akcjonariusza

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA PROPONOWANE ZMIANY STATUTU GRUPA MENNICE KRAJOWE SPÓŁKA AKCYJNA W związku z objęciem porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia punktów dotyczących zmiany Statutu Spółki, Zarząd niniejszym podaje dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.02.2014 godz. 17:03:43 Numer KRS: 0000479823 I nformacja odpow iadająca odpisow i aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 04.05.2016 godz. 09:17:19 Numer KRS: 0000533479 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. Zarząd Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łubinowej 4a, 03-878 Warszawa, wpisanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zarząd PROSPER S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Krakowiaków 65, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.10.2015 godz. 05:49:32 Numer KRS: 0000486593 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Treści rekomendowanych zmian w statucie Spółki SMS Kredyt Holding S.A. zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 29.06.2012 r.

Treści rekomendowanych zmian w statucie Spółki SMS Kredyt Holding S.A. zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 29.06.2012 r. Treści rekomendowanych zmian w statucie Spółki SMS Kredyt Holding S.A. zgodnie projektami uchwał na ZWZA planowanego na dzień 29.06.2012 r. Zmieniony 5 statutu Spółki: 1. Przedmiotem działalności Spółki

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Warszawa, dnia 31 maja 2011 roku SIMPLE S.A. ul. Bronisława Czecha 49/51 04-555 Warszawa Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy SIMPLE S.A. w Warszawie I. PORZĄDEK OBRAD Zarząd

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS:

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 20:27:17 Numer KRS: Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.10.2016 godz. 20:27:17 Numer KRS: 0000405040 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2008. Data sporządzenia: 03.06.2008

RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2008. Data sporządzenia: 03.06.2008 RAPORT BIEŻĄCY Nr 26/2008 Data sporządzenia: 03.06.2008 Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. w

Bardziej szczegółowo