Kluczowe elementy projektu REGPOT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kluczowe elementy projektu REGPOT"

Transkrypt

1 Kluczowe elementy projektu REGPOT

2 Struktura wniosku Część A tabelaryczna część wniosku zawierająca podstawowe informacje o projekcie, jego uczestnikach i o budżecie projektu Część B opisowa część wniosku przedstawiająca m.in. cele projektu, planowane zadania, uczestników, metody realizacji przewidzianych zadań, sposób zarządzania projektem, oczekiwane rezultaty i ich wpływ na dany obszar badawczy i społeczeństwo.

3 CZĘŚĆ B 1. Jakość naukowo-technologiczna i zgodność z tematyką konkursu 1.1 Koncepcja i cele 1.2 Jakość i efektywność mechanizmów wsparcia i planu pracy 2. Wdrożenie 2.1 Struktura i procedury zarządzania 2.2 Uczestnicy 2.3 Konsorcjum jako całość (jeśli właściwe) 2.4 Zasoby budżet projektu 3. Wpływ 3.1 Odniesienie do oczekiwanego wpływu z Programu Pracy 3.2 Rozprzestrzenianie doskonałości, wykorzystanie rezultatów i rozpowszechnianie wiedzy 4. Kwestie etyczne

4 Kryteria oceny projektu Doskonałość Wdrożenie Oddziaływanie Doskonałość naukowotechnologiczna jednostki Nośność pomysłu i jakość celów Jakość i efektywność akcji wspierających oraz planu działania Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania Odpowiednia struktura zarządzania oraz procedury Jakość oraz doświadczenie uczestników projektu Jakość konsorcjum jako całości włączając komplementarność i równowagę Odpowiednia alokacja budżetu oraz uzasadnienie planowanych kosztów Potencjalne oddziaływanie poprzez rozwój, upowszechnianie oraz wykorzystanie rezultatów projektu Wkład na poziomie Europejskim w realizację wskaźników oddziaływania wymienionych w Programie Pracy Właściwe metody upowszechniania informacji o rezultatach projektu poprzez zaangażowanie graczy

5 Plan Działania oceniany będzie pod kątem zgodności z: - Celami programu Potencjał Badawczy - Wnioskami płynącymi z analizy SWOT jednostki - Potrzeby wzmocnienia długotrwałego potencjału badawczego oraz zdolności innowacyjnych w oparciu o analizę stanu obecnego oraz perspektyw rozwoju - Trwałością rezultatów projektu i zgodnością z długookresową strategią rozwoju centrum

6 Wpływ/Oddziaływanie projektu (expected impact): - Lepsza integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą (długotrwałe partnerstwo z grupami badawczymi w Europie) - Wzmocnienie możliwości i potencjału badawczego (kapitał ludzki: liczba nowych badaczy i badaczy objętych szkoleniami; zasoby rzeczowe: nowoczesna aparatura badawcza, jakość badań prowadzonych przez jednostkę) - Zwiększone możliwości efektywnego wpływu na rozwój regionalny i społeczny; - Zwiększenie uczestnictwa w 7.PR i innych europejskich programach; - Wzmocnienie potencjału innowacyjnego

7 Doskonałość techniczna i naukowa 1. Scientific and/or technical quality (limit 30 stron na sekcję 1 nie wliczając tabel 1.2a-e oraz wykresu Gantta i diagramu PERT) 1.1 Concept and objectives - Przedstawienie pomysłu, myśli przewodniej projektu - Cele naukowo-technologiczne projektu - Przedstawienie centrum (obszar tematyczny, laboratoria, kadra, publikacje, projekty europejskie i krajowe, patenty, współpraca z przemysłem) - Analiza SWOT i Strategia rozwoju Odpowiedź na pytania: - Co zamierzamy osiągnąć poprzez realizację projektu? - Dlaczego nasze centrum? - Dlaczego warto finansować dany obszar badawczy? - Jakie są nasze słabe i silne strony - Jakie szanse i zagrożenia pojawią się w otoczeniu? - Jaka jest strategia rozwoju centrum?

8 Prezentacja centrum badawczego Dlaczego ten obszar badawczy? - Wymiar europejski, w tym tematyka 7.PR - Wymiar krajowy i regionalny: dokumenty strategiczne i programy finansujące działania Dlaczego to centrum badawcze? - Opis głównych obszarów tematycznych - Opis powiązań pomiędzy obszarami tematycznymi - Laboratoria i ich sztandarowa aparatura - Zasoby ludzkie informacja ogólna i CV głównych badaczy Publikacje, Patenty, Projekty - Międzynarodowe, europejskie w tym 7.PR, krajowe Współpraca z przemysłem i współpraca naukowa z partnerami europejskimi, krajowymi (konsorcja naukowe i inne organizacje)

9 SWOT Strategia Plan Działania 1.2 Quality and effectiveness of the support mechanisms, and associated work plan - Ogólny plan działań wraz z opisami każdego z pakietu prac - Szczegółowy opis podejmowanych działań przedstawiony w podziale na pakiety prac - Powiązanie z analizą SWOT - Możliwość wpisania do Action Plan zadań, które są finansowane z innych źródeł MOCNE STRONY SŁABE STRONY Analiza SWOT SZANSE ZAGROŻENIA

10 Analiza SWOT Źródła słabych i mocnych stron - Personel (kwalifikacje kadry zarządzającej i badawczej) - Finanse - Technologia - Organizacja i zarządzanie - Współpraca międzynarodowa - Współpraca regionalna i badawcza Źródła szans i zagrożeń trendy: - Ekonomiczne - Społeczno kulturowe - Technologiczne - Polityczno-prawne - Demograficzne

11 Plan działań Działania dopuszczalne w projekcie 1. Wymiana know how oraz wymiana doświadczeń pomiędzy jednostką badawczą i co najmniej 3 organizacjami partnerskimi z krajów UE. Możliwość organizacji regionalnych, krajowych i międzynarodowych warsztatów i konferencji oraz prowadzenia innych działań sieciujących i promocyjnych mających na celu zwiększenie rozpoznawalności instytucji na arenie międzynarodowej; 2. Rekrutacja doświadczonych naukowców oraz inżynierów i techników do obsługi zakupionego sprzętu badawczego;

12 Plan działań Działania dopuszczalne w projekcie 3. Zakup i modernizację sprzętu badawczego; 4. Opracowanie strategicznego planu rozwoju własności intelektualnej (zarządzanie i ochrona IPR) oraz zwiększania możliwości tworzenia innowacji; 5. Ewaluacja jednostki przez niezależnych ekspertów.

13 Tabele opis pakietów działań Scientific and/or technical quality Typy działań: SUPP (Support) warsztaty, konferencje, studia, rozwój infrastruktury, konkursy, gromadzenie i rozpowszechnianie danych. OTH (Other) szkolenia, koordynacja, sieciowanie, promocja. MGT (Management) prawne, etyczne, finansowe i administracyjne zarządzanie projektem

14 Namacalne rezultaty Przykładowe deliverable: - Minutes of the kick-off meeting - Template of the e-buletin - Reports on the visits of experienced reserchers - Announcement of positions - Conference abstract book - Website of the project - Job contracts - Leaflet - Multimedia presentation

15 Kamienie milowe Przykładowe kamienie milowe: - Kick-off meeting (Minutes of meeting approved by SC) - Visit schedule (VS elaborated) - Annual assessment procedure for incoming reseearchers (Report approved by SC) - Workshop 1-7 (15 participants per workshop) - Conference 1-2 (130 participants per workshop)

16 Ilość osobomiesięcy

17

18 Diagram PERT - Graficzne przedstawienie zależności pomiędzy pakietami prac - Opis ryzyk związanych z realizacją projektu oraz plan ich minimalizacji

19 Wykres Gantta

20 ID Task Name Duration Start Finish 1st Quarter 2nd Quarter3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter3rd Quarter 4th Quarter 1st Quarter 2nd Quarter3rd Quarter 4th Quarter JanFebMar Apr May Jun Jul AugSepOctNovDecJanFebMar Apr MayJun Jul AugSepOct NovDecJanFebMar Apr May Jun Jul AugSepOct NovDecJanFebMar Apr MayJun Jul AugSepOctNovDec 1 Management 1043 days? Wed 1/2/08 Fri 12/30/11 2 T1.1. Establishment of the organisational structure 3 T1.2. Administration of the project 4 T1.3. Quality Management 5 Support to transnational Cooperation 6 T2.1. Development of Partner Search facilitator 7 T2.2 Consolidation of information on convergence regions 8 Networking and training activities 9 T3.1. Organisation of NCPs Forum 10 T3.2 Cooperation with other netw orks 11 T3.3 Organisation of training visits 12 T3.4. Organisation of training workshops 13 T3.5. Communication platform 64 days Wed 1/2/08 Mon 3/31/ days Wed 1/2/08 Fri 12/30/ days? Wed 1/2/08 Fri 12/30/ days? Fri 2/1/08 Thu 12/29/ days? Fri 2/1/08 Thu 7/31/ days? Fri 1/2/09 Thu 12/29/ days? Mon 2/4/08 Fri 12/30/ days? Fri 1/2/09 Fri 12/30/ days? Mon 2/4/08 Fri 12/30/ days? Mon 2/4/08 Thu 12/31/ days? Mon 2/4/08 Thu 12/31/ days? Mon 2/4/08 Fri 12/30/11 14 T3.6. Impact assessment 780 days? Mon 1/5/09 Fri 12/30/11 Wykres Gantta 15 Promoting Scientific excellence in convergence regions 16 T4.1 Operation of the network w ebsite 17 T4.2 Development of Information material 18 T4.3 Development of e-newsletter 19 T4.4 Promotion at European Media 20 T4.5 Promotion of the Network at European 1020 days? Mon 2/4/08 Fri 12/30/ days? Mon 2/4/08 Fri 12/30/ days? Mon 2/4/08 Wed 7/30/ days? Mon 2/4/08 Thu 12/29/ days? Mon 2/4/08 Thu 12/29/ days? Mon 2/4/08 Thu 12/29/11

21 B2. Wdrożenie zarządzanie 2.1 Management structure and procedures (maks. 5 stron) Prezentacja struktury organizacyjnej Skład oraz opis kompetencji głównych ciał zarządzania: - Coordinator, - Project Manager, - Advisory Board, - Steering Committee CV kluczowych osób zaangażowanych w proces zarządzania Opis procesu podejmowania decyzji w projekcie Opis komunikacji w projekcie

22 Schemat struktury zarządzania

23 B2. Wdrożenie konsorcjum 2.2 Individual participants (2 strony na podmiot aplikujący o wsparcie i jedna na organizację partnerskie) Krótki opis podmiotu prawnego, wykonywanych przez niego zadań oraz doświadczeń Krótkie CV osób, które będą realizowały projekt 2.3 Consortium as a whole (only if relevant) (bez limitu stron) W jaki sposób konsorcjum (podmiot aplikujący i organizacje partnerskie) osiągać będą cele projektu i realizować zadania im przypisane? W jaki sposób członkowie konsorcjum się uzupełniają? Opis podwykonawstwa

24 B2. Wdrożenie budżet 2.4 Resources to be committed - Opis budżetu - Podział budżetu (wg pakietów zadań, grup kosztów itd.) - Uzasadnienia ustalonych poziomów kosztów - Zestawienia kosztów wg kategorii

25 Koszty zarządzania projektem 1. Koszt wynagrodzeń koordynatora, menedżera projektu i innych osób zaangażowanych w proces zarządzania projektem PM; 2. Koszt organizacji spotkań Steering Committee, Advisory Board; - koszt dojazdu, noclegu i diet członków S.C. i A.B. - koszty wynajęcia sali, catering, nagłośnienie, materiały informacyjne - wynagrodzenie pracowników organizujących spotkanie; - nie ma możliwości finansowania wynagrodzenia dla osób nie będących pracownikami centrum; 3. Należy pamiętać o odpowiedniej proporcji między kosztami zarządzania a pozostałymi kosztami projektu; 4. Koszty zarządzania projektem ponoszone są przez cały okres realizacji projektu również w projektach jednostek poddających się ocenie międzynarodowych ekspertów

26 Koszty wymiany know-how i doświadczeń 1. Wyjazdy naukowców centrum badawczego: koszt podróży, noclegu i diety * ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju - Dziennik Ustaw nr 236 z 2002 poz z późn. zmianami 2. Wizyty naukowców z organizacji partnerskich koszt podróży, noclegu i diety 3. Wynagrodzenie pracowników zatrudnionych przy organizacji wyjazdów i wizyt 4. Inne koszty bezpośrednio związane z organizacją wymiany współpracy Uwaga! Nie ma możliwości pokrywania kosztów badań prowadzonych zarówno przez wizytujących jak i przyjeżdżających naukowców

27 Ryczałt na koszty diet i hoteli (decyzja KE z 23 marca 2009) ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/flat-rates-subsistence_en.pdf

28 Koszty organizacji konferencji i warsztatów oraz promocja projektu Organizacja konferencji i warsztatów - Koszt wynajmu sali - Koszt cateringu - Materiały konferencyjne - Wynagrodzenie dla zewnętrznych ekspertów (Uwaga! Nie są to koszty personelu) - Wynagrodzenie pracowników centrum przygotowujących szkolenia - Finansowany również aktywny udział pracowników centrum w konferencjach i krótkoterminowych szkoleniach (transport, nocleg + dieta, opłata konferencyjna) Działania promujące centrum i rezultaty projektu - Koszt opracowania, hostingu strony internetowej - Koszt publikacji wyłącznie promocyjnych - Inne działania

29 Koszty zatrudnienia doświadczonych badaczy 1. Wynagrodzenie zatrudnionych badaczy - Kategoria kosztowa: Personnel Cost - Podawane jako PM osobomiesiące - Stawki europejskie 2. Wynagrodzenie pracowników organizujących proces zatrudnienia 3. Koszty bezpośrednie związane z procesem zatrudnienia - koszt publikacji ogłoszeń o wakatach

30 Koszty zakupu i modernizacji sprzętu badawczego Zakup sprzętu i aparatury badawczej 1. Maksymalna wartość zakupu nie może przekraczać 30% kosztów całkowitych projektu 2. W uzasadnionych przypadkach odsetek zwiększamy do 45% 2. Koszt zakupu sprzętu jest wliczany całkowicie w koszty projektu 2. VAT nie jest wydatkiem kwalifikowanym

31 Koszty strategicznego planu rozwoju własności intelektualnej i możliwości tworzenia innowacji Zarządzanie własnością intelektualną i ochrona know-how oraz zwiększanie innowacyjności 1. Wynagrodzenie pracowników 2. Koszt organizacji szkoleń (sala, catering, wynagrodzenie prowadzących itd.) 3. Koszt spotkań networkingowych 4. Wynagrodzenie managera ds. własności intelektualnej!!! Działania komercyjne nie są dozwolone

32 Koszty mechanizmu oceny 1. Wynagrodzenie 3-6 ekspertów wskazanych przez Komisję Europejską - Stawka 450 euro/dzień - Ilość dni spotkań - Ilość dni na przygotowanie rekomendacji 2. Koszt organizacji spotkań w centrum badawczym - Sala, catering, materiały - Refundacja kosztów uczestnictwa Steering Committee - Refundacja kosztów uczestnictwa ekspertów oceniających jednostkę 3. Wynagrodzenie pracowników centrum (przygotowanie materiałów dla ekspertów, organizacja spotkań itd.)

33 B3. Wpływ odniesienie do Programu Pracy 3.1 Expected impacts listed in the Work Programme - Lepsza integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą (długotrwałe partnerstwo z grupami badawczymi w Europie) - Wzmocnienie możliwości i potencjału badawczego (kapitał ludzki: liczba nowych badaczy i badaczy objętych szkoleniami; zasoby rzeczowe: nowoczesna aparatura badawcza) jak również jakość badań prowadzonych przez jednostkę badawczą) - Zwiększone możliwości efektywnego wpływu na rozwój regionalny i społeczny; - Zwiększenie uczestnictwa w 7.PR i innych europejskich programach; - Wzmocnienie potencjału innowacyjnego

34 B3. Wpływ - rozpowszechnianie 3.2 Spreading excellence, exploiting results, disseminating knowledge (maksimum 1 strona) Niestandardowe formy promocji, centra promocyjne etc. + B4. Ethical issues W ramach projektu nie są prowadzone badania, a więc kwestie etyczne nie dotyczą projektu. Jedynie bazy i ochrona danych osobowych.

35 Dziękuję Państwu za uwagę! Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM ul. Rubież 46, Poznań tel. (61) , kom

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r.

Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Partnerstwa strategiczne w Programie ERASMUS+ Zielona Góra, 27.03.2014r. Program spotkania Wprowadzenie do programu Erasmus+ Charakterystyka Partnerstw strategicznych Zasady finansowania Partnerstw strategicznych

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2014 r.

Warszawa, październik 2014 r. Warszawa, październik 2014 r. S P I S T R E Ś C I nr strony I. PROJEKT BUDŻETU NA 2015 R. 5 W CZĘŚCI 28 NAUKA Wstęp 5 Planowane dochody części 28 Nauka 5 Planowane wydatki części 28 Nauka 6 Dział 730

Bardziej szczegółowo

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011

Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 Archiwum Fundusze / Granty Krajowej Reprezentacji Doktorantów z roku 2011 20.12.2011 Warsztaty Finansowanie projektów 7. PR UE, Poznań, 24 stycznia 2012 Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Warszawa, 29 stycznia 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 1 Wstęp/ Preambuła...

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek

Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI. Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w KSI: Imię

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach.

Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Możliwości finansowania badań naukowych, działalności edukacyjnej oraz inwestycji ze źródeł europejskich i międzynarodowych w najbliższych latach. Szczegółowe informacje o konkursach wraz z terminami naborów

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes

Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 1 Spotkanie informacyjne Fundusze Europejskie 2014-2020 na badania naukowe i biznes S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE DO FUNDUSZY NA LATA 2014-2020... 3 2. WSPÓŁPRACA NAUKA - BIZNES...

Bardziej szczegółowo

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw

- działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działania na rzecz wzrostu efektywności prac B+R realizowanych we współpracy jednostek naukowych i przedsiębiorstw dr inż. Małgorzata Skibska Zielińska Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013

Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO INSTYTUCJA ZARZĄDZAJĄCA RPO WO 2007-2013 Szczegółowy opis osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Wersja nr 70 Dokument

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK

Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020. Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Finansowanie współpracy nauki i biznesu w Horyzoncie 2020 Prezentacja oparta na materiałach KE i KPK Wyniki oceny oddziaływania 7.PR - poniżej 50% partnerów przemysłowych strategicznie wykorzystuje finansowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013

Załącznik nr 1 Tabela wydatków dla różnych typów projektów realizowanych w ramach programów współpracy transgranicznej w latach 2007-2013 Zestawienie typowych działań finansowanych w ramach programów współpracy transgranicznej 1 wraz z przypadającymi na nie wydatkami kwalifikowanymi i niekwalifikowanymi 2. Niemożliwe jest stworzenie zamkniętej

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA

ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADA ZAKRES TEMATYCZNY I KONKURSU W RAMACH STRATEGICZNEGO PROGRAMU BADAŃ NAUKOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH PROFILAKTYKA I LECZENIE CHORÓB CYWIILIZACYJNYCH STRATEGMED I. GRUPA TEMATYCZNA: KARDIOLOGIA I KARDIOCHIRURGIA

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych

Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz osób niepełnosprawnych Elżbieta Olejnik Podręcznik pisania projektów dla organizacji pozarządowych działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo