1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE DO PRZEDMIOTU 1. Charakterystyka ustroju gospodarczego Polski Skrypt Prawo gospodarcze. Kompendium poprzez analizę szeregu regulacji odnoszących się do przedsiębiorców ukazuje tez ustrój gospodarczy Polski. Tytułem wstępu należy zaznaczyć, że społeczna gospodarka rynkowa zaczęła być wprowadzana przez przepisy prawne od 1989 r. Reformy podjęte tego roku konieczne były z wielu względów i mimo zmiany sytuacji wewnętrznej prowadzone są do dnia dzisiejszego. Potrzeba zmian wynikała nie tylko z uwarunkowań społeczno-gospodarczych, ale także z przesłanek teoretycznych. W teorii i praktyce udowodniono już po II wojnie światowej przewagę gospodarki opartej na prawach ekonomicznych, czyli rynkowego modelu gospodarczego, nad systemami, w których odrzucono prawo ekonomiczne, a centrum polityczne bezpośrednio ingeruje w procesy gospodarcze. Stwierdzono także szereg innych zalet istnienia gospodarki rynkowej, a w szczególności to, że prawa ekonomiczne są najlepszym miernikiem społecznej przydatności wytwarzanych dóbr. Jako niewidzialna ręka rynek w dużym stopniu weryfikuje produkcję, usługi, wymusza podejmowanie decyzji i ryzyka na własną odpowiedzialność. Ponadto istnieją inne zalety wolnego rynku i konkurencji, która tam istnieje, np.: wolny rynek jest ważnym potencjalnym bodźcem dla przedsiębiorców do poszukiwania lepszych technik wytwarzania i podejmowania nowych wyrobów, na jakie występuje efektywny popyt; wolny rynek stwarza szansę bogacenia się przede wszystkim jednostkom prężnym, przedsiębiorczym, zdolnym do podejmowania i ponoszenia osobistego ryzyka; wolny rynek przeciwdziała biurokratyzowaniu się życia w dziedzinach objętych wolną konkurencją; swobodna gra sił rynkowych, zwłaszcza mechanizm cenowy, prowadzi w sposób najpełniejszy do osiągania i utrzymywania w krótkich okresach równowagi w gospodarce, utożsamianej z optimum gospodarczym.

2 XXIV Wprowadzenie do przedmiotu Podstawową zaletą gospodarki rynkowej jest jednak pełniejsza realizacja wolności obywatelskich poprzez powszechne prawo do przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość zaś to umiejętność wykorzystywania inicjatyw, pomysłów i idei niedostrzegalnych dla innych, a przetwarzanych w realną i opłacalną działalność gospodarczą. Tworzenie to może następować jako działalność gospodarcza prowadzona przez indywidualnych właścicieli prywatnych jednostek produkcyjnych, handlowych lub usługowych albo też poprzez działalność menedżerską w imieniu różnych właścicieli. Istnieją także pewne negatywy gospodarki rynkowej. Jest to różnicowanie majątkowe, a poprzez to polaryzacja społeczna i socjalna społeczeństw. Z wolnym rynkiem wiążą się periodyczne załamania gospodarcze i kryzysy nadprodukcji. Uważa się, że częściej występuje naruszenie konkurencji zwykle poprzez nadużywanie pozycji monopolistycznej. Źle rozumiane współzawodnictwo powoduje też nieuczciwą konkurencję. W obrocie gospodarczym można jednak znacznie ograniczyć te ww. negatywne skutki poprzez rozsądny interwencjonizm państw, np. przejawiający się w tworzeniu regulacji prawnych, które pobudzają zalety rynku, a osłabiają cechy ujemne. Tworzenie prawa gospodarczego w okresie zmian ustrojowych jest wyjątkowo złożonym procesem. Nadmierna aktywność organów państwa lub odwrotnie zachowanie bierne 1 powoduje różnorodne kryzysy: ekonomiczne, polityczne i społeczne. Od 1989 r. wraz z reformami polskie prawo gospodarcze ulega transformacji. Rozwiązania typowe dla gospodarki socjalistycznej zastępuje się regulacjami właściwymi dla gospodarki rynkowej. Dla istnienia rynku w pierwszej kolejności parlament polski zagwarantował obywatelom RP kilka elementarnych praw: prawo swobodnego tworzenia podmiotów gospodarczych, swoboda w zakresie obrotu towarami i usługami, a także siłą roboczą, dewizami i kapitałem, prawo do wolnego kształtowania cen, prawo do swobodnego wyboru dowolnej formy organizacyjno-prawnej dla podmiotu działalności gospodarczej, prawo do swobodnego kształtowania treści umów. Oprócz rynku towarowego i rynku konsumpcyjnego państwo polskie musiało w zasadzie od podstaw stworzyć regulacje w zakresie innych rynków, np. kapitałowego, dóbr intelektualnych, pieniężnego, siły roboczej, inwestycji. Należy pamiętać, że kreacja nowych przepisów nie może zupełnie abstrahować od dotychczasowych realiów polskiego systemu gospodarczego i prawnego. Na podkreślenie zasługuje także fakt, że od r., gdy wszedł w życie w całości Układ Stowarzyszeniowy z Unią Europejską, Polska wpierw podjęła dostosowanie naszego prawa do prawa Wspólnot, a od r. w pełni powinna już stosować prawo UE. 1 Jak np. rezygnacja z niektórych regulacji w prawie bankowym USA doprowadziło w 2008 r. do kryzysu na rynku kredytów hipotecznych.

3 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych XXV Świadomość tak wielu oddziaływań na polskie prawo gospodarcze powinna mobilizować do poświęcenia większej uwagi przez Czytelnika także na bieżące procesy legislacyjne, tym bardziej iż obecne ugrupowania polityczne planują dalsze reformowanie prawa gospodarczego szczególnie w zakresie jego upraszczania, np. przez znoszenie barier w działalności gospodarczej. 2. Umiejscowienie prawa gospodarczego w obrębie nauk prawnych W ramach oceny polskiego systemu prawa można wyróżnić dwa poglądy dotyczące prawa gospodarczego. W pierwszym uważa się, że nie ma potrzeby wyodrębniania tej dziedziny prawa. Z drugiej strony podnoszone są twierdzenia, że prawo gospodarcze jest lub powinno być wyodrębnione od prawa cywilnego. Generalnie uważa się jednak, że prawo gospodarcze zależy od obowiązujących przepisów. Ze względu na ich płynność było ono różnie umiejscawiane w obrębie prawa polskiego. Od 1964 r., tj. od chwili wejścia w życie przepisów prawa cywilnego i uchylenia znacznej części przepisów Kodeksu handlowego, prawo gospodarcze nie stanowi odrębnej gałęzi prawa, lecz jest dyscypliną prawniczą w obrębie prawa cywilnego. Dyscyplinę tę wydzielamy pod względem charakterystycznych czynności potrzebnych w prowadzeniu przedsiębiorstwa (kryterium przedmiotowe) i uwzględniając elementy podmiotowe, czyli instytucje prowadzące działalność gospodarczą. W obrębie teorii prawa gospodarczego prawo to może być traktowane szeroko i wąsko. W szerokim ujęciu uwzględniamy całokształt przepisów, które wpływają i kształtują gospodarkę. Stąd też istnieją podziały na prawo gospodarcze prywatne i publiczne. Genezy tego podziału należy szukać jeszcze w czasach rzymskich (Ulpian). Opierał się on długo na kryterium interesu. Współcześnie czynnikiem różnicującym są stosunki majątkowe i niemajątkowe, interesy ogólne i indywidualne. Wyraźnie należy zaznaczyć, że podział na prawo gospodarcze publiczne i prywatne jest wyjątkowo trudny, gdyż przebiega on niekiedy nawet w obrębie jednej ustawy. Powstają w ten sposób obszary graniczne lub trudne do przyłączenia do którejkolwiek grupy. Zaletą jednak takiego wyodrębnienia jest możliwość analizy celów w sposób pełniejszy. Poprzez wyodrębnienie publicznego prawa gospodarczego możliwe jest pełniejsze sprzężenie interesów publicznych i jednolite ujęcie aksjologiczne. W praktyce możliwe jest wzmocnione lub osłabione instrumentarium interwencyjnego państwa. Niewątpliwą zaletą jest też aspekt dydaktyczny, gdyż mniejsze jednostki teorii łatwiejsze są do przyswojenia, tym bardziej że spaja je realnie szereg wspólnych elementów. Podsumowując powyższe rozważania, należy stwierdzić, że niniejszy skrypt stara się łączyć elementy prywatno- i publiczno-prawne. Ze względu jednak na to, że Autorzy skryptu wydali w ramach wydawnictwa C.H. Beck w 2005 r. podręcznik

4 XXVI Wprowadzenie do przedmiotu Publiczne prawo gospodarcze, a w 2011 r. ukazało się jego wznowienie, stąd też szereg aspektów publicznoprawnych tam zawartych zostało obecnie pominiętych lub ograniczono je tylko do kwestii bardzo istotnych dla przedsiębiorców.

5 CZĘŚĆ I FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

6 UWAGI WSTĘPNE Pierwsza część skryptu poświęcona jest prezentacji form organizacyjno-prawnych przedsiębiorców działających już na rynku polski lub mogących działać niebawem, np. klastry. Lektura tej części umożliwi zdobycie praktycznej wiedzy na temat rozpoczęcia działalności gospodarczej, a także ułatwi tworzenie własnego przedsiębiorstwa. Ze względu na znaczne zróżnicowanie przedsiębiorców przy opisie każdej z form zwrócono szczególną uwagę na procedurę ich tworzenia, powoływanie organów i kwestie związane z odpowiedzialnością za ich zobowiązania czy też kto reprezentuje je w stosunkach z osobami trzecimi. Część I rozpoczyna prezentację ustawy z r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 220, poz ze zm.). Akt ten kreuje szereg nowych swobód w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Celem analizy przepisów tego aktu jest także ukazanie w niej miejsc trudnych do interpretacji, przez to że są mało czytelne, czasem nawet normatywnie puste lub też tworzą swobody jeszcze niedopracowane. Ten swoisty przegląd swobód wynikających z ustawy stanowi zarówno praktyczne wskazanie (np. dzięki tabelom i schematom), jak też postulat, w jakim kierunku powinna być rozszerzana wolność gospodarcza. Po poznaniu dostępnego prawnie obszaru wolności gospodarczej konieczne jest ustalenie pojęcia przedsiębiorcy. Pojęcie to na przestrzeni ostatnich kilku lat uległo wielu przeobrażeniom. Występuje też ono w licznych aktach pranych. Stąd też, zanim nastąpi prezentacja poszczególnych przedsiębiorców, wskazane jest wyjaśnienie tego terminu. Podobny też cel wyjaśniający dotyczy wspólnego dla wielu przedsiębiorców pojęcia działalności gospodarczej, firmy i prokury.

7 ROZDZIAŁ I SWOBODA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Literatura: J. Jacyszyn, Wykonywanie wolnych zawodów w Polsce, Warszawa 2004; R. Kaszubski, K. Radzikowski, Wolność gospodarcza i warunki dopuszczalności jej ograniczeń, Glosa 2000, Nr 3; W.J. Katner, Czy konkurs piękności ma trwać nadal, Rzeczp. 2004, Nr 95; W.J. Katner, Lepiej już było, Rzeczp. 2003, Nr 246; W.J. Katner, Podstawowe zagadnienia prawne nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, PPH 2004, Nr 12; W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, orzecznictwo, piśmiennictwo, Warszawa 2003; A. Kidyba, W. Popiołek, S. Sołtysiński, Skoro było lepiej, to dlaczego jest źle?, Rzeczp. 2003, Nr 271; C. Kosikowski, Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej, PiP 2004, z. 10; C. Kosikowski, Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2005; C. Kosikowski, Wolność gospodarcza w prawie polskim, Warszawa 1995; W. Kubala, Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia, PS 2001, Nr 7 8; T. Mróz, M. Stec, Prawo gospodarcze prywatne, Warszawa 2005; J. Olszewski, Prawo gospodarcze. Kompendium, Warszawa 2007; J. Olszewski, Wolność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, Ius et Administratio 2005, Nr 1; R. Sztyk, Swoboda działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Rej. 2004, Nr 7; M. Zdyb, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz do ustawy, Kraków Podstawy normatywne dla wolności gospodarczej w Polsce I. Okres międzywojenny W Polsce niepodległej Konstytucja marcowa z r. nie formułowała wprost zasady wolności gospodarczej 1 (zapewniano ochronę własności art. 99, a także wolność wyboru zajęcia i zarobkowania art. 101). Piśmiennictwo podkreśla znaczenie rozporządzenia Prezydenta RP z r. o prawie przemysłowem 2, wskazywanym jako akt prawny kraju o gospodarce rynkowej, opartej na prywatnej 1 Choć piśmiennictwo wywodzi ją pośrednio z katalogu wolności obywatelskich, zob. W. Kubala, Wolność działalności gospodarczej i jej ograniczenia, PS 2001, Nr 7 8, s Rozporządzenie Prezydenta RP z r. o prawie przemysłowem (Dz.U. RP Nr 53, poz. 468 ze zm.).

8 4 Rozdział I. Swoboda działalności gospodarczej własności środków produkcji 1, dla zakreślania w polskim systemie prawnym ram dla wolności gospodarczej. Artykuł 3 rozporządzenia stanowił, iż prowadzenie przemysłu jest wolne i dozwolone każdemu, o ile rozporządzenie to nie przewidywało w tym względzie wyjątków i ograniczeń. II. Polska Rzeczpospolita Ludowa Uchwalona w powojennej rzeczywistości ustawa z r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu 2 wprowadzała w ustroju gospodarczym państwa zasadę odwrotną do wolności gospodarczej, gdzie wolność ta stanowić miała wyjątek, a nie regułę. Artykuł 3 stanowił bowiem, iż państwo zapewnia właścicielom przedsiębiorstw swobodę ich rozwoju oraz poparcie ich działalności gospodarczej w ramach ogólnopaństwowego planu gospodarczego. Poprzez system koncesji organy administracji, w ramach polityki planowej, organizowały kształt gospodarki narodowej 3. III. Przemiany gospodarcze po 1989 r. Ustawę z r. o działalności gospodarczej 4 powszechnie wskazuje się jako pierwszy akt formułujący wolnorynkowe założenia gospodarcze. Określono w niej m.in. zasady działalności gospodarczej, podmiotowe i przedmiotowe przesłanki jej podejmowania oraz zakres reglamentacji wykonywania działalności gospodarczej. W art. 1 sformułowano zasadę wolności gospodarczej (podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej jest wolne i dozwolone każdemu na równych prawach). W piśmiennictwie panuje w zasadzie zgodność co do tego, iż ta, obowiązująca ponad dekadę ustawa, miała korzystny wpływ na rozwój przedsiębiorczości w Polsce i pomimo wielu nowelizacji (głównie w zakresie rozszerzania obszaru reglamentacji działalności gospodarczej) dobrze służyła w pierwszym etapie przemian gospodarczych. 1 W.J. Katner, Prawo działalności gospodarczej. Komentarz, Warszawa 2003, s Ustawa z r. o zakładaniu nowych przedsiębiorstw i popieraniu prywatnej inicjatywy w przemyśle i handlu (Dz.U. Nr 3, poz. 18 ze zm.). 3 R. Kaszubski, K. Radzikowski, Wolność gospodarcza i warunki dopuszczalności jej ograniczeń, Glosa 2000, Nr 3, s Dz.U. Nr 41, poz. 324 ze zm. Warto wskazać na przychylną ocenę tego aktu w doktrynie prawa, zob. np. W.J. Katner, Podstawowe zagadnienia prawne nowej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, PPH 2004, Nr 12; tenże, Prawo działalności, s. 10 i n.

9 1. Podstawy normatywne wolności gospodarczej w Polsce 5 W wyniku przemian ustrojowych w grudniu 1989 r. dokonano nowelizacji konstytucji 1. Artykuł 6 stanowił, iż Rzeczpospolita Polska gwarantuje swobodę działalności gospodarczej, a jej ograniczenie może nastąpić tylko poprzez ustawę. Nie sposób także przemilczeć znaczenia norm prawa wspólnotowego (tak pierwotnych, jak i wtórnych) zarówno dla ewolucji polskiego ustawodawstwa lat 90. ubiegłego wieku, jak i dla obecnego kształtu regulacji. Układ Europejski 2 z 1991 r., będący pierwszym krokiem Polski na drodze integracji europejskiej 3, wskazywał m.in. w preambule oraz w części IV (Przepływ pracowników, zakładanie przedsiębiorstw, świadczenie usług) na znaczenie umacniania swobód gospodarczych, jako podstawy zawiązanego z jego mocy Stowarzyszenia. Artykuły 68 i n. Układu, inspirowały zbliżanie istniejącego i przyszłego ustawodawstwa Polski do norm wspólnotowych, a Polska zobowiązała się podjąć wszelkie starania w celu zapewnienia zgodności swojego systemu prawnego z europejskim. Artykuł 3 ust. 3 TUE wskazuje, iż podstawą trwałegorozwoju Europy są m.in. zrównoważony wzrost gospodarczy i społeczna gospodarka rynkowa. Artykuł 49 zd. 3 TFUE definiuje swobodę przedsiębiorczości, jako samodzielne i rzeczywiste wykonywanie działalności gospodarczej i zabrania jej ograniczania wobec przedsiębiorców z innych państw członkowskich (swoboda przedsiębiorczości), odróżniając ją zarazem od swobody świadczenia usług 4 (art. 57 TFUE). Tę drugą określa jako działalność dokonywaną odpłatnie, transgranicznie i mającą czasowy charakter. Upraszczając, można przyjąć, iż swobody te oparte są na zasadzie niedyskryminacji i traktowania narodowego, co oznacza stosowanie ograniczeń tychże swobód wobec przedsiębiorców z innych państw członkowskich, tylko w takim zakresie, w jakim dotyczą one przedsiębiorców krajowych 5. Niewątpliwie impulsem do zmian polskiego prawa regulującego działalność gospodarczą były także inne umowy międzynarodowe, a w szczególności przystąpienie do Światowej Organizacji Handlu (World Trade Organization WTO, Polska ratyfikowała porozumienie w 1995 r.), a także do Organizacji Współpracy Gospodarczej 1 Ustawa z r. o zmianie Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 75, poz. 444). 2 Układ Europejski ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich Państwami Członkowskimi, z drugiej strony z r. (Dz.U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38). 3 O czym mówi wprost preambuła. Warto zaznaczyć, iż umacnianie swobód gospodarczych, obok politycznych, stanowić miało podstawę zawiązanego Stowarzyszenia. Postanowienia Układu zapewniały m.in. niedyskryminację i traktowanie przedsiębiorców wspólnotowych w zakresie prowadzonej przez nich w Polsce działalności gospodarczej na równi z polskimi przedsiębiorcami. 4 W piśmiennictwie ukazuje się niekiedy ową różnicę terminologiczną, jako zaniedbanie polskiego ustawodawcy, mogące rodzić wątpliwości interpretacyjne, zob. C. Kosikowski, Nowe regulacje prawne w zakresie swobody działalności gospodarczej, PiP 2004, z. 10, s Zob. J. Barcz, Swoboda przedsiębiorczości, [w:] Prawo Unii Europejskiej. Prawo materialne i polityki, pod red. J. Barcza, Warszawa 2003, s. 80 i n.; zob. W.J. Katner, Prawo działalności, s. 15.

ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM

ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (63) 2013 Maciej SAMSON 1 ROZWÓJ IDEI OCHRONY KONSUMENTA PO 1962R. KONSUMENT W UJĘCIU PRAWNYM I EKONOMICZNYM Streszczenie W niniejszym artykule zaprezentowano historię

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO

SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Robert Dziuba Instytut Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Wrocławski SWOBODA PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JAKO NARZĘDZIE REALIZACJI KONCEPCJI JEDNOLITEGO RYNKU EUROPEJSKIEGO Wstęp Jednolity Rynek

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH

WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH UNIWERSYTET W BIAŁYMSTOKU Wydział Ekonomii i Zarządzania Joanna Karpowicz WSPARCIE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH A ROZWÓJ MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W NIEMCZECH Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem

Bardziej szczegółowo

Działalność przewodników turystycznych a zasada swobody działalności gospodarczej

Działalność przewodników turystycznych a zasada swobody działalności gospodarczej 286 Emilia Wieczorek, Działalność przewodników turystycznych... Emilia Wieczorek Działalność przewodników turystycznych a zasada swobody działalności gospodarczej Działalność przewodników turystycznych

Bardziej szczegółowo

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354

Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego e-monografie Seria: Nr 14 Dostęp online: http://www.bibliotekacyfrowa.pl/publication/38354 Anna Płońska Karnoprawna ochrona

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Karolina Gałązka 1 Pomoc publiczna dla przedsiębiorców Karolina Gałązka Warszawa, marzec 2012 >> POMOC PUBLICZNA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW 2 >> Karolina Gałązka Spis treści

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R.

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2009 R. URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW DEPARTAMENT POLITYKI KONSUMENCKIEJ Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa 1, P - 36 Tel. (0-22) 826-53-03, Fax (0-22) 556-04-58 E-mail: ddk@uokik.gov.pl ZAŁOŻENIA

Bardziej szczegółowo

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012

Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych. Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Na podstawie Informatorów Urzędu Zamówień Publicznych lipiec 2011 czerwiec 2012 Warszawa 2012 Opinie prawne w zakresie zamówień publicznych Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej

Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej 11 grudnia 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji... 4 II. Cel regulacji.... 4 III. Sposób regulacji... 6 IV. Zakres regulacji ustawy Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE 1 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE METODY ZABEZPIECZEŃ TERMINOWYCH TRANSAKCJI W NADLEŚNICTWIE Krzysztof Adamowicz http://www.lp.gov.pl/members/mat/aktualnosci/zabezp_transakcji adamowiczk@wp.pl Akademia Rolnicza

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego

Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa Administracyjnego Studenckie Koło Naukowe Prawników Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Europeizacja Prawa

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki

Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki Biuletyn Urzędu Regulacji Energetyki w numerze m.in.: Pomoc państwa dla sektora energetycznego Granice ingerencji Prezesa URE w treść stosunków cywilnoprawnych w sferze energetyki Energia niekoniecznie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI Z PRAWEM KONSTYTUCYJNYM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, 22 stycznia 2014 roku Szanowny Pan Włodzimierz Albin Prezes Polskiej Izby Książki ul. Oleandrów 8 00-629 Warszawa OPINIA PRAWNA W SPRAWIE ZGODNOŚCI PROJEKTU USTAWY O JEDNOLITEJ CENIE KSIĄŻKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r.

Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882. UCHWAŁA Nr 157 RADY MINISTRÓW. z dnia 25 września 2012 r. Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2012.11.22 14:25:07 +01'00' MONITOR POLSKI v.p l DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 listopada 2012 r. Poz. 882 UCHWAŁA

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego Krzysztof Siewicz Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego 1. Wprowadzenie Informacja potrzebna jest każdemu z nas w życiu prywatnym oraz zawodowym. Dzięki informacji swoją działalność prowadzą

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kraju 2020

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Strategia Rozwoju Kraju 2020 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Strategia Rozwoju Kraju 2020 Dokument przyję ty uchwałą Rady Ministrów w dniu 25 wrześ nia 2012 roku Warszawa, wrzesień 2012 r. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO RADA MINISTRÓW ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści ROZDZIAŁ I WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r

Ekspertyza powstała na wniosek Dolnośląskich Pracodawców w ramach projektu Centrum Wspierania Dialogu Regionalnego. Warszawa, luty 2015 r Dialog na regionalnym rynku pracy. Przegląd i analiza możliwych rozwiązań w kontekście znowelizowanej ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ewa Flaszyńska (red.) Lech Antkowiak Ekspertyza

Bardziej szczegółowo

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji.

31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej. I. Potrzeba regulacji. 31 października 2014 r. Projekt załoŝeń projektu ustawy Prawo działalności gospodarczej I. Potrzeba regulacji. Dziesięcioletni okres stosowania ustawy z 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964

W Y D A N I E S P E C J A L N E Numer umer 5/ 5 1 / 8 1 / 8 2 / 01 0 3 1 ISSN ISSN 20 2081 8-1 5964 WYDANIE SPECJALNE Numer 5/18/2013 ISSN 2081-5964 Szanowni Państwo, P rzekazując Państwu specjalne wydanie Kwartalnika Urzędu Patentowego RP z okazji 95-lecia ustanowienia ochrony własności przemysłowej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU

PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W DRUGIEJ POŁOWIE LAT DZIEWIĘĆDZIESIĄTYCH XX WIEKU Izabela Borucińska, Irena Krystyna Łukaszewicz Instytut Ekonomiczny Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu PAŃSTWO JAKO PODMIOT KREUJĄCY WARUNKI ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W

Bardziej szczegółowo

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny

Rozdział pierwszy. Unijny porządek prawny Rozdział pierwszy Unijny porządek prawny Unijny porządek prawny w szczególności charakteryzuje się autonomicznością oraz jednolitością jego stosowania we wszystkich państwach członkowskich 1 Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Magdalena Witkowska 1

Magdalena Witkowska 1 Magdalena Witkowska 1 Zasada równości w stosunkach pracy na tle orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego Idea równości jest bez wątpienia podstawą i założeniem wszystkich regulacji ustanawiających prawa

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego

Wybrane aspekty rozwoju regionalnego Wybrane aspekty rozwoju regionalnego pod redakcją Romana Kisiela i Magdaleny Wojarskiej Recenzent dr hab. Ewa Pancer-Cybulska, prof. UE Projekt okładki Magdalena Wojarska Zdjęcie na okładce (MC 900439356)

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej

Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej RADA MINISTRÓW Raport na temat rezultatów negocjacji o członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej Warszawa, grudzień 2002 roku Spis treści GENEZA ORAZ PRZEBIEG PROCESU NEGOCJACJI O CZŁONKOSTWO

Bardziej szczegółowo