Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego"

Transkrypt

1 Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ PROCEDURA PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZASADY REALIZACJI W URZĘDZIE PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, 2013 rok

2 PODSTAWY PRAWNE 1. Art. 46 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.). 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2012 r., poz. 457). 3. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z , str.5) pomoc de minimis. 4. Rozporządzenie Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z , str. 6) sektor rolny i rybołówstwa.

3 PIERWSZY KROK DEKLARACJA O ZAMIARZE PODJĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Jest to pierwsza informacja o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej przez osobę bezrobotną. Formularz DEKLARACJI (www.uppk.pl) oraz w każdej Filii/Siedzibie UPPK: jest dostępny na stronie internetowej UPPK KRZESZOWICE, ul. Kościuszki 3, tel. (12) SKAWINA, ul. Ogrody 17, tel. (12) SŁOMNIKI, ul. Kościuszki 64, tel. (12) KRAKÓW, Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Mazowiecka 21, pok. 38Z tel. (12) Wypełniony formularz (druk BR-D1) należy złożyć w odpowiedniej Filii/Siedzibie na Dzienniku Podawczym lub bezpośrednio w Biurze Rozwoju Przedsiębiorczości. Po złożeniu deklaracji o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej nastąpi diagnoza zamierzenia gospodarczego podczas indywidualnej rozmowy z doradcą zawodowym/trenerem przedsiębiorczości celem doboru najefektywniejszej formy aktywizacji zawodowej, która określi czy dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej będzie właściwym instrumentem rynku pracy dla tej osoby. UWAGA!!!! Deklaracje o zamiarze podjęcia działalności gospodarczej są przyjmowana na bieżąco dają bowiem podstawę do oceny stopnia zainteresowania osób bezrobotnych otrzymaniem jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub skorzystania z usług rynku pracy (pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa, szkolenie) lub instrumentów rynku pracy (refundacja składek na ubezpieczenie społeczne, staż, roboty publiczne, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego). Pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej grupują złożone deklaracje zgodnie z chronologią wpływu, kwalifikują do poszczególnych programów oraz szacują środki finansowe według złożonego zapotrzebowania. Następnie organizowana jest dalsza część pomocy związana ze świadczeniem usług pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego instrumentów rynku pracy.

4 ROLA CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Po złożeniu deklaracji osoby zapraszane są do Biura Rozwoju Przedsiębiorczości, które oferuje różnorodną pomoc merytoryczną, w szczególności: indywidualne poradnictwo zawodowe i informację zawodową, które pozwolą właściwie ukierunkować zamierzenie gospodarcze, testy predyspozycji osobowościowych, warsztaty przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej Rozpoczynam własną działalność gospodarczą, podstawy zakładania własnej działalności gospodarczej (informator), szkolenia przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej połączone z fachową pomocą przy pisaniu biznesplanu. Ponadto Biuro Rozwoju Przedsiębiorczości dokonuje wielu czynności niezbędnych do prowadzenia procedury w sposób poprawny, skoordynowany i efektywny, m.in. w postaci: kontraktacji umów i wypłaty środków, monitoringu prowadzenia działalności gospodarczej współpracy z nowopowstałymi podmiotami gospodarczymi (m. in.: bieżące informacje na temat lokalnego rynku pracy, zakresu pomocy oferowanej przedsiębiorcom przez urząd pracy lub inne podmioty), możliwość promowania swojej firmy m.in.: na stronie internetowej UPPK, w publikacjach Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego oraz instytucji lub organizacjach współpracujących. (realizacja nie wchodzi w procedurę)

5 SZKOLENIE VADEMECUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Po uzyskaniu pozytywnej oceny zamierzenia gospodarczego kandydaci na przedsiębiorców kierowani są na szkolenie przygotowujące do prowadzenia działalności. Podczas zajęć sporządzają biznesplan działalności firmy, który następnie jest oceniany przez jednostkę szkoleniową (zewnętrzną i niezależną od Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego). Pozytywna ocena biznesplanu kwalifikuje osoby do uczestnictwa w dalszej procedurze złożenia Wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej. Szkolenia trwają średnio około 2-3 tygodni i składają się z kilku modułów tematycznych: procedura zakładania działalności gospodarczej z omówieniem zagadnień formalnych związanych z rejestracją firmy w Urzędzie Gminy, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, Urzędzie Skarbowym a także Urzędzie Statystycznym, itp.; metodologii tworzenia biznesplanu; podstawy i procedury prawne z zakresu zakładania i funkcjonowania firmy: formy prawne prowadzenia działalności gospodarczej, procedury prawno-administracyjne związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, umowy cywilno-prawne, zatrudnianie pracowników informacje ogólne, prawo pracy; zobowiązania podatkowe i formy ewidencji podatkowej oraz rozliczania z tytułu ubezpieczeń, w tym ZUS; szkolenie z zakresu BHP i ochrony przeciwpożarowej; omówienie wybranych zagadnień z zakresu ekonomii, marketingu i analizy rynku, form promocji, w zakresie dotyczącym jednoosobowych firm. Harmonogram szkoleń w danym roku jest zamieszczany na bieżąco stronie internetowej Urzędu oraz wywieszany na tablicy ogłoszeń.

6 WNIOSEK Osoba uprawniona zamierzająca podjąć działalność gospodarczą składa wniosek do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności (druk BR-D2). KWALIFIKACJA OSÓB WARUNKI SPEŁNIA OSOBA, KTÓRA: nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub z innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; nie uzyskała w ostatnich 3 latach poprzedzających złożenie wniosku pomocy de minimis przekraczającej 200 tys. euro (100 tys. w przypadku sektora transportu); nie prowadziła/nie posiadała wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku; nie była karana w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary; nie złożyła do innego starosty wniosku o przyznanie dofinansowania lub przyznanie jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej; w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku: - nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; - nie przerwała z własnej winy szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy; - po skierowaniu podjęła szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

7 OBOWIĄZKOWA DOKUMENTACJA ZWIĄZANA ZE ZŁOŻENIEM WNIOSKU: Kalkulacja kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania (Zał. nr 1); Specyfikacja wydatków do poniesienia w ramach dofinansowania podjęcia działalności gospodarczej (Zał. nr 2); Oświadczenia wnioskodawcy (Zał. nr 3); Oświadczenie wnioskodawcy o otrzymanej pomocy de minimis (Zał. nr 4); Charakterystyka przedsięwzięcia (Zał. nr 5); Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (dostępny na stronie UPPK). Szczegółowa specyfikacja wydatków, które będą dokonywane z przyznanych środków powinna być przedstawiona w zał. nr 2 do wniosku na jej podstawie sporządzany jest następnie załącznik do umowy. Wydatki należy pogrupować w cztery główne kategorie: 1. Wydatki lokalowe (np. koszty przystosowania lokalu, elementy trwałe i policzalne np. wymiana okien, drzwi, zakup urządzeń sanitarnych, itp.); 2. Środki trwałe i wyposażenie (np. sprzęt, maszyny, urządzenia, oprogramowania itp.); 3. Materiały i towary (surowce do produkcji, artykuły do sprzedaży lub obróbki); 4. Inne (np. reklama). Większość (lub całość) kosztów powinna stanowić kategoria 2 środki trwałe i wyposażenie, na których działalność się opiera i które w sposób trwały pozostają jako efekt uzyskanego wsparcia, dlatego też wykluczone jest ulokowanie przyznanych środków w 100% na zakup towarów lub materiałów (które zostaną sprzedane lub przetworzone). Każda przedstawiona kalkulacja jest jednak rozpatrywana indywidualnie w zależności od sytuacji wnioskodawcy (miejsca działalności, jej charakteru, posiadanego już zaplecza technicznego, wkładu własnego itd.).

8 Do wniosku należy dołączyć wyjaśnienie, czy kupowane maszyny/urządzenia będą nowe czy używane oraz w przypadku maszyn używanych należy dostarczyć specyfikacje techniczne/parametry wraz z uzasadnieniem kosztu nabycia oraz oświadczenie od poprzedniego właściciela, że dane maszyny/urządzenia nie były uprzednio zakupione ze środków dotacji. W przypadku wykazania wydatków lokalowych należy dostarczyć dokument potwierdzający tytuł prawny do użytkowania lokalu (np. akt własności, umowa najmu/użyczenia/dzierżawy) w celu ich weryfikacji w stosunku do konkretnych pomieszczeń. DOKUMENTACJA DODATKOWA: dokument potwierdzający tytuł prawny do użytkowania lokalu (np. akt własności, umowa najmu / dzierżawy / użyczenia lub oświadczenie podmiotu, od którego lokal będzie wynajmowany o możliwości wynajmu); dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe wnioskodawcy do prowadzenia działalności gospodarczej w wybranym profilu (świadectwa szkolne, certyfikaty, dyplomy, zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, listy referencyjne itp.); deklaracje współpracy lub listy intencyjne dotyczące planowanej działalności; dokumenty potwierdzające uzyskanie niezbędnych pozwoleń do prowadzenia planowanej działalności gospodarczej, w przypadku gdy wymagają tego przepisy prawa; oświadczenie o sposobie i formie planowanych zakupów (nowe/używane) oraz specyfikacje zawierające dane techniczne maszyn i urządzeń używanych, których zakup jest planowany w formie umowy sprzedaży (weryfikacja kosztu w porównaniu z cenami rynkowymi tych samych produktów). WERYFIKACJA FORMALNA I MERYTORYCZNA WNIOSKÓW: Wnioski rozpatrywane są przez Komisję Oceny Wniosków, w skład której wchodzą jednocześnie pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej oraz pozostałych komórek organizacyjnych UPPK, co jest dodatkową gwarancją bezstronności i obiektywności

9 w podejmowaniu decyzji. Warunki i tryb pracy wskazanej komisji reguluje akt wewnętrzny Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego zarządzenie Dyrektora Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego w sprawie powołania w Urzędzie Pracy Powiatu Krakowskiego zespołów zadaniowych ds. dofinansowania działalności gospodarczej. Maksymalny termin odpowiedzi na wniosek wynosi 30 dni. Rozpatrzeniu podlega jedynie kompletny wniosek zawierający wszystkie wymagane załączniki oraz dodatkowe dokumenty. Fakt złożenia wniosku nie gwarantuje otrzymania środków z Funduszu Pracy. Starosta mając na względzie priorytety polityki lokalnego rynku pracy może przyznać dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Wnioskodawca może je otrzymać jednorazowo. Starosta podejmując decyzję o uwzględnieniu wniosku bierze pod uwagę kolejność wpływu, zwiększenie mobilności bezrobotnych oraz racjonalne gospodarowanie środkami Funduszu Pracy, a także konieczność zapewnienia zgodności udzielania pomocy publicznej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą z warunkami dopuszczalności pomocy na zatrudnienie lub warunkami pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zasadami udzielania pomocy de minimis. Środki publiczne przeznaczone na sfinansowanie wydatków związanych z podjęciem działalności gospodarczej są limitowane decyzjami finansowymi lub budżetami projektów. Wnioski podlegają ocenie formalnej i merytorycznej. A. Ocena formalna wniosku: Celem oceny formalnej jest stwierdzenie, czy wnioskodawca spełnia warunki ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej, czy wniosek jest kompletny i prawidłowo sporządzony oraz jaka będzie ocena wiarygodności złożonych dokumentów i przedstawionych informacji. B. Ocena merytoryczna wniosku:

10 Ocena merytoryczna jest dokonywana pod warunkiem pozytywnej oceny formalnej wniosku i odbywa się po indywidualnej prezentacji zamierzenia gospodarczego przez osobę zainteresowaną przed Komisją Oceny Wniosków. Kryteria oceny wniosku oraz jej tryb szczegółowo opisuje załącznik nr 1 do niniejszej instrukcji - Procedura i kryteria oceny przy realizacji instrumentu: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wraz z pełną dokumentacją wzorami pism oraz formularzami wykorzystywanymi w związku z pracą Komisji Oceny Wniosków. OGRANICZENIA ZWIĄZANE Z PRZYZNAWANIEM ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Środki na podjęcie działalności nie mogą być przyznane na: - działalność gospodarczą prowadzoną w formie spółek osobowych i handlowych, - działalność gospodarczą prowadzoną wyłącznie poza granicami kraju, - działalność w zakresie: handlu obwoźnego, krajowego transportu drogowego towarów oraz krajowego transportu osób taksówkami, - prowadzenie biura kredytowego, pożyczkowego, punktu kasowego (opłat) bez współpracy z bankiem, SKOK lub Pocztą Polską, - przejęcie działalności gospodarczej od innego podmiotu w rozumieniu jednoczesnego odkupienia środków trwałych i obrotowych od podmiotu, o którym mowa powyżej oraz prowadzenie działalności o tym samym profilu i w tym samym miejscu. Środków przyznanych na podjęcie działalności gospodarczej nie można przeznaczyć na pokrycie następujących kosztów:

11 - finansowania zakupów od współmałżonka, wstępnych (np. rodzice, dziadkowie, przysposabiający), zstępnych (np. dzieci, wnukowie, przysposobieni), rodzeństwa oraz osób pozostających z wnioskodawcą we wspólnym gospodarstwie domowym, - zakupu środka transportu, - bieżących kosztów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (np. czynsz, media), - zakupu nieruchomości, - opłat administracyjnych, bankowych i skarbowych oraz związanych z uzyskaniem pozwoleń, licencji i koncesji, - finansowania szkoleń, - finansowania udziałów i akcji w spółkach osobowych i handlowych, - finansowania umów leasingu, kredytowych i pożyczkowych. Wysokość przyznanych osobie uprawnionej środków na podjęcie działalności gospodarczej nie może przekraczać 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia (w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszenia przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym RP Monitor Polski ). O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego powiadamia osobę w formie pisemnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z innymi niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami. Za datę złożenia wniosku w Urzędzie przyjmuje się datę złożenia pełnego kompletu dokumentów. W przypadku niemożności rozpatrzenia wniosku w tym terminie (np. konieczność uzupełnienia wniosku) UPPK powiadamia wnioskodawcę o przyczynie zwłoki i wskazuje nowy termin rozpatrzenia. Środki na podjęcie działalności gospodarczej są przyznawane w ramach umowy cywilnoprawnej, a nie na podstawie decyzji administracyjnej.

12 UMOWA KONTRAKTACJA UMOWY I WYMAGANA DOKUMENTACJA: Umowa o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej zawierana jest w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Podczas kontraktacji umowy konieczna będzie obecność współmałżonka osoby uprawnionej, który musi wyrazić pisemną zgodę na udzielenie środków w formie oświadczenia przed pracownikiem UPPK (druk BR-D7). Ustanowienia zabezpieczeń do umowy również dokonują oboje małżonkowie wspólnie. A. Dokumentacja niezbędna w dniu zawarcia umowy: - dowód tożsamości, - potwierdzenie otwarcia/umowa osobistego rachunku bankowego. B. Oświadczenia składane przy podpisywaniu umowy: - oświadczenie o nie uzyskaniu pomocy publicznej w wysokości 200 tys. euro w okresie ostatnich 3 lat (druk BR-D5), - oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (druk BR-D6), - oświadczenie współmałżonka wyrażenie zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z zawartej umowy (druk BR-D7), C. Oświadczenia składane przez poręczycieli: - oświadczenie poręczyciela (druk BR-D8), - oświadczenie poręczyciela bez małżonka (druk BR-D9), - oświadczenie współmałżonka poręczyciela (druk BR-D10). Wszystkie prawa i obowiązki stron, m.in. terminy wykonywania czynności, dostarczania dokumentów, itp. reguluje POROZUMIENIE stanowiące załącznik nr 1 do umowy.

13 2. Przelew środków Do przelania środków niezbędne jest dostarczenie wiarygodnego i prawidłowego zabezpieczenia do umowy, określonego wcześniej w Porozumieniu (maksymalnie do 3 dni od dnia podpisania umowy). Data dostarczenia zabezpieczeń jest jednocześnie dniem udzielenia pomocy publicznej, w którym następuje przelew środków na konto osoby uprawnionej. 3. Wpis do ewidencji Wnioskodawca po podpisaniu umowy zobowiązany jest dostarczyć dokumenty potwierdzające rejestrację firmy wpis do ewidencji działalności gospodarczej - zgodnie z ustaleniami zawartymi w Porozumieniu. UWAGA!!!! Wszelkich czynności rejestracyjnych firmy złożenie wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej można dokonywać dopiero po podpisaniu umowy oraz otrzymaniu środków!!! 4. Wydatkowanie Wydatkowanie przyznanych środków powinno nastąpić w okresie od dnia ich otrzymania (zawarcie umowy) najpóźniej do dnia określonego w Porozumieniu, jednakże nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. 5. Rozliczenie Rozliczenie wydatkowania przyznanych środków powinno nastąpić najpóźniej do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej. Dokumentacja przedstawiana do rozliczenia: - zał. nr 3 do umowy rozliczenie otrzymanego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej wypełniane przez dotacjobiorcę, weryfikowane następnie przez pracowników UPPK pod kątem zgodności z umową i załącznikami do

14 niej, w związku z czym następuje stwierdzenie utworzenia stanowiska pracy w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej; - faktury VAT lub rachunki powinny być opatrzone pieczątką firmową sprzedającego z wyraźną nazwą i adresem oraz adnotacją, że zostały zapłacone (wydruk na fakturze bądź pieczątka zapłacono gotówką ; a przy zapłacie przelewem wydruk z konta). Data sprzedaży i zapłaty za fakturę/rachunek powinna być zgodna z kwalifikowalnym okresem wydatkowania środków; - umowy sprzedaży (respektowane jedynie w przypadku złożenia wcześniejszego adekwatnego oświadczenia o dokonywaniu zakupów w tej formie przy kontraktacji umowy) kserokopia + dokładna specyfikacja kupowanej maszyny/urządzenia dołączona do umowy, oświadczenie sprzedającego o otrzymaniu gotówki oraz potwierdzenie odprowadzenia podatku od umowy do Urzędu Skarbowego. Dodatkowo wraz z rozliczeniem: - nr REGON nadany przez Urząd Statystyczny, - druk ZUA zgłoszenie działalności do ubezpieczeń społecznych w ZUS, 6. Rozliczenie końcowe Dokumentacja przedstawiana do całkowitego rozliczenia po 12 miesiącach prowadzenia działalności: - aktualny wpis do ewidencji działalności gospodarczej; - zaświadczenie z ZUS lub KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. UMOWA konssekwencjje zzawarrci ia umowy i udzzi ielenia śśrrodków ZOBOWIĄZANIA dotacjobiorcy, które muszą znaleźć się w UMOWIE: dokonanie rejestracji działalności zgodnie z oświadczeniami i informacjami wskazanymi we wniosku o dofinansowanie, zawartymi w Porozumieniu (zał. nr 1 do umowy), oraz w toku prowadzonego postępowania; wykorzystanie przyznanych środków zgodnie z celem określonym w umowie;

15 wydatkowanie otrzymanych środków w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia określonego w Porozumieniu; udokumentowanie i rozliczenie w terminie określonym w umowie wydatkowania środków zgodnie z ich przeznaczeniem; prowadzenie uruchamianej działalności gospodarczej przez okres co najmniej 12 miesięcy od daty jej rozpoczęcia wskazanej we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej dokonanym w Urzędzie Miasta/Gminy (do okresu prowadzenia działalności zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego); niezawieszanie prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia działalności gospodarczej; niepodejmowanie zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; zwrot otrzymanych środków wraz z należnymi odsetkami w razie niedotrzymania warunków umowy. Ponadto dotacjobiorca zobowiązany jest do: powiadomienia Starosty w terminie 7 dni od zaistnienia okoliczności o każdych zmianach, mających wpływ na realizację umowy; każdorazowego stawienia się na wezwanie Starosty oraz udzielania informacji i przedkładania dokumentów niezbędnych do oceny sposobu wykorzystania przyznanych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz udostępnienia dokumentacji potwierdzającej prowadzenie działalności gospodarczej, tj. wejścia w obrót gospodarczy w sposób zorganizowany i ciągły w celach zarobkowych; umożliwienia przeprowadzenia pracownikom Urzędu Pracy Powiatu Krakowskiego co najmniej jednej wizyty monitorującej w czasie obowiązywania umowy w celu oceny prawidłowości jej wykonania; przestrzegania postanowień ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 59, poz. 404 z późn. zm.);

16 przechowywania dokumentów związanych z udzieloną pomocą de minimis przez okres co najmniej 10 lat od dnia jej przyznania; udzielania informacji oraz udostępnienia dokumentacji związanej z uzyskaną pomocą, przez okres jej przechowywania, na każde żądanie uprawnionych organów kontrolnych. Ponadto dotacjobiorca zobowiązany jest do zwrotu równowartości odliczonego lub zwróconego, zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., Nr 177, poz z późn. zm.), podatku naliczonego dotyczącego zakupionych towarów i usług w ramach przyznanego dofinansowania, w terminie: 1) Nie dłuższym niż 90 dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu w przypadku gdy z deklaracji za dany okres rozliczeniowy wynika kwota podatku podlegająca wpłacie do urzędu skarbowego lub kwota do przeniesienia na następny okres rozliczeniowy; 2) 30 dni od dnia dokonania przez urząd skarbowy zwrotu podatku w przypadku gdy z deklaracji podatkowej dotyczącej podatku od towarów i usług, w której wykazano kwotę podatku naliczonego z tego tytułu, za dany okres rozliczeniowy wynika kwota do zwrotu. ZWROT ŚRODKÓW NASTĘPUJE W PRZYPADKU: prowadzenia działalności gospodarczej przez okres krótszy niż 12 miesięcy; wykorzystania przyznanych środków niezgodnie z przeznaczeniem, na inny cel niż określony w umowie; niezgodności przedstawionych dokumentów (wpis do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON, zgłoszenie działalności do ubezpieczenia i inne) ze złożonymi wcześniej oświadczeniami w trakcie postępowania; złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia, zaświadczenia lub informacji w trakcie procedury prowadzącej do zawarcia oraz po podpisaniu niniejszej umowy;

17 nie przedłożenia w wyznaczonym przez Starostę terminie żądanych wyjaśnień lub dokumentów; nie uzgodnionej zmiany, rezygnacji, przerwania lub zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej; uchylania się lub odmowy udzielenia informacji, o których mowa w umowie; nie powiadomienia w terminie 7 dni o każdej zmianie mającej wpływ na realizację umowy; podjęcia zatrudnienia w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej; naruszenia innych warunków umowy. FORMY ZABEZPIECZENIA DO UMOWY Wnioskodawca jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z ustawowymi odsetkami, na wypadek ich wykorzystania niezgodnego z przeznaczeniem, prowadzenia działalności przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo naruszenia innych warunków umowy. Dokumenty dotyczące zabezpieczenia składane są już po podpisaniu umowy (w której treści jest zawarta wybrana forma zabezpieczenia) i stanowią podstawę do przelania środków na konto wnioskodawcy. Zgodnie z Rozporządzeniem formami zabezpieczenia umowy o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej mogą być: poręczenie; weksel z poręczeniem wekslowym (awal); gwarancja bankowa; zastaw na prawach lub rzeczach; blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym; akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika. Zasady ogólne: Wnioskodawca może wskazać jedną z wybranych przez siebie form zabezpieczenia spłaty zwrotu środków. Brak takiej adnotacji we wniosku skutkować będzie wskazaniem formy zabezpieczenia przez urząd. Ponadto forma zabezpieczenia umowy podlega

18 negocjacjom w momencie gdy organ udzielający pomocy uzna, że zaproponowane przez wnioskodawcę zabezpieczenie nie jest wystarczające (zmiana na inne lub wprowadzenie drugiego dodatkowego np. weksla in blanco). Suma wynikająca z zabezpieczeń musi zapewnić ewentualny zwrot przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi oraz inne koszty sądowe i egzekucyjne. Koszty związane z zabezpieczeniem zwrotu przedmiotowych środków, w tym także z usunięciem tego zabezpieczenia po wygaśnięciu umowy, ponosi wnioskodawca. Blokada rachunku bankowego Dokumentacja wymagana przy zabezpieczeniu blokada rachunku: 1. Dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę rachunku bankowego umowa lub adekwatne zaświadczenie; 2. Po podpisaniu umowy Informacja do Banku (druk BR) w celu ustanowienia blokady na rachunku wnioskodawcy; 3. Do przelania środków: Pełnomocnictwo wystawione przez Bank (wzór BR) min zł (przy udzielanych środkach do zł). Akt dobrowolnego poddania się egzekucji Dokumentacja wymagana przy zabezpieczeniu akt notarialny: 1. Dobrowolne poddanie się egzekucji w powołaniu na art pkt 5 i 2 k.p.c. odbywa się w obecności notariusza i jest sporządzane w postaci aktu notarialnego na podstawie zawartej umowy ze Starostą. 2. Do przelania środków: akt notarialny poddanie się egzekucji do ,00 zł (przy udzielanych środkach do zł).!!! Dodatkowym zabezpieczeniem przy tej formie jest WEKSEL IN BLANCO, podpisywany w obecności notariusza. Deklaracja wekslowa podpisywana jest podczas zawierania umowy ze Starostą (zał. nr 2 do umowy).

19 MONITORING PRZYZNANEJ POMOCY Po dostarczeniu przez dotacjobiorcę rozliczenia wraz z dokumentacją potwierdzającą dokonanie zakupów sporządzana jest weryfikacja rozliczenia przez pracowników UPPK. Każda osoba, która rozliczyła się z przyznanej pomocy otrzymuje pismo informujące o prowadzonym 12-miesięcznym monitoringu działalności (druk BR-D12) oraz wzór oświadczenia kwartalnego, które powinna składać (druk BR-D13). Ponadto podczas wymaganego 12-miesięcznego okresu prowadzenia działalności powinna być przeprowadzona minimum jedna wizyta monitorująca, mająca na celu stwierdzenie faktu prowadzenia działalności pod wskazanym adresem oraz weryfikację zgodności przedstawionych dokumentów potwierdzających wydatki ze stanem faktycznym w miejscu prowadzenia działalności. Po 12 miesiącach od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej wskazanej we wpisie do ewidencji następuje całkowite rozliczenie przyznanej pomocy (druk BR-D15) na podstawie dotychczas zgromadzonej dokumentacji, czterech kwartalnych oświadczeń oraz dostarczenia dokumentów dodatkowych, tj.: - aktualnego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej; - zaświadczenia z ZUS lub KRUS o okresach podlegania ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Po dotrzymaniu wszystkich warunków umowy i całkowitym rozliczeniu uzyskanej pomocy, zabezpieczenia umowy są zwalniane lub zwracane.

20 Załączniki: 1. Procedura i kryteria oceny przy realizacji instrumentu: dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej wraz z pełną dokumentacją wzorami pism oraz formularzami wykorzystywanymi w związku z pracą Komisji Oceny Wniosków; 2. Spis druków BR wraz z wzorami.

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej

REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Pogodna 63/1, 15-365 Białystok, tel. 85 747-38-00, fax 85 747-38-61, e-mail: bibi@praca.gov.pl REGULAMIN przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 5 /2015 Dyrektora PUP w Sanoku REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 1 1. Starosta może przyznać bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne

REGULAMIN. przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Podstawy Prawne powiwowturząo?m 64200 WclsĄn,ui.StiOStva7niG 5t Załącznik nr 1 ^, ^ NIP 923-13-53-144, REGON 41114349C Zarządzenia nr (> i^va? tet./fax068 384 35ai n ^ h i Dyrektora PUP w Wolsztynie z dnia..m..q.l.h4j.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA BEZROBOTNEMU JEDNORAZOWO ŚRODKÓW NA PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM NA ZASADACH OKREŚLONYCH DLA SPÓŁDZIELNI SOCJALNYCH, PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W CHRZANOWIE W ROKU

Bardziej szczegółowo

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o:

1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa jest o: Regulamin udzielania bezrobotnym przez Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu jednorazowo środków z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej 2008r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy:

1. Dane wnioskodawcy: POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 kwietnia 2012 r. Poz. 456 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej

WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej, indywidualnej działalności gospodarczej dnia imię i nazwisko wnioskodawcy miejscowość adres miejsca zamieszkania numer PESEL Powiatowy Urząd Pracy w Świdnicy NIP (jeżeli został nadany) WNIOSEK o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie pozarolniczej,

Bardziej szczegółowo

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy

Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy POWIATOWY URZĄD PRACY W DĘBICY Wniosek o jednorazowe dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Dębicy w ramach projektu Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl,

Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, INFORMATOR DLA PRACODAWCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35, 84-300 Lębork; tel.: 59 8623-728, fax: 59 8667 130 e-mail: poczta@pup.lebork.pl, biuroprojektow@pup.lebork.pl;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMATOR DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Podstawowe zadania Urzędu Pracy określa ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99 poz. 1001

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II

REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II REGULAMIN udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu Pierwszy biznes Wsparcie w starcie II 1 Przez użyte określenia należy rozumieć: Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1) absolwent niezatrudnionego

Bardziej szczegółowo

Vademecum bezrobotnego

Vademecum bezrobotnego URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Vademecum bezrobotnego Folder opracowany i wydany przez Urząd Pracy Powiatu Krakowskiego F_03_Vademecum_bezrobotnego_130x200.indd 1 2012-12-02 23:32:16 Niniejszy informator

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura

Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura Zarządzenie nr 3/2012 z dnia 03.09.2012 r. Dyrektora Biura w sprawie: regulaminu udzielania pożyczek przez konsorcjum w składzie: Unia Gospodarcza Regionu Śremskiego Śremski Ośrodek Wspierania Małej Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.

Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych. ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje. Partner Społeczny SIS -17 Lat Dla Rozwoju SIS - Kształtujemy Relacje www.mamprawo.eu Realizator projektu: ul. Narutowicza 56a, 20-016 Lublin tel. 81 53 43 200, 81 53 43 203 www.sis-dotacje.pl, info@sis-dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego

9. Data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy :... 10. Nazwa banku i numer konta bankowego ..... Data POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE Wniosek o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi centrum integracji społecznej lub absolwentowi klubu integracji społecznej jednorazowo środków na podjęcie

Bardziej szczegółowo

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej

Grodzki Urząd Pracy w Krakowie. Centrum Aktywizacji Zawodowej Grodzki Urząd Pracy w Krakowie Centrum Aktywizacji Zawodowej Liczba osób bezrobotnych Relacja między napływem a odpływem osób bezrobotnych. ł Liczba osób bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Projekt Wiedza kluczem do sukcesu realizowany przez GTW Project Sp. z o.o. w Tarnowie w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO W PROJEKCIE CEL ZATRUDNIENIE w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo