PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA"

Transkrypt

1 PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1

2 Spis treści: Wstęp Diagnoza społeczno - gospodarcza Dzierżoniowa Sytuacja społeczno - gospodarcza Instytucje i programy wspierające przedsiębiorczość Analiza działań podejmowanych przez władze miasta na rzecz przedsiębiorczości Analiza SWOT Badania ankietowe Ankieta oceniająca klimat dla przedsiębiorczości w Dzierżoniowie Ankieta skierowana do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Cele i działania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa Cel 1 Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz wspieranie już istniejących Cel 2 Zachęcanie mieszkańców do bycia przedsiębiorczymi Cel 3 Rozwój współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami w celu dostosowania szkolnictwa zawodowego i technicznego do rynku pracy Cel 1 Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości Konsultacje społeczne i promocja Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Konsultacje z mieszkańcami Konsultacje z przedsiębiorcami Konkurs na logo Komplementarność Programu Rozwoju Przedsiębiorczości ze Strategią Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa Monitoring i ewaluacja Spis tabel i załączników

3 Wstęp Dzierżoniów przystąpił do realizacji projektu pod nazwą Decydujmy Razem, którego liderem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. Jest to największy w Polsce projekt systemowy poświęcony partycypacji społecznej, który swoim zasięgiem obejmie 108 gmin i powiatów. Zakrojony na szeroką skalę projekt, jest zarazem elitarny. Uczestnicy - przedstawiciele społeczności lokalnych oraz samorządów - stanowią awangardę procesu przemian społeczno-politycznych, trwale zmieniających polski krajobraz. Wprowadzają nową jakość w relacje między obywatelami i ich organizacjami a administracją lokalną. Realizacja projektu sprawi, że społeczności, organizacje, grupy nieformalne i poszczególni obywatele zyskają poczucie rzeczywistego wpływu na działania władz i zmiany dokonujące się w ich "małych ojczyznach" - w najbliższym otoczeniu. Z kolei władze publiczne zyskają możliwość wcześniejszego i trafniejszego diagnozowania problemów oraz tworzenia zrozumiałych i akceptowanych strategii działania. Gminy i powiaty, które przystąpiły do projektu miały możliwość testowania modeli partycypacji publicznej w wybranym przez siebie obszarze: zatrudnienia, integracji społecznej, przedsiębiorczości lub zrównoważonego rozwoju. Dzierżoniów wybrał politykę Przedsiębiorczość, gdyż jest to bardzo ważna dziedzina, stanowiąca podstawę rozwoju miasta. Efektem współpracy będzie Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa (PRPD), który zostanie przyjęty przez Radę Miejską Dzierżoniowa. W celu przygotowania tego dokumentu powołany został zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa, do którego zgłosić się mogła każda zainteresowana osoba. W jego skład wchodzą przedstawiciele różnych środowisk oraz ugrupowań, takich jak: Banki - Elżbieta Wróblewska (Bank Spółdzielczy), Piotr Martan (Bank Pekao), Izabela Piwko Zadrożna (Bank Pekao); Cech Rzemiosł Różnych Grażyna Kotasek; Lokalni przedsiębiorcy - Diana Kaczyńska (DiArt), Henryk Urzędowski (Rem Bud), Anna Nowak (Tygodnik Powiatowy), Leszek Nowak (Auto Pol), Organizacje pozarządowe - Jadwiga Więckowska, Monika Lejca Brzuszkiewicz (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci), Ośrodek Pomocy Społecznej - Aneta Grzelka, Agnieszka Petruk Mika Powiatowy Urząd Pracy Agnieszka Walawska, Iwona Śniechowska, Albert Blacharz; Rada Miejska Dzierżoniowa - Zbigniew Zeń, Bolesław Wilkos, Adam Bagiński, Feliks Bińczycki, Iwona Matyja; Społeczna Rada Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej - Marek Dymkowski; Urząd Miasta w Dzierżoniowie - Wanda Ostrowska, Danuta Minkina, Małgorzata Krupska Animator społeczny. Spotkania Zespołu ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości odbywały się według poniższego harmonogramu: 3

4 I. Spotkanie rekrutacyjne 4 kwietnia 2011 roku zapoznanie uczestników z założeniami projektu Decydujmy Razem, zagadnieniem partycypacji społecznej i harmonogramem prac w ramach Zespołu ds. PRP; II. Pierwsze spotkanie Zespołu ds. PRP 18 maja 2011 roku analiza i ocena działań podejmowanych przez władze miasta na rzecz przedsiębiorczości, wskazanie obszarów problemowych i deficytowych; III. Drugie spotkanie Zespołu ds. PRP 9 czerwca 2011 roku praca nad stworzeniem dwóch kwestionariuszy ankiet w celu zbadania klimatu dla biznesu w mieście wśród przedsiębiorców juz istniejących na lokalnym rynku oraz tych, którzy działalność gospodarczą mają zamiar dopiero rozpocząć. IV. Trzecie spotkanie Zespołu ds. PRP 1 lipca 2011 roku analiza SWOT określenie mocnych i słabych strony oraz szans i zagrożeń dla przedsiębiorczości w Dzierżoniowie, określenie czterech głównych celów operacyjnych dla PRP. V. Czwarte spotkanie Zespołu ds. PRP 19 września 2011 roku uszczegółowienie celów operacyjnych oraz zapoznanie się z zasadami i sposobami przeprowadzenia konsultacji społecznych (wizyta edukatora - p. Sylwii Szatan); VI. Piąte spotkanie Zespołu ds. PRP 25 października 2011 roku rozstrzygnięcie konkursu na logo dla Programu Rozwoju Przedsiębiorczości oraz przygotowanie do przeprowadzenia konsultacji z przedsiębiorcami. Ponadto w ramach projektu Decydujmy Razem w Dzierżoniowie odbyły się także spotkania każdej z grup roboczych, podczas których zostały uszczegółowione cele operacyjne dla Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Odbyły się także dwa spotkania robocze całego zespołu 6 września 2011 roku, podczas którego zostały przedstawione propozycje zadań do realizacji w ramach PRPD oraz 29 listopada 2011 roku, podczas którego zostały zmodyfikowane cele i działania zgodnie z uwagami przedsiębiorców wniesionymi podczas konsultacji. 4

5 1. Diagnoza społeczno gospodarcza Dzierżoniowa 1.1 Sytuacja społeczno - gospodarcza Gmina Miejska Dzierżoniów położona u podnóża Gór Sowich w kotlinie Dzierżoniowskiej jest siedzibą władz miejskich i powiatowych. Zajmuje powierzchnię 20,1 km² i liczy niewiele ponad 34 tys. mieszkańców (33% ludności powiatu), co wskazuje na wysoką gęstość zaludnienia 1692 osoby na km². Tabela 1. Liczba mieszkańców i gęstość zaludnienia Wyszczególnienie Liczba mieszkańców W tym: kobiety mężczyźni jednostka miary osoby osoby osoby rok Gęstość zaludnienia Osoba/km Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych Dzierżoniów notuje systematyczny spadek liczby mieszkańców, zarówno w wyniku ujemnego przyrostu naturalnego, jak i ujemnego salda migracji. W 2009 roku na 1000 ludności przyrost naturalny wynosił minus 3,02, a saldo migracji minus 1,43. Miasto charakteryzuje się dużą przewagą liczebną kobiet nad mężczyznami na 100 mężczyzn przypada 116 kobiet. Tabela 2. Ogólne saldo migracji i przyrost naturalny Wyszczególnienie Ogólne saldo migracji na 1000 ludności Przyrost naturalny na 1000 mieszkańców jednostk a miary Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych rok ,69-3,10-1, ,09-3,02 Kluczowe znaczenie dla gospodarczego rozwoju miasta ma istnienie Podstrefy Dzierżoniów w ramach Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, która zlokalizowana jest w zachodniej części miasta. Na terenie miasta działa 4,1 tys. Zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (94,9% w sektorze prywatnym). W 2009 roku na 10 tysięcy mieszkańców przypadło 1214 podmiotów gospodarczych, co świadczy o bardzo 5

6 dużym potencjale przedsiębiorczości w skali powiatu (1 lokata w powiecie, 15 w województwie). Tabela 3. Podmioty gospodarcze Wyszczególnienie Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w Dzierżoniowie W tym: Sektor publiczny jednostka miary rok Szt Szt Sektor prywatny Szt Nowo zarejestrowane podmioty gospodarcze w rejestrze REGON Szt bd Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych W ostatnich latach wzrosła liczba osób pracujących w Dzierżoniowie. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego liczba osób pracujących w głównym miejscu pracy w 2009 r. wynosiła i była mniejsza w porównaniu do roku 2008 o 667 osób. Utrzymuje się tendencja większego udziału mężczyzn w liczbie osób pracujących. Od 2005 do 2009 roku udział ten utrzymuje się na poziomie 51-53%. Dane dotyczące pracujących mieszkańców Dzierżoniowa przedstawia Tabela 4. Tabela 4. Liczba osób pracujących Dzierżoniów Pracujący w głównym miejscu pracy Jednostka miary rok mężczyźni osoba kobiety osoba ogółem osoba Źródło danych: GUS, Bank Danych Regionalnych W roku 2008 liczba zarejestrowanych bezrobotnych w Dzierżoniowie wynosiła 2333, w tym 1227 osób stanowiły kobiety. W 2009 roku nastąpił wzrost do poziomu 2619, a w roku 2010 spadek do wielkości 2398 bezrobotnych. W ogólnej liczbie bezrobotnych w roku 2009 oraz 2010 większy jest udział mężczyzn i wyniósł on odpowiednio 1331 i 1216 osób. W 2008 roku wystąpił większy udział kobiet niż mężczyzn i wynosił on odpowiednio 1227 i W pierwszym kwartale 2011 roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych kształtowała się na 6

7 poziomie 2513 osób, co oznaczało wzrost o 115 osób w stosunku do roku poprzedniego. W tej grupie mężczyzn było 1293, a kobiet Tabela 5. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z terenu Dzierżoniowa Jednostka rok Bezrobotni zarejestrowani miary I kw mężczyźni osoba kobiety osoba ogółem osoba Źródło danych: Główny Urząd Statystyczny, Bank Danych Regionalnych Powiatowa stopa bezrobocia w listopadzie 2008 wynosiła 20,9% a w następnym okresie (listopad 2009) osiągnęła nawet poziom 23%. Ten rezultat uplasował powiat na 4 miejscu w województwie i 22 w kraju. W listopadzie 2010 roku nastąpił spadek powiatowej stopy bezrobocia do poziomu 21,7%, co dało 6 miejsce w województwie i 43 w kraju. 1.2 Instytucje i programy wspierające przedsiębiorczość Na terenie Dzierżoniowa działają instytucje wspierające przedsiębiorczość oraz są realizowane programy, których celem jest pomoc w prowadzeniu lub zakładaniu działalności gospodarczej. Poniżej zostały one krótko scharakteryzowane, a także przedstawiono efekty ich działalności. WSSE Podstrefa Dzierżoniów WSSE Invest Park Sp. z o.o. Ul. Uczniowska Wałbrzych Tel / Powstanie w 1997 roku w Dzierżoniowie Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park było odpowiedzią władz miasta na wysoki poziom bezrobocia, który był efektem likwidacji największych zakładów regionu (Diora, Silesiana, Bielbaw, Bieltex), która rozpoczęła się na początku lat 90-tych XX wieku. Obszar Podstrefy jest atrakcyjny dla przedsiębiorców ze względu na dogodne pod względem budowlanym terenów inwestycyjnych (płaskie), dobrego dojazdu z kierunku zachodniego nowo wybudowaną drogą, dobrej komunikacji wewnętrznej (sieć dróg wewnętrznych) oraz przyjaznego dla inwestorów systemu ulg i preferencji. 7

8 Efekty działalności: Tabela 6. Efekty działalności WSSE Podstrefy Dzierżoniów Wyszczególnienie jednostka miary rok Zatrudnienia na terenie Podstrefy Dzierżoniów osoby Zmiana obszaru Podstrefy Dzierżoniów ha 52,5 80,12 80,48 80,48 112,56 Poziom nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez inwestorów PLN 347,154 mln 442,132 mln 554,239 mln 585,6 mln 608,2 mln Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego ul. Batalionów Chłopskich Dzierżoniów tel.: 74/ Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego sp. z o.o. powstał 20 lutego 2003 roku. Akt notarialny Umowy spółki podpisali przedstawiciele Gminy Miejskiej Dzierżoniów, Gminy Bielawa, Powiatu Dzierżoniowskiego, Gminy Dzierżoniów oraz Gminy Piława Górna. W 2003 roku do spółki dołączyła Gmina Łagiewniki. Misją spółki jest zwiększenie strumienia przepływu kredytów bankowych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), działających w powiecie dzierżoniowskim. Pierwsze poręczenie zostało udzielone przez Fundusz 15 czerwca 2004 roku. Efekty działalności: Od początku swojej działalności Fundusz udzielił 129 poręczeń, na łączną kwotę PLN, dzięki którym na terenie powiatu dzierżoniowskiego powstało 27 nowych firm, Utrzymano 59 dotychczasowych miejsc pracy i utworzono 122 nowych miejsc pracy. Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości (DIP) Ul. Świdnicka 38 (budynek nr 23, II p.) Dzierżoniów Tel. 74/ Kom: Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości powstał w 2006 roku. Na jego budowę miasto pozyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, w wysokości ,19 PLN. 8

9 Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości ma za zadnie ułatwić działalność powstającym i funkcjonującym firmom, które stawiają na rozwój, lecz z powodu trudnych warunków we wstępnej fazie działalności nie mogą samodzielnie tego dokonać. Klientami Dzierżoniowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości mogą być osoby bezrobotne gotowe podjąć działalność gospodarczą na własny rachunek, prowadzący działalność, którzy zatrudnią osoby bezrobotne oraz przedsiębiorcy zapewniający staż dla osób bezrobotnych. Efekty działalności: Na koniec 2010 roku na terenie DIP-u funkcjonowało 12 firm, łączny stan zatrudnienia wynosił 54 osoby. 12 firm po okresie inkubacji prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą. Dzierżoniowskie Centrum Biznesu (DCB) Ul. Rynek Dzierżoniów Te. 74/ Kom: Dzierżoniowskie Centrum Biznesu powstało w ramach Programu Przeciwdziałania Bezrobociu w 1996 roku. Na uruchomienie DCB uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych z programu PHARE. Jest on zlokalizowany na II p. w budynku położonym przy ul. Rynek 36. W ramach środków finansowych budżetu miasta oraz środków unijnych utworzono 9 lokali użytkowych z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej typu biurowego. Okres inkubacji w DCB wynosi 3 lata. Efekty działalności: Na dzień koniec 2010 roku w ramach DCB działało 8 podmiotów gospodarczych, w których zatrudnienie znalazło 9 osób. 19 firm po 3-letnim okresie inkubacji samodzielnie prowadzi działalność gospodarczą. Program Pomocy De Minimis oraz Regionalna Pomoc Inwestycyjna Urząd Miasta Dzierżoniowa, Pokój Nr 4 Ul. Rynek Dzierżoniów Tel: 74/ W ramach ww. programu przedsiębiorca może uzyskać ulgę lub zwolnienie z podatku od nieruchomości z następujących tytułów: 1) Prowadzenia działalności gospodarczej w Dzierżoniowskim Centrum Biznesu; 2) Prowadzenia działalności gospodarczej w Dzierżoniowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości; 3) Tworzenia nowych miejsc pracy związanych z inwestycją; 4) Zwiększenia zatrudnienia o osoby posiadające status osoby bezrobotnej; 5) Prowadzenia praktycznej nauki zawodu; 9

10 6) Odbywania stażu; 7) Przygotowania zawodowego; 8) Praktyki zawodowej uczniów liceów i techników. Regionalna pomoc Inwestycyjna w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości udzielana jest z tytułu: poniesionych kosztów inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, które związane są z realizacją nowej inwestycji, lub, poniesionych dwuletnich kosztów utworzenia miejsc pracy związanych z realizacją nowej inwestycji. Efekty realizacji programów pomocowych: Tabela 7. Efekty realizacji programów pomocowych POMOC DE MINIMIS / REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA Liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy poza Podstrefą Dzierżoniów Liczba utworzonych i utrzymanych miejsc pracy w Podstrefie Dzierżoniów Liczba utworzonych miejsc pracy w dzierżoniowskim inkubatorze i Dzierżoniowskim Centrum Biznesu Łączna liczba miejsc pracy Liczba uczniów przyjętych na staż, przygotowanie zawodowe, praktyczną naukę zawodu, praktykę zawodową. Łączna wartość udzielanych pomocy [PLN] , , , ,01 W tym Podstrefa Dzierżoniów [PLN] , , , ,00 10

11 Gminne Centrum Informacji (GCI) Ul. Batalionów Chłopskich Dzierżoniów Tel: 74/ Gminne Centrum Informacji świadczy bezpłatne usługi w zakresie: szkoleń z obsługi komputera, korzystania ze stron internetowych, zakładania poczty elektronicznej oraz wypełniania wniosków o wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, pomocy w napisaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i list motywacyjny), udostępniania poradników jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, jak szukać pracy w Internecie i jak rozpocząć działalność gospodarczą, konsultacji wniosków o dotacje lub refundacje z PUP oraz pożyczki z Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. Efekty działalności: Tabela 8. Efekty działalności GCI Wyszczególnienie jednostka miary rok Liczba osób korzystających z usług GCI osoby Liczba zorganizowanych szkoleń Szt Liczba sporządzonych CV i listów motywacyjnych Szt Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich (PIFE) Ul. Batalionów Chłopskich Dzierżoniów Tel.: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich świadczy usługi doradcze dla przedsiębiorców, którzy starają się pozyskać dofinansowanie z programów Unii Europejskiej. Pracownicy PIFE udzielają szczegółowych i rzetelnych informacji o możliwościach dofinansowania pomysłu na własną działalność oraz o warunkach, jaki należy spełnić by skutecznie zdobywać unijne środki. Odbiorcami działającego w Dzierżoniowie punktu są przede wszystkim mieszkańcy powiatu, Dolnego Śląska, ale także osoby spoza naszego województwa, które chcą realizować działania z dofinansowaniem z Funduszy Europejskich w naszym regionie. Efekty działalności: w 2010 roku z usług PIFE skorzystało 476 osób (239 usług bezpośrednich, 33 elektroniczne, 144 telefoniczne oraz 60 uzupełniających). 11

12 1.3 Analiza działań podejmowanych przez władze miasta na rzecz przedsiębiorczości W ramach prac zespołu została przeprowadzona analiza i ocena działań podejmowanych do tej pory na rzecz przedsiębiorczości w Dzierżoniowie przez władze miasta. Każda z grup (oznaczona odmiennym kolorem: zielonym, czerwonym, czarnym i niebieskim) oceniała działania wspierające przedsiębiorczość, które zostały zapisane w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa. Poniższa tabela przedstawia rozkład ocen każdej z grup. Tabela 9. Wykaz zadań realizowanych w Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa ZADANIE 1. Realizacja programów pomocowych dla przedsiębiorstw Program Pomocy De Minimis oraz Regionalna Pomoc Inwestycyjna. Ważność działań w skali od 1 do 3: 1 - oznacza najważniejsze, 2 średnio ważne, 3 najmniej ważne 1 (2 pkt.) 2 (1 pkt.) 2. Rozwój Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. 3. Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości - DIP 4. Dzierżoniowskie Centrum Biznesu - DCB, 5. Gminne Centrum Informacji - GCI. 6. Oferowanie nowych terenów inwestycyjnych. 7. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów. 8. Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej. 9. Wdrażanie programu plomb zagospodarowanie wolnej przestrzeni na potrzeby nowych inwestycji. 10. Rozwój WSSE Podstrefy Dzierżoniów. 11. Wprowadzanie ułatwień w procesie rejestracji działalności gospodarczej (rozwój jednego okienka ). 12. Współpraca ze Społeczną Radą Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa. 13. Organizacja i promocja Dzierżoniowskich Prezentacji (utworzenie Alei Smoków Biznesu). 14. Realizacja programów edukacyjnych propagujących postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży. 3 (0 pkt.) 12

13 Efektem powyższej analizy i oceny jest zestawienie działań w hierarchii od działania najważniejszego do najmniej ważnego. Tabela 10. Trafność działań podejmowanych przez władze miasta na rzecz przedsiębiorczości w Dzierżoniowie 1. Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów. (8p) 2. Rozwój WSSE Podstrefy Dzierżoniów. (8p) 3. Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej. (7p) 4. Oferowanie nowych terenów inwestycyjnych. (7p) 5. Gminne Centrum Informacji GCI. (6p) 6. Rozwój Funduszu Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego. (6p) 7. Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości DIP (5p) 8. Realizacja programów pomocowych dla przedsiębiorstw Program Pomocy De Minimis oraz Regionalna Pomoc Inwestycyjna. (5p) 9. Dzierżoniowskie Centrum Biznesu DCB (4p) 10. Wdrażanie programu plomb zagospodarowanie wolnej przestrzeni na potrzeby nowych inwestycji. (4p) 11. Wprowadzanie ułatwień w procesie rejestracji działalności gospodarczej (rozwój jednego okienka ) (4p) 12. Organizacja i promocja Dzierżoniowskich Prezentacji (utworzenie Alei Smoków Biznesu). (3p) 13. Realizacja programów edukacyjnych propagujących postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży. (3p) 14. Współpraca ze Społeczną Radą Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej przy Burmistrzu Dzierżoniowa. (3p) Członkowie zespołu wskazali także inne działania, które należałoby podjąć w celu rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Te działania to: 1. Dostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb rynku pracy; 2. Stworzenie warunków do zmiany kwalifikacji pracowników; 3. Pomoc dla przedsiębiorców już istniejących, 4. Pomoc w pozyskiwaniu środków z UE, 5. Edukacja dla przedsiębiorców (szkolenia, biuletyny), 6. Preferencje dla lokalnych przedsiębiorców, 7. Stworzenie Bazy Dobrych Praktyk korzystanie z wiedzy przedsiębiorstw, którym się udało, 8. Szkolenia z zagadnień: prawo, prawo pracy, US, ZUS, 9. Działania na rzecz promowania lokalnej przedsiębiorczości przy realizacji lokalnych inwestycji. 13

14 1.4 Analiza SWOT Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa podczas trzeciego spotkania przeprowadził analizę mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń dla przedsiębiorczości w mieście. Wyniki tej analizy pozwoliły na opracowanie celów operacyjnych, które w największym stopniu wykorzystają mocne strony i szanse, przy jednoczesnej minimalizacji i eliminacji zagrożeń oraz słabych stron. Tabela 11. Wyniki analizy SWOT Potencjalne mocne strony Potencjalne słabe strony 1. Funkcjonująca Strefa Ekonomiczna. 2. Potencjał ludzki do zagospodarowania. 3. Posiadanie i realizowanie przez miasto strategii rozwoju. 4. Umiejętne pozyskiwanie inwestorów oraz środków z UE. 5. Lider w rankingu Gmin. 1. Transport i połączenia z dużymi miastami (drogi oraz kolej). 2. Brak zachęt do powrotu młodych ludzi. 3. Źle ukierunkowane szkolnictwo techniczne i zawodowe. 4. Niewystarczająca ilość dużych przedsiębiorstw stymulujących rozwój MSP. 5. Brak współpracy pomiędzy sąsiednimi samorządami. 6. Brak współpracy pomiędzy samorządem a przedsiębiorcami i szkołami. Potencjalne szanse/okazje Potencjalne zagrożenia 1. Pojawienie się nowych inwestorów (rozszerzanie strefy ekonomicznej + nowe tereny inwestycyjne). 2. Pozyskanie dodatkowego wsparcia finansowego (środki unijne, krajowe). 3. Promocja miasta jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej (eliminowanie barier, stwarzanie sprzyjających warunków do rozwoju przedsiębiorczości). 4. Pojawienie się nowych klientów. 1. Niestabilność gospodarki światowej wpływ kryzysu. 2. Możliwość pojawienie się konkurentów. 3. Migracja ludności do innych miast (większych, lepiej rozwiniętych). 4. Niekorzystne zmiany demograficzne starzenie się społeczeństwa, odpływ młodych ludzi do większych miast. 14

15 W wyniku przeprowadzonej analizy został określony cel strategiczny, który jest tożsamy z celem strategicznym Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa oraz cele operacyjne Programu Rozwoju Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie. Cel strategiczny: Cele operacyjne: WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I GOSPODARKI LOKALNEJ 1. Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości. 2. Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz wspieranie już istniejących. 3. Rozwój współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami w celu dostosowania szkolnictwa zawodowego i technicznego do potrzeb rynku pracy. 4. Zachęcanie mieszkańców do bycia przedsiębiorczymi. Oprócz powyżej zaprezentowanych celów, zespół wypracował także dodatkowe cele, które również są istotne dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście. Zostały one potraktowane jako obszary, na które trzeba zwrócić uwagę przy planowaniu działań związanych z przedsiębiorczością oraz jako cele do rekomendacji dla innych dokumentów strategicznych Gminy. 1. Rozwój współpracy pomiędzy administracją publiczną a przedsiębiorcami oraz instytucjami propagującymi przedsiębiorczość; 2. Promowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie. 3. Skuteczniejsze pozyskiwanie środków zewnętrznych szkolenia, inwestycje; 4. Budowa i modernizacja połączeń komunikacyjnych Dzierżoniowa z dużymi miastami regionu. 5. Stworzenie sprzyjających warunków do pozostawania mieszkańców w mieście (miejsca pracy, szkolnictwo) 6. Tworzenie przedszkoli, żłobków, centrów sportowych, rozrywki. 15

16 2. Badania ankietowe Niezbędnym elementem w procesie tworzenia dokumentu - Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa było poznanie opinii przedsiębiorców oraz osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą na temat klimatu dla biznesu w mieście. W ramach projektu, Zespół ds. PRPD opracował dwa kwestionariusze ankiet, za pomocą których zbadane zostało zadowolenie przedsiębiorców z warunków prowadzenia działalności w Dzierżoniowie oraz potrzeby i oczekiwania ze strony przyszłych przedsiębiorców. Niniejszy rozdział przedstawia w skrócie najważniejsze wyniki tych badań. Pełne wersje analizy badań ankietowych wraz z kwestionariuszami ankiet zostały dołączone w formie załączników Ankieta oceniająca klimat dla przedsiębiorczości w Dzierżoniowie Ankietyzacja przedsiębiorców trwała od 1 lipca 2011 roku do 3 sierpnia 2011 roku. Łącznie udało się zebrać 77 ankiet. Przeprowadzenie badania ankietowego wśród dzierżoniowskich przedsiębiorców pozwoliło na określenie, czy są oni zadowoleni z działań władz miasta na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Odpowiedzi respondentów pozwoliły także na określenie największych potrzeb przedsiębiorców i obszarów, które powinny zostać usprawnione, aby przedsiębiorcom łatwiej było prowadzić własny biznes. Odpowiedzi udzielone przez przedsiębiorców pokazały, że w większości są oni zadowoleni z warunków prowadzenia działalności w mieście. Dostrzegają różnorodne formy wsparcia realizowane przez władze miasta i oceniają je w większości pozytywnie. W związku z tym blisko 85% badanych nie zamierza zmieniać miejsca prowadzenia swojej działalności. Niemniej jednak największą przeszkodą dla przedsiębiorców w Dzierżoniowie jest zły stan dróg w mieście jest to obszar konieczny do poprawy, aby zapewnić dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Wielu ankietowanych zwróciło także uwagę na fakt, iż wysokie podatki i opłaty lokalne stanowią znaczną przeszkodę w sprawnym prowadzeniu firmy. Także dostępność lokali nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej została wskazana jako spory problem dla przedsiębiorców. Zapewne z tych powodów tylko 53% ankietowanych wskazało, że poleciłoby Dzierżoniów jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności. Aby podnieść atrakcyjnosć miasta dla przedsiebiorców, konieczne jest zdaniem ankietowanych wprowadzenie takich usprawnień jak: obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych, stworzenie mozliwości skorzystania z akcji promujących lokalne firmy i ich wyroby oraz stworzenie punktu pomocy dla przedsiębiorców, oferującego porady prawne, finansowo księgowe itp Ankieta skierowana do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą Ankieta skierowana do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą przeprowadzana była przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie we wrześniu 2011 roku. W badaniu udział wzięły 64 osoby. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi 16

17 na 7 pytań zawartych w części właściwej ankiety oraz 9 pytań części metryczkowej. Pytania miały charakter pytań zamkniętych lub półotwartych. Ankietowani mieli także możliwość wypełnienia części pn. Uwagi i komentarze. Tylko jedna czwarta spośród wszystkich ankietowanych zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w ciągu najbliższego miesiąca. Pozostała część badanych przewiduje rozpoczęcie własnego biznesu w późniejszym terminie (od trzech miesięcy do ponad roku). Najliczniejszą grupą wśród ankietowanych, była grupa zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą w obszarze handlu i napraw ponad jedna czwarta wszystkich respondentów. Znaczna część respondentów nie zdecydowała jeszcze o profilu prowadzonej przez siebie działalności i zaznaczyła odpowiedź jeszcze nie wiem (13 osób). Najczęściej wskazywaną przeszkodą w procesie zakładania działalności gospodarczej przez przyszłych przedsiębiorców był brak kapitału własnego - tę odpowiedź zaznaczyło 49 ankietowanych. Kolejne, najczęściej wskazywane przez respondentów problemy to wysokie opłaty i podatki lokalne (23 odpowiedzi respondentów), trudności z uzyskaniem pożyczek i kredytów (22 odpowiedzi respondentów), duża konkurencja na rynku blisko 15 % ankietowanych. Te odpowiedzi miały swoje odzwierciedlenie w kolejnym pytaniu, określającym potrzeby i oczekiwania przyszłych przedsiębiorców ze strony władz miasta w procesie zakładania własnego biznesu. Ankietowani najczęściej wskazywali na konieczność pomocy w zakresie wsparcia finansowego (poręczenia i pożyczki) 40 respondentów zaznaczyło tę odpowiedź (63% możliwych odpowiedzi). Ponad połowa respondentów skorzystałaby z takich form wsparcia jak: Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach Pomocy De Minimis oraz Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (27 odpowiedzi) oraz Punkt obsługi przedsiębiorców, oferującego porady prawne, finansowo księgowe itp. (36 odpowiedzi). Z akcji promujących lokalne firmy i ich wyroby skorzystałoby 27 ankietowanych (42% możliwych odpowiedzi), natomiast z lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach skorzystałaby ponad jedna trzecia badanych. 17

18 3. Cele i działania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Na podstawie diagnozy społeczno gospodarczej Dzierżoniowa oraz na podstawie analizy SWOT dokonanej przez Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa zostały wypracowane główne cele Programu. Dla każdego z celów zostały stworzone działania. Działania także zostały wypracowane przez członków zespołu na podstawie wyników diagnozy społeczno gospodarczej oraz uzupełnione o uwagi z badań ankietowych i konsultacji społecznych. Zgodnie z sugestiami przedsiębiorców cele oraz działania zostały uszeregowane według hierarchii ważności - najważniejszy cel został określony jako cel 1 i będzie traktowany podczas realizacji projektu jako priorytetowy. Działania w ramach poszczególnych celów również zostały uszeregowane w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego. Dla każdego z celów została stworzona także Poczekalnia pomysłów, zwierająca propozycje przedsiębiorców. Podczas ostatniego spotkania zespołu ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, które odbyło się 29 listopada 2011 roku, podjęta została decyzja o uwzględnieniu pomysłów, których realizacja jest możliwa w okresie obowiązywania programu (lata ). Pozostałe pomysły będą pełniły rolę zbioru działań uzupełniających i stanowić będą bazę dla Zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Wiele działań zaproponowanych przez ankietowanych mieszkańców i przedsiębiorców jest aktualnie wdrażanych lub zaplanowanych do realizacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa. Dlatego też w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości nie będą powielane działania, które są zawarte w Strategii, gdyż oba dokumenty powinny się wzajemnie uzupełniać i być wobec siebie komplementarne. Poniżej zamieszczone zostały cele i zdania zaplanowane do realizacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa. Kolorem niebieskim zapisano działania z Poczekalni Pomysłów, które zostały uwzględnione w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości. 18

19 CEL 1:,,Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz wspieranie już istniejących Krótki opis celu: Jednym z głównych celów jakie stawiają sobie władze Dzierżoniowa są starania o pozyskiwanie inwestorów zewnętrznych oraz stymulowanie rozwoju gospodarki poprzez tworzenie dogodnych warunków dla inwestorów i lokalnej przedsiębiorczości Profesjonalna obsługa inwestorów wynika z realizacji misji Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa na lata , która brzmi Tworząc klimat dla biznesu i sportu podnosimy jakość życia. Realizacja powyższego celu jest jednym z kluczowych elementów lokalnego rozwoju gospodarczego. Dobrze rozwinięta gospodarka powinna być siłą napędową w rozwoju wszystkich dziedzin życia. Pozyskanie nowych inwestorów w ilości pozwalającej obniżyć stopę bezrobocia to niezbędne działanie w celu poprawy warunków życia mieszkańców Dzierżoniowa. Należy również wspomagać przedsiębiorstwa już istniejące, aby mogły rozwijać swoją działalność i zwiększać zatrudnienie. Tabela 12. Cel 1,,Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz wspieranie już istniejących NAZWA DZIAŁANIA realizowanego w ramach celu operacyjnego 1.Obsługa inwestora - opiekun z Urzędu OPIS DZIAŁANIA - Co chcemy robić? Zakres obsługi inwestora jest dostosowywany do jego potrzeb, specyfiki wielkości przedsiębiorstwa i innych czynników. Ogólny zakres obsługi inwestora obejmuje: pomoc i czynne uczestnictwo w procesie uzyskania decyzji administracyjnych, niezbędnych do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę i decyzji pozwolenia na użytkowanie przez inwestora; organizowanie spotkań z firmami projektowymi, budowlanymi, geodezyjnymi w celu zbadania lokalnego rynku budowlanego i wybrania najkorzystniejszej oferty; organizowanie spotkań z dostawcami mediów technicznych, tj. zakładem energetycznym, gazownią i wodociągami w celu ustalenia warunków dostaw poszczególnych mediów; ZASADNOŚĆ REALIZACJI DZIAŁANIA - Dlaczego chcemy to robić? Istnienie takiej praktyki znacznie ułatwia procedurę zakładania nowego przedsiębiorstwa i jest dużym usprawnieniem w relacjach przedsiębiorca urząd. Efekty Aktywna współpraca pomiędzy urzędem a przedsiębiorcami doprowadzi do wytworzenia efektywnego modelu współpracy opierającego się na partnerstwie. Osoba/instytucja odpowiedzialna za realizację 1.Urząd Miasta w Dzierżoniowie Wydział Rozwoju Gospodarczego; 2. Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna Invest - Park. Okres realizacji (np. maj grudzień 2012) Proces ciągły styczeń 2012 do grudzień 2014 Źródła finansowania Zadanie będzie realizowana w ramach posiadanych zasobów przez Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta. 19

20 opracowywanie ofert hoteli oraz organizowanie spotkań z ich właścicielami w celu przygotowania propozycji mieszkań i ofert gastronomicznych; opracowywanie oferty szkół zawodowych z regionu dzierżoniowskiego i organizowaniu spotkań z ich dyrektorami w celu planowania profili zawodowych dla przyszłych pracowników firm; opracowywanie oferty kulturalnej i sportowej miasta Dzierżoniowa. pomoc w rekrutacji pracowników; pomoc w pozyskiwaniu dotacji z Powiatowego Urzędu Pracy na tworzenie nowych miejsc pracy; pomoc w nawiązywaniu kontaktów z innymi przedsiębiorcami, którzy mogą być jego kooperantami, funkcjonującymi na terenie miasta i regionu. 2. Wymiana doświadczeń biznesowych. Gmina Miejska Dzierżoniów prowadzi współpracę z miastami, zarówno krajowymi, jak i zagranicznymi. Dotychczas współpraca dotyczyła przede wszystkim sfery kulturalnej, oświatowej i sportowej. Ważne jest aby przy okazji oficjalnych wizyt delegacji miast partnerskich rozwijać także współpracę w zakresie gospodarczym - w celu wymiany doświadczeń i dobrych praktyk. Wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami z różnych krajów i miast mogą stać się ciekawą formą przekazywania informacji na temat udoskonaleń i pomysłów sprawdzonych w innych krajach. Przedsiębiorcy mogą również nawiązywać ze sobą kontakty gospodarcze. Zwiększenie efektywności i innowacyjności lokalnej gospodarki. Urząd Miasta w Dzierżoniowie - Wydział Rozwoju Gospodarczego II kwartał IV kwartał 2014 Gmina Miejska Dzierżoniów 20

21 3.Budowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego Invest Park Development Dzierżoniowski Park Przemysłowy został uruchomiony w październiku 2011 roku. W ramach parku zostały oddane do użytku dwie hale produkcyjne. Budowa gotowych hal produkcyjnych i wynajmowanie ich przedsiębiorcom stwarza dogodne warunki do inwestowania szczególnie dla średnich i małych przedsiębiorców Zwiększenie ilości firm funkcjonujących na terenie miasta oraz zwiększenie zatrudnienia. Lepsze warunki prowadzenia działalności gospodarczej. Invest Park Development Sp. z o. o z siedzibą w Wałbrzychu Urząd Miasta w Dzierżoniowie Wydział Rozwoju Gospodarczego I kwartał IV kwartał 2014 Invest Park Development / Gmina Miejska Dzierżoniów 4.Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców W celu podniesienia wiedzy fachowej, w szczególności mikro i małych przedsiębiorców, zostaną zorganizowane szkolenia z zakresu prawa podatkowego i przepisów ZUS. Pakiet tematów szkoleń będzie dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. Szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu kompetencji menadżerskich oraz finansowania inwestycji i bieżącej działalności. Ciągłe zmiany w przepisach prawa powodują potrzebę stałego doskonalenia przedsiębiorców (szczególnie tych dopiero rozpoczynających działalność) w zakresie wiedzy z funkcjonowania US, ZUS, prawa podatkowego, możliwości pozyskiwania środków unijnych. Większa świadomość przedsiębiorców, lepsze poruszanie się po lokalnym rynku pracy, większa efektywność w pozyskiwaniu dodatkowych środków na rozwój działalności. PIFE/GCI/Wydział Rozwoju Gospodarczego II kwartał IV kwartał 2014 Gmina Miejska Dzierżoniów Pakiet szkoleń będzie dostosowany do potrzeb przedsiębiorców. 21

22 CEL 2:,,Zachęcanie mieszkańców do bycia przedsiębiorczymi Krótki opis celu: Jak nauczać przedsiębiorczości dzieci i młodzież? Jak przybliżyć specyfikę założenia i prowadzenia własnego biznesu? Jak sobie radzić w różnych realiach gospodarki rynkowej? Jak pokazać ludzi, którzy z powodzeniem prowadzą Firmę? Oto cele, które stawiamy sobie w tym punkcie, i sugerujemy jakie działania podjąć, by bycie przedsiębiorczym dawało dochód, rozwijało firmy i stanowiło o rozwoju regionu. Tabela 13.,,Zachęcanie mieszkańców do bycia przedsiębiorczymi OPIS DZIAŁANIA NAZWA DZIAŁANIA ZASADNOŚĆ REALIZACJI realizowanego - Co chcemy robić? DZIAŁANIA w ramach celu - Dlaczego chcemy to robić? operacyjnego Efekty Osoba/instytucj a odpowiedzialna za realizację Okres realizacji (np. maj grudzień 2012) Źródła finansowania 1. Już działam, ale przydadzą się szkolenia branżowe i handlowe Stworzyć bazę szkoleń dostępnych dla przedsiębiorców, którzy już funkcjonują na rynku, ale chcą sami się doskonalić i podnosić kwalifikacje swoich pracowników. Ze szczególnym uwzględnieniem kursów w zakresie księgowości, kadr i płac. Podnoszenie kwalifikacji i wiedzy przedsiębiorstwa to kapitał, dzięki któremu Firma się rozwija i nadąża w szybko rozwijającej się gospodarce. Dostęp do wiedzy, jej podnoszenie to korzyści dla przedsiębiorstwa, które może się rozwijać i pozyskiwać nowe rynki. Ludzie w firmach podnosząc kwalifikacje zawodowe stają się dodatkowym kapitałem przedsiębiorstwa i przy tej okazji stają się atrakcyjni na rynku pracy. Urząd Miasta wraz z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczo ść. Przygotowanie merytoryczne bazy do II kwartału 2012, II kwartał 2012 do IV kwartał 2014 Urząd Miasta wraz z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczo ść. Próba pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie projektu. 22

23 2.Planuję działać, ale potrzebuję wiedzy i wsparcia. Wydanie przewodnika młodego przedsiębiorcy, opisującego poszczególne etapy powstawania firmy, wymagane dokumenty jak załatwić te formalności opis krok po kroku, efektownie wydane byłoby dobrą ściągą młodego Biznesmena. GCI uaktywnienie punktu - tu można uzyskać informacje i kontakt do instytucji, które pomagają uzyskać środki na rozwój Firmy, bezpłatną pomoc i doradztwo specjalistów w zakresie prawa i księgowości. Pomoc w zakresie doradztwa, dla przyszłych i początkujących przedsiębiorców, którzy bez wiedzy fachowej, wsparcia z zakresu prawa, rachunkowości, szkoleń mogą mieć problemy w swobodnym poruszaniu się na rynku przedsiębiorców i w kontaktach z urzędami Szybkie załatwienie formalności sprawi, że start we własny biznes będzie czystą przyjemnością. Dobrze ukierunkowany i przygotowany merytorycznie do startu Przedsiębiorca, łatwiej będzie poruszać się w warunkach gospodarki rynkowej. Urząd Miasta wraz z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczo ść. Wydanie w poręcznej formie przygotowane do końca 2012 roku, wydanie w styczniu 2013 roku, tak by uwzględniało wszelkie zmiany prawne obowiązujące od 2012 roku. III kwartał 2012 do IV kwartał 2014 Urząd Miasta wraz z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczo ść. Próba pozyskania środków zewnętrznych na dofinansowanie projektu. 3. Dzień Przedsiębiorczości, czyli inspiracje, prezentacje, wymiana doświadczeń Drugi dzień byłby dniem otwartym dla mieszkańców i formą prezentacji Firm, w formie zbliżonej do tej pory. Modyfikacja Prezentacji Dzierżoniowskich. W pierwszym dniu zorganizowanie Dnia Przedsiębiorczości, czyli spotkania w gronie przedsiębiorców, prezentacje ich osiągnięć, panele dyskusyjne, zaproszenie osobowości, które podzielą się własnymi doświadczeniami, prezentacja firm i instytucji pomocnych przy rozwoju własnego biznesu itp. Pokazanie osobowości i autorytetów w zakresie przedsiębiorczości sprawi, że firmy lokalne mogą uzyskać wiedzę i inspiracje, do wprowadzenia innowacji w swoich przedsiębiorstwach. Dodatkowa wiedza o programach pomocowych dla przedsiębiorstw, może być motorem do rozpoczęcia nowych inwestycji. Wymiana wiedzy i doświadczeń lokalnych przedsiębiorców. To okazja do promocji w mediach lokalnego rynku przedsiębiorców i programów wspierających przedsiębiorczość. Wymiana doświadczeń miedzy firmami, wzajemne inspiracje. Taki sposób pokazania lokalnego biznesu, uatrakcyjniłby formułę tych spotkań, zbliżył środowisko przedsiębiorców Pamiętać o kobietach, które maja swój biznes i z powodzeniem go prowadzą. Urząd Miasta wraz z instytucjami wspierającymi przedsiębior - czość Lokalne Firmy sponsorzy. Nowa formuła dopracowana do końca II kwartału 2012 i wdrożona na XVIII Prezentacjach Dzierżoniowskich Okres realizacji do końca 2014 roku. Urząd Miasta wraz z instytucjami wspierającymi przedsiębiorczo ść. Pozyskanie dużych Firm - sponsorzy. Media lokalne, regionalne, ogólnokrajowe. 23

24 4. Wszystko zaczyna się w szkole, czyli edukacja młodych w zakresie przedsiębiorczości. Zweryfikować aktualny plan nauczania w zakresie nauczania i promocji przedsiębiorczości. Przygotować tematykę wykładów, spotkań i wycieczek, dla krzewienia idei przedsiębiorczości pisanie biznesplanu, walka z konkurencją, nauka rozwiązywania problemów rynkowych np. brak kapitału. Zorganizowanie konkursów o tematyce propagującej idee przedsiębiorczości konkurs na prowadzenie wirtualnej firmy dla klas/ konkurs na najlepszy biznesplan. Edukacja młodych ludzi, pokazywanie im mechanizmów prowadzenia firmy, sprawi, że będą chcieli zakładać w przyszłości własne firmy i je rozwijać. Za kilka lat pojawienie się na rynku młodych ludzi, którzy po ukończonej edukacji, będą próbować własnych sił we własnych Firmach. Wydział Rozwoju Gospodarczego, Szkoły średnie, Kadra pedagogiczna, Instytucje odpowiedzialne za weryfikację programu nauczania w tym zakresie. III kwartał 2012 IV kwartał 2014 Urząd Miasta wraz z instytucjami wspierającymi przedsiębior - czości. Poszukać programu pomocowego dla dodatkowych działań w celu propagowania przedsiębiorczo ści. 24

25 CEL 3:,,Rozwój współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami w celu dostosowania szkolnictwa zawodowego i technicznego do rynku pracy Krótki opis celu: Głównym założeniem wyżej wymienionego celu jest wypracowanie modelu współpracy pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami, które zapewni lepsze dopasowanie oferty kształcenia do kwalifikacji i umiejętności oczekiwanych przez pracodawców. Wiedza uzyskiwana przez uczniów podczas okresu kształcenia powinna być uzupełniona o kontakt ze środowiskiem pracy. Dzięki temu młodzi ludzie mogą zdobywać umiejętności i doświadczenie potrzebne do funkcjonowania w przedsiębiorstwie. Dlatego też bardzo potrzebna jest integracja systemu szkolnego i pozaszkolnego, tj. szkół i firm czy instytucji biznesu. Odbywać się ona może poprzez takie formy współpracy, jak: stworzenie bazy firm zainteresowanych współpracą ze szkołami, organizowanie wizyt uczniów w firmach, podniesienie poziomu praktyk zawodowych, organizowanie staży absolwenckich, organizowanie spotkań kadry pedagogicznej ze Społeczną Radą Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej, wspieranie szkół w zakresie wyposażenia bazy dydaktycznej. Tabela 14.,,Rozwój współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami w celu dostosowania szkolnictwa zawodowego i technicznego do rynku pracy NAZWA DZIAŁANIA ZASADNOŚĆ REALIZACJI OPIS DZIAŁANIA Osoba/instytucja Okres realizacji realizowanego w DZIAŁANIA - Co chcemy robić? Efekty odpowiedzialna za (np. maj ramach celu - Dlaczego chcemy to realizację grudzień 2012) operacyjnego robić? 1.Podniesienie poziomu praktyk zawodowych poprzez wypracowanie we współpracy ze szkołami standardów praktyk zawodowych w poszczególnych zawodach (w tym także badanie poziomu zadowolenia uczniów i pracodawców) Organizowanie praktyk zawodowych o wysokich standardach, pozwalające uczniom zdobyć praktyczną wiedzę i przydatne umiejętności. Praktyki powinny odbywać się w oparciu o szczegółowy zakres koniecznych do nabycia umiejętności, który byłby opracowywany przy współpracy przedsiębiorców i kadry pedagogicznej. Odbycie praktyk o wysokiej jakości pozwoli na uzyskanie przez uczniów doświadczenia i zdobycia kompetencji koniecznych do późniejszego skutecznego startu na rynku pracy. Pracodawcy z kolei mają możliwość zatrudnienia absolwentów, którzy są odpowiednio przygotowani - posiadają konieczne doświadczenie do wykonywania zawodu. Efektem realizacji tego zadania będzie wyższy poziom praktyk organizowanych prze przedsiębiorców oraz lepiej wykształceni i przygotowani do wejścia na rynek pracy uczniowie szkól zawodowych. Szkoły zawodowe - kadra pedagogiczna, Przedsiębiorcy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe. III kwartał 2012 IV kwartał 2014 Źródła finansowania Środki Miasta Urzędu 25

26 2. Organizacja staży absolwenckich oraz praktyk dla młodzieży w firmach Organizowanie przez przedsiębiorców staży absolwenckich, praktyk zawodowych lub praktyk dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w celu zdobycia praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania współczesnego przedsiębiorstwa oraz kształtowania kwalifikacji i umiejętności praktycznych w powiązaniu z oczekiwaniami nowoczesnej gospodarki. Doświadczenia zdobyte w trakcie odbywania staży i praktyk, pozwoli młodzieży świadomie wybrać kierunek kształcenia i w przyszłości wkroczyć z praktyczną wiedzą i umiejętnościami na rynek pracy. Pracodawcy zyskują możliwość otrzymania zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach pomocy De Minimis z tytułu organizacji staży lub praktyk dla uczniów szkół zawodowych. Uczniowie w konsekwencji udziału w stażach absolwenckich/ praktykach dokonują lepszego, bardziej świadomego wyboru kierunku kształcenia, a w konsekwencji na rynek pracy trafiają ludzie lepiej przygotowani do rozpoczęcia aktywności zawodowej. Uczniowie posiadają większą wiedzę na temat oczekiwań przyszłego pracodawcy, dzięki czemu ma szansę szybciej znaleźć zatrudnienie. Bezpośrednią korzyścią dla pracodawców będzie lepsze przygotowanie przyszłych pracowników oraz możliwość wpływu na zmiany kierunków kształcenia na poziomie szkolnictwa średniego lub zawodowego.. Szkoły ponadgimnazjalne - kadra pedagogiczna, Przedsiębiorcy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe. III kwartał 2012 IV kwartał 2014 Środki finansowe przedsiębiorców na organizację staży i praktyk. Środki Urzędu Miasta na pomoc De Minimis z tytułu prowadzenia praktyk zawodowych. 26

27 3. Stworzenie bazy firm zainteresowanych współpracą ze szkołami. Stworzenie bazy firm, które realnie zainteresowane są współpracą ze szkołami w zakresie organizowania spotkań z uczniami na terenie szkół czy przedsiębiorstw, organizowania staży absolwenckich oraz praktyk zawodowych. Istnienie takiej bazy znacznie ułatwi współpracę pomiędzy szkołami a firmami. Nauczyciele oraz uczniowie zyskają wiedzę na temat przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą, co może znacznie ułatwić poszukiwania miejsc do odbywania stażów, praktyk czy przeprowadzania lekcji przedsiębiorczości. Aktywna współpraca pomiędzy szkołami a przedsiębiorcami oraz praktyczna nauka w oparciu o kontakt ze środowiskiem przedsiębiorców doprowadzi do wytworzenia efektywnego modelu współpracy - integracji systemu szkolnego i pozaszkolnego, tj. szkół i firm czy instytucji biznesu. Szkoły ponadgimnazjalne, Kadra pedagogiczna, Przedsiębiorcy, Urząd Miasta Wydział Rozwoju Gospodarczego. II kwartał 2012 IV kwartał 2014 Realizacja zadania nie wymaga środków finansowych. 4. Organizowanie spotkań kadry pedagogicznej ze Społeczną Radą Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej Regularne organizowanie spotkań kadry pedagogicznej szkół ponadgimnazjalnych z przedsiębiorcami (raz na półrocze) doprowadzi do wypracowania efektywnego modelu współpracy w zakresie dolosowania edukacji do bieżącego zapotrzebowania lokalnego rynku pracy. Efektem spotkań może być organizacja szkoleń i praktyk w zawodach deficytowych. Efektywnie funkcjonująca współpraca systemu edukacji z gospodarką zapewni harmonizację podaży i popytu na pracę i ułatwi absolwentom szkół znalezienie zatrudnienia odpowiadającego ich kwalifikacjom i aspiracjom. Przedsiębiorcy z kolei otrzymają pracownika posiadającego praktyczne umiejętności. Szkoły otrzymają możliwość bieżącego dostosowywania struktury systemu edukacji i kierunków kształcenia do potrzeb gospodarki. Lepsze dopasowanie popytu i podaży na pracę skutkować będzie niższym poziomem bezrobocia i doprowadzi do wzrostu poziomu i warunków życia. Szkoły ponadgimnazjalne - kadra pedagogiczna, Przedsiębiorcy, Urząd Miasta, Starostwo Powiatowe, Urząd Pracy. III kwartał 2012 IV kwartał 2014 Środki Urzędu Pracy. Możliwość pozyskania dotacji na szkolenia branżowe. 27

28 CEL 4: Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości Krótki opis celu: Gminy powiatu dzierżoniowskiego w większości powiązane są między sobą gospodarczo, komunikacyjnie, turystycznie. Rozwój przedsiębiorczości w całym powiecie leży więc w interesie gmin i jej mieszkańców. Istotnym celem operacyjnym powinno być wspieranie rozwoju turystycznego Gór Sowich poprzez budowę platformy widokowej, wyznaczenie ścieżek turystycznych, rowerowych, aktywowanie bazy dla sportów zimowych. Realizacja tych zadań przyczyni się do powstania infrastruktury technicznej w postaci zajazdów, wypożyczalni sprzętu rowerowego, turystycznego, sportowego, punktów sklepowych. Jednym z głównych działań w ramach tego celu będzie stworzenie interaktywnej mapy gospodarczej powiatu. Byłby to interaktywny portal internetowy, w którym każda gmina na swojej stronie umieszczałaby informacje o inwestujących już podmiotach gospodarczych, potrzebach i możliwościach inwestycyjnych, preferencjach dla firm itp. Przedstawione cele strategiczne, operacyjne w większości nie są możliwe do wykonania przez jedną gminę ze względu na ograniczenia finansowe czy też terenowe. Wspólne przedsięwzięcia mogą więc przyczynić się do realizacji zakładanych zadań do rozwoju przedsiębiorczości. Tabela 15. Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości NAZWA DZIAŁANIA realizowanego w ramach celu operacyjnego 1. Stworzenie interaktywnej mapy gospodarczej powiatu OPIS DZIAŁANIA - Co chcemy robić? Współpraca gmin powiatu w zakresie opracowania komputerowej mapy gospodarczej powiatu dla osób prowadzących działalność gospodarczą i zamierzających rozpocząć działalność. Mapa zawierałaby następujące informacje: podmioty gospodarcze aspekt wspierania ulgi preferencje doradztwo gospodarcze wspólnota gmin na rzecz promocji powiatu w kraju i zagranicą. ZASADNOŚĆ REALIZACJI DZIAŁANIA - Dlaczego chcemy to robić? Interaktywna mapa powiatu pozwoli potencjalnym inwestorom na wybór odpowiedniego miejsca do lokalizacji swojego biznesu a także zapewni pełny obraz lokalnego biznesu możliwość kooperacji z innymi przedsiębiorstwami. Efekty Wspieranie i promocja lokalnej przedsiębiorczości, rozwijanie sieci kooperacji pomiędzy przedsiębiorcami. Osoba/instytucja odpowiedzialna za realizację Przedstawiciele: 1.Gmin 2.Powiatu 3.Przedsiębiorców Okres realizacji (np. maj grudzień 2012) II kwartał 2012 IV kwartał 2014 Źródła finansowania Środki z budżetu gmin powiatu dzierżoniowskiego/ fundacje/ możliwość pozyskania dofinansowania ze środków krajowych bądź unijnych. 28

29 2. Aktywowanie bazy dla sportów zimowych Współpraca gmin powiatu dzierżoniowskiego w celu zwiększenia potencjału turystycznego regionu w zakresie sportów zimowych (trasy biegowe i zjazdowe, wypożyczalnia sprzętu etc.) Powstanie infrastruktury technicznej: zajazdów, wypożyczalni sprzętu, punktów sklepowych i serwisowych. Rozwój turystyki i lokalnej przedsiębiorczości, zwiększenie liczby turystów. Przedstawiciele: 1.Gmin 2.Powiatu 3.Przedsiębiorców I kwartał 2014 IV kwartał 2014 Środki z budżetu gmin powiatu dzierżoniowskiego/ fundacje/ możliwość pozyskania dofinansowania ze środków krajowych bądź unijnych. 3. Budowa nowych ścieżek rowerowych Współpraca gmin powiatu w zakresie wybudowania nowych tras rowerowych, pozwalających na poznanie walorów turystycznych powiatu dzierżoniowskiego. Poprzez budowę nowych ścieżek rowerowych możliwe będzie powstanie infrastruktury towarzyszącej - np. wypożyczalni rowerów, sklepów, barów/ restauracji. Zwiększy się także ruch turystyczny związany z tą formą aktywnego wypoczynku. Wartkością dodaną będzie promocja zdrowego trybu życia i aktywnego wypoczynku. Stworzenie miejsc do aktywnego wypoczynku, promocja regionu przyciągniecie turystów poprzez promocję walorów turystycznych powiatu. Przedstawiciele: 1.Gmin 2.Powiatu 3.Przedsiębiorców II kwartał 2013 IV kwartał 2014 Środki z budżetu gmin powiatu dzierżoniowskiego/ fundacje/ możliwość pozyskania dofinansowania ze środków krajowych bądź unijnych 29

30 4. Uruchomienie atrakcji turystycznej w okolicach Dzierżoniowa rowerów kolejowych Współpraca gmin powiatu w zakresie stworzenia nowej atrakcji turystycznej regionu rowerów kolejowych, a także promocja tej atrakcji turystycznej. Poprzez stworzenie bazy do uprawiania nowego rodzaju sportu rowerów kolejowych, zostanie zwiększona atrakcyjność turystyczna powiatu dzierżoniowskiego. Możliwa stanie się budowa infrastruktury związanej z uprawianiem tego rodzaju aktywności (wypożyczalnia rowerów, serwis etc.) Stworzenie nowatorskiego sposobu aktywnego wypoczynku a poprzez to zwiększenie liczby turystów odwiedzających nasz region, a także promocja walorów turystycznych powiatu. Przedstawiciele: 1.Gmin 2.Powiatu 3.Przedsiębiorców I kwartał 2014 IV kwartał 2014 Środki z budżetu gmin powiatu dzierżoniowskiego/ fundacje/ możliwość pozyskania dofinansowania ze środków krajowych bądź unijnych 5. Wspieranie rozwoju turystycznego Gór Sowich 1. Działania zmierzające do budowy platformy widokowej w Górach Sowich. 2. Podjęcie działań w celu opracowania i wdrożenia wspólnego dla gmin systemu informacji wizualnej, prowadzącej do atrakcji turystycznych i bazy hotelowej. Podjęcie tych działań przyczynie się do uatrakcyjnienia Gór Sowich, stanowiących istotny i wciąż niezagospodarowany potencjał nie tylko pod względem turystycznym ale i gospodarczym. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu powiatu dzierżoniowskiego. Docelowo - przyjazd w okolice gór ok. 10 tys. turystów rocznie Przedstawiciele: 1.Gmin 2.Powiatu 3.Przedsiębiorców I kwartał 2013 IV kwartał 2014 Środki z budżetu gmin powiatu dzierżoniowskiego/ fundacje/ możliwość pozyskania dofinansowania ze środków krajowych bądź unijnych 30

31 CEL 4 Wzmocnienie współpracy pomiędzy gminami powiatu dla rozwoju przedsiębiorczości CEL 3 Rozwój współpracy pomiędzy szkołami i przedsiębiorcami CEL 2 Zachęcanie mieszkańców do bycia przedsiębiorczymi CEL 1 Pozyskiwanie nowych inwestorów oraz wspieranie juz istniejących HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU Tabela 16. Harmonogram realizacji działań w ramach programu Etapy realizacji projektu Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 I II III IV I II III IV I II III IV Obsługa inwestora opiekun z urzędu x x x x x x x x x x x x Wymiana doświadczeń biznesowych Budowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego Szkolenia dla przedsiębiorców Już działam ale przydadzą się szkolenia baza szkoleń dostępnych dla przedsiębiorców x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Przewodnik początkującego przedsiębiorcy Dzień Przedsiębiorczości Modyfikacja Dzierżoniowskich Prezentacji Edukacja młodych w zakresie przedsiębiorczości Wypracowanie standardów praktyk zawodowych x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Organizacja staży absolwenckich oraz praktyk dla młodzieży w firmach Baza firm zainteresowanych współpracą ze szkołami Spotkania kadry pedagogicznej ze SRP Stworzenie interaktywnej mapy gospodarczej powiatu x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Aktywowanie bazy dla sportów zimowych Budowa nowych ścieżek rowerowych x x x x x x x x x x x Rowery kolejowe x x x x Wspieranie rozwoju turystycznego Gór Sowich x x x x x x x x 31

32 4. Konsultacje społeczne i promocja PRP Konsultacje społeczne Programu Rozwoju Przedsiębiorczości odbywały się dwutorowo zadania zaplanowane do realizacji w ramach Programu konsultowane były z mieszkańcami miasta podczas XVII Dzierżoniowskich Prezentacji 25 września 2011 roku oraz z przedsiębiorcami podczas spotkania konsultacyjnego, które odbyło się 17 listopada 2011 roku Konsultacje z mieszkańcami Dzierżoniowskie Prezentacje są świętem lokalnego i ponadlokalnego biznesu. Stanowią one połączenie prezentacji gospodarczych i kulturalnych. Do udziału w Prezentacjach Gospodarczych zapraszani są przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe, które chcą zaprezentować swoje usługi, wyroby i działalność oraz nawiązać kontakty gospodarcze i społeczne. Imprezę odwiedza rokrocznie kilka tysięcy mieszkańców z całego powiatu dzierżoniowskiego. XVII Dzierżoniowskie Prezentacje 2011 były świetną okazją do wstępnego skonsultowania programu Rozwoju Przedsiębiorczości dla miasta Dzierżoniowa. Zarówno wystawiający się przedsiębiorcy, jak i odwiedzający imprezę mieszkańcy zostali poproszeni o ocenę działań zaproponowanych przez zespół. Zadaniem ankietowanych było wybranie trzech najważniejszych zadań spośród dwunastu zaplanowanych do realizacji w ramach PRP. Ankietowani mieli także możliwość dopisania własnych propozycji. Konsultacje miały na celu poznanie opinii mieszkańców na temat działań zaproponowanych do realizacji przez zespół ds. PRP. Opinie te pozwoliły określić jakie działania uznawane są przez mieszkańców za konieczne do zrealizowania, które są najbardziej interesujące, w których obszarach zauważone zostały braki. Zadania skonsultowane zostały przez 203 osoby i tyle też zebrano ankiet. Respondenci udzielili łącznie 605 odpowiedzi. Zdaniem ankietowanych najpotrzebniejszym działaniem, spośród 12 wskazanych w ankiecie konsultacyjnej, jest działanie nr 1 Dostosowanie szkolnictwa zawodowego i technicznego do aktualnych potrzeb rynku pracy w oparciu o współpracę z lokalnymi przedsiębiorcami. Tę odpowiedź ankietowani zaznaczyli 84 razy, co stanowi 41,4% wszystkich ankietowanych osób. Kolejną ważną propozycją zdaniem respondentów, mogącą wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości w mieście jest Uruchomienie kolei Sowiogórskiej na trasie Dzierżoniów Srebrna Góra. Ankietowani wskazywali na konieczność lepszego zagospodarowania infrastrukturalnego zasobów turystycznych naszego regionu, które może wpłynąć na rozwój przedsiębiorczości nie tylko Dzierżoniowa ale i całego regionu. Bardzo wysoko ocenione zostały takie zadania, jak: Utworzenie nowych ścieżek rowerowych co trzeci ankietowany wskazywał tą odpowiedź; Uruchomienie atrakcji turystycznej w okolicach Dzierżoniowa rowerów kolejowych 59 ankietowanych wskazało tę odpowiedź; Budowa platformy widokowej w Górach Sowich co czwarty ankietowany wskazywali na tą propozycję. 32

33 Wysoko oceniane były także następujące propozycje: Programy edukacyjne w dzierżoniowskich szkołach, propagujące przedsiębiorczość w co trzeciej ankiecie pojawiała się ta odpowiedź; Szkolenia branżowe i handlowe dla lokalnych przedsiębiorców 60 ankietowanych wskazało tą propozycję. Najniżej ocenioną odpowiedzią była propozycja Promocja posiadanych terenów inwestycyjnych z zasobów poszczególnych gmin oraz w ramach WSSE. Podczas konsultacji ankietowani mieli możliwość wyrażenia swoich uwag odnośnie zaproponowanych działań, a także mieli możliwość zapisania własnych pomysłów działań, które ich zdaniem są bardzo ważne, a zostały pominięte w PRP. Poniżej przedstawiono uwagi i propozycje ankietowanych: Po zakończonej modernizacji ul. Brzegowej - uruchomienie komunikacji okrężnej przez tą ulicę + WSSE ; Poprawa połączenia drogowego do Wrocławia (fatalne drogi) pomoc w promocji lokalnych firm na platformie krajowej poprzez możliwość bezpłatnego udziału w konferencjach, targach lub sympozjach lub dofinansowanie na tego typu działania dla firm Utworzenie większej ilości miejsc dla obywateli miasta, gdzie mogliby w spokoju i ciszy wypoczywać - skwery, parki, place zabaw monitorowane ; Autobusy nocne linii Dzierżoniów - Bielawa ; Utworzenie większej ilości miejsc rekreacji dla mieszkańców Dzierżoniowa, np. parki, place zabaw dla dzieci ; Duża promocja turystyki i agroturystyki naszego powiatu - regionu w skali kraju ; Rozbudowa infrastruktury miasta ; Kolej gondolowa w Górach Sowich ; Łatwo dostępne w mieście ulotki z propozycjami krótkich tras spacerowych w okolicy kończących się w Dzierżoniowie (plus polecane restauracje) ; Przyłączenie i współpraca z aglomeracją wrocławską ; Remont drogi Dzierżoniów - Łagiewniki I kolejność ; Więcej zakładów pracy ; Zmniejszenie formalności oraz możliwość złożenia dokumentów do różnych urzędów w jednym miejscu ; Przyspieszenie działania Urzędu Miasta ; Dodatkowe zajęcia dla młodzieży pomaturalnej / kursy dla niepracującej ; Wydzierżawienie stoisk jest za drogie podczas DP - upusty dla przedsiębiorców z Dzierżoniowa ; Nowy wyciąg na Wielką Sowę ; Lobbing w Urzędzie Marszałkowskim za jak najpilniejszym powstaniem nowej drogi Dzierżoniów - Łagiewniki ; Pomoc dla początkujących przedsiębiorców - doradztwo, szkolenia ; Pomoc dla nowych przedsiębiorców ; 33

34 Promocja przedsiębiorczości. Odpowiedzi wskazywane w większości przez mieszkańców odnosiły się zatem do sfer z zakresu zagospodarowania obszarów atrakcyjnych turystycznie, atrakcji lokalnych, edukacji czyli obszarów, które są bliższe mieszkańcom Konsultacje z przedsiębiorcami Spotkanie konsultacyjne z przedsiębiorcami odbyło się 17 listopada 2011 roku w restauracji Kardamon w Dzierżoniowie. W spotkaniu uczestniczyło ponad 40 przedsiębiorców z terenu miasta, władze miasta oraz Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. Głównym celem spotkania było poznanie opinii przedsiębiorców na temat celów i działań zaplanowanych do realizacji w ramach Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa określenie ważności celów i działań, celowości ich realizacji, poznania innych potrzeb lokalnych przedsiębiorców. Przedsiębiorcy pracowali w 4 grupach, odpowiadających poszczególnym celom programu. Zadaniem z każdej grup było określenie ważności działań zaplanowanych do realizacji w ramach celu oraz dopisanie własnych pomysłów działań. Nowe pomysły przedsiębiorców zostały zapisane w tzw. Poczekalni pomysłów i będą stanowiły bazę kolejnych pomysłów do realizacji po ewaluacji programu. Przedsiębiorcy po zapoznaniu się ze wszystkimi celami i działaniami, dokonali wyboru celu, który powinien być realizowany w pierwszej kolejności. Poniżej zaprezentowano wyniki konsultacji wraz z pomysłami nowych działań zaproponowanych przez przedsiębiorców. CEL 1 (najważniejszy) :,,POZYSKIWANIE NOWYCH INWESTORÓW ORAZ WSPIERANIE JUŻ ISTNIEJĄCYCH 1.Obsługa inwestora - opiekun z Urzędu 12 głosów; 2. Wymiana doświadczeń biznesowych 7 głosów. 3.Budowa Dzierżoniowskiego Parku Przemysłowego Invest Park Development 2 głosy; 4.Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców 2 głosy; Poczekalnia pomysłów 1. Szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu kompetencji menadżerskich oraz finansowanie inwestycji i bieżącej działalności pomysł będzie realizowany w ramach działania nr 4 pn. Organizacja szkoleń dla przedsiębiorców. 2. Newsletter prawny dla wszystkich przedsiębiorców. 34

35 CEL 2:,,ZACHĘCANIE MIESZKAŃCÓW DO BYCIA PRZEDSIĘBIORCZYMI 1. Już działam, ale przydadzą się szkolenia branżowe i handlowe 12 głosów; 2. Planuję działać, ale potrzebuję wiedzy i wsparcia - Wydanie przewodnika dla początkującego przedsiębiorcy 5 głosów. 3. Dzień Przedsiębiorczości, czyli inspiracje, prezentacje, wymiana doświadczeń modyfikacja pierwszego dnia Dzierżoniowskich Prezentacji - 4 głosy. 4. Wszystko zaczyna się w szkole, czyli edukacja młodych w zakresie przedsiębiorczości 2 głosy. Poczekalnia pomysłów 1. Prezentacje Dzierżoniowskie możliwość bezpłatnej prezentacji firm na określonej minimalnej powierzchni wystawienniczej z możliwością wykupienia większej powierzchni dla zainteresowanych. 2. Szkolenia z zakresu pozyskiwania dotacji z UE tego typu szkolenia są prowadzone przez Urząd Miasta od dwóch lat na początku roku kalendarzowego zostanie udoskonalony sposób informowania przedsiębiorców o szkoleniach. 3. Kursy w zakresie księgowości, kadr, płac pomysł będzie realizowany w ramach działania nr 1 Już działam ale przydadzą się szkolenia branżowe i handlowe. 4. W szkołach warsztaty: prowadzenie wirtualnych firm pisanie biznesplanu, walka z konkurencją, obliczanie kosztów i zysków, konkurs na wirtualną firmę dla klasy zespoły. Uczenie współpracy oraz rozwiązywania problemów rynkowych np. braku kapitału - pomysł będzie realizowany w ramach działania nr 4 Wszystko zaczyna się w szkole, czyli edukacja młodych w zakresie przedsiębiorczości. 5. A. Portal wymiany usług/towarów na zasadzie barterowej (np. szkolenie w zamian za materiały biurowe). B. Stworzenie jednostki doradczej przy DCB lub Inkubatorze, działającej na zasadzie wsparcia przedsiębiorców w zakresie księgowości, kadr tanie usługi w ramach opłaty miesięcznej. 6. Wypracowanie systemu ulg w podatku od nieruchomości, która będzie przyznawana z automatu pomysł ten jest niemożliwy do zrealizowania ze względu na regulacje prawne. 35

36 CEL 3:,,ROZWÓJ WSPÓŁPRACY POMIĘDZY SZKOŁAMI I PRZEDSIĘBIORCAMI W CELU DOSTOSOWANIA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO I TECHNICZNEGO DO RYNKU PRACY 1. Podniesienie poziomu praktyk zawodowych poprzez wypracowanie we współpracy ze szkołami standardów praktyk zawodowych w poszczególnych zawodach (w tym także badanie poziomu zadowolenia uczniów i pracodawców) 12 głosów. 2. Organizacja staży absolwenckich oraz praktyk dla młodzieży w firmach 8 głosów. 3. Stworzenie bazy firm zainteresowanych współpracą ze szkołami 6 głosów. 4. Organizowanie spotkań kadry pedagogicznej ze Społeczną Radą Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej - 0 głosów. Poczekalnia pomysłów 1. Praktyki zawodowe w trakcie nauki w szkole średniej - pomysł będzie realizowany w ramach działania nr 2 Organizacja staży absolwenckich oraz praktyk dla młodzieży w firmach. 2. Konkurs na staż w przedsiębiorstwie z nagrodą w formie etatu po ukończeniu szkoły średniej. CEL 4: WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY POMIĘDZY GMINAMI POWIATU DLA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 1. Stworzenie interaktywnej mapy gospodarczej powiatu 10 głosów. 2. Aktywowanie bazy dla sportów zimowych 5 głosów 3. Budowa nowych ścieżek rowerowych 4 głosy. 4. Uruchomienie atrakcji turystycznej w okolicach Dzierżoniowa rowerów kolejowych 4 głosy. 5. Wspieranie rozwoju turystycznego Gór Sowich 1 głos. Poczekalnia pomysłów 1. Opracowanie i wdrożenie wspólnego dla gmin Sowoigórskich systemu informacji wizualnej prowadzącej do atrakcji turystycznych i bazy hotelowej - pomysł będzie realizowany w ramach działania nr 5 Wspieranie rozwoju turystycznego Gór Sowich. 2. Budowa wyciągu gondolowego związek gmin. 36

37 4.3. Konkurs na logo W ramach projektu został przeprowadzony konkurs na wykonanie projektu logo dla PROGRAMU ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA. Zaproszenie do udziału w tym konkursie zostało skierowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjlanych. W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęło 51 prac uczniów z trzech szkół: II-go Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie; Zespołu Szkół Nr 1 im. prof. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie; Zespołu Szkół Nr 3 im. Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej w Dzierżoniowie. Rozstrzygniecie konkursu miało miejsce podczas spotkania zespołu 25 października 2011 roku. Komisja w składzie: Przewodnicząca Komisji Wanda Ostrowska zastępca Burmistrza Dzierżoniowa Członkowie komisji: Diana Kaczyńska zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Elżbieta Wróblewska - zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Agnieszka Petruk Mika - zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Aneta Grzelka zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Anna Nowak zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Marek Dymkowski zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Mariusz Piestrak zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Zbigniew Zeń zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Danuta Minkina zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości dokonała wyboru zwycięskiej pracy. Przyznano jedną nagrodę główna oraz dwa wyróżnienia. 1 MIEJSCE przyznano MATEUSZOWI PICHNIARCZYKOWI z Zespołu Szkół nr 1im. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie. 37

38 Wyróżnienia otrzymały prace: RAFAŁA PACYKA z Zespołu Szkół nr 1 im. Wilhelma Rotkiewicza w Dzierżoniowie (kl. Ti 3). NATALII IDŹKOWSKIEJ z II Liceum Ogólnokształcącego w Dzierżoniowie im. Jana Pawła II w Dzierżoniowie (kl. II f). 38

39 5. Komplementarność Programu Rozwoju Przedsiębiorczości i Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa. Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa jest dokumentem pozostającym w ścisłym związku ze Strategią Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa. Wpisuje się on w założenia Strategii, której podstawę stanowi wizja oraz misja Dzierżoniowa: Wizja Dzierżoniowa: Miasto inicjatyw, przedsiębiorczości, rozwoju społecznego i sportu. Wizja Dzierżoniowa podkreśla dążenia do osiągnięcia warunków zrównoważonego rozwoju, harmonii pomiędzy rozwojem gospodarczym i społecznym. Jednocześnie wskazuje dwie główne ścieżki rozwoju Miasta: wspieranie przedsiębiorczości oraz sportu. Program Rozwoju Przedsiębiorczości wpisuje się w pełni w obszar dotyczący wspierania przedsiębiorczości. Misja Dzierżoniowa: Tworząc klimat dla biznesu i sportu podnosimy jakość życia. Dzierżoniów w latach będzie kontynuował misję z lat zawierającą się w haśle Tworzyć klimat dla biznesu. Działania realizowane w ramach tej misji doprowadziły do rozwoju Miasta i powinny być kontynuowane w przyszłym okresie. Jedną z form realizacji tej polityki jest stworzenie Programu Rozwoju Przedsiębiorczości, który będzie dodatkowo wspomagał i stymulował rozwój gospodarczy miasta. Ponadto cel strategiczny Programu Rozwoju Przedsiębiorczości jest tożsamy z celem strategicznym realizowanym w ramach Obszaru I Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa ( Dzierżoniów miasto wspierające przedsiębiorczość ) i brzmi: Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej Poniższa tabela, stanowiąca wyciąg ze Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa, prezentuje zadania, które są realizowane przez władze miasta i które stanowią odpowiedź na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców. Ze względu na fakt, iż Strategia oraz Program Rozwoju Przedsiębiorczości są wobec siebie komplementarne, zadania nie będą powielane w Programie Rozwoju Przedsiębiorczości. Do zespołu monitorującego Strategię zostaną przekazane wyniki ankiet i konsultacji, które posłużą do aktualizacji Strategii i uwzględnienia stanowiska mieszkańców i przedsiębiorców. 39

40 Tabela 17. Wyciąg celów i zadań ze Strategii Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa Cel strategiczny Cel operacyjny Zadanie Okres realizacji Źródło finansowania Jednostka realizująca Realizacja programów pomocowych dla przedsiębiorstw Program Pomocy w ramach zasady De Minimis oraz Regionalna Pomoc Inwestycyjna budżet miasta BA, FB I. Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej Wspieranie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw Stworzenie warunków do rozwoju nowych inwestycji Rozwój Funduszu Poręczeń Kredytowych Rozwój instytucji wspierających mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (Dzierżoniowski Inkubator Przedsiębiorczości, Dzierżoniowskie Centrum Biznesu, Gminne Centrum Informacji) Przygotowanie nowych trenów inwestycyjnych Rozwój Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Podstrefy Dzierżoniów Wprowadzanie ułatwień w procesie rejestracji działalności gospodarczej (rozwój jednego okienka ) Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego dla określonych terenów Modernizacja i budowa infrastruktury technicznej (uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej, gospodarka odpadami) - budżety gmin powiatu dzierżoniowskiego BA, FB budżet miasta BA, DIP, DCB, GCI, FB - budżet miasta - środki UE BA, ZP, FB budżet miasta BA, ZP, FB 2010 BA, BOK budżet miasta ZP, FB budżet miasta - środki UE ZI, ZK, BA, FB Zagospodarowanie wolnej przestrzeni na potrzeby nowych inwestycji - wdrażanie programu plomb budżet miasta - środki UE ZP, ZI, BA, FB I. Wspieranie przedsiębiorczości i gospodarki lokalnej Rozwój współpracy pomiędzy administracja publiczną a przedsiębiorcami i instytucjami wspierającymi przedsiębiorczość Propagowanie postaw przedsiębiorczych i Rozwój współpracy ze Społeczną Radą Przedsiębiorców BA Organizacja i promocja Dzierżoniowskich Prezentacji (utworzenie Alei Smoków Biznesu) budżet miasta - środki UE BA, FB 40

41 II. Tworzenie miasta przyjaznego II. Tworzenie miasta przyjaznego innowacyjności Rozwój infrastruktury komunalnej Optymalne zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rozwój infrastruktury społecznej Rozwój infrastruktury społecznej Tworzenie warunków do rozwoju handlu i usług Podnoszenie poziomu usług świadczonych przez Urząd Realizacja programów edukacyjnych propagujących postawy przedsiębiorcze wśród młodzieży 1.Infrastruktura drogowa: modernizacja, budowa, remonty 2. Uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie gmin powiatu dzierżoniowskiego budżet miasta - środki UE - budżet miasta - środki UE BS, BA, FB ZI, ZK, BA, FB Realizacja polityki mieszkaniowej budżet miasta ZR, FB Rewitalizacja staromiejskiego centrum dzierżoniowskiego Zagospodarowanie przestrzeni miejskiej dla potrzeb rekreacji i wypoczynku (place zabaw i parki) Realizacja programu rozwoju oświaty, (Samorządowa Szkoła Środowiskowa) Realizacja zapisów Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Realizacja programu profilaktyki i promocji zdrowia Budowa, rozbudowa, modernizacja budynków oświaty, kultury i pomocy społecznej Wsparcie samoorganizacji społecznej i inicjatyw obywatelskich Realizacja kalendarza imprez kulturalnych budżet miasta - środki zewnętrzne - budżet miasta - środki zewnętrzne - budżet miasta - środki zewnętrzne - budżet miasta - budżet państwa - środki zewnętrzne - budżet miasta -środki zewnętrzne - budżet miasta - środki zewnętrzne - budżet miasta - środki UE - budżet miasta - środki zewnętrzne ZR, ZI, BA, FB ZK, ZI, ZP, BA, ZP BS, BA, FB BS, OPS, NGO, BA, FB BS, jednostki oświatowe, OPS, BA, FB BS, ZI, BA, FB BS, OPS, NGO, BA, FB BS, DOK, NGO, BA, FB Zagospodarowanie i modernizacja targowiska miejskiego budżet miasta ZI, FB Podnoszenie poziomu usług świadczonych przez Urząd Miasta i jego jednostki organizacyjne budżet miasta - środki zewnętrzne UM, jednostki podległe 41

42 Miasta i jego jednostki organizacyjne Rozwój e - usług budżet miasta - środki zewnętrzne SG, ORI, BA, FB Wdrożenie systemu ISO w jednostkach podległych budżet miasta - budżet jednostek UM, jednostki podległe III. Tworzenie warunków do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki aktywnej Rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej Podnoszenie atrakcyjności oferty sportowo - rekreacyjnej Modernizacja stadionu miejskiego Budowa i modernizacja boisk i obiektów sportowych Animacja sportu i rekreacji na boiskach sportowych Doskonalenie organizacji imprez sportowo turystycznych dostosowanych do potrzeb społeczności lokalnej budżet miasta - środki zewnętrzne - budżet miasta - środki zewnętrzne - budżet miasta - środki zewnętrzne - budżet miasta - środki zewnętrzne ZI, BA, FB ZI, BA, FB BS, OSiR, NGO, BA, FB BS, OSiR, NGO, BA, FB II. Tworzenie warunków do rozwoju sportu, rekreacji i turystyki aktywnej Wypromowanie Centrum Treningowo - Pobytowego Działania promocyjne skierowane do instytucji i klubów sportowych budżet miasta - środki zewnętrzne BS, OSiR, BP, BA, FB - działania, które odpowiadają na potrzeby mieszkańców i przedsiębiorców wyrażone w ankietach oraz podczas konsultacji. 42

43 6. Monitoring i ewaluacja Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata przyjmowany jest uchwałą Rady Miejskiej w Dzierżoniowie. Za wdrażanie w życie jej zapisów odpowiedzialny jest Burmistrz Dzierżoniowa. Realizacją poszczególnych działań i projektów zajmować będą się przypisane wydziały Urzędu Miasta w Dzierżoniowie, jednostki organizacyjne Urzędu Miasta, instytucje wspierające przedsiębiorczość. Cele strategiczne i zadania Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa będą monitorowane i rokrocznie poddawane ewaluacji okresowej. Monitoring Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa powinien być przeprowadzany raz na kwartał w celu weryfikacji prawidłowej i planowej realizacji założeń programu. W ramach monitoringu powinno zostać sprawdzone, czy działania w ramach PRP są realizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem, czy zostały osiągnięte zamierzone efekty i rezultaty. Wyniki monitoringu powinny zostać zawarte w raporcie z monitoringu. Raport monitoringowy będzie przygotowywany według wzoru, który stanowi załącznik nr 5 niniejszego Programu. Do procesu monitoringu i ewaluacji zostanie powołany Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości. W skład zespołu będą wchodzili zainteresowani przedstawiciele rożnych środowisk, w tym także członkowie zespołu opracowującego Program Rozwoju Przedsiębiorczości. Nad pracami zespołu będzie czuwać przewodniczący zespołu ds. monitoringu i ewaluacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości - Pani Wanda Ostrowska Zastępca Burmistrza Dzierżoniowa. Zespół ds. monitoringu i ewaluacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości będzie odpowiedzialny za: Ocenę stopnia realizacji zadań. Ocenę celów i zadań pod względem trafności: Czy cele zostały sformułowane trafnie? Czy odpowiadały na istniejące potrzeby? Ocena celów i zadań pod względem skuteczności: Czy cele zostały osiągnięte, w jakim stopniu? Ocenę czy cele i zadania są aktualne dziś, czy mogą stać się celami na kolejne lata obowiązywania programu. Ewaluacja końcowa przeprowadzana w końcowym roku realizacji Programu Rozwoju Przedsiębiorczości ma na celu ocenę wszystkich działań realizowanych w ramach 3 letniego okresu wdrażania Programu. 43

44 Załącznik nr 1. Wyniki badania ankietowego na temat klimatu dla przedsiębiorczości Niniejszy rozdział przedstawia wyniki badań ankietowych, przeprowadzanych na przedsiębiorcach z terenu Dzierżoniowa. Ankieta została opracowana przez zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na potrzeby pilotażowego programu wzmacniania udziału mieszkańców w podejmowaniu decyzji dotyczących życia publicznego pn. Decydujmy Razem. Celem ankiety było zbadanie klimatu dla przedsiębiorczości w mieście oraz zebranie informacji od przedsiębiorców na temat koniecznych usprawnień w obszarze przedsiębiorczości i uwzględnienie ich stanowiska oraz propozycji przy opracowaniu niniejszego dokumentu. Ankieta oceniająca klimat dla przedsiębiorczości w Dzierżoniowie składała się z dwóch części: części właściwej - zawierającej sześć pytań dotyczących warunków prowadzenia działalności w Dzierżoniowie; części metryczkowej na którą składały się 4 pytania pozwalające zaklasyfikować przedsiębiorców wg wielkości firmy, profilu prowadzonej działalności, liczby pracowników oraz formy organizacyjno prawnej. Ostatnim pytaniem zawartym w ankiecie było pytanie podsumowujące oceniające działania samorządu na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Dodatkowo respondenci mieli możliwość dodania swoich uwag i komentarzy. Ankietyzacja przedsiębiorców trwała od 1 lipca 2011 roku do 3 sierpnia 2011 roku. Dystrybucja ankiet odbywała się różnymi kanałami. Podczas spotkania Społecznej Rady Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej ankietyzacji poddanych zostało 48 przedsiębiorców, z czego zebrano 27 wypełnionych ankiet. Ponadto ankieta była rozprowadzana wśród przedsiębiorców w miejscu wykonywania ich działalności i zbierana do urny przez stażystkę Urzędu Miasta. Rozdano blisko 80 ankiet, z czego informacje zwrotne otrzymano od 46 przedsiębiorców. Ankieta była również dostępna na stronie internetowej Urzędu Miasta. Z tej opcji podzielenia się swoimi spostrzeżeniami skorzystało 4 przedsiębiorców. Łącznie zebrano 77 ankiet. 2.1 Część metryczkowa Część metryczkowa ankiety pozwoliła na uzyskanie informacji o przedsiębiorcach, którzy wzięli udział w badaniu. Zawierała ona cztery pytania dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, wielkości przedsiębiorstwa, długości istnienia oraz formy organizacyjno prawnej. 44

45 Wykres 1. Jakiego rodzaju działalność prowadzi Pana/Pani firma? Proszę opisać główne produkty i/lub usługi? JAKIEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚĆ PROWADZI PANA /PANI FIRMA? HANDLOWA USŁUGOWA HADLOWO - USŁUGOWA PRODUKCYJNO - HANDLOWA 31 PRODUKCYJNO - USŁUGOWA ORGANIZACJA POŻYTKU PUBLICZNEGO BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne W pierwszym pytaniu części metryczkowej ankietowani przedsiębiorcy zostali poproszeni o wskazanie rodzaju prowadzonej działalności. Piętnastu spośród wszystkich ankietowanych (blisko 20% badanych) nie odpowiedziało na to pytanie. Najwięcej ankietowanych prowadzi działalność usługową 31 respondentów, co stanowi ponad 40 % wszystkich odpowiedzi. Działalność handlową prowadzi 19 ankietowanych (20% badanych), a 9 wskazało, że prowadzi działalność handlowo usługową (ponad 11% badanych). Po jednej odpowiedzi przypadło na działalność produkcyjno handlową, produkcyjno usługową oraz jeden respondent wskazał, że prowadzona przez niego działalność to organizacja pożytku publiczno prywatnego. Wykres 2. Ilu pracowników zatrudnia firma? 9 ILU PRACOWNIKÓW ZATRUDNIA FIRMA? PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW PRACOWNIKÓW 250 I WIĘCEJ PRACOWNIKÓW BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne 45

46 Kolejne pytanie części metryczkowej miało na celu określenie wielkości przedsiębiorstw. Ankietowani zostali poproszeni o zaznaczenie właściwego przedziału liczby zatrudnianych pracowników. Pytanie to było pytaniem zamkniętym. Spośród wszystkich ankietowanych aż 56 respondentów wskazało, że ich firma zatrudnia od 1 do 9 pracowników (mikroprzedsiębiorstwa). Najliczniejszą grupę wśród ankietowanych stanowili mikroprzedsiębiorcy prawie 75% wszystkich badanych ( 56 wskazań). Stanowi to blisko 73% wszystkich badanych. Dziewięciu ankietowanych (ponad 11% wszystkich badanych) wskazało, że zatrudnia od pracowników (małe przedsiębiorstwa), a sześciu (blisko 8% ankietowanych) zaznaczyło opcję od pracowników (duże przedsiębiorstwa). Tylko jeden ankietowany wskazał, że zatrudnia więcej niż 250 pracowników. Pięciu respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Wykres 3. Jak długo Pana/Pani firma istnieje na rynku? JAK DŁUGO PANA/PANI FIRMA ISTNIEJE NA RYNKU? DO 12 M-CY 1-5 LAT 6-10 LAT LAT POWYŻEJ 15 LAT BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne Trzecie pytanie zawarte w części metryczkowej dotyczyło długości życia firmy na rynku. Najwięcej przedsiębiorców wskazało, że prowadzi działalność gospodarczą dłużej niż 15 lat. Stanowią oni 36% wszystkich respondentów. Kolejną pod względem liczebności grupą ankietowanych byli przedsiębiorcy działający na rynku stosunkowo krótko, w przedziale od 1 roku do 5 lat taką opcję zaznaczyło 18 ankietowanych. Blisko 15% spośród wszystkich respondentów zadeklarowało, że są początkującymi przedsiębiorcami i działają krócej niż 12 miesięcy. Po 10 odpowiedzi przypadło dla odpowiedzi 6-10 lat oraz lat. Dwóch ankietowanych nie zaznaczyło w tym pytaniu żadnej opcji. Wyniki przedstawione powyżej wskazują, że większość respondentów ma za sobą doświadczenie w prowadzeniu działalności, bowiem aż 62% ankietowanych prowadzi swoją działalność dłużej niż 5 lat (38% respondentów wskazuje, że prowadzi działalność krócej niż 5 lat). 46

47 Wykres 4. Forma organizacyjno-prawna FORMA ORGANIZACYJNO - PRAWNA SPÓŁKA PRAWA HANDLOWEGO SPÓŁKA PRAWA CYWILNEGO SPÓLDZIELNIA 60 JEDNOOSOBOWA DZIAL. GOSP. INNA Źródło: opracowanie własne Ostatnim pytaniem części metryczkowej było pytanie dotyczące formy organizacyjno - prawnej prowadzonej działalności. Zdecydowana większość respondentów wskazała, że prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. Taką opcję zaznaczyło 60 ankietowanych, co stanowi 78% wszystkich badanych przedsiębiorców. Spółki prawa handlowego prowadzi 9 respondentów (blisko 12% wszystkich badanych), a spółki prawa handlowego 5 respondentów (ponad 6% badanych). Tylko jeden przedsiębiorca wskazał, że forma organizacyjno prawna prowadzonej przez niego działalności to spółdzielnia. Jeden respondent wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, którego forma organizacyjno prawna nie została uwzględnioną powyżej. Jeden przedsiębiorca nie udzielił na to pytanie żadnej odpowiedzi. PODSUMOWANIE: Analiza części metryczkowej pokazuje, że najwięcej spośród badanych przedsiębiorców prowadzi działalność w branży usługowej lub/i handlowej - blisko 77% wszystkich ankietowanych wskazało takie profile działalności. Zdecydowana większość badanych deklaruje także, że zatrudnia od 1 do 9 pracowników (73 % wszystkich odpowiedzi), a dominującą formą organizacyjno prawną ich przedsiębiorstw jest jednoosobowa działalność gospodarcza (78% wszystkich badanych). Ankietowani wskazali także, że mają za sobą doświadczenie w prowadzeniu działalności, bowiem aż 62% respondentów prowadzi swoją działalność dłużej niż 5 lat (tylko 38% respondentów wskazuje, że prowadzi działalność krócej niż 5 lat). 47

48 2.2 Analiza badań ankietowych część właściwa Pytanie pierwsze Pierwsze pytanie zawarte w ankiecie miało na celu dokonanie przez przedsiębiorców oceny aktualnej sytuacji w gminie pod kątem ośmiu obszarów/ zagadnień: wysokości podatków i opłat lokalnych; dostępności lokali nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej; dostępności terenów pod inwestycje; stanu dróg; dostępu do potencjalnych źródeł finansowania prowadzonej działalności (pożyczki, kredyty); dostępu do programów pomocowych dla przedsiębiorców (pomoc de minimis, regionalna pomoc inwestycyjna); dostępności do wykwalifikowanych pracowników; dostępu do ważnych dla przedsiębiorców informacji. Zadaniem respondentów była ocena powyższych obszarów w skali od 1 do 5, gdzie 1 oznacza oceną bardzo złą a 5 oznacza ocenę bardzo dobrą. Najwięcej wskazań na skali otrzymywały wartości 3 i 2, co oznacza, że większość badanych oceniła sytuację przedsiębiorców w proponowanych do oceny obszarach jako dostateczną i mniej niż dostateczną. Najwięcej ocen bardzo dobrych i dobrych wystawiono: 1. dostępowi przedsiębiorców do programów pomocowych oferowanych przez urząd miasta jak Pomoc De Minimis i Regionalna Pomoc Inwestycyjna (36 wskazań/ 47% ankietowanych), 2. dostępowi przedsiębiorców do ważnych dla nich informacji (33 wskazania/ 43% ankietowanych), 3. dostępności terenów pod inwestycje (30 wskazań/ 39% ankietowanych). Najniżej oceniono natomiast: 1. stan dróg (takie oceny jak źle i bardzo źle zaznaczyło w sumie 52 osoby 71% ankietowanych), 2. wysokość podatków i opłat lokalnych (33 wskazania negatywne 43% ankietowanych). 48

49 Wykres 1.1. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod względem wysokości podatków i opłat lokalnych? WYSOKOŚĆ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH BARDZO ŹLE ŹLE DOSTATECZNIE DOBRZE BARDZO DOBRZE BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne Najwięcej spośród ankietowanych przedsiębiorców oceniło, że sytuacja w gminie pod względem wysokości podatków i opłat lokalnych jest dostateczna. Takiej odpowiedzi udzieliło 33 respondentów, co stanowi 42,86 % wszystkich odpowiedzi. Negatywną ocenę temu aspektu funkcjonowania dzierżoniowskiej gospodarki wystawiło 33 respondentów wskazując, że sytuacja w gminie jest zła 24 wskazania (31,17 % wszystkich odpowiedzi) lub bardzo zła 9 wskazań (11,69% wszystkich odpowiedzi). Dobrze obszar ten oceniło zaledwie 9 przedsiębiorców, z czego 7 spośród nich wystawiło ocenę dobrą (9,09% wszystkich odpowiedzi), a 2 przedsiębiorców ocenę bardzo dobrą (20,60%). Jak obrazują powyższe dane wysokość podatków i opłat lokalnych nie jest oceniania pozytywnie przez lokalnych przedsiębiorców. Większość ankietowych uważa ją za problematyczny obszar w prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie miasta. Wykres 1.2. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod względem dostępność lokali nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej? DOSTEPNOŚĆ LOKALI NADAJĄCYCH SIĘ NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ BARDZO ŹLE ŹLE DOSTATECZNIE 22 DOBRZE BARDZO DOBRZE BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne 49

50 Kolejnym obszarem ocenianym przez ankietowanych była dostępność lokali nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej. Najwięcej przedsiębiorców wskazało, że ten obszar ocenienia ani pozytywnie ani negatywnie 22 ankietowanych wskazało, że zasługuje na ocenę trójkę. Co piąty ankietowany uważa, że dostępność lokali w mieście jest zła (20 odpowiedzi 25,97% wszystkich odpowiedzi). Ocenę dobrą wystawiło 19 przedsiębiorców, co stanowi 24,68% wszystkich odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Dostępność lokali nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej bardzo dobrze oceniło 6 przedsiębiorców a bardzo źle - 5 przedsiębiorców, co stanowi odpowiednio 7,79% i 6,49% wszystkich odpowiedzi. W czterech ankietach pytanie to zostało pominięte. Wykres 1.3. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod względem dostępności terenów pod inwestycje? DOSTĘPNOŚĆ TERENÓW POD INWESTYCJE BARDZO ŹLE ŹLE 25 DOSTATECZNIE DOBRZE 27 BARDZO DOBRZE BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne W następnej kolejności przedsiębiorcy oceniali dostępność terenów pod inwestycje w Dzierżoniowie. Także i w tym pytaniu najwięcej respondentów wskazało odpowiedź dostatecznie (27 wskazań, co stanowi 35,06% wszystkich odpowiedzi). Kolejną najczęściej wskazywaną odpowiedzią była odpowiedź dobrze zaznaczyło ją 25 ankietowanych. Negatywnie ten aspekt prowadzenia działalności gospodarczej oceniło łącznie 17 respondentów, z czego 10 spośród nich wskazało odpowiedź źle (12,99%), a 7 - bardzo źle (9,09%). Zupełnie odmienne zdanie w tym aspekcie miało 5 przedsiębiorców, wskazując że dostępność terenów pod inwestycje jest w Dzierżoniowie bardzo dobra. W przypadku trzech ankiet ten obszar nie został oceniony. Wskazane przez ankietowanych odpowiedzi pokazują, że dostępność terenów pod inwestycje oceniana jest przez przedsiębiorców raczej pozytywnie 30 odpowiedzi pozytywnych (38,96% całości). 50

51 Wykres 1.4. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod względem stanu dróg? STAN DRÓG BARDZO ŹLE ŹLE DOSTATECZNIE DOBRZE BARDZO DOBRZE BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne Czwartym badanym obszarem w pytaniu nr 1, był stan dróg w mieście. W przypadku tego pytania zdecydowana większość ankietowanych oceniła go negatywnie łącznie 52 negatywnych odpowiedzi, co stanowi blisko 67% wszystkich odpowiedzi: opcję bardzo źle zaznaczyło aż 35 ankietowanych, a opcję źle 17 ankietowanych. Pozytywna ocenę stanu dróg w mieście wystawiło tylko 4 ankietowanych. W przypadku jednego respondenta odpowiedź na to pytanie nie została udzielona. Dwudziestu ankietowanych określiło stan dróg jako dostateczny. Uzyskane w tym pytaniu informacje wskazują jednoznacznie, że stan dróg według większości ankietowanych jest dużym problemem utrudniającym prowadzenie działalności. Usprawnienie tego aspektu jest zatem konieczne aby poprawić jakość prowadzenia działalności gospodarczej w Dzierżoniowie. 51

52 LICZBA ODPOWIEDZI Wykres 1.5. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod względem dostępu do potencjalnych źródeł finansowania prowadzonej działalności (pożyczki, kredyty)? DOSTEP DO POTENCJALNYCH ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (POZYCZKI, KREDYTY) OCENA Źródło: opracowanie własne W przypadku oceny piątego obszaru najwięcej respondentów wskazało, że dostęp do potencjalnych źródeł finansowania prowadzonej działalności nie jest dostateczny. Taką odpowiedź zaznaczyło 27 przedsiębiorców, co stanowi 35,06% wszystkich odpowiedzi. Odpowiedź źle zaznaczyło 19 respondentów, a odpowiedź dobrze wskazało 18 ankietowanych przedsiębiorców. Stanowi to 24,68% i 23,38% wszystkich odpowiedzi. Skrajne odpowiedzi bardzo dobrze i bardzo źle zaznaczyło odpowiednio 6 i 5 respondentów (co daje 7,79% i 6,49% wszystkich odpowiedzi). W przypadku dwóch ankiet respondenci nie zaznaczyli żadnej odpowiedzi. 52

53 LICZBA ODPOWIEDZI Wykres 1.6. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod względem dostępu do programów pomocowych dla przedsiębiorców (Pomoc De Minimis, Regionalna Pomoc Inwestycyjna)? DOSTĘP DO PROGRAMÓW POMOCOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW (POMOC DE MINIMIS, REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA) OCENA Źródło: opracowanie własne Prawie 41% wszystkich ankietowanych ocenia, ze dostęp dostępu do programów pomocowych dla przedsiębiorców (Pomoc De Minimis, Regionalna Pomoc Inwestycyjna) jest dobry. Taką odpowiedź zaznaczyło 31 spośród 77 ankietowanych. N kolejnym miejscu pod względem ilości udzielonych odpowiedzi znalazła się odpowiedź dostatecznie taką opcję wskazało 21 przedsiębiorców (co stanowi 27,27% wszystkich odpowiedzi). Negatywnie dostęp do programów pomocowych w Dzierżoniowie ocenia 16 ankietowanych: 9 wskazało ocenę źle, a 7 bardzo źle. Cztery ankiety zostały pozostawione bez odpowiedzi na to pytanie. Uzyskane informacje wskazują, że przedsiębiorcy są zadowoleni z programów pomocowych oferowanych przez miasto: 36 osób wskazało, że obszar ten ocenia dobrze lub bardzo dobrze (46,75%). 53

54 LICZBA ODPOWIEDZI Wykres 1.7. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod względem dostępności do wykwalifikowanych pracowników? DOSTĘP DO WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW OCENA Źródło: opracowanie własne Siódmym obszarem, który oceniali przedsiębiorcy w pytaniu pierwszym był dostęp do wykwalifikowanych pracowników. Najwięcej odpowiedzi udzielonych w tym pytaniu 27 przypadło na ocenę ani dobrze ani źle. Kolejną najczęściej wskazywaną odpowiedzią była ocena dobrze zaznaczyło ją 15 respondentów (co stanowi 19,48% wszystkich ankietowanych). Tylko jedna osoba mniej wskazała, że obszar ten ocenia źle. Z kolei bardzo źle dostęp do wykwalifikowanych pracowników ocenia 9 przedsiębiorców ( 11,69% wszystkich odpowiedzi). Tylko 3 respondentów wskazało, że w Dzierżoniowie dostęp do wykwalifikowanej kadry jest bardzo dobry (3,90%). Dwie ankietowane osoby nie zaznaczyły w tym pytaniu żadnej odpowiedzi. 54

55 LICZBA ODPOWIEDZI Wykres 1.8. Jak ocenia Pan/Pani sytuację przedsiębiorców w Pana/Pani gminie pod względem dostępu do ważnych dla przedsiębiorców informacji? 30 DOSTĘP DO WAŻNYCH DLA PRZEDSIĘBIORCÓW INFORMACJI OCENA Źródło: opracowanie własne W ostaniem obszarze badanym w pytaniu nr 1, ankietowani zostali poproszeni o ocenę sytuacji w gminie pod względem dostępu do ważnych dla przedsiębiorców informacji. Najwięcej respondentów wskazało, że ten obszar ocenia dostatecznie. Taką opcję wskazało 30 ankietowanych przedsiębiorców co stanowi blisko 39% wszystkich ankietowanych. 28 respondentów wskazało z kolei, ze ten obszar ocenia dobrze, co stanowi 36,36% wszystkich głosów ankietowanych. Bardzo dobrze oceniło ten obszar tylko 5 respondentów (6,49%). Bardzo źle i źle oceniło ten obszar 12 ankietowanych przedsiębiorców. W przypadku dwóch ankiet odpowiedzi na to pytanie nie zostały udzielone. Podsumowanie: Podsumowując wyniki uzyskane w pytaniu nr 1 okazuje się, że największą przeszkodą dla przedsiębiorców prowadzących działalność w Dzierżoniowie jest stan dróg w mieście. Prawie 68 % ankietowanych wskazało, że ten obszar jako konieczny do poprawy, aby zapewnić przedsiębiorcom dogodne warunki prowadzenia działalności. Następnie blisko 43% ankietowanych zwróciło uwagę na fakt, iż wysokie podatki i opłaty lokalne stanowią znaczną przeszkodę w sprawnym prowadzeniu firmy. Także dostępność lokali nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej została wskazana jako spory problem przez jedną trzecią ankietowanych przedsiębiorców. Ponad 32% wszystkich ankietowanych wskazało ten problem jako istotny. Bardzo wysoko przedsiębiorcy ocenili z kolei dostęp do programów pomocowych dla przedsiębiorców, takich jak Pomoc de Minimis oraz Regionalna Pomoc Inwestycyjna. Blisko 55

56 47% ankietowanych wskazało, że obszar ten ocenia dobrze lub bardzo dobrze. Prawie tak samo wysoko oceniony został dostęp do ważnych dla przedsiębiorców informacji 43% wszystkich ankietowanych wskazało, że ocenia ten obszar dobrze lub bardzo dobrze. Wysoko oceniona została przez przedsiębiorców także dostępność terenów pod inwestycje blisko 40% ankietowanych wskazało, że ocenia ten obszar pozytywnie. Pytanie drugie: Pytanie nr 2 w ankiecie, dotyczyło największych przeszkód w prowadzonej działalności. Respondenci mieli za zadanie wskazać maksymalnie trzy największe przeszkody spośród ośmiu wskazanych w ankiecie. Dodatkową możliwością było skorzystanie z odpowiedzi otwartej i wpisanie własnej przeszkody w pozycji inne. Ponadto w możliwości siódmej i ósmej respondenci mogli dokonać uszczegółowienia własnej odpowiedzi poprzez dopisanie deficytowych zawodów oraz uszczegółowienia typu informacji, które nie docierają do przedsiębiorców. Dla ankietowanych największymi przeszkodami w prowadzeniu działalności gospodarczej okazały się: 1. wysokie opłaty i podatki lokalne (65%), 2. zły stan dróg (47%), 3. brak programów wspierających przedsiębiorczość (36%), brak dostatecznej ilości pracowników o wymaganych kwalifikacjach (36%). Największa liczba respondentów wskazała, że dużą przeszkodą w prowadzeniu działalnosci gospodarczej są wysokie opłaty i podatki lokalne. Ta przeszkoda została wskazana przez 50 ankietowanych przedsiębiorców, co stanowi blisko 65% wszystkich odpowiedzi. Na kolejnym miejscu znalazly się następujące utrudnienia: zły stan dróg 36 odpowiedzi oraz brak programów wspierających przedsiebiorczość i brak dostatecznej ilości pracowników o wymaganych kwalifikacjach obie przeszkody otrzymały po 28 głosów. 2. Proszę wskazać maksymalnie trzy największe przeszkody w prowadzonej przez Pana/ Panią działalności. 56

57 liczba odpowiedzi NAJWIĘKSZE PRZESZKODY W PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI odpowiedzi Wysokie opłaty i podatki lokalne. Trudności w znalezieniu lokali nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej. Brak dostępu do terenów pod inwestycje. Zły stan dróg. Brak dostępu/ ograniczony dostęp do pożyczek i kredytów na prowadzenie działalności gospodarczej. Brak programów wspierających przedsiębiorców. Brak dostatecznej liczby pracowników o wymaganych kwalifikacjach Brak dostępu do ważnych dla przedsiębiorców informacji Inne Źródło: opracowanie własne Pytania półotwarte i otwarte propozycje respondentów: Brak dostatecznej liczby pracowników o wymaganych kwalifikacjach. Jakich? Zawody wskazane przez respondentów: stolarzy, monterzy systemów grzewczych i OZE, spedytor- logistyk, elektryk, fizjoterapeuci, specjalistów ds. marketingu. Brak dostępu do ważnych dla przedsiębiorców informacji. Jakich? Przykłady informacji wskazanych przez respondentów: informacji dotyczących pomocy finansowej. Inne przeszkody - Jakie? 1. Znajomość języków obcych, 2. Dokuczliwa konkurencja, 3. Nierozwiązana sprawa parkingów, niedostępne lub drogie opłaty, klient wyjeżdża do innego miasta, 4. Brak monitoringu ulic, częste próby włamania, 5. Ograniczone środki z dotacji na tworzenie nowych miejsc pracy, 6. Brak szkoleń branżowych. Pytanie trzecie: 57

58 liczba odpowiedzi Pytanie trzecie w ankiecie oceniającej klimat dla biznesu, miało na celu wskazanie, z których form wspierania przedsiębiorczości ankietowani chcieliby skorzystać. Respondenci mogli zaznaczyć dowolną ilość odpowiedzi oraz mogli skorzystać z opcji INNE i wskazać nie uwzględnione w kafeterii tego pytania formy wspierania przedsiębiorczości. 3. Z których spośród następujących form wspierania przedsiębiorców przez Gminę Miejską Dzierżoniów chciałby Pan/chciałaby Pani skorzystać? FORMY WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, Z KTÓRYCH PRZEDSIĘBIORCY CHCIELIBY KORZYSTAĆ odpowiedzi Obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych Wsparcia finansowego (poręczenia i pożyczki) Lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach Punkt obsługi przedsiębiorców, oferujący porady prawne, finansowo-księgowe itp. Szkolenia Tereny pod inwestycje Akcji promujących lokalne firm i ich wyroby Inne Źródło: opracowanie własne Przedsiebiorcy wskazali, że najchetniej skorzystaliby z obniżenia stawek podatków i opłat lokalnych. Taka formę wspierania przedsiębiorczości wybrałoby najchetniej ponad 81 % wszystkich ankietowanych. Kolejną pod względem atrakcyjności formą wspierania przedsiebiorczości jest według respondentów mozliwość skorzystania z akcji promujących lokalne firmy i ich wyroby. Ta możliwość wskazało 54 ankietowanych, co stanowi 70,1% baanych przedsiębiorców. Trzecią najcześciej wskazywaną formą pomocy był punkt obsługi przedsiębiorców, oferujący porady prawne, finansowo księgowe itp. Wybrało ją 42 respondentów, czyli ponad połowa wszystkich badanych. Kolejen pod względem ilosci wskazań były nastepujące formy pomocy przedsiebiorców: wsparcie finansowe (poręczenia i pożyczki) - 51 % wszystkich odpowiedzi, lokali udostepnianych na preferencyjnych 58

59 liczba odpowiedzi warunkach 40% wszystkich odpowiedzi, szkolenia 20,7% wszystkich odpowiedzi, tereny pod inwestycje 15,6% wszystkich odpowiedzi. Z mozliwości wpisania własnych propozycji skorzystało 11 ankietowanych. Ich propozycje ksztaltują się nastepująco: Szkoleń - Jakich? 1. Spedytor - logistyk ADR, 2. Kierowców zawodowych, 3. W zakresie podnoszenia kwalifikacji, 4. Podniesienie kwalifikacji pracowników, 5. Kadrowych, 6. Przepisów podatkowych i dotacji, 7. Pozyskanie środków finansowych, 8. Branżowych, 9. Podatkowych i księgowych Innych. Z jakich? 1. Przyjęcia zasady, ze wszystkie usługi na rzecz UM wykonują lokalne firmy, 2. Odzyskiwanie długów, Pytanie czwarte miało na celu uzyskanie informacji od przedsiębiorców na temat zamiaru przeniesienia działalności gospodarczej poza teren miasta Dzierżoniowa. Pytanie to jest pytaniem półotwartym ponieważ respondenci, którzy wybrali opcję TAK (planują przeniesienie działalności) mieli możliwość wskazania trzech powodów, które skłaniają ich do zmiany lokalizacji swojego przedsiębiorstwa. 4. Czy planuje Pan/ Pani przeniesienie swojej działalności (w części lub w całości) poza teren miasta Dzierżoniowa? CZY PLANUJE PAN/PANI PRZENIESIENIE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI POZA TEREN MIASTA? TAK NIE BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne 3 59

60 Najwięcej ankietowanych przedsiębiorców wskazało, że nie zamierza przenosić swojej działalności poza teren miasta 65 ankietowanych co stanowi blisko 84,5% wszystkich respondentów. Tylko 11,7% ankietowanych planuje przenieść swoją firmę (9 respondentów). W 3 ankietach na pytanie to nie została udzielona żadna odpowiedź. Z możliwości wskazania przyczyny przeniesienia miejsca prowadzenia działalności wskazało 7 spośród 9 respondentów, którzy w zaznaczyli w powyższym pytaniu opcję TAK. Dlaczego planuje Pan/Pani przeniesienie działalności? odpowiedzi respondentów: 1. Słaby rynek pracy; 2. Brak wsparcia dla małych firm. Duże utrudnienia przy możliwości skorzystania z ulgi z podatku od nieruchomości; 3. Rozbudowa firmy; 4. Wysokość opłat czynszu; 5. Zła lokalizacja prowadzonej przeze mnie firmy; 6. Wysokie podatki i opłaty lokalne; 7. Brak terenów pod inwestycje dla mikroprzedsiębiorców; Pytanie piąte dotyczyło wszystkich działań, jakie miasto oferuje przedsiębiorcom w celu ułatwienia prowadzenia działalności lokalnym biznesmenom. Zadaniem respondentów było zaznaczenie odpowiedniej kolumny: ZNAM lub KORZYSTAM/KORZYSTALEM. Pytanie to miało na celu zbadanie, czy informacje o ułatwieniach dla przedsiębiorców są ogólnodostępne i czy przedsiębiorcy chętnie korzystają z tych form wsparcia oraz która forma jest najczęściej wykorzystywana przez ankietowanych. 60

61 LICZBA ODPOWIEDZI 5. Które z poniższych instytucji, działań i programów wspierających przedsiębiorczość są Panu/Pani znane i z których Pan/Pani korzystał lub właśnie korzysta? KTÓRE Z PONIŻSZYCH INSTYTUCJI, DZIAŁAŃ I PROGRAMÓW WSPIERAJĄCYCH PRZEDSIEBIORCZOŚĆ SĄ PANU/PANI ZNANE? Z KTÓRYCH PAN/PANI KORZYSTA? ZNAM KORZYSTAM Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego Inkubator przedsiębiorczości Dzierżoniowskie Centrum Biznesu Punkt Informacji Funduszy Europejskich Gminne Centrum Informacji Powiatowy Urząd Pracy Społeczna Rada Przedsiębiorców Ulgi w podatku od nieruchomości (Pomoc de Minimis/ Regionalna Pomoc Inwestycyjna) Inne Źródło: opracowanie własne Analiza odpowiedzi na powyższe pytanie wskazuje, że zdecydowanie najwięcej przedsiębiorców zna i korzysta z działań wspierających przedsiębiorczość realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy (zna te działania 66 ankietowanych, a korzysta z nich 30 przedsiębiorców). Kolejnych 16 ankietowanych wskazało, że korzysta z ulgi w podatku od nieruchomości (Pomoc de Minimis/Regionalna Pomoc Inwestycyjna), przy czym świadomość istnienia tej formy pomocy deklarowało 34 przedsiębiorców. O istnieniu takich instytucji otoczenia biznesu, jak Inkubator przedsiębiorczości wiedziało 47 ankietowanych (61% wszystkich badanych). Fundusz Poręczeń Kredytowych Powiatu Dzierżoniowskiego zna 35 ankietowanych, natomiast korzysta z jego usług zaledwie 4 respondentów (5 % ankietowanych). Dzierżoniowskie Centrum Biznesu zna 29 respondentów, a korzysta lub korzystało z jego usług zaledwie 3 przedsiębiorców. Po 27 odpowiedzi znam przypadło dla odpowiedzi: Punkt Informacji Funduszy Europejskich, Gminne Centrum Informacji, Społeczna Rada Przedsiębiorców Ziemi Dzierżoniowskiej. Korzystało z usług tych instytucji odpowiednio 2, 7 i 4 przedsiębiorców. 61

62 liczba odpowiedzi Z możliwości wskazania innych działań pomocowych dla przedsiębiorców nie skorzystał żaden respondent. Pytanie szóste miało na celu zbadanie czy respondenci poleciliby Dzierżoniów jako dobre miejsce do prowadzenia działalności gospodarczej. Obok zamkniętej kafeterii pytań TAK lub NIE ankietowani mieli możliwość zapisania dlaczego poleciliby lub dlaczego nie poleciliby miasta jako dobrego miejsca na prowadzenie biznesu. Z możliwości wpisania własnych uzasadnień skorzystało 48 ankietowanych przedsiębiorców, spośród których 29 wskazało powody, dla których uważają Dzierżoniów za atrakcyjne miejsce do prowadzenia biznesu. Dziewiętnastu respondentów uzasadniło dlaczego Dzierżoniów nie jest godnym polecenia miejscem na prowadzenie działalności gospodarczej. 6. Czy polecił(a)by Pan/Pani Dzierżoniów jako dobre miejsce do prowadzenia własnej firmy? CZY POLECIŁ(A)BY PAN/PANI DZIERŻONIÓW JAKO MIEJSCE DO PROWADZENIA WŁASNEJ FIRMY? TAK NIE BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne Najwięcej ankietowanych uznało, Dzierżoniów za atrakcyjne miejsce do prowadzenia własnej firmy. Taką odpowiedź wskazało 41 przedsiębiorców, co stanowi ponad 53% wszystkich ankietowanych. Przeciwne zdanie na temat atrakcyjności miasta jako miejsca do prowadzenia własnej firmy miało 23 przedsiębiorców (blisko 30% ankietowanych). Brak odpowiedzi na to pytanie wystąpił w przypadku 13 ankiet. Poniżej zaprezentowane zostały przykłady wypowiedzi respondentów, którzy uzasadnili dlaczego uważają lub nie Dzierżoniów za atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności. Czy poleciłby Pan/Pani Dzierżoniów jako miejsce do prowadzenia własnej firmy? TAK - DLACZEGO? - odpowiedzi respondentów: 1. Każde miejsce jest dobre, jak się chce prowadzić biznes 2. Miasto sukcesywnie się rozwija, po kilku wprowadzonych zmianach będzie jeszcze lepiej 62

63 3. Przychylność władz oraz instytucji w inwestowanie 4. Istnieje pewien lokalny potencjał ekonomiczny 5. Miasto przyjazne dla firm 6. Dobry klimat dla przedsiębiorców 7. Przyjazna atmosfera dla rozwoju przedsiębiorczości x2 8. Dobre warunki prowadzenia działalności 9. Ponieważ jest to mała społeczność i można poznać gusta i wymagania klientów i im sprostać 10. Potrzebna jest jednak pomoc przedsiębiorcom 11. Rozwój miasta i praca dla mieszkańców 12. Rozwój miasta 13. Miasto konkurencyjne dla okolicznych miejscowości 14. Miasto przyjazne dla przedsiębiorców 15. Przyjazna atmosfera dla przedsiębiorców, fachowa obsługa 16. Szansa na rozwój, mało nasycony rynek 17. Dynamiczny rozwój regionu 18. Ponieważ jest to miasto z potencjałem nie ma dużej konkurencji 19. Miasto z inicjatywą, dużo się dzieje na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 20. Dobry poziom zarządzania 21. Miejsce jest dobre, bo jest kapitał ludzki, sporo firm, miejsce promuje się jako miasto z inicjatywą - wspiera przedsiębiorczość 22. Przyjazna gmina, duże skupiska ludzi 23. Z sentymentu do swojego miasta 24. Nowe miejsca pracy 25. Miasto rozwija się cały czas 26. Dużo wolnej siły roboczej, strefa ekonomiczna 27. Duża i funkcjonalna strefa ekonomiczna, coraz lepszy stan dróg, przyjazny Urząd, możliwość zwiększenia walorów turystycznych, które obecnie są prawie całkowicie niewykorzystane 28. Dobre wsparcie przedsiębiorców: Pomoc De Minimis, inkubator przedsiębiorczości 29. Bo jest to dobre miejsce do prowadzenia firmy Czy poleciłby Pan/Pani Dzierżoniów jako miejsce do prowadzenia własnej firmy? NIE DLACZEGO? odpowiedzi respondentów: 1. Za mały kapitał, komunikacja, zły dojazd, słaby rynek pracy 2. Brak konkretnych działań wspierających przedsiębiorczość 3. Mała ilość mieszkańców 4. Markety eliminują lokalny handel 5. Niczym szczególnym nie przyciąga małych przedsiębiorców 6. Zubożała społeczność 7. Jest to małe miasto - sklepów jest więcej niż kupujących 8. Za dużo sklepów sieciowych 9. Katastrofalny stan dróg, fatalny dojazd do autostrady 10. Brak różnych form wspierania małych firm, niekompetencja w PUP-ie 11. Dzierżoniów bogaty jest już w różnego rodzaju branże 12. Brak dobrze płatnych miejsc pracy, zubożałe społeczeństwo, zbyt dużo sklepów wielko powierzchniowych 63

64 13. Brak dobrych dróg dojazdowych do miasta oraz miejsc parkingowych w rynku i płatny parking 14. Duże czynsze za lokal, duża konkurencja, duże obciążenia - ZUS i podatki 15. Miasto ludzi starszych i niezamożnych 16. Programy pomocowe nie różnią się od innych miast 17. Wysokie podatki 18. Niskie zarobki i wysokie bezrobocie 19. Brak terenów dla prowadzenia działalności o mniejszym zakresie (mała i średnia firma) Pytanie podsumowujące: 11. Jak ocenia Pan/Pani działania samorządu na rzecz lokalnych przedsiębiorców? JAK OCENIA PAN/PANI DZIAŁANIA SAMORZĄDU NA RZECZ LOKALNYCH PRZEDSIĘBIORCÓW? BARDZO DOBRZE 25 DOBRZE NIE MAM ZDANIA ŹLE 7 BARDZO ŹLE 3 3 BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne Ostatnie pytanie zawarte w ankiecie miało na celu udzielenie ogólnej odpowiedzi na pytanie: jak ocenia Pani/Pan działania samorządu na rzecz lokalnych przedsiębiorców. Ocenę dobrą tym działaniom wystawiło 25 przedsiębiorców (32,47% wszystkich odpowiedzi), bardzo dobrą 8, co stanowi niewiele ponad 10 % wszystkich ankietowanych. Największa liczba odpowiedzi przypadła dla propozycji nie mam zdania - wskazało ją 31 przedsiębiorców, co stanowi ponad 40% wszystkich odpowiedzi udzielonych przez ankietowanych. Negatywnie działania samorządu oceniło łącznie 10 przedsiębiorców, z czego 7 respondentów zaznaczyło odpowiedź źle, a 3 respondentów odpowiedź bardzo źle. Ostatnią częścią ankiety była część pod nazwą Uwagi i komentarze, gdzie respondenci mieli możliwość podania swoich uwag, propozycji, komentarzy. Z możliwości tej skorzystało 5 64

65 przedsiębiorców, co stanowi 6,5 % wszystkich badanych. Uwagi zostały przedstawione poniżej: Samozadowolenie władz miasta Dzierżoniowa z prowadzonej przez siebie polityki gospodarczej jest przerażające. W mieście brak jest prozaicznej rzeczy jak sieć dostępnych sanitariatów. Jak byłoby więcej miejsca napisałbym więcej. Więcej pieniędzy na infrastrukturę drogową Uważam, ze ważną i nie rozwiązaną sprawą są parkingi w naszym mieście w związku z tym, że są nie czytelne, jest ich mało lub są płatne miasto traci wielu klientów, którzy wolą wygodną formę zakupów. Przy każdym dużym sklepie priorytetem jest parking. Rynek Dzierżoniowski do tej pory nie rozwiązał tego problemu Bardzo dobra organizacja pracy urzędników, posiadają dużą wiedzę oraz kompetencje Jest dobrze ale mogłoby być lepiej PODSUMOWANIE Powyższa ankieta miała na celu określenie, czy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenie Dzierżoniowa są zadowoleni z działań władz miasta na rzecz rozwoju przedsiębiorczości. Ankieta przedstawiła potrzeby przedsiębiorców i wskazała obszary, które w największym stopniu utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. Odpowiedzi udzielone na temat jakości działań wspierających przedsiębiorców pokazały, że przedsiębiorcy są w większości zadowoleni z warunków prowadzenia działalności w mieście, dostrzegają różnorodne formy wsparcia realizowane przez władze miasta i oceniają je w większości pozytywnie. W związku z tym blisko 85% badanych nie zamierza zmieniać miejsca prowadzenia swojej działalności. Niemniej jednak największą przeszkodą dla przedsiębiorców w Dzierżoniowie jest zły stan dróg w mieście jest to obszar konieczny do poprawy, aby zapewnić dogodne warunki do rozwoju przedsiębiorczości. Wielu ankietowanych zwróciło także uwagę na fakt, iż wysokie podatki i opłaty lokalne stanowią znaczną przeszkodę w sprawnym prowadzeniu firmy. Także dostępność lokali nadających się na prowadzenie działalności gospodarczej została wskazana jako spory problem dla przedsiębiorców. Zapewne z tych powodów tylko 53% ankietowanych wskazało, że poleciłoby Dzierżoniów jako atrakcyjne miejsce do prowadzenia działalności. Aby podnieść atrakcyjnosć miasta dla przedsiebiorców, konieczne jest zdaniem ankietowanych wprowadzenie takich usprawnień jak: obniżenie stawek podatków i opłat lokalnych, stworzenie mozliwości skorzystania z akcji promujących lokalne firmy i ich wyroby oraz stworzenie punktu pomocy dla przedsiębiorców, oferującego porady prawne, finansowo księgowe itp. 65

66 66

67 67

68 Załącznik nr 3 Wyniki badania ankietowego dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (przyszłych przedsiębiorców) Ankieta skierowana do osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą przeprowadzana była przez Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie we wrześniu 2011 roku. W badaniu wzięły udział 64 osoby. Respondenci zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na 7 pytań zawartych w części właściwej ankiety oraz 9 pytań części metryczkowej. Pytania miały charakter pytań zamkniętych lub półotwartych. Ankietowani mieli także możliwość wypełnienia części pn. Uwagi i komentarze. Wykres 1. Kiedy zamierza Pan/Pani rozpocząć działalność gospodarczą? Kiedy zamierza Pan/Pani rozpocząć działalnosć gospodarczą? 1; 1% 25; 40% 9; 14% 13; 21% 15; 24% w ciągu miesiąca w ciągu trzech miesięcy w ciagu roku jeszcze nie wiem brak danych Źródło: opracowanie własne Pierwsze pytanie dotyczyło planowanego terminu rozpoczęcia działalności gospodarczej przez respondentów. Ponad jedna czwarta ankietowanych (25 badanych) wskazała, że zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w ciągu trzech najbliższych miesięcy. Taka sama liczba ankietowanych nie potrafiła konkretnie określić terminu otwarcia własnej firmy i zaznaczyła odpowiedź jeszcze nie wiem. Niewiele mniejsza grupa respondentów (13 osobowa) wskazała, że zamierza rozpocząć działalność w ciągu miesiąca. Najmniej ankietowanych zaznaczyło odpowiedź w ciągu roku 9 respondentów, co stanowi 17% ankietowanych. Jeden respondent nie zaznaczył żadnej odpowiedzi. 68

69 Wykres 2. Od jak dawna planował/a Pan/Pani rozpoczęcie własnej działalności? Od jak dawna planował/a Pan/Pani rozpoczęcie własnej działalności? 2; 3% 5; 8% 7; 11% 20; 31% 13; 20% 17; 27% od miesiąca od trzech miesięcy od roku powyżej roku trudno powiedzieć brak danych Źródło: opracowanie własne W kolejnym pytaniu ankietowani zostali poproszeni o określenie od jak dawna planowali rozpoczęcie własnej działalności. Blisko jedna trzecia respondentów wybrała odpowiedź trudno powiedzieć wskazało ją 20 ankietowanych. Siedemnaście osób spośród wszystkich badanych planowało rozpoczęcie działalności gospodarczej od roku. Najdłużej, bo od ponad roku rozpoczęcie własnego biznesu planowało 13 ankietowanych. Dwóch respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Wykres 3. W jakiej branży zamierza Pan/Pani rozpocząć działalność gospodarczą? W jakiej branży zamierza Pan/Pani rozpocząć działalność gospodarczą? budownictwo 1; 1% 13; 20% 15; 23% 11; 17% 17; 26% handel i naprawy hotele i restauracje transport, gospodarka magazynowa i łączność rolnictwo przemysł 6; 9% inna jeszcze nie wiem 1; 1% 2; 3% 0; 0% brak danych Źródło: opracowanie własne 69

70 Pytanie trzecie dotyczyło branży, w jakiej zamierzają działać przyszli przedsiębiorcy. Przedsiębiorcy mieli możliwość wyboru jednej z proponowanych branż lub skorzystanie z opcji dopisania innego profilu działalności. Najliczniejszą grupą spośród wszystkich ankietowanych, była grupa zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu i napraw ponad jedna czwarta wszystkich respondentów. Kolejną pod względem liczebności była grupa, która jeszcze nie zdecydowała o profilu prowadzonej działalności i zaznaczyła odpowiedź jeszcze nie wiem (13 osób). Następnymi w kolejności odpowiedziami były odpowiedzi: inna branża - 13 głosów, co stanowi jedną piątą wszystkich odpowiedzi, budownictwo 11 osób, co stanowi 17 % wszystkich badanych oraz hotele i restauracje - 6 odpowiedzi, co stanowi 9 % wszystkich udzielonych odpowiedzi. Dwie osoby zamierzają prowadzić działalność gospodarczą w sektorze rolnictwa, a jedna w sektorze przemysłu. Sześciu respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi. Ankietowani, którzy zamierzają rozpocząć działalność gospodarczą w innych branżach niż zawarte w pytaniu nr 3, wskazali następujące: zakład fryzjerski, artystyczna, rękodzieło, kosmetologia, sklepik szkolny + kawiarenka, archiwizacja, reklama, opieka/rehabilitacja, doradztwo interpersonalne, usługi, architektura wnętrz, organizacja wesel i przyjęć lub spółdzielnia sprzątająca. Poszczególny rozkład odpowiedzi dla pytania numer trzy przedstawia wykres numer 3. W pytaniu czwartym ankietowani zostali poproszeni o wskazanie największej przeszkody, utrudniającej rozpoczęcie planowanej działalności. Najczęściej zaznaczaną przeszkodą przez respondentów był brak kapitału własnego. Tę odpowiedź zaznaczyło 49 ankietowanych, co stanowi 37% całej badanej grupy. Kolejne, najczęściej wskazywane przez ankietowanych problemy to wysokie opłaty i podatki lokalne (23 odpowiedzi respondentów) oraz trudności z uzyskaniem pożyczek i kredytów (22 odpowiedzi respondentów). Następnym problemem wskazywanym przez ankietowanych jest duża konkurencja na rynku blisko 15% ankietowanych zaznaczyło tą odpowiedź. Trudności w znalezieniu lokali nadających się na prowadzenie działalności to problem dla 8% ankietowanych (10 respondentów wskazało tę przeszkodę). Na brak dostatecznej liczby pracowników o wymaganych kwalifikacjach narzeka 3 respondentów, co stanowi 2% wszystkich ankietowanych. 70

71 Wykres 4. Co uważa Pan/Pani za największą przeszkodę w planowanej przez pana/panią działalności? Proszę wskazać maksymalnie trzy punkty. Największa przeszkoda w planowanej działalności 19; 14% 3; 2% 1; 1% 6; 4% 10; 8% 23; 17% 22; 17% 49; 37% Brak kapitału własnego Trudności z uzyskaniem pożyczek i kredytów Wysokie opłaty i podatki lokalne Trudności w znalezieniu lokali nadających się na prowadzenie działaności gospodarczej Zły stan dróg Konkurencja na rynku Brak dostatecznej liczby pracowników o wymaganych kwalifikacjach Źródło: opracowanie własne W pytaniu piątym zadano ankietowanym pytanie Czy korzystał/a Pan/Pani z pomocy jakiś instytucji na etapie planowania swojej działalności?. Ponad 90% badanych wskazała, że na etapie planowania działalności nie korzystała z pomocy żadnej instytucji. Tylko 3 osoby potwierdziły, że na etapie planowania własnej działalności korzystały z pomocy takich instytucji jak: Powiatowy Urząd Pracy w Dzierżoniowie czy Punkt Informacji Funduszy Europejskich. Dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi na to pytanie. Wykres 5. Czy korzystał pan/pani z pomocy jakiś instytucji na etapie planowania swojej działalności. Czy korzystał Pan/Pani z pomocy jakiś instytucji na etapie planowania swojej działalności? 1; 2% 3; 5% 58; 93% Tak Nie Brak danych Źródło: opracowanie własne 71

72 Wykres 6. Z których spośród następujących form wspierania przedsiębiorców przez gminę chciałby/chciałaby Pan/Pani skorzystać? Z których spośród następujących form wspierania przedsiębiorców przez gminę chciałby/chciałaby Pan/Pani skorzystać? nie nie tak Źródło: opracowanie własne Pytanie szóste miało na celu zbadanie potrzeb i oczekiwań przyszłych przedsiębiorców w zakresie wsparcia ze strony gminy w procesie zakładania własnego biznesu. Respondenci mieli możliwość zaznaczenia dowolnej ilości odpowiedzi. Ankietowani najczęściej wskazywali na konieczność pomocy w zakresie wsparcia finansowego (poręczenia i pożyczki) 40 respondentów zaznaczyło tę odpowiedź (63% możliwych odpowiedzi). Ponad połowa respondentów skorzystałaby z takich form wsparcia jak: Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach Pomocy De Minimis oraz Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (37 odpowiedzi) oraz Punkt obsługi przedsiębiorców, oferującego porady prawne, finansowo księgowe itp. (36 odpowiedzi). Z akcji promujących lokalne firmy i ich wyroby skorzystałoby 27 ankietowanych (42% możliwych odpowiedzi), natomiast z lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach skorzystałaby ponad jedna trzecia badanych. Ze szkoleń skorzystałoby 18 ankietowanych, przy czym połowa z nich dokonała dookreślenia tematykę szkoleń. Były to szkolenia: do zawodu; księgowe/administracyjne; 72

73 kosmetyczne/przedsiębiorcze; językowe/komputerowe; prowadzenie działalności; na kasy fiskalne i komputer; z obsługi małej przedsiębiorczości; w jaki sposób powadzić własną działalność (udogodnienia); jak prowadzić własną firmę; handel + kasy fiskalne. Dwóch respondentów nie udzieliło żadnej odpowiedzi na to pytanie. Wykres 7. Czy zamierza Pan/Pani korzystać ze wsparcia dostępnego w ramach Funduszy Europejskich/Funduszu Pracy/Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)? Czy zamierza Pan/Pani korzystać ze wsparcia dostępnego w ramach Funduszy Europejskich/ Funduszu Pracy/ Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych(PFRON)? 6; 9% 18; 29% 15; 24% 24; 38% TAK NIE JESZCZE NIE WIEM BRAK DANYCH Źródło: opracowanie własne Ostatnim pytaniem zawartym w części właściwej ankiety było pytanie dotyczące zamiaru skorzystania ze wsparcia dostępnego w ramach Funduszy Europejskich, Funduszu Pracy czy Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Blisko 40% badanych zadeklarowała, że zamierza korzystać z takiego wsparcia. Jedna czwarta badanych wskazała, że z takiego wsparcia nie zamierza korzystać. Niecałe 30% ankietowanych zaznaczyło odpowiedź jeszcze nie wiem. Żadnej odpowiedzi nie wskazało w tym pytaniu 6 ankietowanych. CZĘŚĆ METRYCZKOWA: W ankiecie wzięło udział 63 respondentów. Najmłodszy ankietowany miał 19 lat natomiast najstarszy 56 lat. Średnia wieku ankietowanych wynosiła 39 lat. Zdecydowaną większość respondentów stanowiły kobiety blisko dwie trzecie wszystkich ankietowanych osób. Mężczyźni stanowili 21 osobową grupę, co daje jedną trzecią wszystkich badanych. Cztery osoby nie udzieliły żadnej odpowiedzi na to pytanie. 73

74 Wykres 8. Wiek ankietowanych Wykres 9. Płeć ankietowanych Wiek ankietowanych Płeć l a t a ; 33% 4; 7% 38; 60% 0 Najmłodszy ankietowany Najstarszy ankietowany Średnia wieku ankietowanych Kobieta Mężczyzna Brak danych Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne Kolejnym pytaniem zawartym w części metryczkowej było pytanie na temat wykształcenia. Na pytanie to udzieliło odpowiedzi 61 ankietowanych, dwoje respondentów nie zaznaczyło żadnej odpowiedzi. Największa grupa respondentów wskazała, że posiada wykształcenie średnie - jedna czwarta wszystkich badanych. Wykształcenie zasadnicze zawodowe posiada 24% ankietowanych (15 respondentów), a wykształcenie podstawowe 16% badanych (10 osób). Wykształcenie wyższe (pełne i niepełne) posiada blisko jedna piata przebadanych respondentów. Szczegółowe informacje na temat odpowiedzi udzielonych przez respondentów przedstawia poniższy wykres. 8; 13% 5; 8% 16; 25% Wykres 10. Wykształcenie 4; 6% 3; 5% Wykształcenie 10; 16% 2; 3% 15; 24% Źródło: opracowanie własne 0; 0% niepełne podstawowe podstawowe gimnazjalne zasadnicze zawodowe średnie policealne niepełne wyższe wyższe brak danych 74

75 Zdecydowana większość, bo aż 76% wszystkich respondentów mieszka w miastach. Wsie zamieszkuje 16% respondentów (10 badanych). Pięcioro respondentów nie udzieliło na to pytanie żadnej odpowiedzi. Najliczniejszą grupę wśród ankietowanych stanowią mieszkańcy Gminy Dzierżoniów o raz Gminy Bielawy. Wykres 11. Miejsce zamieszkania 10; 16% Miejsce zamieszkania 5; 8% 48; 76% miasto wieś brak danych Źródło: opracowanie własne Wykres 12. Gmina 23; 36% Gmina 3; 5% 3; 5% 2; 3% 3; 5% 6; 10% Źródło: opracowanie własne 23; 36% Bielawa Dzierżoniów Pieszyce Piława Górna Niemcza Łagiewniki Brak danych Głównym źródłem utrzymania respondentów - blisko jednej trzeciej wszystkich badanych - to inne źródła wskazane przez ankietowanych, takie jak: utrzymanie rodziców/ męża/ dzieci 8 odpowiedzi; prace dorywcze 2 odpowiedzi; bezrobotny 2 odpowiedzi; oszczędności - 1 odpowiedź; zasiłek PUP 2 odpowiedzi; umowa o pracę 3 odpowiedzi; alimenty 1 odpowiedź; Ponad jedna czwarta respondentów wskazała, że to praca najemna jest głównym źródłem utrzymania rodziny, a jedna trzecia ankietowanych wskazała z kolei, że źródłem utrzymania rodziny jest działalność gospodarcza. Średni miesięczny dochód dla jednej trzeciej ankietowanych kształtuje się na poziomie poniżej 500 zł na jednego członka rodziny. Dochód na poziomie pomiędzy 500 zł a 1000 zł na jednego członka rodziny deklaruje jedna czwarta respondentów. Dochód powyżej 1000 zł na jedną osobę w rodzinie deklaruje 30 % ankietowanych. Spora liczba ankietowanych (aż 10 osób) nie udzieliła na to pytanie żadnej odpowiedzi. 75

76 Wykres 13. Główne źródło utrzymania Wykres 14. Średni miesięczny dochód Główne źródło utrzymania 22; 31% 9; 13% 15; 21% 18; 26% Indywidualne gosodarstwo rolne Praca najemna Emerytura lub renta działaność gospodarcza Inne Brak danych 0; 0% 6; 9% 2; 3% 5; 8% Średni miesięczny dochód 9; 14% 10; 16% 3; 5% 13; 21% do 500 zł powyżej 500 zł do 1000 zł powyżej 1000 zł do 1500 zł powyżej 1500 zł do 2000 zł powyzej 2000 zł do 2500 zł powyżej 2500 zł Brak danych 21; 33% Źródło: opracowanie własne Źródło: opracowanie własne Ostatnią częścią ankiety była część pod nazwą Uwagi i komentarze, gdzie respondenci mieli możliwość podania swoich uwag, propozycji, komentarzy. Z możliwości tej skorzystał żaden respondent. Podsumowanie Tylko jedna czwarta ankietowanych zamierza rozpocząć działalność gospodarczą w ciągu najbliższego miesiąca. Pozostała część badanych przewiduje rozpoczęcie własnego biznesu w późniejszym terminie (od trzech miesięcy do ponad roku). Najliczniejszą grupą wśród ankietowanych, była grupa zamierzająca prowadzić działalność gospodarczą w zakresie handlu i napraw ponad jedna czwarta wszystkich respondentów. Znaczna grupa respondentów nie zdecydowała jeszcze o profilu prowadzonej przez siebie działalności i zaznaczyła odpowiedź jeszcze nie wiem (13 osób). Najczęściej wskazywaną przeszkodą w procesie zakładania działalności gospodarczej przez respondentów był brak kapitału własnego - tę odpowiedź zaznaczyło 49 ankietowanych. Kolejne, najczęściej wskazywane przez respondentów problemy to wysokie opłaty i podatki lokalne (23 odpowiedzi respondentów), trudności z uzyskaniem pożyczek i kredytów (22 odpowiedzi respondentów), duża konkurencja na rynku blisko 76

77 15 % ankietowanych. Te odpowiedzi miały swoje odzwierciedlenie w kolejnym pytaniu, określającym potrzeby i oczekiwania przyszłych przedsiębiorców ze strony władz miasta w procesie zakładania własnego biznesu. Ankietowani najczęściej wskazywali na konieczność pomocy w zakresie wsparcia finansowego (poręczenia i pożyczki) 40 respondentów zaznaczyło tę odpowiedź (63% możliwych odpowiedzi). Ponad połowa respondentów skorzystałaby z takich form wsparcia jak: Ulgi i zwolnienia w podatku od nieruchomości w ramach Pomocy De Minimis oraz Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej (27 odpowiedzi) oraz Punkt obsługi przedsiębiorców, oferującego porady prawne, finansowo księgowe itp. (36 odpowiedzi). Z akcji promujących lokalne firmy i ich wyroby skorzystałoby 27 ankietowanych (42% możliwych odpowiedzi), natomiast z lokali udostępnianych na preferencyjnych warunkach skorzystałaby ponad jedna trzecia badanych. 77

78 78

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa. Rada Miejska Dzierżoniowa. na lata

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa. Rada Miejska Dzierżoniowa. na lata Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa Rada Miejska Dzierżoniowa na lata 2012-2014 Temat: Lekcja 1 Po co nam partycypacja? Decyzja o uczestnictwie w projekcie została podjęta przez władze miasta

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Załącznik do Uchwały Nr X/71/2003 Rady Powiatu Polickiego z dnia 28 sierpnia 2003 roku POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY Police Czerwiec 2003 Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r.

O C O Ś O 1 C B Ę. Katowice, 12 listopada 2007 r. A Ł A I B I O C O Ś K T S O 1 S L Z A E C BI MI IOR B Ę I S D E Z R P Katowice, 12 listopada 2007 r. Bielsko-Biała to miasto ludzi przedsiębiorczych, czego potwierdzeniem jest wysoki odsetek zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r.

Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. Uchwała Nr XLI/412/01 Rady Miasta Oświęcim z dnia 6 marca 2001 r. w sprawie: zmiany uchwały nr XXXV/342/2000 Rady Miasta Oświęcim z dnia 25 października 2000r. Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. powstała w 1994 roku jako spółka akcyjna, w której głównym akcjonariuszem jest Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska

Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Lokalna Grupa Działania Piękna Ziemia Gorczańska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zadanie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2013r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe - to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE

WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE WSPARCIE ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W MAŁOPOLSCE Iwona Harnik 24 kwietnia 2007 r. Kraków 2007 Rola MARR S.A. Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego Małopolski poprzez podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki.

Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Przekazujemy Państwu efekt pierwszego etapu prac nad Programem Rozwoju Miasta Łomża dotyczącego gospodarki. Efektem pierwszego etapu prac na Programem Rozwoju Miasta Łomża było powstanie analizy SWOT i

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU POWIATOWY URZĄD PRACY W RADOMIU BANK PROGRAMÓW GRUPOWYCH PORAD ZAWODOWYCH I GRUPOWEJ INFORMACJI ZAWODOWEJ 2014r. Bank Programów Porad Grupowych i Grupowych Informacji Zawodowych w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku"

Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku Perspektywy rozwoju Aglomeracji Wałbrzyskiej i współpracy z pracodawcami w 2014 roku" Dr Roman Szełemej Prezydent Wałbrzycha Wałbrzych, dn. 18 grudnia 2013 r. ul. Szczawieńska 2 58-310 Szczawno Zdrój biuro@dolnoslascy-pracodawcy.pl

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz

Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz Analiza dotycząca sytuacji MŚP oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą w powiecie nowosądeckim oraz w Miasto Nowy Sącz Ankiety przeprowadzone przez Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Wprowadzenie

Rozdział I Wprowadzenie Rozdział I Wprowadzenie Przedmiotem Strategii Nowe szanse, nowe możliwości wspierania przedsiębiorczości MMSP na terenie powiatu bełchatowskiego, 2005-2013 jest pokazanie możliwości współfinansowania zadań

Bardziej szczegółowo

DZIERŻONIOWSKIE CENTRUM BIZNESU Zasady Funkcjonowania i Regulamin Działania

DZIERŻONIOWSKIE CENTRUM BIZNESU Zasady Funkcjonowania i Regulamin Działania Załącznik do Zarządzenia nr 246/2016 Burmistrza Dzierżoniowa z dnia 9 maja 2016 r. DZIERŻONIOWSKIE CENTRUM BIZNESU Zasady Funkcjonowania i Regulamin Działania I. MISJA Misją Dzierżoniowskiego Centrum Biznesu

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07.

P R O J E K T. pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego. okres realizacji 01.08.2013r 31.07. P R O J E K T pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu Głogowskiego okres realizacji 01.08.2013r 31.07.2015r nr WND POKL.03.05.00-00-181/12 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska

Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE. Magdalena Nowak - Siwińska Zewnętrzne źródła finansowania działalności przedsiębiorstwa ze środków UE Magdalena Nowak - Siwińska wewnętrzne zewnętrzne Kredyt inwestycyjny Leasing Dotacja/Dofinansowanie Krajowe np. Dotacja z Urzędu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Brąchnówko, 09.11.2015 RAPORT Z PRZEPROWADZONYCH ANKIET BADAJĄCYCH LOKALNE WARUNKI DO ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W kwietniu 2015 roku na stronie internetowej ( www.lgd.ziemiagotyku.com) Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie

WYNIKI OGÓLNE. Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie Stan na dzień, 28 marca 204 r. WYNIKI OGÓLNE Ankieta nt. przedsiębiorczości w Koninie ankietyzacja przeprowadzona wśród przedsiębiorstw z Konina w marcu 204 r. przez Wydział Działalności Gospodarczej i

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą

Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Materiały merytoryczne po I edycji szkoleń w ramach projektu Zostań kreatywnym przedsiębiorcą Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie wiedzy na temat efektywności i skuteczności instrumentów wspierania

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju. Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2014-2020

Strategia Zrównoważonego Rozwoju. Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2014-2020 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Lokalnego Dzierżoniowa na lata 2014-2020 W celu wytyczenia kierunków rozwoju miasta na lata 2014-2020: opracowane zostały następujące dokumenty: diagnoza najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020

Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 Konsultacje społeczne Regionalny Plan Rozwoju Ekonomii Społecznej w Województwie Małopolskim na lata 2013-2020 SEKTOR EKONOMII SPOŁECZNEJ W MAŁOPOLSCE 1. Małopolska jest uznawana za lidera ekonomii społecznej:

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.

CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem. CEM Instytut BadańRynku i Opinii Publicznej Sp. z o.o. 30-134 Kraków ul. Zarzecze 38 B tel. 012 6375438 faks 012 6386913 http://www.cem.pl cem@cem.pl Rynek usług doradczych w województwie pomorskim Wyniki

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 Prezentacja Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014- Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy

Leszno. Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy www.leszno.roefs.pl Leszno Europejski Funduszu Społeczny w Wielkopolsce zaproszenie do współpracy Już od 2004 roku wielkopolskie organizacje i instytucje mogą korzystać ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

powiat jeleniogórski

powiat jeleniogórski powiat jeleniogórski Rozwój uzdrowisk szansą rozwoju organizacji pozarządowych w powiatach jeleniogórskim, kłodzkim i wałbrzyskim To projekt, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału organizacji

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna.

Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. Przedsiębiorczość i przedsiębiorczość społeczna. ekspert: Szymon Medalion prowadząca: Marzena Szewczyk-Nelson Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie

Charakterystyka podmiotów gospodarczych w regionie Analiza sytuacji przedsiębiorstw w subregionie konińskim Opracowanie przygotowane przez Radę Konińskiej Izby Gospodarczej na spotkanie przedstawicieli Władz Izby z Prezydentem Miasta Konina Józefem Nowickim

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Młodzież owa przedsiębi orczość

Młodzież owa przedsiębi orczość Młodzież owa przedsiębi orczość UE o przedsiębiorczości Inicjatywność i przedsiębiorczość to umiejętności niezbędne do prawidłowego funkcjonowania w życiu społecznym i gospodarczym. Najlepiej kształtuje

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej

Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie w Głogowie. Dominik Gadziemski II rok ekonomia Menedżer administracji publicznej Bezrobocie- podstawowe dane Liczba bezrobotnych w październiku 2011 r. wynosiła 4252. Stopa bezrobocia na koniec

Bardziej szczegółowo

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom

Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Organizacje udzielające pomocy przedsiębiorcom Fundacja Inkubator ul. Piotrkowska 114, 90-006 Łódź tel. 042 633 16 55, fax: 042 633 87 13 www.inkubator.org.pl e-mail: sekretariat@inkubator.org.pl Fundacja

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU

PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU T-PARK transfer technologii WSSE kooperacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Lokalizacja PARK PRZEMYSŁOWY W WAŁBRZYCHU Wydzielony obszar w sąsiedztwie

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW

ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW ANKIETA DOTYCZĄCA ANALIZY POTRZEB I PROBLEMÓW Szanowni Państwo Urząd Gminy rozpoczął prace nad przygotowaniem Strategii Rozwoju. istotnym elementem, niezbędnym dla stworzenia strategii jest poznanie opinii

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie

Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014. Urząd Miasta w Dzierżoniowie Program Rozwoju Przedsiębiorczości Dzierżoniowa na lata 2012-2014 Urząd Miasta w Dzierżoniowie Plan Spotkania I. Sprawy organizacyjne i informacyjne (14:00 14:30) 1. Przekazanie informacji z Konferencji

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie

Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Koninie Planujesz rozpoczęcie lub rozwój działalności? Chcesz być konkurencyjny na rynku? Masz innowacyjny pomysł na inwestycję? ZAPRASZAMY!!! Sieć Punktów Funduszy

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów

Bardziej szczegółowo

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE

ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE ANKIETA OCENIAJĄCA KLIMAT DO ROZWOJU I WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W GMINIE KOŁACZYCE Szanowni Państwo! Gmina Kołaczyce, pragnąc zapewnić jak najlepsze warunki do rozwoju i wspierania przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu?

Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Jak pozyskać wsparcie finansowe od anioła biznesu? Monika Gancarewicz Gdynia, 26 maja 2011 r. Kim jest anioł biznesu: inwestor prywatny, przedsiębiorca lub menedŝer, inwestujący własny kapitał w ciekawe

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem

Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Jak zaprezentować pomysł przed inwestorem Katarzyna Duda Pomorskie Forum Przedsiębiorczości Gdynia 2012 Dotacje na innowacje Spis treści: Czego oczekuje inwestor i jakich pomysłów szuka Biznesplan jak

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu.

Sprawozdanie. z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. Załącznik do uchwały nr VI/78/03 Rady Miasta Oświęcim z dnia 26 marca 2003 r. Sprawozdanie z realizacji Programu rozwoju i pomocy dla małych i średnich przedsiębiorstw w Oświęcimiu. (za okres od 16 lipca

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Prezentacja dobrych praktyk w zakresie przyciągania inwestycji przez specjalne strefy ekonomiczne z województwa warmińsko-mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r.

Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Dorota Bryk Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Lublin, 23.03.2010 r. Projekt Tendencje rozwojowe przedsiębiorstw i popyt na pracę w województwie lubelskim w kontekście organizacji przez Polskę

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA

ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Partnerstwo w ramach potrójnej spirali na rzecz strategii rozwoju gospodarczego ZARYS STRATEGII ROZWOJU GOSPODARCZEGO LESZNA Strategia rozwoju Leszna została opracowana w 1997r. W 2008r. Rada Miejska Leszna

Bardziej szczegółowo

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny

Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew Południowy, Łowicz, Nieborów, Zduny STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIALANIA ZIEMIA ŁOWICKA ul. Jana Pawła II 173/175 99-400 Łowicz NIP: 834-188-35-65 REGON: 3619321840000 Szanowni mieszkańcy Gmin Bielawy, Chąśno, Domaniewice, Kiernozia, Kocierzew

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu lipcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim

Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim STRATEGIA ROZWOJU POWIATU DĄBROWSKIEGO NA LATA 2014 2020 Formularz ankiety do badań społecznych w Powiecie Dąbrowskim 1. Czy według Pani/Pana Powiatowi Dąbrowskiemu potrzebna jest strategia rozwoju mająca

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021

PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 PROGRAM WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W GMINIE OSTROWIEC ŚWIĘTOKRZYSKI NA LATA 2015-2021 Ostrowiec Świętokrzyski 2015 Wstęp Program Wsparcia Ekonomii Społecznej w Gminie Ostrowiec Świętokrzyski na lata

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Młodzieżowy Inkubator Przedsiębiorczości Inicjatywy promujące postawy przedsiębiorcze i wspierające rozwój przedsiębiorczości Fundusz Grantów na Inicjatywy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA

ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA ANKIETA INFORMACYJNA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWANIEM STRATEGII ROZWOJU GMINY PRZYTYK NA LATA 2016-2023 Zapraszamy Państwa do wypełnienia Ankiety Informacyjnej, której celem jest opracowanie Strategii Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016

Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 Plan doradztwa zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach w roku szkolnym 2015/2016 I. Cele ogólne: 1. Systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne

Bardziej szczegółowo

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE

KONSULTACJE SPOŁECZNE Projekt nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 ANALIZA SWOT + CELE Spotkania konsultacyjne współfinansowane są przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo