PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015"

Transkrypt

1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2014/2015 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania w Szkole Podstawowej nr 6 wlublinie. 2. Nową podstawę programową z zajęć technicznych. Spis treści: I. Podstawa programowa z zajęć technicznych II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów III. Zasady wystawianiai poprawiania ocen IV. Wymagania ogólne i szczegółowe na poszczególne oceny

2 2 I. Podstawa programowa zajęcia techniczne Cele kształcenia wymagania ogólne I. Rozpoznawanie i opis działania elementów środowiska technicznego. II. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych (od pomysłu do wytworu). III. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. Treści nauczania wymagania szczegółowe 1. Opisywanie techniki w bliższym i dalszym otoczeniu. 1) opisuje urządzenia techniczne ze swojego otoczenia, wyróżnia ich funkcje; 2) podaje zalety i wady stosowanych rozwiązań materiałowych i konstrukcyjnych. 2. Opracowywanie koncepcji rozwiązań problemów technicznych. 1) rozpoznaje materiały konstrukcyjne: papier, materiały drzewne, metale, tworzywa sztuczne; bada i porównuje podstawowe ich właściwości: twardość i wytrzymałość; określa możliwości wykorzystania różnych materiałów w technice w zależności od właściwości; 2) zapisuje rozwiązania techniczne w formie graficznej, wykonuje odręczne szkice techniczne i proste rysunki rzutowe (prostokątne i aksonometryczne), analizuje rysunki techniczne stosowane w katalogach i instrukcjach obsługi; 3) konstruuje modele urządzeń technicznych, posługując się gotowymi zestawami do montażu elektronicznego i mechanicznego. 3. Planowanie i realizacja praktycznych działań technicznych. 1) wypisuje kolejność działań (operacji technologicznych); szacuje czas ich trwania; organizuje miejsce pracy; 2) posługuje się podstawowymi narzędziami stosowanymi do obróbki ręcznej (piłowania, cięcia, szlifowania, wiercenia) różnych materiałów i montażu. 4. Sprawne i bezpieczne posługiwanie się sprzętem technicznym. 1) potrafi obsługiwać i regulować urządzenia techniczne znajdujące się w domu, szkole i przestrzeni publicznej, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa; czyta ze zrozumieniem instrukcje obsługi urządzeń; 2) bezpiecznie uczestniczy w ruchu drogowym jako pieszy, pasażer i rowerzysta. 5. Wskazywanie rozwiązań problemów rozwoju środowiska technicznego. 1) opisuje zasady segregowania i możliwości przetwarzania odpadów z różnych materiałów: papieru, drewna, tworzyw sztucznych, metali i szkła; 2) opracowuje projekty racjonalnego gospodarowania surowcami wtórnymi w najbliższym środowisku: w domu, na osiedlu, w miejscowości. Zajęcia techniczne W nauczaniu przedmiotu najważniejszym celem jest opanowanie przez uczniów praktycznych metod działań technicznych. Zalecane jest prowadzenie zajęć technicznych w odpowiednio przystosowanych i wyposażonych pracowniach, w grupach dostosowanych do liczby stanowisk w pracowni. Zajęcia techniczne pozwalają przygotować ucznia do uzyskania karty rowerowej.

3 3 II. Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów Założenia ogólne oceniania: na początku roku szkolnego każdy uczeń zapoznaje się z PSO z zajęć technicznych, na lekcjach obowiązuje przyjęta w WSO skala ocen, w trakcie całego roku szkolnego każdego ucznia obowiązuje posiadanie i prowadzenie zeszytu przedmiotowego, oceny są jawne dla ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów), na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę, na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej wymagania edukacyjne z zajęć technicznych zostaną dostosowane do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia. Podczas oceniania prac pisemnych (sprawdziany, testy) stosowana jest zasada przeliczania punktów na ocenę według następującej skali procentowej: 100% - celujący 99% 90% bardzo dobry 89% 75% - dobry 74% 51% - dostateczny 50% 35% - dopuszczający 35% 0% - niedostateczny Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: 1. Ćwiczenia wykonywane na lekcji. Ocenie podlega: - wykonanie wszystkich poleceń zgodnie z treścią, - stosowanie typowych rozwiązań, - stosowanie wiedzy przedmiotowej w sytuacjach praktycznych, -stopień samodzielności wykonywania zadania, -końcowy efekt pracy (jakość pracy), -umiejętność pracy w zespole. 2. Odpowiedzi ustne. - posługiwanie się językiem technicznym, Oceniany jest sposób rozumienia oraz stosowania podstawowych terminów technicznych. 3. Sprawdziany teoretyczne, sprawdziany praktyczne (przy komputerze) oraz kartkówki. Ocenie podlega:

4 4 - wiedza bieżąca (kartkówki), - wiadomości i umiejętności zdobyte po zakończeniu nauki z poszczególnych działów tematycznych (sprawdziany, testy). 4. Aktywność podczas pracy na lekcji. Ocenie podlega: - aktywność ucznia w czasie zajęć, - stopień zaangażowania podczas wykonywania ćwiczeń praktycznych, - zainteresowanie tematem lekcji, - przygotowanie dodatkowych materiałów do lekcji. Uczeń otrzymuje + lub - z aktywności na lekcji. Sposób przeliczenia + i - na oceny: pięć + to ocena bardzo dobra; pięć - to ocena niedostateczna. 5. Prace domowe. Ocenie podlega: - wykonanie, z wykorzystaniem różnych źródeł, prac praktycznych i teoretycznych, - estetyka wykonania prac, Na ocenę ma wpływ także termin oddania pracy. 6. Zadania dodatkowe. Ocenie podlega: - rozwiązywanie problemów, - obsługa narzędzi i urządzeń technicznych, - stosowanie nietypowych rozwiązań, - dokładność i estetyka wykonania zadania. 7. Inne osiągnięcia ucznia. Np.: - udział w konkursach technicznych, - prace wytwórcze, - wykonywanie prac na rzecz szkoły w czasie wolnym. III. Zasady wystawiania i poprawiania ocen Zasady wystawiania ocen: po długiej i usprawiedliwionej nieobecności uczeń może być nieprzygotowany do zajęć, w ciągu semestru (półrocza) uczeń ma prawo zgłoszenia dwóch nieprzygotowań do lekcji bez podania powodu, sprawdziany będą zapowiadane (tydzień przed) i poprzedzone godzinnym powtórzeniem (przygotowaniem do sprawdzianu), sprawdziany oceniane są na podstawie liczby uzyskanych punktów, według zasady podanej w WSO zawartym w STATUCIE SP6, prace pisemne (kartkówki), z materiału bieżącego obejmującego dwa ostatnie tematy, nie muszą być zapowiadane,

5 5 każdy uczeń ma prawo do otrzymania dodatkowych ocen za udział w konkursach, przygotowanie referatu (prezentacji) na określony temat lub za wykonanie pracy według własnego projektu (po uzgodnieniu z nauczycielem), nieobecność na lekcji nie zwalnia ucznia z obowiązku odrobienia zadania domowego oraz opanowania wiadomości i umiejętności zdobywanych na tej lekcji. Ocena uczniów z zaleceniami poradni psychologiczno pedagogicznej: W ocenie uczniów z dysfunkcjami uwzględnione zostają zalecenia poradni: wydłużenie czasu wykonywania ćwiczeń praktycznych, możliwość rozbicia ćwiczeń złożonych na prostsze, branie pod uwagę poprawności merytorycznej wykonanego ćwiczenia, a nie jego walorów estetycznych, możliwość zamiany pracy pisemnej na ustną, obniżenie wymagań dotyczących estetyki wykonywanych prac i zapisów w zeszycie. Warunki i zasady poprawiania oceny bieżącej: sprawdziany są obowiązkowe, uczeń, który nie był obecny na sprawdzianie pisze go w terminie ustalonym z nauczycielem, ocena niedostateczna ze sprawdzianu może być przez ucznia poprawiona w terminie ustalonym z nauczycielem, poprawa sprawdzianów jest dobrowolna, uczeń ma obowiązek wykonania i poddania ocenie każdej pracy realizowanej na lekcjach podczas jego nieobecności w terminie ustalonym z nauczycielem, w przypadku kłopotów ucznia z nauką, nauczyciel opracowuje z nim plan działań umożliwiający uczniowi uzupełnienie braków (indywidualne konsultacje, pomoc koleżeńska, ustalenie terminu zaliczenia poszczególnych działów materiału i prac). Zasady klasyfikowania śródrocznego i rocznego: oceny śródroczne i roczne ustala się w oparciu o oceny bieżące, przy czym pod uwagę brana jest waga ocen (średnia ważona z dziennika elektronicznego), ocena zatem nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych, uczniowie i ich rodzice są informowani o przewidywanych ocenach, przewidywana ocena zostaje zapisana w dzienniku elektronicznym, po otrzymaniu informacji o ocenie uczeń lub jego rodzice w ciągu 2 dni mogą złożyć umotywowaną prośbę o jej zmianę w przypadku dłuższej nieobecności, wyjazdu co spowodowało zbyt małą liczbę ocen cząstkowych, zadania sprawdzające z poziomu wymagań na ocenę, o którą występuje uczeń lub rodzice, przygotowuje nauczyciel, nauczyciel zmienia ocenę na wyższą w przypadku, gdy uczeń uzyska co najmniej 80% maksymalnej liczby punktów. Sposoby informowania rodziców o postępach w nauce: nauczyciel informuje rodziców (prawnych opiekunów) o czynionych przez ucznia postępach poprzez wpisy ocen w dzienniku elektronicznym, na konsultacjach indywidualnych, zebraniach okresowych - według harmonogramu ustalanego corocznie w szkole w przypadku kłopotów ucznia z nauką nauczyciel poprzez wychowawcę klasy zaprasza rodziców (prawnych opiekunów) na konsultacje do szkoły

6 6 nauczyciel na bieżąco wpisuje uwagi o niestosownym zachowaniu ucznia do zeszytu oraz przesyła za pośrednictwem poczty wewnętrznej dziennika elektronicznego do rodziców (prawnych opiekunów). IV. Wymagania ogólne i szczegółowe na poszczególne oceny Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który: opanował treści podstawy programowej w pełnym zakresie. Samodzielnie i w twórczy sposób rozwiązuje zadane problemy. Biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami. Wykorzystuje wiedzę z techniki na innych przedmiotach oraz wykorzystuje ją w praktyce. Proponuje rozwiązania nietypowe. Wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego opanował w pełnym stopniu. W szczególności: - biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych, - wiedzą znacznie wykracza poza program nauczania, - osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, - systematycznie korzysta z wielu źródeł informacji, - twórczo rozwija własne uzdolnienia, - śledzi najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, - swoje uzdolnienia racjonalnie wykorzystuje na każdych zajęciach, - stosuje rozwiązania nietypowe, racjonalizatorskie, - biegle i właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, - wykonuje dokumentację ciekawych rozwiązań technicznych. Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń który: opanował wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej z poziomu dopełniającego. Samodzielnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach. Prawidłowo rozwiązuje praktyczne zadania techniczne. Wiedzę z zakresu wychowania komunikacyjnego opanował w pełnym stopniu. W szczególności: - opanował zakres wiedzy określonej w poziomie dopełniającym, - rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne, - prezentuje wzorowe cechy i postawy podczas zajęć, - potrafi współdziałać w grupie podczas realizacji zadań zespołowych, - ambitnie realizuje zadania indywidualne, - bardzo chętnie i często prezentuje swoje zainteresowania techniczne, - jest świadomy zasad bhp podczas pracy, - poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy, - sprawnie posługuje się narzędziami i przyborami,

7 7 - cechuje się systematycznością, konsekwencją działania, - systematycznie korzysta z różnych źródeł informacji, - systematycznie, poprawnie i estetycznie prowadzi dokumentację, - właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, - bierze udział w konkursach przedmiotowych. Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń który: przyswoił większość treści z podstawy programowej. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne. Estetycznie wykonuje rysunki i prace. Wiedzę z wychowania komunikacyjnego opanował teoretycznie ma problemy z praktyczną jazdą na rowerze. W szczególności: - nie opanował w pełni zakresu wiedzy określonej w planie wynikowym, - rozwiązuje samodzielnie zadania teoretyczne, - wykorzystuje czas zaplanowany przez nauczyciela, - sporadycznie prezentuje swoje zainteresowania techniczne, - zna i stosuje zasady bhp, - poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich cechy, - poprawnie posługuje się narzędziami i przyborami, - właściwie posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, - czasami korzysta z różnych źródeł informacji, - systematycznie i poprawnie prowadzi dokumentację. Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń który: nie opanował w pełni określonych treści wynikających z podstawy programowej. Rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności. Stosuje się do zasad obowiązujących na lekcjach techniki. W zakresie wychowania komunikacyjnego opanował wiedzę teoretyczną nie radzi sobie z zajęciami praktycznej jazdy. W szczególności: - rozwiązuje zadania o średnim stopniu trudności, - poprawnie posługuje się przyrządami i narzędziami, - poprawnie rozpoznaje materiały, określa ich podstawowe cechy, - stosuje zasady organizacji i bezpieczeństwa pracy, - mało efektywnie wykorzystuje czas pracy, - rzadko korzysta z różnych źródeł informacji, - systematycznie prowadzi dokumentacje, jednak nie zawsze poprawnie.

8 8 Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń który: ma problemy z opanowaniem wiedzy i umiejętności z podstawy programowej. Wykazuje brak samodzielności podczas rozwiązywania problemów. Nie wykonuje zadań zgodnie z ustalonymi zasadami. Z zakresu wychowania komunikacyjnego nie opanował w pełni wiedzy teoretycznej jak i praktycznej. W szczególności: - dysponuje wiedzą i umiejętnościami z poziomu koniecznego, - rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, - posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami, - w nieznacznym stopniu potrafi posługiwać się urządzeniami z najbliższego otoczenia, - posługuje się urządzeniami w najbliższym otoczeniu, - wykazuje trudności w organizowaniu pracy, wymaga kierowania, - nie korzysta z żadnych źródeł informacji, - prowadzi dokumentację niesystematycznie i niestarannie. Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń który: nie opanował wiadomości określonych podstawą programową, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają mu dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu. Nie jest w stanie rozwiązać(wykonać) zadań o niewielkim stopniu trudności. W szczególności: - nie jest w stanie rozwiązać podstawowych zadań, - nieumiejętnie używa prostych narzędzi i przyborów, - posługuje się niektórymi urządzeniami w najbliższym otoczeniu, - nie potrafi organizować pracy, - jest niesamodzielny, - nie korzysta z żadnych źródeł informacji, - nie prowadzi dokumentacji.

9 9 Szczegółowe wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Uczeń jako pieszy i pasażer 1.1. Zasady pracy na lekcjach wychowania komunikacyjnego. zna regulamin zna zasady zawarte w zna zasady zawarte w zna zasady zawarte w zna zasady zawarte w pracowni, regulaminie i stosuje się do nich, regulaminie i stosuje się do nich. regulaminie i stosuje się do nich, regulaminie i stosuje się do nich, wie, jakie zasady będą zna przedmiotowe zna zakres materiału z zna zawartość apteczki, zna zawartość apteczki i obowiązywać na lekcji zasady oceniania techniki potrafi z niej korzystać, wie, gdzie znajduje się wie, jak postępować w prawidłowo wykonuje apteczka razie wypadku, omawia kryteria ocen z czynności w ramach udzielania pierwszej pomocy techniki

10 Uczestnicy ruchu drogowego. zna pojęcia dotyczące opisuje uczestników zna obowiązki pieszego charakteryzuje prezentuje bezpieczną uczestnika drogowego, ruchu ruchu drogowego, i pasażera, uczestników drogowego, ruchu postawę na drodze, wie, co zawiera Kodeks zna wybrane zasady omawia zasady zawarte przestrzega zasad przewiduje skutki drogowy zawarte w Kodeksie drogowym w Kodeksie drogowym zawartych w Kodeksie drogowym nieprzestrzegania zasad Kodeksu drogowego 1.3. Co to jest droga. zna definicję drogi, zna rodzaje dróg i opisuje rodzaje dróg i omawia zagrożenia przewiduje i ocenia definiuje elementy drogi elementy drogi, zna zagrożenia wymienia jej elementy, obserwuje otoczenie w występujące w drodze ucznia do szkoły, bezpiecznie pokonuje zagrożenia występujące w drodze do szkoły, omawia zachowania występujące w drodze do szkoły drodze do szkoły, bezpiecznie pokonuje drogę do szkoły poprawiające bezpieczeństwo ucznia w drodze do szkoły 1.4. Jakie obowiązki mają piesi? drogę do szkoły

11 11 wymienia zasady omawia zasady omawia oznakowanie charakteryzuje zasady omawia niebezpieczne wpływające na bezpieczeństwo pieszych w ruchu drogowym bezpieczeństwa pieszych i pieszych idących w kolumnie pieszych i pieszych idących w kolumnie, bezpiecznego poruszania się pieszych po drogach sytuacje na drodze i na chodniku, omawia zasady dobiera oznakowanie 1.5. Zasady bezpiecznego korzystania z publicznych środków lokomocji. wymienia rodzaje zna zasady bezpieczeństwa dotyczące pieszych opisuje środki lokomocji, definiuje i omawia kolumny pieszych poruszających się w złych warunkach atmosferycznych przewiduje i omawia środków lokomocji, wymienia rodzaje bezpiecznego korzystania ze środków lokomocji opisuje rodzaje zasady bezpiecznego korzystania ze środków lokomocji, skutki nieprzestrzegania zasad bezpiecznego korzystania ze środków lokomocji przystanków przystanków, omawia znaki wymienia zasady znajdujące się w okolicy miejsc komunikacji wpływające na publicznej bezpieczeństwo 1.6. Szkolne wycieczki.

12 12 podaje przykłady omawia korzyści opisuje przygotowania planuje wyjazdy tworzy program czynnego wypoczynku, płynące z aktywnego spędzania wolnego czasu do wycieczki, zorganizowane, wycieczki, wymienia prawa i omawia zasady opisuje prawa i redaguje regulamin 1.7. Dziecko w samochodzie. obowiązki wycieczki uczestnika zachowania wycieczki uczestników obowiązki wycieczki uczestników wycieczki podaje przykłady omawia zasady wymienia elementy opisuje przykłady, które przewiduje i opisuje bezpiecznego przewożenia dziecka w samochodzie bezpieczeństwa w czasie wsiadania i jazdy dziecka samochodem wpływające na sprawność pojazdu świadczą o sprawności pojazdu, opisuje czynniki konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa w samochodzie 1.8. Jak bezpiecznie przejść przez jezdnię? wpływające na bezpieczeństwo osób będących w samochodzie zna zasady opisuje oznakowania omawia zasady omawia zasady określa niebezpieczne obowiązujące na przejściach przez jezdnię znajdujące się na przejściach, bezpiecznego przechodzenia jezdnię, przez kierowania ruchem przez policjanta, sytuacje i wie, jak ich unikać

13 13 omawia omawia oznakowanie opisuje właściwe 1.9. Bądź widoczny na drodze. niebezpieczeństwa drodze na przejść i sygnalizator zachowania jako uczestnik ruchu drogowego wymienia elementy omawia konieczność opisuje właściwe wskazuje niebezpieczne określa skutki stroju, które wpływają na bezpieczeństwo ludzi na drodze noszenia elementów odblaskowych, zachowania jako uczestnik ruchu drogowego, sytuacje i wie, jak ich uniknąć, niestosowania się do zasad Kodeksu drogowego, wskazuje opisuje wskazuje powody, dla omawia zagrożenia na Droga do szkoły w mieście. niebezpieczeństwa drodze na niebezpieczeństwa drodze na których warto stosować odblaski drodze wynikające ze złych warunków pogodowych wymienia zasady opisuje bezpieczne charakteryzuje postawę omawia miejsca na określa niebezpieczne Droga do szkoły na wsi. bezpiecznego korzystania z dróg w mieście przechodzenie jezdnię przez bezpiecznego użytkownika drogowego ruchu drodze, które wymagają szczególnej ostrożności sytuacje i wie, jak ich uniknąć zna niebezpieczne zna specyfikę ruchu omawia bezpieczne omawia niebezpieczne omawia skutki

14 14 sytuacje w drodze do szkoły na wsi drogowego na wsi, umie bezpiecznie zachowanie się na drogach na wsi (w tym przechodzenie przez tory kolejowe) sytuacje w ruchu drogowym nieprzestrzegania zasad w ruchu drogowym Znaki drogowe obowiązujące pieszych. korzystać z drogi wiejskiej rozpoznaje rodzaje omawia znaki drogowe omawia znaki opisuje właściwe określa niebezpieczne znaków drogowych poziome i pionowe, rozróżnia kategorie znaków drogowych obowiązujące pieszych, omawia zasady obowiązujące w ruchu drogowym postawy i zachowania jako uczestnik ruchu drogowego, omawia wpływ znaków drogowych na porządek na drogach sytuacje i wie, jak ich uniknąć wyjaśnia międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg Widzisz wypadek wezwij pomoc. zna numery telefonów opisuje sposób opisuje sytuacje, w umie powiadomić o omawia niebezpieczne do służb ratunkowych, zna przyczyny wypadków drogowych powiadamiania służb ratunkowych o wypadku drogowym, podaje przykłady, jak jakich należy dzwonić po pomoc, zna obowiązki świadka wypadku wypadku drogowym, opisuje przyczyny wypadków z udziałem pieszych sytuacje na drogach, opisuje konsekwencje nieprzestrzegania zasad w ruchu drogowym

15 15 zabezpieczyć wypadku miejsce Dział 2. Uczeń jako kierowca. Karta rowerowa 2.1. Historia roweru i typy rowerów. wymienia typy opisuje typy rowerów, omawia typy rowerów, opisuje cechy rowerów uzasadnia wybór roweru rowerów, dawniej i dziś, w zależności od potrzeb, podaje przykłady omawia przykłady opowiada historię podaje przykłady preferuje bezpieczne 2.2. Budowa roweru. dawnych rowerów dawnych rowerów roweru współczesnych rowerów zachowania w ruchu drogowym wymienia elementy opisuje elementy omawia zasadę działania przypisuje nazwy opisuje elementy roweru roweru, wymienia elementy budowy roweru, wymienia układy, roweru, omawia układy roweru elementów roweru do odpowiednich układów wpływające bezpieczeństwo rowerzysty na obowiązkowego wyposażenia roweru opisuje obowiązkowe wyposażenie roweru 2.3. Jak dbać o rower?

16 16 wskazuje układy w opisuje czynności omawia sposób, w jaki charakteryzuje wyjaśnia wpływ stanu rowerze, wie, na czym polega konserwacja układów: jezdnego i kierowniczego 2.4. Karta rowerowa. związane z konserwacją układów: napędowego i hamulcowego, wskazuje wszystkie układy w rowerze można załatać przebitą dętkę, potrafi konserwować układ oświetleniowy wszystkie układy znajdujące się w rowerze, omawia powód zejścia powietrza z opony technicznego roweru na bezpieczeństwo rowerzysty, umie określić niebezpieczne sytuacje i wie, jak ich uniknąć wymienia warunki, omawia kryteria, jakie zna procedury omawia przebieg przygotowuje jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o wydanie karty rowerowej musi spełnić osoba ubiegająca się o kartę rowerową, zna różnicę pomiędzy egzaminem teoretycznym a praktycznym otrzymania karty rowerowej, omawia zakres egzaminów: teoretycznego i praktycznego przykładowe zestawy pytań do przeprowadzenia egzaminu 2.5. Zanim wyruszysz w drogę. egzaminów: teoretycznego i praktycznego wymienia elementy opisuje stan techniczny omawia elementy opisuje zależność stanu omawia wpływające na sprawność techniczną roweru, roweru, wpływające na sprawność roweru, technicznego i stroju rowerzysty na jego bezpieczeństwo na drodze niebezpieczeństwa wynikające z nieprzygotowania roweru i rowerzysty do wyjazdu

17 17 w trasę wymienia elementy opisuje elementy stroju opisuje strój rowerzysty, stroju rowerzysty wpływające na jego bezpieczeństwo rowerzysty, opisuje obowiązkowe który pozwala rowerzyście być widocznym na drodze 2.6. Bądź bezpieczny jako rowerzysta. wyposażenie roweru wymienia znaki wymienia obowiązki omawia zasady opisuje zakazy drogowe określa niebezpieczne drogowe obowiązujące rowerzystów, rowerzysty w ruchu drogowym poruszania się rowerzysty po drogach dotyczące rowerzysty sytuacje drogowe i wie, jak ich uniknąć podaje zasadę ruchu 2.7. Znaki i sygnały drogowe obowiązujące rowerzystów. prawostronnego wymienia znaki opisuje znaki drogowe opisuje zasady omawia znaczenie określa niebezpieczne drogowe pionowe obowiązujące rowerzystę poziome, wymienia sygnały drogowe obowiązujące rowerzystę dotyczące poruszania się rowerzysty po drogach publicznych znaków pionowych i poziomych, omawia znaczenie sytuacje i wie, jak ich uniknąć sygnałów drogowych

18 Jak wykonywać manewry? wymienia manewry omawia zasady omawia manewry opisuje manewry określa niebezpieczne wykonywane na drodze, wymienia zasady wymagane podczas włączania się do ruchu związane ze zmianą kierunku ruchu i pasa ruchu występujące na drodze (zawracanie, wymijanie, omijanie i wyprzedzanie), sytuacje i przewiduje skutki niestosowania się do zasad obowiązujących w ruchu drogowym 2.9. Zasady pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniu. wymagane w czasie włączania się do ruchu wymienia i objaśnia objaśnia zasady opisuje oznakowanie omawia zasady regulujące poruszanie się rowerzysty w ruchu drogowym analizuje ruch drogowy określa niebezpieczne znaczenie znaków drogowych obowiązujących na skrzyżowaniach dróg dotyczące rowerzystów przejeżdżających przez skrzyżowanie dróg pojazdów uprzywilejowanych ruchu, w na skrzyżowaniu sytuacje na skrzyżowaniu i wie jak, ich unikać opisuje drogę Jak bezpiecznie pokonać skrzyżowanie? rowerzysty skrzyżowaniu na określa zasady omawia rodzaje określa rodzaje analizuje ruch drogowy określa niebezpieczne

19 19 dotyczące rowerzysty przejeżdżającego przez skrzyżowanie, skrzyżowań i kolejność zjazdu z nich skrzyżowań, omawia zasady na skrzyżowaniach dróg sytuacje na skrzyżowaniach i wie jak, ich unikać skrzyżowań Pierwsza pomoc. wymienia rodzaje pierwszeństwa skrzyżowaniach na wymienia przyczyny umie powiadomić umie zabezpieczyć opisuje pozycje omawia zachowanie wypadków drogowych, służby ratunkowe o wypadku drogowym, miejsce wypadku, bezpieczna poszkodowanego, świadka drogowego, wypadku zna numery telefonów opisuje, w jaki sposób umie powiadomić ocenia stan zdrowia wie, jak uniknąć Skaleczenia i otarcia. do służb ratunkowych udziela się pierwszej pomocy właściwe służby o zaistniałym wypadku poszkodowanego niebezpiecznych sytuacji wie, jak przemywa się umie założyć opatrunek umie określić stan omawia sposoby umie określić skutki ranę spowodowaną otarciem lub skaleczeniem na ranę poszkodowanego, potrafi zahamować opatrywania skaleczeń i otarć niewłaściwie opatrywanych ran i wie, jak się temu przeciwstawiać Skręcenia i złamania. krwotok

20 20 wyjaśnia konieczność opisuje sposób potrafi ocenić stan omawia sposoby określa skutki unieruchamiania złamań i skręceń unieruchamiania kończyn poszkodowanego, potrafi prawidłowo unieruchomić kończynę unieruchamiania kończyn, demonstruje sposób unieruchamiania niewłaściwego unieruchamiania skręconych i złamanych kończyn i wie, jak się temu przeciwstawiać Dział 3. Uczeń jako uczestnik turnieju BRD. Wycieczki rowerowe 3.1. Co to jest Ogólnopolski Turniej BRD? wymienia zakres wiedzy wymienia cele i zasady zna swój zakres wiedzy biegle rozwiązuje testy opracowuje 3.2. Przeszkody stosowane w turnieju BRD. niezbędnej do udziału w turnieju BRD wymienia pojedyncze organizacji turnieju zna większość na temat BRD opisuje przeszkody wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego omawia stopień przykładowe testy BRD proponuje innowacje do 3.3. Trening jazdy na torze przeszkód. przykłady turnieju przeszkód zna zasady ustawiania przeszkód przeszkód stosowanych w turniejach wymienia elementy stosowane w turnieju BRD proponuje trudności podczas pokonywania różnych przeszkód stosowanych w turniejach pokonuje tor przeszkód przeszkód stosowanych w turnieju bierze udział w turnieju

21 Czas wyruszać na wycieczkę rowerową. wpływające na bezpieczeństwo rowerzysty w czasie treningu rozmieszczenie przeszkód BRD wymienia korzyści wymienia miejsca, do opisuje elementy określa zasady tworzy regulamin płynące z czynnego wypoczynku, których warto dotrzeć rowerem, ekwipunku wycieczki, uczestnika obowiązujące wycieczce, na wycieczki, wymienia elementy, wymienia obowiązki omawia ciekawe miejsca interpretuje mapki, dba o porządek w które powinna zabrać osoba jadąca na wycieczkę rowerzysty jadącego w kolumnie w najbliższej okolicy wyznacza trasę miejscach, w których przebywa 3.5. Dobre rady wycieczki podaje kilka zasad wymienia przykłady opisuje dobre rady planuje trasę wycieczki, wie, o czym wpływających bezpieczeństwo uczestnika wycieczki na dobrych rad przydatnych rowerzyście przydatne rowerzyście w czasie wycieczki planuje organizację poinformować uczestników wycieczki wyjazdu na wycieczkę 3.6. Bezpieczne wakacje

22 22 podaje przykłady wymienia zagrożenia opisuje bezpieczne określa konsekwencje określa niebezpieczne spędzania wolnego czasu wynikające nieodpowiedniego zachowania z zachowania określonych sytuacjach w niewłaściwego postępowania sytuacje i wie, jak ich uniknąć Temat (rozumiany jako lekcja) Część techniczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach techniki. zna regulamin zna i stosuje zasady zna i stosuje zasady zna i stosuje zasady zna i stosuje zasady pracowni, zawarte w regulaminie, zawarte w regulaminie, zawarte w regulaminie, zawarte w regulaminie, wie, jakie zasady będą zna przedmiotowe zna zakres materiału z zna zawartość apteczki, zna zawartość apteczki i obowiązywać na lekcji zasady oceniania, techniki potrafi z niej korzystać, wie, gdzie znajduje się wie, jak postępować w prawidłowo wykonuje apteczka razie wypadku, czynności w ramach udzielania pierwszej

23 23 pomocy określa kryteria ocen z techniki 1.2. Ochrona przeciwpożarowa na lekcjach techniki. zna zagrożenia wie, jakie są przyczyny zna zasady ochrony określa rodzaje pożarów określa zasady występujące na terenie szkoły pożarów, zna sposoby gaszenia przed pożarem, zna i stosuje zasady oraz potrafi dobrać do każdego z nich odpowiedni środek gaśniczy postępowania podczas pożaru w domu, zna i nazywa znaki pożarów, postępowania w przypadku zagrożeń środków gaśniczych wymienia czynniki 1.3. Alarm w szkole. prowadzące powstawania ognia do umie właściwie umie określić określa właściwe podaje sposób jest odpowiedzialny za postępować podczas ewakuacji w szkole zagrożenia, postępowanie w razie alarmu w szkole, ogłoszenia alarmu w szkole, rówieśników w czasie alarmu w szkole, zna drogę ewakuacji nazywa znaki opisuje znaki czyta instrukcję ppoż. i

24 24 ewakuacyjne ewakuacyjne plan ewakuacji Dział 2. Mój pierwszy rysunek techniczny 2.1. Podstawy rysunku technicznego. wymienia rodzaje rozróżnia rodzaje zna zasady wykonania wykonuje rysunki starannie wykonuje rysunków, rysunków technicznych, rysunku technicznego, techniczne zgodnie z obowiązującymi zasadami, rysunki techniczne, nazywa materiały i definiuje rysunek używa przyrządów do różnicuje grubości linii przestrzega zasad 2.2. Szkicowanie prostych przedmiotów. przybory kreślarskie techniczny, określa zastosowanie materiałów i przyborów kreślarskich wykonywania rysunków technicznych, stosuje poznane zasady sporządzania rysunków technicznych wymiarowych, biegle opisuje wymiary otworów i łuków wymiarowania podczas sporządzania rysunków technicznych, biegle opisuje wymiary otworów i łuków wie, jak wykonać wie, jak wykonać potrafi wykonać rysunek potrafi wykonać rysunek starannie wykonuje: rysunek techniczny, rysunek techniczny, techniczny, techniczny, rysunki technicznego, umie podzielić odcinek umie podzielić odcinek umie podzielić odcinek umie podzielić odcinek wykreśla kąty i łuki, na dwie równe części na dwie równe części, na dwie równe części, na dwie równe części,

25 25 używa przyrządów do wykreśla kąty i łuki, wykreśla kąty i łuki, wykreśla podział okręgu wykonywania technicznych rysunków używa przyrządów do dzieli okrąg na równe na równe części, rysuje wielokąty wykonywania technicznych rysunków części, foremne, rysuje wielokąty wykonuje konstrukcje foremne, dowolnych figur płaskich używa przyrządów do 2.3. Pismo techniczne proste. wykonywania technicznych rysunków zna pojęcie pisma zna proporcje liter zna proporcje liter zna i przestrzega zasad swobodnie posługuje się technicznego, rozumie zasady dotyczące opisywania rysunków pismem technicznym, technicznych i stara się je stosować do opisywania rysunków technicznych technicznych dotyczące szerokości i wysokości liter opisuje rysunki, zachowując proporcje liter właściwe proporcji liter i cyfr dotyczących wysokości, szerokości i odstępów pomiędzy wierszami i literami, opisuje rysunki pismem pismem technicznym do opisywania rysunków technicznych, starannie wykonuje rysunki techniczne,

26 26 technicznym zna niektóre proporcje przestrzega zasad liter lub cyfr proporcji liter i cyfr technicznych odwzorowuje kształty 2.4. Normalizacja w rysunku technicznym. liter i cyfr nazywa linie podaje wymiary arkuszy wyjaśnia definicję wyjaśnia cel stosowania odczytuje oznaczenia wymiarowe, w rysunku technicznym, normalizacji, podziałek rysunkowych, katalogowe w rysunku technicznym, zna pojęcia: linia nazywa linie i znaki wymienia rodzaje omawia ogólne zasady podaje przykłady konturowa, linia wymiarowa, linia pomocnicza, kontur, wymiarowe, zna pojęcia: znormalizowanych linii i znaków wykonania technicznego rysunku normalizacji z własnego otoczenia 2.5. Podstawowe zasady rzutowania prostokątnego. rozpoznaje znaki wymiarowanie, podziałka rysunkowa wymiarowe liczbę wymiarową, promień, średnicę

27 27 rozpoznaje rodzaje analizuje poszczególne zna pojęcia: rzut omawia etapy i zasady wykonuje rzutowanie rzutów, podaje zasady rzuty, rysuje przedmiot w prostokątny, rzutnia, płaszczyzna główna, rysuje przedmiot w rzutowania, stosuje je w praktyce, biegle rysuje przedmioty prostokątne skomplikowanych przedmiotów 2.6. Podstawowe zasady rzutowania aksonometrycznego. rzutowania rozpoznaje i wskazuje rzucie prostokątnym analizuje poszczególne rzucie prostokątnym zna pojęcie rzut w rzutach prostokątnych omawia etapy i zasady wykonuje rzutowanie rodzaje rzutów, rzuty, aksonometryczny, rzutowania, stosuje je w praktyce, skomplikowanych przedmiotów, podaje zasady rysuje przedmiot w analizuje poszczególne zna zasady i etapy na podstawie dwóch rzutowania rzucie prostokątnym, rozpoznaje prawidłowo narysowane rzuty rzuty, rysuje przedmioty w rzutach aksonometrycznych za pomocą przyrządów geometrycznych rzutowania, korzysta z przyrządów geometrycznych do sporządzania rysunków aksonometrycznych rzutów wykreśla trzeci rzut, na podstawie rzutów prostokątnych rysuje przedmiot w aksonometrii Dział 3. Informacja techniczna uniwersalny język 3.1. Umiem czytać

28 28 instrukcje obsługi. wyjaśnia pojęcie objaśnia rolę instrukcji posługuje się instrukcją określa wskazówki podaje przykłady 3.2. Umiem czytać tabliczkę znamionową. piktogramu obsługi urządzeń obsługi eksploatacyjne instrukcji poleceń wskazuje tabliczkę na wyjaśnia rolę tabliczki wymienia dane z dokonuje porównania posługuje się 3.3. Planowanie pracy. Proces technologiczny. urządzeniu znamionowej tabliczki znamionowej danych z tabliczek znamionowych wielkościami zawartymi na tabliczce znamionowej określa pojęcie wyjaśnia pojęcia proces rozpoznaje i nazywa sporządza prawidłowo samodzielnie dokumentacji technologicznej, omawia znaczenie technologiczny, operacja technologiczna, wyjaśnia pojęcia praca operacje technologiczne, podaje przykłady pracy dokumentację technologiczną, wykonuje pracę zgodnie przygotowuje skomplikowaną dokumentację technologiczną planowania pracy zespołowa i praca indywidualna, zespołowej i pracy indywidualnej z dokumentacją umie dobrać odpowiedni materiał do rodzaju wykonywanej pracy Dział 4. Tajemnice papieru

29 Produkcja, gatunki i wykorzystanie papieru. wymienia surowce do wymienia podstawowe charakteryzuje właściwie dobiera rodzaj dowodzi związku produkcji papieru, rodzaje papieru, podstawowe papieru właściwości papieru do wykonywanej pracy, między makulaturą a ilością ściętych drzew, rozróżnia podstawowe opisuje proces omawia etapy produkcji właściwie dobiera porównuje właściwości rodzaje papieru powstawania papieru, wymienia gatunki papieru sposób łączenia do rodzaju papieru papieru drzewnego i bezdrzewnego 4.2. Narzędzia i materiały do wykonywania przedmiotów z papieru. rozpoznaje i nazywa papieru i ich zastosowanie bezpiecznie posługuje dobiera odpowiedni dba o narzędzia, wie jak wyjaśnia pojęcie 4.4. Technika origami. narzędzia do papieru się narzędziami rodzaj papieru do rodzaju wykonywanej pracy je konserwować ergonomii umie zaplanować racjonalnie gospodaruje poprawnie wykonuje wykonuje prace wykonuje samodzielnie własną pracę, wykonuje pracę materiałami, właściwie posługuje się czynności związane z obróbką papieru charakteryzujące się starannością i precyzją wykonania prace o wysokim stopniu skomplikowania zgodnie z wykonanym narzędziami

30 30 planem, bezpiecznie posługuje się narzędziami Dział 5. Drewno najstarszy materiał 5.1. Różne gatunki drzew. Budowa drewna. wymienia rodzaje nazywa elementy określa gatunek drewna, umie rozpoznać gatunki wskazuje skutki wad drzew, drewna, drewna, drewna, odróżnia drewno od określa historię drewna rozpoznaje wady omawia wady drewna, docenia znaczenie drzewa, opisuje budowę na podstawie słojów, omawia zagrożenia drewna, zna możliwości zna wady i zalety lasów dla życia człowieka, drzewa, lasów wykorzystania z drewna odpadów materiałów z drewna, wykonanych określa wiek drewna, wymienia zagrożenia lasów

31 Obróbka drewna. Materiały drewnopochodne. omawia proces potrafi wymienić omawia sposób obróbki omawia różnice omawia i rozpoznaje otrzymywania drewna, wymienia przedmioty wykonane z drewna, zna wady i zalety materiały drewnopochodne, omawia sposoby suszenia drewna drewna w celu otrzymania gotowego materiału, wymienia półfabrykaty otrzymywane z drewna, wyjaśnia pojęcie pomiędzy materiałami drewnianymi a drewnopochodnymi, omawia półfabrykaty otrzymywane z drewna, podaje ich przeznaczenie, sposób przecięcia pnia, rozpoznaje rodzaje materiałów drewnopochodnych materiałów wykonanych z drewna, wypatrzenia się drewna omawia różnicę zna rodzaje materiałów pomiędzy surowcem a półproduktem drewnopochodnych 5.3. Właściwości drewna. wymienia i wymienia właściwości omawia wpływ omawia właściwości dobiera drewno o 5.4. Podstawowe przyrządy i narzędzia do obróbki drewna. charakteryzuje rodzaje fizyczne i mechaniczne właściwości drewna na fizyczne i mechaniczne odpowiednich właściwości drewna drewna przedmioty z niego drewna właściwościach wykonane konkretnego zadania do

32 32 zna rodzaje wymienia narzędzia i dobiera narzędzia i omawia rodzaj pracy samodzielnie konstruuje przyrządów i narzędzi do obróbki drewna, przybory ostrzenia, wymagające przyrządy do procesów technologicznych, wykonywanej narzędzia, przez schemat działania wiertarki ręcznej układ przenoszenia ruchu, wie, co to jest operacja wymienia operacje omawia operacje omawia budowę konserwuje urządzenia, technologiczna, właściwie posługuje technologiczne, zna zasady BHP technologiczne, stosuje zasady BHP narzędzi dokonuje napraw drobnych 5.5. Sposoby łączenia drewna. się narzędziami i przyrządami wymienia sposoby omawia sposoby dobiera rodzaj wie, gdzie stosować i określa kolejność 5.6. Planowanie i wykonanie latawca. łączenia drewna łączenia drewna połączenia do przeznaczenia przedmiotu umie wykonać połączenia elementów drewnianych postępowania przy wykonywaniu dowolnego połączenia korzysta z pomocy planuje swoją pracę, bezpiecznie posługuje właściwie organizuje poszukuje nowych przy planowaniu pracy, dobiera narzędzia do się narzędziami, miejsce pracy, rozwiązań wykonywaniu zadań przy

33 33 wykonywanego zadania z pomocą nauczyciela umie właściwie wykonuje pracę zgodnie wykonuje pracę zaplanować swoją pracę z planem Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 6.2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 6.3 Wyrób tkanin i dzianin. 6.4 Konserwacja odzieży. Jak czytać metki. wymienia materiały włókiennicze zna rośliny i zwierzęta, z których uzyskuje się włókna zna rodzaje materiałów włókienniczych rozumie konieczność dbania o odzież wie, gdzie przekazać niepotrzebną odzież rozróżnia materiały włókiennicze opisuje rodzaje materiałów włókienniczych wyjaśnia pojęcie tkanina i dzianina podaje przykłady tkaniny i dzianiny odczytuje symbole stosowane na metkach jest świadom konieczności ochrony środowiska poprzez ponowne wykorzystanie omawia materiały włókiennicze i ich zastosowanie wymienia etapy otrzymywania włókien omawia rodzaje nitek omawia sposób otrzymywania tkaniny i dzianiny omawia budowę krosna tkackiego wymienia rodzaje splotów tkackich i dziewiarskich podaje objaśnienia symboli na metkach ubraniowych wymienia kolory nitek oznaczających skład materiału określa najważniejsze cechy materiałów omawia etapy powstawania włókien naturalnych wymienia zalety i wady materiałów włókienniczych rozpoznaje i omawia rodzaje splotów tkackich i dziewiarskich omawia zasadę działania krosna tkackiego omawia sposób powstawania splotu umie właściwie konserwować odzież określa skład materiału na podstawie nitek w brzegu materiału omawia zalety i wady materiałów włókienniczych potrafi dokonać analizy zalet i wad włókien naturalnych i sztucznych przedstawia wpływ skrętu nitek na ich właściwości potrafi dokonać analizy zalet i wad tkanin i dzianin rozpoznaje sploty tkackie i dziewiarskie charakteryzuje cechy odzieży ochronnej i uzasadnić jej zastosowanie

34 Pralka budowa i użytkowanie 6.6 Żelazko budowa i działanie. 6.7 Podstawowe ściegi ręczne i maszynowe. 6.8 Maszyna do szycia budowa i działanie. 6.9 Sztuka wiązania nitek makrama wymienia funkcje pralki wymienia funkcje żelazka przedstawia dane znajdujące się na tabliczce znamionowej rozróżnia ścieg ręczny i maszynowy umie wykonać ściegi ręczne i maszynowe umie czytać i posługiwać się instrukcją obsługi przedstawia dane znajdujące się na tabliczce znamionowej zna rodzaje węzłów makramy odzieży omawia znaczenie wiedzy o składzie materiału wymienia rodzaje pralek czyta i posługuje się instrukcją obsługi czyta i posługuje się instrukcją obsługi nazywa rodzaje ściegów ręcznych i maszynowych omawia budowę maszyny do szycia umie zakładać nitkę w maszynie, umie wykonać węzły omawia rodzaje pralek podaje różnice między nimi omawia zasady bezpiecznego korzystania z żelazka wymienia sposoby konserwacji żelazka podaje różnice pomiędzy ściegami ręcznymi a maszynowymi omawia działanie na przykładzie schematu budowy reguluje naciąg nitki właściwie planuje pracę i organizuje stanowisko pracy objaśnia zasadę budowy i działania pralki objaśnia zasadę budowy i działania żelazka podaje przykłady zastosowania ściegów planuje pracę i wykonuje ją zgodnie z planem wymienia układy w maszynie umie dokonać konserwacji maszyny umie właściwie zabezpieczyć pracę omawia funkcję i zasadę działania programatora omawia funkcję i zasadę działania bimetalu samodzielnie montuje schemat ilustrujący zasadę działania metalu i żarówki dobiera odpowiedni rodzaj ściegu do omawia zasadę przenoszenia ruchu przez układ maszyny konstruuje model działania układu samodzielnie wykonuje skomplikowane prace Dział. 7. Tworzywa sztuczne 7.1 Rodzaje i

35 35 zastosowanie sztucznych. tworzyw zna pojęcie tworzywa sztuczne wskazuje przedmioty wykonane z tworzywa sztucznego potrafi wymienić rodzaje tworzyw sztucznych, wymienia surowce do produkcji tworzyw sztucznych rozumie problemy ekologiczne związane ze składowaniem i utylizacją tworzyw sztucznych omawia rodzaje tworzyw sztucznych dokonuje analizy zalet i wad przedmiotów z tworzyw sztucznych określa sposób wykorzystania odpadów tworzyw sztucznych Dział. 8. Metal 8.1 Pochodzenie metalu wymienia miejsca pokładów rudy żelaza wymienia sposoby otrzymywania metali 8.2 Właściwości metali. podaje przykłady metali wymienia cechy metali 8.3 Korozja metali wymienia powody, które powodują korozję metali 8.4 Rodzaje obróbki metali. Narzędzia i przybory do obróbki metali. rozpoznaje narzędzia i przybory do obróbki metali wie co to jest operacja technologiczna właściwie posługuje się narzędziami i omawia sposób pozyskiwania żelaza z rudy żelaza opisuje właściwości surówki wymienia właściwości fizyczne metali wyjaśnia zjawisko korozji podaje rodzaje korozji wymienia sposoby zapobiegania przed korozją wyjaśnia pojęcie obróbki metali wymienia narzędzia i przybory wymagające ostrzenia wymienia operacje technologiczne zna zasady bhp opisuje budowę wielkiego pieca omawia produkty wielkiego pieca zna rodzaje korozji wymienia właściwości fizyczne i mechaniczne metali charakteryzuje materiały do ochrony przed korozją przewiduje skutki korozji dobiera narzędzia i przyrządy do procesów technologicznych omawia operacje technologiczne stosuje zasady bhp czyta dane zawarte w instrukcji obsługi i opisuje różnicę pomiędzy odlewem a stopem charakteryzuje stal i żeliwo omawia właściwości metali wymienia i charakteryzuje materiały do ochrony przed korozją omawia wpływ korozji na właściwości metali omawia rodzaj pracy wykonywany przez narzędzia omawia budowę narzędzi opisuje przeróbkę rud metali do produktu końcowego omawia metale jako materiał konstrukcyjny przewiduje skutki korozji opisuje sposoby zabezpieczania przed korozją, metalowych części roweru konserwuje urządzenia, dokonuje drobnych naprawek

36 36 tabliczce znamionowej Dział. 9. Jak jeść zdrowo 9.1 Zasady prawidłowego żywienia. 9.2 Grupy produktów piramida zdrowia. 9.3 Przechowywanie produktów żywnościowych. 9.4 Budowa i działanie chłodziarki. zna pojęcie racjonalnego żywienia omawia zasady prawidłowego odżywiania objaśnia rolę jadłospisu w prawidłowym żywieniu rozumie rolę konserwacji żywności wymienia funkcje chłodziarki przedstawia dane znajdujące się na tabliczce znamionowej wymienia zasady racjonalnego żywienia definiuje pojęcie racjonalnego odżywiania się objaśnia pojęcie piramidy zdrowia omawia metody konserwacji czyta dane zawarte w instrukcji obsługi i tabliczce znamionowej omawia rodzaje składników pokarmowych i ich rolę w organizmie wymienia i charakteryzuje grupy produktów pokarmowych przedstawia zalety właściwego nakrycia do stołu potrafi zastosować metodę konserwacji w praktyce (kiszenie, solenie, kwaszenie) objaśnia pojęcie klasa energetyczna omawia sposób układania produktów w chłodziarce oraz zasady przechowywania wie co to jest żywność ekologiczna preferuje zasady zdrowego stylu życia jest świadom zagrożeń wynikających z zaburzenia odżywiania umie właściwie nakryć do stołu omawia rolę opakowań produktów czyta informacje zawarte na opakowaniu omawia budowę i zasadę działania lodówki omawia zalety zdrowej żywności omawia najczęściej występujące choroby związane z zaburzeniami odżywiania omawia sposoby przechowywania produktów dawnej i dziś wymienia czynniki wpływające na zmniejszenie zużycia energii 9.5 Zasady korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego. wymienia urządzenia gospodarstwa domowego czyta dane zawarte w instrukcji obsługi i tabliczce objaśnia funkcję poszczególnych urządzeń wyjaśnia konieczność dbania o urządzenia omawia zasadę działania urządzeń gospodarstwa domowego potrafi dokonać konserwacji urządzenia przedstawia zagrożenia związane z obsługą urządzeń elektrycznych umie udzielić pierwszej pomocy osobie porażonej prądem elektrycznym

37 37 znamionowejwynikające dzeniamie zużycia energiicznejrzystanie odzieży Dział. 10. Technika a ochrona środowiska 10.1 Korzystanie z instalacji domowych Recykling segregacja odpadów. wymienia instalacje w gospodarstwie domowym zna zasady bezpiecznego użytkowania domowej instalacji analizuje wpływ rozwoju techniki na środowisko naturalne człowieka wymienia z jakich elementów składają się poszczególne instalacje domowe odczytuje licznik omawia jego funkcję wie jakie są sposoby dostarczania ciepłej i zimnej wody do mieszkania omawia źródła zanieczyszczeń stosuje segregację odpadów rozpoznaje symbole graficzne przedstawiające schemat instalacji wyjaśnia rolę zaworu, licznika, syfonu, bezpiecznika jest świadom zagrożeń wynikających z nieprawidłowego funkcjonowania lub użytkowania instalacji poszukuje rozwiązań niwelowania zanieczyszczeń wymienia surowce wtórne odzyskiwane w domu zna pojęcie recyklingu odczytuje parametry i określa zastosowanie elektrycznych źródeł światła wyjaśnia dlaczego zawory w instalacji umieszcza się w kilku miejscach wie jak należy zachować się w przypadku ulatniania się gazu proponuje możliwości oszczędzania i ochrony środowiska definiuje znaczenie surowców wtórnych czuje się odpowiedzialny za stan środowiska naturalnego umie właściwie udzielać pomocy porażonemu prądem elektrycznym wyjaśnia funkcję gniazdka ze stykiem ochronnym wyjaśnia związek między termostatem, ciepłomierzem a oszczędnością samodzielnie montuje schemat ilustrujący zasadę działania dzwonka elektrycznego omawia sposoby ochrony środowiska odczytuje i omawia oznaczenia recyklingu na opakowaniach wymienia odpady szczególnie niebezpieczne wyjaśnia pojęcie dziura ozonowa i efekt cieplarniany podaje skutki ich występowania

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KRYTERIA WYMAGAŃ zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Dział: Materiały włókiennicze 1 Rodzaje materiałów włókienniczych. 2 Pochodzenie i zastosowanie włókien 3 Wyrób tkanin

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej. Ocena dopuszczająca zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji Ocena dostateczna ocenę dopuszczającą

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE Vb SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: Monika Peplińska Część techniczna Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej.

Monika Peplińska. Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej. Klasa VIa Monika Peplińska Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy VI szkoły podstawowej Część techniczna Dział 6. Materiały włókiennicze 6.1 Rodzaje. wymienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE Ocenę DOPUSZCZAJĄCĄ otrzymuje uczeń, który: zna regulamin pracowni wie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017

Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Zajęcia techniczne Klasa V ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Uczeń jako pieszy i pasażer..

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016

Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Zajęcia techniczne (część I) Klasa V ROK SZKOLNY 2015/2016 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4 Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne - klasa 4 Program nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4-6 Autor: Urszula Białka, Wydawnictwo Pedagogiczne Operon Podręcznik: Zajęcia techniczne-

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej. rok szkolny 2015/2016 Klasa Va, b, d Nauczyciel prowadzący: mgr Aleksandra Grabowska Klasa Vc Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

System oceniania z techniki w klasie 4

System oceniania z techniki w klasie 4 System oceniania z techniki w klasie 4 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział I. Uczeń jako pieszy i pasażer 1.1. Zasady

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu technika dla klasy 5 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 szkoły podstawowej Część komunikacyj Temat (rozumiany jako lekcja) Oce dopuszczająca Oce dostatecz Oce dobra Oce bardzo dobra Oce celująca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY VI W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 *na ocenę śródroczną: 1. MÓJ PIERWSZY RYSUNEK TECHNICZNY wymienia rodzaje rysunków nazywa materiały i przybory kreślarskie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V Na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna zagrożenia występujące na terenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V

Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V Wymagania edukacyjne z techniki -klasa V I półrocze Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Bezpieczeństwo w szkole zna regulamin pracowni, wie, jakie zasady

Bardziej szczegółowo

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna rok szkolny 2015/2016 Klasa VIa, b, c Nauczyciel prowadzący: mgr Jagoda Tusiewicz Odkrywamy na nowo Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej. Część techniczna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH DLA KLASY V W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 *na ocenę śródroczną: 1. BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE zna regulamin pracowni wie, jakie zasady będą obowiązywać na lekcji zna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca zna regulamin pracowni, wie, jakie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych

Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Szczegółowe kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 Szkoły Podstawowej w Kończycach Małych Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Część techniczna

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 6 szkoły podstawowej Część techniczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY Uczeń: DOPUSZCZAJĄCY. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń: ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym,

KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY Uczeń: DOPUSZCZAJĄCY. DOPUSZCZAJĄCY Uczeń: ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym, II etap edukacyjny Przedmiot zajęcia techniczne KLASA IV KLASA V KLASA VI DOPUSZCZAJĄCY DOPUSZCZAJĄCY DOPUSZCZAJĄCY ma braki w opanowaniu minimum wiedzy ma braki w opanowaniu minimum wiedzy ma braki w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2013/2014

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2013/2014 1 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH SZKOŁA PODSTAWOWA Klasy IV-VI rok szkolny 2013/2014 Przedmiotowy system oceniania został skonstruowany w oparciu o następujące dokumenty: 1. Wewnątrzszkolny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W KLASIE IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nauczyciel: mgr inż. Magdalena Chuć Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z TECHNIKI I ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W BARCINIE NA ROK SZKOLNY 2018/2019 KLASA CZWARTA, PIĄTA, SZÓSTA NAUCZYCIEL UCZĄCY: MICHAŁ SZAFORZ 1 Strategie oceniania kształtującego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna

Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna Wymagania edukacyjne z przedmiotu technika dla klasy 5 szkoły podstawowej Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

KLASA V Część techniczna

KLASA V Część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 5 i 6 szkoły podstawowej. KLASA V Część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna (należy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć technicznych w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z zajęć w klasie V SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V KRYTERIA OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Bezpieczeństwo w szkole 1.1. Regulamin pracowni na lekcjach

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik:

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV. Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012. Podręcznik: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV Numer dopuszczenia MEN: 384/1/2011 384/2/2012 Podręcznik: Zajęcia techniczne - część komunikacyjna Zajęcia techniczne - część techniczna Wydawnictwo OPERON Część techniczna

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Dział/Zagadnienia Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA IV ROK SZKOLNY 2012/2013 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Założenia ogólne oceniania: obowiązuje ogólnie przyjęta skala stopni z plusami + i minusami -, stopnie są jawne dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna

Wymagania edukacyjne z techniki w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Wymagania edukacyjne z w klasie VI dla podręcznika Technika. Część techniczna Dział podręcznika 1. Bezpieczeństwo w Temat lekcji Lekcja organizacyjna. Regulamin pracowni na lekcjach Ochrona przeciwpożarowa

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej 1 Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Część komunikacyjna Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna (należy spełnić wymagania na ocenę dopuszczającą oraz poniższe)

Ocena dostateczna (należy spełnić wymagania na ocenę dopuszczającą oraz poniższe) Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej. (Materiały wydawnictwa Operon) Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) [Treści podstawy

Bardziej szczegółowo

System oceniania technika klasa 5.

System oceniania technika klasa 5. System oceniania technika klasa 5. Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział I. Bezpieczeństwo w szkole Regulamin pracowni

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum. rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH Klasa I gimnazjum rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel Danuta Paś Ocena uczniów z zaleceniami PPP nauczyciel obniża wymagania w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Ocena celujący bardzo dobry dobry dostateczny dopuszczający Zakres wiadomości wykraczający dopełniający

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKA KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKA KLASA 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE TECHNIKA KLASA 4 Ocena z techniki powinna uwzględniać przede wszystkim wysiłek i zaangażowanie ucznia wkładane w realizację wymagań edukacyjnych. Najważniejszym aspektem jest wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V

Wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne w klasach IV V Wymagania edukacyjne opracowane na podstawie: - programu nauczania zajęć technicznych w klasach IV- V szkoły podstawowej - programu obowiązującej podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Osiągniecia na poziom podstawowy Osiągniecia na poziom ponadpodstawowy Część komunikacyjna Ocena

Bardziej szczegółowo

techniki uczniów kl IV VI

techniki uczniów kl IV VI Sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięd edukacyjnych z techniki uczniów kl IV VI Założenia ogólne oceniania: (podstawa programowa z 2017r.) na początku roku szkolnego każdy uczeo zapoznaje się z PSO

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Klasa 4 - część techniczna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Klasa 4 - część techniczna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Klasa 4 - część techniczna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 5 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 5 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy 5 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KL. IV

Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KL. IV Szczegółowe wymagania edukacyjne z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KL. IV Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klas 4 6 szkoły podstawowej, wyd. Operon Część komunikacyjna

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klas 4 6 szkoły podstawowej, wyd. Operon Część komunikacyjna Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klas 4 6 szkoły podstawowej, wyd. Operon Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności

Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową. Stopień Wiadomości Umiejętności Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie zgodnie z obowiązującą podstawą programową Stopień niedostateczny uczeń otrzymuje tylko w przypadkach skrajnych, jak np. niewykonanie żadnych poleceń i ćwiczeń

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KLASA IV

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KLASA IV Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna KLASA IV Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA - ZAJĘCIA TECHNICZNE W GIMNAZJUM NR 1 rok szkolny 2016/2017 Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako lekcja) Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra

Bardziej szczegółowo

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

Ocenę dostateczny otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto: ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA 4 Ocena dopuszczający Uczeń: rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta, wie, co to są przepisy ruchu drogowego, zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze, rozumie konieczność

Bardziej szczegółowo

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" L. g. Procedury osiągania celów

Technika dla szkoły podstawowej. Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna L. g. Procedury osiągania celów Technika dla szkoły podstawowej Rozkład materiału nauczania techniki dla podręcznika Technika. Część techniczna" Dział podręcznika Temat lekcji L. g. Zakres treści Procedury osiągania celów. Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI.

Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI. Przedmiotowe zasady oceniania i metody sprawdzania osiągnięć z techniki w klasie IV i zajęć technicznych w klasach V i VI. Założenia ogólne oceniania: - obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami

Bardziej szczegółowo

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 Szkoły Podstawowej nr 10 w Zgierzu Nauczyciel prowadzący Paweł Marynowicz Część komunikacyjna Temat (rozumiany jako

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych

Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Wymagania edukacyjne na ocenę z zajęć technicznych Dział. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy na lekcjach techniki Lekcja organizacyjna. Zasady bezpieczeństwa i pracy na lekcjach techniki. program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej 1. Wymagania ogólne Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: Wymagania na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Biegle posługuje się nabytymi wiadomości i umiejętnościami

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z zajęć technicznych dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna

Kryteria ocen z zajęć technicznych dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Kryteria ocen z zajęć technicznych dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Część komunikacyjna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca Dział 1. Uczeń jako pieszy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 5. Ocena uwzględnia: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań technicznych.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 5. Ocena uwzględnia: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań technicznych. WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 5 Ocena uwzględnia: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań technicznych. Stopień opanowania wiedzy. Zastosowanie wiedzy w działaniu

Bardziej szczegółowo

Sposoby sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne dla uczniów z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 2 w roku szkolnym 2012/2013

Sposoby sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne dla uczniów z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 2 w roku szkolnym 2012/2013 Sposoby sprawdzania osiągnięć i wymagania edukacyjne dla uczniów z przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 2 w roku szkolnym 2012/2013 Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Ocena niedostateczna Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu zajęcia techniczne klasa IV Nie spełnienie poniższych kryteriów na ocenę dopuszczającą Ocena dopuszczająca przestrzega regulamin

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH W KLASIE IV-VI

KRYTERIA I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH W KLASIE IV-VI KRYTERIA I SPOSOBY OCENIANIA NA ZAJĘCIACH TECHNICZNYCH W KLASIE IV-VI Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: - aktywność na lekcjach; prace wytwórcze wykonywane na lekcjach; zadania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia

CZĘŚĆ ROWEROWA Uczeń: zna w zarysie historię roweru, rozróżnia typy rowerów, potrafi dokonać wyboru rodzaju roweru w zależności od przeznaczenia WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V ROK SZKOLNY 2015/16 ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca rozróżnia 2 typy rowerów, zna najważniejsze

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE KLASA V Ocena z techniki powinna uwzględniać przede wszystkim wysiłek i zaangażowanie ucznia wkładane w realizację wymagań edukacyjnych. Najważniejszym aspektem

Bardziej szczegółowo

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5

Zajęcia techniczne. Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Zajęcia techniczne Zasady oceniania Wymagania edukacyjne Klasa 5 Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ma na celu: - poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie;

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy V (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeń: rozpoznaje wytwory papiernicze i określa ich zalety i wady wymienia nazwy narzędzi do obróbki papieru i przedstawia ich zastosowanie planuje

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA TECHNICZNE PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE

ZAJĘCIA TECHNICZNE PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE ZAJĘCIA TECHNICZNE PSO I WYMAGANIA EDUKACYJNE Obszary aktywności oceniane na lekcjach zajęć technicznych: aktywność na lekcjach, prace wytwórcze wykonywane na lekcjach, zadania dodatkowe, odpowiedzi ustne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych)

Wymagania edukacyjne z techniki dla klasy IV (Ocenę wyższą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie wymagania ocen niższych pozytywnych) Uczeń: przestrzega zasad BHP na stanowisku pracy wyjaśnia, jak zapobiegać wypadkom w szkole wymienia rodzaje znaków drogowych i opisuje ich kolor oraz kształt prawidłowo organizuje miejsce pracy dba o

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej

Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej Przedmiotowy System Oceniania z zajęć technicznych w Szkole Podstawowej Jak to działa? Program nauczania ogólnego zajęć technicznych w klasie IV VI autorstwa Lecha Łabeckiego Podręcznik: Zajęcia techniczne.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel: KINGA KOŁECKA-KONKOL

Nauczyciel: KINGA KOŁECKA-KONKOL PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH W SP (klasy gimnazjalne) NR 2 IM. JANA HEWELIUSZA W ŻUKOWIE ROK SZKOLNY 2017/2018 Nauczyciel: KINGA KOŁECKA-KONKOL Zasady oceniania: na lekcjach zajęć

Bardziej szczegółowo

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne

Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Opis założonych osiągnięć ucznia przykłady wymagań na poszczególne oceny szkolne Prezentowane wymagania edukacyjne są zintegrowane z planem wynikowym autorstwa Urszuli Białki, będącego propozycją realizacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ TECHNICZNYCH - KLASY IV - V Podręcznik Bogumiła Bogacka-Osińska, Danuta Łazuchiewicz, Bądź bezpieczny na drodze. Karta rowerowa, WSiP, kl.5 Ewa Bubak, Technika

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA TECHNIKA / ZAJĘCIA TECHNICZNE I. PRZEDMIOT KONTROLI I OCENY OSIĄGNIĘĆ UCZNIA 1. Ocenę końcową pozytywną z przedmiotu otrzymują uczniowie, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej

Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Wymagania edukacyjne przedmiotu zajęcia techniczne dla klasy 4 6 szkoły podstawowej Założenia ogólne oceniania: - obowiązuje ogólnie przyjęta skala ocen z plusami + i minusami - : - oceny są jawne dla

Bardziej szczegółowo

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta

Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Oceny klasyfikacyjne śródroczne klasa piąta Ocena niedostateczna: uzyskuje uczeń, który nie zdobył wiadomości i umiejętności niezbędnych do dalszego kształcenia. W trakcie pracy na lekcji nie wykazuje

Bardziej szczegółowo

PSO ORAZ ZASADY OCENIANIA Z ZAJEĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM

PSO ORAZ ZASADY OCENIANIA Z ZAJEĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM GIMNAZJUM IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W STARYM PILCZYNIE PSO ORAZ ZASADY OCENIANIA Z ZAJEĆ TECHNICZNYCH W GIMNAZJUM Przedmiotowe zasady oceniania zawierają: zasady bieżącego oceniania uczniów, warunki

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4 WYMAGANIA EDUKACYJNE Zajęcia techniczne klasa 4 Ocena uwzględnia: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w trakcie realizacji zadań technicznych. Stopień opanowania wiedzy. Zastosowanie wiedzy w działaniu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z TECHNIKI W GIMNAZJUM IM. MACIEJA RATAJA W ŻMIGRODZIE Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowego Systemu Oceniania: Statut Szkoły Wewnątrzszkolny System Oceniania Podstawa

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie IV-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie

Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie IV-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie Przedmiotowy system oceniania z zajęć technicznych w klasie IV-VI Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dratowie 2016/2017 opracowany na podstawie programu nauczania dla szkoły podstawowej klasy 4 6 Odkrywamy

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny

Przedmiotowy system oceniania-technika z wychowaniem komunikacyjnym-klasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Przedmiotowy system ocenianiatechnika z wychowaniem komunikacyjnymklasa IV. Wymagania na poszczególne oceny Stopień celujący otrzymuje uczeń spełniający wymagania programowe, a więc taki, który: Posiadł

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA ZAJĘCIA TECHNICZNE GIMNAZJUM I SZKOŁA PODSTAWOWA I. Źródło Przedmiotowy System Oceniania został opracowany na podstawie Programu nauczania zajęć technicznych w gimnazjum.

Bardziej szczegółowo

3. Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach

3. Dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji o uzdolnieniach, postępach i trudnościach PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA z zajęć technicznych kl. IV-VI Cele systemu oceniania 1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji. 2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA 2 GIMNAZJUM ZAJĘCIA TECHNICZNE- WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE Ocenę celującą uczeń otrzymuje, gdy: biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w sytuacjach praktycznych,

Bardziej szczegółowo

technika DOPUSZCZAJĄCY Uczeń: wynikowym,

technika DOPUSZCZAJĄCY Uczeń: wynikowym, technika KLASA IV DOPUSZCZAJĄCY ma braki w opanowaniu minimum wiedzy określonej w planie wynikowym, rozwiązuje zadania o niewielkim stopniu trudności, posługuje się prostymi przyrządami i narzędziami,

Bardziej szczegółowo