UTP 10/100/1000BASE-F

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UTP 10/100/1000BASE-F"

Transkrypt

1 Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej Akademii Morskiej w Gdyni (wersja 4) (wprowadzony zarządzeniem nr 10 Rektora AMG z dnia r., zmiany z zarządzeniu nr 3 z dnia r. oraz nr 9 z dnia r.) 1 Uczelniana Sieć Komputerowa Akademii Morskiej (USK AM) jest lokalną, kampusową siecią komputerową, obejmującą środki techniczne i programowe umożliwiające realizację połączeń między stacjami komputerowymi oraz serwerami. Zadaniem USK AM jest świadczenie usług na rzecz środowiska akademickiego Akademii Morskiej (pracowników oraz studentów) w zakresie poczty elektronicznej, przesyłania i udostępniania zbiorów, zdalnych obliczeń, przetwarzania danych a także świadczenie innych usług, na które pozwalają aktualne środki techniczne i programowe sieci. 2 USK AM jest połączona z sieciami akademickimi Trójmiasta stanowiąc wraz z nimi Trójmiejską Akademicką Sieć Komputerową (TASK) połączoną dalej z sieciami rozległymi krajowymi i zagranicznymi. Siecią TASK zarządza Centrum Informatyczne TASK. CI TASK posiada uprawnienia operatora sieci regionalnej. CI TASK prawnie i organizacyjnie jest jednostką Politechniki Gdańskiej, interesy zaś środowiska naukowego Trójmiasta reprezentuje Rada Użytkowników TASK. AM problemy sieciowe związane z dostępem do TASK i sieci rozległych wnosi do Centrum Informatycznego TASK poprzez swojego przedstawiciela w Radzie Użytkowników TASK. Rektor AM jest członkiem Konwentu Rektorów, Założycieli TASK. Konwent Rektorów pełni funkcje rady nadzorczej TASK. Każdy użytkownik USK AM musi stosować się do regulaminów wszystkich sieci komputerowych, z których usług korzysta a zwłaszcza do Regulaminu USK AM oraz Regulaminu CI TASK. 3 USK AM jest siecią wieloprotokołową. Podstawowym protokołem sieciowym jest TCP/IP, w warstwie fizycznej zaś Ethernet {specyfikacje 10/100/1000BASE-T (skrętka UTP) lub 10/100/1000BASE-F (światłowód FO)} wg standardu IEEE CSMA/CD o przepustowości 10Mb/s lub 100Mb/s lub 1000Mb/s. Dopuszczalna jest też praca z innymi protokołami sieciowymi jak np. IPX/SPX Novell (praca z innymi protokołami niż TCP/IP może być realizowana wyłącznie za zgodą administratora centralnego USK). 1

2 4 Praca USK z protokółem TCP/IP oraz połączenie poprzez TASK z siecią Internet oznacza, że USK AM jest częścią Internetu. W konsekwencji, wszyscy użytkownicy USK AM są członkami społeczności internetowej, mogą więc korzystać z wszystkich usług sieci Internet. Oznacza to także, że są zobowiązani do przestrzegania zasad prawnych i etycznych Internetu. 5 Sieć komputerowa lub jej podsieć podlega jednostce organizacyjnej, nazywanej operatorem. Do zadań operatora należy projektowanie, administrowanie, zarządzanie i obsługa sieci lub podsieci. 6 Tworzy się Zespół ds. Uczelnianej Sieci Komputerowej (ZUSK), który jest operatorem centralnym USK AMG podległy bezpośrednio rektorowi. Do zadań operatora centralnego (ZUSK) należy projektowanie, administrowanie i zarządzanie USK. Zespół ten tworzą pracownicy KSI pełniący funkcje: pełnomocnika rektora ds. sieci komputerowych (osoba pełniąca tę funkcję powoływana jest przez JM Rektora), administratora centralnego USK (powoływany przez JM Rektora na wniosek pełnomocnika), inżyniera sieci (nadzór obciążenia sieci, kontrola zagrożeń oraz eksploatacja sprzętu, powoływany przez JM Rektora na wniosek pełnomocnika), konserwatora centralnego baz informacyjnych USK (powoływany przez JM Rektora na wniosek pełnomocnika), konserwatora oprogramowania administrującego i zarządzającego USK (powoływany przez JM Rektora na wniosek pełnomocnika). Kierownikiem Zespołu ds. Uczelnianej Sieci Komputerowej (ZUSK) jest pełnomocnik rektora ds. sieci komputerowych. Jednocześnie jest on członkiem Rady Użytkowników TASK. Reprezentuje on interesy AM w Gdyni w kontaktach z TASK i operatorami innych sieci zewnętrznych. USK AM tworzy dziesięć podsieci: podsieć Biblioteki (PB), podsieć Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa (PWPiT), podsieć Wydziału Elektrycznego (PWE), podsieć Wydziału Mechanicznego (PWM), podsieć Wydziału Nawigacyjnego (PWN), podsieć Katedry Systemów Informacyjnych i pionu Kanclerza (PKSIiK), cztery podsieci studenckich domów marynarza (PDS1, PDS2, PDS3 i PDS4). 7 2

3 Operatorami podsieci są: odpowiednie wydziały (podsieci Wydz. Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Elektrycznego, Mechanicznego i Nawigacyjnego), Biblioteka (podsieć biblioteki), Katedra Systemów Informacyjnych (podsieć KSI i podsieć pionu Kanclerza (PKSIiK)), Zespół ds. USK (podsieci domów studenckich). Każda z podsieci jest administrowana przez pracowników AM pełniących funkcje: administratora podsieci (zajmuje się projektowaniem, administrowaniem i zarządzaniem podsiecią; podlega merytorycznie administratorowi centralnemu), konserwatora baz informacyjnych podsieci (zajmuje się administrowaniem i obsługą baz informacyjnych podsieci; podlega merytorycznie konserwatorowi centralnemu baz informacyjnych). Tryb powoływania, szczegółowy zakres obowiązków, forma zatrudnienia ww. pracowników jest w gestii operatora odpowiedniej podsieci. 8 USK AM obejmuje dwie lokalizacje w Gdyni: pierwszą, przy ul. Morskiej i drugą, przy Alei Jana Pawła II. Podsieci: Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, Wydziału Elektrycznego, Wydziału Mechanicznego, Biblioteki, Katedry Systemów Informacyjnych, pionu Kanclerza oraz podsieci Studenckich Domów Marynarza 1,3,4 są zlokalizowane fizycznie w pierwszym kompleksie budynków. Tworzą one lokalną sieć kampusową oznaczoną akronimem USK AM1. Jest ona podłączona do węzła TASK oznaczonego jako WSM1. Podsieć Wydziału Nawigacyjnego oraz podsieć Studenckiego Domu Marynarza 2 są zlokalizowane fizycznie w drugim kompleksie budynków. Tworzą one lokalną sieć komputerową oznaczoną akronimem USK AM2. Jest ona podłączona do węzła TASK oznaczonego jako WSM2. 9 USK AM1 posiada rdzeń sieci spinający podsieci wszystkich jednostek organizacyjnych AM1, który tworzą: węzły sieciowe (za wyjątkiem węzłów lokalnych) wyposażone na ogół w przełączniki, koncentratory i/lub urządzenia dostępu bezprzewodowego, kable połączeniowe wraz z wszystkimi elementami ich konfekcji (światłowody i kable skrętkowe), centralne serwery sieciowe, oprogramowanie sieciowe zainstalowane w węzłach i na serwerach centralnych. Budowa i rozbudowa rdzenia sieci finansowana jest ze środków uczelni i dotacji. Rdzeniem sieci USK AM1 zarządza operator centralny. Operator centralny ma więc wyłączne prawo do zmiany rodzaju oprzyrządowania, okablowania i oprogramowania rdzenia sieci. Podsieci (w sensie technicznym) tworzą: okablowanie (światłowody, kable sieciowe i kable elektryczne oraz elementy ich konfekcji), stacje komputerowe PC i inne (wraz z kartami sieciowymi), serwery lokalne, przełączniki, koncentratory i urządzenia dostępu bezprzewodowego węzłów lokalnych (a także inny osprzęt węzłów) oraz oprogramowanie 3

4 węzłów i serwerów lokalnych. Budowa i rozbudowa podsieci wymaga zawsze zgody operatora centralnego. 10 Wyposażenie węzłów sieciowych znajduje się na stanie jednostki organizacyjnej wyznaczonej przez odpowiedniego operatora sieci lub podsieci (jednostki te wskazują dziekani wydziałów, dyrektor Biblioteki, kierownik Katedry Systemów Informacyjnych). Wyposażenie węzła centralnego a także centralne serwery sieciowe znajduje się na stanie Katedry Systemów Informacyjnych. Okablowanie rdzenia sieci jest na stanie administratora budynków uczelni (etat w pionie Kanclerza). Analogiczna alokacja zasobów sieciowych dotyczy wyposażenia podsieci Wydziału Nawigacyjnego. Wyposażenie podsieci zakupione ze środków w dyspozycji pełnomocnika (budżet centralny AM, dotacje) znajduje się na stanie jednostki organizacyjnej wskazanej przez dziekana wydziału, na stanie Biblioteki albo Katedry Systemów Informacyjnych. Wyposażenie podsieci kupowane ze środków własnych odpowiednich jednostek organizacyjnych jest ich własnością. 11 Administrator centralny realizuje swoje uprawnienia w odniesieniu do całej USK (przydziela i rejestruje adresy sieciowe, nadaje nazwy komputerom włączonym do USK, zarządza tablicami routingu, przydziela konta pocztowe itd.). Administratorzy podsieci realizują swoje uprawnienia w odniesieniu do podsieci, odpowiadają za zgodność stanu faktycznego podsieci z stanem zarejestrowanym przez administratora centralnego USK. W przypadku nieprzestrzegania powyższego, gdy wystąpią zakłócenia pracy USK, administrator centralny ma prawo odłączenia podsieci od USK. Powyższe wymaga powiadomienia wszystkich operatorów podsieci. 12 Włączenie podsieci do USK następuje za zgodą operatora centralnego USK, po zatwierdzeniu przedstawionego projektu podsieci, z uzgodnieniem warunków technicznych jakie powinny spełniać urządzenia sieciowe i komputery oraz po sprawdzeniu zgodności wykonania z zatwierdzonym projektem. Operator centralny USK ma prawo odmówić włączenia sieci lokalnej do USK, jeżeli podsieć nie spełnia przyjętych dla USK norm technicznych i standardów sieciowych (dotyczy to zarówno osprzętu jak i oprogramowania) lub jeżeli jest wykonana niezgodnie z zatwierdzonym projektem. Dotyczy to także każdej rozbudowy, każdej zmiany oprogramowania, każdej zmiany topologii podsieci. 4

5 13 Zabronione jest wykonywanie czynności mogących zakłócić funkcjonowanie USK AM, takich jak: wyłączanie urządzeń sieciowych, zmiana konfiguracji węzłów głównych i lokalnych, rozłączanie okablowania, wymiana osprzętu sieciowego, wymiana kart sieciowych, zmiana oprogramowania sieciowego lub jego konfiguracji itd., bez akceptacji operatora centralnego. 14 Użytkownikiem USK AM jest każda osoba korzystająca z komputera podłączonego do USK AM niezależnie od jego lokalizacji. Prawo do korzystania z komputerów podłączonych do USK AM mają pracownicy AM, upoważnione osoby uczestniczące w pracach badawczych prowadzonych przez AM, studenci AM, ci ostatni zawsze za zgodą dziekana, kierownika katedry lub kierowników innych jednostek dydaktycznych AM. Użytkownikiem USK AM mogą też być operatorzy sieci innych jednostek akademickich i naukowo-badawczych, za zgodą operatora centralnego USK AM. Z usług USK AM mogą korzystać użytkownicy z innych środowisk (o ile zachodzi konieczność ich komunikowania się z ośrodkami akademickimi i naukowo-badawczymi lub w innych przypadkach, uzasadniających ich dostęp) wyłącznie za zgodą operatora centralnego. Tak określeni użytkownicy mają prawo do posiadania konta (w uzasadnionych merytorycznie przypadkach do wielu kont) w sieci USK. Przyznane konto pozwala na korzystanie z wszystkich zasobów USK, daje jednocześnie prawo do korzystania z usług i zasobów Internetu. Konta na komputerach włączonych do USK są zakładane i usuwane na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych, przez odpowiednich administratorów podsieci a na serwerach centralnych przez administratora centralnego. Studenci AM mogą otrzymać konto na okres studiów. Prawo do merytorycznej oceny kategorii przyłączanych użytkowników (w tym prawo do wydawania zgody na zakładanie wszystkich kont) posiada także pełnomocnik rektora ds. sieci komputerowych. Zabroniony jest dostęp do wszystkich komputerów włączonych do USK AM dla osób postronnych. Nielegalny dostęp do USK AM (korzystanie z haseł innych użytkowników, odstępowanie haseł, podsłuchiwanie ruchu w sieci itd.) pociąga za sobą skutki dyscyplinarne lub prawne. Utrata statusu użytkownika (posiadającego konto) wskutek rozwiązania umowy o pracę (lub z tytułu innych umów), utrata statusu studenta (w tym urlopowanie ze względów dyscyplinarnych) powoduje utratę przyznanego konta. Pracownik rozliczający się z uczelnią musi uzyskać adnotację administratora podsieci lub administratora centralnego na odpowiednim dokumencie. 5

6 15 Właściciel komputera (systemu komputerowego, stacji sieciowej (hosta), serwera, bazy danych, systemu informacyjnego) jest jego administratorem. Administrator ponosi pełną odpowiedzialność za sposób użytkowania komputera (tj. sprzętu, oprogramowania oraz danych). Użytkownicy USK AM mają prawo do korzystania z zasobów komputerowych innych administratorów, na których mają założone konta, w granicach określonych przez administratorów tych innych komputerów. Administratorzy komputerów mają prawo do dowolnego określenia zakresów uprawnień dla użytkowników (np.: do uruchamiania programów, odczytu/zapisu/przeglądania danych, nawiązywania połączeń itd.) o ile jest to uzasadnione względami technicznym, prawnymi lub wymaganiami stawianymi przez administratora. 16 Użytkownicy USK AM zachowują prawo do nienaruszalności dóbr osobistych (ochrona tajemnicy korespondencji, danych osobistych, itp.) w związku z realizowanymi usługami i przechowywaniem danych na komputerach włączonych do USK AM. Administratorzy sieci/podsieci oraz administratorzy komputerów mający dostęp do danych innych użytkowników zobowiązani są do przestrzegania tajemnicy. Administratorzy sieci/podsieci i komputerów nie ponoszą odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych powstałe z winy innych użytkowników (np. udostępnienie hasła innym osobom). Zdecydowanie zabronione są działania mające na celu uzyskanie nieupoważnionego dostępu do zasobów komputerowych AM, a zwłaszcza podszywanie się pod innych użytkowników lub monitorowanie łącz USK. W przypadku wykrycia takich działań administrator sieci/podsieci ma prawo do zablokowania konta użytkownika a jednocześnie ma obowiązek powiadomienia przełożonych o niewłaściwych działaniach użytkownika. 17 Dopuszczalne (za zgodą odpowiedniego administratora) jest tworzenie publicznie dostępnych systemów informacyjnych działających na komputerach włączonych do USK AM.. Za poprawne funkcjonowanie takich systemów odpowiadają ich administratorzy. Wystawianie (udostępnianie) własnych (prywatnych) zasobów informacyjnych za pośrednictwem USK AM (np. serwis WWW, serwer poczty, ftp, direct connect, itd.,) wymaga każdorazowo zgody operatora centralnego lub operatorów podsieci. 18 Zabronione jest wykorzystanie USK AM do celów komercyjnych bez zgody CI TASK i Pełnomocnika Rektora ds. Sieci Komputerowych jako rzecznika AM w Gdyni. Za świadome dopuszczenie do korzystania z USK AM przez osoby prowadzące działalność komercyjną 6

7 odpowiada dyscyplinarnie administrator komputera, na którym powstało konto użytkownika komercyjnego. 19 Administratorzy komputerów włączonych do USK AM mają obowiązek informowania użytkowników o możliwościach wykorzystania tych komputerów oraz o ewentualnych problemach związanych z ich eksploatacją. Użytkownicy USK AM mają obowiązek stosowania się do zaleceń administratorów komputerów, w sprawach dotyczących, bezpieczeństwa lub efektywności eksploatacji tych komputerów. 20 W przypadku wprowadzenia odpłatności za korzystanie z USK AM, zasady płatności oraz odpowiednie cenniki opracowuje operator centralny USK AM. Powyższe wymaga zatwierdzenia przez JM Rektora. 21 Obowiązkiem wszystkich operatorów sieci lub podsieci jest zapoznanie z niniejszym regulaminem każdego zarejestrowanego i rejestrowanego użytkownika. Osoby łamiące niniejszy regulamin mogą być przez administratorów podsieci lub przez administratora centralnego pozbawione prawa do korzystania z USK AM. W przypadku powstania strat materialnych z powodu złamania regulaminu, użytkownik może być obciążony związanymi z tym kosztami. Za łamanie regulaminu sieci USK AM oraz sieci rozległych, do których wpięta jest USK AM, użytkownicy ponoszą odpowiedzialność dyscyplinarną. Za naruszenie dóbr osobistych w/w operatorów sieci, użytkownicy USK AM ponoszą odpowiedzialność karną. 7

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO)

Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) Załącznik do zarządzenia nr 19 /2008 Rektora Uniwersytetu Opolskiego z dnia 12.11. 2008 r. Regulamin korzystania z Sieci Komputerowej Uniwersytetu Opolskiego (Regulamin SKUO) 1 Zasady ogólne 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne

Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne Regulamin sieci komputerowej SUM-Net Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (Regulamin SUM-Net) Postanowienia wstępne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 38/2010 z dnia 28.04.2010 r Rektora SUM 1.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013

System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 Załącznik do Zarządzenia Nr R/0210/137/13 System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) według normy PN-ISO/IEC 27001:2013 ZATWIERDZIŁ JM REKTOR dr hab. prof. nadzw. Roman Drozd.. /podpis na oryginale/

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH

REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH Załącznik nr 12 do Zarządzenia Nr 40/2008 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa REGULAMIN EKSPLOATACJI SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH SPIS TREŚCI 1. Definicje...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW

SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA SZCZEGÓŁOWE WYTYCZNE REALIZACJI STRATEGII INFORMATYZACJI PW Opracowanie: Centrum Informatyzacji Warszawa, czerwiec 2014 SPIS TREŚCI 1. CELE STRATEGICZNE... 4 1.1. Cel 1 - w zakresie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O G O W E G O DZIENNIK URZĘDOWY Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Poz. 8 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 8 / 2 0 1 5 G Ł Ó W N E G O I N S P E K T O R A T R A N S P O R T U D R O

Bardziej szczegółowo

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA

1) bezpieczeństwa informacji uwzględniającą normę ISO/IEC 27002, 2) systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji uwzględniającego model PDCA Załącznik nr 6 do wzoru umowy ekst ujednolicony BEZPIECZEŃSWO INFORMACJI W ARIMR wprowadzone zarządzeniem Nr 40/2008 Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 12 czerwca 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE sttb Telewizja Internet Członkostwo REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG STOWARZYSZENIA TELEWIZJA TEOFILÓW B I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zapewnienie przez Stowarzyszenie Telewizja Teofilów B z siedzibą w Łodzi,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE

Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Ogólne warunki dzierżawy serwera dedykowanego z serii So You Start Wersja z dnia 5 grudnia 2013 r. DEFINICJE Awaria - Problem z działaniem usługi wynikający z odpowiedzialności OVH (problem sprzętowy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH. DZIAŁ I Zasady funkcjonowania administracji SGH Załącznik do uchwały nr 133 Senatu SGH z dnia 9 października 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY SGH 1 Regulamin organizacyjny SGH, zwany dalej Regulaminem, określa organizację i podstawowe zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Regulamin Sieci Komputerowej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach REGULAMIN SIECI KOMPUTEROWEJ UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: 1) Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE. na lata 2011-2015 Załącznik do zarządzenia nr 35/2011 Rektora WSP TWP w Warszawie z dnia 21 grudnia 2011r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY WYŻSZEJ SZKOŁY PEDAGOGICZNEJ TWP w WARSZAWIE na lata 2011-2015 Organizacja Uczelni opiera

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin

Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin Regulamin korzystania z portalu internetowego Biuletyn Polonistyczny (biuletynpolonistyczny.pl) 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty

Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Polityka Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Kęty Sporządził: data Sprawdził: data Zatwierdził: data Wymagania normy PN ISO/IEC 27001:2007 Jacek Jarosz ABI 21 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca

Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D. dotycząca NARODOWY BANK POLSKI KOMISJA NADZORU BANKOWEGO Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego REKOMENDACJA D dotycząca zarządzania ryzykami towarzyszącymi systemom informatycznym i telekomunikacyjnym używanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik do Zarządzenia Rektora Nr 201/14-15 z dnia 11 lutego 2015 Regulamin Organizacyjny Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH Instalnet.Media Dariusz Lorenz REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG INTERNETOWYCH ROZDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne i definicje 1 1. Dariusz Lorenz, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INSTALNET.MEDIA Dariusz

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 13.01.2014 r.

Wersja z dnia 13.01.2014 r. Szczegółówe warunki korzystania z usługi Dedicated Cloud Wersja z dnia 13.01.2014 r. Artykuł 1 Definicje Na potrzeby regulaminu przyjmuje się następujące znaczenie terminów: 1. Cloud: Technologia pozwalająca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Strona/Stron 1/34

PROCEDURA Strona/Stron 1/34 PROCEDURA Strona/Stron 1/34 Centrum Wodne Laguna w Gryfinie Zasad realizacji przetwarzania danych osobowych oraz stosowanych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę przetwarzanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

Katalog usług informatycznych

Katalog usług informatycznych Katalog usług informatycznych Spis treści Katalog strona 1. Słownik pojęć i skrótów 2 2. Cel 2 3. Przedmiot 2 4. Zakres stosowania 2 5. Zawartość kart opisu Usług 2-3 6. Opis usług informatycznych (zewnętrznych)

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020

Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Al. Jana Pawła II nr 70 00-175 Warszawa Zalecenia dla podmiotów wdrażających realizujących zadania delegowane w ramach PROW na lata 2014-2020 Warszawa, kwiecień 2015 r. Strona 2 z 20 Spis treści: SŁOWNIK

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24

Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 Regulamin usługi ComaRCh erp ifaktury24 świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-647, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET

REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET REGULAMIN Świadczenia usług dostępu do Internetu w sieci WIESZOWANET 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin, zwany dalej "Regulaminem", został wydany na podstawie art. 385 2 kodeksu cywilnego. 1.2. Użyte

Bardziej szczegółowo