Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji Ważne od grudzień 2013

2 Danfoss Solar Inverters warunki i zasady gwarancji na Produkty Zawartość Cześć 1 Warunki ogólne Część 2 Informacje o Serwisie gwarancyjnym Załącznik 1 Tabela warunków Serwisu gwarancyjnego wg krajów Załącznik 2 Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu Gwarancji 1 Cześć 1 Warunki ogólne 1.1 Zakres Gwarancji Niniejsze warunki i zasady gwarancji ( Gwarancja ) uzupełniają zakres obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa i mają zastosowanie do produktów sprzedanych przez Danfoss Solar Inverters A/S ( Danfoss ) i instalowanych w jednym z krajów wymienionych w załączniku Załącznik 1 Tabela warunków serwisu gwarancyjnego wg krajów. Gwarancja udzielana jest właścicielowi Produktu (zwanego dalej Właścicielem ) w odniesieniu do unikalnego numeru seryjnego Produktu. Jeśli w Okresie gwarancji Produkt okaże się wadliwy wskutek niewłaściwej produkcji, projektu lub materiałów, Właściciel jest uprawniony do Serwisu gwarancyjnego zgodnie z Załącznikiem Typy produktów objęte Gwarancją Oferta produktów TLX Oferta produktów DLX Oferta produktów FLX Oferta produktów MLX Oferta produktów CLX ComLynx Weblogger ComLynx Datalogger 1.3 Okres gwarancji Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia przez firmę Danfoss faktury za Produkt. Długość Okresu gwarancji i rodzaj Serwisu gwarancyjnego obowiązujące w stosunku do Produktu zależą od kraju instalacji i typu produktu. Produkty CLX, produkty ComLynx i inne akcesoria. Zasięg: Globalny Okres gwarancji: 2 lata Serwis gwarancyjny: Naprawa w punkcie serwisowym Przedłużona gwarancja: Niedostępna Inwertery typu TLX, DLX, FLX i MLX Zasięg Gwarancji, Okresy gwarancji i poziom Serwisu gwarancyjnego zostały podane w tabeli informacji o Gwarancji w Załączniku 1. Okres gwarancji dla każdego Produktu określany zgodnie z tą tabelą jest nazwany dalej Okresem gwarancji. Wersja 12/2013 Strona 1 z 8 Danfoss Solar Inverters

3 1.4 Procedura zgłaszania roszczenia Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą być zgłaszane zgodnie z procedurą określoną w Załączniku Dowód gwarancji Gwarancja zachowuje ważność pod warunkiem, że do spółki Danfoss dostarczone zostaną informacje o Dowodzie gwarancji określone w Załączniku Ograniczenie odpowiedzialności Spółka Danfoss nie ponosi z tytułu niniejszej Gwarancji jakiejkolwiek odpowiedzialności za awarie niespowodowane wadami konstrukcyjnymi, materiałowymi lub produkcyjnymi, w tym między innymi za awarie i uszkodzenia spowodowane lub wywołane przez: zużycie; nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w dokumentacji Produktu; uszkodzenie w czasie transportu Produktu; nieprawidłową instalację lub rozruch; nieautoryzowane modyfikacje, zmiany lub próby naprawy; niewłaściwe użytkowanie lub niewłaściwą obsługę; niewystarczającą wentylację; niezapewnienie zgodności z odpowiednimi standardami lub przepisami BHP; instalowanie Produktów w nieodpowiednich środowiskach (np. duża wilgotność, wysokie stężenie solanki w powietrzu, obecność nadmiernej ilości kurzu, atmosfera agresywna chemicznie); przepięcie; czynnik zewnętrzny (np. akt wandalizmu, powódź, błyskawica, burza, pożar); instalację i użytkowanie Produktu w krajach, dla których nie jest on przeznaczony lub w których nie ma autoryzacji, zgodnie z dokumentacją techniczną Danfoss; inne komponenty instalacji fotowoltaicznej; siłę wyższą. Produkty ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub pozbawione etykiety identyfikacyjnej nie podlegają Gwarancji. Gwarancja nie obejmuje powierzchownych uszkodzeń ani defektów kosmetycznych, które nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Produktów. Wszelkie roszczenia nieobjęte gwarancją zgodnie z warunkami i zasadami tej Gwarancji zostają niniejszym wyłączone. Danfoss zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy poniesionymi kosztami w przypadku, gdy roszczenie nie jest uzasadnione warunkami i zasadami tej Gwarancji. Firma Danfoss nie będzie ponosić z tytułu niniejszej Gwarancji odpowiedzialności za jakiekolwiek z następujących typów strat i szkód: 1) utratę zysków, kontaktów handlowych, kontraktów, dochodów, reputacji lub obrotów; lub 2) utratę lub uszkodzenia danych; lub 3) jakiekolwiek szkody pośrednie, szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy lub jakiekolwiek inne szkody. Niniejszy paragraf 1.6 w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Danfoss w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych jej zaniedbaniem lub rozmyślnym wprowadzeniem w błąd, ani w jakichkolwiek innych przypadkach, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne. Wersja 12/2013 Strona 2 z 8 Danfoss Solar Inverters

4 2 Część 2 Informacje o Serwisie gwarancyjnym 2.1 Opcje Serwisu gwarancyjnego Gwarancja przedstawiona w części 1 niniejszego dokumentu jest dostarczana jako integralna część Produktu. Jak opisano w części 1, Gwarancja oraz poziom Serwisu gwarancyjnego dla konkretnego Produktu zależą od numeru seryjnego Produktu i kraju instalacji. Dostępne są różne przedłużenia Gwarancji. Opcje przedłużenia mogą się różnić w zależności od kraju instalacji. Przedłużenia Gwarancji są dostępne na okresy do 20 lat i oferują rozwiązania serwisu na ustalonych warunkach i po stałych kosztach. Przegląd rodzajów Gwarancji i opcji przedłużenia Gwarancji dla poszczególnych krajów zawiera Załącznik 1 Tabela warunków Serwisu gwarancyjnego wg krajów. 2.2 Naprawa w punkcie serwisowym W przypadku Naprawy w punkcie serwisowym objęty Gwarancją Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wyznaczonym punkcie serwisowym po tym, jak Właściciel (na własny koszt i ryzyko) dostarczy wadliwy Produkt do serwisu. Właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego opakowania, aby zapobiec uszkodzeniu Produktu w czasie transportu. Po dokonaniu naprawy lub wymiany Produkt zostanie zwrócony Właścicielowi, na koszt i ryzyko firmy Danfoss. 2.3 Usługa wymiany produktu W przypadku Usługi wymiany produktu firma Danfoss wyśle Produkt zamienny do lokalizacji Właściciela. Właściciel jest odpowiedzialny za zainstalowanie nowego produktu i sprawdzenie poprawności jego działania, na koszt i ryzyko Właściciela. Produkt zamienny staje się własnością Właściciela w zamian za Produkt zwracany jako wadliwy, który staje się własnością firmy Danfoss. Właściciel musi zapakować przypuszczalnie wadliwy Produkt do opakowania, w którym otrzymał Produkt zamienny, i zwrócić go firmie Danfoss zgodnie z dołączonymi instrukcjami. Transport przypuszczalnie wadliwego Produktu do firmy Danfoss oraz dostawa Produktu zamiennego do Właściciela odbywają się na koszt i ryzyko firmy Danfoss. Jeśli jednak Produkt nie zostanie zwrócony w opakowaniu, w którym otrzymano Produkt zamienny, Właściciel będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zwracanego Produktu powstałe w czasie transportu. Właścicielowi zostanie wystawiona faktura za Produkt zamienny, jeśli firma Danfoss nie otrzyma przypuszczalnie wadliwego Produktu w ciągu określonej liczby dni roboczych od daty zarejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego (patrz punkt 2 Załącznika 2). 2.4 Serwis na miejscu W przypadku Serwisu na miejscu partner serwisowy firmy Danfoss dokona naprawy lub wymiany Produktu w miejscu instalacji. Usługi będą świadczone w dni robocze w normalnych godzinach pracy. Właściciel odpowiada za zapewnienie firmie Danfoss wystarczającego i zgodnego z prawem dostępu do miejsca instalacji. Obejmuje to rusztowania, w przypadku gdy Produkt wymagający serwisu znajduje się poza zasięgiem pracownika stojącego na ziemi. W przypadkach niewystarczającego dostępu do instalacji Właściciel poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane z zapewnieniem dostępu. Właściciel musi zapewnić odpowiedni obszar roboczy, aby umożliwić demontaż i ponowny montaż Produktu. Koszty części zapasowych, transportu i robocizny związane z Serwisem na miejscu są pokrywane przez firmę Danfoss. Wersja 12/2013 Strona 3 z 8 Danfoss Solar Inverters

5 2.5 Międzynarodowy i lokalny Serwis gwarancyjny Firma Danfoss zapewnia usługi serwisowe za pośrednictwem sześciu następujących ustrukturyzowanych kanałów: 1. Międzynarodowa infolinia firmy Danfoss jako wsparcie techniczne w regionach bez lokalnej infolinii firmy Danfoss. 2. Lokalna infolinia Danfoss udzielająca wsparcia drogą telefoniczną, ową lub przez połączenia zdalne z Produktami. 3. Lokalny zatwierdzony partner infolinii firmy Danfoss udzielający wsparcia drogą telefoniczną, e- mailową lub przez połączenia zdalne z Produktami. 4. Lokalny technik firmy Danfoss na potrzeby rozwiązywania problemów na miejscu. 5. Lokalny zatwierdzony partner serwisowy firmy Danfoss na potrzeby rozwiązywania problemów na miejscu. 6. Lokalny instalator instalacji elektrycznych na potrzeby wybranych usług serwisowych. Lista szczegółowych danych kontaktowych dla poszczególnych krajów jest dostępna na stronie głównej firmy Danfoss: Serwis gwarancyjny może nie być dostępny we wszystkich lokalizacjach i może się różnić w zależności od lokalizacji. Szczegółowych informacji udziela międzynarodowa infolinia Danfoss International Hotline. Wersja 12/2013 Strona 4 z 8 Danfoss Solar Inverters

6 Załącznik 1: Tabela warunków Serwisu gwarancyjnego wg rajów BASE WARRANTY EXTENDED WARRANTY OPTIONS OPTIONAL PERIOD SERVICE LEVEL PERIOD OPTIONS REGION COUNTRY OF INSTALLATION 2 YRS 5 YRS BRING-IN EXCHANGE ON-SITE 5 YRS 10 YRS 20 YRS Europe Denmark Sweden Norway Finland Estonia Latvia Lithaunia Poland Austria Czech Republic Slovakia Slovenia Hungary Croatia Serbia Romania Bulgaria Montenegro Bosnia Germany Switzerland United Kingdom Ireland Belgium Netherland Luxemburg France Spain Portugal Italy Greece Malta Turkey Cyprus Other EUROPE CIS Russia Ukraine Belarus Azerbaijan Kazakhstan Moldovia Other CIS Middle East Israel Saudi Arabia UAE Qatar Bahrain Other Middle East Africa Morocco Algeria Libya Egypt Mauritania Mali Ghana Niger Chad Sudan Ethiopia Nigeria South Africa Other Africa Asia Malaysia Thailand Singapore India Indonesia Philippines PR China Korea Taiwan Japan Other Asia Pacific Australia New Zealand North America Canada United States Mexico Latin America Chile Brazil Argentina Other Latin America Lista nie obejmuje terytoriów zamorskich i wysp należących do któregokolwiek z krajów. W celu uzyskania informacji o Gwarancji i warunkach serwisu dotyczących kraju nieuwzględnionego w tej tabeli należy skontaktować się z firmą Danfoss Solar Inverters. Wersja 12/2013 Strona 5 z 8 Danfoss Solar Inverters

7 Załącznik 2 Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu Gwarancji 1 Jak uzyskać Serwis gwarancyjny Jeśli w Okresie gwarancji wystąpi usterka Produktu potencjalnie spowodowana wadami konstrukcyjnymi, materiałowymi lub produkcyjnymi, Właściciel lub lokalny instalator ( Instalator ) powinien bezzwłocznie skontaktować się z lokalną infolinią firmy Danfoss lub lokalnym zatwierdzonym partnerem serwisowym firmy Danfoss. Lista szczegółowych danych kontaktowych dla poszczególnych krajów jest dostępna na stronie głównej firmy Danfoss: Serwis gwarancyjny może nie być dostępny we wszystkich lokalizacjach i może się różnić w zależności od lokalizacji. Informacje dotyczące konkretnych lokalizacji można uzyskać, kontaktując się z infolinią firmy Danfoss. 2 Wymagania uzyskania Serwisu gwarancyjnego Gwarancja będzie obowiązywała tylko w przypadku, gdy Właściciel lub Instalator wybrany przez Właściciela dostarczy następującą dokumentację reklamowanego Produktu do firmy Danfoss ( Informacje o Dowodzie gwarancji ). Pełny numer typu produktu Pełny numer seryjny Kopię oryginalnej faktury za Produkt wystawionej przez sprzedawcę Jeżeli i kiedy firma Danfoss otrzyma informacje o Dowodzie gwarancji, zarejestruje zgłoszenie roszczenia z tytułu Gwarancji pod unikalnym numerem zgłoszenia reklamacyjnego (RMA) i udostępni szablon zgłoszenia serwisowego, który musi zostać wypełniony i odesłany do firmy Danfoss przez Właściciela lub Instalatora zgłaszającego problem w imieniu Właściciela. Właściciel niniejszym zobowiązuje się do pokrycia wszystkich poniesionych kosztów, jeśli roszczenie wniesione przez Właściciela zostanie uznane za nieobjęte Gwarancją. Szczegółowe informacje na temat kosztów serwisu udostępnia infolinia firmy Danfoss. Na prośbę firmy Danfoss Właściciel lub Instalator zgłaszający reklamację w imieniu Właściciela powinien w formie pisemnej przekazać następujące informacje do infolinii firmy Danfoss lub partnera serwisowego infolinii Danfoss. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko, numer telefonu, ) Szczegółowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, telefon komórkowy, ) Szczegółowe informacje na temat miejsca instalacji (nazwa, adres, telefon, telefon komórkowy, e- mail) Szczegółowe informacje na temat miejsca dostarczenia wadliwego produktu (nazwa, adres, telefon, telefon komórkowy, ) Data rozruchu i kopia raportu z rozruchu Data wykrycia problemu Opis problemu i kody błędów Konkretne informacje na temat dostępu i serwisu w miejscu instalacji Szczegółowe informacje na temat całego systemu, którego Produkt jest częścią (np. modułów) Firma Danfoss nie będzie mogła zainicjować usług Serwisu gwarancyjnego, jeśli wymagane informacje wymienione powyżej nie zostaną jej dostarczone. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione Wersja 12/2013 Strona 6 z 8 Danfoss Solar Inverters

8 przez firmę Danfoss w wyniku braku/niepoprawności informacji zostaną zafakturowane na Właściciela. Produkt reklamowany jako wadliwy powinien zostać zwrócony do firmy Danfoss w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zapewniającym równie dobrą ochronę na czas transportu. Firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Produktu powstałe w czasie transportu. Jeśli jednak firma Danfoss w kraju instalacji oferuje Usługę wymiany produktu i jeśli Właściciel w takim kraju zwraca Produkt w opakowaniu, w którym otrzymał Produkt zamienny, firma Danfoss odpowiada za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe w czasie transportu. Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wystawienia Właścicielowi faktury na kwotę równą wartości wymienionego Produktu,w przypadku gdy punkt serwisowy Danfoss wyznaczony przez infolinię firmy Danfoss nie otrzyma wadliwego Produktu w ciągu określonej liczby dni roboczych od daty rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego. Europa Bliski Wschód Afryka Azja Obszar Pacyfiku 20 dni Ameryka Północna Ameryka Łacińska 20 dni 30 dni 30 dni 30 dni 20 dni 30 dni 3 Procedura naprawy Właściciel musi postępować zgodnie z określonymi procedurami i instrukcjami dotyczącymi identyfikacji usterek i rozwiązywania problemów przekazanymi mu przez infolinię firmy Danfoss lub partnera serwisowego firmy Danfoss. Pracownicy infolinii Danfoss lub dostawca usług serwisowych Danfoss podejmą próby zdiagnozowania i rozwiązania zgłoszonego problemu drogą telefoniczną, ową lub przez połączenie zdalne. W związku z tego rodzaju wsparciem technicznym Właściciel lub Instalator zgłaszający problem w imieniu Właściciela może zostać poproszony o pobranie i zainstalowanie wskazanych aktualizacji oprogramowania. Jeśli zgłoszonego problemu nie można rozwiązać poprzez konsultacje telefoniczne i/lub aktualizacje oprogramowania, infolinia firmy Danfoss lub partner serwisowy firmy Danfoss umówi Serwis gwarancyjny dostępny dla konkretnego Produktu i miejsca instalacji; patrz: Część 2 Informacje o Serwisie gwarancyjnym 4 Produkt zamienny i części zamienne W przypadku, gdy Serwis gwarancyjny wiąże się z wymianą Produktu lub części, zastąpiony Produkt lub część staje się własnością firmy Danfoss, a dostarczony Produkt zamienny lub część zamienna staje się własnością Właściciela. Produkt zamienny lub część zamienna dostarczona przez firmę Danfoss mogą nie być nowe, ale będą produktem takiej samej lub nowszej generacji, w podobnym lub lepszym stanie i o funkcjonalności co najmniej równej lub porównywalnej z oryginalnym Produktem lub częścią. Produkt lub część zamienna są objęte Gwarancją przez pozostałą część Okresu gwarancji oryginalnie dostarczonego Produktu. Wersja 12/2013 Strona 7 z 8 Danfoss Solar Inverters

9 5 Wykorzystanie danych osobowych Właściciel upoważnia firmę Danfoss do przechowywania, wykorzystywania i przetwarzania informacji o Serwisie gwarancyjnym i danych kontaktowych Właściciela, w tym danych osobowych, numerów telefonów, adresu i adresu . Firma Danfoss może korzystać z tych informacji w celu wykonywania usług na rzecz Właściciela w ramach niniejszej Gwarancji. Firma Danfoss może kontaktować się z Właścicielem w celu przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia z usług serwisowych Danfoss lub w celu powiadamiania Właściciela o ważnych terminach lub problemach z bezpieczeństwem Produktu. Na potrzeby realizacji tych celów Właściciel upoważnia firmę Danfoss do przekazania danych Właściciela do dowolnego kraju, w którym firma Danfoss prowadzi działalność, i do udostępnienia ich dowolnemu podmiotowi działającemu w imieniu firmy Danfoss. Wersja 12/2013 Strona 8 z 8 Danfoss Solar Inverters

10 Danfoss Solar Inverters A/S DK-6 0 Denmark Tel: Fax: December 2013 Produced by Danfoss A/S

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP

Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Globalna ograniczona gwarancja i wsparcie techniczne HP Ograniczona gwarancja na sprz t HP Okres ograniczonej gwarancji Okres ograniczonej gwarancji dla tego produktu firmy HP jest wymieniony na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą

Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem oraz Ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem i kradzieżą Informacje ogólne Warunki ochrony Niniejszy dokument przedstawia szczegółowe założenia dwóch poziomów Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu

Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu Service Description Consumer Basic Hardware Service Opis usługi: Podstawowe usługi w zakresie sprzętu System Klienta. Do celów związanych z niniejszą Umową System definiowany jest jako system firmy Dell

Bardziej szczegółowo

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A.

warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza dla Klientów Orange Polska S.A. Szanowny Abonencie, Poniżej przedstawiamy Ci jako Ubezpieczonemu zmienione Warunki grupowego ubezpieczenia Ochrona Wyświetlacza

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Dostawy

Ogólne Warunki Dostawy Strona 1 z 8 Ogólne Warunki Dostawy obowiązujące dla Klientów Ambient System sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku 1 Definicje Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia oznaczają: 1.1 OWD Ogólne Warunki Dostawy,

Bardziej szczegółowo

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież

Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież CompleteCare Informacje ogólne Przypadkowe Uszkodzenia oraz Kradzież Warunki ubezpieczenia Niniejszy dokument zawiera szczegóły trzech poziomów ubezpieczenia Ubezpieczenie od Przypadkowych Uszkodzeń; Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW I ŚWIADCZENIA USŁUG obowiązujące od dnia 21.04. 2015 roku 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży Produktów i Świadczenia Usług (dalej jako: Ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A.

Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Regulamin Sklepu Internetowego Komputronik S.A. Informacja o Firmie: Sklep internetowy działający pod adresem www.komputronik.pl prowadzony jest przez Komputronik S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ulicy

Bardziej szczegółowo

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360

UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 UMOWA LICENCYJNA OPROGRAMOWANIA NORTON Norton 360 WAŻNE: PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE WARUNKÓW NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ (ZWANEJ DALEJ UMOWĄ LICENCYJNĄ ) PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE:

Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. DEFINICJE: Regulamin sklepu internetowego BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. Sklep internetowy BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. działający pod adresem www.bosch-home.pl/store ( Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu

Ogólne Warunki Sprzedaży Sensor Tech SA we Wrocławiu OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( OWS) Niniejszym ustala się ogólne warunki sprzedaży towarów oferowanych przez Sensor Tech SA. Warunki te mają na celu jak najlepsze świadczenie usług przez Sensor Tech SA oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.amelis-colour.com Serwis internetowy znajdujący się pod adresem www.amelis-colour.com stanowi własność DELTIM spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013

POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 Niniejsze postanowienia licencyjne ( umowa ) stanowią umowę między spółką Microsoft Corporation

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE. A. Surface. Uszkodzenia powstałe na skutek wypadków

1. UBEZPIECZENIE. A. Surface. Uszkodzenia powstałe na skutek wypadków DOKUMENTACJA UBEZPIECZENIA DOKUMENT TEN STWIERDZA, ŻE w ramach umowy Premium Ubezpieczający jest zobowiązany świadczyć Właścicielowi umowy świadczenia określone w ramach Warunków, Definicji, Wykluczeń

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE sklepu elektronicznego Bestcena.pl specjalizującego się w wypożyczaniu sprzętu elektronicznego, telefonów komórkowych oraz dostarczaniu innych usług 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1.

Bardziej szczegółowo

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC

ujednolicony Umowa Nr PN/4/15/VBC ujednolicony Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr PN/4/15/VBC zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ I ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DATA WYDANIA REGULAMINU: 25.12.2014 I. Definicje Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia

Bardziej szczegółowo

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa.

Licencjobiorca przestrzegający niniejszych postanowień licencyjnych uzyskuje opisane poniżej prawa. POSTANOWIENIA LICENCYJNE DOTYCZĄCE OPROGRAMOWANIA MICROSOFT MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego

REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego REGULAMIN korzystania ze sklepu internetowego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa wzajemne prawa i obowiązki stron, wynikające z korzystania ze sklepu internetowego, umieszczonego pod

Bardziej szczegółowo

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009

Warunki Ogólne Teleroute. wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Ogólne Teleroute 1 wersja 1.0 - styczeń 2009 Warunki Teleroute 2 Dziękujemy, że podjęliście Państwo decyzję o dołączeniu do grona klientów Teleroute. Teleroute oferuje różnorodne produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2)

WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) WARUNKI ZAKUPU PILKINGTON (PCP2) 1. DEFINICJE 1.1 Podmiot Stowarzyszony oznacza jakiekolwiek przedsiębiorstwo stanowiące: (i) ostateczną spółkę dominującą Kupującego; (ii) ostateczną lub pośrednią spółkę

Bardziej szczegółowo

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015

Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Zasady świadczenia usług asysty technicznej do Sprzętu i Systemów Oracle Obowiązują od 29 kwietnia 2015 Spis treści 1. Informacje Ogólne 2. Warunki Świadczenia Usług Asysty Technicznej 3. Bezterminowa

Bardziej szczegółowo

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE

UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE UMOWA SERWISOWA PEUGEOT OPTIWAY UTRZYMANIE Pieczęć firmowa Sprzedający w imieniu Peugeot Polska Sp. z o.o.:... Imię i nazwisko sprzedawcy:... KLIENT imię: llllllllllllli nazwisko/nazwa: lllllllllllllllllllllllllllllllllllli

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY DATA WERSJI: 08.08.2013 1. ZAKRES I ZASTOSOWANIE 1.1 NINIEJSZE OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY ( WARUNKI ) DOTYCZĄ WSZYSTKICH OFERT, ZAKUPU I SPRZEDAŻY PRODUKTÓW (WŁĄCZNIE, LECZ BEZ OGRANICZEŃ,

Bardziej szczegółowo

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis

Warunki świadczenia usługi Usługa On-site Diagnosis Omówienie usługi Dell z przyjemnością przedstawia usługę On-site Diagnosis (zwaną dalej Usługą ) zgodną z niniejszym dokumentem (zwanym dalej Warunkami świadczenia usługi ). Wprowadza ona opcjonalne czynności

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług PayLane

Regulamin świadczenia usług PayLane 1 1. Definicje Regulamin świadczenia usług PayLane PayLane PayLane Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (80-387), przy ul. Arkońskiej 6, A3, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo