Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji"

Transkrypt

1 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Danfoss Solar Inverters Warunki serwisu i gwarancji Ważne od grudzień

2 Danfoss Solar Inverters warunki i zasady gwarancji na Produkty Zawartość Cześć 1 Warunki ogólne Część 2 Informacje o Serwisie gwarancyjnym Załącznik 1 Tabela warunków Serwisu gwarancyjnego wg krajów Załącznik 2 Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu Gwarancji 1 Cześć 1 Warunki ogólne 1.1 Zakres Gwarancji Niniejsze warunki i zasady gwarancji ( Gwarancja ) uzupełniają zakres obowiązkowej odpowiedzialności wynikającej z obowiązujących przepisów prawa i mają zastosowanie do produktów sprzedanych przez Danfoss Solar Inverters A/S ( Danfoss ) i instalowanych w jednym z krajów wymienionych w załączniku Załącznik 1 Tabela warunków serwisu gwarancyjnego wg krajów. Gwarancja udzielana jest właścicielowi Produktu (zwanego dalej Właścicielem ) w odniesieniu do unikalnego numeru seryjnego Produktu. Jeśli w Okresie gwarancji Produkt okaże się wadliwy wskutek niewłaściwej produkcji, projektu lub materiałów, Właściciel jest uprawniony do Serwisu gwarancyjnego zgodnie z Załącznikiem Typy produktów objęte Gwarancją Oferta produktów TLX Oferta produktów DLX Oferta produktów FLX Oferta produktów MLX Oferta produktów CLX ComLynx Weblogger ComLynx Datalogger 1.3 Okres gwarancji Okres gwarancji rozpoczyna się od daty wystawienia przez firmę Danfoss faktury za Produkt. Długość Okresu gwarancji i rodzaj Serwisu gwarancyjnego obowiązujące w stosunku do Produktu zależą od kraju instalacji i typu produktu. Produkty CLX, produkty ComLynx i inne akcesoria. Zasięg: Globalny Okres gwarancji: 2 lata Serwis gwarancyjny: Naprawa w punkcie serwisowym Przedłużona gwarancja: Niedostępna Inwertery typu TLX, DLX, FLX i MLX Zasięg Gwarancji, Okresy gwarancji i poziom Serwisu gwarancyjnego zostały podane w tabeli informacji o Gwarancji w Załączniku 1. Okres gwarancji dla każdego Produktu określany zgodnie z tą tabelą jest nazwany dalej Okresem gwarancji. Wersja 12/2013 Strona 1 z 8 Danfoss Solar Inverters

3 1.4 Procedura zgłaszania roszczenia Wszelkie roszczenia z tytułu Gwarancji muszą być zgłaszane zgodnie z procedurą określoną w Załączniku Dowód gwarancji Gwarancja zachowuje ważność pod warunkiem, że do spółki Danfoss dostarczone zostaną informacje o Dowodzie gwarancji określone w Załączniku Ograniczenie odpowiedzialności Spółka Danfoss nie ponosi z tytułu niniejszej Gwarancji jakiejkolwiek odpowiedzialności za awarie niespowodowane wadami konstrukcyjnymi, materiałowymi lub produkcyjnymi, w tym między innymi za awarie i uszkodzenia spowodowane lub wywołane przez: zużycie; nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w dokumentacji Produktu; uszkodzenie w czasie transportu Produktu; nieprawidłową instalację lub rozruch; nieautoryzowane modyfikacje, zmiany lub próby naprawy; niewłaściwe użytkowanie lub niewłaściwą obsługę; niewystarczającą wentylację; niezapewnienie zgodności z odpowiednimi standardami lub przepisami BHP; instalowanie Produktów w nieodpowiednich środowiskach (np. duża wilgotność, wysokie stężenie solanki w powietrzu, obecność nadmiernej ilości kurzu, atmosfera agresywna chemicznie); przepięcie; czynnik zewnętrzny (np. akt wandalizmu, powódź, błyskawica, burza, pożar); instalację i użytkowanie Produktu w krajach, dla których nie jest on przeznaczony lub w których nie ma autoryzacji, zgodnie z dokumentacją techniczną Danfoss; inne komponenty instalacji fotowoltaicznej; siłę wyższą. Produkty ze zmienioną etykietą identyfikacyjną lub pozbawione etykiety identyfikacyjnej nie podlegają Gwarancji. Gwarancja nie obejmuje powierzchownych uszkodzeń ani defektów kosmetycznych, które nie mają wpływu na prawidłowe funkcjonowanie Produktów. Wszelkie roszczenia nieobjęte gwarancją zgodnie z warunkami i zasadami tej Gwarancji zostają niniejszym wyłączone. Danfoss zastrzega sobie prawo do obciążenia nabywcy poniesionymi kosztami w przypadku, gdy roszczenie nie jest uzasadnione warunkami i zasadami tej Gwarancji. Firma Danfoss nie będzie ponosić z tytułu niniejszej Gwarancji odpowiedzialności za jakiekolwiek z następujących typów strat i szkód: 1) utratę zysków, kontaktów handlowych, kontraktów, dochodów, reputacji lub obrotów; lub 2) utratę lub uszkodzenia danych; lub 3) jakiekolwiek szkody pośrednie, szkody, których nie można było przewidzieć przy zawieraniu umowy lub jakiekolwiek inne szkody. Niniejszy paragraf 1.6 w żaden sposób nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności firmy Danfoss w przypadku śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych jej zaniedbaniem lub rozmyślnym wprowadzeniem w błąd, ani w jakichkolwiek innych przypadkach, gdy na mocy obowiązujących przepisów prawa wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności jest niedopuszczalne. Wersja 12/2013 Strona 2 z 8 Danfoss Solar Inverters

4 2 Część 2 Informacje o Serwisie gwarancyjnym 2.1 Opcje Serwisu gwarancyjnego Gwarancja przedstawiona w części 1 niniejszego dokumentu jest dostarczana jako integralna część Produktu. Jak opisano w części 1, Gwarancja oraz poziom Serwisu gwarancyjnego dla konkretnego Produktu zależą od numeru seryjnego Produktu i kraju instalacji. Dostępne są różne przedłużenia Gwarancji. Opcje przedłużenia mogą się różnić w zależności od kraju instalacji. Przedłużenia Gwarancji są dostępne na okresy do 20 lat i oferują rozwiązania serwisu na ustalonych warunkach i po stałych kosztach. Przegląd rodzajów Gwarancji i opcji przedłużenia Gwarancji dla poszczególnych krajów zawiera Załącznik 1 Tabela warunków Serwisu gwarancyjnego wg krajów. 2.2 Naprawa w punkcie serwisowym W przypadku Naprawy w punkcie serwisowym objęty Gwarancją Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony w wyznaczonym punkcie serwisowym po tym, jak Właściciel (na własny koszt i ryzyko) dostarczy wadliwy Produkt do serwisu. Właściciel jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznego opakowania, aby zapobiec uszkodzeniu Produktu w czasie transportu. Po dokonaniu naprawy lub wymiany Produkt zostanie zwrócony Właścicielowi, na koszt i ryzyko firmy Danfoss. 2.3 Usługa wymiany produktu W przypadku Usługi wymiany produktu firma Danfoss wyśle Produkt zamienny do lokalizacji Właściciela. Właściciel jest odpowiedzialny za zainstalowanie nowego produktu i sprawdzenie poprawności jego działania, na koszt i ryzyko Właściciela. Produkt zamienny staje się własnością Właściciela w zamian za Produkt zwracany jako wadliwy, który staje się własnością firmy Danfoss. Właściciel musi zapakować przypuszczalnie wadliwy Produkt do opakowania, w którym otrzymał Produkt zamienny, i zwrócić go firmie Danfoss zgodnie z dołączonymi instrukcjami. Transport przypuszczalnie wadliwego Produktu do firmy Danfoss oraz dostawa Produktu zamiennego do Właściciela odbywają się na koszt i ryzyko firmy Danfoss. Jeśli jednak Produkt nie zostanie zwrócony w opakowaniu, w którym otrzymano Produkt zamienny, Właściciel będzie ponosił odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia zwracanego Produktu powstałe w czasie transportu. Właścicielowi zostanie wystawiona faktura za Produkt zamienny, jeśli firma Danfoss nie otrzyma przypuszczalnie wadliwego Produktu w ciągu określonej liczby dni roboczych od daty zarejestrowania zgłoszenia reklamacyjnego (patrz punkt 2 Załącznika 2). 2.4 Serwis na miejscu W przypadku Serwisu na miejscu partner serwisowy firmy Danfoss dokona naprawy lub wymiany Produktu w miejscu instalacji. Usługi będą świadczone w dni robocze w normalnych godzinach pracy. Właściciel odpowiada za zapewnienie firmie Danfoss wystarczającego i zgodnego z prawem dostępu do miejsca instalacji. Obejmuje to rusztowania, w przypadku gdy Produkt wymagający serwisu znajduje się poza zasięgiem pracownika stojącego na ziemi. W przypadkach niewystarczającego dostępu do instalacji Właściciel poniesie wszelkie dodatkowe koszty związane z zapewnieniem dostępu. Właściciel musi zapewnić odpowiedni obszar roboczy, aby umożliwić demontaż i ponowny montaż Produktu. Koszty części zapasowych, transportu i robocizny związane z Serwisem na miejscu są pokrywane przez firmę Danfoss. Wersja 12/2013 Strona 3 z 8 Danfoss Solar Inverters

5 2.5 Międzynarodowy i lokalny Serwis gwarancyjny Firma Danfoss zapewnia usługi serwisowe za pośrednictwem sześciu następujących ustrukturyzowanych kanałów: 1. Międzynarodowa infolinia firmy Danfoss jako wsparcie techniczne w regionach bez lokalnej infolinii firmy Danfoss. 2. Lokalna infolinia Danfoss udzielająca wsparcia drogą telefoniczną, ową lub przez połączenia zdalne z Produktami. 3. Lokalny zatwierdzony partner infolinii firmy Danfoss udzielający wsparcia drogą telefoniczną, e- mailową lub przez połączenia zdalne z Produktami. 4. Lokalny technik firmy Danfoss na potrzeby rozwiązywania problemów na miejscu. 5. Lokalny zatwierdzony partner serwisowy firmy Danfoss na potrzeby rozwiązywania problemów na miejscu. 6. Lokalny instalator instalacji elektrycznych na potrzeby wybranych usług serwisowych. Lista szczegółowych danych kontaktowych dla poszczególnych krajów jest dostępna na stronie głównej firmy Danfoss: Serwis gwarancyjny może nie być dostępny we wszystkich lokalizacjach i może się różnić w zależności od lokalizacji. Szczegółowych informacji udziela międzynarodowa infolinia Danfoss International Hotline. Wersja 12/2013 Strona 4 z 8 Danfoss Solar Inverters

6 Załącznik 1: Tabela warunków Serwisu gwarancyjnego wg rajów BASE WARRANTY EXTENDED WARRANTY OPTIONS OPTIONAL PERIOD SERVICE LEVEL PERIOD OPTIONS REGION COUNTRY OF INSTALLATION 2 YRS 5 YRS BRING-IN EXCHANGE ON-SITE 5 YRS 10 YRS 20 YRS Europe Denmark Sweden Norway Finland Estonia Latvia Lithaunia Poland Austria Czech Republic Slovakia Slovenia Hungary Croatia Serbia Romania Bulgaria Montenegro Bosnia Germany Switzerland United Kingdom Ireland Belgium Netherland Luxemburg France Spain Portugal Italy Greece Malta Turkey Cyprus Other EUROPE CIS Russia Ukraine Belarus Azerbaijan Kazakhstan Moldovia Other CIS Middle East Israel Saudi Arabia UAE Qatar Bahrain Other Middle East Africa Morocco Algeria Libya Egypt Mauritania Mali Ghana Niger Chad Sudan Ethiopia Nigeria South Africa Other Africa Asia Malaysia Thailand Singapore India Indonesia Philippines PR China Korea Taiwan Japan Other Asia Pacific Australia New Zealand North America Canada United States Mexico Latin America Chile Brazil Argentina Other Latin America Lista nie obejmuje terytoriów zamorskich i wysp należących do któregokolwiek z krajów. W celu uzyskania informacji o Gwarancji i warunkach serwisu dotyczących kraju nieuwzględnionego w tej tabeli należy skontaktować się z firmą Danfoss Solar Inverters. Wersja 12/2013 Strona 5 z 8 Danfoss Solar Inverters

7 Załącznik 2 Procedura zgłaszania roszczeń z tytułu Gwarancji 1 Jak uzyskać Serwis gwarancyjny Jeśli w Okresie gwarancji wystąpi usterka Produktu potencjalnie spowodowana wadami konstrukcyjnymi, materiałowymi lub produkcyjnymi, Właściciel lub lokalny instalator ( Instalator ) powinien bezzwłocznie skontaktować się z lokalną infolinią firmy Danfoss lub lokalnym zatwierdzonym partnerem serwisowym firmy Danfoss. Lista szczegółowych danych kontaktowych dla poszczególnych krajów jest dostępna na stronie głównej firmy Danfoss: Serwis gwarancyjny może nie być dostępny we wszystkich lokalizacjach i może się różnić w zależności od lokalizacji. Informacje dotyczące konkretnych lokalizacji można uzyskać, kontaktując się z infolinią firmy Danfoss. 2 Wymagania uzyskania Serwisu gwarancyjnego Gwarancja będzie obowiązywała tylko w przypadku, gdy Właściciel lub Instalator wybrany przez Właściciela dostarczy następującą dokumentację reklamowanego Produktu do firmy Danfoss ( Informacje o Dowodzie gwarancji ). Pełny numer typu produktu Pełny numer seryjny Kopię oryginalnej faktury za Produkt wystawionej przez sprzedawcę Jeżeli i kiedy firma Danfoss otrzyma informacje o Dowodzie gwarancji, zarejestruje zgłoszenie roszczenia z tytułu Gwarancji pod unikalnym numerem zgłoszenia reklamacyjnego (RMA) i udostępni szablon zgłoszenia serwisowego, który musi zostać wypełniony i odesłany do firmy Danfoss przez Właściciela lub Instalatora zgłaszającego problem w imieniu Właściciela. Właściciel niniejszym zobowiązuje się do pokrycia wszystkich poniesionych kosztów, jeśli roszczenie wniesione przez Właściciela zostanie uznane za nieobjęte Gwarancją. Szczegółowe informacje na temat kosztów serwisu udostępnia infolinia firmy Danfoss. Na prośbę firmy Danfoss Właściciel lub Instalator zgłaszający reklamację w imieniu Właściciela powinien w formie pisemnej przekazać następujące informacje do infolinii firmy Danfoss lub partnera serwisowego infolinii Danfoss. Dane zgłaszającego reklamację (imię i nazwisko, numer telefonu, ) Szczegółowe dane kontaktowe (imię i nazwisko, adres, telefon, telefon komórkowy, ) Szczegółowe informacje na temat miejsca instalacji (nazwa, adres, telefon, telefon komórkowy, e- mail) Szczegółowe informacje na temat miejsca dostarczenia wadliwego produktu (nazwa, adres, telefon, telefon komórkowy, ) Data rozruchu i kopia raportu z rozruchu Data wykrycia problemu Opis problemu i kody błędów Konkretne informacje na temat dostępu i serwisu w miejscu instalacji Szczegółowe informacje na temat całego systemu, którego Produkt jest częścią (np. modułów) Firma Danfoss nie będzie mogła zainicjować usług Serwisu gwarancyjnego, jeśli wymagane informacje wymienione powyżej nie zostaną jej dostarczone. Wszelkie dodatkowe koszty poniesione Wersja 12/2013 Strona 6 z 8 Danfoss Solar Inverters

8 przez firmę Danfoss w wyniku braku/niepoprawności informacji zostaną zafakturowane na Właściciela. Produkt reklamowany jako wadliwy powinien zostać zwrócony do firmy Danfoss w oryginalnym opakowaniu lub w opakowaniu zapewniającym równie dobrą ochronę na czas transportu. Firma Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia Produktu powstałe w czasie transportu. Jeśli jednak firma Danfoss w kraju instalacji oferuje Usługę wymiany produktu i jeśli Właściciel w takim kraju zwraca Produkt w opakowaniu, w którym otrzymał Produkt zamienny, firma Danfoss odpowiada za wszelkie uszkodzenia Produktu powstałe w czasie transportu. Firma Danfoss zastrzega sobie prawo do wystawienia Właścicielowi faktury na kwotę równą wartości wymienionego Produktu,w przypadku gdy punkt serwisowy Danfoss wyznaczony przez infolinię firmy Danfoss nie otrzyma wadliwego Produktu w ciągu określonej liczby dni roboczych od daty rejestracji zgłoszenia reklamacyjnego. Europa Bliski Wschód Afryka Azja Obszar Pacyfiku 20 dni Ameryka Północna Ameryka Łacińska 20 dni 30 dni 30 dni 30 dni 20 dni 30 dni 3 Procedura naprawy Właściciel musi postępować zgodnie z określonymi procedurami i instrukcjami dotyczącymi identyfikacji usterek i rozwiązywania problemów przekazanymi mu przez infolinię firmy Danfoss lub partnera serwisowego firmy Danfoss. Pracownicy infolinii Danfoss lub dostawca usług serwisowych Danfoss podejmą próby zdiagnozowania i rozwiązania zgłoszonego problemu drogą telefoniczną, ową lub przez połączenie zdalne. W związku z tego rodzaju wsparciem technicznym Właściciel lub Instalator zgłaszający problem w imieniu Właściciela może zostać poproszony o pobranie i zainstalowanie wskazanych aktualizacji oprogramowania. Jeśli zgłoszonego problemu nie można rozwiązać poprzez konsultacje telefoniczne i/lub aktualizacje oprogramowania, infolinia firmy Danfoss lub partner serwisowy firmy Danfoss umówi Serwis gwarancyjny dostępny dla konkretnego Produktu i miejsca instalacji; patrz: Część 2 Informacje o Serwisie gwarancyjnym 4 Produkt zamienny i części zamienne W przypadku, gdy Serwis gwarancyjny wiąże się z wymianą Produktu lub części, zastąpiony Produkt lub część staje się własnością firmy Danfoss, a dostarczony Produkt zamienny lub część zamienna staje się własnością Właściciela. Produkt zamienny lub część zamienna dostarczona przez firmę Danfoss mogą nie być nowe, ale będą produktem takiej samej lub nowszej generacji, w podobnym lub lepszym stanie i o funkcjonalności co najmniej równej lub porównywalnej z oryginalnym Produktem lub częścią. Produkt lub część zamienna są objęte Gwarancją przez pozostałą część Okresu gwarancji oryginalnie dostarczonego Produktu. Wersja 12/2013 Strona 7 z 8 Danfoss Solar Inverters

9 5 Wykorzystanie danych osobowych Właściciel upoważnia firmę Danfoss do przechowywania, wykorzystywania i przetwarzania informacji o Serwisie gwarancyjnym i danych kontaktowych Właściciela, w tym danych osobowych, numerów telefonów, adresu i adresu . Firma Danfoss może korzystać z tych informacji w celu wykonywania usług na rzecz Właściciela w ramach niniejszej Gwarancji. Firma Danfoss może kontaktować się z Właścicielem w celu przeprowadzania ankiet dotyczących zadowolenia z usług serwisowych Danfoss lub w celu powiadamiania Właściciela o ważnych terminach lub problemach z bezpieczeństwem Produktu. Na potrzeby realizacji tych celów Właściciel upoważnia firmę Danfoss do przekazania danych Właściciela do dowolnego kraju, w którym firma Danfoss prowadzi działalność, i do udostępnienia ich dowolnemu podmiotowi działającemu w imieniu firmy Danfoss. Wersja 12/2013 Strona 8 z 8 Danfoss Solar Inverters

10 Danfoss Solar Inverters A/S DK-6 0 Denmark Tel: Fax: December 2013 Produced by Danfoss A/S

Prasy hydrauliczne typu CFK

Prasy hydrauliczne typu CFK Prasy hydrauliczne typu CFK Nośności od 40 t do 320 t Bardzo dobry stosunek wydajność/ masa urządzenia Przenośne prasy hydrauliczne Uniwersalne i lekkie! Do szybkiego sprężania i obciążeń próbnych systemów

Bardziej szczegółowo

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn

ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn ERIFLEX FLEXIBAR Narzędzia do zginania i skręcania szyn Narzędzia do zginania szyn ERIFLEX FLEXIBAR MFF narzędzie do zginania szyn MFFU - narzędzie do zginania szyn w kształt U MFFV uchwyt do zginania

Bardziej szczegółowo

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013

Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Cennik za połączenia VoIP obowiązuje od 11.01.2013 Rodzaj opłaty Inicjacja połączenia Abonament miesięczny / Opłata za utrzymanie numeru 0,00 zł Opłata jednorazowa za przyznany numer (dowolna strefa numeracyjna)

Bardziej szczegółowo

oraz użytkowania niezgodnie ze specyfikacją techniczną opisaną w niniejszej instrukcji. KARTA GWARANCYJNA 1. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty sprzedaży (zgodnie z datą na dowodzie

Bardziej szczegółowo

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski

EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY. adw. Piotr Wojciechowski EKSPERT RADZI - JEDNODNIOWE SZKOLENIA Z ZAKRESU PRAWA PRACY adw. Piotr Wojciechowski Szanowni Państwo, Inwestycja w rozwój ludzi to w dzisiejszych czasach inwestycja w rozwój biznesu. Droga do mistrzostwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI REGULAMIN ROZPATRYWANIA REKLAMACJI Regulamin Rozpatrywania Reklamacji dotyczy usunięcia wad materiałowych, konstrukcyjnych lub wykonawczych w drodze bezpłatnej naprawy lub wymiany w Serwisie myphone, lub

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko.

Karta gwarancyjna. Dane produktu. Dane sprzedawcy. Adnotacje serwisu. Nazwa. Model. Numer seryjny. Nazwa firmy/imię i nazwisko. Karta gwarancyjna Karta gwarancyjna Dane produktu Nazwa Model Numer seryjny Dane sprzedawcy Nazwa firmy/imię i nazwisko Adres Podpis, pieczęć, data sprzedaży Adnotacje serwisu L.p zgłoszenia do serwisu

Bardziej szczegółowo

www.format-4.com Teraz przez krótki czas! Zarezerwujcie promocje jubileuszowe

www.format-4.com Teraz przez krótki czas! Zarezerwujcie promocje jubileuszowe 2001-2015 www.format-4.com Teraz przez krótki czas! Zarezerwujcie promocje jubileuszowe Witamy Witam w roku jubileuszowym 2015! Ma się uczucie, jakby to było dopiero wczoraj, kiedy narodził się pomysł

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o.

WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE. DGM POLSKA sp. z o.o. WARUNKI GWARANCJI MONITOR LCD PRODUKTY I AKCESORIA CYFROWE 1 Linia serwisowa (Polska): (+48) 834 110 000 Linia serwisowa (Hong Kong): (+852) 81 002 922 2 A. Ogólne warunki gwarancji Zasady gwarancji Wszystkie

Bardziej szczegółowo

Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy

Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy Wszystko, czego potrzebujesz, by Twój warsztat samochodowy mógł być czystszy, bezpieczniejszy i wydajniejszy Zmodernizuj swój warsztat Spaliny samochodowe i dymy spawalnicze, pył powstający przy piaskowaniu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola

Urządzenia medyczne. Ograniczona gwarancja firmy Motorola Urządzenia medyczne Jeżeli korzystasz z rozrusznika serca, defibrylatora lub innego urządzenia medycznego, zasięgnij porady lekarza lub producenta, zanim zaczniesz korzystać z tego telefonu. Ograniczona

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper

ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper ZMIANY W PRAWIE DOT. NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH Prezentacja DLA Piper 7 czerwiec 2016 www.dlapiper.com 6 czerwiec 2016 0 Kancelaria prawna o globalnym zasięgu DLA PIPER OFFICES Australia Austria Bahrain Belgium

Bardziej szczegółowo

Pomoc techniczna. Knowledgebase

Pomoc techniczna. Knowledgebase Pomoc techniczna Zapewnianie Państwu najlepszych produktów jak również najlepszych usług traktujemy jako zobowiązanie i oferujemy Państwu bogaty wybór opcji usługi eservice oraz stanowiącą jej dopełnienie

Bardziej szczegółowo

II. Terytorialny zasięg gwarancji Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

II. Terytorialny zasięg gwarancji Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WARUNKI GWARANCJI I. Słowniczek pojęć 1. Poniższe określenia zawarte w niniejszych Warunkach Gwarancji będą miały następujące znaczenie: a) Gwarancja oznacza uprawnienia oraz obowiązki wynikające z niniejszych

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE

OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA WYSTAWIONA PRZEZ FIRMĘ NOKIA DLA TELEFONÓW NOKIA Z SYSTEMEM WINDOWS PHONE UWAGA! Niniejsza ograniczona gwarancja producenta ( gwarancja ) obowiązuje wyłącznie dla oryginalnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ REKLAMACYJNY

FORMULARZ REKLAMACYJNY Obowiązuje dla umów sprzedaży zawartych do 24.12.2014 r Regulamin w formacie pdf (pobierz) Regulamin sklepu internetowego http://kamrec.pl/ 1. Właścicielem sklepu internetowego http://kamrec.pl/ jest firma

Bardziej szczegółowo

Struktura sektora energetycznego w Europie

Struktura sektora energetycznego w Europie Struktura sektora energetycznego w Europie seminarium Energia na jutro 15-16, września 2014 źródło: lion-deer.com 1. Mieszkańcy Europy, 2. Struktura wytwarzania energii w krajach Europy, 3. Uzależnienie

Bardziej szczegółowo

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów.

Informacje dla nabywcy o sposobie i warunkach świadczenia serwisu gwarancyjnego On- Site. Dotyczy wyłącznie serwerów. I. Definicje PRODUCENT NTT System S. A. 04-351 Warszawa ul. Osowska 84 SERWIS GWARANCYJNY On-Site usuwanie usterek i przywracanie sprawności uszkodzonym urządzeniom w zakresie awarii sprzętowych, realizowane

Bardziej szczegółowo

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA.

5. Gwarancja SERWIS PLUS, SERWIS 8/5/NBD lub WSPARCIE musi zostać wykupiona przez Nabywcę w ciągu 90 dni od daty zakupu produktu NAS ARENA. Ogólne warunki pakietów serwisowych oraz wsparcia technicznego dla produktów NAS ARENA sprzedawanych przez Konsorcjum FEN Sp. z o.o. obowiązujące od 2011-11-21. 1. Na podstawie przepisów prawa zawartych

Bardziej szczegółowo

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta.

Aby zamówić akumulator zamienny, skontaktuj się z obsługą klienta. 8. Informacje ogólne Jeśli produkt nie działa poprawnie... 1. Przeczytaj ten podręcznik użytkownika lub poradnik szybkiego startu. 2. Skontaktuj się z obsługą klienta: +49 (0) 1805 938 802 w Europie E-mail:

Bardziej szczegółowo

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki Ricoh Ricoh Ricoh Informacje ogólne Zgłoszenie w trybie DOA można dokonać w okresie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Do finalizacji procesu niezbędna jest faktura/paragon

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO

WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO Załącznik nr 3 do Umowy nr.. z dnia r. Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO 1. Definicję pojęć: Celem opisania warunków świadczenia usług serwisowych definiuje

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH

PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH PROCEDURA REKLAMACYJNA SPRZĘTU LOGITECH I LABTEC DLA UśYTKOWNIKÓW KOŃCOWYCH Firma Logitech, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła moŝliwość składania zapytań technicznych oraz reklamowania produktów

Bardziej szczegółowo

Cennik telefonia internetowa VoIP

Cennik telefonia internetowa VoIP Cennik telefonia internetowa VoIP OPŁATY ZA POŁACZENIA I USŁUGI DODATKOWE Opłaty za połączenia w ruchu krajowym Kwota netto 1 Połączenia w sieci oferowanego operatora 0,00 2 Połączenia lokalne, międzystrefowe,

Bardziej szczegółowo

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce

Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce 1 Gwarancja firmy Compaq na produkty Presario zakupione w Polsce Niniejszy dokument zawiera informacje na temat dostępnych usług pomocy technicznej i warunków obsługi serwisowej. Zakres gwarancji Komputery

Bardziej szczegółowo

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki APC

Realizacja reklamacji w trybie DOA dla produktów marki APC APC APC Informacje ogólne Zgłoszenie w trybie DOA można dokonać w okresie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od momentu zawarcia transakcji. Do finalizacji procesu niezbędna jest faktura/paragon zakupu

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD

KARTA GWARANCYJNA GRATULUJEMY! SPRZĘT AGD KARTA GWARANCYJNA SPRZĘT AGD GRATULUJEMY! W Państwa kuchni pojawił się nowoczesny sprzęt AGD FRANKE. To doskonały wybór. Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami, które wyróżnia nowoczesna technologia

Bardziej szczegółowo

G U A R A N T E E. Gwarancja producenta 3. Edycja

G U A R A N T E E. Gwarancja producenta 3. Edycja G U A R A N T E E 2 YEARS PL Gwarancja producenta 3. Edycja 01.06.2015 Gwarancja producenta Solare Datensysteme GmbH Fuhrmannstraße 9 72351 Geislingen - Binsdorf, Germany Podsumowanie: Gwarancja niniejszego

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:.

KARTA GWARANCYJNA. RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. KARTA GWARANCYJNA RIHO POLSKA Sp. z o.o. ul. Zgierska 250/252 91-364 Łódź udziela gwarancji na: Nazwa produktu:. Kod produktu:. Numer seryjny: Data produkcji: Data sprzedaży:... Podpis i pieczątka sklepu:...

Bardziej szczegółowo

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;...

I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej Gwarant;... KSIĄŻKA GWARANCYJNA KSIĄŻKA GWARANCYJNA NA PRODUKTY I URZĄDZENIA KLIMATYZACYJNE FIRMY MITSUBISHI ELECTRIC I. Zakres gwarancji. 1. Na zasadach określonych postanowieniami niniejszej Książki Gwarancyjnej

Bardziej szczegółowo

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy

20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy 20 lat kształcenia w języku angielskim doświadczenia, kierunki rozwoju, perspektywy prof. Bożena Werner Prodziekan ds.oddziału Nauczania w Języku Angielskim Warszawski Uniwersytet Medyczny Radźsięprzeszłości,

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 3. Podatki a działalność gospodarcza Owsiak (2005), Finanse Publiczne, PWN Osiatyński J., Finanse publiczne Ekonomia i polityka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 James,

Bardziej szczegółowo

ZGLOSZENIE SPRZĘTU MARKI CREATIVE LABS W APN SERWIS JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU.

ZGLOSZENIE SPRZĘTU MARKI CREATIVE LABS W APN SERWIS JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. REGULAMIN CREATIVE LABS ZGLOSZENIE SPRZĘTU MARKI CREATIVE LABS W APN SERWIS JEST RÓWNOWAŻNE Z AKCEPTACJĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU. 1. SŁOWNIK 1. Serwis APN Serwis sp. z o.o. Autoryzowany Serwis Creative

Bardziej szczegółowo

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów

Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Warszawa, 16 sierpnia 2010 r. Badanie Mercer: analiza polityki flotowej w celu redukcji kosztów Samochód służbowy stanowi istotny składnik pakietu wynagrodzenia i jest potężnym argumentem dla przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

Rejestracja (W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z treścią kolejnych stron)

Rejestracja (W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z treścią kolejnych stron) Przewodnik po SCA 1 Rejestracja (W celu uzyskania szczegółowych informacji proszę zapoznać się z treścią kolejnych stron) Otrzymasz informację o rejestracji Przewoźnika z portalu DB Schenker Carrier Portal.

Bardziej szczegółowo

MAKE VISIONS REAL <<

MAKE VISIONS REAL << KORBANK MEDIA CYFROWE SP. Z O.O. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław T.: +71 723 43 23 F: 71 723 43 29 NIP: 897-17-21-120 REGON: 020373926 KORBANK S.A. ul. Nabycińska 19 53 677 Wrocław BIURO OBSŁUGI KLIENTA

Bardziej szczegółowo

1) WARUNKI GWARANCJI "1rok"

1) WARUNKI GWARANCJI 1rok Produkty MASTER są objęte jednym z trzech typów gwarancji (w zależności od produktu): 1 rok (żółta karta gwarancyjna) 2 lata (niebieska karta gwarancyjna) 1 rok + 1 rok (biała karta gwarancyjna) 1) WARUNKI

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII

PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII PROCEDURA REKLAMACYJNA DLA PRODUKTÓW PRESTIGIO Z WYBRANYCH KATEGORII Firma, dbając o zadowolenie swoich Klientów, stworzyła możliwość reklamowania produktów w firmie Fixit w zakresie ograniczonym do następujących

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA

Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA Karta gwarancyjna KARTA GWARANCYJNA IMEI / NUMER SERYJNY PRODUKTU MODEL NUMER DOKUMENTU SPRZEDAŻY DATA SPRZEDAŻY (rok/miesiąc/dzień) PIECZĄTKA I PODPIS SPRZEDAWCY ZAPOZNAŁEM SIĘ Z WARUNKAMI GWARANCJI:

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres:

1. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy wymieniony w 1 przez okres: 1. 1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usług serwisowych, konserwacji i wsparcia technicznego dla czterech macierzy dyskowych HP StorageWorks P9500 oraz dwóch serwerów HP DL160 G6 zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN SKLEPU WARUNKI OGÓLNE WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN SKLEPU 1. Sklep internetowy firmy Kultys Management z siedzibą przy ul. Magazynowa 5 Gądki, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.vacuumsaver.pl umożliwia dokonanie

Bardziej szczegółowo

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH

Warunki sprzedaży ANCA, GmbH Warunki sprzedaży ANCA, GmbH ANCAGmbHWS-0000 Spis treści 1. Definicje... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Oferty... 2 4. Ceny... 2 5. Warunki płatności... 2 6. Prawo własności do towarów... 2 7. Dostawa...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA

Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ogólne Warunki Gwarancji i Serwisowania HAKO POLSKA Ważne od 01.01.2015 HAKO POLSKA Sp. z o.o. 30-392 Kraków, ul. Czerwone Maki 63 Dział Obsługi Klienta: tel.: +48 12 622 17 00 fax: +48 12 622 16 22 email:

Bardziej szczegółowo

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy

EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy EPSON COVERPLUS Postanowienia umowy 1. Definicje Na potrzeby niniejszych postanowień podane poniżej terminy przyjmują następujące znaczenie: Rejestracja oznacza wykonaną na stronie rejestracji w usłudze

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com

Karta gwarancyjna. urządzenia klimatyzacyjne. Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. www.lg.com Karta gwarancyjna urządzenia klimatyzacyjne Gwarancja jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej www.lg.com ZESTAWIENIE URZĄDZEŃ NAZWA SPRZĘTU:... JEDNOSTKA ZEWNĘTRZNA Pełny symbol jednostki:

Bardziej szczegółowo

Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland. Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata

Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland. Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata Marcin Siwa, Dyrektor Działu Oceny Ryzyka, Coface Poland Panorama ryzyka na świecie. Ocena i perspektywy gospodarcze dla świata -3,9-3,5-4,2-1,8-0,5 1,3 1,1 1,7 2,0 2,5 2,7 2,1 2,0 1,5 2,0 2,7 3,0 3,1

Bardziej szczegółowo

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych Regulamin napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych 1. Firma Techman Sp. z o.o. Gwarant udziela gwarancji na okres 12 miesięcy od chwili nabycia towaru, jednocześnie zastrzegając sobie prawo do jej uchylenia

Bardziej szczegółowo

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja

Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter. Ograniczona gwarancja Drukarki z serii Designjet T920 i T1500 eprinter Ograniczona gwarancja Ograniczona gwarancja firmy Hewlett-Packard Produkt HP Drukarka Oprogramowanie Głowica drukująca Wkład atramentowy Okres ograniczonej

Bardziej szczegółowo

WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) ( 94) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ

WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) ( 94) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ WWL(P)/CO 85x160 COMFORT ( 01) 2000000011159( 94) PL INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI WANNY WIELOFUNKCYJNEJ SYSTEMY HYDROMASAŻU SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. KORZYSTANIE Z HYDROMASAŻU... 3 3. MONTAŻ KABIN Z

Bardziej szczegółowo

http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html

http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html apple.co m http://www.apple.co m/legal/warranty/pro ducts/mac-po lish.html Apple - Legal PRAWO KONSUMENCKIE Roczna gwarancja Apple to dobrowolna gwarancja udzielona przez producenta. Na jej mocy użytkownik

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta.

2. Obowiązki gwarancyjne pełni Gwarant lub Autoryzowany Serwis Gwaranta. WARUNKI GWARANCJI 1. Clima Produkt zwany Gwarantem udziela gwarancji na sprzedane urządzenia, pod warunkiem eksploatacji urządzeń zgodnej z warunkami określonymi w DTR i na warunkach określonych poniżej.

Bardziej szczegółowo

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA

MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA MAKROEKONOMIA II KATARZYNA ŚLEDZIEWSKA WYKŁAD XI WZROST GOSPODARCZY cd. Perspektywa historyczna Wzrost teraz Dekompozycja wzrostu Produktywność Reszta Solowa Polska PKB W MILIARDACH DOLARÓW (W CENACH Z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO belumi na dzień 7.04.2015 r. 1. Informacje Ogólne 1. Właścicielem i operatorem Sklepu Internetowego belumi jest belumi Krzysztof Sosnowski z siedzibą: ul. Ostródzka 44, 03-289

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o gwarancji ASUS

Formularz informacji o gwarancji ASUS Formularz informacji o gwarancji ASUS Pan/Pani: Numer telefonu: Adres: Adres e-mail: Data zakupu: / / (DD/MM/RR) Nazwa dostawcy: Numer telefonu dostawcy: Adres dostawcy: Numer seryjny Ważne: Zachowaj tę

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY. zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki

PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY. zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki PROGRAMY, PROJEKTY, PROCESY zarządzanie, innowacje, najlepsze praktyki Gdańsk, maj 2012 Dr hab. inż. MAREK WIRKUS, prof. PG Historia i współczesno czesność zarządzania projektami Gdańsk, maj 2012 Zakres

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna WZÓR Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki Junkers. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz

Bardziej szczegółowo

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA

ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k. ul. Wiśniowa 40B/5 02 520 Warszawa LENDICO POLAND Sp. z o.o. Ul. Bukowińska 22/215 02-703 WARSZAWA ECOVIS Milczarek i Wspólnicy Kancelaria Prawna Sp.k.

Bardziej szczegółowo

U10010. U10010_Desktop_PC_Warranty_Card_V3.indb 1 2014/12/8 17:48:30

U10010. U10010_Desktop_PC_Warranty_Card_V3.indb 1 2014/12/8 17:48:30 U10010 U10010_Desktop_PC_Warranty_Card_V3.indb 1 2014/12/8 17:48:30 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup produktu firmy ASUS! 1. Zarejestruj się teraz online i korzystaj z pełni usług gwarancyjnych,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Tomasiewicz

Krzysztof Tomasiewicz HCV w statystyce Krzysztof Tomasiewicz Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytet Medyczny w Lublinie Warszawa 22.09.2015 Transmisja HCV w Polsce Zakażenia krwiopochodne drogą płciową (1%), z matki

Bardziej szczegółowo

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia

Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługa w punkcie serwisowym HP z transportem w dwie strony z ochroną w razie przypadkowego uszkodzenia Usługi HP Care Pack Usługa serwisowa z transportem w dwie strony to wysokiej klasy obsługa zapewniająca

Bardziej szczegółowo

Formularz informacji o gwarancji ASUS

Formularz informacji o gwarancji ASUS Formularz informacji o gwarancji ASUS Pan/Pani/Panna: Numer telefoniczny: Adres: Address: Adres e-mail: Data zakupienia: / / (DD/MM/RR) Nazwa dostawcy: Numer telefoniczny dostawcy: Adres dostawcy: Numer

Bardziej szczegółowo

Ograniczona gwarancja Lenovo

Ograniczona gwarancja Lenovo Ograniczona gwarancja Lenovo L505-0010-02 08/2011 Niniejsza Ograniczona Gwarancja Lenovo składa się z następujących części: Część 1 Postanowienia ogólne Część 2 Postanowienia właściwe dla krajów Część

Bardziej szczegółowo

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń

Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Neteo Telefon 500 Cennik Połączeń Numery lokalne Godziny: Dni: Strefa: Za minutę: Brutto: 08:00 18:00 Poniedziałek, Wtorek, Środa, Numery lokalne 0,082 0,100 Czwartek, Piątek 08:00 18:00 Niedziela, Sobota,

Bardziej szczegółowo

Karta gwarancyjna WZÓR

Karta gwarancyjna WZÓR Karta gwarancyjna Szanowni Państwo! Dziękujemy Państwu za wybranie urządzeń marki JunkersBosch. Gratulujemy podjęcia trafnej decyzji i życzymy satysfakcjonującego użytkowania urządzeń oraz komfortu na

Bardziej szczegółowo

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu

Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu Devilink HR Przekaźnik podtynkowy Instrukcja montażu PL 1. Zastosowanie i funkcje Devilink HR Devilink HR (przekaźnik podtynkowy) służy do przełączania elementów grzejnych lub innych elektrycznych urządzeń

Bardziej szczegółowo

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne

solutions for demanding business Zastrzeżenia prawne Zastrzeżenia prawne Zawartośd dostępna w prezentacji jest chroniona prawem autorskim i stanowi przedmiot własności. Teksty, grafika, fotografie, dźwięk, animacje i filmy, a także sposób ich rozmieszczenia

Bardziej szczegółowo

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania

Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach oprogramowania ZAŁĄCZNIK NR 3 do umowy z dnia r. Szczegółowe warunki i zasady świadczenia przez Wykonawcę usług serwisu gwarancyjnego. 1. Definicje Usterka oprogramowanie nie realizuje funkcji określonych w dokumentach

Bardziej szczegółowo

Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360

Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360 Abonament Nasz Podstawowy Opłata Abonamentowa 46 zł brutto Liczba minut do wykorzystania w ramach abonamentu 360 Połączenia lokalne Lp. Rodzaj połączenia Okres taryfikacyjny Sposób naliczania Cena za minutę

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji, wymiany i naprawy falowników DELTA

Warunki gwarancji, wymiany i naprawy falowników DELTA Warunki gwarancji, wymiany i naprawy falowników DELTA 1. Warunki gwarancji Wersja: Grudzień 2015 r. 1.1 Gwarant (dalej: DELTA ) Zandsteen 15, MZ Hoofddorp, Holandia 2132 MZ Hoofddorp udziela klientowi

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 41 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH 40 000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 2 600 17,2 ODDZIAŁÓW 219 000 ZAMÓWIEŃ / DZIEŃ MILIARDÓW EURO Sieć

Bardziej szczegółowo

Liczba i rozmieszczenie ludności

Liczba i rozmieszczenie ludności Liczba i rozmieszczenie ludności Zmiany ludnościowe Przez zmiany ludnościowe rozumiemy wzrost, spadek lub stabilizację liczby ludności Bilans ludności jest zestawieniem podstawowych składników zmian ludnościowych

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KAISAI Zaufaj tym, których znasz Firma FG POLAND S.A. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu marki KAISAI.

Bardziej szczegółowo

Frezy węglikowe do gwintów

Frezy węglikowe do gwintów Frezy węglikowe do gwintów Wstęp Rodzina pełnowęglikowych frezów do gwintów firmy Dormer obejmuje pełny asortyment narzędzi o wysokiej wydajności, zapewniający imponującą ekonomikę eksploatacji oraz wysoką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK

REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK REGULAMIN ABASERWIS 1. SŁOWNIK 1. Serwis ABASERWIS jako marka należąca do firmy Aero Bay Art Dominik Baj, Jelna 52, 37-310 Nowa Sarzyna, NIP 8161689637 2. Klient - osoba lub firma, zgłaszająca sprzęt do

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI GWARANCJI - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

ZASADY REALIZACJI GWARANCJI - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZASADY REALIZACJI GWARANCJI - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE Dostępne w ofercie MAGG Sp. z o.o. materiały eksploatacyjne objęte są gwarancją, a długość jej trwania zależy od producenta. Poniżej uzyskają Państwo

Bardziej szczegółowo

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu

2. Kontakt z naszą firmą jest możliwy za pośrednictwem telefonicznym pod nr telefonu SPRZEDAWCA 1. Właścicielem sklepu internetowego o nazwie e-maxmajster.pl jest firma Max Majster Paweł Osiński z siedzibą w Łodzi przy ul. M. Ćwiklińskiej 18/117 lok.7 wpisany do Ewidencji Działalności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LONPOS.PL Właścicielem sklepu internetowego LONPOS.PL jest: ul. Odrzańska 8/7, 30-408 Kraków NIP 679 249 93 65 REGON 120145725 tel. kom.: +48 604 952 332 I. Definicje Użyte

Bardziej szczegółowo

P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce

P.H. Alfa Elektro Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY. data, miejsce P.H. "Alfa Elektro" Sp. z o.o. PREZENTACJA FIRMY data, miejsce Sonepar w liczbach 38 KRAJÓW NA 5 KONTYNENTACH NR 1 W 18 KRAJACH 36,000 PRACOWNIKÓW SPRZEDAŻ 16.3 MILIARDÓW EURO 2,300 ODDZIAŁÓW Sieć Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej

www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej www.pwc.pl Czego oczekuje Pokolenie Y od procesu rekrutacji w firmach #rekrutacjainaczej Spain Hiszpania Greece Grecja Italy Włochy Portugalia Slovak Republic Słowacja Ireland Irlandia Polska Poland France

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Urządzenia gazowe: Wiszące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Stojące kotły kondensacyjne o mocy do 100 kw Wiszące kotły konwencjonalne o mocy do 100 kw Przepływowe

Bardziej szczegółowo

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL

Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna. Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Nazwa urządzenia: Karta gwarancyjna Pompy ciepła Logatherm WPS Logatherm WPL Szanowni Państwo! Cieszymy się, że wybrali Państwo nasz innowacyjny i zaawansowany technologicznie produkt. Gwarantujemy Państwu

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji Zamówienia

Warunki realizacji Zamówienia Warunki realizacji Zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług serwisu pogwarancyjnego i wsparcia technicznego inżyniera dla infrastruktury sieciowej eksploatowanej w ośrodkach przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Windows Vista

Aktualizacja Windows Vista Page 1 of 5 Aktualizacja Windows Vista Jeśli jakakolwiek z informacji jest nieprawidłowa, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta. Nazwa aktualizacji technicznej Program aktualizacji technologicznej

Bardziej szczegółowo

5 lat gwarancji Danfoss za 1 zł - bo jakość ma tylko jedno

5 lat gwarancji Danfoss za 1 zł - bo jakość ma tylko jedno Danfoss Poland Sp. z o.o. ul. Chrzanowska 5 05-825 Grodzisk Mazowiecki Telefon: (+48 22) 755 07 00 Telefax: (+48 22) 755 07 01 E-mail: info@danfoss.com Internet: www.danfoss.pl 15 maja 2012r., Grodzisk

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY REALIZOWANEJ PRZEZ RECTUS POLSKA SP. Z O.O. I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży Towarów i Usług, zwane dalej OWS, określają zasady współpracy handlowej pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa

Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Zrównoważona ochrona zdrowia wyzwania dla systemów ochrony zdrowia w obliczu starzejącego się społeczeństwa Jarosław Pinkas Zrównoważony realistyczny rozmyślny stabilny odpowiedzialny do utrzymania!!!

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI!

PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI! PROMOCJA CANON DLA entuzjastów fotografii REGULAMIN PROMOCJI 1. ORGANIZATOR PROMOCJI Organizatorem promocji jest Canon Europa N.V., z siedzibą pod adresem Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Holandia

Bardziej szczegółowo

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób.

NASZE RYNKI. Zentiva działa obecnie na 32 rynkach i dociera ze swoimi produktami do blisko 800 mln osób. ZENTIVA W SKRÓCIE Poland Czech Republic Germany United Kingdom France Portugal Switzerland Italy Slovenia Estonia Latvia Lithuania Slovakia Hungary Cyprus Turkey Ukraine Bulgaria Romania Greece Albania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO Saeco Premium Service (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROGRAMU SERWISOWEGO "Saeco Premium Service" (dalej Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem programu serwisowego Saeco Premium Service (zwanego dalej Programem ) i administratorem

Bardziej szczegółowo

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe

Sedo. MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News. Kamila Sękiewicz Sedo Europe Sedo MeetDomainers 2008 Domain Secondary Market News Kamila Sękiewicz Sedo Europe Treść Europejski rynek domen i jego trendy Czym jest wtórny rynek domen ZaangaŜowanie Sedo we wtórnym rynku domen w Europie

Bardziej szczegółowo

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce

Twórcza Łotwa. Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce Twórcza Łotwa Inese Šuļžanoka, Szef Biura Reprezentacyjnego Łotewskiej Agencji Inwestycji i Rozwoju w Polsce RYGA BAŁTYCKIE METROPOLIE Ryga jest największym miastem w Państwach Bałtyckich: 650,478/1,03

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu

Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu Regulamin sklepu internetowego Atelier Tiu I. Informacje o firmie Sklep internetowy Atelier Tiu prowadzony jest za pośrednictwem strony internetowej w domenie www.ateliertiu.pl. Właścicielem sklepu jest:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Gwarancji. Ogólne Warunki Gwarancji

Ogólne Warunki Gwarancji. Ogólne Warunki Gwarancji Ogólne Warunki Gwarancji Vredestein Polska Sp. z o.o. Data sprzedaży : Marka opony : Numer DOT : Rozmiar : Bieżnik : Czytelny podpis : sprzedawcy i pieczęć punktu sprzedaży * niepotrzebne skreślić z tytułu

Bardziej szczegółowo

OGRANICZONA GWARANCJA

OGRANICZONA GWARANCJA OGRANICZONA GWARANCJA Dodatkowe prawa w ramach przepisów o ochronie konsumentów. Użytkownikowi będącemu konsumentem mogą przysługiwać ustawowe prawa, które uzupełniają prawa określone w niniejszej Ograniczonej

Bardziej szczegółowo

Social Selling Cisco Tuesday. Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Luty, 2016

Social Selling Cisco Tuesday. Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Luty, 2016 Social Selling Cisco Tuesday Mariusz Szubelski Virtual Partner Account Manager Luty, 2016 Agenda Czym jest Social Selling? Tradycyjna sprzedaż vs Social Selling Jak social media zmieniły biznes? LinkedIn

Bardziej szczegółowo

2012 Company Profile

2012 Company Profile 2012 Company Profile Nasza Firma PONAD 60 LAT DOŚWIADCZENIA I SPECJALIZACJI FERMAX jest rodzinną hiszpańską firmą z siedzibą w Valencii. Założona przez Fernando Maestre w 1949 roku firma specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer

Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Regulamin korzystania z serwisu EFIX Explorer Serwis EFIX Explorer (zwany dalej Serwisem) jest prowadzony przez spółkę EFIX Dom Maklerski S.A. z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy Poznań

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5

Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 Regulamin promocji BEZPIECZNY SAMSUNG GALAXY S5 1 Definicje 1) Promocja promocja Bezpieczny Samsung Galaxy S5 dla konsumentów dokonujących zakupu produktu Samsung GALAXY S5, organizowana i prowadzona na

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI

KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI KARTA GWARANCYJNA URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH MARKI Szanowni Państwo, Firma SPS Klima Sp. z o. o. jest wyłącznym dystrybutorem urządzeń klimatyzacyjnych dla domu, biura oraz przemysłu marki Midea. Produkty

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo