ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 30 wrzeênia 2002 r. w sprawie trybu sk adania ofert przez zespo y ratownictwa medycznego, sposobu przeprowadzania konkursu oraz zg aszania i rozpatrywania skarg i protestów zwiàzanych z tymi czynnoêciami. Na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 25 lipca 2001 r. o Paƒstwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz i Nr 154, poz. 1801) zarzàdza si, co nast puje: 1. Organem w aêciwym dla wszcz cia post powania konkursowego jest: 1) dla wy onienia oferentów b dàcych dysponentami zespo ów ratownictwa medycznego, których lokalizacja jest zgodna z wojewódzkim planem zabezpieczenia medycznych dzia aƒ ratowniczych wojewoda w aêciwy ze wzgl du na terytorialny obszar dzia ania zespo ów; 2) dla wy onienia oferentów dysponujàcych zespo ami ratownictwa medycznego b dàcych jednostkami lotniczego pogotowia ratunkowego, dla których lokalizacja jest zgodna z krajowym planem zabezpieczenia medycznych dzia aƒ ratowniczych minister w aêciwy do spraw zdrowia zwani dalej w aêciwym organem Wszelkie oêwiadczenia i zawiadomienia sk adane przez w aêciwy organ i oferentów wymagajà formy pisemnej. 2. Za zachowanie formy pisemnej uwa a si tak e zapis treêci czynnoêci w protokole przeprowadzenia czynnoêci W celu przeprowadzenia konkursu ofert w a- Êciwy organ powo uje komisj konkursowà w sk adzie co najmniej 3 cz onków i wyznacza spoêród nich przewodniczàcego. 2. Cz onkiem komisji konkursowej nie mo e byç osoba, która jest ma onkiem, krewnym lub powinowatym osoby, która zg osi a swój udzia w konkursie, albo pozostajàca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, e mo e to budziç uzasadnione wàtpliwoêci co do jej bezstronnoêci. 3. Cz onkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert sk adajà oêwiadczenia, e nie zachodzà wobec nich przes anki okreêlone w ust Wy àczenia cz onka komisji konkursowej i powo- ania nowego dokonuje w aêciwy organ z urz du lub na wniosek cz onka komisji konkursowej albo oferenta W aêciwy organ dokonuje og oszenia o konkursie, zwanego dalej og oszeniem, wraz z zaproszeniem do sk adania ofert. 2. Og oszenie zamieszcza si na tablicy og oszeƒ w siedzibie w aêciwego organu oraz w dzienniku prasowym o zasi gu krajowym. Ponadto w aêciwy organ mo- e postanowiç o publikacji og oszenia na amach prasy codziennej oraz na stronie internetowej tego organu W og oszeniu okreêla si w szczególnoêci: 1) nazw i siedzib w aêciwego organu; 2) przedmiot konkursu ofert, wynikajàcy z wojewódzkiego i krajowego rocznego planu zabezpieczenia medycznych dzia aƒ ratowniczych, obejmujàcy: a) minimalnà liczb i rodzaj zespo ów ratownictwa medycznego, b) obszary dzia ania dla ka dego zespo u ratownictwa medycznego, c) przyj cie obowiàzków podejmowania medycznych dzia aƒ ratowniczych, w tym udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych przedszpitalnych przez zespo y ratownictwa medycznego, d) inne istotne wymagania, jakie powinny spe niaç zespo y ratownictwa medycznego; 3) warunki, jakie powinna spe niaç oferta; 4) termin, w którym mo na zapoznaç si ze szczegó- owymi warunkami konkursu i materia ami informacyjnymi o przedmiocie konkursu, nie krótszy ni 7 dni od dnia ukazania si og oszenia, a tak e miejsce, w którym mo na otrzymaç obowiàzujàce formularze oferty; 5) miejsce i termin sk adania ofert nie krótszy ni 14 dni od dnia ukazania si og oszenia; 6) miejsce i termin otwarcia ofert; 7) proponowanà kwot nale noêci za wykonywanie medycznych dzia aƒ ratowniczych, w tym udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych przedszpitalnych; 8) miejsce i termin og oszenia o rozstrzygni ciu konkursu ofert; 9) termin zwiàzania ofertà;

2 Dziennik Ustaw Nr Poz ) zastrze enie o prawie do odwo ania konkursu oraz do zmiany terminu sk adania ofert; 11) informacj o mo liwoêci sk adania skarg i protestów. 2. Szczegó owe warunki konkursu ofert, o których mowa w ust. 1 pkt 4, obejmujà w szczególnoêci: 1) regulamin pracy komisji; 2) sposób wyboru ofert; 3) sposób rokowaƒ z oferentami, w zakresie: a) ceny za wykonywanie medycznych dzia aƒ ratowniczych, w tym udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych przedszpitalnych, b) rodzaju proponowanych Êwiadczeƒ zdrowotnych przedszpitalnych Oferta zawiera: 1) oêwiadczenie oferenta o zapoznaniu si z treêcià og oszenia; 2) dane o oferencie nazw i siedzib dysponenta zespo u ratownictwa medycznego; 3) liczb zespo ów ratownictwa medycznego zg aszanych do konkursu, wraz z okreêleniem obszaru dzia ania dla ka dego ze zg aszanych zespo ów; 4) aktualny wypis z rejestru zak adów opieki zdrowotnej obejmujàcy zg aszane przez dysponenta zespo- y ratownictwa medycznego; 5) proponowanà kwot nale noêci za oferowane wykonywanie medycznych dzia aƒ ratowniczych, w tym udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych przedszpitalnych, z ewentualnà kalkulacjà. 2. Oferty sk adane sà na formularzach udost pnionych przez w aêciwy organ. 7. Oferty sk ada si, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej, w zamkni tych kopertach lub paczkach, w miejscu i czasie okreêlonych w og oszeniu Konkurs ofert rozpoczyna si otwarciem ofert i trwa do czasu og oszenia rozstrzygni cia konkursu ofert, chyba e post powanie konkursowe zostanie uniewa nione stosownie do Oferty powinny byç rozpatrzone w ciàgu 14 dni od terminu okreêlonego dla ich z o enia. 9. Konkurs ofert sk ada si z cz Êci jawnej i niejawnej W cz Êci jawnej konkursu ofert komisja konkursowa w obecnoêci oferentów: 1) stwierdza prawid owoêç og oszenia konkursu oraz liczb otrzymanych ofert; 2) otwiera koperty z ofertami; 3) przyjmuje do protoko u wyjaênienia i oêwiadczenia zg oszone przez oferentów. 2. ObecnoÊç oferentów w cz Êci jawnej konkursu ofert nie jest obowiàzkowa. 3. W toku dokonywania formalnej oceny z o onych ofert komisja konkursowa mo e àdaç udzielenia przez oferentów wyjaênieƒ dotyczàcych zawartoêci z o onych przez nich ofert. 4. Komisja konkursowa odrzuca oferty nieodpowiadajàce warunkom, o których mowa w 6, lub zg oszone po wyznaczonym terminie, z zastrze eniem ust W przypadku gdy któraê z ofert zawiera braki formalne, komisja konkursowa mo e zobowiàzaç oferenta do usuni cia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty. W tym trybie nie mo- e byç usuni ty brak ceny i warunków wykonywania medycznych dzia aƒ ratowniczych, w tym udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych przedszpitalnych. 11. Komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia kontroli w celu potwierdzenia prawdziwoêci i prawid owoêci danych zawartych w ofercie oraz za àdaç dostarczenia dokumentów potwierdzajàcych dane i informacje zawarte w ofercie W cz Êci niejawnej konkursu ofert komisja konkursowa mo e: 1) wybraç najkorzystniejszà ofert ; 2) oddaliç wszystkie oferty, je eli nie zapewniajà w a- Êciwej mo liwoêci wykonywania medycznych dzia- aƒ ratowniczych, w tym udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych przedszpitalnych. 2. Komisja konkursowa mo e, je eli zosta o to przewidziane w og oszeniu o konkursie ofert, wybraç kilka ofert w celu wykonania ca oêci zadania. 3. Komisja konkursowa mo e zarzàdziç przeprowadzenie rokowaƒ z oferentami, w celu ustalenia: 1) iloêci zespo ów ratownictwa medycznego obj tych ofertà; 2) rodzaju zespo ów ratownictwa medycznego; 3) ceny za wykonywanie medycznych dzia aƒ ratowniczych, w tym udzielanie Êwiadczeƒ zdrowotnych przedszpitalnych. 4. Oferentów, o których mowa w ust. 3, wybiera komisja konkursowa. 5. Rokowania przeprowadza si z oferentami, którzy z o yli najkorzystniejsze oferty.

3 Dziennik Ustaw Nr Poz O zarzàdzeniu przeprowadzenia rokowaƒ komisja konkursowa zawiadamia na piêmie wybranych oferentów. 7. Komisja konkursowa ma obowiàzek przeprowadziç rokowania co najmniej z dwoma oferentami, o ile w konkursie bierze udzia wi cej ni jeden oferent. 8. W razie oddalenia wszystkich ofert w aêciwy organ niezw ocznie og asza nowy konkurs ofert O rozstrzygni ciu konkursu ofert og asza si w miejscu i terminie okreêlonym w og oszeniu. 2. Og oszenie o rozstrzygni ciu konkursu niezw ocznie zamieszcza si na tablicy og oszeƒ w siedzibie w aêciwego organu. 14. Komisja konkursowa w czasie przeprowadzania konkursu przyjmuje i rozstrzyga skargi i protesty oferentów. 15. Z przebiegu konkursu ofert sporzàdza si protokó, który powinien zawieraç w szczególnoêci: 1) oznaczenie miejsca i czasu przebiegu konkursu; 2) imiona i nazwiska cz onków komisji konkursowej; 3) liczb zg oszonych ofert, wraz z liczbà zg oszonych zespo ów ratownictwa medycznego; 4) wskazanie ofert odpowiadajàcych warunkom okre- Êlonym w 9; 5) wskazanie ofert nieodpowiadajàcych warunkom okreêlonym w 9 lub zg oszonych po terminie, wraz z uzasadnieniem; 6) wyjaênienia i oêwiadczenia oferentów; 7) wskazanie najkorzystniejszych ofert albo stwierdzenie, e adna z ofert nie zosta a przyj ta, wraz z uzasadnieniem; 8) ewentualne odr bne stanowisko cz onka komisji konkursowej; 9) wzmiank o odczytaniu protoko u; 10) podpisy cz onków komisji Komisja konkursowa niezw ocznie zawiadamia oferentów o zakoƒczeniu konkursu i jego wyniku. 2. W przypadku wyboru oferty, oferent jest zobowiàzany do niezw ocznego dostarczenia dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej. 17. Z chwilà og oszenia o rozstrzygni ciu konkursu komisja konkursowa rozwiàzuje si W aêciwy organ na wniosek komisji konkursowej uniewa nia post powanie konkursowe, gdy: 1) nie wp yn a adna oferta; 2) cena najkorzystniejszej oferty przewy sza kwot, którà w aêciwy organ przeznaczy na finansowanie zamówienia. 2. O uniewa nieniu post powania konkursowego w aêciwy organ zawiadamia oferentów bioràcych w nim udzia, do àczajàc uzasadnienie Je eli wp yn a tylko jedna oferta niepodlegajàca odrzuceniu, w aêciwy organ mo e przyjàç t ofert, gdy okolicznoêci wskazujà, e na og oszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wp ynie wi cej ofert. 2. W razie gdy do konkursu zosta y zg oszone oferty na liczb zespo ów ratownictwa medycznego mniejszà od podanej w og oszeniu niewystarczajàcà do wykonania rocznego planu zabezpieczenia medycznych dzia aƒ ratowniczych w aêciwy organ mo e przyjàç te oferty, je eli komisja konkursowa stwierdzi, e spe niajà one wymagania okreêlone w rozporzàdzeniu, z zastrze eniem ust W przypadku, o którym mowa w ust. 2, oraz w przypadku wy àczenia z systemu Paƒstwowe Ratownictwo Medyczne zespo u ratownictwa medycznego, w aêciwy organ og asza nowy konkurs ofert na brakujàcà liczb zespo ów ratownictwa medycznego w zakresie niezb dnym dla wykonania zadaƒ wynikajàcych z rocznego planu zabezpieczenia medycznych dzia aƒ ratowniczych, z zastrze eniem ust Konkurs, o którym mowa w ust. 3, przeprowadza si w sposób okreêlony w rozporzàdzeniu, z zachowaniem nast pujàcych terminów: 1) na zapoznanie si ze szczegó owymi warunkami konkursu 3 dni od dnia ukazania si og oszenia; 2) na z o enie ofert 5 dni od ukazania si og oszenia; 3) na rozpatrzenie ofert 3 dni od dnia z o enia ofert; 4) na rozpatrzenie skargi 2 dni od daty z o enia skargi; 5) na zawiadomienie oferentów o rozstrzygni ciu konkursu ofert 2 dni od terminu rozstrzygni cia konkursu ofert; 6) na wniesienie protestu 2 dni od dnia og oszenia o rozstrzygni ciu konkursu; 7) na rozpatrzenie protestu 3 dni od dnia z o enia protestu W toku post powania konkursowego, jednak przed rozstrzygni ciem konkursu, oferent mo e z o yç do komisji konkursowej umotywowanà skarg. 2. Do czasu rozpatrzenia skargi post powanie konkursowe zostaje zawieszone.

4 Dziennik Ustaw Nr Poz Komisja konkursowa rozpatruje skarg w ciàgu 3 dni od daty jej z o enia. 4. O wniesieniu i rozstrzygni ciu skargi komisja konkursowa niezw ocznie informuje w formie pisemnej pozosta ych oferentów i w aêciwy organ. 5. W przypadku uwzgl dnienia skargi komisja konkursowa powtarza zaskar onà czynnoêç Oferent mo e z o yç do w aêciwego organu umotywowany protest dotyczàcy rozstrzygni cia konkursu lub jego cz Êci w ciàgu 7 dni od dnia og oszenia o rozstrzygni ciu konkursu, ze wskazaniem, której oferty lub ofert protest dotyczy. Organ w aêciwy odrzuca protest wniesiony po terminie. 2. Protest nie mo e dotyczyç procedury konkursowej. 3. Po wniesieniu protestu w aêciwy organ, a do jego rozstrzygni cia, nie mo e wydaç decyzji o w àczeniu zespo u ratownictwa medycznego do systemu Paƒstwowe Ratownictwo Medyczne. 4. W aêciwy organ rozpoznaje i rozstrzyga protest najpóêniej w ciàgu 7 dni od daty jego z o enia. 5. O wniesieniu i rozstrzygni ciu protestu w aêciwy organ niezw ocznie informuje w formie pisemnej pozosta ych oferentów. 6. W przypadku uwzgl dnienia protestu w aêciwy organ: 1) og asza nowy konkurs ofert albo 2) powtarza konkurs ofert w cz Êci odpowiadajàcej zakresowi uznanego protestu. 22. Skarga i protest nie przys ugujà na: 1) oddalenie wszystkich ofert; 2) uniewa nienie post powania konkursowego. 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia. Minister Zdrowia: M. apiƒski 1) Minister Zdrowia kieruje dzia em administracji rzàdowej zdrowie, na podstawie 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu dzia ania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 93, poz. 833).

5 11148 Informacja o mo liwoêci zakupu wydawnictw Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Zak ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, e w sprzeda y znajdujà si nast pujàce wydawnictwa: 1. Przepisy eglugowe na Êródlàdowych drogach wodnych, stanowiàce za àcznik do zarzàdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 19 grudnia 1991 r. (za àcznik do Monitora Polskiego z 1992 r. Nr 4, poz. 20). Cena brutto 5,56 z. 2. Uk ad europejski ustanawiajàcy stowarzyszenie mi dzy Rzeczàpospolità Polskà, z jednej strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich paƒstwami cz onkowskimi, z drugiej strony (za àcznik do Dz. U. z 1994 r. Nr 11, poz. 38). Cena brutto 42,80 z. 3. Wymagania dotyczàce wytwarzania materia u siewnego (za àcznik do Monitora Polskiego z 1996 r. Nr 52, poz. 481). Cena brutto 37,80 z. 4. Konwencja o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych (za àcznik do Dz. U. z 1996 r. Nr 58, poz. 263). Cena brutto 12,73 z. 5. Zasady metodologiczne badania wskaêników techniczno-ekonomicznych (za àcznik do Monitora Polskiego z 1996 r. Nr 84, poz. 751). Cena brutto 20,33 z. 6. Umowa o wolnym handlu mi dzy Rzeczàpospolità Polskà a Republikà Litewskà (za àcznik do Dz. U. z 1996 r. Nr 158, poz. 807). Cena brutto 32,10 z. 7. Protokó dodatkowy nr 4 do Êrodkowoeuropejskiej umowy o wolnym handlu (CEFTA) (za àcznik do Dz. U. z 1996 r. Nr 158, poz. 809). Cena brutto 47,08 z. 8. Polska Klasyfikacja Wyrobów i Us ug (za àcznik do Dz. U. z 1997 r. Nr 42, poz tomów). Cena brutto 351,00 z. 9. Porozumienie w formie wymiany listów mi dzy Rzeczàpospolità Polskà a Wspólnotami Europejskimi w sprawie zmiany Protoko u nr 4 do Uk adu Europejskiego... (za àcznik do Dz. U. z 1997 r. Nr 104, poz. 662). Cena brutto 49,22 z. 10. Polska Klasyfikacja Dzia alnoêci (za àcznik do Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 829). Cena brutto 60,00 z. 11. Polska Scalona Nomenklatura Towarowa Handlu Zagranicznego (PCN) (za àcznik do Dz. U. z 1998 r. Nr 11, poz. 37). Cena brutto 54,57 z. 12. Konstytucja i Konwencja Mi dzynarodowego Zwiàzku Telekomunikacyjnego (za àcznik do Dz. U. z 1998 r. Nr 35, poz. 196). Cena brutto 46,01 z. 13. Wzory formularzy sprawozdawczych, kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych na 2002 r. (za àcznik do Dz. U. z 2002 r. Nr 1, poz. 7 3 tomy). Cena brutto 230,00 z. Wszyscy zainteresowani wydawnictwami proszeni sà o dokonanie wp aty na konto bankowe Zak adu Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ABN AMRO Bank S.A. nr , podanie liczby zamawianych egzemplarzy oraz adresu odbiorcy. Dowód wp aty z okreêleniem zamawianych tytu ów b dzie traktowany jako zamówienie. Ponadto wymienione wydawnictwa mo na nabywaç w punktach sprzeda y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego. Egzemplarze bie àce oraz archiwalne mo na nabywaç: w Zak adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, tel , na podstawie nades anego zamówienia (wy àcznie sprzeda wysy kowa); w punktach sprzeda y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda wy àcznie za gotówk ) ul. Powsiƒska 69/71, tel al. Szucha 2/4, tel (od 1997 r.) Reklamacje z powodu niedor czenia poszczególnych numerów zg aszaç nale y na piêmie do Zak adu Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, do 15 dni po otrzymaniu nast pnego kolejnego numeru O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw ocznie informowaç na piêmie Zak ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost pne sà w Internecie pod adresem Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz Dziennika Urz dowego Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, Al. Ujazdowskie 1/3, Warszawa, tel Sk ad, druk i kolporta : Zak ad Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa, tel.: , , ; fax , Bezp atna infolinia: '8 Z\G T oczono z polecenia Prezesa Rady Ministrów w Zak adzie Wydawnictw i Poligrafii Centrum Obs ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, Warszawa Zam. 631/W/C/2002 ISSN Cena brutto 7,50 z!

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216

Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 Dziennik Ustaw Nr 169 8796 Poz. 1215 i 1216 2. Wyroby ceramiczne niespe niajàce wymagaƒ niniejszego rozporzàdzenia mogà byç wprowadzone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po dniu 20 maja

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii 1396 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 30 lipca 2003 r. w sprawie uprawnieƒ zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii Na podstawie art. 45 ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ 1) Nazwa (firma) oraz adres zamawiaj cego. 1. Uniwersytet Jagiello ski, ul. Go bia 24, 31-007 Kraków. 2. Jednostka prowadz ca spraw

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej

Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i warzyw Unii Europejskiej PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW Warszawa, marzec 2006 r. Pomoc finansowa w ramach wspólnej organizacji rynków owoców i

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. 1599 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadaƒ wykonywanych w ramach przygotowaƒ obronnych paƒstwa przez organy administracji rzàdowej

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowoêci domów maklerskich Dziennik Ustaw Nr 226 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.31 15:40:16 +01'00' 18255 Poz. 1824 v.p l 1824 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo